Page 93

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Kakvoća površinskih voda sustavno se prati u okviru programa nacionalnog monitoringa kojeg provode Hrvatske vode. Prema podacima objavljenim na web stranici Hrvatskih voda kopnene vode prema biološkim pokazateljima pripadaju II. vrsti vode (dobro stanje), prema režimu kisika i hranjivim tvarima II. i III. vrsti (dobro i umjereno dobro stanje), a prema mikrobiološkim pokazateljima pripadaju III. i IV. vrsti (umjereno dobro i slabo stanje). - pročišćavanje otpadnih voda U Gradu Zagrebu djeluje jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ). Do puštanja u rad objekta za biološko pročišćivanje otpadnih voda i obradu mulja u sklopu CUPOVZ-a, otpadne vode područja na lijevoj obali Save (Zagreb i zapadni dio Sesveta) odvođene su GOK-om u rijeku Savu kod Ivanje Reke – Hruščice. Puštanjem navedenog objekta u rad 2007. godine, otpadne vode većeg dijela Grada Zagreba vode se do CUPOVZ-a i ispuštaju u Savu tek nakon biološkog pročišćivanja. Krajem 2010. započeli su na slobodnom dijelu lokacije CUPOVZ-a radovi na proširenju odlagališta mulja, nastalog radom uređaja. Proširenjem bi se trebalo zadovoljiti potrebe zbrinjavanja obrađenog mulja do kraja 2013. godine. Trenutni kapacitet CUPOVZ-a je 1.200.000 ES (ekvivalent stanovnika) i količinu otpadnih voda od 330.080 m3/dan. Po dovršenju konačne faze izgradnje kapacitet će porasti na 1.500.000 ES, uz količinu otpadnih voda od 442.370 m3/dan. Uređaj je dimenzioniran na vršno satno opterećenje u kišnom razdoblju od 30.510 m3/h i na biološko opterećenje BPK5 od 72.000 kg/dan, odnosno u konačnoj fazi na vršno satno opterećenje u kišnom razdoblju od 37.790 m3/h i na biološko opterećenje BPK5 od 90.000 kg/dan.

II.5.2.3. Sprečavanje atmosferskog onečišćenja Atmosfersko onečišćenje obuhvaća onečišćenje zraka, onečišćenje bukom i elektromagnetsko onečišćenje. Sva tri tipa onečišćenja negativno utječu na zdravlje ljudi induciranjem niza poremećaja, od promjena u ponašanju do fizioloških promjena i bolesti. Atmosfersko onečišćenje je izrazito prisutno u urbanoj matrici, naročito u gusto izgrađenim dijelovima grada Zagreba, i nije ga moguće u potpunosti otkloniti, već samo reducirati, odnosno njime upravljati. Europska Unija kao tri glavna izvora atmosferskog onečišćenja prepoznaje promet, emisije iz stacionarnih izvora i emisije prouzročene proizvodnjom električne struje. Direktivom o kakvoći atmosferskog zraka i o čišćem zraku za Europu te tematskom strategijom o onečišćenju zraka nastoje se uz smanjenje onečišćenja zraka spriječiti njegovi škodljivi učinci na okoliš i zdravlje. Smanjenje atmosferskog onečišćenja, poput onog koje prouzročuje promet, također podrazumijeva smanjenje onečišćenja bukom. - zrak Praćenje kakvoće zraka na području Grada Zagreba sustavno se provodi preko državne i gradske mreže za trajno praćenje kakvoće zraka. U Gradu Zagrebu instalirano je šest gradskih i tri državne mjerne postaje, te četiri mjerne postaje posebne namjene. Državne mjerne postaje su: Zagreb - 1 na uglu Ulice grada Vukovara i Miramarske ceste, Zagreb - 2 na križanju Maksimirske i Mandlove, Zagreb - 3 na križanju Sarajevske i Kauzlarićevog prilaza. Lokacije mjernih postaja u gradskoj mreži su: Đorđićeva ulica (Ustanova za hitnu medicinsku pomoć) za centar grada, Ksaverska cesta (IMI) za sjeverni dio grada, Siget (Dom zdravlja) za južni, Prilaz baruna Filipovića (Dom zdravlja Zagreb - Zapad) i Susedgrad (Utenzilija d.d.) za zapadni, te Getaldićeva ulica (Tehnička škola Ruđera Boškovića) za istočni dio grada.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

91

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement