Goeie Zaken Oktober/November 2021

Page 1

BEDRIJVIGHEID IN EINDHOVEN & DE KEMPEN Jaargang 18 |

editie oktober/november 2021 | WWW.goeie-zaken.com

MIRJAM MULDER WIL ER GRAAG ZIJN VOOR MENSEN Ik ben 20 jaar geleden begonnen met ‘Sens Beweegt Je’ omdat ik graag mensen wil helpen, maar ik ben ook ondernemend en vind het leuk om in het bedrijfsleven werkzaam te zijn en te sparren met ondernemers. Ik heb uiteindelijk het beste van twee werelden gecombineerd in Sens in Bedrijf. . Of het nu zakelijk of privé is, ik vind het geweldig om mensen te helpen om zich goed, gezond, vitaal en dus gelukkig te voelen. En daar word ik dan weer gelukkig van.

WORKPLACE VITALITY HUB OFFICIEEL VAN START MKB NEDERLAND MOET MEER ROBOTISEREN


NIEUW! NIEUW!  Strategie

pencil Ontwerp

TACHOMETER-ALT-FASTEST

WRENCH

Ontwikkeling

API koppelingen

Prestatie

Onderhoud en ondersteuning

Hosting

We activate happy, lucky and unbeatable brands with impact.

JO THE CIN LU B !

We activate happy, lucky and unbeatable brands with impact. Bonkend.online is een full-service online bureau, gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van maatwerk WordPress websites. We helpen bedrijven om online succesvol te worden. We houden van korte lijnen en kunnen snel inspelen op de behoeftes van onze opdrachtgevers. Maximale creativiteit gecombineerd met de juiste techniek en een perfecte service en ondersteuning. Bonkend.online is het zusje van Bonkend, een veelzijdig bureau voor branding en design. Samen zijn we gevestigd op Sectie-C, een creatieve en inspirerende broedplaats in Eindhoven.

Benieuwd hoe wij jouw merk online kunnen laten groeien? Stuur dan een e-mail naar info@bonkend.online of bel met Rob Migchels op 040 787 29 69.

JOIN THE C LU Webde ve l o g ezo c h p e r t!

Daalakkersweg 2–160

040 787 29 69

5641 JA Eindhoven

www.bonkend.online

B!


JAARGANG 18

3

OKTOBER/NOVEMBER 2021 EEN UITGAVE VAN: King of Content

Brahmslaan 13 5583 ZG Waalre Tel (06) 12 82 44 32 E-mail e.vdven@goeie-zaken.online Internet www.goeie-zaken.online

5

Hermsen Advocatuur

7

Brabant onderneemt

Uitgever: Edwin van de Ven

10

Sens Beweegt je

Hoofdredactie: King of Content

15

DW Adviseurs BV

16

Hyperautomation

21

ING

23

Klantfocus

24

Twice

27

NLInvesteert

29

Notarishuys

30

MKB Vacaturecafé

33

accon■avm adviseurs en accountants

35

Liek

37

Column Web Vooruit

38

L-Mount Media

40

Washin7

43

Universale training

44

Marvalous Health

46

GP Bulls

49

NorthC

50

van Zelst

56

High Tech NL

61

Driessen Autogroep

64

Vermeer Vastgoed Advies

Persberichten via redactie@goeie-zaken.com

Fotografie: Thijs Dorssers, Melvin van Liebergen, Advertentie-exploitatie: Edwin van de Ven, Tel (06) 12 82 44 32

Abonnementen: Telefoon: 06 12824432 Email: e.vdven@goeie-zaken.online Abonnementsprijs per jaar: € 40,00 (incl. btw) Abonnementen gelden tot wederopzegging en lopen automatisch door tenzij 30 dagen voor de vervaldatum schriftelijk, telefonisch of per email wordt opgezegd.

Verschijningsfrequentie 4x per jaar

7

Adreswijziging Per e-mail via e.vdven@goeie-zaken.online Goeie Zaken wordt in licentie uitgegeven door King of Content. Goeie Zaken is een titel van PIONmedia

10

Copyrights: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

COLOFON

Goeie Zaken Partners • Driessen autogroep • Universale training • 1916 Bouwplaatsservice • Accon■avm adviseurs en accountants • Ergon • Brabant onderneemt • Verschuuren & Schreppers • ING Bank • North C Datacenters • Jansen & jansen • Marvalous Health • Artin sign • ABC Finance • Notarishuys veldhoven • Smart Office Deal • Van Zelst • Rijkers bedrijfswagens • Place for Bizz • Vermeer Vastgoed Advies • Washin7 • Sportplein • Sens beweegt je • Klantfocus • Hermsen Advocatuur • Bonkend • DW Adviseurs CFO Professionals • Twice

35 38 46 61


Sens beweegt je Bij Sens beweegt je naar: • Gezond werken • Burn-out preventie • Fitte, vitale en blije medewerkers • Coaching on the job • Reïntegratie bij zieke werknemers • Gezond (management) team

Sens behandelt in bedrijf of op locaties in en rondom Eindhoven o.a.: • Stress gerelateerde klachten • Werkgebonden fysieke klachten • Inslaap en doorslaapproblemen • Overige zorgaanbod Sens beweegt je bestaat uit een team van (para)medici en arbeidstherapeuten welke (deels) verzekerde zorg aanbieden.

Sens beweegt je: www.sensbeweegtje.nl/sens in bedrijf Sens beweegt je / sens in bedrijf / www.sensbeweegtje.nl / info@sensbeweegtje.nl / 040-2567846 / 06-39228598

Slagvaardig en daadkrachtig

Ekkersrijt 4607 A • 5692 DR Son en Breugel • Tel: +31(0)85 - 047 300 6 • Mob: +31(0)6 - 50 86 95 72 info@hermsenadvocatuur.nl • www.hermsenadvocatuur.nl


GOEIE GOEIEZAKEN ZAKENSUCCESVOL SUCCESVOL ONDERNEMEN ONDERNEMEN

5 7

WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE ZONDER PERSONEEL? NEDERLAND TELDE IN 2020 RUIM 1 MILJOEN ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL. GELET OP DE OMVANG VAN DIT GROOT AANTAL ZZP’ERS HEEFT HET ONDERWERP ZZP’ER DE LAATSTE TIJD VEEL AANDACHT GEKREGEN IN ZOWEL DE POLITIEK, ALS DE RECHTSPRAAK.

WAT IS ZELFSTANDIGHEID?

In dat geval zijn de betreffende mensen feitelijk werkne-

Een ZZP’er werkt als zelfstandig ondernemer en meestal

mer. Het gaat niet zozeer om hetgeen partijen voor ogen

voor verschillende opdrachtgevers. In het geval van een

heeft gestaan bij het sluiten van de overeenkomst, maar

ZZP’er worden de werkzaamheden niet verricht op basis

uit de jurisprudentie blijkt dat veel meer dient te worden

van een arbeidsovereenkomst, maar meestal op grond

gekeken naar hoe partijen feitelijk aan een overeenkomst

van een overeenkomst van opdracht.

uitvoering hebben gegeven. Zo heeft het hof Amsterdam onlangs geoordeeld dat de bezorgers van Deliveroo geen

Een ZZP’er heeft meer vrijheden dan een werknemer in

ZZP’ers zijn, maar dat zij werknemers zijn die werkzaam

loondienst. Zo kan een ZZP’er zelf bepalen welke opdracht

zijn op basis van een arbeidsovereenkomst.

wordt aangenomen en voor welke opdrachtgever werkzaamheden worden verricht. Iemand in loondienst kan dit

WAAROM IS HET ONDERSCHEID RELEVANT?

niet.

De vraag of er sprake is van (schijn)zelfstandigheid kan grote gevolgen hebben voor zowel de ZZP’er als zijn/ haar

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OF ARBEIDSOVEREENKOMST?

opdrachtgever. Indien partijen de intentie hadden om een

De definitie van de overeenkomst van opdracht is vastge-

tijd blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst

legd in artikel 7:400 BW. Het gaat om een overeenkomst

kan dit grote fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen heb-

waarbij de opdrachtnemer (ZZP’er) zich tegenover de op-

ben.

opdrachtovereenkomst aan te gaan, maar na verloop van

drachtgever verbindt, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten. Het

Zo kan de opdrachtgever alsnog geconfronteerd worden

verschil tussen de overeenkomst van opdracht en de ar-

met loonvorderingen, vorderingen inzake vakantiegeld en

beidsovereenkomst is het al dan niet aanwezig zijn van

beëindigingsvergoedingen.

een gezagsverhouding tussen de contractspartijen.

Hermsen Advocatuur Ekkersrijt 4607 A 5692 DR Son en Breugel (Eindhoven) Tel: +31(0)85 - 047 300 6

Verder kan bij herkwalificatie van zelfstandige naar werk-

Fax: +31(0)85 - 047 300 8

Voor het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst gel-

nemer de betrokken persoon zijn rechten doen gelden op

Mob: +31(0)6 50 86 95 72

den een drietal belangrijke criteria:

onder andere werkloosheidsvergoedingen en uitkeringen

info@hermsenadvocatuur.nl

1) er moet arbeid zijn verricht;

in het kader van een arbeidsongeval.

www.hermsenadvocatuur.nl

2) er moet loon zijn ontvangen; 3) er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.

Verder kan de opdrachtgever alsnog geconfronteerd worden met verschuldigde premies in het kader van de soci-

Het komt in de praktijk veel voor dat mensen op basis van

ale verzekeringswetten.

een overeenkomst van opdracht werkzaamheden verrichten, maar dat de overeengekomen afspraken voldoen aan

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan ge-

de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst.

rust contact met mij op.7

LEDEN BRABANT ONDERNEEMT MET HOOFD IN DE WOLKEN Gelukkig zijn op dit monet bedrijfsbezoeken weer mogelijk en dus waren de leden van Brabant Onderneemt te gast bij onze business-partner NorthC Datacenters.

Dee bijeenkomst stond namelijk helemaal in het teken van de digitale transformatie en de rol van de cloud. Na een duidelijk en heldere uiteenzetting van ruim een uur wisten de aanwezige ondernemers wat er nu precies in een datacenter gebeurt en was het verschil tussen een hybrid cloud en een public cloud volledig helder. En nog belangrijker: ze wisten,

De leden werden welkom geheten door Rob

mede door een aantal zeer toegespitste en

Heemskerk (directeur sales) en Johan Bakker

pakkende vragen, exact hoe je als ondernemer

(senior consultant). Op een inspirerende wijze

de verkregen kennis kan inzetten voor je eigen

namen zij hun gasten mee ‘in de wolken’.

bedrijfsvoering. Met hun hoofd al in de wolken wat het als afsluiting de bedoeling dat het publiek zelf de lucht in te gaan. En dus werd de rondleiding door het datacenter beëindigd op het dak waar de aanwezigen zonder hoogtevrees een mooie uitkijk hadden over het slimste bedrijventerrein van Nederland: de High Tech Campus. Met beide benen weer op de grond werd, onder het genot van een hapje en drankje, een mooie middag afgesloten. Met dank aan de aanwezige leden en niet in de laatste plaats onze gastheren namens NorthC Datacenters.


ONDERNEMERS, NETWERKEN EN VITAMINE We leven in een snelle veranderende wereld. En niet alleen door de (op)komst van het Corona-virus. We zagen het onlangs nog bij ons bezoek aan onze partner Northc Datacenters: technologie doet meer en meer haar intrede in allerlei bedrijfsprocessen, het verkrijgen van data en het beheer van de digitale gegevens is leading in (bijna) alles wat we doen en we kunnen als moderne mens niet zonder onze mobiele telefoon en/of andere schermen. Als vanzelfsprekend heeft dit ook een grote impact op hoe we leven, werken en ondernemen. Worden we individualistischer? Of zoeken we juist de verbinding? En gebeurt dit spontaan of moeten we door onze drukke agenda’s steeds vaker de ontmoeting regisseren? En hoe zorg je er voor dat het dan ook aantrekkelijk genoeg is om elkaar te ontmoeten? Dat mensen beseffen dat het belangrijk is om elkaar beter te leren kennen? Dat ze zich aansluiten bij een netwerk? En dat je vervolgens ook aan de hoge verwachtingen kunt (blijven) voldoen? Als stichting hebben wij het doel om ondernemers in Noord-Oost

dat we nooit alle wijsheid zelf in pacht kunnen hebben. Dit is dan ook

Brabant te verbinden en te stimuleren met elkaar zaken te doen. Met

een open oproep aan ondernemers in Noord-Oost Brabant, om ons te

als doel om de Brabantse economie te laten floreren. Als bestuur van

voorzien van input. Wat heb je als ondernemer nodig om succesvol te

stichting Brabant Onderneemt stellen wij ons in dat kader regelmatig

kunnen netwerken? Komt u een keer naar een van onze bijeenkomsten

de vraag hoe relevant we zijn als speler in bovenstaande processen?

om ons van input te voorzien? En legt u dan ook direct zelf de basis voor

Welke toegevoegde waarde kunnen we als netwerk daarbij leveren?

een succesvol netwerk? Meld u aan via thijs@brabantonderneemt.nl en

Deze vragen willen we graag beantwoorden. Maar we beseffen ook

verras ons en (nog belangrijker) u zelf.


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

9

SCHIPPER MAG IK OVER VAREN? Afgelopen 21 september was weer de eerste bijeenkomst van Brabant Onderneemt waar ondernemers elkaar fysiek konden ontmoeten. Deze bijeenkomst was bij de Helden van Kien in Sint Oederode. De bijeenkomst stond, zoals u van Brabant onderneemt gewend bent, in het teken van ontmoeten en netwerken. Hoe gaat dat nu ook alweer. Zijn we het verleerd? Marjolein Brocatus van Zakelijk Verleiden ging met de aanwezigen aan de slag met als doel om uiteindelijk samen met elkaar het ruime sop te kiezen. Letterwijk werd samen de koers van de boot bepaald en was het resultaat een mooie combinatie van kennis delen en samenwerken. De basis van het moderne netwerken. En dit alles in een gemoedelijke sfeer die kenmerkend is voor de bijeenkomsten van Brabant Onderneemt.

OPROEP! GEZOCHT 8 À 10 ONDERNEMERS DIE IN 2022 WILLEN DEELNEMEN AAN DE PILOT

NEEMTU GENOEG ONDERNEMERSVITAMINE TOT U? We onderzoeken momenteel of er interesse is onder ondernemers om, in 2022, in kleine groepjes van 8 tot maximaal 10 personen 6-wekelijks bij elkaar komen. Onder de

Ondernemers Vitamine

noemer Ondernemers Vitamine. Het is de

Zakelijk en Prive groeien, Inspiratie, leren,

bedoeling dat iedere meeting door een

Cashflow,

van de deelnemers wordt gehost en zijn of

Ondernemers, MKB, Personeel, Start-ups,

haar zakelijke uitdaging centraal staat. Als er

Scale-ups, Financien, Netwerken, Verkopen

Begroting,

Groeien,

Delen,

voldoende animo is gaan we vanaf januari starten met een eerste groep die gezamenlijk

GEPRIKKELD? MEER WETEN?

onder de noemer Ondernemers Vitamine aan

Neem contact op met Thijs Dorssers, thijs@

de slag gaat.

brabantonderneemt.nl of 06-30854993


ALTIJD IN BEWEGING OM MENSEN TE BEWEGEN Of ze wel genoeg te vertellen heeft om een coververhaal te kunnen vullen? De vraag van Mirjam Mulder (Sens Beweegt je en Sens in Bedrijf) stellen, is hem beantwoorden. Na een geanimeerd gesprek van ruim anderhalf uur hebben we een mooi beeld van deze doortastende ondernemer. Doortastend, maar wel iemand met oog voor de menselijke maat. ‘’Of het nu om de mensen in mijn bedrijf gaat. De mensen waarvoor we ons dagelijks met het team inzetten om ze gezond te krijgen en te houden. Mijn familie en vrienden. Ik wil er voor ze zijn. Dat is mijn intrinsieke motivatie om er elke dag weer het beste van te maken.’’


Natuurlijk, ook Mirjam loopt wel eens tegen haar grenzen aan. Zo vertelt ze dat ze intensief mantelzorg verleent aan haar vader. Iets wat haar soms zwaar valt. Iets wat iedereen die deze zorg verleent, zal herkennen. ‘’Maar wat tegelijkertijd ook zoveel energie geeft, omdat ook veel voldoening geeft’’. Of het feit dat ze de groeiambitie van haar bedrijf bij moest stellen ten gevolge van de corona-epidemie. ‘’De hele wereld lag stil dus wij ook. Frustrerend maar tegelijkertijd ook louterend. Je weet weer dat niet alles vanzelfsprekend is. Do not take things for granted.”

“Ik heb uiteindelijk het beste van twee werelden gecombineerd in Sens in Bedrijf.” Kortom, eigenlijk was er de afgelopen periode genoeg om ontevreden over te zijn, maar niet voor Mirjam. “Als jet het zo opschrijft, slaat de balans wel heel negatief uit. Maar gelukkig zit is zo niet in elkaar. Bij mij is het glas eerder halfvol dan halfleeg. Ik waardeer nog meer wat ik heb bereikt. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik tevreden mag zijn met wat ik nu heb, maar tegelijkertijd besef ik dat ik nog zeker niet klaar ben. Zowel zakelijk als privé wil ik er echter uit halen wat er in zit. Ik heb in de coronatijd ook mijn zegeningen geteld. We hebben de tijd die ontstond bijvoorbeeld gebruikt om een prachtig (digitaal) slaapplatform op te zetten waar slaapdeskundigen hun kennis en kunde delen met mensen die slaapproblemen hebben. Ze kunnen er ook een gratis slaaptest met slaaprapport ontvangen. Een mooie innovatie in de zorg en een goed voorbeeld van hoe ik als ondernemer altijd weer kansen zie. Wat dat betreft brandt het heilige vuur nog altijd. Ik ben ook nu weer volop toekomstplannen aan het maken. Waar wil ik over een aantal jaren staan met Sens beweegt je en vooral waar wil ik met Sens in bedrijf naar toe? En hoe combineer ik dat met mijn privéleven? Nu de kinderen uit huis zijn, zou ik, samen met mijn partner, mijn vrijwilligerswerk wel weer een boost willen geven, bijvoorbeeld door mensen in de buurt meer aan het bewegen te krijgen, maar ik zou ook een project in het buitenland willen doen, bijvoorbeeld voor kansarme kinderen weer een toekomst te geven. Ik houd er ook van om andere culturen te leren kennen of dat nu in het buitenland of gewoon in Nederland is. Mensen inspireren me.”

“Do not take things for granted.”

GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

11


TRAINING/ WORKSHOP KLANTGERICHTHEID HET BESTE RESULTAAT VOOR ORGANISATIE EN MEDEWERKERS Waarom is klantgerichtheid belangrijk? Maatwerk (indien gewenst)

Klantgerichtheid maakt het verschil. Zeker als je klant ambassadeur is. Dan waardeert je klant jouw organisatie met minimaal een negen. Omdat de klant zo positief over je is, blijft hij trouw aan je organisatie én raadt hij iedereen aan om bij jou te kopen. Dit levert meer omzet, een hoger rendement, de juiste focus en innovatie op.

Inhoud training/ workshop

De overtreffende trap

Hoe wordt je klant ambassadeur? Dat doe jij en je medewerkers. Jullie hebben de grootste invloed op de klant. In deze praktische en interactieve training leer je waarom klantgerichtheid belangrijk is en hoe je dit in de praktijk brengt.

Wachten is funest

Respect is de basis

Bedankt voor de klacht

Kijken door de ogen van de klant

Meer informatie of inschrijven?

info@klantfocus.nu | www.klantfocus.nu

NIEUWE STUDIO habraken Veldhoven

- Bedrijfsfotografie

- portretfotografie

- Productfotografie

- reportagefotografie

- Interieurfotografie

- Aftermovies

- portretvideo’s

www.lmountmedia.nl 0629105018 info@lmountmedia.nl


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

13

Zeker nu de corona meer en meer achter ons

nog altijd beter dan cure. Dat is de filosofie van

Met

komt te liggen, wil Mirjam stappen vooruit

Sens en daarmee zijn we onderscheidend.”

bedrijfskundige in Mirjam naar boven. De

zetten, zoveel is wel duidelijk. Maar dat kan, geheel volgens de filosofie van Sens, alleen als je zelf in balans bent. Alleen als je gezond bent en goed in je vel zit, kun je het beste uit jezelf

die

laatste

opmerking

komt

de

richting waar ze op is afgestudeerd en wat

“Ik wil er voor ze zijn. Dat is mijn intrinsieke motivatie om er elke dag weer het beste van te maken.”

en je omgeving halen. Bij een dergelijke leefstijl

ze uiteindelijk heeft gecombineerd met het vak van houding- en bewegingstherapeute en waarmee haar passie voor gezond werken is verklaard. “Dat is hetgeen waar ik blij van

hoort genoeg bewegen en gezond eten, maar

“Want ik ben 20 jaar geleden begonnen met ‘Sens

wordt en waar ik mijn ei in kwijt kan. Het is wie

ook op tijd ontspannen en goed kunnen slapen.

Beweegt Je’ omdat ik graag mensen wil helpen,

ik ben. Of het nu zakelijk of privé is, ik vind het

Mirjam: “Dat is het bewustzijn dat ik, samen

maar ik ben ook ondernemend en vind het leuk

geweldig om mensen te helpen om zich goed,

met mijn collega’s, elke dag probeer te creëren

om in het bedrijfsleven werkzaam te zijn en te

gezond, vitaal en dus gelukkig te voelen. En

bij onze klanten. En helpen mensen daar ook

sparren met ondernemers. Ik heb uiteindelijk het

daar word ik dan weer gelukkig van. Ja, ik ben

in de praktijk bij. Veel mensen weten namelijk

beste van twee werelden gecombineerd in Sens in

een tevreden ondernemer en, mede daardoor

wel wat gezond is; voor zichzelf en voor de

Bedrijf. Met een integrale aanpak voor mentale en

een tevreden mens. En natuurlijk heb ik nog

ander. We wensen het elkaar ook met veel

fysieke vitaliteit ga ik op zoek naar wat personen,

genoeg te wensen, maar ik ben ook nog niet

plezier toe. Maar wat doen ze er daadwerkelijk

teams en organisaties nodig hebben om optimaal

klaar. We gaan nog van ons laten horen.”

aan? Blijft het bij woorden of zetten we het ook

te functioneren en te ontwikkelen. Want vergis

om in daden. Wij begeleiden mensen zodat ze,

je niet, verzuim kost het bedrijfsleven jaarlijks 11

zowel privé als op hun werk, gezonde keuzes

miljard euro. Tel daar de verborgen kosten bij op

kunnen maken waarbij we als belangrijkste

omdat mensen niet optimaal functioneren en je

doel hebben om klachten te voorkomen in

snapt dat we, hoe zeggen ze dat ook weer zo

plaats van ze te moeten behandelen. Care is

mooi, ‘in een behoefte voorzien’.”

“Care is nog altijd beter dan cure. Dat is de filosofie van Sens en daarmee zijn we onderscheidend.”


VERSCHUUREN & SCHREPPERS WEET WAT ER SPEELT De gevolgen van de coronacrisis op de kantorenmarkt worden steeds duidelijker, maar de impact lijkt minder groot dan in eerste instantie werd verwacht. De trend van de trek terug naar het stadscentrum zet zicht voort en met name de nieuwbouw of gerevitaliseerde projecten in het centrum hebben het afgelopen jaar nieuwe huurders van formaat kunnen contracteren. Maar ook voor de bestaande bouw en periferie zien wij nog voldoende kansen. Vooral

dirk@verschuuren-schreppers.nl | 06 51 59 71 99

nu meerdere groote bedrijven hun medewerkers naar kantoor laten komen nu het thuiswerk advies soepeler wordt. De verwachting is dat het personeel gemiddeld de helft van de tijd thuis werkt en het andere deel vanuit kantoor. Zij kiezen daarom steeds vaker voor kantoorgebouwen met ondersteunende faciliteiten die de kantooromgeving maken tot een aangename, inspirerende plek om te werken, ontmoeten en ontspannen. Kortom een marktsegment dat voortdurend in beweging is en kansen biedt. •

Wilt u ook inzicht krijgen in de vraagzijde van de markt en mogelijkheden voor een succesvolle verhuur of verkoop van uw locatie?

Of huurt u juist een kantoor en wilt u eens kennismaken met mogelijke alternatieven om uw Hybride Werken de komende jaren vorm te geven?

Dan zijn wij dé partij om eens mee te brainstormen over de mogelijkheden! Onze bedrijfsmakelaars Dirk Verberne en Jos Dams komen graag persoonlijk bij u langs voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek. Bel of e-mail ons! Kortom voor de aan- of verhuur, aan- of verkoop of het beleggen in kantoorruimte bent u bij Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars aan het juiste adres!

jos@verschuuren-schreppers.nl | 06 42 84 82 81

Emmasingel 13, 5611 AZ Eindhoven info@verschuuren-schreppers.nl www.bedrijfsmakelaar.nu 040 - 211 11 12


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

15

Wat is Business Control? De laatste maanden, of eigenlijk altijd al, zien we allerlei ontwikkelingen waar we iets mee moeten. Om maar eens wat te noemen: stijging van energie- en brandstofprijzen en dus toenemende inflatie, cyberen ransomware aanvallen waarmee complete bedrijven platgelegd worden, stijgende prijzen van grondstoffen, materialen en logistiek, microchiptekorten, personeelstekorten en nog steeds effecten van Covid-19. Als we over een paar maanden opnieuw

daarvan is het vakgebied “Business Control”

hiernaar kijken dan zullen een aantal van deze

en de titel “Business Controller” en laat dat

zaken niet meer, minder of juist meer spelen,

nu juist een hele belangrijke zijn die veel

maar er zullen vast wel weer een aantal andere

praktische toegevoegde waarde kan leveren

MARK BULSINK

zaken aan het opkomen zijn. Ondernemers en

aan ondernemers en organisaties.De rol van de

CFO & Business Control

organisaties worden geconfronteerd met deze

Business Controller kan het beste omschreven

proefessional bij DW Adviseurs B.V.

en nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen,

worden als (1) navigator van de organisatie,

zowel te voorzien als onvoorzien, positief

vergelijkbaar met bijvoorbeeld de rol van een

Met ingang van oktober 2021 werk

als negatief, met geringe impact als met

navigator in de zeil- of autorallysport en (2)

ik samen met Wim de Wert en

grote impact. De kunst is hiermee goed om

de ‘kritische vriend(in)’ binnen de organisatie

ben ik mede-eigenaar bij het door

te gaan en tijdig en doeltreffend daarop

die de spiegel voorhoudt en die op een

hem opgerichtte DW Adviseurs

inspelen. Dit vereist betrouwbare en adequate

constructieve manier de rol van ‘advocaat van

in Eindhoven. Ik heb een CFO en

stuurinformatie, visie, pro-activiteit, veerkracht

de duivel’ op zich neemt. Dat alles vanuit een

Business Control achtergrond en

en daadkracht.

brede kennis en ervaring met een gedegen

ruime ervaring opgedaan bij Philips,

financiële organisatorische en ondernemende

ASML, Simac en enkele kleinere

achtergrond.

bedrijven. Als ondernemer heb ik

In deze context spreken we regelmatig managers en ondernemers die aangeven dat

samen met investeerders bedrijven

ze behoefte hebben aan een ’navigator’ die

De Business Controller zit als navigator naast

opgezet en tot wasdom gebracht.

hen helpt bij het uitzetten van de koers, het

de ondernemer en al vooruitkijkend helpt

Mocht u meer willen weten neem

vooruitkijken en snel en verantwoord inspelen

deze de organisatie naar het pad van succes te

dan gerust contact op.

op ontwikkelingen of deze juist voor te blijven…

leiden, op dat pad te blijven en bij te sturen waar nodig. Daarbij is het geven van concrete

Het zal u ongetwijfeld bekend voorkomen:

en goed onderbouwde adviezen essentieel.

financiële mensen met mooie titels, of

De Business Controller maakt daarvoor onder

terminologie

waarvan

andere gebruik van prognoses, scenario’s en

onduidelijk is waar deze voor staat en wat dit

analyses, maar uiteraard ook van de actuele

voor u zou kunnen betekenen. Technisch jargon

informatie en analyses waardoor bijsturen

wat voor mensen met een niet-financiële

mogelijk wordt. Credo: leer van het verleden,

achtergrond moeilijk te doorgronden is. Eén

leef in het heden en richt je op de toekomst.

die

ze

gebruiken


Hyperautomation

kan

als

automatiseren van automatisering een

sterke

aan

je

impuls

organisatie

klanttevredenheid.

Hoe

geven en

je gaat

dit in zijn werk en hoe ziet die toegevoegde waarde er dan uit?

Bij hyperautomation gaat het om het verder

processen te automatiseren en optimaliseren.

automatiseren

De combinatie van een nauwe samenwerking

van

al

geautomatiseerde

processen. Het is een integrale benadering

tussen

waarbij systemen vanuit het geheel van de

automatisering

verschillende

bedrijfsprocessen clusters identificeren voor

van ongestructureerde data leiden tot een

steeds verdere automatisering. Dat gebeurt

verdergaande automatisering dan ooit.

van

technologieën processen

op

en basis

vanuit robotic process automation (RPA), aangevuld met artificial intelligence (AI),

Verder

maakt

hyperautomation

digitale

machine learning (algoritmen) en software om

medewerkers mogelijk door RPA aan te vullen

WAT HEB JE AAN HYPERAUTOMATION


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

17

met AI en machine learning. Dit automatische

STAPPEN HYPERAUTOMATION

Een

personeel

De aanpak bij hyperautomation kan uit de

intelligent vervoer waaronder automatisering

volgende stappen bestaan:

van het rijden zelf. Het kan in de industrie

kan

dezelfde

bedrijfsprocessen

afhandelen als mensen, maar dan sneller en foutloos. Het kan zelfs een sleutelpositie vervullen door het verbinden van verschillende bedrijfstoepassingen.

• analyse van bestaande processen als geheel;

N?

leiden

tot

van

hyperautomation

geautomatiseerde

is

inspecties

met robots. In de gezondheidszorg maakt

• herontwerpen

van

clusters

van

bedrijfsprocessen;

Voor een succesvolle toepassing zijn een goed beheer en strakke regie nodig.

voorbeeld

het bijvoorbeeld behandeling op afstand gemakkelijker. Op financieel gebied kunnen

• verder automatiseren van deze clusters;

‘bots’ transacties monitoren, fraude opsporen

• meten, monitoren en analyseren van

en verzekeringsclaims afhandelen.

de resultaten en daarmee weer meer MEER KLANTTEVREDENHEID

automatiseren.

Hyperautomation maakt ‘conversational AI’ Voor een succesvolle toepassing zijn een

mogelijk, waarmee klanten via verschillende

goed beheer en strakke regie nodig. Dit moet

kanalen contact kunnen krijgen met een

dan ook voor de implementatie voldoende

virtuele assistent. Ook kan conversational AI

aandacht krijgen. Verder is de datakwaliteit

bijdragen aan de integratie van de datastromen

essentieel. Hyperautomation werkt niet als

tussen verschillende afdelingen binnen een

data niet ‘schoon’ zijn of als data niet (goed)

organisatie

worden gebruikt of verschillend worden

die in nauw contact staan met de klant, zoals

opgeslagen. Daarom is het noodzakelijk dat je

sales, inkoop of marketing. Verder kan je er

tot de juiste dataverwerking en -opslag komt.

communicatiekanalen

mee

monitoren

en

analyseren om de ‘stemming’ van de klant te STEEDS EFFICIËNTER EN EFFECTIEVER

bepalen wanneer deze een oproep meldt of

Hyperautomation maakt een automatisering

een verzoek verzendt via een van de kanalen.

van grotere, complexere processen mogelijk.

Op die manier kan je een kwalitatief

Je kunt er bijvoorbeeld ook kennisintensief

hoogwaardige

werk in hoge mate mee automatiseren.

wat

Bijkomend voordeel is dat hyperautomation

Conversational AI kan op dezelfde manier de

vanwege de combinatie van technieken en

ervaring van de medewerkers (interne klanten)

de bedrijfsprocessen waar het zich op richt,

verbeteren.

tot

meer

klantenservice

aanbieden,

klanttevredenheid

leidt.

afdelingen en teams tot samenwerking dwingt. Kostenbesparingen treden op door minder

Het tilt zo je hele organisatie naar een hoger plan.

overlap van systemen en een snellere en nauwkeurigere

uitvoering

van

processen.

Doordat systemen steeds beter samenwerken,

Ook hoeven hoogopgeleide en creatieve

kan

medewerkers steeds minder routinematig

uitkomsten leiden, waaraan mensen niet

werk te doen, zodat je ze beter kunt inzetten.

zo snel zouden denken. Daarbij kan het

Daarnaast

een

gezamenlijke voordelen opleveren met een

overzicht met welke bedrijfsprocessen je de

veel groter effect dan de individuele voordelen

meeste kosten kunt besparen en waar je het

van apart geoptimaliseerde processen. Het

snelst een positieve return on investment (ROI)

einddoel is om in processen steeds meer

op behaalt. Hierdoor kan je organisatie steeds

beslissingen te nemen met de verschillende

efficiënter en effectiever functioneren.

technieken. Hiermee kan je uiteindelijk je

geeft

hyperautomation

hyperautomation

tot

verrassende

hele organisatie automatiseren in plaats van

Hierdoor kan je organisatie steeds efficiënter en effectiever functioneren.

individuele of clusters van bedrijfsprocessen. Het tilt zo je hele organisatie naar een hoger plan.


. . . t a d u Wist  Wij, als Driessen Autolease, ervaring in het " leasing" vak hebben sinds 1985.  Onze regionale leasemaatschappij landelijk actief is.  Wij een solide team hebben met jarenlange ervaring.  U voor alle automerken bij ons terecht kunt.  U voor alle leasevormen bij ons terecht kunt: • Operational lease, Financial lease, Short-lease, Wagenparkbeheer etc.

 Private lease ook bij ons mogelijk is.  Autoverhuur één van onze diensten is.  Wij mobiliteitspassen aanbieden voor auto, elektrische fiets, scooter en OV.  Wij een Electric Vehicle Center gaan inrichten  Wij alle bedrijven bedienen, van klein tot groot.  Wij vele, jarenlange gerenommeerde relaties hebben.  Wij alle vormen van mobiliteit aanbieden van zeer korte tot lange termijn zoals: • Het huren of (short) leasen van een nieuwe auto of een gebruikte auto. • Leasing van een elektrisch voertuig en oplaad infrastructuur.

Wij staan u graag te woord voor al uw mobiliteitsvraagstukken!

Testimonials Driessen Autolease van PSV, Eindhoven Airport, NXP, NTS en Jansen Huybregts.

François Driessen

Algemeen directeur Driessen Autogroep

OFFICIAL CAR SUPPLIER

“Mobility in Brainport”


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

8% BIJTELLING

19

8% BIJTELLING

Opel Corsa EV 3 Fase Edition 50kWh

DS3 Crossback EV E-tense So Chic

Opel Corsa EV 3 Fase Launch Edition 50kWh

DS3 Crossback EV E-tense Business

Leasetarief € 439.- per maand

(60 maanden – 10.000 km per jaar)

Leasetarief € 459,- per maand (60 maanden – 10.000 km per jaar)

8% BIJTELLING

Leasetarief € 529,- per maand (60 maanden – 10.000 km per jaar) Leasetarief € 549,- per maand (60 maanden – 10.000 km per jaar)

Duurzaam voor u geselecteerd!

Volkswagen ID.3 1st Plus 58kWh

Leasetarief € 550,- per maand (60 maanden – 10.000 km per jaar)

12%BIJTELLING

Citroën e-C4 FEEL EV 50kWh

Leasetarief € 475, per maand (60 maanden – 10.000 km per jaar)

Opel Vivaro EV L1H1 Edition

Leasetarief € 499,- per maand (60 maanden – 10.000 km per jaar)

Tarieven zijn gebaseerd op Operational Lease en excl. BTW. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de realiteit.

www.driessen-autolease.nl info@driessen-autolease.nl 040 258 77 25


a flexible place to work a great place to be

Het nieuwe werken... Bij Place for Bizz kun je terecht voor een prettige, professionele werkplek in een fijne werkomgeving. Wij bieden verschillende manieren om te werken: in je eigen kantoor, een gedeeld kantoor of in één van onze flex omgevingen. Deze flexwerkplekken zijn ideaal voor zelfstandige professionals en jonge groeiende bedrijven, maar óók voor werknemers die thuis niet altijd beschikken over een rustige en ergonomische werkplek. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om corona-proof te vergaderen en is het ook mogelijk om gebruik te maken van een virtueel kantoor. Kortom: een full service business center, waar onze hosts jou en je gasten graag ontvangen met een kopje koffie. Heb je vragen, wil je een keer komen kijken óf een gratis dag proefwerken? We horen het graag. Je bent van harte welkom in een onze vestigingen in Eindhoven, Helmond of Valkenswaard.

scan voor een virtual tour Industrieterrein de Hurk, Hurksestraat 60, Eindhoven info@placeforbizz.nl, www.placeforbizz.nl, 040 - 263 11 11


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

BEDRIJFSOVERNAME KIES DE OVERNAMEVORM DIE BIJ JOU PAST VORMEN VAN BEDRIJFSOVERNAME: EXTERNE OVERNAME OF INTERNE OVERNAME

Je kunt een bedrijf op verschillende manieren (laten) overnemen: via een externe bedrijfsovername of een interne bedrijfsovername. Bij een externe overname is het overnamebedrag vaak hoger dan bij een interne bedrijfsovername.

of de positie in de markt of de keten te versterken. De kopende partij kan kiezen voor het overnemen van een partner, zoals een klant of leverancier, of een onderneming om uit te breiden naar nieuwe markten. INTERNE BEDRIJFSOVERNAME: MANAGEMENT BUY OUT

EXTERNE BEDRIJFSOVERNAME: MANAGEMENT BUY IN

Bij een Management Buy In (MBI) neemt een externe partij het bedrijf over. Zo hoeft degene die koopt niet eerst een bedrijf zelf vanaf de grond op te bouwen om zijn ondernemersdroom te verwezenlijken. Hij kan de onderneming in z’n geheel overnemen of een deel van de aandelen kopen. EXTERNE BEDRIJFSOVERNAME: STRATEGISCHE OVERNAME

Doel van een strategische overname is met een bestaand bedrijf door te groeien

Als je bij een onderneming werkt en het bedrijf overneemt, is dat een Management Buy Out (MBO). Voordeel is dat je al goed weet hoe het bedrijf in elkaar zit en waar de kansen liggen

21

Bij een bedrijfsovername is het belangrijk te bepalen welke overnamevorm het beste bij je wensen past. Kies je voor een Management Buy In, een strategische overname, een Management Buy Out of juist een bedrijfsovername binnen de familie? Wat je plannen ook zijn; we helpen je graag vooruit om je doelen te bereiken.

8 STAPPEN BIJ BEDRIJFSOVERNAME:

1. Maak een helder koopprofiel 2. Oriënteer je en analyseer de markt 3. Overweeg advies van een specialist, zoals een fusie-en-overnameadviseur 4. Bepaal de bedrijfswaarde en prijs 5. Zorg dat de financiering goed is geregeld 6. Leg tijdens de onderhandelingen de afspraken vast in een Letter of Intent (LOI) 7. Laat due diligence-onderzoek uitvoeren 8. Let bij de afronding (closing) op de mogelijke extra kosten RELEVANTE ZAKEN ROND BEDRIJFSOVERNAME

INTERNE BEDRIJFSOVERNAME: BEDRIJFSOPVOLGING BINNEN DE FAMILIE

Bij bedrijfsopvolging binnen de familie neemt een familielid de onderneming deels of helemaal over. Duidelijke afspraken en heldere communicatie tijdens het hele proces zijn belangrijk vanwege de emotionele aspecten van familieopvolging.

Wil je relevante informatie over wat er bij het kopen van een bedrijf of het verkopen van je onderneming komt kijken? Of wil je alles weten over bedrijfsoverdracht, bedrijfsopvolging en de bedrijfsopvolgingsregeling? Wat je plannen en wensen ook zijn; we helpen je graag vooruit om je doelen te bereiken.

MEER WETEN OVER EEN ZAKELIJKE GROENFINANCIERING OF EEN ZAKELIJKE FINANCIERING IN HET ALGEMEEN?

BEL OF MAIL: Vincent Poulissen 06-46137996 | vincent.poulissen@ing.com Joris Souryal 06-30946218 | joris.souryal@ing.com Jorrit van Dijk 06-27205725 | jorrit.van.dijk@ing.com

V.L.N.R: VINCENT POULISSEN, JORIS SOURYAL, JORRIT VAN DIJK, HAN GASSELING

Han Gasseling 06-21823240 | han.gasseling@ing.com


Vroeger wilde je ook het mooiste speelgoed toch?

P ROJECT: CA CAR R W RAP

# YO U H A D M EATA RT

info@ar tinsign.nl • www.ar tinsign.nl • 040 291 80 80


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

23

NIEUW LEIDERSCHAP DE AFGELOPEN WEKEN HEBBEN WE VEEL UIT DEN HAAG GEHOORD OVER NIEUW LEIDERSCHAP. IN DE PRAKTIJK BLIJKT HELAAS DAT DIT NIET ZO MAKKELIJK TE REALISEREN IS. HIERDOOR WORDT HET EEN LOZE KREET. DAT IS JAMMER, WANT DE JUISTE LEIDERSCHAPSSTIJL KAN HET VERSCHIL MAKEN. Wat is nu eigenlijk leiderschap? Bij leiderschap richt je jezelf op het behalen van doelstellingen, veelal op de (middel)lange termijn. Dit doe je niet alleen, je inspireert de mensen om je heen en gaat samenwerken om het beste resultaat te behalen. We kennen verschillende leiderschapsstijlen die gedurende de geschiedenis zijn ontstaan. Van autoritair/ top-down tot democratisch/ mensgericht en alle varianten die daartussen zitten. Nieuw leiderschap gaat over faciliterend leiderschap. De basis van deze leiderschapsstijl is dat je vertrouwen hebt in je medewerkers, hen de juiste verantwoordelijkheid geeft en dat zij hun talenten en vakmanschap optimaal ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat deze leiderschapsstijl het meest correleert met aspecten als medewerkerstevredenheid, motivatie en de effectiviteit van de leider. Zeker in de huidige arbeidsmarkt zorgt dit dat je medewerkers bij je blijven werken. Ondanks dat het bekend is dat je met faciliterend leiderschap het beste resultaat kunt behalen lukt het in veel organisaties niet om dit van de grond te krijgen. Hoe komt dit? Het begint ermee dat veel leidinggevenden de leiderschapsstijl van hun voorgangers overnemen. Dit heeft toch altijd goed gewerkt? Deze aanname zorgt ervoor dat niet iedereen het voordeel van nieuw leiderschap ziet. Of sommigen hebben al het idee dat ze nieuw leiderschap toepassen terwijl er geen consensus is over de inhoud. Hoe begin je dan? Maak als eerste concreet wat je bedoelt met nieuw leiderschap. Wat houdt dit in, wat verwacht je van je leiding-

gevenden? Als dit helder is ga je de leidinggevenden hierop opleiden en begeleiden. Verandering is een proces dat tijd kost en met vallen en opstaan gepaard gaat. Echter is het zeker het resultaat waard. Na verloop van tijd zal je ervaren dat je medewerkers beter presteren omdat zij de juiste verantwoordelijkheid hebben en weten wat van hen verwacht wordt. Een bijkomend voordeel is dat je zaken los kunt laten omdat je medewerkers dit oppakken. Daardoor kun je als leidinggevende je meer richten op de lange(re) termijn in plaats van dat je brandjes aan het blussen bent. Het ontwikkelen van nieuw leiderschap bestaat uit vier stappen. Het begint bij je persoonlijke doelen. Als je deze inzichtelijk hebt dan ga je hieraan werken en zorg je voor voortgang in de gewenste richting. Pas als je sturing geeft aan je eigen leven, kan je ook een ander leiden. De tweede stap is het (op)leiden van de individuele medewerker. Je coacht en leidt deze op tot vakman/ vakvrouw. Met jouw aanpak zorg je dat medewerkers het beste uit zichzelf halen, initiatieven nemen en zich volledig kunnen richten op hun taken en verantwoordelijkheden. Onderling vertrouwen is essentieel voor de samenwerking tussen jou en je medewerker.

De laatste stap is het leiden van je organisatie of afdeling. Je zorgt voor een omgeving waarin zowel de werkverhoudingen als de resultaten in balans zijn. Er is een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, zodat de klant optimaal geholpen wordt. Alles is in lijn met de missie & visie van je organisatie. Dit creëert bevlogen medewerkers én tevreden klanten. Hopelijk dat ze in Den Haag hier nu echt mee aan de slag gaan!

Meer informatie: www.klantfocus.nl

Marijn van der Starre is eigenaar van ‘Klantfocus, organisatie & mensontwikkeling’ én heeft gewerkt voor klantgerichte organisaties zoals Efteling en Jumbo. Hij vertelt graag over de enorme voordelen als jouw klanten ambassadeurs zijn en hoe je dit kunt bereiken. Dit doet hij op basis van zijn kennis en ervaring. Hij heeft hierover een inspirerend managementboek geschreven: ‘Klanten, wat moet je er mee?’ Daarbij helpt hij organisaties om hun klantgerichtheid te verbeteren, bijvoorbeeld door advies of training.

Als je individuele medewerkers vakmensen zijn dan ga je jouw team ontwikkelen. Dit is de derde stap. Je creëert een team waarin men elkaar vertrouwt en de diversiteit van de verschillende teamleden waardeert. Doordat het team elkaars sterktes en zwaktes kent, behaalt men een optimaal resultaat.


Deze zomer vond de bestuurlijke kick-off plaats van de Workplace Vitality Hub (WPVH) in de smart office op High Tech Campus 85. In deze nieuwe hub werken de FITT partners (Fontys, Imec, TNO, TU Eindhoven) en Twice samen om mensen op het werk meer te laten bewegen, mentaal gezond te laten zijn en in verbinding te komen met collega’s. Een onderzoeksprogramma wordt opgezet met innovaties om de werkplek zo vitaal mogelijk te maken. multidisciplinaire

aanpak

van

naar het werk? Je wilt niets liever dan dat je medewerkers optimaal presteren, vitaal en happy zijn. Met onze technologie vanuit Holst Centre willen we hieraan een bijdrage leveren.” Carmen van Vilsteren, directeur Health TU/e en landelijk boegbeeld Life Sciences & Health, noemde de samenwerking op dit thema in de Workplace Vitality Hub uniek en sprak de wens uit om dit initiatief ook een landelijk vervolg te geven.

Sinds 2019 werken de FITT partners al samen.

en

Fontys

Deze samenwerking krijgt per september

Hogescholen bij een maatschappelijk vraagstuk

Saskia van de Schoot, directeur van Twice, ziet

een fysieke plek: de Workplace Vitality Hub,

als vitaliteit.

de Workplace Vitality Hub als een kans voor

op de High Tech Campus Eindhoven. In een

startups om deel te nemen aan een mooi

van de nieuwste en slimste gebouwen van

Algemeen directeur Jo De Boeck van Imec

programma. Twice verzorgt de benodigde

de regio is op de tweede verdieping een

Nederland ervaart het ecosyteem en de

infrastructuur van de partners in de Hub.

testruimte gecreëerd. Deze zomer tekenden

samenwerking tussen de kennisinstellingen

“Als tech startup kun je

de founding fathers, waaronder de HTCE als

als zeer waardevol. “Ik ben vooral benieuwd

in een vroeg stadium al meedenken over

campusontwikkelaar, en Twice, als organisatie

naar de feedback van de gebruikers en welke

innovatieve oplossingen op het vlak van vitale

om bedrijven toegang tot de hub te geven, de

nieuwe vraagstukken dat gaat opleveren.”

werkomgeving. Je hebt de kans om samen te

formele samenwerkingsovereenkomst. Tijdens de ondertekening lichtten de partners (Fontys, imec, TNO, TU/e, Twice en HTCE) toe wat de waarde van de Workplace Vitality Hub

door deelname

werken met mooie bedrijven!”

“Ik ben vooral benieuwd naar de feedback van de gebruikers en welke nieuwe vraagstukken dat gaat opleveren.”

is voor zijn of haar instelling.

Ook High Tech Campus Eindhoven ziet grote voordelen in het ontwikkelen van een fieldlab samen met de huurders op de campus. “Mooi dat we de kennis- en onderwijsinstellingen

Arnoud de Jong, directeur Industrie van TNO ziet

betrekken bij thema’s als duurzaamheid en

Zo benadrukte Joep Houterman, voorzitter

de nieuwe hub als ‘spot-on’: “De vraag waar je

vitaliteit. Ik ben erg blij met dit initiatief.”, aldus

College van Bestuur Fontys, de praktijkgerichte

iedereen over hoort is: hoe gaan we weer terug

Freek Smolders, directeur van HTCE.


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

WORKPLACE VITALITY HUB OFFICIEEL VAN START

De opening werd afgesloten met demo’s op

het gebied van vitaliteitsinnovatie. Zo kon je kennismaken met de vitality chair van TNO/ imec, de ‘Office agents’ en ‘Work walk’ van Fontys/TUe. Ook Spacewell, Zens, Ahrend, Eyrise, Beyond Eyes en Sparckel waren aanwezig om te laten zien met wat en hoe zij straks willen samenwerken in de Hub.

“Ik ben erg blij met dit initiatief.”

TWICE EINDHOVEN B.V. Postbus 8026 5601 KA Eindhoven M +31 (0)6 51 17 27 56 T +31 (0)40 851 65 65 E

s.vandeschoot@twice.nl

I

www.twice.nl

BEZOEKADRES: High Tech Campus 10, Eindhoven

25


27

Sportplein Eindhoven is een samenwerkingsverband van praktijken die actief zijn bij u in de buurt. De volgende disciplines staan voor u klaar: • (sport) Podotherapie • (sport) Fysiotherapie • Manuele therapie • Osteopathie • Dry needling • Voedingsadvies

Voor iedereen optimale zorg! Zowel sporter als niet sporter. U kunt zonder verwijzing van een arts bij ons terecht voor: • Behandeling van klachten aan wervelkolom, peesproblemen en problemen aan voeten; • Revalidatie na bijvoorbeeld knie- en heupoperaties; • Conditieopbouw na hartklachten en hartoperaties; • Bewegingsanalyses voor hardlopers; • Behandeling van chronische klachten met nieuwe behandelwijzes zoals dry needling; • Core-stability (= romp) training; • VO2 max testen. Er is nu een gratis inloopspreekuur bij Sportplein Eindhoven. U kunt terecht voor advies en beoordeling van klachten door een expert op het gebied van het bewegingsapparaat.

Iedere dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur Wij zijn aangesloten bij de registers van alle beroepsverenigingen. Verzekeraars vergoeden onze behandelingen geheel of gedeeltelijk.

www.sportpleineindhoven.nl • info@sportpleineindhoven.nl JC Dirxpad 7 • 5631 BZ Eindhoven • +31 (0)40 760 00 90 HET VOETBAL LUISTERT EINDELIJK

PARTNERS IN SPORTMARKETING


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

27

NLINVESTEERT LANCEERT INNOVATIEF KREDIETFONDS VOOR HET MKB Platform koppelt ondernemers met groeiambitie aan particuliere beleggers FINANCIERINGSPLATFORM NLINVESTEERT LANCEERT EEN NIEUW, INNOVATIEF KREDIETFONDS VOOR MKB-BEDRIJVEN. DIT FONDS MAAKT VIA COFINANCIERING 50 MILJOEN EURO AAN NIEUWE KREDIETEN MOGELIJK. VEEL MKB-ONDERNEMERS ZITTEN TE SPRINGEN OM FINANCIERING MAAR KRIJGEN DIE NIET VANWEGE DE TERUGTREKKENDE ROL VAN BANKEN. “NLI BEDRIJFSLENINGENFONDS BIEDT EEN OPLOSSING DOOR ONDERNEMERS EN PARTICULIERE BELEGGERS SAMEN TE BRENGEN: BEDRIJVEN KRIJGEN FINANCIERING OP MAAT; BELEGGERS EEN GOED RISICORENDEMENTSPROFIEL", ALDUS DIRKJAN TAKKE, OPRICHTER VAN NLINVESTEERT. MKB-bedrijven leveren in Nederland 70% van

banken minder risico nemen, financieren zij

bedrijfsleningen

de werkgelegenheid en meer dan 60% van het

tegen een scherpe rente tussen de 1 en 3%.

nettorendement zal naar verwachting tussen

BBP. Deze motor van de Nederlandse economie

De beleggers nemen meer risico en ontvangen

de 7 en 7,75 procent liggen. “Op basis van

heeft na de lockdowns echter moeite om

daarom gemiddeld 8%. In de mix betaalt de

ons meerjarig trackrecord is dat een reële

de eigen groei bij te houden. Dit vereist

ondernemer gemiddeld 4-5%.

verwachting. Beleggers stimuleren bovendien

investeringen en dus kapitaal. Nederlandse

verlaagt

het

risico.

Het

economie, werkgelegenheid en welvaart. Dat

banken hebben echter een stap teruggedaan

NLI

in kredietverlening, mede onder invloed van

BELANGEN

steeds strengere regelgeving. Banken nemen

BELEGGERS

daardoor steeds minder risico’s en moeten

Ook het nieuwe fonds staat volop in de

Het fonds kent een looptijd van 8 jaar en

enorme

andere

belangstelling. In enkele weken tijd is er 6

beleggers

partijen zoals NLInvesteert het risicovolle deel

miljoen euro toegezegd, van de totaal op

uitkeringen. Gedurende de eerste 5 jaar

van de lening faciliteren zijn banken echter

te halen 20 miljoen euro. Samen met de

worden

toeschietelijker,

bankfinanciering in de mix leidt dit tot een

het fonds geherinvesteerd en in de jaren

(eerste) boost aan financieringspotentieel van

daarna krijgen beleggers ook de aflossingen

50 miljoen euro voor het MKB.

stapsgewijs uitgekeerd. Het fonds richt zich op

Het

buffers

aanhouden.

onafhankelijke

NLInvesteert

biedt

Als

financieringsplatform bedrijven

financieringsoplossingen.

Deze

sinds

BEDRIJFSLENINGENFONDS VAN

KOPPELT

ONDERNEMERS

ÉN

2015

oplossingen

mag je best een belangrijke maatschappelijke impact noemen”, aldus Takke.

krijgen aflossingen

maandelijkse van

rente-

leningen

door

financieringen aan ondernemingen met een “Gebaseerd op onze ervaringen met de

gezonde cashflow en pas na een zorgvuldige

bestaan uit een kapitaalmix van banken,

individuelen

risicoanalyse (de zogeheten NLI Score) en een

alternatieve financiers, crowdfunding via het

verwachten we dat we het streefgetal al in

platform van NLInvesteert en vanaf nu ook

enkele weken zullen bereiken”, stelt Takke.

door een fonds dat leningen bundelt.

Gemiddeld krijgen beleggers op het platform

projecten

op

ons

platform,

afweging van risico en rendement.

ruim 8 procent* rente op (hun deel) van de

OVER NLINVESTEERT

Particuliere beleggers zijn enthousiast over het

leningen aan het MKB bij een laag risico. Het

NLInvesteert gelooft in het belang van

platform. “De leningdelen via ons platform zijn

defaultcijfer is nog geen 0,5 procent. “Die lage

bereikbare financiering voor het MKB. Daarom

doorgaans binnen een dag gefinancierd, door

uitval is het gevolg van onze strenge selectie

organiseren wij zakelijke financiering bij

beleggers”, zegt Dirkjan Takke. “Zo maken we

en omdat we gedurende de looptijd betrokken

ondernemers in de buurt. Ondernemers maken

mogelijk dat MKB-ers toch financiering krijgen.

blijven en bijsturen indien nodig”, licht Takke

hun dromen waar en een breed spectrum

Beleggers verstrekken het meer risicovolle

toe. “Wij letten voornamelijk op de cashflow.”

van financiers levert haar bijdrage. Daarnaast ontvangen

kapitaal en verlagen daarmee het risico van de bank,”, aldus Takke.

private

investeerders

(equity/

Het NLI Bedrijfsleningenfonds is opgericht om

achtergestelde leningen) een goed rendement

vermogende particuliere beleggers met een

op hun vermogen.

Sinds 2015 heeft het platform voor 360 miljoen

minimale inleg van 100.000 euro een gespreide

euro aan MKB-financiering gezorgd en is

belegging in een pool van bedrijfsleningen te

daarmee marktleider in Nederland. Omdat

bieden. Die spreiding over een groot aantal

Meer informatie: www.nlinvesteert.nl


Al meer dan 15 jaar creatief in buitenreclame

ABC MEDIA | Plataan 36 | 5682 GM Best | Tel: 0499 - 32 47 52 | www.abcmedia.nu

ABC MEDIA

T H E M U L T I M E D I A A G E N C Y Ad’s, Brands & Creation Advertising, Branding & Creation


GOEIE ZAKEN ZAKEN SUCCESVOL SUCCESVOLONDERNEMEN ONDERNEMEN

25 29

PLAN VERMOGENSOVERDRACHT AL TIJDENS LEVEN! DE ECONOMIE TREKT AAN, DE HUIZENMARKT TREKT AAN, DE CONSUMENTEN HEBBEN WEER MEER VERTROUWEN, KORTOM: DE (CORONA) CRISIS LIJKT BEZWOREN. OOK DE GEMIDDELDE NALATENSCHAP IS GROTER DAN ENIGE TIJD GELEDEN. NIET ALLEEN ERFGENAMEN, OOK DE FISCUS ZAL DAAR BLIJ MEE ZIJN. NU IS ONZE NATIONALE SPORT NATUURLIJK HET VERMIJDEN VAN BELASTINGEN, EN ZOLANG DAT MET LEGALE MIDDELEN GAAT IS DAAR WEINIG OP TEGEN. DUS IS DE VRAAG: HOE MOET IK HANDELEN ZODAT DE ERFBELASTING ZO LAAG MOGELIJK UITVALT? Het advies om te zorgen dat vermogen fis-

lijk de reden dat ze ooit gemaakt zijn? Zijn ze

caal-vriendelijk overgaat naar een volgende

op dit moment nog nodig of nuttig, of zitten

generatie noemen we “estate planning”,

ze ons eigenlijk eerder in de weg?

ook te vertalen als “nalatenschapsplanning”. (of

partnerschaps-

mr. Jacqueline Siem A Sjoe-Erdkamp

De meeste mensen zullen denken dat een

Huwelijksvoorwaarden

testament het belangrijkste is. Dat is niet per

voorwaarden) leggen vast wat het vermogen

definitie zo. De notaris denkt bij estate plan-

van beide echtgenoten is ten tijde van het

een “nalatenschap”. Door nivellering van de

ning aan het volgende rijtje: huwelijksver-

tekenen van de akte, en hoe de echtgenoten

nalatenschap bereik je al gauw een verla-

mogensrecht, testament, schenkingen, ver-

daar in de toekomst mee willen omspringen.

ging van de erfbelasting. Wij kunnen hier-

zekeringen.

En het maakt nogal verschil of Jan en Annie

over adviseren, zodat er na een overlijden

bij de notaris zijn geweest omdat Jan een risi-

geen vervelende verrassingen zijn.

Daarnaast besteden we aandacht aan inter-

covolle onderneming wilde overnemen en

nationale aspecten (buitenlands vermogen),

nu ondernemer in ruste is, of dat Annie wilde

en aan het levenstestament, om te zorgen

voorkomen dat Jan haar om het geld trouwde

NOTARISHUYS VELDHOVEN

dat iemands plannen en ideeën worden uit-

en na korte tijd met haar familiekapitaal aan

Dorpstraat 158

gevoerd of voortgezet.

de haal zou gaan na een echtscheiding.

5504 HM Veldhoven

Wanneer dus een echtpaar bij de notaris

Wanneer we nu de huwelijksvoorwaarden

komt voor een advies is de eerste vraag: Zijn

zouden opheffen en een (algehele) ge-

er huwelijksvoorwaarden of partnerschaps-

meenschap van goederen creëren, worden

voorwaarden? Hoe zien die voorwaarden

de vermogens van beide echtgenoten gelijk

eruit? Zijn ze wel nageleefd? Wat was eigen-

aan elkaar. “Vermogen” heet na overlijden

T: 040 – 230 94 94 www.notarisveldhoven.nl


ERGON GASTHEER VAN REGIONALE BANENMARKT

ELKAAR WEER ONTMOETEN EN VINDEN IN HET MKB VACATURECAFÉ


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

31

Na een pauze van twee jaar werd onlangs het MKB VacatureCafé weer geopend. In samenwerking met StartPeople, het Werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven en Ergon organiseerde MKB Eindhoven de banenmarkt voor de regio. Meer dan 40 bedrijven boden tijdens de bijeenkomst vacatures aan in verschillende branches en op alle niveaus. In totaal werden er een kleine 200 banen aangeboden. Opvallend was en is te zien hoe snel de krapte op de arbeidsmarkt weer toeslaat nu de regels omtrent corona worden versoepeld. En dus was de (her) opening van het VacatureCafé een logisch gevolg.

Want, de opzet van deze regionale banenmarkt heeft zich al bewezen. Tijdens Eerdere edities werden al honderden werkzoekenden met succes aan regionale werkgevers gekoppeld. En ook nu was de vibe weer ontzettend positief. In een ongedwongen, dynamische sfeer ontmoetten ruim vijftig regionale werkgevers zo’n tweehonderdvijftig werkzoekenden uit de regio Eindhoven. Het MKB Vacaturecafé is daarmee dé plek voor werkgevers om zich te presenteren aan potentiele werknemers en vice versa. Twee keer per jaar wordt er een Vacaturecafé georganiseerd, een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en bedrijven. Leden van MKB Eindhoven betalen 195 euro en niet leden 295 euro per Vacaturecafé. Dit is inclusief de vacatureservice op mkbwerkt.nl waar zij onbeperkt vacatures voor de regio Zuidoost-Brabant plaatsen. En het doorplaatsen van een vacature op facebook Vacaturecafé. Werkzoekenden worden via (social) media geworven. Werkgevers krijgen in korte tijd een

MEER WETEN EN AANMELDEN VOOR HET

eerste indruk van geïnteresseerde kandidaten. Is de match gemaakt, is

VOLGENDE VACATURECAFÉ

het aan werkgever en kandidaat vrij om zelf een afspraak in te plannen

Bel of mail Simone Blommers

en de sollicitatieprocedure met elkaar in te gaan. Met hopelijk een

06 52 74 79 79 of mail naar

geslaagde en langdurige relatie tot gevolg.

s.blommers@mkbeindhoven.nl


NIEUW: Hybride e n flexibele huurvorm en

BUILDING HIGH TECH SUCCES DE SLAGINGSKANS VAN (JONGE) GROEIENDE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN. DAT IS WAAR TWICE VOOR STAAT! Om als innovatief bedrijf succesvol te kunnen groeien dien je te beschikken over een stimulerende omgeving die je bedrijf echt vooruit brengt. Met Béta en Mμ op de High Tech Campus en Catalyst, Twinning en Alpha op de TU/e Campus, bieden we jouw bedrijf die omgeving. Vijf unieke hubs en een bijzonder netwerk van technologiebedrijven, ambassadeurs en onze aandeelhouders (BOM, Brainport Development, Rabobank regio Eindhoven, Gemeente Eindhoven en TU/e), waarin je geholpen wordt met business development, netwerken en financiering. Wat krijg je? Community +100 bij TWICE gevestigde innovatieve bedrijven High-level

Voorzieningen op het hoogste niveau; van vergaderruimten tot serverruimte.

Full-service

Geen omkijken naar energie, afval, ICT, telefonie, post, koffie, printers, etc.

Flexibiliteit

Doorlopend 4 maanden opzegtermijn en groeimogelijkheden van 25m2 tot 500m2.

Advies

Experts helpen je bedrijf verder, van samenwerking tot financiering.

Waar werk je? TU/e Campus | Twinning, Catalyst en Alpha De TU/e Campus is de thuisbasis van ca. 100 bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties. Catalyst en Twinning zijn dé locaties om hier te ondernemen en de samenwerking op te zoeken. Nieuw op de TU/e Campus: Alpha, dé ideale plek voor ambitieuze (student) ondernemers en jonge startende (technologie)bedrijven. High Tech Campus Eindhoven | Béta en Mμ Meer dan 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers werken — op de slimste m2 - aan de technologieën en producten van morgen. Béta en Mμ vormen een ideale plek om hier de samenwerking op te zoeken.

AI vanaf € 258,- per maand incl. energie en servicekosten (kantoor tot 4 personen) werk je in een stimulerende omgeving, word je volledig ontzorgd en maak je onderdeel uit van een uniek ecosysteem.

www.twice.nl


“WAAR STA IK, WAAR WIL IK NAARTOE ÉN HOE KOM IK DAAR?” Hoe staat jouw bedrijf ervoor en wat is ervoor nodig om je doelen te behalen? Vragen waar je als ondernemer in deze uitzonderlijke tijd graag antwoord op wil. Eddy van Kemenade van accon■avm in Veldhoven gaat graag met jou aan de slag. Het startpunt daarvoor is de accon■avm Bedrijfsscan, waarmee je je hele bedrijf onder de loep neemt. En zo concrete verbeterpunten ontdekt voor de toekomst.

BEDRIJFSSCAN HELPT DOELEN BEHALEN

VOORUITKIJKEN IN UITDAGENDE TIJDEN

passie hebt voor je vak en er goed in bent. Veel

VERRASSENDE UITKOMSTEN

Eddy is Bedrijfskundig Adviseur bij accon■avm

ondernemers krijgen later een andere rol, meer

Eddy: “Ik neem vaak collega’s mee als ik

en werkt vanuit Veldhoven. Hij vertelt waarom

leidinggevend. Dan komen er ook taken op je

met mijn klanten de bedrijfsscan invul. Daar

nú een goed moment is om vooruit te kijken

pad, waar je niet helemaal in thuis bent. Denk

komen vaak thema’s aan het licht die nog

als ondernemer. “Over het algemeen herstelt

bijvoorbeeld aan HR-zaken. Daar komt veel bij

niet eerder besproken zijn. Bij de bespreking

de economie beter dan we in eerste instantie

kijken, als je kijkt naar wet- en regelgeving en

van de jaarrekening gaat het vaak over cijfers,

gedacht hadden. Hoewel er natuurlijk bedrijven

administratieve lasten. Uit zo’n scan kan komen

maar bijvoorbeeld nauwelijks over de missie

zijn die veel last hebben (gehad) van de

dat je je HR-zaken slimmer kan inrichten. Of dat

en visie van de ondernemer. De scan helpt

coronacrisis, dat zie ik ook in onze regio. Ik kan

het loont om een deel uit te besteden, waarin

ondernemers en ons dus ook om een nóg

me voorstellen dat ondernemers veel aan hun

onze werkgeversservice je kan ontzorgen.”

breder beeld van een onderneming te vormen.

hoofd hebben. Juist dan is het belangrijk om

En dat komt onze dienstverlening ten goede.

ook vooruit te kijken. De crisis heeft bij veel

VOOR ELKE ONDERNEMER

Zodat we je als één team kunnen helpen om

bedrijven voor het besef gezorgd dat zaken

De resultaten van de accon■avm Bedrijfsscan

je doelen te behalen en je kunt ondernemen

anders kunnen, of zelfs moeten.”

helpen dus om je koers bij te stellen en meer

vanuit jouw passie en ambitie. Bel me gerust

uit je onderneming te halen. Waar nodig met

als je meer wilt weten.”

ACCON■AVM ALS SPARRINGPARTNER

ondersteuning van een specialist, bijvoorbeeld op juridisch of financieel gebied.

MEER WETEN

knelpunten in beeld te brengen én om kansen

Eddy legt uit hoe hij werkt: “Je vult de

accon■avm adviseurs en accountants

te signaleren. Eddy: “Met de scan neem je niet

bedrijfsscan samen met mij als adviseur in, dat

De Run 4210 | 5503 LL Veldhoven

alleen je financiën onder de loep, maar je hele

duurt ongeveer 2 uur. Daarna ontvang je een

T: 088 – 44 69 00 9

bedrijfsvoering. Hoe staat het bijvoorbeeld met

uitgebreide rapportage en een samenvatting

veldhoven@acconavm.nl

jouw personeelsmanagement of eventuele

met concrete verbeterpunten. Dit traject

www.acconavm.nl/contact/veldhoven

bedrijfsopvolging? Ook gaan we terug naar

bieden wij, vanuit onze zorgplicht naar onze

de basis: wat is jouw missie en visie? Veel

klanten, gratis aan. Vervolgens schakelen wij

besluiten neem je als ondernemer vaak alleen.

onze specialisten in en zetten we een duidelijk

Dankzij de scan krijg je een frisse blik op zaken,

actieplan met tijdspad op.”

De

accon■avm

Bedrijfsscan

helpt

om

onderbouwd met adviezen van een adviseur.” Welke inzichten biedt de scan bijvoorbeeld als het gaat om personeelsmanagement? Eddy: “Als ondernemer ben je begonnen omdat je

“Je krijgt antwoorden en kunt met een duidelijk actieplan aan de slag.”35 ERGON Rooijakkersstraat 3, 5652 BA Eindhoven E-mail: info@ergon.nl Telefoonnummer: 040 238 77 77 Website: www.ergon.nl

HET IS GEEN KWESTIE VAN DURVEN, MAAR VAN WILLEN Angelique Wijnen maakte in 2020 haar droom waar: een (biologische) vers(super)markt met een proefkeuken en academy aan de Eindhovense Roostenlaan. Duurzaam en sociaal ondernemen staan centraal bij haar bedrijf ‘Liek’. Samen met Ergon maakte ze daar heel praktisch werk van. “Laagdrempelig, toegankelijk

TOPPER IN HET TEAM De positieve insteek en praktische ondersteuning van Ergon vindt Angelique belangrijke pluspunten. “Daardoor wordt werkgelegenheid voor kwetsbaardere groepen niet een kwestie van durven, maar van willen.” Aan wil ontbreekt het Marco zeker niet. “Marco is oneindig positief en gemotiveerd om zijn doelen te bereiken. Met zijn vrolijkheid is hij een topper in ons team,” vindt Angelique. “Het mooie is dat hij ons ook anders naar het werk laat kijken. Marco dwingt af dat we duidelijkheid

en voor iedereen: dat zijn belangrijke

scheppen in wat we van hem verwachten en hoe we willen werken.

pijlers van Liek,” legt Angelique uit. “Voor mij was het vanzelfsprekend

Dat is waardevol, omdat je daardoor heel praktische verbeteringen in

dat er een wisselwerking moest zijn tussen verschillende activiteiten. Ik

je bedrijf kunt doorvoeren. Een mooi voorbeeld is dat het voor Marco

wil namelijk duurzaam, circulair en zo afvalvrij mogelijk ondernemen.”

lastig was dat borden met garnituursalades steeds anders opgemaakt

Wisselwerking

werden. Door zijn blik werd ik me bewust dat er ook best vaak restjes van de salades bleven staan. Daarom hebben we besloten de salade als

Voor Angelique was een wisselwerking tussen verschillende activiteiten

bijgerecht op de kaart te zetten. Handiger voor Marco én heel waardevol

vanzelfsprekend.

voor ons, omdat we daardoor de voedselverspilling verder hebben

“Klanten kunnen voor een compleet assortiment

terecht in onze vers(super)markt. Met onze academy organiseren we

teruggebracht.”

toegankelijke activiteiten, zoals kinderworkshops, etiketten leren lezen of proeverijen. En in onze proefkeuken kunnen mensen genieten van een

DUIDELIJKE DOELEN

ontbijt, lunch of borrel. In die keuken gebruiken we ook versproducten

Marco bewees al binnen enkele maanden zijn meerwaarde bij Liek. De

die anders weggegooid moeten worden, onder meer voor spreads en

samenwerking beviel zo goed, dat hij inmiddels een arbeidscontract

vullingen voor quiches. Zo voorkomen we voedselverspilling.”

heeft. Het geheim van dit succes? Angelique beantwoordt graag die vraag. “Ergon gaat uit van een goede match. Ze kijken goed of een

ONDERSTEUNING VOOR ONDERNEMER

medewerker binnen je bedrijf past en ondersteunen de ondernemer én

De proefkeuken is ook de werkplek van keukenassistent Marco. “Bij

werknemer praktisch. En Ergon is goudeerlijk. Dat zorgt dat je samen

duurzaam ondernemen hoorde voor mij nadrukkelijk ook dat je mensen

duidelijke en ook realistische doelen stelt. Dat werkt beter voor iedereen!”

met een afstand tot de arbeidsmarkt in je team opneemt,” vertelt Angelique. Doordat ze eerder minder goede ervaringen had, zocht ze nu naar een partner die goede begeleiding biedt aan de werknemer en waar nodig aan de werkgever. Die vond ze in Ergon. Angelique: “Het is fijn om te weten dat er een heel team om Marco heen staat. Die geven heel duidelijk aan wat hij nodig heeft om goed te kunnen werken. Samen bekijken we hoe we dat kunnen aanpakken en regelen.” Minstens zo belangrijk is dat Ergon ook de ondernemer ondersteunt. “Ergon kent de regelgeving en zorgt dat het voor ondernemers praktisch haalbaar is om iemand werk te bieden,” vat Angelique samen. “Zo is er een ‘no risk policy’ voor de ondernemer en laten ze regelgeving goed voor je werken. Daardoor verdient Marco een marktconform salaris, maar loop ik dankzij de looncompensatie geen extra financiële risico’s.”


op zoek naar dé perfecte interieur oplossing? Aangenaam! Wij zijn Coenenconcept, gespecialiseerd in al uw woonwensen.

Boven Zijde 4 | 5626 EB Eindhoven | 040 780 65 52 info@coenenconcept.nl | www.coenenconcept.nl


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

37

PRACTICE WHAT YOU PREACH? Het einde van jaar komt met grote stappen dichterbij. Dat betekent dat online de strijd om aandacht weer volledig los zal gaan. In een kort tempo volgen Halloween, Black Friday (Cyber Monday), Sinterklaas en Kerst elkaar op. Hoe ga jij er voor zorgen dat jij in de mailbox de gewenste aandacht krijgt? In deze periode is jouw verzendreputatie erg belangrijk en zal helpen om een plekje te krijgen in de al zo volle mailbox. Maar niet alleen in de mailbox ga je het merken, op alle online omgevingen wordt de strijd om aandacht gevoerd. Maar hoe kun jij er voor zorgen dat jij in deze

waar dit is gebeurd. Vaak ligt de oorzaak in

Corona is de online tijdbesteding de afgelopen

periode jouw plekje weet te behouden? Om te

een niet werkende combinatie van het thema’s

18 maanden anders geweest. Er zijn andere

beginnen is het belangrijk om zeker te weten

en de geïnstalleerde plug-ins of zorgt een

producten gekocht, vraag naar diensten is

dat je aan de technische spelregels voldoet. In

beperkte hosting oplossing voor fouten tijdens

veranderd. Het belangrijkste om in gedachte

de meeste e-mailmarketing omgevingen heb

een veiligheidsupdate. Heb je een goede

te houden bij het vergelijken van cijfers, zijn

je de optie om te kijken naar de status van

back-up van jouw site? Signaleer je direct de

je eigen inspanningen. Vergelijk niet blind met

jouw domein. Hier zul je doorgaans termen als

problemen? Dan is herstellen vaak zo geregeld.

eerdere periodes, maar vergelijk de periodes

SPF en DKIM zien staan; deze dienen goed te

Maar ook bij de grootste online spelers duurt

voor en na jouw inspanningen. Het zijn alleen

staan voordat je de volgende e-mail verstuurd.

het soms lang om een storing op te lossen,

jouw eigen inspanningen waar je controle

zoals we recentelijk bij de Facebook familie

op hebt en die de resultaten positief kunnen

hebben kunnen ervaren.

beïnvloeden.

het ideale moment om te beginnen met

Om het jaar af te sluiten, wil je meten op basis

#onlinezijndoenwijsamen – heb jij online

het activeren van de inactieve adressen in

van goede cijfers. Maar hoe ga je deze cijfers

ondersteuning nodig? WebVooruit denkt met

jouw mailinglijst. In de drukke periode is het

van nu vergelijken met vorig jaar? De wereld

jullie mee.

verstandig om vooral te mailen naar de actieve

is online veel in beweging geweest. Door

INACTIEVE ADRESSEN? Ook is de aanloop naar deze drukke periode

adressen uit jouw lijst. Actieve ontvangers zijn veel eerder geneigd jouw mail te openen, op links te klikken en daarmee dus jouw verzendreputatie te verbeteren. Het gedrag van de inactieve adressen in jouw lijst beïnvloed hiermee de kans op het kenmerk 'spam' voor al jouw ontvangers. WEBSITE

NIET

BEREIKBAAR

DOOR

AUTOMATISCHE UPDATE? Terwijl je bezig bent om online zichtbaar te zijn speelt er van alles op de achtergrond. Steeds vaker worden websites automatisch bijgewerkt. Het zijn meestal de wenselijke beveiligingsupdates die automatisch worden uitgevoerd. Maar wat nu als deze automatische update fout gaat? Kom je daar achter door dagelijks je eigen site te bezoeken? Moet je wachten op een melding van een klant? Hoe goed ben je daar op voorbereid? Op dit moment herstellen wij dagelijks sites


BEELDEN MET EEN BOODSCHAP

Sinds kort zit L-Mount media comfortabel gevestigd in zijn nieuwe studio op Habraken in Veldhoven. Na 5 jaar op de vorige locatie te hebben gezeten heeft Melvin (26), de eigenaar van L-Mount media de stap gezet om verder te groeien naar een grotere bedrijfsruimte. In deze nieuwe en grotere studio heeft deze allround fotograaf nog meer ruimte en mogelijkheden om zijn fotografie naar een hoger niveau te tillen.


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

Productfotografie,

portretfotografie

campagnefotografie

is

allemaal

39

en

mogelijk

in deze studio. Er is zelfs de ruimte voor het opnemen van kleine videoproducties. Met zijn technische kennis van fotografie en het gebruik van licht weet hij elk product zo vast te leggen dat je het bijna uit de foto kunt pakken en vasthouden. Zijn portretten zijn persoonlijk en maakt hij elke keer uniek door te kijken wat het beste bij de te portretteren persoon past. Melvin van Liebergen van L-Mount media heeft in zijn nieuwe studio de ruimte om te groeien en denkt daarbij graag mee met de uitvoering van de fotografie voor jouw bedrijf.

L-MOUNT MEDIA Habraken 2323F 5507TK Veldhoven www.lmountmedia.nl


GEMAK DIENT DE MENS, UW AUTO VAN BINNEN HELEMAAL SCHOONGEMAAKT.

WASHIN7 BREIDT FORS UIT MET INTERIEURSTRAAT


Recent heeft Washin7 haar locatie aan de Meerenakkerweg (industrieterrein De Hurk) fors uitgebreid met een Interieurstraat, extra stofzuigplaatsen en extra wasboxen. Frank Vekemans, eigenaar van Washin7, is trots op de nieuw gerealiseerde uitbreiding. Op een lopende band van ruim 35 meter, worden de auto’s aan de binnenkant schoongemaakt door een team van Washin7 medewerk(st)ers. Vekemans: “Voor de realisatie van ondermeer de Interieurstraat, hebben we een hal aangebouwd van 2.000 M2. Ook hebben we 4 extra wasboxen gerealiseerd en hebben we het overdekte stofzuigplein nog verder uitgebreid. Ook hebben we de bestaande hal opnieuw bestraat en nieuwe LED verlichting aangebracht. Dit jaar heeft Washin7 een tweetal nieuwe locaties geopend, te weten in Venlo en in Eindhoven op de Kanaaldijk Noord, nabij de DAF fabrieken en Praxis.Het totaal aantal staat nu op 5. Het proces gebeurt door 6 medewerk(st)ers in 8 minuten. - Het reinigen de ruiten, de automatten en het dashboard; - Het stofzuigen de auto; - De deurstijlen en dorpels worden schoongemaakt; - Indien gewenst wordt er een geurtje in de auto gespoten; - Ondertussen kunt u een gratis kop koffie nemen in een mooie wachtruimte.

Met deze uitbreiding biedt Washin7 een uitgebreide dienstverlening. - Ruim 5.000 M2 oppervlak; - 2 wasstraten met een capaciteit van 240 auto’s per uur; - Interieurstraat met een lopende band van 35 meter; - Groot overdekt stofzuigplein - 10 wasboxen - Poetsstudio voor ondermeer het polijsten van auto’s, het aanbrengen van zg. glascoatings, diepstomen en leerbehandeling.GOEIE ZAKEN ONDERNEMEN GOEIE SUCCESVOL ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

43

61

HINTS MISSCHIEN KEN JE HET SPELLETJE NOG WEL: HINTS. IN DE JAREN 80 WAS HET EEN WARE KIJKCIJFERHIT OP TELEVISIE. HET LEVERDE HILARISCHE BEELDEN OP VAN BN’ERS DIE ZICH IN ALLERLEI (VAAK ONNATUURLIJKE) BOCHTEN WRONGEN OM HUN TEAMLEDEN DUIDELIJK TE MAKEN WELK WOORD ZE ZOJUIST OP HET KAARTJE HADDEN GELEZEN. HET BLEEK VAAK NOG NIET MEE TE VALLEN OM IETS AAN DE ANDER DUIDELIJK TE MAKEN ZONDER DAARBIJ WOORDEN TE GEBRUIKEN. Dat dit spel juist in Nederland hilarische te-

En dan non-verbale communicatie. De

levisie opleverde, is geen verrassing. Als er

meeste Nederlanders die ik spreek, vinden

één land ter wereld is waar alles in woor-

zichzelf best goed in het lezen ervan. Toch

den wordt geuit, dan is het wel hier. De

blijkt de gemiddelde Nederlander het voor-

reden: de gemiddelde Nederlander is niet

al te moeten hebben van het gesproken (of

zo heel goed in lezen tussen de regels door,

geschreven) woord. Want zodra het neer-

horen van wat niet gezegd wordt en het

komt op gezichtsuitdrukking, houding en

oppikken van non-verbale signalen.

gebaren, raken veel Nederlanders in de war. Als iemand midden in de stad om zich

Misschien heb je die laatste zin nog een keer

heen kijkt, bewondert hij dan de skyline? Of

moeten lezen. “Horen wat niet wordt ge-

is hij de weg kwijt?

zegd”? Dat kan toch helemaal niet?, hoor ik je denken. Jawel, dat kan wel. Hoe iets gezegd

Vanwege de verwarring laten wij dingen

wordt, is namelijk bepalend voor hoe het

graag zoals ze zijn. Want, als iemand echt

overkomt. In spreektempo, volume of toon-

iets op het hart heeft, dan kan hij dat ge-

hoogte kan heel veel informatie liggen. Maar

woon zeggen, toch? Juist daar ligt de uitda-

dan moet je die wel oppikken natuurlijk.

ging in communicatie met de vele internationals in deze regio. Zij zijn het gewend dat er wél op non-verbale signalen wordt gereageerd. Geen reactie betekent in hun ogen geen interesse. Waarom ze zelf niet iets verbaler optreden? Juist omdat het hen geleerd is dat dat niet nodig is. Eén gebaar

MEER WETEN?

zegt meer dan duizend woorden.

Meer

weten

over

hoe

de

Nederlandse cultuur zich verhoudt

HILDE ELLERBROEK – DE GRAAFF

Werk je veel met internationals, probeer

tot die van de rest van de wereld?

dan gedeelde informatie zo expliciet mo-

En vooral hoe internationals hier te-

gelijk te maken. En stel vragen als je ver-

genaan kijken en mee om kunnen

warring voelt over non-verbale communi-

gaan? Bestel dan vandaag nog het

catie. Wacht niet tot de ander iets zegt of

boek Decoding The Dutch via:

een duidelijke hint geeft, maar neem zelf

www.universale-training.nl/

het voortouw. Dan voelt uiteindelijk ieder-

product/decoding-the-dutch/

een zich voldoende gehoord en begrepen.


VERHOOG

NOG NOOIT EERDER WERD ER ZOVEEL VAN ONS GEVRAAGD, VOORAL MENTAAL VEERKRACHT,

WEERBAARHEID,

DUURZAME

INZETBAARHEID.

WOORDEN DIE DE LAATSTE JAREN STEEDS MEER LADING EN GEWICHT HEBBEN GEKREGEN. WE WAREN AL ENIGE TIJD BELAND IN EEN TIJDPERK DAT ZICH KENMERKT DOOR EEN OVERDAAD AAN INFORMATIE, WAARVOOR ZEKER DE TERM INFOBESITAS NIET ZOU MISSTAAN IN DE DIKKE VAN DALE, MAAR ALS GEVOLG VAN DE SITUATIE WAARIN WE ONS MOMENTEEL WERELDWIJD BEVINDEN IS DE DRUK HOGER DAN OOIT TE VOREN EN VEEL EMMERS TOT HET RANDJE GEVULD. Het menselijk lichaam is een van de meest wonderlijke systemen waarvan we steeds meer geheimen ontdekken. Feitelijk zijn we een zeer vernuftig samenspel tussen gemiddeld 60 biljoen (60.000.000.000) cellen met allemaal eigen functies die continue gegevens en voedingsstoffen met elkaar uitwisselen. Alle cellen zijn exact hetzelfde met allemaal hetzelfde DNA, maar de expressie van bepaalde genen in het DNA bepaalt de functie en dat maakt een botcel een botcel, een huidcel een huidcel, een hersencel een hersencel, et cetera. De omgeving waarin de cel zich bevindt bepaalt welke genen in het DNA actief zijn en daarmee de functie van die cel. Het feit dat de functie van een cel zich aanpast aan de omgeving betekent dat het menselijk lichaam als geheel een enorm aanpassend vermogen heeft afhankelijk van de omstandigheden waarin we leven. En dat we ons dus ook ontwikkelen op basis van veranderende omstandigheden, dat is immers evolutie! Dat proces kost echter wel de nodige tijd en dat is nou net waar vandaag de dag het probleem schuilt. Sinds het eind van de 19e eeuw is de wereldbevolking explosief gegroeid van circa 1 miljard mensen naar de huidige bijna 8 miljard. Dat zijn niet alleen maar meer monden om te voeden, maar ook minder beschikbaar aardoppervlak om voedsel te verbouwen, want ze zullen toch ergens moeten wonen. Dankzij verbeterde landbouwtechnieken en wijze van voedsel conserveren hebben we die groei bij nog kunnen benen, maar dat heeft wel andere gevolgen. De bodem is de laatste 20 jaar steeds verder uitgeput geraakt doordat er te weinig tijd is deze te laten herstellen na de oogst. Dat betekent dat vitaminen en mineralen steeds minder beschikbaar


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

45

G JE VEERKRACHT zijn in de grond en wat niet in de grond zit kan

nieuwe verbindingen in het brein, maar ook

recentelijk ook voor herstel van lange klachten

ook niet in de groente of fruit komen die daar op

voor een optimale functie van alle cellen.

na een COVID infectie.

Veel mensen hebben dat reeds ondervonden,

We verzorgen tevens workshops en lezingen

Naast groente en fruit wordt er uiteraard ook

niet alleen voor het verbeteren van de

over dit thema en hebben voor bedrijven een

meer vlees en vis geconsumeerd dus ook daar

vaardigheden voor hogere prestaties, maar

Corporate Wellness programma. Graag meer

hebben de nodige veranderingen plaats moeten

vooral ook voor herstel. Herstel van een

weten? Neem contact met ons op via info@

vinden om al die hongerige monden te voeden.

ongeval, traumatische stress, angststoornissen,

marvaloushealth.com of neem een kijkje op

Er zijn fokkerijen gekomen om meer rund- en

concentratie problemen, depressie, burn-out en

onze website op www.marvaloushealth.com.

wordt verbouwd. Wel vers, maar arm!

varkens-, en kippenvlees en eieren te kunnen produceren. Deze dieren leven niet meer in

www.instagram.com/marvalous_health/

de natuurlijke omgeving waarin ze waren

www.facebook.com/marvaloushealth

geëvolueerd en krijgen kunstmatig voer wat

www.linkedin.com/company/marvalous-health

niet per definitie slecht is, maar zeker anders dan de natuurlijke samenstelling. Bovendien wordt de meeste voeding voor - mens én dier bereid met plantaardige oliën, de zogenaamde omega-6 vetzuren. Deze zijn essentieel en hebben we nodig in ons dieet, maar ze zitten tegenwoordig in zoveel producten dat we er vrachtwagenladingen teveel van binnen krijgen. Bij Marvalous Health zijn we gespecialiseerd in het herstellen en verbeteren van de fundamentele

processen

van

binnenuit.

Feitelijk door het lichaam op basis van de eigen natuurlijke processen te ondersteunen m beter om te kunnen gaan met de uitdagingen waar we vandaag de dag mee te kampen hebben. Het concept wat we daarvoor hebben ontwikkeld heet het Body & Brain Fundamentals concept. Hierbij maken we gebruik van geavanceerde brein training software die ontwikkeld is aan de universiteit van Montreal door professor Jocelyn Faubert en NeuroTracker, met wie we nauw samenwerken. Deze fitness voor je hersenen, die we Neuro Fitness Breintraining noemen, stimuleert de aanmaak van nieuwe verbinding in je brein, waardoor de hersencapaciteit toeneemt en je figuurlijke emmertje dus groter wordt. Twee hoogwaardige, 100% natuurlijke supplementen maken integraal onderdeel uit van de training. Ze bevatten de bouwstenen die in onze voeding in te hoge mate ontbreken en nodig zijn voor zowel de aanmaak van de


NEDERLANDS KAMPIOE ROLSTOELHOCKEY ZOEK Elektrisch rolstoelhockey is een van de weinige sporten die mensen met een zware lichamelijke beperking in teamverband kunnen beoefenen. Je moet behendig zijn met stoel én stick, spelinzicht hebben en tegen een stootje kunnen.

Als je alle sporten bekijkt, is GP Bulls met 31

Behalve het sportieve aspect is ook het sociale

leden maar een kleine club. Maar binnen het

gebeuren erg belangrijk. De trainingen zijn

elektrisch rolstoelhockey is het juist een hele

belangrijke uitstapjes. Vriendschappen ontstaan

grote vereniging. Wat wordt nagestreefd, is

en er zijn diverse gezamenlijke activiteiten.

het behouden van het familiegevoel. Tijdens

Dit geldt ook voor de ouders. Zij vinden steun

trainingen en wedstrijden in het Indoor

bij elkaar.

Sportcentrum in Eindhoven zijn er veel ouders

De spelers en speelsters zijn – zoals dit heet

aanwezig. Dit is wel zo prettig, want onze

– geclassificeerd. Dit betekent dat ze qua

leden hebben over het algemeen vaak hulp

zwaarte van hun handicap worden ingedeeld

nodig. Als er wat gebeurt – denk aan een breuk

in klassen. Hoe goed kunnen ze zich bewegen?

bijvoorbeeld – dan is er altijd wel iemand die

Wat is hun kracht en hun behendigheid? In

verpleegkundige hulp kan bieden.

totaal mag je als team twaalf punten binnen de


EN ELEKTRISCH KT SPONSORS

Eindhoven Atletiek, firma Buchrnhornen en studenten van Fontys Eindhoven. Zoals iedereen wellicht kan begrijpen is het elektrisch rolstoelhockey een hele dure sport omdat elke speler een sportrolstoel heeft, die ongeveer 20.000 euro kost. Ook de zaalhuur en het vervoer is een grote kostenpost. De Stichting GP Bulls houdt zich bezig met het zoeken van sponsors. Ook de ouders en de spelers proberen

lijnen brengen. Dus de beste spelers kunnen

Het internationale toernooi wat gepland

een steentje bij te dragen. Bedrijven en

niet altijd tegelijkertijd opgesteld worden.

stond voor augustus jl. is helaas door het

begunstigers, die een bijdrage willen geven,

Het is soms wikken en wegen en afhankelijk

Covid virus niet doorgegaan. Dit was een

kunnen zich bij ons melden. (0653466718).

van hoe je wilt spelen. Het lukt blijkbaar heel

hele grote teleurstelling want dit is een

aardig want het eerste team is nu vier keer

prachtig evenement wat al vijf keer eerder is

Ondanks dat de Koninklijke Nederlandse

achterelkaar landskampioen geworden. Het

georganiseerd. We gaan vol goede moed aan

Hockeybond

vele werk werpt zijn vruchten af.

de slag voor 2023.

mindervaliden

GP Bulls

heeft zeven spelers in de voorselectie van het

(KNHB)

ondersteund, staat het

Nederlands team en uiteindelijk zijn er vijf mee

Voor 2 januari 2022 staat de GP loop gepland.

budget helaas op nul,

naar het WK geweest.

De GP Bulls heeft voor het eerst de totale

aldus Alle kosten zijn

Ook de drie overige teams spelen heel

organisatie op zich genomen, in samenwerking

voor eigen rekening.

verdienstelijk.

met Oranje Rood, Gemeente Eindhoven,

het

sporten

voor


S S E N L L E W E T A R O CORP OTIVATIE M E K IE S IN R T ACHT & IN R K R E E V E J G VERHOO

Sinds 2015 tonen CBS cijfers aan dat meer mensen uitvallen als gevolg van psychische klachten dan door fysieke aandoeningen. Bij langdurig verzuim (>6 weken) wordt 37% veroorzaakt door psychische klachten. jaarcijfers en dat is verraderlijk, vinden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Juist nu we weer langzaam terug gaan naar een normale samenleving zijn veerkracht en veranderbereidheid essentieel.

Meer dan 1.000.000 mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes Gemiddeld verzuim MKB 1-10 medewerkers 11-50 medewerkers 51-200 medewerkers 201-500 medewerkers 500+ medewerkers

3,6% 4,8% 4,4% 4,7% 4,7%

GEZONDE WERKDRUK VS. ONGEZONDE WERKSTRESS Werken is gezond en werkdruk is niet persé slecht. Sterker: we hebben werkdruk nodig om prestaties te leveren en het kan zelfs leiden tot ‘flow .’ Is de spanning te groot , dan kan gezonde werkdruk omslaan in stressklachten. Onze prestaties, ons welzijn en zelfs onze gezondheid kunnen hieronder lijden. Alles draait om de juiste balans. Als gevolg van teveel prikkels en een te beperkt cognitief vermogen (lees: te weinig hersencapaciteit) is de balans enorm verstoord. Hierdoor is tevens de psychosociale arbeidsbelasting hoger dan ooit.

De gemiddelde verzuimduur voor een werknemer met psychische klachten is 228 dagen

BODY & BRAIN FUNDAMENTALS Onze hersenen zijn de centrale computer die zowat alle processen in het lichaam aanstuurt en daarvoor samenwerkt met de darmen. En dat in een enorm complexe interactie tussen de circa 60.000.000.000.000 cellen waaruit we bestaan. Logisch dus dat het fundament van die processen op orde moet zijn. En daar is meer te winnen dan je zou vermoeden.

Neuro Fitness

Marvalous Health Body & Brain Fundamentals bestaat uit Neuro Fitness training waarmee je het aantal verbindingen en hersencellen uitbreidt, aangevuld met twee 100% natuurlijke supplementen die de essentiële bouwstenen bevatten om zowel het vergroten van hersencapaciteit te ondersteunen als ook alle cellen in het fundament optimaal te laten functioneren.

Body & Brain Fundamentals Brain Nutrition

Natural Arctic Oil

Verhogen van “Kwantiteit” en “Kwaliteit” leidt tot meer “Hersencapaciteit” Marvalous Health verzorgt presentaties en workshops over dit onderwerp en biedt Corporate Wellness assessment- en verbetertrajecten voor individuen of hele organisaties. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op +31 6 5150 2726 of via onze website www.marvaloushealth.com


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

Brainport Eindhoven is, naast de haven van Rotterdam en Schiphol door het kabinet erkend als een van de drie Nederlandse Mainports. De regio trekt veel bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben: De ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen waarmee belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg, duurzaamheid en techniek worden aangepakt. De regio staat dan ook niet voor niets bekend als de slimste vierkante kilometer van Nederland.

49

DUURZAAM TOEGANG TOT DE HELE WERELD DUURZAAM GEBOUWD VAN BOUWGROND

CONNECTIVITEIT ONTSLUITEN MET LOKALE

TOT AFWERKING

PARTNERS

Dat gebruikmaken van recyclebare materialen

Het datacenter van NorthC in Eindhoven is dus

begint al bij het bouwterrein. Zo bestaat de grond

met duurzaamheid in gedachten gebouwd.

volledig uit hergebruikt granulaat, zand en modder.

Dat is belangrijk, maar het datacenter vormt

Ook zand dat bij eerdere bouwwerkzaamheden op

natuurlijk vooral de digitale toegangspoort tot

het HTC-terrein werd afgegraven, werd tijdens de

de rest van Nederland, Europa en de wereld.

bouw van het datacenter gebruikt. Het granulaat

“Deze connectiviteit leveren we onder andere

en zand wat er overbleef is opgeslagen voor

via internationale partners, maar als grootste

hergebruik op het HTC-terrein.

regionale datacenterprovider gaan we juist

In het gebouw zelf zijn de materialen vooral

ook graag de samenwerking aan met lokale

herbruikbaar. Van de betonbalken van de fundering

en regionale spelers’, benadrukt Bloem. “Zo

tot de vloerafwerking en de tapijten. Alles is

werken we in Eindhoven nauw samen met

voorzien van een C2C-certificaat.

Breedband Regio Eindhoven (BRE). Hierdoor

NorthC draagt ook haar steentje bij aan de

kunnen we totaaloplossingen aanbieden aan

digitale en duurzame ontwikkelingen in het

WARMTEUITWISSELING MET HTC

klanten uit de regio Eindhoven met partijen

gebied met haar datacenter dat is gebouwd

De manier waarop het datacenter is gebouwd

die ze kennen en vertrouwen. Mocht een

volgens de Tier 4 norm midden op de High Tech

is niet het enige waarmee het Eindhovense

oplossing niet direct aanwezig zijn in ons

Campus (HTC). “Dit datacenter is als een van de

datacenter opvalt. Ook op het gebied van

datacenter in Eindhoven, dan kunnen onze

eerste ter wereld gebouwd volgens de cradle-

duurzaamheid is de locatie op de High Tech

klanten

to-cradle-principe’, vertelt Jarno Bloem, COO

Campus een voorloper. “We wisselen onze warme

Connect Ring. Met deze oplossing hebben

van NorthC. “Deze vorm van bouwen richt zich

lucht uit het datacenter uit met de HTC”, vervolgt

we al onze datacenters onderling verbonden

op het vergroten van positieve impact in plaats

Bloem. Zij leveren ons vervolgens weer koude

tot één groot virtueel datacenter. Toegang tot

van het verkleinen van de negatieve impact.

lucht. Op deze manier kunnen zij duurzaam hun

belangrijke internetknooppunten als AMS-IX

In het geval van het datacenter van NorthC

panden verwarmen en verbruiken wij veel minder

en NL-IX tot aan verschillende clouddiensten is

betekent het dat het zoveel mogelijk gebouwd

energie om onze apparatuur en die van onze

hiermee dus ook vanuit Eindhoven eenvoudig

is met recyclebare materialen.”

klanten te koelen.”

te regelen.”

gebruikmaken

NorthC Datacenter locatie: High Tech Campus Eindhoven

NorthC Datacenters High Tech Campus 53 5656 AG Eindhoven T: 088 623 3000 www.northcdatacenters.com

van

onze

Region


SAMEN WERKT BETER! De samenwerking tussen koffieleverancier Van Zelst en sociaal maatschappelijke organisatie Lumens uit Eindhoven gaat al erg lang mee. 30 jaar zelfs! Bouwke Fransen, Barista en tekstschrijfster bij Van Zelst gaat in gesprek met Theo van den Hoogen. Hij werkt al 35 jaar met Van Zelst. En nog steeds doen we het goed samen. Je zou kunnen zeggen dat we een koralen huwelijk vieren. En dat is niet meer zo gewoon vandaag de dag. Wat is het geheim van een lange relatie, vragen wij elkaar.

Lumens is een sociaal maatschappelijk organisatie en heeft 26 locaties in de regio Eindhoven. Op deze locaties verzorgt van Zelst de koffie en thee. Op sommige locaties zorgt Van Zelst ook voor de horecaproducten en kleine schoonmaakproducten zoals afwasmiddel en handzeep.


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

Theo is coördinator facilitaire dienstverlening bij Lumens. Zo lang als hij zich kan herinneren werkt hij al samen met van Zelst. Zelfs dus

51

Ik hoef maar te bellen en het staat klaar. En, jullie denken altijd mee en verder, jullie doen moeite.

al voordat hij bij Lumens ging werken. “Toen kwam Francien (van Zelst) nog langs. Om te vragen of alles naar wens was en voor een bakkie. En soms om nog een paar Mars’en af te leveren. Zo ging

Een goede samenwerking lijkt veel op een goed huwelijk, besef ik

dat. Nu neemt Kjeld (contactpersoon van Zelst voor Theo) het over,

steeds meer gedurende ons gesprek. De basis hiervan ligt in klik en

en met evenveel flair hoor!” Kjeld zou evengoed een pak Mars’en

vertrouwen. En natuurlijk in een goed product voor de goede prijs. Zonder

meenemen, dat verzeker ik je.

product geen samenwerking. Nota Bene: ik zou hier je man of vrouw niet meteen een goed product tegen een goede prijs willen noemen, maar toch, zonder hem/haar geen huwelijk.

Toen kwam Francien (van Zelst) nog langs. Om te vragen of alles naar wens was en voor een bakkie. En soms om nog een paar Mars’en af te leveren. Zo ging dat.

Theo geeft aan: “Iedere 3 jaar doen we een prijs/kwaliteit vergelijk. Om bij te blijven en iedereen scherp te houden.” Bij van Zelst juichen wij dit vergelijk toe. Want niemand is groot

Toen Theo bij Lumens ging werken waren de locaties eigenlijk

gebleven zonder ontwikkeling en leren. En, net als in een relatie, zul je

allemaal losse eilandjes. Sommigen werkten al samen met van Zelst.

aan samenwerking moeten willen werken. Theo vult nog aan met “We

Lumens is sindsdien hard bezig geweest om 1 organisatie te worden

kunnen altijd met elkaar praten. Het mag ook wel een keer botsen, als je

met dezelfde missie en visie. Theo heeft deze eenwording voor de

er samen maar weer uit komt.”

facilitaire dienstverlening op zich genomen en gezorgd voor 1 koffie- en theeleverancier. Van Zelst. En dat dus al 30 jaar! Wij zijn allemaal ouder geworden sinds die tijd, en gegroeid. Ook in de

We kunnen altijd met elkaar praten. Het mag ook wel een keer botsen, als je er samen maar weer uit komt.

samenwerking. Maar de basis blijft. Maar wat is die basis? Wat is het geheim van deze lange relatie? Ik bedank Theo voor een goed gesprek en onze leuke vergelijkingen. Op

BLIJVEN ONTWIKKELEN EN BOUWEN

naar nog 30 jaar!

Ik vraag Theo waarom Lumens nog steeds met Van Zelst werkt en wat die samenwerking goed maakt. “Ik hoef maar te bellen en het staat klaar. En, jullie denken altijd mee en verder, jullie doen moeite.” Er zijn nooit problemen. Dat wil zeggen: Theo hoort eigenlijk niks zijn kant op komen.

Van Zelst Automaten

Dat betekent dat het al opgelost is voordat het een probleem wordt. Dat

Looyenbeemd 1

is ook service. Theo voegt daaraan toe dat hij de manier waarop er zaken

5652 BH Eindhoven

gedaan, gecommuniceerd en aangepakt worden ook erg waardeert. “No

040-2914700

nonsense, maar met heel veel warmte, echt Brabants.”

www.zelst.nl


Het Blauwwitte bolwerk van

FC Eindhoven

Hoe gaan we te werk?

(KERNWAARDEN)

Wij brengen als club alle facetten van het voetbal samen. We hebben Profs, Amateurs, Mannen, Vrouwen, Jeugd, Futsal, Street, G-voetbal en Walking Football. We zetten de Eindhovense mentaliteit om te pionieren, creatief te zijn en onze trots en passie in, om speler, staflid, supporter, sponsor, medewerker uit te dagen altijd vooruit te willen gaan. Dit zie je ook terug in onze speelstijl: Altijd met de blik vooruit!

Wat doen we?

(BELOFTE)

• Wij zijn de club van de toekomst van Eindhoven. Wij leiden spelers op van onze eigen home ground: (regio) Eindhoven. • Wij zijn een club van alle facetten van het voetbal. Daarom stromen spelers door van amateurs van FC Eindhoven naar BVO, van Street naar Futsal, van Futsal naar Veld en vice versa. De kracht van samen is wat ons Eindhoven(aren) bindt! • Wij zijn de club waar je als Eindhovenaar graag bent. Zowel zakelijk in onze business club, op het veld als speler; van jong tot oud of op de tribune. Je bent onder Eindhovenaren. • Wij ontwikkelen Eindhovenaren, binnen en buiten het stadion, op het veld, in de zaal, op de tribune en/of op zakelijk gebied.


voorsteen

Even

Jos Walravens Club van 100

Lid zijn van de Club van Honderd is meedoen aan de sociaal maatschappelijke en sportieve ontwikkelingen van de blauwwitte jeugd van de Amateur Vereniging van FC Eindhoven. Volkssport nummer één kenmerkt zich door een grote mate van betrokkenheid, gezelligheid en onderlinge verbondenheid, waarbij de Club van Honderd met name zal investeren in de sportieve en maatschappelijke ontwikkeling van de meiden en jongens. Uw maatschappelijke betrokkenheid zullen wij kenbaar maken tijdens de activiteiten en natuurlijk voorafgaand in de publiciteit voor de evenementen.

Evenementen van de Club van Honderd • Bijdrage aan Blauwwitte familiedag • Bijdrage aan de voetbalschool • Bijdrage aan jeugdactiviteiten, zoals het deelnemen aan toernooien.

Laat van

U horen!!! Jos Walravens, sinds jaar en dag betrokken als fan en lid van de businessclub van FC Eindhoven, is de drijvende kracht achter de Club van Honderd. Hij is met name bekend in stad en regio als workcenterleider van de Ergon. E-mail: c.jansen1@onsbrabantnet.nl Tel.: 0651237806


#onlinezijndoenwijsamen 040 7 6 same 000 27 n www @webvoo .webv r oorui uit.nl t.nl

rken ning e w e u erste es di

nd it webseting - online o

k il mar e-ma

Online

Dat doen we samen. Wij zijn thuis in online, jij in jouw bedrijf. Laten we samen de juiste stappen zetten, eenmaal online begint het pas!


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

55

BLIJF BEREIKBAAR Economisch succes wordt steeds meer beïnvloed door het gebruik van moderne technologie. In Brainportregio Eindhoven zullen de factoren mobiliteit en bereikbaarheid de maat van het succes mede bepalen. Met betrouwbare en zakelijke leasing helpt abcfinance u om technologisch up-to-date te blijven. Verhoog direct uw productiviteit en versterk uw concurrerentiepositie door de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen of het vernieuwen van uw bedrijfswagens. Met innovatieve financiële oplossingen die zich richten op uw specifieke behoeften is abcfinance de sterke financiële partner voor het mkb!

Bereken DIRECT met de h andige LEASE CALCU LATOR direct uw maandbedrag!

• • • • • • • • • •

Zakelijke financial lease Zakelijke operational lease Vendor leasen Bedrijfsmiddelen leasen Machine leasen Heftruck leasen Landbouwvoertuigen leasen Vrachtwagen leasen Bedrijfswagen leasen Bedrijfsauto leasen


EVEN VOORSTELLEN:

HIGH TECH NL

Samenwerken en innoveren. Met dit credo heeft Nederland al meer dan bewezen laten zien dat we terecht een mondiale toppositie bekleden in de wereldwijde hightechsector. Een samenspel tussen het bedrijfsleven, (eind)markten, overheid en kennisinstellingen zorgt ervoor dat we slagvaardig nieuwe innovaties introduceren. Als High Tech NL vervullen we een sleutelfunctie in dit speelveld en zorgen we er met ons team en andere partners voor dat de verschillende partijen elkaar vinden, gaan samenwerken en met elkaar nieuwe innovaties kunnen ontwikkelen. Door partijen met elkaar in contact te brengen, door kennisuitwisseling of door het versnellen van innovaties door middel van (Europese) projecten. We openen deuren die anders misschien gesloten blijven. Wij focussen ons hierbij niet alleen op de hedendaagse ontwikkelingen, maar we richten onze blik ook heel bewust op toekomstige ontwikkelingen. Door mee te doen in de verschillende (technologie) roadmaps en door nieuwe markt- en technologieontwikkelingen te onderzoeken en deze bij onze leden onder de aandacht te brengen. NIET ALLEEN VOOR GROTE BEDRIJVEN TECHNOLOGIEDOMEINEN TOT VOLWASSENHEID BRENGEN

Innovatie is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven. Juist niet. De slagkracht

Zo is High Tech NL de kartrekker van Holland Robotics. Het roboticaplatform voor

en het innovatieve vermogen van startups en de Mkb-sector zijn onmisbaar in

de Nederlandse hightechbedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast verenigen

het succes van de Nederlandse hightechsector. High Tech NL richt zich specifiek

we via Holland Semiconductors de semicon (halfgeleider) sector in Nederland

op deze sectoren. Om samen te kijken naar eventuele samenwerkingspartners,

en bieden we via dit krachtige netwerk de toegang tot de juiste de juiste

relevante innovatieprojecten en door startups en Mkb's in contact te brengen

samenwerkingspartners en benodigde expertise, in binnen- en buitenland. Op

met relevante kennisinstellingen. Dat onderstreept het krachtige credo High

dit moment zijn we actief om de activiteiten op het gebied van LifeScience

Tech NL: succesvol samenwerken en innoveren.

Technologies te verenigen om de ontwikkelingen en businesskansen voor

Wilt u graag weten wat High Tech NL voor u kan betekenen? Neem contact op

deze nieuwe sector te stimuleren.

met Willem Endhoven voor uw hightechvraag.

High Tech NL bestaat uit een team van gedreven professionals met elk hun eigen vakexpertise. Maar allemaal gekenmerkt door de gemeenschappelijk deler en passie voor de hightechsector en het maken van de verbinding tussen bedrijven en personen om zo innovatie en samenwerking aan te jagen. Om al onze plannen en projecten voor de toekomst te kunnen uitvoeren zijn we op zoek naar een teamlid om ons team te versterken. FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

DE GEZICHTEN ACHTER HIGH TECH NL

Voor onze financiële adminstratie zoeken wij een financieel administratief medewerker die ervoor zorgt de administratie van onze projecten en boekhouding op orde is en blijft! Meer informatie vind je op: https:// www.hightechnl.nl/nieuws/financieel-administratieve-duizendpoot-diealle-stappen-zet-in-onze-project-en-financiele-administratie


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

BLIJF OP DE HOOGTE

57

We informeren u graag over relevante actualiteiten en bijeenkomsten binnen de hightechsector en de technologiedomeinen. Dit doen we via onze website, social media kanalen en onze nieuwsbrief. High Tech NL

Holland Semiconductors

Holland Lifescience

Holland Robotics

Schrijf u in via https://www.high-

hightechnl.nl

hollandsemiconductors.nl

Technologies

hollandrobotics.com

technl.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

Willem Endhoven

Tom van der Dussen

hightechnl.nl/biomedische-

Thijs Dorssers

zodat u op de hoogte te blijft van

productietechnologie/

Thijs.dorssers@hightechnl.nl

Willem.endhoven@hightechnl.nl Tom.van.der.dussen@hightechnl.nl

alle ontwikkelingen.

Femke Roos Femke.roos@hightechnl.nl

HOLLAND ROBOTICS

DE AGROSECTOR HEEFT STEEDS MEER MONDEN TE VOEDEN

De opmars van de robotica en aanvullende technologieën gaat in een

De wereldbevolking groeit gestaag door en dat betekent dat er steeds

razendsnel tempo. Holland Robotics is het landelijke robotica-ecosysteem,

meer monden te voeden zijn. Daarnaast zijn er diverse (internationale)

dat ervoor zorgt dat de roboticakennis in Nederland maximaal wordt

discussies over de wijze waarop we ons voedsel verbouwen, de impact

benut. Een (nationaal) samenwerkingsverband tussen industriële spelers,

op het klimaat & milieu en de beschikbare mankracht en middelen om de

eindgebruikers en wetenschapsinstellingen uit de Nederlandse hightechsector

wereld te blijven voorzien van voedsel. Naast deze uitdagingen stellen we

en andere marktsegmenten. Met als doel de innovatie en de integratie van

ook op kwalitatief aspect meer eisen aan ons voedsel en willen we inzicht

robotica in Nederland te bevorderen door een dynamische uitwisseling van

hebben in de herkomst van ons voedsel en onder andere het gebruik van

ideeën en initiatieven op het gebied van technologie, talent en meerjarige

chemische hulpmiddelen. Dit alles maakt dat de agrofoodsector aan de

onderzoeksprogramma’s.

vooravond staat van grote veranderingen. Digitalisering en robotisering zijn onmisbaar om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan.

HOLLAND SEMICONDUCTORS

Holland Robotics is nauw betrokken bij diverse (Europese) projecten op

Een technologiedomein dat volop in ontwikkeling is en kansen biedt is semicon

het gebied van voedselproductie en –voedselverwerking en zorgt er door

(halfgeleiders). In Holland Semiconductors verenigen wij het nationale netwerk

diverse activiteiten dat technologie-aanbieders en eindgebruikers elkaar

van semiconductor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de gehele

vinden in de ontwikkeling van nieuwe technologiën in deze sector. Bekijk

waardeketen van research, design, development, productie en toepassing

hier de actuele projecten: https://www.hollandrobotics.com/agrifood/

van geavanceerde IC’s, MEMS, sensoren en draadloze systemen. Via dit krachtige netwerk bieden wij toegang tot de juiste samenwerkingspartners en

AANKOMENDE EVENEMENTEN

benodigde expertise, in binnen- en buitenland.

Onderstaand een overzicht van evenementen in de komende periode. Meer informatie op de website: https://www.hightechnl.nl/agenda/

HOLLAND LIFESCIENCE TECHNOLOGIES High Tech NL ziet interessante innovatie- en business kansen voor de

23 november | online

Nederlandse hightechsector. Eén van de interessante gebieden is Lifescience

Thema Teeltplan en zaaien | lezingenreeks Tech en Tuinbouw; een

Technologies, waar met name hightechtechnologie wordt toepast ten

brug tussen boer en techneut

behoeve van stamcel productie, Organ-on-Chip, Lab-on-Chip en regeneratieve

In deze lezingenreeks, georganiseerd vanuit het project agroBOTS, gaan

geneeskunde. Een grote uitdaging binnen dit domein is de stap van lab naar

wij in op de diverse uitdagingen die robotica in de landbouw met zich

fab. High Tech NL is momenteel bezig innovatie aan te jagen in dit lifescience

meebrengt. Met vragen als: ‘Sluit mijn technologie oplossing aan op de

domein om op deze manier bedrijven en instellingen te ondersteunen voor

biologie, plantenteelt en de behoeftes van de teler?, Welke technologie

het maken van deze stap. Dit doen we door middel van het in oprichting zijnde

is beschikbaar om de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen op mijn

technologiecluster Holland Lifescience Technologies

landbouwbedrijf te ondersteunen?’ Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het thema teeltplan en zaaien. Meer info: https://www.hollandrobotics.com/agenda/webinar-themateeltplan-en-zaaien/


WAAR NEDERLAND OP TECHNOLOGISCH

MKB Robotiseert helpt ondernemers bij de

aanmeldingen het aantal beschikbare plekken

GEBIED BIJ DE MONDIALE TOP HOORT OP

eerste stappen in robotisering. Door te laten

ruimschoots overschreed.

HET GEBIED VAN ROBOTISERING, BLIJKT DE

zien welke processen je kunt robotiseren en

TOEPASSING VAN ROBOTISERING BINNEN DE

via demonstraties praktijksituaties te tonen van

Door middel van presentaties en rondleidingen

MKB-SECTOR NOG ACHTER TE LOPEN. VEEL

de verschillende

Daarnaast

werden de deelnemers geïnspireerd over

ONDERNEMERS GEVEN AAN DE NOODZAAK

gaat MKB robotiseert een opleidingsplatform

de mogelijkheden van robotisering en de

VAN ROBOTISERING WEL TE ZIEN, MAAR

oprichten waar ondernemers en medewerkers

toepassingen binnen hun eigen organisatie.

DAT DE STAP NAAR HET DAADWERKELIJK

op een praktijkgerichte manier kennis kunnen

Daarnaast was zijn er diverse contacten gelegd

INRICHTEN EN IMPLEMENTEREN IN DE

opdoen over (het werken met) robots.

voor eventuele samenwerkingen. De volgende

mogelijkheden.

PRAKTIJK VAAK NOG EEN LASTIGE BLIJKT

bijeenkomst vindt plaats in het Field Lab Robotics

TE ZIJN. VRAGEN ALS: ‘WAT KAN IK

Tijdens de eerste bijeenkomst in het Fieldlab

in Roermond. Houd de website en social

ROBOTISEREN?’, ‘HOE MOET IK BEGINNEN?’

Flexible Manufacturing (vanuit Fontys) op de

media kanalen in de gaten voor de volgende

EN ‘HOE TRAIN IN MIJN MEDEWERKERS?’

BIC in Eindhoven hebben 40 mkb bedrijven

bijeenkomsten.

KOMEN VEEL VOOR.

kunnen kennismaken met de mogelijkheden van flexibele automatisering. De interesse in het onderwerp bleek wel uit het feit dat het aantal


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

59

HET MKB IN NEDERLAND MOET MEER ROBOTISEREN

MKB Robotiseert is een samenwerkingsproject tussen fieldlabs,

kennis-

en

netwerkinstellingen,

technologie-aanbieders

en

eindgebruikers. Dit brede palet aan partners zorgt ervoor dat het onderwerp vanuit alle oogpunten bekeken wordt. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de regeling MKB!dee. De volgende partners werken samen in dit initiatief. Holland Robotics, Breda Robotics, Fieldlab Robotics, Fontys, Avans Hogescholen, Gebrema, Newton en Sensor Partners.


ToplinerRecruitment Recruitment--Heibloem Heibloem18 18 -- 5689 5689 AN AN -- Oirschot Oirschot Topliner Tel:0499-84 0499-8493 9333 33//06-42 06-4266 6688 88 45 45 www.topliner.nl www.topliner.nl Tel:


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

61

NIEUW MOBILITEITSCONCEPT BINNEN DRIESSEN AUTOGROEP: DRIESSEN E-MOBILITY

De Driessen Autogroep heeft, als één van de eerste automotive holdings, een nieuw E-mobiliteitsconcept in de markt gezet. In de modern ingerichte E-mobility vestiging in Eindhoven vindt u een ruim aanbod van nieuwe en gebruikte elektrische aangedreven voertuigen; koop en private lease. Behalve elektrische auto’s voorziet het aanbod ook in 2- en 3-wielers en bijvoorbeeld elektrische bedrijfswagens. De IBKIgecertificeerde specialisten adviseren u bovendien over maatwerk laadoplossingen, laadinfrastructuur en batterijopslag. Heeft u daarnaast behoefte aan financiering en wilt u profiteren van aantrekkelijk aanbod aan verzekeringen? Dan bent u in het Driessen E-mobility aan het juiste adres. Driessen E-mobility is namelijk het kenniscentrum voor de Brainport-regio waar specialisten klaarstaan voor alles op het gebied van duurzame en elektrische mobiliteitsoplossingen!


‘Elektrificatie’, ‘Deelmobiliteit’ en ‘Flexibiliteit’

LAADINFRASTRUCTUUR

zijn begrippen die steeds meer vorm krijgen

Thuis opladen; doen! Wij bieden niet

en relevanter worden waar het gaat om

alleen

mobiliteit. De Driessen Autogroep (h)erkent

auto’s, wij zorgen desgewenst ook dat u

deze ontwikkelingen en wil zich nu en in

thuis zorgeloos kunt opladen. Onze IBKI-

de toekomst nog meer gaan profileren als

gecertificeerde adviseurs helpen u verder

organisatie

met de hightech thuislaadoplossing van

waarbij

dergelijke

innovaties

een

ruim

aanbod

een rol spelen. Al deze nieuwe behoeften

Nederlandse

en ontwikkelingen vragen om een andere

afgestemd op uw specifieke thuissituatie

benadering van de markt.

en passend bij elk elektrisch voertuig.

“Bij nieuwe mobiliteit staat niet het middel maar de behoefte van de gebruiker centraal. Als werkgever speel je hierop in door een aantrekkelijk en flexibel aanbod samen te stellen voor je medewerkers. Wij helpen je graag!” DRIESSEN E-AUTOVERHUUR Kiezen voor Driessen E- Autoverhuur is kiezen voor gemak, vrijheid, volledige ontzorging, kwaliteit, excellente service en een breed aanbod aan E- personenauto’s en E-bestelauto’s. Dankzij het grote wagenpark met diverse topmerken heeft Driessen E-Autoverhuur altijd een geschikte huurauto die voldoet aan uw wensen en mobiliteitsbehoefte

bodem;

Cube.

elektrische

Compact,


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

63

Om deze nieuwe markten te kunnen bedienen

invulling van mobiliteitsvraag waar zowel de

zullen we nieuwe services ontwikkelen en

zakelijk als privé-rijder behoefte aan heeft.

toevoegen aan onze bestaande diensten. Hierbij Vaalserbergweg 315

kan gedacht worden aan een verscheidenheid

ZONNEPANELEN

5628 CH Eindhoven

in mobiliteitsoplossingen. Voorbeelden hiervan

Driessen

Nederland

zijn: Deelauto & Deelscooter concept, Diverse

mobiliteitsoplossingen in de breedte. Wij

www.driessen-e-mobility.nl

lease oplossingen voor elektrische voertuigen

zorgen ook voor de randvoorwaarden.

info@driessen-e-mobility.nl

(zoals Full Operational Lease, Financial Lease,

Uw laadinfrastructuur voor thuis heeft

040 - 264 65 40

Private Lease, Short Lease en abonnementen).

duurzame stroom nodig, maar u heeft nog

Maar ook autoverhuur, Elektrische fietsen,

geen zonnepanelen? Dan hebben wij een

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM

scooters, brommers en motoren in alle

interessante oplossing voor u. Driessen

U bent van harte welkom in onze showroom.

abonnementsvormen, brede mobiliteit ook op

E-mobility werkt daarvoor samen met

Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 18:00 uur.

het gebied van openbaar vervoer, parkeren, taxi

Brenergie uit Waalre. Deze service maakt

Zaterdag: 09:00 - 17:00 uur.

vervoer en het wassen van een auto middels

onderdeel uit van onze all-in oplossing. Uw

Zondag zijn wij gesloten.

een App of kaart. En wat te denken van ‘Last

elektrische voertuig opladen bij u thuis met

mile delivery’ voor duurzaam transport in de

uw eigen zonnepanelen. Duurzamer dan

stad. Het zijn oplossingen die prima aansluiten

dat bestaat niet.

op de toenemende vraag naar een andere

E-mobility

is

specialist

in


DE CIRKEL IS ROND

Soms heb je als ondernemer klanten waar je van denkt: ‘daar zou ik er wel meer van willen hebben’. Voor Dirk Jan Vermeer, eigenaar van Vermeer Vastgoed Advies, geldt dat zeker wanneer hij aan tafel zit met Bas van Rooij en Bas Lamers van BuroBas. Na een intensief traject eindigde de zoektocht naar een nieuw pand voor de Eindhovense interieurarchitecten uiteindelijk op de Laan Van Diepenvoorde in Waalre. Een traject waar de drie heren aan tafel ook met het nodige plezier aan terugdenken. “De sfeer tussen ons was altijd opgeruimd. Er was ruimte voor relativering en we hebben ook veel gelachten. Tegelijkertijd was de serieuze ondertoon nooit ver weg. We waren alle drie vastbesloten het, voor BuroBas, best denkbare pand te vinden. En ik kan niet anders zeggen dan dat dit prima is gelukt”, opent Van Rooij het gesprek.


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

65

“Wat belangrijk is, in een traject als dit, is dat je

als mogelijk nieuwe locatie voor BuroBas. Ik

samen het plan van aanpak onderschrijft, maar

heb me als het ware verplaatst in Bas en Bas

dat er wel ruimte is voor eigen inbreng”, vult

en heb door hun ogen naar de verschillende

Lamers aan. “Zo ook bij de zoektocht naar ons

opties gekeken. En uiteindelijk bleek dit in alle

pand. We hadden niet alleen harde eisen, maar

opzichten de beste keuze.“

ook zachte wensen. We wilden een pand dat

Maar niet voordat er meerdere locaties bekeken

in alle opzichten goed bij ons en onze mensen

waren. Zo kwamen interessante opties op

en onze activiteiten zou passen. En ik denk dat

Strijp-S, Strijp-T, Bedrijventerrein De Hurk en

dit bij dit pand is gelukt. We hebben het op

het NRE-terrein langs. Van Rooij: “Maar bij geen

onze eigen site omschreven als een healing

van deze locaties was het goede gevoel zo

office. Een plek waar het heel prettig werken

sterk als bij ons huidige pand. Steeds hadden

is.” Van Rooij: “We hebben dertien jaar met veel

we wel iets waardoor we niet 100% overtuigd

plezier op de Stratumsedijk in hartje Eindhoven

waren. Onbewust legden we alle opties steeds

gezeten, maar nu pas ervaar ik hoe prettig het

langs de meetlat die werd bepaald door onze

is om in alle rust te kunnen werken. Ik denk dat

huidige locatie.” Lamers: “En dat had dan met

dit de productiviteit absoluut ten goede komt.”

name met het juiste gevoel te maken. We

Een rust die onder meer gecreëerd wordt

hebben zelfs op het punt gestaan om elders

door de groene zijde met uitzicht op het

te tekenen en in het weekend ervoor besloten

Tongelreepdal, maar ook het vele glas zorgt

het niet te doen. Simpelweg, omdat we niet

voor een open en transparante werkomgeving.

het vertrouwen hadden dat we de juiste keuze

Vermeer: “Dat maakt dat ik dit pand eigenlijk

zouden maken.” Van Rooij: “En op dat moment

al vanaf het begin op mijn lijstje had staan

bleek dat we met Dirk Jan de juiste partner


hadden gekozen. Hij had begrip voor onze

geen vraag meer naar is? Dan kunnen deze

onderbuikgevoelens en gaf direct aan dat we

ook gewoon weg natuurlijk. Op deze wijze zijn

verder moesten gaan kijken. Iets waar we nu

we aan de slag gegaan met als einddoel het

met terugwerkende kracht enorm blij mee zijn.

kunnen betrekken van in onze ogen een van

Dit pand past bij ons.”

de mooiste architectonische panden in de regio.

Alleen maar tevreden gezichten dus. Maar

Een pand met een duidelijke handtekening van

waarom dan niet direct voor ‘Diepenvoorde’

gerenommeerd architect Toon van Aken die

gekozen? Deze op het eerste gezicht logische

het pand ooit voor de vestiging van zijn eigen

vraag zorgt voor veelbetekenende blikken aan

buro heeft ontworpen.”

tafel. Vermeer: “In eerste instantie dachten we

En dan is het tijd voor een korte, afsluitende

VERMEER VASTGOED ADVIES

dat het niet zou passen. Door echter kritisch

rondleiding. Lamers: “Uiteindelijk heeft deze

DIRK JAN VERMEER

te kijken naar hoeveel effectieve vierkante

zelfreflectie geleid tot een efficiënt gebruik

De Witbogt 26

meters we nu echt nodig hadden om BuroBas

van de ruimtes. En naar nu blijkt, hebben we,

5652 AG Eindhoven

te kunnen huisvesten, bleken we qua ruimte

nu we daadwerkelijk in het pand zitten, zelfs

T: 040 888 07 08

een enorme slag te kunnen maken.” Lamers:

nog ruimte om door te groeien. Een kans die

M: 06 51527148

“Een typisch gevalletje van ‘practice what

we, als het aan ons ligt, niet onbenut zullen

E: dirkjan@vermeervastgoedadvies.nl

you Preach’. We hebben onszelf uiteindelijk

laten.” Van Rooij: “Wist je trouwens, dat dit

de opdracht gegeven te kijken naar flexibele

pand ooit dienst heeft gedaan als raadszaal

werkplekoplossingen. Veel van onze mensen

van de gemeente Waalre? En raad eens wie

werken buitenshuis, thuis of op locatie bij de

de interieurarchitecten waren die voor de

klant. Dan is een eigen buro bijvoorbeeld geen

transformatie

must. Iedereen kan naar kantoor, maar in de

raadszaal hebben getekend? Ja precies, na

praktijk blijken we er nooit allemaal tegelijk

de presentatie aan de gemeente Waalre,

Laan van Diepenvoorde 8A

te zijn.” Van Rooij: “Ook zijn we drastisch op

in het voormalige bestuurscentrum van de

5582 LA Waalre

gaan ruimen. Wat hadden we nu wel en niet

gemeente, kregen we de opdracht voor het

T: 040 280 85 88

nodig? Wat kunnen we op afroep bij onze

nieuwe gemeentehuis van Waalre. Daarna

M: info@burobas.nl

leveranciers bijvoorbeeld opvragen en daarna

volgden er vele soortgelijke opdrachten voor

I: www.burobas.nl

weer retourneren. Gebruiken we alle samples

Burobas. Dus ergens zijn we ook schatplichtig

en stalen nog of zijn er materialen bij waar

aan dit pand. Wat dat betreft is de cirkel rond.”

van

kantooromgeving

naar


GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

67

ensen m k a v rvaren e , r uis om e h n n t i r s a wij alle preksp .” s n e e g b b e t e orgen s h z a t r v n e o e n é h e “Met é materieelbe pleet t m o c s ine tgever ider h en onl c a r d drijfsle e p b o , n e e V onz van de Johan

1916 Bouwplaatsservice

Met een goede voorbereiding en een uitgebalanceerde bouwplaatsinrichting staat een bouwproject al voordat de eerste paal de grond in gaat. Op basis van een doordacht ontwerp, een naadloze aanleg en een stevig plan van onderhoud is iedere bouwplaats van 1916 bouwplaatsservice klaar voor de start. Alleen behoefte aan bouwplaatsmaterieel? Bij ons vind je een compleet aanbod. 1916 bouwplaatsservice maakt werk van jouw terrein!

Een goede voorbereiding, het halve werk Dat een goede voorbereiding het halve werk is, weet ook 1916 bouwplaatsservice. Met onze jarenlange ervaring en een team van professionele vakmensen en ervaren monteurs ben je dan ook verzekerd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en een efficiënte bouwplaatsinrichting. Je voordeel doen én je winst behalen 1916 bouwplaatsservice opereert geheel zelfstandig op de markt. Dat doen we op basis van onze grote kennis en ervaring met het verzorgen van bouwplaatsinrichting en de belevering van de meest uiteenlopende woningbouw- en utiliteitsprojecten. Daar maakt ons zeer ervaren bouwplaatsinrichters. Know-how en expertise waarmee jij als bouwondernemer je voordeel doet én je winst behaalt.

Kuiper 16 5521 DH Eersel 0497 - 51 32 34 info@1916-BPS.nl www.1916-BPS.nl


fully charged compleet in E-mobility

Driessen E-mobility is de nieuwe complete en duurzame mobiliteitsoplossing van Driessen Autolease voor zakelijke en particuliere klanten.

Onze IBKI-gecertificeerde specialisten adviseren u bovendien over passende laadoplossingen, laadinfrastructuur bij u thuis of op uw locatie en bijvoorbeeld over batterijopslag mogelijkheden.

In ons E-mobility kenniscentrum in Eindhoven vindt u een ruim aanbod van nieuwe en gebruikte elektrisch aangedreven voertuigen, voor zowel koop, huur, private lease en zakelijk lease. Alle merken zijn vertegenwoordigd. Omdat een auto niet per se de enige oplossing is, vindt u bij ons ook elektrisch aangedreven 2 en 3-wielers en e-bedrijfswagens.

Heeft u daarnaast behoefte aan financiering en wilt u profiteren van onze aantrekkelijke verzekeringen, ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Zoekt u een duurzame, elektrische en flexibele mobiliteitsoplossing? Bel ons op 040-264 65 40 of breng een bezoek aan ons kenniscentrum. Onze E-mobility adviseurs staan voor u klaar.

Vaalserbergweg 315 | 5628 CH Eindhoven | T 040 264 65 40 | info@driessen-e-mobility.nl | www.driessen-e-mobility.nl

Driessen Autoverhuur

OFFICIAL CAR SUPPLIER

“Mobility in Brainport”


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.