Page 1

H

B u l t e Nijs - Dorpskrant van Koudum - S e j a a r g a n g n r . 5 m e i 1 9 9o.b.s. 4 de \Nelle Vrijdag 22 april hadden we de feest-

JannyVonk is het Basisscholen vierden feest "Beantsje fan 't jier"

avond. Eerst waren de kleuters toen groep 3 en 4 daarna 5 en 6 en toen waren wij aan de beurt. De kleuters die hadden het over de boerderij. Dat was erg leuk met Richard, die sprak ook erg luid en met het trekkergeluid was ook erg grappig. Groep 3 en 4 was erg leuk met dat liedje van een schroefie en boutje (enz.) later kwam de wensmachine. Sander was de professor en David was het hulpje van de professor. Wil wou Arnold Schwarzenegger warden en hij werd het en even later sloeg hij de wensmachine kapot. Daarna was groep 5 en 6 aan Uit de door u voorgedragen kandidaten voor de eretitel "Beantsje fan 't jier", heeft de redaktie fan Bulte Nijs Janny Vonk gekozen tot ''Beantsje fan 't jier" 1993/1994. Waarom Janny Vonk volgens u Beantsje moest warden bleek, zo vertelde de "jury" desgevraagd, duidelijk uit de motivatie die u in uw voordrachten hebt genoemd. Enerzijds de jarenlange en bijzonder energieke manier waarop zij het secretariaat, van Dorpsbelangen vervulde en anderzijds haar verdiensten als secretaresse in het "Klinkbestuur, waren voor u de voornaamste redenen voor uw nominatie. Een ieder die weet hoeveel werk er door Janny Vonk belangeloos voor onze dorpsgemeenschap binnen en buiten deze besturen is en ook nu nog wordt gedaan, zal dit kunnen beamen. Ais bestuur van Dorpsbelangen kunnen wij ons prima vinden in de keuze van de "jury". Wij feliciteren Janny Vonk dan ook van harte met deze verkiezing. Bestuur Dorpsbelangen SATELLITE VIDEODISCO

iaANTO: '

k

a n u o s 1111011•Hancsnmeanuourn

de beurt dat was ook erg leuk want Koos (Jason) had er geen zin in te werken dus deden de kinderen het. Daarna waren wij aan de beurt. Het ging erg goed we hadden nog nooit zo hard gesproken, we hadden een paar foutjes gemaakt maar het publiek had het niet gezien. Ons toneelstuk was op het kantoor. in het toneelstuk ging het over werkeloos. De eerste keer ging bijna het kantoor failliet. De tweede keer wou de kanarie kweker Liedwien der uit werken maar hij ging er zelf bijna uit. Er was ook een House scene dat was mooi gelukt. We hadden ook een standin dat was Minse Blom die was ook van Putten en Reinier was de grote van Putten. ik en Albert waren twee kakkers, een paar nette heren, en Anna was een nette dame. Het was verder een leuke avond, ik hoop dat u der ook was. René Miedema

C.b.s. It Grovestinshóf

Woensdag 20 april was er een feestavond van de Grovestinshóf school. Meester Stoker opende de avond met een stukje te lezen en wenste ieder een gezellige avond toe. De groepen 1 tim 7 deden kleine toneelstukjes die erg goed werden gespeeld. Groep 1 en 2 begonnen met de papegaaien en draaimolendans. Groep 3 en 4 deden het bekende t.v. programma "Geef nooit op" na. Meester Fijistra speelde voor Peter-Jan Rens en deed dat erg goed. Nu was het de beurt aan groep 5 en 6a. Elk kind had een beroep zoals: boer, huisvrouw, houthakker, timmerman en zij zongen hier een lied bij. Groep 6b en 7 gaven een geweldige balletshow en de André van Duinshow met de beste uitvinder van de week. Na de pauze was groep 8 aan de beurt met een Musical die de naam 'De geheime piraten zender' kreeg. Deze groep speelde dit met veel plezier en erg duidelijk. We kunnen met plezier op deze avond terug kijken. Katharina Munniksma en Oatalina Lag eweg

Oproep Wie wordt in de maand juni 50 jaar of wie is (zijn) er in de maand juni 50 jaar getrouwd ? De redaktie van Bulte Nijs wil graag met die Koud umers in kontakt komen. Laat u het ons even weten ? Redaktienamen en adressen staan in de colofon, op pagina 2.


Ferantwurding Buile Nijs Oplage 1000 stiks Redaksje: Ytsje Hettinga, de Syl 22 Uilen de Jong, Havenkade 2 Tineke M unniksm a, Wjukslach 3 Els Runia-Jager, Ooste 10 Einredaksje: Thys W adman % d a k * adres: Ds. L. Tinholtstraat 24, Koudum Opmaak: Decorboo reclame Koudum Folowurk: T. W adman Printwurk: Drukkerij G. de Vries, Echtener br ug Advertinsies: B. Mintjes F. van inthiemastraat 40 8723 AC Koudum Fersprieding: Buertferienings 1 ste treed yn' e m oanne j u l y , augustus Abonneminten: Yn't kalinderjier Leden Doar psbelang f 5,00 Net leden t 8,00 Abon. om utens I 25,00 Sponsoring: Vnl. W. van Doorn til. 1320 Kopy: Foar de 14e fan' e m oanne by it redaksje adres. Bank/Giro nUrner: Bankgironr. 33.35.65.193 Bulte Nijs Postbank nr. 825457 Suite Nijs

Re(d)aktie Het meinummer van Buite Nijs zit, zoals u kunt zien boordevol. Op de voorzijde kon u ai lezen dat Janny Vonk ''Beantsje fan it jier is geworden. De rodelde feliciteert haar met deze benoeming ! Hoewel het aantal ingeleverde formulieren zeer gering was, kwam Janny's naam erg vaak voor. We zijn ervan overtuigd dat een ieder zich kan vinden in deze benoeming en de inzenders van de formulieren danken wij voor hun medewerking aan deze verkiezing. Vele Koudumers weten dat er in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig is neergestort op de plaats waar nu verzorgingshuis De Finke staat. Redaktielid Uttert deJong ging op pad om het verhaal achter die "Crash", voor de Butte Nijs lezers duidelijk te maken. E n natuurlijk kwam hij terecht bij Jan van der Veer uit Elahuizen d ie spontaan d e bijdrage schreef over de Hampden crash. Vertier nog ruimte voor stambomen, flinters, slaapproblemen, damclub, warme bakker en nog veel meer.

Lezers schrijven 'Telefooncel aan de Wander Ondergetekende zag onlangs dat er ''zo maar' een telefooncel bij ''De Wyk' werd geplaatst. Na enig sneupwerk constateerde ondergetekende dat de geplaatste cel bij de Oostenveldseweg-Onderweg verdwenen was. Navraag bij de PTT'er die onderhavige operatie begeleidde, bracht aan het licht dat de Oostenveldseweggers vreesden voor overlast. Nuon sloot het licht aan en op 27 april werd er een heus telefoontoestel in geplaatst. Via de telefooncel kunnen de omwonenden nu Dorpsbelang opbellen om een afspraak te maken over de te volgen inspraakprocedure. Alhoewel dat ding staat er immers al Laat maar! Piet

Doarpsbelang Koudum Na acht jaar lang secretaresse te zijn geweest van de vereniging voor Doarpsbelang Koudum heeft mevrouw J. Vonk haar werkzaamheden overgedragen aan de dames: D. Meijering-Den Ouden, Wjukslach 2 telefoon 2412 en R. de Vries-Meter, Wjukslach 14, telefoon 2138. De taken zijn als volgt verdeeld: Mevrouw Meijering draagt de zorg voor het uitschrijven van de vergaderingen enz. Alle externe contacten worden door mevrouw De Vries verzorgd. Langs deze weg willen we nogmaals mevrouw Vonk bedanken voor het vele werk dat zij voor Doarpsbelang heeft verricht ! Postadres voor Doarpsbelang: Mevrouw R. de Vries - Meter, Wjukslach 14, 8723 GO Koudum. De sponsor van de maand is:

Bakkerij Van der Molen.

Ut 'e Smidte »As jo net witte hoe 't it maat, dan moatte jo der mei de fingers ofbliuwe" sei myn heit eartilds. Dat kaam sa by my op, doe 't ik oan 'e kant fan 'e dyk stie en it heat ris oerseach. Nocht om it lan yn te gean hie ik net, hoewol ik sa mar in pear ijipaaikes ophelje koe. De aardichheid wie der en baar my, mei al dy "bepalingen", Fan dy boer in fergunning, fan de oare wer net en in aaisikerskaan moane jo ek al ha. Yn ' Den Haag' sille se it wol w;tte, allinnich freegje ik my 6f, scene se wol deskandich wêze ? As jonges gangen wy ai it lán grut bracht mei de natuer, mei wol sein wurde. Omke wie fiskerman en pake wie berops jager, dat jo krigen in gedegen oplieding. Der stapte in mantsje fan 'e tyls, efkes aide( dan ik, lik° my sa ta. Ik koe h'm net, mar hy fertelde dat er CA Balk kaam. i t waar is der wol net neffens, mar ik maast der elites Ut'.sei er. ''k Wie in bytsje luik. No in bytsje, sis mar goed luik, ik haw noch san grutte jonge Ki s . Neat te dwaan, mar moatst net miene dat er mei wol. Mei it grouwe liii baar de tillevyzje en allinnich oerein om ris efkes te pislen_ En asto der wat fan seist, dan kinst in sniAslach krije. Mar ja, II sil de tlid wol waze'. Vn ienen stjitte hy rny aan en wilsde. op ' e bedde stiet len te striesmiten, mar dat hiesto al sjoen, tinkt my". J a , sol ik. ' en op 'e fiilde lelt in broedsje". We stapten op 'e fyls en senen 81, ' Ut mar lizze', sei er ' k Haw gjin aaisikerskaart en om earlik te wazen, it sint my tik net mear". 'Witst wat myn álde eaniids altyd sei?", sei ik. "Ast° net witst, hoe 't maat, dan moatst der mei dyn tingers 8lbliuwel"

Berend

Oan 'e B t a g e • Op 12 affil is de n

e

gemeen-

teraadvoor de ko#03pOe 4 jaar geggage,trd. Weth6tiid:Ors in het • ' Ah : mevrouw' Minnie é r j g t a (H•mekum, CbA), Pykgillatieder Baan eit de heer Jelt6i! de Vries (Koudttri • C D A ) .

• De heren Tjerk Faber en.Maye Hoekerna *it tl van de bur dt - •••' "••< ,d g O dert.dled . rt .eehaèteerid en1•••04 11 komen voor een , gegaan e n gelijk brevet in aanmerking • Onlangs hebbetr4.3 F e zw baden het zwernbattiitOet van de provioole Frla§kir4ékregen.

Dit vidliti wordk:»tendaan

Hartelijk dank voor de bijdrage! Wie volgt?

2

Mhitbaden, ditge•Odoen aan de kwaliteitseisen w a t e r en vealigheld. Ook' u g a r t ontving) zo'n vignet ,


Ut it Doktersht:Js

Bedriitsinformatie:

25 jaar Bakkerij Van der Molen Het is alweer een kwart eeuw geleden, dat Hendrik en Hiltje van der Molen vanuit Ferwerd naar Koudum kwamen. Zij namen toen de bakkerij van de familie Keuning over. Zoon Wouter had ook voor het bakkersvak gekozen en werkte mee in de zaak. In 1980 namen Wouter en Joke het bedrijf over. Vader Hendrik werkte nog een aantal jaren mee, maar werd toen ziek en broer Ype, die eigenlijk helemaal geen bakker wilde worden, kwam mede hierdoor in dit vak terecht. Hij is nu zelf bakker in Witmarsurn. Inmiddels is ook de derde telg Van der Molen bezig, zich tot een bakker te ontplooien: Henk Peter, heeft ook z'n vakdiploma's gehaald en zit nu in militaire dienst. De beide dochters van Wouter en Joke helpen 's zaterdags en in de vakanties mee. Door de jaren heen zijn er een aantal verbouwingen geweest. Het interieur van de winkel kreeg een ander aanzien en de bakkerij werd uitgebreid. De garage is nu magazijn. Bakkerij Van der Molen timmert behoorlijk aan de weg. Het enthousiaste bakkerspaar organiseert o.a. bakavonden voor volwassenen, rond Sinterklaas een middag voor de jeugd en zorgt steeds voor nieuwe produkten om zich te blijven onderscheiden van andere verkooppunten van brood en gebak. De wekelijkse huis aan huis folder maakt Wouter zelf op de computer. Zonder dit apparaat zou Wouter niet meer kunnen. Zelfs de hoeveelheid grondstoffen, die elke dag nodig zijn voor het bakken, rollen uit de computer. De ontbijtservice bestaat reeds enkele jaren en is volgens Wouter een gat in de markt. Het is een origineel kado, iemand te verrassen met een kompleet ontbijt.

Praktijk wordt verbouwd 1

En dan zijn er de congressen en bakkersbeurzen. Twee jaar geleden nog maakten zij een studiereis naar Amerika. Wat veel indruk maakte waren o.a. de enorme taarten in allerlei vormen en prachtige decoraties. Ook voor bakkersvrouwen zijn er geduren-

de het winterseizoen een aantal bijeenkomsten waar over relevante onderwerpen wordt gesproken zoals: kassa's, winkeldiefstal, winkel aankleding etc. Belangrijk in dit vak is op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en open staan voor nieuwe ideeĂŤn. Van het 25-jarige jubileum hebben we deze week kunnen profiteren doormiddel van feestelijke aanbiedingen. Bulte Nijs feliciteert bakkerij Van der Molen van harte en wenst hen een goede toekomst

Vn 'e Kikert De buurtvereniging Jac. v.d. Waeyenstraat en Onderweg. Jaarlijkse aktiviteiten.Ean keer in het jaar dan houden we onze jaarvergadering waar we eerst het officiele gedeelte hebben en daarna het feestelijke. De ene keer bingo of kegelen ot een ouderwetse avond spelletjes doen. Dan wordt er zomers voor de kinderen een kindermiddag georganiseerd, meestal gaan we dan naar Sybrandi's Vogeltjespark, ~ i r ze getrakteerd worden op drinken en chips en tot slot een heerlijk ijsje en ze zich de hele middag heerlijk kunnen vermaken in de speeltuin. Dit is vaak een groot succes. Ook doet onze buur t mee met de jaarlijkse sportaktiviteiten van de verschillende buurten. Zo ook op Koninginnedag voor de zeshamp hebben we weer een team bij elkaar gekregen.

Het bestuur

3

Ir' De komende twee maanden is het mogelijk dat u wat ongemak en improvisatie in de praktijk tegen zult komen. Er wordt dan namelijk een klein stukje uitbreiding aan het bestaande praktijkgebouw gebouwd. De laden en enveloppen waarin het archief bewaard werd, waren te klein en onhandig geworden. Een nieuw systeem werd opgezet, maar nam ook veel meer ruimte in beslag. Van de nood hebben wij een deugd gemaakt: een nieuwe archief kamer wordt gecombineerd met een extra administratieve ruimte, en de koffieruimte is wat groter gepland door architeld Piet Opdam uit Hindeloopen. Aannemer de Jong uit Koudum zal per 1 mei met het werk beginnen en vermoedelijk is half juni het werk afgerond, als Joseph Mous uit Bakhuizen de laatste verfstreek heeft gezet. Aansluitend zal in beide spreekkamers een extra raamkozijn geplaatst worden. De onderzoekkamer van dokter Eisma zal enige tijd buiten gebruik zijn, omdat daar enige aanpassingen moeten plaatsvinden. Assistent in opleiding tot huisarts. Vanaf 2 mei zal in de praktijk van dokter Eisma weer een arts worden opgeleid tot huisarts. De heer J.P. van Heyst uit Sneek zal het tweede jaar van zijn opleiding in Koudum doorbrengen. Het eerste jaar is hij in een huisartsenpraktijk in Sneek geweest en daarvoor heeft hij geruime tijd als algemeen assistent in het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek gewerkt

Ook uw spaargeld verdient een persoonlijk advies. Rabobank. Aangenaam.


BULTE De Hampden-Crash K o u d u m 'On the morning of july 3 19421 awoke in a strange 9 bed with all the symtoms of a hangover. This was not en uncom m on experience for 3air force j uofficers l ioperating1trom Great 9 Bri-4 2 tain in 1942. We were frequently waking in strange bede and more after than not had hide our harigovers.• Aldus begint de Canadese bestseller, •Officers travel first class', geschreven door Kingsley E. Brown. Deze man was piloot van het vliegtuig dat op 3 juli 1942 op de plaats waar nu de Finke staat neerstortte. Brown, de enige overlevende van deze crash, doelde in zijn boek op het feit dat hij door de Duitsers in Staveren in bed was gestopt. Geallieerde piloten werden over het algemeen goed door de Duitsers behandeld. De overige drie bemanningsleden overleefden deze ramp niet. Ze werden door de vijand met militaire eer begraven op de nieuwe gemeentelijke begraafplaats te Koudum. In zijn boek 'De luchtoorlog boven Zuidwest-Friesland' schrijft Jan J. v.d. Veer hierover: "De Koudumers wachtten rustig tot de begrafenis was afgelopen en het vuurpeleton was vertrokken, toen kwamen ze. Er werd niets gezegd, maar zoveel temeer gedacht. Ze defileerden in stilte langs de verse graven. Het regende bloemen op het uitgegraven zand, totdat dat zand niet meer te zien was onder de btoemenweelde. Na al die jaren komen er elk jaar, bij de Dodenherdenking, weer nieuwe bloemen op de vier graven op de Weste. Ze worden niet vergeten. Gelukkig niet. Zj hebben er recht op en het is onze plicht". Jan J. v.d. Veer woonde toen, en nu ook nog in, Elahuizen. In de oorlog bezocht hij do MULO-school in Koudurn. Hij geldt als een deskundige voor wat betreft de luchtoorlog boven de Zuid West Hoek. Op 3 juli 1942 bezocht hij met z'n vrienden de plaats van de crash. Bij de boerderij van Martens. Kerkhollaan 12, lag een complete vleugeltip met navigatie- en formatielicht. Zj vonden het fabricage nummer van het vliegtuig: HP 20 A. Ook vonden zijn het merkplaatje en daar stond op: Type Hampden. Midden in de Hoofdstraat, vlak voor de kapperszaak van Oosterbaan, (nu is daar de slijterij van de Golft), vond iemand nog een bomscherf van het vliegtuig. Verantwoording: Alle gegevens over deze crash werden mij verstrekt door Jan J. v.d. Veer uit Elahuizen. Hij heeft, nadat ik hem over deze zaak benaderde nog enkele niet eerder gepubliceerde gegevens voor mij op papier gezet. Dit verhaal laat ik nu integraal volgen. Bij deze wil ik de heer Jan Iv .d. Veer bedanken voor zijn spontane hulp.

ti. de Jong Kngsley E. Brown werd geboren in Toronto, Canada Hij werd journalist en werkte als zodanig j', Winnipeg, Halifax, Fiamitton en SI John, waar hij drie jaar Lang hoofdredacteur was van de Telegraph-Journal. Tijdens zijn werk in Halifax werd hij lid van de sportvliegclub aldaar, waar hij leerde vliegen Als gevolg hiervan werd hij meteen bij het begin van de oorlog opgeroepen bij de Canadese Luchtmacht, waar hij belast werd

met het opleiden van polen voor de R.C.A.F. op een opleidingsbasis in midden-Canada. Hij kreeg meteen een Hampden van dat Squadron toegewezen en werd dezelfde avond nog aangewezen voor een raid op Bremen. Brown had, evenals andere piloten die ik heb gekend, een hekel aan de Hampden. Het ding was snel bezig te verouderen en was zo traag als een zeiboot kan zijn als je er een emmer aan een eind touw achter bindt De Harnpdens zouden dan ook spoedig worden vervangen door modernere toestellen, doch zo lang dat niet het geval was moesten de Hampderts blijven doorvliegen. Browns bemanning bestond uit de Canadese Flihgt Sergeant (Sgt Maj.) R.W. Whytoch en de Engelse sergeants R.O. Williams en J.N. Waddington De Hampden was berucht om zijn smalle romp, terwijl de piloot geen onmiddellijk contact met zijn bemanningsteden had d e "intercom' (boordlelefoon) was practisch de enige verbindingsmagelijkheid. De bomrichter/navigator zatzatin de glazen rompneus, de radiotelegrafistitoordschutter zat in de rnachinegeweerkoeped middenboven op de romp. De derde man bediende een machinegeweerkoeped onderin de romp. Uiteraard was hun voornaamste taak het uitkijken naar vijandelijke nachtjagers. Toen de Hampden werd getroffen vloog men op een hoogte van ca 5000 meter. De lucht was helder en het was behoorlijk koud. Brown meende dat ze net de Nederlandse kust

4

waren gepasseerd, maar in werkelijkheid passeerde hij de 1Jsselmeerkust bij Staveren. Zonder dat hij of iemand anders van de bemanning het kon weten was hij al een tijdlang gevolgd door een nachtjager van Leeuwarden, geNlogen door Oberleutnant Prinz zur Lippe-Welssenteld, een Oostenrijker en een vakman op het gebied van het neerschieten van bommenwerpers. Zur Lippe wachtte tot hij de Hampden goed in het vizier had en gaf toen een vuursalvo af, dat meteen raak was. Zur Lippe noteerde dat de vijandelijke bommenwerper op 3 juli om 00.54 in brand vloog en dat de rechtermotor brandde. Zur Lippe zag in dat het gebeurd was met de vijand en draaide af. Brown zat helemaal alleen in zijn cockpit die niet breder was dan een halve meter en werd plotseling tot zijn stomme verbazing door een enorme ontploffing dwars door het cockpildak de lucht in geblazen. Hij had een parachute die als kussen in de \diegersstoel dienstdeed en dat redde hem: de parachute vloog door de schok open en zo zweefde de finaal perplexe Canadees naar beneden Door de ontploffing en de plotselinge 'Verdwijning" van de ploot was de Hampden stuurloos geworden en raakte in een toivlucht naar beneden. Door de ronddraaiende beweging werden de drie bemanningsleden (voor zover ze het salvo van Zur Lippe althans hadden overleefd) door de middelpunt-vliegende kracht tegen de wanden van het vliegtuig gedrukt, zodat ze niet naar de noodluiken konden kruipen Hoogstwaarschijnlijk waren ze meteen al door het salvo gedood. lets westelijk van Koudum raakte de stuurboordvieugel los. 7onls we hebben gezien kwam de vieugeltip op het erf van Martens terecht, terwijl de andere stukken in het weland lagen. Toen de Duitsers, die het wrak bewaakten, even niet in onze richting keken, sleepten wij die stukken naar de vleugettip toe en pasten het spul aan elkaar - het paste precies ! Direct na het verliezen van de rechtervleugel sloeg het ronddraaiende wrak de grond in op de plaats waar nu De Finke staat en ontplofte met alle bommen nog aan boord.Brown overleefde de oorlog en kwam later in regeringsdienst Zijn laatste betrekking was Directeur Ontwikkeling aan de Universiteit van St. Franciscus Xaverius• Hij weid gepensioneerd in 1978 en ging wonen in Antigonish, Nova Scolia_ Het was mij mogelijk de heer en mevrouw Jaap van der Meer te


rug te vinden, die hem onmiddellijk na zijn landing op het dak van hun overbuurman in huis namen en hem op zijn gemak stelden. Brown was bijzonder blij het contact met de Van der Meerste vernieuwen en verklaarde met genoegen terug te denken aan de vriendelijke ontvangst door alle betrokkenen in Friesland. In het Koudumer gemeentehuis werd hij zelfs gevraagd zijn handtekening in het gastenboek te zetten! Jan van der Veer

Flinters sykje boeren en blommen en binne bearesterk In skrouske beanhearre faget káld troch de 'armen. San straffe oastewyn fan kréft 6 om dizze tlid háldt de waarmte ût it suden tsjin. it sechje bliuwt wier: '' Aprilswaar en hearegeunst, der is gjin steat op te meitsjen". Lykwols wurde de fjilden wol gauwer droech sa. En d & ha Cis boeren ferlet fan sa starichoan healweis nel maaie. Wa't ek oan waarmte, groei en blommen ta binne, binne de flinters. De hiele winter oant begjin april ta hie in delpaudach, as in skyndeade mei de kop omheech en de wjukken stijf tsjininoar oan, boppe myn skaafbank yn't hok tsjin 'e balke horigen. Op in hast net te mjinen pear mililiter bránstof hat dat bist der in knappe prestaasje deiset: 6 moanne oan - ien-tried-wei ''balkehingjen" As wie it neat. Dy pear waarme begjindagen fan april hiene him fan 't plak helle. Oan binnedoar-oerwinterjen maat ek wer ris in ein komme fansels. Spitich genOch ha 'k him noch net wer sjoen. Ut skUlhoeken wei komme no ek de sitroenfles. Dy giele flinter prestearet it om mei wat natuedik ''antivries'', hast alkohol, gewoan bleat in winter lang yn in hage hing jen te biluwen• Fan froast gjin lést sa 't it liket, It geheim siet 'm hjir net yn: "gleskeop-litlo-ride", ma r "slokje-op-enbliuw-in-healjier-hingjen-tsjin-'ekjeld !I" Sa om dizze tiid hinne ha se de winterroes (it. Dat spesjale alkoholbloed is Utwurke. Der maat wer nei nektar, in gaadlike partner en in geskikt bléd b a r de aaikes socht wurde. Dat skynber flinter

lichte wurk wurdt wol swier betelle want flinters libje trach de bank heechert ier]. twa jier M a r se binne der noch by 't soad gelokkich. Yn 1990 waarden der yn Fryslán troch wurkgroepen noch 1041 soarten féststeld. Op dat stuit stiene der sawat 1500 flintersoarten op 'e offisjele list fan Us provinsje. Soe dy list Utwreide of achterCitgien wêze ? it giet der yn 'e natuer om: hoe riker it ferskaat oan soarten, deste stabiler it ekologysk lykwicht. En dat hat wer alles te krijen mei de fariaasje oan 'e wylde, lánseigen florarykdom. Tigeblik] moat men dan ek wéze mei boeren dy 't tylse strypkes lán by de fearten láns net meane en bedong je. Dêr kin in grut tal planten op yn 'e bloei rinne. Soks hat in geunstich effekt op Cis finterstán. Boppedat it fleuret de al mar griener wurdende greiden maai op. Nim no de prachtige bermen by 't Poeldpaad. Al mear as 40 saarten planten komme der foar II Wa hat der gjin niget oan om kuierjend by 't klotsend Janbroerswetter lans in pear jachtsjende Stikelflinters te sjen dy 't warempel Crt ''Noard-Afrika'' werom flein, hjir lyk foar jo del strike kinne op in mánske skermblom? Flinters ha blommen en boeren nedich. Dat is in bearesterk gegeven. Pier Zijlstra

i 4

D

:

• • ;

:

0.05,015tog

t

"( £ 4 % .. o p

!

.2 6 3 .2 £ 1

v

;.•,

o

,, : : > *n • — •' 5 1 1 <

o

.

••••• •

r

Cursus "Slapen kun je leren" In Koudum is de cursus ''Slapen kun je leren", die op 24 januari van start is gegaan, na 7 bijeenkomsten succesvol afgesloten. Mevrouw A. Nicalai van Dienstencentrum "Nij Claerbergen" heeft de cursus in Koudum georganiseerd. De cursus is begeleid door twee cursusleidsters van Stichting Kruiswerk Zuid-West Friesland. In april volgt nog een terugkombijeenkomst. Deelnemers kunnen dan nog een keer horen hoe het met elkaar gaat. De cursus "Slapen kun je Ieren" was bestemd voor alle mensen die te kampen hebben met slaapproblemen. De cursus heeft tot doel mensen beter te leren slapen, beter te leren omgaan met hun slapeloosheid en te stoppen met eventueel gebruik van slaapmiddelen. Aan de cursus in Koudum hebben 9 mensen meegedaan, waaronder twee mannen. De gemiddelde leeftijd was 69,3 jaar. Er was deze keer bewust gekozen voor een groep bestaande uit mensen van rond de 60 jaar en ouder. Voor de cursus gebruikten zes deelnemers slaapmiddelen, drie mensen zelfs langer dan 5 jaar. Door de cursus zijn alle deelnemers gestopt met het dagelijks gebruik hiervan. Een enkele deelnemer gebruikt bij hoge uitzondering nog een slaapmiddel. Uit deze resultaten kan warden afgeleid dat de cursus ''Slapen kun je leren'' ook bij mensen op hogere leeftijd nog veel resultaat heeft. Mochten er mensen in Koudum zijn, die eveneens kampen met slapeloosheid, dan kan er opnieuw een cursus gegeven warden. U kunt kontakt opnemen met Any Nicolai tel: 1541 Koudurn.


M U Z E M I S INFO Solex club op stap Zaterdag 9 april werd er een toertocht door de Solex Club van Koudum georganiseerd ter ere van het 25 jarig bestaan van Bar Tarantella van de familie Osinga. Vele rijders uit Joure en Koudum hadden zich om ca. 1 uur verzameld om deze tocht van ongeveer 35 km. te rijden. De tocht voerde onder meer langs de Galamadammen richting Balk. Onderweg weleens pech maar dat hoort erbij. Na een pauze in Oudemirdum terug richting Koudum alwaar er nog een paar rondjes werden gereden met hindernissen. Bij de Tarantella werd de ploeg met de familie Osinga op de foto gezet waarna we binnen nog een klein feestje hebben gebouwd. Solex Club Koudum

Op de foto de familie Osinga tijdens de feestelijkheden ter gelegeheld van het 25 jarig bestaan van 'Tarantella'.

•s ••• , ' *• • ' , .: tx • WiM ••' >e : •• •• " ? ~ 7 1 r 5 f f i t

(; ; i er •<,•• ••,:••••,,::•••••••••,•••••

*

w I

••••••••••• • • •

Agenda Dienstencentrum Nij Claerbergen 9.30 Koffiedrinken Koersbal 14.00 koor oefent 9.45 op 8 juni. spreekuur pedicure van 9.00-12.00 u. (opgave in dienstencentrum) woensdagavond: 18 mei is er een gezellige avond. Alle bezoekers van het dienstencentrum zijn welkom maar ook niet bezoekers. N.B. graag op tijd opgeven. De invulling van deze avond is een verrassing. 9,00-12.30 fitness donderdagmorgen: vrijdagmiddag: Spelmiddag vanaf 14.30 u. Op 27 mei is er ter afsluiting van het seizoen nog één keer bingo met extra leuke prijsjes. Het biljart en de wasserette zijn te gebruiken van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 u. N i j Claerbergen tel 1541 Oant'tsjenAtty dinsdagmorgen: dinsdagmiddag: woensdagmorgen:

Galerie Claere Kunst In Galerie Claere Kunst te Koudum exposeren de komende weken Truus van Dalsum, met werk in acryl en pastel, en Jitse Sikkema met beelden. De in 1943 te Leeuwarden geboren Sikkema volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva te Groningen. Thans woont en werkt hij in het dorpje De Wylgen bij Drachten. Hij exposeert regelmatig in binnenen buitenland. Werk van hem is aangekocht door particuliere verzamelaars, het PEB en de Provincie Friesland. De uit Utrecht afkomstige Truus van Dalsum (1953) bezocht de Academie voor Beeldende Vorming te Amersfoort. Zij ging wonen in Friesland. kreeg een functie bij het onderwijs in Drachten en bekwaamde zich verder aan de Academie Minerva. Haar studie aldaar omvatte keramiek en ruimtelijke vormgeving. Hield zij zich aanvankelijk vooral met aquarel bezig, in 1988 begon ze met de grote pastels. Vanaf die tijd ontwikkelt haar werk zich snel, met exposities in binnen- en buitenland. De expositie duurt van 23 april t/m 28 mei. De galerie is geopend: dinsdag tim vrijdag 14 uur - 17 uur, zaterdag 13 uur - 16 uur en op afspraak. Tel, 05142-2104

6

Agenda 7 mei: 'Normaal" aanvang 20.30 uur 19 mei: Krishnamurtiavond in Lokaal 9 aan de Nieuweweg 13, tel 05142-2273 20 mei: Schrijfavond van Amnesty International in de Openbare bibliotheek van 18.30-20.30 uur. 27,28,29 mei: 3-daagse introduktieTraining Hypnose door Nora Telma in Lokaal 9, tel 2273.

Bij deze wil ik iedereen danken voor de steun, die ik door middel van kaarten, fruitmanden e.d. heb gekregen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, en na mijn thuiskomst. Bedankt !!! Regina Weissflog - Glatzel

Decorboo reclame, het juiste adres voor al uw drukwerk! Wist u dat wij al vele jaren voor diverse bedrijven en Instellingen drukwerk verzorgden? Wij verzorgen o.a.: • Trouwkaarten • Geboortekaartjes • Haridelsdrukwerk • Fut! color Waf-lets Heeft u ook drukwerk nodig ? Vraag een vrijblijvende offerte aan. Tel 05142-2516 DarnmenseNeg 3.


Koudumer Stichting doet stamboomonderzoek De Stichting GENEKO (Genealogisch Centrum Koudum) is een instantie waarbij men terecht kan voor stamboomonderzoek. Bulte Nijs sprak met Adri en Liza Hol en Meisje Wijbenga over het onderwerp genealogie.

pan. Steeds meer mensen gaan op zoek naar hun voorouders, naar de geschiedenis van hun familie. Velen zullen zich wel eens afgevraagd hebben van welk geslacht stam ik af, wat hebben mijn voorouders gedaan, waar woonden ze enz. Met zulke vragen kun je terecht bij de Stichting Geneko. Deze stichting, geboren uit privébezit en een uit de hand gelopen hobby, wordt bestuurd door Adri Hol en Metsje Wijbenga. Aan de Bakkerssteeg beslaat het archief een lengte van 80 meter. Mensen kunnen zelf naar hun voorouders zoeken in een meer dan 60 miljoen namen bevattend namenbestand, maar men kan ook opdracht geven aan de Stichting om familiegegevens uit te zoeken. Adri is al 17 jaar bezig met genealogie.

Wanneer genealogie alleen zou bestaan uit gegevens omtrent geboorte, huwelijk en overlijden zou Adri meteen stoppen. Deze "kapstok" is weliswaar nodig, maar alleen namen en data zeggen niet genoeg. Interessant wordt het pas, als je weet wat die mensen deden, waar ze woonden, en soms is zelfs bekend hoe ze eruit zagen. Er zijn zoveel bronnen, waaruit men informatie kan verkrijgen zoals: Persoonskaartenregister, Burgerlijke stand, Bevolkingsregister, Militaire-, Notariële-, Kerkelijke-, Polder- en Waterschaps archieven, De Stichting werkt ook met microfiches waarop doop- en huwelijks gegevens van de hele wereld staan. Dit artikeltje in Bulte Nijs geeft de Stichting Geneko de mogelijkheid om een beroep te doen op de Koudumer bevolking. Men is nl. van plan een boek samen te stellen over Koudum, een soort familieboek. Er zijn gegevens over Koudum vanaf 1596 tot 1811 en dan is er een gat tot 1912. Doordat het gemeentearchief Nijefurd aan niemand toegang geeft, vraagt de Stichting Geneko ten eerste, de Scriba's van de Koudumer kerken om gegevens vanaf 1811-1912. Ten tweede doet zij een oproep aan jongeren uit Koudum om vrijwillig gegevens in te voeren in de computer, en ten derde doet zij een oproep aan oudere Koudumers om mee te helpen kranteberichten en advertenties uit te knippen en natuurlijk hun verhalen van vroeger te vertellen. Wilt u zich opgeven, of wilt u informatie of bent u gewoon nieuwsgierig, maakt u dan telefonisch een afspraak. tel. 05142-2839 E.

U was altijd al grappig, adrem, agnisch, leuk, wrang, spitsvondig ? U vond Bertus altijd al flauw, grol, saai, te moeilijk? Grijp dan nu uw kans Bedenk zelf een tekst voor Bertus - of Flendrikje - en lever die tekst in bij een van de r e d a k den. Niet uitstellen of Overlaten aan andere die nog leuker zijn dan ul t i e l elieden, Meteen doen! Uit de inzendingen zoeken wij de leukste, flauwste enz. en die plaatsen wij in de volgende (50 stel) Bul te Nijs. Pa. Inleveren voor 20 mei 1 En er zijn natuurlijk weer prachtige prijzen mee te winnen. Eh nu a a n het werk I s P ra k e l o o G. . .

o f

amakelooa..?

7

Damclub T.O.G. Koudum Afsluiting seizoen 1993/1994 Op maandag, 28 maart heeft damclub TOG het winterseizoen afgesloten. Gezegd kan wel warden dat het een succesvol seizoen is geweest. Immers, voor het eerst uitkomend in de Zuldwesthaek Damband werd met 13 punten uit 7 wedstrijden het kampioenschap behaald en staat een promotie naar de tweede klasse voor de deur. Ook over het ledental mag zeker een positief geluid warden laten gehoord, Was het jarenlang een modderen en kon de club met 11 a 12 leden net het hoofd boven water houden, afgelopen winter groeide het ledental naar 16 ! En als we mogen vertrouwen op de geluiden die op ons afkomen, dan is de groei er nog beslist niet uit. Er is zelfs sprake van dat er volgend jaar een damesafdeling komt. Eindstand Clubcompetitie 93/94 1. W. Rusticus 2. H. Hoekema 3. S. van der Wal 4. J. Buma en 0. Lageweg. In de bondskompelitie behaalde Age Haytema het meeste aantal punten, namelijk 13 uit 7. Dit werd beloond met een prijs die beschikbaar was gesteld door de firma Visserfruinstra. Het ligt in de bedoeling om de eerste maandag van september weer van start te gaan. Nieuwe leden zijn van harte welkom ! Inlichtingen bij: Wypke Rusticus, Onderweg 18 (tel. 2048).

50 ste Bulte Nijs •In de maand juni komt alweer de 50

ste editie van Bulte Nils bij u op de O pmat vatten! HeekOdpij of iets gObtaatt voor BulteUreléver dit dan voor 14 mei inbij een van de

redaktieleden_ (zie colofon)


Zwemmen

en feesten.

Uw adres voor:

De KUI Lin heelt ecn prachtig zwembad. Met rji [baan borrelbank cn letstrearn. Toegankehilt voor longen oud. Verder t i o , over uitgebreide bort cafacilticuen vil(Yr iinvergebelitke lam t reept c hilielt i k l eegt e no en w e ie , D e De Kuilart helemaal Jánlmkkeliik ener kinderpart lit ie. inf ormat ie OS ta2.. 1606 of 1671 c o m b i Rel n avoor t i meer e h o r .e c aO peniopt ilden ~ m bar ] .

Courante - textiel Tricotage's Kleding

e Maandagnt im vrijdag 1430 tot 17 ,M) uur en t in 18. 301in 21.00 uur. Zaterdag 1130 uur, 1430 oli 17.30 uur en 18.30 tot 2.1.00 uur. z w 10.0e e tot m Zondag 1130 lot la 00 uur en 1130 lot 17.30 uur b a d m k

a

Woning - inrichting

a

'

Modehuis

HARKEMA

DE KUURT De Kullart aan de F luo, en. kuriart I, 8713 CC Kuudum.

i t om bouwen giet

Voor al uw brood- koek en banket Ook eigengemaakte beschuit en roggebrood

ONDERHOUD Uw adr es voor : V E R B O U W

RENOVATIE

2C =7 aannemersbedrijf ., fa. S.H. de Jong & zn. C7

Havenkade 2 Koudum Tel. 05142 - 1293

in )

SPORTHAL

_ — a - de rL•—

DE SA' NDOBBE KOUDUM - H et centrum voor sportieve mensen We proberen het een ieder naar de zin te maken, kortom, we hebben een groot hart voor de sport en u zult zich vast bil ons thuisvoelen.

Uw gastheer, Johannes Wielinga tel. 05142 - 2662 - 3102

Gemeenschapscentrum ,De Klink' ook voor sportieve wensen • S p e c i a a l v oor bruiloften, feestavonden etc.

• O o k koude buttets en diners verzorgen wij met uiterste zorgvuldigheid • Zaalaccomodatie tot 600 personen • K o r t o m voor 'Elck wat wils' in uw eigen dorpshuis waar het goed toeven is!!!

uw gastheer: B. Bleeker tel. 05142 - 1638 - 2309

Bak k erij De Vries Hoofdstraat 5 tel. 05142 - 1279 - Koaduni

AUTORIJSCHOOL

COR ERIKS Z t o l o T h e-o r ie g - egn a u t o r i j l e s J u r is d ic t ie 1 7 ; 8715 E P S t a v o r e n Tel. ; 0 5 1 4 9 - 1 5 9 1 ; , Bij voldoende deelname ook theorieles in Koudum, bij een te kort aan deelname wordt- e r voor vervoer gezorgd. ; • *

BN 049 1994 nr 5 mei  

Oproep C.b.s. It Grovestinshóf o.b.s. de \Nelle Wie wordt in de maand juni 50 jaar of wie is (zijn) er in de maand juni 50 jaar getrouwd ? D...

BN 049 1994 nr 5 mei  

Oproep C.b.s. It Grovestinshóf o.b.s. de \Nelle Wie wordt in de maand juni 50 jaar of wie is (zijn) er in de maand juni 50 jaar getrouwd ? D...

Advertisement