Page 1

N O W Y

H I - R E L I A B I L I T Y

I S

P O S S I B L E


J E S T E M

T R A K K E R

I

U M O Ż L I W I A M

W Y K O N A N I E

K A Ż D E J

P R A C Y .


N O W Y

J E S T E M

T R A K K E R

I

U M O Ż L I W I A M W Y K O N A N I E K A Ż D E J

P R A C Y

Trudne zadanie? Damy radę . Przeszkody nie do pokonania? Damy radę . Ogranic zenia nie do pokonania? Damy radę . Damy radę , z NOWYM MODELEM TRAKKER, pojazdem Iveco

przeznac zonym

do

zas tosowań

w

kamieniołomach

i

budownic twie , k tór y ponownie definiuje znac zenie niemożliwego i pozwala pracować na trudnodos tępnym, nierównym terenie , pokonując s t ałe obciążenia z niezwykłą ła twością. NOWY TRAKKER wyposażony jes t w g warantujące maksymalną moc i wytrzymałość silniki Cursor. Zapewnia również doskonały komfor t pracy dzięki trzem wariantom kabiny. Ponad to zwiększa wydajność

ponad

wszelkie

limity,

równoc ześnie

doda tkowo

obniżając całkowite kosz ty posiadania (TCO), i minimalizując kosz ty eksploa t acyjne . Co więcej, cała g ama jes t już przys tosowana do każdej zabudowy. Właśnie dla tego nie ma zadania, z k tór ym by sobie nie poradził: NOWY TRAKKER jes t zawsze gotowy, by zamienić problemy w rozwiązania. Wytrzymałość ,

niezawodność

i

ogólna

doskonałość

pojazdu są t ak imponujące , iż zos t ał on wybrany do uc zes tnic twa w rajdzie Dakar 2012.: I nie zawiódł: W pier wszej szós tce uplasowały się aż trzy pojazdy marki Iveco, co po raz kolejny potwierdza, iż NOWY TRAKKER s t awia w zasięgu ręki nawet najtrudniejsze zwycięs twa, zarówno na drodze , jak i w terenie . Poc ząwszy od najtrudniejszego wyścigu na świecie po wyzwania napotykane w codziennej pracy.

4

5


J E S T E M

T R A K K E R

I

W Y P R O D U K O W A N O

M N I E ,

A B Y M

B Y Ł

T R W A Ł Y .

J A K

S K A Ł A .


H I - R E L I A B I L I T Y Skała opiera się niszc zącemu działaniu c zasu. Jes t niezniszc zalna i odporna na eks tremalne warunki a tmosfer yc zne i zjawiska na turalne . NOWY TRAKKER ma do c zynienia ze skałami podc zas swojej codziennej pracy, więc to skała s t anowiła inspirację podc zas jego projek towania. Wytrzymałość , niezawodność i wydajność w połąc zeniu z technologią zas tosowaną w silnikach i podzespołach c zynią nowy pojazd Iveco do zas tosowań w budownic twie i kamieniołomach grac zem będącym w s t anie sprostać najcięższym wyzwaniom, k tórego nic nie może pows trzymać . Dla tego, że podc zas wykonywania ciężkich prac w trudnych warunkach i niesprzyjającym otoc zeniu, kluc zowe znac zenie ma pewność , że możesz lic zyć na swój pojazd, że jes t on zawsze niezawodny i wydajny przez 365 dni w roku. WYTRZYMAŁOŚĆ Wytrzymałość jes t jedną z cech, dzięki k tór ym NOWY TRAKKER c zyni rzec zy niemożliwe możliwymi. Każdy podzespół, p o c z ąw s z y od

wytrzymałej,

s t a l owe j

ko n s t r u kc j i ,

g warantuje

tr wałość: NOWY TRAKKER jes t naprawdę długoterminową inwestycją. NIEZAWODNOŚĆ Aby pokonać przeszkody, na k tóre napotykasz podc zas swojej pracy, potrzebujesz pojazdu będącego synonimem niezawodności. Nowe rozwiązania kons trukcyjne i technic zne c zynią NOWEGO TRAKKERA idealnym par tnerem podc zas każdej misji, uważanej za możliwą c zy też niemożliwą do wykonania. WYDAJNOŚĆ Pojazd roboc zy, k tór y ciągle poddawany jes t najcięższym próbom, t aki jak NOWY TRAKKER, musi być wydajny. NOWY TRAKKER zapewnia wiodącą w swojej klasie wydajność , jak również silniki i podzespoły mechanic zne , dzięki k tór ym możliwe jes t pokonanie eks tremalnych warunków. Dzięki temu możesz jeszc ze lepiej wykorzys t ać każdą cenną minutę swojego c zasu przez 365 dni w roku.

8


H I - R E L I A B I L I T Y MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW Skrzynie biegów, w k tóre wyposażony jes t NOWY TRAKKER, zos t ały wykonane pod ką tem maksymalnej ergonomii i doskonałych osiągów. Ręc zna skrzynia biegów dos tępna jes t w wariant ach 9 i 16-biegowym. Innowacyjna, 16-biegowa skrzynia biegów ZF

Ecosplit

4 wyposażona jes t w system

ser vo-shift,

g warantujący bezpiec zniejszą i bardziej komfor tową jazdę dzięki szybszej i precyzyjniejszej zmianie biegów. ZAUTOMATYZOWANA

PRZEKŁADNIA

NAPĘDOWA

EUROTRONIC Podobnie jak w przypadku ręcznych skrzyń biegów, NOWY TRAKKER zapewnia doskonałość technologiczną również

jeżeli chodzi

o zautomatyzowane przekładnie napędowe Eurotronic, poprawiające

komfor t

jazdy

dzięki

dźwigni

zmiany

biegów

zamontowanej na kolumnie kierownicy. Obsługują one pełny tryb automatyczny oraz tr yb półautomatyczny: to Ty wybierasz, k tóry z nich lepiej się sprawdzi w konkretnej sytuacji. Dzięki przekładniom Eurotronic silnik zawsze pracuje w zakresie gwarantującym największą oszczędność paliwa, czyniąc pojazd lepszym i bezpieczniejszym. Dekompresyjny hamulec silnikowy w silnikach Cursor w połąc zeniu z zaworem ograniczającym ciśnienie zasilania paliwem lub o zmiennej geometrii, w zależności od wariantu silnika, umożliwia zmniejszenie prędkości pojazdu przy mniejszym użyciu hamulca głównego, co przekłada się na mniejsze zużycie c zęści oraz rzadszą potrzebę konser wacji. Pojazdy bez napędu na wszys tkie koła wyposażone są w hamulce t arc zowe , s terowane elek tronic znie przez

sys temy

ABS

i

EBL

(celem

zoptymalizowania

siły

hamowania s tosownie do obciążenia), a opcjonalnie wyposażone są w mechanizm A SR (sys tem zapobieg ający poślizgowi kół). Również układy zawieszenia charak ter yzują się dużą wytrzymałością i są dostępne w kilku wariantach: mechanicznym z parabolicznymi lub

półeliptycznymi

resorami

lub

pneumatycznym,

zapewniającym wyższy komfor t jazdy w modelach 3 i 4-osiowych. WYTRZYMAŁE KONSTRUKCJE Kons trukcja NOWEGO TRAKKERA wykonana jes t z wyją tkowo wytrzymałej s t ali, dos tępnej w dwóch grubościach: 7,7 mm - do zas tosowań, w k tór ych prior ytetem jes t masa własna oraz 10 mm - do eksploa t acji w najtrudniejszych warunkach.

10


H I - D E S I G N JESTEM SĄ

TRAKKER,

ROZWIĄZANIA

A

MOIM

MOCNYM

PUNKTEM

KONSTRUKCYJNE. Zaawansowana

s tylizacja, bezbłędny ksz t ał t: surowy i niezawodny wygląd. W przypadku NOWEGO TRAKKERA dobr y wygląd s t anowi c zęść pakietu, ale nie s t anowi on celu samego w sobie , gdyż forma zawsze łąc zy się z funkcją. Z przodu zamontowano nową a trapę zaprojek towany od nowa zderzak , duże światła wraz z osłonami ref lek torów, ponad to bezpośrednio pod szybą przednią, w najbardziej widoc znym miejscu dos tępna jes t duża przes trzeń na logo firmy. Znajdujące się poza s trefą drzwi i w pobliżu niej lus terka w połąc zeniu z lus terkami krawężnikowymi oraz lus terkami ze s trefą mar twą zapewniają optymalną widoc zność również podc zas wykonywania najbardziej skomplikowanych manewrów. Opcjonalne wbudowane światła przeciwmgielne oznac zają, że możesz pracować nawet przy eks tremalnych warunkach a tmosfer yc znych: jeżeli Twoje zadanie poleg a na wykonaniu rzec zy niemożliwej, lepsza widoc zność oznac za większe bezpiec zeńs two. A w celu bezpiec znego wykonywania pracy na najbardziej nierównych terenach NOWY TRAKKER jes t wyposażony w osłonę chłodnicy. Stopień u dołu zderzaka i dwa uchwyty wbudowane w kra tkę uła twiają c zyszc zenie szyby przedniej.

12


J E S T E M

T R A K K E R ,

A

K O M F O R T

J E S T

Z A L E D W I E

J E D N Ą

Z

M O I C H

M O C N Y C H

S T R O N .


H I - C O M F O R t

&

ergonomics

Prace budowlane wiele wymag ają od Ciebie i Twojego pojazdu, ale dzięki zwiększonemu komfor towi NOWEGO TRAKKERA będziesz sprawnie pokonywać wyzwania godzina po godzinie . Efek tywna

klima tyzacja

oraz

wyciszenie

kabiny

zapewniają

maksymalny komfor t we wnętrzu pojazdu nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. NOWY

TRAKKER

jes t

dos tępny

z

trzema

wariantami

kabiny: kabiną przeznac zoną do pracy w dzień (HI-LAND) ze s t andardowym dachem oraz kabiną z miejscem do spania (HI-TRACK) z niskim lub wysokim dachem. Przy tym nawet kabina w wariancie przeznac zonym do pracy w dzień zapewnia mnós two przes trzeni za fotelem kierowcy. Wszys tkie kabiny posiadają funkcjonalną i ergonomic zną, nową deskę rozdzielc zą, wykonaną z miękkich w dotyku, nieodblaskowych ma teriałów najwyższej jakości. Elementy s terownic ze zos t ały rozmieszc zone wokół t ablicy rozdzielc zej i na jej środku, dzięki c zemu są ła two widoc zne i dos tępne bez koniec zności odr ywania pleców od fotela. Nowa podłog a pokr yt a jes t odpornym na zużycie i ła twym w c zyszc zeniu tworzywem. Układ wnętrza odznac za się maksymalną prak tyc znością: s c h owe k n ad s z y b ą p r ze d n i ą p o s i ad a m n ó s t wo przegródek , a doda tkowe schowki znajdują się na drzwiach. Aby jeszc ze bardziej uła twić życie w kabinie , NOWY TRAKKER może

być

rewolucyjny

wyposażony sys tem,

w

IVECONNECT,,

umożliwiający

pros te ,

ekskluzywny, zintegrowane

s terowanie informacjami i rozr ywką, urządzeniami do nawig acji oraz usługami związanymi z zarządzaniem f lotą. Jes t tu naprawdę miejsce na wszys tko, na przykład na nową kierownicę , nową tapicerkę oraz nowe , wygodne łóżko, dzięki c zemu możesz się poc zuć jak w domu niezależnie od tego, gdzie jes teś, nie wspominając już o środkowej konsoli ze schowkiem oraz jeszc ze obszerniejszej przes trzeni za fotelem kierowcy na wieszaki na odzież .

16


H I - efficiency JESTEM TRAKKER I JESTEM DOBRY W OSZCZĘDZANIU NOWY TRAKKER chce być bezkonkurencyjny i chce być w stanie wykonać dosłownie każde zadanie . Właśnie dla tego jes t w s t anie ak tywnie spełniać swoje zobowiązania względem środowiska. Dzięki wysiłkom i zasobom, poświęconym na badania i s tosowanie nowych technologii, firmy Iveco oferuje innowacyjne rozwiązania zmniejszające zużycie paliwa i niekorzys tny wpływ na środowisko: właśnie dla tego wszys tkie silniki Cursor mog ą spełniać normę EEV i są jeszc ze wydajniejsze i przyjaźniejsze dla środowiska niż zwykłe silniki spełniające wymogi norm emisji Euro 5. NOWY TRAKKER korzys t a z technologii SCR (Selek tywna redukcja ka t alityc zna) do końcowego oc zyszc zania spalin. Technologia selek tywnej redukcji ka t alityc znej wiąże się z zas tosowaniem wysokowydajnych mechanizmów: ka t aliza tora SCR wbudowanego w tłumik zamias t zwykłego tłumika oraz specjalnego zbiornika na roz twór AdBlue wtr yskiwany do ka t aliza tora SCR przy użyciu elek tronic znego sys temu dozowania. Technologia

SCR

zos t ała

zaprojek towana

pod

ką tem

zapewnienia jej tr wałości przez cały okres eksploa t acji pojazdu, redukuje

ona

emisje ,

wymag ając

przy

tym

minimalnej

konser wacji i przyc zynia jąc się do zwiększenia wydajności pojazdu. Krótko mówiąc , oznac za mniejsze zaniec zyszc zenie i mniejsze zużycie paliwa. Sys tem zapewnia większą moc i wyższy moment obrotowy przy tej samej pojemności skokowej. Oznac za to mniejszy ciężar, niższe zużycie paliwa dzięki zwiększonemu ciśnieniu wtr ysku, rzadsze wymiany oleju oraz dłuższe ods tępy pomiędzy kolejnymi przeglądami międzyokresowymi.

18


hi - performance

JESTEM TRAKKER, A MOJE SERCE NIGDY NIE PRZESTAJE BIĆ. Aby zapewnić doskonałe osiągi, niskie koszty eksploatacyjne i

CURSOR 8 330 KM (243 kW)

CURSOR 8 310 HP (228 kW)

maksymalny komfort kierowcy,silniki są dostępne w wariantach o

CURSOR 8 360 KM (265 kW)

pojemności 8 i 13 litrów, a ich moc waha się od 310 do 500 KM.

Silnik Cursor 13 idealnie się sprawdza w przypadku najbardziej

150

1500

150

1500

150

1500

wymagających zastosowań w najtrudniejszych środowiskach i przy

100

1000

100

1000

100

1000

najbardziej niekorzystnych warunkach. Dostępny w wersjach o mocy 450

50

500

50

500

50

500

i 500 KM charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym przy niskich

kW

Nm

kW

Nm

kW

Nm

prędkościach obrotowych silnika, co jest zasługą turbodoładowania o zmiennej

obr./min.

obr./min.

2400

2000

2200

200

2000

2000

1800

200

1600

2000

1400

200

1200

2500

800

250

1000

2500

600

250

2400

2500

2200

250

2000

3000

1800

300

1600

3000

1400

300

1200

3000

800

300

1000

3500

600

350

2400

3500

2200

350

2000

3500

1800

350

1600

4000

1400

400

1200

4000

800

400

1000

4000

600

400

obr./min.

Silnik Cursor 8, dostępny w wersji o mocy 360 KM z turbodoładowaniem o zmiennej geometrii posiada pojemność skokową wynoszącą 7790 cm 3 , 6 cylindrów i spełnia wymogi norm emisji Euro V.

geometrii. W wersji o mocy 410 KM z turbodoładowaniem z zaworem upustowym wyższy moment obrotowy zapewnia lepsze przyspieszanie i płynniejszą jazdę. Posiadający pojemność skokową wynoszącą 12880 cm3 oraz 6 cylindrów silnik Cursor 13 spełnia również wymogi norm emisji EEV. Sześciocylindrowa architektura w połączeniu z zamontowanym w głowicy wałkiem rozrządu i zamontowanym z tyłu napędem rozrządu zapewnia niższy poziom hałasu i drgań w połączeniu z płynnymi reakcjami w każdej sytuacji, co przekłada się na oczywiste korzyści pod względem komfortu i większej trwałości silnika. Każdy szczegół silników Cursor został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności: specjalna konstrukcja tłoków ułatwia rozpraszanie ciepła; precyzyjna obróbka cylindrów oraz konfiguracja pierścieni tłokowych minimalizuje tarcie, a cztery zawory przypadające na każdy cylinder maksymalizują wydajność przepływu powietrza oraz usuwanie spalin. NOWY TRAKKER jest ponadto wyposażony w rewolucyjny hamulec

CURSOR 13 450 HP (332 kW)

CURSOR 13 410 HP (302 kW)

CURSOR 13 500 HP (368 kW)

dodatkowy INTARDER trzeciej generacji dodatkowo zmniejszający

400

4000

400

4000

400

4000

350

3500

350

3500

350

3500

300

3000

300

3000

300

3000

250

2500

250

2500

250

2500

200

2000

200

2000

200

2000

2400

2200

2000

1800

obr./min.

1600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

obr./min.

1400

Nm 1200

kW 1000

Nm

kW

800

500

Nm

800

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

50

50

kW 800

500

500

50

600

1000

1000

1000

1500

150 100

100

100

20

1500

150

600

1500

600

150

obr./min.

konieczność korzystania z hamulców głównych. W ten właśnie sposób NOWY TRAKKER przesuwa granice tego, co możliwe, równocześnie zapewniając niezrównane bezpieczeństwo i niezawodność. MOMENT OBROTOWY

MOC Silnik CURSOR 8

CURSOR 13

Pojemność skokowa

7790 cm3

12880 cm3

KM

obr./min.

Nm

obr./min.

310 (228)

2400

1300

1200/1675

WG

330 (243)

2400

1400

1080/1655

VGT

360 (265)

2400

1500

1125/1685

WG

410 (302)

1900

2100

1000/1435

VGT

450 (332)

1900

2200

1000/1435

VGT

500 (368)

1900

2300

1000/1525

Turbo WG


J E S T E M

T R A K K E R

I

Z R O B I Ę

W S Z Y S T K O ,

C O

Z E C H C E S Z .


hi - v ersatility

JESTEM TRAKKER I ZROBIĘ WSZYSTKO, CO ZECHCESZ. Krótka kabina (HI-LAND)

SILNIK MODEL

Kabina i podwozie Ciężar brutto 19 (ton) 4x2 Ciągnik Ciężar brutto 40 (ton)

Kabina i podwozie Ciężar brutto (w tonach) od 26 do 38 6x4 Ciągnik Ciężar brutto (w tonach) od 44 do 72

8x4

Kabina i podwozie Ciężar brutto (w tonach) od 34 do 41

Kabina i podwozie Ciężar brutto 19 (ton) 4x4

PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA

OŚ HAMULCE

OŚ NAPĘDOWA HAMULCE

TYLNE TYPU TANDEM HAMULCE OSI

-

5886 - tarczowe

-

-

5886 - disc

-

-

-

5886 - disc

-

-

-

16S 2220TO

-

-

6L – 7,8 l

16S 1620TD

-

410

6L – 7,8 l

16S 2220TO

450

6L - 12,8 l

500

6L - 12,8 l

330

6L – 7,8 l

310

LICZBA CYLINDRÓW: POJEMNOŚĆ SKOKOWA 6L – 7,8 l

9S 1310TO

-

-

330

6L – 7,8 l

9S 1310TO

16S 1620TD

-

360

6L – 7,8 l

16S 1620TD

-

410

6L - 12,8 l

16S 2220TO

450

6L - 12,8 l

360

MOC (KM)

MANUALNA

ZAUTOMATYZOWANA

Długa kabina (HI-TRACK) ROZSTAW OSI (mm)

3200

3500

3800

4200

4250

4500

4750

4800

5020

5100

5820

451391 -bębnowe duo duplex

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

5886 - disc

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

5886 - disc

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

12AS 1930TD

-

5886 - disc

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16AS 2630TO

5886 - disc

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16S 2220TO

-

-

16AS 2630TO

5886 - disc

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16S 2520TO

-

-

16AS 2630TO

5886 - disc

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

9S 1310TO

16S 1620TD

12AS 1420TD

-

5886 - disc

-

452146 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

360

6L – 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - disc

-

452146 - duo duplex

-

-

-

-

410

6L - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - disc

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

450

6L - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - disc

-

452191 - duo duplex

-

-

-

500

6L - 12,8 l

16S 2250TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - disc

-

452191 - duo duplex

-

-

410

6L - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - disc

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - disc

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

*

-

-

500

6L - 12,8 l

16S 2250TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - disc

-

452191 - duo duplex

-

-

-

360

6L – 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

(1-szy i 2-gi) 5886 - tarczowy

-

-

-

-

-

-

-

-

410

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

(1-szy i 2-gi) 5886 - tarczowy

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

(1-szy i 2-gi) 5886 - tarczowy

-

453291/452146 - duo duplex MT23-155 disc 453291/452146 - duo duplex MT23-155 disc 453291/452146 - duo duplex MT23-155 disc

-

-

-

-

-

-

-

500

6L – 12,8 l

16S 2520TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

(1-szy i 2-gi) 5886 - tarczowy

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

310

6L – 7,8 l

9S 1310TO

-

-

-

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

330

6L – 7,8 l

9S 1310TO

16S 1620TD

12AS 1420TD

-

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

360

6L – 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

410

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

410

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

6L – 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

-

5985 - duo duplex

452191 - duo duplex 453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

410

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

452191 - duo duplex 453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ciągnik Ciężar brutto 40 (ton)

Kabina i podwozie Ciężar brutto (w tonach) od 26 do 38

450

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

452191 - duo duplex 453291 - duo duplex

410

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330

6L – 7,8 l

9S 1310TD

-

12AS 1420TD

-

5886 - disc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

6L – 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - disc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - disc

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

450

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - disc

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

360

6L – 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - disc

-

53291 - duo duplex MT23-155 disc

-

-

-

-

-

-

-

-

410

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - disc

-

453291/452146 - duo duplex MT23-155 disc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53291 - duo duplex 452146 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

6x6 Ciągnik Ciężar brutto 72 (ton)

8x8

6x4

8x4

Kabina i podwozie Ciężar brutto 41 (ton)

Ciężar brutto (w tonach) od 26 do 38

Ciężar brutto (w tonach) od 34 do 41

450

* Tylko w przypadku 260 T 24

6L – 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - disc

-

-

53291 - duo duplex MT23-155 disc 53291 - duo duplex MT23-155 disc


H I - S E R V I C E S Wraz z wprowadzeniem na r ynek NOWEGO TRAKKERA firma

KOMPETENTNI SERWISANCI

IVECO oferuje gamę usług znacznie obniżających całkowite koszty

Obszerna,

profesjonalna

posiadania (TCO), maksymalizujących wydajność i zapewniających

sprawność

pojazdu.

maksymalną dostępność posiadanej floty. IVECO jest idealnym

producent a w połąc zeniu z kompetencjami ser wisantów, k tórzy

par tnerem dla Twojej firmy dzięki jeszcze bardziej konkurencyjnym

znają Twój pojazd jak nik t inny. Specjalis tyc zne wyposażenie do

usługom finansowym i związanych z pomocą techniczną.

diagnos tyki i napraw, t akie jak E.A .S.Y. oraz jego akcesoria Easy Scope

ELEMENTS

& Easy Skite g warantują szybkie i sprawne rozwiązanie problemu

Usługi w zakresie pomocy technicznej dostosowane do wymogów każdej misji.

nawet w przypadku zdalnej pomocy technic znej (teleser wis). ORIGIN 100% IVECO

Firma IVECO s tworzyła program ELEMENTS z myślą o jednym

Długoterminowa doskonałość osiągów NOWEGO TRAKKERA jest

celu, a mianowicie o zapewnieniu każdemu klientowi usług

zapewniona dzięki stosowaniu oryginalnych części ORIGIN 100%

dos tosowanych do jego potrzeb. Szeroki zakres indywidualnych

IVECO, będących efektem skrupulatnej selekcji materiałów i dostawców,

programów ser wisowych utrzymuje pojazdy w doskonałej formie

jak również odpowiednich, rygorystycznych testów produktów.

przez cały c zas ich eksploa t acji. ELEMENTS oferuje specjalis tyc zne

IVECO zna wartość Twojego czasu. Właśnie dlatego firma

usługi wysokiej jakości opracowane w celu obniżenia kosz tów

wdrożyła efek tywny, nowoczesny system zarządzania zaopatrzeniem

eksploa t acyjnych

i dystr ybucją or yginalnych części zamiennych, g warantujący dos tawę

NOWEGO

TRAKKERA ,

wydłużeniu

jego

Warsz t aty

zapewnia IVECO

nieustanną

zapewniają

jakość

żywotności i zapewnieniu długoterminowej war tości inwes tycji.

niezbędnej części w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na świecie,

IVECO CAPITAL

dniem czy nocą, przez 365 dni w roku. A dzięki linii akcesoriów

IVECO C APITAL, ramię usług finansowych grupy IVECO, oferuje

dostępnych w sklepie Iveco możesz dostosować swojego NOWEGO

ukierunkowane rozwiązania w zakresie zakupu, wynajmu

TRAKKERA do indywidualnych potrzeb, czyniąc go unikalnym pod

i leasingu każdego typu pojazdu, zarówno nowego, jak i

względem bezpieczeństwa, prak tyczności i komfor tu.

używanego (włąc znie z zamianą). IVECO C APITAL pomag a wybrać odpowiednie produk ty finansowe , dos tosowane do potrzeb ekonomic znych, poda tkowych i biznesowych Twojej firmy. Usługi finansowe mog ą być połąc zone z umowami o konser wacje i naprawy oraz z różnymi rodzajami usług ubezpiec zeniowych (zewnętrzne , od pożaru i włamania, kompleksowe , od nas tęps tw kolizji oraz zabezpiec zenie kredytu). Usługi IVECO CAPITAL są dostępne we wszystkich salonach sprzedaży IVECO. POMOC TECHNICZNA NON-STOP Jeden telefon i już wracasz do pracy. CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA IVECO działa przez 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu. Do Twojej dyspozycji pozos t aje 80 opera torów władających 10 językami, k tórzy kont ak tują się z najbliższym ser wisem IVECO i służą Ci pomocą do chwili, gdy Twój pojazd nie powróci na drogę . Dzięki IVECONNECT dos tęp do usługi jes t błyskawic zny: wys t arc zy

kliknąć

ekran

dotykowy

na

pulpicie ,

aby

podać

personelowi CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA IVECO szc zegółowe informacje niezbędne do podjęcia właściwych działań.

26

sieć


N O W Y

JESTEM TRAKKER I WYPRODUKOWANO MNIE, ABYM BYŁ TRWAŁY. JAK SKAŁA. • W  ytrzymałość: konstrukcja z elastycznej, ale bardzo wytrzymałej stali • Niezawodność: manualne i zautomatyzowane 12 i 16-biegowe przekładnie napędowe • Wydajność: dekompresyjne hamulce silnikowe połączone z turbodoładowaniem z zaworem ograniczającym ciśnienie zasilania paliwem lub o zmiennej geometrii

JESTEM TRAKKER A MOIM MOCNYM PUNKTEM SĄ ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE.. • Nowe, zoptymalizowane rozwiązania konstrukcyjne dopracowane w najmniejszym szczególe • Inteligentne, praktyczne rozwiązania • Zoptymalizowana konstrukcja zderzaka

JESTEM TRAKKER A KOMFORT JEST ZALEDWIE JEDNĄ Z MOICH MOCNYCH STRON. • N  owa deska rozdzielcza z ergonomicznie umieszczoną, łatwo dostępną przekładnią • Trzy warianty kabin • Regulowana kierownica i elementy sterownicze rozmieszczone w zasięgu ręki

JESTEM TRAKKER I JESTEM DOBRY W OSZCZĘDZANIU NOWY TRAKKER

JESTEM TRAKKER A MOJE SERCE NIGDY NIE PRZESTAJE BIĆ

JESTEM TRAKKER I ZROBIĘ WSZYSTKO, CO ZECHCESZ.

• T  echnologia SCR do końcowego oczyszczania spalin • Niższe emisje, mniejsze zużycie paliwa • Dłuższe odstępy pomiędzy konserwacjami

• S ilniki Cursor E5 o poj. 8 i 13 litrów • Wysoki moment obrotowy nawet przy prędkości obrotowej silnika poniżej 1000 obr./min. • INTARDER najnowszej generacji

• S zeroki zakres opcji, umożliwiający dostosowanie pojazdu do dowolnego zastosowania • Warianty z dwoma, trzema i czterema osiami • Innowacyjny interfejs z magistralami CAN

JESTEM TRAKKER I BĘDĘ TWOIM PARTNEREM PODCZAS WSZYSTKICH MISJI.

• P  rogram pomocy technicznej i konserwacji Elements • Oryginalne części zamienne Origin 100% • Rozwiązania finansowe oferowane przez Iveco Capital

H I - R E L I A B I L I T Y

I S

P O S S I B L E


K O L O R Y ,

W

J A K I C H

D O S T Ę P N Y

J E S T

N O W Y

S P I S

T R E Ś C I

52470 ZIELEŃ DAKAR

50180 KOŚĆ SŁONIOWA CARRARA

50182 BŁĘKIT STAMBULSKI

50181 ŻÓŁTY PRASKI

50162 SZAROŚĆ MINERAŁU

50179 BŁĘKIT LWI

2. JESTEM TRAKKER 8. HI-RELIABILITY 12. HI-DESIGN 16. HI-COMFORT & ERGONOMICS 18. HI-EFFICIENCY 20. HI-PERFORMANCE 24. HI-VERSATILITY 26. HI-SERVICES 28. NOWY TRAKKER 31. KOLORY, W JAKICH DOSTĘPNY JEST NOWY TRAKKER

Wszelkie dane oraz szczegółowe informacje dotyczące gamy pojazdów dostępne są na stronie internetowej IVECO.

Zachęcamy do zapoznania się ze światem Iveco na stronie:

www.iveco.pl

Informacje oraz ilustracje przedstawione w niniejszym katalogu mają charakter orientacyjny. Firma Iveco zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian z dowolnych przyczyn handlowych lub konstrukcyjnych w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

KOLOR 50173 BIEL ALPEJSKA

KOLOR 50126 CZERWIEŃ MARANELLO

KOLOR 50177 ZIELEŃ ALZACKA


PUBLIKACJA NR H127245

W W W. I V E C O . P L

IVECO S. p.A. - VIA PUGLIA, 35 - 10156 TURIN - WŁOCHY

Profile for Iveco

New trakker catalogue_PL  

New trakker catalogue_PL  

Profile for iveco1975

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded