Page 1

Bulte Nijs Dorpskrant van Koudum 3 e j a a r g a n g n r . 7 - en it Bolderein blij met hun II Fuottenein s e p t e m nieuwe kinderspeelplaats g o e b e r 1 9 9behulp van een aantal buurlieden is de speelplaats ingericht met zelf ont1 worpen en - gemaakte toestellen, waaronder een glijbaan. Achterin is

Op 22 juni jl. was het zover: Op die dag vond de officiële opening plaats van de kinderspeelplaats aan de Wjukslach. Deze speelplaats is het resultaat van de inspanning van beide buurtverenigingen om speelruimte voor de kinderen te creëren. Reeds enige jaren geleden klopte it Fuottenein bij de gemeente aan om een stuk grond beschikbaar te stellen voor de aanleg van een speelplaats. Het terrein aan de Wjukslach, gelegen achter de "pleats" van de familie V.d Krieke (waar eerst de familie Ketelaar woonde) was daar uitermate geschikt voor en werd als zodanig aan de buurten beschikbaar gesteld. Vervolgens werd in onderling overleg door beide buurten bekeken hoe deze ruimte ingericht moest warden. Dit moest goed en goedkoop zijn, want de inrichting kwam voor rekening van de buurtverenigingen. Met

,Dorpsbelang Koudum In 1988 heeft de toenmalige Gemeenteraad een besluit genomen om ongeveer 40% van de nachtbranders na 23.00 uur buiten werking te stellen. Dorpsbelang heeft toentertijd haar bezwaar tegen deze maatregel kenbaar gemaakt. Nu het besluit ten uitvoer is gebracht, bereiken ons van alle kanten klachten over de onhoudbare toestand na 23.00 uur in ons dorp. Wij kunnen ons met bovenstaande klachten volledig verenigen en hebben dan ook reeds de nodige stappen ondernomen om te komen tot herstel van de situatie van voor 1 juli jl. A.v.d• L

nog ruimte voor een volleybainet, dat nog geplaatst moet worden Het is een eenvoudige, maar zeer functionele speelruimte geworden. Ook het onderhoud zal door de buurtieden zelf gedaan warden. Gelukkig was het droog op 22 juni en we begonnen om half negen met het ophangen van de ballonnen. Een feestelijk gezicht, en toen er flink wat publiek was mochten Linda v.d. Krieke en Peter v.d. Bos, d.m.v. het doorknippen van een lint, de speelplaats officieel openen. Er was koffie voor de ouders en een appel voor de jeugd. Vervolgens stapte een ieder op de fiets voor een fiets-speurtocht die over Stavoren voerde. Teruggekomen kon de jeugd aan de pannekoeken, gebakken door een aantal dames van beide buurten, met als toetje een ijsje. Het was een geslaagde opening en tot slot kregen de kinderen een kleurplaat van de speeltuin, waarmee ze een prijsje konden winnen. Dat deze speelplaats in een behoefte voorziet is wel te zien aan het feit dat er altijd wel kinderen spelen. Een aanwinst voor de buurt! D.M.

Sinds enige tijd staan op de Nieuweweg en op de Tjalke van der Waistraat deze bor den di e geplaatst zijn om aandacht te vragen voor Koudum als "warm hart van de Zuidwesthook". De borden zijn geplaatst in opdracht van Dorpsbelang Koudur n. H et Ontwerp is gem aakt door Berend Mintjes, de firma Decorboo verzorgde de uitvoering ervan.

F r i s s e duik voor d e doel

Op zondag 11 augustus hebben de Koudumers Rients de Boer. Marten van Dijk, Bart Schaper en Teake Ypma een poging ondernomen om het traject Hindeloopen-Koudum zwemmend af te leggen. Sponsors konden deze onderneming steunen door het leveren van een financiële bijdrage. Dit geld zou door de zwemmers geschonken worden aan een goed doel. En 11 augustus was het zover: Nauwelijks getraind maar vol goede moed vertrokken de zwemmers om 10.45 uur vanuit Hindeloopen. Na ongeveer 2 kilometer moesten Rients de Boer en Bart Schaper wegens onderkoeling hun zwempartij stoppen. Beide andere heren haalden wel de eindstreep Teake Ypma legde de afstand HindeloopenKoudum af in 3 uur en 15 minuten. Een kwartier later arriveerde ook Marten van Dijk. Na afloop van de zwemtocht kregen de vermoeide zwemmers een diner aangeboden door Peter van der Molen van café Spoorzicht. Vertegenwoordigers van het gezinsvervangend tehuis Galamahiem konden vervolgens het sponsorgeld, fl. 750,- in ontvangst nemen. Het geld zal gebruikt worden voor de aanschaf van een schommel.

Sip en Alle Rot I lottidt,tra.11 12 Kottdurn. tel 115142 - 1467

Kopak Koud ti 11 Voor al uw . Levensmiddelen 1 Strippenkaarten - Stomen) Krom


Ferantwurding 'kitte Nijg Oplage 950 stiks Redaksje: A. Tromp, Ds. LTi nhol tstr aat 30 Ytsje Hettinga, d e Syl 22 J. Timmerman, Dammenseweg 39 Tjikke Bakker, Beukenlaan 6 Einredaksje: Thys W adman % d a k * adres: Ds. L. Tinholtstr. 33, Koudum Opmaak: Decorboo reclame, Koudum Folowurk: T. W adman Printwurk: G. de Vries. Echtener br ug Advertinsjea: B. Mintjes F. van Inthiemastraat 40 8723 AC Koudum , Fersprieding: Buertferienings 1 ste tr eed yri'e moanne m.u.v. july, augustus Abonneminten: Yn't kalinder jier Leden Doar psbelang f 4 , 5 0 Net leden t 7,50 Abon. om utens f 20,00 Sponsoring: Vnl. W. van Doorn til. 1320 Kopy: %ar de 14e fan ' e m oanne by it redahsle adres. Bank / Giro Mimer Rabobank 3335.65.193 Bulte Nijs Giro nr. 889319 Bulte Nijs

,nNT0.7 !I'

X S A .e Tun§ s t 1 5 1 . . • ' i l l M i ~ " E L U T E V I Bieekers D E Bloemenboetiek O Groot a sso rtime n t D I goede kwa lite it. S Ook ve rzo rg e n wij C en O ro u wwe rk.

7 • ' » a ' h

M

en b ru id s-

Wij geven 20% ko rtin g o p alle b lo e me n e.d. vo o r buurtver, en praalwagens. Hoogstraat 10, K o u d u m Telefoon 05142 - 2335

Re(d)aktie

Lezers schri j ven

Nu na de zomervakantie alles zijn normale gang weer lijkt te gaan, is daar ook alweer de eerste "Suite Nijs" van het seizoen '91192'. Hopelijk heeft u kunnen genieten van een mooie vakantie periode. Naast de gebruikelijke rubrieken vindt u in dit nummer een verslag van 8 jongelui uit Koudum die op een niet alledaagse manier hun vakantie doorgebracht hebben in Tsjechoslowakije. Zo met de feestweek voor de deur kunt u kennis nemen van het feestprogramma met een uitgebreide lijst van aktiviteiten. Ook willen wij u even de namen noemen van de mensen die u iedere maand uw "Bulte Nijs" bezorgen. De redaktie is zeer ingenomen met het feit dat deze mensen zich hiervoor elke keer weer belangeloos beschikbaar stellen. Mochten er mensen zijn die ook een bijdrage willen leveren aan hun dorpskrant. dan kunnen die dit doen door copy en/of Ingezonden stukken voor 14 september in te leveren bij de redaktie. De adressen vindt u elders op deze pagina. Veel leesplezier en een genoeglijke feestweek toegewenst !

Brillenaktie voor Albanië Terug van weggeweest, zeggen we dan na 2 reizen deze zomer naar Albanië. In mei 10 dagen en in augustus 14 dagen, zij het wel vermoeid maar dat zal wel weer bij trekken. Nu ik dus het Nederlands eten dubbel en dwars weet te waarderen, na in een zo arm land te zijn geweest. De doelstelling van de organisatie waarvoor ik werk, blijft bijbels brengen in landen waar die niet vrij te koop zijn, of die sinds kort open gebroken zijn. Dit wordt in de regel in grote dank aanvaard, maar we wisten dat we daar niet mee volstaan konden en kunnen, babyvoeding, babypakenen, kleding enz. wordt er dus ook gebracht. Zelf was ik er op gekomen omdat er ook naar gevraagd werd, en ik een tussenperiode had van 10 weken, om een brillenaktie te starten, hetgeen geweldig geslaagd is, waarvoor hierbij mijn zeer hartelijke dank ! Het eindresultaat was zo'n 800 stuks. meest in zeer goede staat. Mijn opticiën, de heer Gorter was zo welwillend een groot deel van de brillen op sterkte na te zien, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. Na Schiphol, Zagreb en Ohrid, plus 10 hotels, waar onze mannen broeders veel voor gesjouwd hebben, hebben we ze uiteindelijk kunnen afleveren, bij een Nederlandse zendelinge, Gezina Blauw, die in Tirana woont en werkt en ook sinds kort in heel Albanië. Tussentijds heb ik in een klein ziekenhuis plm. 35 brillen afgeleverd en bij gezinnen nog tien. Men brengt dan veel vreugde en dat maakt rijk. De rest gaat waarschijnlijk naar Israël. Hennie Smits, Nij Claerbergen.

Bulte Nijs is vandaag weer bij u in de bus gevallen. Dat is mede mogelijk door een groot aantal vrijwilligers/sters die onze dorpskrant willen rondbrengen. Zijn er bij u in de buurt adreswijzigingen dan kunt u zich bij onderstaande personen vervoegen. De heer H. Kuyt O o s t e 16 De heer J. Riem ' t Heaie Paed 28 Mevrouw Hartman Onderweg 78 De heer P. Feenstra Grovestinsstr.20 De beer S. Venema Bovenweg 20 De heer T. v.d. Goot Oostenveldseweg 14 De heer J. de Lange Jac. v.d. Wayenstr, 24 Mevrouw Boersma Heechhout 2 De heer Sietsma Beukenlaan 54 Mevrouw Hoekem a Beukenlaan 9 De heer A. Jacobs Vermaningsweg 7 Mevrouw De Vries Zwarteweg 17 De heer S. Valkena Hoofdstraat 43 De heer Jac de Jager Hoofdstraat 26 Mevrouw Pries Smidsweg De heer Joh Veldstra D. y. Epemastraat 11 De heer Brouwer Klokslach 49 De heer S. Tolsma Wjukslach 16 De heer D. Kuipers Tt:inkerstrjitte 46 De heer J. Blom G. Ypm astr aat 13 De heer H. Beimin G. Yornastraat 36 Mevrouw Faber Ds. L Tinholtstraat 26 De heer D. Venem a Dammenseweg 51 F.v. Inthiemastraat 40 De heer B. Mintjes De heer G. Fekkes Nieuweweg 21 De heer H.Br uggenkam p Binnendijk 28

Gevraagd: bezorger/ster voor de Pottebuurt, opgave bij de heer B. Mintjes

2

Onderschei di ng voor Johannes Ri em In 1951 kwam de heer Johannes Riem, ('t Heale Paed 28) na een reis van drie maanden aan boord van het landingsvaartuig "Woendi" terug in Nederland, na een verblijf van twee jaar in Indonesië. Op 12 oktober 1990 viel het Koninklijk Besluit om aan de heer J.LRiem het "Ereteken voor orde en vrede" toe te kennen. In opdracht van de Minister van Defensie werd deze oorkonde op 19 juni 1991 uitgereikt.


Oannimmer Ulfert de Jong:

"Tige spitich dat de L.T.S.-6fdieling fan de skoallemienskip slute moa(s)t" Dit sei okkerdeis Ulfert de Jong (45), de baas fan it oannimmers- en boubedriuw S.H. de Jong en Sn.,doe't wy in praatsje mei him hiene oer it bedriuw. Dêrmei seach hy in tekoart aan echte faklju yn Onder oaren syn 'bránche' oankommen yn 'e takomst. It skoalgean op bistán liedt nl. meastal ta it weromrinnen fan learling-aantallen. Ofsjoen fan dit aspekt krije wy fan Ultert de Jong net de yndruk fan in pessimist te Wezen. Soe syn -bekende- leafhawwerij foar muzyk faaks dêryn in rol spylje kinne ? Bij bs aankomst yn it kantoar troffen wy him dér efter de piano oan en it repertoire like net maklik.... En elke doarpsgenoat kin witte dat («Med in rol spilet yn it Nij Libben - barren en yn 1975 de no Big Band Friesland mei opriochte hat. It wie op(te) jonge leettlid dat Uiten it bedriuw fan syn heit oernimme maast (1968). Dêrmei gyng de tredde generaasje de Jong fan start en Ondertusken hat it bedriuw 85 jier bestier]. By gelegenheid fan it 75 jierrich bestean is fan de hán fan broer Hindrik in alderaardichst betinkingsboekje (51 bledsiden) skreaun, wêr't it Ontstean en de Ontwikkeling yn werjein wurdt. It soe dus de muoite wurdich wêze om yn de skiednis fan it bedriuw te dOken, mar om reden dat it hjoed en de takomst wichtiger binne as it ferline, beheine wy bs ta in pear kanttekeningen. Nei de start yn 1906 op Easte nO, 59 - wér't no de famylje Vonk wennet, waard nei 7 jier de hjoeddeiske lokaasje oanlutsen. Der waard 6 are grOn kocht á f 388,- totaal, en in timmerwinkel waard der boud. En yn de rin fan'e jierren Ontstie de sitewaasje sa as wy dy no kenne, op Havenkade nOrner 2. UN

Fierder binne foar eigen gebrOk in boateberging en baar ferhier oan de C.A.F. (nb A C M.) flinke loadsen boud. En wa wit krijt dit noch ris in

ferfolch. Inkelde bouaktiviteiten wolle wy dochs efkes neame: It skaalhOs en de Kr. Legere Skoalle oan'e Singel. In ambachtsskoalle yn Rotterdam - D e winkel van J. Harkema De Dokterspraktyk De diakonij wenningen - Y n 1929-30 De N.H. Pastory, (112450,-) Op Koarnwedersán waarden 10 slbswachters wenningen boud (1928) Der is yn in perioade (1922-26) in pannefabrykje eksploiteard. De Kr. MAVO en de 0.L.S. de Welle hiene ek de fa. De Jong, as bouwers oan de takomst. Wat hjoed de dei oanbelanget spilet noch altyd de agraryske sektor in rol, wylst baar Prov. Wenersteat noc hal ris "aparte" wurksumheden dien wurde û.o. by en oan Prov. Gemaal Teakosyl by de Lemmer. Sa as yn elk oar bedriuw wurdt besocht om de Ontwikkelings te falgjen. Sa is der resint in pannelift oanskaft en koene wy yn de nok fan it bedriuw in keurige romte mei kompjOterapparatuer foar begruttings en administraasje oantreffe. , —e-w

Amet

PK_ Mae s WIL-

!L d is in Mi s beFoar betonkonstruksjes kistingsysteem yn gebrOk en yn de boate berging in hydraulyske "kade" dy't boeten oan't 20 ton te plak bringt. Trouwens ek yn de deistige gang fan saken wurdt laar en troch de sirka 6 wurknimmers doelmjittichheid neistribbe, Onderoaren by it materiaal en foarrie-behear. En yn de saneamde Wite Winkel kin mei in snijmasine maklik plaatmateriaal te pas makke wurde. Yn plakken wér't net folie nij boud wurdt lykas yn Koudum• leit it aksint fan de bedriuwstie-

ring nachal by Onderháldswurk. Sadwaande de fersuchting fan (Aren aan it begjin fan dit slikje, oer de fakoplieding. Foar dit soarte ban wurk hat de firma in spesjale bedriuwsauto: de klusekspresse I n doasis fantasy - sOnder in fantast te wurden kin beslist gjin kwea tinkt bs. Dit stikje bfslutend miene wy sizze te kinnen, dat ek it bestean fan lytsere bedriuwen fan betsjutting is foar de leefberens fan in doarp. Tn.

De haan Vroeger niks geen auto. Op de fiets, hetzij dichtbij hetzij veraf. Maar wel zeven uur op 't werk en na zes uur weer naar huis, tenminste als het niet te veraf was. Volgend karwei was wei ver van huis. Boerderijbouw in de omgeving van Sneek. Mooi degelijk ouderwets werk en de werklui hadden hun slinger. 't Was midzomer, het weer werkte mee en na gedegen arbeid 's avonds lekker kletsen met elkaar in de "keet". Het zullen sterke verhalen geweest zijn en als het laatste bakje gedronken was ging men in dezelfde keet te kooi. 't Zou zondagmorgen weer vroeg dag zijn. Jazeker, het werd vroeg dag. De boer had een mooie toom kippen waar een pracht van een haaan bij liep die z'n harem op tijd bediende. Nu is de onhebbelijkheid van een haan dat, zodra de zon opkomt, hij van wanten weet en luidruchtig van zich laat horen, staande op het hoogste punt van de mestvaalt waar de timmerkeet vlak voor stond. Dus iedereen wakker. Dat ging al een nacht of wat zo. Wat te doen? Lees verder. "Morgen baer","Goeiemorgen". "Een mooie haan boer". "Ja 't is een mooie en ik ben er erg mee op schik. Ja zo'n haan zie je niet veel". Nee, dacht de opperman, die zie je niet zo veel, en dacht er nog een woordje bij-langer-. Hij draaide de haan de volgende morgen vroeg de nek om en wierp hem op de plek waar hij zo graag mocht kraaien. "Morgen boer". "Goeiemorgen". "De haan is dood, boer !". "Wat" zei de boer en pakte de haan. "Ja ik zie het ook, hij is mors, jammer" en gooide hem gelijk terug op de vaalt. Wat hebben de timmerlui 's middags heerlijk gegeten.

°je


Oan 'e bulte fage • Op 18 juni waren 50 jaar getrouwd Rienk Nadema en Akke Nademavan der Laan, Achter de Tuinen 9. Gefeliciteerd • Bet Osinga, Oostenveldseweg 43, bedankt iedereen, ook namens Nanne, die aan haar gedacht heeft in de vorm van een kaart, bloemen, fruit, een bezoekje etc. tijdens haar verblijf in het ziekenhuis. • Gevraagd: 45 toeren singles voor mijn Juke Box. Mag alles zijn. Frans, Duits, Engels, Hollands, Fries, vanaf 1950. Ook grote stapels, met of zonder hoes evt. slecht of grijs gedraaid geen bezwaar. Joke van Gent tel. 051491321. • Heeft u in september nog een barbecue of iets te vieren ? "Wereldwinkel" heeft prima wijnen en u steunt tevens een goed doel. Alie Flapper, Bovenburen 6 tel. 1341. • Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek op ons 25 jarig trouwjubileurn. Ook voor de kaarten, kado's en giften onze oprechte dank. 27 april was een geweldige dorpsavond. De boer, de boekhouder en de kapper. • Der wurdt sein dat beammen tsjintwurdich fan alles ferneare moatte: Fan soere rein oan't fernielsucht troch "sterke" lju. Mar om fan in beamke in beam te wurden fait ek net altyd mei: Soks die bliken oan in s'ánreed fan& de nije dyk. Fan de 35 ikebeammen, plante einder tafersjoch fan Steatsboskbehear (S.B.B.), binne 19 stiks net oanslein, dus deagien. Gelokkich binne der ek positive ferskynsels: "de gemeente" hal op it earste ein in grembe(fer)wurking tapast Hjir binne alle beammen wól oan 'e groei. Witte jim' trouwens dat oan 'e ein fan dy sánreed links óf in moaie bank stiet, pleatst nei oanlieding fan "Boomfeestdag 5 april 1989"? • Het schoolgebouw van de C.S.G. Zuidwest Friesland aan de Nieuwe weg is inmiddels verkocht. in het pand zal zich een binnenhuis architect vestigen, gespecialiseerd in monumentale restauratie.

Reisverslag van de Tsjecho-groep

Zoals beloofd zouden we u vertellen hoe onze werkvakantie verlopen is. We vertrokken 20 juli per trein vanaf Lelystad. De reis ging ca. 18 uur duren dus waren we goed voorbereid. Na overstappen in Amsterdam. Keulen en Neurenberg arriveerden we om ca. 6.30 uur in Praag. Na veel problemen met de bus waar we pas om 10 uur in zaten arriveerden we om ca. 13.00 uur in Herlikovice. Vandaar moesten we nog 2 kilometer bergopwaarts lopen. De rest van de zondag was heerlijk om bij te komen van onze vermoeiende reis. Maandagmorgen werden we gewekt om 7.15 uur met zang en gitaarspel. Om ca 7.45 uur ontbijt. Hierna werden de taken verdeeld. We moesten een kanaaltje graven voor het grondwater en daken op schuren plaatsen, een berghelling egaliseren en kozijnen verven.

't Kommentaar Nu en dan zijn Haitske en ik deze zomer ook een paar keer naar onze braderieën geweest en der was weer een bulte spul dat de vrouwen even beet pakten en weer hangen lieten of del zetten en de mannen keutelden der wat onwennig achter aan en konden die kaperij niet het meeste schelen en der waren weer een genarre beppen die een vaaske of zo wat van de beppezeggers kochten dat zij een paar dagen daarvoor aan de bern gegeven hadden en zo binne we allen de zomer weer op onze eigen manier doorscharreld. Nu en dan zijn wij naar onze volksspelen weest waar onze Jan Z. het vlugste in een paal klom en der verskillenden een nat pak bij het kuipkesteken oploopten maar wat ons het meeste aangrijsde was het touwluiken want dat is toch een grijs zoals die mannen en vrou-

