__MAIN_TEXT__

Page 1

N Y E

H I - R E L I A B I L I T Y

I S

P O S S I B L E


J E G

E R

T R A K K E R ,

O G

J E G

G J Ø R

E N H V E R

J O B B

M U L I G .


N Y A

J E G O G

E R

T R A K K E R

J E G

E N H V E R

G J Ø R J O B B

M U L I G Va nskelig oppdra g? J a, vi ka n. Uover kommelig hindr ing? Ja, vi kan. Uover stigelig grense? Ja, vi kan. Ja, vi kan, med NYE TRAKKER, Ivecos anleggskjøretøy som redefinerer betydningen av umulig og setter deg i stand til å utføre oppdr ag i ekstr a krevende , kuper t ter reng, og som takler konstante belastninger med enestående prestasjoner. NYE TRAKKER kommer med den gar anter te kr aften fr a Cur sormotorene for maksimal styr ke og holdbarhet. Den tilbyr også topp kvalitet på livet om bord med tre førerhusutgaver. Og den øker din produktivitet ut over alle grenser, samtidig som den reduserer de totale eier kostnadene (Total Cost of Owner ship) (TCO) og minimerer dr iftskostnadene . I tillegg er hele ser ien forberedt for påbygging og klar for alle slags oppdr ag. Derfor finnes det ikke noen jobber den ikke kan klare: NYE TRAKKER er alltid på plass for å gjøre problemer om til løsninger. Robust, pålitelig og g a nske enkelt fremra gende . Dette kjøretøyet er så enestående at det ble tatt ut til det utfordrende Da ka r-rallyet 2012. Og det skuffet ikke: Iveco fikk tre biler inn bla nt de seks beste, noe som nok en gang viser at med NYE TRAKKER er selv de vanskeligste seirene innenfor rekkevidde , både på og utenfor veien. Fr a verdens tøffest r ally til alle de utfordr ingene det daglige arbeidet stiller.

4

5


J E G

E R

T R A K K E R ,

O G

B Y G G E T

F O R

Å

H O L D E .

J E G

E L S K E R

S T E I N .


H I - R E L I A B I L I T Y Stein er immun mot tidens herjinger. Stein er ufor gjengelig og står imot ekstreme vær og naturfenomener. NYE TRAKKER arbeider med stein hver dag, så stein bestemmer designen. Robusthet, pålitelighet og ef fektivitet, kombiner t med moder ne teknologi i både motorer, komponenter og komponentgr upper, gjør Ivecos anleggskjøretøy umulig å stoppe og kla r for de tøf feste utfordringer. For når du stilles overfor krevende oppgaver, bar ske forhold og fiendtlige miljøer, er det viktig at du er vet at du har et kjøretøy du kan stole på; et som alltid er pålitelig og produktivt, 365 dager i året. ROBUST Robusthet er én av de kvalitetene som får NYE TRAKKER til å gjøre det umulige mulig. Hver enkelt komponent, h e l t f r a c h a s s i s ra m m e n holdbarhet:

NYE

i

høyholdfast

TRAKKER

er

vir kelig

s t å l , gar anterer en

la ngsiktig

investering . PÅLITELIG For å klare alle de hindr ingene jobben setter i veien, trenger du

et

kjøretøy

som

er

synonymt

med

pålitelighet. Nye

konstr uksjonsteknikker og tekniske løsninger gjør NYE TRAKKER til den ideelle arbeidskamer aten på ethver t oppdr ag, umulig eller ikke . EFFEKTIV Et arbeidskjøretøy som hele tiden settes på de tøffeste prøver, akkur at som NYE TRAKKER, er nødt til å være effektivt. NYE TRAKKER tilbyr klasseledende produktivitet, og motorer og mekanikk som kan ta ekstreme prøvelser som en lek. Derfor er den klar til innsats 365 dager i året, slik at du kan utnytte din verdifulle tid best mulig.

8


H I - R E L I A B I L I T Y MANUELL GIRKASSE Gir kassene i NYE TRAKKER handler om er gonomi og prestasjoner. Den manuelle gir kassen leveres i 9- og 16-tr inns var ianter. Den innovative 16-trinns ZF Ecosplit 4 er utstyr t med 'servoshift' for sikrere og mer behagelig kjør ing, takket være r askere og mer presise gir skift. EUROTRONIC AUTOMATISERT GIRKASSE I tillegg til manuelle gir kasser tilbyr NYE TRAKKER den aller nyeste

teknikk

i

for m

av

Eurotronic

a utomatiserte

girkasser, som forbe drer kjørekomfor ten med sin pr aktiske gir velger på r attstammen. De tilbyr både hel- og halvautomatisk funksjonsmåte: Du velger det som er best i den aktuelle situasjonen. Med Eurotronic opererer motoren alltid innenfor det mest dr ivstofføkonomiske området. Det gjør kjøretøyet enda bedre og sikrere å kjøre . Dekompresjonsbremsen på Cur sor-motorene , kombiner t med den effektive turboen med va ria bel geometri eller wasteg ate-ventil (avhengig av motor var iant), gjør det mulig å senke far ten på kjøretøyet uten å br uke dr iftsbremsen og der med redusere belastningen på slitedelene , noe som bidr ar til

lengre

vedlikeholdsinter valler. Kjøretøy

uten

allhjulsdr ift

har skivebremser for an, elektronisk styr t av ABS- og EBLsystemer (for å optimalisere bremsekr aften avhengig av lastmengden), og ASR (antispinnreguler ing) som en valgmulighet. Akselopphengene er o gså ekstr a robuste , og det kan velges mellom flere typer : meka nisk med pa ra belfjærer eller halvelliptiske bladfjærer eller luftfjæring for økt komfor t på 3- og 4-akslede mod eller. ROBUSTE CHASSISRAMMER Chassisr ammene på NYE TRAKKER er utfør t i høyholdfast stål og kan fås i to tykkelser : 7,7 mm for tr anspor toppgaver hvor det er fokus på egenvekten, og 10 mm til de mest krevende oppgavene .

10


H I - D E S I G N JEG ER TRAKKER OG HAR EN STERK DESIGN . Flott styling, en umiskjennelig for m; et tøft og pålitelig utseende . Med NYE TRAKKER er et flott utseende en del av pakken, men det stikker dypere enn som så, for for m følger alltid funksjon. Fronten har en sentr al gr ill og en nydesignet støtfanger, store lykteg rupper komplett med lyktebeskyttere for frontlyktene , og på fronten er det også god plass til fir malogo i det mest synlige område rett under frontr uten. Sidespeilene kombiner t med kantsteinspeil og dødvinkelspeil sikrer optimal sikt også under de mest ekstreme manøvrer. De valgfr ie inne byggede tåkelyktene betyr at du kan for tsette arbeidet også under ekstreme værforhold: når jobben din går ut på å klare det umulige , betyr bedre sikt stør re sikkerhet. Og for å takle selv det ver ste ter reng med stør ste sikkerhet kan NYE TRAKKER utstyres med radiatorskjold. Et tr inn neder st på støtfangeren og to håndtak innebygget i frontgr illen gjør det lett å vaske frontr uten.

12


J E G

E R

T R A K K E R ,

O G

K O M F O R T

E R

E N

A V

M I N E

S T E R K E

S I D E R .


H I - C O M F O R t

&

ergonomics

Anleggsarbeid stiller store kr av til deg og kjøretøyet ditt, men den oppgr ader te komforten om bord på NYE TRAKKER holder deg kjørende time etter time . Det effektive luftkondisjoner ingsanlegget og det lydisoler te førerhuset sikrer topp arbeidsforhold også når forholdene utenfor ikke er spesielt gunstige . NYE TRAKKER kan leveres med tre førerhusversjoner: daghytte (HI-LAND) med standard tak, og sovehytte (HITRACK ) med lavt eller høyt tak. Også daghytten tilbyr massevis av plass bak fører setet. Alle førerhusver sjonene er utstyr t med et funksjonelt og er gonomisk nytt instrumentpa nel utfør t i et ikke-reflekterende , berør ingsvennlig mater iale av beste kvalitet. Betjeningsfunksjonene har fått ny plasser ing på instr umentpanelet og senter konsollen for å gjøre dem så synlige og lett tilgjengelige som mulig uten at sjåføren trenger å strekke seg. Det nye gulvbelegget er laget i et slitester kt mater iale som er lett å rengjøre . I utfor mingen av inter iøret er det lagt vekt på å gjøre det så pr aktisk som mulig: o p p b e v a r i n g s r o m m e n e ove r f r o n t r u t e n e r s t o r e o g r o m s l i g e , og du finner også flere pr aktisk oppbevar ingssteder i dørene . For å gjøre livet om bord enda lettere kan NYE TRAKKER utstyres med IVECONNECT, det eksklusive og revolusjonerende systemet for enkel, integrer t betjening av 'infotainment', naviger ing og andre hjelpemidler for sjåføren pluss flåtestyringstjenester. Det er vir kelig tenkt på alt., Se bare det nye rattet, det nye setetrekket og den nye og komforta ble sovekøyen som får deg til å føle deg hjemme uansett hvor du befinner deg, for ikke å glemme den sentr ale oppbevar ingskonsollen og enda mer plass bak fører setet til klesknagger.

16


H I - efficiency JEG ER TRAKKER OG HAR EN STERK ØKONOMI. NYE TRAKKER ha r a mbisjoner om å være uslåelig og ta kle alle oppg aver uten å mukke . Derfor oppfyller den aktivt sin for pliktelse overfor miljøet. Takket være den ster ke innsatsen og alle ressur sene Iveco har lagt i studien og anve ndelsen av nye teknologier, tilbyr NYE TRAKKER nyskapende løsninger som reduserer dr ivstofforbr uket og fotavtr ykket på miljøet: derfor er alle Cursor-motorer EEV-godkjent og mer effektive og miljøvennlige enn vanlige Euro 5-motorer. NYE TRAKKER br uker SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction) for etterbehandling av eksosgassene . Denne teknologien innebærer br uk av høyeffektive motorer, en SCRkatalysator integrer t i eksosanlegget i stedet for et tr adisjonelt eksosanlegg og en egen tank med reduksjonsmiddelet AdBlue , som

et

elektronisk

styr t

doser ingssystem

sprøyter

inn

i

eksossystemet før katalysatoren. SCR-teknologien er utviklet for å holde i hele lastebilens levetid. Den reduserer utslippet av miljøskadelige stof fer, krever minimalt vedlikehold og bidr ar til å øke lastebilens produktivitet. Med andre ord, du får mindre utslipp og lavere dr ivstofforbr uk. Fordelene med dette systemet er flere krefter og høyere dreiemoment med samme sylinder volum. Det betyr lavere vekt, lavere dr ivstofforbr uk takket være økt innsprøytningstr ykk, lavere ener giforbr uk med mindre var metap, fær re oljeskift og lengre ser viceinter valle r.

18


hi - performance

JEG

TRAKKER;

OG

MITT

HJERTE

STOPPER

ALDRI Å S L Å . D i s s e m o t o r e n e e r i s t a n d t i l å l e ve r e

CURSOR 8 330 hk (243 kW)

CURSOR 8 310 hk (228 kW)

ER

f re m ra g e n d e p re s t a s j o n e r, l a ve d ri f t s ko s t n a d e r

CURSOR 8 360 hk (265 kW)

o g ove rl e g e n k j ø re ko m f o rt , o g d e fås i 8- og 13-liter s

turbo med var iabel g e o m e t r i o g e t s l a g vo l u m p å 7 7 9 0 c m 3 og

150

1500

150

1500

150

1500

oppfyller Euro 5-nor men.

100

1000

100

1000

100

1000

Cursor 13 er ideell for de mest krevende arbeidsoppdrag i tøffe

50

500

50

500

50

500

miljøer og under de minst gunstige forhold. Den finnes i utgaver med

kW

Nm

kW

Nm

kW

Nm

enten 450 eller 500 hk og leverer høyt dreiemoment allerede ved lavt

o/min.

tur tall takket være turbo med variabel geometri. Ver sjonen på 410 hk

o/min.

o/min.

2400

2000

2200

200

2000

2000

1800

200

1600

2000

1400

200

1200

2500

800

250

1000

2500

600

250

2400

2500

2200

250

2000

3000

1800

300

1600

3000

1400

300

1200

3000

800

300

1000

3500

600

350

2400

3500

2200

350

2000

3500

1800

350

1600

4000

1400

400

1200

4000

800

400

1000

4000

600

400

var ianter med et effektområde på fr a 310 til 500 hk. (310 hk mar kedsføres ikke i Nor ge). Cursor 8 er en 6-sylindret rekkemotor på 360 hk med

er utstyr t med turbo med wastegate-ventil. Den har økt dreiemoment for bedre akselerasjon i samme gir og mer smidig kjøring. Cur sor 13 er 6-sylindrede rekkemotorer med et slagvolum på 12 880 cm 3 og oppfyller utslippsnormen EEV. Konfigurasjonen med seks sylindre i rekke, over liggende kamaksel og bakmonter t registerdrev genererer mindre støy og vibrasjoner, samtidig som den sikrer smidig respons i alle situasjoner med de opplagte fordelene det gir for kjørekomfor ten og motorens levetid. Det er tenkt på alle detaljer for å gjøre Cur sor-motorene så effektive som mulig: stempelhoder i aluminium som leder bor t varmen raskere; ekstra glatte sylinderforinger og spesiell utforming av stempelringene som sikrer ekstra lav friksjon; og fire ventiler per sylinder som sørger for effektiv fylling og bedre skylling av sylindrene. NYE TRAKKER er også for synt med en revolusjonerende , CURSOR 13 450 hk (332 kW)

CURSOR 13 410 hk (302 kW)

CURSOR 13 500 hk (368 kW)

tredjegenerasjons INTARDER som reduserer slit asjen

400

4000

400

4000

400

4000

350

3500

350

3500

350

3500

300

3000

300

3000

300

3000

250

2500

250

2500

250

2500

200

2000

200

2000

200

2000

150

1500

1500

150

1500

150

20

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

o/min.

600

2400

2200

o/min.

2000

Nm

1800

kW

1600

Nm 1400

kW 1200

Nm

1000

kW

800

500

600

50

2400

500

2200

50

2000

500

1800

50

1600

1000

1400

100

1200

1000

1000

100

800

1000

600

100

o/min.

på dr iftsbremsen ytter ligere . Det er slik NYE TRAKKER flytter grensene for hva som er mulig, samtidig som den gar antere r deg høyere sikkerhet og pålitelighet enn noensinne før. EFFEKT Motor CURSOR 8

CURSOR 13

Slagvolum

7790 cm3

12880 cm3

Turbo WG

DREIEMOMENT

hk (kW)

o/min.

Nm

o/min.

310 (228)

2400

1300

1200/1675

WG

330 (243)

2400

1400

1080/1655

VGT

360 (265)

2400

1500

1125/1685

WG

410 (302)

1900

2100

1000/1435

VGT

450 (332)

1900

2200

1000/1435

VGT

500 (368)

1900

2300

1000/1525


J E G

E R

T R A K K E R ,

O G

J E G

G J Ø R

A L T

D U

B E R

O M .


hi - V ersatility

JEG ER TRAKKER, OG JEG GJØR ALT DU BER OM. Kort hytte (HI-LAND)

MOTOR MODELL

Førerhus & chassis Totalvekt (tonn) 19 4x2 Trekkvogn Totalvekt (tonn) 40

Førerhus & chassis Totalvekt (tonn) fra 26 til 38 6x4 Trekkvogn Totalvekt (tonn) fra 44 til 72

8x4

Førerhus & chassis Totalvekt (tonn) fra 34 til 41

Førerhus & chassis Totalvekt (tonn) 19 4x4

GIRKASSE

Lang hytte (HI-TRACK) AKSELAVSTAND (mm)

AKSEL BREMSER

DRIVAKSEL BREMSER

TANDEM BAK AKSEL - BREMSER

3200

3500

-

5886 - skive

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

5886 - skive

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5886 - skive

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

16S 2220TO

-

-

-

5886 - skive

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

-

-

5886 - skive

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

360

6L - 7,8 ltr

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - skive

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

6L - 7,8 ltr

16S 2220TO

-

-

16AS 2630TO

5886 - skive

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

-

16AS 2630TO

5886 - skive

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

6L - 12,8 ltr

16S 2520TO

-

-

16AS 2630TO

5886 - skive

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

330

6L - 7,8 ltr

9S 1310TO

16S 1620TD

12AS 1420TD

-

5886 - skive

-

452146 - duo duplex

-

-

-

-

EFFEKT (HK)

SYLINDRE SLAGVOLUM

310

6L - 7,8 ltr

9S 1310TO

-

-

330

6L - 7,8 ltr

9S 1310TO

16S 1620TD

360

6L - 7,8 ltr

16S 1620TD

410

6L - 12,8 ltr

450

MANUELL

AUTOMATISERT

3800

4200

4250

4500

4750

4800

5020

5100

5820

-

-

360

6L - 7,8 ltr

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - skive

-

452146 - duo duplex

-

-

-

-

410

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

500

6L - 12,8 ltr

16S 2250TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

452191 - duo duplex

-

-

410

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

6L - 12,8 ltr

16S 2250TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

360

6L - 7,8 ltr

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

(1° og 2°) 5886 - skive

-

453291/452146 - duo duplex MT23-155 skive

-

-

-

-

-

-

-

410

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

(1° og 2°) 5886 - skive

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

(1° og 2°) 5886 - skive

-

453291/452146 - duo duplex MT23-155 skive 453291/452146 - duo duplex MT23-155 skive

-

-

-

-

-

-

-

500

6L - 12,8 ltr

16S 2520TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

(1° og 2°) 5886 - skive

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

310

6L - 7,8 ltr

9S 1310TO

-

-

-

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

330

6L - 7,8 ltr

9S 1310TO

16S 1620TD

12AS 1420TD

-

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

360

6L - 7,8 ltr

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

410

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

410

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

6L - 7,8 ltr

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

-

5985 - duo duplex

452191 - duo duplex 453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trekkvogn Totalvekt (tonn) 40

Førerhus & chassis Totalvekt (tonn) fra 26 til 38

410

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

452191 - duo duplex 453291 - duo duplex

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

452191 - duo duplex 453291 - duo duplex

410

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330

6L - 7,8 ltr

9S 1310TD

-

12AS 1420TD

-

5886 - skive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

6L - 7,8 ltr

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - skive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6x6 Trekkvogn Totalvekt (tonn) 72

8x8

6x4

8x4

* Kun for 260 T 310 hk markedsføres ikke i Norge 24

Førerhus & chassis Totalvekt (tonn) 41

Totalvekt (tonn) fra 26 til 38

Totalvekt (tonn) fra 34 til 41

-

-

53291 - duo duplex MT23-155 skive 53291 - duo duplex MT23-155 skive

360

6L - 7,8 ltr

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - skive

-

53291 - duo duplex MT23-155 skive

410

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

453291/452146 - duo duplex MT23-155 skive

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L - 12,8 ltr

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

53291 - duo duplex 452146 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-


H I - S E R V I C E S Med NYE TRAKKER tilbyr IVECO en rekke ser viceytelser som

SPESIALISERTE MEKANIKERE

vil redusere de totale eierkostnadene (TCO) betydelig,

Et omf attende og profesjonelt nettverk sørger for

maksimere produktiviteten og sikre at hele vognflåten er

at kjøretøyet ditt alltid er ef fektivt. IVECOs ver ksteder

tilgjengelig til enhver tid. IVECO er den ideelle par tneren for

leverer produsentens kvalitet kombiner t med dyktige mekanikere

din for retning takket være IVECOs svær t konkur r ansedyktige

som kjenner kjøretøyet ditt som ingen andre . Spesialiser t

finansielle løsninger og assistansetjenester.

diagnose- og repar asjonsutstyr som E.A.SY. og tilbehøret Easy

ELEMENTS

Scope & Easy Skite gar anterer hur tighet og effektivitet også ved

Assista nsetjenester

skreddersydd

for

alle

typer

oppdra g .

fjer nassistanse (teletjenester). ORIGIN 100% IVECO

IVECO har utfor met ELEMENTS med ett mål for øye: å gi hver

Du kan være sikker på at NYE TRAKKER bevarer sine fremr agende

eneste kunde en tjeneste som er skredder sydd for hennes eller

egenskaper også på lengre sikt ved br uk av ORIGIN 100% IVECO

hans behov. Et bredt spekter av skredder sydde ser viceavtaler

or iginaldeler, som er fr ukten av en nøye utvelging av mater ialer

som er spesielt utfor met for å holde kjøretøyet ditt i topp tr im til

og lever andører samt spesifikk og gr undig produkttesting.

enhver tid. ELEMENTS tilbyr spesialiser te ser vicetjenester av høy

IVECO vet at tiden din er verdif ull. Det er derfor IVECO

kvalitet utfor met for å sikre NYE TRAKKER lave dr iftskostnader,

har et effektivt og topp moder ne system for anskaffelse og

lang levetid og høy br uktbilverdi.

distr ibusjon av or iginaldeler som sikrer lever ing av den delen du

IVECO CAPITAL

trenger, innen 24 timer over alt i verden, dag og natt, 365 dager i

IVECO C APITAL, IVECO-gr uppens egen finansier ingsordning,

året. Og med Iveco Shops tilbehør sser ie kan du tilpasse din NYE

tilbyr målrettede løsninger for kjøp, leie og leasing

TRAKKER til dine behov og gjøre den unik, sikker, pr aktisk og

av alle kjørtøytyper, nye som br ukte (inkluder t oppbygde

komfor tabel.

kjøretøy). IVECO C APITAL hjelper deg å velge de r iktige finansielle produktene for selskapets økonomiske , finansielle og for retningsmessige behov. Finansier ingsløsningene kan kombineres med

ser vice-

og

repar asjonsavtaler

og

for sikr ingstjenester

av for skjellige slag (ansvar s- br ann- og tyver ifor sikr ing; full kaskofor sikr ing,

kollisj onsfor sikr ing,

kredittsikr ing).

IVECO

CAPITALs tjenester er tilgjengelige hos alle IVECOforha ndlere . NON-STOP ASSISTANSE En telefonoppringning, så er du tilba ke på veien igjen. IVECOs KUNDESENTER er tilgjengelig 24/7. 80 medarbeidere som dekker 10 språk, sitter klar til å sette nær meste IVECO ser vicesenter på saken og assistere deg med å få kjøretøyet ditt tilbake på landeveien igjen. Takket være IVECONNECT er adgangen til tjenesten øyeblikkelig: et klikk på touch-skjer men om bord er nok til å gi IVECOs KUNDESENTER alle de opplysningene de trenger for å ta affære .

26


N Y E

JEG ER TRAKKER, OG BYGGET FOR Å HOLDE. JEG ELSKER STEIN.

JEG ER TRAKKER, OG HAR EN STERK DESIGN.

JEG ER TRAKKER, OG KOMFORT ER EN AV MINE STERKE SIDER.

• Robust: chassis i fleksibelt høyholdfast stål • Pålitelig: manuelle og automatiserte 12og 16-trinns girkasser • Effektiv: dekompresjonsbrems kombinert med turbo med variabel geometri eller wastegate-ventil

• Ny, forsterket konstruksjon overalt • Smarte, praktiske løsninger • Optimalisert utforming av støtfangeren

• Nytt instrumentpanel med ergonomiske brytere som er lette å nå • Tre førerhusversjoner • Justerbart ratt med multifunksjonelle betjeningsknapper

JEG ER TRAKKER, OG HAR EN STERK ØKONOMI.

• SCR-teknologi for etterbehandling av eksosgassene • Lavere utslippsverdier, lavere drivstofforbruk • Lengre serviceintervaller

JEG ER TRAKKER, OG MITT HJERTE STOPPER ALDRI Å SLÅ. • Euro5 8- og 13-liters Cursor-motorer • Leverer høyt dreiemoment selv under 1000 o/min. • Nyeste generasjon INTARDER

JEG ER TRAKKER, OG JEG GJØR ALT DU BER OM. • Bredt spekter. Kan konverteres til alle slags bruksområder • Chassiser med to, tre og fire aksler • Innovativt grensesnitt med CANbuss

JEG ER TRAKKER, OG JEG VIL VÆRE DIN PARTNER PÅ ALLE OPPDRAG.

• Elements assistanse- og vedlikeholdsprogram • Origin 100% Iveco originaldeler • Iveco Capital finansieringsløsninger

H I - R E L I A B I L I T Y

I S

P O S S I B L E


N Y E

I N N H O L D

F A R G E R

52470 DAKARGRØNN

50180 CARRARA ELFENBEN

50182 ISTANBULBLÅ

50181 PRAHAGUL

50162 MINERALGRÅ

50179 LØVEBLÅ

2. JEG ER TRAKKER 8. HI-RELIABILITY 12. HI-DESIGN 16. HI-COMFORT & ERGONOMICS 18. HI-EFFICIENCY 20. HI-PERFORMANCE 24. HI-VERSATILITY 26. HI-SERVICES 28. NYE TRAKKER 31. NYE TRAKKER FARGER

Er du interessert i å vite mer om Ivecos Alle opplysninger og nærmere detaljer om serien finnes på IVECOs nettsted.

verden, kan du besøke:

www.iveco.com

Opplysningene og bildene i denne brosjyren er bare veiledende. Iveco forbeholder seg rett til på ethvert tidspunkt og uten varsel å foreta endringer av tekniske eller kommersielle hensyn.

FARGE 50173 ALPINHVIT

FARGE 50126 MARANELLORØD

FARGE 50177 ALSASSGRØNN


PUBLIKASJON H127229

W W W. I V E C O. C O M

IVECO S.p.A. - VIA PUGLIA, 35 - 10156 TORINO - ITALIA

Profile for Iveco

New trakker no  

New trakker no  

Profile for iveco1975