Page 1

- - [ B u l t e N i j á Drie

- Dorpskrant van Koudum - 4 e j a a r g a n g n r . 6 Koudumers j u "Beantsje n i fan it per" 1 9 9 2 Zodat betrokkenen zich gemakkelijk voor een "akkefietje" op het podium

Voor de vierde keer in successie is lig. onderscheiding, zo kunnen we die toch wel noemen, uitgereikt aan iemand/eventueel meerderen die zich verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor, met name de Koudumer samenleving. Er aan verbonden is een zilveren insigne. Deze is beschikbaar gesteld door de Veren ing van Dorpsbelangen. Dit is het zogenaamde Koudumer Beantsje, gerelateerd aan het feit dat sperziebonen van Koudumergrond een bijzondere kwaliteit hebben. De redaktie van ''Bulte Nijs" had de eer hiertoe een keuze te maken uit suggesties zoals die door dorpsbewoners zijn ingezonden. Ook deze keer lukte het de presentatoren van dit onderdeel van de traditionele dorpsavond rondom koninginnedag, om tot het eind toe onzekerheid te doen bestaan bij iedereen, rondom deze keuze.

van "de Klink" lieten strikken. Van de wnd-voorzitter van "Dorpsbelangen" liet het trio: Gert Folkertsma, Jan Hoekstra en Ulbe Postma zich het "Beantsje" opspelden. Uiteraard werden hun dames flink in de bloemetjes gezet. zij zijn immers de steunpilaren op de achtergrond. Over de motivering van de "Beantsjeferkiezing" het volgende: Sinds ''jaar en dag" kunnen deze mensen als aktief worden gesignaleerd in de sferen van Oeverzwaluwen, afdeling voetbal, muziekvereniging Nij Libben, de paardesport, Dorpsbelangen, E.H.B.O. enz. Hetgeen betekent dat allerlei akties door hen georganiseerd of gecoördineerd worden. Wat betreft sport en muziek kan met recht van een hardhouten trio worden gesproken. En het was op grond hiervan dat de bazarcommissie, uniform- aktiecommissie, oudpapiercommissie enz. enz, gezamenlijk voor het voetlicht werd gehaald. Het zou te ver voeren om in extenso hun inzet uit de doeken te doen en vermoedelijk zou dit door betrokkenen ook niet op prijs warden gesteld. Ze zouden zeggen "Dat heart der no ien kear allegear by". En zo hoort het ook. Of niet dan? Redaktie Butte Nijs

Koudumer Marktdagen

Optocht Feestweek 1992

Ongeveer 80 standhouders zijn aanwezig vanaf 10.30 tot 17.00 uur op DINSDAG 21 en 28 juli en o p 4. 11 en 18 augustus a.s. met oude ambachten. Kinderattrakties zijn op dit moment nog niet bekend. Wijnfeesten met ''levende" muziek: DONDERDAG 23 en 30 juli en op 6 en 13 augustus a.s.

De voorbereiding is in volle gang en er wordt door de Optocht kommissie al heel wat "afvergaderd" De maand mei is voor de kommissie altijd een spannende tijd want dan pas blijkt of er voldoende wagens gebouwd zullen worden. Het lijkt er nu op dat dit zal slagen, alhoewel één of meer wagens extra de kommissie zeer welkom zou zijn Maar ter algemene kennisgeving en geruststelling: De optocht gaat door Namens de Optochtkommissie, G. v.d. Goot - Stellingwert, Beukenlaan 7

Cafetaria Tarantella tiouldstraat 25 8723 BE Kouduin I d . 05142 1 6 8 6

Voor een koele drank of een hartige hap

Nieuwe kleedaccommodatie Oeverzwaiuwen

Op 15 mei j.I heeft wethouder mevrouw Schilstra de nieuwe kleedaccommodatie van SV Oeverzwaluwen officieel geopend. Tal van genodigden waren daarbij aanwezig. Ook de plaatselijke jeugd werd door het oplaten van ballonnen bij de opening betrokken

In dit nummer: Een speciale "Voetbalbljtage" over "het Eerste" van Oeverzwaluwen dat door de fantastische prestaties dit seizoen vriend en vijand verraste. Kijk snel op pagina 5, 6 en 7

Feest Cbs It Grovestinshót Op 29 april j.l. was er weer het jaarlijkse schoolfeest van de Christelijke basisschool "it Grovestinsh6f" in "de Klink". Op deze avond werd er een grote talentenjacht gehouden, waarvoor de bekende Blitse Bill "Dijkstra" helemaal was overgekomen vanuit "Tinholts-Amerika". De kinderen van groep 1 t/m 7 lieten hele mooie acts zien: goochelacts, 25 zingende baby's en een play-back-act van boerenpopliedjes. Het was een wervelende show en alle artiesten in de dop werden aangenomen voor de nieuwe ''Blitse Bill Super-fantastic Non stop show". Na de pauze kwam groep 8 op de planken met de musical "Een speeltuin h e t einde!" In deze musical lieten ze zien wat kinderen kunnen doen om grote mensen aan te zetten meer rekening te houden met kinderen bij het opzetten van een nieuwe buurt. De hele avond werd dankzij de inzet van de kinderen, vele ouders en het onderwijzend personeel een geweldige happening


Fe ra n t wu rd i n g B ul l e Ni j s Opl age 975 s ti k s Redak s j e: A ndrea Tro m p , Ds . L. Ti nhol ts traat 3 0 Ytsje He tti n g a . d e Sy l 22 J. Ti m m e rm a n , D a m m e n s e w e g 3 9 Tsjikke B ak k er, B euk enl aan 6

Einredaksje: Thys W a d m a n Redak s j e adres : Ds L Ti n h o l t s t ra a t 24, K o u d u m Opmaak : Dec orboo re c l a m e K o u d u m

Folowork: T Wadman P ri ntwurk : Druk k eri j G d e Vri es , E c h t e n e rb ru g

Advertinsjes: B. Mi ntj es F v a n Inthi em as traat 40 8723 A C K o u d u m Fers pri edi ng: B uei tferi eni ngs 1 s te t re e d y n 'e m oanne m . ü . f j u l y a u g u s t u s A b o n n e m i n te n : Yn't k ahnderj i er Leden Do a rp s b e l a n g t 4 , 5 0 Net l e d e n f 7 , 5 0 Abon. o m u te n s t 25.00 S pons ori ng: Vnl W v a n Do o rn ti l . 1 3 2 0 Kopy : Foar d e 14e l a n 'e m o a n n e b y i t redak s j e adres .

Bank/Giro nilmer: B ank gi ronr 3 3 . 3 5 . 6 5 . 1 9 3 B ul te Ni j s Pos tbank nr. 8 2 5 4 5 7 B ul te Ni j s

Re(d)aktie Alwer it léste niTimer fan Bulte Nijs foar de simmer fakánsje. Wat giet in jier hurd foarby, is 't net ? In bisUnder nfimer, dizze Bulte Nijs: Wy hawwe dizze moanne in 'special" oer "it Earste" fan Oeverzwaluwen. Dizze mannen hawwe sa'n bytsje alles wem wat der te winnen wie: in prima stikje "Koudum-promoasje" linke wy. En dêrom komme se wiidweidich can it wurd. Ek de Koudumer Beantsjes fan it jier komme noch efkes oan bar, lykas de Koud umer sakebeurs. En fansels noch folie mear • Y n dit nOmer ek de oprop om it abonnemintsjild oer te meitsjen. Doch dat no ris daliks! De redaksje docht it yn de kommende moannen wat kalm(er) oan, it folgjende riCimer ferskynt op freed 4 septimber (kopij ynleverje boa 14 augustus !) Ellsenien in goede lakánsje tawinske !

Lezers schrijven Nadat ik v oor de derde k eer de k ans k reeg om m et een g ro e p naar Albanie te gaan. heb ik di t weer aangenomen. Men l eert het l and en bev ol k i ng ook beter k ennen als m e n er vaker k omt. Op 9 apri l moes ten we 's morgens al o m k wart v oor 8 op Sc hi phol zijn, dat is v roeg v anui t Fri es l and, m a a r ik k on s l apen in P urmerend en daar v andaan werd ik netj es weggebrac ht naar Sc hi phol . De v l uc ht was v oors poedi g: eers t naar Z r i c h in Zwi ts erl and dan ov ers tappen naar Ti rana een heel rus ti g vliegveld V o ri g e k eren zijn we ov er en d o o r Joegoslavië gev l ogen, ik ben nu alle dri e k eren o p een andere pl aats het l ano bi nnen gek omen V e rd e r gi ngen we m et auto's naar Durres , een flink e hav enpl aats . Daar zijn we steeds gebl ev en en hebben el k e dag bus toc hten gemaak t W e zijn 6 of 7 k eer naar het depot gewees t h e t eni ge in Al bani e. W e hebben d a a r hard gewerk t: z ak k en gev ul d m et k leding, schoeisel en ook v oeds el pak k etten hebben we s amenges tel d D a t gaat dan p e r hel i k opter naar afgel egen pl aats en waar geen bussen k unnen k omen. Ook zijn wi j in b e rg dorpen gewees t. v er te gaan, moei l i j k te k omen D e laats te s tuk k en moes ten l opend, er is dan geen ec hte weg m eer E n het gaat steeds o m h o o g D e bl i j ds c hap in het d o rp is groot z e hebben n o g nooi t W es terl i ngen gezien W e z i ngen in hel dorp, wo rd t via Al banese tol k en v ertel d waar we v andaan k omen en wat wi j doen: ev angel i s ati e en hul pv erl eni ng We del en l ec tuur ui t en e r wo rd t k ort ui t de bi j bel ges prok en D e bel angs tel l i ng is groot. Na dien w o rd t er k l edi ng e t e n en schoeisel ui tgedeel d. Ook bez oek en we m et 3 groepen dan nog gez i nnen en m e t een tol k k unnen zij en wij el k aar iets v ertellen. Het gaat bij h e n mees tal ov er de v rijheid v an nu en de v erschrikkelijke di c tatuur van pl m. 40 jaar en f a milieleden di e in gev angens c hap ges torv en zijn. E r is veel gas tv ri j hei d en hartel i j k hei d in hun a rm e k leine hui z en m et vaak 1 o t 2 grootouders . V erder hebben we een s c hool bezocht, een k i ndertehui s , een wees hui s , een kraamkliniek en een paar kleine wink eltjes . Overal zijn we m e t v reugde begroet. Gel uk k i g k onden we ov eral wat brengen H e t l eeuwenaandeel k om t ui t het depot V rac htwagens v anuit Nederl and, Noorwegen. Zwi ts erl and en Hongari j e hebben we gez i en bij h e t depot. Het is v eel werk en prak ti s c h onmogel i j k o m de hel e bev ol k i ng te di s tri bueren

Liet foar Nijefurd Dit is it lán fan marren en fan klifEen, fan bosken en fan see. fan hege wolke - loften, it lán fan blommen en fan fee, dit is it lán fan Morra en fan Fluezen, fan skûtsje en fan skou, it lán fan tiken wite seiltsjes, dit is lán fan greide en fan bou. refrein: Nijefurd, Nijefurd, Nijefurd, Nijefurd Dit is it lán fan dobben en fan pleatsen, fan roek en fan áld-hij, fan wide fiergesichten it lán fan stro en krintsjebrij dit is it lán fan skeet en argewaasje fan wille en fan fleur it lán fan tsjoenster en fan brijbek, dit is it lán fan skiednis en fan kleur. Dit is it lán fan: stean yn de tradysje fan meigean yn de tlid, fan hichten en fan dellings. it lán fan rést en ungetlid, dit is it lán fan trije fryske stéden, fan it sal en fan it nut, it lán fan twa kear trije doarpen. dit is it álde lán fan Nijefurd Bov ens t aand lied we r d d o o r enkele burgemees t ers gez ongen bij de o p e n i n g v an h e t nieuwe gemeent ek ant oor te Workum. Tekst en muziek: Henk v.d. Meer.

H. Smits, Nij Claerbergen

Beheerscommissie Fijn, u zit op dit moment gezellig in Bulte Nijs te lezen. Dat doet ons goed. Zou u als u hem straks uit heeft even de moeite willen doen om het abonnementsgeld over te maken? Als u lid bent van Dorpsbelang betaalt u volgens de informatie op de infopagina. Bent u geen lid dan betaalt u f7,50. Abonnementen om Utens f25,. De betalingswijze vindt u in de colofon op deze pagina. Hartelijk dank voor u medewerking. Met vriendelijke groet. De Beheerscommissie. 2

Lekker in de Buurt A-markt De Boer Hootostraat 12 8723 BH Koudum Tel. 05142 • 1467

RedeBoer


Nieuw hoofdstuk voor VVV Koudum e.o. Op de voorjaarsledenvergadering van de VVV Koudum e.o., 14 mei j.l. in Hemelum, is het besluit gevallen om de vereniging te laten fuseren met de andere 3 VVV's in de gemeente Nijefurd tot één gemeentelijke VVV. De nu plaatselijk opererende VVV's, in Stavoren, Hindeloopen, Workum en Koudum worden omgezet in afdelingen die plaatselijk een kantoorruimte beschikbaarstellen en het eigen gebied promoten middels het uitzetten van wandel- en fietsroutes en het bevorderen van toeristische activiteiten in eigen gebied. Zij verzorgen hun eigen ledenbestand en innen de jaarlijkse contributie. Twee van de plaatselijke bestuursleden nemen zitting in het bestuur van de centrale VVV. Eigenlijk verandert er voor de buitenstaander niet veel. De kantoren worden "bemand" door dezelfde dames of heren en ook van buiten ziet het kantoor er gelijk uit Wel zijn de omstandigheden waaronder deze mensen werken totaal gewijzigd. Voorheen werkten zij als vrijwilliger tegen een krappe vergoeding. De inrichting van het kantoor hing af van de hoogte der contributie die de leden bereid waren te betalen Dit leidde in het hele land tot een grote verscheidenheid in VVV kantoren. De Algemene Nederlandse Vereniging voor vreemdelingenverkeer stelde dat alle kantoren dezelfde mogelijkheden moeten bieden aan de klant. Het personeel dient aan voorwaarden te voldoen qua opleiding en de openingstijden moeten in het hele land gelijk zijn. Het hiervoor benodigde personeel is echter niet te vinden op een vrijwilligersmarkt dus dient alle VVV personeel aangenomen te worden op CAO voorwaarden en met een arbeidscontract. Ook de A.N.V.V. vindt het niet goed dat er binnen één gemeente nog meer VVV organisa-

MOER SL AG ERI J kg De

Slagerij M. de Boer GEEN TAFEL I E I;ROOT VOOR ONZE SERVICE -----

Wij v erz orgen en v erhuren • B arbeques tot 200 pers onen • Gouernei s ots tot 50 pers onen • Stoongni ts l ot eo pors onon

Vu •l l ss closgabeensr t a p w k o s t th saradei

ties actief zijn terwijl dat allang verboden was. U hebt waarschijnlijk al gemerkt dat het probleem in Nijefurd zich toespitste op de veelheid van kantoren. Van de 4 stuks mag er maar één overblijven. Wel mag een vereniging meerdere vestigingen exploiteren. Eén van deze vestigingen moet dan aan alle eisen voldoen en is mede verantwoordelijk voor de nevenvestigingen. In Nijefurd is nu door alle VVV's besloten om één vereniging op te richten die 4 gelijkwaardige kantoren exploiteert en "VVV Nijefurd" zal heten. Is er ook een voordeel zult u denken. Wel degelijk, denkt het bestuur. De toerist komt straks niet meer in een kantoor met alleen plaatselijke informatie maar staat eigenlijk bij 4 VVV's gelijk op de stoep. De klant krijgt een bredere informatie en de informateursitrices raken beter op elkaar ingespeeld. Er komt een gezamenlijk inkoopbeleid om zo veel mogelijk informatie uit het hele land te verzamelen waarvan de plaatselijke bevolking mee kan profiteren. Voor de aangesloten bedrijven is het interessant te weten dat er in heel Nijefurd met hun propaganda materiaal wordt gewerkt. Er gaat binnen enkele jaren één gemeentelijke accommodatiefolder verschijnen en daar zit al menigeen op te wachten. VVV Nijefurd een goede zaak maar het moet nog blijken. R.K

Oan 'e buit lage 1 • Collecte Nationaal Fonds Sport voor Gehandicapten bracht op

bfi.

• Elke eerste zaterdag van de Maand staat de Wereld Winkel in de Hoofdstraat. Voorlopig geen thuis verkoop bij Alie Flapper. Contactadres: Annemieke Brander tel 3111 of Ytsje Hettinga tel. 1383. Levensmiddelen bij Golff en A-markt • De districts-titel volleybal werd gewonnen door het selektieteam van c-meisjes uit de ZuidwesOmek met O.a. ROMeija Hoekema, Alderina de Jager, Anja Schreur en Francisca Smid,

O M k 301 WErlions a a s h e r s p a

Hooldattelli 11•11, Ko u d " h l 05112. 1329

3

Bedrijfsinformatie: Komilux nu Familux Donderdag 21 mei j.l. kon Koudum en omgeving voor het eerst kennismaken met de unieke winkelformule van "Familux". De zaak heropende op die dag zijn deuren aan de Hoofdstraat 22-24 in een pand met een verkoopopperkviakte van ongeveer 200 vierkante meter. ZKK B.V. noemt "Familux" een aanwinst voor het Koudumer winkelbestand. De mening van het Koudumer bedrijf wordt ondersteund door een fraaie vormgeving en inrichting van de zaak. Ook in het aanbod hanteert "Familux" een bijzondere formule. "In alle produkten zal de klient een duidelijke voorkeur voor de betere merken constateren", zegt woordvoerder H. Hoekema namens de ZKKB.V. Dat bewust streven naar kwaliteit is iets dat kenmerkend is voor de "Familux"formule. Opvallend is ook de konsumentvriendelijkheid, weergegeven in verlichte schappen, de gangpaden zijn breed en de kleuren uitnodigend. Speciaalzaak Iedere afdeling van "Familux" zou omschreven kunnen worden als een kleine speciaalzaak. Van de verscheidene produkt-groepen is veelal het konnplete programma aanwezig. De klient vindt er huishoudelijke hulpmiddelen en elektrische apparatuur, serviezen, glas en porselein, keukenen badartikelen, speelgoed, tuinmeubeien en kado-artikelen. "Alles van gerenommeerde merken", zegt bedrijfsleidster Jantine Pruiksma. ''Tot ons aanbod behoren ook veel leuke "trendy' artikelen. Dat is ook een van de charmes van "Familux" .inspelen h e t ops nieuwe n e ontwikkelingen l en behoeften. Zo is bijvoorbeeld een origineel kado snel bij ons gevonden". Men wijst er overigens op dat. hoewel "Familux" het zelfbedieningsprincipe hanteert, het service-aspekt gehandhaafd blijft. "De medewerkers zijn met alle produkten vertrouwd en zijn in staat om met grote deskundigheid te adviseren" Scherpe prijzen "Familux" is aangesloten bij een grote landelijke inkoopkombinatie. Voor de konsument betekent dat aanmerkelijke voordelen. Niet alleen in de samenstelling van de kollektie maar ook waar het de prijsstelling betreft.


Koudumer Zakenbeurs JR5 K M O _N 2 3 M E I 1 9 9 ?

Foto mer Zakenbeurs 1992, de heren Zwerver, de D Jager en Wittermans Op 21 mei j.l. opende Falko Zande stra de voorjaarsbeurs 1992 van d Koudum. rHierna werden alle kinderen in de i gelegenheid gesteld om een hande tekening te vragen of even met Falo ko op de foto gezet te worden. Vrijr dag was er een bloemschikwedg strijd en een modeshow, beide ona derdelen trokken weer veel pun bliek. Op de zaterdag was er een i speciaal kinderprogramma geors ganiseerd met o.a. een ballonnena wedstrijd, 's avonds was er een t goochelaar die allerlei vreemde o fratsen uithaalde tot grote hilariteit r van het publiek. Tot slot van de e beurs was er nog een optreden n van Frank Ashton waarna de beurs v werd gesloten. Totaal trok deze a beurs 2500 bezoekers Hierbij wiln len wij graag alle vrijwilligers en d standhouders bedanken voor hun e geweldige inzet. K De beurscommissie o u d u Ferline wike wie it einlings ris in knap-

Ut 'e Smidte

pe dei, dat jo koene wer ris om hCis en hiem hinne. 't Skoffeltsje mar ris troch it rikhste ColkrCKI. 'k Wie foar tiCts dwaande en dêr seach ik Siebren sitten op syn bankje einder de grutte kastanje beam. In praatsje is dan gau makke, wat sit it dan gesellich en wat is dan in oere tiid ? Wy hienen it wat oer eartiids en wat d'r al net feroare is. Praat genach. In Dijtser kaam mei syn auto mei karavan de Easte del mar wie fiif minuten letter al wer werom. Hy koe "nicht weiter" sei er en hoef er nou yn Hielpen komme koe. It safolste "slachtoffer" fan Us nije rfinwei, hy wie it paad bjuster. It gers stie by Siebren nochal

Koninginnedag 1992 Op 30 april zijn er weer diverse aktiviteiten georganiseerd door de Oranjevereniging. Als eerste was er 's morgens de optocht, een feestelijke ronde door het dorp van allemaal enthousiaste en vrolijk verklede kinderen. 's Middags was er een spelmiddag voor de schooljeugd in de Sándobbe met springkussens, balspelletjes e.d. Er deden veel kinderen aan mee, het werd dan ook een vrolijke middag. Het bestuur van de Oranjevereniging bedankt alle begeleiders die geholpen hebben, zonder hen zou alles niet gelukt zijn. 's Avonds stond er een Oranjekonsert op het programma georganiseerd in samenwerking met Nij Libben e.a. Ook hiervoor was de belangstelling groot. Er werd een gevarieerd programma gebracht. Kortom een geslaagde avond. Uitslag van de optocht De hoofdprijs was voor Elida• Elyon. Gerson en Kores Leenstra, "Kinderen van één vader geef elkaar de hand" le prijs: a. Ban Meyering. Rob Miedema en Sjouhe Folmer. "Oud en Nieuw" b Bar t en Joop Beekman en Coen en Jaap Eisma. "Vandalisme is zo kinder achtig randa - c . Dijkstra, S j o "Bommel e r d en Nijn naar hel feestfestijn" e n 2e prijs: a. Brenda Grace Bakker, "LieveheersM i b, -Femke de Jong en Annemarije beestje", Bloem "Waarzegsters". c. Lucky Broersma en Femke Folmer. "Wie wil er een Koninklijke feestneus?". 3e prijs: a. Jason, John, Mark en Thomas Hol. "De vier musketiers" b Jelije Abrna. Jelma de Lang. Manen Abma en Durk Abma. Olympisch jaar met een oranje ti ntj e H et neke "Prinsessen". - c .en Annerixt F e n Wadman, 4e prijs: a Janni e v.d. Stap, en Rika Buma, • Hendrika Melchers. "De lette peaske pykjes". c Kriste' Pries en Michiel Lagerburg. "PrinsesM je en Prins". a dat ik sei der wat fan It wie foar Siej bren gjin probleem: Peterson komt o der oan, dy hat sa'n masine, dy r feecht it der sa bar my dif. De post e kaam en brocht Siebren in hánfol en n efkes letter kaam Jaap Peterson my e syn m gersmasine. Van der Werf Ut Bakehuizen moast ek by him wêze, dat imei syn fjouweren hiene wy in besteklik s petear. Siebren beseach syn post, wat drukwurk, in fakbléd en in aanj sichtkaart fan buorfrou Herma. ''Moate te jimme ris sjen". sei Siebren "is ' t s net in lust en hielendal tilt Italië. Foar" dat ik dea gean wol ik dér ek noch ris b sjen !" "Dan meist wol opsjitte", wie it . kommentaar fan Van der Werf S Berend. a n n e 4 H o e k

De Utstalkast. Een Koudumer over zijn hobby. Jan Werkman, Grovestinsstraat 4

"Mijn betrokkenheid bij voetbal, ja daar vraag je me wat. Het is niet als hobby begonnen want voor ca. 6 jaar geleden kwam ik nooit naar de velden om te kijken, maar aoor omstandigheden ben ik erbij betrokken geraakt doordat ik werd gevraagd (door Joeke de Lange) om met een busje voetballers naar Witmarsum te rijden. Met zweet in mijn handen en dichte mist want ik durfde toen al 2 jaar niet meer achter het stuur wegens een ongeval, en ik ben De Lange nog steeds dankbaar dat hij mij toen heeft gevraagd. want later heb ik nog diverse ritjes gemaakt met de jeugd naar toernooien e.d. Dit waren wel de mooiste momenten omdat je soms een hele dag op pad was met de jeugd en van hieruit ben ik steeds meer in het web verstrikt, maar met plezier en daar gaat het toch om. Want momenteel verzorg ik de limonade en koffie voor de jeugd en jeugdleiders en ik dacht dat ze wei tevreden waren, maar dat kunnen zij beter beoordelen dan ikzelf En vooral in de nieuwe accommodatie zorg ik met de leiders ervoor dat dit in optimaforma blijft, ik bedoel dus geen vernielingen o.i.d. en dat lukt wel want de jeugd voelt zelf ook wel dat dit moet (dus jongelui hou het zo). Ik ben in het seizoen zaterdags al om 7.45 uur aanwezig om koffie te zetten, zowel voor de gasten die wij ontvangen, als voor de mensen die de terreinen klaar maken en dit doe ik dan tot ca 13.00 uur. Maar mijn grootste hobby blijft tekenen en knutselen. Verder hoop ik dat ik in het nieuwe seizoen en bij goede gezondheid weer voor deze jeugd mag werken want wie met jeugd werkt heeft een ideaal".


VOETBALBIMAGE B U I T MUS

Eerste elftal OEVERZWALUWEN opnieuw kampioen 3e klas KNVB

en i eder die in de afgel open peri ode de v erri c hti ngen v an "h e t E e rs te - v gev a nol gd, O ise ongetwi v e r j zfel w a l udew i ndruk e n v an de fantas tis c he pres tati es . Wij, ais redahl i e heeft d Onder van Bul te Nijs ook . Wij v roegen enk el e di rek t-betrok k enen naar hun erv ari ngen, naar hun v erwac hti ngen v oor het k omende s eiz oen en wi j s tel den hun de v raag: W at betek ent v oetbal v oor u? Maar we begi nnen m et een v oorwoord v an de s ec retari s v an de afd, Voetbal , d h r J . Keul en.

Als ie zo bij Koudumer supporters het oor te luisteren legt, hoor je ze vaak praten over vroeger. Eind zestiger jaren toen hadden we toch een le elftal, zo een hebben we we nooit weer gehad en dan hoor je allerlei namen noemen van spelers die toen meespeelden. Het is waar, er was ioen een zeer goed elftal, een elftal met snelle en gevaarlijke spitsen wat blijkt uit o.a. een uitslag van 13 - 0 in het seizoen 1964 - 1965 in de lste klas F.V.B. en het jaar daarop in de 4e klas KNVB. was er een doelsaldo van 63 voor en 27 tegen. Met een gelukje kwamen ze toen in de derde klas K.N.V.B., door een versterkte promotie. Toch hebben ze het toen 5 jaar in die derde klas vol kunnen houden. Ook toen waren er bloedstollende bekeravonturen. Het eerste elftal van nu kan het blijkbaar niet zo lang uithouden in de derde klas K.N.V.B In het seizoen 1988 - 1989 een éénjarig uitstapje en nu het afgelopen seizoen weer een éénjarig avontuur, maar nu één met een feestelijk tintje. Wat het elftal uit de jaren 60 nooit heeft bereikt, heeft dit wel kunnen bereiken: dit elftal is denk ik completer dan het elftal van toen en daarom moeten de Koudumers van nu weten dat alleen dit elftal het heeft gepresteerd om te promoveren naar de 2e klas. Dit elftal heeft het elftal van vroeger overtroffen en daarom praten we voortaan over de jongens van het seizoen 1991 - 1992 en over die van het komende seizoen, want we denken toch met z'n allen dat ze dat best aan kunnen We praten steeds over een elftal, maar met elf spelers kom je er

niet. De basis van Oeverzwaiuwen bestaat uit 14 spelers die,ultgezonderd Andries van der Galiën (vorig jaar toegetreden) al jaren met elkaar optreden. Zo krijg je natuurlijk een groep die goed op elkaar ingespeeld is zowel in als buiten het veld. De andere 13 spelers zijn: • Mindert Veenstra, met 31 jaar de oudste en al vanaf zijn junioren tijd bij het eerste onder de lat. • Wim van Dijk, speelt iets korter in het eerste elftal en is 30 jaar Verder • Theunis (Jo sr.) de Vries, 25 jaar. • Rein Smid. 28 jaar • Folkert Meichers, 28 jaar. • Ype Haylema, 22 jaar. • Loike Boerstra, 24 jaar • Luutsen de Vries, 23 jaar. • Johan Hoekema, 25 jaar • Theunis (E sr) de Vries, 28 jaar, • Jelle v.d. Velde, 27 jaar. • Klaas de Vries 26 jaar. • Hans de Vries. 25 jaar. Vanaf het vorig avontuur in de derde klas spelen deze spelers in ieder geval met elkaar. Natuurlijk moeten hier ook de namen warden genoemd van de voortreffelijke trainer Bertus Nijholt, van leider Jan Hoekstra en grensrechter Bote Haytema, een uitstekend trio

Op de foto van links naar rechts: Staand Trai ner Bertus Ni j hol t. Lol k e Boers tra. Mi ndert Veens tra. Andri es van d e r Gal l en. Theunis J o de Vries. W i m v an Dijk, Ype Hay tema,J ohan Hoek ema, Luuts en de Vries. Grens rec hter B ote Hay tema en l ei der Jan Hoek s tra. Zi ttend Theuni s Enne de Vries, Rei n Smi t. J elle v an der Veen H a n s de Vries, Fol k ert Mel chers en Kl aas de Vries.

Natuurlijk komen er in zo'n seizoen ook blessures en straffen voor. Daarom heeft zo'n groep ook hulptroepen nodig. Afgelopen jaar hebben de volgende spelers meegeholpen bij afwezigheid van basisspelers. Thijs Kroontje, als doelverdediger en verder Rein Bergsma, Eelke v.d. Velde, Roeiof Venema, Johan van der Veen en Hylke Zijlstra. Als deze selektie komend seizoen wat blessure vrij blijft en niet te veel straf oploopt, hebben we alle hoop voor de toekomst. In ieder geval hebben ze de supporters en net bestuur en heel Koudum een onvergetelijk seizoen voorgeschoteld, waar nu en in de toekomst nog lang over gesproken zal worden. Hulde jongens, zo'n selektie krijgen we ....? Namens het bestuur J.Keulen. Wist u dat • h e t b e s t u u r v a n Oev erz wal uwen n u a l over ui tbrei di ng denk t • d i t d e n i e u we k l eedac c ommodati e a a n gaat. • e k • a t l• g • a n •

aannem ers emen. n l u s " d h r, J . W erk m an s r. e n m v r• T. S m i t d e l t i j d besetuurs k amer beheren, a op vrijwilligersbasis gebeurt. d i tageheel d h r W e rk m a n e e n n i e u w werk pak v o o r a n deze func tie kocht. e hi j h e t geheel v erfraai de m e t een v l i nderstrik,

• d e ni euwe bes tuurs k amer e e n ec hte bal kenzolder heeft, • m e n i g e e n jaloers op z o'n k amer is. • d e mak ers thui s mi nder aan k (l)us s en toe kwamen. • d e k amer een heus e k elder heeft • d e z e nu v oorz ien is van een trap. • "D e Klink" I25.000.- v oor de bes tuurs k amer schonk. • v el e gek l eurde ballen in de bomen hingen • J oek l e de Lange z e er weer uitviste.

Deze extra voetbalbijiage is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Friesland Boating De Tille 5 te Koudurn. Bedankt voor de bijdrage!

5

• e r een ec ht pri k k el draad o m het trarningsveld z i t • e e n b a l z i c h n i e t dri e k e e r a a n dez el fde draad s toot, • d i t "prikkelidee v a n hoger (gemeente)hand kwam • Oev erz wal uwen n u ov erweegt balsubsidie bi d e e m e e n t e aan te vra e n


VOETBALBULAGE BUL'FE MUS Na het behaalde kampioenschap in de 4e klasse gingen we met veel zelfvertrouwen het nieuwe seizoen in Voor je daar aan begint stel ik voor mijn eigen altijd een bepaalde doelstelling vast. Deze waren: le : handhaving in de 3e klas; 2e: periode titel; 3e; II team verjongen. Als je nu terug ziet blijkt niet alleen dat deze doelstellingen uitgekomen zijn, maar zelfs nog meer dan dat We startten na het afsluiten van een redelijke voorbereidingsperiode, de kompetille met 2 gelijke spelen tegen

resp, B.C.V. en Aduard. Daarna werd thuis van Harkemase Boys gewonnen. Als je dan uit 3 wedstrijden 4 punten hebt gehaald mag je van een redelijke start spreken. Voor de beker werd in het Abe Lenstra stadion 2e klas Heerenveen verslagen. Tot de winterstop speelden we goed voetbal. V 12 , wedstrijden en 20 punten. Op de voet I e gevolgd door Leeuwarder Zwaluwen 12 - 17 en Buitenpost 12 - 16. Na s lwinterstop kregen we een kleine de o t terugval. Na 1 1/2 seizoen de eerste e n kompetitie nederlaag in en tegen Leeuwarder Zwaluwen. Daarna nog d enkele gelijke spelen en na 17 wede strijden stonden we weer op gelijke z hoogte met de konkurrentie. De laate 4 wedstrijden behaalden we het ste p maximale punten aantal. Tot slot e moesten we naar Buitenpost waar een r gelijk spel genoeg was om de kampioensvlag te hijsen. Verwachi tingen voor het nieuwe seizoen zijn o met inzet van iedereen ons proberen d handhaven in de 2e klasse. Verte e trouwen heb ik hier wel in als de supa porters ons net zo voortreffelijk blijven f steunen als in afgelopen seizoenen.Voetbal betekent veel voor mij. m Vanaf jonge leeftijd ben ik net zoals e iedere pupil met voetbal gestart. Niet t alleen bij de club maar ook vlak na schooltijd waren we met een aantal vrienden altijd met het spelletje bezig. Als junior begonnen bij v.v. D.O.G Wolvega, daarna de overgang naar de senioren, bij de inmiddels gefuseerde vereniging F.C. Wolvega.

Na 4 seizoenen in het le elftal gespeeld te hebben, ben ik verhuisd naar Balk. Na daar nog een aantal jaren in het le team gespeeld te hebben, kreeg ik te maken met een zware knieblessure (meniscus operatie). Hierdoor was ik genoodzaakt om als aktief voetballer te stoppen. Om toch bij het voetbal betrokken te blijven heb ik een aantal trainercursussen gevolgd. Via jeugdtrainer naar hooldtrainer was een niet al te grote stap en die ging me redelijk goed af Na Woudsend 4 jaar, F.C. Wolvega 4 jaar, Workum 2 jaar, zit ik nu alweer voor het 3e seizoen bij Oeverzwaluwen waar ik het best naar mijn zin heb B Nijholt

Een (korte) terugblik op het afgelopen seizoen. Prima seizoen, slechts 1x verloren. De terechte kampioen. Bijna de hele kompetitie bovenaan gestaan. Over alle linies goed bezet. Prima verdediging, weinig goals tegen. Snelle voorwaartsen Ook het middenveld prima bezet. De verwachting(en) voor het komende seizoen? De verwachtingen zijn hoog gespannen. Twee seizoenen kampioen. Nu dus in de 2e klas. Zal het lukken ? De jongens hebben er zin in. Met dezelfde inzet, zonder al te veel blessures, moet het lukken. Sneu zou zijn als je na 1 jaar weer degradeert, Algemeen: Wat betekent de voetbalsport voor mij ? Heel veel. niet alleen voetbal, ook andere sporten hebben mijn aandacht. Voetbal toch wel op de eerste plaats Van jongs af aan ben ik er steeds mee bezig geweest. Als aktief speler. Als grensrechter, penningmeester, keuzekommissielid, leider enz. Het vult een belangrijk deel van mijn vrije tijd. Dus veel ontspanning. Jan Hoekstra De terugblik op het afgelopen seizoen, kan kort en krachtig worden samengevat: onvergetelijk!! Het hele seizoen bovenin meedraaien, een perodetitel pakken en in het hol van de leeuw kampioen worden voor 1500 toeschouwers, mooier kan het bijna

6

niet. Voor de eerste keer in de historie van de club in de 2e klas KNVB schitterend! Daar komt nog bij de successen in het bekertoernooi. Eerst in het Abe Lenstra stadion Heerenveen onder kunstlicht uitschakelen voor zo'n 500 meegereisde Koudumer supporters en dat na 21 penalty's. iets om nooit te vergeten. En nu ook nog de derde betaalde club van Friesland: Broekster Boys uit de beker wippen voor zo'n kleine 1000 supporters, dat is iets wat je waarschijnlijk nooit meer mee maakt dus geniet ik er nog maar even van. Want dit soort dingen maakt het voetbal zo machtig mooi. Wat het nieuwe seizoen ons brengen zal weet ik niet. want de 2e klas KNVB is voor iedereen nieuw, maar bang ben ik er niet voor. Als we de "winning mood" er wat in kunnen houden dan moeten ze ons zeker niet onderschatten. maar goed met dezelfde steun van de echte supporters moet ook het nieuwe seizoen weer wat hoogtepunten opleveren. Ik zie het wel zitten. Alle spelers hebben keihard gewerkt om dit te bereiken en we zullen onze plaats en club een zo goed mogelijk figuur laten slaan. Sport betekent heel veel voor mij. voetbal is daar een onderdeel van, maar naast het voetbal vind ik tennis en volleybal ook erg leuk Ik zou denk ik niet echt gelukkig zijn zonder sport. Nu is voetbal alles omdat het zo goed gaat, maar een paar keer verliezen, wat blessure-leed en je relativeert de successen alweer snel. nee voetbal is mooi, maar niet alles! Maar zolang ik gezond blijf geniet ik van het sporten en van het voetbal in het bijzonder. Met de d-pupillen kampioen worden is voor mij als trainer en leider net zo mooi als zelf kampioen worden. Het mooie van het voetbalspel op de jeugd overbrengen, ja dat zou ik niet willen missen. Th. de Vries Vorig jaar gepromoveerd uit de 4e klas, begonnen we met frisse moed het avontuur in de 3e klas, met aanmerkelijk meer zelfvertrouwen dan 2 jaar terug toen we in een seizoen


VOETBALBULAGE BULTE NUS weer degradeerden naar de 4e klas. Het uitgangspunt was nu meedoen in de middenmoot. Maar al spoedig bleek dat we de tot de kampioenskandidaten— behoorden. •

•• ••••••

Na de winterstop maakten we een moeilijke periode door, maar omdat dit ook gold voor de ander koplopers konden we de schade beperkt houden. Alleen in de uitwedstrijd tegen Leeuwarder Zwaluwen moesten we een verlies incasseren. Al met al een pracntig seizoen, met weinig ernstige blessures. Ook de steun van de supporters werd enorm gewaardeerd. Dus een terechte kampioensploeg We doen nu nog mee in de bekerwedstrijd, zaterdag 23 mei traden we aan tegen DIO Oosterwolde, Ook het tweede elftal doet nog mee aan de strijd voor promotie. Kortom ook incl. jeugd een bloeiende vereniging. Vooruilblik op het komende seizoen in de 2e klas K.N.V B. De trainingen beginnen eind juli, begin augustus naar we hopen met een zo volledig mogelijke selectie, want om mee te kunnen draaien in de 2e klas zal men de training hard nodig hebben. Zoals het er nu uit ziet blijft de spelersgroep gelijk, mogelijk dat er zich voor 1 juni nog enkele nieuwe spelers melden. De verwachting is niet dat we een makkelijk seizoen zullen krijgen. Men zal ook weer moeten leren een evt. verlies te incasseren, dat geldt voor spelers, bestuur en supporters die de laatste jaren glorieuze tijden met Oeverzwaluwen 1 hebben meegemaakt. Het devies zal moeten zijn, in een goede en sportieve sfeer handhaving in de 2e klas. Mijn ervaring als voorzitter van Oeverzwaluwen kan niet anders dan positief zijn, een eerste vereiste is natuurlijk een goede samenwerking binnen het bestuur. Ook het kontakt met de spelers is voor mij heel belangrijk.Er moet wel heel veel werk warden verzet, dat is eigenlijk alleen op te brengen als je zelf ook voetbalgek bent. Bovendien, nu we met Oeverzwaluwen zo in de belangstelling staan bij pers en radio Fryslán lijkt

me dat ook een goede promotie voor Koudurn. Een grote zorg voor ons bestuur is de financiële kant van de promotie, het betekent verder weg, dus meer reiskosten We zijn geweldig blij met onze sponsors GOLFF en RABOBANK maar zouden toch graag in de toekomst wat uitbreiding willen zien van onze mogelijkheden door het aantrekken van cosponsors. Hoewel we ons ervan bewust zijn dat Koudum wat dat betreft grote industrieën mist. Wat betreft alle akties die we gehouden hebben o.a. giften van Koudumers, verloting en bazen is een totaal bedrag van hfl. 15 000, – opgebracht. Geweldig, alleen niet genoeg om alle gemaakte kosten van de nieuwbouw te dekken. Ons is gebleken dat verschillende straten bij de gehouden akties niet goed zijn bezocht, wat we natuurlijk erg jammer vinden. Mensen die nog steun willen geven kunnen dit wat ons betreft graag doen op de nummers van de RABOBANK 30 52.27 165. of FRiESLANDBANK 29 65.29 214 Enne de Vries, voorziten Terugblikkend op het afgelopen voetbalseizoen wil ik stellen dat het, in zijn geheel. een zeer goed seizoen is geweest. Dat werd dan ook bekroond met het kampioenschap van de 3-de klas en promotie daardoor naar de 2-de klas K NV B . Deze prestatie is in het bestaan \ Oeverzwaluwen nog niet eerder voor, gekomen start a n d eNa een s voorzichtige y . gewenning en de angst om direct weer te degraderen speelde naar mijn mening een grote rol, daarnaast de herinnering van twee jaar terug nog vers in het achterhoofd. Voor de winterstop werd sterk gespeeld en werd deze periode met een riante voorsprong afgesloten. Na de winterstop begon het elftal toch iets slechter te draaien, dit mede door de vele blessures en onderschatting van de tegenstander o.a Leeuwarder Zwaluwen. Maar naarmate de competitie vorderde begon men weer in de oude vorm te komen, zodat in de beslissende wedstrijd in en tegen Buitenpost men aan een gelijkspel genoeg had om de kampioensvlag te hijsen. Daarnaast werd in het KNVBbeker toernooi goed gevoetbald. Met tot dusver de hoogtepunten; de uitschakeling van de amateurs van Heerenveen en de eerste-klasser

Broe voor het komende seizoen zijn mijner• zijds k s optimistisch, met als voorwaarde dat er niet al te veel mutaties bij thet e elftal plaats vinden en wij niet te r veel geplaagd worden door blessuB en/of schorsingen. Indien aan res deze voorwaarden voldaan wordt eino digen de jongens bij de bovenste y helft in de eindrangschikking Wat bes tekent voetbal voor mip Dat kan . door mij in één woord worden weerD gegeven nl "HEEL VEEL". Om dit enigszins e te staven een paar persoonlijke gegevens. Vanaf mijn negende v jaar ben ik al lid van de s.v Oevere zwaluwen geweest. Naar mijn weten r een jaar onderbreking, met wegens w knie-blessure in de B-junioren peeen a riode, aktief lid tot ongeveer mijn 32ste c jaar. daarna 6 jaar bestuurslid geweest en nu al weer een 6 á 7 jaar h grensrechter bij het eerste elftal wat t beslist voor mij niet een prettige bei zigheid is, maar waarin elke club n moet voorzien. Vanaf deze plaats wil ikg de jongens nogmaals van harte feliciteren met het behaalde kampioene schap en hen veel succes toewensen n in de tweede klas. B o t e Haytema

Oan 'e buit fage 2 • Bij de jeugd elftallen werden de A-junioren najaarskampioen. De Ft pupillen voorjaarskampioen. Ook werd deze ploeg kampioen van het J. Dijkstra toernooi in Leeuwarden. Verschillende elftallen eindigden op een goede tweede plaats • Het 2e elftal promoveerde donderdag 21 mei in Leeuwarden door de beslissingswedstrijd te winnen tegen Veenwouden 2. Hierdoor gingen zij van de reserve le klas F.V.B. naar de reserve 3e klas K.N.V.B. • Inmiddels heeft het le elftal, in een bloedstollende thriller ook nog even de KNVB-beker gewonnen door Achilles in Drachten via penaltys te verslaan.


BULTE NILIS INFO Nieuwe beheerdersechtpaar van de Klink

Met ingang van 1 juni j.l. zijn de heer en mevrouw Bleeker benoemd tot het nieuwe beheerdersechtpaar van "De Klink". De heer Bleeker is vanaf 1985 beheerder geweest van sporthal "de Sándobbe" in Koudurn. Vanaf 15 april was hij al tijdelijk beheerder en in die functie heeft hij, samen met zijn vrouw Alle op prima wijze de honneurs waargenomen. Wij wensen Bennie en Alle alle succes toe in hun nieuwe functie.

Agenda • 17 juni en 15 juli: Schrijfavond Amnesty International in de Openbare bibliotheek van 18.30 - 20.30 uur. • 27 juni stratenvolleybaltoernooi.

OPENBARE BIBLIOTHEEK KOUDUM DE NIEUWE OPENINGSTIJDEN VANAF 1 JUNI 15.00 - 17.30 maandag 15.00 - 17.30 woensdag 15.00 - 17.30 vrijdag 18.30 - 20.30 De Ver. voor Dorpsbelangen verzoekt u hierbij dringend de contributie voor 1992 over te maken op één der volgende bankrekeningen: 29.61.96.126 (Fri.bank), 33.35.04.674 (Rabobank) t.n.v. Ver. Dorpsbelangen Koudum. Lidmaatschap Dorpsbelang + Bulte Nijs: totaal hfl. 9,50. Wij verzorgen voor u de afrekening met Bulte Nijs U bewijst ons een grote dienst door via de bank te betalen, bij voorbaat hartelijk dank ! Voor wie Bulte Nijs niet wilt ontvangen: hfl. 5, — (lidm. Dorpsbelang). Bestuur Ver. Dorpsbelangen

Claere Kunst Omdat Bulte Nijs pas weer verschijnt op de eerste vrijdag in september, vertellen wij u nu alvast wat • in de komende maanden in onze galerie kunt verwachten.: • 13 juni tim 18 juli:Jan ten Hoeve; plantendruk Louis Tromp; houtsculpturen • 25 juli t/m 29aug.:Jannie Bruinsma en Alida de Vries met schilderijen en objecten • 4 sept. tim 10 okt.: Tamme Hoekstra: litho's en olie-verf schilderijen Bert Mens; keramiek Ll bent van harte welkom. Toegang gratis. Openingstijden: di t/m vrij: 14.00 - 17.00 uur zat: 11.00 - 16.00 uur en op afspraak werkgroep "Claere Kunst"

Zomeravondconcerten Nijefurd • 6 juni Workum: Mannenensemble THommage' • 13 juni Workum:Nijmeegs Universiteits Kamerkoor • 20 juni Workum: Leeuwarder Kamerkoor • 27 juni Workum: Vocaal Ens. Bolsward • 4 juli Hindeloopen: Dini Buis • 11 juli Workum: Piet Groeneveld • 18 juli Workum: Theo Jellema • 25 juli Workum: Aart Bergwed • 8 augustus Workum: Jos van de Kooy • 22 augustus Workum: Frans Tersteeg

Kennismaken met zeilen, voor de jeugd. Zeilvereniging 'De Fluessen" organiseert in samenwerking met zeilschool "De Fluessen" te Elahuizen, zeillessen voor de jeugd van de basisschool op 4 dinsdagavonden in de maand juni. De lessen worden gegeven in Elahuizen. De kosten zijn hfl. 5.— p.p. per avond. Opgave en inlichtingen. Th. van Berkum tel. 05142 - 1675 W. Zwart t e l . 05142 1805

8

Langs deze weg willen wij graag een ieder bedanken voor bloemen fruit en bezoeken. Vooral de kaarten die de post bracht uit alle hoeken: auto bezitters die mogelijk maakten dat mijn man mij elke avond kwam bezoeken. Heel heel hartelijke dank Fam. G.S. Venema-Zwerver Healepaed 24, Koudum.

Medewerker gevraagd (m/v) Het werk onder en met asielzoekers is een nationale zaak; dus, van ons allen, hoewel er plaatselijk een kleine ploeg meer intensief mee bezig is. Uiteraard zijn de taken binnen de groep enigszins verdeeld, hetgeen ten goede komt aan de hechtheid van de samenwerking. Het is ook niet de bedoeling dat iedereen zich met alles. als b.v.: onderwijs in de Ned. taal. maatschappelijke begeleiding of juridische bijstand bemoeit. De asielzoekers wonen in Koudum op de Onderweg 82 en op de Klokslach 47, de z.g.n. ROA-huizen (R.O.A. — Regionale Opvang Asielzoekers). Elk huis heeft zijn vaste maatschappelijk begeleider(ster). Op de Onderweg is dat dhr. Gerrit Spoelstra, He e c h hout 18 en op de Klokslach is het dhr. Hans Hament. 't Heechhout 14. Nu dhr. Spoeistra binnenkort met zijn vrouw de pastorie van Jutrijp-Hommerts ingaat, ontstaat een vacature op de Onderweg. De Koudumer VWN-groep telt dan nog maar 4 personen. Dat is te weinig om alle taken te verrichten die gedaan moeten worden. Vooral als er straks in Koudum nog een woning bij komt. De maatschappelijke begeleider van een ROA-huis zorgt mee voor eerste opvang van de asielzoeker. Deze maakt hem of haar wegwijs in het dorp, in het huis zelf en regelt in het begin enkele zaken, zoals keuze van arts, bank of sport-beoefening. Graag zou de groep VWN (Vluchtelingen Werk Nederland) te Koudum de komende vacature weer vervuld zien door iemand die zich tot dit werk voelt aangetrokken. In dat geval kunt u zich wenden tot het Kantoor VWN-Nijefurd, Merk 7a, tel.: 05151 - 2984 te Workurn. Iedere donderdag tussen 10.30 en 12.30 uur geopend. Namens de groep: Rienk Pel


Koudumer jeugd creëert met JAPKE eigen jeugdhonk Het ontstaan van Japke dateert al van een flinke periode terug en de naam van nog veel langer. Japke is dus de naam van de caravan die valt te vinden op het einde van de Tinholtstraat en de Gerben Vpmastraat. De naam Japke is zorgvuldig gekozen en valt eigenlijk niet fatsoenlijk uit te leggen, behalve dan dat de naam een zeer diepgaande betekenis heeft. De regering van de caravan bestaat uit vijf personen! Een ware bedreiging voor Xantos dus, wat eigenlijk ook de reden was voor de aanschaf, omdat deze alleen op zaterdagavond geopend is en de jeugd van Koudum blijkbaar toch wel eens vaker op stap wil! En dus werd een caravan als ideale oplossing gevonden. Nu is de opzet van de caravan niet bedoeld om er een “s0pershol" van te maken. Het is meer bedoeld als een eigen stekje voor een groep jongeren uit Koudum e.o o m eens gezellig te kunnen zitten. Met een kleine consumptie regeling wordt er een kleine winst gemaakt. die weer wordt gebruikt voor onderhoud en verbetering van het interieur. Ook in sportief opzicht staat de caravan op een ideale plaats met een ruim grasveld ervoor. Zo hoeft u dus ook niet vreemd op te kijken als u op een zonnige zondagmiddag een groep jongeren druk aan het volleyballen ziet. Onder de bezoekers van Japke wordt ook een eigen krant verspreid. Deze wordt gemaakt door de auteurs van ''the Muppets' (algemeen bekend bij de lezers van het Sweltsje). De krant wordt gedrukt uit de winst die er gemaakt wordt en wordt gratis verspreid en uitgegeven. En loopt u toevallig eens in de buurt, kom dan gerust eens kijken! Jelco v.d. Duim

't Kommentaar Nu en dan hebben Haits k e en ik het maanden voor o n s houden e n wek en z ijn d e z enuwen door onz e k el en g i e rd m a a r wi j h e b b e n h e t der afz weten en u heeft allen zien k unnen dat het n i e t m i n g a a n i s al hoewei t Hai ts k e e e n paar v al s e n o t e n o p h a a r m o n d h a rm o n i u m speeld h e e f t h e b b e n wi j ro n d o m o n s h e e n hele bul ten l euk e reak ti es had v an ons optreden o p k oni ngi nnedag i n o n s dorps hui s en daar bi nne wi j ov ergni z el i j k groots k o p wa n t

Op d e toto d e "re g e ri n g " v an J apk e

6 mei waren 60 jaar getrouwd dhr. en mw. H. Wiersma en 0 Wiersma-Tjaima van de TUnkersstrjitte. Van Harte Gefeliciteerd.

Tsjec ho-nieuws "leut, twa trije, ek dit jier geane wij wer nel Tsjechoslowakije!" Na het grote succes van vorig jaar, zullen wij ook dit jaar weer voor Tsjecho-slowakije klaar staan. Mede door uw bijdrage konden wij vorig jaar onze reis naar Herlikovice (Tsjechoslowakije), om daar te werken, bekostigen. En van het resterende bedrag is er o.a, een keuken geplaatst in een studentenflat van de Theologische Faculteit in Praag. Wederom houden wij dit jaar een flessenaktie om onze reiskosten te betalen, en wel op de woensdagavonden 8 en 15 juli. In Herlikovice zelf werken wij voor kost en inwoning en wanneer er geld over blijft wordt dit gebruikt voor een goed doel in Tsjechoslowakije. Eventuele bijdragen kunt u storten op ons rekeningnummer 33.35.45.945 bij de Rabobank. Wij hebben er alle 7 ontzettend veel zin in en afgaande op vorig jaar hopen wij op uw steun. Bij voorbaat dank. De Tsjechogroep, Mach& Addie, Sietske, Petra, Sikko, Saskia en Marian.

g En d a n k o m t f o e r h a r r a n l i t e c h t e wu rk : E u ro p a 5 de 3 e k l a s s e ! A m m e s a c up, W re l d k e m p i o e n e k i p t ro c h g e a n , e p y l j e o e o o r pen k 4 i n t l e B a r e divyzje p t e Ie e dr r oe j gn i gd e e, r lw l a He t E e r s t e , y d e B e a t e ( o v e r p e i n z i n g e n l a n g e d e z i j l n it oa ay lJ ko an

Me= f e n s e l e o k b e l e c t i n g f re u d e , o wa rt j i l d , s u p p o rt e re re l l e n , f e n del i s me, e h . . e n e c h t ek i edi nge..

wij h a d d e n o n z e toneel k uns ten n o c h n o o i t eerder bl oots tel d aan j an e n al l eman. Nu en dan v o n d e n w i j h e t v e rd e rs o o k w e l e e n mooi e a v o n d a l h o e we i t h e t v o o r o n s e e n l ange z i t was en z o z ei den wi j ook het wo rd t wel wa l e e n werel ds e b o e l i n ons dorps hui s en d a a r m o e t e n wi j n o c h s l i m a a n we n n e n want ziet wij hadden ons der netjes voor kleed maar d e r wa re n d a a r ook g u o n m ens en di e der d a a r u i t d e k l eren g i n g e n d a t wa s d a n ac hter e e n s oorte v an bes c hermk l eed m a a r toch g i n g ons dat v eels te nui v er en dat onz e dom nee z o m o o i z i ngen k an d a t wi s ten wi j wel m a a r d a t hi j o o k z o v l oek en k o n d a a r hadden wi j ni et bij stil s taan want z o hebben wij o p d e t.v . j ongs tl eden h o re n k unnen d a t pot e n alles wat d e r ac hteraank omt eigenlijk niet m a g en onz e d o m n e e heeft het wel a c h t keer d a a n zo tel de Hai ts k e m aar zij heeft der wel bi j z egt d a t d o m n e e het wel ni et z o s l i m bedoel d h e e f t e n d a t z i j t i j g e b l i j d i i d a t dornnee o o k een g e wo o n m a n i s en d a t hi j om h a a r s nei ns w e l m e t d i e t w e e a n d e re s welles taarten op de preek s toel s taan m ag te zingen m a a r d i e z ul l en d a t wel ni et aan ti j d hebben w a n t z i j m o e t e n o o k a l d e g a n s e week i n de s c hol en wez en. Nu en dan zijn wij zo bl i j d als een protter dat der dri e beants j es aan d e papi erk ommi s s i e gev en b i n n e wa n t wat z i j a a n p a p i e r v ers l eept h e b b e n l o o p t gans i n d e p a p i e re n e n wi j b i n n e z o w a t gauwer aan d e beurt. Nu en d a n wens en wi j u al l en een g o e d beantj e j aar

fan Klaar .c e ,

a a n

2 .8

i t

a a mo g ,..

genec h, d y 3 e k l a s s e . . B oppedat, f i e r d e r b i k ik e a rti i d e op s k oalle ok n e t k ommen, e n i k r èd my

doc he e x bent

i n


Keuze uit duizenden Bloemen en Planten in een wereldwijd assortiment

VERBAAS UZELF TEST Bij ONS EEN LADA. uw lada dealer:

al

" O e -

d

o

~

4

,

-

7- ; BLA SLA. LJ U M Nieuweweg 10 Koudum LADA.DE AUTO ZOMER tel. 05142 - 1436 * d o ~Voor een verzorgd feest m * U I P E R S á n a c h - e n pr a r t V e r v i c e n

Garage Kemker

Specialiteit: Koud-Warm Buffet Friesch Brood Buffet

c a t e r i n g

• • • •

v e l e soorten Zijdebtoemstukjes V e l e opgemaakte Plantenschalen P r a c h t sortering aparte Tuinplanten F l i n k e sortering Snijbloem en altijd vers van de veiling • G r o e n e en bonte planten • K a d o b o n n e n voor Binnen- en Buite npla nte n

• A p a r t e gr oenten en fr ultaideling • O n z e fruithal allijd wel koopjes

Dus voor een bloemrijk idee, uw bloemen en plantencentrum Tuincentrum Welgelegen T.o.De Finke, Koudum tel 051421843-2201

Ds L 1inholtstraat 13,8723 CW Koudum, Telefoon 05142 - 1499

Woonsfeer 1992 onze presentatie in tapijt, gordijnen en vitrage vindt u bij ons in elke prijsklasse Maak kennis met onze

'DESANOOBBE naOuto

I S • Ct c t . t a L v o c i . w a m na n t a l t k k t i b•. . r.

*e

e II

M O M .

d

. .

k

a

I K f l 1.1.

nieuwe z o me r co lle ctie

Koudum Veil. Hoofdstraat 6 05142-1450

Mi k k e nI I . t t t t t H i l l l u l I L t t t t 0

1

a l l M I l o u l i i i re t t l — at entk.i 11111116 ana a i o »

Wij bakken ze elke dag bruin!!!

t Fijne komt uit

HARKEMA

Gemeenschapscentrum ,De Klink' ook v oor sportieve wensen • Spec iaal voor bruiloften feestav onden etc • Ook k oude buttets en diners verzorgen wij met uiterste zorgvuldigheid • Zaalac c omodat ie tot 603 personen • Kort om voor • Elck wat wils• in uw eigen dorpshuis waar het goed toeven isill

uw gastheer: B. Bleeker tel. 05142 - 1638 - 1677

MODENUIS

MINDER BELASTEND VOOR HET MILIEU. HISTOR ACRYL. DE MEESTE KLEUREN, DE MOOISTE KLEUREN

• "van 1 1der 111 8>) i eZo veel keus nalleen bij Uw Warme Bakker!

HAPPY

HOBBY rooregimffim klusser

10

DE JAGER Hoofdstraat 26 - Koudum Telefoon 05142-2030 \ . ,

BN 030 1992 nr 6 jun  

Koudumer Marktdagen Optocht Feestweek 1992 Voor een koele drank of een hartige hap Feest Cbs It Grovestinshót Ongeveer 80 standhouders zijn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you