Page 99

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Osnovna tematska  cjelina 

Skupina pokazatelja 

Pokazatelj 1. 

4.2.

ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI

Zaštićena područja  prirode 

2.

3.

1. 4.3.

KULTURNA DOBRA

Struktura registriranih  nepokretnih kulturnih  dobara 

2. 3. 

4.4.

PODRUČJA POSEBNIH KARAKTERISTIKA*

5.

DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

5.1.

POKRIVENOST PROSTORNIM PLANOVIMA

Pokrivenost PP prema  razini planova i izvješća*   

5.2.

PROVEDBA PROSTORNIH PLANOVA

5.3.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Područja potencijalnih  prirodnih i drugih nesreća 

1. 2.  3.  1.   

1. 2. 

Broj i površina zaštićenih  objekata prirodnih  vrijednosti prema vrsti  Broj ekološki značajnih  područja i površina  ekološke mreže  Broj i površina posebno  zaštićenih područja  (NATURA 2000)  Broj zaštićenih  nepokretnih kulturnih  dobara  Broj i udio obnovljenih  kulturnih dobara  Broj i udio ugroženih  kulturnih dobara  * opisati u tekstualnom  dijelu Izvješća 

Broj donesenih PP  Broj donesenih izmjena i  dopuna PP  Broj PP u izradi  Broj izdanih pojedinačnih  akata prostornog  uređenja po vrstama  Nadzor urbanističke  inspekcije (broj rješenja)  Nadzor građevinske  14 inspekcije (broj rješenja)  

Način prikaza 

Vrijednost

broj (ha) 

u tekstu 

broj (ha) 

14 (12.985,53)

broj (ha) 

4 (8.590,20) 

broj broj (%)  broj (%)   

267 21  (7,8 %)  36  (13,4 %)  u tekstu 

broj

88

broj

31

broj

8

broj

u tekstu 

broj

u tekstu 

broj

15.602

* na dan 31.12.2012.

14

u razdoblju 2007. – 2011.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

97

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement