Page 103

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, i osigurani su minimalni tehnički uvjeti za zbrinjavanje otpada na odlagalištu Prudinec do predviđenog zatvaranja 31. 12. 2015. godine. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna PPGZ-a održana je od 23. srpnja do 6. kolovoza 2012. Daljnjeg postupanja nije bilo. III.1.3.2. Prostorni planovi područja posebnih obilježja Prostornim planom Grada Zagreba propisana je obveza izrade četiri prostorna plana područja posebnih obilježja. Tablica 46. Broj i površina PPPPO-a planirane izrade Naziv plana PPPPO parka Maksimir PPPPO Vukomeričke gorice PPPPO priobalja rijeke Save (Savski park) PPPPO područja Jakuševec – Petruševec – Črnkovec Ukupno planova

4

površina (cca ha) 330 4.688 651 520 6.189

- PPPPO parka Maksimir Prostorni plan područja posebnih obilježja Parka Maksimir trebao bi organizacijom prostora diferencirati namjene i režime korištenja Parka u skladu sa zaštitom Maksimira kao spomenika parkovne arhitekture i kulturnog dobra, odrediti način obnove i održavanja vegetacijskog fonda Parka na temelju znanstvenih i stručnih kriterija, izdvojiti prostore za one funkcije i sadržaje koji su iskazani suvremenijim pristupom i potrebama posjetitelja i korisnika, a moguće ih je interpolirati u Park, definirati granicu, metodologiju i postupak obnove povijesnog dijela Parka u njegov što izvorniji oblik, odrediti moguće namjene kulturnih dobara u području obuhvata na temelju Konzervatorske podloge, određenih općih i posebnih uvjeta zaštite i očuvanja. Program za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka Maksimir je izrađen, međutim zbog stupanja na snagu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji i nove procedure donošenja prostornih planova, nije upućen na utvrđivanje od strane Gradskog poglavarstva Grada Zagreba. Potrebno je donijeti Odluku o izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka Maksimir, te započeti njegovu izradu. - PPPPO Vukomeričke gorice Za izradu Prostornog plana posebnih obilježja Vukomeričke gorice potrebno je prethodno izraditi krajobraznu studiju kojom treba obaviti inventarizaciju prostornih obilježja, te provesti analizu, odnosno izraditi studiju s aspekta zaštite kulturnih dobara. - PPPPO priobalja rijeke Save Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. 2009. (SGGZ 6/05, 10/06) omogućeno je etapno izrađivanje i donošenje PPPPO priobalja rijeke Save. Postupak izrade tog plana započet je 2006. godine donošenjem Zaključka o utvrđivanju Programa za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja Priobalje Save (krajobraz uz Savu – savski park), I. etapa – Savica (SGGZ 12/06). Gradski zavod za prostorno uređenje je u ožujku 2006., kao I. etapu u planerskom promišljanju šireg konteksta uređivanja i zaštite prisavskog prostora u formi Prostornog plana

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

101

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement