Page 1

13ulte Nijs i

Dorpskrant van Koudum, numiner 123, december 2001

Sinterklaas en de Kerstman samen in de haven v a n K o u d u m V a n onze speciale verslaggevers -

In de s por thal.

Er waren drie groepen rood en geel en groen. Rood moest eerst kleuren, geel eerst naar de hindernisbaan en groen eerst dansen. En toen iedereen alles had gedaan ging Sinterklaas een verhaal voorlezen. Een verhaal over de verdwaalde Kerstman en daarna gingen de muziekpieten muziek maken. En het was een heel mooi feest. En op het laatst kregen we een zakje pepernoten en een chocoladeletter en een mandarijntje. Geart Ludema

Wij gingen naar de haven. Want daar kwam Sinterklaas aan met de pieten. Eerst kwam de kerstman aan varen in een motor bootje. Maar hij was een maand te vroeg. Dus ging hij weer weg. Daarna kwam de Sint met de pieten aan. Een piet viel voor de helft in het water. En toen werd hij gered. Na de toespraak is de Sint op een zwart paard (want Americo was ziek) verder gegaan naar het grote feest in de sporthal. Het was hartstikke leuk. Groetjes, Maike v.d. Zee

Sinter k laas dis c o Wij zijn zaterdag 24 november 's avonds naar de kinderdisco geweest. Het begon om 17.00 uur tot 18.30 uur. Wij vonden het best leuk. Toen kwamen Sint en Piet! De zwarte piet danste gek. Dat was het. De mazzel van Jean nette de Jong en Karin Schaper

Koninklijke onderscheiding voor Pieter Glastra van Loon

Op zondag 11 november jl. ontving Pieter Glastra van Loon uit handen van burgemeester Hans Boekhoven een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dierenarts en oud-politicus Glastra van Loon kreeg deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet op zowel het politieke als maatschappelijke vlak. Van 1978-1990 zat Glastra van Loon voor

de VVD in de gemeenteraad van eerst H.O. (waarvan 2 jaar als wethouder) en later Nijefurd. Daarna maakte hij nog 5 jaar deel uit van de VVD-fractie in de provinciale staten. Daarnaast is hij sinds 1988 bestuurslid van verzorgingshuis 'De Finke' en sinds 1998 voorzitter van Zorggroep Plantein. Pieter Glastra van Loon vestigde zich in 1973 als dierenarts in Koudurn. Zijn niet aflatende werkzaamheden voor de Koninklijke Vereniging Het Friesch PaardenStamboek hebben bijgedragen aan een toenemende belangstelling voor en wereldwijde bekendheid van het Friese paard. Sinds 1996 is hij voorzitter van de World Frisian Horse Organisation. Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!

F amillev oor s telling: 'G ouden Regen'

In de kerstvakantie o organiseert 'De St:td- E wester' een familievoorstelling in 'De Klink in Koudurn. Op D vrijdag 28 december - W E S T E R zullen de bekende marionettenspelers Lucas Goudzwaard en Aad-Jan Coumou hun nieuwe programma brengen. In 'Gouden Regen' bewijzen zij dat zij het marionettenspelen tot in de perfectie beheersen. De voorstelling is ontleend aan een Japanse legende, waarin een oude visser de opdracht krijgt om de rijke Geisha naar het meer te brengen. De visser krijgt daarbij te maken met een gouden karper, gestolen netten en de 'Samurar. Goudzwaard en Coumou zijn niet alleen talentvolle manonettenspelers. maar zij maken de prachtige marionetten ook zelf. Een familievoorstelling is een voorstelling. waar kinderen met hun ouders en/of grootouders naar toe kunnen. Dus voor alle leeftijden. Bij deze voorstelling moet wel opgemerkt worden dat het voor kinderen is vanaf 8 jaar. In de grotere steden zijn familievoorstellingen tussen Kerst en Oud en Nieuw ver van te voren al uitverkocht. 'De SOdwester' verwacht ook een grote belangstelling voor deze activiteit. Het aantal beschikbare plaatsen is, vanwege de aard van de voorstelling, uiteraard beperkt. Daarom zal er voor deze voorstelling vanaf 14 december voorverkoop zijn bij Boekhandel Muizelaar. De foyer van 'De Klink' zal vanaf 19.00 uur al gezelligheid bieden en na afloop van de voorstelling is er voor iedereen een lekkere verrassing. Vrijdag 28 december om 20.00 uur In 'De Klink' in Koudum. Toegang kinderen t/m 14 jaar f 7,50; volwassenen f 10.00 Voorverkoop vanaf 14-12-2001 bij Boekhandel Muizelaar


13ulte Nijs i

Oplage 1020 sliks Bed ek*: Penny Hartman, Onderweg 78 Els Run:a-Jager. Nrcuweweg 52 Jan Huis, G Ypmastraal 11 flindrika Prurksma-Wersma, Ooste Ernredaksie: Fenny Hammen Redaksie-adres: Oosio 8, Koudum IlAs 1 kr•r , c e docurneroo O u Lay.out: d . Decorboo Reclame. Koudum r e g Iesrw eri ,wen] , u Potowurk: e flf ies •Edwin n e sde Boeralene Spookorman 0Printwurk: s e4 : rm k Decorboo Reclame. Koudum t ,sAdverlinsjes: a d A Krommenhook. WesteNeg 8 e n8723 BV Koudum 2 eF ersprieding: 0Buertlefoonong l s R 0114 s t een auguslus tiAbonneminlen: t r e e d f w Vn n ay t kaendemet o ' e Dearosbelangen t 13. 00 tLeden e Nol-leden f 15. 00 W m o a m eAbon n n ome utens 1 . 34.00 oLosse Mimers n 1 . 2. 50 to

Sponsoring: rVel V v.d. Geest tol. 522283 oKopy: nFoet de 14e tan m o a n n e by 1 redaksow eadres: Oeste 8. Koudum oBank/Giro nómer: r Rabobank 33.35.65 193 0 Giro van de bank 825457 0 Doarpskranle Ko u d = 0 n

Re d a c t i e

Het zijn spannende tijden. Zelfs de kerstman was in de war. Hij had zich een maand vergist en kwam nog voor Sinterklaas de haven binnenvaren (mooi op tijd overigens om de Sint te verwelkomen)! En dan de euro, het zal u niet ontgaan zijn. Nog een paar weken, dan is de gulden definitief verleden tijd en betalen we in (bijna) heel Europa met dezelfde munt. Zijn we er klaar voor? Jan deed een bliksemonderzoek bij een aantal bedrijven in ons dorp en geeft ons 'en passant' een euro-cursus in een notendop. Doe er uw voordeel mee. Aangenaam spannend was ongetwijfeld de koninklijke onderscheiding voor Pieter Glastra van Loon. Loon naar werken zogezegd. Dat hopen ook onze 'uitgevlogen' studenten ooit te krijgen. Om alle 'aankomende' studenten een kijkje achter de schermen van het studentenleven te geven, laten we er de komende maanden een aantal aan het woord. Carinne Piekema bijt de spits af. En tenslotte de laatste 'Terug in de Tijd', we geven de pen door aan u. Heeft u leuke berichten van 'toen', laat het ons weten, de eerste hebben we al binnen! Een goed 2002 gewenst!

Dorpskrant van Koudinn, december 2111)I

Dorpsbelangen s e s s meldt: Q !Rom El Dat in november k tt, begonnen is met de ~ -

, K out ium sloop van de oude zusterflat bij de Finke. En zoals iedereen weet, komen hier seniorenwoningen. In totaal 24 appartementen. Als men nu benieuwd is hoe deze appartementen eruit komen te zien, dan kunt u de plattegrond en tekeningen in de Finke bewonderen. Tevens vraagt Dorpsbelangen aandacht voor het structureel onderhoud in uw straat, bv. onderhoud van gemeenteplantsoenen, trottoirs en de begaanbaarheid daarvan, of andere klachten/ knelpunten en deze te melden bij Dorpsbelangen, zodat deze meegenomen kunnen worden in het overleg met de gemeente.

Het Bestuur

Het is zover!! ,••

Op 22 november jl, werd het multifunctionele speeltoestel op de Binnendijk geplaatst. In de Bulte Nijs van november is al vermeld dat deze derde speelplaats tot stand is gekomen met medewerking van o.a. de plaatselijke middenstand en verenigingen. Als blijk van waardering lijkt het ons op zijn plaats om hier nogmaals aandacht aan te schenken. Wij bedanken Seijsener recreatietechniek, Oranjevereniging, cafetaria Tarantella, Fa. S.H. de Jong & Zn., Jachtwerf Busman, Meubelhuis W.P. Visser, Install. Bedrijf H.J. de Vries, Landbouw Meet]. J. Pries & Zn., Rabo SneekZuidwest Friesland, Handelsond. Fa. R. Munniksma, Install. Bedrijf Hiemstra, Boekhandel Muizelaar, Golft Supermarkt, Confer. Centr. De Wester Esch, Stichting Trochgean. Woningbouwver. Nijefurd. Dorpsbelangen heeft een zitbankje geschonken voor de speellocatie. En dankzij de vlotte medewerking van Waghenbrugghe Koudum kon de speellocatie zaterdag 24 nov. door Sinterklaas worden geopend. Een fantastisch resultaat. Ook namens de kinderen, Bedankt!! wer kgr oep 'Speel tui nen Koudum'

Naastenliefde Dit kun je in Koudum met hoofdletters schrijven. Na een verblijf van 77 dagen in het Antonius Ziekenhuis kwam ik terug in ons mooie dorp, waar de buurtbewoners de vlaggen lieten wapperen en ze al klaar stonden met een fruitmand en bloemen. Tijdens de feestweek in september werd er niet gevlagd, dus viel de TUnkersstilitte ook niet in de prijzen. Dit is volgend jaar anders. Ook wil ik de vele kaartenstuurders en degenen die Hilda hebben gesteund, hartelijk dank zegger].

Hol wer da

Nieuws uit De Klink Klinkend begin in De Klink Evenals voorgaande jaren is De Klink ook dit jaar weer een aantal uren geopend tijdens de oudjaarsviering. In de nacht van 31 december op 1 januari zullen de deuren van De Klink om 0.45 uur weer wijd open staan. Nadat twee achtereenvolgende jaren vrijwilligers van het korps Nij Libben de bars hebben 'bemand', zullen vrijwilligers van de sportvereniging Oeverzwaluwen dit jaar achter de bars te vinden zijn. Disco Silver zal ook deze keer weer voor de muziek zorgen. Wij hopen dat zowel jong als oud deze nacht de weg naar De Klink weten te vinden om elkaar in ons dorpshuis een goed en gezond nieuwjaar toe te wensen.

Nieuwjaarsdag: Feest in De Klink

Op 1 januari is er een Nieuwjaarsfeest in De Klink. De band Loose Ends zal die avond optreden. Nieuwjaarsdag valt dit jaar op een dinsdag. De jeugdcommissie van De Klink heeft daarom besloten om deze popavond om 20.00 uur te laten beginnen. Vorig jaar bleek deze formule een succes te zijn. Dus wil je deze avond meemaken, houd er dan goed rekening mee, dat deze avond vroeger dan gebruikelijk begint. De zaal is om 19.30 uur geopend. Janny Vonk

Let op! De volgende Bulte Nijs verschijnt op vrijdag 11 j anuar i 2002. Kopij inleveren vóór 17 december

op het redactie-adres, Ooste 8.


Dorps k rant van K ondum, dec ember 2001

Koudum klaar voor de euro? Op 1 januari gaan we ec ht in eurok bet alen en k omt er een einde aan de 675 jarige ges c hiedenis van de gulden, waarv an er alleen al na 1948 een miljard z ijn geslagen. Hoe dic ht er we bij die dat um k omen, hoe s t erk er de vragen ov er de nieuwe munt gaan leven. De gemiddelde Nederlander is er welis waar nog niet actief mee bezig, maar helemaal onbek end is de euro ook weer niet. Sommigen z ijn er echter nu al z ek er van d a t één Europes e munt v oor onze ec onomie en v oor ons het beste zal zijn. Anderen menen dat we zo aan de euro gewend zijn en dat we niet meer terugrekenen. Voor hen geen c ent je pijn! Er komen acht munten van 1, 2. 5, 10, 20 en 50 eurocent en van 1 en 2 euro. De zeven nieuwe bankbiljetten hebben een waarde van 5. 10. 20, 50, 100, 200 en 500 euro. Op de eurobiljetten staan bruggen, poorten en vensters. Het roodborstje, een zonnebloem, de prent, de vuurtoren en de rode rug hebben immers hun charme gehad. De achterkant van de euromunten laat Europa zien: zes sterren en lijnen. Van gulden naar euro's De officiele volledige koers van zes cijfers moet worden gemaakt. Deze luidt: 1 euro F 2,20371. Zeven gulden vijftig is dus F 7.50 : 2,20371 3,403352 euro. De einduitkomst van deze berekening mag worden afgerond op eurocenten. Als het derde cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond. Is het derde cijfer een 4 of lager, dan wordt naar beneden afgerond. 3,403352 euro wordt dan 3,40 eura Omdat zowel giraal als vanaf 2002 contant o o k met eurocenten kan worden betaald, hoeft een bedrag in euro's niet te worden afgerond op stuivers. Ook in Koudum Garage Kemker is net ais 'wij allemaal' al aardig voorbereid op de komst van de euro. Op de benzinepompen is het bedrag al in euro's af te lezen. Aan de kassa wordt het getankte bedrag van de euro weer omgerekend naar de gulden. Als klant betaal je tot en met 31 december nog gewoon met Nederlands geld of elektronisch in guldens. Een omrekentabel is op de pomp geplakt. Op de klantenbon staat de wisselkoers: 1 euro = NLG 2,20371. Voor een hogere benzineprijs door de omrekening naar de euro hoeven we dus niet bang te zijn. "Als we tot het eind van het jaar wachten en alles in één keer

omschakelen, gaat het waarschijnlijk fout", aldus Bauke Kemker. "In guldens betalen mag nog", zegt hij, "maar tot 28 januari. Daarna is het . . . alleen nog maar de euro". Diens t v erlening - d d a % "De Rabobank Sneek - Zuidwest Friesland i s op 15 december tussen 10.00 en 14.00 uur apart open voor het afhalen van de gratis eurokit. Iedere Nederlander van zes jaar of ouder krijgt tegen inlevering van de persoonlijke waardebon dit presentje van minister Zalm aangeboden. Met 3,88 euro kunt u dan alvast aan de nieuwe munten wennen. Onze geldautomaten zijn de klanten optimaal van dienst", vertelt de euromanager. "De meeste apparaten van de zestien kantoren geven op 31 december tot twaalf uur guldens uit en schakelen na middernacht z o snel mogelijk over op euro's. Maar er zijn wel een paar praktische punten. Ik adviseer de klanten om eind december zo weinig mogelijk geld op te nemen en met de betaalpas te betalen. Ondernemers. verenigingen en kerken zijn aangeschreven om het guldengeld na 1 januari op te laten halen. Als ze daar gebruik van maken, verstrekt de Nederlandse overheid per volle zak zelfs een beloning van 11 euro. Rekeninghouders adviseer ik thuis 'gespaard' geld te storten. Dat kan in januari natuurlijk keurig op een rekening. Als u na 28 januari nog guldenmunten en - bankbiljetten in uw bezit hebt, kunt u deze tegen de officiële koers inwisselen tegen euro's. Tot 1 april kan dit kosteloos. Over wit wassen mag ik geen uitspraak doen. Kijk maar op www.overheid.nll Daar staat onder welke voorwaarden het geld naar de 5 bank kan worden gebracht". Knippen, was s en en f öhnen Bij Bonbini kan de klant rekenen op een euro behandeling. Lieneke v.d. Ley is niet bang dat ze geen wisselgeld in euro's heeft. "We hebben voor 2002 voldoende bij de bank besteld. Bovendien zijn de prijzen met de komst van de euro niet nog eens aangepast. We rekenen gewoon om. De eurocalculator staat al op de toonbank!" Een ges neden (euro) wit "We zijn begonnen met nadenken

13ulte Nijs i

over en met het inlezen in vakbladen", zegt J.v.d. Molen. "In de loop van dit jaar hebben we onze bakkerij en winkel voor de invoering van de euro gereed gemaakt. De producten zijn vanzelfsprekend dubbel geprijsd en we hebben al met specifiek euro materiaal geoefend. Eerlijk gezegd, verwacht ik geen al te grote problemen meer. Nu nog houdt het denken in guldens de mensen bezig. Ouderen zullen straks waarschijnlijk moeite hebben met de euro. Maar in januari kan nog in guldens worden afgerekend en geven we euro wisselgeld terug. We werken dan simpelweg met twee kassa's. Wat een gesneden wit omgerekend in euro's gaat kosten, kan ik op dit moment nog niet zeggen". Super Koudum's Golft lijkt goed voorbereid op de komst van de eura "De aangepaste kassa's kunnen het gemakkelijk aan. De apparatuur rekent om; de kassaladen richten we 31 dec ember in, zodat we alle valkuilen voor 2002 hebben afgedekt". Th. de Vries heeft met ruim vijftig personeelsleden al afspraken gemaakt hoe ze met de euro zullen omgaan. "We hebben procedures opgesteld. Tweehonderd en vijfhonderd biljetten nemen we bijvoorbeeld niet aan. Voor de banken zullen we extra service verlenen; euro biljetten geven we alleen in kleine coupures uit. Zonder dat we er een vergoeding voor krijgen fungeert een coördinator als hulp en vraagbaak. Vooral voor ouderen nemen we in januari rustig de tijd om wat uit te leggen. Een extraatje dus, net als het ontbijt op zaterdag 1 december, en mooi meegenomen voor de nominatie van de beste provinciale supermarkt. Eigenlijk zijn we in de laatste maanden van 2001 al aardig aan de euro gewend geraakt. Facturen van leveranciers en de groothandel vermelden alleen nog maar euro's. Apparatuur is geschikt gemaakt en onze artikelen zijn net als de aanduidingen in de schappen euro geprijs d: En u? Veel Gaat u zelf ook nog eens na of u er iklaar s voor bent? U hebt via Bulte Nijs a del mening van een aantal geïnteral viewden v e r agelezen! n d e r

Keuze uit duizenden Bloemen en Planten d " . in een wereldwijd assortiment • ''1 Prachtige sortering aparte Toinplanten *- Flinke sortering snijbloemen altijd vers van de veiling V e l e s o o r

Groette en bonte planten Kadobonnen voor binnenen buitenplanten

Dus voor een bloemrijk idee, uw bloemen- en plantencentrum: ileCnirt1111 Welgelegen i.o. De Finke. Kotidnin. Tel: 05 I 4 52 I 8 4 3


Bulte Nijs iStoarm jaget lytse alk nei Koudum.

Net syn grutte fiján, de ilskob, mar in nuvere hjerststoarm ein oktober hie in lytse alk, ek wol it seerotsje neamd, oan syn ein brocht. it wie in prachteksemplaar dy 't Jorden Hettinga foar by de pleats yn 'e feart Kin hie. It bist wie net folie grutter as in protter, swartwyt fan kleur, sCinder nekke en mei swarte 'nappalearen' swemfluezzen. A s in torpedo lei er yn 'e hán, en swier fan winterfet. it is de lytste fleanende 'pinguïn' fan 'e Arktyske gebieten (Plautus alle) dy 't yn 'e koarte poalsimmer by hUnderttUzenen in briedplak siket yn 'e rotsen fan Spitsbergen, Jan Mayen, Bereneilán, Grienlán en yn Noard-lislán, Om 't it waarmer wurdt op ierde, brieden der yn 1995 noch mar in pear spantsjes yn Noard-lislán. Machtich yn tal, fleanend yn tichte formaasjes, mei it krop tol iten fleane se 'retteketetteke-tet' sjongend üt folie see wei om de jongen tusken de rotsklippen te fuorjen. As de simmer foarby is, geane se manmachtich nei de Noard-Allantyske Oseaan. Mar in lytse kloft komt nei de Noardsee om te oerwinterjen. It moat ien fan dizze groep west ha, dy 't troch de stoarm oer de Iselmar hinne by Koudum beláne is. In bysUndere fynst, s a Pier Zijlstra 1 n Uitslag ballonnenweds e e r o t s j e strijd Feestweek 2001 .

Dorpskrant van Knudum. december 2001

Hulpdienst 'Graag Gedaan'

Klassiek tuttelen aan de Klokslach

'Graag Gedaan' is een Organisatie die hulp biedt aan oudere, zieke, of gehandicapte mensen. Deze mensen kunnen niet of nauwelijks een beroep doen op familie, buren of kennissen. Voor hen is er een mogelijkheid om contact op te nemen met het 'meldpunt vrijwilligershuip'. De hulp die door deze vrijwilligers wordt geboden is o.a.: • voorlezen bij zieken • mensen voeren • tuinkarweitjes • bibliotheekboeken verzorgen. enz. Voor sommige activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de gemaakte kosten. Als u gebruik wilt maken van een hulpdienst, kunt u contact opnemen met deze organisatie. Deze is telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is: 0514-521541. Met de Organisatie kunt u dan bespreken of u voor hulp in aanmerking komt. De groep vrijwilligers bestaat momenteel uit 15 personen. Graag zag men wat versterking, vandaar meteen een oproep. Er is vraag naar: • Een chauffeur voor op de maandagochtend en, • iemand die incidenteel huis- en tuinkarweitjes kan doen en, • iemand voor het invullen van formulieren. Als u denkt dat u hier tijd voor kan vrijmaken of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mw. A. de Jong; Telefoon: 0514-522254. H.P.

Een salon, geen kuuroord. Geen trendy gedoe, maar een gedegen aanpak door een vakvrouw. Op het menu staan onder meer lichaams- en gezichtsbehandelingen. make-up. epileren, (elektrisch) ontharen en manicure. De prijs voor een kennismakingsarrangement is tot 31 december fl. 25.-. En alles wat een mens nodig heeft ter verwennerij. zit bij Jiskje de Jong onder één dak. U kunt er na het 'ordenen en opsieren' zelfs spetteren onder de douche. Wachten doe je in een passende ontvangstruimte. De salon is licht en ruim. Hier moet je wei fris en 'in the mood' vandaan komen. 'KOSMEIN' is er náig niet, maar daarin komt binnenkort verandering: 17 december gaat de studio open. Jiskje's lang gekoesterde wens! [J H]

Verkoop Wereldwinkel Nijefurd in de Finke groot succes.

le Renske Terpstra 4 3 0 2e Bjorn de Jong 3 5 0 3e Jan de Vries 3 0 0 4e Wilbert Schaper 2 9 4 5e Sjors Meichers 2 9 0 6e Sharina Louwsma 2 6 0 7e Dêanne Baak 2 3 0 8e Robert Peterson 1 7 0 ge Tjalling Frankena 1 6 7 10e Rienke Siemensma 1 6 4 Alle bal l onnen kwamen in Duit s land t erec ht !

4

-

km km km km km km km km km km

Het resultaat van de Sinterklaasverkoop van de Wereldwinkel op 16 en 17 november is boven verwachting te noemen. De inwoners van Koudum en omstreken hebben met het kopen van Wereldwinkelproducten alweer aangetoond achter Eerlijke Handel te staan. De boeren en ambachtslieden uit alle windstreken van de wereld hebben hierdoor meer kans voor de toekomst van hen en van hun kinderen. Iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt. onze hartelijke dank!

Botenliethebbers opgelet! Van 19 tot en met 27 januari 2002 staat het beurscomplex in Düsseldorf weer helemaal in het teken van de watersport. In 17 beurshallen tonen meer dan 1700 exposanten uit alle grote watersportlanden hun noviteiten. De watersportvereniging 'de Fluessen', in samenwerking met Koudum Tours. organiseert een dagje uit naar de beurs op maandag 21 januari 2002. De bus vertrekt om 07.00 uur bij de sporthal de 'Sándobbe' te Koudum en om 21.00 uur hopen we weer terug te zijn. Er zijn nog enkele zitplaatsen vrij in de bus. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met dhr. W. Postma 0514-521376 of dhr. F. Tjalsma 0514-522065. De kosten voor het vervoer en de entree zijn: fl. 62,50. Opgave vdor maandag 7 januari 20021

Bakkerij de Vries Voor al u w brood, koek en banket. Oo k eigengemaakte beschuit en roggebrood Hoofdstraat 5 No t id u m


Bulte

Dorps k rant van K m i dum , dec ember 2001

Einde zeitseizoen 'de Kuilart' en W.S.V. 'de Fluessen'

Zondag 21 oktober jl. namen onder goede weersomstandigheden, droog en ZW 3, 15 s k i zeilers van 'de Kuilart' en 29 jeugd-zeilers van W.S.V. 'de Fluessen uit A s j e - afscheid van het zeilseiKoudum zoen 2001. Al 13 jaar organiseert W.S.V. 'de Fluessen' in juni voor kinderen uit groep 6,7 en 8 van de basisschool een zeilcursus over 4 avonden van 2 uren. Het doel van de zeilavonden is deze categorie jeugdigen het plezier van het zeilen te laten proeven. De skCitsjezellers van 'de Kuilart' zeilen het gehele zomerseizoen met elkaar tijdens tochten en wedstrijden.

De laatste wedstrijd op 21 okt. jl. zeilde men tegen elkaar in Valken met de jeugdzellers als bemanning. De wedstrijd werd gezeild op de 'OudKarre/de Oorden', zodat de ouders van de kinderen vanaf de kant een glimp van dit spektakel konden zien. Na de wedstrijd was een gezellig samenzijn, waarbij de prijzen werden uitgereikt en de deelnemens een natje en een droogje kregen aangeboden. De sponsoring van dit spektakel geschiedt door 'de-Kuilart' en de scheepsbeurscommissie van W.S.V. 'de Fluessen'. Wij hopen dat deze 2 zeilende doelgroepen het seizoen nog jaren op deze fantastische manier afsluiten. De uitslag van deze wedstijd is: 1.Schipper: W i l l e m v/d Velde Bemanning: Eva Gerritsma en Kayan de Groot. 2.Schipper: C o r Faber Bemanning: Hillie Faber en Jacob van Dijk. 3.Schipper: W i e b e Haytema Bemanning: Ale Haarsma en Jelmer Hoornstra.

Terug in de Tijd

Uit de B.C. van 2 december 1961: Gevraagd op 12 mei een vaste boerenarbeider W. Kok, Nieuweweg 18, Koudum Uit de B.C. van 9 december 1961: Koudum, december 1961 L.S. De Middenstand van Koudum, voelt zich gedrongen haar dank uit te spreken tegenover de kopers van in- en buiten Koudum, voor de vele inkopen welke bij hen zijn gedaan. Daardoor is ook de St. Nicolaasactie zo buitengewoon goed geslaagd. Tevens ook blijkt hieruit dat Koudum een steeds betere naam krijgt als koopcentrum. De Middenstanders trekken hieruit de conclusie, dat wil men dit behouden en zo mogelijk vergroten, men met het assortiment te weten: keuze, sortering en voorraad, steeds intensief bezig dient te zijn. Hoogachtend, Namens de Koudumer Middenstand, Het Bestuur Uit de B.C. van 23 december 1961:

10-Jarig juble um van de Morraruiters Er was eens... worden, dus daarom deze Na een korte intro zullen dit de eerste woorden zijn die u zult horen op vrijdag 14 en zaterdag 15 december 2001 in de Morrahal in Koudum. Op deze twee dagen zal er namelijk een toneelstuk voor u warden opgevoerd ter ere van hel 10-jarig bestaan van onze rijvereniging. Op 21 december 1991 besloten de twee ponyclubs De Mustang en De Team en landelijke rijvereniging De Galamaruiters om samen verder door het leven te gaan als De Morraruiters. Terugziend op de afgelopen 10 jaar is dat zeker een juiste beslissing geweest. waarin zelfs het plan om een eigen rijhal te bouwen 5 jaar geleden werd gerealiseerd. Dit alles moet natuurlijk gevierd

uitnodiging !Om de Morraruiters nu eens van een andere kant te laten zien werd er besloten om een toneelstuk voor u op te voeren. Het is een zelfgeschreven sprookje geworden met alle ingrediĂŤnten van dien. Een draak, een heks en natuurlijk als belangrijkste: de mooiste vrouw van de wereld die momenteel helaas zit opgesloten. Zou zij op tijd gered worden, voordat de macht in verkeerde handen valt? En, zo ja: wie zou dan de dappere strijder zijn die haar bevrijdt van Het Kwaad? IJ kunt het allemaal zien en meemaken op vrijdag 14 december of zaterdag 15 december in de Morrahal te Koudurn. Aanvang: 20.00 uur. U bent allen van harte welkom!

DAMES- EN H ER EN K A PSA LON

C Hoofdstraat 39, 8723 I3G Kondum h Tel. 0514- 52130 I wensen u sfeervolle kerstdagen en e Al l e medewerksters een gel ukki g en voor spoedig 2002. v Voor de feestdagen l i gt er voor elke klant een verrassine klaar. e u

Staat ter dekking een Vlaamse Reus dekgeld fl.1,-. H Schram, Koudum Kerstbomen Goed gevormde bomen, prachtig van kleur, kunt u uitzoeken bij: Bloemsierkunst "de Jong", Koudum, telefoon 312 E.R.

Oan'e buit fage • Smaakte het ontbijtje goed? Directie en personeel van de Golff is er veel aan gelegen, dat u zich thuis voelt in onze plaatselijke supermarkt en meer nog, dat u tevreden bent over de verscheidenheid van de aangeboden artikelen, kwaliteit, klantvriendelijkheid en ga zo maar door. Zij doen nl. mee aan de Supermarkt van het Jaar verkiezing. De winkel is intussen al 2 keer, onaangekondigd, met een jurybezoek vereerd. Binnenkort worden de provinciale winnaars bekend gemaakt. Spannend dus! Wij hebben er alle vertrouwen in.


Bulte Nijs iAgenda De Klink 6-8 dec.: Konijnententoonstelfing 15 dec.: Kerstmarkt 15 dec.: Baptisten Gemeente Jongerenavond 19.30 uur 20 dec.: Bond van Plattelandsvrouwen 21 dec.: Kaarten 22 dec.: Film 'Nynke' 1930.uur 23 dec.: Open Deur Dienst 25 dec.: Kerstfeest 19.00 uur 28 dec.: SCIdwester familievoorstelling 'Gouden regen' 2000.uur 31deci1 jan: Oudjaarsviering 0.45 uur 1jan.: 'Loose Ends' 20.00 uur

Voedselactie Baptisten Gemeente geslaagd!! De voedselactie die de Baptisten Gemeente Stavoren 2 november jl. ten bate van gezinnen in Stolin. Wit-Rusland, organiseerde, is tot volle tevredenheid verlopen. De supermarkt Gollf in Koudum, de Volumemarkt in Stavoren, de Spar in Hemelum, alsmede De Koe Zuivelhandel in Molkwerum/Warns verleenden hun medewerking, Het resultaat van 2 november jl. is een groot aantal goederen (rijst, bloem. olie, suiker, koffie, thee, cacao, waspoeder, zeep, tandenborstels, tandpasta, macaroni. snoepjes) welke een waarde vertegenwoordigen van in totaal fl.6456,39. Dit deed ons goed!! Hiervoor onze hartelijke dank!! Op maandag 5 november jl. zijn alle goederen, samen met die van de Baptisten Gemeente Sneek. op transport richting Wit-Rusland gezet. Alle goederen warden verdeeld onder die gezinnen die dat nodig hebben, zonder aanzien van religieuze of politieke gezindheid. Een ieder die. in welke vorm dan ook, heeft meegewerkt aan deze actie willen we langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken!!

1 1 1 1 Zaterdag 84december 17.00 uur 7 Zondag 9 1december 11.00 uur 1

Woensdag 12 december 19.00 uur Zaterdag 22 december 17.00 uur Zondag 23 december 11.00 uur Woensdag 26 december 19.00 uur Zaterdag 5 januari 17.00 uur Zondag 6 januari 11.00 uur Woensdag 9 januari 19.00 uur

Dorps k rant van K ondum . dec ember 2001

Agenda dienstencentrum Nij Claerbergen december 2001

Dinsdagmorgen: K o f f i e d r i n k e n en boekenuitieen Dinsdagmiddag: F i t - z i t en Computercursus Woensdagmorgen: S p r e e k u u r huidspecialiste op 12 december; Fitness van 9.00 - 11.00 uur; Inloop computergebruik van 9.30 - 11.00 uur. Woensdagmiddag: K o o r repeteert. Country-line-dansen, 12 december Kerststukjes maken Woensdagmiddag 2 januari 2002: 17.00 uur Nieuwjaarsreceptie Woensdagavond: K a l l i g r a f i e - c u r s u s Donderdagmorgen: Co mp u t e rc u rs u s voor gevorderden Donderdagavond: B r i d g e n Vrijdagmorgen: C u r s u s aquarelleren; Open inloop computergebruik Vrijdagmiddag: S p e l m i d d a g : sjoelen en klaverjassen: gastvrouw aanwezig. Competitie biljart. N.B. 21 december Kerstbroodmaaltijd om 18.00 uur Vrijdagmiddag 28 december is er weer onze traditionele oliebollen-bingo. Van dinsdag t/m vrijdag is het Centraal Meldpunt te bereiken van 9.00 - 16.00 uur op tel.nr. 0514-521541. Van maandag tim vrijdag zijn biljart en wasserette toegankelijk. Voor ideeen en/of meer informatie kunt u bellen naar 521541 of langs komen, telefonisch contact vooraf is dan gewenst. Bewenners fan Nij Claerbergen yn aide klean en mei pracht iche htrodsles op 'e holle.

Oan't sjen Atty Nicolaij-Soepboer

Kerstcantate in Martinikerk

Kerstmarkt in Koudum

Op zondag 9 december. 's middags om 16.00 uur, is er in de Martinikerk te Koudum een uitvoering van de kerstcantate 'Christus Geboorte' van R. Beintema. Deze cantate is geschreven in de oorlogsperiode 1940-1945. Het zangstuk bestaat uit vier delen: - de verwachting - de aankondiging - de geboorte - de herders Medewerking verlenen: Kerkkoor Cantemus Dominum uit Lemmer en Chr. gem. koor Vox Humana uit Koudum. Solisten zijn sopraan W. Haasjes-Jongsma en bas G. Hoekstra. Op de piano: T. Koster. Op het orgel: Y. van der Wal. Het geheel staat onder leiding van dirigent K.L. Hoekstra. Kaartjes รก f1.5.- zijn te koop bij de leden van het koor Vox Humana en aan de kerk.

De kerstmarkt in Koudum wordt op zaterdag 15 december gehouden in De Klink en zal voor hel publiek geopend zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur. Vele ondernemers uit Koudum en van daarbuiten zullen in de kramen hun assortiment tentoonstellen. Tevens zullen er optredens zijn van: - Kinderkoor Kokikoo - Trekzak-muzikanten - Nij Libben Li wordt allen verwacht. De O.V.K. commissie

Vestje...

'Nynke' in 'De Klink'

Wie heeft op zaterdag 24 nov. tijdens de Sinterklaasdisco haar vestje (zwart maat S) in 'Le Freak' laten hangen? Je kunt het ophalen bij: T r y n t s j e v/d Bos Stationsweg 7 Koudum

Wij zijn erin geslaagd de Friestalige film 'Nynke' op zaterdag 22 december a.s. naar Koudum te halen. De film zal vertoond worden in De Klink 's avonds om 19.30 uur. Ze dok de aanplakbiljetten.

Bond van plattelandsvrouwen Donderdag 20 december 2001 om 20.00 uur in De Klink te Koudum. Kerstavond met medewerking van de sjong-groep MOP.

Het Bes t uur


Dorpskrant van Koudam. december 2001

Hoe gaat het met onze studenten? Na het voortgezet onderwijs zijn ze uitgevlogen. Onze studenten uit Koudum. Af en toe zien we ze nog eens in ons dorp, in een weekend of in de vakantie. Hoe vergaat het hen? We vroegen het. om te beginnen, aan Carinne Piekema, dochter van Tjitze en Emmy.

Groningen, de eerste dinsdag van september 1998. Ik fiets voor het eerst door een wildvreemde stad, zonder nu eigenlijk te weten of ik steeds verder of juist dichter bij mijn doel kom. Ik ben onderweg naar het eerste college van mijn nieuwe studie. Het begin van een nieuw leven, het leven waarin ik op kamers ga wonen, een echte student ga warden, De studie? Psychologie. Dat ik psychologie ging studeren wist ik al vrij vroeg. Mijn moeder doet sociale wetenschappen aan de Open Universiteit en via haar verhalen en door haar boeken ben ik me er ook voor gaan interesseren. De omschakeling van het voortgezet Onderwijs naar de universiteit is vrij groot. Je gaat van een relatief beschermde en persoonlijke omgeving naar een massaal gebeuren. Er is weinig contact tussen student en docent en de enige begeleiding die je in het begin krijgt, zijn de zes uur college die je per week hebt. Verder heb je natuurlijk niet alleen te maken met een verandering van studie, maar ook met een totaal andere omgeving waar de druk van je ouders, maar ook de steun, veel minder is; een situatie waarin je voor jezelf moet leren zorgen. Is allemaal heel leuk, maar kost ook een hoop energie!

Een blok duurt bij psychologie zes weken met daarna een tentamenweek. In het eerste blok van de studie krijg je twee vakken, waarvoor je voor elk vak apart een boek van zeshonderd bladzijden in het Engels moet leren. Aangezien je ook net op kamers woont en de discipline misschien nog niet meteen aanwezig is, simpelweg omdat je het nog niet kunt overzien, en er te veel nieuwe dingen op je af komen, moet je in drie weken 1200 bladzijden doen. Kortom stress! Psychologie bestaat uit een aantal zeer uiteenlopende onderdelen. Deze onderdelen vormen de verschillende afstudeerrichtingen binnen psychologie. Het uitgangspunt was dat ik kinderpsycholoog wilde worden, maar na een aantal practica en verhalen van psychologen ben ik toch gaan twijfelen. Van de kinderen die je onder behandeling krijgt, heeft een deel ernstige problemen en bij een ander deel kunnen de problemen mede te maken hebben met een instabiele thuissituatie. Wil je deze laatste groep kinderen goed kunnen helpen, dan moet je ook de thuissituatie aan kunnen pakken. Echter, daar zijn niet altijd de middelen voor, of het is moeilijk om de ouders te overtuigen van het belang ook de thuissituatie te verbeteren. De hulp die je dan biedt is tijdelijk en je weet dat de kans op een structurele oplossing klein is. Slechts een aantal van de kinderen met deze problemen kunnen dan echt geholpen worden. Om daarmee om te kunnen gaan als hulpverlener, moet je sterk in je schoenen staan en emotioneel afstand kunnen bewaren van je werk. Ik denk niet dat ik dat kan. Daarom heb ik een heel andere richting gekozen, ĂŠĂŠn die niet zozeer met de diagnostiek en behandeling te maken heeft. De richting die ik gekozen heb is neuropsychologie. Deze richting richt zich op de werking van de hersenen bij normaal gedrag, maar ook bij gestoord gedrag of hersenaandoeningen. Ik studeer het aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het begin heb je nog veel algemene vakken om van alle richtingen een stukje te proeven, wat op zich heel goed is, maar niet altijd leuk. Nadat je een richting hebt gekozen ga je leren wat je leuk vindt, en dan wordt het pas echt interessant.

Bulte Nifs i

Een kamer vinden is voor mij gelukkig nooit een probleem geweest, ik heb familie met studentenhuizen in Groningen. Ik heb een kamer gehad in een studentenhuis en ik woon nu met mijn vriend samen in een appartement met alles van onszelf: ik moet zeggen dat dat veel beter bevalt dan een kleine kamer en huisgenoten... Ik moet nog ongeveer twee jaar (iets minder). Als ik afgestudeerd ben wil ik hersenonderzoek gaan doen in een ziekenhuis, misschien in het buitenland (GrootBrittanie of Duitsland), of aan de universiteit verbonden blijven en daar onderzoek gaan doen en colleges geven. Ik ben in de afgelopen zomervakantie nog veel in Koudum geweest, omdat ik in Hindeloopen op de Jachthaven werkte. Verder kom ik natuurlijk nog regelmatig voor pappie en mammie! Het leuke van Koudum is dat het in een prachtige omgeving ligt waar veel ruimte is met bos en water. Dat is iets dat ik in de stad erg mis. Bovendien is de lucht er lekker fris en dat is hier niet het geval, je ruikt hier op elk tijdstip van de dag eten. (En in Koudum laten ze je fiets tenminste staan!) Groet, Carinne Piekema

Klinkslach Koudum Op 16 februari 2002 zal in het dorpshuis De Klink door de jeugdcommissie weer een Klinkslach worden georganiseerd. Klinkslach geeft aan (beginnende) bands een kans zich te presenteren voor een breed publiek uit de Zuidwesthoek. De winnaar wordt gekozen door een publieks- en gewone jury. Deze opzet valt bij de bands en ook bij het publiek in goede aarde. De popcommissie is op zoek naar beginnende bands die aan deze avond willen meewerken. Graag opgave zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 12 januari 2002, bij Jan de Boer tel. 06-22883351 tussen 18.00 uur en 21.00 uur.

Voor een avond gezelligheid en sfeer

Cafetaria - Bar Tarantella oofdstraut 27 - Koudum

7

BN 123 2001 nr 10 dec  
BN 123 2001 nr 10 dec  
Advertisement