4

Gelijk de eerste dag viel Petra van een truck en moesten we met haar naar het ziekenhuis. Daar moesten de schoenen uit voor de deur en vervolgens werd er naar Petra's pols gekeken. Het bleek dat er een scheurtje in het bot zat dus dat werd gips!! Gelukkig was het links dus kon ze de rest van de week met rechts schilderen. Het werk ging zeer moeizaam verder, omdat het gereedschap van zeer slechte kwaliteit was/is. Het eten was niet geweldig. Veel vet, weinig of geen groente, totaal geen fruit of melkprodukten, dus kregen we te kampen met vitamine gebrek Na de derde dag hebben we zelf sinaasappels gehaald want last van blaren in je mond is ook niet alles. De reden van dit alles is dat door de inflatie alles zoveel duurder is geworden. Vlees, groente, fruit, voor ons was het heel goedkoop maar voor hen kostte b.v. een sinaasappel hfl. 5, — voor ons hfl. 0.05 ct. Verder was het een geweldige week waarin we heel wat geleerd hebben en veel vrienden hebben gemaakt. Als je uit zo'n land terug komt waardeer je des te meer wat wij hier allemaal hebben en kunnen krijgen en dan zeuren we nog altijd.... Aan al die mensen die giften hebben gestort willen we zeggen: Bedankt het is het dubbel en dwars waard geweest!! De Tsjecho-groep wen aan dat touw hangen, goend lopen gewoon paars aan op het gezicht en anderen binne een paar uur na de tijd nog uit de lijken. Nu en dan hebben wij ook een keer geprobeerd om een keer op ons wijnfeest te wezen maar dat is ons niet toevallen want der was op het hele feest niet een glaaske wijn te krijgen, ja dan moesten wij in het cafe gaan maar dat vonden wij geen wijnfeest want dat kunnen wij bij wijze van spreken elke dag wel doen, dat wij zijn wijnloos naar huis wederkeerd en hebben de jeugd maar wat springen laten want der was ook geen dansen bij de muziek. Nu en dan maken wij ons klaar voor ons dorpsfeest en wij hopen dat het een gezellige zaamhorige boel worden mag waarbij elkenien na een week zeggen kan dat het weer een ouderwets fijn feest warden is. f a n Kla a r


Politie Nijeturd

Ut it doktersh(Js".

Jongdierendag RIO/.

VZ+ bedden in de Finke

Vaak wordt gezegd: De politie kan niets en zij mag niets. Dit wordt dan gezegd door mensen die teleurgesteld zijn in het optreden van de politie. Wij kunnen veel en mogen ook veel. Wanneer kunnen wij veel ? Als wil iemand op heterdaad pakken. dan kunnen wij die persoon aanhouden en vasthouden voor zes uren verhoor en voor de meer ernstiger feiten daarna nog 2 x 24 uur. Daarna in overleg met de officier van de justitie nog een keer 24 uur. Vervolgens zijn er daarna termijnen van 30 dagen. Als er met 'niet veel' bedoeld wordt: de duimschroeven aandraaien en dan wel letterlijk, nee dat kan niet. Wel natuurlijk een goede verhoor-methode en bewijsmateriaal, zodat in figuurlijke zin de duimschroeven kunnen worden aangedraaid. Wij kunnen ook veel als u ons helpt. U kunt getuige geweest zijn. Mogelijk dat u achteraf zegt."Ja dat was toch wel verdacht". Laat het ons dan weten. Wel is van belang dit ons direlct te laten weten. De volgende morgen kan de vogel soms al weer gevlogen zijn of kunnen de aanwijzingen al weer weg zijn. Alles staat en valt met bewijs. Soms is het voor ons wel duidelijk dat iemand iets gedaan moet hebben maar als er geen sluitend bewijs is, vergeet het dan maar. Gelukkig leven wij niet in een politiestaat. Rijkspolitie Nijefurd G. Brouwer Merke Kreunjend lawaai swierich gedraai folie terreien kleurige weinen huzen op tsjillen bleate billen 'n si3kerspin en jut op 'e rin minskeklott heech yn 'e boft mei draaiende magen djoere dagen. Hetty van Coluuidun

Eind 1989 startte in de Zuidwesthoek het zogenaamde IPG experiment. In het kort komt het er op neer, dat er met intensieve zorg meer mensen thuisgehouden zouden kunnen worden, en dat de patiënten zo mogelijk eerder uit het ziekenhuis ontslagen zouden kunnen worden. Die zorg werd en wordt geboden door de wijkverpleging, de gezinsverzorging en de huisartsen. Het experiment was gepland tot 1 januari 1991. De bedoeling was om bedden in het ziekenhuis, die door "oneigenlijke" patiënten bezet werden. vrij kwamen. Met oneigenlijke patiënten wordt bedoeld patiënten, die weliswaar verpleging of verzorging nodig hebben, maar die medisch gezien uitbehandeld zijn, en dus niet per se in het ziekenhuis hoeven te blijven Als extra werden er binnen het experiment bedden gecreëerd in verschillende verzorgingstehuizen, namelijk 6 in Sneek, 3 in Workum en 3 in Koudum, de zogenoemde VZ+ bedden. Ook op deze bedden werd de verzorging en behandeling voornamelijk door de drie hierboven genoemde instanties geleverd, te weten wijkverpleging. gezinsverzorging en huisartsen, in samenwerking met het personeel van het verzorgingstehuis. In de Finke werden daartoe twee kamers ingericht met in het totaal drie bedden in de vleugel, waar ook de kapel zich bevindt. Indicatiestelling geschiedde door het thuiszorgtearn. Het hele VZ + experiment bleek een succes en alle betrokkenen zijn het erover eens, dat het in een behoefte voorzien heeft. Als er niets zou gebeuren, zou het VZ+ bedden systeem per 1-1-1991 zijn opgehouden te bestaan. Het IPG bestuur heeft echter nog een "potje" subsidie geld weten te vinden, waarmee de VZ + bedden nog voor zes maanden veilig gesteld zijn. Die tijd zal gebruikt moeten worden, om gelden te vinden waarmee dit alles blijvend gefinancierd kan worden. De tijd zal het leren, maar wij hopen, dat het door kan gaan, zoals het nu gaat. W.v.D./J.E.

5

Op 14 september organiseert de P.K.V. "Door Vrienschap Sterk" weer haar jaarlijkse jongdierendag. Deze jongdierendag is bedoeld voor fokkers van pluimvee en konijnen die gefokt zijn in 1991 om deze door deskundige keurmeesters te laten beoordelen. Bij de konijnen zijn de keurmeesters de heer Lindeboom -(Heerde) en de heer Rook -(Kraggenburg) en bij het pluimvee is dat de heer Monbarch uit Peize. In tegenstelling tot andere shows is het mogelijk bij deze keuring aanwezig te zijn en zonodig vragen te stellen aan de desbetreffende keurmeester. Wij nodigen daarom een ieder die belangstelling heeft voor de kleindierensport uit om eens een kijkje te gaan nemen. Heeft u vragen of wilt u informatie, vraag dan gerust het altijd aanwezige bestuur van D.V.S. Graag tot ziens in de timmerwerkplaats van Th. de Vries aan de Zwarte Weg op 14 september om ca. 9.30 uur. De toegang is vrij. Het bestuur

Oeverz wai uwen krijgt kl eedaccom m odati e De gemeenteraad van Nijefurd heeft vorige week fl. 295.000,- beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe kleedaccommodatie voor de voetbalafdeling van oeverzwaluwen. Oeverzwaluwen zelf zal evenals de stichting De Klink een bijdrage leveren in de kosten. Waarschijnlijk kan de kleedrulmte nog voor de winter in gebruik worden genomen.

ALARMNUMMER DOKTERSHUIS Tel. nr. 3003


Programma dienstencentrum "Nij Claerbergen"

zaterdag 7 september

14.00

u

u

r

Vanaf 3 september staan de deuren weer voor u open en bent u van harte welkom.

19.00 21.30

u u

u u

r r

Aktiviteiten: • Dinsdagmorgen: Vanaf 9.30 u. koffiedrinken 10.30 u Koersbal ééns in de 14 dagen • dinsdagmiddag: Koersbal van 14.u tot ca. 16.- u al_v, dhr. Semplonius • Woensdagmorgen: Koor mevr. R. Hament vanaf 9.45 u • Spreekuur pedicure - 4 sept_ + 2 okt. Opgeven in het dienstencentrum • Woensdagmiddag: De hobby - kelder is open! Vanaf 14.00 u bent u welkom. • Donderdagmorgen: Vanaf 9.- u tot 12,30 u is er fitness. • Donderdagmiddag: Handwerken van 14.- u tot 16.- u. 1 x per 14 dagen. Begint op 12 september. • Vrijdagmorgen: Gespreksgroep van 10.- u tot 11.30 u. Deze begint op 20 september a.s. o iv. dhr. Bloem • Vrijdagmiddag: Spelmiddag. 1 x per maand bingo, op 27 september van 14.30 u - 16.30 u N.B. inmiddels heeft u het programma boekje 1991-1992 ontvangen, mocht u dit per abuis niet gekregen hebben: in het dienstencentrum liggen nog wel enige boekjes voor u klaar, Atty Nicolay

Galerie Ciaere kunst Van 7 september t/m 12 oktober: Olieverfschilderijen - Buck Taylor Beeldhouwwerk - Joop van Beyen 19 oktober t/m 23 november: Etsen Wim van der Meer, Beeldhouwwerk - Marco Goldenberg 27 november tim 14 december: Schilderijen - Jan de Vries 16 december tim 22 december: Tekeningen - leerlingen Chr. S.G. Zuidwest Friesland, Koudum

Programma Feestweek Koudum 1991 O n d e r l i n g e wedstrijd Ponyclub "De Team" in de manege te Koudum R i n g r i j d e r i j in de Hoofdstraat P r i j s u i t r e i k i n g in De Klink

maandag 9 september

17.30 18.00 21.00

uur uur uur

Inschrijving autopuzzeltocht in De Klink Start autopuzzeltocht Koudum e.o. Prijsuitreiking in De Klink

di nsdag 10 september

16.00 - 23.00 u u r K e r m i s op parkeerterrein sporthal 19.30 u u r P l a y b a c k s h o w voor de jeugd woensdag 11 september

14.00. 15.30 u u r S p e l m i d d a g voor de jeugd en ballonnen oplaten 19.30 u u r B i n g o avond voor het hele gezin 16.00 - 23.00 u u r K e r m i s op parkeerterrein sporthal donder dag 12 september

16.00 - 23 00 u u r 15.00 u u r 19.00 u u r

Kermis op parkeerterrein sporthal Feestmiddag 65 + ers in De Klink Het parateam Koudum geeft een demonstratie

vrijdag 13 september

10.00 11.00 14.30 15.00 16.00 - 17.30 20.00 - 22.30

uur uur uur uur uur uur

Allegorische optocht Matinee in alle HRC's in Koudum Gekostumeerd voetbal op sportterrein Waterspektakel op sportterrein Kindermiddag in De Klink Toneelvoorstelling in De Klink Pieter de Vries "Durk sjit mei spek".

zaterdag 14 september 10.00 uur Reünie oud-Koudumers in De Klink 13.30 uur Fietscross voor de jeugd 14.30 uur Kompetitievoetbal, een topper! 20.00 uur Allegorische optocht met vele muziekkorpsen 22.30 uur HOLLANDSE POP-AVOND in De Klink "ZOOM"

Programma van de St:Dim/ester • zaterdag 7 september IEPEN TEATERDEI • 15.00 uur BENNIE HUiSMAN mei een foarpriuwke van syn nije 'Wybren Altena-programma' dat yn jannewaris yn premiêre giet. • 16.00 uur DE SYL. In nije blazersgroep u it. Jan Holtrop. De maksimale besetting is 7 trompetten, 4 hoarns, 4 trombones en 3 tuba's, mar as it sa Citkomt, kin der in kwintet foarme wurde. Op it repertoire stiet "populêr" eksperimenteel wurk en in Overtuere van Verdi yn in spesjaal arrangemint.

