Page 1

Bulte Nijs i

Dorpskrant van Koudum, nummer 131, oktober 2002

12e piaybackshow opnieuw een grandioos succes....

'De SCidwester'

Eigenlijk speelden ze allemaal een hoofdrol. de 44 artiesten die optraden in de 12e playbackshow. De jury had er dan ook een hele dobber aan om tot een einduitslag te komen. En als je dan uiteindelijk le wordt, wil je dat weten ook. Lees maar

heeft weer wat....

Wij hebben meegedaan met de playbackshow. We hebben Anastacia nagedaan met 'Who's gonna stop the ram'. We hebben 4 weken geoefend, 5x per week en ongeveer 45 minuten per keer. We waren allemaal erg zenuwachtig en dachten dat we niet zouden winnen, maar we hebben de eerste prijs gewonnen. We kwamen op de foto en waren erg blij. We moesten het lied nog een keer doen. Vrijdags mochten we 3x optreden tijdens het straatlestival. op een podium. We vonden het erg leuk om mee te doen. Annemieke, Henrica, Maike en Vera

Donderdag 12 september was de playbackshow. Ik (Cobi Pries) had er heel veel zin in. En de andere deelnemers ook. Ik kwam aan bij 'De Klink' en zocht een plaatsje met mijn vriendin Susanne Spies. We gingen lekker vooraan zitten bij een paar vriendinnen en vrienden. Toen het pauze was ging ik even naar mijn vader en moeder, daarna ging ik het podium op. Ik was allerlaatste dus moest best wel lang wachten. Maar dat maakte mij niks uit. Toen mocht ik eindelijk, ik vond zelf dat ik Ashanti goed nadeed en dat vond de jury ook. Daarna kwam er leuke muziek en mochten alle deelnemers op het podium staan. Daarna was het moment aangebroken, de prijsuitreiking. De 3e prijs van de kleineren was voor KrisKross. Hun vond ik echt top. ze deden de handstand, radslag en de flikflak enz.. De le prijs ging naar Anastacia en hun vond ik ook goed. Toen kwam onze categorie. De 3e en 2e prijs waren al geweest. daarna kwam de eerste prijs en je raadt het nooit, de le prijs is voor Ashanti. Yes! Ik wil iedereen bedanken die met de playbackshow te maken had. En ik wil Froukje Spies ook bedanken want die gaf mij het advies om alleen te gaan optreden. Bedankt. Cobi Pries

De 2e prijs in deze categorie was voor „tornt en Rinse Pruiksma, Sjors Melchers, Toby Zeidenrust en Hans Zijlstra als Linkin Park met 'In the end'. Floris en Pytrik Folkertsma werden als KrisKross 3e met Jump. Bij de 'groten ging de 2e prijs naar Janneke Droogsma, zij deed Christina Milian met het nummer 'When you look at me'. Elsa Brouwer kreeg de 3e prijs voor haar vertolking van het nummer 'I love rock and roti' van Britney Spears, De aanmoedigingsprijs was voor de jongste deelnemer, Mathitda Busman. die als Kabouter Smal optrad met 'Ik ben Smal'.

Ais het goed is heeft u inmiddels het culturele programma voor dit seizoen in uw brievenbus gevonden. We hopen uiteraard dat het programma u aanspreekt en dat wij u bij een of meerdere voorstellingen mogen begroeten. Mocht u geen programma hebben ontvangen, neem dan contact op met een van de bestuursleden of haal zo'n programma op uit 'De Klink'. ledere maand kunt u trouwens ook in 'Bulte Nijs' een artikeltje verwachten over de voorstellingen. Maar liefst twee activiteiten heeft *De SUdwester' deze maand: een kindervoorstelling van Poppentejater Anansi' en een concert door het Fries saxoloonkwartet. Poppentejater Anansi' speelt in 'De Klink' de voorstelling 'Voor het lapje' Het is het verhaal van de aap Sjim. die wel hele vreemde dingen uithaalt. Op de woensdagmiddag in de herfstvakantie - 16 oktober - worden er twee voorstellingen gegeven: een voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 (om 14.00 uur) en een voor de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 (om 15.00 uur) Toegang C 2,-. begeleiders vrij toegang.

In Gemeenschapscentrum 'De Klink' - en niet in 'De Spylder', zoals in het programmaboekje staat! - speelt op zondag 27 oktober het Fries saxofoonkwartet. Vier dames, die verrassende bewerkingen spelen van bestaande composities, maar ook originele werken voor saxoloonkwartet op het repertoire hebben staan. Een aanrader voor een ieder die van blaasinstru• menten houdt. Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is 7.-. Het bestuur


Bult e N ij

O plage 1020 stiks B edek *: Fenny Hariman. Onderweg 78 Els Runia-Jager. Neuweweg 52 Jan Huls, aYprnast raat 11 Hindriha Pruilksma-Wiersma, Draste 8 Edwin de Boer. TUnkersstgitte 51 Plegsie Hoekema-Srnits, Vert Hooldstraat 5 Lulson de Vries, Trocbstach 2 Einredaksie; Fenny H a r tma n

:1 1

Redaksje-adres: Ooste 8, Koudum

0 ,Lay-out: 1 Decorboo Reclame Koudum 1 klAavemnsms meatto t m de 20o Ier' "e moanno IronIriws wêze m 0Folowurk: 1 Edwin de Boer, Els Rune, Hindrika Prutksma 3 Printwo rk: t kDecorboo Reclame, Koudom lAdverlinsjes: a Krommenhook Westeweg 8 o 8723 BV Koudum e F ersp n ed i n g t n eBoorderiening 1 s vtuly t en augustus e e t r e e nt AbonnemI den; t y n Vn t *I katindenier e DoarpsbeLangon I E 5. 90 e'Leden o a •m Rel-leden E 6. 80 on Abonnomeutens E 15,50 om 1 . 1 0 slosse nOmers tSponsoring: Vet Y cd Gaas! lii 522283 a g Kopy: n aFoar de 14e lans rnoanne by II redakste• sadres O ost e 8, Koudunt R Bank/Giro n0mer: TRabobank 33.35.65 193 F ar o cao de bank 825457 o t0.1f, Doaroskrante Kolidum W e r d d o c u r n e n i l

Re(d)actie

Een feestelijk nummer, zo laat deze herfsteditie van Bulte Nijs zich het beste typeren. Niet alleen vanwege de ruime aandacht voor de -voorbije- feestweek. maar ook omdat Ylsje Hettinga op 5 oktober de 'Rely Jorritsma Fijns prijs in ontvangst mag nemen voor haar verhaal Oessy', het centrumplan eindelijk handen en voeten lijkt te krijgen, er weer een nieuwe winkel de deuren geopend heeft. de 'Sutelaksje 2002' een recordbedrag heeft opgebracht en -last bul not leastde brandweerploeg weer een geweldige prestatie leverde door, na eerst op gewestelijk en regionaal niveau al zo'n vierhonderd ploegen de baas te zijn geweest. nu in het Limburgse Susteren nationaal kampioen te worden. Piebe, Jan Gerrit, Jurjen, Gerald en Feikje... van harte gefeliciteerd en met jullie de hele brandweereenheid. En om een beetje in de feestvreugde te delen: de redactie is blij met nog een redactielid, LUtsen de Vries. En ook hij gaat in dit nummer meteen voortvarend van start. LUtsen, welkom! Veel leespiezier 2 f •

n o rp sk ran t con Ko u ri u m. o kt o b er 2002

Kantine sporthal de Sándobbe

Na vele jaren van gastheerschap hebben Johannes en Sylvia Wielinga het beheer van de kantine in de sporthal de Sándobbe beëindigd. Daarom treft u met ingang van 1 augustus 2002 achter de bar een aantal nieuwe gezichten aan. Want met behulp van een dertigtal vrijwilligers worden dan de sporters. supporters en andere gasten in de sportkantine van een drankje en een hapje voorzien. Immers u hebt wellicht gehoord van het feit dat, na intensieve besprekingen, de besturen van 'De Klink' en van 'Oeverzwaluwen' goede afspraken met elkaar hebben gemaakt over het gezamenlijk beheren en exploiteren van de sportkantine. Hierbij is het de bedoeling dat met behulp van vrijwilligers zoveel mogelijk beheerderstaken worden uitgevoerd. Voor de afdeling voetbal betekent dit dat ook zij, zoals bij bijna alle voetbalverenigingen het geval is, inkomsten uit een kantine verkrijgt. Inmiddels is een beheerscommissie van vijf personen een aantal maanden bezig om de samenwerking gestalte te geven. De vrijwilligers zijn in een maandelijks rooster ingedeeld en er is in samenwerking met 'De Klink' een barinstructie gegeven. Verder zijn eind september de vrijwilligers in de sportkantine bijeen geweest, heeft de beheerscommissie informatie verstrekt en zijn nadere afspraken gemaakt met de vrijwilligers. En zo begint het gezamenlijke beheer van de sportkantine zich steeds meer te ontwikkelen en raakt een ieder al aardig in vorm. Als 'super-vrijwilligers' zijn Rinnie en Alie Schreur bereid gevonden om zich bezig te houden met de dagelijkse gang van zaken in de kantine. Zij zorgen ervoor dat tijdig de bestellingen worden gedaan. hebben het sleutelbeheer van de kantine en de sporthal, regelen de incidentele verhuur van de sporthal, enzovoort. enzovoort. Kortom zij zorgen voor het correcte dagelijkse reilen en zeilen in het sportieve centrum van ons dorp. De beheerscommissie is ervan overtuigd dat de in de kantine in te zetten vrijwilligers een groot hart hebben voor de sport en zorg willen dragen voor een plezierige 'derde helft'. Alle betrokkenen zullen proberen om het een ieder naar de zin te maken in de kantine, zodat alle gasten zich ook bij hen thuis zullen voelen. Als er mensen zijn die ook als vrijwilliger inzetbaar willen zijn in de sportkantine dan kunnen zij zich aanmelden want 'vele handen maken licht werk'. Andries Hoek ema

Centrumplan Koudurn.

Er wordt al jaren gesproken over de herinrichting van het Koudumer centrum, deze opwaardering lijkt nu eindelijk concrete vormen aan te nemen. Het centrumplan is ontstaan uit het structuurplan (voor en door geheel Koudum), hiervoor heeft een parkeercommissie zich al zo'n twintig jaar beziggehouden met het oplossen van de parkeerproblemen in het centrum. Doel van dit centrumplan is de opwaardering van het Koudunner centrum in de ruimste zin. De projectgroep 'centrumplan' heeft als taken het opstellen van het uiteindelijke centrumplan en het voorbereiden van besluiten voor de stuurgroep. In deze projectgroep zijn, naast de gemeente. een stedenbouwkundig adviseur en een bouwkundig adviseur ook de Ondernemersvereniging (Theunis de Vries), Dorpsbelangen (Piel Zonderland) en Stichting Trochgean (Gerben Zwerver) vertegenwoordigd. Zij hebben uiteraard regelmatig contact met hun achterban. Nadat de betrokken partijen een programma van eisen hadden samengesteld is er een prijsvraag uitgeschreven waaraan door drie gespecialiseerde adviesbureaus is meegedaan (Arcadis, Grontmij en Oranjewoud). de plannen van Grontmij werden door de projectgroep unaniem als winnend beoordeeld. Dit plan zal in december 2002 aan de inwoners van Koudum worden gepresenteerd. Er zal nog heel wat vergaderd en overlegd moeten worden, maar ook medewerking van de Koudumer bevolking is natuurlijk onontbeerlijk voor het welslagen van het centrumplan. De projectgroep is wat dat betreft zeer optimistisch, vooral omdat het vernieuwde centrum een uitnodigend centrum zal zijn met een gezellige uitstraling en daarnaast ook nog aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. Dit alles is toch eigenlijk precies het tegenovergestelde van de huidige situatie. Auto's blijven natuurlijk welkom, echter wel in mindere mate en voor kortere tijd. De verwachting is dat er in de loop van volgend jaar wordt begonnen met de werkzaamheden aan de riolering in het centrum, het jaar daarop zou dan met de herinrichting kunnen worden aangevangen. Uiteraard zal eerst nog wel het benodigde geld voor de realisatie moeten worden binnengehaald, een flink deel is inmiddels al gereserveerd. Maar ook van ondernemers, corporatie(s) en overige financiers zal nog een flinke inspanning moeten komen.

L. de V.


Dornskrant van Koudwn. oktober 2002

Relypriis foar Visje Hettinga

Op 5 oktober sil de Utrikking plak fine fan de prizen 2002 fan it Rely Jorritsma Eins. Ytsje Hettinga- van der Heide kriget in prils Jaar har ferhaal 'Oessy'. Alle jierren. al s'Unt 1954. skriuwt de stichting Rely „lorritsma Eins in literére priistraach Ut mei as doel de Fryske literatuer te befoarderjen.Yn'e Rely sjuery sitte 3 leden. Ynstjoeringen. in gedicht of in koart ferhaal, moatte yn trijefald en anonym ynlevere wurde. In ferhaal mei 2000 oant 5000 wurden lelie, Ytsje Hettinga hal altijd in soad nocht hán oan skriuwen en dichtsjen. Nel it folgjen fan skriuwkursussen fan it FLMD. ( Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum) hat him dit noch mear Cintwikkele en wie dit in stimulans om troch te gean mei skriuwen. FanCit de skriuwtraining is in skriuwgroepke Cintstien: Hysp. (Hiel ynspirearjende skriuwers ploech). Ytsje fertelt dat hja sa'n lijf kear yn't jier

bijinoar komme, elkoar opdrachten jouwe en dizze dérnei beoardielje. Ferline winter hal Ytsje in ferfolchskriuwkursus folge en dér moasten hja in tema betinke. Sij woe in net al te sljocht wei hinne Cinderwerp kieze. Nei dat se yn 'e krante in artikel seach oer in man dy 't foar incest feroardielt wie, wist se har tema. Doe is 'Oessy' Coltstien. It Ierhaal 'Oessy' fertelt oer in frou dy't yn har bernejierren misbrCJkt is troch har heil. Sij fynt treast en háldfest bij har buorterspoppe Oessy. Yn har letter libben blykt Oessy wer har treast en redding te wêzen. Ytsje hat har tige ferdjippe yn dit Cinderwerp en sij hat prebearre har te ferpleatsen en yn te hbjen yn it personage. Se skriuwt oer de gefolgen dy't incest hat yn it fierdere libben fan de frou Doutzen. Ylsje mient dèrmei te sizzen dat alles wat in minske yn it libben meimakket syn ynfloed hal, en him makket ta wat er is. Visje hal net it makkelikste Underwerp keazen. Se hal in soad soarch oan it ferhaal bestege, mar it wurk wurd beleane. Se is tige benijd wat yn it sjueryferslach stiet. Is it it tkiderwerp wat de sjuery oanspruts of de wize fan skriuwen. Is it it taalgebri:lk of de sfeer dy't iii it ferhaal sprekt. It sjueryrapport en de prijswinnende ferhalen en gedichten ferskine yn it ekstra nCimer fan it Frysk literér tydskrift Hjir. Ytsje hat it in Citdaging ffin om in ferhaal yn te stjoeren, net om harsels te manifestearje, mar te taasten nei in grins: "wer sit ik, op hokker nivo?" Fansels is dizze prils in moaie opstekker bar har. Wij kinne grutsk op Ytsje Hettinga wéze. Lokwinske mei de Relyprijs 2002.

Oan 'e buit tage

P Wie e zijn er nou peuters! Onlangs werd de peuterspeelzaal weer l eens verrast met vernielingen aan hun eigendommen. Er werd even fijn een brandje gesticht waar7 een gedeelte van de omheidoor ning (waar we met kinderen van / t/m vier niet zonder kunnen) twee sneuvelde, en op het speelhuisje heeft 4 iemand zich uitgeleefd met graffiti (doe dit maar thuis op een stuk , papier net zoals de peuters ook doen). Op dit soort tijdverdrijf van de (hang) jeugd zitten wij als peuter1 echt niet te wachten! Dus speelzaal kortom: Wie zijn hier nou peuters! 4 Bestuur p.s.z. 'Lyts Bigjin• / 4 c

De Sutelaksje fan de 'Stichting it Fryske Boek' hat dit jier yn Koudum E 4785.- opbrocht. 2 jier ferlyn wie de opbringst 4 1 5 2 , Alle sutelers: Tige tank!

Schoonheidssalon, pedicure en zonnestudio 'Bunita'

.1-L n I l Wij zijn gevestigd l t 7 boven Bonbini

in Koudurn. 'Voor afspraken kunt u bellen met Judith: tel . 06 - 21 2 5 55 61 0514- 521733

,Bulte Nijs i ('t 'e Gersfreiters Serengeti.

Fjirtjin dagen lyn op Texel, yn it brakke wetter fan 'e Slufterynham. d& 'til miggele fan 'e wylsters. seach ik tusken in ploech grauwe guozzen in lndyske guos. Mei twa swarte strepen op 'e achterkant fan 'e wite kop hie der wat fan in sebra. Frjemd gesicht lansels, in lndyske guos heart thUs yn Asië, mar fisigels kinne gjin grinzen. No is ien in seltsumhyt. mar se di:Ike hyltyd faker op. ek yn DUtslán dér 't se dizze guos de 'Streifengans' neame. Net mear frjemd is de léste jierren it byld fan 'nijiganzen' yn üs Fryske greiden. Doe 't ik fan 't simmer in kanotocht oer de Fluessen makke. kaam ik twa kear in flottylje álders mei jongen tsjin. len kear in stel mei tolve jongen. Gjin ein en gjin guos dy 't hjir tolve jongen grut bringe kin, mar dizze wol!! Dódlik en dominant is de nylguos yn opgang. Strike se , l i ttOeFTi s i te t,„"-! -- ' t ; « or>

kfid ~f. 4 4 0-

del yn in gerslán, dan litte se harren net maklik troch oare guozzen fuortjeie. Sa seach ik yn 'e Poel fan 't maitild yn it nijgers in keppel fan 42. Nylguozzen trekke net nei Noarse toendra's en bliuwe hijr. En mei gjin direkte fijannen hawwe se it hjir goed_ En dat is in laai teken. Dat jildt ek al b a r de ynfierde brulkikkers dy y n opmars binne. Sels kalde winters kinne dy al oerlibje. In pear jier lyn makke ik in safaritocht troch it Serengell National Park yn Tanzania. D& seach ik myn earste, echte nylguos. Heech op 'e poaten, want steppegers is heger as Frysk gers. Der stienen se mei de karakteristike kastanjebrune eachflek op it boarst by in poel mei modderfette 'nijlpaarden', mei loerende krokodillen en swarte Black Smith Ijippen. Dér is harren biotoop en net hjir. Mar it gers is hjir goed en de nylguos sil wol bliuwe. De opsichter fan staatsbos op Texel hie 't al oer in 'nijiganzenplaag'. Pier Zijlstra


I3ulte Nijs Durk en Janke Abma igenieten van fietsen 1 ,

-, -

el 4' ' a lk,.

I .• wElke ochtend, als het weer het toelaat, kunnen - we Durk Abma zien fietsen en 's middags opnieuw, maar dan meestal met zijn - 1vrouw Janke Abma-Faber. Fietsen doen ze allebei graag. Vroeger hebben ze ook veel gefietst met de kinderen. f De heer en mevrouw Abma kregen 7 kinderen. Sinds 1968 wonen zij in Koudurn. Durk Abma is een gebox ren Koudumer, zijn vrouw werd tussen Nijemirdum en Sondel geboren. Vaak gaat het middagtochtje dan naar Gaasterland. Ze fietsen om in beweging te blijven en om hun conditie te behouden. Durk is onlangs 80 jaar geworden. Om half tien is er koffie in huize Abma, daarna stapt Durk op zijn fiets.Hij heeft er twee, ook een nieuwe, die gebruikt hij voor de lange ritten. Zijn rondje is steevast vanaf de G. Ypmastraat via de BUtenskar, richting Zijl. Ooste, Onderweg naar de Doerebout, Trochgeanspaed, Poelspaed en op de Dammen even op het bankje praten en kijken. Vaak treft hij daar Tjibbe Jaarsma. Soms fietsen ze samen terug via de Dammenseweg naar Koudurn. 's Middags fietsen Durk en Janke samen naar b.v. de Wyldemerk, Oudemirdum, Hindeloopen of It Heidenskip_ Er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ze niet fietsen. Wind houdt hen niet tegen. "We hebben altijd een keer de wind mee", zegt Janke. Met regen, sneeuw en gladde wegen gaan ze niet. "We hoeven niet". In de winter fietsen ze soms naar het bos en kuieren er een poosje. Janke plakt ook zelf een lekke band, ze heeft altijd een reparatiezetje mee. Eens per jaar gaan ze samen een hele dag op pad en maken dan een lange tocht, b.v. naar Lemmer via Spannenburg en dan weer terug. Dit jaar fietsten ze naar Pingjum. Thee in de thermoskan en een appeltje in de fietstas. Durk is ook vaak te vinden aan de waterkant. Tussen juni en oktober, als het mooi weer is, vist hij graag, bij de Dammen, aan de Warnservaart of aan it Soal. Janke gaat dan ook af en toe mee. Al zolang de Finke er is, dat is nu al 30 jaar, doet Janke er vrijwilligerswerk. Koffie en thee zetten op vrijdag, bezoekjes afleggen en op donderdagmorgen 'kerkrijden' d.w.z bewoners in een rolstoel naar de kapel rijden en weer terug. En fietsen blijft hun grote hobby. Durk en Janke genieten ervan! E . R .

4

Dorps k rant v an K oodutn. ok tober 2002

De Koudumer Feestweek Het is voorbij

. d i e

Ringrijden Feestweek 2002

mooie

feestweek! Wij hopen dat u er net zo van heeft genoten als wij! Het was een week met vele activiteiten voor jong en oud en fantastisch weer! Met als hoogtepunt 'Het Straatfeest' in de Hoofdstraat waarbij iedereen zich had opgedof t en z'n beste beentje voorzette, van zigeuner tot aan punker. Een grandioos succes met als Publiekswinnaar 'Us Buert/ Ds Tinholtstraat' met 'Reboelje Meinoar!!'. De winnaar van de Beantsje Kriich is It Foarunde( geworden. Wij willen graag alle vrijwilligers bedanken die de feestweek tot een succes hebben gemaakt, van de ballonnenblazers tot aan de artiesten van de playbackshow enz. Bedankt! En we gaan op naar de 40e feestweek met volgend jaar als hoogtepunt de optocht!

1 • Jelityt* ! át - IE"wi 4 - , e t Klompkesilen

Op de t o t o s ta a n v .l .n.r. Ui l k e d e V ri es als f e e s t c o m m i s s i e l i d , Di rk S c hak el en Y v onne B ro u w e r v an b u u rt v e re n i g i n g •II Fo a ru n d e r. Ul i k e re i k t de •B e a n ts j e K rl i c h B ok aal ' u i t aan Di rk e n Y v o n n e . H a rry A m s t e rd a m en J o h a n n e s S i k k es n e m e n de p u b l i e k s p ri j s n a m e n s 'U s B u e rt / D s , Ti n h o l t s t ra a t • i n o n t v a n g s t

Voor de jeugd van groep 5 t/m 8 was er dit jaar klompkesilen. De opkomst was groot. In totaal waren er 71 deelnemers. In allerlei vormen en maten werd er aan de zeilrace deelgenomen. De uitslag was als volgt: Snelste klompke: 1 Rin se Pruiksma - Goudklomp 2 Wiljan Louwsma - 't Race piekje 3 Martijn van Dijk Re d su m Origineelste klompke: Boudien Hoekema - Herman Boot Origineelste naam: Sjors Melchers - De twin klomps

Op woensdag 11 september was het weer zover. De jaarlijkse ringrijderij in Koudurn.Met een maximum aantal deelnemers van 40 combinaties gingen we om 18.30 uur van het terrein van de manege richting de Hoofdstraat. Vooraan reed een delegatie van de Morraruiters die ons begeleidde. Na eerst een voorstellingsronde te hebben gereden gingen we van start. Na 4 ronden moesten de punten worden opgeteld en toen bleek dat er vier combinaties het maximum aantal van 40 punten hadden gescoord. Deze moesten dus een ronde extra rijden. Dit ging nu om de punten van het ringsteken én op tijd. Na twee keer te hebben overgereden was er de volgende uitslag: De le prijs en tevens de zilveren zweep ging deze keer naar Noorwegen. naar de heer G. Karnstad. De 2e prijs ging naar R. Zijlstra uit Westhem en de 3e prijs ging naar Tj. de Witte uit Workum. Tevens werd er op het schoonste geheel gejureerd door de heren B. v.d. Meer en G. Folkertsma uit Koudum. Het 'schoonste geheel Fries ras was voor W. Eppinga uit Sonde!. Het 'schoonste geheel ander ras' voor R.J. Ferdinants uit Eesterga, Het 'schoonste geheel pony's' was voor C. Dijkstra uit Legemeer. Na het uitreiken van de zilveren zweep in de Hoofdstraat, waar alle deelnemers een enorm boeket bloemen in ontvangst mochten nemen, gingen we weer naar de manage waar de verdere prijsuitreiking plaats vond. Al met al een zeer geslaagde avond met uitzonderlijk mooi weer Romelia P.s. W i j z i j n z el f al s 16e g e ë i n d i g d m e t 28 punten

Sponsor van de maand is

de feestcommissie V.l .n.r. Ri ns e, W i l j an en M a rt i j n m e t h u n w i n n e n d e •k l o m p k e s '.

Hartelijk dank hiervoor!! Wie volgt?


Dorps k rant van k o u d " . ok ti l l i er 2002

Spuitgasten

Raad het gewicht der dieren le prijs: Trijnie Wijn 5 1 8 kg 2e prijs: Evie Visser 5 2 2 kg 3e prijs: Jorrit Pruiksma 5 1 0 kg (prijzen af te halen bij Joh. Wielinga) le prijs: Waardebon van E 20,2e prijs: Waardebon van E' 15,3e prijs: Waardebon van E 10,Waardebonnen zijn te besteden bij Sporthuis de Boer

Ook de brandweer was paraat en hoe! De Hoofdstraat werd zelfs 'ondergronds' bewaakt! Zo af en toe kwam er een brandweerman/ vrouw via een putdeksel omhoog om te kijken of alles nog onder controle was, dit soms tot grote schrik van argeloos passerende festivalgangers. Ook de jeugd werd ingeschakeld. Die mocht alvast 'proefspuiten' voor het geval de nood echt aan de man kwam.

Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven in 'Bulte Nijs'. Ik zal eerst beginnen om mij voor te stellen. Mijn naam is Henny Zijlstra, getrouwd en moeder van 3 kinderen, woonachtig aan de Wjukslach 24 in Koudurn. Toen de kinderen weer naar school gingen, wilde ik zelf ook weer iets gaan doen maar

Schminken A ap: K oni j n: K a n g o e ro e : Ti j ger: J o B e e r: L e e u w:

Laas B o e rs t ra J o h a n n e s W i el i nga E e l k e S t e l l i n g we rf t r d e n He t t i n g a Wilco S poel man Age Fl a p p e r Totaal

105 93 85 77 72 85 517

kg kg kg kg kg kg kg

Kunst in Koudum

Dat graffiti wel wat meer is dan doelloos gekledder op muren lieten drie 'Koudumers om utens zien tijdens het straatfestival. Dat zij hun kunst serieus nemen ook. Even teruggekomen uit Leeuwarden en Amsterdam, waren zij al om half elf. in een nog lege Hoofdstraat, bezig met de voorbereidingen van hun demonstratie. Veel belangstelling en positieve reacties waren hun deel, alsook serieuze vragen m.b.t. het maken van graffiti in opdracht. Gysbert, Klaas en Timon ve e l succes!

Sporthal de Sandobbe Het centrum voor s p o r t i e v e 111C11Sen We proberen het een ieder naar de zin te maken. Keprtom, we hebben een goot luwt voor ih• sport en it zult zich vast bij ons thuis voelen. Rinit ie en Mie Scheur

I3ulte Nijs 1 fashion Henny's

Er even helemaal anders uitzien, wie wil dat niet! 'Gewoon' op de stoel gaan zitten en er prachtig geschminkt weer vanaf komen. Elske. Ilona en Marie-Janne (waren dat ook niet de 'special guests K3' bij de playbackshow?) maakten er mooie 'smoeltjes' van.

Punkers Er even nelemaal anders uitzien. dat moeten ook deze 'oudere jongeren' van buurtvereniging 'it Fuottenein' gedacht hebben. Onherkenbaar waren sommigen. De smartlappen die zij zongen. zorgden voor een mooi contrast.

vond niets naar mijn zin. Het is wel jarenlang een wens van mij geweest iets met kinderkleding te gaan doen. Kleding heeft mij altijd gefascineerd, maar ik maakte veel zelf om dat er in Koudum niet veel keus was i n kinderkleding. Ik hoorde dit om mij heen steeds meer en toen ontstond het idee om zelf iets op te gaan zetten.lk heb mij in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel, ben achter de computer gaan zitten en heb adressen opgezocht, heb dagen gebeld, rondgekeken en ben begonnen met inkopen. Omdat ik eerst wilde kijken of het wel liep ben ik thuis in de garage begonnen met de verkoop van kleding en het beschilderen van baby T-shirts en slabjes ( naam, geboortedatum). De vraag k wam om wat meer in het centrum te komen en toen de mogelijkheid er was heb ik die met beide handen aangenomen. Nu zit ik dus drie wek en in het pand aan de Hoofdstraat 26 en heb de collectie babykleding maat 56-86 en kinderkleding maat 92-188 uitgebreid met

kraamkado's. pyjama's en ondergoed. Ook geef ik party's in de winkel, dus als u interesse heeft, bel eens voor de mogelijkheden. Tot nu toe heb ik vele positieve reacties ontvangen, dus het moet zeker gaan lukken! Tevens wil ik iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en planten die ik heb ontvangen. Het was geweldig!

Groeten Henny Zijlstra

Gemeenschapscentrum 'De Klink' ook voor sportieve wensen *Speciaal voor bruiloften, feestavonden etc. Ook koude buffels en diners verzorgen wij met uiterste zorgvuldigheid *Zazdaecomodatie tot 600 personen Tel: 10514152 16 38 / 52 21 39


Bulte Nijs iAgenda De Klink

3/4 okt. V a a r b e w i j s 12 okt. P o p - a v o n d Nij Libben 16 okt. P a s s a g e SUdwester: Poppen theater 18/19okt. Scheepsbeurs 19 okt. P o p - a v o n d 23 okt. B o n d van Plattelandsvrouwen 26 okt. T i n k tank tank 31 okt, L e d e n ve rg a d e rin g Oranjevereniging

Beantsjeoop 3

Na Spikerpop alweer de derde Beantsjepop en inmiddels kunnen we dus wel spreken van een traditie. Beantsjepop wordt net als de vorige keren georganiseerd door een groep jongeren van Nij Libben. Een speciaal programma van pop- en filmmuziek met o.a. Eivis, Deep Purple, John Denver en Gen i Halliwel vormt het programma. Het uit Koudum komende en bij ieder bekende Cajun Beano speelt afwisselend met de fanfare haar repertoire. Voor geluid en belichting zorgt Disco Silver die ook na afloop de muziek verzorgt. Al even traditioneel is dat Ypie Semplonius bij een aantal nummers zingt. Nieuw is dat, het van Simmer 2000 bekende 'Bugel van loof den heer' van Rients Gratema, speciaal voor Nij Libben door Ytsje Hettinga van een nieuwe tekst is voorzien. Dit zal worden gezongen door Ypie Semplonius en Ulbe Frankena. Agriet, Hotske, [Alpe, Rob en vele anderen rekenen op de aanwezigheid van jong en oud bij 'Beantsjepop 3' op zaterdag 12 oktober vanaf 21.00 u in 'De Klink' in Koudurn. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor 5 , - , bij boek- en fotohandel Muizelaar. aan de kassa kosten ze C 6,-. Tseard Voor info: A. de Jager (0514)522011

Zaterdag 5 oktober 17.00 uur Zondag 6 oktober 11.00 uur Woensdag 9 oktober 19.00 uur Zaterdag 19 oktober 17.00 uur Zondag 20 oktober 11.00 uur Woensdag 23 oktober 19.00 uur

6

Dorpskrant %ar; Koodurn. oktober 2002

Agenda dienstencentrum Nij Claerbergen september 2002 Dinsdagmorgen K o ffie d rin ke n om 10.00 uur Dinsdagmiddag 8 oktober Start Fit-zit om 14.30 uur Computercursus: opgave in dienstencentrum Woensdagmorgen 9 oktober Spreekuur huidspecialiste 16 oktober Spreekuur massage-therapeut 6 november Spreekuur pedicure Fitness van 9.00 - 12.15 uur Woensdagmiddag 1 6 en 30 oktober Gezamelijk warme maaitijdgebruik 16 oktober Country-line-dansen start nieuwe begin nerscursus van 8 lessen. De eerste les is demonstratieles: een ieder is welkom 23 oktober is er een themamiddag over verschillende culturen, gewoonten, gebruiken, riten en symbolen door Margreet viel Werf uit Spannum. Voor meer info. zie programmaboekje dienstencentrun Tijd: 14.00 uur. Intree: C 2.Donderdagmorgen Computercursus Donderdagavond B rid g e n , eens in de 14 dagen Vrijdagmorgen 4 oktober Cursus olieverf-schilderen: open les. Voor informatie, schilderen en inschrijving. Vanaf 9.30 uur Vrijdagmiddag 2 5 oktober Bingo Spelmiddag: sjoelen, klaverjassen en competitie-biljarten. Het centraal meldpunt is te bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 16.00 uur, inspreken is altijd mogelijk. De wasserette en het biljart zijn te gebruiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur - 17.00 uur. Wasserettemunten zijn te koop op dinsdag, woensdag en vrijdag. of op afspraak Met vriendelijke groet. A t t y Nicolaij-Soepboer

kissportvereniging Koudum

meldt aan haar leden : dat zij geen kaarten kunnen bestellen voor de E.K. Allround te Heerenveen in januari 2003 via de vereniging, vanwege de te korte inschrijvingsperiode van de bond. Secr. A. De Kroon - Hoekema

Bond v. Plattelandvrouwen Woensdag 23 oktober om 20.00 uur in 'De Klink' te Koudum Dhr. W. Rusticus uit Koudum Onderwerp: De gemeente dichterbij. Een toelichting op het functioneren van het gemeentebestuur en wat wij als burgers daar mee van doen hebben.

Grote markt tweedehands scheepsartikelen Op 18 en 19 oktober a.s. organiseert Watersportvereniging 'De Fluessen' opnieuw haar najaarsbeurs met veel leuke, praktische en vriendelijk geprijsde zaken in 'De Klink' in Koudurn. Ook is er een uitgebreide stand van de beurscommissie waar door watersporters voor verkoop ingebrachte spullen worden aangeprezen. Doe-het-zelvers en koopjesjagers mogen hier beslist niet aan voorbijgaan. De beurscommissie van 'De Fluessen' biedt dus ook dit jaar weer goede diensten aan motorbootvaarders, zeilers en surfers uit de wijde omgeving. Daarbij wordt ook nog een goed doel gesteund. Een deel van de opbrengst van de markt komt ten goede aan de jeugdzeilerij, een van de vele bezigheden van de actieve watersportvereniging in de Zuidwesthoek. Zorg ook dat u erbij bent daar in 'De Klink' op 18 oktober

van 18.00 - 22.00 uur of op 19 oktober van 10.00 - 15.00 uur !! Artikelen voor verkoop kunt u inbrengen op vrijdag 18 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur in 'De Klink' in Koudurn.Toegang tot de markt kost 1 euro, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Voor meer informatie kunt u bellen met (0514) 52 13 76 / 52 18 65 / 52 18 60 H eb j e i n d e f ees t w eek m eegedaan aan de z ei l w eds tr i j d m et j e ( zel fgem aak te) z ei l boot of z ei l k l om p, dan v i nden w i j het l euk om dez e bot en t ent oon te s tel l en t i j dens de s c heeps beur s i n ' D e Kl i nk' . Al s j e het l euk v i ndt. k an j e ook j ouw boot daar neer z etten. D e w ater s por tv er eni gi ng w i l aan de bez oek er s v an dez e s c heeps beur s v r agen w el k e boot zij het m ooi s t v i nden e n stel t dan enk el e pr i j s j es bes c hi k baar . N atuur l i j k m oet j e zel f w et en of j e m ee w i l t doen. Laat het ev en aan j e m ees ter of j uf w eten w at j e wilt.


Dorpskrant van kooduni, oktober 2002

Ut it DoktershCis Griep en de griepprik. Eén op de tien mens en krijgt elk jaar griep. Vaak alleen maar vervelend, maar voor mens en met medis c he problemen (hartziekten, longziekten, nierziekten, suikerziekte of om andere redenen v erlaagde afweer) en 65-plus s ers kan dat gevaarlijker zijn. De jaarlijkse griepgolf wordt veroorzaakt omdat het griepv irus elk jaar een andere vorm aanneemt . Ons af weers y s t eem moet zich dan elke keer weer aanpassen. Het kan dus zijn dat u een aantal jaren achter elkaar griep krijgt. Als u een griepprik krijgt heeft die aanpassing al van tevoren plaatsgevonden en krijgt u geen griep. De mens en die behoren tot bov engenoemde risicogroepen krijgen de griepprik gratis.

De griep en een griepje Griep wordt overgebracht door aanhoesten van een besmette persoon met minuscule hoestdruppels. Na besmetting duurt het één á twee dagen voor men ziek wordt, maar de besmetting kan dan wel weer aan een ander aangehoest worden. Niet elk griepje is een influenza. Bij echte griep voelt men zich binnen een paar uur erg ziek met bonzende hoofdpijn. spierpijn en flinke koorts. Soms droge hoest en een pijnlijke keel.

De griepprik Tegen de griep kan men zich alleen laten inent en om ziek worden te voorkomen. Als je ziek wordt kan je alleen maar uitzieken: rustig aan en zonodig paracetamol. De s amenstelling van de griepprik is eigenlijk altijd up-to-date. Permanent worden de virussen die her en der op de wereld opduiken, in k aart gebracht. En naar de laatste gegevens worden de griepvaccins s amengesteld. Het griepvaccin bestaat uit onschadelijke stukjes virus. Men kan dus niet ziek worden van de inenting, wel kan de plek van de injectie wat napijn geven. Een enkeling klaagt over kortdurend 'griepgevoel'. Ongev eer t wee weken na de vaccinatie is de af weer volledig opgeladen en kan de griep geen vat meer op je krijgen.

4 en 5 november: griepprik in 't DoktershCts! Alle mensen, die om medis c he redenen een griepprik moet en hebben, krijgen een uitnodiging. Die krijgen de griepprik gratis. De griepvaccinatie wordt gegev en in het Doktershfis, TI:Inkerstrjitte 47, Koudum, maandag 4 nov ember

2002 van 19.00 tot 20.00 uur. dinsdag 5 nov ember 2002 van 17.00 tot 18.00 uur en in Hindeloopen in het Groene Kruis Gebouw maandag 4 nov ember om 15.00 uur. Ook de mensen. die niet een uit nodiging hebben ont v angen (en -zoals dat heet- geen medis c he indicatie hebben) adviseren wij een griepprik te k omen halen, om de griep te voorkomen. Maar zij moet en het wel betalen.... J.J. Keiz er, J . C. Eis ma en W. v an Doorn.

Grimley brassband geeft concert in de Klink! 1-1,et grot e s pek t ak els t uk •Ut blaas d' dat v orig jaar t ijdens het l e p e n l o f t s p u r in J orwert met z ov eel s uc c es werd opgev oerd en wa a r ook div ers e Koudumers v olop van hebben genot en, was mede te dank en aan de gelegenheids f ormat ie de •Grimley my nwurk ers bras s band; Deze band -bestaande uit een selectie kopermuzikanten uit Frieslandwas elke avond tijdens het lepenloftspul te beluisteren. De leden van de band vonden dan ook dat ze nog een k eer bijelkaar moesten komen en wel op zaterdag 2 nov ember a.s. Op deze avond zal onder andere de muziek uit 'Brassed of r te beluisteren zijn. Verder zullen nummers gespeeld worden die men tegenwoordig op een concert niet zo vaak meer te horen krijgt. Bov endien zal de Friese zangeres Frederike Kleefstra haar medewerk ing verlenen, zij zal op de haar bekende wijze met de band een aantal van haar prachtige liedjes ten gehore brengen. De muzikale leiding is deze avond in handen van de, ook in Koudum bekende, dirigent: Andries Kramer. Wanneer: zaterdag 2 nov ember om 20.00 uur. Waar: 'De Klink' te Koudum (vanouds het 'brasscentrum• van Friesland) Kaarten: in de voorverkoop: 7 , voor de zaal, en e 8,- voor balkon. Voor dit concert kunt u de kaarten reserveren bij Boekhandel Muiz elaar te Koudum tel.: 0514-521294 of via e-mail:brassconcerten z onnet . n1 Voor meer informatie kunt u ook kijken op Internet www.brassconcerten.hafabra.n1

Voor een avond gezelligheid en sfeer

Cafetaria - Bar Tarantella Hoofdstraat 27 - Koudurn

13ulte Nijs Hessel iHaga in Afghanistan.

We lezen ov er de ges pannen polit iek e mac ht s v erhoudingen en de veikligheids u s it uat ie in het huidige n nghanis t an. De ov ergangs regeAf ring e n v an pres ident Hamid Karz ai moet wez enlijk e v raags t uk k en als d wat erv oorz iening, inf ras t ruc t uur a en behuiz ing. (t erugk erende) vg luc ht elingen en c riminalit eit oplos s en e l i j k s i n d e k rOm deze regering hierbij te ondersteunen is Hessel Haga op 25 juli a jongstleden met de luchtmobiele brin gade voor 3 maanden vertrokken tnaar het warme en in alle opzichten stoffige Afghanistan. In het kader van ISAF (International Security Assistance Force) moet zijn eenheid bijdragen aan de rust, orde en veiligheid in de hoofdstad Kabul. Thuisbasis van Hessel is de internationale compound, een gigantisch tentenkamp, waar militairen uit o.a. Duitsland. Oostenrijk. Denemark en en Spanje wonen en werken. Hij moet er met zijn collega-koks voor zorgen dat de 1400 manschappen in het Duits-Nederlandse deel van het kamp worden voorzien van ontbijt, lunch en warme maaltijd. De negentienjarige kok hoeft niet op patrouille in het gebied waar zijn eenheid verantwoordelijk voor is (een gebied van 200 k m schatting mensen wonen). 2 w a a 60.000 r Dit houdt in dat hij eigenlijk nooit van n a a r de c ompound af komt en dus weinig van de omgev ing te zien krijgt. Een wekelijks 'uitje' is naar de Nederlandse ambassade waar ze dan uitgebreide maaltijden mogen bereiden voor hooggeplaatsten, zo heeft Hessel onlangs nog voor Ruud Lubbers gekokkereld (beantsjes?). Contact met het thuisfront wordt op verschillende manieren onderhouden. Er is wekelijks (beperkt) telefonisch contact met ouders en vriendin Hannie. Ook is het ontvangen van post een hoogtepunt van de dag. dit is echt iets waar reikhalzend naar wordt uitgezien. Hessel prilst zich gelukkig met de vele brieven die hij inmiddels van verschillende dorpsgenoten mocht ontvangen. Waarschijnlijk is onze militair omstreeks 5 nov ember weer terug is in Koudum. L . de V.

7

BN 131 2002 nr 8 okt  
Advertisement