Page 1

Сигурност и спокойствие за Вашите пари

Наръчник на Fibank

www.fibank.bg


Тази книжка съдържа информация за кредитни карти с бранда на Visa и MasterCard, издавани от Първа инвестиционна банка. По отношение кредитните карти с бранда Diners Club, издавани от Дайнърс клуб България чрез Първа инвестиционна банка, има известни различия. Пълна информация за тях можете да намерите на сайта на Дайнърс клуб България – www.diners.bg

В текстовете в книжката ще срещнете QR кодове. Ако ги сканирате със своя смартфон, ще можете да прочетете повече информация за услугата, за която се отнасят, от сайта на Банката.

Повече за QR кодовете можете да научите на www.fibank.bg/qrcode


 I сигурност и спокойствие

Грижата за парите на клиентите и сигурността при извърш­ ване на банковите операции са от първостепенно значение за всяка една банкова институция. Ето защо банките се придър­ жат към строги правила и следват процедури, доказали своята ефективност във времето, за да осигурят качествени и си­ гурни банкови услуги. Наред с това банките не пренебрегват предизвикателствата на съвременните реалности и непрекъс­ нато работят в посока на усъвършенстване на сигурността при банкиране и предотвратяване на опитите за кражба и из­ мама на техните клиенти. Именно двустранното сътрудничество между клиента и об­ служващата го банка определя ефективността на процеса по осигуряване на защита и сигурност на банкиране. В тази книжка предлагаме съвети и препоръки, изпитани в дъл­ гогодишната практика, които да Ви помогнат да се чувства­ те по-сигурни и спокойни, докато разполагате с парите си. Ас­ пектите на сигурността засягат защитата на Вашите лични данни, работата с банкови продукти като кредитни и дебитни карти, електронните разплащания и комуникацията с банка­ та. Даваме примери и препоръчваме подходящи услуги, които ще Ви бъдат от помощ.


 I сигурност и спокойствие

Защита на личните данни Първа и задължителна стъпка в тази насока е защитата на личните данни. Особено важно е да пазите личните си данни, тъй като те могат да бъдат използвани неправомерно от трети лица. Затова: Пазете грижливо личните си документи (лична карта, пас­ порт, шофьорска книжка), както и всякакви други документи, съдържащи лични данни и информация за Вас. Съхранявайте ги така, че до тях да нямат достъп трети лица. Ако някой от личните Ви документи бъде откраднат или загубен, незабавно уведомете Банката и компетентните органи. Как става това? • посетете лично клон или офис на обслужващата Ви банка; • напишете уведомление в свободен текст до БНБ с данните на откраднатите документи. БНБ имат грижата да информират всички банкови институции в страната и така да се избегне последваща злоупотреба с Вашите лични данни. Унищожавайте своевременно документите, които съдържат лични данни и информация за Вас и не са Ви необходими. Препо­ ръчително е да използвате машини за унищожаване на доку­ менти, т.нар. шредери. Подхождайте изключително предпазливо към всякакви недого­ ворени или нетърсени от Вас форми на комуникация, в които се изискват Ваши лични данни. Банката никога не би се свърза­ ла с Вас, за да иска Вашите лични данни. Това би могло да стане единствено по Ваша инициатива.


 I сигурност и спокойствие

Пример: •Н  икога няма да получите обаждане от служител на Банката, който иска Вашето ЕГН, три имена или друга лична информация. Банката разполага с предоставените й от Вас лични данни и единственото, което банков служител би поискал от Вас в рамките на телефонен разговор, би било потвърждение за валидността на данните.


 I сигурност и спокойствие

• Ако Вие се обадите на нашия Контакт център, за да пренасочите подновената си дебитна карта към друг наш клон или за да кандидатствате за кредитен продукт например, Вашите три имена, ЕГН и други лични данни ще ни послужат да Ви идентифицираме и изпълним молбата. • Разговорите по телефона, в които могат да се съдържат лични данни, винаги се записват с предварителното съгласие на клиента и се съхраняват от Банката както всички останали документи. Периодично проверявайте своята кредитна задлъжнялост, като изисквате справка от Централния кредитен регистър при Българска народна банка или в своята обслужваща банка. По този начин ще можете своевременно да предприемете не­ обходимите мерки, в случай че на Ваше име и без Ваше знание е бил отпуснат кредит. Пазете личните данни на Ваши роднини и близки, които са по­ чинали. Така ще намалите риска от злоупотреба с тях. Информирайте своевременно своята банка за актуалния си ад­ рес и телефони за контакт, за да могат да се свържат с Вас в случай на необходимост.

Допълнителни мерки за сигурност С цел да ограничим до минимум риска от зло­ употреби с Вашите средства и да Ви дадем повече сигурност и спокойствие създадохме услугата Допълнителна идентификация с ЧИП карта. Тя предвижда още една стъпка за установяването на Вашата самоличност и потвърждаване на операциите, извършвани в банков салон.


 I сигурност и спокойствие

За да направите превод от своя сметка или да изтеглите пари в брой, освен лична карта трябва да поставите издадената Ви от Fibank дебитна или кредитна карта и да въведете правил­ но нейния ПИН код в специалното устройство на бюрото на банковия специалист. Само след като системата потвърди, че ПИН кодът е верен, Вие можете да продължите напред. С услугата Допълнителна идентификация с ЧИП карта Вие по­ лучавате по-високо ниво на защита. Двойната проверка чрез представяне на документ за самоличност и въвеждането на ПИН кода на Вашата банкова карта поставя още една пречка пред евентуални опити за измами. Така рискът от злоупотре­ би е значително по-нисък, дори и Вашите данни да попаднат в недоброжелателни ръце. Тази услуга вече е доказала своите преимущества по света и е международно утвърдена банкова практика. Тя е напълно безплатна и за нея можете да се регис­ трирате в удобен за Вас клон на Fibank.

