Page 1

Bulte Nijs - Dorpskrant van Koudum 3 e jaargang nr.1-januari 1991-

Rinke van der Veen 'Sportman van het jaar' 1990. ••••t

Het 'Vetzavot' ( Veteranen Zaal Voetbal ) heeft hun speler Rinke van der Veen uitgeroepen to t Sportman van h e t jaar 1990. Rinke van der Veen (69), die al zo'n 58 jaar lid is van Oeverzwaluwen, is behalve (zaal)voetballer ook aktief bij het volleybal. Zo was hij destijds al betrokken bij de oprichting van de volleybalafdeling v a n Oeverzwaluwen. Zijn inzet, enthousiasme en ook zijn sportieve prestaties bij het zaalvoetbal, waren voor Vetzavot redenen genoeg o m hem te benoemen tot sportman van h e t jaar. Een benoeming waar Rinke van der Veen zeer blij mee is. "Dat Vetzavot is een prachtige ploech! Wy spylje alle wiken, op tongersdeitejCin, dêrnei efkes Cinder de douche en dêrnei gesellich neisitte mei de mannen. Efkes i n bakje kofje, a s w a t aars. Meastal is it wat oars! En it is ek wol ris wat let as wy op hCis 6fsette, ma r d a t jout e k

neat. lt is in hiel hecht ploechje, allegearre al wat álder, sil'k mar sizze, i t jongste is der 6f! Wy hawwe no in ledenstop, der kinne op 't heden net mear by! Ondanks de al wat gevorderde leeftijd van de spelers van Vetzavot, i s men in het spel nog steeds serieus. " Dat moat ek wol fansels ", aldus van d e r Veen, "it giet om 'e sport. Der sil wol ris in momint komme, dat it net mear wol, no, dan háld ik der mei op. Mar sa lang as ik myn bonken noch tille kin, dan doch ik mei! ' 1

Koudumer toanielspilers yn aksjel Fan novimber ferline jier oan't ein jannewaris waarden der yn Koudum twa kursussen toanielspyljen holden, organisearre troch Stifting " De SAwester". De kursisten kamen Ut hiel Nijefurd. Koudum levere as plak it heechst oantal kursisten. D e groep dêr't se by wienen kaam gear o p moandeitejein• J a n Arends, i n bekinde spiler b y Tryater, wie de dosint. In grut part fan dizze kursisten hat tagelyk in ienakter ynstudearre. Ferline jier binne de Koudumers twadde wurden• De spilers binne dit jier: Johannes Haanstra, Kees Vi sse r, Jo h a n n a v . d . Ploeg, Gerben Zwerver, Teake Ypma, Romelia d e Kroon e n Grytsje Bajema. Komme jo te sjen? De spilers soene dat hiel aardich fine!

Bejaardentitness •Itik

In "Nij Claerbergen" zijn verschillende. al wat oudere inwoners van Koudum, bezig met hun wekelijkse fitness". Opr dBei zni leest u meer daarBe ja a over.

Vos geschoten. Op maandag 21 januari heeft de Rijkspolitie va n Koudum e e n vos doodgeschoten. d i e zich ophield nabij de haven, Al geruime tijd werd het dier in de omgeving gesignaleerd. Om d a t het vermoeden bestond dat het dier ziek was, werd het, op advies van dierenarts Glastra van Loon afgemaakt. Er zal onderzocht warden o f de vos leed aan hondsdolheid.

Doodstil Koudum

DOODSTIL GEM. K A N T E N S Na de, overigens vrij rustig verlopen Oudejaarsavond, bleek het plaatsnaambord Koudum vervangen door een bord met de plaatsnaam Doodstil, a f komstig uit de provincie Groningen. Gewoon een 'Oudejaarsgrap'? O f heeft d e 'monteur' van het bord wellicht een vooruitziende blik gehad, e n g e dacht dat Koudum, als de rondweg straks klaar is, een heel rustig woonoord zal worden?


Ferantwurding Buite Nijs Oplage 950 stiks Redaksje: A. Tromp Y. Hettinga J. Timmerman T. Bakker Einredaksje: T. Wadman Redaksje adres: Ds. L. Tinholtstr. 33, Koudum Opmaak: Decorboo reclame, Koudum Fotowurk: T. Wadman/ Decorboo reclame Printwurk: G. de Vries, Echtenerbrug Advertinsjes: B. Mintjes P. van Inthiemastraat 40 8723 AC Koudum. Fersprieding: Buurtv3rienings 1 ste freed yn'e moanne m u.v. july, augustus Abonneminten: Per kalinderjter Leden Doarpsbelang f 4,50 Net leden f 7,50 Abon. om 0tens f 20,00 Sponsoring: W. van Doorn til. 1320 Kopy: Poer de 14e fan 'e moanne by it redaksje adres. Bank / Giro nCirnmer Rabobank 3335.65.193 Suite Nljs Giro nr. 889319 Bulte Nijs

Van de redaktie.

Oan 'e buit tage.

Op dit moment van schrijven -22 januari- is de oorlog in de Golf in volle gang. Dagelijks zien wij oorlogsbeelden en worden we geconfronteerd met technische bijzonderheden daarvan. De andere kant -de kant van het verdriet en de pijn- wordt daarentegen minder belicht. Naast deze oorlog houden ook de situatie in Afrika en de ontwikkelingen in Rusland ons bezig. De wereld is volop in ontwikkeling, e e n sp a n n e n d e zaak Een zaak met een geheel ander karakter is een, zij het bescheiden ontwikkeling in ons dorp, als wij denken aan de vestiging van enkele nieuwe bedrijven en plannen voor bedrijfsontwikkeling o.a. in de rekreatieve sektor. Ook van het kulturele front konden i n h e t afgelopen jaar enkele aanwinsten worden gemeld. Wij denken aan het Murk Lelsz FICis, het standbeeld van Sybren de Jong, het tot stand komen van de galerie in Ny Claerbergen en juist jawel o n s eigen B u l te N i j s. Allerminst spektakulaire ontwikkelingen, maar wel tekenen van leven en gemeenschapszin, waar mensen voor en achter staan.

Er heeft zich inmiddels één gegadigde gemeld voor de kleurentelevisie (zie Suite Nijs van januari) Eerlijk gezegd verwachtten wij ook niet meer, maar toch....

de Redaktie.

Straatnamen (2): De Singel.

In verschillende dorpen ko mt de naam Singel voor. Dan denk ik niet aan d e Wouden, waar boslanen ook wel singels worden genoemd. In ons geval hier in Koudum, is het anders. Vroeger was er om vele boerderijen een dubbele gracht, waartussen twee rijen bomen en een pad, samen de Singel. Door rijk-

riiNGEL dom en aanzien werden sommige boerderijen afgebroken en op dezelfde plek een aanzienlijk huis, State of Stins genoemd, gebouwd. In Koudum denken we daarbij aan de Grovestins. H.D.

2

- V e le Koudumers genoten van de oudejaarsnacht. O o k "Sybren" heeft d e jaarwisseling overleefd Zijn naambordje is helaas verdwenen. Wie kan het terug bezorgen?. - Tijdens "stoarmwaar werd op 5 januari de keet van de "Grondmij" bij de Bovenweg verwijderd en op de boot in de Var gezet. Mijnheer de wind besloot de daarop volgende nacht met het geheel aan de haal te gaan en blies de hele zaak de 'Swarte Walde' op. Daar strandde de keet tussen wal en schip. • D e raad van Nijefurd heeft besloten kinderopvang t e realiseren. Misschien biedt d e oude huishoudschool een goede huisvesting? - V e rwa ch t wo rd t d a t d ro g iste rij Schlekker zich gaat vestigen in het winkelpand van Zeidenrust. - A n y Nicolai van het Dienstencentrum zoekt enkele vrijwilligers die willen helpen bij het schilderen van de hobbykelder. Opgave bij Atty, tel. 1541. - I t is in feit dat yn wolfeartstiid ek negative feskynsels foardogge. Lykas it mei in nonsjalant gebaar oer*t skouder fuortsmite fan lege frisdrankblikjes, a s d e studearende jongerein nei in drege stikizjedei op h0s ta set. Fan gefolgen dat der praat wurde kin fan miljeufersmoarging lans de 0tfaisdiken fan Koudurn. Gelokkich binne der noch jonge minsken dy hjir rie op witte. Dus geane Germen Hoekstra Jr. en Germen de Hoop ien kear yn de moanne derop Cit om lege blikjes op te fandeljen, yn 1990 ta'n 5000 stik& Hoewol it foarkommen fan de oerlêst altyd better wêze soe, is de aktiviteit fan de mannen it neamen wurdich! Dus: sizzen is neat, mar dwaan is in ding!


Bedrijfsinformatie

J IV

Bakker de Vries Brood daar zit wat in" is de veel gehoorde slogan, d ie de mens e r o p moet attenderen dat brood een gezond en voedzaam onderdeel is van de dagelijkse voeding. Maar brood daar zit ook heel wat achter, dat wordt wel duidelijk tijdens het gesprek met Lliike en Janet de Vries van de gelijknamige bakkerij aan de Hoofdstraat in Koudurn. Bakkerij de Vries is een familie bedrijf dat in 1992 haar 65 jarige jubileum hoopt te vieren. In 1927 was het Klaas de Vries, een boerenzoon d ie we l brood zag in een eigen bakkerij. Aan de Beneden Hoofdstraat startte hij zijn zaak en bouwde in die jaren daarna een flinke klantenkring in ma a r vooral ook rondom Koudum op. Dit had tot gevolg dat Klaas de Vries het werk in zijn ééntje niet meer aankon en in de jaren vijftig was de tijd rijp om de zaak over te doen aan zijn zoon Klaas de Vries jr. Deze kwam dan ook als bakker in de zaak en Klaas de Vries sr. ging meer tijd besteden aan het "suteljen". Het "suteljen" had destijds grotere betekenis dan alleen het bezorgen van brood e.d. De "sutelder had een sociale functie en was in d ie tijd het nieuws medium bij uitstek. Pake Klaas is tot zijn tachtigste jaar bij het familiebedrijf in dienst geweest, waarna de oprichter nog dertien jaar van zijn welverdiende rust heeft mogen genieten. Pake sizzer Uilke, die inmiddels ook in de gaten had dat er in brood wel degelijk wat zit, besloot naar de bakkersvakschool te gaan. In 1983, na 3 jaar studie, aangevuld me t een middenstandsopleiding hebben, Uilke en zijn vrouw Janet besloten de bakkerij van de familie Klynstra aan de Hoofdstraat over te nemen. Sindsdien is er op dit adres nogal het één en andere veranderd: de zaak is drastisch aan de eisen des tijds aangepast. Moderne machines zoals d e kneedmachine, d e rijsautomaat, d e uitrolbank, de klutsmachine en de verdeelmachine bepalen nu het aanzicht

van de bakkerij. "Maar, merkt Lake terecht op ''de apparatuur kan nog zo goed wezen, als de bediener ervan de kennis en de liefde voor het vak niet in huis heeft is het met het eindprodukt niet goed gesteld". 's Ochtends om half vijf zijn Llilke en zijn vaste medewerker Eelke v.d. Velde al "in het spier o m een groot scala kwaliteits produkten o p de plank te krijgen. Overdag zorgen Janet en Doetje Kamsire er voor dat deze produkten over de toonbank hun weg mogen vinden naar de consument. Begin 1990 is besloten om de activiteiten aan de Beneden Hoofdstraat met de daaraan verbonden "sutelwerkzaamheden" va n vader Klaas stop te zetten om zo de aandacht maximaal te kunnen richten op de vestiging aan de Hoofdstraat. In de loop van dat jaar werd een complete modernisering van het winkelpand gerealiseerd. De kleine winkelruiljes werden vervangen door een niets verhullende etalage. Het hele pand kreeg een face-lift ende passant kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het hier om een bedrijf gaat dat met de tijd mee gaat. Ove r tijden gesproken, Uilke merkt op dat de consumptie gewoontes wel aan verandering onderhevig zijn. Witbrood ma a kt steeds me e r plaats voor bruin en volkoren. Luxe banket wordt steeds vaker geprevaleerd boven koeken. Er werd vroeger één oranje-koek per week verkocht. tegenwoordig is het vervaardigen van oranje-koek e n taart een dagelijks voorkomende bezigheid.

"Dit vergt veel tijd en aandacht maar het is dan ook mijn specialiteit, zegt Lliike, die hiermee in Koud um en verre omstreken al veel roem heeft verworven. Dat de familie De Vries de ogen niet sluit voor andere dan alleen bakkersprodukten moge blijken uit het feit dat zij als enige in de buurt de verkoop van Italiaans ijs ter hand hebben genomen hetgeen lig e goed oanslacht Over de toekomstverwachting van het bedrijf zeggen Llike en Janet dat zij van mening zijn dat je als je net als zij van je werk je hobby maakt en goed inspeelt op de steeds wisselende wensen van de consument je die toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien. T.B.

Vergadering Dor ps belang o p 7 maar t a.s . ' s av onds o m 20.00 uur in de Klink.

DEKBEDDEN EN ONDE RDE KE NS

Woninginrichting en mode voor de jonge vrouw

De Jong Hoofdstraat 15-17 Koudum tel 1201 Balk tel 3500

LANDBOUWMECHANISATIEBEDALIF

J. PRIES Sfnidsweo 21 • 6723 B0 Koucium T elef oon 1202

Verkoop & Reparatie TRACTOREN LANDBOLIWWERKTUIGEN GAZONMAAIERS ALFALAVAL MEL K MACH IN ES Tevens ruim gesorteerd in: stalen bouten en moeren gegalv. slotbouten


BITLTE De (Jtstalkast Een Koudumer over zijn/baar hobby.

Trijntje Visser-Bakker n n kersst rjit t e 18 "Myn hobby? Tja, eins is fitness net sa sear myn hobby. It is mear in 'bezigheid'. Myn hobby's binne lézen, foaral hystoaryske romans, it meitsjen fan puzzels en fansels de krante. Ma r dy fitn e ss hjir in Nij Claerbergen m e i i k e k g ra a ch dwaan. It is goed foar jo hálding, ik haw ek op gymnastyk foar de álderein sinen, mar dér bar moast ik nei de Klink. Nij Claerbergen is foar my tichterby. len kear yn 'e wike, o p freedtemoarn, komme wy hjir byelkoar en dan dogge wy, Under kundige lieding Us oefeningen. ik bin de áldste fan de groep, ik bin no 82, mar ik bin goed sCin en ik kin it noch bêst dwaan. E n nei dat sporten geane wy gesellich efkes sitten foar in bakje kotje. in gesellige moarn hawwe wy sa. Fierder haw ik eins neat earder oan sport dien, dér wie eartiids gjin tik] foar en ek gjin jild_ Sjonge yn in koar, dat haw ik wol altyd dien, dat hearde der by. Dat doch ik no noch, hjir in Nij Claerbergen. Ja, hiel lang lyn haw ik noch in skoftke oan korfbal dien, dat wie hjir in Koudum doe noch. Letter is dat ferdwUn. M a r d it fitness wo l i k graach noch lang dwaan. Sa lang as ik si:in bliuwe mei. Want jo wurde der sa linich fan as lekken!"

't Kommentaar Nu en dan binne der op het stuit dat ik hier nederzet een heleboel plaatselijke dingen die wij wel bij de kop kunnen pakken om der ris even over te spreken maar ik zei tegen Haitske, ik weet niet recht wat het is maar mijn prakkesaasje binne op het heden te veel op het wereld gebeuren gericht, aangaande alle schieterij e n dreigende schieterij. En Haitske voelde het gelukkig krekt zo dat daar krijgen wij geen spul om en bovendat zei Haltske ook dat een bulte mensen in ons dorp en ook elders veel te veel spul om niets maken en dat zij daar beslist niet zo goed over kan, want kijk wij binne in het klein vanzelf vaak en tijd geen haar beter dan de grote mijnheren die beinei elke dag over de satteliten heen bij ons in onze kamers komen. Nu en dan vinden wij als het dan eens zo is dat der in een hete bui een verkeerde raam gedaan wordt, dan is dat nog in goed te praten maat het grijst ons aan hoe het bestaan kan dat in de tijd dat het nog goed lijket te gaan, der gewoon weg gepraat wordt over een tijdstip waarop begonnen zal worden om te

Oudelaarsnacht Graag willen wij, de heer van der Leij en het "Klinkbestuur een ieder bedanken voor de spontane hulp die wij mochten ontvangen bij het openstellen van de Klink, tijdens de viering van de Oudejaarsnacht Zonder deze vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn. U moet weten dat de klok 7.00 uur 's morgens aanwijst, voordat de Klink weer helemaal schoon is. Wij kunnen echter stellen, dat dit gebeuren in een grote behoefte voorziet, gezien d e hoeveelheid jeugd en ouderen die de weg naar d e Klink Oudejaarsnacht wisten te vinden. Het feest was dan ook zeer geslaagd. De band "Deadline" wist de stemming e r goed in te brengen en te houden. Onze gemeente steunt het genomen initiatief, gezien de financiële bijdrage die wij dit jaar mochten ontvangen. Naar wij hopen vindt er in de nacht van 31 december 1991 een vervolg plaats. J. Vonk-Bakker, secretaresse. 4

beginnen met het dood maken van honderd duizenden mensen en daar hebben Haitske en ik niet recht o m geslapen want het begroot ons tot de tenen uit voor al die mannen, vrouwen en kinderen die voor het zwarte gat staan. Haitske is dan ook even bij mij del gelopen en toen zijn wij met ons beiden naar de vredesdienst in ons dorp gekuierd, alleen al o m te laten zien dat het ons allemaal vreeslijk aangrijst. Nu en dan waren er gelukkig vele andere mensen en dat was goed. Nu en dan is het misschien ook wel zo dat wanneer het weer "Suite f reed" in ons dorp is en u ons schrijven leest dat het allemaal nog wel toevallen is, wij hopen het, maar zeggen in ieder geval wat er ook gebeurt, houd het hoofd koel en het hart warm. Fan klaar.

Toneelwedstrijd in de Klink. Op 22 en 23 februari a.s. organiseert de 'Siklwester voor de tweede maal een 'Tonielkriich foar Fryske lenakters" Zes toneelploegen zijn intensief bezig met de voorbereiding voor de strijd om de eer en de wisselprijs van de Gemeente Nijefurd. Evenals vorig jaar heeft de heer Roel Oostra (Drachten) zich bereid verklaard het voorzitterschap van de jury op zich te nemen. Op Vrijdagavond 2 2 februari opent Workum de strijd met het stuk " 0 gotskes Geeske", waarna It Heidenskip komt met "Noch frij paad" en Koudum de avond besluit met 'Fan Klaveren wol wat oars". Op zaterdagavond 23 februari komt de winnaar van vorig jaar, H!ndeloopen, als eerste in aktie me t ''Meine a s hypnotiseur', gevolgd door Oudega G.S. met "Komeedsje spyljen hat syn Wallen". De hekkesluiter is Elahuizen met "Oppasse". Terwijl de jury zich beraadt zal de "Swinggroep" uit Elahuizen proberen iedereen op de dansvloer in beweging te krijgen. En na de prijsuitreiking zal het dansen nog wel even kunnen doorgaan. Het StAwesterbestuur.


Politie Nijefurd De redaktie van Bulte Nijs had g e vraagd of de politie een terugblik van het jaar 1990 wilde geven als kolom in dit blad. Na overwegingen en nog een gesprek leek het ons een goed idee om elke maand een artikel in Bulte Nijs te schrijven over de werkzaamheden bij de politie. Wij zijn er tenslotte voor u. In dit eerste artikel wil ik beginnen met de jongeren van Koudum te bedanken voor het feit dat zij zich aan de afspraken hebben gehouden die gemaakt waren voor het verbranden van autowrakken met de jaarwisseling He t is mede daardoor een betrekkelijk rustige jaarwisseling geweest. Toch zijn er weer enkele vernielingen geweest. Dit is zinloos. Mocht jij iets vernield hebben dat is niet goed te praten. Vervolgens de schade niet vergoeden is een rot streek. Dit kan echter alsnog geregeld worden via ons of rechtstreeks met de benadeelde. Ook wil ik in dit eerste artikel vragen o m kenbaar te maken bij ons waarover u iets zou willen weten van de politie en dat geschikt is voor een stukje in Bulte Nijs. Zelf zit ik te denken aan de projecten waar wij mee bezig zijn. Zoals er zijn: "Alcohol Anders", een aktie om het rijden onder invloed tegen t e gaan. Fietsverlichtingsaktie, o m e r voor te zorgen dat een ieder veiliger over straat kan gaan. Dit geldt ook voor de bromfietsenaktie H e t preventieproject "Diefstal in de Recreatie sector'. Het "Preventie Project Friesland". Dit laatste is een project waarbij jongeren onder bepaalde voorwaarden buiten het "Dikke Boek" worden gehouden door bijvoorbeeld de schade bij vernieling te vergoeden. Dit zijn enkele ideeën. Mogelijk heeft u interesse in wat voor bevoegdheden wij hebben of wat onze mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. De Postcommandant van de politie in Nijefurd, G. Brouwer.

Ut 'e Smidte Hy hat it my as wier forteld en as it net sa is, is 't noch in mooi ferhaal. Se wiene yn gjin jierren mei fakánsje west. Wat soene se ek, de Siklwesthoeke wie ek prachtich en jild fergrime om utens hoegde foar har beide net sa nédich. Net dat se nea ris fuort gongen, ma r hun Citstapkes gongen net fierder as in rCinfeart mei de "Wetterwille" ût Snits, wêr't harren soan wenne of in wykein nei harren dochter yn Grins. Fjlerder pakten se de fyls. toerden wat troch Gasterlán of gongen ris in dei mei in busreiske earne hinne- de Etteling-Madurodam-lepen-lottmuseum yn I nkhuzen, moai mei de boat oer t:it Starum, dat wie it dan wol wol sawat. Ferline jier wiene se 25 jier troud west en hiene se fan'e bern in reis oanbean krigen. Fjirtjin dagen alhiel fersoarge, mei alles der op en der oan. 't Wie suver wat te folie en dan ek noch yn sa'n trije stjerren hotel yn'e buert fan Nunspeet. Prachtich stik natoer, hast krekt sa moai as Gasterián. Moarns betijd d'r op Cit, se hiene de tytsen mei en fan it hotel krigen se altyd b6le en kotje mei foar Cmderweis. Op in mo arn,'t wie waarm en se hiene al in pear oeren fyist, besietten se om in eintsje te tinnen. 't Stie goed oangin op sa'n boerd oan'e ráne fan 't bosk. Jo koene mar in kar dwaan (Jt wol fjouwer "wandelingen", 5-10-15 of 20 km. Tsien kro. ha se doe besleften, de bóle mei, thermoskanne yn ' t rechsekje en rinne mar, de giele pealtsjes folgje, stie op it boerd. Om koart te gean nei twa oeren rinnen, gjin pealtsje meer yn wat b a r kleur ek, se wiene it paed bjuster. Ferslein ha se in bankje opsocht, dea wurch fan it gedangel. Nei in heal oere kaam d'r in frommiske foarby en Pieter hat toen yn syn béste Hollánsk frege hoe lang se al rein hie. Se moat Pieter noch al wat frjemd oansjoen ha. "Vier maanden mijnheer, maar wat gaat U • darst dat Griet? Fjouwer moanne en wij aha mar foar ien dei Mie by Berend. t a a n ? 5 " " O

1De Stukadoor Het zal algemeen bekend zijn dat een stukadoor iemand is die gemetselde wanden met specie "beraapt' dus vlak maakt. Het zijn mensen die uit hoofde van hun vak dan bij deze, dan bij een andere aannemer hun werk doen. Zo kom je ze tegen uit alle windstreken Mannekes met de broekspijpen in de sokken en op klompen. Dit laatste op zich niet zo'n wonder daar werkschoenen in vroegere jaren niet bekend waren. Onze vriend kwam van Harlingen Ene Tichelaar. Een pracht van een kop had-ie met een bos grijs haar. Z'n neus viel wel op. Een kokkerd met de bekende kleur die een gezonde innemer van geestrijk vocht er aan kan geven. Niet dat je dat merkte. Integendeel, zijn werk liet hij vergezeld gaan van het zingen van liederen. Zijn repertoire was groot. Hij had dan ook ruime keus. Die haalde hij uit de Leger Des Heilsbundel. Elke haal van de plekspaan viel precies i n h e t rit me va n h e t lied."Jan, wat zing je mooi, ben je lid van een koor'?" Dat kun je wel zeggen, ik ben heilsoldaat." En nu er even tijd was voor een praatje deed hij, macht der gewoonte, een greep in de binnenzak van z'n kiel en ja hoor, daar had je het bekende heupflesje met de inhoud die z'n neus zo mooi kleurde en wat dan ook prompt in een ruk geleegd werd. End het hielp. Zijn gezang werd nog luider, zijn bewegingen nog sneller. Trapje op, hij moest wat hoger, klaar, trapje af en laat er nou precies een volle emmer water staan waar hij met het ene been in belande. Prompt het evenwicht kwijt en daar lag-ie, drijfnat. Achter het niet nader te noemen woord wat toen aan zijn mond ontsnapte zou je nooit een heilsoldaat gezocht hebben... O j e amspraat is net altyd moarnspraat. Nei goed bene tinkt men wolris oars oer in ding as yn't earstoan.


BULTE NIJS INFO Agenda zaterdag 2 febr.: 21.00 uur-Jazz instuif met Henny Mey en haar Combo maandag 4 febr.: Landbouwvoorlichting woensdag 6 febr.: N.C.V.B. donderdag 7 febr.: Volièrevereniging zaterdag 9 febr.: Slot bal en reünie danscursus woensdag 13 febr.: Reisvereniging donderdag 14 febr.: Feestcommissie vrijdag 15 febr.: Buurtvereniging ''De Boppeslach" zaterdag 16 febr.: Jen Rog zondag 1 7 febr.: Open De u r Dienst woensdag 2 0 fe b r.: S ch rijfavond Amnesty International in de Bibliotheek 18.30: 20.30 uur vrijdag 22 febr.: l e avond Toanielkriich, Z W H. K la v e rja s avond zaterdag 23 febr.: 2e slotavond Toanielknich in de jury o.a. Roel Oostra dinsdag 2 6 febr.: Plattelandsvrouwen dinsdag 26 febr.: Informatieve avond Westergo Kabel T.V.

Open deurdienst in de Klink. Op zondagavond 1 7 februari verwachten we ds. P. van Heyum u i t Kollumerzwaag i n d e Klink. H e t zangduo Rinke e n Wytske verleent muzikale medewerking en aan het orgel zal Sieger Falkena de samenzang begeleiden. Uiteraard i s iedereen van harte welkom. Tot ziens dus! De open Deurgroep.

Op maandag 4 februari, ' s middags om 15.00 uur is er in het Hervormde gebouw een themamiddag met als onderwerpen: "Veiligheid in en om het huis" en "Gezondheidszorg". Deze middag zal worden verzorgd door Mevr. R. Wassink uit Warns.

Aktiecomité wereldvluchtelingen Koudum. Collecte v o o r vluchtelingen in d e w eek van 17 t/m 23 februari 1991. Ook in Koudum is een actiecomité wereldvluchtelingen opgericht. Het comité zal door middel van huis aan huis bezorging u een giftenenvelop en folder doen toekomen. Collectanten zullen op dinsdag 19 februari van 18.00 uur tot 19.00 uur uw gift ophalen. Om u er aan te herinneren wordt de klok geluid. De opbrengst van de collecte gaat naar stichting Vluchteling Den Haag, die helpt waar nodig is. Het actiecomité roept iedereen van harte op deze actie van harte te ondersteunen.Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Hervormde. Gereformeerde en Doopsgezinde kerk. In het hele land zetten meer dan 400 comité's zich in voor de noden van vluchtelingen in de derde wereld. Op dit moment is er sprake van een ernstige financiële crisis in de hulp aan vluchtelingen. Vluchtelingen die vaak jaren achtereen in kampen zitten, zijn hiervan het eerste slachtoffer. Vakonderwijs aan hen en programma's die een definitieve vestiging of terugkeer naar eigen land mogelijk maken, dreigen stopgezet te worden. Daarom organiseert Stichting Vluchteling deze actie voor hulp aan vluchtelingen in de derde wereld. Ook radio en t.v. besteden hier aandacht aan. Nadere informatie bij: Siebe de Boer, Molenbuurt 5, tel. 05142 - 2243.

Programma dienstencentrum "Nij Claerbergen". Maandag: Kan er gebiljart worden, verder is het dienstencentrum gesloten! Dinsdag morgen:Vanaf 9.45 u. is de koffie klaar. Een keer in de 14 dagen is er koersbal van 10.30 - 11.30 u. Woensdagmorgen: Vanaf 9.45 koor al.v. mevr. Hament. Op 13 februari heeft de pedicure spreekuur., opgeven op telefoonnummer 1541. - Woensdagmorgen: Een keer in de 14 dagen cursus aquarelleren van 13.30-16,30 u, - Donderdagmorgen:I n ja nua ri was de eerste bijeenkomst van de gespreksgroep. U kunt hierover als u meewilt doen of vragen hebt nog bellen naar het D.C. - Donderdagmiddag:Een keer in de 14 dagen is e r handwerken van 14.00 - 16.00 u. U kunt in groepsverband handwerken, wat u zelf maar wilt, daarnaast begint de cursus cernit-kleien al.v. dhr. Smitstra o p 7 februari dezelfde tijd. Vrijdagmorgen: Van 9.00 - 10.00 u.en van 10.15 - 11.15 u. is e r gymnastiek. Vrijdag middag: Spelmiddag van 14.30 - 16.30 u. Iedereen is van harte welkom ook voor een praatje, een kopje thee of koffie kunt u van dinsdag t/m vrijdag hier terecht. - B in g o is er 22 februari ook om half drie. Het biljart en de wasserette zijn te gebruiken van maandag t/m vrijdag.

RadeBoer Uw sch o en en sn eci aal z aak In Ko u d u m — Stavo ren — Bal k


BULTE Ut it doktersKis. Huisarts i n opleiding. Sinds half september is H. Mulder, huisarts in opleiding, werkzaam in de praktijk van dokter Eisma. De opleiding tot huisarts duurt twee jaar en kan alleen gevolgd worden door afgestudeerde basisadsen. Toelating g e schiedt via een wachtlijstprocedure en sollicitatie. De eerste acht maanden van zijn huisartsenstage volgt dokter Mulder bij Eisma. Voorafgaande aan deze stage is Mulder een jaar werkzaam geweest in een ziekenhuis in Engeland. om ervaring op te doen. De opleiding bestaat uit het zelfstandig behandelen en begeleiden van patiënten, dit wordt met de opleider besproken. Het komt voor dat in die bespreking het geplande beleid nog wordt gewijzigd: dat betekent, dat er op dezelfde dag nog op teruggekomen kan worden. Dat komt overigens zelden voor Verder is de opleider steeds beschikbaar voor raad en overleg, indien de assistent er in eerste instantie niet zelf uitkomt. Een dag in de week gaat Mulder terug naar Groningen voor naen bijscholing in het Huisartseninstituut van de Rijksuniversiteit.

Computer inmiddels v olledig in gebr uik . Sinds april 1990 is het personeel druk bezig de computer in bedrijf te stellen. Alle gegevens dienden ingebracht te worden en dat bleek meer werk, dan verwacht. Ook het personeel, Gerrie en Ruurdje. moesten aan de ingewikkelde procedures wennen, maar nu lijkt alles volgens verwachting te functioneren. Ook de rekeningen met ac-

Las i k h j i r , J e r t u m 1 ' eer i n n i j e w i n k e l •.oudum !

ceptgiro zijn reeds uit de computer gerold. U als patiënt heeft dat alleen gemerkt aan de verbetering van de etikettenopdruk en aan de verbetering van de nota's. In 1991 hopen we de totale computerisering van de apotheek en de financiële administratie af te ronden. N.B. A l a rmn u mme r p ra k t i j k g e bouw/doktershuis: 05142-3003. Voor alle ''gewone" dingen 05142-2100

Belaardentitness Krachtpatserij of noodzakelijke beweging ? Sinds mei 1990 wordt in het kader van "meer bewegen voor ouderen" in de bovenzaal van "Nij Claerbergen" de cursus bejaardenfitness gegeven. Kort gezegd is dit: Oefeningen doen met behulp van apparatuur. Veel mensen stonden in het begin nogal kritisch tegenover deze tamelijk nieuwe vorm van bewegen voor ouderen. De idee leefde ni. dat de term fitness hoe dan ook in verband stond met bodybuilding, grotere, dikkere spieren verkrijgen door veel training. Dit blijkt totaal niet het geval te zijn, zeker niet als je weet dat de leeftijd van de deelnemers van 55 tot 83 jaar varieert. Maar wat houdt deze vorm van bewegen voor ouderen nu werkelijk in? Het lijkt me handig om dit uit te leggen aan de hand van het beschrijven van één "gemiddelde" les. Deze lessen duren in z'n totaliteit één uur He t eerste half uur kunnen we als 'warming-up' (het opwarmen van het lichaam) beschouwen, waarin de souplesse van de armen, benen, heup, spieren e.d. voorop staat.

J i, n d r o g i s t e r i j ! .I t k i n n e t o p , h j i r yl. ; : o u d i n .

::o, d o : ' l j u "sli

, j 0 ••••••• " k • • • - • -e i : r . C r e , h s a . w , • i eliiktain '. .,16 z r u t t e w r a l d - j r u t t e s a kt e n , l y t s e w r I l d - l y t n e a n k e n h e a r d

Door middel van hele eenvoudige oefeningen proberen de cursisten soepeler en met minder energie bepaalde dagelijkse bewegingen te vergemakkelijken. Belangrijk is de houding van ons lichaam. die bij de meesten toch sterk verbeterd kan worden. Al naar gelang de leeftijd, vin d t d e ze warming-up plaats o p muziek met spring-oefeningen. (voornamelijk de groep van 55 70 waarop iedereen zijn of haar eigen programma afwerkt. Een uitleg van alle ap) paraten voert te ver; daarvoor kunt u H beter zelf eens langs komen. Maar via i een trefwoord kan men zich al snel iets e voorstellen bij de diverse toestellen: r -nRoei-apparaat - Fiets-trainer a -g Traploop-toestel -a Loopband a Kleine trampoline Ook wordt e r gewerkt met kleine gen wichtjes en zandzakje voor de armen en w benen, om de spieren sterker maar niet e dikker te maken. n Kort samengevat kunnen we zeggen a dat Bejaard enfitness geén krachpalserij a is, maar voor een noodzakelijk stukje r beweging zorgt. voor die mensen die d nodig hebben. Wilt u meer informadat e tie over de 'Bejaardent itness dan kunt t kontakt opnemen met Mw. A. Nicolay u o "Nij Claerbergen''. Ook is er de mogein lijkheid om een proef- of kijkles te vole gen. Hierbij speelt de leeftijd, man of s vrouw en gezondheid geen rol, al zal de t één meer beperkingen hebben dan de e ander. l lDe lessen worden verzorgd door. e 'Aerobic & Body f it nes s ' n 'Forkert Keuning' uit Work urn. .

' Al e . , 3, t ne. e i w a # ma •. r. e . . !

.et al l eg.e,r r e, my11)e k o m s t f a n d y dr ogi s t hat y n de *r:oudumer G c i f f f et E-

--1

krisis fer oar s ai : e. , . !

.

. ••

•-%


Bloemen bes t ellen?

te

\

3 \ (14 o s w ,,,:f3eukenlaan • KoLicturri• 3 5 , 8 7 2 ,,, 3 AV ^o's' - : , „o. . t e l 0 5 1 4 2 - 1 4 7 4 \ ' ' ‘\ ' ' . \ * \ s \ e' sz, \ : f i s .,, ; s s „ lk \ s ,

Ma U LW bellen! L L Moderne en k las s iek e bloems ierk uns t . Ges pec ialis eerd in bruids — en grat werk . In K o u d u m geen bez orgk os t en

D 8723 CM K o u d u m P Tel, 05142 - 1615

a

s i 7 e d m . DE t MEESTKOMPLETE a SUPERMARKT IN UW BUURT m o GOLFFibiedt U een uitgebreid assortiment g en rijkgesorteerde vers afdelingen o.a. e o • AMBACHTELIJKE SLAGERIJ e / • RUIM GESORTEERDE GROENTEAFD. d • BLOEMENAFDELING 6 n 1 waar U kennis maakt met vakmanschap, kwaliteit • 9 s en versheid o e UW SUPERMARKT l e WAAR DE PRIJZEN SG 111911EST FRIESLOND o LAAG ZIJN w Otidert/IJS GROF ! r B o e _ o u g Wij bak k en ze elk e adag bruin! ! ! e = C. DE BOER & Zn.= 2 M 4 l i 't Fijne komtr uit r n . verkrijgbaar bij:g l tBakkerij de Vnes • Bakkerij v.d. Molen • Golf Supermarkt / • o , a F i rm a W.P. VI SSER van d e r 4 0 5o. i e n K oudum Meubels op maat o o k in grenen u u Zo veel k eus r — N u de tijd v oor mar k iez en alleen bij U w Wa r me Bak k er! 't Meubelhuls - Beuk enlaan 2-4 ) n i e u w e o f b e k l e d e n T e l e f o o n 05142 - 1233 - 1434 r _ ,

MOLKWARDER KOEKE«

BN 016 1991 feb nr 2 (voorblad jan 1991)  

Vos geschoten. Bejaardentitness GEM. KANTENS - Dorpskrant van Koudum 3e jaargang nr.1-januari 1991- Op maandag 21 januari heeft de Rijkspoli...

BN 016 1991 feb nr 2 (voorblad jan 1991)  

Vos geschoten. Bejaardentitness GEM. KANTENS - Dorpskrant van Koudum 3e jaargang nr.1-januari 1991- Op maandag 21 januari heeft de Rijkspoli...

Advertisement