Page 106

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

- tematska struktura provedbenih planova Najveći dio provedbenih planova regulira zone predviđene za stambenu gradnju i prateće sadržaje stanovanja. Površine gospodarske namjene, za razvoj groblja i područja povijesnih i etnoloških cjelina naselja zastupljene su u podjednakim udjelima, a nešto je manji udio površina za sportsko-rekreacijske sadržaje i ostale namjene. Tablica 48. Broj i udio provedbenih planova prema osnovnoj namjeni16 Osnovna namjena

broj

Površine za stambenu gradnju i prateće sadržaje

%

174

72,5

Površine za gospodarsku namjenu

19

7,9

Površine za sportsko-rekreacijske sadržaje

10

4,2

Površine za razvoj groblja* Ostale površine za budući razvoj Povijesna središta župa i povijesni ambijenti naselja*

15 5 17

6,3 2,1 7,1

240

100,0

Ukupno

* Taj broj ne treba smatrati konačnim jer PPGZ dopušta mogućnost realizacije i drugih planova groblja i povijesnih ambijenata naselja, te bi broj provedbenih planova u konačnici mogao biti veći.

- dinamika donošenja provedbenih planova Pretežiti dio važećih provedbenih planova donesen je u razdoblju od 2005. do 2009. godine. U tablici 49 dan je pregled provedbenih planova i izmjena i dopuna provedbenih planova, po vrsti plana, u dva petogodišnja razdoblja (2003.- 2007. i 2008.- 2012. godine). U tablici se orijentacijski daje i pregled provedbenih planova donesenih u ranijem i kasnijem razdoblju. Usporedo s donošenjem novih, dio detaljnijih planova je 2005. godine stavljen van snage, bilo radi dovršetka realizacije, ili radi usklađenja s odredbama prostornog plana višeg reda. U izvještajnom razdoblju (2008.-2012.) niti jedan provedbeni plan nije stavljen van snage. Tablica 49. Broj donesenih UPU-a i DPU-a

UPU

4

2003. 2007. 38

Ispravci, izmjene i dopune UPU

0

10

40

0

50

DPU

2

7

2

0

11

Ispravci, izmjene i dopune DPU

1

4

5

0

10

Ukupno UPU + DPU Ukupno ispravaka, izmjena i dopuna UPU i DPU

6

5

34

2

87

1

14

45

0

60

UKUPNO

147

do 2002.

2008. 2012. 32

2013.

ukupno

2

76

16

Stanje nakon stupanja na snagu posljednjih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba (SGGZ 08/09) i GUP-ova grada Zagreba i Sesveta (SGGZ 07/13).

104

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement