Page 1

Bulte Nijs i

Dorpskrant van Koudum, nummer 130, september 2002 Bouwbedrijf Fa. S.H. de Jong & Zn. in andere handen Bouwbedrijf Fa. S H, de Jong en Zn. is per 1 juli 2002 ov ergenomen door Agricola BV. uit Warns. De huidige 'baas', Ulfert de Jong, stopt ermee na bijna 37 jaar met veel plezier als bouwer in deze regio gewerkt te hebben. Dit afscheid nemen doet natuurlijk een beetje pijn. Na pake Hindrik en vader Sijbolt was hij de derde generatie De Jong die de directie voerde van dit in 1906 opgerichte familiebedrijf. Agricola B.V. is ontstaan vanuit de V.O.F. Tj. Agricola. Tjitte en Hink e Agricola stoppen ook met hun bouwk undige- en administratieve werk z aamheden. Zoon Steven wordt directeur van het inmiddels opgerichte nieuwe aannemersbedrijf. Het Jouster aannemersbedrijf M. Cornel neemt ook deel aan deze nieuwe B.V. Vanuit Joure worden de loonadministraties en een deel van de calculaties verzorgd. Samen hebben deze bedrijven 50 mens en in dienst. Agricola B.V. is behalve onder haar eigen telefoonnummer ook te bereiken onder het oude nummer van De Jong nl. 521293. Bov endien loopt u grote kans om Wiep de Jong, de dochter van Ulfert, aan de telefoon te treffen. Wiep is per 1 juli 2002 in dienst getreden bij Agnc ola BV. en houdt zich bezig met de administratie. Alle overige personeelsleden van De Jong zijn na goed overleg ook in

Koning(in) Kaat s( t ) ers u i t Koudum Nadat Romelia Hoek ema de krans (le prijs) in het voorseizoen won namens de Keatsfreonen fan Koudum in St. Nicolaasga, waren het nu Bennie en Joke Bleeker die de groot bezette Merke kaatspartij in Jirnsum op hun naam zetten. Joke won met haar maten in de B-klasse en werd uitgeroepen tot Koningin van de partij. Bennie en zijn partuur wonnen in de C-klasse en ook hij werd uitgeroepen tot Koning. Wilt u de kransen en prijzen bezichtigen, ze hangen bij de familie aan de muur en uiteraard staat bij Ali de koffie klaar. Namens de kaatsvereniging van harte gefeliciteerd, want we mogen als club hier apetrots op zijn. K . F . K .

dienst get reden bij de nieuwe B.V. Filiaal Koudum is operationeel vanuit de oude loods a/d Tille 3. Alle machines en voorraden van Havenkade 2 zijn na de bouwvakvakantie naar De Tille verhuisd. Piebe van Dijk geeft leiding aan filiaal Koudum. Hij was 30 jaar voorman bij De Jong. Het telefoonnummer van De Tille is: 523350. In Warns gaat Agricoia B.V. zich vestigen in de voormalige bedrijfsgebouwen van houthandel Kooiman. Voorlopig opereren ze nog vanuit de oude werkplaats van Tjitte. Ulfert de Jong gaat zich helemaal concentreren op zijn t weede tak: Zomer/ Wint erberging in zijn loods a/d Tille 3A. Zijn nieuwe telefoonnummer is: 523176

Pi ebe, S tev en en ui ten s t a a n v o o r de h o u ts te l l i n g i n d e t i m m e rf a b ri e k a.d. Ti l l e

Oan 'e buit tage

*Op 5 ok t ober sil de Rely Jorritsma C r t r i k t wurde oan 110.: Ytsje Hettinga-v.d. Heide. Sij krijt dizze prils foar har verhaal 'Oes s y ' Fan hert e lokwinske Ytsje

Hing opent culturele seizoen

Het bestuur van de culturele stichting 'De Sik iwes t er heeft het programma voor het nieuwe sei-zoen rond. Het is een zeer afwisselend programma geworden met daarin leuke en interessante onderdelen voor 'jong tot oud'. Wat dacht u van 'Hing'. Bennie Huisman, het Fries Saxofoonkwarlet, Tryater, het Nov a-ens emble, Ernst van der Pasch en nog veel meer. Zeer binnenkort krijgt u het programma thuisbezorgd en uiteraard hopen wij ook u, als bezoeker, te mogen verwelkomen. De openingsavond van dit seizoen wordt verzorgd door de inmiddels al zeer bekende folkband Deze zesmans-formatie -met daarin overigens ook een vrouwis in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een zeer populaire groep, die in binnen- en buitenland volle zalen trekt. Hun recent uitgebrachte cd 'The Wild Swans At Coole• werd door het gerenommeerde folktijdschrift 'New Folk Sounds' het beste genoemd. wat er op dit gebied ooit is verschenen. In dit voorjaar is de Ierse zangeres Justine Horhgan de leadzangeres van 'Hing' geworden en dit heeft geresulteerd in een c ompleet nieuw programma met ballades en dansmuziek uit de rijke Keltische traditie. We zijn, als bestuur van 'De SC.idwester', dan ook erg trots op het feit dat deze band het culturele seizoen zal gaan openen. Op zaterdag 21 september, 's avonds om 21.00 u. kunt u het ook meemaken in 'De Klink' te Koudurn. Toegang 7 , - Zie ook: wwwflingmusic.com

Herstel van alle autosehades Spuiten van bumpers. spoilers Herstel/vervangen van r uiten Twee jaar Focwa garantie op sehadereparatie Gespreide betaling mogelijk Mar ten Demmer Autos ehade. O nder weg 8 - Ko u d u m


13ulte Nijs i

O plage 1020 sliks B edek *: Penny Hariman. Onderweg 78 Els Runia-Jager. Nieuweweg 52 Jan Huls. G Vpmastraal 11 Hrndrika Pruiksrna-Wrersma, Ooste 8 Edwin de Boer. Tunkerstriate 51 Piertje Hookema•Sm4s, Vert. Hoofdstraat 5 Einredaksje: Fenny Hartman Redakeleodres: Oost° 8, Koudum roks'1 Ihm do 0011 d a r ~ o - 00-51.1an as FITF cl Want

OOnurieorul

Decorboo Reclame. Koudum ( Po lo o tmin t frodde bodt de 2 0 . tad e ~ a n n o ttodIJOn •, o nFolowork: 5n0

• E d w i n de Boer Prinhvork: DOCarboo R e c la me , Ko u d u m

Adverionates: L Kromrnennoek. Wesieweg 8 8723 B V Ko u r iu m

Foraprieding: 4. 11 ' • l i d y e n a u g u s tu s D b Ab o n n emi n t en : u e V n l kaloncleriter r t Leden Doarosbelantion E 5, 90 NeHeden 1 6 6. 80 f e r i W e nn 1 5 . 5 •1e11LnMo so sn e. orTi nemers E 1.010 i n Sponsoring: Vnl Y. v.d Geest iti 5222133 g I Kopy: s Foar de 14e fan 'e moanne by II redaksile• adres G oeie 8. K o m t " l Bank/Giro rul Maf e Rabobank 333565. 193 t Giro van de bank 825457 r e t'r r 1 n o a r p s k r iin to Koddlár n e d Zoy aan de vooravond van -alweer de n 39efeestweek zijn de meeste buur' ten druk bezig met het opzetten van e dem buurtversiering. De feestcommissie o legt intussen de laatste hand aan dea voorbereidingen om alle festivitein vlekkeloos te laten verlopen. Of ten n een geslaagde feestweek wordt, het e

Re d ) a c t i e

zal afhangen van de Koudumers zelf die zich, weer of geen weer, in het feestgedruis zullen storten. In deze B.N. slechts een enkele aankondiging. in het oktobernummer blikken we ruimschoots terug. In dit nummer wel aandacht voor bouwbedrijf S.H. de Jong dat. na bijna 100 jaar en 3 generaties bouwers, opgaat in een groter geheel. Agricola B.V.: wel even wennen. De omgekeerde weg volgde Jan Groenland. Hij verwezenlijkte zijn droom: het schip van pake weer in de familie én, net als vroeger, weer in bedrijf als heus •charter'schip: •Lyckeitje van Karels-Teuntje'. Ook in dit nummer een eerste kennismaking met Piertje Hoekema-Smits, die de redactie komt versterken. Zij ging op bezoek bij Margreet Sinnema en doet daarvan verslag. Piertje, van harte welkom bij üs krantsje'. Ook weer van de partij is Pier Zijlstra. Lees zijn lofzang op de -soms beschermde. maar meestal belaagde- raven en je ziet hem genieten bij elk exemplaar dat zijn pad kruist_ V e e l leesplezier_

1

Koudumers om Utens Nog even en dan staat het grote

gebeuren van de Koudumer Feestweek weer voor de deur. Met man en macht wordt alweer hard aan de voorbereiding gewerkt. Een heel speciaal onderdeel van deze week is de dag van •Koudumers om Utens*. Zo komen immers alle oud-Koudumers nog eens bijelkaar. Ieder jaar komen een 160 leden naar De Klink om met elkaar die dag te beleven. Uit alle streken van ons land komen ze. De eersten zijn al ver voor 10.00 uur aanwezig. Deze r e voor de 35e keer gehouden. Elk ü jaar een r e n i e elkaar. Dat is niet niks. Wat achter ü w o reigenlijk d t is dan het geheim van n ie een succes. Die vraag is d dergelijk i t emoeilijk n jis het a te a beantwoorden. Mogelijk d a det sfeer, het elkaar weer rontmoeten en met elkaar bijpraa l natuurlijk draagt het proten. En 3 gramma van de dag ook een steentje bij. Dit jaar bijvoorbeeld, 4 komt Rients Gratema en dat is j a voor onze vereniging wel heel bija r We zijn Dhr. v.d. Plaats zonder. van Pierre Music Productions dan ook heel dankbaar dat hij dit door sponsoring mogelijk heeft gemaakt. Toch moet het volgens het bestuur mogelijk zijn om op zo'n dag nog meer mensen naar De Klink te krijgen. Wellicht zijn er in uw naaste omgeving nog enkele oud-Koudumers die ook lid willen warden. Geef ze op. want, ze krijgen er geen spijt van. Wij als •Koudumers om Utens• hopen zaterdag 14 september a.s. massaal naar Koudum te komen om weer een prachtige dag mee te maken. Namens het bestuur en de leden van onze vereniging (dat zijn er ca. 250) wensen wij een ieder een hele fijne feestweek toe. Doede Hoekema (secr. Koudumers om tjtens)

Oan 'e buit 'lage - Dez e z omer liep Sipke de J ong

(71jaar) voor de tweede keer de Vierdaagse van Nijmegen. Vorig jaar was het weer slecht. maar dit jaar kon het niet beter. Samen met dochter Tetsje loopt hij dan 30 kilometer per dag. Als voorbereiding op dit gebeuren wordt er toch wel veel getraind en worden er tochten gelopen. En als het mee zit zijn ze volgend jaar weer van de partij.

Dorps k rant sart K I , L 1 (1 1 1 1 1 1 . s e p t e m b e r 2 0 0 2

Programma feestweek 2002

Zaterdag 7 september 9.30 uur Wandeltocht, start bij clubhuis Uslub Dinsdag 10 september 19.00 uur Autopuzzeltocht. inschrijven vanaf 18.15 u en start bij De Klink 20.00 uur Bingo in De Klink Woensdag 11 september 14.00 uur Officiële start Feestweek met ballonnenwedstrijd 14.30 uur Kindermiddag 19.00 uur Ringrijden in de Hoofdstraat 19.00 uur Bedrijvenvolleybal in de Sándobbe Donderdag 12 september 15.00 uur 6 5 + middag. 19.30 uur Play bac k s how in de Klink

Vrijdag 13 september 13.00 uur Beantsje Kriich Straatfeest in de Hoofd straat. Ons eigen 'Oerollestival' in het klein, met straatmuzikanten, circusartiesten theater door de Koudumer buurtverenigingen. wagenbouwen vriendenploegen 15.30 uur Matinee in De Klink 18.00 uur Stamppot eten in De Klink 20.00 uur vervolg Beantsje Kriich De denk-teams van de diverse buurten, wagenbouw- en vnendenploegen strijden om de Beantsje Knich Bokaal 2002 22.00 uur Karaoke in café Spoorzicht Zaterdag 14 september 9.00 uur Pluimveekeuring 10.00 uur Fryske Molendag bij 'de Vlijt' aan de Molenbuurt. Tot 22.00 uur diverse activiteiten. 10.00 uur R e mers in De Klink ü 13.30 u & Filmmiddag voor kinden i e u r e n in de Finke 16.00 o u duur- Voetbalwedstrijd 14.30 1 K o u d Oeverzwaluwen u 21.30 uur Popavond in De Klink 22.00 uur T h e 'Change' in de Sándobbe Tijdens de feestweek is er Kermis op het parkeerterrein van de Sporthal


13u1te Nijs Het skûtsje 'Lyckeitje' van Karels-Teuntje na 54 jaar terug in iKoudum Sinds een aantal jaren dacht ik s k C i t s j e had gezien met daarop de Dorpskraret %aukm14111111, sepiviniter 2002

steeds vaker aan het skUtsje n a 'Lyckeltje . v a n m i j n p a k e . o v e r h e t e Ik d r o o md e er dan ov er hoe v o i het z ou z ijn o m het weer mo e de f amilie te hebben. Bijna in geen f ees t of b e z o e k aan de n f amilie ging v oorbij z onder ov er tmijn pas s ie te prat en. Zo k wa m ik sut eeds meer aan de weet . Vooral mijn e t ant e Ly c k elt je wis t mij v eel te v ert ellen. Verder bez oc ht ik e geregeld J a b i k v an der Veen uit l av oren en Rinc k e Ouk ema en St Sipk t e Tjerk s t ra uit Koudum. J abik en e Rinc k e v ert elden mij hoe het er v roeger aan t oe ging op het skc hip v an pak e, v ert elden hoe het o eruit zag. Het was een manier v an lev p en v an pak e die hem op het lijf ges c hrev en was . Sipk e Tjerk s t ra, e v roeger k nec ht bij pak e, wis t ook n v eel v an die t ijd. erg v Op o een gegeven moment besloot ik dat ik het ski:itsje wilde opsporen, o maar hoe doe je dat? r -dbegin vorig jaar heb ik het scheepsregister opgebeld in Roteterdam, hen alle gegevens die ik had, toegestuurd en toen maar afwachten. - lukraak naar Enkhuizen gereden en daar scheepsmakelaars bezocht in de hoop dat zij mij iets meer konden vertellen. Alles echter zonder resultaat, totdat ik de tip kreeg om het eens via Omrop Fryslán te proberen. In het radioprogramma van Gurbe Douwstra heb ik toen een oproep gedaan. Ondanks de niet geheel correcte gegevens, waarvan ik toen uiteraard dacht dat ze wel juist waren, werd ik na ontelbare telefoontjes 2 weken later opgebeld door Sjoerd Kleinhuis uit Earnewoude. Hij vertelde dat hij een tijd terug een meetbrief van een

daar vond hij wat op. Het vervoeren van groepen mensen op het water, puur voor het plezier, bleek een IFKS. maar besloot daarvan af te goede zet te zijn. Dit heeft hij nog zien. Via Sjoerd kwam ik achter de 11/ in naam van de eigenaar en de lig2 1947 of 1948 verkocht is. Nu 54 plaats van het schip. Het schip bleek of 55 jaar later is het skûtsje dus j in Zwolle te liggen en de toenmalige weer terug in de familie, waar wij erg eigenaar wilde het skûtsje eventueel a mee zijn. Op 4 juni van dit jaar blij wel verkopen. Samen met mijn famiwerd de koop gesloten, waarna het a lie heb ik het schip vorig jaar voor zeilklaar maken kon beginnen. Het r het eerst van mijn leven kunnen schip heeft nameliijk een geweldige g zien, prachtig vonden we het. Werf motor, maar had helaas nog geen Sieperda uit Oosingahuizen heeft tuigage. De rondhouten en de tuie het skûtsje compleet opgeknapt. gage heb ik via via op de kop weten d Van een woonark weer terug in de de tikken, zodat ik in september met a charteren van groepen mensen originele staat. De romp is authenhet tiek gebleven. In de onderkant is a gaan beginnen, evenals mijn kan een nieuw vlak gekomen, er is • pake Karel dus. De naam van het n een nieuw dek opgezet evenals een schip is nu tyckeltje van Karels, nieuwe roef. Natuurlijk wil ik jullie Teuntje'. w ook graag vertellen over vroeger. Het schip is gebouwd in 1911 door a Van der Werf in Leeuwarden. In a 1931 heeft mijn pake het skûtsje r gekocht en de naam veranderd in •Lyckeltje'. dit is de naam van zijn n oudste dochter. Karel Rinckes van a der Veen was toen 28 jaar oud. h In 1933 heeft pake het laten verlengen in Gorredijk, het werd toen e 10 ton zwaarder en werd een zgn. t 32-tonner. De smid Stellingwerf uit s Koudum heeft er in die tijd een nieuwe roef opgezet, zodat mijn A l sc jullie dit lezen heb ik. als het beppe Teuntje erin kon staan. Tot g o eh d is. al 2 keer met een groep aan het einde van de 2de wereldoor- t o ei rist e n gezeild. Dit alles in samenlog vervoerde pake vracht met het w e r k i n g met Romke de Jong van de skûtsje. Deze vracht bestond voor- K u i p la rt . namelijk uit zand, bieten, grind, turf T o t ziens op het schip?

a m

tyckeltje'. Hij dacht er toen

J an Groenland

LJt• By in o a r Swile': Feroaring feroaring fan toft op in dei yn s ept ember de wy n begiet oan Mink e

JACHTWERF BUSMAN en basaltstenen. Wat nog leuk is om te vertellen, is dat pake in de 2de wereldoorlog de betonning van de geul versleept heeft naar het zand, waardoor de Duitse patrouilleboten vastliepen. Dit leverde hem een welverdiende oorkonde op. Na de oorlog ging het meeste vrachtvervoer over de weg, waardoor pake zonder werk kwam te zitten, maar

-1 v -

• MUTORENSERVICE

• JACHT/ IAVEN • SCIIEEPSARTI KELEN 3

3 0 . 0 ••••••• 0 , 0

\- •• JACHTLAKKEN REPARATIES • SCHEEPSMOTOREN

OOSTE 49 - 8723 E/I KOIJDUM TEL. (0514)52 20 04 - FAX (0514) 52 17 N5 MOBIEL. 1061 53 89 '28 46


Bulte Nijs iDag van de ouderen op 1 oktober 2002 1 ok t ober is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot dag van de ouderen, om net zoals bij vader- en mooderdag. dag van de verpleging, dag van de vrijwilligers, eens stil te staan/ bewus t wording op gang te brengen bij ouderen zelf, maar eveneens bij ons allemaal. Wij hopen toch ook eens oud te worden?

Het ouderenbeleid is erop gericht. dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. En wij vinden dit allemaal inmiddels vanzelfsprekend. Zorg, hulp- en dienstverlening in de thuissituatie bieden, zodat opname in een verzorgingshuis uitgesteld kan worden, tenzij het echt niet meer kan thuis, is inmiddels de normale gang van zaken. Zolang mogelijk 'zelfstandig' thuis wonen, in de eigen vertrouwde omgeving, met veel hulp van de reguliere zorg/hulp, is mogelijk en goed georganiseerd. Maar daarnaast wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers, mantelzorgers (familie, vrienden, kennissen). Zij zijn de spil waar het om draait, zij worden als onmisbaar ervaren. Wat als er geen familie is, of als die veraf woont? En worden mantelzorgers vaak niet overbelast? Zo lang mogelijk 'zelfstandig' thuis wonen !lul is dit wel altijd zo goed? Komt dit het welzijn/welbevinden wel ten goede? Wat gebeurt er als ouderen de deur niet gemakkelijk

meer uit kunnen en hun sociale contacten niet meer kunnen onderhouden om nog maar niet te spreken van het aangaan van nieuwe contacten met leeftijdgenoten? Raken mensen daardoor niet in een isolement? Zo lang mogelijk 'zelfstandig' in de eigen vertrouwde omgeving wonen in een tijd van voortschrijdende individualiteit, waar het ieder voor zich hand over hand toeneemt. waar mensen het steeds drukker krijgen en geen tijd meer hebben om naar iemand om te kijken? Zal dit er toe leiden, dat ouderen weer achter de geraniums komen? Of moeten we terug naar de tijd, dat kinderen de ouders weer' in huis nemen ? Om dit (en nog veel meer) onder de aandacht te brengen, is 1oktober uitgeroepen tot de dag van de ouderen. Wij willen deze dag vieren en nodigen alle senioren uit Nijefurd uit om deze dag met ons door te brengen. Een wervelende show van zang/muziek en dans uit binnen- en buitenland, van vroeger en nu, romantische en country muziek. Dit alles met bijbehorende kostuums. Dit mag u niet missen! Tot ziens op dinsdagmiddag 1 oktober om 14.00 uur in De Klink. Intree: 2 euro per persoon Met vriendelijke groet. namens de ouderenorganisaties van Koudum en e.o., Atty Nicolaij- Soepboer

Andere bestemming voormalig gemeentehuis Het k os t t e heel wat moeit e en z org o m het v oormalige gemeent ehuis v an He me l e r Oldef erd / Nijef urd in s t and te houden. Maar het is de wo n i n g b o u wv e r e n i g i n g Nijef urd nu t oc h geluk t een t oek oms t v oor ' ons v erleden' te v erk rijgen. De lief de v oor dit g e b o u w heef t blijk baar doorgewerk t : geen v erwaarloz ing, maar d o o r in grot er v erband t e k ijk en en het aan te pas s en v oor div ers e behoef t en. is er aandac ht aan

geschonken! Zonder in uitersten te vervallen wil de woningbouwvereniging er een nieuw kantoor van maken. Na het voor nog geen 1 miljoen Euro van Frisia Invests te hebben aangekocht, gaat het woonbedrijf het pand optimaal benutten. Zelfs bij de fusiebesprekingen van de vereniging en de Corporatie Holding Friesland zijn plannen ontwikkeld om het markante gebouw

4

tot een centraal en coördinerend steunpunt voor wonen, dienstverlening en bemiddeling in de Zuidwesthoek te verheffen. De woningbouwvereniging zet er dus ambitieus op in. Het nieuwste gedeelte zal weer worden verhuurd. Zo is er belangstelling voor huisvesting van de ict afdelingen van zes gemeenten. Gestreefd wordt in februari 2003 het een en ander te realiseren. Misschien kan er dan in de v ergaderruimt e weer worden getrouwd, is de c onc iërgewoning

als kantine in gebruik en staat de vertrouwde windvaan weer op het torentje! He t verlies van de oorspronkelijke bestemming en de moeilijkheid voor het gebouw een eigenaar te vinden die er mee vooruit kan, was een probleem. Zonder overdrijving neemt de woningbouwvereniging nu aan dat dit probleem wordt opgelost. J H

Dorps k rant l a n K ond

s e p t e m b e r 2002

Mooie nagels bij Margreet Margreet Sinnema, bet er bek end als k aps t er van de rijdende Hair Ex pres s . gaat haar werk z aamheden uit breiden met een nagels t udio. Omdat ze s inds enige maanden mo e d e r van een doc ht ert je is. wil ze graag wat meer aan huis werk en. Zo d o e n d e heef t ze een c urs us v oor nagels t y lis t e gev olgd in Bols ward.

U kunt zowel voor versteviging als verlenging van uw nagels bij Margreet terecht. De nagels worden voor de behandeling eerst gevijld, dan wordt er tip aangebracht en drie lagen gel. Vervolgens moeten ze onder een uv-lamp harden en dan zijn de nagels zestig keer zo hard als de eigen nagels.Na vier tot zes weken moeten de nagels bijgewerkt worden. Voor andere behandelingen kunt je ook bij Margreet aankloppen, o_a om een plercing of een steentje in de nagel aan te laten brengen. Nagelbehandeling is allang niet meer alleen in de I V wereld bekend, mooie nagels zijn voor iedereen een visitekaartje! Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met Margreet, telefoonnummer 521023 of mobiel 06-10091776. P. H.

Oan 'e buit tage • Dat Tettje Haytema inmiddels 55 jaar actief lid is van de afdeling gymnastiek van Oeverzwaluwen is een felicitatie waard! Wat ons betreft: Op naar de 60. Tettje!!

Cor Eriks rijles s en Auto - Motor - Brommer FI NKEWEI 2 - KOUDIJNI Tel. 0514 - 523357


Dibrpskrant %an Komi ttm, s eptember 2002

Ravelijn in trek

Het onderzoek van de woningbouwvereniging Nijefurd waaruit blijkt dat de vraag naar wonen met zorg binnnen enkele jaren groot zal zijn. heeft de wenkbrauwen van bestuurder L. Mulder niet doen fronsen. "Bij senioren, vanaf 55 jaar bestaat nog steeds een grote interesse voor de luxe appartementen. Wonen met zorg is bovendien in trek. Steeds vaker kampen ouderen met de vraag hoe ze zolang en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven

wonen. Plantein komt er aan te pas, wanneer twaalf van de vierentwintig huurders hun appartement moeten betrekken. De zorggroep draagt in dat geval zorgbehoevenden voor en de woningbouwvereniging wijst toe.

Zorg bieden en veilig en beschermd wonen gaan dan goed samen." De woningbouwvereniging streeft

ernaar in de loop van het jaar de twaalf andere huurders tevreden te stellen: "De maandelijkse lasten, huur exclusief servicekosten bedragen wei plus minus 550 Euro, maar het worden woningen met alles er op en er aan. Zodra duidelijk is hoe we deze appartementen zullen toewijzen, nemen we contact op met de toekomstige huurders. Met een beetje geluk betrekken ze in hel voorjaar een prachtige beschermde woonvorm. We lopen nu nog ongeveer dertig werkbare dagen op het schema achter. De extra fundering vroeg meer tijd. Na de oplevering in mei 2003 kunnen ouderen dan in Koudum een droomappartement gaan bewonen-!" JH

Bu i OerfClgel dy't werom wol te N i j

Sa lang as de raven yn Londen bliuwe, sil Ingelán net ferslein wurde. Vn '68 by de Towerbridge seach ik hoe't dizze fabel yn stán hálden wurdt. Seis swartblauwe raven brutaal eagjend nei 't nijsgjirrige publyk, wittend dat sy it feit lik yn Brittannië foar it sizzen ha. Oeral op'e wráld ferjage. besketten, fongen en dea makke. Mar hjir yn Londen alle dagen keninklik troch in spesjaie oppasser yn'e gaten hálden en fuorre. Neffens de léste Wigelberlochten is de raaf ek yn Fryslán wer Mar wér wurdt stil hálden. Op myn léste re is troch Noarwegen en Sweden ha'k sawat elke dei raven sjoen en heard. Krekt as eksters, kaén en kriën dogge se altyd alles tegearre. Fassinearjend binne de wyld akrobatyske jcinsflechten boppe berchtoppen. Loopings steil nei Cinderen. wjukken stijf tsjin it lijf en tagelyk oare fógels noch b y de poaten pakke. Alles wat mar mooglik is op in fleanshow wurdt troch raven dien. Djip en fier klinkt dan ek it krókerige lûd oar berch en bosk fan dizze grutste sjongfógel. Dy oerlóden soenen wer oeral yn Fryslán te hearren wéze moatte. Mar sCint 1927 briede se hjir net mear. As allesiters en fral aasiter kin er yn ijs lán net genóch iten fine. Grut aas wurdt gau opromme yn ferbán mei feesykten en by lyts aas ha se tefolle konkurrinsje. Dat it sil wol in toer wurde foar dizze prachtige oerfCfgel dy 't as heraut al mei mocht op'e earste Vikingskippen nei lislán. Pier Zijlstra

Wij luisteren het liefst naar u Rabobank ZwubvestFoesiand tel (0514)6084 60 •e-mall Info rieek-zwl.tatwobank nl


13ulte Nijs iAgenda De Klink

Dorpskrant k o u d i e p t e r n b e r 2 0 0 2

10 sept: F e e s t w e e k Autopuzzellocht Bingo 11 sept: R i n g r i j d e n Kindert heat er 12 sept: P l a y b a c k s h o w 13 sept: M a t i n e e Beantsjekriich 14 sept: R e om Citens• ü Pop-av ond met n i e Lemon ‘18Ksept: o u d Passage u sept: m e r Kerkendag 22 Bond v. Plattelands25 s sept: v rouwen 29 sept. Open Deur Groep

Boottocht De f ees t c ommis s ie van Koudum en Wat ers port v ereniging 'de Flues s en derdag 12 s ept ember a.s. een . boottocht o r g a met koffietafel op de •Klifrak' v o o r 65+ ers: van 15.00 n s e19.00 uur. Eigen bijdrage uuri tot re e10.00 n p.p. Opgav e tot 8 sepo tember a.s. bij: Wiebe Postma. Tel.: 0514 - 521376, Fedde p Tjalsma, Tel.: 0514 - 522065. d o 2e n Morra-wandeltocht Usolub Koudum organiseert op zaterdag 7 s ept ember de t weede

traditionele Morra-wandeltocht. Afstanden:13,5 en 27,5 k m Start: 9. 30 uur - 10.30 uur bij het lls c lubgebouw aan de Wetterbies. Inleg: resp. 2 . 5 0 of E 4.00 Info + voorinschrijving: tel.: 0514 522269

dins dagmorgen woens dagmorgen donderdagmorgen v rijdagmorgen

k t .

----1--11 '--—. —

Het centraal meldpunt is te bereiken op dinsdag, woens dag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur, of in te spreken op de voicemail. De wasserette en het biljart zijn te gebruiken van maandag t/m vrijdag van 8. 00 uur 18.00 uur. Met vriendelijke groet,

A

9999-

12 12 12 12

t

t

y

Nic olaij-Soepboer

Yogaprak t ijk

'De Waterlelie' In yogapraktijk 'De Waterlelie', worden cursussen gegeven, ontspannend en informatief. op het gebied van: *Yoga Lichamelijke oefeningen van eenvoudig tot moeilijk. Onders t eunend zijn adembeweging en bewuste aandacht. Een uur echt voor jezelf.

* Baby nnas s age Genieten voor kind en ouder! Bovendien een prima middel bij een aantal 'start* problemen

9 lity, 1Zaterdag 1 1 1 7 september 17.00 uur Zondag 8 september 11.00 uur ,Woensdag 11 september 19.00 uur i Zaterdag, 21 september 17.00 uur Zondag 22 september 11.00 uur ,Woensdag 25 september 19.00 uur r Goud G o u d G o u d ' Op 14 augustus jl. vierden Dhr_ en Mevr. v.d. Hors t -Bouma, Nieuweweg 17, hun 50-jarig huwelijksfeest. Van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum

Intuïtief schilderen uur uur uur uur

Henny 's Fas hion Hoof ds t raat 26 Koudum 1

Di n s d a g mo r g e n K o f f i e d r i n k e n om 10.00 uur. na afloop boekenuit leen Di n s d a g mi d d a g I n oktober start fit-zit Di n s d a g mi d d a g 1 ok t ober om 14.00 uur Dag van en voor de Oude ren in De Klink (Informatie zie programma-boek je) 4 s ept ember Start fitness-groep 11 s e p t e mb e r Spreek uur huidspecialiste 18 s ept ember Spreek uur mas s age-t herapeut Wo e n s d a g mi d d a g 18 s ept ember gez amenlijk warm e t e n om 12.15uur 9 ok t ober Modes how vanaf 14.00 uur 16 ok t ober Start c ount ry -line dansen 26 s ept ember Van 10.00 uur tot 16.00 uur open dag voor informatie en opgav e computercursus Donderdagav ond: bridgen vanaf 12 s ept ember om 19.00 uur Vrijdagmorgen C u r s u s olieverf-schilderen, start 4 ok t ober om 9.30 uur. De eerste les is een open les, informatie en opgave is dan mogelijk. Vr i j dagmi ddag S p e l m i d d a g : sjoelen. klaverjassen en competitie-biljarten. Bingo op 27 s ept ember om 14.30 uur.

Yoga specifiek gericht op het veranderende lichaam. De belevingswereld vindt ook gehoor bij medezwangeren. Voor 'kwaaltjes' is vaak een hulpmiddel te vinden

Baby- en kinderkleding maat 56 1 8 8

Openingstijden:

Agenda dienstencentrum Nij Ciaerbergen september 2002

*Zwangerschapsyoga

Nieuw in Koudum

,

Spelen met kleur en v orm zonder moeten en presteren. Puur genieten. Je bent welkom om het zelf te ervaren. Meer weten? Bel 0514-521449 Yogapraktijk 'De Waterlelie' Schuilenburg 3 Hindeioopen Wy t s k e Hoek s t ra

Sponsor van de maand is

e l bouwbedrijf

agncoiabv Hartelijk dank hiervoor!! Wie volgt?


,Bulte

Porps k rant v an houdus n. se pturnber 2002

Hallo Boerinnen.... Ben jij ook benieuwd hoe in andere boerengezinnen de taken zijn verdeeld als je buitenshuis werkt? Hoe hebben anderen de kinderopvang geregeld als je in drukke tijden meehelpt op het bedrijf? Heb jij ook wel eens het gevoel dat 'achter' altijd maar 'voor' gaat? Vraag jij je ook wel eens af hoe andere boerinnen omgaan me t een (schoon) moeder die vindt dat je thuis op de boerderij hoort te zijn? Heb je het idee dat alleen bij jullie op het bedrijf soms alles tegen zit? Kortom, wil je wel eens wat meer weten over hoe een ander *boert'? Dan I s de boerinnengroep net wat voor jou!!! De 'boerinnengroep ZuldWestHoek' is in maart 1994 opgericht. Sinds die tijd hebben we over de meest uiteenlopende zaken gesproken: van veevoeding tot emigratie. van KKM tot recreëren bij de boer, van 'hoe lees ik een boekhoudrapport' tot 'man/vrouw maatschap'. Op de laatste woensdag van de maand komen wij bij elkaar. Meestal hebben we dan een spreker over een actueel onderwerp. Eën keer hebben we in kleine groepjes met elkaar gesproken over de dagelijkse dingen op en rond de boerderij. We beginnen in september met een uitstapje naar een bijzondere bezienswaardigheid en sluiten in april het seizoen af met een excursie naar het bedrijf van één van onze leden. Daarnaast hebben we een creatieve avond en wordt er een feestavond georganiseerd samen met de leden van de jonge boeren. N.L.T.O. - Gaasterland en de V.V.B. Het maakt niet uit hoe oud of jong je bent om lid te zijn van onze groep, maar de gemiddelde leeftijd van onze 35 leden is 30 jaar. Als het je wat lijkt, mag je gerust eens op een avond een kijkje komen nemen. En als je meer wilt weten kun je contact op nemen met één van de bestuursleden. Hieronder vind je het programma van het komende seizoen tot en met december 2002: Woensdag 04 September: Ochtendexcursie naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Woensdag 25 september: Bedrijfsveiligheid *voor en 'achter' door dhr. J. Koning van Relan (voorheen STIGAS) Woensdag 30 oktober: K.I, uitleg stierenkaart, wat zijn AA - keuringen? enz. door dhr. A. Wester van Kl. Zuidwest-Friesland

Woensdag 27 november: Plattelandsprojecten. Door dhr. A. Kramer, gebiedscoOrdinator bij Platteiánsprojekten ZuidWest-Fryslán. 10 en lof 11 december: Creatieve avond door mevr. T. Woltjer uit Oudemirdun,. We houden onze avonden in het dorpshuis van Nijemirdum en ze beginnen om 20.00 uur. Wie weet kunnen wij jou ais nieuw lid verwelkomen bij de boerinnengroep Zuidwesthoek. Het bestuur: Antje Faber. Wijckel (tel. 604998): Marian Visser, Molkwerum (tel. 681565): Annie Laagland, Molkwerum (tel. 681281); Ida Agricola, Bakhuizen (tel. 581288); Durkje v.d Wal. Elahuizen (tel. 604415).

Vluc htelingen Wer k gr oep Nijefurd z oek t nieuwe v rijwilliger s

De vluchteling is vandaag de dag in het nieuws en meestal niet op een positieve manier. Maar, je zult maar vluchteling zijn en vele traumatische ervaringen in je eigen land hebben meegemaakt. Je bent nu in Nederland en je zal hier je weg moeten zien te vinden. Zijn er dan nog mensen die je hierbij willen helpen? VluchtelingenWerk zet zich al jaren in voor opvang en maatschappelijke en juridische begeleiding van vluchtelingen. Ook in onze 'warme Zuidwesthoek' zijn vrijwilligers van de VluchtelingenWerkgroep Nijefurd actief. Zij zorgen voor de eerste opvang en (tijdelijke) begeleiding van deze mensen, die bij ons komen wonen en hier proberen hun verleden te verwerken en een nieuwe toekomst op te bouwen. Voor dit werk zijn ook steeds weer nieuwe vrijwilligers nodig. Mensen die met een warm hart en doortastendheid kunnen optreden. Ook zoeken wij mensen die in staat en bereid zijn een bestuurlijke functie op zich te nemen. Vandaar ook dat VluchtelingenWerkgroep Nijefurd in de publiciteit treedt om mensen die belangstelling hebben voor dit vrijwilligerswerk hierop attent te maken. De VluchtelingenWerkgroep is gevestigd te Koudum. Wanneer u belangstelling heeft kunt u zich in verbinding stellen met de voorzitter mevrouw Ivan Raam. tel. 0514-522 722 tussen 18.00 en 19.00 uur. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar VluchtelingenWerkgroep Nijefurd, Binnendijk 13-a, 8723 CV te Koudurn.

' Stage 7 ~ 4

Buurman H. stapte bij me binnen. "Aan het vernielen van die alvalcontainers in het park moeten we wat doen", zei hij resoluut. "Zullen we in Bulte Nijs schrijven dat de knapen (want hij had ze 's avonds toen hij de hond uitliet, gezien!) hun beloning op het politiebureau moeten athalen?"1k gloeide. Dat leek me wel nuttig. want de groep eigenaren van de trouwe viervoeters had het toch maar mooi voor elkaar. De uitwerpselen gingen op de schep e n daarna i n de atvalbak! Opgeruimd! Sociaal gezien was het zelfs reuzegoed! Een hond laat je niet vrijblijvend uit en het probleem van overlast werd aangepakt. En verder? "Die vijftienjarige lummels gooien de containers met betonvoet en al in de vijver. Zelf heb ik medewerkers van de gemeente verschillende keren moeten vragen of ze de bakken weer wilden plaatsen. Het is toch te gek voor woorden. Tegenwoordig zeggen ze dat grenzen verleggen moet kunnen, maar dit", zei de buurman, "dit ....nee, zo'n bak moet toch probleemloos in het HO park kunnen blijven staan. We roepen de vandalen gewoon op een bonus af te halen! Dan krijgen ze ook de gelegenheid een soort stage te lopen. Ik stel voor dat ze een maand met de hondenbezitters drollen ruimen". Het lijkt me een goed plan. Er zit ook een aardige kant aan, want na één keer zal de waardering voor de inwoners die de afvalbakken dagelijks gebruiken omhoog schieten. En wie niet wil of het niet ziet zitten, wordt naar het dierenasiel gestuurd om daar hokken schoon te maken. De bonus bestaat uit een gepeperde rekening! Maar welke lummel meldt zich? H. en H

Sutelaksje 2002 ek yn Koudum De Sutelaksje fan de 'Stichting it Fryske Boek' is op 30 augustus léstlyn iepene yn Burgurn. Tusken 2 septimber en 12 oktober binne de sutelers mei kroaden fol boeken oeral yn de provinsje op stap. Vn Koudum dogge se dat op woansdei 25 septimber. Ek de Sutelbus sil die dei yn it doarp stean. De aksje wurdt op 12 oktober ófsletten op de Boekemerk yn Drachten. .

7

BN 130 2002 nr 7 sep