Page 1

Bulte Nijs - Dorpskrant van Koudum - 6e jaargang nr. 1 - januari 1994 H I

Elske Fekkes tredde op it "Foardracht Ferstival"

C.S.G. "Zuidwest Friesland" wordt "Bogerman" Met ingang van 1 augustus 1994 wordt de Chr.S.G. "Zuidwest Friesland" aan de Beukenlaan onderdeel van een brede scholengemeenschap, waarin zeven scholen uit de Zuidwesthoek zijn ondergebracht.

"Op 20 novimber 1993 gong ik mei klasgenoatsjes en Cis learares Frysk (T. Dykstra) nei "de Lawei" yn Drachten. Hjir wie om healwei twaaën in ferstival foar jonges en famkes dy't op it foartset Cinderwiis sine. In "Ferstival foar foardracht" háldt yn datsto in gedichtsje foard rage moatst en de mimyk op it gesicht en yn 'e eagen dérby sen Inst. Us learares hat Cis tige goed holpen om it gedichtsje goed foar te dragen. Fan de Kr.S.M. "Zuid West Friesland" wiene seis famkes dy't mei dienen. Dér wie ik ien fan. Dizze skoalle die foar it earst mei. Mei spanning en by it irSfwachtsjen op de (Itslach sieten wy op it puntsje fan Cis stoel. Doe hearde ik it. Ik gong mei noch in famke nel de finale!! Dit wie 'bar my in einferwachte Cnslach. Op 1 desimber wie de finale. By dizze finale wiene der ek wol jonges en famkes fan 18 jier! Do koest it ferskil yn it foardragen wol merke: de len die it hast noch moaier as de oare. Der wie noch in famke, sy hjit Suze Gerritsma. Sy waard ek holpen troch ijs learares. Unferwachts krige ik de tredde priis! Suze hie in twadde priis! it gedicht dat ik dien haw wie "Minsken, minsken" fan Jelle Bangma. ik ha twa boeken krigen en dêr bin ik tige bliid mei!!" Elske Fekkes.

Slijterij Hoekstra Koudum

De nieuwe scholengemeenschap krijgt de naam "Bogerman" en heeft, behalve vestigingen in Sneek. ook nevenvestigingen in Wommels en Koudum. Met de komst van de "nieuwe" Bogerman zal ook een nieuw logo gebruikt gaan worden. Dit logo, dat mede is ontworpen door de Koudumer leraar-musicus Johan Bloem, is afgeleid van twee open, in elkaar hakende schakels, met de kleuren van water en weide: diep blauw en hel groen. Het wil ook de verbondenheid van stad en regio symboliseren.

Gefeliciteerd In 1988 bestond Dorpsbelangen Koudun 75 jaar. Bij die gelegenheid werd door de St. Trochgean het Morra-plan gepresenteerd. Het was een groots opgezet recreatief plan. Nu, 5 jaar later, wordt er een plan gerealiseerd dat voor het grootste deel permanent zal worden bebouwd. De oorspronkelijke doelstelling om het "open vaarwater' naar het dorp te brengen is echter nooit losgelaten. Dorpsbelangen Koudum feliciteert de Stichting Trochgean met de start van de realisatie van dit plan. De Stichtingsleden hebben belangeloos met veel inzet, het incasseren van de nodige tegenslagen en teleurstellingen, maar misschien daardoor wel met extra doorzettingsvermogen, die opdracht die zij zichzelf gesteld hebben tot een goed einde weten te brengen. Voorwaar een fantastische prestatie, welke een felicitatie waard is. Namens DorpsbeLang en Koudum, Janny Vonk

ge Btfite Nij EenSpeciale bijl over Koudu age S : 005008. , i g , 4e1en5 , t a lg " t o ; i1 tars ( : ) • a Nieuwjaarsconcert van • Nij Libben Op 9 januari geeft Nij Libben in de Klink haar traditionele nieuwjaarsconcert_ Het concert begint om 16.00 uur. Naast het eigen korps probeert het bestuur met het uitnodigen van gastmuzikanten en/of gastensembles het concert meer variatie te geven en daardoor aantrekkelijker te maken voor het publiek. Eén van de gastoptredens wordt verzorgd door het vocaal ensemble "Collage" uit Dokku n En dan is er nog een heel speciale gast_ De oud-Koudumer Sjoerd van der Veen, hoornist van professie, zal optreden als solist. Sjoerd begon zijn muzikale loopbaan ruim tien jaar geleden bij Nij Libben. Momenteel studeert hij aan het Rotterdams conservatorium. Ook is hij werkzaam ais hoornist bij de Koninklijke Militaire Kapel. Nij Libben is er trots op om één van zijn "zonen" als solist te kunnen presenteren. Zoek vroegtijdig een plaatsje op in de Klink want dat het een voile bak wordt, dat is zeken

Bedankt medewerkers rommelmarkt! Op 27 november was de rommelmarkt t.b.v. Bulte Nijs. In ons vorige nummer maakten wij al melding van de opbrengst (netto 3500,—). Heel veel Koudumers verleenden op die dag hun medewerking. Graag willen wij deze mensen even noemen:Anne Peterson, tam. Bellinga, tam. van Doorn, tam. vid Duim. mevr. T. Timmerman-Bootsma, mevr. Y. Hettinga-vid Heide, mevr. T. Munniksma. mevr. D. Harstra, dhr. IJ. de Jong, dhr. J. Schaper, dhr . J. Hoekstra, dhr. G. Folkertsma, dhr. Kl. de Vries, tam. Mintjes, dhr. Sj. de Vries, mevr. E. Runia-Jager, dhr. H. Kuipers en natuurlijk de Gastheer en vrouw voor de goede zorgen: Bennie en Alle Bleeker van "de Klink". Tot slot ook dank aan de vele gulle gevers en de "sponsor" die spontaan ti 150,— beschikbaar stelde! R e d .


Ferantwurding Bulte Nijs Oplage 1000 stiks Redaksje: Ytsje Hettinga, de Syl 22 Ultert de Jong, Havenkade 2 Tineke M unniksm a, Wjuhslach 3 Els Runia-Jager. Ooste 10 Einredaksje: Thys W a d m a n

B e d e k * adres: Ds. L. Tinholtstraat 24, Koudum Opmaak: Decorboo reclame Koudum Fotowurk: T. W adman Printwurk: Drukkerij G. de Vries, Echtener br ug Advertinsjes: B. Mintjes E van Inthiemastraat 40 8723 AC Koudum Fersprieding: Buertterienings 1 ste treed yn' e moanne rn.U.f. july, augustus Abonneminten: Yn't kalinderjier Leden Doar psbelang f 5. 00 Net leden f 8,00 Abon. om utens f 25.00 Sponsoring: Yni. W. van Doorn III. 1320 Kopy: Foar de 14e fan' e m oanne by it redaksje adres. Bank/Giro nUmer: Bankgironr. 33.35.65.193 Bulte Nijs Postbank nr. 825457 Bulte Nijs

Re(d)aktie. Zoals u van ons gewend bent, hebben wij in het "Nieuwjaarsnummer" van "Bulte Nijs" meestal iets bijzonders. Zo ook in dit nummer, waarin verschillende kunstenaars uit Koudum uitgebreid aan het woord komen. Koudum blijkt voor kunstenaars een "inspiratiebron" te zijn. Over het hoe en waarom daarvan leest u op de pagina's 3, 4 en 5. Ook onze "vaste" medewerkers Berend, Klaar, Pier Zijlstra en Hendrik Wiersma komen aan het woord en ook "in beeld". U vindt hun nieuwjaarswensen her en der in dit nummer. En om het helemaal compleet te maken hebben we ook weer eens een puzzel bedacht. Heel leuk om op te lossen, bovendien zijn er prachtige prijzen mee te winnen! U ziet het, kosten noch moeite zijn gespaard om van deze "Bulte Nijs" weer iets speciaals te maken. Of dat gelukt is? Oordeelt u zelf!

wen-0(&f< Vandalisme in Koudurn. "Vandalisme is zo kinderachtig", dat is de afsluitende tekst van een TV-spot tegen vandalisme. Iedereen heeft deze TV-spot weleens gezien. Tegen het eind van de spot verschijnen er enkele "stoere" jongens in beeld met een luier om hun kont. De laatste weken is het in Koudum weer flink raak. Een korte opsomming: Bij de Frieslandbank werden op een late zaterdagavond enkele grote ruiten vernield. Op het parkeerterrein voor de muziekschool moesten zeven achterruiten van geparkeerde auto's het ontgelden. De ramen van het N.H. gebouw zijn dit jaar vier keer kapot geslagen. Zelfs draadglas bleek niet sterk genoeg te zijn. Het blijft gissen wat de oorzaak is van dit onvolwassen gedrag. Wel denk ik dat drank heel vaak mede schuldig is aan het veroorzaken van dit soort uitspattingen. Sommige calébazen kennen hun verantwoordelijkheid en zorgen voor taxi of bzdbus. Anderen kennen minder scrupules en "boarne tot de minsken sêd binne". In dit verband kan ik weinig waardering opbr engen voor een kroegbaas uit Balk. Via een advertentie lokt hij gasten voor zijn disco T ot zover is alles nog legitiem. Alleen de tekst van zijn advertentie spreekt boekdelen over 's mans instelling want die luidt: "lekker blyn mei Gert en H e m zaken zijn van dit domme vandalisme? Ik noem enkele mogelijkheden. 1. De al genon' . noemde W a drank. 2. Verveling. 3. Gebroken gezinnen. 4. Te veel geld om handen hebben. 5, tTe veel welvaart. Hoe lossen we dit soort prok u op? Deze vraag is nog moeilijker te blemen n n beantwoorden dan de vorige. Misschien nog e n hardere TV-spots. Meer sociale controle. Speciale lessen op middelbare scholen. Wijkagenn ten instellen. 01 net zoals in Amerika de leefu tijd d hoger stellen waarop je vrij drank mag kopen. Misschien is het ook aan te bevelen dat e "Ouders van Nu" het aloude ambacht van opo voeden weer eens ter hand nemen. Als tusv senoplossing zou ik willen voorstellen om de werkzaamheden van recreatiewachten uit le e breiden r i met zaterdagnachtcontroles. g Een ruimdenkende Koud umer. e o o r -

"In bofte goed nijs oer't mi/jeu siboeren, boargers en bisten tige goed dwaan foar 'e takomst." "a statement" as winsk foar 1994. Pier Zijlstra

2

"Wy fitte de redaksje tijirby witte, stkider kopij fitte wy jimme net sitte en de lêzers "Ut myn bemejlerren" winskje wy ta dat se in protte resplezier hal" fam. Hl. Wiersma

Nijs i t my n ber nejier r en

De Kealletearner Yn Warkum wenne eartlids in sekere Koopmans. Dy waard noch al gauris troch de boer roppen om 't er him oe sa goed réde koe as de boer it keal net Ut 'e ko krije koe. San keallefearner gong mei in seachje yn 'e ko en besocht it keal der yn biten en brokken t e heljen sCinder dat er de ko skansearre. it wie tige dreech wurk en it slagge him net altiten en dan gong de ko der oan. Hjoed de dei dogge se soks mei de keizersnede en wippe se it keal der sCin en wol Ut. Koopmans ferstie syn fak en hij waard der soms earder by helle as in feedokter. Sa kaam er ek ris by Us thUs mei al it ark dat er dêr bij nedich hie. Hij hálde der fan ris in grapke ik te heljen, sa ek dizze kear. Hij gong mei syn hán yn 'e ko mar ICikte him der al gau wer Ut en sei ''Dy ko sit fol mei plo", en hy smiet wat lytsjild oer 'e bUtheis fier. As lytse jonge seach ik mar wat raar op, hoe wie soks mooglik? Op 'e noas stie ik der by en wer helle er itselde Ut. En doe hie ik it troch, want alle kearen foar 't er yn 'e ko gie naam er sa 't like in lyts on'imke Ut syn beiske dat op syn jak siet. Mar yn 't echt naam er wat jild yn 'e hán. it aardige wie ek dat wy it jild hálde mochten en dat kaam fansels yn 'e baarch, H e n d r i k


Over ambities en Koudum ais inspiratiebron:

Koudum en de kunst(enaar Een van de betekenissen van "Kunst" is volgens een woordenboek: "het scheppen van schoonheid". Maar, volgens hetzelfde woordenboek kan "Kunst" ook zijn: "een aangeleerd vaardigheidsstukje". De redaktie van Bulte Nijs raakte in verwarring en besloot enkele kunstenaars zelf aan het woord te laten. Over zichzelf en over hun kunst. Herma Bovenkerk, Cees van den Hof, John Leenen, Jan Leeuwis en Hanshan Roebers over ambities, Koudum als inspiratiebron en over hun eigen favoriete kunstwerk.

John Leenen John Leenen is geboren te Roermond. "De vrije tijd in mijn jeugd bracht ik voornamelijk door op het beeldhouwwerk-atelier van Charel Brouns. Later koos ik voor het schildersvak en kreeg les van Janne Groenendael en René v.d. Boezen." Wat wilt u met uw kunst bereiken? "Als kunstenaar heb ik een educatieve taak. Ik hoop jonge mensen te bereiken, om hen, die geïnteresseerd zijn in kunst, met de neus in de goede richting te sturen." Welke kunstenaar(s) bewondert u en waarom? "Salvador Dali en René Magritte inspireren mij, het zijn beide surrealisten. Mijn werk is doortrokken van surrealistische ideeën."

Is Koudum voor u een "inspiratiebron"? Op welke wijze? "Ik leef hier, dat betekent dat hier mijn stemmingen en gemoed geladen en ontladen worden. In die zin is Koudum dus een direkte inspiratiebron. Deze omgeving, met z'n grandioze, weidse landschap, vind je bijna nergens, dat geeft ruimte in je kop. Door andere kunstenaars om je heen te hebben die met hetzelfde bezig zijn, maar op een eigen manier, krijg je concurrentiegevoelens. Een open dialoog is heel belangrijk. Uitwisseling van gedachten, ideeën en praktische zaken. De gemeente heeft een taak als hoeder van de vrije geestelijke ruimte (het thuisland van alle kunsten), maar deze gemeente ziet die taak niet, dan wel, voorzover ze dat wel ziet, houdt ze zich daar verre van." Uw eigen favoriete kunstwerk. Waarom koos u dit werk? "Eigenlijk heb ik geen favoriet eigen kunstwerk. Al mijn werk is favoriet. Een van die werken is "Onvrede, de slaap der onnozelheid" Verwachtingen/wensen voor 1994? "Een wens van mij is dat in 1994, eindelijk een begin gemaakt kan warden, met het opzetten van waarachtig kunstbeleid in onze gemeente. Daarvoor zou een hele goede verkiezingsuitslag voor D66, een hartewens van mij zijn."

3

Jan Leeuwis Jan Leeuwis is geboren op 29-11-'52 te Barneveld en is ongehuwd. Hij is de zoon van een slager en heeft op de slagersvakschool gezeten. Jan verliet deze school voortijdig en werd daarna lange tijd vegetariër. Binnen de kunst heeft hij geen scholing gehad. In 1972 vertrok hij uit zijn geboorteplaats om zich blijvend in Friesland te vestigen. Gelijktijdig maakte hij toen de keuze om als kunstenaar verder door het leven te gaan. In die dagen had zijn werk een surrealistische inslag en daarmee ontwikkelde hij het flinschilderen. Minutieuze schilderwerken die vooral illustratief waren. Daar kwam een resoluut einde aan door zijn reis door Azië. Een jaar lang trok hij door Thailand, Indonesië, Sri Lanka en India. De symbolen waarmee hij zich in de jaren 70 bediende verdwenen, samen met zijn fijnschildertechniek. De noodzaak andere gebieden binnen de schilderskunst te verkennen brachten hem tot een nieuwe start. Het experimentele werd daarbij belangrijk, fijnschilderen week voor een meer expressieve manier van schilderen. Verschillende technieken en stijlen werden onderzocht, ook in ruimtelijke zin, door het maken van objecten en installaties.

Gebruikmakend van diverse materialen zoals hout, steen, glas, karton, staal en menselijk haar, gecombineerd met op aluminium geschilderde fragmenten van de huid. Ook fotografie heeft een belangrijke plaats ingenomen in Jan zijn werk. Op dit moment is hij bezig met de erotische kant en hij wil zich in de toekomst meer toeleggen op het sociaal maatschappelijke aspect. Wat wilt u met uw kunst bereiken? "Exposities in New York en Japan. Met mijn kunst niet hier in Nederland blijven. Een breder gebied."


BULTE M T S Welke kunstenaar(s) bewondert u en waarom? "Ik bewonder verschillende kunstenaars. De kunst vanaf de prehistorie tot nu is van belang, het geeft mij om verschillende redenen inspiratie." Is Koudum voor u een "inspiratiebron?" Op welke wijze? "Ik beeld mijn levenswereld uit, dus is mijn woonomgeving van d ire k vloed op mijn werk. Met sommige kunstenaars binnen het kunstkollecte i n tief bestaat er een inspirerende wisselwerking. Kunsthuis Noord is ook zeker een inspiratiebron geweest. ik heb dit ook geïntegreerd binnen mijn eigen werk (aluminiumstrips, offsetplaten, bouwstaal)." Uw eigen favoriete kunstwerk. Waarom koos u dit werk? "Helderheid van het concept. Het geeft ook een indruk van het werk waar ik mee bezig ben. Dit kunstwerk heeft de naam "Erotiek op de Dijk". "Verwachtingen/wensen voor 1994? "Ik heb de zekerheid van verschillende exposities in 1994. Hierdoor hoop Ik wat meer naamsbekendheid te krij-

gen en daardoor meer vat op de kunstwereld. Bovendien hoop ik genoeg geld met mijn kunst te kunnen verdienen zodat ik kan blijven werken en voldoende brood op de plank heb."

Herma Bovenkerk Herma Bovenkerk is in 1950 geboren te Amsterdam. "Door innerlijke gedrevenheid wilde ik beeldhouwster worden. Ik kreeg 2 jaar privéles van Marjan Zwiep en kwam later terecht op de steenhouwerij bij Joop Boshart en hij leerde mij het bewerken van steen". Wat wilt u met uw kunst bereiken? "Mijn grootste wens is om als kunstenaar economisch onafhankelijk te kunnen zijn" Welke kunstenaar(s) bewondert u en waarom? "Këthe Kollwitz, een Duitse beeldhouwster, om haar vermogen drama uit te beelden in materiaal". Is Koudum voor u een "inspiratiebron"? Op welke wijze? "Friesland so wie sa Sybren de Jong en zijn leefomgeving is mijn grootste inspiratiebron. De voorafgaande tijd is niet gunstig geweest voor de Nijefurdse kunstenaars. We hadden gehoopt door o.a. het bouwen van het Kunsthuis een voedingsbodem te zaaien ,in samenwerking met de gemeente, met als oogst, een gezond cultureel leefklimaat. Dit heeft jammergenoeg niet zo mogen zijn". Uw eigen favoriete kunstwerk. Waarom koos u dit werk? "Dit kunstwerk beeldt vergankelijkheid uit. Materialen zijn vergankelijk, evenals het leven". Verwachtingen/wensen voor 1994? "Dat we met de nieuwe burgemeester en nieuwe mensen in de gemeenteraad ruimte kunnen creëren voor positief kunstbeleid. Het enige wat ik hierover nog kan zeggen is, dat de 4

mooiste galerieruimte van Friesland verloren is en dat is een drama voor zowel de voor- als tegenstanders van het Kunsthuis, meer wil ik er niet over zeggen".

Cees van den Hof Cees van den Hof is geboren op 8-11952 te Velp. Hij is ongehuwd. Cees heeft zijn kunst opleiding gevolgd aan de akademie voor beeldende kunst te Enschede. Hij koos voor de richting Grafische vormgeving waarbij de nadruk lag op illustraties. Na een poos als free-lance illustrator te hebben gewerkt heeft hij zich toegelegd op het schilderen.


M A M MIS Verwachtingen/wensen voor 1994? Cees zijn wens voor 1994 is: "Dat er een begrip zal komen, dat we met z'n allen op één wereld zitten, en er niet afkunnen"

Hanshan Roebers

Tegenwoordig werkt Cees v.d. Hof ook als rekreatiewacht; een noodzakelijk kwaad, ''Het werk is afwisselend en geeft een zekere mate van vrijheid. Soms is het werk ook prettig als je in de nachtelijke uurtjes bijv. een brandje tijdig ontdekt, minder prettig is het als je. vaak goedwillende, kampeerders wakker moet maken en sommeren alsnog een camping te zoeken". Wat wilt u met uw kunst bereiken? "Ik heb geen duidelijke ambities." Welke kunstenaar(s) bewondert u en waarom? "Kunst staat los van de kunstenaar. Dat wat iemand op het doek heeft gebracht is belangrijk, de kunstenaar verdwijnt voor mij dan op de achtergrond. Mijn bewondering gaat vooral uit naar wat de 17de eeuwse kunst heeft voortgebracht." Is Koudum voor u een "inspiratiebron"? Op welke wijze? "Koudum is voor mij heerlijk rustig en daardoor prettig inspirerend. Het contact met de andere kunstenaars in Nijefurd ervaar ik als positief. Er worden bijv. ervaringen uitgewisseld over o.a. verf en materiaal gebruik. De gemeente Nijefurd als zodanig is niet inspirerend voor mij." Uw eigen favoriete kunstwerk. Waarom koos u dit werk? Een echt favoriet kunstwerk heb ik niet, maar deze foto geeft een indruk van waar ik op dit moment mee bezig ben". Titel: "De voedsel voorziening".

Hanshan Roebers is geboren in 1941 te Hengelo, deed na de H.B.S. de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven omdat zijn vader niet wilde dat hij als kunstenaar de wereld in zou gaan. Hij kreeg naar aanleiding van één van zijn schilderijen zijn eerste grote opdracht in de architektuur en hij kan zich nu met recht vormgever, ontwerper en kunstenaar noemen, Roebers kwam in de zomer van 1991 met zijn vrouw Margriet de Koning en zoontje Isidoor naar Koudum en vestigde zich daar in de voormalige D.H. de Jong Mavo aan de Nieuweweg_ Er zijn in Nederland, Duitsland en Frankrijk reeds zestig kunstwerken geplaatst. Hij exposeerde op dertig tentoonstellingen en ontwierp vele opzienbarende gebouwen waarvan de glazen gevel van Erco Lighting Nederland te Naarden waarschijnlijk wel de bekendste is. Deze gevel diende als dekor in het T.V. programma "Keek op de week" van Van Kooten en de Bie. Zoals bij alle ontwerpen van Roebers speelt ook bij dit ontwerp (zon)licht een grote rol. Wat wilt u met uw kunst bereiken? "Ik wil proberen alle medium vormen van kunst te gebruiken. Kunst is communiceren. Ik wil iets laten zien, iets zegger'. Ik teken, schilder, maak muziek en fotografeer. Ik ben anti specialisme. Specialisme is de dood voor kreativiteit".

Welke kunstenaar(s) bewondert u

en waarom? Roebers bewondert Rembrandt om zijn tekeningen. "Hij is de allerknapste tekenaar. Als hij een bos tekent voel je het waaien. Het licht in Rembrandts werk is uiterst knap." Verder bewondert Roebers Picasso, Stra-

5

vinsky en de architecten Foster en Ando. Is Koudum voor u een "inspiratiebron"? Op welke wijze? Koudum en omgeving zijn een enorme inspiratiebron voor Roebers' werk. "De stadjes, het bos, het water, de vlakten, het boeit mij. Ik hou van de ruimte en de rust." Andere kunstenaars uit Koudum kent Roebers niet. Maar de bevolking van Koudum heeft een goede invloed op hem. "Ik voel mij hier op mijn gemak en dat is belangrijk voor mijn werk". Uw eigen favoriete kunstwerk. Waarom koos u dit werk? "Het meest gefntegreerde werk wat kunstvormen betreft!"

Verwachtingen/wensen voor 1994? Op de vraag wat zijn verwachtingen voor het komende jaar zijn, roept Roebers enthousiast: "Ik verwacht dat het een fantastisch jaar wordt. Ik zal veel tijd aan schilderen besteden. Daar heb ik zin in, een soort kluizenaars bestaan, dat lijkt mij heerlijk na de drukke afgelopen jaren". Verder zullen er in 1994 zeker vier kunstwerken van hem worden geplaatst.

• Oe twee hoofdÉ e n In de Sinterkftaasaktle Weiden gewonnen door farm Jaarsma, Onderweg en Men'. Kemker, Bovenweg.

,s• Koudumer-micktgnsland-Sint er•kaas gaf een gulle gift In de vorrn van een cheque van fl 500,- pan het gegarneniijka jeugdwerk en de peutespeelzaaf. • Werdd e l Kox1unMoIkwek dank e'Ke:.[erstnrjktJr.*?r"


Nieuwjaars totopuzzel van "Bulte Nijs":

" En no.... fan it boppeste buordsjew!" De decembermaand is bij uitstek de maand van de kruiswoordpuzzels. de cryptogrammen en de doorlopers. In alle kranten en tijdschriften vindt u deze "tijdverdrijvers", zodat u de feestdagen gezellig (want je bent immers toch thuis!) en nuttig (want je steekt er toch wat van op?!) met potlood en vlakgom kunt doorbrengen. Als het nieuwe jaar daar is en alle puzzels zijn gemaakt (helaas vergeten in te zenden door alle drukte!) valt iedere rechtgeaarde puzzelaar a.h.w. in een gat. Die eerste weken van een nieuw jaar, hoe krijg je ze om? "Met een puzzel", oordeelde de redaktie. En deze keer kozen we voor een "fotopuzzel"

Wat moet u doen? Op deze pagina vindt u 12 foto's met daarop de naambordjes van 12 huizen in Koudurn. Elke foto heeft een nummer. Weet u op welke huizen de bordjes op de foto's hangen? Schrijf dan behalve de nummers ook de juiste adressen en huisnummers op een kaartje en lever dat in bij één van de redaktieleden (adressen zie colofon pag. 2). Inleveren voor maandag 24 januari a.s.

Wat kunt u winnen? Voor wat hoort wat, vindt de redaktie. Uit de goede inzendingen warden 5 winnaars geloot. en zij krijgen een fantastische prijs aangeboden.

• Hoofdprijs 1 : Een volledig verzorgd uitgebreid ontbijt, aangeboden door warme bakker Wouter van der Molen uit de Hoofdstraat.

• Hoofdprijs 2 : Een volledig verzorgd, uitgebreid ontbijt, aangeboden door warme bakker Uilke de Vries uit de Hoofdstraat.

• Hoofdprijs 3 : De "Klusexpres" aan huis. Twee uren vakbekwame hulp door een volleerd timmerman. Voor alle werkjes (klemmende/piepende deuren e.d.) die allang eens gerepareerd hadden moeten warden (exclusief materiaal). Aangeboden door bouwbedrijf S.H. de Jong. van de Haven kade

• Hoofdprijs 4 : Een waardebon ter waarde van fl. 25,—

• Hoofdprijs 5 : Een week lang 2 liter verse melk per dag! (zelf ophalen!) Aangeboden door de familie Hettinga aan de Zji. U ziet het: kosten noch moeite hebben we gespaard om behalve een leuke puzzeltocht ook een fantastisch prijzenpakhet bij elkaar te sprokkelen! Wij rekenen op veel inzendingen. In ieder geval meer dan het aantal inzendingen dat we bij de vorige lotopuzzel (de bekende Koudumers) mochten ontvangen (8) Succes! R e d a k t i e

8


Uit het (warme) hart gegrepen 3 Ongeveer 25 jaar geleden had men in een straat in Heerenveen veel last van een man die met zijn auto veel te hard door hun straat reed. Hij werd gewaarschuwd, maar niets hielp. Als de politie kontroleerde scheen hij dat te ruiken en deed hij even kalmer aan. Ten langen leste werd een buurtvergadering belegd Men besloot om hem midden op de weg tegen te houden en nog eens de waarheid te zegger]. Maar wie zou dat doen? De aanwezige jongemannen waren eigenlijk bang voor de hardrijder. Een ijzige stilte volgde. De vrouwen schaamden zich voor hun mannen maar die hielden zich muisstil. Plotseling zei een vrouw: "Maar wij hebben toch Fekker. "Ja, waarachtig", zei een ander, "dat wij daar niet eerder aan gedacht hebben." De mannen waren beteuterd want Fekke, een oud Koudumer, was wel twintig jaar ouder. Drie vrouwen gingen naar Fekke. Die had geen kleine kinderen en was er dus niet direct bij betrokken. Maar Fekke, een warmbloedige Koudumer, was direct bereid zijn medewerking te verlenen. "Hoe laat komt hij hierlangs?", vroeg Fekke. "Vijf uur", zelden de vrouwen, "maar het hoeft vandaag nog niet". "Ja, vandaag, voordat er ongelukken gebeuren", was het antwoord van Fekke. De vrouwen gingen terug en zeiden tegen de andere moeders: "Fekke wacht hem vanavond al op." Even voor 5 uur gingen verscheidene vrouwen koffiedrinken bij de buren van Fekke en anderen waren voor hun huis aan het tuinieren om maar niets te hoeven missen. Fekke scharrelde wat buiten om en hield met zijn felle lichte ogen de weg goed in de gaten. Toen de hardrijder naderde ging Fekke met gespreide armen op de weg staan. Hij moest toen wel stoppen. Fekke rukte het portier open en met zijn enorme linkerarm greep hij de man in de borst en tilde hem als een klein kind achter het stuur vandaan. Toen stopte hij hem zijn rechter vuist onder de neus en zei: "Als je nog één keer zo hard rijdt sla ik je hartstikke dood!" De bibberende man zei niets maar wist genoeg. Het was de laatste keer dat hij te hard reed. Zo zie je maar weer wat één warm bloedige oud-Koudumer kan bereiken. H R . Koornstra.

Biljartclub 55 + Het is een goede gewoonte van "Bulte Nijs'' om iedere maand een Koudumer vereniging in het zonnetje te zetten. Volgens deze formule zijn wij echter geen vereniging maar we willen ons toch graag aan U voorstellen. Wij zijn geen vereniging omdat we liever biljarten dan vergaderen en bovendien kunnen we op deze manier zonder een bestuur functioneren. In september van het voorbije jaar zijn een veertiental biljarters, die gebruik maakten van de biljartzaal van Claerbergen, van start gegaan met een competitie. Om beginnende biljarters een werkelijke kans te geven spelen we op basis van een handicap die na 5 gespeelde partijen werd vastgesteld. Op 3 december jl. hadden we de eer-

Recreatie volleybal. Elke dinsdagavond om 20.00 uur spelen we in school een partijtje volleybal. Gezellig, soms lachen, soms serieus. Echt ontspanning, Leeftijd speelt geen r ot We hebben 40 5 0 -i- • 60 + en zelfs 70 plussers erbij. Door enkele blessures kunnen er best een paar bij. Kom eens een avond op proef. Misschien bevalt het zo goed dat je denkt; hé, dat had ik niet verwacht, Sint Nicolaas vergeten we niet. Eens gezellig zitten koffiedrinken in de kleedkamer. Noem maar op. Mensen zoveel jaar getrouwd, iemand die ????? wordt, enz., enz.. Dus u ziet het wel, we zijn een hecht groepje en wachten in spanning af. Tot ziens op dinsdag. Groetend, de oude maar toch ook jonge hap

Toneelvereniging

"ARTIKU" presenteert zat. 5 februari a.s. De Toneelklucht:

"Gfin bleat yn Eastersleat" aanvang: 2 0 .0 0 uur zaal open: 19.15 uur Voorverkoop vanaf 10 januari bij: Boekhandel Muizelaar Toegang f 10,= p.p.

7

ste "Finale partij" tussen de heren Gjalt Dijkstra en Maje Smid, welke door Smid werd gewonnen. Smid ging naar huis met een flinke rollade. Omdat het bereiken van de finale minstens zo'n grote prestatie is, kreeg Dijkstra als tweede prijs een aantal droge worsten, gemaakt door onze ambachtelijke slager "foar lju mei in

fyn feltsje op 'e tonge". Nu gaan we weer door met onze competitie tot het voorjaar van 1994. Geïnteresseerde biljarters zijn op vrijdagmiddag welkom, mits ze 55-plussers zijn, in Claerbergen. W i e t z e Boersma.

Ut 'e Smidte As jimme dit léze binne Sinteklaas en de Krystdagen en Ald en Nij wer etter Ijs en begjinne wy oan 1994 mei " goede moed". FaniA dizze Bulte Nijs winskje ik in eitsen• len dan ek it allerbéste ta. Seis fyn ik de desimber moanne de moaiste fan it jier en dan loaral de dagen om Sinteklaas hinne. Jo sjogge dan de minsken mei in pakje as mei in ditsje as in datsje troch i s doarp gean. de winkels binne fleurich oanklaaid en by Us bakkers rillkt it dan nel Sinteklaaskoekjes en pipernuten. De dei seis kin net mear stikken: jo krije in presintsje mar jo jouwe ek len wei. De "Goedheiligman" hat it goed mei Us foarl Sa ek mei Piter. Dy hie himsels in nije fideo oanskaft en it mei sein wurde. hij koe him der skoan mei réde. Fan de bern hie hij in pear lideo-films krigen. Natuerfilms, dér wie der sljocht op. De dei nei Sinteklaas stapte ik samar bij him troch de doar. De frau hie de koije klaar, dat wy sieten gesellich mei in bakje en in sinteklaaskoekje yn 'e keamer. "Sil ik fis aan film opsette?", sei Piter. "Do bist ek aan natuermantsje". Handich die er in film yn it apparaat, de tillevyzje oan en wy yn spanning der loar. Oh de ferkeaper in flater makke hie as dat hy in "natuerfilm" wat al te letterlik opletten hie all wol nea itkrdlik wurde. Wat wol dtkilik wie, dat wie dizze film: in klearebare seksfilm. Ferbjustere seagen wy it in shoftke aan. Doe fleach Gryt oerein. "Lit dat ding", gei sa. "Foarijochting hoege wy net maar!"

Berend


Agenda januari 1994 8 januari 9 januari 11 januari 12 januari 14 januari 15 januari 21 januari 22 januari 25 januari 26 januari 28 januari

20.00 uur Film 16.00 uur Nieuwjaarsconcert Nij Libben 13.30 uur Volksdansen 19.45 uur N.C.V.B. 2000.uur Kaarten 21.30 uur popavond: Fragment (uit Engeland) van 18.30 - 20.30 uur in de bibliotheek Schrijfavond Amnesty International. 2000,uur Federatie Muziek Korpsen Lokaal 9: start Yoga cursus beginners 20.00 uur Plattelandsvrouwen Lokaal 9: start Tai Chi cursus beginners (met gratis proefles) Informatie bij Margriet de Koning tel.: 2273. 2000.uur Vogelwacht

Dienstencentrum Nij Claerbergen januari 1994. maandagmiddag:

1

7

januari is er een informatiebijeenkomst over de cursus "Slapen kun je leren". Iedereen is welkom De middag begint om 14.00 uur - 16.00 uur. Dinsdagmorgen: k o f f i e d r i n k e n Dinsdagmiddag: v a n a f 14.00 uur koersbal. Woensdagmorgen: K o o r . 2 februari spreekuur pedicure. 19 januari kunt u warm eten om 12.00 uur in Nij Claerbergen. Opgeven in het Dienstencentrum tel.: 1721 (met diëten wordt rekening gehouden). Woensdagmiddag: V a n a f 14.00 uur is de hobbykelder open. Donderdagmorgen: V a n 9.00 uur - 12.30 uur fitness. Vrijdagmorgen: O p 21 januari en 4 februari is er gespreksgroep. Per keer wordt een thema besproken, kom maar eens meedoen. Op vrijdagmorgen 14 januari is er snert vanaf 12.00 uur. Vooraf opgeven. Vrijdagmiddag: S p e l m i d d a g vanaf 14.30 uur. 28 Januari Bingo. Iedere vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur is er competitie-biljarten. Van maandag 9.00 uur tot en met vrijdagmiddag 17.00 uur biljart en kan de wasserette gebruikt worden. Voor alle aktiviteiten geldt: Voor vervoer kunnen wij zorgen. Atty Nicolay-Soepboer.

Oan 'e buit fage 2 • Gemeentehuis en gemeentekantoren Nijefurd gaan over naar een

ling. De stiptIting wordt d • • 1 eente beheerd en deze. vergebouwen weer aan ikkeid maar het leop tropa Kinderhulp zoekt

gOtgezinnen voor aa. kinderen .I:.! J.e eekee veosi en aSaskia v I Rypkema, 1 1 tel:00140-2879. èl . D e u i n t s m l a e

Lokale omroep Nijefurd. Woensdag 3 november jl. werd in "Vn de Aide Smidte" te Workum een vergadering gehouden om te komen tot een lokale omroep in de gemeente Nijefurd. Aanwezig waren ongeveer 15 personen waaronder de heer J. de Vries uit Balk, lid van het Algemeen Bestuur van het 0,LO.N (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) die als gastspreker het één en ander over lokale omroepen zeer duidelijk naar voren bracht. Besloten werd om het voorlopige bestuur uit te breiden tot totaal zeven personen, ook uit andere plaatsen dan Worhum, in de gemeente Nijefurd. Deze personen zullen vervolgens trachten om tot een lokale omroep te komen. Nijefurd is over het algemeen Friestalig maar daarbij moet men ook denken aan het Stavers en het Hylpers dat ook duidelijk aan bod moet komen als de lokale omroep een feit wordt. Op maandag 8 november kwam bij één van de bestuursleden een telefoontje dat de Rabobank Workum besloten had de aktiviteiten te sponsoren met een heel mooi bedrag. Mensen die de lokale omroep al financieel willen steunen kunnen een bijdrage op rekeningnummer 3721,27.584 overmaken en/of anders bijv. de initiatiefgroep komen versterken, of als de omroep een feit wordt, meewerken aan de programma's. Zij kunnen contact opnemen met Klaas A. Folkerts, telefoon 0515141868. Tezijnertijd zal men meer horen van de activiteiten via de plaatselijke kranten.

K.F.

Folder voor thuisbezorgde maaltijden. Als mensen zelf niet meer kunnen koken, dan kunnen thuisbezorgde maaltijden een oplossing zijn. Men kan dan kiezen uit kant en klare warm of koelvers bezorgde diners. Deze keuze is afhankelijk van de omstandigheden. De een kiest voor het gemak van de warme maaltijden die op vaste tijdstippen worden gebracht. De ander kiest voor hoelvers, om dat men zelf de tijden wil bepalen waarop men wil eten. De diverse maaltijddiensten hebben besloten om nauwer te gaan samenwerken. De eerste stap is een gezamenlijke folder over beide maallijdsystemen. Hierin wordt in grote lijnen iets verteld over warme en koelverse maaltijden. De folder is aan te vragen bij uw huisarts, kruisvereniging of onderstaande adressen: Maaltijdservice Heeg (gekoelde maaltijden), tel. 05154-43030 b.g.g. 051851547. De Finke Koudum (warme maaltijden), tel. 05142-1715.

"l-Iaitske heeft de foto nomen maar dat is niet goed slaagd, daarom wou 'k u zeggen houdt de holle der goed voor in 't nieuwe jaar." Groeten, Klaar

8


MIME MIS Taiga-nomaden.... Hast elke winter hearre jo, hjir of dér, wol fan frjemde ffigels, dy't cis lán oandogge. Sa seach ik yn'e Workumerwaard in kear in snieguos tusken de pauguozzen. Sa gewoan fleane snieguozzen hjerstmis Ut'e poalstreken wei, álde trekrijles láns nel Amearika. In in kelen ien docht in ferkearde kar en belánet dan mei oare kloften yn nije gebieten• San sniewite guos mei swarte wjokUteinen fait fansels fuortdaliks op. It binne "dwaalgasten". Ferdwaalde frjemde Wigels jouwe jo in kick as jo se ynienen yn'e fierker krije. By Lauwerseach yn'e Bantpolder slet der sa ris in kear in "Roodhalsgans" tusken tUzenen pauganzen yn. Myn maat en ik wreaunen Cis eefkes yn'e hannen fansels. Sok nijs slacht yn by fikellju en elk giet der op ôf. Wa sjucht no net graach in "exoot"! In pear jier ferlyn strutsen der seis pestfUgels yn'e beibeammen fan'e skoalftm oan 'e Boekeleane del. Guon bern mienden dat it rare profters wienen, oeren hálden it op putters. Moei stil mei de tUfkes omheech bleaunen se foar it finster sitten. Dit wie raak: op in pear meter eifstán samar nuete swervers át 'e talgabosken fan Siberië flak taart r a Al rillegau lei de telelins yn't skoft yn'e oanslach. it slagge my in pear foto's te meitsjen. Net sa dUdilk seach ik de reade lakstaafkes oan'e wjukpyiken. Mar as de sinne der west hie Fandér ek de nam me Lakfeigel. It doel fan dy kraalreade punten is noch in riedsel. It waar wie doe te min om de moaie sidestruktuer te sjen y n ' e fearren lelt. Dat slagge my wol yn 1965 en 1966 doet der in ynfaazje fan pestfeigels wie. Ek letter binne der wol wer grutte keppels samarCA 'e wide spjirrebosken fan achter de Oeral wei yn üs lán west. Ik snap e e r n e e t fan, b u o rm a n B e r tum!Hat d e gemeente d a t s el a s ei n? Lis t noc h i o n kear a t volle j a ??

Het " d o r n e e al c 00i dn o f g e m o ( e ) n

Guon wienen sa nuet dat de kat se seiner te pakken hie. Skoften hat der ien yn'e skoalfitrine stien mei deftich befke en tUfka De wynreade gláns oer kop en boarst gie starichoan fuort. It feit dat dizze fUgels sa no en dan kamen en ek noch mei massa's tagelyk joech him de namme fan pestffigel. Dizze prachtfUgel soe de pestsykte mei nimme, sen bygelool. En dy pestnamme hat er noch. Bombycilla garrulus soe eins better "sidesturt" neamd wurde kinne_ wachtsjen is no wer op in flinke ynfaazje. Omrop Frystán hat al meldingen dien fan inkele waarnimmings. Sa't it liket, sil der in strenge winter komme. Dat wa wit, komt der foar in nije átvestéddetacht, noch in grutte swerm nomaden Ut Laplán en Siberië wei hjir hinne setten En dér hat fanseis gjin Fries de pest aan. Pier Zijlstra.

Numerologie. Ons leven is doortrokken van getallen, het is zo gewoon dat we er niet verder bij stilstaan. Er ligt echter nog een betekenis wereld achter, al en toe word je je daarvan bewust. doordat je een voorkeur hebt voor een getal of dat je een getal j e geluksgetal noemt. We zien ook in het Joodse en Christelijke geloof dat bepaalde getallen als heilig worden beschouwd zoals de drie en de zeven. Alle getallen hadden/hebben echter een diepere betekenis. Hier volgt een korte lijst van sleutelwoorden voor de getallen in bijbelse ti j den. 0. B ro n v o o r m ani fes tati e 1. God, d e eni ge onv eranderl i j k e g o d d e lijke eenhei d. 2. Dual i tei t mens el i j k , ni et goddel i j k . 3. E i g e n s c h a p p e n v an 1 + 2 = 3 v ereni gi ng v an goddel i j k e en mens el i j k e ei gens c happen. 4. De i dee wi n s ol i di tei t s tandv as ti ghei d. 5. De mens hei d m et haar v i j l ontwi k k el de z i ntui gen. 6. E v enwi c hti ghei d, gez ondhei d, v rede. 7. De z ev env oudi ge a a rd v an de m ens hei d, v ol hei d, rus t. 8. V erz amel en, s terk te, k rac ht, to e n e m i n g . 9. Cons ol i dati e, c ons erv ati e, mens el i j k hei d (Go d s d i e n a a r zijn o p dez e a a rd e ).

De moderne numerologie is gedeeltelijk ontstaan uit deze begrippen. 3j kent betekenis toe aan geboortedatum en de volledige geboortenaam, waarbij iedere letter in het al fabet een getal s waarde v ertegenwoordi gt. Via v ers c hi l l ende getal s s y s temen en berek eni ngen is het mogelijk hieruit een pers oonl i j k hei ds anal y s e op te stellen.

''Op de fraach fan de redaksje fan Bulte Nijs, wat myn winsk !aar '94 wêze soe, wol ik graach sizze: "Yn in wráld te libien wêr't ynstánsies as Amnesty International, Foster Parents-help-ferienings en ynstellings foar Roemenië, Bosnië, Siid-Afrika as wer dan ek op 'e wráld oerstallich binne en dat alle minsken op dizze ierde yn trede mei elkaar hbie kinne sCinder oarloch en geweld", want: "Minsk wêze is in wCinder, Minsk wurde is in keunsr Berend Minties

Bij v ergel i j k i ng v an twee numeros c open k rijgen we een rel ati enumeros c oop. Maar ook eenv oudi ge getal l en als hui s nummers dragen een betek eni s , oftewel trilling zoals dat bi nnen de numerol ogi e g e n o e m d wordt. Het lev en v an een mens is cyclisch. De cyclus betreft s teeds negen j aren D o o r k en-

nis te hebben over je eigen cyclus worden ervaringen en gebeurtenissen begrijpelijker. V oor n a d e re i n fo rm a ti e en pri v ec ons ul ten tel efoon 2273.

Margriet de Koning.

d e rs f a n j o h a n ! hoege wy n e t l a n g e r Sjooh,ik w i t f a n - I t i e h i e l a m p e l ! s o l s o k w o l d a t i r J o w i . i rd e d e s b e h e a r - Dan b i n n e v y b e i d e h a n e b e l e e t i n g m e L . r h e h e a r d e r c on g j i n te betel j en! ge hos g j i n h a n i s , d o r e i g e n e r e n d i S ro m Kas ea..1 =a= i t g i e t h j i r s u u r(' d e s ••• om i t f b e h e a r pri n- a cipe! n m y n h a n e n


GELUKKIG NIEUWJAAR

1994 DAT VERDIENT EEN

ƒr I Bleekers - - " S lè Bloemenboetiek '2 V .2 ,' • t 4i :r

BLOEMETJE

!As it om bouwen giet ONDERHOUD 17 U w adres voor: VERBOUW J=7 R E N O V A T I E Havenkade 2 Koudum Aannemersbedrijf Tel. 05142 - 1293 fa S.H. de Jong en zn.

Keuze u it duizenden Bloemen en P la n te n in een wereldwijd assortiment • • • •

V el e soorten Z i j debl oem etuk j es • G m ene en bonte Pl anten V el e opgemaakte Pl anter u3ehal en • Kadobonnen voor bi nnenP r ac ht sortering aparte T ui npl ant en b u i t e n p l a n t e n F l i nk e sortering Sni j bl oem en • A p a r t e gr oenten en f r ui t af del i ng altijd vers van de veiling • O n z e fr uithal al ti j d wel koopjes dus voor een bloemrijk idee, uw bloemen en plantencentr um

Tuineentrurn Welgelegen

T.o. D e E n k e , Koudum tel . 05142 1 8 4 3 - 2201

BLUE AIR tvazdrogef S 52 t Tny•rnmeto•I 1 5 kg q trworn•I •••1 e0not7n5C•a•erd 56,a55,0p 42 c 7 ,o ~In h a m 5,•v •r,7",•9 ISslan 1 1 • 1 5 .1 0050 Leetenim diatl e • .1025.11C» i ,,,, Ahneospir Pl. Pl •d es • 55 • 56 cm t e l ..5 r E-nov* v«rough 2.3 kWh 1 2 0 a s o m . . « t m n i e t c r t a k o w a r o o r .

Installatiebedrijf Hiemstra B.V. Hoofdstraat 18 Tel. 05142-1232

WI NTE RS LAAP OF

WI NTE RS CHI LDE R? ennt• • or.ák, ac y .1 o ff er,. 1-utr. F ile • • • ~ 1 > a m • Jen," ernt •••• 15tor.. 54ky. dvigro t5 • :r ato mc.oonpnef n , •dterninod 1 , 1 .1 1 0 W & k m 1

~

r

•••••51•1•1e o ,momontad o b o J Lhm* é...b.v.* n • t e .~ i g pe r ion ; I t per •••• pol d ,r Ik'doo•om0.do • • • • • •• • • . dhow-d t ' v oaa.dre• och •••ortP e

-1 De Vries 1 Bakkerij Hoofdstraat 5 iel.t 05142 - 1279 - Kuucluni 2 3 '" 0 1 °. — k X m S AT E L á Lt I T I iffiliqUL MOR •• P AR ~ ~ . E ~ k t V I D E iO:

Pri$10 Print Ongelcolliil goed in Ideut

Wij wens en iedereen een gezond en geluk k ig 1994!

Nu bij uw volle film 'n

'AN TO:

D S O

I C

pracht CD voor f 3,95* 1 , . . . r 1 . 1 d 4 1 « , i • J a

Boekhandel

Muizeiaar

Fotohandel

Hootds traal 10 8723 B H K oudum

10

j DE J AGE R E 1 0 Hoc id s li• • t 75 KOo d U ln ; a 1 lobb) 72ak S c h i l d e n b e d r i i f m T il 05112.2030 1 • • • p r r 4 n 1 E 5 l v d . b o m

riE kAllik OEPL DD1 par iat if air oz t iz ar

BN 045 1994 nr 1 jan  

Gefeliciteerd Elske Fekkes tredde op it "Foardracht Ferstival" - Dorpskrant van Koudum - 6e jaargang nr. 1 - januari 1994 - H I ars ,ig,4 5...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you