Page 140

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

    

aktivnosti na poboljšanju demografske slike Grada Zagreba, s posebnim naglaskom na standard stanovanja i društvenu infrastrukturu; planiranje Grada kao gospodarskog, kulturnog, univerzitetskog i turističkog pokretača razvoja; analiza kulturnih i prirodnih vrijednosti, usklađenje sa stvarnim stanjem i ugradnja novih područja i mjera zaštite; ažuriranje mreže infrastrukturnih koridora i njeno usklađivanje u kontaktnim zonama drugih županija; druge izmjene, kako se definiraju Odlukom o izradi.

Temeljem navedenog, potrebno je pristupiti izradi Izmjena i dopuna, ili novog Prostornog plana Grada Zagreba.

IV.2.3. Druga prostorno-planska dokumentacija U cilju osiguranja uvjeta za razvoj pojedinih područja Grada, potrebno je nastaviti s izradom i donošenjem provedbenih planskih dokumenata prostornog uređenja. U skladu sa strateškim potrebama Grada Zagreba, prioritetima se mogu smatrati područja koja u sadašnjem stanju negativno utječu na gospodarski razvoj, komunalno uređenje i prometnu povezanost. Kao preduvjet revitalizacije urbane jezgre potrebno je pristupiti izradi GUP-om planiranih DPU-a u Donjem gradu. Potrebno je donijeti Odluku o izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Priobalje rijeke Save (krajobraz uz Savu – Savski park), I. etapa – Savica, te započeti njegovu izradu. Potrebno je donijeti Odluku o izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka Maksimir, te započeti njegovu izradu. U skladu sa zakonskim obvezama i stvarnim potrebama, u postupku pripreme izrade izmjena i dopuna važećih, ili novih dokumenata prostornog uređenja, potrebno je odrediti prioritete izrade elaborata i studija kojima će se analizirati pojedine teme i odrediti elementi relevantni za prostorno uređenje. Prije svega se to odnosi na cjelovitu demografsku studiju temeljem popisa stanovništva 2011. godine, no i na krajobrazne studije i studije utjecaja na okoliš. U uvjetima promijenjenih gospodarskih i drugih uvjeta potrebno je pažljivo reevaluirati razmatrana i/ili prihvaćena rješenja za kapitalne projekte, poput projekta Zračne luke te Studentskog kampusa Borongaj, i po potrebi ih preoblikovati u skladu sa stvarnim potrebama. Potrebno je izvršiti analizu prostora u cilju definiranja drugih problema i razvojnih prepreka u izgrađenoj strukturi Grada i pripremiti izradu prostorno-planske dokumentacije za njihovo rješavanje.

IV.2.4. Drugi dokumenti, programi i studije U cilju djelotvornog gospodarenja prostornim i drugim resursima Grada Zagreba, potrebno je pristupiti izradi i donošenju nedostajuće zakonom propisane dokumentacije, u prvom redu Plana gospodarenja otpadom. Za uspješno planiranje prostornog razvoja i gospodarenja prostorom nužna je realna slika razvojnih trendova i projekcija prostornog razvoja. Stoga je potrebno pristupiti izradi prostornih analiza i studija nužnih za izradu prostorno-planske dokumentacije.

138

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement