Page 1

Bulte Nijs Aktie voor

- Dorpskrant van Koudum 4 e j a a r g a n g n r . 4 Turkije O r ia nl- j e Concert van a p r 1 9 9 2 "Nij Libben" -

Wij leerlingen van groep 6 en 7 van de basisschool "It Grovestinshól" hebben een lege flessen aktie gehouden. Omdat er 2 aardbevingen zijn geweest in Turkije. Wij zagen op de T.V. dat hun het erg moeilijk hadden. Dus kreeg ik een plan om de mensen daar te helpen. Met de kinderen van groep 6 en 7 hebben we erover gepraat. En we zijn maandagmiddag 16 maart 1992 begonnen om lege flessen te verzamelen. Ook kregen we soms in plaats van statieflessen geld. De totale opbrengst is fl 467,15 gulden. Dit bedrag wordt overgemaakt naar het Nederlandse Rode Kruis. Iedereen die hieraan mee heeft gewerkt hartelijk bedankt ! Op de foto de leerlingen van de groepen 6 en 7 van ''It Grovestinsh6f. Groeten van Lourina de Vries.

Dorpsbelang Koudurn. Op 19 maart j.l. hield Dorpsbelang Koudum haar goed bezochte jaarvergadering in "De Klink". De voorzitter. de heer A. v.d. Ley. gaf in zijn openingswoord een opsomming van de aktiviteiten waarmee Dorpsbelang zich het afgelopen jaar had bezig gehouden. Natuurlijk zijn de ijsbaan en de nachtbranders nog steeds onderwerp van gesprek. Dorpsbelang kon echter meedelen dat in de op maandag 16 maart jl. gehouden bespreking met het College van B en W hun is toegezegd, dat door het gemeentebestuur met grote voortvarendheid zal worden gewerkt aan de tot standkoming van een goede ijsbaan en het oplossen van de problemen met de nachtbranders Het kruispunt in de rondweg bij de tam. Wielinga wordt ais zeer gevaarlijk gezien. De ge-

Er werd vaak in het dorp gezegd: ''Er is op de avond van koninginnedag nooit iets te doen in Koudum". Dit jaar komt daar verandering in, want er is dan op koninginnedag een feestelijk concert in sporthal "De Sándobbe". Het wordt een avond die voor u onvergetelijk zal worden. Ook voor u, die nog nooit bij een concert van Nij Libben is geweest. Neem eens een keer de drempel en kom naar de Sporthal "De Sándobbe" want echt dit wordt een avond "oars as oars". Het stijve en "drege" zult u op deze avond niet tegen komen. Solisten zijn er ook deze avond. Onze plaatsgenoot Henk Bakker zal een solo spelen op een z.g. alpenhoorn, dit is een première voor Koudum, want nog nooit is dit instrument in Koudum te beluisteren geweest! Verder komen Jantina v.d. Wal uit it Heidenskip, en Sietse Pruiksma uit Workum nog voor het voetlicht als solisten op slagwerk en xylofoon. Drumband en Majorettes zullen hun nieuw ingestudeerde show ten beste geven. Het jeugdmeente zegt alles gedaan te hebben om hier een tunnel of mini-rotonde te realiseren, maar de provincie wil niet Op voorstel van de heer Hettinga, zal Dorpsbelang, ondersteund door de aanwezigen er bij de provincie op aandringen om alsnog over te gaan tot de aanleg van een mini-rotonde ter plaatse. Desnoods zal er aktie gevoerd worden. Voorkomen dient te worden dat dit kruispunt zijn eerste slachtoffers eist, voordat de provincie iets gaat doen. Verder deelde de voorzitter mee, dat het in de bedoeHoekema's Schildersbedriji

Doe-Het-ZelfShop Hoofdstraat 46 8723 8.J Koudum Tel. 06142 - 1369

korps van de muziekschool zal ook van zich laten horen. hier spelen de toekomstige muzikantjes van Nij Libben in mee De AMV IJIokfluitklas van de muziekschool zal ook akte de présence geven. Stel Nij Libben en de Oranjevereniging niet teleur. Komt allen op 30 april naar de Klink Bestuur Nij Libben en Oranjevereniging

Beantsje fan it per. Ook dit jaar wordt er door Dorpsbelang Koudum een "Beantsje fan it jier" verkiezing georganiseerd. U vindt in dit nummer van Bulte Nijs een schrijven van Dorpsbelang, waarin u kunt lezen, hoe ook u kunt meebeslissen over "It beantsje fan it jier" moet er goede nota van nemen dat u maar eén week de tijd hebt om uw verkiezingsformulier in de daarvoor bestemde bussen te deponeren. De winnaar zal bekend worden gemaakt op de dorpsfeestavond van de "Oranjevereniging" op 25 april a.s. in de Klink.

ling ligt op het "eiland" in het Oldeferd Park een ooievaarsnest te plaatsen en dat er onderzoek gedaan zal worden naar het plaatsen van een zgn. ''broedmuur" om zo te proberen de oeverzwaluwen weer naar Koudum te krijgen. De heren Van der Ley en Dieters werden opnieuw in het bestuur gekozen. De financiële positie van de vereniging is gezond. De prijzen van de versierde straten en de tuinen werden uitgereikt. Na de pauze vertoonde de heer Hoekema de door hem voor Dorpsbelang gemaakte videofilm over Koudum 1991. Deze film werd vertoond op een groot videoscherm. De voorzitter dankte de heer Hoekema voor het maken van de film, waarin hij menig vrij uurtje moet hebben gestoken. Over 10 jaar zal de film wellicht historische waarde hebben. Janny Vonk (secr.)


Fe ra n t wu rd i n g B ul te Ni j s Opl age 975 s ti k s Redak s j e: A ndrea Tro m p . Ytsje He tti n g a . J. Ti m m e rm a n , Tsjikke B ak k er,

Ds . L.Ti nhol ts traat 30 d e Sy l 2 2 Da m m e n s e we g 3 9 B euk enl aan 6

E i nredak s j e: Thys W a d m a n

B e d e k * adres:

PedweinoKet-f4 Een rubriek waarin kritische Koudumers duidelijk maken wat hun dwars zit. Inz endi ng kan geplaatst worden z onder vermelding van de naam van de inzender Na a m moet wel bij de redaktie bek end zijn

Ds. L. Ti nhol ts tr. 33, K o u d u m

Koudum op 'e skeppe

Opmaak:

De bewoners van de Zwarteweg zijn in de wolken. Op korte termijn zal de weg door hun buurt opgeknapt warden. Alleen Pieter Draayer is nog wat gereserveerd. Hij gelooft de plannenmakers pas als het werk daadwerkelijk wordt aangepakt. De Nijefurdse burelen barsten bijkans uit hun voegen vanwege de vele wegen- en rioleringsplannen. Misschien wordt het nu tijd dat de planborden enige aandacht krijgen, voordat de jongens van gemeentewerken nog meer wegen overhoop halen. in Koudum dienen eerst nog een paar "vergeten" klussen afgewerkt te warden. Alweer een paar jaar geleden werden Onderweg en Beukenlaan voorzien van nieuwe riolering. De bestrating werd er naderhand "tijdelijk" ingesmeten. Inmiddels is het cunet al aardig ingeklonken. Dagelijks turen de bewoners van Onderweg en Beukenlaan richting Hoofdplaats. Diep in hun hart bonzen de woorden: "Oh, Nijefurd stuur ons toch straters." Een Koudumer.

Dec orboo rec l am e, K o u d u m

Folowurk: T. W a d m a n

Printwurk: G. d e Vries , E c h t e n e rb ru g A dv erti ns j es : B. Mi ntj es F. v an i nthi em as traat 4 0 8723 A C K oudurn.

Fersprieding: B uertteri eni ngs 1 s te t re e d y n'e m oanne rn.U.I. j ul y , augus tus

Abonneminten: Y n't k a l i n d e ri j e r Leden Do a rp s b e l a n g f 4 . 5 0 Net l eden f 7.50 Abon o m u te n s t 25.00

Sponsoring: YnI W v a n Do o rn ti l . 1 3 2 0

Kopy: Foar d e 14e fan 'e m o a n n e by i t redak s j e a d re s

Bank / Giro nUmer B ank gi ronr. 33.35.65.193 B ul te Ni j s Pos tbank nr. 825457 S ui te Ni j s

Re(d)aktie Alweer een overvolle aflevering van Bulte Nijs. Vooral de rubriek "de Moordkuil" blijkt een succes. wij ontvingen daarvoor verschillende bijdragen. Dank daarvoor en.... blijf schrijven! Ook voor ideeën, suggesties ed. om Bulte Nijs leesbaar en interessant te houden, houden wij ons aanbevolen. Wilt u zich echter wel houden aan de uiterste datum voor inzending van kopij? De redaktie heeft dan tijdig inzicht in de hoeveelheid kopij en kan dan (nog) beter plannen en indelen. Voor wat betreft de vele telefonische reacties: wij weten niet wat u bedoelt met die zogenaamde 1 aprilgrap

Rondweg Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe rondweg van Koudum. Het zal zeker voor de veiligheid een grote verbetering zijn als alle verkeer niet meer door het dorp hoeft. Toch maken wij ons grote zorgen over de veiligheid van het kruispunt Wielinga Nie u we weg, naar ons idee ontstaat hier een uiterst gevaarlijke situatie. Hier zullen heel veel dorpsgenoten zijn die de rondweg over en op moeten om van en naar het dorp te kunnen. Het wordt hoog tijd dat de politiek en het dorp in aktie komen voor een mini rotonde. Nu men nog bezig is, is er misschien nog een kans, of wachten wij op de eerste dode en heeft de provincie dan pas geld beschikbaar als statistisch bewezen is dat dit een levens gevaarlijke kruising is. Fraksje Grien Links Nijefurd.

Nijs m y n bernejierren De foto Doe 't ik set) per as 8 wie ha der by Us thijs trije jier lang DUtske bern oer de flier west. It wie fuort nei de earste wráld oarloch, se kamen sa 'n wike as acht, om 't se it yn Dutslân tige min hiene. It earste jier kamen Annibeth en Gustaf lbense tegearre, it twadde jier namen se harren bruorke Claus mei en it tredde jier kaam Annibeth allinne. Harren heit wie architekt yn WolfenbUttel en letter binne se ferhuze nel Hannover. As se dan wer nei hels giene krigen se in doaze mei wat iten mei, kotje. tee, b t fan - alles in bytsje. Fan 'e kotje en tee briJkten i t e r esenallinne mar as der len jierdei wie. fertelden se t i tFeikje s i i s lang , s . Mhal y n mei Annibeth skreaun, mar s u ops it tlést e isr dat ophálden. Letter ha wy nea wer wat fan harren heard. En dan link ik wolds, soene se hjir yn 'e twadde wráldoarloch soms as Graach soe ik se, as se noch libje, wer ris moetsje wolle. Wij ha in foto hán dêr 't se alle trije op stiene. Mar dy bin ik kwyt rekke oan 'e DUtsers. Dat kaam sa: Yn 'e besettingstiid yn 'e twadde wráldoarloch hiene de DUtsers myn broer Pier oppakt, om 't er yn 'e leeftyd siet dat er him melde moatten hie en dat net dien hie. Hij kaam yn Ljouwert yn 'e finzenis te láne. It wie in poepetoer him d& te besykjen. De St& fan 'e Dljtsers siet yn it áld b o a rg e r - we e sh t foto fan 'e lbense bern gie ik nei harren ta eneyni knoffelich Js. M d e DCitsk fertelde ik harren dat se earliids by CiS tht'is foar harren iXitske bern soarge hiene. En wier, it slagge mij om bij broer Pier te kommen. Mar it slagge mei net hem der at te krijen. Hij waard letter nei kamp Amersfoort aerbrocht En de foto? Dy bin ik kwyt rekke, dy ha se hálden. Hindrik J. Wiersma. Sponsor fan 'e moanne is:

Fa. S.H. de Jong


Bedrijfsinformatie: •

V

n

100 jaar "Textiel de Jong": 1891-1991

Haitze de Jong is in 1891 als dertienjarige jongen de grondlegger geweest van het bedrijf dat anno 1991 in de gehele Zuidwesthoek en ver daarbuiten bekend staat als de "fa S,H. de Jong" textiel en woninginrichting. Hij begon zijn loopbaan als marskramer met op zijn rug een mars van ongeveer 140 pond In 1906 trouwde Haitze met luie Reinstra en werd een nieuw gebouwd woon/winkelpand betrokken aan de Ooste 33. De zaken gingen bijzonder goed en al snel was er ruimtegebrek. Er werd een nieuw pand gebouwd en wel aan de Beukelaan alwaar Ype en Klaske Fries nu een zaak runnen. Sybren de Jong één van de 4 kinderen uit het huwelijk van Haitze en ikkje trouwde in 1942 met Tietje D. Visser. Het jonge echtpaar betrok het winkelpand maar ging, doordat het textiel als gevolg van de oorlog op de bon ging, moeilijke tijden tegemoet. De bakens dienden verzet te worden en er werd begonnen met handel in Hindelooper Schilderwerk, borstelgarnituren, theebladen en meubelen. Na de oorlog trok de textielhandel zeer snel aan en verdwenen de branchevreemde aktiviteiten naar de achtergrond. Om ook aan de grote vraag naar woninginrichting te kunnen voldoen specialiseerde de firma zich in het leggen van linoleum vloeren en het naaien van gordijnen. Door toenemende drukte werd het winkelpand te klein zodat uitbreiding noodzakelijk werd. In 1951 werd de woning naast de winkel gekocht om zo de verkoopruimte te verdubbelen Hie r een impressie van de indeling van de toen ontstane winkel: In het traditionele gedeelte werd textiel en kleine confectie verkocht, de slaapkamer diende als pas- en verkoopruimte van BH's en Corsetten. de woonkamer fungeerde als vloerbedekkingatdeling en op zolderstond een groot assortiment bedden uitgestald

' e kikert 6

D e

Wederom duidelijk uit het jasje gegroeid werd in februari 1961 het pand Hoofdstraat17 gekocht. Na een grondige aanpassing kon op vrijdag 23 juni de openingsceremonie plaatsvinden In 1963 kon het pand van de buren op nr 15 gekocht worden. D.m.v. nieuwbouw en een moderne winkelpui werden de panden in 1979 aan elkaar geschakeld. Op 13 augustus vond de officiële opening plaats. De familie de Jong werd door iedereen geprezen vanwege hun ondernemersschap en de toenmalige Burgemeester dhr Pasma zei in zijn toespraak dat d.m.v. dit winkelpand er een hartewens van de gemeente en haar bestuur in vervulling was gegaan. In 1977 hebben Durk en Janny de zaak van Durk zijn ouders overgenomen. twee jaar later is het pand wederom aan de eisen des tijds aangepast. In 1984 zag het echtpaar kans een pand te kopen in Balk, waar nu een goed draaiende mode-zaak onder de zo bekende naam wordt gerund. Dal de honderdjarige nog steeds bruist van energie blijkt wel uit het feit dat de jubilaris, van de maand april een echte "100-jarige feestmaand" maakt met bruisende aktiviteiten. Zoals op donderdag 9 april een modeshow 's avonds om 8 uur in de Klink, feestelijke aanbiedingen in de winkel met voor elke 100ste klant een verrassing + waardebon. en als extra: bij besteding van f1100,- (contant) een honderd dubbeltjes cheque kado. Wij willen de familie de Jong van harte feliciteren met dit jubileum en succes toe wensen voor de toekomst en spreken de wens uit dat deze feestelijke voorjaarsmaand het begin in mag luiden van weer een Honderdjarige Zomer met de fa. S.H. de Jong Textiel en woninginrichting

3

Dammensewei

De buurtvereniging met deze naam is een van de oudste in het dorp (1964). Afgezien van deze vrij lange traditie is het vermoedelijk ook de vereniging waarbij de afstand tussen het eerste pand (Eisma) en de Laatsten te weten De Kuilart, en Gerrit Zwerver het grootst is, in vergelijking met andere buurten. Dit typeert meteen al de moeilijkheid om voor een passende versiering en verlichting te zorgen in de feestweek. Hoewel dit in de eerste 20 jaar toch nog redelijk lukte. Nu een deel van de bebouwing verdwenen is en de rest van de woningwetwoningen ook bijna aan de beurt is. is het bijkans niet mogelijk om voor een doorlopende versiering en of verlichting te zorgen. Dit ter verduidelijking, of zo u wilt. ter verontschuldiging. Mogelijk speelt ook de bekende vergrijzing een rol Een paar maal namelijk heeft een flink formaat vijver inclusief sier- fontein de aandacht kunnen trekken. n i voor het voormalige gemeentehuis en in hoek Dammenseweg en G. Ypmastraat (Oost). De vereniging beperkt zich de laatste tijd dus tot andere aktiviteiten, zoals. deelname aan de optocht, deelname aan de dorpsavond rondom 30 april. het zorgen voor attenties in de een of andere vorm bij familie omstandigheden of als een welkom aan de (sporadische) nieuwkomers. Uiteraard worden de kinderen niet vergeten, bijvoorbeeld een priksleewedstrijd op de weg in de beruchte sneeuwwinter februari 1979 en op de parkvijver in februari 1991. Een belangrijke schakel in het verenigingsgebeuren is de beschikking over "Clubhuis Durk en Teuny" (Venema). Waar het altijd goed toeven is en waarvoor de vereniging hen zeer erkentelijk is. Tot slot even de formatie die de laatste jaren het brein vormt van de buurtvereniging. t.w mevr. T. Venema Galema mevr. T. Timmerman - Bootsma dhr. H.J. De Koe dhr. W. Zwaan


BiTLTE NLIS 't Kommentaar... Nu en dan zijn Haitske en ik altijd blijd dat de kantoren van ons nieuwe huis in onze stad haast offisjeel opensteld worden want wij hebben wel zin in een verzetje en wij zijn ook al weg weest om een nieuwe jurk want Haitske zei bij zo een gebouw moet je der wel wat uitwrijkst op kleed wezen. Nu en dan is dat wonderwel slaagd want wij wouden der ook een beetje op klaar wezen dat wij die trappen op en neer moeten en dan willen wij der niet met &te korte rokken bij lopen want kijk het is allemaal glas en als der dan een bulte mannen onderaan de trappen staan dan kunnen die ons zo onder de rokken loeren en daar lenen wij ons niet voor. Nu en toen heeft Haitske een geweldig uitvindsel daan want wij horen hiedekeren weer dat de glazen leuningen staan te springen en ais wij dan de trappen afschreiden en der spat een glas aan barrels dan kan het gebeuren dat de splinters ons voor de hoazzen spatten en daarom zei Haitske dat het goed is en doe een lange broek onder de jurk aan dat hadden wij vroeger ook en dat kan nooit geen kwaad want het is veilig voor de inkijk en de glas spatterij. Nu en dan kan het om ons wel heven en maken wij der een groot feest van want het heeft nu toch allemaal een smak geld kost dat wij hoeven geen begrootsing om een glaske sinappelsap meer of minder te hebben. Nu en dan wil Haitske nog wel even zeggen dat als u der wel op toe zet wees tige voorzichtig want het is der zepe glad om huis en hiem en wij moeten daar niet een smak maken en daarom kan u bij Haitske gratis zuignapkes halen om onder de skoenen te doen want kijk het wordt vanzelf een teizeboel als wij daar met zijn allen op dat marmer liggen te spinpoten en een slim gewraksel om met zijn allen weer op voeten te komen. Nu en dan zegt Haitske als ze temin napkes heeft dan raad zij de mannen aan en doe de foetbalskoenen aan om skrep te staan. Nu en dan wensen wij u allen een grouwelig feest want het gaat allemaal van de grote bult en de grote bult dat binne wij allen. fan Klaar

De Utstalkast.

Enkele Koudumers over hun hobby. Een argeloze wandelaar die op zaterdagavond door de Haanmeer loopt kan de laatste tijd mysterieuze geluiden horen. Doffe dreunen, het angstig loeien van koeien en snerpende hoge tonen vullen het luchtruim Begin 1991 vond op initiatief van „lelco van der Duim in de huiskamer en later in de schuur van de familie Nauta een samenscholing van aankomende muzikanten plaats. adert (drums), Durk (zang), Jelco (basgitaar). Bas (gitaar) en later ook Gretha (zang) Het doel was binnen afzienbare tijd avondvullende optredens met blazers, achtergrondkoortjes, flitsende solo's en noem maar op. Het resultaat was een enorme klereherrie (voornamelijk feedback) en koeien die zure melk gaven.

Claere Kunst De galerie is vanaf 21 maart weer open (zie Bulte Nijs van maart). Jammer genoeg staan de openingstijden er fout in vermeld. Ze blijven n l als voorheen dus: dinsdag t/m vrijdag: 14.00 17.00 uur zaterdags: 11.00 - 16.00 uur en volgens afspraak. De toegang is vrij

RideBoer Uw s c hoenens pec iaalz aak in Koudum — St av oren — Balk

4

Na een poosje ontstond er enige wrijving tussen de bandleden en vertrokken Jelco en Durk. De overgebleven formatie ging, aangevuld met een gitarist (Paulus) en een zanger (Wibo) door met de produktie van "muziek", soms zelfs met druppelende neuzen en bevroren ledematen. Helaas bestaan er van deze periode nog enkele opnamen. Begin januari 1992 werd een flinke caravan aangeschaft die nu, sfeervol ingericht met vloerbedekking uit de kerk en een schitterende bar (Busman, bedankt!) als studio gebruikt wordt. Omdat het de bedoeling is om binnenkort op te treden (25 april in de Klink) oefenen we de laatste tijd vrij serieus, maar het valt nog niet mee een beetje behoorlijk te spelen. Soms lijkt het goed te gaan. maar als we dan later op de avond de opnames beluisteren blijkt wel dat er nog heel wat moet gebeuren. Momenteel bestaat de band (die nog geen definitieve naam heeft gekregen) uit: Jacob Blom (gitaar). Paulus Bouma (gitaar), Adert Nauta (drums), Bas de Vries (basgitaar en "zang"), Wibo Buma (manager. mascotte, en weet ik wat al) en soms Gretha Tjoelker (zang). ik hoop dat zo het mysterie van de Haanmeer opgelost is. U zult nog van ons HOREN

namens de band :Bas(ist)

Plattelandsvrouwen Donderdag 23 april 20.00 uur in de Klink de advokaten Gebroeders Anker uit Akkrum. Wilt u als gast een avond aanwezig zijn dan bent u van harte welkom Het bestuur.

Straatnamen:

Ds. L. Tinholtstraat In 1867 kwam Ds. Tinholt in Koudum als voorganger van de Ned. Hervormde Gemeente. Hij coördineerde alle voorstanders van het christelijk onderwijs door het oprichten van de Koudumer Schoolvereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs in 1868. Tot zijn dood in 1886 zat hij in het schoolbestuur.


Koudumers om utens: Johan Oppewal Suite Nijs hie in pet ear mei in te" t . De n a mme J ohan e c shjoernalis Rients Oppewal k omt men gauris tsjin. Hy is n.l. redak s jelid fan Frysk en Fry, f oarhinne in wykblècl, no ferskynt it om de 14 dagen, y n in nij jaske. it lik e de redak s je fan Bulte Nijs goed o m ris in praat s je mei him te hálden.

Jim bffike maai papier en op sok maai papier kin de letter wol wat skerper". Mei sa*n opmerking kinne wy miskien iis foardiel dwaan. No, we-

Snackkiosk Kuipers

---- \, k

rom nel Johan."Wat bin dyn hob-

bys?" "Sile mei de áld BMer fan Us heit en ja, it nachtlibben fan Ljouwert. Dêr maat je as sjoernalist beslist by wéze. ik hel my eigentlik in yuppy. Frysk en Frij nimt hiel wat fan myn tijd". Johan rjochtet him graach op de lézer, dy 't wat djipper op alles yn giet. Hy fielt seis it meast foar Cinderwurpen oer lánbou en milieu. wol passend by syn oplieding. Wy hoopje dat it Johan en "Frysk en Friy goed gean mei A . T

Ut 'e Smidte Botte technysk wie er net oanlein• dat mei syn krekt oanskafte video-kameFrysk en Frij ra koe er mar min oer wei. Yn in hjilte Johan is yn Koudum berne yn 1963. hei hie hy him len kocht. Jo seagen Nei de legere skoalle, wer 't hy goehieltiten mear minsken mei sa'n ding rinnen en foar letter wie it al sa'n aarde oantinkens oan hal, gie hy nei it V.W.O. yn Snits en folge dernei de he- dichheid. Tink mar ris aan de pakegere Lánbou Skoalle yn Ljouwert. en beppesizzers, as dy grut binne kinDoe kaam de tsjinsttiid. Johan hat ne jo it nochris werom sjen. Fakántsjinstwegere en kaam foar ferfangen- sje, sa folie jier troud of gewoan sa de tsjinst te wurkjen by Frysk en Frij. mar wat opnimme. it is ransels wol in Dêr is hy letter as meiwurker bleaun hap jild yn 'e oanskaf, mar jo krije der en hy hat it dêr tige nei 't sin, Wurkje wat foar werom. De ferkeaper hie wol in oere mei him dwaande west om by dit blècl, dat nochal wat finansjele problemen hán hat, betsjut dat der film de fijne kneepkes fan it filmjen by hiel wat mear as 8 oeren deis wurke te bringen. Mei it filmjen soe it wol wurdt. "11 wurdt je eigen blêd, sa'n slagje mar mei de knopkeboel slagge bytsje". Neist dit wurk folget Johan it minder It dUzele him op it lêst laar noch in kursus filosofy en hy wol dit de eagen en mar ja knikke dat er it graach brCike yn kombinaasje mei de snapte. Der siet ommers ek in besjoernalistyk. Op myn fraach: Wat skriuwing by dat ding, thUs sce hy it bynt dy noch oan Koudum, andert wol neisjen en der wie fést ek wol ien hy: M y n álders en fansels de hiele dy h i m helpe woe. Fan de ferkeaStkiwesthoeke". Foaral Molkwar fynt per krige hy ek noch in filmke ferhy in prachtich plakje, wêr 't hy wol gees. dat it koe mar oangean. In goewenje woe. Kameraden hal Johan kunde bracht him de technyske dinnet mear yn Koudum, mar as hy ris gen by dat it duorre net sa lang as hy by syn heit op 'e tl'in dwaande is en hie syn earste film klear. Allinne wie de minsken kenne him en groetsje der op it selde stuit in probleem, hoe him en meitsje in praatsje, dan docht krige er it no op de T.V.! De ferkeaper dat him goed. Hy komt noch altyd fan it apparaat hal him doe (Mein dat graach by Sihke Venema wêr 't hy as d'r maast noch in video-kaske by skoaljonge helpe mocht mei Willem kocht wurde. kosten Cingefear sánv.d. Velde. hUndert gUne. Luik hat er syn nije aanwinst op 'e toanbank setter'. Myr' Bulte Nijs jild werom hat er de man yn it ear toeFansels komt Buite Nijs ek efkes op tere en gau. Dit is bedonderjen. Jo 'e tafel "Hoe fynst (is krantsje?" is de keapje ek net in auto seinder motor wal? fraach "It sjocht der goed Ut, fansels is it iene artikel beller as it oare. Berend 5

g•I m a a r •

De snackkiosk van de familie Kuipers bij het parkeerterrein Flinkebaskje is kortgeleden verbouwd. Aan de bestaande kiosk werd een nieuw gedeelte gebouwd waardoor de klanten nu ook overdekt kunnen genieten van een hapje of een drankje.

Record-omzet wereldwinkels. Landelijk is de omzet in drie jaar meer dan verdubbeld. Er werd vorig jaar een record in omzet behaald van 25 miljoen gulden. De omzet komt voor 60 procent uit de verkoop van koffie met het Max Havelaar keurmerk en voor een kwart uit de kunstnijverheid Koffie en andere levensmiddelen uit de derde wereld landen zijn bij de Golft en de A-Markt te koop. De nijverheids produkten kunt u deze zomer weer kopen op de eerste zaterdag van de maand. Zaterdag 4 april staal de Wereld Winkelcaravan weer in de Hoofdstraat. Wij zien uw belangstelling graag tegemoet. Groep Wereld Winkel.

Oan 'e buit fage. • Naar aanleiding van de heropening van de Rabobank te Balk heeft Dorpsbelang Koudum 1000,— van het bestuur van de Rabobank Balk ontvangen. Dit bedrag zal besteed warden aan het plaatsen van een bank aan b.v. een fiets- of wandelpad. • Ontwikkeling inwonertal Nijefurd. 31 dec. 1990-31 dec. 1991 verschil Workum 4077 - 4043 - 34 Koudum 2485 -2494 + 9 • Uitslag bedrijven voetbal Nijefurd. 1. Novalux, Workum 2. Sociëteit Noordeinde, Workum 3. Agrarisch team 2, Koudum. 4. Café Spoorzicht, Workum 5. Bakker BV., Workum. 6. Agrarisch team 1, Koudum 7 De Boer kleding. Workum. 8. Nota, Workum (uitgevallen).


Ut it doktershas Waterpokken in Koudum Er zijn de afgelopen periode nogal wat gevallen geweest in Koudurn. Het zal dus nog wel even duren, voordat deze epidemie uitgewoed is. Reden om aan om deze kinderziekte aandacht te geven in bulte Nijs. Als enige overgebleven Waterpokken is eigenlijk de enige nog overblijvende en duidelijk herkenbare infectieziekte bij kinderen. Alle andere zijn inmiddels door het uitgebreide vaccinatie programma teruggedrongen. De meeste jongeren zullen mazelen, rode hond en bof niet meer meegemaakt hebben, en ook onder de ouderen zal de herinnering aan ernstige ziekten als diphterie, polio en tetanus vervaagd zijn. Meestal heeft een beeld van de bijna in zijn hoest stikkende kinkhoest patiĂŤnt nog een scherpe plaats in het geheugen van onze oudere dorpsgenoten. Wanneer krijgt wie waterpokken? Het is een ziekte, die voorkomt bij mensen. die er nog geen weerstand tegen opgebouwd hebben. Dat zijn dus bijna altijd kinderen, want als je eenmaal waterpokken gehad hebt, heb je een levenslange immuniteit. In Koudum krijgen nu alle kinderen het, die het nog niet gehad hebben. Dan komt er weer een waterpok-vrije periode van enkele jaren, gevolgd door een nieuwe epidemie bij de jonge vatbare kinderen. Het virus wordt overgebracht via miniscuul kleine druppeltjes in de lucht, en niet zoals veel wordt geacht, door huidkontakt. Ziektebeeld De incubatietijd (tijd tussen kontakt en uitbreken van de ziekte) is ongeveer twee weken. In deze periode is aan het kind niets te merken. Dan wordt het kind hangerig, gaat minder eten, wordt vervelend en blijkt dan ook koorts te hebben. Al spoedig onstaan er rode vlekjes, die bobbeltjes worden en waar blaasjes op komen. De blaasjes jeuken vaak flink, en roepen dan een sterke krabneiging op. Ze zitten overal, ook op het behaarde hoofd en in de mond. Maar de meeste zitten doorgaans op de romp. Alleen als de blaasjes opengekrabt warden laten ze littekens na. Onbeschadigde blaasjes drogen van lieverlee

Agenda april -vrijd. 3 april -zat. 4 april -woens 8 april -dond. 9 april -vrijd. 10 april -zat. 11 april

woens. 15 april -maand. 20 april -don& 23 april -zat 25 april -maand. 27 april -woensd. 29 april -dond 30 april

tuinmeubelshow fam Bekkema filmavond N.C.V.B. Modeshow Fa. de Jong Feestavond V.0.0./ O.B.S. de Welle 19.30 uur -Tsjoch-konsert No o rd e in d e " te Workum 21.00 uur met o.a. Piter Wilkens -Popavond met "Friends" in de Klink schrijfavond Amnesty International openbare bibliotheek Koudum 18.30 - 20.30 uur Salonorkest "Claquer","De Foeke'l Hindeloopen 11.30 uur Plattelandsvrouwen Dorpsavond (org. Oranjevereniging) CDA (met Jaap de Jong-Scheffer) Feestavond C.B.S. "It Grovestinshar -Optocht. kindermiddag, 's avonds Koninginnekonsert in "de Sandobbe --Theaterstichting d o o r N "De i j Maatjes" voor de kinderen v.d. onderbouw 4 t/rn L i b b e n 8 jaar 14.30 uur, voor de kinderen v.d. bovenbouw 8 t/m 12 jaar 16.30 uur

Programma Dienstencentrum vanaf 9.30 uur koffiedrinken- 14.00 uur koersbal - dinsdag - woensdag koor- 8 april en 6 mei spreekuur pedicure. opgave: dienstencentrum- de hobbykelder is open vanaf 14 00 uur- 29 april wordt er ter afsluiting van het winterseisoen een broodmaaltijd georganiseerd. aansluitend hierop evt. een film/dia vertoning. dit is nog een verrassing. Aanvang 14.00 uur. Opgave dienstencentrum. -donderdag van 9.00 uur 12.15 uur fitness 1maal in de veertien dagen gespreksgroep -vrijdag spelmiddag 14.30 uur- op 24 april is er weer bingo. Van 's maandags tot en met vrijdags kan er gebiljart warden. Tevens is de wasserette te gebruiken op deze tijden. Dan t sjen! Atty in en genezen doorgaans zonder littekens. Een kind met waterpokken kan andere kinderen aansteken in de periode die ligt tussen het optreden van de eerste ziekteverschijnselen en net indrogen van de laatste blaasjes. Gordelroos wordt door het zelfde virus veroorzaakt en iemand met gordelroos kan op kinderen ook waterpokken overbrengen, maar geen gordelroos. Hoe dat precies inelkaar zit, zal ik een andere keer uit de doeken doen. Geen ernstige ziekte.

Voorzichtig wassen met water en zeep, handen goed schoon en de nagels zo kort mogelijk houden. dat zijn de belangrijkste maatregelen Indien infectie optreedt (sommige korsten worden veel groter en hebben geen neiging tot genezing), dan wordt wel eens pencilline voorgeschreven. Ten slotte. Er zijn geen specifieke maatregelen tegen waterpokken, het kind moet er doorheen Met een beetje warmte, geduld. liefde en een beetje verwennerij lukt dat eigenlijk altijd wel. Eisma

Waterpokken kent in het algemeen

geen ernstige complicaties of gevolgen. Kapot gekrabde waterpokken kunnen besmet worden met een bacterie. HygiĂŤne is daarom belangrijk.

6

Ruurtje Pietersma-Stapersma heeft 24 maart een zoon gekregen. Wij wensen haar en haar man Freerk veel geluk met Sander.


Volksdansgroep Koudum De volksdansgroep is opgericht door enkele dames in september 1978. o.l.v. mevr. Tj. Kalsbeek van FenNoude. Er werd gestart met 30 leden waar al gauw enkele van afhaakten omdat het te zwaar was. We dansen van 14.45 tot 15.15 op dinsdagsmiddag in de Klink, van september tot december en van januari tot en met maart. Het zijn 20 lessen in totaal. Met minder dan 26 leden kunnen we niet draaien. Om financiële redenen krijgen we geen subsidie. Momenteel hebben we 29 leden. Er wordt altijd met veel plezier gedanst, het is een heel fijne ontspanning maar wel pittig. We leren verschillende dansen zoals Duits, Amerikaans. Grieks, Israëlisch en soms ook Fries. We hebben dit nu 14 jaar gedaan en altijd met plezier. Het wisselt wel van leden maar er zijn er nog veel vanaf de oprichting. We treden wel op bij de Finke, bejaardensoos en verenigingen. Heel leuk. Een keer per seizoen is er uitwisseling dan gaat Koudum naar

Staatsbosbeheer en Koudurn. u zult zich misschien afvragen wat hebben Staatsbosbeheer en Koudum met elkaar te maken? Het antwoord zou kunnen luiden: Steeds meer! Het zal bijna alle Koudumers opgevallen zijn dat er bomen en struiken zijn aangeplant op het Koudumer Heech. Het gaat totaal om 10 hektare beplanting die aangebracht is in het kader van de ruilverkaveling Koudurn. Het opvallende hoogteverschil tussen Heech en de omgeving wordt door de aangebrachte beplanting geaccentueerd en er ontstaat een blijvend fraai wandelgebied. De meest aangeplante bomen en struiken zijn: eik, lijsterbes, hazelaar, berk, beuk en meidoorn. Een deel van de vorig voorjaar

Workum en Wommels waar onze leidster de scepter zwaait of omgekeerd. We dragen dan blauwe plooirokken met crème kleurige bloesjes met losse kragen De dames crème en de dames die als mannen dansen oud rood, liefst allemaal dezelfde kleur kousen en schoenen. Dit staat netjes. Zo heeft elke groep wat anders, heel fleurig We zijn nu aangesloten bij de plattelands groepen en daarom mochten we deelnemen aan de volksdansdag die dit jaar werd g e houden op 19 maart in Gorredijk. Daar dansten zo'n 28 groepen van Friesland. 's morgens een ieder zijn eigen ingestudeerde dans en 's middags is er bal van plm. zo'n aangeplante laanbomen is helaas dood gegaan. hier zijn inmiddels nieuwe voor aangeplant. Staatsbosbeheer is eigenaar van de beplanting op het Heech; de "Ruilverkaveling' houdt de aanplant van dit voorjaar zoals gebruikelijk nog een jaar in onderhoud en beheer. Zoals bekend zal zijn liggen de beplantingen tussen de nieuwe Rondweg en de Ooste en de Zijl aan weerszijden van de Nieuweweg en de Bovenweg. Vanaf de Ooste is er een wandelpad naar de Nieuweweg aangelegd en ook door de beplantingen lopen verschillende paden. Aan het nieuwe pad tussen de Bovenweg en de Nieuweweg, staat een gloednieuw informatiebord waarop de verschillende wandelmogelijkheden zijn aangegeven. We hopen dat er veel en

I k ham e i n s n e a w a t b e - mar n o i t i k h j i r , b y g re p e n f a n d e N e d e r1 á n s - i e p e a i n g f a n s n i j e g e meentehns r i s g o e d o m my hinne s j o c h

1 e a n .

ke n p r e k k u s t " . . .

Maa h o t i e t s j o

v a n

dor) Meer zijn??

300 leden. Die dansen worden zo terloops in de winter ingestudeerd. daar is levende muziek bij, mooie middag maar warm werk! Zo zou ik nog wel heel wat kunnen vertellen maar dit is dan even in het kort over onze hobby en tevens ontspanning. We hebben eigenlijk geen bestuur maar dat gaat allemaal zo in goed vertrouwen. Graag zouden we er wel wat jongere leden bij willen hebben om wat waarborg te krijgen voor het voortbestaan van de "Volksdansgroep". Er komen nu langzaam al wat ouden en is het toch zo fijn dames ! Spring er eens uit of spring er eens in , Mevr. S. Venema - Zwerver Heale Paed 24, Koudum. met plezier gewandeld zal worden. Behalve deze beplantingen heeft Staatsbosbeheer nog meer terreinen in eigendom overgekregen van de "Ruilverkaveling". Het betreft het poldertje "de lytse Wiske", enkele percelen boezemland langs de Fluessen en een gedeelte van de polder "de Samenvoeging". In de samenvoeging heeft Staatsbosbeheer nu ca. 125 hektare in eigendom. Het beheer wat hier plaats vindt is gericht op weidevogels. wilde planten enz. Het meest bekende terrein, beroemd om zijn vele weidevogels, dat Staatsbosbeheer al vanaf 1978 in beheer heeft in de omgeving van Koudum, is natuurlijk de "Heanmar". In het meinummer van Bulte Nils hoop ik daar nog op terug te komen. "Bos"wachter Sjoerd Bakker.

w u rw z i t m y j a n e dddliker

Ik w i t no wat oe beaoelc mei: "O e o v e rt re f f e n d e trap....1"


Wolf heeft de juiste maaier voor iedere gazongrootte '' 1 1 1 1 WOLFYGeráte >Uw gazonnuaderspectalist •

"MONTREA"

Na elke maaibeurt blijven afgestorven grasresten en maaiatval op het gazon achter. Ook met grondig schoonvegen is dat eenvoudigweg niet te voorkomen. Het resultaat is dat deze restanten tesamen met mos en viakgroeiend onkruid het gazon vervilten. Met als gevolg een ernstige verstoring van de toevoer van lucht, water en andere voedingsstoffen. Bij een plotselinge hittegolf of een langdurige droogte bestaat er dan een grote kans dat het gazon grotendeels afstort. Met een grondige vertikuteer reiniging en een bemesting kan dit risico uitgesloten worderf De w e r k ing v a n de Wout v e nik ut e e rrna c hine De s c h e r p e w e e th e a k me s s e n ven Oe W o l f v er ts k uteer mac htnes v er w ilder en d e .olfleag mo e ite lo o s Te g e litk e r h id w o r d e n d e e lv a lr e s te n

Tel. 05142-2301 /2482 Galamalaan 29, 8723 CS Koudum

Voor het onderhoud van o.a.; Particuliere tuinen, Plantsoenen, Parken, Camping en recreatieterreinen, Bedrijts- en industrieterreinen.

Specialist in:

N I SSAN

Aak

markiezen

Vertikuteren

een onmisbaare gezondheidskuur voor eik gazon.

Voor informatie:

Groenvoorziening.

Firma W.P. Visser Koudum

' 1 1 1 E l l voor al uw onderhoud, y reparaties en A.P.K.

Autobedrijf Smit

%

•t Meubelhuls - Beukenlaan 2-4 Telefoon 05142 - 1233 - 1434

Kramersweg 2 -4 8723 E W K OLI D U M Tel. 05142 - 3060

/

o p g e v a n g e n ,n d e gres v angz ek

Bij uw wolf-tuin specialist kunt u een vemkuteerrnachine huren. Onderweg 6, Koudum fel 06142 - 2700

LANDBOUWMECHANIBATiEBEDRIJF

Wij hebben een uitgebreid assortiment in: ORIGAMI, FILIGRAAN en PERGAMANO artikelen.

J. PRES Srmoswee 21 • 8 7 2 3 6 0 K out ur n - T elef oon 1202

Verkoop & Reparatie Makkelijk sparen? Doe 't automatisch bij de Rabobank

TRA CTO RE N L A NDB O UV O NE RK TUI G E N G A ZO NMA A I E RS AL FALAVAL ME L K MA CHI NE S

NIEUW is: RUBBERPLAAT om

zelf sieraden te maken.

Tev ens r u i m ges ort eerd in:

stalen bouten en moeren gegalv. slotbouten

911 de i t g . .104 Klak.1,1mer , %, kok vatr , < oubeel bedrul , nAno t . gnarrelteijni b p Idam at i ,am . i i . r n M , •i t ti n p u i . trsIg tr . l 1 1 . , I0 4 el w hinmo *uur Lamp w omml ogmee 1 .nN l y n % a nt. mi Ii d .i t m h e d t r r r l a a m t v o r n

Fotonandei Hoofdstraat 10 8723 BH Koudum

Voor sfeer en gezelligheid in een prachtig 19e eeuws interieur kom eens kijken

eetcaté SPOORZICHT

Rekbank al

Meer Kelk voor je geld

Boekhandel M u i z e t a a r

Peter en Ineke Hoofdstraat 69 - 8 7 2 3 BG Koudurif - t e l. 05142 - 2031 8

BN 028 1992 nr 4 apr  

Dorpsbelang Koudurn. Beantsje fan it per. korps van de muziekschool zal ook van zich laten horen. hier spelen de toekomstige muzikantjes van...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you