Page 1

Bulte Nijs H , _ Fietspad Koudum D Molkwerum in gebruik o rHet nieuwe fietspad van Koudum pnaar Molkwerum werd 27 november sj.l. opgeleverd en op 16 december werd in kleine kring aandacht beksteeder aan deze nieuwe aanwinst. De rvoorzitters van Dorpsbelang Molkwearum en Koudum, de heren Dijkstra en nv.d. Leij spraken hun tevredenheid uit, temeer omdat het nieuwe traject tveel veiliger voor de schooljeugd is. vZij maken dagelijks gebruik van het apad. Bovendien is het een aanwinst voor het recreatieve fietsverkeer. Het n tweede gedeelte Molkwerum - Warns K zal op 1 januari 1993 klaar moeten ozijn, aldus wethouder Brandsma. uOok heeft de gemeente het voornedmen een fietspad van Warns naar Stavoren aan te leggen. Verder staat unog steeds het fietspad Warns H e m nnelum op het verlanglijstje. Uitspra-ken over realisering daarvan deed de wethouder niet. 4 e Agrarisch Koudum j aNiet inbegrepen de 3 bedrijven in de aKoudumer Grote Wiske zijn er mormenteel 19 melkveehouderijbedrijgven. In 1960 waren dat er 76 met een oppervlakte groter dan 3 ha. De geamiddelde bedripsoppervlakte bendroeg toen 15,5 ha. Ziedaar een aangwijzing voor de ontwikkeling van de nafgelopen jaren. Onder invloed van ekonomische wetten en politieke inrvloeden is de betekenis van de agrari.sche sektor in en voor Koudum dras1tisch veranderd. Een proces dat trouwens niet alleen voor deze sektor geldt, maar ook voor onderdelen van jde z.g. Middenstand. Wij hebben de atijd gekend van de wagenmaker, 3 nsmederijbed rijven. 7 bakkers enz. Sommigen ervaren één en anuenz. der als een achteruitgang "van de agoede(?) oude tijd". Inderdaad is er rminder vervangende werkgelegeniheid voor teruggekomen. De tot dusverre resterende 19 boerenbedrijven 1hebben dus ook met de ekonomi 9 9 2 -

Johannes in de prijzen Y n ' e kikert 3

De nnkersstijitte

De hoofdpri j s in de 2e trek k i ng v an de door de K.M.V. georgani s eerde Si nterk l aas l otenj was v oor de 10 jarige J ohannes v an der Wal uit de F v an Inthi emas traat. De prijs, m aar liefst / 500,-, k wam J ohannes goed v an pas. Al l ange tijd wi l de hij graag een "m ountai n• bi k e" k open en dez e pri j s bood daartoe een pri ma mogel i j k hei d S a m e n met zijn v ader ging J ohannes nog dez el fde dag naar een plaatselijke ri j wi el handel aar en z oc ht een prac hti g ex empl aar uit. Vanaf nu k an J ohannes de K oudumer bui t(en) goed op k omenf

sche wetten en politieke achtergronden te maken en zich hierbij zo goed mogelijk aangepast. Het is ons niet bekend wat nïl de gemiddelde bedrijfsoppervlakte is, maar deze zal ten opzichte van 1960 meer dan verdubbeld zijn. Bovendien kan een jaarlijks per bedrijf variërende oppervlakte grond in gebruik zijn uit de reservaatgebieden, -1 Voorheen "de samenvoeging". tussen Koudum en de Fluessen, t.g.v. ca. 1250 ha. -2 De Haanmeerpolder, t.g.v. ca. 120 ha. Om in 1977 de ruilverkaveling, thans landinrichting "Koudum" in stemming te krijgen moest dit offer gebracht worden, ten behoeve van de natuur c.q. het milieu. Eigenlijk moet de naam Haanmeer nog eens veranderd worden in Heanmar, d.i. een gebied met een spichtig, schraal veldgewas. Over de bedrijfsopzet en de bedrijfsvoering van "vroeger" zou wellicht nog wel wat zijn te vermelden. En hoe het nu om en toe gaat is voor geïnteresseerden voor een deel uiterlijk waarneembaar. Tn.

De buurtvereniging is ontstaan door een opsplitsing van de buurtvereniging Tjalke van der Walstraat. Nieuweweg en de Tt:inkerstrjitte. eerder opgericht door Popke de Vlugt. 'Samen sterk' was toen kennelijk de gedachte. De uiteindelijke samenhang was zo gering, dat een twee-deling voor de hand lag Doordat de buurt door overwegend ouderen wordt bewoond is de samenhang niet veel verbeterd maar dat kan ook niet anders met zo'n gemengde buurt. De aktiviteiten worden evenwel zodanig gekozen dat de ouderen hieraan in elk geval mee kunnen doen. Soms is dat een boottocht of een bezoek aan de Ald Faers erf route. Ook een speluurtje in het dienstencentrum in Nij Claerbergen staat af en toe op het programma. meestal als nieuw-jaars aktiviteit. Dus buurtbewoners, let op het is weer bijna zover, Nieuwe bewoners worden door Doeti met een bloemetje verwelkomd. Uniek is dat er alleen contributie wordt opgehaald als dit nodig is. Daar staat tegenover dat bij alle aktiviteiten een kleine bijdrage wordt gevraagd omdat we niet op kosten van de thuisblijvers willen teren. De buurt wordt tijdens de feestweek versierd waarbij de "jongeren" het voortouw nemen. Dit lukt nog altijd in een vlot tempo. Ook worden persoonlijke akties zeer gewaardeerd, zoals b.v. het terugschroeven van de nachtbranders. Ook doen wij mee aan sportaktiviteiten voor buurten waarbij we redelijk kunnen scoren. U ziet het een eigenaardige buurtvereniging. Voorzitter, D. Kuipers

Zes Koudumers "verknipt"! Unieke prijsvraag met als hoofdprijs een "diner-voor-twee" in eetcafé Spoorzicht! Kijk snel op pagina 71


Fe ra n t wu rd i n g B ul te Ni j s Opl age 950 s ti k s Redek s l e: A ndrea Tro m p . Ytsie He tti n g a . J. Ti m m e rm a n , Tsjikke B ak k er,

Ds . L Ti n h o l t s t ra a t 30 d e Syl 2 2 D a m m e n s e w e g 39 B euk enl aan 6

E i nredak s j e: Thys W a d m a n

Redaksje adres: Ds. I . Ti nhol ts tr. 33, K o u d u m

Opmaak: Dec orboo rec l am e, K o u d u m Fo to wu rk : T. W a d m a n

Printwurk: G. d e Vri es , E c h t e n e rb ru g A dv erti ns j es : B. Mi ntj es F. v an Inthi em as traat 40 8723 A C K o u d u m ,

Fersprieding: B uertl eneni ngs 1 s te tre e d y n 'e m oanne m u v . j ul y , augus tus

Abonneminten: Y n't k a l i n d e rj i e r Leden Do a rp s b e l a n g t 4 . 5 0 Net l e d e n f 7,50 Abon o m u te n s t 2000

Sponsoring:

Vnl W v a n Do o rn ti l . 1320 Kopy : Foar d e 14e fan 'e m o a n n e b y i t redak s j e adres .

Bank / Giro riCirner Rabobank 3335.65 193 Bulte Nijs Giro nr 889319 Bulte Nijs

Dorpsbelang Koudum In het septembernummer 1991 van Bulte Nijs hebben wij u laten weten, dat Dorpsbelangen al het nodige zou ondernemen om de doorgevoerde bezuinigingen op de nachtbranders ongedaan maken. Verschillende raadsfracties zijn door ons benaderd. Mede naar aanleiding hiervan (ook in andere dorpen en steden in de gemeente waren veel klachten) zijn er door het CDA en Groen Links in de raadsvergadering vragen gesteld over deze kwestie. De heer Brandsma, in zijn functie van loco-burgemeester, zat deze vergadering voor. Deze was het volledig eens met de geuite klachten en heeft in deze vergadering de raad toegezegd de genomen maatregelen terug te draaien en daarna de hele "verlichtingsproblemahek" nogmaals te bezien. Hierna gebeurde er niets. Bij informatie bleek ons dat naar inzicht van een ambtenaar en zonder overleg met Dorpsbelang hier en daar een avondbrander

Re(d)aktie Aan alle goede wensen die u ongetwijfeld al mocht ontvangen wil de redaktie ook graag haar wens toevoegen: Een gezond en gelukkig 1992 voor u allen. Het eerste nummer van dit nieuwe jaar is meteen een speciaal nummer. Wat te denken van een echte prijsvraag op pagina 7? Met een smakelijke hoofdprijs!! Maar dat is niet alles. Op pagina 4 en 5 komen zes Koudumer horeca -ondernemers aan het woord over 1991 en hun verwachtingen voor 1992. Zes ondernemers die gastheer trachten te zijn voor Koudumers en voor toeristen die het "warme hart in de Zuldwesthoek" komen bezoeken. Uiteraard heeft Koudum meer gastheren/dames, wij als redaktie hebben ons echter beperkt tot de gelegenheden waar men kan eten. Bovendien starten wij in dit nummer een nieuw rubriekje, "de Moordkuil", zie elders op deze pagina. We verwachten veel bijdragen van dorpsgenoten voor deze rubriek. U ziet het: Bulte Nijs zit weer boordevol veel leesplezier! De 4e jaargang alweer! Waar blijft de tijd!? weer nachtbrander zou warden. Hiermee kunnen wij natuurlijk geen genoegen nemen. Alleen wij, als bewoners van de diverse straten, weten waar de knelpunten zich bevinden. Wethouder Brandsma heeft ons toegezegd de door Dorpsbelangen aangedragen klachten serieus te bekijken en hier dan daadwerkelijk iets aan te doen. Met klem verzoeken wij u dan ook om binnen veertien dagen na het verschijnen van deze Bulte Nijs uw eventuele klachten met betrekking tot de nachtverlichting. individueel of als buurtvereniging, liefst schriftelijk, aan ons kenbaar te maken. zodat wij opnieuw met deze klachten naar de gemeente kunnen. Ook eerder geuite klachten dienen opnieuw aangemeld te worden, omdat wij niet weten welke brander reeds weer nachtbrander is geworden. Wij rekenen op uw medewerking. bestuur Dorpsbeiang Koudurn. J. Vonk-Bakker, Ooste 59

P e Een nieuw rubriekje l De 1 redaktie zag aanleiding om een nieuw rubriekje te openen, om gele7 genheid geven om zaken te signa/leren diete de leefbaarheid van het tdorp beïnvloeden. Wij denken hierbij /aan het funk1ioneren van diensten. inM stellingen, verenigingen etc. Nu blijft het : vaak bij constatering van zaken die te wensen over laten b.v. tijdens verjaardagvisites of aan de ronde tafel. De bedoeling is dat -liefst kort- er wat op papier komt en beslist niet in roddeltrant. Zonder ondertekening wordt dit door ons geplaatst. wel dient de naam van de inzender(-ster) bekend te zijn bij één van de redaktieleden. Wij verzoeken indien mogelijk de instanties, vereniging e.d. om een reactie. Dus maak van uw hart geen moordk uil'

Red.

Wie doet er wat aan? In het septembernummer van Bulte Nijs reageerde A.v.d.Leij, voorzitter van "Dorpsbelangen" op het feit dat 40c/0 van de nachtbranders na 11 uur 's avonds op non-aktief staat. Met toezeggingen dat Dorpsbelangen aktie zou ondernemen om hier verbetering te brengen. Mogelijk is er wat bereikt, maar feit is dat het anno 1992 met de straatverlichting na 23 uur treurig is gesteld. Een verkenning in het dorp maakt dit voldoende zichtbaar. Wij noemen o.a. de Gerben Ypmastraten, Binnendijk. de Ooste, het stukje weg tussen Ooste en Bovenweg, enz,enz. Met name de ouderen onder ons, maar ook vrouwen, meisjes zullen moeite hebben met de nieuwe situatie. Terwijl ook een goede verlichting preventief kan werken t.a.v. het inbrekersglide In elk geval zouden de nachtbranders niet eerder dan 12 uur 's avonds moeten worden uitgeschakeld Natuurlijk is de problematiek voldoende bekend. Omdat het huidige systeem slechts leidt tot een besparing van 5% op de verlichtingskosten in de gemeente. Toch kunnen wij niet akkoord gaan met deze vorm van afbraak van de leefbaarheid van het dorp. Wie doet er wat aan? T.


Wormen kweken aan de Ooste in Kou dum

De aanleiding om met worrnenkweken te beginnen is een advertentie geweest, waar om wormenkwekers werd gevraagd. We hebben gereageerd op die advertentie en kregen daarop een brochure thuis gestuurd. Hierin wordt beweerd dat je met een kleine investering binnen de kortste tijd rijk kunt worden met wornnenkweken Dit leek ons een beetje teveel van het goede. Dus hebben we dat maar links laten liggen en hebben ons binnen Friesland georiënteerd. We kwamen er snel achter dat er een coöperatie bestaat voor wormentmekers CORFRIWO (Coöp. ver van Friese wormenicAsekerijen). Deze bestaat vijf jaar en heeft in die tijd al heel wat geleerd over wormen en het kweken hiervan. Dit door ervaringen van de eigen kwekers en door onderzoeken verricht door de Agr. Hogeschool van Friesland in Leeuwarden. Voor ons zijn deze ervaringen een groot voordeel gebleken b ij het opstaden van het wormenkweken. Hiermee konden wij fouten voorkomen die onze collega kwekers wel hebben gemaakt (verkeerde soort wormen, voer etc.) We zijn in januari begonnen en hebben nu dus eigenlijk één seizoen gedraaid. Op 15 januari zijn 10000 wormen gebracht door de voorlichters van de coöperatie. Deze voorlichters zijn zelf al lange tijd kwekers. Zij komen in het begin regelmatig langs om begeleiding te geven en ons ''het vak" zo een beetje te leren. Voor die 10000 wormen (D.veneta's een groter en sterker soort worm dan welke u in de grond vindt) staan 50 tempexbakken klaar (40x60x20 cm) met hierin een bedding van tuinturf Hierop gooien we 2 á 3 kilo voer. Dit voer bevat vooral groente afval. De bakken warden enigszins nat gemaakt. Wormen hebben liever een vochtige dan een droge omgeving.

Boven de bakken brandt dag en nacht licht. Dit in verband met het feit dat wormen van licht wegkruipen en dus niet uit de bakken vluchten. Eerst moeten we cocons kweken onder optimale omstandigheden. Temperatuur en vochtigheid spelen hierbij een belangrijke rol. Nu zult u denken als ik een worm in tweeën trek leven ze allebei door, hoef je helemaal niet te kweken en heb je binnen de kortste keren twee maal zoveel wormen Dit gaat niet op, je krijgt dan twee dode wormen. Een worm is tweeslachtig maar ie hebt voor het kweken wel twee nodig. De wormen blijven 4 á 5 weken in de bakken en worden daarna overgezet en het kweken begint opnieuw met nieuwe bedding en voer. Wat achterblijft in de bakken zijn de cocons die tegen de tijd dat het buiten warmer wordt naar buiten gaan. De cocons zijn voor het grootste gedeelte binnen uitgekomen nadat ze een paar weken op een warme plaats "gerijpt" zijn. Buiten komen ze in kleden te liggen die door middel van het "loempia" systeem dicht geklapt worden. Oude binnenbanden van de fiets zorgen ervoor dat ze dicht blijven. In de kleden wordt de grond met hun kleine bewoners verdeeld. Hierover een flinke laag voer en de wormen kunnen groeien. En dan is het een kwestie van zorgen dat ze genoeg voer tot hun beschikking hebben. Bijelkaar duurt het ongeveer een half jaar van cocon tot worm die zwaar genoeg is om af te leveren. Zwaar genoeg wil zeggen in ieder geval boven de gram. Hoe zwaarder de worm hoe hoger de prijs. Zijn de wormen op dit gewicht dan moeten ze uit de kleden gezocht warden. Dit gebeurt met de hand en per kilo, omdat tellen geen doen is. Bij aflevering worden ze met vijf duizend in een bak gedaan en weggebracht naar het depot van de coOperatie. Deze zorgt verder voor de verkoop. Als kweker krijg je minimaal drie cent per worm. Een bijprodukt bij het kweken van wormen is de wornnenhumus. Gedroogd en gezeefd is het een prachtige aanvulling in de bloemen en planten wereld, die dit puur natuur produkt als voeding gebruiken. Dit is in het kort hoe wormen gekweekt worden. Tenminste, dit is onze manier. Elke kweker heeft zijn eigen manier van wormen houden. Cathetien Huitema en Jeroen Luderna

't Kommentaar Nu en dan ligt er alweer een nieuw jaar als een witte bladzijde voor ons allen een jaar waarvan wij niet weten wat het worden zal en dat is maar goed ook zegt Haitske want dan zouden wij der met zijn allen ook in omkomen en ook als wij zeggen konden hoe het jaar der precies uit zien moet zou dat wel eens een soort spul teweeg brengen kunnen daarom moeten wij der met zijn allen maar met veel optimisme en plesier aan beginnen en al onze goede voornemens waarmaken Nu en dan zijn wij ook tijge biljd dat wij van de zomer niet meer op de Molkwarderdijk mogen fietsen maar op het nieuwe pad der naast en zo zien wij maar weer het moet eerst op zijn malst voordat het beter wordt en dat houden wij ons dan ook steeds maar voor ogen want de dijken om ons dorp heen liggen der op dit stuit overgrijzelijk smerig en rommelig bij maar ook dan gaan wij weer van de fleurige kant bezien want als der sneeuw komt dan gaan we met het hele dorp met sleden en skilatten naar onze Dammenseweg en onze Buitenskar en dan laten wij ons met zijn allen bij de bergen delroetsen daar hoeven wij niet voor naar het buitenland toe en wie dat allemaal wat te mansk wordt die kan wel poedermelk of gleone wijn maken. Nu en dan vinden wij het heel spijtig dat de viadukt die onze wethouder in de Nieuweweg bedacht had en de aquadukt die onze burgemeester onder de Var door bedacht had der niet komen en zo zien wij maar weer wij moeten de vlag in het nieuwe jaar maar niet te vroeg op de toren steken want zo zegt Haitske de provincie heeft toch altijd het laatste woord en dat kunnen wij wei begrijpen want onze Wiegel rookt toch al zo graag een praatsigaar. f a n Klaar P.s. Haitske is een beetje van het paard want Bulte Nijs schreef vorige maand 'als onze burgemeester weer goed bij is' en Haitske had gezegt 'als onze burgemeester der weer goed bij is'. Nu en dan hoop ik dat zij der beiden in het nieuwe jaar weer boven op komen.


Zes Koudumer Horec a-ondernemers aan het woord:

Terugblik op 1991 en blik op 1992 Het ni euwe j aar is nog v ers , slechts enk ele dagen oud. Een pri m a m o m e n t o m enk el e K oudumers te v ragen naar hun erv ari ngen in 1991 en v erwac hti ngen v oor 1992. Hadden we v ori g j aar de "n i e u wk o m e rs " in K oudum , deze k eer l aten we de K oudum er horec a-ondernemers aan het woord. Gas theren en gas tv rouwen bi j uitstek, B ul te Nijs l egde ze de volgende 4 v ragen v oor: 1. Welk e ontwi k k el i ngen zijn v an bel ang geweest i n uw bedri j f in 1991 ? 2. Wat zijn uw v erwac hti ngen v oor het k omende j aar rn.b.t u w bedri j f ? 3. W at is v ol gens u nodi g, of wat k unt u er aan doen o m het d o rp K oudum aantrek k elijk(er) te mak en v oor toeri s ten/gas ten •> 4. Het laatste woord. W at wi l t u v erder nog kwijt ?

Peter en Ineke v.d. Molen Cafe Spoorzicht r J . d e J o n g

b 1 Terugblik .

2. Verwac ht ingen 1992, Ui teraard hopen we o p een mooi e z omer, z odat veel m ens en o p de fiets ons eetc afé k unnen pas s eren. Met de auto zal K o u d u m v olgend j aar wel toeri s t onv ri endel i j k worden door de aanl eg v an de rondweg (wegafs l ui ten, opbrek en enz .). Dus van di e k ant v erwac hten we ni et zoveel, m aar m e t behul p van onze v as te k l antenk ri ng zullen we vast en z eher v ol gend j aar goed doork omen.

3. Koudurn. In i eder geval de Dorps k ern in s tand houden door een goed wi nk el bes tand. P roberen iets nieuws te v i nden o m het toeri s me "bez i g te houden". B raderi eën zijn leuk , en trek k en ook altijd weer mens en (al s inds 1981) m a a r di t p ro g ra m m a z ou een beetj e m eer ui tgebrei d moeten warden. Di t is een hel e organi s ati e, en v ergt veel v rijwilligers , m a a r wij denk en dat er m e t de fus ie v an de V V V "s meer aktivitelten Ontpl ooi d k unnen warden

Koudum. Ook o p het gebi ed v an Cateri ng. Party service hebben we grote v oorui tgang geboek t E r blijk t veel v raag te zijn naar di t produk t. S amen m e t Café-res taurant de Brabander ui t Hi nti el oopen hebben we div ers e k oude/warme buffel s v oor o.a. Aegon, Av éro k unnen v erz orgen. Ook een bedri j f als Fri es land B oati ng was van bel ang doordat vele bui tenl anders toc h een hapj e moes ten eten

• RECLAMETEKSTEN • STANDBOUW • ZEEFDRUK

Decorboo - Reclame Dammenseweg 3 Postbus 40 Koudum

4, Het "laatste woord". Ik erger mij wel eens aan de autonome rol van de wel s tands c ommi s s i e " M s en Hi e m " in de gemeente Ni j efurd v oor wat betreft de bouwwerk en di e de laats te j aren gebouwd warden in d e gemeente. In de wel s tands c ommissie (s c hoonhei ds c ommi s s i e) z ouden ook burgers moeten z itten di e er v oor k unnen waken dat het d o rp zijn k arak teri s ti ek e bebouwi ng ni et k wi j traak t en dat ni euwbouw zoveel mogelijk aans l ui t bij d e bes taande bebouwi ng

4. Het "laatste woord". Wij wens en B ul te Nijs veel succes, en bek ennen d a t we ons in het begi n wel wat negati ef hebben ui tgel aten doordat in het v erl eden "K oudum ak tueel " geen k ans van s l agen had. Daarom zijn wij blij dat het opri c hten v an een Dorps k rant toc h nog gel uk t is,

Aaidert de Jonge Wapen van Friesland

De Kuitart

1. Terugblik .

Voornamelijk het toeri s me, i eder j aar wordt het druk k er, m ede d o o r het fei t dat de andere waters portpl aats en te mak en k ri j gen m et een ov erbez etti ng, k om t er m e e r toeri s me naar

De K u i l e n Is in d e eers te pl aats v oor toeri s ten D o o r de k wal i tei ts v erbeteri ng en s ei z oenv erl engi ng wo rd t de Kui l art nog bel angri j k er v oor de ec onomi e van het d o rp Koudum (bes tedi ngen bij de mi ddens tand en daardoor werk gel egenhei d). Maar ook d e recreatieve v oorz i eni ngen (z wem bad bi j v oorbeel d) v erv ullen een bel angri j k e rol v oor de eigen i nwoners ui t K oudum en omgev i ng.

1. Terugbiik . De bouw en openi ng v an het ov erdek te z wembad is di t jaar gereal i s eerd. V oor wat betreft de horec a: dez e hebben wij di t j aar zelf geëx pl oi teerd en di t is zo ges l aagd, dat wij ti j dens het s eiz oen de k euk en c apac i tei t moes ten v erdubbel en v anwege de groei v an de omz et

2. Verwachtingen voor 1992. Wij tek enen v oor een j aar als 1991! Wij wi l l en de omz et v an di l j aar c ons ol i deren Da a rn a a s t proberen we v oor wat betreft het k amperen het s eiz oen nog iets te v erl engen. De k wal i tei t staat hi erbi j v oorop. Op di t m o m e n t hebben we 4 s terren en vijf v l aggen. S terren gev en de kwaliteit aan v an (v ooral ) s ani tai re-v oorz i eni ngen en onderhoud, v l aggen s taan v oor de rec reati e-v oorz i eni ngen o p het bedri j f (di t wordt in E uropees v erband v eranderd in alleen s terren). W i j zijn m om enteel bez i g ons ouds te toi l etgebouw te renov eren, z odat al onz e toi l etv oorz i eni ngen dan een 5 s terren k walific atie hebben

3. Koudurn.

4

Automati s eri ng v an de c ons umpti edi s tri buti e, d.w z. de i ngebrui k name v an een k elderbierins tallatie. Di t zijn bi ertank s van 1000 liter, wel k e geheel c omputerges tuurd worden gerei ni gd. Ook de bi erk ranen zijn z.g.n. "c o m p u te rta p s ". Ook bel angri j k was de v erbeteri ng v an di ens tv eri enende bedri j v en in de toeri s ti s c he s ec tor D i l werk t ook d o o r in ons bedri j f, Bov endi en was van bel ang de optimale func ti oneri ng v an ons plaatselijk VVVk antoor. On g e m e rk t wordt d o o r hen veel v oor de bedri j v en gedaan.

2. Verwac ht ingen voor 1992. Verwac hti ng is dat het toeri s me in de ZW H v erder zal toenemen. Dat betek ent dus in de v ak anti eperi ode een v erhogi ng v an het bez oehersaantal—tv.m. een gepl ande v erbouwi ng in de di s c otheek wo rd t de c apac i tei t iets v ergroot en het i nteri eur aangepas t. Hi erdoor zal de s nel hei d aan de bars toenemen en is de actualiteit weer bi j gewerk t.

3. Koudum. Meer c ontrol e v an de gemeente op afval in de Hoofds traat. M et name de afv albak k en en c ontai ners moeten dagel i j k s worden gel eegd.

4. Het "laatste woord". Het toeri s me in de ZW H zal hand ov er hand toenemen. Di t v ergt v an de plaatselijke bev ol king tol eranti e. He t is hi er ec hter de eni ge


v orm v an 'i ndus tri e' dus zal di t ten v ols te m oeten worden benul . Ook de regi onal e ov erheden zullen zich hi er terdege bewus t van m o e ten zijn.

gen, dan dat "de K oudum ers " zelf gebrui k mak en v an "Ga l a m a d a m m e n ". M .a .w. zal d e mi ddens tand pos itiev e i nv l oeden k unnen vaststellen en dat is ui teraard weer goed v oor ons woonk l i maat,

3. Koudurn.

G. Hoekstra H.C.R. Galamadammen

Ik ben pos i ti ef ov er het func ti oneren van d e VVV en ook ov er het houden v an de 'di s k e dag e n " door de K.M.V. Toc h zijn e r m.i , in de z om erm aanden in h e t dorp zelf wat wei ni g av ondak tiv iteiten.

4. Het "laatste woord". Ik wens het lez ers publiek v an Bul te Nijs een in alle opz i c hten v oors poedi g en gez ond 1992.

Hetty en Johan Fokkema-Hoekstra H.C.R. De Pauw

3. Koudurn. Een goede s amenwerk i ng onderl i ng is van groot bel ang. Ook is bel angri j k een goede sa• menwerk i ng m e t de plaatselijke VVV Di e samenwerk i ng was di t j aar trouwens pri ma, daarov er zijn we z eer tev reden. Lok aal gez ien zou je ook m et el k aar di ngen k unnen organi seren. Te denk en v alt bi j v oorbeel d aan k anoof bootv erhuur in c ombi nati e met een arrangement in het hotel. De horec a- gel egenheden z ouden dan ook m et el k aar k unnen adv erteren,

4. Het "laatste woord". Meer s amenwerk i ng onderl i ng. Dat zal ongetwijfeld l ei den tot een nog betere s feer in het dorp. Meer m et elk aar en ni et i eder v oor zich, dat lijkt ons erg bel angri j k

D. Osirtga Café Tarantella

1. Terugblik Na 10 j aar van b e ra a d en pl anni ng eindelijk afgel open j aar een begi n v an de ui tv oeri ng waarbij opni euw duidelijk is geworden de i nvloed di e d e v an het ondernemers c hap. Toc h heeft gen p o fei l ti dat t i "het p l a n m eerdere mal en is gehet e k " ook een pos itiev e k ant gehad: k ort bewijzigd kraad ias ni et altijd goed beraad Zi c h t b a a r is n momenteel de hav en m e t een gedeel tel i j k e h e v erdere inv ulling van h e t c ompl ex wes tz ijde b b Daarnaas t is di t v oorj aar een aanbouw aan e n het bes taande H.C.R. gereal i s eerd m e t o.a. o een p s ailors bar E r wo rd t momenteel dri fti g vherder g e b o u wd z odat v ol gens pl an i n juli 47 keamers c .q. s tudi o's , een bowl i ng, een (i npandi t g) z wembad m e t wi ntertui n gereed k omen. Inmiddels is in n o v e m b e r de k euk en aanges past l aan de ni euwe situatie. a Verwachtingen voor 1992. 2. Positieve erv ari ngen zijn s i nds 2 jaar opgedaan met het arrangem ent "s k ats j es i l en' waarv an d o o r bedri j v en v oor hun "c aptai ns of i ndus try " gebrui k wo rd t gemaak t. W aarbi j gec ons tateerd wo rd t door de rands tedel i ngen dat het hoge noorden m i nder v er weg is dan gedac ht wordt. Het real i s eren v an het gehel e plan, d u s ook van het deel ten oos ten v an de huidige v es ti gi ng zal n o g veel tijd en inv es teri ngen v ragen H e t pl an v oorz i et daar in het bouwen v an appartementen, s aunabedri j f, k antoor- en toi l etv oorz i eni ngen, ro n d o m een haven, i n open v erbi ndi ng m e t het J ohan Fri s() k anaal Ov e r 3 á 4 j aar is er l i gpl aats v oor 250 boten in de bei de hav ens . De werk gel egenhei d di e dan tot s tand k om t groei t van 8 mens en nu naar dan 16. Het ligt v oor de hand dat v oor K oudum de betek eni s van één en an-

1. Terugblik. 1 V anaf 1 m a a rt 1991 z ijn wij hi er in de P auw Daarv oor hebben we een paar j aar in Ni euwZeel and gewoond en gewerk t. Ik heb gewerk t in v ers c hillende s oorten hotel s en res taurants , Johan werk te v oor een v l i egmaats c happi l . Maan, toen we hi er begonnen, was ook het begin v an het seizoen M o m e n te e l is het vrij rustig. W e zijn nu bez i g de ti en k amers in het hotel gedeel te t e renov eren O p alle k amers k omt ook een tv aans luiting. Die aanpas s i ngen z ijn noodz ak elijk m et hel oog o p het toerisme. B ov endi en hebben we een biljartz aal gek regen waar bi l j artc l ub De P auw één k eer per week oefent. E r zijn z o'n 12 leden, m aar d'r k unnen nog wel een paar bij. B ov endi en bi eden wij k uns tenaars gel egenhei d hi er te ex pos eren N u hangen hi er bi j v oorbeel d s c hi l derijen v an Al bert van Dui n ui t Warms.

2. Verwachtingen 1992. We hopen natuurl i j k op een goed s eiz oen: mooi weer en veel toeri s ten. In het k omende jaar wi l l en we de nadruk l eggen o p het res taurant gedeel te. Op het ui tbrei den v an het á l a carte res taurant. Ook willen we proberen d e lokale bek endhei d te v ergroten.

der m e e r gel egen is v an d o rp met v oorz i eni n-

.JJ UV / ZlI 1'

• W I NT E RS T AI L I NG • RE P ARAT I E S

Oos te 4 9 8723 EH K oudum 051 4 2 -2 0 0 4

• V E R K O O P V AN - S CHE E P S

• M O T O R E N • S E RV I CE

BE NO DI G DHE DE N

• RE P ARAT I E

• JACHT L AKKE N

- I NBO UW

- S CHE E P S P AO T O RE N

5

1. Terugblik. In 1985 heb ik het bedri j f ov ergenomen v an mijn ouders I n '90 is er rui mte bi j gemaak t die diens t doet als biijartzaal E r is i nmi ddel s een club opgeri c ht met 15 l eden E l k e di ns dagav ond houden we c ompeti ti e weds tri j den tegen el k aar De z e c ompeti ti e l oopt van ok tober t o t april. V erder bi l j arten we nog tegen andere c afé's . In 1991 ben ik 2e geworden in de b-klasse v an Ni j efurd S i n d s 1991 s pons ort Tarantella het 4e el ftal v an Oev erz wal uwen. Na de weds tri j d wo rd t onder het genot van een drank j e en een snackje nog ev en ov er de wedstrijd nagepraat. Di t s eiz oen zijn ze g e p ro m o veerd, ze s taan nu in de m i ddenm oot. 1991 is voor mi j een p ri m a jaar gewees t v anwege het toeris me. Vele nati onal i tei ten k omen bij mi j over d e v loer, di e ook gez el l i ghei d m et zich mee brengen. De braderi een zijn ook prac htig waar veel m ens en o p af k omen, ik hoop dat het bl i j ft v oortbes taan.

2. Vooruitblik. Voor 1992 hoop ik weer o p een pri m a jaar.

3. Koudurn. Verder hoop ik dat de Zj I b ru g beweegbaar wordt, z odat de waters port toeri s ten m e t hun boot in K o u d u m aan k unnen m eren K o u d u m v erdi ent dat ook , het is een prac hti ge plaats met een mooi e wi nk el s traat, waar vele pl aatsen j al oers op k unnen zijn.

4. Het "laatste woord". Hierbij wens ik u een gez ond en gel uk k i g 1992 toe.


Uitslag Ballonwedstrijd 28e feestweek Koudum 1991 Om deze tijd van het jaar maken we altijd de uitslag van de ballonwedstrijd bekend. Dit jaar zijn van de 340 door de kinderen opgelaten ballonnen 28 kaartjes bij de feestkommissie binnen gekomen, waarvan 4 uit Nederland en de anderen uit Duitsland. De verste is van Wylze de Lange, deze ballon is gevonden bij de DuitsePoolse grens. le VVytze de Lange 2e Joke Schaper 3e Bjorn v.d. Broek 4e Dennis van Dijk 4e Annemarie Speerstra 6e Johan v.d. Bos 7e Harmen Zwerver 7e Chris Merkus 9e Christina Wijn ja 9e Laurina de Vries 9e Therese Hettinga

Spremberg-Cottbus SalzHemmendort Auetai PetersHagen Weser PetersHagen Weser Lernforde Ostercappein Osterkappein Merzen Bramsche Bramsche Bramsche

Agenda Nij Claerbergen - Dins dagmorgen: - Dins dagmiddag: - Woens dagmorgen: Woens dagmiddag: - Donderdagmorgen: - Donderdagmiddag: - Vrijdagmorgen: Vrijdagmiddag: - Vrijdagmiddag:

Koffiedrinken + afwisselend koersbal en bibliotheek 7 januari lezing over de geschiedenis van de Zuidwest hoek van Friesland door dhr. + mev r. Doeleman Koor al.v. mevr. Hament 8 januari spreekuur pedicure 22 januari bloemschikken en hobby-kelder open In 3 groepen fitness- van 9-10 u 23 januari tim 19 maart cursus Japanse vouwkunst al.v. mevr. W. de Vries, opgev en op tel. 1541 of 1580 10 + 24 januari gespreksgroep. Allerlei onderwerpen komen ter sprake. Voelt u hiervoor? Kom gerust langs 17 januari om 12 u kunt u k omen snert eten. Kosten 4, -, opgav e in het dienstencentrum Vanaf 14.30 u s pelmiddag 31 januari bingo

Schrijfavond Amnesty International wo e n s d a g 15 januari 1992 In de O p e n b a r e B i b l i o t h e e k van 18. 30 - 21. 00 u

Kursus commissie Nijefurd - Reanimatie ƒ 45,- Origami f 30,- Sieraden mak en - Hip-Hop en Roc k & Rail - Hy lperpoppen f 30,- + 50, - matr - Porselein schilderen f 20,- + 7 5 , - maft:. - Notuleren - Korrekt Nederlands en schrijven • Vergaderen en diskussie techniek - Voorbereiding M.A.V.O, lezen en schrijven

inl.: inl.: inl.: inl.: inl.: inl.: inl.: inl.: inl.: inl..

05142-1456 05142-2811 05149-2080 05149-1883 05151-2835 05151-2835 05150-20646 05150-20646 05150-20646 05150-20646

Agenda - 5 januari 8 januari 9 januari - 10 januari - 14 januari 15 januari - 16 januari 18 januari - 23 januari - 24 januari - 25 januari - 31 januari - 7 februari

16.00 uur Nieuwjaarskonsert ''Nij Libben" gezamenlijke Boerenstandsorganisatie Landbouwv oorlic ht ing Tryater mei "Finzen in Fantasy" informatleavond gemeent e-Zwart eweg N.C.V.B. Rabobank reizen, onderwerp "Amerik a" Koupop met Ubangi 4, Pig-Meat, Wiegels Wjukkelmasine Friese Maatschappij Rients Gratama mei "Euro Super Fries" Filmavond Filmavond Vogelwac ht it Kritetoaniel fan'e J ouwer mei it blijspul "Boppe wenje ingels"

Oan'e buit fage • Familievolleybaltoernooi, gehouden op 21 dec ember, werd gewonnen door de familie Pel. Proficiat! • Oudpapierc ommis s ie heeft vriendelijk verzoek om stevige dozen voor het papier te gebruiken en deze dicht te maken met touw of cellotape. Het komt te vaak voor dat er losse kranten of kapotte dozen worden gebruikt als "verpakking". Kleine moeite om één en ander stevig te verpakken, zodat het transport ervan gemakkelijker gaat en minder tijd kost. Aivast bedankt! • Er schijnt zich overtollige lingerie te bevinden ten huize tam. Venema, Dammenseweg. Zoekgeraakte spullen kunnen daar misschien terug gevonden worden, • Beheerscommissie en Redaktie wensen lezers, bezorgers, sponsors en adverteerders een goed en gezond 1992.


Unieke prijsvraag van Bulte Nijs:

Wie zijn deze zes "verknipte" Koudumers? Bij een 'nieuwjaarsnummer' van Bulte Nijs hoort natuurlijk iets speciaals. Een prijsvraag deze keer met een smakelijke hoofdprijs. Zes min of meer bekende Koudumers hebben geposeerd voor Bulte Nijs. Graag hadden wij die foto's hiernaast netjes afgedrukt met de namen eronder. Helaas is er bij de drukker iets misgegaan: de foto's zijn per ongeluk verknipt en daarna verkeerd gemonteerd. Aan u, lezer van Bulte Nijs, de vraag of u deze zes Koudumers herkent. Schrijf de zes namen op een kaartje en lever dit in voor 20 januari a.s. bij één van de redaktieleden (adressen: zie colofon, pagina 2). Bovendien moet u bij inzending onderstaand rijmpje afmaken (max. 3 regels) Bulte Nijs dat lees ik graag: Vergeet niet ook uw eigen naam op het kaartje te vermelden. Vanzelfsprekend valt er ook iets te winnen. Onder de goede inzenders met het leukste rijmpje zal een "diner-voor-twee" worden verloot. Dat wil zeggen dat u (als u wint tenminste) met iemand van uw keuze (echtgenoot, echtgenote, vriend, vriendin o.i.d.) een etentje krijgt aangeboden in eetcafé Spoorzicht, het gezellige bruine café aan de haven. Eigenaar Peter van der Molen, die deze prijs spontaan beschikbaar stelde, zal er voor zorgen dat het u, culinair gezien, aan niets ontbreekt. In het februari nummer van Bulte Nijs zullen wij de winnaar/winnares bekend maken. Veel succes toegewenst! D e rede ktie Naschrift redaktie: Overigens zou de redaktie het op prijs stellen als u niet dit nummer van Bulte Nijs verknipt, "Dat soe skande wêze", aldus één van de redaktieleden D i t n e e t 1. ce. n . e n e l ! Dat l e r t r o c h d i ' f e r e n i p t e ' Ko u d emers g j i n p l e k i e : . egjin f u, r t t n o r M y n ° t r i p t a j i n F e r kgn i p t e K O I l d U r n e r 5 P erno i p t o K o a d u c e r n e d

i

i i e r !

a 7 1

e • • .

\ * o f


Hiemstra Eiektro Tecniek K o u d u m B.V.

Uw installateur voor: Gas - Water Elek t ro en C.V. installaties Speciale afdeling voor beveiligingsinstaltaties Verkoop van: T.V. - Hifi en VideoKortom het installaties enige allUitgebreid assortiment round bedrijf Elektrische huis houter plaatse delijke apparaten Hoof ds t raat 18 tel. 05142 - 1232

Appart ement enhot el "Oos t e Pleat s "

Cafetaria

TA R A N T E L L A 0 8 8 ‘ ce 1

4i ° . o % eg 4 1 9 25 : ' Hoofdstraat . BEe Ko u d u m 8723 0 Tel. 1 051 42-1 686 4 » c e i Denk nu al aan auw zonwering! 1 0 Firma W.P. Visser

Openings t ijden ZWE MB A D dinsdagmorgen

9 00 - 11 00 uur

dinsdagavond:

18 00 - 23.00 uur

Alle a n d e re d a g e n n a afs praak

Openi ngsti j den S AUNA (reservering gewenst I donder dagavond: 1 9 011) - 23 00 uur Alle ander e dagen na afspraak Farn Kramer 8723 EH Koudum Ooste 61

tel 05142 - 1502

Uw wintersportvakantie begint met een goeie wegenkaart

Koudum

V 9 .0 0 1 ,1 .

•DESANDOBBE • OU O.

r•• ••• i n t /t m U l b r , 1 f l n i . to

e l f t e n , » .A LA .

r .

t .

1 .

C D U . EB » •

1.1 N I M . 4 . 1

iTti.

I I I @@@@@ I n t

V il*

v e r f r a

t t t t t

1 1 . r a3

't Meubelhuis - Beukenlaan 2-4

v u o l a

aW i t:

E M IR * 1111

M E M . » 4 3

. 0

3 ..

1 1 , 0

Telefoon 05142 - 1233 - 1434

onmisbaar tussen vertrek en aankomst Boek handel Fotohardel

M ul zel aar Hoofds traat 10. 8723 B H K oodum

1 t

Woonsfeer 1992

r a t V E

Nr e k t r g Jillormen 3Flottit1t - Poer al UW bloemen en plantr n. ‘ - a l tierigen al ome klanten een fleurig en gelukkig

"1992" •

Gemeenschapscentrum i ook voor D sportieve wensen • Spec iaal voor bruiloften feestav onden e etc. • Ook k oude K buffets en diners verzorgen wij met uiterste zorgvuldigheid l • Zaalac c omodat ie tot 603 persoi nen • Kort om voor n 'Elck wat wils' in uw eigen dorpshuis waar het goed toeven isill k uw gastheer ' : A. v an der Lev fel 05142 - 1638 of 1677

onze presentatie in tapijt, gordijnen en vitrage vind u hij ons in elke prijsklasse Maak kennis met onze nieuwe winter collectie Koudum Veil. Hoofdstraat 6 05142-1450

ELHARKM

BN 025 1992 nr 1 jan  

Fietspad Koudum - Molkwerum in gebruik Johannes in de prijzen Yn'e kikert 3 H , _ D o r p s k r a n t v a n K o u d u m - 4 e j a a r g a n...

BN 025 1992 nr 1 jan  

Fietspad Koudum - Molkwerum in gebruik Johannes in de prijzen Yn'e kikert 3 H , _ D o r p s k r a n t v a n K o u d u m - 4 e j a a r g a n...

Advertisement