Page 94

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Prema rezultatima mjerenja i praćenja kvalitete zraka u razdoblju 2008. – 2009., u zapadnom dijelu Grada Zagreba utvrđeno je prekomjerno onečišćenje zraka lebdećim česticama. Provedba propisanih sanacijskih programa rezultirala je tijekom 2011. i 2012. godine poboljšanjem kvalitete zraka obzirom na spomenuti parametar. U razdoblju 2008. – 2012. godine je zrak u Gradu zagrebu bio I kvalitete obzirom na rezultate mjerenja većine onečišćujućih tvari, osim u slučaju dušikovih oksida (Nox), ozona (O3) i lebdećih čestica (PM10), obzirom na koje je okolni zrak na svima ili većini mjernih postaja bio II kategorije kvalitete. - elektromagnetsko onečišćenje Elektromagnetsko onečišćenje obuhvaća svjetlosno onečišćenje i onečišćenje neionizirajućim zračenjem. Obje su vrste izrazito prisutne u gradu Zagrebu. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) propisuje obvezu redukcije emisije svjetlosti zamjenom izvora umjetne svjetlosti onima jednakog svjetlosnog učinka, ali manje potrošnje energije, te izbjegavanjem rasipanja svjetlosnog snopa. U sustavu javne rasvjete Grada Zagreba već je provedena zamjena klasičnih žarulja štednima. Izvori neionizirajućeg zračenja su vodiči i uređaji koji stvaraju elektromagnetsko polje. U tom pogledu jednu od većih opasnosti predstavljaju nadzemni dalekovodi. U pojasu dalekovoda zabranjena je gradnja objekata za stanovanje. Konstantno progušćivanje broja baznih stanica elektroničke komunikacije krovnim prihvatima naročito u gusto izgrađenim urbanim sredinama povećava razinu zračenja u zonama stanovanja, odnosno stalnog boravka ljudi. Zabrana postave takvih uređaja na zdravstvene i obrazovne ustanove nije proširena na neposredno okolno područje, niti je razmještaj krovnih prihvata reguliran na razini Grada, te su neodgovarajuća zakonska regulativa i propisi Grada utjecali na stvaranje znatno gušće mreže od stvarno potrebne. Implicirani porast zračenja je u recentnom razdoblju na više mjesta u Zagrebu doveo do izrazite senzibilnosti građana u odnosu na razmještaj krovnih prihvata, što se očitovalo i prosvjedima protiv postave krovnih prihvata u zonama stanovanja. - buka Prekomjerna buka je jedan od čimbenika koji izrazito negativno utječe na kvalitetu života i na zdravlje stanovništva. Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) dopuštene su najviše ocjenske razine buke imisije na otvorenom prostoru od 50 dB danju i 40 dB noću u zonama odmora, oporavka i liječenja, 55 dB danju i 40 dB noću u zonama stanovanja i boravka, 55 dB danju i 45 dB noću u zonama mješovite, pretežito stambene namjene, te 65 dB danju i 50 dB noću u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem. U zonama gospodarske namjene, buka na granici zone ne smije prelaziti najvišu dopuštenu razinu buke zone s kojom se graniči, dok buka na granici pojedine građevne čestice ne smije prelaziti 80 dB. Specifični problem Grada Zagreba je povišena razina buke naročito u pojasu glavnih cestovnih prometnica, uz željezničku prugu i u uličnoj mreži kojom prometuje tramvaj. Izrazit uzrok buke su i pojedine manifestacije, te se u gradu Zagrebu uočava problem učestalih priredbi naročito na Trgu bana Jelačića. U Hrvatskoj nije izvršena evaluacija utjecaja buke na zdravlje ljudi. U Gradu Zagrebu nema kontinuiranog mjerenja buke cestovnog prometa, već se mjerenja vrše samo u sklopu pojedinačnih studija. Postoji zakonska obveza izrade strateške karte buke za područje Grada Zagreba. Rok za izradu bio je 16.03.2011. Do trenutka izrade ovog Izvješća, navedena karta još nije bila izrađena.

92

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement