Page 1

Bulte Nijs i Dorpskrant van Koudum, nummer 127 april 2002

Dor ps belangen gaat uit van kansen T w eedui z endtw ee bl i j kt hét j aar van D or ps bel an gen l e w or den. H et r um oer r ond s tr uc tuur pl annen is nog m aar nauw el i j ks v er s tom d of de jaarv er gader i ng kr i j gt van J an de Vr ies te hor en w at er op s tapel staat: een bedr i fventer r ei n, r ood- w i t- bl auw . het s teunen v an de l oc ati ek euz e van " Boger m an" en het c entr um pl an! Aan de vol l e zaal ver tel de hi j w at w el w er kt en w at ni et. Er v ar i ngen w aar m ee ander en hun v oor deel k unnen doen!

In allerlei opzichten werden de toehoorders enthousiast duidelijk gemaakt dat Dorpsbelangen permanent in beweging is: vernieuwing van de groene bordjes, bemoeienis met de molen, het technisch onderhoud van o.a. straten en paden, het verbeteren van de onderlinge samenwerking. het bevorderen van de leefbaarheid en het op peil houden van voorzieningen. Enthousiast waren ook de kascontroleurs. De samenwerking met Bulte Nijs werkt als een ge- oliede machine. De Vrienden van de Molen kunnen er overigens nog wel een paar donateurs bij gebruiken! Vertegenwoordigers van diverse commissies kwamen daarna zelf aan het woord. De Molenvrienden meldden dat omloop en kap

De SUdwes ter heeft weer wat... Op 2 maart organiseerde de s , culturele stichting 'De & d e wester' onder het motto 'Ut De . Keunst..! een theaterdag, waarop een ieder mee kon doen aan diverse workshops. En dat deze opzet voorziet in een behoefte is duidelijk gebleken door het groot aantal deelnemers en het enthousiasme, waarmee deze deelnemers bezig waren in hun workshops. Ook de presentatie 's avonds in 'De Klink' mocht zich verheugen in een grote belangstelling. En gezien deze belangstelling zal 'De SCidwester• ook in het volgende seizoen weer een dergelijke 'Keunstder organiseren op de eerste zaterdag in maart. Noteer deze datum alvast in uw agenda! In de maand april zijn er twee activiteiten. Niet geheel zonder trots kon-

een grote onderhoudsbeurt behoeven. Voor een sanitaire voorziening bij de molen zijn plannen gemaakt. Een anekdote wil ons doen geloven dat Sake de Boer gaat helpen om dit toilet door te spoelen. De historische vereniging deed een oproep om materiaal beschikbaar te stellen. Het (digitaal) nostalgisch fotoboek begint nu al leuk te worden. Us ThUs werkt aan nieuwe pagina's. Jan de Vries zelf fungeert hiervoor zelfs als proefkonijn. Al met al veel veranderingen op komst. DorpsSe r i m a i l , belangen bestuurslid Renate de Vries neemt na acht jaar afscheid. Piet Zonderiand is verkozen om haar plaats in te nemen. 'Te Plak' ondernemers gaven vervolgens een eerste aanzet om een servicecentrum op te zeilen. De zorgvraag is groter geworden en door loonkostensubsidie en een witte werkster regeling is de dienstverlening betaalbaar. De kans dat dergelijk maatwerk in Koudum slaagt. is groot! In 'De Klink' bent u trouwens ook te plak. Het draait

daar als een tierelier. Misschien nog niet laagdrempelig. brandveilig en geluidsisolerend genoeg, maar Maurits Hettinga's slogan 'De Klink is van Koudum en Koudum is van De Klink' komt aardig in de buurt. De gebiedsgebonden politiemedewerker greep daarna elke kans om met goed oppassende burgers te praten. Klaas Hofman moest daarvoor eerder zijn taak herverkavelen en die met een kilo Koudumer beantsjes aan z'n 44 jarige collega Johan Swiertnga overdragen! Na de een g O L ta ig ,, b: uitreiking van de straten - tuinenprijzen (opmerkelijk dat alle prijzen van de grote tuinen in het Morraplan vielen en dat de aanmoedigingsprijs terug ging naar de penningmeester!) en na een rondvraag waarin we konden vermoeden dat er nog veel meer veranderingen op komst zijn. sloot Jan de Vries de jaarvergadering. De vraag of de Buit in Koudum steeds hoger wordt, zal in 2003 ongetwijfeld néig beter aansluiten bij een nieuwe kans. WN.

digen wij het illustere muziekgezelschap 'Enge Buren' aan. Dit trio, dat met name in het zuiden van ons land ongekend populair is, is vaste gast op het Oerol-festival op Terschelling. Wat zo'n optreden van de 'Enge Buren inhoudt? Het is een mengeling van feest, cabaret, muziek en vooral dwaasheid. Eenmaal een optreden meegemaak t van 'Enge Buren en je blijft fan! Kom kijken en beleef het mee: de leukste buren van Nederland! Op zaterdag 6 april zijn ze. vanaf 21.00 u in 'De Klink'. Ook een klassiek concert deze maand. Het bekende trio' Con Trije' verzorgt op zondag 14 april een koffieconcert in 'De Wester Esch'. 'Con Trije• bestaat uit Broer Witte (klavecimbel), Martijn van Dongen (blokfluiten) en Mathilde van Wijnen (cello en gamba). Op het programma staan werken van o.a. Bach en Tele-

mann. In tegenstelling tot hetgeen in ons jaarprogramma staat vermeld, begint het concert 's middags om 16.00 u. Voor de liefhebbers van klassieke muziek een absolute aanrader! Dit concert is tevens de laatste activiteit van 'De SUdwester' dit seizoen. Als bestuur zijn we al weer volop bezig met het nieuwe programma. Mocht u daarvoor nog tips hebben, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden. Het bes t uur,

Oan 'e buit fage

• Het eerste kievitsei in de gemeent e Nijefurd is op 13 maart jl. gev onden door Heije Hoek ema uit Koudum en aangeboden aan de burgemees t er Boeknoven_ Hij kreeg hierv oor een oork onde en een beloning. Het was voor Heije de vijfde keer dat hij het eerste kievitsei vond, t wee keer in de gemeent e H.O. en nu dus voor de derde keer in Nijefurd. Gefeliciteerd!


13ulte Nijs i

Dor pk r a nt %all koud uni. april 2002

O plage 1020 stlks Redaksle: Fenny Haffman. Onderweg 78 Els Ruma-Jager. Nieuweveeg 52 Jan Huis. G. Ypmastraat 11 Hondrrka Pruiksma-Woersma Ooste 8 Ein r e d laf tman Fenny o ke Redroksje-adres: j e : 8. Koudurn Ooste •As r kin op 51tHieank,ene opslaan as FITF or Wme

deconenio

Lay-out: Decorboo Reclame. Koudum tkiverrnsies eleane toer ne 20e fan 'e renonne rrocngin

wenn FOlOwurk: Edwin de Boer E is Runoa Printvourk: Decorboo Reclame, Koudum Adven ingiet: Kfommenhoek. VVesteweg 6 8723 BV Koudum Forsor loding: Buertfenening l sutly e011 ilUg U5 1 U5 o Abonneminten: t r e e d , Yyn knionderper n ' Leden e Doarpsbelangen e Nel-leden E m o a n n omeutens Abon. o E m Losse nárne as 1 . 1 Sponsoring: Vnl. V. v.d Ganst lii, 522283

5. 00 6. 80 15.50 0

KoPY: N a r de 14e lan 'e moanne by 11 redakste• adres: Guste 8, Koudurn Benk/Glro 'Wanen Rabobank 33 35 65.193 Goro van de bank 625457 it Doarpskrante Koudum

Re d a c t i e

4 keer eerder al vond Heije Hoekema het eerste kievitsei, 2 keer in H.O. en 2 keer in Nijefurd. Ook dit jaar mocht hit op bezoek bij de burgemeester. al had hij er ditmaal twee eieren voor nodig, alvorens hij de oorkonde en de bijbehorende beloning in ontvangst kon nemen. Een gedenkwaardig lustrum dus! Gedenkwaardig lijkt 2002 ook voor Koudurn te worden. Dorpsbelangenvoorzitter Jan de Vries liet tijdens de jaarvergadering weten welke plannen er allemaal op stapel staan. En voor de Martinikerk, beeldbepalend herkenningspunt voor Koudum en de Koudumers. Die staat inmiddels in de steigers voor een flinke opknapbeurt. Het dak was dringend aan restauratie toe en middels subsidies, bijdragen van de gemeenteleden en een huis-aan-huis-actie hoopt men genoeg geld bijeen te kunnen brengen om de klus te klaren. Ook een herkenningspunt voor Koudum is de sándobbe naast De Klink, beoogde locatie voor de Bogerman nieuwbouw, en behorend tot ons cultureel erfgoed, aldus de geboren en getogen Koudumer Ulfert de jong. "Lit de Dobbe de Dobbe", bepleit hij dan ook op pag 2. 4 en 5. U ziet. Koudum is in beweging. Nu u nog! Wie wordt 'Beanstje fan it jier 2002'? De keus is aan u! Veel leesplezier

Koninginnedag Dodenherdenking 2002 De Oranjev erenging zal traditieget rouw de activiteiten op Koninginnedag verzorgen. Het programma komt er als volgt uit te zien: 10.00 uur: Kinderoplocht. (9.00 uur: opstellen in de sporthal) De route is als volgt: sporthal. Ds.L.Tinholtstraat. Nieuweweg, J. van Aylvastraat. Bov enweg, Hoogstraat, Hoofdstraat, Smids weg, J. Binckesstraat, Zwart eweg, Tj. v.d.Walstraat. Finke, TUnkersstrjitte, Galamalaan, Ds.L.Tinholtstaat, Sporthal. 14.00 uur: Gez ins middag met Oudhollands e spelen. Kinderen kunnen in gezelschap van ouders een s pellenparc ours doorlopen. 19.30 uur: Zang-,toneel-,cabareten playbackavond in De Klink. We hopen dat we weer een avond kunnen genieten van het acteertalent van Koudurn. Entree: op vertoon van uw lidmaatschapskaart C 1.50 Niet -leden C 2.50 4 mei zullen we •s avonds, in s amenwerk ing met de basisscholen, de slachtoffers van de Tweede Wereld Oorlog herdenken. De verzamelplaats is bij de Ned. Herv. Kerk. De aanvang zal zijn om 19.30 uur. Het bes t uur.

»time Koud

Beantsje fan it jier !!! Door de MKZ crisis werd het 'Beentsje fan it jier• afgelopen jaar in de feestweek bekendgemaakt. Dit jaar vindt de Beantsjeverkiezing weer als vanouds plaats in het voorjaar. De uitreiking van het 'Beantsje' zal plaats vinden op Koninginnedag, dinsdag 30 april. in De Klink waar de Oranjevereniging tevens een cabaretavond organiseert. De groene Beantsjeverkiezingsformulieren zitten in deze Bulte Nijs. Moc ht u dit f ormulier gemist hebben. dan zijn deze verkrijgbaar bij de Golft en Marskramer, waar ook de bussen staan waar ze weer ingeleverd kunnen worden. De formulieren kunnen worden ingeleverd van 8 t/m 20 april. Laat uw stem niet verloren gaan.

Het bestuur.

Ingezonden... Aan de Gemeenteraad van Nijeturd in vergadering bijeen op 12 maart 2002.

Nieuwbouw Bogerman vestiging Koudum Vandaag moet de demis s ionaire raad van Nijefurd ingrijpende beslissingen nemen omtrent de Bogerman vestiging te Koudurn. Als je de raadsstukken leest, dan ontdek je dat B & W aanvankelijk de voorkeur hadden om na s loop op de huidige locatie opnieuw te bouwen. Al verder lezend merk je dat het College is bezweken onder de druk van het Bogermanbes t uur of andere krachten. Het College is doodsbang. en niet onterecht, dat de hele handel naar Sneek gaat. Hoewel ik met de volgende analyse niet de illusie koester om de ingezette koers nog te kunnen wijzigen, k an dit stuk misschien een bijdrage leveren aan de discussie omtrent dit onderwerp. Voordat in '59 de t oenmalige L.T.S. op het v oormalige weiland van Watze Draaijer werd gebouwd. liepen er koeien. 's Zomers vliegerden wij er en schoten er met pijl en boog, 's winters schaatsten wij er op v olgelopen greppels. De huidige Bogerman vestiging is volgens een artikel in de L.C. te klein. Ik geloof eerder dat de huidige school v eel te groot is, gezien het feit dat er een hele rits lokalen nooit of bijna nooit wordt gebruikt. In '59 werd de school al op de groei gebouwd. Toen later Mavo en Huis houds c hool er bij introkken. werden er zelfs nog weer enkele lokalen en een lerarenk amer bijgebouwd. Het probleem van deze school is, dat hij veel te degelijk is gebouwd. Het geraamt e van deze school wordt gev ormd door gladde schokbeton elementen, ooit gemaak t in Kampen. Technisch zou renovatie best kunnen. Omdat de school qua vorm, uitstraling en comfort niet meer van deze tijd is, moet hij gesloopt worden. Ook ik moet toegeven dat deze school beschikt over gangen waar je gemakkelijk de noordelijke skeelerk ampioens c happen zou kunnen houden. Ook van isolatie hadden de t oenmalige bouwers nog nooit gehoord. Het bestuur wil nu in overleg met Nijefurd nieuwbouw plegen. (Lees verder op pagina 4 en 5)


Dorpskrant van Konidain. april 20112

Kerk van het dorp, een rijk bezit De Mart inik erk in K o u d u m v ormt al eeuwen een herk enbaar k arak t eris t iek beeld en is niet uit het dorp weg te denk en. A n n o 2002 is het dak aan een s t ev ige opk napbeurt toe. Wa n neer de res t aurat ie niet s poedig t er hand wordt genomen, dreigen de gebrek en zelfs z ulk e v ormen aan te nemen dat v erdere s c hade aan dit c ult uurhis t oris c h bez it niet k an wor den v oork omen.

In de loop van 1989 is een spannend proces begonnen met allerlei instanties die met zo'n monumentaal gebouw iets te maken hebben. Mede betrokken waren de rijksdienst voor de monumentenzorg en de stichting "Behoud kerkelijke gebouwen in Friesland". En niet alleen zij keken over de schouders van de kerkvoogdij mee. De gemeente Nijefurd beschouwde de Martinikerk uiteindelijk als rijk bezit en werd benieuwd naar de uitkomsten van het dakrestauratieplan, Vorig jaar werd toestemming voor rijkssubsidiéring verkregen. En nadat ook een flink deel van de subsidiabele kosten was toegezegd, kon in april worden gestart. De kosten werden begroot op ongeveer 109.000 Euro. Een groot deel van de inkomsten komt van de overheid, terwijl nationale fondsen. de landelijke kerk en de gemeenteleden zelf fors bijdragen. Na een effectieve huis aan huis

gebruikt in de huidige kerk. Het behoort tot de mooiste van Friesland. De preekstoel is wel heel bijzonder; voornaam versierd met wapens van J. v. Aylva en C. v. Walta en rustend op een opvallend voetstuk. Op de panelen bij het lijstwerk van de kansel zijn mooi gecomponeerde vrucht-en bloemfestoenen gesneden. De kanseltrap heeft een koperen leuning, draagt het jaartal 1643 en de initi-

1

alen van de Amsterdamse geelgieter E.E.V. Het doophek vormt met de kansel één geheel. De doopboog, ook vervaardigd door Elia Eliasz Vliet, schittert in z'n vermenpracht in het interieur van de kerk. De twee overhuifde banken met gesneden eindschotten en bolbekroningen én het gedenkbord (anno 1580) dat woelige tijden heeft overleefd, nemen een bijzondere plaats in.

Blikvanger

actie zal de hele geldwervingsoperatie nog niet achter de rug zijn, zo meldt de heer D. Droogsma van het college van beheer. Voor de beheerders blijft nog een restant over. Hun kas zal jarenlang worden aangesproken om de totaalfinanciering te regelen.

Meubilair Het bijzondere van de kerk is eigenlijk niet het gebouw, maar het interieur. Dit is namelijk afkomstig uit de afgebroken vroegere kruiskerk en is in z'n geheel weer

Toren en kerk staan centraal in de dorpskom. Hun contouren bepalen het beeld van Koudum. Het zijn vaste herkenningspunten voor iedere Koudumer. Daarnaast zijn het belangrijke monumenten van geschiedenis en kunst. Bij deze waarden hoort bovendien een geestelijke: de christelijke traditie is tastbaar in het kerkgebouw aanwezig. Om dit unieke bezit te kunnen behouden, startten de beheerders een huis aan huis actie. Via intekening streven zij ernaar voldoende fondsen te werven om de dakrestauratie te kunnen bekostigen. Het

,Bulte Nijs i dakbeschot• de dakkapellen. de muurplaten. de tengels en panlatten dienen te worden vervangen. Verder moeten er voorzieningen worden getroffen om houtworm te bestrijden, nieuwe gegolfde Friese pannen aan te brengen. dienen gewelven en dakbeschot te worden schoongemaakt en moeten noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden verricht.

Een lust Voor ruimtelijke en architectonische kwaliteit (het oog en het hart willen immers ook wat!) is al besef gewekt. De Martinikerk is dan geen financiële last. Het is ook niet alleen een middel ten dienste van een Samen Op Weg gemeente in wording. Het is een lust voor de Koudumer samenleving. ledere belangstellende mag dan een financiële bijdrage geven door in te tekenen op de actie of door een bedrag te storten op bankrekening 298250748 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente te Koudum.

K em k •Pu • voor in- en verkoop: iIlc merken • auto'srnieuw en gebruikt • officieel Lala dealer s het adres . voor al uw reparaties en onderhoud aan uw auto • • -• n e d f l •


Dorps k rant a l l k ti ti dti ni . apri l 2002

r E u l t e i

N i j s

Een nieuwe expositie in De Klink

Het bestuur van De Klink is erg blij dat dhr. Jelle Smid in de foyer van De Klink wilde exposeren. Zijn s c hilderijen en pentekeningen hangen er inmiddels vanaf januari 2002. De Koudumers en oud-Koudumers zullen in zijn werk veel plekjes herkennen van Koudum en omgeving van nu en vroeger. Als u binnenkort weer eens in De Klink komt, is het zeker de moeite waard om zijn werk eens van dichtbij te bekijken. Hoe dhr. Smid met zijn hobby is begonnen, vertelt hij hieronder zelf.

Het is een aantal jaren geleden dat wij een vakantiehuisje huurden in Zuid-Engeland. Het stond vlakbij een boerderij en had waarschijnlijk dienst gedaan als woning voor de arbeider. De naam van het huis was Black Cottage. Het was echt zon typisch Engels huis met die speciale schoorstenen. Aan de buitenzijde was het helemaal zwart geverfd. Met de begroeiing eromheen was het een leuk geheel. Met een inktpen heb

ik dit huisje op het deksel van een schoenendoos getekend. Omdat het spontaan opkwam moest het wel zo. want ik had geen tekenpapier. Dit stuk karton heb ik nog steeds bewaard. Dit was het begin van een hobby die ik met tussenpozen nog steeds beoefen. Vooral in de wintermaanden is dit een leuke bezigheid. Daarbij werk ik graag van foto's e.d.; liefst onderwerpen uit het verleden zoals dat karakteristieke huisje aan het Vermaningspad waar vroeger o.a. Hessel en Uke gewoond hebben. Of de schilderswerkplaats van voorheen de Fam. de Jager, dat daarvoor ook de gereformeerde kerk is geweest. Een zijstapje met kleuren probeer ik ook wel eens, maar het werken met de pen heeft mijn voorkeur. Het meeste dat u kunt zien zijn dan ook pentekeningen. Iets wal niet met de pentekeningen te maken heeft is misschien toch wel aardig om te vertellen. Toen wij ons huisje in Engeland afrekenden, vertelde de mevrouw dat er na ons weer Hollanders zouden komen. De naam van deze mensen was de Fam. Grollé en ze kwamen uit Rotterdam. Omdat mijn vrouw haar ouders in de

4

. 1 :

oorlog een evacué hadden die Willie Grollé heette, schreven wij een brief. Wij vroegen hierin of zij famille van Willy konden zijn. Met ons telefoonnummer lieten wij de brief op tafel achter Maanden later, we waren de brief al vergeten, ging de telefoon en hadden wij Willy aan de lijn. De gasten in Engeland waren geen famillie, maar hadden we) hun best gedaan. Een bewaarde foto uit de oorlog met daarop twee meisjes. Willy Grollé en Lucky Blom aan het strand van Hindeloopen. Zij en haar man kwamen een weekend en zo zagen de meisjes na 45 jaar elkaar weer.

Het was weer fantastisch! De jaarlijkse toneeluitvoering van 'Artiku' werd weer grandioos bezocht door vele Koudumers. De vrijdagavond waren er ongeveer 100 personen en de zaterdagavond werd door ongeveer 250 personen bezocht. Al met al een prima opkomst en een stimulans voor de toneelclub om ook volgend jaar weer een stuk op de planken te brengen. Uit de diverse reacties bleek dat het gebruik van de draagbare microfoontjes alom werd gewaardeerd, dit kwam het stuk ten goede. Ook veel lof voor spelers. decorbouwers, geluid en licht, de regisseur en zijn assistente en de prachtige gegrimeerde gezichten, waardoor het geheel een professionele uitstraling had. Jammer genoeg heeft de regisseur, Tjeerd Bosma, aangegeven het volgende jaar te stoppen. na 3 mooie jaren in Koudum, waardoor de toneelvereniging op zoek moet naar een nieuwe regisseur. Hopelijk slaagt dit, zodat wij de Koudunners volgend jaar weer op een nieuw stuk kunnen trakteren. De toneelvereniging heeft er in ieder geval al weer zin in en hoopt ook u volgend jaar weer in groten getale te mogen begroeten in de 'Klink'. De voorzitter Johan Folmer

Bakkerij de Vries Voor al uw brood, koek en banket. Ook eigengemaakte beschuit en roggebrood Hoofdstraat 5 Koudum

Nieuwbouw Bogerman (v erv olg))

Omdat de huidige locatie zich volgens Bogerman in een verre uithoek van Koudum bevindt, moet er centraal worden gebouwd. De Dobbe (sándobbe) naast De Klink is nu opeens in beeld als de ideale locatie voor nieuwbouw. Het College schermt zelf trouwens ook met enkele zeer twijfelachtige bouwlocaties, ik noem garage Kemker en het voormalige gemeentehuis. Als je de Hoofdstraat van Koudum als het middelpunt van Koudum beschouwt, dan moet er nog flink worden gemeten M a a r de sándobbe daar moeten we met onze handen van afblijven. Dit terrein is ooit via de werkverschaffing handmatig uitgegraven. Het behoort tot het culturele erfgoed van Koudum. Naast het gebruik als voetbalveld werden er dorpsfeesten gevierd. Nij Libben en de Huishoudschool brachten er hun shows. Toen de muzieknis er nog stond werden er toneelstukken opgevoerd. Het publiek zat op veilingkisijes met daaroverheen kaasplanken. 't Valt me daarom ook dik tegen dat Dorpsbelangen zich heeft laten meeslepen om voor de dobbe-locatie te zijn. Het Bogerman bestuur houdt de raad van Nijefurd alvast een worst voor. Ze willen er aan meewerken dat verschillende verenigingen onderdak zullen krijgen in de nieuwe school. Een loffelijk streven natuurlijk. We weten inmiddels wat er met de plannen voor het Rood Wit en Blauw en het jeugdhonk in combinatie met Finke en Klink is gebeurd. Het probleem met de b.v. Nederland is dat we te veel geld beschikbaar hebben voor nutte en onnutte zaken. Als we gaan bouwen op locatie Dobbe dan moet het volgende gebeuren: A. He t net op 17 juli 2000 aangenomen bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Dit kan een vrij lange procedure worden. B. E r dient grond aangekocht te worden voor een nieuw sportveld. Ook hier moet het bestemmingsplan op de helling. C. De infrastructuur rond Klink en DsTinholtstraat moet flink aangepast worden. D. De Dobbe moet bouwrijp worden gemaakt, dat houdt in dat de weggeschepte m weer terug moeten anders 3 staat de toekomstige school ten 'opzichte s z a van n dKlink en Nieuweweg veel te laag.


Dorps k rant IUD K oudum. zipril 20112

(Bogerman) Op locatie Beukenlaan is royaal bouwgrond aanwezig en aanpassingen aan het bestemmingsplan zijn eenvoudiger uit te voeren. Je hoeft geen staatssecretaris Bos of minister Jorritsma te zijn om uit te kunnen rekenen dat bouwen op locatie Dobbe vele tonnen Euro's duurder is. Bovendien heeft locatie Beukenlaan voor, dat alle drie de scholen van Koudum bijelkaar of in ieder geval aan één kant van de doorgaande route liggen. Nijefurd hoopt die extra kosten binnen te krijgen door locatie Beukenlaan te verpatsen aan een projectontwikkelaar of eventueel aan Trochgean. De laatstgenoemde stichting deed Nijefurd al een concreet bod. De praktische uitvoering op locatie Beukenlaan zou er als volgt uit kunnen zien: Fase 1. Sloop alle bebouwing links van de kantine, laat de administratie nog even staan. Er ontstaat nu een 'hoofdveld' dat niets kost. Op deze plek tegenover de Openbare basisschool bouwen we een nieuwe school in twee bouwlagen. eventueel met een parkeergarage eronder. De hoofdingang kunnen we situeren aan de Verlengde Beukenlaan of aan de Onderweg. Fase 2. Sloop de rest van de bebouwing. sla de gymzaal nog even over. Bouw achter het hoofdgebouw een nieuwe gymzaal. Plaats fietshokken en leg schoolplein aan. (Kan flink bescheidener dan de bestaande.) Fase 3. Sloop gymzaal en maak het resterende terrein bouwrijp. Met een beetje creativiteit kunnen er een aantal mooie kavels aangelegd worden."Lit dus de Dobbe de Dobbe" en handhaaf de huidige locatie aan de Beukenlaan. Het door mij geschetste plan is financieel-economisch en volgens de wetten der ruimtelijke Ordening het meest logische wat er. volgens mij, voor de Bogerman vestiging Koudum te bedenken is. I lif ert de J ong Buurman van locatie Beukenlaan.

JACHTWERF BUSMAN • MOIDRENSERVICE • REPARATIES • J A CIMIA V EN • SCI1UPSARTIKELEN • JACHTLA K K EN • SCHEEPSMOTOREN OOSTE 49 - 8723 EH KOUDL1M TEL. (0514) 52 20 04 - FAX (0514) 52 17 85 MOBIEL (Igbi 53 89 2g 46

Bulte Nijs i Rode Kruis Sake en Joke, vrijwilligers van het Sake en Joke waren onlangs voor de 13de keer actief als v rijwilligers voor de Rode Kruis vakantieweken. Als verzorgers verblijven zij dan een week aan boord van de Henry Dunant of verzorgen zij gasten die een vakantieweek in een hotel van het Rode Kruis doorbrengen. Deze gasten zijn hulpbehoevend, langdurig ziek of hebben een lichamelijke handicap. Meestal komen zij uit verpleeg - of verzorgingshuizen. Hoe k wam het echtpaar De Boer ertoe om dit soort v rijwilligers werk te doen?

De verzorging van haar zus maakte veel indruk op Joke. En toen zij enkele jaren geleden met het shantykoor op een vakantieschip van de Reumastichting zongen. bleek dal de stichting om vrijwilligers zat te springen. Sake en Joke besloten zich als vrijwilliger op te geven, maar de stichting vond echter dat zij niet samen, als echtpaar. uitgezonden konden worden. Een vriendin zei later: "Waarom proberen jullie het niet bij 't Rode Kruis?" en zo kwam het dat eerst Joke als verzorger aan boord stapte van de Henry Dunant. Dat was in maart 2000_ En toen Sake in de VUT ging (na jarenlang wegwerker en uitvoerder bij gemeentewerken te zijn geweest) gingen zij datzelfde jaar. samen. nog drie keer een week mee. En vorig jaar maar liefst acht keer, waarvan vijf keer in een hotel. Enthousiast vertellen Sake en Joke over de belevenissen. Ze vinden het dankbaar werk, het geeft voldoening. Een week met elkaar optrekken geeft een zekere band. Mensen vertellen je veel over hun leven, je luistert en je probeert mensen wat op te beuren. De weken aan boord zijn intensiever dan in de hotels. Je komt moe thuis. "Het is zwaar, maar o zo mooi", zegt Joke. Sake en Joke volgden een cursus in IJsselvliet, waar zij o.a. leerden hoe iemand te wassen, hoe te tillen en hoe om te gaan met blinden. Aan boord kunnen zo'n 65 gasten verblijven. Naast de vaste bemanning zijn er vrijwilligers in de huishouding, bediening en ver-

zorging. Onder de 50 vrijwilligers zijn 24 verzorgers. die elk de zorg hebben voor 4 gasten gedurende de hele week. De meeste vrijwilligers zijn van Sake en Joke's leeftijd, vijftigers en zestigers. De vrijwilligers stappen zondagavond aan boord, dan horen zij welke gasten zij onder hun hoede moeten nemen. De gasten zelf komen maandagmorgen en blijven tot zaterdagmorgen. Een werkdag van een vrijwilliger begint om 7.30 uur en eindigt om 22.00 uur. De gasten worden, afhankelijk van hun toestand, in bed gewassen of gedoucht. Er zijn tilliften en douchebrancards aanwezig. in de eetzaal wordt ontbeten en om 12.00 uur gezamenlijk warm gegeten. Sommige mensen hebben bij het eten hulp nodig. Twee keer per week wordt er gepassagierd. Soms zijn er te weinig duwers voor de rolstoelen, dan warden er door de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis vrijwilligers gevraagd. Na de broodmaaltijd wordt er door de plaatselijke afdeling een avondvullend programma verzorgd. Sake en Joke genieten ervan om de gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Actief zijn ze, want ze zijn lid van de fietsclub '81 en fietsen heel wat af. Al sinds de oprichting zingen zij bij het shantykoor Murk Leisz en Sake is al 27 jaar lid van de EHBO en werd onlangs tot erelid benoemd. Joke is tevens actief voor de Zonnebloem. En zo is er nog wel meer. Het mag wel weer eens genoemd worden: Zonder onze vrijwilligers kunnen we niet. E.A.

Herstel van alle autoschades Spuiten van bumpers, spoilers Herstel/vervangen van r uiten Twee jaar Focwa garantie op schadereparatie Gespreide betaling mogelijk Mar ten Demmer Autos c hade, O nder weg 8 - Ko u d u m

5


,Bulte Nijs iAgenda De Klink 6 apr.: SUdwes t er: Enge Buren 7 apr.: Kinderk oor 16.00 uur 13 apr.: Pop-Avond 20 apr: Tink-Tank-Tonk 21 apr.: Open Deur Dienst 23 apr.: Bond van plattelandsvrouwen 25 apr.: Feestavond Grovestinsh6f 26 apr.: Kaarten

Vlooienmarkt in De Klink De v looienmark t van 16 februari jl. in De Klink, georganis eerd door de Beurscommissie, was een succes. Daarom is het de bedoeling om een t weede v looienmark t te houden en wel op 13 april a.s. IJ kunt een vloeroppervlakte huren van ca.2 x 3 meter. Hier kunt u dan uw overtollige spulletjes die u bewaart op uw zolder, in uw schuur of garage proberen te verkopen. De huurprijs van deze vloeroppervlakte bedraagt C 4.50. Er wordt niet gewerkt met kraampjes. De entree is vrij. De vlooienmarkt is geopend van 10.00 uur 's morgens tot 3.00 uur 's middags. U dient de niet verkochte goederen niet in De Klink achter te laten, maar 's middags weer mee naar huis te nemen. U kunt zaterdagmorgen 13 april vanaf 8.00 uur met uw 'handels waar' in De Klink terecht om de aan u t oegewez en •markt'ruirnte in te richten. De beurs c ommis s ie hoopt dat u een bezoekje brengt aan deze markt en dat de 2e rommelmark t een nog grot er succes wordt dan die van 16 februari. Wilt u ook op deze mark t staan, v oor inlichtingen en het huren van een verkoopruimte kunt u terecht tot 12 april a.s. bij Mev r. Klassie Blanksma, Doerebout 12, te1.521624 De heer F. Tjals ma, De Tille 16, t el. 522065 en De heer Wiebe Postma, te1.521376. De b e u r s c o mmi s s i e

Bond van Plattelandsvrouwen Dinsdag 23 april 2002 om 20.00 uur in De Klink te Koudum. Met mevr. B a n g ma ' op k l o mp e n d o o r Amerik a'

1bi rps k ran1 %an KOliditin. apri l 20112

Agenda dienstencentrum Nij Claerbergen april 2002

Dinsdagmorgen: K o f f i e d r i n k e n en boekenuitleen. Dinsdagmiddag: C o m p u t e r c u r s u s om 14.30 uur; Fit-zit. Woens dagmorgen: F i t n e s s van 9.00 - 12.15 uur; Inloop computer-gebruik Spreekuur pedicure op 3 april en 1 mei Spreekuur huidspecialiste op 10 april en 8 mei Spreekuur massagetherapeut op 17 april en 15 mei Woensdagmiddag: G e z a m e n l i j k warm eten op 3 en 17 april Hobby-ruimte is open vanaf 14.00 uur Donderdagmorgen: Comput er-c urs us voor gevorderden Donderdagavond: E e n m a a l in de 14 dagen is er bridgen Vrijdagmorgen: O p e n inloop computergebruik Vrijdagmiddag: S p e l m i d d a g en competitiebiljarten op 26 april is er bingo vanaf 14.30 uur Voor extra eenmalige activiteiten verwijs ik naar kabeinieuws op R.T.N. (Radio Televisie Nijefurd). Van maandag t/m vrijdag is het Cent raal Meldpunt te bereiken van 9. 00 - 17. 00 uur. Bij geen gehoor kan inges proken warden op de voice-mail. u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Van maandag t/m vrijdag zijn biljart en wasserette te gebruiken van 9.00 17.00 uur. Voor meer informatie, bel tel.nr. 0514 521541. Met vriendelijke groet, Atty Nic olaij-Soepboer

Floriade 2002

Tuinkeuringscommissie:

Na jarenlange inzet van Trees Westendorp voor de tuinkeuringscommissie, is haar plaats dit jaar ingenomen door Corry Stoker. Naast Corry zitten Yke de Vries en Jildert Munnik s ma in de c ommissie. Zij keuren 3x per jaar de tuinen (voorjaar, z omer en najaar) en kijken daarbij naar onderhoud, kleur, aanleg en verharding. Dus dorpsbewoners zorg dat de tuintjes er netjes bij liggen Suc c es . Het bes t uur. Meiden v an 13 t / m 17 opgelet ! ! ! Jezelf opmak en, je haar laten doen en dan...op de foto! 1 of 15 juni van 12.30 tot 17.00 uur. Max 8 p/gr. Kosten C 21,info/opgave tel.: 523886 Studio Kosmein, Salon Les Cheveux. fotografie Rene Spijk erman

De leukste Z11111 van Nederland! Met diverse rozentuinen, een waterielievijver en een bijzondere bolgewassenvallei. In de Groene Stad is aandac ht voor de nieuwste groene trends in. op en rond het huis. Een hoogt epunt is de Vallei der Zinnen: een belevenis voor ogen, oren, neus en mond. Koudum Tours gaat een dagje naar de Floriade in Hoof ddorp. Op woens dag 15 mei 2002, vertrek om 08. 30 uur bij 'sporthal de Sandobbe. "s Avonds om 19.00 uur bent u weer terug in Koudum. Geïnteresseerd? U k unt zich opgev en voor 01 mei 2002, bij Jetty Wielinga. 0514-523074 of jetty@koudumtours.ni D e kosten zijn E 34.00 inclusief entree.

Spons or van de maand is

Dorpsbelangen Hartelijk dank hiervoor!!

Wie volgt?

Nationaal Reumatonds De landeijke inzamelingsactie van het Nat ionaal Reumaf onds , welk e in de week van 10 t/m 16 maart jl. is gehouden, heeft in Koudum en Hemelum een bedrag van C 1292,16 opgebracht. Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot leden van het plaatselijke comité, tot de collectanten en tot ieder die door middel van een financiële bijdrage aan het wels lagen van de collecte heeft bijgedragen.

Zaterdag 13 april 17.00 uur Zondag 14 april 11.00 uur Woensdag 17 april 19.00 uur Zaterdag 27 april 17.00 uur Zondag 28 april 11.00 uur Woensdag 1 mei 19.00 uur


Dorpskraat van K90(11101. april 20112

Hoe gaat het m et onze studenten? Na het voortgezet onderwijs zijn ze uitgevlogen, onze studenten uit Koudurn. Af en toe zien we ze nog eens in ons dorp. in een weekend of in de vakantie. Hoe vergaat het hen? We vroegen het deze week aan Elsa Miedema, dochter van Acronius en Agatha.

Nu ik begin te schrijven realiseer ik me dat ik al 4.5 jaar in Groningen woon en studeer. Het klinkt oubollig, maar de tijd vliegt. In september 1997 ben ik in Groningen aan de Rijks Universiteit begonnen met de studie Tandheelkunde. De eerste reactie van veel mensen was: "Gatsie, je gaat toch niet in andermans monden kijken", of "Bah. wat vies zeg al die vieze monden". Voor mij was dit echter iets wat ik al heel lang wilde gaan doen. Het nadeel van deze studie is dat je moet loten voor een plekje. Dit betekent dat je tot half juli in spanning zit of je ingeloot wordt en of je naar de stad mag waar je het liefst naar toe wilt. Na mij is er veel veranderd in dit lotingssysteem. maar ik moest gewoon ouderwets loten. Gelukkig ben ik in één keer ingeloot en kon ik mijn boeltje gaan pakken en in Groningen gaan wonen. Mijn eerste jaar was fantastisch. Het begon met een introductieweek met Tandheelkunde-, Geneeskunde- en Mondhygiënestudenten. Hier heb ik veel mensen leren kennen. Het voordeel van deze studies is dat je veel colleges, tutorgroepen (soort werkgroepjes) en practicum moet volgen. Hierdoor leer je je medestudenten kennen en zat ik al snel in een leventje van 'gezellig eten, uitgaan en natuurlijk samen studeren'. Na mijn eerste tentamen had ik de smaak te pakken en verliep alles vrij soepel. De eerste keer practicum, waarbij we gingen boren op poppen. was erg geweldig. In een vrij korte tijd leerden we hoe we vullingen moesten leggen, wortelkanaalbehandelingen doen en ver-

schillende materialen kennen. Aan het einde van mijn eerste jaar ben ik verhuisd naar een groot studentenhuis. Ik woon daar met 12 studenten (6 mannen, 6 vrouwen). Mijn ouders moesten wel even wennen toen ze hier voor de eerste keer kwamen. Het was niet zo netjes (rotzooi), de afwas mocht wel eens gedaan worden, overal hingen posters. er was zelfs een zwembad in de tuin aanwezig en er stonden overal oude fietsen. Maar goed. het was er erg gezellig en het contact met mijn huisgenoten is er goed, dus dan zie je de rest niet meer. In dit huis kwam ik ook in aanraking met het fenomeen studentenvereniging. Begin tweede jaar ben ik dan ook lid geworden van de RKSV Albertus Magnus. Na de introductietijd heb ik een leuke jaarclub gevonden waar we elke woensdagavond mee afspreken. Ondertussen ging het studeren natuurlijk ook door en voordat ik het wist zat ik in mijn derde jaar en mocht ik de kliniek op, oftewel beginnen met het behandelen van patiënten. De eerste keer een echte patiënt behandelen was natuurlijk erg spannend. Het begon met controles, daarna vullingen leggen, wortelkanaalbehandelingen. protheses (kunstgebitten) maken en nu ben ik al bezig met het maken van kronen en bruggen. In een betrekkelijk korte tijd heb ik erg veel geleerd. De theorie konden we meteen in de praktijk brengen. De patiënten die op de kliniek behandeld worden, moeten wel geduld hebben. want een behandeling duurt gemiddeld 4 keer zo lang. Dit omdat we zelf nog niet heel snel zijn, maar alles wordt ook gecontroleerd door docenten. wat veel tijd kost. De patiënten die wij behandelen krijgen 259e korting op de behandeling en voor het vervaardigen van kronen en bruggen krijgen ze nog meer korting. We behandelen op de kliniek erg veel verschillende mensen. Van gepensioneerden tot studenten, van mensen die tandheelkunde interessant vinden tot exverslaafden die hun plekje in de maatschappij weer willen veroveren. Naast mijn studie had ik tijd over om in verschillende commissies plaats te nemen. Dit is begonnen met commissies binnen mijn studievereniging M.F.V. Panacea. Uiteindelijk heb ik een jaar in het bestuur gezeten van deze vereniging. Wij waren met zijn achten verantwoordelijk voor het draaiende houden van deze vereniging die uit 1900 leden bestaat. Dit was een erg leerzaam jaar. maar wel ontzettend druk. Daarna heb ik een jaar bij mijn studentenvereniging Albertus Magnus' achter de bar gestaan. Dit was meer gezellig dan seheus, maar de biertjes moeten toch

r-Bulte Nijs i

door iemand getapt worden. Ondertussen zit ik alweer in mijn vijfde jaar en ben ik net terug uit Boston (USA), waar ik mijn scriptie heb geschreven. Ik ben daar in mijn eentje naar toe geweest en ik heb er een fantastische tijd gehad. Ik zal nog een jaartje patiënten moeten behandelen, maar dan ga ik toch echt afstuderen. Het afstuderen komt al erg dichtbij. maar voorlopig ga ik nog maar even genieten van het studentenleven, voordat ik een werkende vrouw wordt.

Groetjes Elsa Miedema

Sa bliid as in ingelske protter

Mar twa spantsjes protters brieden der de jierren troch by Under de pannen. Foar mear is der ek net plak spitigernóch. Alt y d op itselde plak; ien Cinder de nokpanne en de oare by it tUrnelrót. Mar de lêste slepe sa' n bult rUchte oan, dat der lekkerij fan kaam. D e ICIden dy 't protters en ek mos k en Under de pannen meitsje moarns. binne foar in soad minsken hiel bekind. Se hearden eartiids by de start fan 'e nije dei. Fral lju dy 't op in álde pleats wenne ha, kinne dat gerottel noch goed. O m 't in protter sa licht o p ' e minske wennet en wenne hal. leafst ek noch yn koloanjes,

bin der tal fan siswizen oer dizze kigelsoart yn Ijs Fryske taal k aam. As in wolk protters hjerstmis jUns in sliepplak siket tichteby wenningen kriget men se der mei in sálte hjerring net wer wei. mar wiis binne we mei in pear tsjotterjende op 'e skoarstien Kins en moarns. it binne de fèste leiden fan 'e maitlid. len fan dy sjotteraars by üs yn 'e buert hat in stikje sang fan in skries yn syn repert oire hán. Dat protters oare fUgels wol neidogge is bekind. In kear yn in kálde sniewinter helle ik flintertinne deade protters i t t houtstek. It kinne in pear trekprotters i t Rus lán west ha. want Us dakprotters sitte winterdeis mear yn it waarmere Ingelán I t bewijs dérfan soe ik wol graac h ris hearre wolle maitilds as der ris op it dak in slikje "Rule Brittania" tusken s let ! ! Mar gewoan "sa Wild as in protter" is ek mear as genOch fansels.

Pier Zyistra

BN 127 2002 nr 4 apr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you