Page 1

ZESPÓ£ SZKÓ£ W CZELADZI ul: Szpitalna 85 41-250 CzeladŸ (032) 265 15 15

e-mail:zssczeladz@wp.pl www.zssczeladz.internetdsl.pl

CzeladŸ

Z S

Zespó³ Szkó³ Specjalnych jest specjalistyczn¹ placówk¹ edukacyjn¹, w której ucz¹ siê dzieci i m³odzie¿, wymagaj¹ce indywidualnej pracy terapeutycznej prowadzonej przez wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹

W naszej szkole nauka przychodzi bez stresów ! Celem szko³y jest : 1 zapewnienie dobrych warunków do nauki w atmosferze zrozumienia, zaufania i tolerancji 1 wszechstronny rozwój naszych wychowanków 1 przygotowanie do ¿ycia i funkcjonowania w spo³eczeñstwie 1 indywidualne podejœcie 1 opieka psychologa i innych specjalistów 1 pomoc w rozwi¹zywaniu problemów zdrowotnych, rodzinnych i wychowawczych uczniom i ich rodzinom Warunkiem przyjêcia do szko³y jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego

NASZA OFERTA EDUKACYJNA SZKO£A PODSTAWOWA

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA

4 Klasy edukacji wczesnoszkolnej I-III 4 Klasy edukacyjno-terapeutyczne I-VI dla

Kszta³cimy w zawodach:

uczniów z upoœledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym 4 Klasy nauczania blokowego IV-VI

4 4 4 4

kucharz ma³ej gastronomii blacharz samochodowy cukiernik malarz tapeciarz

GIMNAZJUM 4 Klasy I-III dla uczniów z upoœledzeniem w stopniu lekkim 4 Klasy edukacyjno-terapeutyczne I-III dla uczniów z upoœledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym 4 Klasy nauczania blokowego IV-VI

ZAJÊCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW Z UPOŒLEDZENIEM UMYS£OWYM W STOPNIU G£ÊBOKIM

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA S¹ to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne dzia³ania maj¹ce na celu wszechstronny rozwój ma³ych dzieci. Pomoc¹ objête s¹ dzieci od chwili wykrycia pierwszych sygna³ów nieprawid³owego funkcjonowania do podjêcia nauki w szkole podstawowej, na podstawie opinii PPP.

I szkole cz 1  
I szkole cz 1  

folder o szkole

Advertisement