Ivormatie magazine (Dec 2021-NL)

Page 1

PASSIONATE PEOPLE Ivormatie magazine - December 2021


PASSIE IS BESMETTELIJK: “ JE WORDT ERDOOR AANGESTOKEN” 2


Passie voor Techniek: het motto van Iv-Groep. Of

we midden in zitten. Zelf krijg ik een super trots gevoel

eigenlijk is dit wat onze medewerkers zo kenmerkt:

als ik door Nederland rijd voor een afspraak en langs

passie voor hun werk.

al die projecten komt waar wij aan hebben gewerkt. Of als je met je gezin even van de snelweg afbuigt om

Een veel gebruikte definitie voor passie is: een hoge

zo’n project van dicht bij te bekijken. Er is niet veel voor

mate van vitaliteit (energie en veerkracht), absorptie (de

nodig om deze passie over te brengen op een ander,

mate waarin je opgaat in je werk) en toewijding. Deze

simpelweg door erover te vertellen.

karaktertrekken zijn zonder enige twijfel overal binnen het bedrijf terug te vinden bij onze medewerkers.

Passie voor Techniek: het klinkt zo simpel, maar het is

Passie is besmettelijk: je wordt erdoor aangestoken.

o zo belangrijk. In deze moeilijke coronatijd, waarin de

Het is bedrijfscultuur. Een cultuur die je als directie

moed je in de schoenen kan zakken, doet het goed als je

moet koesteren en aanmoedigen. Gepassioneerde

kunt zeggen: mijn werk is mijn passie!

medewerkers zien hun werk als hun hobby; ze doen het met plezier. Passie resulteert in een hoge productiviteit,

Rob van de Waal

betrokkenheid en loyaliteit. Hoe trots moeten we zijn

CEO Iv-Groep

als je kunt zeggen dat onze onderneming, door alle geledingen heen, passie uitstraalt. Het is een garantie voor succes. Opmerkelijk ook is hoe belangrijk de medewerkers het zelf vinden om hun werk gepassioneerd te kunnen doen. Voor de meeste werknemers is dat belangrijker dan de financiële beloning. Natuurlijk is salaris ook belangrijk, maar leuk werk, waar je helemaal in op kunt gaan, dat maakt het verschil. Deze Ivormatie laat weer een reeks van projecten zien waar door meerdere collega’s vol overgave aan is gewerkt. Hoe mooi kan het zijn als je thuis kunt vertellen over de werken die je op kantoor verricht zoals over projecten bij Nutricia of Vitens, de ontwikkelingen van wind op zee en de digitale transformatie waar

3


35e jaargang, nummer 2, December 2021 Redactie Iv-Groep, Afdeling Corporate Development & Marketing Ivormatie Een uitgave van Iv-Groep b.v. Redactieadres Iv-Groep b.v. Postbus 1155 3350 CD Papendrecht Nederland marketing@iv-groep.nl www.iv-groep.nl Afmelden Wil je de Ivormatie liever digitaal ontvangen? Of wil je je uitschrijven? Geef het door via marketing@iv-groep.nl. Copyright © 2021 Iv-Groep. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of bewerken van artikelen is toestemming van de redactie vereist.


INHOUD

6 De constructieve puzzel om gebouwen maakbaar te maken 12 Vanuit de schoolbanken werken aan de meest complexe installaties 16 De optimalisatie van drinkwater in Noord-Overijssel 20 De diversiteit van het tekenen 26 Zeeën van mogelijkheden voor drijvende transformatorplatforms 32 Samenwerking is key bij het uitvoeren van ingenieursprojecten 36 Kansen van de digitale transformatie benutten in infra- projecten 40 Mechanical engineering: een schakel tussen offshore disciplines

5


bron: www.hoyt.nl

6


De constructieve puzzel om gebouwen maakbaar te maken “Een technische studie, ik kan het echt iedereen

zodanig dat wordt voldaan aan alle gestelde eisen,

aanraden. Zeker ook vrouwen!”, vertelt Saskia Frijns,

randvoorwaarden en wet- en regelgeving.

projectleider/constructeur bij CAE (onderdeel van Iv-Bouw). Om de een of andere reden kiezen toch

Van mooi idee tot maakbaar ontwerp

nog weinig mensen voor een technische studie.

“Dat meedenken over oplossingen en het maakbaar

“Erg jammer”, vindt Saskia, “want het is echt een

maken van ideeën, dat is ook precies wat ik zo leuk vind

mooi beroep! Je kunt je creativiteit erin kwijt en een

aan mijn functie als constructeur”, vertelt Saskia. “Het

bijdrage leveren aan de realisatie van voorzieningen

leukst vind ik de conceptfase van projecten, waarbij je

die noodzakelijk zijn voor onze maatschappij. Van de

met verschillende betrokken partijen aan tafel zit om

gebouwen waarin we wonen, werken en verblijven

het idee dat er ligt verder uit te werken. Een architect,

tot aan de infrastructuur waar we dagelijks gebruik

bijvoorbeeld, kan de mooiste gebouwen bedenken,

van maken, het water en de energie die we verbruiken

maar het maakbaar maken van deze ideeën kan echt

en ga zo maar door. Ik kan zelf echt trots zijn als ik

een puzzel zijn. Er komt heel veel bij kijken. Enerzijds

langs een gebouw loop waar CAE aan heeft gewerkt.

moet het architectonische ontwerp zoveel mogelijk

Dan denk ik: dat hebben we toch mooi gedaan!”

geborgd worden en anderzijds komen in een gebouw tientallen disciplines samen die allemaal raakvlakken

Een belangrijke rol voor techneuten

met elkaar hebben. Als constructeur kijk ik hoe de

In een wereld die voortdurend in verandering is,

gebouwconstructie precies moet worden opgezet,

wordt de vraag naar techneuten alleen maar groter.

welke materialen daarbij horen, wat de consequenties

Kijk naar de nieuwe toepassingen die moeten worden

van verschillende keuzes zijn, en hoe de raakvlakken

ontwikkeld om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord

tussen de verschillende disciplines op elkaar kunnen

van Parijs te kunnen realiseren. Of het grote aantal

worden afgestemd om zo samen toe te werken naar

nieuwe (duurzame) woningen dat moet worden

een goedwerkend en maakbaar geheel.”

gerealiseerd om een oplossing te bieden aan het woningtekort. Het zijn techneuten die aan de basis staan van de totstandkoming van deze essentiële voorzieningen. Aan hen de taak om mee te denken over oplossingen en om ideeën maakbaar te maken

7


Vormgeven aan duurzaamheid

Waren de plannen haalbaar?

In de constructie van gebouwen valt nog veel te

Een modern wooncomplex met de karakteristieke

behalen als het gaat om duurzaamheid. Saskia vertelt:

uitstraling van de jaren 50, maar met het wooncomfort

“Wat voor mij het ideale plaatje is, is als ik aan die

en energieverbruik van deze tijd. Zo wordt wonen

constructieve puzzel kan werken mét een kijk op

in de Baumannkerk wanneer de transformatie van

duurzaamheid. Ik vind duurzaamheid erg interessant en

naoorlogse kerk tot wooncomplex gerealiseerd is. De

houd me hier thuis ook veel mee bezig. Sinds dit jaar

verbouwingsplannen waren groots, maar waren ze ook

buig ik me bij CAE ook over de rol die duurzaamheid

allemaal haalbaar? CAE is vanaf de haalbaarheidsstudies

speelt in de gebouwconstructies en onderzoek ik hoe

tot en met de uitvoering bij dit project betrokken voor

dit van toepassing is op CAE. Daar ga ik uiteindelijk

technisch advies ten aanzien van de constructie van

een structuur voor opzetten. Dit heeft betrekking op

het gebouw.

het materiaalgebruik, maar ook op de verbindingen in constructies. Hoe flexibeler de gebouwconstructie

In 2018 is CAE begonnen met het uitvoeren van

is en hoe makkelijker verbindingen uit elkaar kunnen

een haalbaarheidsstudie. Iets wat essentieel is bij dit

worden gehaald, hoe beter een gebouwconstructie

soort grootschalige herbestemmingsprojecten. Het

kan worden gedemonteerd en bijvoorbeeld elders kan

herbestemmen van een bestaand gebouw heeft

worden hergebruikt. Ik ben blij dat ik daar de ruimte

vrijwel altijd invloed op de constructie. Daarnaast is

voor krijg naast mijn projecten. Op deze manier kom ik

het aanpassen van de constructie bewerkelijk, duur en

ook meer in contact met de andere divisies van Iv en

vanuit veiligheidsoogpunt niet altijd mogelijk.

meer te weten over hoe zij omgaan met duurzaamheid

De belasting van een woongebouw met vier

binnen hun projecten.”

bouwlagen op een fundering is vele malen groter dan het lege volume van een kerkzaal.

Van naoorlogse kerk tot uniek woongebouw De transformatie van de Baumannkerk in Rotterdam

De randvoorwaarden van een gebouw zijn dwingend

is een voorbeeld van een project waarbij CAE

of leidend voor de plannen. De uitkomsten van de

verantwoordelijk was voor het uitwerken van die

haalbaarheidsstudie waren ook voor dit project

‘constructieve puzzel’ én waarbij duurzaamheid een

bepalend voor de weg die daarna is ingeslagen.

rol speelde. De buitengevel is zoveel mogelijk intact

Daarnaast kan de bouwvergunning pas worden

gehouden om het karakteristieke en monumentale

aangevraagd wanneer alles tot in detail is uitgedacht.

karakter van het gebouw te behouden. Van binnen is

Als de vergunning eenmaal rond is, kun je bij wijze van

het gebouw volledig getransformeerd tot een modern

spreken niet meer zomaar ergens een paal weghalen

wooncomplex met in totaal 33 appartementen en

of toevoegen. Wat wel en niet mogelijk is, moet dus al

penthouses. Wel met behoud van de bestaande

heel vroeg in het traject helder zijn.

constructie daar waar dat mogelijk was. En dat bracht nog wat constructieve uitdagingen met zich mee. 8


Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie heeft CAE onderzocht hoe de Baumannkerk constructief gezien in elkaar zit, wat de gewenste aanpassingen betekenen voor de constructie en of alle aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. De constructiegegevens van de Baumannkerk waren gelukkig goed gedocumenteerd, waardoor veel benodigde informatie voorhanden was. Met aanvullend geotechnisch onderzoek en inspecties aan het metselwerk heeft CAE alles goed in kaart kunnen brengen. En doordat de haalbaarheidsstudie zo’n goed beeld gaf van de mogelijkheden, zijn tijdens de uitvoering ook geen grote verrassingen voorgekomen. De constructieve verbouwing Integratiemodel nieuw met bestaande gebouwconstructie

Met de transformatie van kerk tot wooncomplex zijn alleen de buitenmuren en de voor – en achterzijde van het gebouw blijven staan. De ruimte die aanvankelijk de kerkzaal was, is volledig aangepast. Ook is het dak er afgehaald om daar vervolgens een transparant blok te realiseren met nog twee woninglagen. CAE heeft naast de haalbaarheidsstudie ook de technische detaillering

Detailaansluiting inpassing balkon

en uitvoeringsbegeleiding verzorgd.

9


In het gebouw zijn twee typen constructies toegepast.

Maar bij de doorbraken in de bestaande constructie

Daar waar de nieuwe constructie de bestaande

kwam dit niet altijd goed uit, wat resulteerde in

constructie belast, is de nieuwe constructie zo licht

complexere overgangen. De nieuwe constructie en

mogelijk uitgevoerd. En daar waar de fundering

de archieftekeningen zijn daarom in een 3D-model

compleet is vernieuwd, is een massievere constructie

uitgetekend en berekend. Uiteindelijk is de oplossing

toegepast; alles in lijn met de huidige kwaliteitseisen

gevonden in overgangsconstructies, waarmee de nieuwe

om contactgeluid tussen appartementen te

constructie aansluit op de bestaande palen én de indeling

minimaliseren. Dit is het geval bij het middenschip

van de architect kon worden aangehouden.

van het kerkgebouw. Dit gebouwdeel is helemaal ingevuld met een nieuw stramien kanaalplaatvloeren

Een uitdaging: inpassing van grote balkons

en kalkzandsteen wanden met een eigen fundering.

In de buitenmuren zit een aantal ramen die zijn

Een nieuwe fundering met een betonnen kern in de

doorgebroken om op bepaalde verdiepingen een balkon

kop van het gebouw waarborgt ook de stabiliteit van

te kunnen creëren. De balkons zijn vrij groot. Het inpassen

het extra volume dat boven op het dak is gerealiseerd.

van de balkons in de bestaande constructie was ook een

Waar mogelijk is gebruikgemaakt van de bestaande

complexe opgave. Enerzijds qua logistiek, maar ook qua

betonpalen.

detaillering, fundering en het verkrijgen van de gewenste stijfheid, zodat de constructie gaat dragen zoals het zou

Een goede haalbaarheidsstudie kan verrassingen tijdens de uitvoering voorkomen.

moeten doen. De gewenste afmeting van de balkons is gerealiseerd door gewichtsreductie toe te passen in het beton en gebruik te maken van stalen consoles. Hierdoor was het mogelijk de bestaande fundering te gebruiken.

Aan de achterkant van het gebouw zit een verdiepte kelder. Hier zit de nieuwe constructie complexer in

De oplevering is in zicht

elkaar. Omdat de nieuwe constructie achter in het

Het compleet getransformeerde woningcomplex zal begin

gebouw meer raakt aan de bestaande constructie,

2022 worden opgeleverd. Bewoners wonen hier dan niet

zijn de bestaande palen zoveel mogelijk behouden

alleen op een mooie en centrale locatie, maar ook in een

en is een lichte constructie toegepast met staal en

écht unieke woning. Van buiten lijkt het wooncomplex

staalplaatbetonvloeren. De bestaande bouwmuren zijn

nog steeds op die oude kerk, maar binnen in het gebouw

gekoppeld aan de nieuwe vloeren. De uitdaging hier

vind je moderne appartementen met karakteristieke

was om de nieuwe constructie te laten uitkomen op de

details zoals de opvallend gekleurde glas in lood ramen.

bestaande palen, waardoor als het ware rechte lijnen

Saskia: “Ook dit is zo’n project waarvan ik zeg: ik ben er

naar beneden worden verkregen.

trots op! Dat hebben we toch mooi gedaan met zijn

allen. Zo’n grote transformatie van monumentale kerk tot woongebouw is niet iets wat heel vaak voorkomt.”

10


HET LIEFST COMBINEER IK “ DIE CONSTRUCTIEVE PUZZEL MET DUURZAAMHEID”

11


bron: AGS, OLCO

12


Vanuit de schoolbanken werken aan de meest complexe installaties Het ontwerpen van de installaties van een sporthal.

diverse doeleinden waar de sporthal voor gebruikt zal

Wat komt daar eigenlijk allemaal bij kijken?

worden, kenmerken zich namelijk door verschillende

Iv-Bouw heeft inmiddels een aanzienlijk trackrecord

eisen. Zo is de toelating van daglicht en de plaatsing

aan sporthallen opgebouwd. En toch wordt het

van verlichting op een andere manier van invloed

geen routinewerk. Elk gebouw is anders en heeft

op de verschillende sportmogelijkheden dan op de

natuurlijk zijn eigen eisen en kenmerken. Daar

onderwijstoepassingen. Het te ontwikkelen concept

komt bij dat het multifunctionele karakter van

moest invulling geven aan al die verschillende facetten.

een sporthal de nodige complexiteit met zich meebrengt. Het op de juiste manier inpassen van de installaties vergt dan ook specifieke kennis van elektrotechniek en werktuigbouw, sporttechnische

Mijn afstudeerproject was een goede manier om ‘spelenderwijs’ de werkvloer te ontdekken.

eisen, creativiteit en in sommige gevallen ook kennis van constructies. “Gelukkig hebben we dat bij

Van arts tot ingenieur

Iv-Bouw allemaal in huis”, vertelt Shannon, ingenieur

Van de projecten waar Shannon aan heeft meegewerkt

bij Iv-Bouw.

is ze het meest trots op Sporthal Schoter. Dit is het project waarop Shannon vorig jaar september is

Volledig elektrisch en multifunctioneel

afgestudeerd. “Waarom ik heb gekozen voor een

Sporthal Schoter is een van de sporthallen waar

technische studie? In eerste instantie heb ik mij na

Iv-Bouw als EPC-partner het installatietechnische

het behalen van mijn middelbareschooldiploma

ontwerp voor heeft gemaakt. Dit houdt in dat Iv-Bouw

ingeschreven voor een meeloopdag bij de studie

het ontwerp van de gebouwinstallaties risicodragend

geneeskunde. Een totaal andere richting, maar ik zie in

heeft verzorgd en verantwoordelijk was voor de inkoop

zekere zin wel een overeenkomst tussen een arts en

en oplevering van die installaties. Sporthal Schoter

een ingenieur. Ze willen allebei iets oplossen. En dat

wordt een volledig elektrische sporthal welke ruimte

‘oplossen’ vond ik uiteindelijk terug in de techniek. Ik

zal gaan bieden aan topsport volleybal, onderwijs en

ben nog steeds blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Ik

een divers aantal andere sporten. Het multifunctionele

werk met plezier aan het bedenken van technische

gebruik van de sporthal maakt dat het project

oplossingen voor de projecten van Iv-Bouw!”

behoorlijk wat tegenstrijdige richtlijnen kent. De

13


Opschudding door het coronavirus

Met het project Sporthal Schoter rondde Shannon haar

Het vinden van een passende oplossing voor de

hbo-opleiding werktuigbouwkunde vorig jaar succesvol

tegenstrijdige richtlijnen van de sporthal was dus een van

af. “Mijn afstudeerproject was naast een mooie afsluiting

de uitdagingen binnen dit project. Maar ook het budget

van mijn studie ook een goede manier om ‘spelenderwijs’

bleek een uitdaging te zijn. Zo vertelt Shannon: “Het

de werkvloer te ontdekken. Toen ik de kans aangeboden

streven is vanzelfsprekend altijd om een project binnen

kreeg om na mijn afstuderen bij Iv aan de slag te gaan,

het afgegeven budget op te leveren. Elektrotechnisch

greep ik die met beide handen aan. Ik heb het hier gewoon

is dat gelukt, maar werktuigbouwkundig niet volledig

onwijs naar mijn zin; de projecten zijn uitdagend, maar

mede vanwege het coronavirus. Toen de tender en dus

vooral de open sfeer en ervaren collega’s maken dat ik mij

het budget ingediend werd, was daar helemaal nog

volledig op mijn plek voel.”

geen sprake van. Niet veel later werd de markt flink opgeschud door het coronavirus en kwamen levertijden

Een combinatie van kennis en praktijk

en inkoopprijzen onder druk te staan. Dat is vervelend,

Shannon is inmiddels al ruim een jaar als ingenieur

maar het bracht ook een mooie uitdaging met zich mee

werkzaam bij Iv-Bouw en startte onlangs de deeltijd

voor ons werk; het vroeg namelijk om nog meer creativiteit

post hbo-studie hogere installatietechniek. Jezelf blijven

in de selectie en inrichting van de installaties.”

ontwikkelen vinden we belangrijk bij Iv en daar willen we onze medewerkers zoveel mogelijk de ruimte

Niet veel later werd de markt flink opgeschud door het coronavirus en kwamen levertijden en inkoopprijzen onder druk te staan.

voor geven. “Mijn ambitie is om mijzelf uiteindelijk te ontwikkelen tot projectleider. Doordat ik mijn post hbo in deeltijd kan volgen, kan ik enerzijds mijn kennis verrijken en anderzijds de theorie vanuit de opleiding meteen toepassen in de praktijk. De opleiding sluit namelijk goed

Spelenderwijs ontdekken

aan bij de werkzaamheden die ik dagelijks uitvoer. Het

Voor de ontwikkeling van de gebouwinstallaties voor

combineren van een 36-urige werkweek met een post

deze volledig elektrische en toekomstbestendige sporthal

hbo-studie is soms best pittig, maar het maakt de theorie

was Shannon het gehele project betrokken: van het

een stuk concreter en mijn leidinggevende en collega’s

voorontwerp tot het uitvoeringsgereed ontwerp. Eind

ondersteunen me hier goed in”, vertelt Shannon. “Naast

september was ze aanwezig toen de bouw het hoogste

mijn opleiding leer ik namelijk ook nog eens ontzettend

punt bereikte: “Het is zo gaaf om een project daadwerkelijk

veel van mijn collega’s. Want ook zij krijgen een hoop

gerealiseerd te zien worden. Dat maakt me niet alleen trots,

vrijheid om zich te blijven ontwikkelen. Dat moet ook

maar daar leren we bij Iv vooral erg veel van. Ik kan ook

wel want ons vakgebied staat niet stil. Zo blijft het werk

niet wachten tot ik een kijkje in de technische ruimte kan

uitdagend en raken we nooit uitgeleerd.”

nemen.”

14


15


16


De optimalisatie van drinkwater in Noord-Overijssel “Van jongs af aan was ik altijd al bezig

gebied van waterbehandeling en transport.

met apparatuur in en uit elkaar halen en

Maar ook ondersteunen we vanuit de afdeling

experimenteren”, vertelt Joël Palmans, senior

EIA Iv-Infra daar waar het gaat om engineering

engineer EIA bij Iv-Water. “De keuze voor mbo-

voor sluizen, bruggen en stuwen. Dat houdt de

elektrotechniek was daarom heel logisch. Daar is

werkzaamheden heel divers. Het zorgt er ook

die passie eigenlijk alleen maar gegroeid en wilde ik

voor dat we veel te leren houden. Heel leuk is dat,

steeds meer leren. Ik heb dus daarna nog een hbo

zo blijf je echt op de hoogte. Er is daarnaast ook

en master in elektrotechniek gedaan. Techniek heeft

voldoende ruimte om je te ontplooien en door te

een waarheid in zich. Je doet iets goed of niet. Het is

groeien binnen het bedrijf. Ook heel belangrijk!

waar of niet. Je kunt in techniek alles onderbouwen

Het eerste project waarmee ik startte bij Iv was

met bewezen feiten. Dat spreekt mij erg aan. Ik

procesautomatisering Zwaanshoek. Daar ben ik

werk nu zo’n zes jaar bij Iv-Water en ik bekleed

in opgeleid en gegroeid. Deze ervaring zorgde

nu de functie senior engineer EIA. In projecten

ervoor dat de volgende projecten veel makkelijker

fungeer ik als lead engineer EI&PA (Electrical,

verliepen. Nu werk ik aan project Boerhaar

Instrumentation & Procesautomatisering), zo ook

Diepenveen voor Vitens.”

in het project Boerhaar Diepenveen. Daardoor zit ik tussen de klant en engineers in als spin in het web

Uitbreiding capaciteit

van het project. De verantwoordelijkheid die ik heb

In het gebied Overijssel Noord liggen

in projecten vind ik heel fijn. En daarnaast liggen

productiebedrijf Diepenveen en het wingebied

de projectmanagementtaken, zoals het project

Boerhaar. Om de operationele reserve te

in goede banen leiden vanuit mijn discipline, mij

optimaliseren is besloten om de niet-operationele

goed.”

reserve van Boerhaar operationeel te maken en de waterzuivering van productiebedrijf Diepenveen

Diversiteit

uit te breiden. Daarbij wordt ook gelijk een

“De diversiteit in het werk”, vervolgt Joël, “dat vind

verduurzamingsslag gemaakt. Binnen dit project

ik echt het leukste in mijn baan bij Iv. Bij Iv-Water

worden diverse drinkwaterputten gerealiseerd

werken we aan projecten voor de waterschappen,

op de locatie Boerhaar. Hier wordt ruwwater

drinkwaterbedrijven en voor de industrie op het

getransporteerd naar de locatie van Diepenveen

17


waar de zuivering zit. De locatie wordt niet alleen

schema’s en procesautomatisering. Als een discipline

uitgebreid, maar voldoet vervolgens ook weer aan de

uitloopt of er wijzigt iets, dan heeft dat consequenties voor

laatste eisen. Iv-Water heeft sinds 2019 een raamcontract

bijvoorbeeld de elektrotechniek. Goed communiceren is

met Vitens en verzorgt voor dit project de engineering

daarom erg belangrijk. Iedereen in het project moet goed

(voorontwerp tot en met definitief ontwerp en

op de hoogte blijven van de status in het project. In de

besteksfase). Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt

afgelopen jaren heb ik veel geleerd over de coördinatie

van 3D-scans en BIM.

van projecten. Ook de vele contacten met de klant en hoe je dat zo efficiënt mogelijk doet, daar weet je op een

Nieuwe waterputten en aanpassingen

gegeven moment wel een optimum in te vinden.”

procesonderdelen De wincapaciteit van wingebied Boerhaar en de zuiveringscapaciteit van productiebedrijf Diepenveen

Met veel communiceren en samenwerken leer je gaandeweg een klant goed kennen.

worden vergroot binnen de bestaande vergunning. De locaties worden uitgebreid met vier winputten en

Meer zekerheid met 3D-scans en BIM

het aanpassen van verschillende procesonderdelen. Zo

Om snel en goed inzicht te krijgen in de maatvoering

krijgt productiebedrijf Diepenveen onder andere een

van de bestaande gebouwen en werktuigbouwkundige

derde reverse-osmosis-unit en wordt er een nieuwe

installaties heeft Iv-Water de relevante gebouwen in 3D

beluchtingsinstallatie geplaatst voor intensieve beluchting

gescand. De aanpassingen zijn op basis van de bestaande

van het nafiltraat voor het verhogen van de pH. Hiermee

tekeningen gemodelleerd in Revit en Plant 3D, en de

vervalt de bestaande natronloogdosering. Een aantal

maatvoering geverifieerd met de 3D-scans. De doelstelling

installaties wordt vervangen om de levensduur van de

was om tot een haalbaar ontwerp te komen waarin de

zuivering te verlengen en het energieverbruik te reduceren.

opdrachtgever virtueel kan worden meegenomen en op

Dit leidt tot een verduurzaming van de zuivering.

deze manier een volledig beeld krijgt van onder andere de inrichting, bereikbaarheid voor onderhoud en vrije ruimten

Zo’n project is eigenlijk een soort estafette.

in het gebouw. “Voor mij was de inzet van de 3D-scan nieuw in een project”, vertelt Joël. “Het grote voordeel voor

“Voor Iv-Water is dit een groot en multidisciplinair project”,

de ingenieurs is dat je dan op de computer als het ware

legt Joël uit. “De uitdagingen zijn met name om ervoor te

door het gebouw heen kunt lopen en je dus niet zo vaak

zorgen dat alle disciplines op één lijn zitten en het halen

naar de locatie toe hoeft. De scan in het 3D-model vormt

van de strakke planning. Zo’n project is eigenlijk een soort

het uitgangspunt voor de rest van de ontwerpen. Het is

estafette. Eerst ontwerpen de werktuigbouwkundige

een mooie tool om alle disciplines op een lijn te krijgen,

ingenieurs, vervolgens gaat civiele techniek/bouwkunde

zodat niets elkaar raakt. Als iets niet past in het ontwerp, zie

daarmee aan de slag. Na die fase weten wij bij EI&PA pas

je dat gelijk.”

wat er komt en gaan aan de slag met de elektrotechnische

18


Communiceren en samenwerken

klant goed kennen. Dit is in het begin nog best lastig en

“Vitens is voor ons een redelijk nieuwe klant”, legt Joël uit.

kost veel tijd, iets dat vaak onderschat wordt in projecten.

“We moesten leren hoe zij werken en wat hun standaarden

We zijn nu anderhalf jaar bezig en weten nu goed wat de

zijn. Dat, in combinatie met een strakke planning en

opdrachtgever wil. In een volgend project kunnen we deze

redelijk wat wijzigingen, waren mijn grootste uitdagingen

kennis al meenemen, dat is een groot voordeel. Het leukste

in dit project. Hoe gaan we dan het meest efficiënt

aspect van dit project? Dat is toch echt het integrale. Dat

naar de eindstreep van het project toe? Met regelmatig

we als Iv-Water integraal iets goed opleveren, op elkaar

communiceren en samenwerken leer je gaandeweg een

afgestemd en met een tevreden klant!”

TECHNIEK HEEFT EEN “ WAARHEID IN ZICH”

19


20


De diversiteit van het tekenen Ze zijn de stabiele factor en hebben Iv-Consult vanaf

sluisdeuren door de A-frames ondersteund. De Botlekbrug

het begin mede opgebouwd: de plantekenaars, oftewel

was ook een mooi project. Hier ging het juist om het

designers. In samenwerking met de ingenieurs en

optimaliseren van het ontwerp. We zaten niet alleen maar

constructeurs maken zij het eerste ontwerp dat bestaat

achter de tekentafel, maar zijn ook regelmatig op locatie

uit een 3D-model en ontwerptekeningen. Vervolgens

geweest om in de brug te kijken. Zo zie je waar je de

werkt het ‘team-werkplaatstekeningen’ het verder tot

hele tijd mee bezig bent.” Ron vult aan: “Als ik één project

in de kleinste details uit. Het team dat nu bij Iv-Consult

zou moeten noemen, zou dat het werk zijn dat we voor

werkt, bestaat voor een groot deel uit zeer ervaren

het raamcontract met Kalmar hebben uitgevoerd. Die

collega’s. Allen met een diverse ervaring aan projecten.

havenkranen vind ik echt het meest interessant. Dat is

Jan Steehouwer, senior designer, en Ron Verwolf, lead

misschien dan toch mijn werktuigbouw-achtergrond. De

structural designer, vertellen over hun ervaringen bij

samenkomst van statische en bewegende delen. Ik ben

Iv-Consult.

toen ook wel eens op die kranen geweest. Het is zo leuk om in het echt te zien wat je hebt getekend. Ik heb ook

Van sluisdeuren tot havenkranen

aan het Panamaproject gewerkt, aan het mechanische deel

Het team van designers bij Iv-Consult heeft een

van dit project en de interface van het mechanische en de

brede, multidisciplinaire achtergrond en kennis. Zo

structural onderdelen.”

hebben ze bijvoorbeeld kennis van veel verschillende softwarepakketten waarmee gewerkt wordt binnen de verschillende divisies en afdelingen. Daarnaast zijn ze klantgericht en goed in andere teams in te passen. Dit

Zo werk je niet alleen aan een grote diversiteit aan projecten, maar kom je ook op veel verschillende plekken.

zorgt ervoor dat Jan, Ron en hun collega’s regelmatig te vinden zijn op andere plekken dan hun eigen afdeling.

De techniek ingerold

Zo worden de designers vaak gedetacheerd naar klanten

“In de tijd dat ik hier kwam werken, hoefde je nog geen

of bieden zij specialistische kennis binnen projecten van

technische opleiding te hebben afgerond”, vertelt Jan. “Had

andere Iv divisies. Maar aan wat voor soort projecten

je een mavo- of havodiploma, dan werd je gewoon intern

werken zij dan zoal? “Op het Panamaproject ben ik wel

opgeleid. Ik was zelf begonnen op de mts, maar behalve

het meest trots”, vertelt Jan. “Dat was zo’n groot project!

het vak tekenen was dat niet echt mijn ding. Dus toen ik

Die enorme sluisdeuren spreken gewoon meer dan een

een vacature zag bij een ingenieursbureau heb ik direct

fabriekshal. Ik heb toen onder andere de A-Frames voor

gesolliciteerd en zo kwam ik bij Ingenieursbureau Veth

de deuren gemodelleerd. Voor het onderhoud worden de

terecht. Pas later veranderde de bedrijfsnaam in Iv-Groep.

21


Tekenen vond ik altijd al het leukst om te doen. Na zo’n 30

Veertig jaar in dienst

jaar werkplaatstekeningen maken ben ik overgestapt naar

Dat veel collega’s bij Iv hier al geruime tijd werken,

de designafdeling. Omdat ik meer van sterkteberekeningen

vinden zij zelf heel normaal. Maar wat is er nodig om bij

wilde weten heb ik toen een deeltijdopleiding construeren

dezelfde werkgever wel twintig, dertig of zelfs veertig jaar

in staal, beton en hout gedaan.”

te werken? Ron denkt na: “ik werk hier nu vierentwintig jaar, al ben ik tussendoor wel een jaartje weggeweest.

Een echte modelleer- en tekenklus, precies wat ik leuk vind om te doen!

Na de eerste vijf jaar heb ik een jaar wat anders gedaan en daarna ben ik teruggekomen om op ons Maleisische kantoor te werken. Na die eerste twee jaar in Maleisië

“Mijn vader zat in de technische wereld, hij deed

ben ik er nog heel wat keren terug geweest. Ik verving

metaalwerk”, legt Ron uit. “Hij deed thuis alles zelf.

dan de projectleiders die bijvoorbeeld op vakantie waren

Reparaties, verzinnen hoe iets in elkaar gezet moest

en dan was ik daar altijd voor een week of zes. Een groot

worden, dat soort dingen. Ik ben daar gewoon van kleins

voordeel was dat het jaarrond was. Ik heb niet alleen maar

af aan ingerold. Het begon voor mij met kleine dingen

in Maleisië gewerkt, maar ben ook heel wat keren ingezet

zoals banden plakken, maar op mijn zestiende haalde ik

bij klanten of bij onze zusterbedrijven. Zo werk je niet

hele brommers uit elkaar om ze te reviseren. Daar ben ik

alleen aan een grote diversiteit aan projecten, maar kom je

trouwens tot op de dag van vandaag nog altijd mee bezig,

ook op veel verschillende plekken. Dat maakt het werk ook

al zijn het nu motorfietsen. Ik heb dus ook heel bewust

echt aantrekkelijk! Het helpt ook dat Iv een gezond bedrijf

voor werktuigbouw op de mts gekozen. Daarnaast heb

is, dat geeft zekerheid. En, vergeet niet dat het gras ergens

ik ook nog een extra opleiding motorvoertuigentechniek

anders ook niet altijd groener is. Toen ik begon bij Iv had je

gevolgd. Op de mts vond ik tekenen heel leuk om te

heel weinig verloop onder het personeel. Die eerste tien

doen. Bij Iv ben ik net als Jan begonnen bij de detailing

jaar bleef iedereen. Die tendens is veranderd. Het aanbod

(werkplaatstekeningen) afdeling en daarna bij de

aan banen is ook zo groot. Maar voor mij is Iv de juiste plek.”

designafdeling terecht gekomen.”

22

bron: Ivormatie 1988


Jan vervolgt: “Afgelopen september heb ik mijn

voorstellen dat ik alleen maar bruggen zou tekenen. Dan

veertigjarige jubileum bij Iv gevierd. Mooi om dat te

wordt het werk wel heel specialistisch”. “Dat zie je ook terug

kunnen vieren. Naast mijn directe collega’s was ook Rob

in onze multidisciplinaire inzetbaarheid”, vult Ron aan.

van de Waal bij het diner aanwezig. We hebben daar

“Met onze detailing achtergrond zijn we goed inzetbaar.

allerlei herinneringen opgehaald. Wist je trouwens dat ik

Wij stappen gelijk in projecten en geven gas om projecten

voor de allereerste Ivormaties, zo’n dertig jaar geleden,

vlot te trekken. Er wordt snel aan ons gedacht als er ergens

strips tekende? En….generen noemden we die. Ja, toen

ineens werk is”. Jan: “Dat zorgt er wel voor dat wij goed met

zag de Ivormatie er heel anders uit dan nu. Ook heb

alle softwarepakketten en diverse werkzaamheden bezig

ik zo’n tien jaar de Personalia gemaakt, een gevouwen

moeten blijven om bij te blijven in het vak. Je ziet wel dat

A4 met personalia en ander nieuws. Rob heeft tijdens

in ons vak de gemiddelde leeftijd omhooggaat, verjonging

het jubileumdiner daar nog wat passages uitgepikt en

zou wel goed zijn. Vaak zie je meer jonge mensen bij de

gedeeld met de aanwezigen. Maar die veertig jaar, dat

rekenaars, maar bij tekenaars blijft dat wat achter. Terwijl

gaat eigenlijk vanzelf als je het naar je zin hebt. Ik heb

het zo’n leuk vak is!”

zoveel verschillende projecten gedaan en heb op zoveel plekken gezeten. Dat maakt het werk ook nooit saai. Ik heb ook nog een hele tijd, naast mijn werk bij Iv, een

Er wordt snel aan ons gedacht als er ergens ineens werk is.

reclamebureau gehad. Dat deed ik op de vrijdag en maakte dan bijvoorbeeld logo’s, websites en belettering.

Tekenen aan platformen

Het was leuk om erbij te doen, maar was uiteindelijk toch

“Het project waar ik nu mee bezig ben is het Sofia HVDC-

te veel zo naast elkaar. Nu doe ik dat soort dingen alleen

platform voor het Sofia Offshore Wind Farm”, vertelt Ron.

nog als hobby, zoals cartoons tekenen (JAS Cartoons).

“Dit doe ik bij Iv-Offshore & Energy. Een heel divers project

Een andere hobby is muziek maken. Vroeger heb ik in een

voor mij. De ene dag ben je met het allergrofste staal bezig

bandje gespeeld met twee oud-collega’s. Later was er een

en een week later met de kleinste details op het platform.

andere band waar ook een collega in zat. Ik weet nog wel,

Het is leuk om niet maar één ding van het platform te

dat we een plek zochten om te oefenen. De toenmalige

doen. Het project leveren we per deck op, zo ben je steeds

huismeester Henk Ketting zei tegen me ‘wil je oefenen?

met iets anders bezig. Ik vind het ook leuk dat ik tussen

Dat kan wel hier in de kelder!’. Henk bleef de hele avond op

een ander team zit nu. Die wisselende teams en projecten

zijn post totdat wij het gebouw weer verlaten hadden. Een

zorgen ervoor dat je veel mensen leert kennen.” Jan: “Ik

Iv-band is er eigenlijk nooit van gekomen.”

werk nu aan verschillende decommissioning projecten. Dit draait om het verwijderen van oude olie en gasplatformen

Diversiteit in werkzaamheden

uit de zee. Wij werken dan vooral aan de grillage en

Op de vraag wat zij belangrijk vinden in het werk

seafastening. Een echte modelleer- en tekenklus, precies

antwoorden Jan en Ron unaniem: diversiteit. Jan legt uit

wat ik leuk vind om te doen!”

waarom: “Dat houdt het werk afwisselend. Ik kan me niet

23


WAT MAAKT IV EIGENLIJK ZO BIJZONDER? Laagdrempelige, open cultuur

Nuchter

Iv voelt als een echt familiebedrijf: je kunt altijd even bij collega’s langslopen om te sparren. Je krijgt veel vrijheid en ruimte voor ondernemerschap.

We gaan niet zomaar mee in trends, maar kijken altijd kritisch naar de inhoud. We innoveren omdat we écht iets willen bijdragen aan de wereld van morgen.

Unieke vraagstukken

Work hard, play hard

Bij Iv werken we aan projecten die ons uitdagen de grenzen op te zoeken van wat technisch mogelijk is.

Bij Iv houden we wel van een feestje. Zo is het bijvoorbeeld een traditie dat we naar het EK- en WK-voetbal gaan. Altijd een groot feest!

Diversiteit Van infra tot onderzeeboot: wij zijn het meest diverse ingenieursbureau van Nederland.

24


Een greep uit onze vacatures: ✓✓ Engineer civiele techniek (water) ✓✓ Project engineer food, farma en chemie ✓✓ Werkvoorbereider Infra (Haarlem) ✓✓ Project Engineer werktuigbouwkunde ✓✓ Junior structural designer ✓✓ Project manager Nevesbu

Op zoek naar een (afstudeer)stage? ✓✓ Civiele techniek ✓✓ Structural engineering ✓✓ Energietechniek en/of industriële automatisering ✓✓ Naval architect

Bekijk alle vacatures op

werkenbijiv.nl

25


26


Zeeën van mogelijkheden voor drijvende transformatorplatforms Wereldwijd zijn de beste windomstandigheden

ontworpen en Nevesbu specialistische kennis heeft

voor het opwekken van windenergie veelal te

van drijvende constructies, hebben we dit initiatief

vinden op zee in diepere wateren. De vraag is: op

gezamenlijk opgepakt. Belangrijke uitdagingen bij

welke manier kan dit zo efficiënt, betrouwbaar

dit soort drijvende oplossingen zijn de levensduur

én betaalbaar mogelijk worden gerealiseerd?

van dynamisch belaste elektriciteitskabels en de

Bij wateren die dieper zijn dan 150 meter

toelaatbare versnellingen van de transformatoren,

stijgen de kosten van de welbekende ‘bottom-

gelijkrichters en bijbehorende systemen. Een

founded’ constructies (zoals de transformator- en

offshore convertor station met een gewicht van circa

convertorplatformen en windmolens die middels

10.000 ton met minimale bewegingen laten drijven

een constructie aan de zeebodem verankerd zijn)

is een complexe uitdaging, maar onze studies wijzen

exponentieel en worden drijvende oplossingen

uit dat het mogelijk is!”

interessant. Nevesbu en Iv-Offshore & Energy ontwikkelden samen een concept van een

Geschikte diepwatergebieden

offshore substation. Een concept met potentieel!

In Europa zijn met name de Middellandse zee, Noordzee, Golf van Biskaje en de Egeïsche zee

Studies tonen potentie aan

diepwatergebieden die zeer geschikt zijn voor het

Lennart Buitendijk, naval architect bij Nevesbu,

opwekken van windenergie. Vooral in het zeegebied

is een van de initiators van het concept en

boven Schotland en het Verenigd Koninkrijk naar

vertelt meer over de totstandkoming. “Nevesbu

Noorwegen en Denemarken heerst vrijwel continu

en Iv-Offshore & Energy voeren eigenlijk altijd

een sterke wind. Het concept dat Nevesbu en Iv-

wel innovatieve studies uit. Met het oog op de

Offshore & Energy hebben ontwikkeld, is dan ook

energietransitie is Nevesbu gaan onderzoeken

ontworpen voor de zware weersomstandigheden

wat we daar voor unieke drijvende toepassingen

die kenmerkend zijn voor deze gebieden. Ook

voor kunnen bedenken. Inmiddels zijn er al veel

minimaliseert het concept de impact op het

concepten van drijvende windmolens, maar

onderwaterleven.

concepten van drijvende substations waren er nog niet. Aangezien Iv-Offshore & Energy al een groot aantal offshore wind substations heeft

27


Ontwerp-uitgangspunten

golfgebied, de Golf van Biskaje en de zee bij Santa

Een aantal belangrijke uitgangspunten voor het

Barbara, Californië. Als het concept geschikt is voor

ontwerp van het drijvende transformatorplatform

deze wateren, kan het ook worden ingezet in rustige

zijn: het concept moet voldoen aan de gestelde

wateren.

eisen voor windenergie op zee, het mag niet te zwaar zijn in staalgewicht en niet complex in fabricage,

Het concept van het drijvende platform is zodanig

veiligheid en continuïteit moeten gewaarborgd zijn,

ontworpen, dat het ingezet kan worden in

er moet een zeer hoge beschikbaarheid kunnen

waterdieptes van meer dan 150 meter en in zeegang

worden gegarandeerd en het platform moet het een

nauwelijks beweegt in verticale richting. Het HVDC

levensduur hebben van minimaal 30 jaar. Daarnaast

platform heeft een dekoppervlakte van 85 bij 85 meter

moeten de maatschappelijke kosten voor het leveren

en bevindt zich op zo’n 20 meter boven het water.

van duurzame elektriciteit betaalbaar blijven én moet

Wanneer het platform op zee wordt geïnstalleerd,

de oplossing zelf dus ook kostentechnisch niet te hoog

wordt het op zijn plek gehouden met behulp van

zijn.

zogenoemde ‘tendons’ die verticaal aan de zeebodem verankerd zijn. De drijvende constructie is zodanig

Een platform met een gewicht van ca. 10.000 ton met minimale bewegingen laten drijven is complex, maar mogelijk!

ontworpen dat de bewegingen in verticale richting worden geminimaliseerd. Hierdoor worden ook de belastingen op de exportkabels, hangend onder het platform, verminderd en is het relatief eenvoudig om

Van statisch naar dynamisch

het bewegingsgedrag van het platform te tunen voor

De grootste uitdaging is de overgang van een statisch

verschillende waterdieptes en golfcondities.

‘bottom founded’ platform naar een dynamisch

28

drijvend platform. Windmolens moeten tot windkracht

Blijven doorontwikkelen

acht operationeel kunnen zijn. Dit betekent dat het

Het concept is nu in grote lijnen uitgedacht en lijkt

drijvende platform operationeel moet zijn bij golven

haalbaar te zijn. Wat is er nu nog voor nodig om

van 8 tot wel 12 meter hoog. Bestaand high-voltage

dit concept op zee te kunnen realiseren? Lennart

(HV) equipment is echter niet geschikt voor hoge

vertelt: “We zijn nu bezig met een design check. We

versnellingen. Om te kunnen garanderen dat de

hebben inmiddels diverse studies uitgevoerd die

bewegingen tot een minimum worden beperkt, zijn

inzicht hebben gegeven in de mogelijkheden en de

bewegingsanalyses uitgevoerd hoe verschillende

toepassing die het best geschikt is voor diepe wateren.

drijvende modellen zich op zee gedragen bij hoge

We weten nu ook wat van belang is voor het succes

golven en veel wind. Deze analyses zijn gemaakt voor

van het ontwerp. In de design check nemen we al deze

de ruwste zeeën ter wereld, zoals het North Atlantic

inzichten mee en onderzoeken we hoe het ontwerp


HET CONCEPT IS ONTWORPEN “ VOOR DE ZWAARSTE WEERSCONDITIES OP ZEE”

29


nog beter en (kosten)efficiënter kan worden gemaakt.

inzichtelijk worden. En dat is ook gelijk wat onze tool

We gaan net een slag dieper. De basis ligt er en nu

uniek maakt. Doorgaans worden deze berekeningen

onderzoeken we wat al goed genoeg is en wat eventueel

strikt gescheiden uitgevoerd, wat kan leiden tot minder

nog verder moet worden ontwikkeld of onderzocht. En

consistente resultaten. Het doel van onze tool is om de

natuurlijk hopen we dat er een ontwikkelaar is die dezelfde

hydro-structural analyses efficiënter uit te voeren, zodat

potentie in het concept ziet als wij, zodat we het samen

er in ontwerpen accurater kan worden omgegaan met

verder vorm kunnen geven en in de praktijk kunnen

specifieke weerscondities op zee. Ik heb bij Nevesbu

brengen!”

inmiddels ook aan verschillende projecten mogen meewerken, maar hydrodynamica is wel echt waar mijn

Dit werk maakt me trots!

hart ligt. Ik hou ook echt van schepen die werken op zee.

Lennart werkt sinds 2016 bij Nevesbu als naval architect

En dat maakte het voor mij nóg leuker om te mogen

en is gespecialiseerd in de richting van hydrodynamica.

meewerken aan het verkennen van de mogelijkheden van

Een van de disciplines die erg belangrijk is geweest in

drijvende transformator- en convertorplatformen.”

de totstandkoming van het ontwerp van het drijvende convertor platform. Lennart vertelt: “Wat ik zo leuk vind aan hydrodynamica is dat het echt een unieke discipline is en dat het altijd effect heeft op de operaties van een schip. Voor het drijvende platform geldt bijvoorbeeld dat de bewegingen van het platform bepalen of het equipment operationeel kan blijven of niet. En bij marineschepen is het zo dat scheepsbewegingen bepalen of het schip een raket kan afvuren, maar ook of er een helikopter op het dek kan landen.” Toen Lennart vijf jaar geleden bij Nevesbu kwam werken, was hij de enige met dergelijke specifieke kennis van hydrodynamica. Nevesbu had de ambitie om de discipline verder uit te bouwen, dus aan Lennart de taak om zich daarin vast te bijten. Lennart: “Ik begon met het opzetten van een nieuwe hydro-structural tool. Dat is een tool waarmee hydrodynamische berekeningen én constructieve analyses kunnen worden gemaakt, zodat de raakvlakken tussen beide disciplines in één model

30


EEN CONCEPT MET “ POTENTIEEL!” 31


32


Samenwerking is key bij het uitvoeren van ingenieursprojecten “Techniek sprak mij gewoon altijd al het meeste

belangrijk in deze markt. Maar vooral de intensieve

aan. Ik heb er nooit bewust over nagedacht dat

samenwerking met de klant spreekt mij erg aan.

in dit vakgebied voornamelijk mannen werkzaam

En de samenwerking met de andere afdelingen.

zijn. Het heeft mijn keuze in ieder geval niet

Iedereen werkt vanuit zijn eigen vakgebied en daarin

beïnvloed”, legt Daniella Taks uit. Daniella is lead

moet je soms aanpassingen doen in het belang

engineer bouw & constructie bij Iv-Industrie.

van de klant. Vooral bij bouwkunde heb je veel

“Het is de combinatie van de praktische

adaptief vermogen en creativiteit nodig. Binnen de

toepasbaarheid, logica en dat je echt iets maakt,

industrie is bouwkunde vaak ondergeschikt aan het

bouwt en ontwikkelt, wat voor mij de techniek zo

proces, maar wel noodzakelijk. Er is immers toch

leuk maakt. Dat wat je op papier ontwerpt, wordt

gewoon een gebouw nodig. Het zorgt ervoor dat

uiteindelijk een tastbaar resultaat! Ik volgde de

veel afstemming nodig is met de andere disciplines.

opleiding commercieel ingenieur bouwkunde.

Is er wel voldoende ruimte? Is het hygiënisch? Zijn

Dat is een combinatie van ongeveer 30% heao

er veel raakvlakken met de andere disciplines? Is de

en 70% hts. Hierin kies je vervolgens een van

geplande verbouwing op deze manier wel mogelijk?

de vier stromingen. Ik koos voor bouwkunde.

Die puzzel vind ik echt heel leuk! De connectie

Deze opleiding werd toen alleen aangeboden

met de uitvoering vind ik ook heel belangrijk. Het

in Den Haag, tegenwoordig helaas niet meer.

bewust zijn van het feit dat jouw ontwerp ook

De combinatie van commercie en techniek, die

gebouwd moet kunnen worden zorgt ervoor dat je

diversiteit, sprak mij heel erg aan.”

dit meeneemt in je ontwerp. Zo werkte ik eens aan een project waar een team een mooi gebouw had

Adaptief vermogen en creativiteit

ontworpen, maar op de bouw bleek dit bijna niet te

Daniella werkt nu ruim drie jaar bij Iv en heeft

doen. De aannemer stond op een heel smal strookje

hiervoor bij verschillende ingenieursbureaus

grond, met vrijwel geen ruimte om te werken. Zo zie

gewerkt. “Ik heb eigenlijk altijd in de

je maar, ieder z’n vak.”

voedingsmiddelenmarkt gewerkt”, vervolgt Daniella. “Dat geeft een mooie extra uitdaging

Samen het beste resultaat leveren

bij het ontwerpen van de bouwkundige ruimtes.

“Wat ik het leukst vind in mijn huidige functie?

Veiligheid en hygiëne zijn bijvoorbeeld heel

Intermediair zijn”, vertelt Daniella. “Je maakt voor

33


de klant de vertaalslag en stemt met de engineers

masterplan gemaakt voor de komende jaren voor de

af om dat vorm te geven. Daarbij moet je altijd in

uitbreiding en verbouwing van de fabriek. Iv-Industrie

mogelijkheden denken, hoe ingewikkeld het ook kan

heeft aan het begin van 2021 de opdracht gekregen

zijn. Dit werk doe je nooit alleen. Je hebt een team

om binnen het masterplan als EPCM contractor op te

nodig waaraan je dingen kan overlaten. Zo maak ik

treden op het gebied van bouw & constructie, klimaat

bijvoorbeeld een schets van een gebouw en een

& energie, elektra & installaties en piping & utilities.

3D-engineer tekent dat vervolgens helemaal uit. Ik

Nutricia houdt zich bezig met de process kant.

zorg vervolgens voor de verbinding met de andere disciplines en de afstemming in het ontwerp. Je kan echt niet zonder een goed team. Ieder teamlid pakt werkzaamheden zelfstandig op en samen kom je tot

Die intensieve samenwerking tussen disciplines en met de klant zorgt voor het beste resultaat.

het beste resultaat.” De eerste stappen

Dat wat je op papier ontwerpt wordt uiteindelijk een tastbaar resultaat!

Iv-Industrie is nu bezig met de eerste stappen binnen het project bij Nutricia. Daniella vertelt: “Die eerste stappen houden in dat we een zeer ingrijpende

“Op welk project ik het meest trots ben?”, Daniella

verbouwing aan het bestaande gebouw gaan doen

denkt even na: “ieder project is uniek en heeft iets

en daarnaast ook nieuwbouw gaan ontwerpen. Dat

wat je er hebt geleerd of waar je trots op bent. Maar

heeft vooral consequenties voor de productie, want

één noemen lukt dus echt niet. Hele kleine projecten,

dat gaat gewoon door tijdens een verbouwing, en de

waarbij je een klant net even goed op gang kan

logistiek tijdens de verbouwing. Dus we zijn nu bezig

brengen zijn mooi. Of juist de grote, complexe

met alle fases van het project; wanneer moet wat gaan

projecten zoals de geitenmelkpoederfabriek van Emmi

gebeuren. Nu zijn we de details van de eerste stap aan

of het project bij Nutricia waar ik nu bij betrokken ben

het uitwerken. In het voortraject van dit project was

als projectengineer.”

mijn functie lead engineer bouw en constructie, nu tijdens het project is dat projectengineer. Ik doe de

Masterplan bij Nutricia Advanced Medical Nutritian

coördinatie van het grootste project en een groot deel

Bij Nutricia Advanced Medical Nutritian in Zoetermeer

van de deelprojecten, die met name gericht zijn op

maken ze medische voeding, zoals sondevoeding,

de gebouwen en gebouwgebonden installaties. Mijn

dieetvoeding en drinkvoeding. Dit is een zogenaamde

taak is om met Nutricia te overleggen over wat er exact

‘natte’ fabriek, waarin met vloeistoffen wordt gewerkt.

nodig is.”

Simpel uitgelegd: een recept wordt opgelost en in een flesje gedaan. Voor deze bestaande fabriek is een

34


Uitdagende werkzaamheden

project heeft zijn eigen uitdagingen en in het begin,

“Uitdagingen genoeg bij zo’n project”, legt Daniella uit.

zeker bij een nieuwe klant, is het belangrijk om vooral

“De grootste is toch het werken op een brownfield

heel veel af te stemmen, te praten en verwachtingen

locatie, oftewel een bestaande locatie waar al gebouwen

te managen. In dat stadium zitten we nu in dit project.

en een fabriek staan. Dat geeft beperkingen in

De diversiteit aan werkzaamheden trekt mij wel. Ik vind

bijvoorbeeld de beschikbare ruimte, de beperkingen

iedere dag hetzelfde doen niet leuk. Maar eigenlijk

van het bestaande gebouw en het feit dat om de

hebben we dat nooit bij Iv-Industrie.”

verbouwing heen de productie gewoon door moet

gaan. Daarnaast moeten we elkaar als partners nog leren kennen in dit project. Die samenwerking met de klant moeten we nog tot ontwikkeling brengen en we moeten leren hoe we elkaars kwaliteiten in kunnen zetten. Kortom, de juiste vorm vinden om samen te werken. In mijn functie vind ik het heel leuk om het klantcontact en de samenwerking te zoeken. Ieder

35


36


Kansen van de digitale transformatie benutten in infra-projecten “Toen ik een jaar of acht was, was ik al gefascineerd

Vormgeven aan de digitale transformatie

door beweegbare bruggen. Mijn ouders hadden

De wereld verandert continu en technische

vroeger een boot waarmee we vaak in Nederland

ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo

op vakantie gingen. Ik vond het als kind altijd een

op. Ook ons ontwerp- en engineeringsproces bevindt

heel spektakel dat bruggen open gingen als wij

zich in een digitale transformatie. Iv bekijkt continu

er onderdoor moesten varen. Ik weet nog goed

hoe we nieuwe technologieën kunnen inzetten om

dat ik me altijd afvroeg hoe dat allemaal tot in

onze processen nog efficiënter in te richten en klanten

detail werkte”, vertelt Sander Ligthart, modelleur/

nog beter van dienst te zijn. Een van de belangrijke

constructeur bij Iv-Infra.

ontwikkelingen is de overgang naar parametrisch ontwerpen, waarbij we het ‘tekenen en rekenen’

Ik leer veel van collega’s

integreren.

Sander werkt inmiddels ruim twee jaar bij Iv-Infra op de afdeling waar de ontwerpen van stalen- en beweegbare kunstwerken worden gemaakt. “Mijn afstudeeronderzoek bij Iv-Infra beviel zo goed, dat

Ons ontwerp- en engineeringsproces bevindt zich in een digitale transformatie.

ik hier graag wilde blijven werken. Iv-Infra werkt aan grote en complexe projecten waardoor collega’s veel

Dat wil zeggen dat we een ontwerp vormgeven en

kennis en ervaring hebben op het gebied van stalen

dimensioneren aan de hand van eigenschappen

en beweegbare kunstwerken. Daar wil ik graag veel

als lengte, breedte, hoogte, et cetera, waarna we

van leren. Nu ruim twee jaar verder merk ik dat ik al

automatisch de sterkteberekeningen uitvoeren.

veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in mijn

Wanneer we de dimensies van het ontwerp

werk vind. Een voorbeeld daarvan is dat ik momenteel

aanpassen, wordt automatisch de sterkteberekening

de mogelijkheden van virtual reality (VR) voor de

geactualiseerd en het ontwerp, indien nodig,

afdeling stalen en beweegbare kunstwerken van

aangepast door bijvoorbeeld bredere kolommen of

Iv-Infra onderzoek. Ik zie in VR echt een toegevoegde

meer heipalen toe te passen. Deze techniek biedt

waarde voor ons eigen ontwerpproces, maar ook

enorme efficiëntievoordelen.

voor opdrachtgevers. Voor zowel nieuwbouw als voor vervanging en renovatie.” 37


Een andere interessante ontwikkeling is het aanbrengen

Virtual reality ervaring in huis

van sensoren in/op constructies, waarmee we onder

Het balletje is gaan rollen toen Iv-Infra werkte aan het

meer trillingen, spanningen, drukken, verplaatsingen en

ontwerp van de Schipholbrug in de A9 ter hoogte van

temperaturen kunnen meten en op basis hiervan met

Amstelveen. In plaats van een interne ontwerpreview

onze technische domeinkennis voorspellingen kunnen

met 2D-tekeningen, wilde Iv-Infra ervaren hoe het is om

doen over het (faal)gedrag van de constructie. Dit biedt

dit ontwerp te reviewen met behulp van een VR-model.

weer een basis voor het toepassen van voorspellend

Zodoende is contact gezocht met Nevesbu, een van de

beheer en onderhoud, eventueel zelfs door het bouwen

divisies van Iv-Groep die zich al geruime tijd bezighoudt

van een Digital Twin, waarbij we de output van de

met het maken van VR-modellen voor de maritieme sector

sensoren zowel visueel als rekenkundig verwerken in een

en de kennis en de benodigde hardware in huis heeft.

dynamisch 3D-model van de constructie. Een concreet voorbeeld hiervan is een brug van Rijkswaterstaat, die

“Nevesbu heeft op ons verzoek een VR-model gemaakt

Iv-Infra momenteel heeft voorzien van sensoren en

van ons ontwerp van de Schipholbrug.

waarvan een 3D-model is gemaakt om de spanningen

Terwijl wij door het VR-model heen liepen merkte ik dat

in de constructie te modelleren ten gevolge van hoge

deze manier van reviewen veel wakker schudt”, zegt

temperaturen. Door dit vervolgens te combineren

Sander. “Veel collega’s zijn enthousiast geworden om het

met weersvoorspellingen (en daarmee met verwachte

ontwerp zo realistisch te beleven. Je ervaart echt hoe

temperaturen), stellen we Rijkswaterstaat in staat tijdig de

het ontwerp er in de werkelijkheid uit komt te zien en

brug op de juiste plekken te koelen en daarmee niet-

hierbij wordt de menselijke maat nog eens benadrukt.

beschikbaarheid en (dus) maatschappelijke hinder te

De ontwerpen die wij maken zijn namelijk vaak zo groot

voorkomen.

dat het moeilijk voor te stellen is hoe het formaat er in het echt uit komt te zien. Ons gevoel was dan ook:

Met een VR-model kent een beheerder de brug nog vóór oplevering al tot in detail.

dit moeten we veel meer in ons dagelijks werk gaan toepassen! Ik wilde mij hier graag in vastbijten, dus ik ben met Nevesbu gaan praten over hoe zij VR toepassen en

Tot slot kunnen we Mixed Reality (Virtual Reality (VR)

wat hun ervaringen zijn. Maar ook in mijn vrije tijd ben

en Augmented Reality (AR)) in dit kader noemen. Het

ik veel gaan uitzoeken. De hardware van Nevesbu kan ik

is een techniek die zowel waarde biedt voor ons eigen

ook regelmatig lenen, waardoor ik de mogelijkheden voor

ontwerpproces, als binnen beheer en onderhoud. Sander

Iv-Infra echt goed kan uitzoeken. Recent hebben wij een

onderzoekt nu wat de grootste meerwaarde is voor de

voorlopig ontwerp dat Iv-Infra heeft gemaakt van een

projecten van Iv-Infra en hoe VR in de praktijk kan worden

beweegbare fietsbrug met hydraulisch bewegingswerk

ingezet. Momenteel ligt de focus hierbij op engineering

in Amsterdam omgezet in een VR-model. Naderhand

van bruggen, maar de ambitie is er om dit uiteindelijk

hebben we dit VR-model met de opdrachtgever

breder te trekken over de sectoren.

bekeken. De opdrachtgever was onder de indruk van het beeld dat hij kreeg van alle praktische uitdagingen

38


die uit dit voorlopige ontwerp zijn gekomen. Juist in

de technische ruimte al helemaal leren kennen

het vroege stadium van een ontwerp kan met behulp

nog voordat de brug wordt opgeleverd. Zo weet

van VR de nodige praktische aandachtspunten worden

men precies welk onderdeel waar zit en hoe dit

geconstateerd. Dit soort ervaringen en bevindingen

onderdeel te bereiken is. Ook geeft het model

helpen ons om VR steeds beter in te zetten, zodat we het

inzicht in zaken als hoe lang het duurt om bij een

uiteindelijk kunnen integreren in ons ontwerpproces.”

specifiek onderdeel te komen en hoe complex de situatie ter plaatse is. Dit zijn inzichten die ervoor

De meerwaarde voor opdrachtgevers

zorgen dat beheer en onderhoud efficiënter

Een voorbeeld dat de meerwaarde van VR voor het

kunnen worden uitgevoerd en eventueel nog in het

beheer en onderhoud van bruggen goed illustreert, is

ontwerp verbeterd kunnen worden. En zo zijn er

de ingebruikname van een complexe brugkelder. Met

nog wel meer voordelen te benoemen. Iv-Infra voert

een VR-model van zo’n brugkelder kan een beheerder

nu gesprekken om de hardware voor het maken en bekijken van VR-modellen zelf aan te schaffen. De ambitie is om VR op den duur te integreren in het ontwerpproces en om het zeker bij de complexere ontwerpen als standaard aan opdrachtgevers aan te bieden. Oppakken wat op je pad komt Sander: “Ik waardeer het enorm dat ik de vrijheid en de verantwoordelijkheid krijg om dit voor Iv-Infra uit te zoeken. Dat is ook een van de dingen die ik zo leuk vind aan het werken bij Iv. Het is een bedrijf waarbij je de ruimte krijgt om dingen die op je pad komen op te pakken en verder vorm te geven. Daarbij wordt niet voorgekauwd hoe je dat precies moet doen, maar je wordt er vrij in gelaten om het zelf uit te zoeken en om zelf met oplossingen en ideeën te komen. Ik kan ook echt wel trots zijn op het feit dat ik dus echt een bijdrage kan leveren aan

maatschappelijke bouwwerken waar anderen jaren lang profijt van hebben!”

39


40


Mechanical engineering: een schakel tussen offshore disciplines Het werk als mechanical engineer bij Iv-Offshore

kon maken. Tarik: “Ik heb toen uitgezocht wat hier

& Energy omvat veel meer dan ‘slechts’ het

allemaal bij komt kijken en wat er precies voor nodig

ontwerpen van mechanical equipment voor

is om die ontwerpen zelf te kunnen maken. Die

offshore platforms. Tarik Kaplan, mechanical

ontwerpmethodiek heb ik tijdens mijn derdejaars

engineer bij Iv-Offshore & Energy, vertelt: “Naast

stage uitgewerkt. Het ontwerpen van dergelijke

het ontwerpen van mechanical equipment zit ik

systemen doet Iv-Offshore & Energy nu ook veel meer

ook met klanten en leveranciers aan tafel en zie ik

in huis. Omdat mijn stage zo goed is bevallen, wilde

ook echt iets van de producten die we ontwerpen.

ik mijn afstudeeropdracht ook graag bij Iv-Offshore &

Ik werk hier nu 1,5 jaar en krijg ondanks mijn

Energy uitvoeren. Mijn afstudeeropdracht was om een

werkervaring veel verantwoordelijkheid en

bestaand ontwerp van een internal driver unit voor

vertrouwen. Iv-Offshore & Energy is geen bedrijf

een crystallizer te optimaliseren. Daarbij werd aan mij

waar het werk je op een presenteerblaadje wordt

aangegeven aan welke eindspecificaties het product

voorgeschoteld. Ik krijg juist de vrijheid om zelf

moest voldoen en verder was het aan mij om uit te

vorm te geven aan de technische oplossing voor

denken hoe de internal driver units precies konden

de werkpakketten waar ik verantwoordelijk voor

worden geoptimaliseerd. Tijdens dit proces heb ik

ben. Natuurlijk word ik daar goed in begeleid,

gemerkt dat Iv-Offshore & Energy ook open staat voor

maar het feit dat ik die verantwoordelijkheid en

andere ideeën. Er werd serieus geluisterd naar mijn

vrijheid krijg, maken wel dat ik hier echt op mijn

suggesties en andersom kwam de lead mechanical

plek zit.”

engineer ook wel eens vragen naar mijn visie op een bepaald vraagstuk. Ik was ook echt trots toen mijn

Van stage naar vaste baan

inbreng daadwerkelijk in het project werd toegepast.”

Tarik stapte in 2018 voor het eerst bij Iv-Offshore & Energy binnen voor zijn derdejaars stage. Destijds

Meewerken aan de grootste offshore windparken

kocht Iv-Offshore & Energy de veiligheidssystemen

Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder en heeft Tarik

voor projecten in bij leveranciers, die ook het

meegewerkt aan het Sofia offshore HVDC-

ontwerp van de systemen maakten. De wens was

transformatorplatform en werkt hij nu als lead

om die kennis in huis te halen, zodat Iv-Offshore

mechanical aan een grote offshore wind tender. In

& Energy deze ontwerpen in het vervolg zelf

2020 tekende Iv-Offshore & Energy het early works

41


contract met Sembcorp Marine Offshore Platforms Pte

een leverancier in zee gaat, wil je van tevoren weten hoe

Ltd (SMOP) voor de engineering van het Sofia HVDC

equipment eruit komt te zien en of het voldoet aan de

(hoogspanningsgelijkstroom) offshore converterplatform.

eisen. Maar ook hoe het equipment wordt aangeleverd en

Het Sofia windpark wordt een van de grootste offshore

wat wij vervolgens nog moeten doen met de interfaces.

windparken ter wereld en zal, wanneer het operationeel

Zo’n werkplaatsbezoek, waarbij je ziet welke techniek in de

is, 1,2 miljoen Britse woningen kunnen voorzien van

fabriek wordt gebruikt en reeds gefabriceerd equipment

hun jaarlijkse elektriciteitsbehoefte. Na een succesvol

ziet liggen, maakt dit inzichtelijk.”

early works contract tekende Iv-Offshore & Energy in 2021 het hoofdcontract met SMOP voor het leveren van engineering- en inkoopdiensten voor het Sofia

Als mechanical engineer moet je van alle disciplines wel iets weten.

offshore HVDC-transformatorplatform. Iv-Offshore

42

& Energy is als onderaannemer van SMOP volledig

Een grote offshore wind tender

verantwoordelijk voor het detailontwerp van de topside

Ruim een jaar heeft Tarik meegewerkt aan het Sofia

en het jacket, de engineering ten behoeve van de

project. Nu werkt hij als lead mechanical engineer aan

platform-systeemintegratie en de inkoop van alle auxiliary

een grote tender voor een offshore wind platform. Als

equipment (ook wel hulpapparatuur genoemd).

lead mechanical engineer is Tarik verantwoordelijk voor

De topside van het Sofia HVDC-platform (met een gewicht

al het mechanical equipment. Maar wat komt er eigenlijk

van 10.000 T) wordt zo’n 80 meter lang, 40 meter breed

allemaal bij kijken bij zo’n grote offshore wind tender? “In

en 40 meter hoog. De topside komt op een jacket met

de tenderfase ontwerpen we het mechanical equipment

acht poten te staan, die tot iets minder dan 30 meter

nog niet in detail”, vertelt Tarik. “Het is nu nog heel basic. We

onder zeeniveau (L.A.T.) op de zeebodem komt te staan.

laten de klant zien welk equipment hij op het platform kan

Het jacket wordt vervolgens gefixeerd met palen die

verwachten en hoe we dit equipment gaan ontwerpen.

in de bodem gehamerd worden. Tarik: “Sofia was voor

Daarvoor maak ik nu onder andere equipmentlijsten en

mij het eerste ‘echte’ project waar ik na mijn afstuderen

‘room lists’, waarbij wordt aangegeven welk equipment

bij Iv-Offshore & Energy aan heb meegewerkt. Ik was

in welke kamer komt te staan en aan welke codes en

verantwoordelijk voor het uitwerken van een aantal

standards dit voldoet. Ook wordt daarbij aangegeven

mechanical equipment werkpakketten, zoals het internal

wat de verwachte grootte en capaciteit van equipment

cooling water systeem, kranen, veiligheidssystemen

zal zijn en hoe het equipment te benaderen is in geval

en dieselgeneratoren. Ik heb hier de ontwerpen voor

van een defect of storing bijvoorbeeld. Daarnaast wordt

gemaakt, maar mocht ook vergaderingen met de klant

van al het equipment ook een prijsindicatie afgegeven.

en bid evaluation meetings met leveranciers bijwonen.

Enerzijds omvat deze prijsindicatie de kosten van het

Ook heb ik samen met een collega de werkplaats van een

equipment zelf, dus we gaan ook echt al de markt op,

equipment leverancier in Duitsland bezocht. Als je met

op zoek naar geschikte leveranciers. En anderzijds omvat


de prijsindicatie alle uren van a tot z: alle uren voor

kijken. Tarik vertelt: “Ik heb gemerkt dat je als mechanical

engineering, maar ook voor het controleren van de

engineer echt een schakel bent tussen verschillende

leveranciers en het uitvoeren van alle testen et cetera.

disciplines in een project. Om de ontwerpen goed te

Ook dit is dus weer heel veelzijdig. Het komt ook wel eens

kunnen maken, moet je van alle disciplines wel iets weten.

voor dat we constateren dat niet kan worden voldaan

Je moet in elk geval kennis hebben van de raakvlakken

aan bepaalde wet- of regelgeving of dat de constructie

tussen alle disciplines, en deze informatie moet ook

te zwaar is geëngineerd. Bij dergelijke constateringen

worden overgebracht aan de andere disciplines. Die

brengen we dan ook altijd een inhoudelijk advies uit.”

complexiteit en de diversiteit in mijn werk vind ik echt het leukst. Vooral als het een project is waar je van a tot z bij

Een schakel tussen disciplines

betrokken bent en uiteindelijk in de praktijk kunt zien wat

De realisatie van een offshore HVDC transformator-

je hebt ontworpen. Ik hoop ook echt dat ik het Sofia HVDC

platform is een omvangrijk en complex traject waar

transformatorplatform nog een keer in het echt kan zien

veel verschillende (technische) disciplines bij komen

voordat het op zee wordt geïnstalleerd!”

IK MERK DAT IV ECHT “ OPEN STAAT VOOR ANDERE IDEEËN”

43


Ingenieurs met passie voor techniek Iv-Groep is een wereldwijd opererend multidisciplinair ingenieursbureau. Al sinds 1949 bedenkt Iv technische oplossingen voor vraagstukken van iedere omvang en complexiteit. Dit doen wij binnen de sectoren Bouw & Installaties, Industrie, Infra & Verkeer, Handling, Maritiem, Offshore & Energie en Water. Geen uitdaging is ons te moeilijk. We hebben échte passie voor het vak. Met onze kennis van techniek bereiken we het uiterste voor onze klant.