Page 1

13u1te Nijs i Dorpskrant van Koudum, nummer 128, mei 2002

Sake de Boer 'Beantsje fan it jier 2002'

Op koninginnedag heeft Dorpsbelangen voor de veertiende keer een onderscheiding uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Koudum en haar inwoners. Dit zilveren insigne, het Koudumer beantsje is gerelateerd aan het feit dat sperziebonen van Koudumer grond een bijzondere kwaliteit hebben. Uit de binnengekomen groene formulieren heeft de redactie van B.N., die als jury fungeerde. Sake de Boer gekozen. voor zijn inzet voor de gemeenschap.

Van zijn vele activiteiten noemen we de volgende: EHBO, 'Molen de Vlijt' schoonmaken bewegwijzeringsborden, tuinwerk bij particulieren, reisvereniging. buurtvereniging. Shantykoor, Dorpsbelangen en samen met zijn vrouw Joke: vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis. Sake de Boer. Beantsje fan it jier, een welverdiende eretitel! Hartelijk gefeliciteerd! Redacti e Bul te Nijs

EComlyme Uouro Comfortabel op reis!

N I E U W E touringcar beschikbaar. max $O personen, nu o o k Stedenreizen In binnen•en buitentinO (aken n groepsverband) mfo• O S P4.523071 i n t, e w t v k e u d u m t o u r i o n k n u e u r m o u r s n i

f l 1

Koninklijk onderscheiden

Wie zich inzet voor de samenleving. kan wor den benoemd in de Or de van Or anj e-Nassau. Ter gel egenhei d van koni ngi nnedag wer den er 119 koninklijke onder schei di ngen ui tger ei kt in Friesland. Door afschei d van r aadsl eden en wethouder s zijn er meer lintjes toegekend dan in de vorige jaren. In Koudum wer den er drie verdienstelijke per sonen gedecor eer d.

Nynke Zijlstra-de Boer werd benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Nynke was zestien jaar CDA-raadslid in onze gemeente. Tot Ridder in de Orde van OranjeNassau is Jelle de Vries benoemd. Acht jaar was hij wethouder voor het CDA. Was winkelier en voorzitter van de winkeliersvereniging Regio Noord van A en 0. Actief voor o.a. Dorpsbelangen en de regionale Rabobank. Klaas de Vries werd benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Klaas was bakker en 65 jaar muzikant bij Nij Libben. Actief voor de kerk, de voetbalclub en tafeltje-dekje. Allen hartelijk gefeliciteerd met deze onderscheiding!

Kinderoptocht 30 april

Hoofdpr i j s + wi ssel beker

80 punten: Terug van weggeweest Jelle, Elske en Hylke Smid le prijs 79 punten: De Grootgrutters ldzard, Sytze, Sjerp en Manja Hoekstra. 72 punten: Ma Flodder Boudien Hoekema 72 punten: Zigeunerin Noortje Folkertsma

2e prijs 70 punten: Mobiel en Mobielinkje Femke en Nynke Stellingwerf 69 punten: Bob de Bouwer Ruben de Jong en Dennis v.d. Bos 69 punten: Narren van de Beukelaan Henriëtte en Albert Vorna. Jildou en Jorn Fries 3e prijs 68 punten: Plop, Lui Kwebbel en Klus zoeken een schat. Jurjen en Jelmer Meine van Dijk Baukje en Flemer Bootsma. 68 punten: Twee oude beppes Marije en Berber de Vries 66 punten: JSB Benne v.d. Goot en Jan Sietse de Vries 4e prijs

65 punten: Beantsje koningin Monique de Boer 64 punten: Tjarina Brenda Pries 62 punten: Kabouter Plop, Kwebbel en Klus. Sieta. Jacco en Geert Finnema.

Voorspraak en achterklap - it rabbersgat • Iedereen verslaapt zich wel eens. Maar als de bakker zich verslaapt, ligt het grote scala aan verse producten niet op tijd op de plank. En dan ook nog op vrijdag. dat is raar wakker worden, Uilkel Rond vier uur opstaan is ook wel erg vroeg! Toch was dit voor Uilke nog maar de tweede keer in 19 jaar!


Bulte Nijs i

O plage 1020 stiks Retlakste: Penny Hartman, Onderweg 78 EIS Runea-Jager. Nieuweweg 52 Jan Huis, G. V o l Hendroka Pruiksma-Weersma, Gasla 8 fElnredaksje: las h -Fenny Hartman aRedaksie-adres: al 1 1 Ooste 8, Koudum IA. 't kaso Pk a 4 ooniowure • opslaan s r F i n Al Word

eccurnesu Lar out : Decorboo Reclame, Koudum cAe,,enenskos ronatio laar oe 20e lor, 'e modono wezel

F olowurk: Edwen de Boer / Els Roma Prinewurk: Decorboo Reclame, Koudum Advedineles: L Krommereboeh W esleweg 8 8723 BV Koudum Forsprieding: Bueritenen,ng t s l en augustus any Abonnementen: e t r e e d 'g v ny '1 knalinder per ' Leden e Doarpsbelangen E 5, 90 m o a Net•leden E 8, 80 n n ome utens Abon E 15.50 m Losse nUmers . 1 . 1 0 8 J , Sponsoring: Vnl Y vAl Geest toi 522283 Kopy: Fear de 14e I n a moanne by Pl tedaksie• adres: Ooste 8, Kouclurn Bank/Giro nOmer: Rabobank 33 35 65 193 Giro van de bank 825457 fi r1 D o a r n s k r ;ir ltl , K e a r t l i n ,

Re d a c t i e

Waarin een klein dorp groot kan zijn! Op de dorpsavond t.g.v. koninginnedag werd bekend gemaakt dat de titel 'Beantsje fan it jier dit jaar toekomt aan Sake de Boer. Een paar dagen eerder scoorde Koudum al een 'hattrick' in de landelijke lintjesregen. Kwam de één (dacht ze) naar Workum voor het lintje van die andere CDA-er. die had nu juist die gang naar Workum gemaakt in de veronderstelling dat hij. als ervaren wethouder, de nieuwe nog wat raad en ondersteuning moest geven. De derde jubilaris scoorde ook nog eens een persoonlijke 'hattrick': 'Beantsje' in 1996, erelid van Nij Libben en dan nu koninklijk onderscheiden! Sake, Nynke, Jelte en Klaas: "Lokwinsker Veel 'onderscheidingen' werden ook toegekend bij de kinderoptocht. Hel moet moeilijk kiezen geweest zijn voor de jury. Uiteindelijk won de nostalgie het, want zeg nou zell...'Nii libben' zonder drumbands en majorettes...het blijft een beetje kaal. Geen nostalgie, maar ontnuchterende werkelijkheid -oorlogen die nog steeds gevoerd worden- zien we helaas dagelijks aan ons oog voorbijtrekken. Daarom: 4 en 5 mei, om te herdenken én te vieren, elk jaar weer. Veel leesplezier toegewenst met deze 'koninklijke' Bulte Nijs. •2t

Dorpskrant san Kotniton. mei 20112

Hoe komt het met Galamahiem? Zoals de meeste inwoners van Koudum weten zijn er vanaf begin vorig jaar (2001) een aantal veranderingen ingezet omtrent de zorg en woonsituatie van Galamaniern. De visie op de zorgverlening aan verstandelijke gehandicapten is de laatste jaren sterk veranderd. De individuele hulpvraag staat centraal (zorg op maat). Vanuit de individuele hulpvraag komt bijvoorbeeld naar voren dat de bewoners privé bezoek willen ontvangen en vaak niet in een centrale groepsruimte. Daarom is er behoefte aan grotere privéruimtes. De begeleiding is ook steeds meer individueel gericht omdat ieder persoon anders is. Er wordt dus steeds minder groepsgewijs begeleiding geboden. De behoefte aan privacy en de verscheidenheid aan woon- en begeleidingswensen maken dat de zorgverlening ook complexer wordt. Concreet betekent dit, dat al een aantal bewoners van Galamahiem op diverse woonplekken is gaan wonen: een aantal ouderen is naar Sneek verhuisd i.v.m. de behoefte aan verzorging en/of verpleging, een paar bewoners zijn verhuisd naar Bakhuizen in appartementen. zo zijn er ook een paar bewoners naar appartementen in de J. Binckesstraat verhuisd. Iedereen

Schoolfeest Grovestinshóf 25 april 2002 Schoolleest in De Klink van It Grovestinsh6f. De Klink was afgeladen met publiek. De musical heet WWWWEETWATJE WIL. NL

" i " -~ 1 4 " 1 1 1 110 1 3 1p stuk gaat over ouders die nog 1Het moeten leren omgaan met internet en computers. Je had door het kgehele - stuk heen een vader, een moeder en twee kinderen.(deze •

werden door alle groepen gespeeld en herkend aan dezelfde kleding). Groep 7 begon met het openingslied en het eindlied werd door de gehele school gezongen en iedereen stond op het podium. Dat was een heel leuk gezicht it Grovestinshof (groep 7)

krijgt begeleiding afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeftes. Op dit moment wonen er nog 11 bewoners in Galamahiem. Met hen en hun familieleden zijn we regelmatig in gesprek om de woonwens en woonmogelijkheden op elkaar af te stemmen. leder verhuisplan wordt besproken met ouders/familieleden en betrokkene. Op termijn zullen er nog een paar bewoners verhuizen naar de J. Binckesstraat omdat zij graag in Koudum willen blijven wonen. Om het gebouw aan de eisen te laten voldoen is een verbouwing nodig die te kostbaar is. Tevens is het zo dat de huidige bewoners een diverse zorgvraag en woonsituatie hebben en deze vragen niet in één gebouw te realiseren (te beantwoorden) zijn. De bewoners hebben nu in het gebouw kleine kamertjes en moeten gezamenlijk gebruik maken van douche en toilet. De zorgorganisatie Talant zal binnenkort bekijken wat de toekomstige bestemming wordt van het gebouw. Daar is nu nog niets over te zeggen omdat eerst het welzijn en de woonbestemming van de bewoners de aandacht heeft en we daar de tijd voor nemen die nodig is. André Dingemanse Locatiemanager Galamahiem

Oan 'e buit fage • Jelly Nagelhout behaalde op 27 maart de C-licentie. hiermee is zij bevoegd om in een vereniging gymnastiekles te geven. Al enige jaren assisteerde Jelly bij de gymnastieklessen. Vanuit de vereniging kwam het verzoek of zij de 11/2 jaar durende cursus wilde volgen. Jelly nam de plaats in van Renske Dolkens, Ze geeft les op woensdagmiddag in de sporthal en op vrijdagmiddag geeft ze kleutergym in 'it Grovestinshf'. Momenteel traint Jelly voor de wereldgymnastrada, die in juli 2003 in Portugal zal worden gehouden en waaraan 35 landen zullen deelnemen.

Cor Eriks rijiessen Auto - Motor - Brommer FI NKEWEI 2 - KOUDLI M Tel. 0514 - 5.23357


l u l t e Nij

Dorpskrami van Konduim mei 2002

'Vijf dagen en de vr ijheid gi ng verloren Vijf jaren en eer st toen w er d zij her bor en Zo m oeizaam tr iom feer t ger echti ghei d Aan di t besef zij deze gr ond gewijd'

Osteopathiepraktijk aan de Wjukslach Sinds januari maken osteopathie

zodat het lichaam als geheel weer zonder hinder en pijn kan functioneren.

behandel i ngen deel uit van Di ck Bellinga's wer kz aamheden. Met

Serieus genomen

fysio - en manuele therapie in zijn praktijk zette hij in Koudum met deze in Nederland nog relatief onbekende geneeswijze, een breed aanbod van zorg op.

Erkend werken met je handen Herdenken Op 4 mei vindt een herdenkingsbijeenkornst plaats op de algemene begraafplaats. We staan daar dan in vrijheid om de doden van toen respectvol te gedenken en om de strijd die zij voor de vrijheid hebben gevoerd in onze dagelijkse werkelijkheid gestalte te geven. Wij weten te goed dat de vrijheid géén vanzelfsprekendheid is. Sinds het weer elders oorlog is, en nu ruïnes en doden op ons netvlies staan, is die oorlog van zevenenvijftig jaar geleden weer veel dichterbij gekomen. Moet Bulte Nijs aandacht besteden aan zo'n onderwerp met 5 mei en

Als osteopaat zal Dick proberen de oorzaak van een klacht weg te nemen, waardoor het lichaam zichzelf weer herstelt en beter gaat functioneren. Dit doet hij met zijn handen. Er komt geen apparaat aan te pas. Hij herkent welke organen. botten, wervels minder beweeglijk zijn geworden en neemt die delen onder handen die de klacht veroorzaken. Een chronische rugpijn bijvoorbeeld kan wel eens liggen aan een vastzittend gewricht, In sommige gevallen zijn er dan geen middelen waarmee de pijn kan worden bestreden, waardoor de klachten steeds terugkomen. In zo'n situatie

het thema 'Vrijheid geef je door '

in het vizier? Ja. Laten we daar geen twijfel over laten bestaan. De wanhoop, het verdriet en de angst die die tijd beheerst hebben, worden beklemmend op de foto zichtbaar. De bekende regels van Leo Vroman schoten mij in gedachten: 'Kom vanavond met ver hal en hoe de oor l og is ver dwenen, en her haal ze honder d mal en: alle mal en zal

ik wenen: Beter kan ik het niet zeggen

JH

De aanvang van de stille tocht zal om 19.30 uur zijn. de verzamelplaats is bij de Nederlands Hervormde Kerk

onderzoekt de osteopaat niet alleen het gebied waar de klacht optreedt, maar het hele lichaam. Waar de oorzaak wordt aangetroffen, daar gaat hij met zachte handgrepen aan het werk. Een osteopaat opereert en •kraakr(chiropractie) niet.

Osteopathie valt onder de alternatieve geneeskunde.De methode wordt in de medische wereld en door de meeste zorgverzekeraars. serieus genomen. Ongeveer 150 geregistreerde osteopaten hebben een gedegen opleiding achter de rug. Steeds meer mensen kiezen voor de manuele behandelwijze, omdat deze de oorzaak van de klachten tracht weg te nemen, in plaats van alleen de gevolgen te bestrijden. Dick: i k kan er meer mee en bereik er ook meer mee!" JH

Nij Libben Nijs

Sinds 1946 is de naam van ons plaatselijk muziekkorps •Nij Libben'. In het verleden, toen er van enige vergrijzing sprake was, is er wel eens opgemerkt of die naam nog wel een juiste was. En of!! maandagavond 15 april 2002 konden bestuur en leden vol trots constateren dat het ledental van de vereniging in één keer was gegroeid van 33 naar 41 leden. Een opmerkelijk feit wat wij graag met u willen delen. Voor het toetreden van 8 leerlingen in één keer moeten we al weer een behoorlijk stuk in de geschiedenis teruggaan. Met gepaste trots kon voorzitter Kramer dan ook de nieuwe leden verwelkomen, hen feliciteren met hun behaalde diploma, en hen veel doorzettingsvermogen toewensen om van leerling uit te groeien tot 'top' muzikant. Niks stoffig en oud dus maar echt •Klij Libben'.

Een eenheid

S a p n

es k,heveux

DAMESen Hootdsiraat 39 H E R E N K 8723 BG Koudum 0514-523161 A P S A L O N

STUDIO KOSMEIN Salon voor huis- en lichaam sver zor ging Klokslach 1 8723 GA Koudum 0514-523886

In de osteopathie gaat men uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is. Dat lichaam bestaat wel uit verschillende systemen en die houden elkaar in evenwicht. Van nature verhelpt het lichaam storingen. Als het gezond is gebeurt dat ook. Wanneer het evenwicht is verstoord, bijvoorbeeld door een ongeluk, ziekte, operatie, door stress of slechte voedingsgewoontes, heeft het lichaam hulp nodig het evenwicht te herstellen. Een osteopaat kan daarbij helpen. Dick is opgeleid om beenderen en organen weer meer beweeglijk te maken,

De 8 nieuwe leden (en twee van vorig jaar): in willekeurige volgorde. Op Bugel: Henk Agema en Ilse de Vries; op Sopr.Sax: Mariëlle Hettinga, op Alt Sax: Marije de Vries en Boudien Hoekema: op Euphonium: Hilde Hobma; op Slagwerk: Pieter Hoekstra en Arjen Franken& En dan nog op Alt Sax: leerlingen van het vorig jaar Nynke-Anne Bellinga en Joanne Stoker. Marten Abma, ook een leerling van vorig jaar, ontbreekt. Hij speelt trompet. Tseard

3


Bulte Nijg ]VnNeiit aprilrffimer Nij Selan fan foarich jler, hawwe jim in ferhaal léze kind oer in matenploech, dy•t yn Nij Sélán harren freonen opsochten. Jelle en Nanny de Jong wiene ein loarich ier ek yn Nij Satan. Se hawwe yn in kamper in rounreis fan seis wiken makke troch dit moaie lán. En ek hja hawwe ibo de Boer en Freddy en Brigitte Abma moete. in dei Ut it reisferslach fan Jelle en Nanny de Jong. Rotorua NZ Sneon 10 novimber 2001. It waar sinnich, 18 graden, jóns in buike. We binne der betiid óf, want hjoed nei Hamilton. It is in makkelike reis want Hamilton stiet direkt al op de boerden en de wei is goed. in lyts eintsje bochtich en op en del, mar fierder kin der aardich oanriden wurde, 80 oant 100 dus bést gerukt wei - 5 oer yn wei 1 die komt Ut it sUden en giet lans Hamilton nei 1. N e i Om Hamilton (160.000 Auckland. T i r a u is d allegear greide ynwenners) g i e t

'Byinoar swile poëzy:

Vijf Koudumer dames gaven een gedichtenbundeltje uit, Dat is toch wel heel bijzonder. B.N had een gesprekje met hen.

Van Ali Flapper kwam het initiatief voor een schrijfgroepje. Sinds de herfst van 2000 komen zij elke maand bijelkaar: Ali Flapper. Joke van Raam, Minke Folkertsma. Els de Haan en Sietske Krommenhoek. Niet iedereen dacht te kunnen dichten, zelfs met Sinterklaas kwam het er bij sommigen niet van. Het groepje houdt van schrijven en lezen. Ook hebben zij interesse in kunst. Ali volgde een aantal jaren geleden een cursus schrijven in Minnertsga. Deze kennis probeerde zij over te brengen op de andere dames. Je leert van elkaar, je krijgt meer zelfvertrouwen en meer durf om je gedachten of herinneringen op papier te zetter). En al doende ontwikkelt zich het schrijven van gedichten. Joke en Els schrijven in

4

Dijorpskrant van K o u d " mei 2902

mei feeboeren. It is net sa toeristysk, mar hja sizze dér: "Salang de bolle der los bij rint en de kij kealje sil it Hamilton goed gean." Dat en de hynstelokkerij is ek de wolfeart fan dit gea. Kofje drinke dogge we op in réstplak yn de buert fan Cambridge en dan komme we al gau lans de grien beboske wal fan de Waikato River as in moaie entree Hamilton yn. We fine de haadstrjitte, de Victoriastreet, nei wat freegjen frij makkelijk en nel de nrs. 560 nde we de auto achter de Victoriastreet op in lyts parkeerplak. wèr't we nei it parkeerdak trochwiist wurde, it griist üs earst oan op sa'n lyts rotdakje, mar de kamper nimt de steile opryd makkelik en we kinne nei wat stekken de kamper kwyt. Dan nei nummer 559, de 'Shoe Repair' it winkeltsje is sa smet dat wy rinne der earst aan foarby. lbo de Boer is seis yn de winkel en nei syn ferhearde "Hoe komme jimme hjir" petearje we mei him tusken it helpen fan klanten troch. oer wurk. het Nederlands, de andere dames hoofdzakelijk in het Fries. ledere maand gebruikt het groepje een ander thema voor hun gedichten, die dan de volgende maand aan elkaar warden voorgelezen. Zo ontstaan er vaak spontane gesprekken, waarin gevoelens naar boven komen. Hierdoor is de groep hecht geworden. Over elk thema wordt diep nagedacht en er wordt bewust mee omgegaan. Het kan je gevoel raken en op een gegeven moment kun je het opschrijven of van je afschrijven. Ali, Joke, Minke. Els en Sietske, vijf verschillende dames met ieder hun eigen inspiratie, inbreng en vooral enthousiasme, beleven veel plezier aan het dichten. Om ook anderen mee te laten genieten en misschien te inspireren. kwam het idee een bundeltje uit te geven. Hierin zijn acht thema's opgenomen. De gedichten over onder andere blijdschap en verdriet zijn, evenals de dames zelf. bijelkaar geharkt, vandaar de naam 'Byinoar swile'. De illustraties zijn voornamelijk van eigen hand. Op 17 april jl. vond de presentatie van het boekje plaats. tijdens de jaarvergadering van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, in De Klink. De dames lazen van ieder thema hun eigen gedicht voor. Het werd door de aanwezigen goed ontvangen. De bundel kost C 5,- en is verkrijgbaar bij Boekhandel Muizelaar.

it lán en foarUtsjoch. lt is bij lbo allegear jild en tabak as it binne allegear rampen. Dat we dagge der mar wat óf en dan komme we yn de midden Ut en dat sil net alles skele. We skilje bij him wei nei Freddy en Brigitte Abma en prate 6f; hij komt Us in ein temjitte mei de auto, want hij wennet in eintsje bóten üt. H slagget best, dat we sitte 13,00 oere bij F en B aan de tafel. eJnder it praat troch ite we bij harren en buorkje dan letter troch syn tomatekas fan 4000 m fiedingsstoffen lykas fosfaat en sa. 2 It is in hiele beweging. it ofmjitten .fan de fieding en it rónpompen bij H jplanten a de lans. It is skjin en moai yn Hja wurkje tegearre mei k oarder. w in soan en in frjemd. Harren oare e k leart soan foar timmerman mar wol e no ek thUs aan it wurk. We ha Lige gesellich sitten. Brigitte hat noch nei y Sternen Bouwstra skille, mar die wie n net thUs. mei de bern nel it autow krassen. We binne 15.30 oere wet e 6fset, want we ha jón wer in programma t t Jelle en Nanny de jong e r•Zeg's AAA...hhhh!!!!' Op 7 april 2002 hadden we een m emusical van KOKIKO. Het was heet erg leuk. Het eind lied deden we i voor de show nog een keer. Het ging over een zieke juf die haar amandelen er uit moest. De dokters riepen allerlei ziektes maar de juf schudde steeds haar hoofd.

Later kwamen ze erachter dat de juf haar amandelen er uit moesten. Er kwamen neven en nichten, vader en moeder en schoolkinderen maar natuurlijk ook zusters. koks, een ijscoboer en de schoonmakers op het toneel. De juf mocht echt een ijsje eten onder de musical. Maar na afloop mochten wij ook een ijsje. Dit was onze lste musical en ik hoop dat er nog meer komen!!!! Groetjes Anmara Oosterbaan

Oan 'e buit tage Voor alle Bulte Nijs lezers die deze maand examen moeten doen: "Zet 'm op en veel succes!"


Dorps k rant van K ondurm mei 24102

Alweer der de Dobbefes tiv al

( 1DO EiB 1 4 - .. t 1 2 Dit jaar wordt : voor1de 1 derde keer op rij het Dobbefestival georganiseerd. 7 0 De organisatie is in handen van 0 7 Gemeenschapscentrum De Klink 1 Oeverzwaluen Voetbalvereniging --

wen in samenwerking met Bas Oosterbaan Horeca & Recreatie Management. Er is in het verleden voor gekozen om een festival op de kaart te zetten dat het Pinkpop van het noorden zou moeten warden. In 2000 traden er zes regionale bands op waarvan De Kast op dat moment natuurlijk al in heel Nederland bekend was. Het succes was toen enorm met een bezoekersaantal van rond de 2500. Het jaar 2001 begon voor de Organisatie natuurlijk niet geweldig door de heersende MKZ crisis. Toch wisten we met het programma, Van Dik Hout als hoofdact, weer het zelfde aantal bezoekers te trekken als in 2000. Om uit te groeien naar een groter festival heb je als organisatie toch grotere 'trekkers' nodig. Voor 2002 is dan ook gekozen voor een andere opzet. In samenwerking met Bauke Algera van Diba International Concerts en Franck Bierens van Lighthouse Agency is voor dit jaar een programma gekozen dat bestaat uit het volgende: Op het sportveld (de Dobbe) achter De Klink zullen zes Nederlandse bands een live optreden verzorgen. De hoofdact zal hier Jovink & De Voederbietels zijn. Verder zullen hier optreden de bands: Stil! Considering. U2 Tribute Band, Watergate Scandals, Pigmeat en Deadline. In Gemeenschapscentrum De Klink wordt een 'Blueshall' ingericht. Hier zullen twee nationale bands, Barrelhouse en Coup de Grace, en een internationale band, Ana Popovic Blues Band optreden. De pauzes zullen opgevuld worden door Disco Silver en Waterstad Fkil• De volgende bedrijven hebben ons in staat gesteld om dit evenement mogelijk te maken: Heineken Diba International Concerts Lighthouse Agency BV Waterstad RA, 103,3 FM Autocompleet, de inbouw specialist Rabobank Bas Oosterbaan Horeca & Recreatie Management

Mevr. Uke v.d. Werf 60 jaar bij Tryfena.

Vroeger was er een meisjesvereniging. Zodra je trouwde ging je naar de vrouwenvereniging. Zo ging het ook met Uilkje Woudstra. Op 9 april 1942 trouwde Uke met Hessel v.d. Werf. Daarna ging zij naar de Hervormde Vrouwen Groep Trytena. Dat is nu 60 jaar geleden. Nog steeds is Mevr. v.d. Werf trouw lid van Tryfena. De vrouwenver. had vroeger een diaconale taak. 'Werk voor de Kerk'. Er werden sokken en truien gebreid voor de arme mensen in het dorp. die ondersteuning kregen van de kerk. Een keer per jaar werd er een bazar gehouden. Later werden er ook zelfgemaakte spullen op de zomermarkten verkocht. De opbrengst hiervan werd gebruikt om de kerk en de bijgebouwen te helpen vernieuwen, b.v. me t vloerbedekking, gordijnen, lampen, avondmaaltafel met stoelen en een kachel. Uke vertelt dat het, vooral vroeger, een uitje was om naar de vereniging te gaan. Je ging maar weinig weg en toen was er niet zoveel als nu. Er werd erg uitgekeken naar het jaarlijkse reisje. De vereniging op zich is niet veel veranderd, vindt Uke, alleen zijn er in de loop der jaren maar weinig jonge leden bijgekomen. Nu zijn er nog maar 16 leden. Uke vertelt dat ze nog steeds geniet van de vereniging:" Ik kom altijd blij terug". Eind april was de afsluiting van het seizoen met een broodmaaltijd. "Keurig verzorgd", zegt ze. Uke heeft een ontelbaar aantal sokken gebreid, dat deed ze met liefde. En nog steeds! Uke's man Hessel is meer dan 16 jaar koster geweest van de Hervormde Gemeente. Als kostersvrouw hielp Uke mee, bijvoorbeeld om het Gebouw klaar te maken voor de vereniging. Hessel nam dan emmers water mee uit de 'reinwettersbak' voor de thee. Nog altijd neemt iedereen haar eigen kop en schotel mee. Uke vindt het een prestatie dat het bestuur, bestaande uit Antje de Jong. Matsje Stellingwerf f, Aukje Koornstra en Fetje de Vries, altijd zo actief is voor de vrouwengroep. Volgend jaar bestaat Tryfena 70 jaar! E . A .

13ulte Nijs i giet de toft yn. In ingeitsje

Yn ferset komt it gouden ingeltsje net, mar as in fClgel in 'lieveheersbeestje' pakt, docht er it faaks net wei giele ander de beskermkappen .wei ensap de les is leard. Seis is it _ aardige bistke fan Cls-leaven-hear' lnet sCmder geweld. moarns, middeis e en jCIns sykje se nei bládluzen. IIn binne pure fleisiters. Mear noch dogge dat de swarte larven. Foarkdat dy folwoeksen binne, ha se e harren gewicht meardere kearen oan luzefleis opfretten. TUnkers a binne fansels wijs mei sokke stille r p r e a u n f a n i t biobestriders op it neie blád en de nam s me geloksbeestje komt wol Ut. Jo o hoege net te spuitsjen en se komme lansels yn'e kassen. ingele tsjes binne der mei 2. 5, 7, 10, 11, 14 r en 24 stippen op 'e rech: yn 'e e griDnkleuren: read, giel en swart. Sy ha de foarm fan in skyldpad en ,mei de koarte skrippoaten kinne se oerol yn en Cmder krCipe. De gláde, sterke rách wurket as in tank. Se binne min te pakken en ha net folie fijannen. Grutte fleanders lykje se net. mar se stekke wol hiele marren oer. In soad fersCipe ek yn see. Op it strán fan Skier ha 'k hjerstmis wolris in protte fem. Ek by Starum yn 't gers op'e lselmardyken sine se oan't ein fan 'e simmer by t i nen. Dizze 7-stippelige fan 'e foto snapte ik krekt doe't er op 'e top m - seestikel fanein de beskermkappen opklapte en oer de dunen nei see fleach. P i e r Zijlstra

Oan 'e buit fage • In de clubcompetitie van Damclub Tot Onderling Genoegen werd Otto Lageweg kampioen, Sjoerd Huitema werd tweede en Gauke Bootsma eindigde als derde. Jan Kampen en Sytze v.d. Wal eindigden in de bondscompetitie op een gedeelde eerste plaats. Op de slotavond, 25 maart. werden de prijzen uitgereikt bij Gauke Bootsma in het Schaatsmuseum te Hindeloopen.


I3ulte Nijs iAgenda De Klink

9 mei: Dobbef es t iv al 16 mei: Gez onds heidv oorlic hting 19.30 uur 26 mei: Dart t oernooi 30 mei: Ledenv ergadering Rode Kruis 1 juni: P o p avond 7 juni: Ui t v oer i ng muziekschool

Nieuws v an de beheer s c ommis s ie Vanaf 1 januari 2002 is de bezorgploeg weer op volle sterkte. Anne Twijnstra van de Wjukslach wordt de derde man naast Bertus Els ma en Ype Pries. Dit warbere drietal zorgt erv oor dat onze dorpskrant tijdig bij u in de bus ligt. "Anne, wolk om bij Us klup" Namens de beheers c ommis s ie Ulf ert de J ong

Molendag in Koudum

Op 11 mei aans t aande is er weer de jaarlijkse molendag. Bij de spinnek opk orenmolen De Vlijt worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Van 10.00 tot 17.00 uur kunt u genieten van heerlijke poffertjes, limonade, koffie en gezellige trekzakmuziek. verder vertrekt er zowel bij molen De Vlijt in Koudum als bij de poldermolen de Nijlannermolen in Work um een fietstocht waar iedereen aan mee kan doen. Dez e tocht voert langs alle molens in Nijef urd zoals de Amerik aans e windmolen van Molk werum en de Tjasker van it Heidenskip. De starttijd is vanaf 13,00 uur. Bel voor meer informatie Bas Oosterbaan tel.: 06-20 43 10 99.

U vindt bij ons een prima ingespeeld team Rabobank Sneek Zudwes tFri es l and

Kantoren te Balk • Workum • Koudum • Stavoron BakMozco • Oudemirdum • Woudsond • Snack Hoog • Hommerit • Schernegoutum • 'JIM • Jour° St Nrcolaesge • Lanoweer • Lemmer • Echt enerbrug

Darpskrant van Koud

mei 2002

Agenda diens tenc entr um Nij Ciaer ber gen mei 2002 Dinsdagmorgen: K o f f i e d r i n k e n en boekenuitleen. Dinsdagmiddag: C o m p u t e r c u r s u s en Fit-zit. Woens dagmorgen: F i t n e s s van 9.00 - 12.15 uur; Open inloop computer-gebruik Spreekuur pedicure op 5 juni Spreekuur huidspecialiste op 8 mei en 12 juni Spreekuur massagetherapeut op 15 mei en 19 juni Woens dagmiddag: G e z a m e n l i j k gebruik warme maaltijd op 15 mei Donderdagmorgen: Comput er-c urs us Donderdagavond: B r i d g e n Van maandag t im vrijdag gebruik van wasserette en biljart. Cent raal meldpunt te bereiken op dinsdag, woens dag en vrijdag van 9.00 tim 16.00 uur op tel. nr. 521541 of inspreken op de voicemail. u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. N. B. voelt u voor deelname aan een telefooncircel. laat het ons weten. Tel. dienstencentrum 521541 In het juni nummer van Bulte Nijs verschijnt het z omerprogramma van het dienstencentrum. Oan't sjen,

Atty Nicolaii-Soepboer

Massagetherapeut Nammie Bouma, Een nieuw gezicht in 'Nij Claerbergen'. Nammie woont in Work um en is sinds 1974 werk z aam in de gezondheidszorg. In 2000 heeft zij een opleiding voor klassieke mas s age gedaan en ze heeft moment eel een praktijk aan huis. Een ieder is welkom, want mas s age is voor iedereen, bijv oorbeeld: • Ter ondersteuning van de gezondheid • Tegen s lapeloos heid • Tegen nek-, rug- en schouderklachten • Tegen klachten ten gev olge van stress • Tegen hoofdpijn Ook al heb je geen klachten, dan kan toch een mas s age heel ont s pannend zijn. want met een beetje zorg en aandacht voel je je vaak een bet er mens. Nammie heeft in dienstencentrum 'Nij Claerbergen' iedere 3de woens dag van de maand de behandelk amer tot haar beschikking. In overleg zijn ook andere dagen mogelijk. Ze hoopt vanzelfsprekend dat de mens en haar daar kunnen vinden. Een behandeling duurt 1 uur en kost C 30,-. Voor de bewoners van 'Nij Claerbergen z ijn de kosten C 25.- Wie meer wil wet en kan telefonisch contact op nemen met mevr. N. Bouma. Haar t elef oonnummer is 0515-54 28 44. Het liefst bellen tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

Henny's Fashion

Baby - en k inderk leding Sinds kort ben ik begonnen met de verkoop van kleding. De merken zijn Zie Zoo en Pompiedorn. Ook verfraai ik een wit t-shirt, hemdje of slab met een leuke getekende print. Iedere middag geopend. Maandags gesloten.

Attentie... Zomerstop!

De laatste Bulte Nijs voor de zomerstop verschijnt op 7 juni a.s. Kopij uiterlijk 24 mei inleveren op het redactie-adres, Ooste 8. Denkt u ook aan de agenda voor de zomeractiviteiten!

Henny Zijls t ra

Meiden van 13 t/m 17 opgelet!!! Jezelf opmak en, je haar laten doen en dan...op de foto! 1 of 15 juni van 12.30 tot 17.00 uur. Max 8 pigr. Kosten C 21.info/opgave tel.: 523886 Studio Kosmein, Salon Les Cheveux. fotografie René Spijk erman

Zaterdag 11 mei 17.00 uur Zondag 12 mei 11.00 uur Woensdag 15 mei 19.00 uur Zaterdag 25 mei 17.00 uur Zondag 26 mei 11.00 uur Woensdag 29 mei 19.00 uur


Dorps k rant v an Kotiolum. mei 20112

Hoe gaat het met onze studenten? Na h e t v oor t gez et onder w i j s zi j n ze ui t gev l ogen, onz e s t udent en ui t Koudum . Af en t oe zi en w e ze nog eens in o n s dor p, i n een w eek end of i n de v ak anti e. H oe v er gaat het hen? W e v r oegen het dez e w eek aan J el m er F ol k er ts m a. z oon v an Sy tz e

en Coba.

Hallo dorpsgenoten,Miin naam is Jelmer Folkertsma. Nu ik dit schrijf ben ik 19 jaren jong. Via dit stukje voor Bulte Nijs hoop ik jullie een indruk te kunnen geven hoe het mij als student vergaat. Ik studeer in Groningen aan de Rijksuniversiteit van Groningen (RuG). De studie die ik volg heet Sociale Geografie. In september 2000 ben ik met deze studie begonnen, nadat ik in 2000 ben geslaagd voor het VWO op de Bogerman te Sneek. Als ik aan iemand vertel wat ik studeer, roept het vaak bij diegene de vraag op wat dit inhoudt. Mijn studie houdt ongeveer het volgende in: Sociale Geografie houdt zich bezig met de vraag hoe mensen met de ruimte omgaan en hoe de ruimte ingedeeld zou moeten worden. De studie is eigenlijk een vervolg op het vak aardrijkskunde van de middelbare school, maar dan breder met meer invloed van andere vakken. Economie, sociologie, politiek en psycho-logie zijn invloeden die naast aardrijkskunde de studie Sociale Geografie vormgeven. De reden waarom ik deze studie doe ligt voor mij erg voor de hand. Volgens mijn moeder (ik kan het me niet meer herinneren), zat ik al vanaf mijn vierde in de atlas te bladeren. Daarnaast maakte ik graag plattegronden van denkbeeldige snelwegknooppunten en steden met bijbehorend stratenpatroon op A formaat papier van mijn vader. Verder heb ik altijd veel interesse n u l voor het landschap. zowel het gehad stedelijke als plattelandse. wie het landschap vormgeeft en wat er zich op de wereld afspeelt. De studie Sociale Geografie leek een logisch gevolg hierop. De studie geeft mij veel voldoening. Sociale Geografie behartigt een groot deel van mijn interesses.

Verder draagt de studie flink bij aan de algemene ontwikkeling. Daarnaast worden er veel informatieve excursies naar her en der georganiseerd. Na het afstuderen heb ik nog geen grote plannen. Bij de gemeente of het rijk werken in een ruimtelijke plannings-dienst. zou me wel wat lijken. Ik zou ook wel een tijdje in het buitenland dit werk willen doen (onder meer omdat je daar echte bergen hebt). Doorstuderen is ook een optie, vooral architectuur interesseert mij. Voor de klas staan is zelfs een optie. Tegen de tijd van afstuderen hoop ik een richting te hebben gekozen. Op dit moment is dat nog niet erg van belang. De omschakeling van middelbare school naar universiteit was niet echt zwaar. De manier van leren op het VWO lijkt al heel veel op studeren. Op het VWO had ik modules, die vergelijkbaar zijn met trimesters op de universiteit. Op de middelbare school leerden we ook al om onze tijd voor school zelfstandig in te plannen. Het was wel even wennen dat het grootste gedeelte van mijn studieboeken in het Engels geschreven zijn, maar dat kun je ook als een voordeel zien. Een kamer vinden was wel even lastig. Ik was van plan om met Joel Hordijk uit Hemelum een huurhuis te vinden. We hadden ons in juni 2000 ingeschreven bij de woningstichting. waar ze zeiden dat het wel lukte om voor september een huurhuis te krijgen. Dit was bij lange na niet het geval. We hebben nog steeds geen huurhuis. Uiteindelijk heb ik via Hans Keulen, die huurbaas is, een kamer in Groningen gekregen. Hier verblijf ik nog steeds. Marjanne Beekman woont ook bij mij in huis, Ik ben wel tevreden met mijn kamer (met balkon). De ligging is ideaal; tussen het centrum en de universiteit in. Eens in de twee weken kom ik nog in Koudurn. Onder meer om mijn familie en vrienden weer te zien, die volgend jaar ook bijna allemaal in Groningen komen wonen, en ook om de mooie omgeving. Kortom, ik heb het prima naar mijn zin in Groningen en hoop dat dit zo blijft. Voor aankomende studenten heb ik de volgende tip: Schrijf je snel in voor een kamer of regel een kamer via particulieren. Dit laatste heeft nog het meeste succes. I k kan ook aanbevelen om een sportkaart aan te schaffen. Je kunt dan een heel jaar gratis bijna elke sport die je kunt bedenken leren en uitoefenen. J elmer Folk ert s ma

Bulte M i s Een per s]oonlijk e noot van gebieds gebonden politiemedewer k er nr. 3

Even voorstellen ringa J o nis emijn n naam. Vierenveertig jaar en sinds S w i e 1-november 1973 bij de politie werkzaam. Na mijn opleiding in Apeldoorn werd ik in Makkum geplaatst Met nog drie andere medewerkers werd ik op de kop van de oude zeedijk gehuisvest, vlakbij de haven. Vanaf 1975 ben ik bij de ME ingedeeld. Ondanks het feit dat ik in de loop der jaren diverse keren bij de recherche heb gewerkt, vond ik, dat ik altijd terug moest naar de basiszorg van de politie! Het werk op de weg en omgaan met het publiek is misschien wel het zwaarst, maar ook het boeiendste deel van het politievak!. Omdat ik regelmatig bij een grootschalige ME inzet het land heb doorkruist, heb ik tevreden vast kunnen stellen dat het in Friesland goed wonen en werken is. De politieorganisatie groeide echter door van klein naar groot. Als gevolg daarvan werd ik te werk gesteld in het district Sneek. Het fenomeen van de onbekende geĂźniformeerde overkwam me. Gelukkig dat van buurtagenten gebiedsgebonden medewerkers werden gemaakt! Dit kwam er op neer dat ik in 1995 van buurtagent te Makkum, gebiedsgericht in Workum ben gaan werken. Tegelijkertijd ben ik toen ook maar naar Allingawier verhuisd. Inmiddels werk ik niet meer bij de ME. Na ongeveer vijfentwintig jaar straatwerk heb ik nog wel een jaar bij het milieurechercheteam van de politie Friesland gewerkt. Een baan van acht tot vijf is echter ook geen job voor me. Zodoende kan het voorkomen dat ik door onregelmatige werktijden wel eens niet in Koudum ben te vinden. Koudum heeft trouwens een perfecte bureaubezetting, zodat u tussen 13.30 uur en 16.30 uur altijd uw persoonlijke noten kwijt kunt. Het team dat in Nijefurd en GaasterlĂĄn-Sleat werkzaam is kent 16 medewerkers. In samenwerking met Klaas Hofman ben ik ook de aanspreekbare persoon voor Workum, Hindeloopen en Molkwerum,"

Sponsor van de maand is

de Oranjevereniging Hartelijk dank hiervoor!! Wie volgt? 7

BN 128 2002 nr 5 mei  
Advertisement