Page 5

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

I. POLAZIŠTA I.1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća

6

I.2. Zakonodavno–institucionalni okvir

6

I.3. Osnovna prostorna obilježja Grada Zagreba

9

I.3.1. Prirodna i geografska obilježja

9

I.3.2. Upravno-teritorijalna podjela

11

I.3.3. Stanovništvo

11

I.3.4. Socijalno-gospodarska struktura

26

I.4. Grad Zagreb u okviru prostornog uređenja Države

29

II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU II.1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina Grada Zagreba

31

II.1.1. Struktura korištenja zemljišta

31

II.1.2. Stvarno korištenje zemljišta

31

II.1.3. Planska namjena površina

32

II.2. Sustav naselja

34

II.2.1. Obilježja sustava naselja

34

II.2.2. Sustav središnjih naselja

35

II.2.3. Prostor za razvoj naselja

36

II.2.4. Ruralni razvoj

40

II.2.5. Društvena suprastruktura

42

II.2.6. Javni prometni i komunalni sustavi

51

II.2.7. Područja od posebnog interesa

57

II.3. Gospodarske djelatnosti

60

II.3.1. Poljoprivreda

61

II.3.2. Šumarstvo

62

II.3.3. Lovstvo

62

II.3.4. Vodnogospodarski sustavi

63

II.3.5. Iskorištavanje mineralnih sirovina

64

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

3

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement