Page 1


สารบัญ 01 I ประวัติส่วนตัว 02 I ข้อมูลการศึ กษา 04 I ผลงาน 22 I ประสบการณ์ 26 I กิจกรรม

30 I เกียรติบัตร


ประวัติส่วนตัว I 01


02 I ข้อมูลการศึ กษา


ข้อมูลการศึ กษา I 03


04 I ผลงาน

THESIS

I

โครงการเสนอแนะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผลงาน I 05

โครงการเสนอแนะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

I THESIS


06 I ผลงาน

THESIS

I

โครงการเสนอแนะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผลงาน I 07

โครงการเสนอแนะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

I THESIS


08 I ผลงาน

SKETCH DESIGN I การนาเสนอแนวความคิดในการออกแบบระยะสั้น


ผลงาน I 09

การนาเสนอแนวความคิดในการออกแบบ ระยะสั้ น

I SKETCH DESIGN


10 I ผลงาน

SHOP DRAWING I เขียนแบบ ด้วยมือ


ผลงาน I 11

เขียนแบบ ด้วยโปรแกม AutoCAD

I SHOP DRAWING


12 I ผลงาน

ออกแบบส่วนต้อนรับ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกแบบร้านขายของที่ระลึก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3D I

เขียนภาพทัศนียภาพ ด้วยโปรแกม Autodeck Revit


ผลงาน I 13

ออกแบบร้านกาแฟ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกแบบห้องอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขียนภาพทัศนียภาพ ด้วยโปรแกม Autodeck Revit

I 3D


14 I ผลงาน

ออกแบบห้องสมุด สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกแบบห้องประชุม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3D I

เขียนภาพทัศนียภาพ ด้วยโปรแกม Autodeck Revit


ผลงาน I 15

ออกแบบห้องสัมมนา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกแบบนิทรรศการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขียนภาพทัศนียภาพ ด้วยโปรแกม Autodeck Revit

I 3D


16 I ผลงาน

LOGO DESIGN I ผลงานออกแบบโลโก้


ผลงาน I 17

ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

I PACKEGING DESIGN


18 I ผลงาน

DRAWING & PAINTING I

ผลงานภาพวาด


ผลงาน I 19

ผลงานภาพวาด

I DRAWING & PAINTING


20 I ผลงาน

PHOTO I ผลงานภาพถ่าย


ผลงาน I 21

ผลงานภาพถ่าย

I PHOTO


22 I ประสบการณ์

ฝึกงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2558 – 29 กรกฎาคม 2558 ตาแหน่ง Interior Architecture บริษัท BIM ZTUDIO รับผิดชอบหน้าที่เขียนแบบ ปั้นโมเดลสามมิติ ด้วยโปรแกรมเรวิท

ฝึกสอน วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทีโ่ รงเรียนสามเสนวิทยาลัย สอนวิชาศิลปะ (ทัศนิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และวิชาจิตรกรรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประสบการณ์ I 23

สอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สอนวิชาจิตรกรรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


24 I ประสบการณ์

ผลงานนักเรียน I ผลงานนักเรียนวิชาศิลปะ ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


ประสบการณ์ I 25

ผลงานนักเรียนวิชาจิตรกรรม ม.4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

I ผลงานนักเรียน


26 I กิจกรรม

จัดงานนิทรรศการศิลปะ ที่ตลาดน้าหัวตะเข้

อบรมการออกแบบอาคารเขียว ที่ห้องสมุดสีเขียว กรุงเทพมหานคร

ค่ายอาสา โครงการปลูกป่าและบารุงโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านน้าแพะ


กิจกรรม I 27

จัดงานสัมมนา หัวข้อเรื่อง การออกแบบพิพิธภัณฑ์

จัดงานสัมมนา หัวข้อเรื่อง Active Art สอนศิลป์สร้างสรรค์

จัดงานสัมมนา หัวข้อเรื่อง เตรียมก้าวสู่การเป็นครูฝึกสอน


28 I กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมสันทนาการ รับน้องสาขา ปีการศึกษา 2556

ร่วมแสดงงานมหาสงกรานต์ 4 ภาค คณะครุศาสตร์อตุ สหกรรม และเทคโนโลยี

ร่วมขับร้องประสานเสียง KMITL CHORUS


กิจกรรม I 29

ร่วมแสดงงานเกษียณครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

ร่วมขับร้องเพลงงานปีใหม่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

จัดนิทรรศการศิลปะ ที่หอศิลป์สามเสน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


30 I เกียรติบัตร


เกียรติบัตร I 31


THANK YOU

ติดต่อ

ที่อยู่ : 210 ม. 7 บ.หนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิ ลา จ.ขอนแก่น 40110 โทรศั พท์ : 096-957-2596

Profile for I'waew Suetrong

portfolio  

portfolio  

Advertisement