Page 1

Най-добриятстартвживота КаталогPhilipsAVENT–Март2013


Всичкипродукти,коитосавконтактсхранасабезБисфенол-А.

Добредошливъв Philips AVENT Бременносттаипървитемесециследражданетосапериоднавълненияипредизвикателства, когатоедобредазнаете,чеимакойдаВидадепрофесионаленсъветзаВасиВашетобебе. От25годиниPhilipsAVENTпроектираипроизвеждапродукти,коитосавдъхновениот природатаисеразработватследобширниизследванияиклиничнитестове. ВисококачественитепродуктиPhilipsAVENTВиподкрепят,заданаправитеВашияизбор– далидакърмите,хранитебебетосшишеиликомбиниратеидвете.По-късно,докатобебето расте,съвместимосттананашитепродуктищеВипомагадапосрещнетерастящитенужди наВашетодете.Ниесметук,задаВиводимпрезвсичкитезипрекраснипромени,от бременносттадодетскатаплощадка. Погледнетенашияуебсайтwww.philips.com/AVENT,заданаучитекакможемдаВипомогнем.

РастемзаедносВашетобебе Съвместимaгамаоткърменедохраненесчаша.

2


Кърмене

Храненесшише

4-9

10-15

Хранененамалки деца

Чашиза прохождащибебета

20-25

26-31

Здравеи наблюдение

Комплекти

34-39

14

Подготовка захранене 16-19

Залъгалки 32-33

Съвместимостна продуктите 2

3


Кърмене

Впомощнамайкитедакърмятпо-дълго™

Щастливибебета–щастливимайки Укрепващатаздраветомайчинакърмаенай-доброто,скоетоможедахранитеВашето бебе.ШирокатагамаотпомпизаизцежданенакърмаPhilipsAVENTепроектиранадаВи помагазахранененабебетоскърмавъзможнонай-лесноитолковадълго,колкотоВие желаете.

Проектиранизаудобствоиефективнирезултати ПомпитезакърмаPhilipsAVENTсапроектиранизамаксималенкомфортповремена изцеждане.Акосечувстватенеудобно,стресираниилибързате,товаможедазатрудни освобождаванетонакърмаидасеотразивърхуизцеденотоколичество.Изследванията показват,чеудобствотоиспокойствиетопомагатзапо-добърпритокнакърма.За разликаотдругипомпи,прикоитоенеобходимодасенавеждатенапредзада изцеждате,нашитеновиръчнипомпивипозволяватдаседитеудобнооблегнатиназад. Помпатаразполагасмасажиращуплътнителсмекизони,коитосъздаваттоплоусещане върхукожатанагърдатазакомфортно,нежностимулираненакърмата.Нашитепомпи саклиничнодоказанопо-ефективни*илипонетолковаефективни**,колкотопомпите, използванивболничниусловия. *Клиничнодоказаное,черъчнатапомпазакърмаизцеждаповечеипо-бързокърмазапериодот20минути,всравнениесизползванатавродилнитедомоведвойнапомпазакърма, използваниврежимнапоследователноизцеждане,примайки,коитосародилибебетапреждевременно. **Клиничнодоказаное,чедвойнатаелектрическапомпаизцеждаколичествокърмаподобнонапомпите,използванивродилнитедомове,приежедневнаупотребавпериоднад10дни, примайки,коитосародилибебетапреждевременно.

4


ПредставямеВиновата…

Кърмене

ПомпазаизцежданеComfort Повечеудобство,повечекърма1 Когатостеотпуснатиисечувстватекомфортно,Вашата кърмасеотделяпо-лесно.Етозащоние,заеднос майкитеиекспертитепокърменесъздадохменайудобнатадосегапомпазаизцеждане.Сегавечеможеда седнетеудобноидаизцеждатекърма,бездаенужнода сенавеждатенапред.Мекиятмасажиращуплътнител нежностимулирапотоканакърма. вижстр.6

Уникална, естествена позиция при изцеждане на повече кърма Мек масажиращ уплътнител с топло усещане за нежна стимулация По-лесно за комбиниране на кърмене и хранене с шише

1

 Повечекомфорт:82%откърмещитемайкивъвВеликобританиясасъгласни,четазипомпазаизцежданеепо-удобнавсравнениесдосегаизползванатаоттяхпомпа (отизвестнимаркипроизводители).Повечекърма,по-естествено:Независимоизследванепоказва,чеимавръзкамеждунивотонастресигенериранетонакърма:вижте www.philips.com/AVENT.

5


РъчнапомпазаизцежданеComfort Ново!

Ръчнапомпазаизцеждане Comfort Нашатанай-удобнапомпазалесноипо-естествено изцежданенаповечекърма.* • Уникалнаипо-удобнапозазаизцеждане • Мекмасажиращуплътнителстоплоусещанезанежна стимулация • ВключвашишеNatural125млибиберонNaturalза леснокомбинираненакърменеихраненесшише • СъвместимaсдругитепродуктизахраненеPhilips AVENT • Вкомплектсвсичко,откоетосенуждаете,зада изцеждате,съхраняватеихранитескърма A0420SCF330/20(PP)

Тозимекмасажиращуплътнителимапо-широка фуния,специалнопроектираназамайкисъс зърнапо-големиотсредните,задаосигурят по-доброприлепванеиудобноизцеждане. A0421SCF167/01

Електрическапомпазаизцеждане Ново!

Единичнаелектрическапомпаза изцежданеComfort Нашатанай-комфортнапомпазагърдисъздаванадосегаза лесноизцежданесамоседнонатисканенабутон. •Предлаганеженстимулиращрежимитринастройкиза изцеждане • Уникалнаипо-удобнапозазаизцеждане • Мекмасажиращуплътнителстоплоусещанезанежна стимулация • ВключвашишеNatural125млибиберонNaturalзалесно комбинираненакърменеихраненесшише • СъвместимaсдругитепродуктизахраненеPhilipsAVENT • Лесназаупотреба,когатостенапът,защотоможеда работиисбатерии • Вкомплектсвсичко,откоетосенуждаетезада изцеждате,съхраняватеихранитескърма SCF332/01(PP)

Единичнаелектрическапомпаза изцежданеClassic Можедабъдезахранванаотбатерииилиелектрическитокот мрежата. • ЗапомняивпоследствиеимитираВашияличенритъмна изцеждане,замаксималенкомфорт A0167SCF312/01(PP) *Повечекомфорт:82%откърмещитемайкивъвВеликобританиясасъгласни,четазипомпазаизцежданеепо-удобнавсравнениесдосегаизползванатаоттяхпомпа(отизвестни маркипроизводители).Повечекърма,по-естествено:Независимоизследванепоказва,чеимавръзкамеждунивотонастресигенериранетонакърма:вижтеwww.philips.com/AVENT.

6


ПомпизаизцежданеClassic

Кърмене

Ръчнапомпазаизцежданес контейнерзасъхранение накърма125мл Изцедетекърматадиректновконтейнера,койтопослеможе дасеизползвасбиберонзахраненеPhilipsAVENT. • Мекмасажиращуплътнител • Клиничнодоказанирезултати* • Уникалнасистемаотшишетаиконтейнеризалесно съхранениенакърма A0168SCF310/20(PP)

Ръчнапомпазаизцежданесчашиза съхранениенакърма Изцедетекърматавчашите,катоизползватеръчната помпаиадаптор.Нахранетебебетодиректноотчашата,като използватеадаптораибиберона.

Изцеди Съхрани Храни

Съдържа: • Ръчнапомпазаизцежданескапачказафунията/стойказа шише • 5стерилничаши180мл • 5капачки • 2адаптора • 2супермекибиберонизановородено • 2кутиизастерилнопренасяненабиберони Наличнисарезервничашиикапачки,вижстр.21. A0169SCF310/12(PP) A0119SCF300/12(PES)

Преносимкомплектзаизцеждане Out&AboutSet Всичкооткоетосенуждаете,задаподдържатезапаситесиот мляко,даизцеждатеисъхраняватекърма,когатостедалечеот Вашетобебе. Съдържа: • Ръчнапомпазаизцежданескапачказафунията/стойказа шише • Стилнатермоизолиращачантазарамо • 2охладителя • 1шише125млсбиберонзановородено • 1контейнерзакърма125мл • 2запечатващидискаA0140SCF310/13(PP) *Ръчнаелектрическапомпазаизцеждане,клиничнодоказанопо-бързоизцежданенаопределеноколичествокърмаврамкитена20минутивсравнениесдвойнапомпаза изцеждане,използванавболничнитезаведения,продължителноизползванаотмайкинапреждевременнороденибебета.

7


Аксесоаризакърмене Всичкиженисаразличниивсякаоттяхимаразличниусещанияприкърмене.PhilipsAVENT предлагаширокагамаотаксесоаризапревенциянапроблеми,възникващиприкърменето.

Термоподплънки2-в-1

НОВО!

Използвайтегизатопленизастимулиранепотоканакърмаили охладенизауспокояванеиоблекчаваненачувствителнигърди. Включватмекикалъфкизадопълнителенкомфорт. Съдържа:2термоподплънкии2мекикалъфки. A0067SCF258/02

Еднократниподплънки–дневни НОВО! Invisible under clothes

Super soft

er absorbent

Locks in moisture

Invisible under clothes

Invisible under clothes

Night time

Invisible under clothes

Invisible under clothes

Invisible under clothes

Day time

Invisible under clothes

Ултратънки,скоприненонежендопир,оформенидаостанат незабелязаниподдрехите,съсзалепващалентазазадържанена мястотонапоставяне. Ултрасухи,изградениотмножествослоеве,сголямабсорбционен ефект,суникалниканалчетазаотвежданенавлагата,с еднопосочнопропускливипрегради,коитозадържатвлагатавътре вподплънката. Сусещанезакоприненамекота,“дишащ”повърхностенслой, изработениотестествениматериали.Дерматологичнотествани. Опакованипоединичнозадопълнителнахигиена.

Locks in moisture

A0176SCF254/30–30броявопаковка A0177SCF254/60–60броявопаковка Locks in moisture

Еднократниподплънки–нощни НОВО!

Super soft

Locks in moisture

Invisible under clothes

VIS ONLY Super absorbent

Night time

Super absorbent

Осигуряватзащитаотпротичанезацялатанощ,спо-широка формазадопълнителназащитавлегналоположение.Цялостна преградасрещупротичане,спо-плътнасърцевина,поддържа сухотазапо-дълговреме. Day time Ултрасухи,изградениотмножествослоеве,сголямабсорбционен ефект,суникалниканалчетазаотвежданенавлагата,с еднопосочнопропускливипрегради,коитозадържатвлагатавътре вподплънката. Сусещанезакоприненамекота,“дишащ”повърхностенслой, изработениотестествениматериали.Дерматологичнотествани. Опакованипоединичнозадопълнителнахигиена.

Locks in moisture

Locks in moisture

A0175SCF253/20–20броявопаковка

Подплънкизагърдизамногократна употреба ПодплънкитезагърдиPhilipsAVENTзамногократнаупотреба иматпълнежотпухкавпамук,койтоемекинежен,притежава абсорбиращосвойстводаизтеглявлагатадалечеоткожатаия задържазаднепропускливслой.

Привлекателниятдантеленвъншенслойпридаваженствености предпазваотизплъзване.Подходящизапералняисушилня. Съдържа:6подплънкииторбичказапране 8

A0031SCF155/06


Кърмене

Кремзаовлажняваненазърната30мл

Овлажняваиомекотявасухитеиличувствителнизърна.Прилагайтеведнъж илидвапътидневноповременабременността,задаподготвитекожатаза кърмене.Следражданетоизползвайтемеждухранениятаиликогатое необходимо,задаподдържатекожатаздраваигъвкава.Нямануждаот отмиванепредикърмене. СъдържаMedilan™,ултрачиствидланолин,койтопрониквавъввъншните слоевенакожата,подобряванивотонавлажностиосигурявагъвкавост. Кокосовомаслоиалоевера–натуралнисъставки,хидратираткожатаи омекотяватзърната. Безоцветители,консервантииароматизатори. A0066SCF504/30

КомплектОсновнагрижазакърмене

НОВО!

ПригответесезакърменесКомплектаОсновнагрижа,койтовключва всичконеобходимозапървитедниоткърменето,събрановлеснопреносима чантичка. Съдържание: • 12дневниеднократниподплънки • 6нощниеднократниподплънки • 2термоподплънки2-в-1 • 1кремзаовлажняваненазърната • 1клипсзасутиен • 1козметичначантичка • 2мекикалъфки A0068SCF257/00

Накрайницизагърди

Ултрамекинакрайници,коитосеносятвсутиенаииматзацел,кактода предпазятзърнотоотпротриване,такаидасъбиратпрокапалатакърма. Накрайницисотвори-предпазватвъзпаленитеилиразраненизърнаи помагатдазаздравеятпо-бързо.Лекиятимнатискпомагазаоблекчаванена препълненитескърмагърди.Отворитедаватвъзможностнавъздухада циркулира. Накрайницизасъбираненакърма(безотвори)–събиратизлишнатакърмапо временакърменеилиизцежданеспомпа. Съдържа: •2бр.накрайницисотвори •2бр.накрайницизасъбираненакърмата(безотвори) •2бр.ултрамекисиликоновиУплътнителя A0030SCF157/02

Протекторизазърна

Изработенисаотултрафин,мексиликон,безмиризмаивкус.Предпазват възпаленитеилиразраненизърнаповременакърмене.Формата, наподобяващапеперуда,позволяванаВашетобебеповечеконтактсгърдата. БебетоусещадопираимиризматанакожатаВиипродължавадастимулира притоканакърма,докатосуче.Следзаздравяванетоназърната,връщането къмсученеотгърдатаелесно. ЗАБЕЛЕЖКА:Протекторитезазърнасапредназначенизаупотреба,само когатоиматевъзпалениилиразраненизърнаиепрепоръчителнодасе използватследконсултацияслекар. А0029SCF156/012бр.стандартнипротектори А0034SCF156/002бр.малкипротектори

9


Шишезахранене-серияNatural Естественначинзапреминаванекъмхраненесшише

ПредставямеВиновитешишетаNatural НашитеновишишетаNaturalправятпо-леснокомбиниранетонакърменеихранене сшише.Широкбиберон,подобеннаформатанагърдатапомаганабебетодазасуче безусилиеправилно.Специалнизони,подобнинавенчелистчетаправятбиберона удобен,мекиеластичен.Ефективнаанти-коликсистемапредотвратявапоглъщането навъздухотбебето.Товаенашетонай-доброшишедосега.

Естествена позиция при засукване По-лесно комбиниране на кърмене и хранене с шише

Уникални зони на биберони подобни на венчелистчета Мек и еластичен биберон

Ефективна анти-колик система

С иновативен дизайн с двойна клапа 10


СерияШишетаNatural

Храненесшише

Ново!

Ново!

Шишетаза храненеNatural 260млPP

Шишетаза храненеNatural 125млPP Смекбиберонзановородено PhilipsAVENTNatural.Подходящ замалкиколичествахрана,засок иливода.

СмекбиберонslowPhilips AVENTNatural.Подходящза количествахрана,по-големи от125мл. A0431SCF693/171x260мл(PP) 

A0430SCF690/171x125мл(PP)Ново!

Ново!

Шишезахранене Natural120мл стъкло

Шишезахранене Natural240мл стъкло

Произведеноотвисококачествено боросиликатностъклоотФранция, използванисасамочисти,сурови материали.Устойчивина топлиненшокивисока температура.

Произведеноот висококачествено боросиликатностъклоот Франция,използванисасамо чисти,суровиматериали. Устойчивинатоплиненшоки високатемпература.

A0435SCF671/17 A0435SCF671/171x120мл(стъкло)

A0436SCF673/17 A0436SCF673/171x125мл(стъкло)

БиберониNatural УникалнивенчелистчетаComfortзаизключителномекигъвкавбиберон.Заупотребасамосшишетаза храненеPhilipsAVENTNatural. Биберонитесепредлагатвопаковкаот2броя. Биберонза новородено 1дупка

БиберонSlow 2дупки

БиберонMedium 3дупки

БиберонFast 4дупки

A0441 SCF651/27

A0442 SCF652/27

A0443 SCF653/27

A0444 SCF654/27

11


Хранене с шише - cерия Classic Добро хранене, добър сън

Класическото шише, на което майките се доверяват от 1984 година насам Уникална система срещу колики от две части

Системата се състои от биберон Philips AVENT Classic и адапторен ринг. Когато Вашето бебе се храни, уникалната клапа на биберона Philips AVENT се огъва, за да пропусне въздух в шишето, вместо към стомаха на бебето. Също както при кърмене бебето контролира силата на потока кърма от гърдата.

По-малко безпокойство, особено през нощта

Неспокойното и раздразнително поведение, наричано безпокойство, е най-честото състояние, при което бебетата плачат. Клиничните изследвания показват, че шишето Philips AVENT Classic значително намалява стомашните колики** и безпокойството*. Безпокойството намалява, особено през нощта*.

*На 2-седмична възраст, бебетата, хранени с шише Philips AVENT показват по-малко признаци на безпокойство в сравнение с бебета, хранени с други шишета. ** На 2-седмична възраст, бебетата, хранени с шише Philips AVENT по-малко страдат от стомашни колики, в сравнение с бебета, хранени с стандартни шишета.

12


стема о

т

анти

ти

A01371x125млSCF680/17(PP)

Quelle tétine choisir pour votre bébé ?

LES TETINES ONT UN NUMERO SUR LE CÔTE POUR INDIQUER LEUR DEBIT.

0m+

1

1m+

2

3m+

3

6m+

к си

час

СултрамекбиберонPhilipsAVENTза новородено.Подходящозамалки количествахрана,сокиливода.

ли

2

Шишезахранене125мл

ко

СерияШишетаClassic

Souvenez-vous que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Vous comprendrez que votre bébé est prêt à prendre un débit plus rapide quand il ou elle tentera d’aspirer plus fort pour accélerer l’arrivée du lait. De plus, certains bébés s’énervent ou semblent fatigués au cours de leur tétée. Les emballages des tétines AVENT ont un code couleur pour vous aider à trouver le débit qu’il vous faut.

Шишезахранене260мл СултрамекбиберонPhilipsAVENTslowс бавенприток.Идеално,когатобебетосе хранисповечеот125мл.

1 trou

DEBIT NOUVEAU-NÉ TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICONE Idéale pour nouveau-nés et pour bébés allaités au sein (de tout âge).

2 trous

DÉBIT LENT TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICONE Idéale pour nouveau-nés et pour bébés allaités au sein (de tout âge).

3 trous

DÉBIT MOYEN TÉTINE SOUPLE EN SILICONE Pour bébés nourris au biberons à partir de 3 mois.

4 trous

DÉBIT RAPIDE TÉTINE SOUPLE EN SILICONE Un débit plus rapide pour bébés plus agés.

A01361x260млSCF683/17(PP)

4

3m+ 1 fente

Quelle tétine ch

DEBIT VARIABLE TÉTINE SOUPLE EN SILICONE – MUNIE D’UNE FENTE Permet un débit extra-rapide et convient aux liquides épaissis. Faites varier le débit en alignant les marques I, II ou III, gravées sur le côté de la tétine, avec le nez du bébé.

Шишезахранене330мл

Les tétines sont disponibles par lot de deux

СмекбиберонPhilipsAVENTспроменящ сеприток.Подходящозапо-големи количестваипо-гъстихрани.

LES TETINES ONT UN NUMERO SUR LE CÔTE POUR INDIQUER LEUR DEBIT.

0m+

1

1m+

2

3m+

3

A01351x330млSCF686/17(PP)

БиберониClassic

Souvenez-vous que les âge les bébés évoluent à des ry que votre bébé est prêt à p ou elle tentera d’aspirer plu De plus, certains bébés s’én de leur tétée. Les emballag couleur pour vous aider à t

1 trou

DEBIT NOUVEAU-N TÉTINE EXTRA-SOUPLE Idéale pour nouveau-nés et p

2 trous

DÉBIT LENT TÉTINE EXTRA-SOUPLE Idéale pour nouveau-nés et p

3 trous

DÉBIT MOYEN TÉTINE SOUPLE EN SILIC Pour bébés nourris au bib

Ултрамекбиберонсвграденаанти-коликклапа.ИзползвайтесамосшишетазахраненеPhilipsAVENTClassic. Биберонитесепредлагатвопаковкаот2броя. Биберонза новородено 1дупка

6m+

БиберонSlow БиберонMedium БиберонFast 2дупки 4дупки 3дупки

DÉBIT RAPIDE TÉTINE SOUPLE EN SILIC Биберонза Un débit plus rapide pour

4

Биберонс3позиции спрорез 4 trous твърдихрани

Ново!

3m+ A0008 SCF631/27

A0009 SCF632/27

A0010 SCF633/27

A0011 SCF634/27

A0012 SCF633/27

1 fente

DEBIT VARIABLE TÉTINE SOUPLE EN SILIC Permet un débit extra-rap Faites varier le débit en ali sur le côté de la tétine, ave

SCF636/27 Les tétines sont disponible

13


Съхранениеихранене

КомплектКонтейнеризакърма Съдържа: •10стерилничаши180мл •10капачки •2адаптора

Наличнисарезервничашиикапачки,вижстр.21. A0091SCF612/10

Комплектзановородено

Идеяза подарък Съдържа: •2шишетазахраненеPhilipsAVENT125млсултрамеки биберонизановородено •2шишетазахраненеPhilipsAVENT260млсултрамеки биберониslow •1залъгалказановородено •1четказаизмиваненабиберониишишета Цветоветеидизайнътнапродуктитевкомплектаможе даварират. SCD290/01(шишетаNatural) A0134SCD271/00(шишетаClassic)

14


Аксесоари за шишета

Хранене с шише

Четка за шишета и биберони

Извитата предна част на четката измива основно всички видове шишета и приспособления, а специално оформения край на дръжката почиства извивките на бибероните. A0 016 SCF 145/06

Аксесоари за разходка/път Щипка за залъгалки

Ново!

С щипката за залъгалки Philips AVENT, залъгалката е винаги близо до Вашето бебе и остава чиста. Закача се с лекота: щипката се разтваря широко, за да позволи лесно захващане за дрешките на бебето, дори и с една ръка. Нежна към дрехите: щипката не оставя следи по бебешките дрешки. Дизайн: може да бъде използвана с всички залъгалки с кръгла дръжка. SCF 185/00 Предлага

се в розово, синьо и зелено. Залъгалката се предлага отделно.

Купа за сухо мляко

С тази малка кутия можете удобно да пренасяте в самостоятелни отделения три предварително измерени порции адаптирано мляко. Когато сте готови за хранене, само отворете капака и изсипете адаптираното мляко в шишето с преварена и охладена вода, както обикновено. Производителите на бебешко адаптирано мляко препоръчват храната да се приготвя, непосредствено преди хранене, за да се избегне рискът от разваляне.  Отстранете вътрешната част, за да използвате разпределителя като купа или контейнер. A0 038 SCF 135/06

Запечатващи дискове

Превръщат всички шишета Philips AVENT в контейнери за съхранение на мляко. Съдържа: 6 диска A0 045 SCF 143/06

Термочанта

Термочантата Philips AVENT е предназначена за 2 шишета Philips AVENT (125мл или 260мл), 2 чаши за прохождащи бебета или 4 чаши за съхранение. Двойният термоизолиращ слой задържа млякото студено или водата топла до 4 часа. Лека, компактна и подходяща за пътуване, с регулираща се дръжка за през рамото. A0 096 SCD 150/60 черна A0 096 SCD 150/50 червена A0 096 SCD 150/71 тъмносиня A0 096 SCD 150/72 светлосиня

15


Подготовказахранене Леснастерилизацияихранене

Добрахигиена,доброздраве СтерилизиранетоеизключителноефективенметодзазащитанаВашето бебеотвреднибактериидомомента,вкойтонеговатаимуннасистема укрепнедостатъчно.Лошотопочистваненаприборитезахраненеи приготвяненахранаможедадоведедостомашниразстройстваидиария. ЗадаВипомогне,PhilipsAVENTпрепоръчвапарнастерилизация,коятое бързаиефективна,унищожавайки99,9%отвреднитемикроби. УредитезазатопляненашишетазахранененаPhilipsAVENTсапроектирани забързоибезопаснозатопляненакърмаилихраназабебета,осигуряващи равномернатемпературанахраната,безгорещиместавнея.

Каквоказватмайките: Харесвамфакта,четози стерилизаторесрегулируемразмер. Докатомногостерилизаториса простомногообемисти,тозилесно пасванамоятамалкакухня. (Електрически парен 4-в-1) 16

Харесвамифактът,чеебързилесен заупотреба,кактоимногокомпактен засъхранение-идеалензаизлетии почивка. (Парен стерилизатор за микровълнова)


Парнистерилизатори

Подготовказахранене

Електрическипарен стерилизатор4-в-1

НОВО!

Най-лесниятначиндаизмиватеистерилизирате. Електрическиятпаренстерилизатор4-в-1Philips AVENTесрегулируемразмер,заемаминимално мястовъвВашатакухняиидеалнопобираприборите, коитоискатедастерилизирате.Модерендисплей индикирацикъланастерилизация,аследприключване истепентанаохлажданенаобработенитеприбори. Вграденатакошничкапридържанадеждно обработванитеприборивсъдомиялнатаиВиулеснява припренасянетоимкъмстерилизатора. A0173SCF286/03

Електрическипарен стерилизатор3-в-1

НОВО!

Най-лесниятначиндаизмиватеистерилизирате. Електрическиятпаренстерилизатор3-в-1Philips AVENTесрегулируемразмер,заемаминимално мястовъвВашатакухняиидеалнопобираприборите, коитоискатедастерилизирате. A0172SCF284/03

 Електрическипарен стерилизатор3-в-1 скомплектшишета

НОВО!

Съдържа:

•паренстерилизатор3-в-1 •2шишетаClassic125млсултрамекибиберонизановородено •2шишетаClassic260млсултрамекибиберониslow •1щипка A0174SCF285/03

ВсичкистерилизаторизаизработениотBPA-freeматериали. 17


Парнистерилизатори Паренстерилизатор замикровълнова

Стерилизира4шишетаза2минути*.Побирадочетири шишетаPhilipsAVENT260млилидвепомпизаизцеждане PhilipsAVENTидвешишетаPhilipsAVENT.Лекияти компактендизайн,гоправиидеалензаупотребаизвън дома.Съдържаниетооставастерилнодо24часа,аконе отварятекапака. A0179SCF271/20

КомплектДоброначало Съдържа:

Идеяза подарък

•Паренстерилизаторзамикровълнова •2шишетаClassic125млсултрамекибиберонизановородено •2шишетаClassic260млсултрамекибиберониslow •1щипка A0450SCF282/02(шишетаClassicPP) Времезастерилизация: *2минутизамикровълновасмощност1100-1850W

Размери: височина166мм, широчина280мм, дължина280мм

4минутизамикровълновасмощност850-1000W 6минутизамикровълновасмощност500-800W

ВсичкистерилизаторизаизработениотBPA-freeматериали.

Уредзазатопляне Електрическиуредзазатопляне Бързибезопасенначинзазатопляненаизцеденакърма илибебешкахрана.Електрическиятуредзатопля125мл млякосъсстайнатемпературазаоколо4минути. A0017SCF255

ЗАБЕЛЕЖКА:PhilipsAVENTВипрепоръчваданезатоплятемлякоили храназабебетовмикровълновафурна-витаминитеможедабъдат унищожениинеравномернотозагряванеможедаизгоригърлото.

Каквоказватмайките: Смятам,чеупотребатанатозипродуктемногопо-безопаснаоттовадазагряваш водавчайнициидапренасяшврялатаводавкана,когатотрябвадазатоплиш шишетаилихрана. (Уред за затопляне) 18


19


Хранене на малки деца

Забавно и приятно време за хранене

Лесно приготвяне на питателна храна Въвеждането в ранен етап от живота на бебето на разнообразни и прясно приготвени храни установява важни хранителни навици и предпочитания. Приготвянето на храна на водна пара спомага запазването на хранителните качества и естествен вкус на плодовете, зеленчуците и месата. Това е един от най-добрите начини за приготвяне на питателна храна за вашето дете.

Превръща времето за хранене в забавление

20

Преходът от бебе към прохождащо дете е период на вълнения за майката и бебето, но времето за хранене може да се превърне във време на изпитания и предизвикателства, тъй като бебетата много лесно губят интерес към храната. Широката гама от купи, чашки и прибори за хранене Philips AVENT е разработена с помощта на водещия детски психолог и специалист по хранене Д-р Джилиан Харис. Забавните приказни картинки ангажират вниманието и окуражават храненето на бебето чрез забавно обучение.


Хранененамалкидеца

Комбинирануредзаготвененапара иблендер НовияткомбинирануредзаготвененапараиблендерPhilips AVENTеидеалензанаправатаназдравословна,домашно приготвенахраназабебета.Първосгответенапараплодове, зеленчуци,рибаилимесо.Послепростообърнетеканатас дънотонагоре,задапасиратесъдържанието,бездае необходимодапресипватехраната. Съдържа: •комбинирануредзаготвененапараиблендер •мерителначашка •шпатула •книжкасрецепти А0166SCF870/22

Миниблендерскомплектчаши

МиниблендерътPhilipsAVENTпозволявалесноданаправите здравословна,домашноприготвенахрана,според предпочитаниятанавашетобебе. Вкъщиилинавън,вашетобебевинагищесенаслаждаванасвежо приготвенахрана.Използвайтечашитезасъхранениев хладилникилифризерилизатоплетехранатавчашитесуредза затопляне. Съдържа: •миниблендер •6чаши240мли6капачки •2лъжички •книжкасрецепти А0165SCF860/22

Комплектзасъхранениенабебешка храна

Подходящзасъхранение,пренасянеихранене.Хранетебебето директноотчашата.Идеалнизаупотребавхладилникили фризер. Съдържа: •10стерилничаши180мл •10стерилничаши240мл •20капачки •1лъжица •указаниесрецепти A0092SCF720/10

Чаши180мл

Чаши240мл

Капачки

10стерилничаши

10стерилничаши

10капачки

A0093SCF615/10

A0097SCF616/10

A0098SCF614/10

Важно!Запазетеиизползвайтеотновокапачкитеиадапторитесрезервнитечаши.Използвайтечашитемногократноигиизхвърлете, акозабележитеследиотизносванеиспукване.Стерилизирайтевсичкичаши,капачкииадапторипредивсякаследващаупотреба.

21


4м +

6м +

12м +

18м +

Огъващаселъжица

12захранене м+

НОВО!

Сгъвкавадръжкаивръх,залесноприучаванена бебетокъмсамостоятелнохранене.Идеално оформеназамалкитедланинабебетоинежна къмнеговитевенци.Подходящазаизмиванев съдомиялнамашина. А0405SCF722/00 colours matched visually - not correct

Книжкаскулинарнирецепти Разработенаотспециалистподетскохранене, включенаeвкомплектаоткупички,комплектаза съхранениенахранаикомплектазахранене. 22


+

 Хранененамалкидеца

6м +

12м +

18м +

12м +

Лъжици Лъжицисмеквръх-нежникъмвенцитена бебето.Сдългаилесназахващане дръжка-идеалназаръцетенавъзрастен човекиудобнаприползваненадълбоки съдове.Подходящазамиеневсъдомиялна машина. А0198SCF710/00

colours matched visually - not correct

6м +

12м +

18м +

12м + Комплекткупи Снеплъзгащасеоснова,предпазващаот разливаненахраната.Безопасниза ползваневмикровълновапечкаи подходящизамиеневсъдомиялна машина. Съдържа:голямакупа,малкакупичка.

colours matched visually - not correct

А0199SCF708/00

6м +

12м +

18м +

12м + Комплект захранене

Идеяза подарък

Съдържа:порционначинийка,голямакупа, малкакупичка,лъжичкаивиличказа прохождащибебета.

colours matched visually - not correct

Вижпо-гореинаследващатастраницаза допълнителнаинформация. А0194SCF716/00

6м +

12м +

18м +

12м +

НОВО! Комплект захраненеприпътуване Перфектенприпътуванезалекопохапване ипренасяненамалкипорциихрана. Включваудобнаихигиеничналъжичказа отбиване.Подходящзаизмиванев съдомиялнамашинаиползване микровълнова.

colours matched visually - not correct

А0406SCF724/00

23


6м +

12м +

18м +

12м +

Голямакупа Идеалназапрохождащибебета.Судобно оформенивътрешнистени,улесняващи загребванетоприсамостоятелнохраненеис неплъзгащасеоснова,предпазващаот разливаненахраната.Безопасназаползване вмикровълновапечкаиподходящазамиене всъдомиялнамашина.

colours matched visually - not correct

А0192SCF704/00

6м +

12м +

18м +

12м +

Порционначиния Отделяразличнитехрани.Идеалназа енергичниповременахраненебебетаи подходящазапредлаганенановихрани.

colours matched visually - not correct

Неплъзгащатасеосновапредотвратява разливаненахрана.Безопасназаползванев микровълновапечкаиподходящазамиенев съдомиялнамашина. А0196SCF702/00

24


м

Хранененамалкидеца

+

12м +

18м +

colours matched visually - not correct

2м +

12м +

Комплектвилицаи лъжица Специалнопроектиранизапериодана преходкъмсамостоятелнохранене. Лесназахващанеотбебешкитеръчички форма.Лъжицаивилица,подходящиза дълбокозагребване.Подходящизамиене всъдомиялнамашина. А0193SCF712/00

18м +

ually - not correct

12м +

Комплектприбориза хранене Първителъжичка,виличкаиножчеза хранененапрохождащотобебе.Лесниза хващанеотмалкитеръчичкидръжкии ножчесъсзаоблениръбове-идеалниза самостоятелнохранене.Подходящиза миеневсъдомиялнамашина. А0195SCF714/00

25


Чашизапрохождащибебета Здравословноразвитие

РазвийтеумениятанаВашетодетеза правилносамостоятелнопиенеотчаша Нашатаразнообразнагамаотчашизапрохождащибебетаевнимателно разработена,задаудовлетвориуникалнитенуждинаВашетоподрастващо дете.Чашитеиматспециалнооформенинакрайници,сламкииклапи,които развиватумениятанаВашетобебе.Такасеулеснявапреходаоткърменетои храненетосшишекъмправилносамостоятелнопиенеотчаша.Всичкичаши иматкапачетазапо-добрахигиенаиудобствоисепредлагатвширокагамаот цветовеиприказникартинки,коитозадържатвниманиетонаВашетобебе.

Каквоказватмайките: Чашатанаистина несеразлива.Нее необходимодетето мидавсмукватвърде силно,задапие.

(Чаши с накрайник) 26

Пробваласъммногочашисъссламкииимахразочарования– предизвиквахапротичане.СпособносттаначашитеPhilipsAVENT данедопускатпротичанеефеноменална!Фактът,чесаизработени отBPA-freeматериалиизработенитеотсиликонсламкивнасят допълнителноуспокоение.Капачетоимсъщоеспециално,могада разглобявсичкитечастизадоброизмиване,асламкатаможедасе „скрие”,когатонесеползва.Страхотнаидея.(Чашасъссламка)


Чашизапрохождащибебета

Чашиснакрайници 

Преходътоткърменеихраненесшишекъмсамостоятелнопиенеотчашаелесенсноватагама отчашиснакрайнициPhilipsAVENT.Сголемияизборотцветовеиаксесоари,ниепредлагаме удобствозавсекиетапотразвитиетонадетето. Чашитесаудивителноустойчивисрещуразливане,дориприразклащанеиизпускане.Всичкичаши оттазисерияиматизолиращокапаче,осигуряващовисокахигиенапритранспорт.

6м +

12м +

НОВО! Чашасмекнакрайник6м+ 18м + 200мл 12м + Мекнакрайникзалесенпреходоткърменеилихраненес шишекъмизползваненачаша. Изолиращокапачеидръжкизасамостоятелност. Наличнивсиньо,розовоизелено. A0142SCF750/00

colours matched visually - not correct

12м +

18м +

НОВО! 12м + Чашаствърднакрайник12м+

260мл

Твърднакрайникзапо-големидеца.Изолиращокапачеи дръжкизасамостоятелност. Наличнивсиньо,розовоизелено. A0141SCF752/00

urs matched visually - not correct

18м +

not correct

12м +

Чашасъсспортеннакрайник 18м+340мл

НОВО!

Чашасъсспортеннакрайникиголямавместимост, подходящазануждитенапо-големитедеца.Изолиращо капачеищипказаколаниликоличка. Наличнивсиньо,розовоизелено. A0080SCF754/00

27


Чашисъссламки ЧашитесъссламкиPhilipsAVENTсаидеалното решениезаподрастващитебебета.Тесаустойчиви срещуразливане,леснизапочистванеиупотреба. Въртящкапаксуникалнасистемазапредпазванена сламкатаотзамърсяване. Уникаленвъртящсе капак

6м +

12м +

18м +

12м + Термоизолиращичашисъс

НОВО!

сламка12м+260мл

Термоизолиращиятматериалподдържанапиткитевтях студениилитопли,запо-дълговреме.Мекасиликонова сламка,устойчиванаповрежданепригризанеидъвкане. Въртящкапак,запо-добрахигиена.Образователни приказникартинки. colours matched visually - not correct

Наличнивсиньоирозово. SCF766/00

6м +

12м +

18м +

12м + Чашисъссламка12м+260мл

НОВО!

Мекасиликоновасламка,устойчиванаповрежданепри гризанеидъвкане.Въртящкапак,запо-добрахигиена. Образователниприказникартинки. Наличнивсиньоирозово. A0187SCF760/00 colours matched visually - not correct

12м +

18м +

12м +

Чашисъссламка18м+340мл

НОВО!

Мекасиликоновасламка,устойчиванаповрежданепри гризанеидъвкане.Въртящкапак,запо-добрахигиена. Образователниприказникартинки. Наличнивсиньоирозово. A0188SCF762/00

hed visually - not correct

28


Аксесоаризачаши

ВсичкиаксесоаримогатдасеизползватисшишетатазахраненеPhilipsAVENTClassic(вижстр.13).

4м +

6м +

12м +

Предлагатсевопаковкаподве. Наличнивсиньо,розовоизелено. A0015SCF142/00 colours matched visually - not correct

6м +

12м +

18м +

12м + Мекнакрайник6м+ Слесназапиенеипочистванеклапа.

Идеалензапървитестъпкиоткърменеили храненесшишекъмпиенеотчаша. Съдържа:2мекинакрайникаиклапи. A0043SCF146/02

colours matched visually - not correct

12м +

18м +

12м +

Твърднакрайник12м+ Слесназапиенеипочистванеклапа. Перфектен,неразливащсеНакрайникза прохождащибебета. Съдържа:2твърдинакрайникаиклапи. A0044SCF147/82

18м +

Спортеннакрайник18м+

12м +

Слесназапочистванеклапа.Накрайникс по-голямприток,заподрастващидеца. Съдържа:2спортнинакрайникаиклапи. A0014SCF148/52

- not correct

+

НОВО!

18м + Дръжкизачаша4м+ 12м + Лесносепоставятиотстраняват,такачечашите дамогатдасеизползватсилибезтях.

urs matched visually - not correct

+

Чашизапрохождащибебета

12м +

18м +

ours matched visually - not correct

12м +

НОВО! Комплектрезервни сламкиичетка12м+ Предназначенизачашитесъссламка PhilipsAVENTот260мли340мл.Комплектът включвачетказапочистваненасламките,за допълнителнахигиена.Леснизапочистванеи подходящизасъдомиялнамашнаи стерилизиране. Съдържа:2резервнисиликоновисламкии1четка започистване. A0189SCF764/00

29


Моятапървачаша

Идеалнатапреходначашаза прохождащидеца

Дасенаучимдапиемотчаша завъзрастни,бездасенацапаме НоваторскатачашаскапакидръжкиPhilipsAVENTпомаганаВашето прохождащодетедасенаучидапиеточнокатовъзрастен,безизлишно цапане.Уникалнатаклапасрещуразливанесезадействасдопирнаустнитеи позволявапиенеотвсякомястопоръбаначашата,кактоотобикновеначаша безкапак.Няманакрайникилисламка–пиенетопрезклапатаелесноибързо.

Каквоказватмайките: Тяучимоетобебе какдаизползва истинскачашабез дасецапа.

30

Моятсинсесправядобрес истинскачаша,нопонякога няманищопо-доброот чашатасдръжкиикапак.

Тяеумна,тяе уникална... многодобре измислендизайн.


Чашизапрохождащибебета

Моятапървачаша

НОВО! Преходначаша запиене360°скапакидръжки12м+ Позволявапиенеотвсякастранапоръбаначашата, точнокактоотчашазавъзрастни.Имаспомагателни дръжки,коитопомагатнадететовпроцесана научаване.

Пиенеотвсичкистрани

Новаторскатаклапасезадействачрездопирсустнии улеснявадететодапиеотчашата. Уникалнанеразливаща клапа

Предпазнокапачезависокахигиенаприпътуванеили удома. Наличнивчервено,зелено,розовоисиньо. A0180SCF782/00

Хигиеничнокапаче

Каквоказватекспертите: Преходната чаша за бебета е разработена в сътрудничество с проф. Хънт (Ортодонтист от Великобритания), според него тази чаша е

идеалнатачашазапреходзапрохождащибебета. 31


Залъгалки

Успокояване и утешаване

Успокоение за двамата Ортодонтичните залъгалки Philips AVENT, без Бисфенол-А са специално проектирани за всички етапи от развитието на Вашето бебе. Гъвкавият биберон на залъгалката Philips AVENT има симетрична форма, която осигурява естествено развитие на небцето, венците и зъбите – независимо как се постави с устата на бебето. Новите премиум ортодонтични залъгалки са с уникални биберони, специално проектирани да намаляват натиска върху венците и растящите зъбки и да позволят езикът на бебето да остане в естествено положение.

Безопасност и хигиена Всички залъгалки Philips AVENT са в комплект с предпазно капаче за максимална хигиена. Подменяйте залъгалката след 4-седмична употреба за максимална безопасност и хигиена. Гамата от залъгалки се разделя на две групи: Classic ортодонтични залъгалки Отвори за въздух в основата

Пръстеновидна дръжка за безопасност Ортодонтичен симетричен гъвкав биберон

32

По-голяма циркулация на въздух за повече комфорт Предпазно капаче (щраква се)

Премиум ортодонтични залъгалки Специални "крилца" за намаляване напрежението върху венците и развиващите се зъби Предпазно капаче (щраква се)

Отвори за въздух в основата

Формата на биберона позволява на езика да бъде в естествено положение


ЗалъгалкитеPhilipsAVENT сепредлагатвразмериот 0до18месеца.Винаги проверявайтедали Вашетобебеизползва правилнатазалъгалказа възрастта.

0-6м

6-18м

сизрязанаоснова ипо-малъкбиберон

Залъгалки

спо-голямаосноваибиберон

Classicортодонтичнизалъгалки Стилендизайн. А00330-6мSCF170/18

А00336-18мSCF170/22

НОВО!

НОВО!

Ярък,цветендизайн. А00230-6мSCF172/10

А00236-18мSCF172/22

Забавнидизайнис животни. А00230-6мSCF182/23

А00236-18мSCF182/24

Нощниортодонтичнизалъгалки Съссветещав тъмнотодръжка. А00230-6мSCF176/18

А00236-18мSCF176/22

Sensitiveортодонтичнизалъгалки Допълнителен въздушенпоток-за по-малко раздразнениена деликатнатабебешка кожа.

А01040-6мSCF178/131бр. А01050-6мSCF178/232бр.

Допълнителен въздушенпоток-за по-малкораздразнение наделикатната бебешкакожа; смодерендизайн. А01150-6мSCF180/23

А01046-18мSCF178/141бр. А01056-18мSCF178/242бр.

А01156-18мSCF180/24

Премиумортодонтичнизалъгалки Проектиранида помагатза здравословното развитиенаустната кухина.

А01780-6мSCF184/13

А01786-18мSCF184/14

33


Здравеинаблюдение

Напълноспокойни,докато Вашетобебеспи

ВинагиблизодоВашетобебе НиевъвPhilipsAVENTразбираме,чегрижатазаздраветоибезопасносттана Вашетобебееедноотнай-важнитенещазаВас.Потазипричинание разработихмегамаотпродукти,коитодаВиуверяват,чевсичкоенаред, когатоВашетобебеспивдругастая.PhilipsAVENTВипредлаганай-добрите техническирешениязаслучаите,когатоискатедачуватеинай-слабиязвукна ВашетобебепосредствомтехнологиятаDECTскристалензвукилидавиждате всяконеговодвижение,презденяинощта.

Каквоказватмайките: Отлично устройство. Липса на абсолютно всякакви смущения от и към други уреди. Няма специфичен звук, наричан „бял шум”. (Монитор DECT) 34

Наистина може да чуете и най-тихите гукания или сумтене на Вашето бебе, по време на неговия сън. (Монитор DECT)

Чувствителносттаи качествотоназвука натозимониторса простоизумителни! (МониторDECT)


МониториDECT

Здравеинаблюдение

НоваторскатадигиталнатекхнологияDECTPhilipsAVENTвграденавъввсекипродуктпозволява поддържанетонасигурнавръзкасВашетобебеповсяковреме.Тезиаудиомониторипритежават кристалензвукигарантиратлипсатанасмущенияприработатасивприсъствиетонадругиустройствав диаметърот330метра.

SCD535

330м

• Гарантираналипсанасмущенияотвсякаквидругиустройства • Датчикзавлажност-помагадаподдържатеоптималенклимат • Датчикзатемпература-занаблюдениеипредупреждение • Обхватдо330м • ECOрежим–позволяванамаляваненаконсумациятанаенергияи мощносттанаизлъчване • Регулируемачувствителносткъмзвук • Родителскиблоксакумулаторнибатерии–наблюдениедо24часа • Възможностдаговоритенабебето • Приспивнипесничкиинощноосветление •Щипказаколан,лентазавратичантазапътуване A0145SCD535/00

SCD525

330м

• Гарантираналипсанасмущенияотвсякаквидругиустройства • Датчикзатемпература-занаблюдениеипредупреждение • Обхватдо330м • ECOрежим–позволяванамаляваненаконсумациятанаенергияи мощносттанаизлъчване • Регулируемачувствителносткъмзвук • Родителскиблоксакумулаторнибатерии–наблюдениедо24часа • Възможностдаговоритенабебето • Приспивнипесничкиинощноосветление •Щипказаколанилентазаврат A0146SCD525/00

SCD510

330м

•Гарантираналипсанасмущенияотвсякаквидругиустройства •Регулируемачувствителносткъмзвук •Родителскиблоксакумулаторнибатериизанаблюдениедо24часа •Обхватдо330м-сигурноприеманевдомаВииоколонего •Малкоимобилноустройствоприродителите •Мекосияниеуспокоявабебето,акосесъбуди •Възможностдаговоритенабебето •Щипказаколан A0149SCD510/00

SCD505

330м

• Гарантираналипсанасмущенияотдругибезжичниустройства • Обхватдо330метра • ECOрежим–позволяванамаляваненаконсумациятанаенергияи мощносттанаизлъчване • Регулируемачувствителносткъмзвук • Родителскиблоксакумулаторнибатерии–наблюдениедо24часа • Двупосочнакомуникация • Приспивнипесничкиинощноосветление • Безпредварителнаинсталация А0143SCD505/00

35


Цифровивидеомонитори ДигиталнитетехнологииPhilipsAVENTВипозволяватдаподдържатепостояннаи сигурнавръзкасВашетобебе.ТеВиосигуряватперфектнокачествоназвукаикристално чистовидеоизображение,независимодалиенощилиден. Видеомониторитесасобхватдо150м,напълнопреносими,леснизаизползванеи даватвъзможностзабързоибезпроблемнонаблюдениетонабебетоотвсякомястона Вашиядом.

100%

SCD610

x4

100%

x4

100%

НОВО!

• ПреносиммониторзавръзкасВашетобебесобхватот150метра • Идеалензаползванеотвсякомястонадома,презденяинощта x4 x4 x4 100% • 6,1смекранстечникристалисидеалнокачествонакартинатаизвука • Гласовоактивиране.ПозволяваизбордавиждатеВашетобебесамо,когато тоиздавазвуци • Двойноцифровоувеличениенаизображениетозапогледотблизо x4 x4 • Възможномонтираневърхустена,сцелизбираненаопималномястоза поставяне • Автоматиченизборнарадиоканал,за100%поверителностнавидеовръзката • Индикаторизаосъщественавидеовръзкаизасъстояниенабатериите. • Контролвърхусилатаназвукаияркосттанаизображението A0414SCD610

Каквоказватмайките: Качествотонакартинатае отличноимногоясно. 36

Настройкитеса изключителнолесни.


Здравеинаблюдение

100%

x4 SCD609

100%

x4

НОВО!

• ДобаветеощекамеризаВашетонарастващосемейство • Използвайтедо4камеризаедносSCD610 x4 x4 100%100% • ИзползвайтеотвсякомястонаВашиядом,презденяинощта • Увеличениенаизображениетоипанорамноизображение • Леснизаинсталиранеинаблюдаване • ЗаползванезаедносSCD610 x4 x4 x4 x4 A0415SCD609

SCD600

100%

150m

• Нощнонаблюдение(инфрачервенонаблюдение)–позволява давиждатеВашетобебевъввсекимомент • Голям6смцветенекранслесноразбираемистатус-икони • 100%поверителностнавръзката • Родителскиблоксакумулаторнабатерияиудобнащипказа окачваненаколан • 150метраобхватсцифровавръзка • Камераслесенмонтаж • Атоматичнаактивациянаекранапридолавяненашумпри камерата • Успокояващиприспивнимелодииинощналампавстаятана бебето • Контролвърхуконтрастанаекранаисиланазвука A0144SCD600/00

Каквоказватмайките: Отличнокачество, яснакартина,без смущения.

Товаепродуктот най-новопоколение скачество,което задоволяваочакванията.

Лесензаизползване, изключителночиста картинадорина нощенрежим! 37


Аналоговиаудиомонитори Най-важнатавръзкасВашетобебе

Analogue СлушайтеВашетобебепрезденяинощта НашатановагамаотаналоговиаудиомониториВипредоставятидеалензвукс възможностзаръченконтролнанивото,звуковоактивираненаосветлениеи Analogue индикаторизакачествотонааудиовръзкатаисъстояниетонабатериите.

SCD486

Analogue

Analogue

Analogue

2

Analogue

150м

НОВО!

Analogue • Ултрачистзвук–свъзможностзаопределянерадиоканалза връзкасцелизбягванесмущенияотдругиуреди • Обхватдо150метра • Светлиннаизвуковаиндикация–показвакогаеосъществена  връзкамеждуустройствата;излизанеотобхват;индикаторза  заряданабатерията • Допълнителенмодулзародителитеслеснодобавянекъм  системата,завъзможнонай-голямамобилност(SCD484се  продаваотделно) • Светлиннаиндикациязазвук–информираВиза  всекизвукнаВашетобебе,независимодализвукътна  родителскиямодуленамаленилиизключен • Възможностзаопределяненивотоназвуковаактивация,за дачуватевсекисмяхилишепот

А0411SCD485

Analogue

150м

НОВО!

Analogue • ДопълнителнавръзкасВашетобебе • Допълнителенмодулзавръзказародителите • Леснапроцедуразадобавянекъмсъществуващасистема • Съвместимсъсстандартнитеаналоговиаудиомониторина PhilipsAVENTSCD485иSCD486.

А0413SCD484

38

НОВО!

А0412SCD486

SCD484 1

150м

Analogue • 2бр.родителскиустройства,задопълнителнамобилност • Ултрачистзвук–свъзможностзаопределянерадиоканалза връзкасцелизбягванесмущенияотдругиуреди • Обхватдо150метра • Светлиннаизвуковаиндикация–показвакогаеосъществена връзкамеждуустройствата;излизанеотобхват;индикаторза заряданабатерията • Допълнителенмодулзародителитеслеснодобавянекъм  системата,завъзможнонай-голямамобилност(SCD484се  продаваотделно) • Светлиннаиндикациязазвук–информираВизавсекизвукна Вашетобебе,независимодализвукътнародителскиямодул енамаленилиизключен • Възможностзаопределяненивотоназвуковаактивация,за дачуватевсекисмяхилишепот

SCD485

Analogue

Analogue


Здравеинаблюдение

Термометър

PhilipsAVENTразбираважносттазанаблюдениенаВашетобебе,неговото здравеиобкръжаващатагооколнасреда.Акотърситеделикатен,бързи точенначинзаследенетемпературатанавъздухавдетскатастая, PhilipsAVENTимарешението,коетоВитрябва.

Дигиталентермометър застаяивана Занаблюдениенатемпературатавбебешкатастаяипри къпанетонабебето.Идеалензаупотреба,тъйкатомалките бебетанемогатдаконтролиратсобственатаситемпература исамногопо-чувствителникъмгорещавода,отколкото възрастниятможедапредположи.Проектираниизпитан, катобезопаснаизабавнаиграчказавана. A0155SCH550/20

ИнхалаторPhilipsRespironics TюленчетоСами–надежден, сигурен,симпатичен

НОВО!

Приятелскидизайн ТюленчетоСамикомбинирадетски,приветливдизайнс високоефективеннебулизаторSideStream.Инхалаторът осигурявабързолечениезадецаиулесняваприлаганетона аерозолнатерапия.

Надежденистабилен Уредътепредназначендасесправяснеобходимосттаот прилаганетоначестипроцедуривболницатаиенадеждени стабиленизборзалечениевкъщи.

Предимства: • Приветливдизайнзадеца • ВключенаемасказадецасобразанаКостенуркатаТъкър –дизайнътнамаскатапредотвратявапопаданетона аерозолоколоивочите • НебулизаторначашказамногократнаупотребаSideStream • ПартньорствосдоказанататехнологияSideStream–бързо иефикасноприлаганеналекарственитепрепарати;активни вентури,коитоускоряватдопълнителновъздушнияпоток произведеноткомпресора–бързипроцедури • Надеждендизайнзачестаупотребавболницатаивкъщи • Вграденасистемазатермалнабезопасност PR00011093268

39


Попитайте Philips AVENT Нашият офис за клиенти работи от: понеделник – петък 9 – 17 Обадете се на тел.: 02/ 955 51 15 – безплатни консултации за кърмене 0899 183 350 e-mail: office@iventas.bg Представителен шоурум: гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе” № 130 понеделник – събота 10 – 20 неделя 10:30 – 18:30 тел.: 0898 626 634 e-mail: showroom@iventas.bg www.iventas.bg

www.philips.com/AVENT Philips AVENT, a business of Philips Consumer Lifestyle BV, Tussendiepen 4, 9206 AD, Drachten, The Netherlands. Trademarks owned by the Philips Group. © Koninklijke Philips Electronics N.V. All Rights Reserved. * Данните са от Он-лайн проучване за удовлетвореност на клиентите, проведено от TNS през декември 2011 г. сред повече от 36 000 жени, използващи марки и продукти за грижа за детето. Изследването е проведено в Великобритания, САЩ, Русия, Испания, Италия, Германия, Холандия, Полша, Франция и Китай. †

BPA free – в съответствие с директива EU 2011/8/EU

Каталог Philips AVENT 2013  

Каталог с продуктите на Philips AVENT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you