Page 46

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Gradu Zagrebu je za koordinaciju pitanja obrane, zaštite i spašavanja nadležan Ured za upravljanje u hitnim situacijama kao dio Gradske uprave. U okviru DUZS djeluju postrojbe Civilne zaštite i vatrogastva, koje ustrojava regionalna i lokalna uprava. U Gradu Zagrebu postoji 17 stožera Civilne zaštite (CZ) pri gradskim četvrtima. Ustrojavanje postrojbi CZ Grada Zagreba započelo je 2011. godine. Iste se godine na državnoj razini pristupilo formiranju interventne specijalističke postrojbe Civilne zaštite (ISPCZ) za zonu Zagreb koja, uz Grad Zagreb, obuhvaća i Zagrebačku, Sisačkomoslavačku, Karlovačku, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku, Međimursku, Koprivničkokriževačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Sjedište ISPCZ zone Zagreb je u Zagrebu. Vatrogasna zajednica Grada Zagreba obuhvaća profesionalnu postrojbu regionalne razine - Javnu vatrogasnu postrojbu (JVP) Grada Zagreba, koja djeluje s 5 lokacija u Zagrebu, i 56 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD). DVD-i imaju i naglašenu društvenu funkciju, naročito u manjim lokalnim zajednicama – prigradskim naseljima. Od preko 6.000 članova DVD-a, oko 350 su djeca starosti od 6 do 12 godina, a preko 1.400 vatrogasna mladež - omladina od13 do 18 godina. JVP vrši stalni nadzor središnjeg prostora Zagreba, dok centralna Dobrovoljna vatrogasna društva Hrašće, Dragonožec, Kupinečki Kraljevec, Sesvete, Kašina i Šestine svojim prostornim razmještajem dopunjavaju sustav vatrogasnog nadzora i osiguravaju mogućnost brze intervencije na čitavom području Grada Zagreba. Učinkovitost zaštite od požara smanjena je uslijed nedovoljno adekvatnog prostornog rasporeda mreže vatrogasnih postaja i DVD-a. U siječnju 2009. donesen je Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (SGGZ 04/09). Planom je za učinkovito obavljanje vatrogasne djelatnosti u Gradu Zagrebu, uz kadrovsku popunu i opremanje postojećih postaja i DVD-a, u razdoblju od 10 godina predviđeno ustrojavanje dodatnih dislociranih vatrogasnih postaja JVP GZ-a s prioritetima na požarnoj zoni Istok, Centar i Jug (postaje Podsljeme, Sesvete i Novi Zagreb II), kako bi i najudaljenija mjesta koje pokriva pojedina postaja bila dostupna u zakonskom roku od 15 minuta. II.2.5.2. Zdravstvene ustanove Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ( NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 114/12, 82/13 ) određeno je da zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu, vlasništvu županija odnosno Grada Zagreba te zdravstvene ustanove u vlasništvu drugih pravnih osoba i fizičkih osoba. Osnovu sustava primarne zdravstvene zaštite u Gradu Zagrebu čine tri doma zdravlja, koji djeluju na ukupno 123 lokacije, i dva zavoda ( za javno zdravstvo i za hitnu medicinsku pomoć ). U primarnu razinu zaštite uključeno je i 207 ljekarni u Gradu Zagrebu. Zdravstvenu zaštitu sekundarne razine osigurava 7 poliklinika, jedna klinička bolnica i 6 specijalnih bolnica, dok na tercijarnoj razini djeluju 4 ustanove kojih je osnivač Republika Hrvatska. Ukupan broj bolesničkih postelja porastao je sa 6.586 u 2008. godini, preko 6.805. u 2010., na 7.512 u 2012. Tablica 27. Broj zdravstvenih ustanova prema vrsti vrsta ustanove

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Zavodi

6

6

6

6

6

6

Bolnice - ukupno

17

17

17

15

10

12

44

-

Klinički bolnički centar

1

1

1

1

2

2

-

Kliničke bolnice

5

5

5

4

3

3

-

Klinike

4

4

4

1

2

1

-

Opće bolnice

1

1

1

-

-

-

-

Specijalne bolnice

6

6

6

9

3

6

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement