Page 95

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

II.5.3.

Zaštita krajobraznih vrijednosti

Područje Grada Zagreba nalazi se na razdjelnici dvije krajobrazne regije. Masiv Medvednice s Prigorjem dio je subpanonske regije koju karakterizira prirodni šumski pokrov, i panonske krajobrazne regije aluvija rijeke Save, s mozaikom površina različitog korištenja, i izraženom urbanizacijom. U svakoj od navedenih regija postoji više krajobraznih vrijednosti, bilo prirodnih ili oblikovanih gradnjom. Zaštita krajobraza u Hrvatskoj je regulirana temeljem Europske konvencije o krajobrazima, koja je ugrađena u legislativu Republike Hrvatske.13 Konvencijom je krajobraz definiran kao „određeno područje viđeno ljudskim okom, čija je narav rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika“. Ista je definicija preuzeta u drugim aktima, uključivo Zakon o prostornom uređenju i gradnji, s time da je u Zakonu o zaštiti prirode proširena navođenjem da krajobraz obuhvaća prirodne ili kultivirane predjele kopna ili kopna i mora. Istim se zakonom u skupini zaštićenih područja prirodnih vrijednosti kao posebna kategorija navodi značajni krajobraz, koji je “prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti, ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje, namijenjen odmoru i rekreaciji ili osobito vrijedni krajobraz utvrđen sukladno ovome Zakonu.” U značajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen. Potreba zaštite krajobraza prepoznata je i na razini Grada Zagreba. Dio krajobraznih vrijednosti Grada uvršten je u Konzervatorsku prodlogu u kategoriji zaštićenog krajobraza, a druge se štite mjerama GUP-a grada Zagreba i Sesveta u kategoriji krajolika.

II.5.4.

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

U registru kulturnih dobara Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo kulture RH su na prostoru Grada Zagreba evidentirana dva nematerijalna i 767 materijalnih kulturnih dobara. Materijalna dobra obuhvaćaju 602 nepokretna (kulturno-povijesne cjeline, poljoprivredni krajolik, pojedinačna dobra) i 165 pokretnih kulturnih dobara (muzejska građa, zbirke, pojedinačna dobra). Nepokretne vrijednosti se na razini Grada Zagreba štite odredbama prostorno-planske dokumentacije temeljem konzervatorske podloge. Njome je za zaštitu određeno sedam kategorija nepokretnih kulturnih dobara: gradska naselja, seoska naselja, povijesni sklopovi i građevine, pojedinačna kulturna dobra, etnološka baština, arheološka baština i memorijalna baština. Zaštićene graditeljske cjeline i sklopovi obuhvaćaju čitavo područje zagrebačkog Gornjeg i Donjeg grada, te središnje dijelove tradicionalnih naselja. Na istočnom dijelu grada zaštićena su područja arheoloških nalaza, primarno iz razdoblja Rimskog carstva. Ukupna površina navedenih zaštićenih područja iznosi 5.920 ha, odnosno 9,25 % površine Grada Zagreba. Među zaštićenim kulturnim cjelinama je i park Maksimir, koji se na višoj razini štiti i kao prirodna cjelina. U području zaštite nepokretnih kulturnih dobara u proteklom razdoblju realizirano je sljedeće: - izrađene su konzervatorske podloge i razrađen sustav mjera zaštite za izradu dokumenata prostornog uređenja koji obuhvaćaju područje zaštićenih kulturno - povijesnih cjelina i nepokretnih kulturnih dobara, a potom je i provedena revizija konzervatorskih podloga za Prostorni plan Grada Zagreba, Generalni urbanistički plan grada Zagreba i Sesveta, te za Prostorni plan područja posebnih obilježja Parka prirode Medvednica; - provedena je detaljna konzervatorska obrada gradskih blokova za koje je prema GUP u grada Zagreba predviđena izrada Detaljnih planova uređenja; 13

Zakon o potvrđivanju konvencije o europskim krajobrazima, NN-MU 12/02

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

93

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement