Page 1

červenec 2010 číslo 2 ročník XIV

čtvrtletník Matice svatohostýnské www.hostyn.cz

Snímek Ivo Buráň

Novou poutní cestu na Svatém Kopečku u Olomouce požehnal arcibiskup Jan Graubner


Zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně K první květnové neděli na Svatém Hostýně již tradičně patří oficiální zahájení poutní sezony otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a  také pouť Klubu křesťanských žen. Po slavnostní bohoslužbě v bazilice pak následovala řádná valná hromada Matice svatohostýnské v sále Svatohostýnského muzea, které se letos zúčastnilo dle prezenčních listin 271 členů. Řízením jednání valné hromady byl výborem pověřen (stejně jako v minulých letech) PhDr. Josef Juráň. Valná hromada probíhala podle schváleného programu v  přátelské atmosféře, všechny předložené zprávy i návrhy byly schváleny, včetně jednomyslného odsouhlasení usnesení. Kontrolu usnesení z minulé valné hromady provedl Ing.  Zbyněk Domanský, který konstatoval, že úkol vyřešení dopravní obslužnosti Svatého Hostýna ke spokojenosti všech poutníků a návštěvníků našeho poutního místa je dlouhodobá záležitost a výbor Matice svatohostýnské tuto záležitost trvale sleduje a bude se snažit o neustálé zlepšování celé situace. Zprávu o  činnosti Matice svatohostýnské od poslední valné hromady přednesl nový předseda Mgr. Lubomír Vývoda (ke změně došlo v listopadu 2009), který konstatoval, že se nám v minulém roce v zásadě podařilo vyrovnat s dluhy z minulých let (zbývající závazky vůči Arcibiskupství olomouckému a duchovní správě Svatého Hostýna budeme vyrovnávat formou pravidelných splátek). Kladně ohodnotil navázanou spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži i spolupráci s Radiem Proglas a s Katolickým týdeníkem. Hovořil také o možnostech získání finančních prostředků z Evropských 2

fondů (osvětlení schodiště k bazilice, rozšíření parkoviště a příjezdová cesta k poutním domům či připravovaná rekonstrukce bývalé kotelny). Informoval o aktivitách činnosti hospodářské správy MSH a vyslovil poděkování všem, kdo naši činnost na Svatém Hostýně nezištně podporují. Předsedkyně kontrolní komise MSH Ludmila Vránová informovala o práci komise a navrhla, aby valná hromada odsouhlasila přesuny hospodářských výsledků z minulých let na jiná čísla účtů. Mgr. Aleš Dufek přednesl návrh výboru na změnu stanov MSH, které by měly být schváleny na začátku valné hromady v  příštím roce. Návrh obsahuje tyto hlavní změny: – návrh na změnu jmenovaných a volených členů výboru (3 arcibiskup, 8 volených valnou hromadou) – způsob svolání mimořádné valné hromady (potřeba žádosti 200 členů místo 1/3 členů, tj. nyní více než 2000) – začlenění hospodářské správy do stanov Následovalo ocenění zasloužilých důvěrníků a členů MSH. Představení vyznamenaných provedla Mgr.  Marie Loučková. Svatohostýnskou medaili vyznamenaným předal otec arcibiskup. Poté následovala diskuze, ve které byly z řad členů předneseny některé podnětné návrhy na další činnost (vydání poštovní známky ke 100. výročí korunovace, realizace venkovního oltáře, sponkování Listů svatohostýnských), zazněla informace Petra Janka o realizaci podlahového vytápění baziliky. Otec arcibiskup informoval o  vyhlášení roku 2012 jako roku jubilejního, na který je třeba se řádně připravit, a  také o  postupu realizace „Cesty světla“ pod valem listy svatohostýnské 2 • 2010


(předpokládá se její otevření ještě v tomto roce). Bylo vysloveno poděkování farnicím ze Zubří za zajištění již tradičního pohoštění na valnou hromadu.

Po schválení usnesení a závěrečném požehnání otce arcibiskupa byla valná hromada ukončena zpěvem písně Tisíckráte pozdravujem Tebe. n Václav Lednický

Seznam vyznamenaných zasloužilých členů MSH

Na snímku zleva: Josef Bečica, Trnava; Josef Fojtík, Popov; JUDr. Adolfína Horáčková, Olomouc; manželé Jan a Stanislava Juráňovi, Bochoř; Anna Králová, Brno Na snímku zleva: Ludmila Molnárová, Kopřivnice; Marie Motanová, Studénka; Helena Strakošová, Brušperk; Václav Surý, Štítná nad Vláří; František Synek, Svatobořice-Mistřín (převzala manželka Marie Synková); Ing. Jaroslav Ševčík, Holešov; Ladislav Tichý, Rožnov pod Radhoštěm Dále byli vyznamenáni: P. Jan Chromeček, Svatý Hostýn, a Mgr. Marie Loučková, Holešov (na návrh otce arcibiskupa) listy svatohostýnské 2 • 2010

Snímky Ivo Buráň

3


Vyhlášení jubilejního poutního roku V roce 2012 si připomeneme sté výročí slavné korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně. Šlo tehdy o mimořádnou událost. Lidé se nejen složili na krásné korunky pro Pannu Marii i Ježíška. Probošt Antonín Cyril Stojan je v doprovodu poutníků zavezl do Říma, kde je Svatý otec Pius X. posvětil. Slavné korunovace se pak o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie účastnilo opravdu mimořádné množství poutníků, pro které se událost stala duchovní zkušeností celoživotně přitahující k tomuto poutnímu místu. Sté výročí je příležitostí k slavení Jubilejního poutního roku, který už nyní vyhlašuji na poutní sezonu roku 2012. Život poutníků na Svatém Hostýně přináší stále něco nového. I když zvláště starší poutníci se raději modlívají tak zvanou starou Křížovou cestu, protože má schůdnější cestu, mnozí mají raději tak zvanou novou Křížovou cestu, která už za pár let bude také slavit své jubileum. V tyto dny však vyrůstá další meditační cesta zvaná „Cesta světla“. Povede kolem starobylého valu zdejšího opevnění ještě z doby pohanské, ale připomínající zkušenost mimořádné pomoci Vítězné ochrany Moravy při obléhání Tatary. Bude mít také čtrnáct zastavení. Rozjímat se při ní však bude o setkávání se Zmrtvýchvstalým. Končit bude sesláním Ducha Svatého. Věřím, že dnešním lidem pomůže více žít v přítomnosti Vzkříšeného, povede k vytváření společenství po vzoru prvních křesťanů i naplňování úkolu, který dal Kristus svým učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium, získávejte mi učedníky, křtěte a učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal. Uskutečněním těchto slov se budou rodit noví křesťané a věřím, že i noví poutníci na Svatý Hostýn. n Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký protektor Matice svatohostýnské

Pozvánka do přípravného týmu Vidíme, že v letech 1912 a 1937, v době politické svobody, naši předkové přistoupili k oslavám opravdově a s velkou vervou. O to větší výzvou je to pro nás, abychom se podobným způsobem zhostili oslav 100. výročí svatohostýnské korunovace. Na tuto velkou událost bude potřeba se dobře připravit, a to není v silách jednotlivce. Vyzýváme tedy opravdové přátele Svatého Hostýna a  ctitele Panny Marie Svatohostýnské, aby se do příprav osobně zapojili. Sestavíme přípravný tým (jazykem předků slavnostní výbor), který si vše vezme na starost. Kdo si nechcete nechat ujít tuto jedinečnou příležitost, přihlaste se u vedoucí hospodářské správy MSH Dagmar Fojtů, e-mail: matice1@hostyn.cz, tel.: 573 381 693 nebo 607 832 207. n Ing. Zbyněk Domanský místopředseda MSH 4

listy svatohostýnské 2 • 2010


Usnesení valné hromady Matice svatohostýnské Usnesení valné hromady Matice svatohostýnské z 2. května 2010 Valná hromada schvaluje – zprávu o činnosti a hospodaření Matice svatohostýnské od poslední valné hromady přednesenou předsedou MSH Mgr. Lubomírem Vývodou – převod hospodářského výsledku za rok 2009 do základního jmění účet 901 na samostatný analytický účet 208 – převod hospodářských výsledků minulých let z důvodu sladění jednotného postupu účtování takto: – z účtu 911 ve výši 3 240 680,81 Kč (hospodářský výsledek za rok 2002) na účet 901 202 – z účtu 911 ve výši 2 397 860,35 Kč (hospodářský výsledek za rok 2003) na účet 901 203 – z účtu 915 ve výši 2 518 048,97 Kč (hospodářský výsledek za rok 2004) na účet 901 204 – z účtu 915 ve výši 1 913 849,31 Kč (hospodářský výsledek za rok 2005) na účet 901 205 – z účtu 915 ve výši 1 848 482,89 Kč (hospodářský výsledek za rok 2006) na účet 901 206 – z účtu 915 ve výši 1 198 990,60 Kč (hospodářský výsledek za rok 2007) na účet 901 207 Valná hromada bere na vědomí – zprávu kontrolní komise přednesenou Bc. Lu milou Vránovou, kde z předložené účetní uzávěrky vyplývá, že výsledek hospodaření za rok 2009 je 41 327,31 Kč – návrh nových stanov Matice svatohostýnské, které budou schvalovány na valné hromadě konané v roce 2011 Valná hromada ukládá výboru MSH – dle návrhu Antonína Mužného požádat o vydání poštovní známky ke 100. výročí Svatohostýnské korunovace n Ing. Josef Dostál a Mgr. Milan Jelínek

Svatohostýnský kalendář 2011 Poutníci, kteří přijeli na letošní valnou hromadu Matice svatohostýnské, si mohli již nyní – se značným předstihem – zakoupit Svatohostýnský kalendář na rok 2011. Kalendář s církevním i občanským kalendáriem obsahuje přehled všech poutních slavností na nejznámějším moravském poutním místě v roce 2011. Cena kalendáře je 40 Kč. Objednávky posílejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel. 573 381 693, tel./fax: 573 381 694, e-mail: matice@hostyn.cz n Josef Pala listy svatohostýnské 2 • 2010

5


Z historie nedávno minulé

Stavitel Hostýnu zaslíbený „Vzpomínám si, že Metoděj Matuška velice miloval hudbu a výborně hrál na housle, nejraději za klavírního doprovodu své dcery Vlasty. Ty housle zůstaly v  domě na půdě a  ztratily se – jako ostatně další jeho věci – je to věčná škoda. Pamatuji si taky na jeho nedělní zvyk vydat se z  dopolední kostelní mše z Bystřice pěšky rovnou na Hostýn a pak seběhnout domů k rodinnému obědu. Hostýn byl jeho velkou láskou. Proto jsem usiloval o  to, když se v  70. letech 20. století jeho dům v Bystřici opravoval a zedníci odmítali obnovit sgrafita na fasádě z  důvodu, že to neumějí, aby zůstalo aspoň jedno – říkám mu votivní obrázek Hostýna, tedy Hostýnu zaslíbený. Původně bylo sgrafit celkem pět, všechna se nějak dotýkala stavitelské profese – byl tu zedník, tesař, kameník, geometr a postava držící štít s vyobrazením kostela. Aspoň tohle sgrafito jsem se rozhodl zachránit vlastní rukou. Překreslil jsem si původní obrázek a  přenesl ho na vlhkou omítku...“ (JUDr. Vít Jiříček, zeť Metoděje Matušky) „My praktikanti jsme byli takovými spojkami mezi kanceláří a  stavbou. Hodně jsme toho nachodili a najezdili na kole. Měli jsme firemní auto, ale moc jím nejezdil ani on. Strašlivě rád a hodně chodil pěšky – často se stalo, že když jsme přicházeli ráno do práce, on už byl zpátky z Hostýna, kam si po ránu vyšel…“ (Josef Biječek, bývalý zaměstnanec Matuškovy firmy) Téměř na konci bystřické Dvořákovy ulice v  cípu blízkém železniční vlečce stojí nápadně krásný dům s fasádou zdobenou sgrafitem. Přestože doba jeho slávy už minula, letopočet 1922 na střešní korouhvi 6

zřejmě zrezivěl, vypadl a zahrada s včelíny a dřevěným altánkem zpustla, stále všemi detaily a  noblesou připomíná osobnost svého tvůrce – neprávem pozapomenutého stavitele Metoděje Matušku, který se svou prací vepsal do tváře města a mnoho svých sil věnoval Hostýnu. Na svět přišel v Holešově (13. 3. 1885), ale v  roce 1896 se s  rodiči, bratry a  sestrami (sourozenců měl nakonec 11) přestěhoval do Bystřice pod Hostýnem. Jeho otec tu byl stavbyvedoucím a on se rozhodl, když sám ukončil studia v Brně, věnovat se také stavitelské profesi. Počátek jeho pracovní kariéry zasáhla první světová válka. Svou stavební firmu začal budovat až po ní. Zpočátku spolupracoval, jako dříve jeho otec Jan, s  renomovaným bystřickým architektem Otto Zemanem, jehož životní pouť se v té době pomalu uzavírala. Razítko sloučené firmy (O. Zeman – Meth. Matuška – stavitelé Bystřice p. H.) se objevuje na stavebních dokumentech od června 1920 do jara 1923. V roce 1922 koupil zahradu a dům v ulici Esperanto (dnešní Dvořákově) a  vystavěl si tu obytný dům pro svou rodinu i firemní budovy. „Tchán Metoděj Matuška, přestože navenek vzbuzoval respekt, byl člověk srdečný, přátelský a otevřený. Měl rád lidi, rád se jimi obklopoval – chtěl být všemu dění ve městě nablízku,“ vzpomíná Vít Jiříček. Matuška byl na přelomu 20. až 30. let městským zastupitelem a  také členem výboru Matice svatohostýnské. V  roce 1923 jako jeden z prvních vstoupil do bystřického spolku včelařů a byl také nadšeným příznivcem plachtaření, tedy bezmotorového létání. V  Bystřici pod Hostýnem, na Hostýně listy svatohostýnské 2 • 2010


samotném i po celé Moravě pomáhal stavitelský um Metoděje Matušky vytvářet krásné a účelné stavby. Práce na stavbách a obnově církevních památek pro něho byla nejčestnějším úkolem, přestože jeho firmě příliš zisku nepřinášela. Na základě plánů Dominika Feye zhotovila firma Otto Zeman & Metoděj Matuška dostavbu kostela v Buchlovicích (základní kámen přístavby byl slavnostně posvěcen 3. října 1920). Podle vítězného Matuškova návrhu započala na jaře roku 1932 stavba filiálního kostela sv. Josefa v Radslavicích. Už v září téhož roku byl kostel vysvěcen a v roce 1944 jej vyzdobil malbami také Bystřičan – malíř Josef Ježek. Firma stavitele Matušky pracovala i  na výstavbě kaple sv. Cyrila a  Metoděje pro hřbitov v Komárně podle projektu architekta Baťova Zlína, Františka Gahury. Rekonstruoval kostel v  Rajnochovicích, kostel a klášter na Velehradě, v letech 1935 až 1938 stavěl kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatničce. Zajišťoval péči o církevní stavby na celém území působnosti olomoucké arcidiecéze. Samostatnou kapitolou v díle Metoděje Matušky jsou ovšem jeho práce pro milovaný Hostýn. S Ing. Vladimírem Fischerem z Holešova vybudoval v letech 1926 až 1928 na náklady Matice svatohostýnské poutní dům č. 3 s kapacitou 466 lůžek. Dům byl olomouckým arcibiskupem Leopoldem Prečanem posvěcen 19. srpna 1928 za účasti 24 tisíc lidí. V červnu 1942 byla pak zkolaudována Matuškou projektovaná stavba jednopatrové budovy s ledovnou, sálem pro poutníky, výletní restaurací a hospodářským zázemím naproti poutnímu domu č. 3. Plány schválil Památkový úřad v roce 1938. Z Matuškovy ledovny a sálu je dnes Jurkovičův sál, v němž sídlí Svatohostýnské muzeum. Plány ledovny a  sálu se v  bystřickém zámeckém depozitáři nenašly, zato jsme tu objevili další listy svatohostýnské 2 • 2010

projekty tvořené pro Hostýn i podklady k rekonstrukcím na Hostýně prováděným. Z roku 1930 pochází například nákres na postavení vepřince při starém hotelu Matice svatohoMetoděj Matuška stýnské, plánek na výstavbu veřejných záchodků na Hostýně, plán přístavby krámků kolem centrálního schodiště, včetně rozepsaných jmen budoucích majitelů. Je tu i návrh vchodu na kamenných pilířích pro „oplocení čerpací stanice“ na Svatém Hostýně z  roku 1929 s  nápisem FONDS LEOPOLDI, pramen Leopoldův, (podle tehdejšího arcibiskupa olomouckého Leopolda Prečana) na vstupním oblouku. Místo zdroje hostýnské vody, odkud je vedena na vrcholek Hostýna, a „stanici“ pro její čerpání najdeme asi 200 m pod dolním parkovištěm autobusů. Dnes je obehnána už jen drátěným plotem. Opravu vstupního oblouku provedl před lety kamenosochař Jan Kozel. Detailní zakreslení vazby trámů v kopuli hostýnského chrámu a další nalezené výkresy dokládají, že se Matuška podílel i na četných rekonstrukcích hostýnských objektů. V  roce 1927 vedl například opravy hřbitovní zdi, v roce 1933 dokončil Jurkovičovu křížovou cestu vytvořením návrhu a  realizací prvního zastavení (nejblíže chrámu). Hostýn měl stavitel Metoděj Matuška podle všeho denně na srdci. V depozitáři bystřického zámku je uloženo několik objemných složek stavebních plánů, výkresů a  dalších materiálů z  Matuškovy pozůstalosti. Sedm kartonů obsahuje pro7


jekty, na nichž se jeho firma podílela jen v Bystřici pod Hostýnem – je jich značné množství – velké, malé i nepatrné zakázky, jako by skutečně Matuška převzal po Zemanovi pomyslné žezlo městského stavitele. Celý jeden karton obsahuje doklady o Matuškových pracích pro Hostýn. Firma Metoděje Matušky prosperovala až do roku 1948. Později už nebylo možné nahlas mluvit o schopném, lidském, vzdělaném podnikateli oblíbeném vlastními zaměstnanci. „Nástup komunistické moci po roce 1948 pocítil tchán se vší tvrdostí,“ říká doktor Jiříček. „Výměrem ministerstva stavebního průmyslu ze dne 4. prosince 1951 bylo tchánovi sděleno, že majetek jeho firmy byl ke dni 1. ledna 1948 znárodněn a firma začleněna do Československých stavebních závodů,

n. p. Praha. To byl konec firmy Matuška. Zemřel v  březnu 1959, bylo mu 74 let. To, že ho lidé měli v úctě, se ukázalo při jeho pohřbu – přišli bývalí zaměstnanci, stavebníci, spolupracovníci, lidé z Bystřice i širokého okolí. Jeho jméno by mělo být napsáno i na tabuli osobností při vchodu na bystřický hřbitov, aby se na něho pamatovalo…“ Metoděj Matuška je ovšem osobností, která po sobě na světě zanechala takové množství krásných a trvalých stop, že nepodléhá času. Zůstává dál ve stavbách, jichž se dotkla jeho ruka či myšlenka. Za pomoc, rady a  laskavé poskytnutí materiálů děkuji JUDr.  Vítu Jiříčkovi, Josefu Biječkovi, Olze Kozlové, Janu Kozlovi, Mgr. Pavlu Malénkovi a Evě Nedělníkové. n Ilona Musichina

Stavba poutního domu č. 3 na Svatém Hostýně, který byl posvěcen v roce 1928 Snímek z archivu Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem

8

listy svatohostýnské 2 • 2010


Celostátní pouť hasičů na Svatém Hostýně Za slunečného počasí se v sobotu 24. dubna konala již 17. celostátní pouť hasičů na Svatém Hostýně. Účastnilo se jí 121 hasičských sborů, uniformovaných mužů, žen i dětí. Do baziliky vstupovaly sbory s 93 prapory. Počet všech účastníků této celostátní poutě byl odhadován na téměř osm tisíc. Obdivovat mohli všichni nejen církevní obřady, ale i krásnou valašskou krajinu, její panoráma, výstavbu Svatého Hostýna, krojovanou hudbu z Lidečka a hlavně sborové prapory. Každý hasičský prapor mimo název obce či města vyjadřoval heslem své poslání, vztah k Bohu, lidem a oddanost k rodné zemi. Letošním hlavním hostem hasičské pouti byl olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, který také celebroval mši svatou. Za sdružení hasičů ČMS byli přítomni Josef Netík a Josef Juráň, dále starostové hasičů Zlínského a Jihomoravského kraje Josef Krajča a Josef Gargula, starosta zlínských hasičů Ing. Josef Bernatík a vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů Stanislav Juřena. Hasiče před bazilikou pozdravila europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová a stálý účastník hasičských poutí senátor Jiří Čunek. Prvé požehnání bylo uděleno otcem biskupem Hrdličkou šesti novým praporům a třem soškám sv. Floriána. Na letošní pouti chyběly dvě, dnes již legendární osobnosti – zakladatel hasičských poutí, zasloužilý hasič z Kašavy Antonín Zaoral a chorvatský hasič z Daruvaru František Doležal, který stával vždy v čele delegace poutníků chorvatských Čechů. Své hlášení o příchodu hasičů k bazilice podali v roce 2009 naposledy. Antonín Zaoral zemřel loni v říjnu a František Doležal letos v únoru. Zakladateli hasičských poutí Františku Zaoralovi byl udělen Řád svatého Floriána in memoriam. Za SH ČMS předal tento řád jeho synovi, kašavskému starostovi, Josef Netík. Družebním poutníkům z chorvatské Slavonie na počest zemřelého Františka Doležala byla rovněž předána zástupcem sdružení Netíkem medaile Za mezinárodní spolupráci. Dobrovolní hasiči vykonávají svou hasičskou činnost bez nároků na finanční ohodnocení, obětavě a poctivě ve svém volném čase. Patří jim uznání a poděkování. Zaslouží si důvěru společnosti. Na Svatý Hostýn si přišli pro další duchovní povzbuzení a požehnání u příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriána. n Josef Juráň

Svatojosefská pěší pouť mužů Letošní pouť účastníkům připravila kvalitní postní zážitek. Přírodní podmínky na 9 km trase z Tesáku nebyly nepřekonatelné, nicméně bylo nutné se vypořádat s ledovými plotnami. Na Svatém Hostýně jsme tradičně stihli včas přijít na mši svatou v 11 hodin a odpolední program obohatit o svátostné požehnání a poklidnou křížovou cestu. n Zbyněk Domanský listy svatohostýnské 2 • 2010

9


Na Svatém Kopečku byla otevřena nová poutní cesta Když byla na začátku července 2008 otevírána nová Poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn, málokdo si tehdy pomyslel, že za dva roky bude prodloužena o nový padesátikilometrový úsek, který bude mít cílovou stanici na Svatém Kopečku u  Olomouce. Novou Poutní cestu s naučnou stezkou Svatý Kopeček – Svatý Hostýn slavnostně otevřel na Svatém Kopečku u Olomouce v sobotu 22. května 2010 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka a jeho náměstka Ing. Pavla Horáka. Byla otevřena u příležitosti 15. výročí historické návštěvy papeže Jana Pavla II. na Svatém Kopečku u Olomouce v květnu 1995.

Slavnostnímu aktu požehnání nové poutní cesty předcházela mše svatá, kterou v bazilice Navštívení Panny Marie sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu se třemi kněžími místní duchovní správy, P. Bernardem Slabochem, P. Gorazdem Krušinou a P. Klementem Růžičkou, a bývalým dlouholetým duchovním správcem na Svatém Kopečku P. Jakubem Berkou, který nyní působí jako administrátor v Milevsku. Na padesátikilometrové trase poutní cesty je nainstalována celkem 19 zastřešených panelů s informačními tabulemi a lavičkami – na Svatém Kopečku, v Bukovanech, ve Velké Bystřici, Svésedlicích, Vacanovicích, Tršicích, Lazníkách, v Buku, Prosenicích, Radslavicích, v  Pavlovicích u Přerova, v Hradčanech, Nahošovicích, Dřevohosticích, v  Lipové, v lese Ochozy, v Bílavsku, ve Slavkově pod Hostýnem a na Svatém Hostýně. Na každé tabuli je uveden citát z evangelia, název náboženské a národní písně, což je jistě inspirací k zamyšlení pro každého poutníka i turistu. Matice svatokopecká rovněž vydala průvodcovskou brožuru, která obsahuje nejen mapu celé trasy, vzdálenost jednotlivých zastavení, ale i podrobnější informace o historii, význačných osobnostech, památkách a zajíSlavnostního otevření poutní cesty na Svatém Ko- mavostech daného místa včetně pečku u Olomouce se zúčastnili také zástupci Matice fotodokumentace, ale zároveň svatohostýnské, Mgr. Marie Loučková (první zleva) i odkaz, kde lze získat otisk razíta Ing. Ivo Buráň (první zprava), spolu s jednatelkou ka do brožury, případně turisticMatice svatokopecké JUDr. Zorou Krejčí a PaedDr. Jiřím ké razítko. Pro absolventy poutní Tronečkem, autorem poutních panelů. Snímek Josef Pala cesty bude na Svatém Kopečku 10

listy svatohostýnské 2 • 2010


v muzeu Matice svatokopecké a na místní faře a  také na Svatém Hostýně v  recepci poutního domu č. 3 připraven certifikát o úspěšném ukončení pouti.

Snímek Ivo Buráň

Zajímavý projekt se podařilo uskutečnit za relativně krátkou dobu jednoho roku, a to zvláště díky nesmírné iniciativě JUDr. Zory Krejčí, jednatelky Matice svatokopecké, a  také především díky výrazné finanční podpoře ze strany Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Statutárního města Olomouc. Významně pomohla také většina obcí a měst, jimiž trasa poutní cesty prochází, a to buď finančním darem, nebo tím, že na své náklady panel vyrobili a zabudovali, nebo alespoň dodaný panel sami zabudovali. Matice svatokopecká připravila již první dvoudenní společnou pěší pouť po této cestě, která je naplánována na poslední červnový víkend. n Josef Pala

Anketa na téma oslav Jubilejního poutního roku Na letošní valné hromadě Matice svatohostýnské olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vyhlášení Jubilejního poutního roku osobně potvrdil. Při této příležitosti přítomní odpověděli na anketní otázku: Jak (čím) byste chtěli oslavit 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské v roce 2012? Některé odpovědi: Vydal bych novou pohlednici. Kulturní akce. Slavnostní mší a  poutí. Důstojně. Opravit všechny neopravené budovy a starou křížovou cestu. Upravit rovněž prostranství u Božského Srdce Páně. Návštěvou Svatého otce. Hojnou účastí všech – starších i mladých lidí. Dobrým životem v rodinách. Strávit 7 až 8 dní ztišením na Svatém Hostýně, včetně ubytování. Také ve svých farnostech. Velkou kapelou s velkým pěveckým sborem. Mší svatou v přírodě. To jsou jen některé prvotní náměty. Prozatím bylo na valné hromadě MSH rozhodnuto požádat o  vydání poštovní známky ke 100. výročí korunovace. Vhodnou inspiraci lze hledat i z historie. Podle archivních materiálů proběhly na Svatém Hostýně v roce 1912 velké oslavy slavné korunovace a také oslavy v roce 1937 při příležitosti 25. výročí jubilea. Podle historických záznamů se jenom korunovační slavnosti 15. srpna 1912 zúčastnilo na 70 tisíc poutníků. n Zbyněk Domanský listy svatohostýnské 2 • 2010

11


Vyšla publikace k poutní cestě V minulých dnech vyšel knižní průvodce Poutní cesta Svatý Kopeček – Svatý Hostýn, který navazuje na průvodcovskou brožuru Poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn, která vyšla před dvěma lety. Autorem nové osmdesátistránkové poutní brožury je – stejně jako té první - šéfredaktor Listů svatohostýnských PhDr. Josef Pala, který od začátku vzniku poutní cesty ze Svatého Kopečku u Olomouce až na Svatý Hostýn mapoval každou její část. Všechna zastavení poutní cesty, kterých je celkem 19, v nové publikaci přibližují jednotlivá místa poutních zastavení, a to nejen základními informacemi, ale zároveň i pěknými fotografiemi. Velmi užitečné pro turistu – poutníka je přesné zakreslení daného zastavení na mapce. Na konci je navíc ještě celková podrobná mapa celé poutní trasy. Každý turista – poutník jistě ocení, že nový průvodce poutní cesty, který vyšel v nákladu 3000 kusů, má praktickou kroužkovou vazbu. Dvě vkusné brožury se snaží spojit tři velká moravská poutní místa – Velehrad, Svatý Hostýn a Svatý Kopeček u Olomouce. Zdařilý počin Matice svatokopecké, která je vydavatelem publikace, ocenil také její protektor, olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička v  úvodním slově: Víme, že Církev jako Boží lid je od počátku svých dějin společenstvím poutníků, kteří směřují k  cíli. Procházíme životem jako podivuhodně krásnou krajinou a přírodou, kterou nám stvořil Bůh, ale i slzavým údolím, kde existují také pouště a propasti. Známe ale Někoho, kdo řekl slova: „Já jsem cesta, pravda a život“. On vložil i do našich srdcí touhu jít, vydat se na cestu, směřovat k cíli, překonávat sklon k pohodlí či stagnaci... Celé dějiny křesťanství obsahují ve všech dobách poutě jako výraz lidské touhy po setkání s Bohem, po vnitřní očistě, posílení těla i ducha, zážitek společenství a nové hluboké zkušenosti. I dnes je poutní putování znamením času, a to navzdory sklonům ke konzumnímu pohodlí a výhodám rychlých dopravních prostředků. Kromě různých turistických tras a cyklostezek vzniká i řada nově značených cest, kde lidé směřují cílevědomě z jednoho posvátného místa na jiné, a vědí, že Pán jde s nimi jako tenkrát s učedníky do Emauz, kdy se jim cestou rozhořelo srdce, že jde s nimi i Maria, která mnohokrát musela ujít pěšky velké vzdálenosti při cestě do Betléma, k Alžbětě, či při útěku do Egypta. Svatý Kopeček je nádherný chrám viditelný zdaleka a vévodící celé krajině. Je jako bělostná rozevřená Boží náruč pro všechny. A odtud nás cesta, kterou je teprve třeba prošlapat i promodlit, dovede na Svatý Hostýn, kde opět poutník najde domov, kde tatáž Matka čeká na své děti. Celá pokolení, tisíce tisíců předků, na těchto místech čerpali sílu žít, přežít a dojít cíle. I naše pokolení touto poutnickou stezkou vyznává novým způsobem svou víru v Boha i svou lásku ke Kristu a Marii... n Pavel Skála 12

listy svatohostýnské 2 • 2010


Duchovní slovo

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému Denně se žehnáme svatým křížem se slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Mnohdy to bývá bezmyšlenkovité, a přitom jde o jedno z největších tajemství, které nám bylo o Bohu zjeveno. O Vánocích a Velikonocích máme na očích velká tajemství Boží lásky a  naší spásy. Tajemství Nejsvětější Trojice si však připomínáme i  několikrát denně po celý rok, po celý život. Je to tak dobře, uskutečňujeme to, co o Bohu hlásal již sv. Pavel: Bůh přece není daleko od nás. Neboť v  něm žijeme a  dýcháme a  trváme, neboť jsme jeho rod (Sk 17,27-28). Jde o zjevené tajemství. Jeden Bůh a jeden Pán. To je naše víra a přece židé i mohamedáni se nad námi pohoršují, jako bychom věřili v nějaká tři božstva. Jeden Bůh ve třech osobách. Tajemství, které je nad náš rozum. Kolik teologů se namáhalo o  hlubší pochopení a poznání! Svatému Augustinovi se dostalo poučení, že spíše by přelil moře na břeh, než by byl sto pochopit tajemství Trojice. Přijměme pokorně, tj. pravdivě, že oproti našemu bytí, naší nepatrné existenci ve vesmíru je zde Božská bytost, Stvořitel, Bytí ve všech směrech neomezené a nekonečné. Už toto poznání samo o sobě je velký Boží dar. Pokusme se své poznání našeho Stvořitele prohloubit. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu: A Bůh pravil: Udělejme lidi jako svůj obraz, nám podobné. Stvořil Bůh člověka jako svůj obraz, jako obraz Boží ho stvořil (Gen 1,26–27). listy svatohostýnské 2 • 2010

Podívejme se na obraz Boží, na člověka. Je obdařen nesmrtelnou duší, svobodnou vůlí, inteligencí. Jeho inteligenci vytváří tři duševní mohutnosti: paměť, rozum a vůle. Je to vnitřní život člověka. Všichni víme, že jsou to samostatné mohutnosti. Paměť je bystrá nebo vynechává, rozum poznává, jak by měl správně jednat, ale vůle neslouží, je slabá. Přesto zůstáváš jedinou inteligentní bytostí. I Bůh má svůj vnitřní život, který je tak božský a silný, že stále vytváří tři osoby. Jde o jiný řád bytí, nad naše chápání, nad náš rozum, ale zdaleka ne proti rozumu. Tajemství víry! Jak krásně uvádí Bůh do toho tajemství Pannu Marii, když jí anděl zvěstuje: Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude Syn Boží. – Neboť u Boha není nic nemožného (Lk 1,35 a 37). Do tajemství Božských osob dává Ježíš nahlédnout, když je vyzván apoštolem Filipem, aby jim ukázal Otce: Tak dlouhý čas jsem s vámi a nepoznals mne, Filipe? Kdo vidí mne, vidí Otce. Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? (Jan 14,8-10). Obvykle říkáme: Bůh je ve třech osobách. Přesněji se však vyjadřuje učebnice dogmatiky, ve které čteme: V Bohu jsou tři osoby v jediném Božském bytí. Tento Trojjediný Bůh přebývá i v nás. Zbývá jen každodenním životem uskutečňovat a  dosvědčovat to, co vyznáváme srdcem i  ústy: SLÁVA OTCI I  SYNU I  DUCHU SVATÉMU! Ave Maria! n P. Jan Chromeček, SJ 13


Padesát kilometrů dlouhá adorace pod širým nebem Pod tímto titulkem by se dalo shrnout naše noční putování z pátku (svátek sv. Josefa 19. března) na sobotu 20. března ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn. Byla to pouť se vším všudy. Začala mší svatou v 18 hod. na Svatém Kopečku. Po ní jsme dostali základní instrukce a skupinka o počtu asi 200 poutníků vyrazila směr Velká Bystřice. Zde byla první větší zastávka a také snaha „se spočítat a představit“. Pak jsme pokračovali dál směr Tršice, Prosenice... Do Prosenic jsme dorazili něco po půlnoci. Půlka cesty byla za námi. V kostelíku nás přivítal tamější pan farář a místní hospodyňky nás pohostily výbornými koláčky a teplým čajem. Dlouho jsme však neposeděli, po čtvrt hodině jsme opět vyrazili. Každý už svým tempem. Člověk si sáhl na dno svých sil, ale právě to bylo příležitostí, kdy si mohl uvědomit smysl pouti a nejen té, kterou šel, ale té celoživotní. Během cesty na Svatý Hostýn se člověk potkával s různými lidmi, s některými prohodil pár slov, vedle některých šel v tichu - jen je doprovázel. S některými vtipkoval a popovídal, s některými se modlil. Tak jako v životě, každý den se potkáváme s lidmi, které nějak doprovázíme, modlíme se za sebe, povzbuzujeme se, abychom došli do cíle. Kolem půl páté ráno někteří doráží do Bystřice pod Hostýnem a mají před sebou nejtěžší část, dostat se na vrchol. Po cestě vzhůru kloužeme na ledu, který tu zapomněla odcházející zima. A konečně po hodině stoupání se před námi vynoří kaplička nad hostýnským pramenem. Poslední část je před námi, výstup po schodech a  naskýtá se nám krásný pohled na Pannu Marii Svatohostýnskou. V 5.55 hod. je vrchol dosažen. Kostel je ještě zamčený. Zázemí nacházíme v poutním domě, kde mají připraven výborný čaj a místo na odpočinutí. V 7.15 hod. je mše svatá v kostele. Na jejím závěru si poutníci odnášejí diplom Železného poutníka. Jsem moc ráda, že jsem se pouti zúčastnila. Byla to netradiční adorace pod hvězdami, kde člověk pocítil Boží blízkost nejen v přírodních krásách, ale také v lidech, kteří putovali s ním. n Verča Drlíková

magistrála se změnila na turistickou a cykloturistickou Hostýnská magistrála byla vybudována díky dotaci z Regionálního operačního programu EU. V zimě sloužila běžkařům, teď ji mohou pro změnu využít cyklisté i pěší turisté. Projekt Hostýnské magistrály připravil Klub lyžařů Kroměříž s Podhostýnským mikroregionem. Značené trasy v celkové délce 52 kilometrů jsou očíslovány, na významných místech je lemuje 25 dřevěných odpočívadel, dvě velké mapy na parkovištích Tesák a Troják a celkem 22 velkoplošných panoramatických map. Orientaci na cestách usnadní ještě 140 menších šipek. Páteřní trasa magistrály dlouhá 19 kilometrů začíná na Hostýně a končí v místě zvaném Lazy. Na sedmi místech ji kříží odbočky na vedlejší trasy. Turisté a cyklisté se tak dostanou třeba na Rusavu, Ráztoku, Tesák, Chvalčov či do Rajnochovic a na další navazující cyklistické i turistické značené trasy. Převzato z informačního serveru zlin.cz 14

listy svatohostýnské 2 • 2010


Pěší pouť Svatý Hostýn – Velehrad 2010 Pátek 2. července 8.00 registrace poutníků v Jurčkovičově sále 9.15 mše svatá s ostatními poutníky - bazilika SVATÝ HOSTÝN 10.15 odchod od zastavení č. 25 10.45 odchod po rozdání křížků u zastavení č. 21 (pod valy) 11.45 – 12.15 RUSAVA – zastavení č. 20 13.20 – 13.30 ONDŘEJOVSKO – zastavení č. 19 14.00 – 14.15 LUKOVEČEK – příchod ke kapli Panny Marie Pomocné 15.15 odchod z LUKOVEČKU 16.15 – 17.00 FRYŠTÁK – Dům Ignáce Stuchlého 17.30 odchod z FRYŠTÁKU směr ŠTÍPA 18.30 – ŠTÍPA poutní chrám Narození Panny Marie (ubytování , večeře) 21.00 Popelka Nazaretská od Václava Renče – chrámový sbor TRNAVA a hosté (vystoupení v poutním chrámu) Sobota 3. července 7.00 snídaně na faře ve Štípě 7.30 požehnání v kostele, odchod směr ZLÍN 9.00 kostel sv. Filipa a Jakuba ve ZLÍNĚ – mohou se přidat další poutníci 9.25 – 9.35 zastavení č. 15 – rozdávání křížků novým poutníkům 12.20 – 12.45 MALENOVICE – Svatá voda (zastavení č. 13) 13.15 – 13.20 OLDŘICHOVICE – kostel sv. Zdislavy – modlitba 13.30 – 14.45 postní oběd 15.30 – 15.50 NAPAJEDLA – hrob Aničky Zelíkové 15.55 příchod ke škole – čaj a pečivo 16.30 ubytování 18.00 mše svatá s farností v chrámu sv. Bartoloměje 20.00 přednáška prof. Bohumila Galáska (kronikář města Zlína) – Významné osobnosti kulturního života zlínského regionu Neděle 4. července 6.30 čaj a pečivo u školy 7.00 odchod od chrámu sv. Bartoloměje 7.35 NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – zastavení č. 10 8.25 – 8.35 SPYTIHNĚV – u jezu 10.10 – 10.25 HUŠŤENOVICE – setkání s poutníky z Nového Jičína 12.00 – 12.10 SUŠICE 12.35 – 13.30 kulturní dům v JALUBÍ – guláš 13.30 – 13.55 modlitba v kostele sv. Jana Křtitele 14.25 – 14.35 vrchol kopce nad JALUBÍM 15.03 – 15.10 MODRÁ – přivítání starostou obce (zastavení č. 2) 15.25 VELEHRAD – u Cyrilky (zastavení č. 1) 15.35 vstup do baziliky 16.00 mše svatá, po ní předávání poutních listin listy svatohostýnské 2 • 2010

15


Z vašich dopisů Milí čtenáři! Krátce se vracíme k vašim dopisům. •  Elektronická pošta nám doručila poděkování pana Františka z Jizerek (zapomněl uvést celé jméno), který píše jménem „internetových poutníků“ Svatého Hostýna: S naším poutním místem se spojuje na začátku každého dne k jeho posvěcení při mši svaté, rozjímání při bohoslužbě slova i zakončení dne s poděkováním Panně Marii modlitbou svatého růžence. Vždy je to k větší cti a slávě Boží. Návštěvnost na internetových stránkách ukazuje, jak je vaše služba oblíbená, žádaná a hlavně pro nás potřebná. •  Na dotaz pana Petera Budzáka z Bystřice pod Hostýnem, který se v minulém čísle Listů svatohostýnských dotazoval na „ztracenou“ sochu sv. Antonína z Císařské cesty, odpovídá historička Olga Kozlová: Na webových stránkách Svatého Hostýna – z historie – církevní stavby – je krátká zmínka, že socha sv. Antonína je druhotně postavena jižně od kostela, původní socha při císařské cestě byla za války zničena, tato je z roku 1948 od Františka Rady, rodáka z blízkého okolí. Starý sokl z té původní sochy stojí ještě v lese u cesty na Chvalčov, bývalé císařské. •  Pěkná slova o našem poutním místě nám napsal ve své básni Radek Bičan, publicista z Valašského Meziříčí. Škoda, že k  fotografiím, které k básni přiložil, neuvedl žádnou popisku. A zde je část jeho vyznání Svatému Hostýnu.

Na Svatém Hostýně dobře je člověku. Chodí tam procesí věřících od věků a jejich modlitby i srdce zalije dojemně jímavá tvář Panny Marie. Ba i ten, co slovům kleriků nevěří, je zdejší krajinou (i když se sešeří) odměněn hřejivým zážitkem vzpomínek. Budou jej provázet jak čistý pramínek.

•  Na závěr připojujeme několik vět z dopisu paní Marie Hostašové z Poruby u Hustopečí nad Bečvou, Kdo čemu slouží, to podstatné není snad, která vzpomíná na děkovné pouti vždyť člověk člověka měl by ctít a mít rád... z jejich vesnice na Svatý Hostýn: Je tomu letos už 65 roků, co z naší malé vesničky začali naši občané vždy třetí neděli v lednu putovat na Svatý Hostýn... Naši předkové se domluvili, že uspořádají prosebnou pouť za šťastné ukončení druhé světové války, za pomoc a ochranu Boží pro naši obec i celou vlast. Na první pouť vyjelo dvacet poutníků prvním vlakem v 5 hodin z Hustopečí nad Bečvou do Bystřice pod Hostýnem. Pak s modlitbou a písní na rtech kráčeli po silnici k Panně Marii. Po mši svaté a modlitbách se ohřáli v poutním domě a pak s Božím požehnáním a radostí v srdci se vraceli do své vesničky. Díky všem, kdo dodržují tradici poutí až do dnešních dnů a putují na Svatý Hostýn... Srdečné díky za vaše dopisy!

16

n Josef Pala šéfredaktor Listů svatohostýnských listy svatohostýnské 2 • 2010


Stručně z jednání výboru MSH 12. března 2010 – Zadání nezávislého auditu na výsledky hospodaření MSH – Zadání zpracování přihlášky na finanční podporu z fondů pro revitalizaci území – Řešení dopravní obslužnosti Svatého Hostýna – Smlouvy na pronájem pozemků pod prodejními stánky – Opravy restaurace „Ovčárna“ – Schválení placené přílohy Katolického týdeníku – Změna tiskárny pro vydání Svatohostýnského kalendáře 2011 16. dubna 2010 – Jednání se zástupci stánkařů – Seznámení s výsledky nezávislého auditu – Údržba poutní cesty Svatý Hostýn – Velehrad – Přihláška na finanční podporu z fondů pro revitalizaci území – aktuální stav – Výsledky jednání o dopravní obslužnosti Svatého Hostýna – Smlouvy na pronájem pozemků pod prodejními stánky – jejich aktualizace podle posledních jednání – Stav realizace „Stezky světla“ – další postup – Posouzení nabídek na opravu střechy restaurace „Ovčárna“ – Příspěvky do přílohy Katolického týdeníku – Propojení Poutní cesty Svatý Kopeček – Svatý Hostýn a Svatý Hostýn - Velehrad –Průvodcovská služba na Svatém Hostýně v roce 2010 – Náměty na přeshraniční spolupráci – Příprava valné hromady 10. května 2010 (mimořádná schůze) – Podání žádosti o spolufinancování projektu na vybudování školícího střediska na Svatém Hostýně –Příprava oslav 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské – Příprava jednání se stánkaři n Václav Lednický zapisovatel MSH

listy svatohostýnské 2 • 2010

17


bude vás zajímat •  Výbor Matice svatohostýnské rozhodl v případě úspěšného získání evropské dotace o rekonstrukci budovy bývalé kotelny a o její adaptaci na školicí středisko. Současně žádá potenciální partnery o navázání spolupráce. Máme zájem o školící agentury a také o výrobní firmy, které by měly zájem provádět na Svatém Hostýně školení svých zaměstnanců. Nabídky směřujte na tel.: 731 402 122 nebo e-mail: doming@volny.cz •  Výbor Matice svatohostýnské děkuje Josefu Krajcarovi za darování historického obrazu Panny Marie Svatohostýnské. Současně se obracíme na širokou veřejnost s výzvou k doplnění sbírek Svatohostýnského muzea v Jurkovičově sále zejména pro expozici v jeho přízemí. V kapli Panny Marie La Salettské chceme obnovit síň s votivními předměty a dokumenty neočekávaných (zázračných) uzdravení v souvislosti Pannou Marií Svatohostýnskou. V této věci se taky obracíme na veřejnost, o možnostech jednejte s duchovní správou na Svatém Hostýně. •  V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně ve všední dny 7.00, 9.15, 11.00 v sobotu 7.15, 9.00, 10.15, 11.30 v neděli 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00 V sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání. •  Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2010 9. – 13. listopadu – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným 16. – 20. listopadu – Příprava na advent, vede P. Jan Chromeček, SJ 26. – 28. listopadu – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (první skupina), vede olomoucký arcibiskup Jan Graubner 3. – 5. prosince – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (druhá skupina), vede olomoucký arcibiskup Jan Graubner 7. – 11. prosince – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným Organizační informace Začátek je většinou první den v 18 hod. večeří a končí se poslední den v 8 hod. snídaní. Přihlášky a bližší informace je možno získat na adrese Matice svatohostýnské. V době vrcholné poutní sezony nevypisujeme termíny exercicií s ohledem na velký počet poutí a poutníků navštěvujících naše poutní místo. Není možno zajistit klidné prostředí nutné pro průběh duchovních cvičení. 18

listy svatohostýnské 2 • 2010


• V Informačním centru v Bystřici pod Hostýnem si lidé mohou nově půjčit i kolo Novou službu turistům nabízí od května Informační centrum v Bystřici pod Hostýnem. Jak agentuře Mediafax řekla ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová, ve městě, které je jedním z výchozích bodů cykloturistické Hostýnské magistrály, si mohou půjčit horské kolo. "Návštěvníci regionu tak mají ideální příležitost si po magistrále vyjet, i když si vlastní kolo nevezmou s sebou. Ke kolu zdarma zapůjčíme i přilbu a také věnujeme cykloturistickou mapu Kroměřížska s tipy odpovídajícími zájmu a kondici. Z Bystřice pod Hostýnem se dá za pár minut jízdy dostat na lesní trasy Hostýnské magistrály a po nich třeba na poutní místo Svatý Hostýn, nebo po páteřní trase až na druhou stranu Hostýnských vrchů, na Lazy," uvedla mluvčí radnice v Bystřici pod Hostýnem Barbora Janečková. Informační centrum, sídlící v bystřickém zámku, v souvislosti se zřízením cyklopůjčovny rozšířilo provozní dobu. Nyní je otevřeno od 8 do 18 hod. K zapůjčení jsou zde kola značky Felt – čtyři pánská, dvě dámská a dvě dětská. Převzato z informačního serveru zlin.cz

Zemřelí členové Matice svatohostýnské Marie Richterová, Příbor, 88 let Ludmila Hustá, Klečůvka, 88 let Marie Mikulčíková, Smolina, 83 let Anna Klimovičová, Hlohovec, 87 let Marie Vlková, Hlohovec, 80 let Josef Straka, Karolín, 87 let Marie Křižanová, Kněždub, 80 let Božena Blahová, Vacenovice, 86 let Milada Číhalová, Dobrčice, 53 let Marie Kyselá, Zubří, 80 let Karel Bobčík, Vnorovy, 89 let

Marie Šmitková, Albrechtičky, 78 let Ladislav Lednický, Vizovice, 79 let Františka Koláříková, Bojkovice, 93 let Josef Doležel, Zlín-Malenovice, 76 let Stanislava Záhořáková, Zlín-Malenovice, 81 let Františka Chmelová, Hostětín, 87 let Růžena Hudečková, Kyselovice, 65 let Ludmila Macháčková, Cetechovice, 63 let František Řezníček, Lhota u Malenovic, 77 let Anežka Blahová, Staré Město Růžena Kurowská, Čeladná

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ • zpravodaj Matice svatohostýnské Vydává čtvrtletně Matice svatohostýnská s duchovní správou na Svatém Hostýně Šéfredaktor: PhDr. Josef Pala Redakční rada: Ing. Ivo Buráň, Ostrava; Pavel Hejcman, Bystřice pod Hostýnem; P. Jan Chromeček, Svatý Hostýn; Olga Kozlová, Bystřice pod Hostýnem; Ing. Václav Lednický, Vizovice; Mgr. Marie Loučková, Holešov; Mgr. Pavel Malének, Bystřice pod Hostýnem; František Ulrich, Hrobice; Mgr. Lubomír Vývoda, Trnava Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku zasílejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, tel. a fax: 573 381 694 e-mailové adresy: pala.josef@volny.cz  •  matice@hostyn.cz  •  fara@hostyn.cz http://www.hostyn.cz Číslo účtu MSH, na které můžete poukazovat své dary: 13430691/0100 – Komerční banka v Bystřici pod Hostýnem Určeno pro vnitřní potřebu

listy svatohostýnské 2 • 2010

19


Snímky Petr Janek

Poděkování za první jarní brigádu

V sobotu 24. dubna proběhl na Svatém Hostýně před poutní sezonou jarní úklid a úprava životního prostředí, který zorganizovala Valašská Nadace z Francovy Lhoty. Věřící z farností Francova Lhota, Brumov-Bylnice a Nedašova Lhota se nakonec pustili spolu se žáky zednického oboru při SOU Valašské Klobouky se svým mistrem Stanislavem Lamačkou do úklidu cesty kolem Jurkovičovy křížové cesty a také do vyklízení půdního prostoru nad presbytářem baziliky. Odvedli kus poctivé práce, za kterou jim patří dík Římskokatolické duchovní správy na Svatém Hostýně. n Petr Janek technický administrátor na Svatém Hostýně

Listy svatohostýnské č.2 - 2010  

Čtvrtletník Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you