Page 1

Bulte Nijs IJsclub luidt

- Dorpskrant van Koudum 4 e j a a r g a n g n r . 2 noodklok Reconstruktie Zwarteweg f e b r u a r i 1 9 9De gemeente heeft besloten dat de Zwarteweg in het kader van de stads2 en dorpsvernieuwing een face-lift gaat krijgen. Om een of andere reden

--• • • • • -• • • • • • • • • •

Op de foto inspecteren enkele bestuursleden het lis. De diepte op deze plaats is 55 centimeter!

Enkele dagen vorst behoort voldoende te zijn voor een deugdelijke ijsvloer. Een ijsbaan, waar jong en oud, in afwachting van het "grotere werk" op sloten en meren, vertrouwd baantjes kunnen trekken. Althans, zo zou dat moeten zijn. Maar zo is het helaas niet in Koudum. De ijsbaan, onderdeel van het parkplan is veel te diep zodat dichtvriezen van deze vijver veel te veel tijd kost. De aanwezigheid van diverse wellen is er de oorzaak van dat de ijsvioer zwak blijft en daardoor steeds in beweging is. En dan zijn er ook nog de talrijke muskusratten die ervoor zorgen dat er vele wakken in het ijs ontstaan. Volgens het bestuur van de ijsclub kan het zo niet langer. Men wil rnaaregelen en wel op zeer korte termijn. Het liefst een andere baan op een andere plaats in Koudurn. Want dat deze vijver totaal ongeschikt is als ijsbaan, staat voor het bestuur als een paal boven water.

Koudum bedankt Koudum en omgeving bedankt voor 't vertrouwen dat u ons de afgelopen 9 jaren hebt geschonken. Mede dankzij u hebben we onvergetelijke jaren achter de rug. Natuurlijk ook onze medewerkers/-sters. Veel lof van onze kant, want zonder hen hadden we dit niet gered. Afscheid nemen doen we niet want we hopen u in de komende tijd toch tegen te komen, is het niet op Terschelling, dan wel in Koudum want vergeten doen we u nooit. Mede namens onze kinderen

is dit plan vele malen onderop geraakt in de stapels op diverse bureaus. De gezamenlijke bewoners hebben de gemeente de laatste jaren een aantal malen gemaand om de zaak te bespoedigen en in de laatste feestweek er zelfs een ludieke straatversiering aan gewijd. Volgens wethouder Brandsma, die de presentatie van plannen verzorgde i.s.m. de ambtenaren v/d Schaaf en Landman, heeft dit de besluitvorming doen versnellen. Over de noodzakelijkheid van e.e.a. bestaan geen misverstanden: ieder kan de vele gaten in het wegdek zien en het ontbreken van een deugdelijke riolering bij tijd en wijle ruiken. Het ontbreken van het trottoir is schrijver dezes bij een onvoorzichtige oversteek per fiets al eens flink in het geschaafde vlees gewreven. Niet alle aanwezige bewoners waren gezien het verleden overtuigd van een snelle uitvoering, hetgeen P. Draayer de opmerking ontlokte aan het adres van wethouder Brandsma: "Ik moet it earst mar ris sjen, want de dyk soe al oanpakt wurde doet de molkbussen noch mei hynder en wein nei it Koudumer fabryk bracht waarden." De plannen voorzien in een nieuwe riolering en een trottoir aan de even zijde. Dit wawelke vanuit Koudum de scholen nog bezoeken zeggen we hartelijk dank en tot ziens. Sip en Alle en kinderen, West Terschelling. Sip en Alle Roos, van de Kopak, hebben Koudum verruild voor West Terschelling. Bulte Nijs ontving bovenstaande brief van de familie Roos, met hel verzoek deze te plaatsen. Wij voldoen graag aan dat verzoek en wensen Sip, Alle en de kinderen alle goeds op Skylgel

ren ook de belangrijkste wensen van de bewoners. Verder zal de weg iets worden verlegd naar de oneven kant (kant fa. Munniksma) en komen er parkeervakken. Om de snelheid van het verkeer te beperken komen er drempels in de vorm van plateaus en wordt de weg op "visuele wijze" versmald. Men denkt ook dat door de minder straatweg-achtige aanblik van het geheel, het verkeer gas terug gaat nemen, zoals bij de Tj. v/d Walstraat ook het geval is naar men zegt Naast het asfalt gedeelte van de Zwarteweg wordt een trottoir aangelegd aan de Epemastraat-kant, hiervoor zal het asfalt gedeelte fors versmald warden. De presentatie-bijeenkomst verliep in een prima sfeer. Dat wil niet zeggen dat er geen kritische vragen van de vele aanwezige bewoners waren. Zo zal de parkeerruimte bij de aula opnieuw bekeken warden en zullen de drempels zodanig gemaakt worden dat de vrachtwagens niet "klapperen". De plannen worden in fasen uitgevoerd: 1. aanleg van riolering in het klinkergedeelte van de Zwarteweg. 2. herinrichting van dit gedeelte. 3. herinrichting van het asfalt-gedeelte. Fasen 1 en 2 hoopt men dit jaar af te ronden, wanneer niet direkt daarna met fase drie kan worden begonnen dan zullen er tijdelijke voorzieningen komen om de snelheid van het verkeer op het asfaltgedeelte in te tomen. Namens buurtver. Station de Zwarte Haan, Jan de Vries.


Ferantwurding Butte Nijg Oplage 950 alike Redaksje: Andrea Tromp, Ds. LTi nhol tstr aat 30 Visje Hettinga, d e Syl 22 J. Timmerman, Dammenseweg 39 Tsjikke Bakker, Beukenlaan 6 Einredeksje: Thys Wadman %deka) * adres: Da. L. Tinholtstr. 33, Koudum Opmaak: Decorbdo reclame, Koudum Fotowurk: T. Wadman Printwurk: G. de Vries, Echtener br ug Adverlinejes: B. Minijes F. van Inthiemastraat 40 8723 AC Koudur n. Feraprieding: Buertierienings 1 ste treed yn' e moanne rn.U.t. july, augustus Abonnem inten: Yn't kalinder iler Leden Doar psbelang I 4 , 5 0 Net leden f 7.50 Abon. om utens t 25.00 Sponsor ing: W. van Doorn til. 1320 Kopy: Foar de 14e lan ' e m oanne by it redaksje adr es Bank / Giro rdIMOr Rabobank 3335.65.193 Bulte Nijs Giro nr. 889319 Bulte Nijs

Sponsor van de maand is:

De ijssportvereniging Koudum Dank vo o r de bijdrage! Wie volgt?

Oan'e buit fage • Van een lezeres ontving de redaktie een uitgebreid verslag van de broodmaaltijd voor 60 + ers die werd georganiseerd in Nij Claerbergen. Inzendster noemde het een prachtige avond met, behalve een prima verzorgde broodtafel, veel muziek, samenzang, sfeer en warmte. in de vorige Suite nijs (helaas) geen plaats voor dit verslag, maar aangezien de inzender zo enorm enthousiast reageerde valen wij het hier toch even vermelden.

Lezers schrijven Aan Haitske en Klaar. Ik had heel goed voor het verstand, dat Haitske in het voor- vorige Bulte Nijs bedoelde, dat ik er bij de intocht van Sinterklaas zo klomsk uitzag. Dat had Haitske goed gezien, want ik was tot op de bonken toe koud. Want zie, bij dit soort van dingen ga ik altijd een foeg uur tevoren heen om te zien of alles wel in orde is. Saks is laken broodnodig omdat er op het allerlaatste moment heeitijden weer onverstanden zijn, die de boel in de bulten willen jagen. En in dit geval wilden we er echt een kinderfeest van maken zonder politiek of reclame en zo. Maar ja, ook nu weer was er een aktiegroep met spandoeken en een zaak met wel 20 zwarte pieten (onechte vanzelfs) die in de stoet reclame wilden maken voor shampoo. Iedereen is er op zo'n moment slecht op om op de tv. te komen. Dat ik !ion mooi in het voor even ingrijpen. Met onze politiemannen sprak ik af om de brot in beslag te nemen en de daders herwaarts te zenden, zonodig me behulp van maat 45. Om ervoor te zorgen dat iedereen mij kon vinden moest ik op hetzelfde plek blijven en kon niet even een slag door Hielpen om mij warm te lopen. Dat zodoende. Hartelijke groetenis Mr. J. v.d. Meer burgemeester gem. Nijefurd

Re(d)aktie Een enorme hoeveelheid copij kwam er deze maand bij de redaktie binnen. Vele lezers klommen in de pen en leverden een bijdrage aan dit nummer van Bulte Nijs. Bedankt daarvoor! U vindt hun bijdrage o.m. in de rubrieken "Lezers schrijven" en "De Moordkuil". De prijsvraag in het vorige nummer leverde veel reacties op en inspireerde velen tot het maken van prachtige rijmpjes. Nieuwsgierig? Kijk dan op pagina 7, waar u ook de uitslag vindt. In dit nummer treft u ook een lijst van adverteerders aan. Mede dankzij hen is het mogelijk om Buite Nijs ook volgende maand weer te laten verschijnen.

2

P Een rubriek e waarin kritische Koudumers duidelijk maken wat hun dwars zit. Inzending kan geplaatst i worden zonder vermelding van de naam van de inzender Naam moet wel bij de redaktie bekend zijn. 7 it Heech om 1 In unyk kuierke, de Weste del, Slie~ Crt, op healwei it heech op, perdyk láns in stik Poeipaad, Tsjerkhofieane werom. Hakker doarp hat sa'n Heech. Gjin ien ommers, lerdswellen hiene yn'e hege sánwanden har rikt. Rinnend op dat Heech, It fiere titsicht nei de Morra. Sa aidermoaist, sa unyk. Simmers de boatsjes op'e mar, winters by sterk iis, de reedriders. Yn'e oare seizoenen taak in spegeljende wetterfiakte. Wy Koudumers, beriammen wy minsken fan it Westein, hálde fan dizze spesjale diluviale sánhichte. Mar no, minsken jim sil 't net leauwe wolle, mar noch efkes en dy kuier kin ynne skiednisboekjes fermeld wurde. Rju eale hearen ha in plan optocht yn it "ruilverkavelings" gedoch. Sy wolle dêr bosk plantsje. Ja wier, alles fol sette mei beammen. Fergeemje noch ta, hoe't se dat yn'e holle plasse krigenll it romme tksicht sil fuort wêze. Us eigenste Heech wurdt fernield. Hufters binne it, sokke hoarizon fersmoarkerts. Ik wurd porrazend, merk ik. Wer in soadsje kantoarkloaten, dy't... Ho, ho, sa kin it wol_ No wer yn't fatsoen. My gean litte oan't safier, no. Mar ja, 't is dochs in nij haadstikje yn Bulte Nijs, dêr meie wy t:rs galle spuie, net wier, Lykwols, 'k soe noch efkes fierder wolle. 'k Soe in wiziging yn it plan foarstelle wolle. In part fan'e Koudumers sil grif mei helpe wolle. As wy dy beamkes fis plantsje oan'e dyk Koudum-Warkum! Wurdt dat ek sa'n gesellige dyk as InJs álde (hearlike) Dammensewei. Binne der beamkes oer, dan mar fierder fan Warkum nei Parregea. Hoe iiket dit, mannen fan'e ruilferkaveling. Jim sille wol wer etkes fergaderje moatte fansels, mar ja, dan hálde wy Koud umersCJS eigen romme Heech en fan dy gesellich oanklaaide dyk nel Warkum kinne dan legio lju ek fan mei genietsje. ik stel my graach beskikber as koeirdinator tusken 'e kommisje en'e Koudumers. In hertstochtelike Heech-fan. Ho‘ck tarn Heech


Yn'e kikert 4

Dorpsbeiang Koudum:

De Oostenveldseweg De nachtbranders De buurtvereniging Oostenveldseweg werd 25 jaar geleden opgericht. Er wonen nog vier gezinnen vanaf de oprichting in onze straat. Eén maal in het jaar, meestal in maart houden we een jaarvergadering. Na de pauze hebben we dan nog een gezellige avond met spelletjes en soms gaan we te kegelen. In de zomer houden we, als het weer het toelaat een gezellige barbecue avond. Met de kinderen uit de straat gaan we een middag weg. Een paar keer zijn we met hen met een boot weggeweest, ook zijn we met hen een keer naar het Rijsterbos geweest. Verder wierden er wel eens fiets- of puzzeltochten gedaan, ook zijn we al een paar keer aan het ringfietsen in de straat geweest. Omdat de straat zich er zo goed voor leent, hebben we bij erge sneeuwval ook al eens een prikslee wedstrijd gehouden en werden we getrakteerd op hete chocolademelk. Met St.Nicolaas of Kerstmis krijgt iedere buurtbewoner een kleine attentie. in de feestweek doen we natuurlijk mee met de straatversiering en hebben daarmee al een paar keer een eerste prijs gewonnen. Als de financiën het toe laten wordt er een wagen gebouwd. Iedere nieuwe buurtbewoner wordt verwelkomd met een bloemetje Dit zijn ongeveer alle aktiviteiten van onze buurt. Het mee doen met sportaktiviteken lukt niet altijd omdat de buurt niet zo groot is. Wel hebben we meegedaan aan de toneelavond op koninginnedag. De laatste tijd lijkt onze straat wat rommelig, door ladders, deuren en kozijnen die hier en daar staan, maar dit komt door "Groot Onderhoud". Nu bent u een beetje op de hoogte van het wel en wee van de jubilerende Oostenveldseweg, waar het prettig woont. V o o r z i t t e r W. Wagenaar.

SATELLITE VIDEODESCO

ANTO41 smednig,1S •U T N T I1M U M

Onze oproep om de knelpunten m.b.t. de nachtbranders aan ons kenbaar te maken heeft in totaal 16 reacties opgeleverd en wel voor de volgende straten: Zwarteweg/ Stationsweg, Nieuwe gedeelte Wjukslach, Beneden Hoofdstraat, Symkewal, Tinhoitstraat, Bovenweg 2x, Ooste/ Zijl 2x, Epemastraat 2x, Tj. v.d. Walstraat 2x, Nieuweweg, Damrnenseweg, F.v.inthiemastraat. Inmiddels schijnen op de Teillkersstriitte en de Nieuwe Gerben Ypmastraat weer avondbranders in nachtbranders te zijn veranderd. Wij gaan de volgende procedure volgen: Van al de reacties wierden fotokopieën gemaakt en deze worden met een schrijven van Dorpsbelang naar het College van B en W gezonden. Tevens ontvangen alle raadsfracties een afschrift van dit schrijven en hierbij worden ook fotokopieën van de ontvangen klachten toegevoegd, zodat onze vertegenwoordigers in de raad op de hoogte zijn van de gerezen problemen. Jaarvergadering van Dorpsbelangen is op 19 maart 1992. Dorpsbetang Koudurn.

Oan'e buit fage 2 • Wij, de vrienden van Us nêst, Ut noodsaek en de Blauwe knoop willen iedereen hartelijk bedanken voor de fantastische medewerking, die wij kregen bij het organiseren van ons geslaagde oudejaarsavond evenement. Minder Lij zijn wij met de persoon (personen) die meenden ons kampvuur een dag voor Oud en Nieuw te moeten aansteken. Een speciaal woord van dank aan de brandweer is hier wei op z'n plaats! • In het vorige nummer is in het stukje over Agrarisch Koudum een drukfout "geslopen'. Natuurgebied "de Samenvoeging", ten zo. van Koudum beslaat een oppervlakte van ca. 125 ha. en dus niet 1250 ha • Bezem + grashark zijn na oudejaarsavond "achtergebleven" bij redaktielid. Wie mist deze attributen?

3

Lezers schrijven:

Klink - indrukken Nieuwjaarsmorgen Evenals vorige jaren offerde een deel van het bestuur, medewerkers en vrijwilligers(-sters) haar privé situatie op aan - alwéér - een nacht van Koud u n Wetende dat dit kosteloos gebeurt en ook na afloop "een heid tol wurk" oplevert verdient dit onze waardering. Financieel gezien zal dit, ondanks de kosten van muziek, verlichting, verwarming, een begroetingskonsumptie, een extraatje geweest zijn voor de penningmeester. Temeer omdat de gemeente - uit eigen belang - voor het initiatief een aardig bedrag over had. Een paar kanttekeningen zijn: We hebben de beschikking over het voorste gedeelte van de Klink gemist in de feestweek is dat beter geregeld. De muziek was afgestemd op het jongere deel van de natie. Ergo was het verblijf voor "de álderein' minder interessant. Het moet mogelijk zijn om mensen die dat wensen een konsumptie in daarvoor bestemd glaswerk te serveren. Het doel om een trefpunt te zijn in en voor het dorp is de moeite waard. (naam bij de redaktie bekend.)

"Koudum" spilet toaniel. Hawar, it is sa fier! Der binne op dit stuit hiel wat minsken yn Koudum dwaande mei toaniel. Nei in slagge kursus mei Jan Arendz fedine jier, is der dit jier Uteinsetten mei in jeinfoljend stik en in lenakter. it stik "In merbedes mei trekheak" sil sneon 28 maart yn de Klink opfierd wurde. Háld dy jein mar alfêst tril want it belooft in spektakel te wurden. Yn Bulte Nijs fan maart fertelle wij der mear oer. Foar de ienakterkriich (dy't hálden wurde sil op 20, 21 en 22 febrewaris) sil Koudum Utkomme mei de skets "Taksy nei in nij begjin". Siebe Bosma, spile troch Foppe de Jong en Tine, (Mine Folkertsma) binne sa'n 25 jier troud. Siebe wol op 'e nij begjinne en bellet in taksy (Johannes Haanstra). Hoe't dat fierder giet kinne jo sjen op treed 21 febrewaris yn de Klink.


BULTE M I S 't Kommentaar... Nu en dan waren Haitske en ik alheel overremis van de schitterende hardrijdwedstrijden in ons Heerenveen en wij hebben der noch tijden over napraat want ja zulke sjauvinistyske Friezen binne wij wei en dat is ook wel terecht want kijk e n jongen als Falko Zandstra heeft verdikkeme hele echte friesche hard rijderskuiten en zoon kop als Rintsje Ritsma daar spreekt toch wel heel veel fries bloed uit dus waren wij uit de schroeven met dit resultaat en bovendat is het vanzelf dan toch maar ons Thialf waar zo een groot spektakel houden wordt en dan al die mensen in de nieuwe friese klederdracht, het blauw-wil-rood was niet van de lucht. Nu en dan ?al Haitske nu ook over zoon friese vlag trui gaar want zij wil een ander jaar ook zo graag eens bij zoon happening wezen en dan wil zij der wel op kleed wezen. Nu en dan hopen wij dat onze Hofkesjongers dit jaar overgrijzelijk oefenen met hun blazerij zodat zij boven die BlauwhCisters uit toeteren en daardoor ook eens in ons Thialf mogen spelen zodat wij thuis kunnen zeggen ziet daar loopt onze Teake met de deksels te huffen en daar grijnst onze Gerben boven zijn trom uit en onze Jan en onze Ulbe en al die anderen blazen hun de wangen buiten de oren om de sfeer er in te krijgen en zij bedaren zo ook noch op de winterspelen en dan raken wij in onze huiskamers al gehelendal buiten onze zinnen en gaan wij allen achter onze stoele staan om het fries volkslied uit volle borst mee te galmen en zo kan het een bjusterbaarlik baren worden waar wij met zijn allen noch jaren over praten kunnen en om goed op die dingen voorbereid te zijn vindt Ha itske het reeds wenselijk dat u allen nu reeds begint met het oefenen van ons volkslied want wij hebben vernomen dat elk en een het lang niet glad uit het hoofd kan en dat moet vanzelf anders. Nu en laten wij dan afpraten dat wij de kommende tijd joens na het eten het twee keer door nemen. fan Klaar.

Ut Ut doktershas Hoesten Uw kind is verkouden en het moet erg hoesten. Het heeft misschien ook koorts, is hangerig en wil niet eten. Dat zijn de verschijnselen van een luchtwegeninfectie. Sommige jonge kinderen zijn wel 8 a 12 keer per jaar verkouden. Ze hebben dan een infectie van de bovenste luchtwegen(neus, keel, luchtpijp), en krijgen last van een verstopte neus, hoesten en koorts. Meestal is een virus de oorzaak. Er zijn veel verschillende virussen. Bij iedere besmetting met een nieuw virus maakt het lichaam afweerstoffen. Het kind kan daar ziek van worden, maar dat gebeurt niet altijd. Als het kind later nog eens besmet wordt met hetzelfde virus, wordt het niet meer ziek. Een verkoudheid duurt meestal een week. De luchtwegen zijn van binnen bedekt met slijmvlies. Dat beschermt ze en houdt ze schoon. Bij een infectie raakt dit slijmvlies ontstoken. Het zwelt op en vormt extra slijm, soms in de vorm van een prop. Door het hoesten wordt zo'n slijmprop losgemaakt en verwijderd. Slijm uit de neus kan in de keel terecht komen en moet dan ook weer opgehoest wordeh Soms zijn de luchtwegen niet ontstoken, maar geïrriteerd, bijvoorbeeld door rook of te droge lucht. Dat geeft een kriebel of prikkelhoest. Daarbij komt geen slijm los. Bij zo'n luchtweginfectie kan het kind koorts krijgen. Het is een teken dat het lichaam 'vecht' tegen het virus en bezig is afweerstoffen op te bouwen. Koorts is dus een natuurlijke reactie op een infectie.

Talent gezocht voor feestavond Op zaterdag 25 april wordt weer het traditionele Koninginnefeest georganiseerd in de Klink. Een ieder die daaraan wil meedoen (buurtvereniging, club, individueel) en daar een bijdrage aan wil leveren in de vorm van toneel- zang of cabaret kan zich opgeven bij A.v.Goot tel. 2509 of A. de Jager tel. 2030. Opgave dient te geschieden voor 20 maart a.s. en het "optreden" mag niet langer duren dan 15 minuten. Wij rekenen ook dit jaar weer op enthousiaste deelname en veel publiek. De commissi a 4

Wat kunt u zelf doen? - Zorg voor meer luchtvochtigheid, vooral als u een cv hebt. - Zorg voor voldoende frisse lucht in huis,maar vermijd tocht. - Laat niemand roken in de buurt van het kind. - Spoel de neus van het kind met zout water. - Laat het kind stomen. Stomen, het inademen van het waterdamp werkt verzachtend op het slijmvlies van de luchtwegen. U kunt het beste stomen met uw kind in de hete damp van de douche. Medicijnen: Grijp niet te snel naar medicijnen; ze zijn meestal niet nodig. De meest doeltreffende maatregelen tegen hoest zijn spoelen en stomen. Eventueel kunt u de volgende middelen proberen: *Tijmstroop maar ook warme thee met honing is goed. *Neusdruppels, ze brengen het slijmvlies tot rust waardoor er minder slijm ontstaat. Nooit langer dan 5 dagen zonder de dokter te raadplegen. Gebruik alleen speciale kinder-neusdruppels. Paracetamol tabletten of zetpillen voor kinderen als uw kind zich erg ziek voelt. Wanneer met de huisarts overleggen? Als: - het kind tussen de hoestbuien door een snelle/hijgende of gierende ademhaling heeft. - het kind piepend of zagend ademhaalt. - het kind een pijnlijke stijve nek of "luierpijn" heeft. - het kind suf of moeilijk aanspreekbaar wordt. - het kind drie dagen achter elkaar 's morgens en 's avonds koorts heeft. - het kind langer dan 12 dagen hoest.

RdeBoer Uw schoenenspeciaalzaak in Koudum — Stavoren — Balk


De (Itstalkast

Ut'e smidte Dit wurdt in wat Onfoech ferhaal en wa l it net lêze wol moet no ophálde. Elise earste freed fan'e moanne bring ik Butte Nijs by CIS besoargers. 'k Wie krekt by Jo de Vries foar de doar doe't in auto stoppe mei twa mannen fan sa'n fyftich, skatte Ik se yn. It raam kaam Iepen en ien fan de mannen frege oft ik hjir bekend wie. Op myn befestigjend antwurd kaam d'r in wat sCiterich bryfke (.1t syn beise. Se moesten nei in....Klierstra, stie d'r op, postbus safolle yn Koudurn. No kin ik yn Koudum net ien mei sa'n namme, dat Ik sei dan ek dat ik se net helpe koe. Mar d'r kaam help yn de persoan fan (is dokter van Doorn. "Jo komme ek noch& by in soad minsken oer de flier sei ik him, kinne jo bygelyks ek ien mei dizze namme?" Nee fanseis, hy koe ek net ien mei de namme Klierstra. We hálden it ferkear aardich op, dokter sene wer (nein. Ik gong wer nei de mannen ta. "Dy Klierstra", sei ik "wat docht dy boer de kost? Hal dy in winkel, in bedriuw? "Nee", sei de iene man, "it is net in man, it is in frou, en se hat gjin winkel". "No ", sei de oare man, "se hat wol in bedriuw. In hiel spesjaal bedriuw". Ik begryp der neet fan, en ik seach de beide mannen freechjend oan, En doe kaam it hege wurd der eit. Se sochten in frou fan "lichte seden" en as hjir dan yn Koudum net sa'n frou wenne, as ik miskien dan hjir yn de omkriten "wat" foar harren wist. Ik koe se net helpe. "Yn Makkum sit d'r wol ien", sei de iene, "yn de Plekkeringastrjitte," en tsjin syn maat "Háldst it sa lang noch, wol (it net?". Hy knikte. Mar de need wie heech, skynber. Berend.

Voor al uw bankzaken en verzekeringen.

Friesland Bank uw eigen bank Kantoo .1-11,!strant T . )s , ,

gou oun ,

Een Koudumer over zijn/haar hobby G. Folkertsma Oostenveldseweg 39

"In 1959, toen waren er reeds EHBOers in ons dorp, werd er een cursus gegeven, waarvoor ruim 20 personen zich hadden opgegeven. Onze docent was wijlen dr. Meljer. Begin 1960 werd ons examen afgenomen door dr. Temminck. Alleen slaagden daarvoor. Direct daarna, op 4 maart 1960, werd de EHBO-vereniging opgericht. Het eerste bestuur werd gevormd door de heren D.H. de Jong, kommies B. Olthof en mej. Doetie Harsta. Ieder winterseizoen moesten we herhalingslessen volgen (nu nog) om het diploma te behouden. Het diploma is slechts 2 jaar geldig, nadien moet het verlengd worden Kom je te weinig op, dan raak je het diploma kwijt. De herhaling (het woord zegt het al) bestaat uit anatomie, verband aanleggen, slagaderlijke bloedingen afdrukken, slachtoffers op de brancard leggen en kunstmatige ademhaling toepassen. Vroeger waren hiervoor meerdere methodes. Tegenwoordig is het mond op mond beademen, en indien nodig reanimatie. Voor dit laatste moet je weer speciale lessen volgen. Kwamen er ongelukken voor op straat of elders, dan gingen wij - jaren terug - regelmatig mee voor assistentie. Zag dr. Meijer je lopen en moest hij naar een ongeval, was het instappen geblazen en naar de plaats des onheils.

Ook dr. Van den Broek riep wel hulp in van de EHBO. Tegenwoordig ben je weinig meer betrokken bij ongelukken op de weg. De ambulance, welke hier gestationeerd is, arriveert binnen 10 á 15 minuten op de plaats van het ongeval. Voorheen duurde dat soms 45 minuten á 1 uur. Ook een twintigtal leden was bij de BB - Bescherming Bevolking - (inmiddels opgeheven). Wij waren ingedeeld bij de Geneeskundige Dienst. Vaak oefenden wij in groot verband met het Rode Kruis, soms in Sneek, Leeuwarden, Heerenveen en Harlingen of naar het oefenkamp Scheerwolde in de buurt van Blokziji. De EHBO-verenigingen in Friesland zijn verdeeld over 8 kringen. Koudum is ingedeeld bij kring G, bestaande uit de volgende afdelingen: Urk, N.O.P., Echten, Lemmer, St. Nicolaasga, Woudsend, Balk, Bakhuizen, Oudemirdum, StavorenWarns en Hemelum Laatstgenoemde is opgeheven. Elke afdeling heeft een afgevaardigde, tezamen vormen zij het Kringbestuur. 10 jaar mocht ik de afdeling vertegenwoordigen, waarvan 5 jaar als kringvoorziner, tevens vertegenwoordiger in het Districtbestuur. Plaatselijk ben ik 13 jaar bestuurslid geweest. Ik heb mij toen terug getrokken vanwege gezondheidsredenen. De vereniging en de leden zijn steeds actief en aanwezig bij sportevenementen zoals Fierljeppen, zaalsport, Effstedentochten (zowel fiets als schaatstoertochten) en paarden- ponyfestijnen. Ja eigenlijk worden wij overal voor gevraagd en we zijn indien mogelijk ook present. Onze vereniging bestaat thans 32 jaar. Sommige van onze leden zijn onderscheiden met de 'dr. C.B. Tilanis jr. draagpenning'. Dit vanwege hun 25 jaar lid zijn. Schrijver van dit artikel is nog steeds lid. Of je nu EHBO-gek bent of je vindt het een hobby, ik doe het nog steeds met genoegen."

Lijst van adverteerders. Slagerij M. de Boer- Schoenhandel R de Boer- Woninginrichting S.H. de Jong- Kapsalon Kuyt- kiloschade M. Dommer- Bouwbedrijf Th de Vric-;- Garage Kemker- Ooste Pleats TI. Kramer- Modehuis Harkema- Landbouw m eck bedr. J. Pries- Bakkerij de Vries- Meubeihuis W.P. Visser- Doe het zelf shop T. Hoekema- Bouwbedrijf U. de Jong- Watersportoentrum "de Stormvogel" S.P. van Dijk WarnsSupermarkt Kopak- Café-discotheek Wapen van Friesland- Camping "de Kuilarr- Peciameburo Decorboo- Supermarkt de Golft- Bloemenboetiek Becker- Zelfklussen "Happy Hobby"- Boekhandel Muizelaar- Elektro Hiemstra- Bakkerij v/d Molen- GemeenschapeceMrum de Klink- Kookfabriek "Molkwarder Koeke"- Slijterij H oek s CAF) tobedrijf -tr a- F Smitr i e Sento s l a ndedVries- Jachtwerf Busman- -hier" R" KroondijkCafetaria "Tarantella T e b o r e C a B a n k l- a t i e g e s c h e n k e n -K V an bovenstaande l ozijn ner ook verschillende bedrijven "sponsor van de fRé aa p b s o a lijst maand" geweest. Zij zijn lijst vetgedrukt. S i n n e m in bovenstaande a S B p a n k "o d e - o rC z a t e 5 ir c i n g h t K u i p -e r s S " W e i


Agenda dienstencentrum Nij Claerbergen koffiedrinken vanaf 9.30 u koor al.v. mavr. R. Hament en 5 febr. spreekuur pedicure van 9.00 u -12.00 u • woensdagmiddag: koersbal vanaf 14.00 u vanaf 14.00 u is ook de hobby kelder open - donderdagmorgen: van 9.00 u -12.15 u fitness - donderdagmiddag: vanaf 23 jan. japanse vouwkunst vanaf 14.00 u data in deze maand zijn 6 en 20 febr. - donderdag: dagverzorging - vrijdagmorgen: ix in de 14 dagen gespreksgroep, thema's worden door de groep zelf bedacht. Voor info en/of opgave: in het dienstencentrum - vrijdagmiddag: spelmiddag vanaf 14.30 u. Ook de "rummicuppers" onder u willen wij graag welkom heten! Op 28 febr. is er weer bingo-middag - De wasserette en he t biljart zijn te gebruiken van maandag ern vrijdag van 9.00 tot 17.00 u. - dinsdagmorgen: - woensdagmorgen:

Datil sjen Atty Nicolai

Bazar en rommelmarkt van Oeverzwaluwen Ten behoeve van de bouw van nieuwe kleedruimtes c.a. organiseert de voetbalafdeling van s.v. "Oeverzwaluwen" eind februari een grote bazar annex rommelmarkt in de Klink. Voor de bouw moet Oeverzwaluwen minimaal 35.000,- bijdragen. Door reservering, zelfwerkzaamheid en financiele akties is reeds een bedrag van 25.000,- bijeen gebracht. Het restant van minstens 10.000,- hopen we geheel of gedeeltelijk te halen uit de opbrengst van deze bazar, annex verloting. Ook de kosten van inrichting van de bestuurskamer komen nog voor rekening van de vereniging. Data van de bazar: woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 februari a.s., vanaf 14.00 uur. Nu de schoonmaak aanstaande is, doen we alvast een beroep op de dorpsgenoten om even een extra ronde door het huis te maken en daarbij vooral de zolder niet te vergeten. Er is vast wel iets bij, dat men voor dit doel beschikbaar wil stellen. Het resultaat van uw zoekaktie komen we ophalen op zaterdag 22 februari, want dan komen we tussen 9.00 en 12.00 uur bij u langs. De mogelijkheid bestaat ook nog, dat er iemand bij u aan de deur komt, die probeert enkele loten aan u kwijt te raken en wel voor hetzelfde doel. Voor uw steun aan deze akties reeds bij voorbaat hartelijk dank!

Helaas moeten wij, door verhoogde portokosten voor 1992 f 25,aan onze postadres-leden van Bulte Nijs vragen. de Betleerscommissie.

Hartelijk dank voor alle medeleven na het gemis van onze vier maanden oude zoon

Pniël (Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht) Wijbe en Hieke Leenstra Hoofdstraat 59 8723 BG Koudurn 0 Heer U gaf aan mij Uw vreugde - die een lofgewaad inplaats van uw rouw een Gouden Kroon in plaats van as Overwinning in plaats van verdriet. Pniël.

Agenda februari - Vrijdag 7 febr. - Zaterdag 8 febr. - Maandag 10 febr. - Dinsdag 11 febr. - Woensdag 12 febr. - Vrijdag 14 febr. - Zaterdag 15 febr.

- Zondag 16 febr. - Maandag 17 febr. - Dinsdag 18 febr. - Woensdag 19 febr. - 20, 21 en 22 febr. - zaterdag 22 febr. - Dinsdag 25 febr. - Woensdag 26 febr. - Donderdag 27 febr. - Vrijdag 28 febr. - Zaterdag 29 febr.

De bazarcornmisie

Vragen gesteld Het antwoord was gewis God onze Vader een Vader die onze God is.

it Jouster Kritetoaniel mei it blyspul yn trije bedriuwen: "Boppe wenje Ingels" Federatleavond Koren en Korpsen buurtvereniging "Ooste-Ziji" Leidersvergadering Oeverzwaluwen afd. voetbal Reisvereniging Koudum N.C.V.B. Buurtver. "Boppeslach" Popavond met Jen Rog in de Sándobbe "it Rabo Music° Festival" 19.00 uur Tryater "Amphitryon of Godlik Fertiel' Klameare, Workurn. Open Deur Dienst Ledenvergadering "drumband Nij Libben" C.N.V. Ledenvergadering Begrafenisvereniging Schrijfavond Amnesty International van 18.30-20.30 uur in de openbare bibliotheek. Eenakterwedstrijd voor toneelpioegen in het werkgebied van de 811:Mester om de Nijefurd bokaal. 22.00 u Country/westernavond ,de Posthoorn Stavoren Toneel Koudurn; 'Taksy nei in nij begjin'' Buurtvereniging — Volièrevereniging ft Bazar Oeverzwaluwen W e t Oeverzwaluwen t e r p l Bazar a n " Friese Maatschappij van Landbouw Bazar Oeve:zwaluwen Reisvereniging "Meinoar len" 20.30 u "Echte mannen", met "Henry viir Klameare, Workum.


Wagenbouwers bouwden Oudejaarsfeest Drie wagenbouwpioegen, "Us nêst", "Ut nootsaek " en "De vrienden van de Blauwe Knoop" organiseerden met oud en nieuw een groot feest. Een feest in een tent op het manegeterrein even buiten Koudum. Het idee voor dil gebeuren ontstond in augustus, in de "wagenbouw-tijd". Als je met elkaar aan een wagen kunt bouwen, kun je ook met elkaar Oud en Nieuw vieren, dat was het idee erachter. Vertegenwoordigers uit de 3 groepen vormden samen het organisatie comité. Er werd contact gezocht met de politie en met de gemeente en in overleg met hen werden duidelijke afspraken gemaakt. In begin december werden de rollen verdeeld, een ieder kreeg een taak- of taken- toebedeeld. Er moest een tent gehuurd warden, een aggregaat voor de stroom, een wc en er werd natuurlijk bier besteld. Op oudejaarsavond was het voor 12 uur 'besloten club', na twaalven was een ieder welkom. Naar schatting 300 mensen hebben een bezoek gebracht aan de tent. Velen van hen waren ook getuige van een echt kampvuur. De enorme brandstapel was vanaf grote afstand al zichtbaar. De stapel, waarin o.m. enkele auto's en het gehele houtwerk van het voormalige 'Reade Hynder', was op 30 december al het doelwit van een onbekende pyromaan. Slechts het kordate optreden van de Koudumer brandweer kon voorkomen dat de immense brandstapel voortijdig in rook opging. Volgens afspraak werd het terrein de volgende ochtend schoongemaakt.

He n d ri k j e ..! : o t r i e hearre..! E h . . " meer g e s p i e rd , g o e d ; e v o rm d —

25. s l r e e k e u r i n e o f

Verknipte Koudumers. Onze prijsvraag in het vorige nummer van Bulte Nijs was een enorm succes. Vele honderden inzendingen werden bij de verschillende redaktieleden ingeleverd. Uit de vele goede inzendingen werd door een deskundige jury het leukste rijmpje gekozen. De winnaar werd uiteindelijk: mevr. S.J. Schaper-Algera uit de Grovestinsstraat. Van harte gelukgewenst met de hoofdprijs! En wie waren de verknipte Koudumers? A. van der Leij (beheerder Klink) J. Smit (agent Rijkspolitie) D. Hoekema (Doe het zelf shop) H. van der Werk (postkantoor houder) Th. de Vries (raadslid) R. Meyering (tandarts) Uit de vele ingezonden rijmpjes maakte de redaktie de volgende selectie: Bulte Nijs dat lees ik graag, elke keer is weer de vraag, wat nieuws ligt er op de buit, wáármee is Bulte Nijs gevuld? S.J. Schaper-Algera. Bulte Nijs dat lees ik graag, want nieuwtjes van de straat zijn wel eens wat vaag, als de brievenbus op de le vrijdag dan weer heeft geklonken, weet je weer hoe het licht op het Koudumer dorpsleven heeft geblonken. Hennie van Dijk. Buite Nijs dat lees ik graag, en vaak dorpsnieuwtjes zijn een belangrijke zaak, zo weten we wat er in Koudum gebeurt, en dat iedereen daar is goed gehumeurd. D. v.d. Brug Bulte Nijs dat lees ik graag, en nu is het mijn vraag, is ons antwoord raak of mis, 'k ben benieuwd hoe het eten bij Peter is! W. Welter Bulte Nijs dat lees ik graag, soms gaat het ook wel wat traag, omdat het fries me niet zo goed afgaat.

a c h te rwe rk ... . . s t e v i g e n e k s p i e re n .. b e h a ri n g v a n d e b o r s t parti j i s ui tetek end t e noem er .

Annie Ti ppersma Bulte Nijs dat lees ik graag, een nieuwtje hier, een roddeltje daar van onze Klaar, Zo blijven wij op de hoogte van elkaar . H. Melchers-Folkertsma Bulte Nijs dat lees ik graag, ook weer vandaag. Ik zag die leuke prijsvraag staan en alleen al vanwege die prijs laat ik die niet gaan! Ester Groenland Bulte Nijs dat lees ik graag, want een dorp dat leeft ve rd ie n t een bruisende krant Y. de Koe-de Jong

Oan'e buit fage 3 • Nat aantal inwoners in de gemeente Nijefurd is in 1991 gedaald van 10.515 naar 10.447_ • Mevrouw dr. M.C.A. Kornel, gereformeerd predikant van Koudum wordt docent Oude Testament aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. • Op de jaarvergadering van de bond van plattelandsvrouwen namen afscheid van het bestuur: Mevrouw D. Lageweg-Zwaan en mevrouw M.W. Tuinman-Schuring. Nieuw gekozen bestuursleden zijn mevrouw A.H. Koopman-Koopal uit Koudum en mevrouw H. Huitema-Terpstra uit 'a Heidenskip • Stichting Europa kinderhulp zoekt plaats voor vakantiekinderen. inl. en kontaktadres mevrouw Jikke van der Meer, Laagland 7,9291 MT Kollum. Tel. 05115-2276. • Oud-Hollandse Kermis C.b.s. Grovestinshór op woensdag 19 februari van 15.30 u - 18.30 u.

J fay n d y C h i p p e n d s l e s e , t ma , fantastyek!! g e w e l d i c h , h e n ? I k

dér n i e i i t o e r. . ! I k haw h j i r i t 3 j u e ry -ra p p o rt f a n de k e u ri n g f a n myn h a m s te r...!


bouwers fan heit op soan

Wij bak k en ze elk e dag bruin! ! I

ONDERHOUD Uw adres voor: V E R B O U W RENOVATIE

't Fijne komt uit Havenkade 2 Koudum tel. 05142 - 1293

aannemersbedrijf fa. S.H. de Jong & zn.

<b \ van d e r 4 V > ) i e n

MOLKWARDER KOEKE'y = C. DE BOER & Z n.=

Zo veel k eus alleen bij U w Wa r me Bak k er'

verkrijgbaar bij: Bakkerij de Vries • Bakkerij v.d. Molen • Golft Supermarkt

• ajli—J '

DEMEEST KOMPLETE SUPERMARKT IN UW BUURT GOLFF biedt U een uitgebreid assortiment en rijkgesorteerde vers afdelingen o.a.

Veel aut omobilis t en herk ennen na s c hadehers t el hun auto niet meer. Rant Et s 4 , , 0 1 . 1 " . ” 4 1,1,p1mnfl 1 , Cfis rmek t . • MO M , D nAco ~ K M :at-Sei n 114 t inected qt aarde bedrijf: uU w e voor t sch ad eb erstel ronder nasleep. D w e n . t l e l e r n a d d

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • RUIM GESORTEERDE GROENTEAFEI. • BLOEMENAFDELING waar U kennis maakt met vakmanschap. kwaliteit en versheid UW SUPERMARKT WAAR DE PRIJZEN LAAG ZUN

Autoschadebedrijf MARTEN DEMMER onderweg 8 Koudum tel. 05142 - 2758

BUNGALOWS Deenske boumetoade

HAPPY mumvmaki n ugá l ~ : mol • t h. CI I I NXmul a t ikowiz iN

DE JAGER

• C4011 y n ' e h C i c .E.bele b e g l i z In g - g e u n s l Ig e b o u lg a s te n

Tslintwurdich %rakere bungalows yn oanbuu

:1512k7nI'Le' %

B o u b ed r iu w Tb. de Vries en Sn.

S\krarlewei 2 1 • Ko u c lu m • T e l. 0 5 1 4 2 • 1 2 1 4 e n 1 6 1 8

w o w « No w

TRODD/

o u n r ia r

HOBBYZAAKSCHILDERSBEDRIJF .n be.parTing op Jo siookkotten - Negge boutiid - tige heg. itolsemevrearde

• E 4 1 %koor rg,f712/7 idas s er 11 1 %

K O Z I A E N KOUDLIMe'!' 05142.1214 /1618

POP/f4011011.. 4 0 2 1 1 T a mi l l e l l rEcno01

i m a m Pa n

z ut onE1 1 ~ 1 SM I O M M O dna I M M O ' 11001

Hoofdstraat 26 - Koudum Telefoon 05142- 2030

Zwarteweg 21

DeBouwers van Deense woningen imponeren Duitse kunsislot kozijnen • onderhoudsvrij kleur-echt • anti inbraak • Komo keur • energie besparend • deskundige montage • Duits !opmerk • eventueel voorzien van horren Onze prijzen zijn buitengewoon aantrekkelijk vraag vrijblijvend prijsopgave. Voor nadere informatie neem kontakt met ons op ot bezoek onze showroom.

8

BN 026 1992 nr 2 feb  
BN 026 1992 nr 2 feb  

IJsclub luidt noodklok welke vanuit Koudum de scholen nog bezoeken zeggen we hartelijk dank en tot ziens. Sip en Alle Roos, van de Kopak, he...

Advertisement