Page 1

PROMET GRADA ZAGREBA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac 2010.godine.


Izradio:

Dubravko Širola, mag.ing.prom.

Ravnatelj: Ivica Fanjek, dipl.ing.arh.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac 2010.godine.


SADRŽAJ: 1. POSTOJEĆE STANJE 2. PROMET I EKOLOGIJA 3. PROMET I PROSTORNI PLANOVI 4. PROMET U PROTEKLIH PET GODINA 5. PROMET GRADA U SLIJEDEĆIH 15 GODINA 6. ZAKLJUČAK - PRIORITETNA ULAGANJA U PROMETNI SUSTAV GRADA ZAGREBA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac 2010.godine.


1. POSTOJEĆE STANJE: Fotodokumentacija Zagrebački javni prijevoz Tramvajski promet Autobusni promet Željeznički gradski-prigradski promet Zagrebački javni prijevoz u brojkama

Karakteristični poprečni presjeci prometnica Biciklistički promet grada Karakteristični prometni problemi grada ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Fotodokumentacija - JUČER:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Fotodokumentacija – DANAS:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


ZAGREBAČKI JAVNI PRIJEVOZ TRAMVAJSKI PROMET:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


ZAGREBAČKI JAVNI PRIJEVOZ AUTOBUSNI PROMET:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


ZAGREBAČKI JAVNI PRIJEVOZ ŽELJEZNIČKI GRADSKI-PRIGRADSKI PROMET:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


ZAGREBAČKI JAVNI PRIJEVOZ U BROJKAMA: Godišnji broj prevezenih putnika u gradskom-prigradskom željezničkom prometu /mln/ 60.000

50.000 40.000 Godišnji broj prevezenih putnika u gradskom-prigradskom željezničkom prometu /mln/

30.000 20.000

10.000 0 1992.

1999.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

~DNEVNO PREVEZENIH PUTNIKA

Autobus Tramvaj Gradska-prigradska željeznica

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI PROMETNICA:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


BICIKLISTIČKI PROMET GRADA:

Karakteristike: -Cca. 200 km. biciklističkih staza ne čini smislenu mrežu (nepovezani fakulteti, studentski domovi, nije uspostavljena povezanost središta grada sa Savom, Medvednicom, rekreativnih zona međusobno,...... ) -Nema mreže parkirališta za bicikle -Nema javnog biciklističkog servisa -Biciklistički promet nije normiran -Zakonska regulativa nije prilagođena novonastalim potrebama i smjernicama

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


KARAKTERISTIČNI PROMETNI PROBLEMI GRADA: Svakodnevno, kada se govori o gradskom prometu, istiće se slijedeće:

Problem slabe međusobne povezanosti gradskih područja: - vrlo niska propusna moć prometne mreže, - uska grla – smanjena dostupnost središta grada - problem odvijanja i organizacije prometnih tokova, - razvoj prometne mreže ne prati razvoj grada. Problem javnog gradskog prijevoza putnika: - nije ostvareno optimalno korištenje tramvaja, - u javnom prijevozu se kasni, vozi neredovoto i sporo, - odnos sigurnosti i komfora i cijene usluge, a naročito noćne vožnje, - željeznički sustav u funkciji gradskog prometa je marginaliziran i barijera razvoju grada. Poticanje razvoja automobilskog prometa: - od 1995. do 2005 g. broj vozila se udvostručio (sa 176.970 na 367.098) - nepovoljan utjecaj na okoliš po pitanju ispušnih plinova, buke i devastacije ambijenta - nedovoljan broj parkirališnih mjesta, - rekonstrukcija javnih površina u cilju poticanja automobilskog prometa, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


2. PROMET I EKOLOGIJA: Pregled emisije onečišćivača zraka u postocima po vrstama prometa: ŽELJEZNIČKI PROMET 100 80 60

VODNI PROMET

40

Ugljični monoksid (CO)

20

Dušični oksid (NOx)

0

CESTOVNI PROMET

Ugljkovodik (CH) Ugljični dioksid (CO2) Sumporni dioksid (SO2) Krute čestice

ZRAČNI PROMET

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


CO2 emisije iz cestovnog prometa u Hrvatskoj:

Sektor prometa čini 30% ukupne potrošnje finalne energije Od tog na cestovni otpada 90% potrošnje energije i emisija Specifičnost CO2 emisija – neovisno o tome gdje nastaju imaju globalni karakter (za razliku od sitnih čestica, SO2 i NOx emisije koje djeluju lokalno) Većina mjere smanjenja CO2 emisija doprinosi smanjenju ostalih emisija, buke, zastoja u prometu, smanjenju uvoza goriva… 1,380,000 osobnih vozila u 2005. godini znači 3,2 stanovnika/osobnom vozilu broj osobnih vozila će porasti na 2,400,000 u 2020. godini (što je 2,00 stanovnika/osobnom vozilu, iznos koji je postignut već danas u starim članicama EU) Povećanje broja vozila od 74% uz istu tehnologiju i korištenje istog goriva vodilo bi povećanju CO2 emisija – na 10 Mt CO2!

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Potrošnja energije u pojedinim prometnim granama:

POMORSKI PROMET

ŽELJEZNIČKI PROMET

Postotak (%) POTROŠNJA NAFTNIH EKVIVALENATA (u 106 tona)

ZRAČNI PROMET

CESTOVNI PROMET

0

100

200

300

400

500

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Prosječna jakost buke koju stvaraju prometna sredstva:

RAZINA BUKE U DB 160 140 120 100 80

RAZINA BUKE U DB

60 40 20 0 Osobni automobil

Motocikl

Teški teretni kamion

Zrakoplov na mlazni pogon

Vlak u prigradskom prijevozu

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Komparativni prikaz udjela putovanja osoba po danu i vrsti prijevoza u devet zemalja EU:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREÄ?ENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Okvirni komparacijski distribucijski model učesnika (putnika) prometa u gradovima Europe i Zagrebu: PARIZ

PRAG

ZAGREB

UKUPNO STANOVNIKA (stan u mil)

2,1

1,2

0,78

DUŽINA METRO LINIJE (km) DUŽINA TRAMVAJSKE LINIJE (km)

214

59,4

/

28

137,5

116

DUŽINA LINIJE AUTOBUSA(km) DUŽINA GRADSKE ŽELJEZNIČKE LINIJE (km)

567,8

806,8

1394

587 (RER-regionalna ekspresna željeznička mreža)

/

61,5

40,6

72,6

49,6

4,4

10,8

13,5

23,3

7,3

7,5

2,7

4,3

29,4

29

5,0

/

% KORISNIKA -OSOBNA VOZILA % KORISNIKA -AUTOBUS % KORISNIKA -ŽELJEZNICA % KORISNIKA -TRAMVAJ % KORISNIKA -METRO

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Kapaciteti i prostorni zahtjevi:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Slikovni prikaz prostornog zauzimanja : 60 osoba u osobnim automobilima, autobusu ili koristeći bicikle.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


3. PROMET I PROSTORNI PLANOVI: Postojeće stanje prometne mreže:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PROSTORNI PLAN GRADA ZAGREBA-PROMET:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


GUP GRADA ZAGREBA - PROMET:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


GUP GRADA ZAGREBA-NAMJENA PROSTORA:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


GUP SESVETA-PROMET:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


GUP SESVETA-NAMJENA PROSTORA:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PROVEDBENI PROSTORNI PLANOVI – stanje 31.07.2008.g.:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


(UPU) URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZAVRTNICA-CRVENI KRIŽ - primjer izrade plana :

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


(DPU) DETALJNI PLAN UREĐENJA FARME SESVETSKI KRALJEVEC-primjer izrade plana:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Mreža biciklističkih staza u GUP-u:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


5. PROMET U PROTEKLIH PET GODINA:

Prometni sustav karakterizira: problem povezanosti gradskih područja problem odvijanja i upravljanja prometnih tokova individualnog prometa problem javnog gradskog prijevoza putnika, a koji se očituje kroz prisutno kašnjenje, neredovitost i sporost označene prometne trake za javni gradski prijevoz zakrčene vozilima problem parkiranja i nedovoljan broj parkirališnih mjesta problem niske propusna moći prometne mreže i smanjena dostupnost središta grada problem nepovoljnog utjecaj prometa na okoliš (ispušni plinovi, buka, devastacija ambijenta) problem rasta stupnja motorizacije

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PROMET ZAGREBA U BROJKAMA:

2005.g. Broj parkirnih mjesta u podzemnim garažama

2009.g.

983

2560

~9773

~21614

146

>200

<5

>7

~1345

~1445

Dužina županijskih javnih cesta /km/

322,5

314,0

Dužina lokalnih javnih cesta /km/

379,2

383,6

116

116

Broj parkirnih mjesta pod zonskom naplatom Zagrebparkinga Dužina biciklističkih staza /km/ % korisnika bicikla kao prijevoznog sredstva Dužina nerazvrstanih cesta /km/

Dužina tramvajske pruge /km/

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


5. PROMET GRADA U SLIJEDEĆIH 15G.:  

Polazišta generalno

Polazišta za rješavanje središnjeg prometnog problema grada, prostora Donjeg grada

Planirane aktivnosti iz područja prometa s ciljem unapređenja stanja u prostoru

       

Tramvajski promet Autobusni promet Željeznički gradski-prigradski promet Mostovi Promet u mirovanju Dogradnja ulične mreže Biciklistički, pješački i taxi promet Automatsko upravljanje prometom grada

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Polazišta generalno: -

unaprijediti javni gradski prijevoz putnika tramvajima, autobusima i željeznicom obnovom voznog parka, infrastrukture i dogradnjom mreže,

-

unaprijediti nemotorizirani oblik kretanja,

-

povećati propusnu moć ulične mreže i razinu usluge na njima,

-

povećati sigurnost svih sudionika u prometu,

-

povećati uvjete kretanja osoba s teškoćama na javnim prostorima,

-

smanjiti nedostatke u razvoju cestovne prometne infrastrukture,

-

smanjiti prometovanje motoriziranog oblika kretanja, te njegov nepovoljan utjecaj na okoliš (smanjenje količine ispušnih plinova, buke, devastacije ambijenta i dehumanizacije prostora). ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Polazišta za rješavanje središnjeg prometnog problema grada, prostora Donjeg grada:

 smanjiti broj osobnih vozila na postojećoj uličnoj mreži za 50%  da se 2/3 prometa u Donjem gradu odvija javnim gradskim prometom ili nemotoriziranim oblikom kretanja  pridonijeti formiranju javnog prijevoza po potrebi putnika uvažavajući princip „u grad pješice“  smanjiti emisiju štetnih plinova u idućih 15g. za 15%  humanizirati uličnu mrežu: – – – – –

proširenjem postojećih nogostupa izgradnjom biciklističkih staza i njihovim umrežavanjem obnovom postojećih i sadnjom novih drvoreda postavom klupa za odmor osiguravanjem prostora za terase uz ugostiteljske sadržaje

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, rujan 2010.godine.


PLANIRANE AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA PROMETA S CILJEM UNAPREĐENJA STANJA U PROSTORU:

Tramvajski promet:

1. Završetak nabavke kratkih niskopodnih tramvaji

Poboljšava se sustav JGP-a

2. Izgradnja parkirališta u sustavu park&ride na: - okretištu tramvaja Črnomerec, - okretištu tramvaja Remiza-Ljubljanica, - prostoru Dubrava-Dankovečka, - prostoru Ulice grada Gospića-Getaldićeve-Ivanićgradske, - prostoru Horvaćanske ceste-Hrvatskog sokola, - prostoru Remetinečke ceste-Savskog gaja, - prostoru Avenije V.Holjevca-Avenije Dubrovnik, prostoru Sarajevske ceste-Avenije Dubrovnik 3.-Aplicirati kompletan logistički sustav s centralnim distribucijsko-

Osigurava se potreban broj PM na mjestima sublimiranja tokova javnog i individualnog prijevoza čime se dodatno rasterećuje prometna mreža središta grada, te osigurava bolja iskoristivost JPG-a.

informativnim centrom i konstantnim audio-vizualnim praćenjem sustava prometa ( tramvaja i stajališta) 4. Dogradnja tramvajske mreže: - Spoja Horvaćanske ulice i okretišta Črnomerec - Spoja okretišta Dubrava-Oporovečka sa Av.grada Vukovara kroz budući Kampus Borongaj - Sarajevskom cestom do Jakuševca - Od Kvaternikovog trga do okretišta Žitnjak-Radnička cesta - Dovesti tramvaj Šoljanovom u trgovački kompleks Jankomira - Spoj Savske i Držićeve av., Ulicom Prisavlje - Novo tramvajsko spremište na cca.150 000 m2 u Jankomiru

Smanjeni troškovi i osigurana je žurna intervencija po potrebi sustava Sustav JGP se optimalizira sukladno potrebama korisnikagrađana

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Plan dogradnje tramvajske mreže:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PLANIRANE AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA PROMETA S CILJEM UNAPREĐENJA STANJA U PROSTORU:

Autobusni promet:

a) Obnavljati vozni park kontinuirano b) Povećati broj autobusa za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću c) Uvesti više ekoloških autobusa-Sljeme d) Formirati nove logističke modele autobusnog prometa koncentrirajući se na prigradske dijelove grada i prijevoza putnika do intermodalnih terminala i stajališta gradske željeznice - kartografski prikaz u nastavku

Poboljšava se sustav JGP-a, povećava se sigurnost na prometnicama, smanjuju troškovi i povećava propusna moć postojećih prometnica.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PLANIRANE AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA PROMETA S CILJEM UNAPREĐENJA STANJA U PROSTORU:

Željeznički gradski-prigradski promet: a)

Izgraditi nova, a obnoviti postojeća željeznička stajališta: /Kampus Borongaj, Sava sjever, Trnsko, Savski Gaj, Podbrežje, Vukovarska, Studentski Centar, TOZ... /

Postojeća željeznička pruga praktično svojom trasom od Zapadnog kolodvora do

b)

Racionalizirati postojeći željeznički koridor – funkcionalno i prostorno

Kennedyevog trga (Borongaja)

c)

Izgraditi javne garaže u točkama očekivanog većeg priliva putnika, a pogotovo u zoni željezničkih stajališta /gradnju stajališta treba pratiti istovremena gradnja potrebnih GPM sukladno gravitacijskom području/

kulturne i sportske centre,

objedinjava domove, fakultete, biblioteke, te ju je neophodno pretvoriti iz fizičke barijere u glavni integrativni element

d)

Revitalizirati Zapadni kolodvor u središte prihvata putnika gradske željeznice i studentskog vlaka

e)

Dio željezničke pruge u nasipu prelocirati na stupove /Šarengradska, Jagićeva, Runjaninova, Savski gaj./

f)

Na području grada objediniti tramvajski i željeznički promet u jedinstven funkcionalan sustav sa osiguranom željezničkom kompozicijom u kružnoj vožnji sa učestalim voznim redom

željezničkog i individividualnog

Izgraditi novu južnu dvokolosječnu obilaznu pruge ZaprešićHorvati-Turopolje-Rugvica-Dugo Selo sa novim ranžirnim kolodvorom na području Turopolja do 2018.g. Izgradnjom nove južne željezničke obilaznice grada Zagreba s novim ranžirnim kolodvorom, središte grada se oslobađa teretnog prometa. Postojeći dvokolosječni željeznički koridor kroz grad Zagreb sa izgrađenim kolodvorima je dostatan za funkciju gradskog i prigradskog željezničkoh prometa.

središta grada, te osigurava

g)

prometnog sustava grada. Osigurava se potreban broj PM na mjestima sublimiranja tokova prijevoza čime se dodatno rasterećuje prometna mreža bolja iskoristivostisplativost sustava željeznice.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Grafički prikaz odnosa kolosječnog prometa Zagreba i nove južne željezničke obilaznice za teretni promet:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PLANIRANE AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA PROMETA S CILJEM UNAPREĐENJA STANJA U PROSTORU:

Mostovi - novogradnja: a)Jarun - zapad b)Bundek

BUNDEK:

Unapređenje prometnog sustava

JARUN-ZAPAD:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PLANIRANE AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA PROMETA S CILJEM UNAPREĐENJA STANJA U PROSTORU:

Promet u mirovanju: 1. Prostor Donjeg grada:

Ishodišno, istaknute su dvije skupine korisnika parkirnih mjesta Donjeg grada: domicilno stanovništvo i dnevni posjetitelji.

• • •

osigurati uvjete za obnovom Donjeg grada, te opstankom postojećih sadržaja (trgovina, obrta, ugostiteljskih objekata itd.) i privlačenjem novih sadržaja (galerije na otvorenom, tematske ulice, prepoznatljive turističke rute itd.) proširiti postojeće i formirati nove pješačke zone stimulirati parkiranja posjetitelja Donjeg grada u javnim garažama na njegovom obodu, kao i maksimalno korištenje sredstava javnog prijevoza ili nemotoriziranog oblika kretanja: – – – – – –

tramvaja gradske željeznice autobusa taksija bicikla pješačenja

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


2. Obodni javni prostor bloka: • • •

smanjiti nepovoljni utjecaj prometa ulične mreže na okoliš i život domicilnog stanovništva (ispušni plinovi, buka, devastacija ambijenta) unaprijediti sustav parkiranja humanizirati uličnu mrežu i „vratiti čovjeka na nju“: – – – – –

izgradnjom potrebnih i širih nogostupa izgradnjom biciklističkih staza i njihovim umrežavanjem obnovom postojećih i sadnjom novih drvoreda postavom klupa za odmor osiguravanjem prostora za terase uz ugostiteljske sadržaje

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


3. Unutarnji prostor bloka: • • • • • • • •

riješiti parkiranje domicilnog stanovništva izgradnjom blokovskih garaža sa maksimalnim pojedinačnim kapacitetom garaže od 100 PM izgraditi manje objekte javnih i specijalističkih sadržaja iznad podzemnih garaža koji su u funkciji svih stanovnika bloka bez obzira na dobnu granicu izgraditi staračke mini domove sa priručnim ambulantama zadržati postojeće zelenilo i urediti nove parkovne površine izgraditi nova dječja igrališta, a postojeća obnoviti izgraditi manja polivalentna igrališta izgraditi šetnice poboljšati uvjete uvjete života domicilnog stanovništva u prizemljima objekata

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Prijedlog izgradnje javnih i blokovskih garaža:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PLANIRANE AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA PROMETA S CILJEM UNAPREĐENJA STANJA U PROSTORU:

Dogradnja ulične mreže: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

Baštijanova od Voltinog naselja do Škorpikove u Jankomiru Ulica I. B. Mažuranić od ulice Oranice do Selske ceste Produžena R. Njemačke od ulice Bundek do Vukovarske uključivo most i denivelacije potrebnog broja raskrižja Produžena Vukovarska na istok do Kanpusa Borongaj, u drugoj fazi do Ljudevita Posavskog u Sesvetama, a u trećoj do čvora Jelkovec na A3(D3) Vatikanska od Ulice Republike Njemačke do Remetinečke Mandlova od Branimirove do Ulice grada Vukovara Završetak spoja Branimirove sa produženom Branimirovom Produžena Vrapčanska ulica sa denivelacijom raskrižja sa Zagrebačkom av. i sa Zagrebačkom cestom u prvoj fazi, a u drugoj fazi do Jadranske avenije, uključivo i Jarunski most-zapad Denivelacija raskrižja Čulinečke i Slavonske avenije Produžetak Samoborske od Oranica do Zagrebačke ceste Šarengradska od Jadranskog mosta do Vukovarske sa potrebnim denivelacijama raskrižja i promatranjem Šarengradske kao jedinstvenog prometnog koridora sa Savskom ulicom i željeznicom Prisavlje od Marohnićeve do Držićeve Rekonstrukcija raskrižja sa kružnim tokom Remetinec Završetak rekonstrukcije Radničke ceste Gradnja produžene Branimirove do Varaždinske

Povećava se propusna moć prometne mreže i razine usluge na njima, sigurnost svih sudionika u prometu, te osigurava kvalitetnije funkcioniranje prometnog sustava.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Kartografski prikazi dogradnja ulične mreže:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PLANIRANE AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA PROMETA S CILJEM UNAPREĐENJA STANJA U PROSTORU: Pješački promet

Biciklistički promet

Taxi promet

− Rasterećene prometne koridore od prometa u mirovanju u Donjem gradu („zeleni val“...) prenamjeniti u pješačkebiciklističke staze i zelenilo sa drvoredom i klupama − izgraditi pothodnik-spoj Trga F. Tuđmana i Trga sportova − izgraditi pothodnike koji osiguravaju nesmetano kretanje i osobama sa smanjenom pokretljivošću u zonama raskrižja i točkama intezivne pješačke komunikacije (Trešnjevasčki trg, Trgaplanskom M.Tita, Kršnjavoga-Jukićeve...) Važećom dukumentacijom su osigurani svi preduvjeti za razvoj biciklističkog prometa (GUP grada Zagreba, članak 18,22,37,38,39,41,42,56,78 i 98). U cilju brže igradnje mreže biciklističkih staza treba žurno: 1. izraditi potrebne norme 2. izraditi izvedbene projektne detalje sa pripadajućim troškovnicima 3. revidirati po potrebi zakonsku regulativu i osigurati bržu izgradnju, te eksploataciju uz sigurno odvijanja Primarno treba postojeće biciklističke staze umrežiti: − u dijelu Donjeg grada radi povezivanja fakulteta, studentskih domova i Studentskog centra, zona rekreacije na Jarunu i Bundeku i Kampusa Borongaj − izgraditi biciklastičku stazu sa pripadajućom opremom i pratećim uslužnim objektima na kruni nasipa između SRC Taxi usluge liberalizirati i uvesti konkurenciju jeftinijih taxi-a u Jarun i Bundek stalnoj kružnoj vožnji

Povećava se sigurnost u prometu svih sudionika, a uz istovremeno povećanje propusne moći postojećih prometnica

Razvoj i stimuliranje zdravog i ekološkog vida kretanja i postizanja cilja: >12% korisnika bicikla kao prijevoznog sredstva i >400 km biciklističkih staza

Uvesti konkurenciju postojećem sustavu i učinit ga pristupačnim građanima

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PLANIRANE AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA PROMETA S CILJEM UNAPREĐENJA STANJA U PROSTORU:

Automatsko upravljanja prometom grada Zagreba: Provesti ITS (inteligentni transportni sustav) sustav s ciljem automatskog upravljanja prometom grada, te prioritetno na gradskim avenijama prevesti semaforizaciju na detektorski rad – video senzori-kamere

Povećava se sigurnost u prometu, propusna moć postojećih prometnica uz smanjuje zagađenja okoliša i smanjuje vrijeme putovanja

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


6. ZAKLJUČAK – PRIORITETNA ULAGANJA U PROMETNI SUSTAV GRADA ZAGREBA: Svaka pojedina zemlja ima različite načine financiranja javnog prijevoza i projekata, ali investicije moraju biti u funkciji većine građana Samo kombinacija mjera temeljenih na prostornom planiranju, mjerama ograničavanja individualnog prijevoza vozilima,te promicanjem javnog prijevoza, dovest će do prevladavanja rasta stupnja motorizacije i prometnih zagušenja

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PRIORITETNO ULAGANJE U PROMETNI SUSTAV GRADA ZAGREBA: 1. AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PROMETOM :  povećava se propusna moć prometne mreže  povećava se sigurnost odvijanja prometa za sve sudionike na raskrižjima i na uličnoj mreži  povećava se kvaliteta i brzina uslužnosti interventnim vozilima hitne pomoći, vatrogasnim vozilima......  osigurani su točni i pravovremeni podaci o strukturi i prometnom intezitetu prometne mreže, kao ishodišnom podatku prostornog planiranja DANAŠNJA NISKA PROPUSNA MOĆ PROMETNE MREŽE I SMANJENA DOSTUPNOST SREDIŠTA GRADA NEMA SAMO ISHODIŠTE U NEPRIMJERENOJ PROMETNOJ MREŽI SUKLADNO POTRAŽNJI INDIVIDUALNOG PROMETA, NEGO PRIJE SVEGA U NEPOSTOJANJU SUSTAVNOG UPRAVLJANJA PROMETOM GRADA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PRIORITETNO ULAGANJE U PROMETNI SUSTAV GRADA ZAGREBA: 2. ŽELJEZNIČKI GRADSKI I PRIGRADSKI PROMET:  nabavka novih garnitura vlakova prilagođenih gradskomprigradskom željezničkom prometu  ulagati u nove tehnologije  izgraditi južnu željezničku obilaznicu i rasteretiti grad od teretnog prometa  izgraditi na rubnim dijelovima grada i na ishodištima dnevnih migracija u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Sisačkomoslavačkoj županijama parkirališta u sustavu park&ride uz željeznička stajališta i kolodvore  izgraditi sadržajno prepoznatljiva „modularna” željeznička stajališta  povezati zračnu luku na postojeću željezničku mrežu  željeznica ima rezervu da poveća >100% prihvat putnika i da participira sa 14,5% na 35% u gradsko-prigradskom prometu ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PRIORITETNO ULAGANJE U PROMETNI SUSTAV GRADA ZAGREBA: 3. JAVNI PROMET TRAMVAJIMA I AUTOBUSIMA (ZET):  završiti obnovu tramvajskog voznog parka (kratki niskopodni tramvaji)  dogradnja postojećeg tramvajskog sustava izgradnjom (zatvaranjem) zapadnog i istočnog tramvajskog prstena: - spoja Horvaćanske ulice i okretišta Črnomerec - spoja okretišta Dubrava sa Av.grada Vukovara kroz Kampus Borongaj  izgradnja sustava „park & ride“ u točkama sublimacije javnog gradskog i individualnog prometa  formirati od tramvajskog i željezničkog gradskog prometa jedinstven funkcionalni kolosječni prometni sustav  formirati nove logističke modele autobusnog prometa koncentrirajući se na prigradske dijelove grada i prijevoza putnika do intermodalnih terminala i stajališta gradske željeznice na rubovima grada

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PRIORITETNO ULAGANJE U PROMETNI SUSTAV GRADA ZAGREBA: 4. BICIKLISTIČKI PROMET:  izgraditi parkirališta  formirati javni biciklistički servis  umrežiti i dograditi biciklističke staze

5. TAXI PROMET:  liberalizirati tržište i uvesti tržišno konkurentno poslovanje  udio taxi prometa sa 0,5% povećati na 5%

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


PRIORITETNO ULAGANJE U PROMETNI SUSTAV GRADA ZAGREBA: 6. IZGRADNJA JAVNIH GARAŽA:    

Srednješkolsko igralište Trg Stjepana Radića Reljkovićeva ulica Britanski trg

7. IZGRADNJA PRIORITETNIH PROMETNICA:      

produžena Branimirova sa spojem Zavrtnica Vrapčanska do Jadranske av. sa mostom Jarun-zapad Ulica Prisavlje Produžena Vukovarska do Ulice Ljudevita Posavskog u Sesvetama Šarengradska ulica Rekonstrukcija rotora Remetinec

ZAKLJUČNO:

PROMET JE SINERGIJA SVIH SVOJIH VIDOVA , TE SUKLADNO NJIHOVOM UDJELU U PROMETNOM SUSTAVU TREBA ULAGATI I U NJIHOV RAZVOJ

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac


Prilikom izrade korištena je fotodokumentacija i digitalni ortofoto tvrtke Studio HRG d.o.o., kao i javni slobodni izvori

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ZAGREB, prosinac

traffic in Zagreb 2010  
traffic in Zagreb 2010  

detailed proposals how to improve trafic issues of Zagreb

Advertisement