Page 1

Bulte Nij Dorpskrant van Koudum, nummer 114, januari 2001 'De Silidwester .'Tryater •Kwintessens' p r en s e n t . e e e rliefst t : 2 actiMaar

1.„LHJCÎ w i nter ..

aquarel Siemen Vlieg

nieuwjaar

Nieuwjaarsconcert

Het heeft vannacht gesneeuwd om klokslag twaalf bedekten witte wintervlokken

Ook in 2001 begint de fanfare 'Nij Libben' haar muzikale jaar met het traditionele nieuwjaarsconcert. Zoals u de laatste jaren van de fanfare gewend bent, zal ook dit concert een ontspannen vrolijk karakter hebben. De muziek die ten gehore gebracht zal worden is van (licht) klassiek tot modern. Oftewel van De Vogelkoopman tot 'Toto'. In het kort samengevat een licht programma waarin met de smaak van een groot publiek rekening is gehouden. leder jaar nodigt 'Nij Libben• gasten uit om mee te doen aan het nieuwjaarsconcert. Dit jaar is dat een 'blokfluitgroep• van leerlingen van de muziekschool en het kinderkoor 'Kokikoo'. Vooral het kinderkoor hoeft denk ik geen nadere toelichting. immers hun meewerken aan het Simmer 2000 concert was uitermate verfrissend. Wij rekenen op een ontspannen, vrolijk samenzijn. Derhalve denken wij dan ook een groot publiek te mogen ontvangen. En als u nog nooit een nieuwjaarsconcert van uw plaatselijke muziekvereniging bezocht, wordt dat rn.i.z. wel eens tijd. al was het alleen al om te ontdekken wat u jarenlang miste. Uw wens

het oude jaar. En alle sporen van verlopen dagen lieten zich tot herinnering vervagen. Toen werd het donker, want de kaars had sputterend z'n laatste vet verbrand. Tijden leken voltooid. maar in de verstilde uren van de nacht rijpte het nieuwe jaar. In een kleurig ontstoken ochtendgloren werd triomfantelijk de eerste dag geboren. Nog lag het witte landschap als de toekomst. onbetreden. Hoe er te gaan. wat lag er in 't verschiet? Toen klonk vanuit een hoge populier een vrolijk vogellied: Kom mens, ga in vertrouwen. Een lied nieuw jaar. Geniet!

Adri Visser

voor uzelf is een onts pannen 2001? 'Nij

Libben'. de 'Blokfluitgroep< en 'Kokikoo• willen it daar graag bij helpen? 'Oan't sjen• op zondag 14 januari om 16.00 uur in 'De Klink' T s e a r d .

D E

viteiten van 'De D SUdwester in de - W ESTER maand januari. De eerste daarvan, het nieuwe programma van 'Echte mannen' is reeds geweest als u deze 'Bulte Nijs is . •Tryater' met 'De Gebedsgenezer', op woensdag 17 januari lom e 20.00 u. in 'De Klink'. e 'De gebedsgenezer' spiet rijm ót yn s t de jierren 1950/60 yn Grut Brittanje. George Garrick reizget . mei syn frou en syn manager D yn in gammele bestelauto troch e Ingelan. Se belove wUnderbaarlike genezingen oan slim sike v minsken troch hanoplizzing fan o de hielmaster. Alle trije perl sonaazjes fertelle oer in yngripend foarfal 1fl t priveelibben fan g George en syn frou• Mar fertelle e se wol itselde ferhaal? Wat is wier n wat net? en d op e zondag 4a februari c komt thet i vocaal ensemble v 'Kwintessens' naar Koudum voor een koffieconcert i in conferentiecentrum 'De Wester tEsch'• Het ensemble bestaat uit e zangers en zangeressen, zes die i al vele jaren met elkaar samenwerken. Hun repertoire is t zeer veelzijdig en beslaat de hele westerse muziekgeschiedenis van Middeleeuwen tot heden, met composities van o.a. Guerrero• Janacek, Elgar en Wein. Een absolute aanrader voor liefhebbers van klassieke (koor)muziek. Het concert begint om 11.00 u. Voor alle activiteiten van 'De SUC1wester' geldt, dat kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar zijn bij Boekhandel Muizelaar, Het bestuur


,Bulte Nijs i

O plage 1020 soks Redaksle: F er Tmeke Monmksma, Wlekslacn 3 r y Flunia-Jager, kbeewevdeg 52 Els H Huls. G Yprnastraat 11 Jan a Einrodaksie: rFenny Hartman oR o d e l t * adres: n.,ViLmstacu 3. KOLICiUM a F.110111,10 S ,nt W0fil docurmiLii O J.10 Opmaakt 0 5 nEkcorboo 1 1 4 1 1 1reclame. Koodum olowurk: dF 1 1 : eEis4 Runia-JagenlEdvnn 1 1 1 1 de Boer 0 4 0 1 111 tn Prints/tok: •vDOOOtboo 5 1 1 teolanne, Koudem •eAdvort insjos: lL Krommenhock. 1 2 0 De Tule 6 J8723i ER W l Kouden, 7F ersprieding: 1 4 H 8I luerilenent ng t k e e n yn 'e moanne no. t 1 a!uil en augustus nAbonnemint on: iYn 't knOndenie i,Leden' Doat bsbelangen I 13•00 fNet-leden l 15, 00 rM on om wens t . 34.00 fLosse ngmets t 2. 50 Sponsoring: Vnl Y vU G aab! I ll 522283 Kopy: Foar de 140 tas 'a Moanne Sv t m ak k ieadres Wiukstath 3, Kourtum Bank/Giro n u m : Ra bOba uk 33 35 65.193 G it ° van de bank 825457 1n v. Dorpskrant Koud,

Re(d)actle In deze eerste Bulte Nijs van 2001 natuurlijk ruimschoots aandacht voor de overgang van oud naar nieuwjaar. met o.a. een prachtig gedicht van Adri Visser. Doe als zij en geniet! Dat doet ook Ellen van der Molen 'down under'. die kerst vierde in haar korte broek. maar ook een wandeling van 7.5 uur langs vulkanen en door kraters maakte, En Siska Kroondijk. 'Koudumer om utens', die inmiddels haar plek gevonden heeft in Amsterdam. Zij kreeg en pakte haar kans en verwezenlijkte haar droom: een carrière in de reclame. Bij nieuw hoort oud en we kijken vanaf deze maand telkens 40 jaar terug in de tijd. in de eeuw dus die al weer een jaar achter ons ligt. Een eeuw ook, waarin we te maken kregen met grote groepen mensen die om uiteenlopende redenen hun land ontyuchtten en ook in onze gemeente en ons dorp onderdak zochten en kregen. Rienk Pel houdt zich al jaar en dag hiermee bezig en Bulte Nijs had een gesprek met hem. We gingen ook op bezoek bij twee oudere dorpsgencten. En tenslotte Pier Zijlstra. natuurman én verwoed reiziger. die een vraagteken zet bij de •knobbelswannen' als handelsmerk van de KLM. Veel leesplezier en een goede reis door het nieuwe jaar.

Debr ps k r ant s alt K elit t ionn. j a n u a r i 21101

Bezorgerslijst van Buit e Nijs 1. Bouma, T. B i n n e n d i j k 2 2. Lang-Schilstra, A. de V e r l . Hoofdstraat 16 Heale Paed 4 3. Stellingwerf. H. 4. Venema, S. Bovenweg 20 5. Fekkes, G. Nieuweweg 21 6. Feenstra. P Grovestinsstraat 16 Feie van Inthiemastraat 40 7. Mintjes, B.W. Ooste 57 8. Jong. F. de 9. Hartman-Holst, Onderweg 78 10. Roosjen. J. Jac. van de Wayenstraat 2 11. Wagenaar. W. Oostenveldseweg 13 12. Hoekstra, W. Oostenveldseweg 35 Beukenlaan 22 13. Yoma-Abma, P. Beukenlaan 54 14, Jong, H. de 15. Zeldenrust. A. Vermaningsweg 7 Pottebuurt 11 16. Koopmans, T. 17. Bosch, M. van de Stationsweg 7 18. Falkena. S. Hoofdstraat 43 19. Pries, J. Smidsweg 1 20. Bergstra, H. Westeweg 22 Kerkhollaan 4 21. Stellingwerf. E. 22. Jansma, Wjukslach 20 23. Bokma. A. Trochslach 14 24. Jaarsma, D. Boppeslach 6 Klokslach 1 25. Nauta, A. 26. Folkerts. W. Spoarleane 4 Doerebout 14 27. Elsma. L. Wetterbies 34 28. Vries, J. de 29. Gaast-Hoekstra, T. v. d. Tj. van der Walstraat 11 30. Beimin. D. Claerbergen 21 TUnkersstriitte 46 31. Nagelhout. B. 32. Venema, D. Dammenseweg 51 33. Beimin-v.d. Veen. G. Gerben Yornastraat 36 34. Broek. J. van der Gerben Yornastraat 9 35. Faber. R. Ds. Tinholtstraat 26

Hobby-beurs in De Klink Op 9/10 maart 2001 organiseert 'De Klink', zoals gebruikelijk de laatste jaren, een hobby-beurs. Met een bezoek aan de beurs informeert u zichzelf over allerlei hobbyzaken. Tijdens de vorige beurs organiseerden wij tevens een fototentoonstelling. Uit uw reacties bleek hoezeer u met name deze activiteit op prijs stelde. Om ook dit jaar een aantrekkelijke expositie samen te stellen en niet in herhaling te vervallen, bedachten wij het volgende: Foto's met zeer korte verhaaltjes of bijschriften. Het moet Koudum in beeld brengen zoals het was. Het moet dan gaan over bijv.: tuinderijen, boerderijen, winkeltjes of bedrijfjes - vervoer en/of transport straatteesten, jubilea of feesten - Koudumers die geschiedenis hebben gemaakt - verdwenen huizen/straten - sport - economische activiteiten in Koudum Ach, vult u zelf maar in. Tot ons geluk stond er in Bulte Nijs

van december jl. een mooi voorbeeld: De winkel van Jelle/Fop. In alle gevallen gaat het om uw fotoalbums en de foto's daaruit die Koudum in beeld brengen. Indien u foto's o.i.d. in uw bezit heeft, of iemand weet die fotomateriaal over het bovenstaande heeft, en u wilt het een en ander tijdelijk afstaan voor de tentoonstelling, wilt u dan contact opnemen (voor 1 februari 2001) met: dhr. W. Postma tel. 521376 of dhr. G.J. de Vries tel. 522160. De beurscommissie.

Zaterdag 13 januari 17.00 uur Zondag 14 januari 11.00 uur Woensdag 17 januari 19.00 uur Zaterdag 27 januari 17.00 uur Zondag 28 januari 11.0:0 uur Woensdag 31 januari 19.00 uur


i mri r,k rats t %mi Kluifhout. j anuari 20411

Zonder ov erwegingen helpen

Vluchtredenen. over de manier waarop vluchtelingen in Koudurn warden opgevangen en Nijefurds vluchtelingenbeleid. Rienk Pers tijd is hieraan goed besteed. Bulte Nijs sprak met hem om dit te peilen. Misschien is vluchten in een film spannend. Maar wal als dat in werkelijkheid gebeurt? Per dag vluchten over de hele wereld 2700 mensen. Niet meer dan 15% slaagt erin om naar het Westen te gaan. Meestal zijn dat rijkeren of mensen die daarvoor de middelen kunnen vinden. Een vluchteling krijgt alleen asiel als kan worden bewezen dat hij of zij persoonlijk wordt vervolgd. Simpel gezegd kan dat zijn omdat iemand tot een bepaald ras behoort, een godsdienst aanhangt die verboden is, een andere nationaliteit heeft of tot een bepaalde etnische groep behoort, politieke ideeën heeft die niet overeenstemmen met die van machthebbers, of bij een bepaalde groep hoort. Naast die redenen bestaan nog tal van andere waarom mensen vluchten: oorlogssfeer, geweld. desertie, rivaliteit tussen volkeren, natuurrampen. droogte. honger, armoede. (burger)oorlog, strijd om de democratie en omdat mensenrechten worden geschonden. Asiel vragen in Nederland valt lang niet altijd mee. De mogelijkheden beperken zich tot volledige erkenning als vluchteling, niet erkend warden als vluchteling maar in ieder geval tijdelijk blijven, bijvoorbeeld tot de oorlog is aktelopen, of tot worden afgewezen. De laatste jaren wordt het beleid van de regering strenger uitgevoerd. Met een tijdelijke verbligstitel mag pas in het derde jaar worden gewerkt. Is het dan wel zo eenvoudig om vluchtelingen in onze omgeving te helpen? Rienk Pel: "Eenvoudig is het zeker niet. want de tegenstelling moet zo klein mogelijk gemaakt worden. Ik sta zelf voor dat we elkaar vooral moeten begrijpen en helpend ten

opzichte van de ander willen zijn. De Amnesty groep heeft hier aanvankelijk alles gedaan om asielzoekers sober en humaan op te vangen. Slechts lege huizen werden beschikbaar gesteld. Nu zorgt de gemeente Nijefurd niet alleen voor een tijdelijk verblijf in centrale opvangwoningen. maar ook voor een bedrag om in te richten en voor de vaste lasten. In principe heeft Nijefurd de begeleiding van de vluchtelingen voor een jaar aan Vluchtelingenwerk Nijefurd gedelegeerd. Mijn taak is nu het geven van taallessen en het zorgen voor de behuizing. de inrichting. De realiteit van alle dag is lang niet altijd gemakkelijk. Je moet je in de levensovertuiging van de vluchtelingen verdiepen en goed kunnen incasseren. Vluchtredenen zijn niet altijd bekend. Ik praat altijd veel met bijvoorbeeld Somaliërs en Armeniers. Als je met Nederlands zover bent gekomen dat er 'diepere' gesprekken over hun godsdienst en cultuur kunnen worden gevoerd, valt het me op dat veel Islamieten bang zijn om een minderheid te worden in christelijk Nederland. Er is nogal eens verloop. Van de plus minus twintig vluchtelingen in Koudum vertrok kortgeleden een familie uit Afghanistan naar Rotterdam. Daar hebben ze de A-status. die van politiek vluchteling. gekregen. Nijefurd voert een ruimhartig en gastvrij beleid zonder restricties voor huisvesting. De gemeente en Vluchtelingenwerk werken in een goede verhouding nauw samen. Een ieder die als vluchteling op onze weu komt moet aeholpen

worden. Dan wil ik die vluchteling op weg helpen. serieus nemen en vertrouwen geven totdat hel tegendeel blijkt. Zie het breed. Voor dit werk krijg je veel terug. Zeker als je een band hebt gekregen -

,Bulte Nijs Terug iin de Tijd Het eerste jaar van deze eeuw zit erop. Een mooi moment om eens terug te kijken naar de vorige. We kozen daarvoor het jaar 1961. Bulte Mis bestond toen nog niet. de Balkster Courant wel. Een zoektocht in de januari-nummers, de maand waarin den van de redactieleden werd geboren. leverde ons niet de gezochte geboorteadvertentje op. Wel een aantal andere, steeds terugkerende blikvangers. Weet u het nog? Koop uw toestellen bij de man, die ze ook repareren kan. Ga naar De Vries Koudum Radio. Televisie telef. 05142 - 296. De oogarts zei: "Uitstel is kwaad. Als het om uw kostb•re ogen gaat C. Gorter - Opticien Workum - Koudum . Reparaties Kunstgebitten Sneller, beter en... Goedkoper! S. Hengst. Hoofdstraat 39. Koudurn. tel. 05142 - 382 N.B.: Het inwonertal van Koudurn, als hoofdplaats van de gemeente Hemelumer Oldeferd. was op 1-1-1961: 1842! E.R.

Oan 'e bult fage Ja. was er maar 'in bult fage'. Tijdens de afgelopen feestdagen was er amper sneeuw geruimd in de Hoofdstraat. Menigeen glibberde en schuifelde, al mopperend. langs de winkels. Hoe klantonvriendelijk en hoe riskant voor het winkelend publiek! Wij hopen op verbetering in de volgende periode van vorst en sneeuw.

Rabobank Huis en Hypotheekadvies

ir 7


13ulte Nijs iGevaarlijk trottoir! Hel trottoll aan de Tjaik e van der

Walstraat verkeert in een slechte staat. Met name het stuk tussen de Finke en de afslag Molkwerum. Vooral de ouderen onder ons hebben daar veel last van. Zo sprak B.N. met mevr. Jantje Kamstra uit de Rinke. Ze is 76 jaar. Ze loopt met een rollator. Mevr. Kamstra gaat zeker één keer per week, lopend over het trottoir, naar het dorp. Ze vertelt hoe onregelmatig de tegels liggen. I Emi tegels los en E o p S OM n mige plaatsen P liggen i ze hellend. De o wortels e van de r drie l dikke bomen i groeien g zodanig dat de Mevr. Jantje Karnstra g e geduwd. "Het stoep omhoog wordt is haast niet te doen", n vertelt mevr. Kamstra. "Als ik het karretje niet had, dan kon ik er niet langs. Het is niet meer vertrouwd, zeker niet als het donker is". Van de stoep af komen gaat ook niet zo gemakkelijk. Aan de overkant. bij het huis van De Kroon. is wel een schuine

op- en afrit geplaatst. "Het zal mooi zijn, als ze er wat aan doen'', zegt mevr. Kamstra. Mevr. Murkje de Vries-Visser woont ook in de Finke. Ze is al 94 jaar. Als ik bij haar kom zit ze te borduren. zonder bril! Ze is nog redelijk goed ter been, wel gebruikt ze buiten haar k am er Mevr. 'Arrive de Vries

de rollator. Samen met Jantje Kamstra gaat ze zondags lopend naar de Martinikerk. Ze vindt de toestand van het trottoir verschrikkelijk. het is een ellende. Ook mevr. De Vries zou hier niet langs kunnen als ze de rollator niet had. Ze snapt niet dat er nog niets aan gedaan wordt. Ook met een rolstoel is het pad praktisch onbegaanbaar. Vaak wordt dan van de openbare weg gebruik gemaakt. Trouwens ook mensen die goed ter been zijn moeten hier drommels oppassen en uitkijken. Veilig door Koudum wandelen is er niet meer bij. want op meerdere plaatsen in ons dorp schort het aan een vlak plaveisel. E.R.

p*LITIEptfuntpitLITIE P L I T I E P*ILITIE •timgP*1.1 B uurt agent hangt pet aan de wilgen In n o v e mb e r '97 is de polit ie in K o u d u m ges t art met het inz et ten v an een buurt agent _ De bedoeling was o m de werk ers aan v eiligheid en leef baarheid *weer een gez ic ht te gev en'. Ook z ou de polit ie op dez e manier gemak k elijk er aans preek baar zijn. Het een en ander werd in het lev en geroepen om de nadelige ef f ec t en van een paar reorganis at ies enigs z ins op te heffen. W. St ellingwerf werd v erv olgens ingezet als buurt agent v an K o u d u m en it Heidens k ip. Hij k reeg er een (nev en)t aak bij.

Door organisatorische problemen (o.a. een aantal moeilijk te vervullen vacatures binnen het district) bleek er niet voldoende tijd beschikbaar te zijn, waardoor het

in i 2 1 1 1 1 1 Claerber-

l i orps k rant d o t K ontl untd•

werk van de buurtagent onder

druk kwam te staan. Dit heeft W. Stellingweri doen besluiten zijn (neven)taak als buurtagent neer te leggen, omdat eerder gewekte verwachtingen niet konden warden waargemaakt. Dit betekent echter niet dat de politie uit onze omgeving verdwijnt. U kunt gewoon blijven bellen met het vertrouwde nummer van het bureau in Koudurn. 058 8807900 of 0900 8844. dan wel 112 in noodgevallen. Bovendien neemt K. Hof man voor wat betreft het buurtgericht werken in Koudum en II Heidenskip voor W. Stellingwerf waar. Intern wordt nog eens bekeken of het buurtgericht werken door een andere opzet beter tot zijn recht kan komen.

Voeding en beweging

in balans

In dienstencentrum Nij gen zal in januari 2001 een project van start gaan. bedoeld om senioren te informeren over goede voeding in combinatie met voldoende beweging. Vaak wordt deze verbinding niet gelegd: of men beweegt veel en eet ongezond, of men let op voeding en beweegt te weinig. Uit onderzoek blijkt dat hart- en vaatziekten in de hand gewerkt worden door verschillende factoren, vaak in combinatie met elkaar. Te veel of verkeerd eten, te weinig bewegen, roken en stress zijn vaak de veroorzakers. Tevens blijkt dat bewegen een belangrijke factor is om ziektes te voorkomen. Voldoende bewegen houdt hart en vaten in conditie en heeft een bloeddrukverlagend effect. Veel mensen klagen over een te hoog cholesterolgehalte, hebben overgewicht, of zitten gewoon niet lekker in hun vel. Bij het ouder worden verandert er veel in het menselijk lichaam, maar ook de levensomstandigheden veranderen. Het is daarom van groot

belang voeding en beweging in balans te krijgen. Dit project wordt gesubsidieerd door de Hartstichting en het V.S.B.-Fonds. waardoor vooral deskundigheid op dit gebied ingehuurd kan worden. Het project start op woensdagmiddag 24 januari om 14.00 uur in Nij Claerbergen met een lezing door een voedingsdeskundige over goede voeding en beweging. Deze middag is het tevens mogelijk een eet/ beweegdagboek aan te schaffen, zodat iedere deelnemer individueel geadviseerd kan warden, zowel op bewegings- als op voedingsgebied. De toegang is vrij. U bent van harte welkom. Co ö r d i n a t o r diens t enc ent rum Nij Claerbergen. i s s D i t ( Satidseieg 21 - k o o i ! ~ ) alt514l 521202 1 k \ M E C I I A LANDBOLIWWERKTL WEN N CAZONMAMERS ALFALAVAIi 1S stalen houten en moeren ., gegalvaniseerde hilbi hOnittli eV vi Vi i i i ri tA ma in

PRIES & Zn.

‘'erkoop Sz Reparatie

TRACTOREN

m


Ihirpskrant van j a n u a r i 2111

Een 'Koudumer om uten s': Siska Kroondijk Zo'n jaar of 10 geleden vertrok Siska K roondij k naar Ams t erdam om haar droom te verwezenlijken. nl. een carriere in de reclame. Sindsdien is ze geregeld te zien in allerlei bladen. Maar ze doet veel meer. Voor Bulte Nijs schreef ze haar verhaal. In Amsterdam -De Pijp- staat een tuinhuis met tuin van een voormalig broederhuis verscholen van alle stadsdrukte. Daar woon ik samen mel Allard en onze twee kinderen, Jelle (3,5 jr) en Myrthe (bijna 2 jr). Mijn droom in de reclame te komen werken heeft ons tien jaar geleden naar Amsterdam gebracht. Ik werk nu als freelance grafisch ontwerpster (daarvoor bij reclamebureaus in vaste dienst) en vervaardig gehele huisslijlen en ontwikkel beeldmerken. verpakkingsdesign. mailingen, totale concepten waarbij ik ook fotografeer en teksten vervaardig (regio Friesland: o.a. Robijns Workum en Camping Schuilenburg). Daarnaast vervaardig ik illustraties en schilderingen (o.a. geboortekisten) en fotografeer ik heel veel. Momenteel volg ik één jaar de orientatiecursus op de Rietveld Kunstacademie om me weer geestelijk en technisch 'op te frissen'. Erg leuk en leerzaam. Reclame in zijn gehele omvang heeft me altijd al getrokken. lk wilde perse naar de kunstacademie, zo jong als ik was. Een kleine stap in de reclame was het baantje bij Decorboo Reclame. toen nog met Gerben en Gerrit boven de autosloperij. waar we zeeldrukten en beletteringen maakten die we met de hand tekenden en dan uitsneden, Nu met alle computertechnologie kun je je dat niet meer voorstellen. maar het was wel de basis van alles. lk ging in de avonduren naar de Kunstacademie in Leeuwarden en na een jaar vond ik hel allemaal te vaag. Ik ben toen een 3-jarige (particuliere) reclameopleiding voor art-direction en design in Amsterdam gaan volgen. Samen met Allard (die daar als timmerman direct aan de slag kon) vertrok ik naar Amsterdam. De sleutel van ons eerste huisje in oost kregen we vlak voor kers! 1990. lk zocht bijbaantjes in de horeca en maakte lange dagen. Het bracht maar net genoeg geld binnen om mijn school le betalen en ik hield weinig tijd over voor het vele huiswerk. Ik wilde er wel wat anders naast

gaan doen in het verleden had ik wel eens een fotowedstrijdje gewonnen. Ik hoopte mijn geluk te beproeven bij casting- en modellenbureaus. Het modellenbureau waar ik naar binnen stapte wees me af vanwege mijn klaarblijkelijke grote neus. Ik heb toen de droom laten varen ooit als model aan het werk te kunnen gaan. Er verstreek een jaar. toen er een vriendinnetje belde met de vraag of ik met haar langs de modellenbureaus wilde gaan. Aangezien zij professionele foto's had laten maken, heb ik geen nee gezegd en stopte ik wat vakantiefoto's in een mapje en gingen we op stap met een lijstje. Het was een erg frustrerende dag. ik was 21 en zij 26 jaar en we waren te oud of gewoon niet goed genoeg... Het eenna-laatste modellenbureau. AFT, liet mijn vriendinnetje inschrijven, maar mij niet, want ik moest mijn haar kortknippen en dan nog maar eens terugkomen. Dat wilde ik niet... Het laatste modellenbureau (Euromodels) zag wel iets in mij en ik kreeg hel adres van een lestfolograal om daar de eerste port-folio foto's te laten maken. Een week later werd ik gebeld via mijn vriendinnetje door AFT of ik naar een casting wilde voor Robijn wasmiddel. Ik kreeg de job. mijn haar werd (alsnog) geknipt, en mijn afbeelding prijkte een jaar lang op de Robijnfles. Of ik trots was? Mijn ouders wel! Helaas heeft AFT mij behoorlijk bedonderd. Na de job had ik AFT verteld dal ik toch liever met Euromodels verder wilde en ze hebben me daarna nooit het geld uitbetaald waar ik recht op had. De test heb ik later wel voor Euronriodels gedaan (zie foto linksboven), en ik werk nog steeds voor ze. Zij voelen als een tweede familie, weten alles van je. begrijpen je en dat is voor mij heel belangrijk. In de bijna tien jaar dat ik het lotowerk nu doe heb ik erg leuke dingen meegemaakt. Ik heb het altijd als een bijbaantje gezien en dat doe ik nog steeds. Zo mocht ik eens op één dag heen en weer naar München voor een job met het vliegtuig' Ik voelde me gewoon VIP! Ik vraag me dan ook wel af waarom ik en niet een meisje uit Duitsland of Parijs? De jobs zijn voornamelijk in Amsterdam en omgeving, fotostudio's of locaties (wat hel strand kan zijn. of een prachtig huis in een klein dorpje). Maar ik zit ook in de trein naar Duitsland, en af en toe naar België of Frankrijk. Ik word meestal gevraagd voor commerciele fotoklussen, voor bladen en advertenties. en

Bulte Nijs i

ben te zien geweest in een paar commercials. Ze zien mij als een girlnext-door. De leuke bijkomstigheid bij shootings is dat ik vaak mensen uit mijn vakgebied ontmoet. Zo ben ik toentertijd aan mijn eerste stagebaantje gekomen bij een reclamebureau. De camera biedt mij op deze wijze veel mooie dingen. Na de geboorte van onze kinderen heb ik veel meer foloklussen gekregen dan al die voorgaande jaren. Doordat ik tegenwoordig freelance, ben ik flexibeler in mijn tijd geworden. Het grafische werk kan ik ook 's avonds doen en zo is er ruimte om te spelen met de tijd. Als thuis alles maar goed geregeld is. Of ik Ooit nog eens naar Koudum terug kom om te wonen? Nee, dat zal in alle waarschijnlijkheid niet gebeuren lal staan er in het dorp wel een paar hele mooie huisjes). Ik heb wel een band met Koudum die niet zal vergaan. Het zijn je roots hé. alle herinneringen liggen daar van vroeger en die komen naar boven als je daar bent. Mijn vader woont er met Klassie en mijn broer Jeroen en via hen hoor ik vele verhalen over de gebeurtenissen en activiteiten in Koudum. Wat ik zo ontzettend leuk vind is dat vriendschappen vanaf schooltijd • toch een 1 beetje blijven ); • bestaan, dat is een heel fijn gevoel. Friesland zit in je hart. We hebben een stacaravan op de camping in Hinde- • -loopen. waar we zomers heerlijke weekenden vertoeven. Lekker zeilen met de catamaran en vrienden/familie komen op de fiets langs en wij bij hun. Het leven is dan buiten en verder is er niets. In de verre toekomst zullen wij ook in alle waarschijnlijk onze •roots' op het vlakke land weer gaan opzoeken en de stad achter ons laten. Maar voor nu is het voor het hele gezin nog volop genieten van de stad Amsterdam. We hebben hier samen een leven opgebouwd met vrienden en collega's die we hier hebben leren kennen. We hebben ook een heel goed contact met alle buren in het pand. en dat vind ik persoonlijk heel speciaal. De tijd zal hel ons vertellen... Oan't sien! Siska Kroondijk (s is k a@planet ni)


Bulte Nijs iAgenda De Klink 14 jan.: Nieuwjaarsconcert Nij Libben 16.00 uur. 17 jan.: Tryater (De Gebedsgenézer) 18 jan.: Vaarbewijs 1' keer 20 jan.: Vaders trots 24 jan.: Bond v. Plattelandsvrouwen jaarvergadering 26 jan.: Kaarten

Verk oop werk s t uk k en

De verkoop van de werkstukken van de schildersclub tijdens de kerstmarkt heeft f. 300.- opgebracht. Dit bedrag gaat naar het Ronald McDonaldhuis.

Theaterdag Op zaterdag 3 maarl organiseert de culturele stichting 'De StAwester' wederom de 'Theaterdag' in 'De Klink' in Koudum. De opzet van dit jaar is iets anders dan de 'Theaterdag' in het vorige seizoen. Naast een workshop voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. hebben we dit jaar ook een workshop voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Hou je van t oneel? Dan is dit je kans! Theat erdag bov enbouw bas is s c hool.

Speciaal voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8! Onder de deskundige leiding van 'echte toneelspelers' ga je van 10.00 u. tot 16.00 u. bezig met verschillende onderdelen, die met theater en toneelspelen te maken hebben. Om 17.00 u. laat je. samen met je groep, aan ouders en belangstellenden in een presentatie zien, waar ie mee bezig bent geweest. Theat erdag v oort gezet onderwijs . Ook voor deze

groep organiseren we deze theaterdag. 0.I.v. regisseur Pieter Stellingwerf gaat deze groep bezig met verschillende vormen van improvisatietoneel. De dag begint om 10.00 u. De presentatie van deze groep is 's avonds, als onderdeel van de 'THEATERAVOND', die op dezelfde dag door 'De StAwester' wordt georganiseerd. Wil je meedoen? Voor beide activiteiten is het maximaal aantal deelnemers 15. Kosten f 10.-. Opgave zo spoedig mogelijk bij Hinke Prins (0514-682062) of bij Thys Wadman (0514-521957). Na aanmelding ontvang je meer informatie over deze 'Theaterdag'.

Oan 'e buit fage

Voor haar vele verdiensten voor de sportvereniging Oeverzwaluwen is tijdens de algemene ledenvergadering Marie Bergsma- Pries benoemd tot erend. Van harte gelukgewenst!

1111 6 310

Dorp , k rat il t agen januar i 2001 Agenda diens tenc entr um Nij Ciaer ber Cursus Fries voor niet-Friezen n Maandagmiddag: Cursus aquarelleren K Maandagavond: m i Koffiedrinken en boeken-uitleen Dinsdagmorgen: c i Computercursus en fit-zit. Dinsdagmiddag: t i Woensdagmorgen: Oefenen op de computer n i Fitness . 7 februari spreekuur pedicure j Warm eten op 17 en 31 a januari Woensdagmiddag: Co u n t ry-lin e -d a n se n , ncursus bridge u 24 januari om 14.00 uur: Lezing over voeding en beweging (voor meerarinformatie: pag. 4) Donderdagmiddag: H o b b y - r u i m t e is openi Donderdagavond: 1 8 januari. 1 en 8 februari bridgen 2 Vrijdagmorgen: C u r s u s aquarelleren, 0cursus biljarten. Vnjdagmiddag: S p e l m i d d a g . Bingo op1 26 januari Competitie-biljarten 1 1 Het project 'graag gedaan is te bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 9.00

uur tot 16.00 uur. De wasserette en het biljart kunnen van maandag ttrn vrijdag gebruikt warden van 9.00 uur tot 17.00 uur. Atty Nicolaij-Soepboer

Roemenië roept ! ! ! Heel hartelijk willen wij een ieder danken die. op wat voor manier dan ook, heeft meegeholpen om de actie weer te doen slagen. De inzameling was overweldigend. Nog nooit kwam er zoveel binnen, tenminste wat kleding e.d. betreft. Totaal 230 grote dozen. De dames en heer die het verwerken moesten zagen het even bijna niet zitten. Hoe moesten ze het voor elkaar krijgen. Maar de samenhorigheid heeft hen erbij geholpen en ze wisten waar het voor gedaan werd. Opvallend was het aantal speelgoedbeesten dat er dit keer bijzat, zelfs een verzameling van iemand! Ook dat men het netjes verzorgd in de zakken deed, heeft goed geholpen. Maar voor zo'n grote hoeveelheid goederen is veel geld nodig voor het vervoer. Daarom werd er dit jaar ook met nadruk om een geldbijdrage gevraagd, want wat heb je aan kleding e.d. als je het er niet brengen kunt. Daarin schuilt toch wel een klein probleem. zeker met de gestegen benzinekosten. Gelukkig heeft u weer massaal loten gekocht en de opbrengst daarvan wordt ook wel voor dit doel gebruikt. Wilt u nog een geldbijdrage kwijt, dan kunt u contact opnemen met Kitty Bruno. tel: 521760. En mochten we nog záveel krijgen dat we er aan overhouden, dan gaat dat alvast weer in de pot voor volgend jaar. Want dan gaan wij als actiecomité er weer tegenaan en hopelijk u allemaal ook weer. Nogmaals hartelijk bedankt Werkgroep Roemenië Roept

Meer bewegen??

Kom naar de openbare les op maandag 15 januari a.s. van 20.00 tot 21.00 en van 21.00 tot 22.00 uur in 'De Sándobbe' J e t t i e de Jong. Tijdens en na deze les kunt u haar van alles vragen. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om deze les bij te wonen. Natuurlijk kunt u zich ook nu al aanmelden als deelnemer/lid bij de leiding.

Ar tik u Wegens omstandigheden zijn Wil genoodzaakt onze jaarlijkse toneeluitvoering te moeten afgelasten. Hiervoor excuses. Wij hopen volgend jaar wel weer met een toneelstuk op de planken te verschijnen. De toneelvereniging Artiku

Bedankt! Persoonlijk kunnen wij niet iedereen bedanken. Daarom willen wij langs deze weg hartelijk dank zeggen aan familie, vrienden en relaties die aan ons gedacht hebben bij de geboorte van onze zoon en mijn broertje: Johan. Ps.: Mijn trui is ook weer terecht. de eerlijke vinder heeft hem persoonlijk bij ons thuis afgeleverd. Bedankt! Jan. T hea en M athi l da B us m an

Cor Eriks r ij l e s s e n A l d o - M o t o r - Br u mme r FINKEWEI 2 - KOU DUN! Tel. 0514 - 5 1 335'7


ibirp%k riint %au Ktni ti ti nt..i nl i ttari 2001

HAPPY NEW YEAR!!!

De wite wint erk igels Op rek lamebuorden by Ljouwert

stiet: "De beste fakánsje begjint mei KLM". Net mei in blauwe Boeing 747, mar mei twa kloeke knobbelswannen yn folie flecht.

40• • • •

-

..8

kbdiEásdálkiáámiáká.~.His wol spitich foar de KLM. mar knobbelswannen (Cygnus olor) binne no net sokke fiere reizgers. it binne boa in part mar treklUgels. Fral yn strange winters komme se Ut East-Europa en soms bliuwe hjir ek wol groepen hingjen. De knobbelswan wurdt ek wol de Nuete Swan neamd. De fUgels binne meastentilds net bang b a r minsken en nimme gau in agressive hálding oan as men yn 'e buert fan nest of jongen komt Net altyd hal dizze fUgel hjir sa folie yn tal west. Pas yn 1946 brette de earste yn Us lán by it 'Zwarte Meer' by Kamperellán. Nel 't de 6fslUtdyk klear wie. koene se op it bearzerUch (fonteinkruid) dat doe yn 'e nije Yselmar opsetten kaam, foerazjearje en doe gie it hurd. Wer letter, doet dat krUd tra & wetterfersmoarging efterUt gie. stapten de knobbels it lán op en sochten it nije gers op by de boeren. Swannen bleaunen hjir yn Fryslán en foarmen pearkes mei jonge swannen LA parken en Swannedriften (in gebiet by in pleats dér 't swannen réstich briede meie en der 't de boer it rjocht hal se te langen en te ferkeapjen) Sa starichoan groeide harren tal. En sa slappe der no op it lán fan Piet Zonderland al dagen 23 gersitende knobbels om. MachOch bliuw1 it wol as jo op in hoare wintermoarn leech oer it doarp in pear knobbels oanhearren komme. De wjukken sjonge en dat lûd ferjit jo net gau wer. KLM lalt fansels bar it smetteleaze wyt en de perfekte láning dy 't se sawol op it wetter as op it lán meitsje kinne. Mar wat KLM net hat op SKIPHOL, dal ha boeren wol: sy jouwe de knobbels gers en litte se meastentiids maai sine. Dêrom bin ik fan betinken dat Us boeren flink wat airmiles ha moatte b a r dy steatlike reklamelCigels fan 'e KLM. Pier Zijls t ra

Maandagmorgen 01/01/01

Zit je dan nieuwjaarsdag een stukke te schrijven voor Bulte Nijs. Een nadeel van slapen in een 'dorm>. als je luidruchtige 'roomies• hebt komt er van uitslapen weinig. Heb het gelukkig niet zo laat gemaakt als andere jaren met Oud en Nieuw. dus dat valt wel mee. ik zit inmiddels in Nieuw-Zeeland. 11 december het vliegtuig genomen naar Auckland. Ja. er is alweer zoveel gebeurd sinds ik jullie voor het laatst een e-mailtje heb gestuurd vanaf 'the horsefarm in Mullumbimby. De laatste paar weken in Australië waren helemaal geweldig. Na 2 weken in Mullum zijn we weer teruggegaan naar Byron Bay. Weekendje zonnen op het strand. stappen en een bezoekje aan Nimbin (denk 'Woodstock• en je kan je een aardig beeld vormen van Nimbin). Daarna door naar Hervey Day, waar Ilse en ik hadden afgesproken met Irene Laagland tuit Koudum). Vanuit Hervey Bay gaan verschillende 'bussen' naar Fraser Island. Fraser island is het grootste zandeiland van de wereld, absoluut de moeite waard om met een bezoekje te vereren. witte stranden, blauwe meren en kilometers regenwoud (snap ook nog steeds niet hoe dit alles kan groeien op een enorm zandeiland). Wij hebben 2 dagen rondgereden in een uit de kluiten gewassen Unimog, erg leuk, soms zo hobbelig dat de mensen die achterin zaten wel heel dicht met hun hoofd bij het plafond kwamen. wat wel geinige reacties opleverde! Voor de terugreis naar Hervey Bay kon je kiezen voor de alternatieve manier, niet met de ferry. maar mei een klein Cessna vliegtuigje. Wij natuurlijk meteen helemaal enthousiast_ Het was ook een leuke vlucht, alleen waaide het een beetje hard en dat zorgt natuurlijk voor wat turbulentie. we zagen allemaal een beeije bleekjes toen we in Hervey Bay uitstapten (waren blij dat we eruit konden). Na Fraser is de tijd eigenlijk omgevlogen. Irene en ik hebben nog een paar dagen doorgebracht in Brisbane in een super leuk hostel waar we na Nieuw-Zeeland zeker nog een paar daagjes heen gaan. en toen op naar NieuwZeeland. Mijn moeder heeft familie in Auckland en ik had met hen afgesproken dat ze ons zouden ophalen van het vliegveld. 1 probleempje. ik had Lorraine nog maar 1keertje gezien in mijn leven en

Bulte Nijs we herkenden i elkaar dus niet. Na 3 kwartier zoeken begon er eindelijk een lichtje te branden... We hebben een weekje doorgebracht in Auckland bij de familie Bult. Ze hebben ons echt overal mee naar toe genomen. op zaterdagavond naar 'Christmas in the parc'. 250 000 mensen, beetje eten en drinken en kerstliedjes zingen. heel gezellig. de enige avond dit jaar dat ik een kerstgevoel heb gehad. Ja. het blijft raar kerst vieren in je korte broek!! Na een weekje werd het weer tijd om op te stappen. hadden nog een heel land dat we moesten zien. We hebben de Magic bus geboekt, een soort hop-ontoff tour. kan je zelf bepalen hoelang je ergens wil blijven, ideale manier van reizen voor backpackers. We hebben al aardig wat gezien inmiddels, de mudpools en geisers van Roturua. Tongonro crossing (wandeling van 7.5 uur langs vulkanen en door kraters) in Turangi. Abel Tasman parc, poging gedaan om te skydiven (helaas stond er teveel wind) en nog veel meer. NieuwZeeland is echt het land van de extremen. geweldig!! Kerstavond hadden we afgesproken met Jelly van der Meulen en Johanna Albada (uit Warns), zijn we gezellig uit eten geweest en daarna de kroeg ingedoken voor een kerstborrel! Inmiddels zitten we (weer met z'n vieren) dus in Greymouth (westkust van het zuidereiland), gisteravond hier Oud&Nieuw gevierd, ook het Oud&Nieuw gevoel miste een beetje, kon net zo goed een normale zaterdagavond zijn. We zijn tot 2 uur het stadje in geweest en toen teruggegaan naar het hostel en nog tot 4.00 bij de eigenaren thuis gezeten. hadden een karaoke apparaat. echt tache!! Ik zit net te denken, terwijl ik dit schrijf viert Nederland Oud en Nieuw (tijdverschil 12 uren). raar he!! Nou ik hoop dat iedereen een gezellige avond/nacht heeft gehad, veel plezier bij Deadline morgen en de groetjes daar. Kia Ora Koudum!! Folie lok en s einell Dikke ttit,

Ellen van der Molen

Voor een avond gezelligheid en steer

Cafetaria - Bar Tarantella iloordstraat27-Koudum

BN 114 2001 nr 1 jan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you