Page 1

BEBOERBL AD FOR A AB KOLDING

I

NOVEMBER 2009

I

62. ÅRG ANG


Naboskab Af bestyrelsesmedlem Karen Andersen, AAB Kolding Når beboere i AAB’s boliger bliver interviewet til andelsbo, udtaler de meget ofte, at man naturligvis i deres afdeling har et godt naboskab, er på talefod, hilser pænt når man mødes i området, men i øvrigt ikke overrender hinanden. Nogle mener endog, at langt de fleste er fuldt tilfredse med det og kun ønsker en bolig for ”at bo”. Er det mon rigtigt, at det forholder sig sådan? Og hvad forstår vi i øvrigt ved godt naboskab? Beboersammensætningen spiller en stor rolle. I rigtigt mange afdelinger er andelen af pensionister, d.v.s. - personer over 65 år – meget stor, ofte 30 – 40%, ligesom andelen af børn under 18 år i enkelte afdelinger også kan være helt oppe på 30%. Undersøgelser viser også, at der i dagens Danmark bliver flere og flere enlige, og her er vores almene boliger meget populære. Alt dette har betydning for naboskabet, også under så specielle forhold som vi ser i Skovparken, hvor halvdelen af lejlighederne bebos af indvandrere eller deres efterkommere. I dag er den del af beboerne, der har arbejde og børn ikke hjemme hele dagen i modsætning til pensionister og personer på overførselsindkomst, som opholder sig i hjemmet den meste tid. Alligevel er der behov for legepladser til både små og store børn, og der er stort behov for udendørs pladser og kroge, hvor beboerne ikke mindst i sommertiden kan hygge sig sammen, fordi det udendørs er lidt nemmere at komme i kontakt med naboerne. Beboerne vil gerne være sammen og lære hinanden at kende, for det er med til at øge følelsen af tryghed. Vanskeligere er det om vinteren, når folk er kommet hjem

ANDELSBO

Næste nummer

Udgivet af: AAB Kolding Redaktør: Frits Larsen, Norgesvej 20, 2.tv., tlf. 75532759 (ansvarsh. iht. presseloven) Redaktionsmedarbejder: Carsten Dall Oplag: 4250 Tryk: From Grafisk, Kolding.

Stof til næste nummer skal være indsendt senest den 8. i måneden. Gengivelse af Andelsbo’s artikler er tilladt, ved kildeangivelse.

Naboskab

fra arbejde og har lukket deres døre. Vi taler om manglende tid, selvom vi faktisk pr. år arbejder 30% mindre end for 50 år siden (48 timers arbejdsuge og kun 2 ugers ferie) Men der er nok ingen tvivl om, at det er fjernsyn, video, computer og mobiltelefonerne, det stjæler en stor del af vores tid. Der er næppe heller tvivl om, og mange undersøgelser viser det også, at det er blandt pensionisterne, man dyrker naboskabet bedst. Mange hygger sig sammen, hjælper indimellem hinanden og passer på hinanden. Dette vil også i fremtiden være påkrævet, når andelen af pensionister i befolkningen bliver større, og de lever længere. Men vi ved også, at mange ældre, enlige især mænd føler sig meget ensomme og kan være direkte selvmordstruede, så her kan et godt nabonetværk være af uvurderlig betydning. I en del afdelinger arrangeres der forskellige aktiviteter ved hjælp af en afdelingsbestyrelse. Det er ofte til stor glæde og er med til at øge kendskabet til naboerne, men det kan langt fra stå alene, hvis ikke beboerne ønsker at komme hinanden ved i det daglige Godt naboskab er også at man ikke generer hinanden. Støj er et af de problemer, der oftest dukker op, og det kan genere mange beboere i en opgang eller afdeling. Svineri og roderi udendørs, i opgange, kældre eller vaskerier kan også irritere eller direkte skabe ufred. I værste fald kan det ende med klager, som igen kan resultere i, at en lejer får opsagt sit lejemål. Vi mener nok alle sammen, vi helst vil bo sammen med nogle, der ligner os selv, men det er jo ikke sikkert, det er det bedste. Måske det ville være en fordel med en godt blandet beboersammensætning – de ressourcestærke, de mindre ressourcestærke, børn, unge, midaldrende, ældre, almindelige danskere og flok af fremmed herkomst.

2

Åbningstider for kontoret

TELEFONEN ER LUKKET

Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00 Torsdag kl. 12.00-17.00 Fredag kl. 10.00-14.00 Tlf. 75 52 53 44 Fax: 75 52 29 36 E-mail: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk

AABs kontor på Engstien 2A vil have lukket for telefonen mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 14.00-16.00


formaNDENs jULEhiLsEN

♥ ♥

♥ ♥

Glædelig♥ ♥ ♥ ♥ jul ♥

af formaND frits LarsEN, aab koLDiNg Efter en rigtig god sommer og efterår med masser af lys og solfyldte dage, er vi nu inde i den mørke og trælse tid, der grænser op til vinterperioden. Julen nærmer sig og jeg vil traditionen tro, på bestyrelsens vegne, bringe ønsket om en god og glædelig jul, til alle vore beboere til repræsentantskabet og ikke mindst til alle vore medarbejdere. Der er i foråret 2009, af V-K regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale, vedtaget en ny styringsform, for det almene område, med ikrafttræden fra januar 2010. Regelændringen omfatter indenfor organisationerne harmonisering af reglerne for de selvejende boligorganisationer og andelsorganisationer, så de to organisationsformer samles til en organisationsform. Harmonisering af regler for andelsselskaber og forretningsfører selskaber, som samles i såkaldte administrationsorganisationer. Mulighed for at vælge indførelse eller ophævelse af indskudt kapital. Mulighed for at vælge hvorvidt øverste myndighed skal være repræsentantskab eller generalforsamling. Indførelse af opnoteringsgebyr for boligsøgende i alle boligorganisationer. Udlejning: Fortrinsrettigheder for børnefamilier ophæves, men kan aftales. I belastede afdelinger kan ledige lejemål annonceres udenom ventelisten. Andelen af boliger, der kan omfattes af fleksibel udlejning, øges fra 90 til 100 procent. Kriterierne for kombineret udlejning lempes og der åbnes samtidig op for at lejemål må stå tomme i op til 6 måneder. I fremtidssikringsprojekter kan kommunalbestyrelsen godkende sammenlægning af beboede lejemål. Genhusning gøres ubetinget, men med mulighed for kommunal genhusningsforpligtelse og genhusningspligt på tværs af boligorganisationen. Ommærkning af boliger aftales mellem kommune og boligorganisation. Kravet om kommunalbestyrelsens godkendelse ophæves. Kommunen skal ikke længere godkende anvendelse af et lejemål til andre formål end beboelse, hvis der er udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Råderet: Mulighed for at aftale en forhøjelse af maksimumbeløbet med kr. 50.000. Mulighed for at aftale op til 30 års nedskrivningsperiode for kollektive råderetsarbejder.

Beboerdemokrati: Undtagelsen, der gør det muligt i særlige tilfælde at gennemføre f.eks. store renoveringsprojekter med godkendelse fra den øverste myndighed. Mulighed for at kommunalbestyrelsen kan udpege afdelingsbestyrelsesmedlemmer i almene boligorganisationer, hvor beboerne er svage eller plejekrævende. Afdelingen får mulighed for selv at vælge vedligeholdelsesordning. Alle fastboende over 18 år kan deltage ved afdelingsmødet med stemmeret og valgbarhed. Øverste myndighed i en organisation kan træffe beslutning om ophævelse af kommunalbestyrelsens mulighed for at udpege medlemmer til en organisationsbestyrelse. Herudover er der punkter omkring sideaktiviteter, det kommunale tilsyn og en kommende strukturreform. Alt i alt en ordentlig mundfuld, men jeg tror dog, at reformen, når den er gennemført, vil gøre tingene lettere for både administrationen og bestyrelsen. Vi har for tiden intet nybyggeri i gang i AAB, men vi håber at der igen bliver åbnet op for nybyggeri i almene boliger i Kolding Kommune i den nærmeste fremtid. Den nyeste afdeling på Levisonsvej blev færdigbygget og indflyttet omkring årsskiftet 2009, og giver nu gode og trygge rammer for de nye beboere. Vedrørende sidste del af helhedsplanen for afd. 21 Skovparken, køkkenrenoveringen er nu i gang og vil da medføre at lejlighederne bliver endnu bedre og mere attraktive at bo i. Derudover arbejder vi jo stadig med opgradering af lejlighederne i de gamle afdelinger, med renovering af badeværelser, afslibning af gulve og lakering af døre, noget der er med til at gøre disse lejligheder mere tidssvarende. Jeg vil slutte med endnu en gang, at ønske alle en rigtig glædelig jul. Tak for året 2009 og tak til repræsentantskabet og bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til alle vore medarbejdere for en god indsats i året der gik.

3

formaNDENs jULEhiLsEN


ChristiNa viL gørE EN forskEL i skovparkEN ret til at løse den opgave, vi er blevet stillet, siger Christina Rosendahl. Det er bl.a. hendes opgave at bakke op omkring de frivillige, der arbejder i og omkring Værestedet. Der er mange involverede i det frivillige arbejde, men de boligsociale medarbejdere vil gerne have endnu flere, så der kan blive flere aktiviteter at vælge imellem og flere hænder at trække på. De frivillige laver bl.a. kaffe, bager, arrangerer aktiviteter og er altid klar til at møde enhver med et smil. – Vi har også fået gang i motionsrummet igen, og det skal også passes, og flere skal gøres interesserede i at bruge det, siger Christina Rosendahl. – Vi lægger stor vægt på at skabe sunde levevilkår for beboerne, og har eksempelvis Sund januar 2010, efter at vi har hygget os i december. Sundhed er et vigtigt emne for alle beboere, men især for de lidt ældre brugere af Værestedet. Det er også et godt emne at være fælles om, så det skaber både et godt sammenhold og en forhåbentlig bedre sundhedstilstand. Christina Rosendahl bor privat i umiddelbar nærhed af Skovparken, så hun kender udmærket boligområdet og dets styrker og svagheder. – Der er god kontakt mellem den boligsociale funktion og beboerne, siger Christina Rosendahl, som er blevet godt modtaget overalt i Skovparken. – Der er stor imødekommenhed og åbenhed blandt beboerne. Det har jeg været meget imponeret af. Jeg har følt mig meget velkommen i Skovparken fra første dag.

– Vil du gøre en forskel? Spørgsmålet stod øverst i den stillingsannonce, AAB Kolding havde indrykket i avisen for at søge efter en ”initiativrig projektmedarbejder” til Skovparken.

Christina Rosendahl har fået en flot modtagelse i Skovparken, hvor hun nu er i sving som boligsocial medarbejder.

koNtakt i forbiNDELsE mED køkkENrENovEriNg

Christina Stind Rosendahl fra Kolding mente nok, at hun kunne svare bekræftende på spørgsmålet. Hun søgte og fik stillingen, og er nu begyndt i jobbet, som er en toårig tidsbegrænset projektstilling, der relaterer sig til de dele af den boligsociale helhedsplan for området, der er målrettet det frivillige liv og sociale netværk for beboerne. Den primære målgruppe for denne delindsats er ældre beboere og beboergrupper, der har behov for støtte til at danne sociale netværk i dagtimerne. Den nye medarbejder skal samarbejde med beboere og frivillige i boligområdet og herudover indgå i et tæt samarbejde med øvrige aktører i området, f.eks. Dansk Flygtningehjælp og boligforeningernes ansatte i området. Christina Rosendahl er organisatorisk placeret i boligforeningen med reference til den boligsociale konsulent Mette Hagesen og har i hverdagen tæt kontakt med boligforeningens øvrige ansatte. – Jeg er uddannet mag. art. i filosofi, så umiddelbart er der et stykke vej fra min uddannelse til det, jeg nu beskæftiger mig med. Men i min studietid havde jeg flere jobs, som har rustet mig godt til at omgås og aktivere mennesker. I forvejen er Mette Hagesen og Bente Ginnerskov Hansen knyttet til området, så vi er godt funde-

ChristiNa viL gørE EN forskEL i skovparkEN

Beboerne møder også Christina Rosendahl i den kommende lange periode, hvor afdelingens boliger skal gennemgå en køkkenrenovering. Beboerne inviteres til morgenmad de to første dage i Cafe 43, hvor beboerne over en kop kaffe drøfter renoveringen og stort og småt fra hverdagen. – De fysiske faciliteter er gode i Skovparken, men der er også mange kælderrum, som sagtens kunne anvendes til aktiviteter. Store, dejlige rum, som kan bruges til mange forskellige aktiviteter. Nogle kælderrum bliver brugt, mens andre ikke bliver. Der er altså masser af lokale ressourcer, så det er bare med at komme frem med de gode ideer. Motionsrummet er også velegnet til at afvikle arrangementer, der kræver lidt plads, siger Christina Rosendahl. De tre boligsociale medarbejdere har delt aktiviteterne mellem sig. Bente Ginnerskov Hansen har børn og unge som særligt indsatsområde, Mette Hagesen er halvtids boligsocial medarbejder og halvtids på områdesekretariatet. Hele aldersspektret og indsatsområdet dækkes derfor ind, uden at medarbejderne ”kolliderer” med hinanden, når de er ude i området.

4


Skovparkens ry

opgang eller hos grønthandleren – heller ikke selv om den forfattet på deres eget sprog. Mange kan ikke læse, så kommunikationen skal være meget direkte. Hos grønthandleren er der nemlig en rigtig god dialog mellem indehavere og beboere, og det er en god formidlingscentral for informationer. Der er en lokal tv-kanal herude, men det er svært at vurdere, hvor mange der ser den. Umiddelbart er det, der virker bedst ”mund-til-mundmetoden”. Den nye boligsociale medarbejder ser også frem til et godt samarbejde med boligforeningens øvrige medarbejdere – ejendomsfolkene. – Dem henvender beboerne sig til, med alle mulige problemer, så de ved utroligt meget om, hvad der foregår i Skovparken. Christina Rosendahl ser frem til at have et tæt samabrejde med varmemester Bjarke Ravn. Bjarke og gårdmændene er vigtige samarbejdspartnere i bestræbelserne på at opnå kontakt med de beboere, som ikke selv kommer frem, og som har behov for nye sociale netværk, siger Christina Rosendahl.

Den nye boligsociale medarbejder i Skovparken kender som beboer i Kolding godt til Skovparkens ry ude i byen. – Det er rigtigt, som det tidligere er blevet påpeget, at mediernes billede af Skovparken ikke harmonerer med det indtryk, man får, når man rent faktisk færdes i området. Der er alt for mange misforståelser om, hvad området overhovedet dækker, og derfor bliver Skovparken inddraget i sager, der slet ikke hører til her. Nogle koldingensere tør slet ikke komme herud, mens andre, der har samme indstilling, alligevel vover sig herud, og bliver positivt overraskede over, hvad de ser. Byggeriet er pænt, der er masser af grønne områder, der er lyst og venligt og fyldt med dejlige beboere med masser af ressourcer. – Politiet har fastslået, at der faktisk sker mindre her end i så mange andre områder af byen – i forhold til beboerantallet. Men når folk én gang har fået en opfattelse af, hvordan et boligområde er, så hænger det ved, og det er overordentligt besvær at fjerne det indtryk igen. Vi kan sammenligne det lidt med Vollsmose i Odense, hvor der næsten heller aldrig slipper en positiv historie ud fra. Vi arbejder løbende på at få de positive historier frem, for de øvrige koldingensere er meget velkomne til at kikke herud, og det kan de gøre uden at frygte for deres liv. De er endda velkomne til at komme ned i værestedet og få en kop kaffe – og måske får de lyst til at blive frivillige!

Kontoret er lukket fra kl. 13.00 pga. kursus følgende dage: Mandag 7. december 2009

Tror på positiv udvikling

Mandag 21. december 2009

Christina Rosendahl fortsætter: – Kan vi få tændt ”gnisten”, kan der også opstå en positiv udvikling herude, men jeg indrømmer, at det er svært at få gang i den. Ofte er det svært at få kommunikeret informationerne ud til beboerne, for det er ikke altid nok blot at hænge en meddelelse om en aktivitet op i en

Kontoret er lukket hele dagen Tirsdag den 15. december 2009

5

Christina vil gøre en forskel i Skovparken


AAB sætter stor info-kampagne mod skimmelsvamp i gang Oplysning. Masser af oplysning. Ændring af holdning og vaner. Det er det, der skal til, hvis man vil have løst skimmelsvamp-problemet. Sådan lyder det fra alle kompetente sider, og nu har AAB Kolding valgt at gå ad den vej. I begyndelsen af december kommer den første hilsen fra boligforeningen med et godt råd til at forebygge skimmelsvamp. Direkte ind ad postkassen til boligforeningens 4.200 beboere er det den første af fem gode råd, som sætter gang i en stor kampagne, der skal være med til at give beboerne andre vaner bl.a. omkring udluftning. – Vi har valgt at afvikle kampagnen her i vinterhalvåret, fordi det er her skimmelsvamp-problematikken er mest i vækst, siger inspektør Sigfred Thorkilsen. Mange glemmer at holde alle rum i boligen varme, og man glemmer også at sørge for en effektiv udluftning i boligen. Det er de to vigtigste faktorer, der skal være i orden, så vi undgår skimmelsvampskader. Forskning viser, at boligerne indeholder meget fugt. Hen over natten udleder et menneske ca. 2/3 liter væske blot ved at trække vejret eller gennem svedproduktion. Over et døgn bliver det til ca. tre liter væske pr. person, og den væske skal væk. Mest effektivt sker det med ud-

luftning. Hurtig og effektiv udluftning. Og så skal boligen overalt være varmet op til minimum 20 grader. En god idé kan være, at familien anskaffer sig et hygrometer. Det er det eneste instrument, som man kan måle den relative luftfugtighed med i boligerne. Det er forholdsvist billigt at anskaffe, og er særdeles effektivt. – Vi har skrevet meget om problemerne med skimmelsvamp i Andelsbo, når vi er kommet tæt på fyringssæsonen, men effekten af informationerne har ikke nødvendigvis været den ønskede. Derfor har AAB’s bestyrelse valgt at starte denne kampagne, som gerne skulle være med til at højne informationsniveauet gennem god og effektiv information, fortalt på en lidt underfundig måde, hvor der også er plads til et smil, fortæller inspektør Sigfred Thorkilsen. Kampagnen starter med et postkort med et godt råd og en lille ”huske-ting”, som kan være med til at fastholde erindringen om budskabet. Kampagnen lægger op til, at beboerne selv skal gøre en indsats for at undgå skimmelsvamp, men kampagnen starter med en opfordring til at være opmærksom på, om der er symptomer på skimmelsvamp i boligen. – Vi starter med en kuglepen og et ark papir, som man kan skrive på – og sende ind til os, hvis der er mistanke om skimmelsvamp i lejligheden. Fem gange gennem vinteren kommer der en hilsen fra os, og det er alle sammen initiativer, der skal holde beboernes interesse fast på emnet, siger Sigfred Thorkilsen.

Beboeren har selv ansvaret Boligforeningen har i forvejen en procedure for handling, når der kommer en anmeldelse ind om et skimmelsvamp-udbrud. Den procedure har vist sin værdi i de tilfælde, der hidtil er blevet konstateret, og der er tale om en måling af de faktiske forhold i lejemålet. Og her finder man også frem til, om beboeren har sørget for ordentlig opvarmning og udluftning i boligen. – Det er jo ikke boligforeningen, der kan skabe et acceptabelt indeklima. Det er beboerne selv, der skal gøre det, men de skal selvfølgelig udstyres med den fornødne viden om, hvordan de kan gribe tingene an, og det er bl.a. det, vi vil gøre med denne kampagne, fastslår inspektør Sigfred Thorkilsen, AAB Kolding. Han henviser til, at det også kan være fornuftigt at bruge emhætten i køkkenet – også selv om man ikke laver mad. Denne indretning kan også være med til at nedsætte fugtigheden i lokalet. Postkort-teksterne til beboerne er forfattet både på dansk og engelsk, så også beboere der har anden etnisk baggrund end dansk har en chance for at få ændret vanerne omkring udluftning og opvarmning. – Vil man vide mere om skimmelsvamp, kan man også gå på nettet og finde frem til BL’s, Boligselskabernes

info-kampagne mod skimmelsvamp

6


Inspektør Sigfred Thorkilsen, AAB Kolding, med et vigtigt redskab til at måle luftfugtigheden i lejligheden.

Landsforenings hjemmeside og finde gode råd dér, siger Sigfred Thorkilsen. Sprogforbistringer skal ikke være med til at hindre udbredelse af viden om skimmelsvamp, ligesom vi også mener, at kommunerne gerne må komme på banen i denne sag. I mange tilfælde har de anvisningsretten over boligerne, og de har altså også en del af ansvaret for at hindre skimmelsvamp-problematikken i at brede sig.

– Nej, vi afventer beboernes reaktion, siger inspektør Sigfred Thorkilsen, – og derefter tager vi affære. Vi forventer ikke, at vi med kampagnens start bliver oversvømmet af henvendelser. Men vi håber da, at nogle opdager, at de har et problem med skimmelsvamp, og at de trænger til hjælp. – Nogle mener, at en fugtplet på størrelse med en rund 20 krones-mønt er et kæmpeproblem, mens andre kan leve med en stor plamage på væggen. Det sidste er nok det værste, så skal der hurtig hjælp til, mens det i førstnævnte tilfælde er en advarsel om, at her er noget, der kan udvikle sig til det værre, hvis beboeren ikke ændrer adfærd. Sigfred Thorkilsen har mange års erfaring med skimmelsvamp-bekæmpelse – senest i afdelingen på Nørremarksvej. – I mere end 95 procent af tilfældene er det adfærdsbetinget, at man får skimmel-problemer i en bolig. Det er helt enkelt et spørgsmål om, hvordan man gebærder sig. Selv om der er blevet givet gode råd om at undgå skimmelsvamp, så har det ikke hjulpet meget. Det håber vi, denne kampagne gør, for det er overordentlig vigtigt, at vi får stoppet skimmel-udviklingen, inden den breder sig. Det er ofte de helt banale ting, der spiller ind. F.eks. at man sætter møbler tæt ind mod væggen, så der ikke er luft mellem de to elementer. Eller at man tørrer tøj inde i lejligheden. Det skal også gå galt. – Det er et spørgsmål om at tænke sig om – men det skal gøres hver dag, så det ender med at blive en god vane, fastslår Sigfred Thorkilsen.

Bliver dyrt i den sidste ende Der findes mange myter og fordomme omkring bekæmpelse af skimmelsvamp. Der er eksempel vis ingen mening i at holde vinduerne åbne hele døgnet. – Man skal finde sin egen rytme på dette område, siger Sigfred Thorkilsen. – Der skal luftes ud tre-fem gange i løbet af en dag – men med en kortere varighed. Er der dug på vinduet, er der noget galt. Det sikreste er at lade hygrometeret fortælle, om det er galt. Det er generelt en god investering med en hygrometer. Det koster under 100 kr., men kan komme med værdifulde oplysninger i kampen mod skimmelsvampen. Når kampagnen er kommet godt i gang, vil Andelsbo i en række artikler i vinter følge op på, hvordan vejledningen bliver modtaget hos beboerne gennem reportager fra et par familiers hverdagsliv. – Vi vil gerne finde ud af, om det er så svært at ændre vaner, som nogle påstår, eller om det bare er spørgsmålet om manglende vilje til at ændre holdning og vaner, siger Sigfred Thorkilsen. Det er i boligforeningens ældre afdelinger, skimmelsvamp-problemerne er størst. Da de ældste boliger blev bygget, var varmen ikke så dyr som i dag, og isolering var et næsten ukendt begreb. Boligforeningen går ikke ud og lave en opsøgende virksomhed på skimmelsvamp-området.

7

info-kampagne mod skimmelsvamp


Stor interesse for nye almene boliger i Billund To åbent hus-arrangementer i Billund Boligforening, en del af Bovia, skabte stor interesse for at komme i betragtning til 43 nye almene boliger. Ca. 100 interesserede er allerede nu skrevet op til boligerne, og boligforeningens ledelse har en klar forventning om, at boligerne bliver lejet ud i takt med, at de bliver gjort færdige. Det er et privat byggeselskab, Egebæk Byggeri, der bygger boligerne, og Billund Boligforening skal være driftsherre i projektet. Det er de første almene boliger i Billund Kommune i de seneste år, og boligforeningens formand, Jørgen Bjerg Sørensen, er godt tilfreds med, at projektet er blevet realiseret. – Den store interesse for at blive skrevet op til boligerne viser, at der er behov for dem, siger han. Det var inspektør i boligforeningen, Leif Nygaard, der stod for åbent hus-arrangementerne, og han blev mødt med stor interesse og nysgerrighed fra de mange besøgende. De 43 boliger er bygget som tæt-lav. De er alle på 110 kvm, og indretningen er ensartet med køkkenalrum og stue ud i ét, tre værelser hver på godt 13 kvm, et badeværelse på 8,7 kvm og et bryggers ved boligens indgang. I nordlig retning er der et mindre redskabsrum og plads til en bil. I sydlig retning er der to udgange fra køkkenalrum og stue til en terrasse. De besøgende var begejstrede for boligernes funktionelle indretning uden spildplads, og hvad angår udenomsarealet, så plantes der bøgehække i kanten af haven ud til vejen, og den må vokse op i en højde af 1,80 meter. Indtil hækken er vokset op, må der sættes et midlertidigt hegn op. Huslejen for boligerne bliver på 5.800 kr., og det er i den højere del af prisniveauet for lejeboliger i Billund. Der er tale om lavenergiboliger, så forbrug og faste afgifter får den månedlige boligudgift til at ligge i nærheden af 7.300 kr. De nye boliger på Bakkelien i Billund bliver for første dels vedkommende klar til indflytning 1. februar 2010 og anden etape ca. 1. april 2010.

Stor interesse for nye almene boliger i Billund

Fotos: Leif Nygaard

8


Billund Boligforening frisker op med nyt logo Når man lægger mange problemer bag sig og starter på en frisk i et nyt samarbejde, pynter det med et nyt logo. Det har Billund Boligforening valgt at gøre i året, hvor man indgik i administrationssamarbejde med AAB Kolding i Bovia. – Det nye logo signalerer rum, fleksibilitet, huse, rummelighed, stisystemer, mangfoldighed, sammenhold, plads til alle og en lang række andre ting, siger Billund Boligforenings formand Jørgen Bjerg Sørensen. – Det nye logo er også med til at understrege, at vi er meget tilfredse med samarbejdet med AAB Kolding. Billund Boligforenings indtræden i Bovia betød også, at foreningens regnskabsår blev omlagt til at følge kalenderåret. Det første regnskabsår kommer således til at gå fra 1. juli 2008 til 31. december 2009, og foreningens næste ordinære generalforsamling foregår derfor i maj/ juni næste år.

Har indviet områdekontorer I løbet af året indviede boligforeningen også nye områdekontorer på henholdsvis Grønningen og Kærvej. – Den nye ordning er meget velfungerende, siger formand Jørgen Bjerg Sørensen,- og beboerne har taget imod ordning på en meget positiv måde. Og nu, hvor det også er blevet muligt at komme i kontakt med varmemestrene via e-mail, er hensigterne med kontorerne opfyldt. Dette forventes at være igangsat ultimo januar. Nu kan beboerne kontakte varmemestrene direkte uden først at skulle omkring boligforeningens kontor. De får direkte adgang til varmemestrene, og kan kontakte om problemer med manglende el, fejl ved vand-, varme eller afløbsinstallationerne, fejl ved vinduer og døre, utæt tagdækning eller tagrender eller lignende. – Nu går sagsbehandlingen meget hurtigere, siger Jørgen Bjerg Sørensen . – Samtidig bliver beboerne nu også betjent af de samme mennesker, som de i forvejen kender fra afdelingen, siger formanden.

Billund Boligforenings formand Jørgen Bjerg Sørensen: – Vi er meget tilfredse med samarbejdet i Bovia.

Moderniseringer for egen regning I forbindelse med beboermøderne i foråret drøftede man et projekt om modernisering af lejlighederne, dels i forbindelse med fraflytning, dels som et tilbud til beboerne, mens de bor i lejlighederne. Projektet blev godkendt – dog ikke afdeling 1. Afdelingen har dog senere godkendt ordningen. – Det betyder, at der kan ske moderniseringer i fraflytningslejligheder i udvalgte afdelinger, hvor det er nødvendigt, uden at alle beboere bliver pålagt en ekstra leje. Det bliver kun den lejlighed, hvor der sker modernisering. Hvis en beboer i boperioden ønsker modernisering af lejligheden, indgås der en aftale med den pågældende om, hvilke ting der skal laves, og hvorden den fremtidige leje bliver. Der er tale om en helt frivillig ordning, understreger Jørgen Bjerg Sørensen, som også fortæller, at der er ca. otte, der har meldt sig til at få den individuelle modernisering af deres bolig. Vi forventer, at det er et tilbud, som vil blive stadigt mere anvendt af beboerne, når først flere tager imod tilbudet.

9

Billund Boligforening frisker op med nyt logo


Boligfolk fra Sønderborg fik viden med hjem 24 beboerrepræsentanter og to boligsociale medarbejdere fra fem boligforeninger i Sønderborg besøgte sidst i oktober afdeling 21, Skovparken. Den store delegation fra Sønderborg kom til Kolding fra Esbjerg, hvor de havde besøgt Kvaglundparken, og studeret det boligsociale arbejde i den store boligafdeling, der i flere omgange har gennemgået tilsvarende forandringer som i Skovparken. Det var boligsocialmedarbejder Bente Ginnerskov Hansen, der stod i spidsen for arrangementet i Kolding, men hun fik god opbakning fra beboerrepræsentanter fra Skovparken og frivillige fra Værestedet. Den sidstnævnte gruppe havde bl.a. lavet æblekage, boller og kaffe til de mange gæster, som nød traktementet. – Gæsterne kom ikke primært for at høre om Skovparken, men de var interesserede i at udveksle viden og ideer mellem de to boligforeninger og afdelingsbestyrelserne imellem. Gæsterne fik både oplæg fra afdelingsbestyrelsens arbejde og fra en af de unge beboere, der har været med til at starte Ambassaden, fortæller Bente Ginnerskov Hansen. Sønderborgerne besøgte både Café 43, Ambassaden og lektiecafeen, og udtrykte begejstring for det beboerrelaterede arbejde, der er blevet etableret i Skovparken. – Boligfolkene fra Sønderborg var meget positive og interesserede – både som lyttere og debattører, så begge parter havde en rigtig god eftermiddag, siger Bente Ginnerskov Hansen. – Der var en god dialog, og sønderjyderne spurgte ind til problematikkerne, så de også fik viden, de kan omplante til deres egne forhold.

Boligfolk fra Sønderborg fik viden med hjem

10


Så er der stolegymnastik i Skovparken Det nyrestaurerede motionsrum i Skovparken åbnede sidst i oktober med en reception. Genåbningen fandt sted efter en stor arbejdsindsats af en lille flok ildsjæle. Motionsrummet står nu lyst og nymalet og er klar til at blive taget i brug af beboerne. Fire frivillige har været på kursus i stole-gymnastik, arrangeret af DAI, Dansk Arbejder Idræt, under konceptet ”Idræt på stol”. Der er nu oprettet to kvindehold og to mandehold, der bruger faciliteterne hver uge. Det var fysioterapeut Lene Lebech fra Kolding Kommune, der klippede det røde bånd ved receptionen, og herefter gik de 25 fremmødte receptionsgæster ind og så det nye lokale an. Lokalet blev straks taget i brug, for instruktør Deeqa Mohamed viste, hvad stolegymnastik går ud på, og de fleste fik prøvet både stolene og de bolde, man også bruger i stolegymnastik. Alle fik gang i musklerne – også lattermusklerne, når bolde, elastikker og stole ikke helt gjorde, som man lige troede. Efter motionen gik de fremmødte over i Skovparkens Værestedet, hvor der var hjemmelavede sandwich, juice og kaffe – og her blev der hygget med rigtig god samvittighed!

Alle blev mætte – trods køkkenuheld Hvis bare man har det rigtige arrangement, skal der nok komme mennesker. Det erkendte de frivillige i Skovparkens Værestedet, da der forleden blev holdt falafeldag. En af Skovparkens beboere, Walid Fathi, rørte i kødgryderne – eller det er måske så meget sagt, for falafler er en vegetarisk form for ”kød”bolle, lavet af kikærter, skalbønner med mere. Alle fandt ud af, at falafler er populære. Det er der vist ingen tvivl om. Folk gik til og fra og ventede utålmodige på, at falaflerne blev færdige. Faktisk var der så mange, at det blev lidt svært at holde styr på. – Vi mistede simpelt hen overblikket til sidst. Der var så mange, der kom ind og drak en kop kaffe, gik lidt igen og så kom tilbage, at det blev meget svært at holde styr på, hvor mange der egentligt var, fortæller boligsocial medarbejder Christina Rosendahl, der gætter på, at der var ca. 45 mennesker i alt. Hun kalder arrangementet en stor succes. Faktisk var der så mange, at komfuret i Værestedets køkken fik nok, og blev så overophedet, at det slog fra, så Walid Fathi måtte lave de sidste falafler på to elektriske kogeplader. Alle nød dog maden, og blev mætte, og der var flere, der nåede at få to gange, inden komfuret stod helt af.

11

Så er der stolegymnastik i Skovparken


jULEhyggEN øgEr farEN for braND Julehyggen i december giver 50% flere brande i private hjem end resten af året. Først og fremmest bør alle hjem have mindst en røgalarm, men derud over er der nogle enkle gode råd, man bør følge: • Forlad ikke et rum med tændte stearinlys! • Lad ikke små børn, hunde og katte være alene med tændte stearinlys! • Sæt ikke tændte stearinlys tæt ved gardiner eller andet brandbart! • Husk at juledekorationer – især adventskranse – bliver meget tørre og derfor ekstra brandfarlige! • Hav en kande vand i lokalet, når juletræet er tændt! • Sluk aldrig en væskebrand i gryde eller pande med fedtstof – med vand! Ilden kvæles med et låg eller et tæppe. • Mange små brande kan kvæles med et tæppe

Nyt fra afDELiNgErNE afDELiNg 12 hEstEhavEN og agtrUpvEj

sNErLEvEjsmiLjøCENtEr

”julebanko, gløgg & klejner” Årets klassiske jule-banko, hvor vi spiller om gavekort, sild og snaps, kaffe, knas og købmandskurve…. Og midt i det hele trakterer vi nok også med både pebernødder, gløgg og hjemmebagte klejner….. Deltagerbetaling 60 kr. Onsdag den 2. december kl. 14.00. Naverlokalerne.

Bankospil-sæsonen i Snerlevejs Miljøcenter fortsætter efter følgende plan: 2009: 1. december 15. december (julebanko) 2010: 5. januar 2. februar 2. marts 6. april

Tilmelding senest tirsdag den 1. december. Torben Nørgaard Lauritzen. Tlf. 20 15 99 09 Ruth Daugård Tlf. 75 52 60 24 ”glemmer du, så husker jeg….” Den traditionsrige årlige julefrokost i afdelingen med klassisk dansk julefrokost-menu garneret og akkompagneret af veloplagt musikalsk underholdning… ”Visens Venner” Kolding har til denne aften sammensat et både stemningsfuldt og festligt program af velkendte og elskede sange og viser fra nogle af de bedste gamle danske film og revyer under overskriften: ”Glemmer du, så husker jeg…” Deltagerbetaling 125 kr. Tirsdag den 15. december kl. 18.00. Naverlokalerne.

afD. 24 rosENhavEN julebankospil i rosenhuset Lørdag den 12. december kl. 14 afholdes der julebankospil i Rosenhuset. Der spilles om ænder og flæskestege, og der kan købes gløgg og æbleskiver – og der serveres gratis kaffe! Afdelingsbestyrelsen

Tilmelding senest søndag d. 13. december. Torben Nørgaard Lauritzen. Tlf. 20 15 99 09. Ruth Daugård Tlf. 75 52 60 24

jULEhyggEN øgEr farEN for braND

12


Onsdagslukning fra 1. december på Engstien I en begrænset tre måneder periode er der indført onsdagslukning på AAB Kolding/Bovias kontor på Engstien. Om onsdagen vil det stadig være muligt at kontakte viceværten i din afdeling. I bestræbelserne på at skabe bedre beboerservice gennemgår administrationsfunktionen i øjeblikket en omlægning, hvor flere arbejdsfunktioner revideres eller sammenlægges. Arbejdsrutiner vurderes, og rutiner, der kan virke naturlige i dag, bliver revurderede, og vil i fremtiden måske få en anden udformning. Denne indsats kræver i en afgrænset periode en fast ugentlig lukkedag, så de nye elementer kan blive indført på en god måde. – Vort mål er at skabe den optimale beboerservice, siger beboerservicechef Dorte Radik, AAB/Bovia. – Det sker ikke som en erkendelse af, at medarbejderne tidligere

præsterede en mindre god service, men med nutidens krav er det nødvendigt, at vi ser med nye øjne på de rutiner, der hidtil har været praksis. Vi skal skabe indholdet og rammerne for en beboerservice af en så høj kvalitet, at beboerne får mest mulig kvalitetsservice for den del af deres husleje, der bruges i administrationsledet. – Administrationens medarbejdere gennemgår en række kurser, der styrker samarbejdet mellem de enkelte funktioner, og på tværs af de faglige grænser, der hidtil har været. Boligforeningens administrationsressourcer vil dermed blive brugt endnu mere rationelt til gavn for beboerne.

VICEVÆRTER OG INSPEKTØRER Det henstilles til beboerne, at man ved reparationer altid først retter henvendelse til viceværten AAB afd. 1 (ekskl. Ndr. Ringvej 11-29 og Bakkevej 19) Afd. 7, 14 , 46 og 116: Carlos Danielsen, Tlf: 23 68 35 70 Kontor: Kikkenborgvej 37, kld. Kontortid: Mandag-fredag 9.00-9.30 Afd. 9 og 105: Niels Møller, Tlf.: 23 68 35 87 Kontor: Brændkjærgade 55, 1. sal Kontortid: Mandag-fredag 8.00-8.30 Onsdag 15.00-15.30 Afd 12, 15, 23, 51 og 103: Anker Klaaby, Tlf.: 23 68 35 81 Kontor: Agtrupvej 145A, Kontortid: Mandag-fredag 8.00-9.00 mandag-torsdag 15.00-15.30 Afd. 19 og 57: Finn K. Nielsen, Tlf.: 61 62 68 52 Kontor: Vaskeriet, Norgesvej Kontortid: Mandag-fredag 9.30-10.00 Afd. 21 : Afd. 22:

Bjarke Ravn, Tlf.: 61 62 68 40 Kontor: Skovparken 53 A Kontortid: Mandag-fredag 7.30-8.00 (tlf.tid) Mandag-fredag 8.00-8.30 (fremmøde) Mandag-onsdag 14.30-15.00 (tlf.tid) Mandag-onsdag 15.00-15.30 (frem­møde) Torsdag 15.00-15.30 (tlf.tid) Torsdag 15.30-16.00 (fremmøde) Per Dige, Tlf.: 61 62 68 44 Kontor: Skovparken 96C Kontortid: Mandag-fredag 9.00-9.15

Afd. 24, 43 og 101: Knud Kipp, Tlf: 23 68 35 85 Kontor: Ørebrovej 14, kld. Kontortid: Mandag-torsdag 15.30-16.00 fredag 12.00-12.30 Afd. 18, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 112 og 115 : Verner Andersen, Tlf: 23 68 35 86 Kontor: Sct. Jørgens Gade 4 Kontortid: Mandag-fredag 9.00-9.30 Torsdag 15.30-16.00 Afd. 40, 42 og 104: Bruno Sørensen, Tlf.: 61 62 68 43 Kontor: Skovvænget 30 Kontortid: Mandag-fredag 9.00-9.30

Afd. 5, 45, 49, 106, 108, 111 og 113: Leif Rasmussen, Tlf.: 23 68 35 89 Kontor: Junghansvej 34, kld. Kontortid: Mandag 9.00-9.30 Onsdag 15.15-15.45 Fredag 9.00-9.30 Afd. 6 og 26 Leif Rasmussen, Kontor: Bellevuegade 52, kld. Kontortid: Tirsdag og torsdag 9.00-9.30 Afd. 47/48, 52, 56, 63 og 114: Hans Andersen, Tlf.: 23 68 35 88 Kontor: Snebærvej 38 Kontortid: Mandag-fredag 8.00-8.30 Onsdag 15.00-15.30

Inspektørernes træffetider: Engstien 2a, tlf. 75 52 53 44 Træffetid daglig kl. 8.00-9.00. Torsdag kl. 12.30-17.00 Erik Brixen Olesen Inspektør for: Afd. 1, 5, 6, 7, 14, 21, 22, 26, 45, 46, 49, 102, 106, 108, 110, 111, 113, 116, DHG Sigfred Thorkilsen Inspektør for: Afd. 13, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 50, 57, 101, 104, 112, 115, Charlotte Uhrskov Inspektør for: Afd. 9, 11, 12, 15, 23, 47, 48, 51, 52, 5 54, 55, 56, 58, 61, 63, 103, 105, 114

Evald Segato Inspektør medsærlige opgaver.

Lars Johnsen Inspektør medsærlige opgaver.

NB. For beboere i afdeling 102 gælder, at mangelliste ved indflytning afleveres på admini­ strationen Engstien 2 A. Vagtordning: Indtræffer alvorlige uheld eller drifts­for­styrrelser efter normal arbejdstid ring da på tlf. 75 52 53 44

13

VICEVÆRTER OG INSPEKTØRER


BOLIGGRINET i næsen, tre i g n ri n e t e sa te hulnnen havd ik med slid g g o m a Teenage-sø k lt ned t op i hane er hang he re d å , h e t d a æ s k t, lv øre d sø rbukser me lede militæ . eratil knæene lassekamm ne k e in s f a n en den ede drenge kan li’ tøjet, men på – Ja, betro l g ed rundt ti ke fordi je m t ik e r k e k t u e tr D e ter. t bliv er jeg for a måde slipp res venner! mine foræld

Tredje gang den ny e frisør i byen kom til at nive den pæne æ ldre herre i nakken m ed den nye barberm askine, udbrød de nne: – Er det muligt at få et glas vand br agt? – Hvorfor , har D e da fået hår i mun den, ville frisøren vide. – Næh, jeg vil blot tjekke om min na kke stadig holder tæt, svarede gamlinge n.

rber Vi skriver 1956 og byens eneste ba de og hans genbo, købmanden, var go drille venner. Men de kunne godt lide at hinanden, så en lørdag gik barberen ind til købmanden. – Lad mig se, jeg vil gerne have en meter juleøl, Kristian. Købmanden vippede kapslen af en meter fflaske og hældte en stribe på en op på disken. – Værsgo Jens! dt – Årh, Kristian. Vil du ikke også go ge pakke den ind, for jeg skal først bru den juleaften….

for En mand havde lovet at være guide y. nogle turister, der ville se hans hjemb

Hørt i baren:

by, – Er der født nogle store mænd i denne ville en af turisterne vide. yer! – Næh, svarede manden. Kun små bab

– Hvorfor går julemanden altid rundt og siger: ”Ho-ho-ho”? – Hvem ville ikke gøre det, hvis man kun skulle arbejde en dag om året?

Alle børnene spiste herlig julegås. Undtagen Geske, for hun var sveske….

– Hvad er ligheden mellem julen og en dag på kontoret? – Du laver alt arbejdet, og en fed mand i et specialsyet sæt tøj får al æren. 14


malernes aktieselskab Smedegade 5 · Kolding Tlf. 75 50 88 44 ring og få et tilbud på Deres næste malerarbejde

Dit Pulterkammer – et sikkert alternativ når Du mangler PlaDs Dit Pulterkammer Kolding A/S Essen 8A · 6000 Kolding · Tlf: 8737 0203 · www.pulterkammer.dk

OPLEVELSER

sammen med andre gennem 35 år...

Kom ind og få et program

OK-Klubben

- er for alle voksne! Ålegården 3 · 6000 Kolding · Tlf. 75 52 47 67

Over 18 års erfaring

BIL– TLF. 40 70 47 47

Vi informerer altid klart og enkelt Få rådgivning om dine forsikringerpå 70 12 14 16

^µi[\k\eb\ck

www.danskebank.dk

Nul daglige gebyrer

+ Personlig rådgivning

Fabriksvej 7-9 DK-6000 Kolding Tlf. +45 75 52 77 11 Fax +45 75 52 06 66

Kom ind til os og hør, hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis du klarer det meste selv – eller klik ind på danskebank.dk

info@from-grafisk.dk www.from-grafisk.dk

Kolding Afdeling Telefon 45 12 35 90

15


Glarmesteren - der hjælper med det hele ! Termoruder. Energiruder. Vinduer/døre. Brusedøre. Butiksfacader. Frontruder.

Reparation af stenslag. Traktor/entreprenørruder. Billede indramning. Alt indenfor spejle - vi har eget glassliberi.

Besøg vores hjemmeside og se alt hvad vi kan...

www.brd-glarmester.dk Albuen 18 6000 Kolding Tlf.: 7630 6767/Fax: 7630 6768

Åbningstider: Mandag-Fredag 07.15-17.00

e blad e g U er Avis

Alt i dagligvarer!

Rosenhavens Kiosk Suomivej 1– 3 Tlf. 75 52 30 85 Frisk morgenbrød hver dag

Carl Plougsvej 67-69 · 6000 Kolding Tlf. 75 52 88 20

.

Mandag- fredag 8.00-21.00 Lørdag-søndag 8.00-21.00

Deres professionelle VVS installatør

Nu også salg til private fra lager (værksted). Samme materialer, som vi bruger hos AAB

Tlf. 75 50 55 11 Tlf. 75 50 33 44 C. F. Tietgensvej 3 a 6000 Kolding

AKTIESELSKAB

JENS KRISTIANSEN VÆRKSTEDSVEJ 13 – 6000 KOLDING

75 52 11 87

FLYTNING OPBEVARING BUDCENTRAL

BLIK-VVS-GAS FJERNVARME GLAS – DET ER OS! Thermoruder · Lavenergiruder · Butiksruder · Panserglas Solafskærmende glas · Glasreparationer · Lamineret glas Drivhuse · Blyruder · Forsatsruder · Spejle · Alufacader

TYVERISIKRING – DET ER OS! Rullegitrer · Faste gitre · Sikringsskabe

MARKISER · SOLFILM · PERSIENNER – DET ER OGSÅ OS!

75 52 69 99 Nordager 8 . 6000 Kolding

DØGNVAGT

75 52 43 22

Døgnvagt 75 52 22 36

FAX 75 53 53 33

STRØGETS GLARMESTER v. Kurt Kristensen

sks@iss.dk

Seestvej 37 · Seest · 6000 Kolding · Tlf. 75 52 22 36 · Fax 75 53 52 49

16

Andelsbo november 2009  

Andelsbo november 2009