Page 1

říjen 2009 číslo 3 ročník XIII

čtvrtletník Matice svatohostýnské www.hostyn.cz

Podzim na Svatém Hostýně

Snímek Leoš Hrdlička


Duchovní slovo

Tajemství víry Denně slyšíme tato dvě slova ve mši svaté. Skutečně jde o tajemství a  zároveň o  nejkrásnější skutečnost. Pojďme opět do školy víry, do školy Panny Marie ve Fatimě. V knize Zůstaň matkou čteme písemnou výpověď Lucie o tom, jak ona, František a malá Hyacinta byli uvedeni do tajemství eucharistie. Čteme na straně 63 (vydání 1991): Děti dovedly svá stáda ovcí na místo pastvy. Lucie dále vypovídá: Když jsme tam dorazili, začali jsme na kolenou, s obličejem skloněným k zemi, opakovat modlitbu: „Bože můj, věřím v Tebe, klaním se Ti“ – a tak dále. Nevím, kolikrát jsme modlitbu opakovali, když jsme nad sebou uviděli rozzářit se neznámé světlo. Zvedli jsme se, abychom viděli, co se děje, a spatřili jsme anděla: v levé ruce držel kalich, nad ním se vznášela hostie, z níž skanulo několik kapek krve do kalicha. Anděl nechal vznášet kalich ve vzduchu, klekl si k nám a třikrát s námi opakoval: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, obětuji vám drahocenné tělo, krev, duši a Božství našeho Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, jako náhradu za potupení, rouhání a lhostejnost, které Ho urážejí. Pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a  Neposkvrněného Srdce Mariina Vás prosím za obrácení ubohých hříšníků.“ – Potom se zvedl, vzal kalich a  hostii, podal mi svatou hostii a  rozdělil krev z kalicha Hyacintě a Františkovi. Přitom řekl: „Přijměte Tělo a pijte Krev Ježíše Krista, kterého nevděční lidé tak těžce urážejí! Konejte pokání za jejich hříchy a těšte vašeho Boha.“ – Klekl si znovu na zem a opakoval s námi ještě třikrát modlitbu „Nejsvětější Trojice…“ a zmizel. Zůstali jsme nehybní a opakovali stále ta slova. – Když děti nakonec vstaly od modlitby, vidí, že je večer a odcházejí domů. Anděl uvedl děti do tajemství víry tak, že je přivedl k hluboké zbožnosti a k vytrvalé modlitbě. Teprve takto byly připravené na setkání se samotnou Matkou Boží a na závažná sdělení a úkoly, které jim Matka Boží svěří. Víme, že fatimské poselství se týkalo celého světa, jednotlivých národů a spásy všech lidí. Děti s hrdin2

Lucie, František a Hyacinta (1917) skou statečností hlásaly zjevená poselství a za spásu „ubohých hříšníků“ obětovaly nejen svůj život, ale i svou svatou smrt. Teprve při pohledu na tyto děti dokážeme pochopit hloubku a rozsah Ježíšova výroku: Vpravdě pravím vám; Kdo nepřijme království Boží jako dítě, vůbec do něho nevejde! (Lk 18,17) Dítě Boží, dítě Panny Marie je ten, kdo si uchová čistotu srdce a pokoru mysli. Jak snadno dospělý člověk nahrazuje čistotu hříchem a pokoru pýchou. Sv.Terezie napsala: Pokora je pravda. Přijměme závažnou pravdu, že zjevená tajemství víry nejsou proti rozumu, ale hodně vysoko nad náš rozum a že jsou nám zjevena z lásky a k naší spáse. Ave Maria! n P. Jan Chromeček, SJ

listy svatohostýnské 3 • 2009


První pouť pedagogů Když se malý človíček narodí, všichni čekáme, až poprvé stoupne na nožičky, poprvé řekne: „Máma.“ Těšíme se, jak jde poprvé do školy, později rodiče sledují jeho první lásky, těší se na synovo první (a doufají, že poslední) manželství, radují se z prvního vnoučka. A tak to chodí nejenom v rodinách, ale i u nás v Matici svatohostýnské. Při pohledu na poutní kalendář to vypadá tak, že si každý může vybrat pouť podle svého gusta. Zdálo by se, že už dalších poutí není ani potřeba. Tak pestrou nabídku na Svatém Hostýně máme. Přesto jsme před třemi roky poprvé zauvažovali o pouti učitelů. Ve výboru MSH je nás doslova pár kantorů a tak jsme se této myšlenky „chytili“. Časté povzbuzení nám přicházelo z trnavské farnosti od P. Jana Krista, který byl původním povoláním taky učitel a je velkým ctitelem Panny Marie Svatohostýnské. Loni na podzim jsme naše plány začali uvádět v život. Ve spolupráci s Centrem pro školy v Olomouci a s Unií křesťanských pedagogů jsme během jarních měsíců letošního roku připravili program první pouti pedagogických pracovníků. Našli jsme prázdninový termín, požádali olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličku o celebrování mše svaté a následnou přednášku pro přítomné pedagogy, provedli nutnou propagaci v katolických médiích a čekali jsme… Napětí nás organizátorů s blížícím se termínem pouti postupně narůstalo. Přijde vůbec někdo? Podařilo se nám oslovit pedagogickou veřejnost? Najdou učitelé odvahu přihlásit se veřejně ke své víře? Budou mít vůbec chuť se o prázdninách setkat na Svatém Hostýně? Otázek bylo mnoho a odpovědi nepřicházely. A ani nemohly. O všem rozhodovala sobota 22. srpna 2009. Na mši svaté byla plná bazilika věřících. Otec biskup měl krásnou homílii, ve které promlouval hlavně k  přítomným pedagogům. Abychom se mezi poutníky rozeznali, všechny učitele a vychovatele jsme pozvali na setkání s otcem Josefem do Jurkovičova sálu. Sešlo se nás zde více než stovka. Mnozí se mezi sebou znali Snímek Lubomír Vývoda a bylo vidět, že se rádi na Svatém Hostýně vidí. Jiní se mezi sebou seznamovali v průběhu pouti. Otec biskup promluvil o autoritě vychovatele – nejen učitele, protože i každý rodič je vychovatel. Dal nám svými úvahami hodně inspirujících myšlenek pro naši práci s dětmi i povzbuzení do nadcházejícího školního roku. V další části programu se prezentovalo olomoucké Centrum pro školy a Unie křesťanských pedagogů. Několik přítomných posluchačů vystoupilo v následné diskuzi. Každý přítomný pedagog dostal na upomínku první učitelské pouti knižní záložku s Pannou Marií Svatohostýnskou. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci této pouti a hlavně těm, kteří na ni dorazili. Jsme za to rádi. A taky víme, že příští rok to nebude poprvé… n Lubomír Vývoda listy svatohostýnské 3 • 2009

3


oRELSKÁ POUŤ Letošní orelská pouť byla výjimečná – konala se při příležitosti 100 let od založení této největší křesťanské občanské organizace u nás. Byla vlastně vyvrcholením ústředních oslav, které probíhaly v přecházejících třech dnech v Kroměříži. Účastníci těchto oslav měli příležitost dopravit se z Kroměříže do Bystřice pod Hostýnem v neděli 23. srpna ráno dvěma zvláštními vlaky. Ale převážná většina poutníků přijela na Svatý Hostýn autobusy, vlastními auty nebo individuálně. Byla to opět určitě nejvíce navštívená pouť v letošním roce. Pohled do mnohatisícového davu kolem venkovního oltáře svědčil o tom, že zejména starší generace si nenechala ujít tuto výjimečnou příležitost poděkovat Panně Marii Svatohostýnské za stoletou ochranu Orla a zároveň vyprosit Orlu požehnání do druhého století jeho existence. Je třeba poctivě přiznat, že oslavy v Kroměříži narušily již zaběhlý pořad orelských poutí z minulých let, kdy zejména mládež připutovávala na Svatý Hostýn již v sobotu (pěšky nebo na kolech), aby se zúčastnila večerní mše svaté, sportovního zápolení v  běhu

4

do kopce, následné světelné křížové cesty a pak zpívání na schodech do baziliky – to vše letos chybělo a byla to chyba – proto i hodně mladých letos na Svatém Hostýně chybělo. Tisíce poutníků na Svatý Hostýn přijelo

i přes nepříznivé ranní počasí – když jsme přijížděli ke Svatému Hostýnu, tak ho ani nebylo vidět, byl zahalen těžkými tmavými mraky. Ale na hoře se mraky roztrhly a objevilo se sluníčko, avšak ostrý, chladný vítr vyžadoval lepší oblečení, ale slušné počasí vydrželo po celý den. Před bazilikou se shromáždilo neobvyklé množství historických orelských praporů, které pak doprovázely otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, hlavního celebranta poutní mše svaté, na podium k oltáři. Spolu s ním koncelebroval listy svatohostýnské 3 • 2009


mši svatou arcibiskup Mons. Karel Otčenášek, emeritní biskup královéhradecký, a řada dalších kněží, duchovních rádců orelských žup a jednot a samozřejmě i duchovní správce Svatého Hostýna P. Jiří Šolc. To kompenzovalo určité zklamání z nepřítomnosti původně ohlášeného kardinála Tomáše Špidlíka, jehož zdravotní stav po úrazu mu nedovolil absolvovat dlouhou cestu z Říma a na poslední chvíli se omluvil. Po slavnostní mši svaté následovalo již tradiční orelské shromáždění, které uvedl projevem ke stému výročí Orla místostarosta Orla Ing. Antonín Zelina. Po pozdravech význačných hostů, mezi kterými byl i prezident Slovenského Orla Ing. Jozef Gálik, bylo uděleno vyznamenání několika význačným osobnostem Orla (živým i zemřelým). Hlubokým duchovním zážitkem byla následující křížová cesta pod vedením P.  Pavla Dokládala (škoda, že se jí nezúčastnili vedoucí činovníci ústředí Orla). Na závěr otec

Snímky Ivo Buráň

Dokládal vyjádřil politování nad nedorozuměním, ke kterému dochází v křesťanských společenstvích a v rodinách, které pak vede k rozdělení. Ale musíme se naučit žít i touto situací. Přejeme Orlu, aby i v nastávajícím druhém století byl organizací především křesťanskou a  katolickou, protože bez duchovní dimenze by zůstal jen sportovní organizací s komerčním zaměřením jako spousta dalších. n Václav Lednický

sRDEČNÝ POZDRAV

Snímek Lubomír Vývoda

listy svatohostýnské 3 • 2009

Srdečný pozdrav ze Svatého Hostýna posíláme do Strážnice naší nejstarší důvěrnici Martě Prudičové. Patří mezi dvacet „nejvěrnějších“, kteří byli oceněni Svatohostýnskou medailí. Její zdravotní stav jí nedovolil, aby medaili osobně převzala na Svatém Hostýně. Delegace Matice svatohostýnské se proto vypravila za ní, aby ji medaili osobně předala a tak jí zároveň poděkovala za záslužnou práci pro obnovenou Matici svatohostýnskou. Náš snímek je právě z této návštěvy. Paní Prudičovou (vlevo) vidíme na snímku spolu s jejím manželem a paní Loučkovou. n Lubomír Vývoda 5


diamantové kněžské výročí V kněžském domově na Moravci žije Mons. Josef Valerián, rodák ze Zborovic u Kroměříže (1925), který nedávno oslavil 60 let kněžství. Dětství prožil v Boskovicích, kde ministroval spolu s dnešním kardinálem Tomášem Špidlíkem. Kněžské svěcení přijal 5. července 1949 v Brně z rukou biskupa ThDr. Karla Skoupého. Následující den měl tajnou primiční mši svatou právě na Svatém Hostýně pod vedením jezuitského kněze P. Jana Pavlíka. V roce 1951 byl zatčen a internován v Želivě 18 měsíců. Pak nastoupil k jednotkám PTP. Po návratu z vojny pracoval na pile v Boskovicích jako dělník. V roce 1962 byl opět zatčen a odsouzen za podvracení republiky. Trest si odpykával ve Valdicích u Jičína. O tomto vzácném knězi se můžete dozvědět více v knize Vojtěcha Vlčka Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. n Zdeňka Kadlčáková

Územní studie poutního místa Svatý Hostýn Na úterý 8. září 2009 jsme dostali pozvánku k veřejnému projednání nového Územního plánu obce Chvalčov a návrhu Územní studie Řešení problematiky poutního místa Svatý Hostýn, které proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Chvalčově. Chýlí se ke konci proces, který trval asi dva roky a jehož průběhu jsem se mohl společně s Petrem Jankem účastnit jako zástupce Matice svatohostýnské. Byli jsme zváni jako účastníci přípravných prací na těchto územně plánovacích dokumentech. V průběhu podzimu již nabude platnosti závazný územní plán a bude zaevidována územní studie, která do větších podrobností řeší možnosti stavebního rozvoje v lokalitě Svatý Hostýn – například vybudování meditativní Cesty světla a meditativní zahrady, kultivaci hostýnské nádržky, úpravu venkovního liturgického prostoru, problematiku prodejních stánků nebo výstavbu nové zásobovací silnice k poutním domům. Co je pro nás podstatné – z územního plánu byl odstraněn původní návrh na vybudování lanovky z Chvalčova na vrchol Svatého Hostýna. Možnost vybudování lanovky z Bystřice pod Hostýnem již také nefiguruje v územním plánu Slavkova pod Hostýnem a neměla by být ani v připravovaném novém územním plánu Bystřice pod Hostýnem. Naopak naši větrnou elektrárnu dokumenty projednávané ve Chvalčově označují z krajinářského pohledu do budoucna za nevhodnou a připouští její zachování pouze na dožití. Přesto jsme opakovaně nechali zapsat náš požadavek na zachování elektrárny a  nic nebrání jejím rekonstrukcím a opravám. n Zbyněk Domanský 6

listy svatohostýnské 3 • 2009


poutní cesta

Mapa poutní cesty mezi Svatým Hostýnem a Velehradem V červnu letošního roku Matice svatohostýnská vydala podrobnou turistickou mapu v měřítku 1 : 100 000, do níž je zakreslena trasa poutní cesty z Velehradu na Svatý Hostýn (nebo chcete-li i obráceně ze Svatého Hostýna na Velehrad) a také alternativní odbočky v místech, kde je příliš náročný terén pro vozíčkáře, rodiče s kočárky apod. V  grafické části jsou také detaily území kolem svatohostýnské baziliky a  mapa centra města Zlína. Kromě této grafické části je mapa doplněna o textovou část – slovní popis jednotlivých tras; k tomu jsou uvedeny také výškové profily, odkazy na informační panely, kontakty pro ubytování na startu a v cíli poutní cesty apod. Mapa poslouží pro lepší orientaci poutníků v terénu při společné pouti a ještě užitečnější je pro ty, kteří na trasu vyráží samostatně. Je totiž potřeba počítat s tím, že značení poutní cesty v terénu poškodí „zub času“ nebo škodolibý vandal. Mapa je k dostání v recepci poutního domu č. 3 na Svatém Hostýně a dostanete ji za pouhou dvacetikorunu. n Zbyněk Domanský

Informace ke zlepšení značení poutní cesty Svatý Hostýn – Velehrad Přibývá dotazů na zpřesnění a zdokonalení značení poutní cesty ze Svatého Hostýna na Velehrad. Například Jan Zetěk ze Zádveřic píše: Publikace je výborná, ale značení v terénu postrádá mnohé... S trochou vytrvalosti se však cíl nedá minout. Kéž by takových tras bylo více... Při letošní červencové pouti se již značení hodně vylepšilo, přesto zůstala nepřehledná místa v několika částech trasy. Ve spolupráci s  Klubem českých turistů a  jejich znakaři očekáváme v  průběhu podzimu 2009 kvalitní doznačení celé poutní cesty stabilními, „nezničitelnými“ značkami. Toto značení by provedli právě členové Klubu českých turistů. Ústní jednání již proběhla. Matice svatohostýnská dala požadavek na tento turistický klub a čekáme na jejich konkrétní vyjádření. Každopádně Klub českých turistů má zájem s námi spolupracovat. Věříme, že nejpozději na jaře příštího roku budou naši poutníci se značením poutní cesty spokojeni. n Lubomír Vývoda listy svatohostýnské 3 • 2009

7


Nové směrovníky na Svatý Hostýn Dlouhá léta se vedla diskuze o tom, jak označovat nejslavnější moravské poutní místo. Jak se zdá, je tato diskuze již skončena. V rámci projektu označení kulturních památek Zlínského kraje bylo mnoho pamětihodností označeno v dopravním orientačním systému. Mnozí motoristé si již jistě všimli nových směrových tabulí hnědé barvy. Na nich je nové označení Svatý Hostýn. Dokonce i dálkové informační tabule na přístupových silnicích k Bystřici pod Hostýnem upozorňují řidiče na Poutní místo Svatý Hostýn. Tento název odbor dopravy bystřické radnice konzultoval. Jako jeden z konzultantů jsem zastával stanovisko, že se jedná o historický název, který má dlouhou tradici, je obsažen v mapách a s ohledem na posvátnost toho místa pro široký okruh věřících je tento název nanejvýš žádoucí. Je možno použít rovněž analogie s podobnými názvy obcí a míst u nás i v zahraničí. Opodstatněnost názvu Svatý Hostýn byla také několikrát komentována nejen ve výboru Matice svatohostýnské. Mnohokrát jsme také řešili název Hostýna i  v  redakční radě Snímek Pavel Malének bystřického informačního časopisu Zpravodaj. Vyjádření Ústavu pro jazyk český vyznělo ve smyslu, že s ohledem na význačnost a jedinečnost tohoto místa je vhodné, aby se název používal v podobě Svatý Hostýn, tedy ve tvaru s velkým „S“. Některým z nezasvěcených možná připadnou podobné diskuze jako nepodstatné. Pro věřící je však současné označení Svatého Hostýna satisfakcí. n Pavel Malének

Z vašich dopisů Napsala nám obsáhlý dopis devadesátiletá Marie Straňáková z Nivnice, v němž vzpomíná na dobu, kdy jezdila na Svatý Hostýn s tatínkem, pak s manželem a dětmi, jak spávali v „ubytovně“, vzpomíná také na krásné orelské poutě... Na závěr dopisu píše: Vím, že se buduje stezka Velehrad – Svatý Hostýn a tak mám skromné přání. Dostala jsem velký dar a za tento dar chci nasadit na tuto stezku javor, který bude mít jméno Nivnice. Protože ráda čtu a píšu, poraďte se, jestli by to bylo splnitelné... Nebudete mi věřit, ale byla by to památka... Přijměte dárek chudé vdovy... Matice svatohostýnská děkuje paní Straňákové za 2 000 Kč, které darovala na výsadbu javoru na poutní cestě Velehrad – Svatý Hostýn. n Josef Pala 8

listy svatohostýnské 3 • 2009


Poutní cesta s naučnou stezkou

Poutní cesta s naučnou stezkou Svatý Kopeček – Svatý Hostýn Matice svatokopecká, občanské sdružení působící při bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, k jehož poslání patří mj. podpora a zviditelňování tohoto místa jako významné kulturní a církevní památky, hodlá vybudovat poutní cestu s naučnou stezkou ze Svatého Kopečku na Svatý Hostýn a napojit se tak na obdobnou cestu, kterou v loňském roce vybudovaly Matice svatohostýnská a Matice Velehradská. Tím by došlo k propojení těchto třech nejvýznamnějších moravských poutních míst a současně i propojení mikroregionů a dvou krajů v této lokalitě pro využití v rámci turistiky, cykloturistiky a  rozšíření cestovního ruchu. Akce by měla být zrealizována do května 2010 – k 15. výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. na Svatém Kopečku a tím současně by měla být připomenuta a oslavena tato významná událost. Zamýšlená cesta v délce asi 50 km by měla být doplněna 20 panely s informačními tabulemi. Současně chceme vydat průvodcovskou brožuru, která by zájemce blíže a podrobněji seznámila s místy, jimiž procházejí. Celkové náklady na tento projekt mají činit asi 600 000 Kč. Dovolujeme si obrátit se na všechny, kdo mají vztah k církevním památkám, zájem o kulturu, turistiku a podporu duchovních hodnot vůbec, se žádostí o laskavé poskytnutí sponzorského daru či jiného finančního příspěvku na tuto akci. Příspěvek lze zaslat bezhotovostně na náš účet u Komerční banky, a. s., pob. Olomouc, číslo účtu 43-4740250257/0100, nebo složenkou na adresu Matice svatokopecká, Zástupci Matice svatokopecké navštívili 19. srpna Svatý Hostýn, kde si prohlédli Sadové nám. 1, 772 00 Olomouc – Svatý jednotlivá zastavení poutní cesty Velehrad Kopeček, případně poskytnout v hotovosti – Svatý Hostýn v areálu našeho poutního proti převzetí příjmového dokladu u služby místa. v muzeu Matice svatokopecké každou sobo- Na snímku zleva: předseda Matice svatotu od 12 do 17 hod. a neděli a svátky od 10 kopecké Ing. Jan Preč, vedoucí hospodářské do 17 hod. Na požádání vystavíme doklad správy Matice svatohostýnské Dagmar Fojtů, o  poskytnutí daru, který je odpočitatelný jednatelka Maticesvatokopecké JUDr. Zora pro daňové účely. n JUDr. Zora Krejčí Krejčí a člen výboru Matice svatokopecké Jan jednatelka Matice svatokopecké Nedělník Snímek Josef Pala listy svatohostýnské 3 • 2009

9


Historie kramářských bud – prodejních stánků Dokončení V roce 1992 tehdejší superior P.  Antonín Holas píše: S úpravou celého vrchu souvisí také problém prodejních stánků. Budou soustředěny na vhodné místo a  jeho cílem bude služba poutníkům a ne honba za korunou. Sortiment nabídky bude spočívat jak v nabídce občerstvení, tak vhodných devocionálií a literatury. Ostatní věci, jako trička, sukně a jiné nevkusné předměty, zde nemají co dělat a kvůli tomu sem opravdoví poutníci ani nechodí. Už v roce 1986 se pomalu rozvíjí iniciativa MěNV v Bystřici pod Hostýnem zrušit veškeré stánky nesloužící prodejním účelům. Většina z nich byla využívána k rekreačním účelům, aniž by byly dodrženy jakékoliv hygienické, stavební či požární předpisy. Jejich využívání k rekreačním účelům bylo

také v rozporu s vyhlášenou klidovou zónou. Tehdejší duchovní správce kanovník Různar na jednání se zástupci MěNV upozornil, že nejen pozemky, ale i na nich stojící krámky jsou majetkem Matice svatohostýnské. Společně se tedy rozhodli na postupné likvidaci stánků a vybudování nových. V  červnu 1992 se konal Státní stavební 10

dohled v záležitosti prodejních stánků. Bylo zjištěno, že všechny mají elektroměry, ale mimo stánek č. 1 a 2 nebyly připojeny. Duchovní správa požádala v  návaznosti na předchozí jednání o  demoliční výměr na „zchátralé šopy“ evid. č. 1 – 42, které považovala za majetek Matice svatohostýnské. Stavební úřad podporován i referátem kultury Okresního úřadu v Kroměříži v této věci zahájil řízení, ale v  zápětí jej musel přerušit z důvodu nutnosti doložení vlastnických vztahů. Koncem roku 1993 vydal Památkový ústav v Brně požadavky na budoucí řešení areálu Svatý Hostýn. Hlavní schodiště jako monumentální celek je považováno jako symbolické a stánky, jejichž půdorys se před bazilikou nálevkovitě rozšiřuje, jako jeho nedílná součást. Pouze by se měla provést regulace počtu prodejních buněk. Případná dostavba provozních objektů nesmí v  žádném případě narušit ústřední prostor kolem poutního místa. Použité materiály by měly vycházet z  charakteru poutního místa a již zde použitých přírodních materiálů (kámen, dřevo, štípaný šindel). Veškeré další počiny zde musí být podřízeny rukopisu D. Jurkoviče. V roce 1995 vznesl Památkový ústav v Brně připomínky k předložené urbanistické studii Svatého Hostýna: Nebyla max. respektována koncepce úprav vypracovaná Jurkovičem, řešení na část duchovní a komerční a při výtvarném řešení prodejních stánků se mělo vycházet z dochovaných návrhů Jurkoviče. Ještě téhož roku, po připomínkách Památkového ústavu v Brně, byl dopracován územní plán zóny Svatého Hostýna listy svatohostýnské 3 • 2009


jen s několika menšími změnami. V tomto plánu se navrhuje odstranit stávající stánky degradující svojí architekturou i umístěním hlavní prostor poutního místa a umístit je na plochu mezi „útulnou“ a  parkovištěm u zastávky autobusů. V těchto místech měla být umístěna i úschovna kol a u křižovatky silnice se schodištěm, na místě prvních stánků, bylo počítáno s  vybudováním informačního centra. Prostor mezi Ovčárnou, navrhovanými stánky a rybníčkem měl být vyhrazen pro občerstvující funkce v  době největší návštěvnosti. K rybníčku měla být přemístěna i socha sv. Antonína, druhotně osazeného u kostela. Doplněk územního plánu z roku 1998 navrhuje ponechání stánků na stávajícím místě s menšími úpravami. Nová územní studie zpracovaná v říjnu 2008 řeší problematiku poutního místa v rozsahu regulačního plánu. Navrhuje mimo jiné dvě varianty prodejních stánků – asanaci stánků a jejich novou realizaci na původním místě, asanaci stánků a jejich přemístění do svahu nad točnou autobusů a novou komunikaci od točny autobusů po vrstevnicích k poutnímu domu č. 3. Projekt na tuto silnici byl schválen už v  roce 1949, ale realizace se z finančních důvodů neuskutečnila. 1. varianta Hygienicky, zdravotnicky a  technicky nevyhovující objekty současných prodejních stánků budou odstraněny a na jejich místě budou postaveny nové, o stejném půdorysu i výšce hřebene střechy, dřevěné, odpovídající obecně technickým parametrům a příslušným zvláštním předpisům a normám. Stavební čára bude totožná se stávající stopou, vedena v půdoryse průčelí stánků. Budou přízemní, nepodsklepené, bez podkroví. listy svatohostýnské 3 • 2009

Zástavba novými stánky kopíruje stavební čáru i parcelaci. Je řadová, zalomená ve své střední části v  tupém úhlu oběma směry od osy schodiště. Vytváří tak Jurkovičem uvažovanou ideu vázy, kde kyticí je kostel Panny Marie. Tvar jednotlivých objektů bude samostatně navržen na obdélníkový půdorys, se šikmou nebo pultovou střechou,

materiál – dřevo ve stylu vycházející z místní tradice a Jurkovičem preferované „venkovské secesi“. Toto řešení zůstane v historicky zažité podobě, kdy stánky dotvářely charakter území v komerčním a lidovém koloritu 19. a 20. století. Nové řešení posune jejich pojetí do 21. století. Dojde k  odstranění hygienicky problematického provozování stánků, nápravě technického stavu a dodržení platných norem. Podmínkou je vysoká, hygienická a technická úroveň provozu stánků, s bezbariérovým přístupem a splněním všech požadavků. Umístěním stánků na původní místo by ale nebylo dosaženo původního návrhu Jurkoviče, rozdělení území na zónu komerční a sakrální, s dělící osou centrálního schodiště. 2. varianta Nové umístění stánků – pod poutním domem č. 1 a 2, nad točnou autobusů ve svahu, po vrstevnicích. Budou umístěny na pevný 11


základ s podezdívkou z lomového kamene, přízemní, bez podsklepení, bez podkroví. Každý stánek bude mít vlastní obvodový plášť, základy budou společné. Půdorysné rozměry dle stávajících stánků, max. počet 20, s  možnými prolukami pro umístění posezení nebo zahrádky s  občerstvením. Obdélníkový půdorys 4krát 6 metrů se sedlovou střechou, ve stylu místní tradice „pasekářské zástavby“. Stánky budou ve třech řadách, první řada umístěna pod regulační čarou WC, s průčelím orientovaným k bazilice. Plocha před nimi bude zpevněná, bude sloužit k posezení a občerstvení poutníků. Další dvě řady budou průčelím k  sobě a  vytvoří uliční prostor propojený i s centrálním schodištěm. Odstraněním stávajících krámků dojde k  uvolnění pohledu na baziliku přes monumentální schodiště. Rozšíří se úhel perspektivy pohledu, který nebude rozptylován souběžnou komerční nabídkou suvenýrů a občerstvení. V místech po asanovaných stáncích dojde k  zatravnění a  výsadbě nízké zeleně, středně vzrostlých stromů zformovaných do aleje doprovázející centrální schodiště. Mezi nové stánky, které budou řazeny vedle sebe po vrstevnicích, mohou být proluky pro zahrádku se stolem a lavicemi. Radikálním, ale potřebným řešením, je odstranění stávajících prodejních stánků podél schodiště. Důvodem je zdravotně hygienický stav, požárně technická úroveň a dlouhodobě nedořešený majetkoprávní vztah mezi pozemkem a jednotlivými stavbami. Konečně by se splnily požadavky navržené už Jurkovičem z počátku 20. století. Jižní – komerční zóna, navazující na konečnou zastávku autobusové linky, je reprezen12

tována především obchody, ubytováním, restauračním zařízením a hospodářskotechnickým zázemím. Severní – sakrální zóna – je ukončena rozhlednou a větrnou elektrárnou. Je typická svými dvěma křížovými cestami a horským hřbitovem. Toto území je lemováno umělým valem z doby

Snímky Ivo Buráň

keltského osídlení. Cesta světla, vedená od sochy Božského Srdce Páně k rozcestí na klasicistní křížové cestě, vychází z původního Jurkovičova návrhu. Bude přístupná i hůře pohyblivým lidem a technicky zkultivuje současný stav – lesní pěšinu. Toto je zatím ještě neschválená studie urbanisty Ing. Jana Slaniny. Věříme, že se ještě i my dočkáme konečného vyřešení tohoto více než stoletého problému prodejních stánků ke spokojenosti poutníků, Matice svatohostýnské i  prodejců. Za dlouhou dobu své existence už zapadly do koloritu Svatého Hostýna, mnozí poutníci si jejich zrušení nedovedou představit, jiným, kteří putují především za duchovní posilou, je lhostejné, kde stánky budou. Proto bude velice těžké správně rozhodnout. Dnešní havarijní stav však vyžaduje urychlené řešení. Podle dostupných materiálů zpracovala Olga Kozlová. listy svatohostýnské 3 • 2009


kONCERT PRO SVATÝ hOSTÝN Již podruhé se uskutečnil Koncert pro Svatý Hostýn, který předznamenává slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Hlavními aktéry této umělecké události jsou lektoři a frekventanti Letní školy barokní hudby, kteří po týdenní přípravě prezentují díla velikánů barokní hudby. Protože barokní hudba jednotlivých národů má svá specifika, zaměřuje se Letní škola barokní hudby na jejich podrobné zvládnutí. Letos byla věnována pozornost dílům anglického skladatele H. Purcella (1659 – 1695) Te Deum a Óda na sv. Cecílii. V úvodu večera v  krátkém proslovu pozdravil účinkující i  posluchače P.  Jiří Šolc, který připomněl vztah hudby a víry. Te Deum je rozjásaná a  slavnostní hudba s  trubkami a  tympány, sólisty a  sborem oslavujícím Boha. Je zajímavé slyšet latinský hymnus zpívaný anglicky. Úvodní skladba večera dala celému koncertu slavnostní ráz. V další části programu zazněly ukázky umění frekventantů školy, teprve 16leté Michaely Koudelkové v Sammartiniho koncertu pro zobcovou flétnu a orchestr a Michaely Kouřilové a Lukáše Vytlačila v koncertu pro dvě flétny G. P.  Telemanna. Sbor provedl krátkou Purcellovu skladbu Hear my prayer, oh Lord za řízení sbormistryně Terezy Válkové. Jako pěvecká hvězda největší velikosti zazářila pěvkyně Dora Pavlíková s árií z opery R. Keisera Fredegunda. Její umění sklidilo zasloužený potlesk obecenstva i spoluúčinkujících. V závěru zazněla rozsáhlá skladba Óda na sv. Cecílii. Je to typická barokní skladba. Oslavuje světici a  mučednici. Množství sólistů, sborových výstupů a  virtuózní party orchestru podporovaly text. Barokní text totiž vykresluje jednotlivé vlastnosti, listy svatohostýnské 3 • 2009

projevy, zázraky a skutky sv. Cecílie jako podporovatelky Božího plánu. Náročné hudební party vyžadovaly velké soustředění ode všech účinkujících. Ti byli výtečně disponovaní a připravení sbormistryní Terezou Válkovou, orchestr připravil prof. Peter Zajíček, vůdčí osobnost slovenského souboru Musica aeterna, který orchestr řídil od svého pultu při koncertních číslech. Obě stěžejní díla připravil a řídil dirigent Roman Válek – vůdčí osobnost celého projektu Letní školy barokní hudby. Prostor baziliky na Svatém Hostýně zaplnilo více než 300 posluchačů, kteří vynikající výkon umělců odměnilo zaslouženým

Snímek Pavel Malének

potleskem. Letošní vystoupení celého ansámblu Letní školy barokní hudby bylo poprvé přenášeno prostřednictvím internetu a koncert tak mohli sledovat i další příznivci Svatého Hostýna. V auditoriu zasedli představitelé veřejného i kulturního života a představitelé duchovní správy na Svatém Hostýně. Krásný letní večer a nádherný západ slunce umocnil jistě vznešené pocity, s  nimiž návštěvníci z  koncertu odcházeli. Vždyť koncert barokní duchovní hudby je jistě důstojnou oslavou Panny Marie a všech světců a světic Božích. n Pavel Malének 13


květen 2009 23. 5. • Skautský hvězdicový pochod zakončený pietním aktem na Svatém Hostýně 24. 5. • Pouť podnikatelů a živnostníků s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem 25. 5. • Pouť dětí z Francové Lhoty po prvním svatém přijímání • pouť dětí z Kunovic na poděkování Panně Marii za první svaté přijímání • šest autobusů poutníků ze Zlína 26. 5. • Prosebná pěší pouť z Podhradní Lhoty a Rajnochovic na vyprošení Božích milostí pro nastávající maminky, rodiny a všechny kněze 27. 5. • Pouť 90 vděčných poutníků k  Panně Marii z farnosti Ostrava-Poruba 28. 5. • Autobus poutníků – seniorů z Charity Litovel • 90 poutníků z Hradiska u Kroměříže, Zlámanky a Zlobic • dva autobusy poutníků z Charity Otrokovice 29. 5. • Pouť prvokomunikantů a jejich rodičů z Mutěnic 29. – 31. 5. • Farní víkendový pobyt 32 osob z farnosti Havlíčkův Brod • duchovní obnova pro pastorační asistenty rodinných center a jejich blízké spolupracovníky s olomouckým pomocným biskupem Josefem Hrdličkou 30. 5. • Pouť maminek z  farnosti sv. Michala z  Olomouce • poutníci z  farnosti Široké z  košické arcidiecéze • autobus poutníků z Velkých Karlovic červen 2009 2. 6. • Tři autobusy starších a nemocných farníků z Veselí nad Moravou • 92 poutníků – seniorů z Charity Vsetín 3 . 6. • Autobus poutníků – důchodců z Nevšové 5. 6. • Poutní zájezd z Prahy a Českých Budějovic • autobus poutníků z Kojetína a okolí 5. – 7. 6. • Duchovní obnova pro rodiny s dětmi uspořádaná Centrem pro rodinu z Olomouce 14

6. 6. • Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska • poutníci z Moravan a Nebovid • poutníci z Havířova • poutníci z Ostrožské Nové Vsi • poutníci z Duban, Olšan a Štetovic 9. 6. • Autobus dětí po prvním sv. přijímání z farnosti Lidečko • tři autobusy farníků z Bánova • tři autobusy farníků z Hroznové Lhoty 10. 6. • Autobus poutníků z  Tučap, Vážan, Polešovic a Boršic 11. 6. • Celkem 51 poutníků z Tábora vyjádřilo obdiv k poutnímu místu • 45 dětí po prvním svatém přijímání z Brumova-Bylnice 11. – 14. 6. • Poznávací pobyt polské turistické skupiny z Krakova 12. 6. • Poutníci ze Spišské Nové Vsi • 40 dětí se svými rodiči ze základních škol z Uherského Hradiště 12. – 13. 6. • Duchovní obnova pro rodiny z Veřovic 13. 6. • Eucharistický průvod z  Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn • 4. československé setkání Mariánského kněžského hnutí a  Mariánské večeřadlo • pouť dětí z Břidličné k prvnímu svatému přijímání • poutní zájezd z Pitína, Slavičína, Hostětína, Šanova a Buskovic • poutníci ze Stříbrnic, Osvětiman a Jarošova 14. 6. • Autobus poutníků z Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm • autobus poutníků z Bohuslavic nad Vláří 15. 6. • Poutníci ze Spytihněvi 16. 6. • Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení s  arcibiskupem Janem Graubnerem a světícím biskupem Josefem Hrdličkou • autobus poutníků z farnosti Insko v Polsku • poutníci z Rokytnice u Přerova, Brodku a  Citova • 35 poutníků z  Brodku u Konice • 49 poutníků z Popovic a Podolí 17. 6. • Devadesát poutníků ze Strážnice • 46 poutníků z Kyjova • autobus poutníků z Mysločovic, Machové a Míškovic 19. 6. • Poutní zájezd z polské Poznaně 20. 6. • Autobus poutníků ze Zlína-Malenovic • autobus poutníků z  Jeseníku nad Odrou, Suchdolu a Vrážného • tři autobusy poutníků listy svatohostýnské 3 • 2009


z Rokytnice, Brodku, Citova a Císařova 20. – 21. 6. • Pěší pouť ze Slušovic • 33. pěší pouť z Nedašova 21. 6. • Autobus farníků z Hostišové • farní pouť z Dubňan u Hodonína 22. 6. • Poutníci z Opatovic 23. 6. • Tři autobusy poutníků z obou farností z Kroměříže • 90 poutníků z farnosti Staré Město u Uherského Hradiště 24. 6. • Poutníci z Kostelce na Hané z domova pro seniory • dva autobusy poutníků z BrumovaBylnice, Valašských Klobouk a okolí 27. 6. • Dětská pouť na začátku prázdnin • 45 poutníků z  farnosti Kralice na Hané • 45 poutníků z  Fryčovic • 90 poutníků z Kašavy a Lukova • 45 poutníků z Kostelce na Hané 28. 6. • Tři stovky poutníků z Uherského Brodu, Prakšic a Veletin červenec 2009 1. 7. • Autobus poutníků z farnosti Bochoř 2. 7. • Dva autobusy poutníků z Huštěnovic a Babic • poutníci ze Zahnašovic, Rymic a Blazic • 150 poutníků z farnosti Ostrava-Zábřeh • poutníci z Hoštěnic, Jankovic a Sušic 2. – 4. 7. • Druhá pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad 3. 7. • Poutníci z Vracova 4. 7. • Večeřadlo u Vodní kaple • 70 poutníků z Jankovic 5. 7. • Dva autobusy poutníků z  Hněvotína, Těšetic, Drahanovic, Slatinic 6. 7. • Poutníci z Kokor • autobus starších poutníků ze Staré Bělé • autobus z Čejkovic 7. 7. • Cyklistická pouť farnosti Kobeřice 8. 7. • Autobus poutníků z farnosti Krásensko a Studnice • tři autobusy poutníků z Vyškova, Dědic, Rychlířova a Topolan 11. 7. • Autobus poutníků • seniorů z Těšnovic • poutníci ze Štítné nad Vláří • farníci z Uherského Hradiště a Mařatic • poutníci z Klenovic na Hané • poutníci z Uničova 12. 7. • Poutní zájezd z  farnosti Červeník na Slovensku 14. 7. • Pouť klubu důchodců z Beňova • pouť seniorů farnosti Halenkov a Prusy 15. 7. • Poutníci z farnosti Kunovice 16. 7. • Autobus poutníků z Kuželova 17. – 23. 7. • Duchovní obnova komunity Emanuel z Brna v počtu 90 osob 18. 7. • Pouť seniorů farnosti Střílky a  Cetechovice listy svatohostýnské 3 • 2009

19. 7. • Dva autobusy poutníků ze Lhoty u Malenovic 22. 7. • Autobus poutníků z Kostelan nad Moravou 23. 7. • Poutníci z Oseka, Veselíčka nad Bečvou a Dolního Újezdu 24. 7. • Poutníci z Neubuze • tři autobusy poutníků z farnosti Nivnice a Korytná 24. – 25. 7. • Pěší pouť obce Všemina 25. 7. • Čtyři autobusy poutníků z Dolních Bojanovic • pouť farnosti sv. Václava z Olomouce a  farnosti Hodolany • pouť farnosti Újezd u  Brna a  Žatčany • 50 poutníků z  farnosti Vacenovice 30. 7. • Tři autobusy poutníků z Újezdce a Těšova srpen 2009 1. 8. • Autobus poutníků z Halenkovic a Žlutavy • autobus poutníků z Hukvald, Rychaltic a Hájova • pouť farnosti Lipov • odpoledne Večeřadlo – modlitba ve Vodní kapli 3. 8. • Tři autobusy poutníků z  farnosti Kozlovice 5. 8. • Autobus poutníků z farnosti Brodek u Prostějova • tři autobusy poutníků z  farnosti Zubří a Vidče 6. 8. • Poutníci z Uherského Ostrohu 8. 8. • Pouť farnosti Český Těšín • zastavení v rámci cyklistické pouti Cheb – Velehrad, kterou pořádal Orel Uherský Brod, mezi 75 cyklopoutníky byli i kněží 9. 8. • Devadesát poutníků z farnosti Pohořelice, Oldřichovice a Komárov 11. 8. • Tři autobusy poutníků z Nedašova Sestaveno podle internetových stránek Svatého Hostýna – www.hostyn.cz

Letecký snímek Svatého Hostýna nám poskytla Blanka Drápalová z Hovězí. 15


JAK NA SVATÝ HOSTÝN S VÝJEZDNÍ POVOLENKOU Minulý týden jsme byli s mužem na Hostýně ve všední den, jako vždy jsme se zastavili na Městské policii v Bystřici pro povolení vjezdu. Zarazil mě postup pracovníka, který chtěl kromě jména a adresy i rok narození, píše ve svém dopisu, který je zároveň dotazem, Ing. Marie Taláčková z Jasenné a pokračuje: Chci se Vás zeptat, kam se obrátit s vysvětlením, proč to tak je. To se dělají nějaké přehledy nebo statistiky, kdo k Panně Marii jezdí, zda to jsou LIDÉ SE ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍM, SOCIÁLNĚ SLABÍ – jak je to dnes moderní uvádět v médiích, když jde o něco pozitivní a pro lidi prospěšné. Výlet na Hostýn je pro nás velkým svátkem, rádi spíš vyhledáváme všední dny, kdy je tam větší klid. I naše dovolená má vyhrazený jeden den na tuto osobní pouť. S rodiči a staříčky jsme tam jezdili, i chodili pěšky v době, kdy se to moc nesmělo. „Nenápadní“ pánové v baloňácích, postávající tak trochu bokem, byli jasní.Tatínek nám vysvětloval, kdo to je... Protože věříme, že odpověď na tento velmi zajímavý dopis bude zajímat i více našich čtenářů, obrátili jsme se na vedoucího vnitřních věcí Městského úřadu v  Bystřici pod Hostýnem Mgr.  Pavla Malénka, který nám celou situaci objasnil v  obsáhlém dopisu: V  minulosti obec Chvalčov vydávala denně 30 ks jednorázových povolenek k  výjezdu na Svatý Hostýn – ovšem s tím, že třeba v 9 hod. už „bylo vymalováno“. Na dveře se vyvěsila tabulka, že povolenky na Hostýn nejsou a také nebudou. Denní limit dohodnutý s mnoha institucemi byl prostě vyčerpán. Lidé dostali jednorázové povolení na den, nic neplatili, nic nevraceli. Přibývalo ale stížností a konfliktních situací a tak bylo domluveno, že se systém změní, aby mohl větší počet lidí na Hostýn vyjet. Také tisk povolenek nebyl zadarmo a šel na účet obce. Bylo proto rozhodnuto, že povolenky „se budou otáčet“, to znamená, že když se povolenka vrátí, ihned ji může dostat další člověk a vyjet na Hostýn. A tak místo 30 lidí se na Svatý Hostýn autem dostala třeba stovka lidí. Ale jistě vám nemusím vysvětlovat povahu českého človíčka. Povolenku dostanu zadarmo a co se stane, když ji nevrátím? Nic. A mohu jezdit - jak a kdy se mně zachce. Co na tom, že najednou za pěkného počasí se sjede na Hostýn takové množství lidí, že nebude kam stoupnout, zaparkovat, projet autobusem. Proto bylo dohodnuto, že povolenky se budou vydávat a dokonce i tak, že mohou rotovat, ale aby nebyly zneužívány, budou se vydané a nevrácené povolenky vymáhat podle adres žadatelů, které jsou údaji veřejnými (a volně přístupnými na každém dopise). Ročník narození je uváděn proto, aby se nestalo synovi, který o ničem neví, že najednou je po něm cosi vymáháno za tatíka stejného jména a třeba i adresy. Navíc bych v této souvislosti upozornil na to, že městská policie má možnost zjišťovat daleko víc údajů, není to však třeba a ani žádoucí. Navíc podle zákona o ochraně osobních údajů je takto vzniklý seznam uložen v centrální spisovně Městského úřadu v Bystřici pod 16

listy svatohostýnské 3 • 2009


Hostýnem a po skončení kalendářního roku je vřazen do skartačních materiálů, které jsou každý rok likvidovány předepsaným způsobem (zničením v otrokovické papírně). Paní inženýrku je možno uklidnit, že není třeba mít obavy, ale nějaký pořádek ve věcech, které něco usměrňují, veden být musí a současný způsob je to nejmenší zlo. Máme totiž zkušenost, že povolenky, které se vydávaly dříve, byly během měsíce lidmi „zapomenuty“ vrátit a kolovaly vesele po vlastech českých. A to už nechci tvrdit, že člověk má volbu mezi poskytnutím veřejných údajů nebo anonymní cestou na Hostýn autobusem. Tedy ještě jednou, je to nezbytné organizační opatření, jehož jediným cílem je, aby se větší počet lidí regulovaně dostal na Svatý Hostýn. Věřím, že uvedené argumenty jsou jasné a pokud k nim přesto má někdo připomínky, je mi líto. Navíc chci připomenout situaci, kdy byly povolenky vydávány pouze v obci Chvalčov. Služba bystřické městské policie je nadstandard, který byl vytvořen po jednáních pro komfort návštěvníků Hostýna. n Josef Pala

sTROMY A MY

Stromy a my – trocha ekologie ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou Osloveni myšlenkou vytvoření poutní aleje z Velehradu na Svatý Hostýn, rádi jsme přijali nabídku Matice svatohostýnské k participaci na jejich projektovém záměru. V prostředí památného Hostýna jsme strávili několik příjemných dní vyplněných prací v okolí baziliky, ošetřováním prvních vysazených javorů, jeřábů a hrušní, ale i zajímavým povídáním lidí s Hostýnem spjatých, jakož i vycházkami do okolí. Celý týden nabídl prostor k relaxaci ducha i těla, k úvahám nejen o věcech světských, ale i k vzájemnému poznání a obohacení. Jelikož jsme s  podobným záměrem projekt i připravovali, máme za to, že vyzněl úspěšně a jeho účastníci si odnesou nejen příjemné vzpomínky, nýbrž i  něco málo z povznášející atmosféry poutního místa. n Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži listy svatohostýnské 3 • 2009

17


bude vás zajímat V zimním období (od 19. října) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně: všední dny 7.00, 9.15 neděle 7.00, 9.15, 11.00 Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání. Vánoční bohoslužby •  Mše svaté na Svatém Hostýně na Štědrý den: 7.00, 9.15, 11.00 a také v 15.30 hod. V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ! •  Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme ve čtvrtek 31. prosince 2009. •  Mše svaté: 7.00, 9.15, 11.00 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je svatý růženec, adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a svátostné požehnání.

sTRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU msh      17. července 2009 – plnění úkolů z minulých schůzí – spolehlivé připojení k internetu (návaznost na nový hotelový rezervační systém) – zhodnocení druhé pouti Svatý Hostýn – Velehrad – schválení změny Jednacího řádu výboru Matice svatohostýnské – vystoupení – prezentace Matice svatohostýnské v Radiu Proglas – požadavek společnosti E-on na instalaci antény na rozhledně – placení parkovného pro vozíčkáře

     7. srpna 2009 – zásady pro hodnocení práce důvěrníků – kompetence mezi duchovní správou a Maticí svatohostýnskou – smlouva s firmou Rapos na opravu vodojemu – náhrada škody za poruchu na větrné elektrárně – zlepšení značení poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn – příprava oprav na objektu Ovčárna – odstranění nefunkční závory u schodiště – zhodnocení vydávání Listů svatohostýnských – žádost Armády ČR na umístění antény na Svatém Hostýně – příprava pouti Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky

18

n Václav Lednický zapisovatel MSH

listy svatohostýnské 3 • 2009


Bude vás zajímat K 1. 8. 2009 nastoupila do funkce recepční v Matici svatohostýnské na Svatém Hostýně paní Hana Procházková (1966) z Jankovic.

Hana Procházková

Duchovní cvičení pro členy Matice svatohostýnské s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem se uskuteční na Svatém Hostýně od pátku 27. do neděle 29. listopadu 2009. Přihlášky podávejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693 nebo 573 381 694, e-mail: matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz

Zemřelí členové Matice svatohostýnské Ludmila Othová, Vsetín, 89 let Marta Hlaváčová, Machová, 73 let Ludmila Hrušková, Kunovice, 89 let Jan Horňáček, Nová Lhota, 74 let Julie Lukšíková, Nová Lhota, 79 let Anděla Hanáková, Slížany, 85 let Božena Kůdelová, Zlín, 74 let Anna Prokopová, Pitín, 88 let František Dvořák, Olomouc, 88 let Josef Slovák, Pradlisko, 84 let František Matušina, Brno Marie Matlochová, Dobrčice, 88 let

Marie Vajdíková, Prakšice, 78 let Marie Juráková, Prakšice, 58 let Božena Štůlová, Nový Jičín, 86 let Marie Machálková, Vlčnov, 98 let Marie Blahová, Jarošov, 85 let Anna Hošková, Zábřeh, 85 let Antonie Baierlová, Brno, 90 let Marie Čuříková, Želechovice nad Dřevnicí, 79 let Božena Lopatová, Ostrožská Lhota, 87 let Anežka Struhařová, Štítná nad Vláří, 87 let Jana Spendlerová, Zlín-Malenovice, 84 let Jan Chumchal, Valašské Meziříčí-Štěpánov, 74 let

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ • zpravodaj Matice svatohostýnské Vydává čtvrtletně Matice svatohostýnská s duchovní správou na Svatém Hostýně Šéfredaktor: PhDr. Josef Pala Redakční rada: Ing. Ivo Buráň, Ostrava; Pavel Hejcman, Bystřice pod Hostýnem; P. Jan Chromeček, Svatý Hostýn; Olga Kozlová, Bystřice pod Hostýnem; Ing. Václav Lednický, Vizovice; Mgr. Marie Loučková, Holešov; Mgr. Pavel Malének, Bystřice pod Hostýnem; František Ulrich, Hrobice; Mgr. Lubomír Vývoda, Trnava Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku zasílejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, tel. a fax: 573 381 694 e-mailové adresy: pala.josef@volny.cz  •  matice@hostyn.cz  •  fara@hostyn.cz http://www.hostyn.cz Číslo účtu MSH, na které můžete poukazovat své dary: 13430691/0100 – Komerční banka v Bystřici pod Hostýnem Určeno pro vnitřní potřebu

listy svatohostýnské 3 • 2009

19


Snímky z pouti pedagogů: Lubomír Vývoda

Listy svatohostýnské č.3 - 2009  

Čtvrtletník Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you