Fryske taalkursus

Folgje in AfCik - kursus, om de Fryske taal ek skriuwe te kinnen. Ynljochtingen: F. Oppewal-Bakker, Etter de Tunen 7, Koudum. 05142-1682

Dansles!! Onze danslessen starten weer op 9 Oktober in "Dansen is plezier voor twee, stap eens bi nnen en doe mee" 1 1 4 1Opgave k " d e K l i

Aanvangstijden: beginners 19.30 - 21.00 gevor der den 21,15 - 22.45

bij: A . v.d. Ley tel. 1638 B.W. Mintjes tel. 1306


Tslerkekoar Koudum Mogen wij ons (voor zover u ons nog niet kent) even aan u voorstellen? Wij, dat zijn de leden van het "Tsjerkekoar Koudum". Na de oorlog is ons koor opgericht (toen onder de naam "Hervormd kerkkoor Koudum"). De dirigent was toen de heer W. Muizelaar. Een heel enthousiaste, bezielde dirigent. Maar ai spoedig nam de heer J. Hoekstra de leiding van hem over en dat heeft hij meer dan 25 jaar gedaan Onder Hoekstra's leiding behaalde het koor vele eerste prijzen bij "'t priissjongen" van onze bond. We hadden vele fijne jaren met Hoekstra samen. Na hem werd de heer J. Stegeman uit Franeker onze dirigent. Ook met hem samen beleefden we vele hoogtepunten. Doordat steeds meer mensen van andere kerkelijke richtingen bij ons als lid werden ingeschreven, besloten we 2 jaar geleden de naam "Hervormd kerkkoor Koudum" te veranderen in "Tsjerkekoar Koudum" en zo zijn we eigenlijk een beetje terug in de tijd van voor de oorlog toen er ook één koor in Koudum was (het "beroemde" "Advendo"). Nu weer één koor. Statutair is er niets veranderd en als we het mogen beleven hopen we op D.V. zondag 27 oktober 1991 ons 45 jarig bestaan te vieren. Na bijna 12 jaar van goede samenwerking heeft onze dirigent Jan Stegeman afscheid genomen en hebben we een nieuwe dirigente, mevrouw Jannie Veenstra uit Harlingen. We hopen op een goede samenwerking met mevrouw Veenstra. Elke maandagavond zingen we van 8 - 10 uur in 't Gebouw aan de Tj. van der Walstraat. We zingen vooral geestelijke liederen en/of Engelse hymnes (meest vertaald). We verlenen medewerking aan diverse kerkdiensten in Pr ac hti eh, s s li q n s d e K oudum er r e n w e i fny n s t n e t , B e r t u s ? k u i e r k e. ; m m m

de Hervormde en/of Gereformeerde kerk. Ook hebben we één keer per jaar een fijne muziekavond met de mensen van Galamahiem. Met kerst verzorgen we ook een programma in "de Fincke". Velerlei aktiviteiten, zoals u kunt lezen. We hebben een fijne groep mensen. De sfeer is heel fijn. Alleen: we vergrijzen een beetje! Dus: nieuwe leden van harte welkom (al willen we "de ouderen" onder ons voor geen goud missen). Inlichtingen: Mevr. P. van der Kooy-Engbrenghof Tj. van der Walstraat 25 Koudum

Rondweg om Koudum RONDWEG K O L O M OPDRGEVERPROVINCIEFRIESLAND DIRHOOFDGROEPWATERSTAATEN 1.1112 . GERRIT OOMS 1)

De borden zijn geplaats. Daar kun je dus niet meer omheen: met de aanleg van de Koud umer rondweg wordt binnenkort begonnen. Eindelijk ! En als de rondweg straks klaar is, dan kun je er wel omheen, Om Koudum dus!

Nijs Cit myn bernejlerren it ferhaal fan (.IS kat Feearts Ymker wie jierrenlang Us neiste buorman. Syn h0s stie op it plak dért no it hCis fan Sytse Mensonides stiet. En ik wenne op'e pleals dér't no de RABO Bank stiet. By syn hCis hearde in grutte Yn dy lijn hat Gatze Draayer letter in h0s boud en der wennet no Bart van der Meer. Yn dy tt.in stiene ek frucht beammen. Der wie ien beam by mei parren, dat, as dy ryp wiene, ik der net ófbiluwe koe. En etter yn'e tUn hie er in hinnehok. it wie in gelok dat it efter yn'e t in stie, want hy hie it mei plankjes fan sigarekistkes bespikere, en dat wie gjin gesicht. Wy hiene op'e pleats noch al wat katten. Dy maat in boer wol ha om de mfizen te tangen. Mefrouw Ymker, in leave frou, hálde in soad fan Us katten, se joech se gauris wat te iterv it sliepkeamer finster wie in skoramt oat fakentilds omheech skood wie, sa dat ijs wite poes yn'e sliepkeamer komme koe. En se lei dan graach op'e wite sprei te sintsjes. En der hie frou Ymker gjin beswier tsjin_ Mar op in kear kaam se der aandraven en frege &'t ik daliks komme koe. De kat hie jonge en lei no mei in team jonge poeskes oan it jaar op'e moaie wite sprei. Ik ha de saak der gau weihelle en yn'e skoarre brocht. Mar in iyts skottke letter stie frou Ymker alwer op it hiem en frege of ik daliks komme woe want alles lei alwer kreas te plak op'e sprei. Ik seach nog krekt dat de wite kat mei in jong yn'e bek troch it iepen raam wipte. Doe moast der wat oars barre.

lic!i!gendeOpand:In BULTEN:N& De Kotklumer feestweek - Koudumers om utens - En: noaveet,glogrj Hogivolgonde huninier Ogehl i nt 00 Vrijdag '4 O k t o be Am ear i k a h a t d e R oc k S k i t t e r ern d i s i t h j i r . .:ountai ns , B r e t a g n e h a t K oud= Pr om oti e s oe hj i r i n pr achti ch T oer i s ty s k p l a n f o a r m ei ts j e k i n n e

m enhi r s , D r i n t e h n t f r u dy huneb@ dden Al l egear r e goed f o t C z enen , toer i s ten Ir

I n c t i en- r oed p i o n , r i ,l t i n b u l t e ops m i te k i n .

Hindrik J. Wiersma Dy s i l l e g r i f e h d i e v anbui ten l a n s d e r a n w ei r i s b e s j e n w o l l e k aJ ,s e...!

A i r l r á tt *


levering van:

Het aangewezen Adres voor:

Wo o n sf eer 1991

• zand, grond, grint • rode miinsteen • klinkers, tegels betonplaten • bielzen damwandmatenaal

• grondwerken • deverbescherming • bestratingen • rioleringen • enverharding • agrarische werkzaamheden

onze presentatie in tapijt, gordijnen en vitrage vindt u bij ons in elke prijsklasse

vraag vrijblijvend offerte ot inlichtingen

PDijkstra Bovenburen 4 - Koudum tel 1326

Maak kennis met onze nieuwe zomer collectie

Voor al uw brood- koek en banket

Appartementen hotel "Ooste Pleats'

Ook eigengemaakte beschuit en roggebrood

Koudum Ver!. Hoofdstraat 6 05142-1450

_

-

HARKEMA MODEHIJIS

Openi ngsti j den ZWE MBAD dinsdagmorgen

900 - 11 00 uur

dinsdagavond:

18.00 - 23.00 uur

Alle ander e dagen na afspraak

Openi ngsti j den S AUNA tres erv erIng g e we n s t ,

donder dagavond: 1 9 0 0 - .23_00 uur Alle ander e dagen na afspraak Farn Kramer 8723 EH Koudum

Bakkerij De Vries Hoofdstraat 5 tel. 05142 - 1279 - Koutituin

Ooste 61

tel. 05142 - 1502

Wilt u een barbecuefeestie of een varken aan het spit, een fondue- of gour m et party geven'? Wil verzorgen het gr aag voor ut Wil slachten uitsluitend. Plemontese of Blonde d'Aquitaine stieren.

Ooste 49 8723 EH Koudum 05142- 2004

DiJS K W A L I TE I T'

• V E R K O O P V AN

• W I NT E RS T AL L I NG RE P ARAT I E S

• S CHE E P S

• M O T O R E N - S E RV I CE

Slagerij M. de Boer

BE NO DI G DHE DE N

• RE P ARAT I E

Hoofdstraat 14-16. Koudum Telefoon 05142 - 1329

JACHT L AKKE N

• I NBO UW

r 3 :

- S CHE E P S M O T O RE N

Uw zelfslachtende slager

MEERBETALEN IS ABSOLUUT ONVERSTANDIG

Wintervakantie? Begin met een bezoek aan de Rabobank

• .m.••• 1 ,...• • • 1 • • wr•Ii•

_

• •4 «vn., Bek oma • k m * mw. ob 'komt* ~ o rom oin.w ~ d m * * . ~ ~ 0 . Kom wmal mreim• ww. •yr . . . w w . . . . m i o n e t m l w kwitr•

15.675r — o r m i l 0 0 0 k o n ru w , : e •

B . " ,

1 • 0 2 C ,

. 1 0 • •

s

w••••... b r a g w "obe e .ê. ..w . b. , . tm ene em.. Itm• w •.«wol • ~ • • • • • m w . . . • prw hoW. O l g »mop auwww,

LADASAMARA

Abiallask 3.3.

/•••

1213221

3

1

Os s emi degM,

Garage KENNER N.euweweg 10 K O U D U M lel 05142 - 1436

.f ir t e n ,nc i B T W e n k ic a ioa lo• e .c l aglevenngskosien en MI- be ha nde ling

I

[NS BEURS, 4 EN 3 SPEED VANAt 14.973.-

Voor een verzorgd leest inwricn won dr •i men•harnto S• a N u ds mrt r n 44 ikat. m k m* e : Uw l i s . dr e l . ,,N v n r l . » . Ro b o t . . Wearr'w•Larg t y r r Onto tommienena ma a t u• 1 w n lemokkolui i doont.rn b i j do l i t a k . . 1 m

Rabobank "Koudum". Bovenweg 2a te Koudum m o k y r a l o n n á I l a t o t o o m

Kattebak 1M

Meer Kink morje gek]

U I P E R S Specialiteit: Koud Warm Buffet Friesch Brood Buffet

i n a c h -

e n

pa rtVe rv ic e c a te ring

Ds L Tinholtstraat 13, 8723 CW Koudum, Telefoon 05142 - 1499

BN 021 1991 nr 7 sep  

Kopak Koud ti 11 . 1 Voor al uw Levensmiddelen Strippenkaarten - Stomen) Krom Sinds enige tijd staan op de Nieuweweg en op de Tjalke van der...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you