С банкова карта в ръка Банковите карти са удобно и практично платежно средство. Те заемат малко място във Вашия портфейл и Ви дават пълен и сигурен достъп до Вашите средства в Банката. С тях може­ те да теглите пари на банкомат, да плащате в търговската мрежа, да пазарувате в интернет. Всички банкови карти, издавани от Fibank, са защитени от ПИН и ЧИП технологията. Тя осигурява по-голяма защита за Ваша­ та карта и допълнително затруднява недобронамерените опи­ ти на трети лица да получат достъп до Вашите средства.


 I сигурност и спокойствие

Картата: Когато получите своята карта в Банката, тя е придружена от плик с ПИН код. ПИН кодът е известен единствено на Вас. Съ­ ветваме Ви своевременно да го смените с такъв, който лесно бихте запомнили. Избягвайте лесни за отгатване комбинации от цифри, като например част от ЕГН или телефонен номер. Пазете своите банкови карти на сигурно и защитено от чужд достъп място. Винаги вземайте предпазни мерки, за да избег­ нете кражба. Не поставяйте картата си в джобове, от които лесно може да изпадне, не изпускайте от поглед портфейла или чантата си. Препоръчваме Ви да не носите документите за самоличност и банковите карти на едно място. Не е добра идея в близост до картата да държите бележка с нейния ПИН код. Никога не споделяйте ПИН кода си с дру­ ги лица, дори ако се представят за служители на Банката. Вашият ПИН код е известен единствено и само на Вас. Той не е необходим на Банката и тя не го съхранява под никаква форма. В случай че картата Ви бъде открадната или я изгубите, неза­ бавно уведомете Банката, която е издала картата. Така кар­ тата Ви ще бъде блокирана и трети лица няма да могат да я използват.


 I сигурност и спокойствие

При изгубена или открадната карта се обадете незабавно на един от следните телефони на Fibank, които работят 24 часа в денонощието: • *bank (*2265) • 0800 12 012 • +359 700 19 599 – номер за избиране от чужбина • +359 888 681 010 За друга информация се обадете на телефон *bank (*2265) или посетете www.fibank.bg


 I сигурност и спокойствие

Пред банкомата: Банкоматите често се превръщат в обекти на лошите на­ мерения на измамниците. За да предотвратите евентуални злоупотреби, е достатъчно да бъдете внимателни и да имате предвид нашите съвети.


 I сигурност и спокойствие

Преди да застанете пред банкомата, се уверете, че в близост до Вас няма други хора, особено такива, които изглеждат подоз­ рително. Избягвайте банкомати, разположени на безлюдни и неосветени улички. Вероятността те да бъдат компромети­ рани е по-голяма. Огледайте процепа, в който се поставя картата. Внимавайте за следи от външна намеса. Ако пред процепа има допълнител­ но устройство, най-добре е да използвате друг банкомат. Добре прикривайте с ръка клавиатурата, докато въвеждате своя ПИН код. Ако картата Ви бъде задържана от банкомата, незабавно се обадете в банката издател, за да я блокирате. А ако по няка­ къв начин се почувствате застрашени, натиснете бутона за „Отказ“.

В търговската мрежа: Във все повече търговски обекти може да се плаща електрон­ но – с дебитна или кредитна карта. За да платите, е необ­ ходимо картата Ви да бъде поставена в ПОС терминалното устройство, като често за това помага касиерът или продава­ чът. Вие, от своя страна, трябва да въведете своя ПИН код. Когато плащате с карта, следете действията на касиера или продавача, за да предотвратите евентуално копиране на номе­ ра на картата Ви. Преди да въведете своя ПИН код, се уверете, че сумата, из­ писана на устройството, отговаря точно на стойността на Вашата покупка.


10 I сигурност и спокойствие

Когато въвеждате ПИН кода, прикривайте клавиатурата на устройството с ръка и се уверете, че никой не Ви наблюдава. ПИН кодът е важен и никой, освен Вас, не трябва да го знае. При подписване на бележката се уверете, че сумата върху бе­ лежката, която подписвате, е вярна. Сверете и верността на данните за търговския обект. Никога не подписвайте празна бележка при покупка от търговски обект. Веднага след приключване на плащането приберете картата си. Запазете и бележката от покупката – тя може да Ви послу­ жи на по-късен етап.

В интернет: Плащанията в интернет постепенно набират популярност и в България. При пазаруване в интернет винаги имайте предвид репутация­ та на търговеца. Запознайте се с неговата политика за сигур­ ност, с условията за обработка на плащанията, с валидността на протоколите за сигурност. Когато е възможно, използвай­ те услугите на посредник в плащанията – PayPal, ClickandBuy, ePay. Уверете се, че никъде не е изписано, дори и с дребни букви, че сте съгласни картата Ви да бъде дебитирана с допълнителни такси за абонамент и др. Прегледайте и условията на продажба­ та – срок на доставка, гаранционни условия, отказ от покупка. Никога не предоставяйте информация за себе си, която не сте сигурни, че трябва да дадете. Пазете кореспонденцията си и цялата информация, съпровождаща покупката – тя може да Ви бъде от полза впоследствие.


11 I сигурност и спокойствие

Освен ако нямате друг избор, избягвайте да използвате пуб­ лични компютри или такива, до които имат достъп повече хора. Така ще ограничите максимално възможността трето лице да използва Вашите лични данни – номер на кредитна кар­ та например или парола за достъп до Вашия профил в PayPal. Когато приключите с плащането, не затваряйте прозореца на браузъра, преди да сте излезли от системата на търговеца. Използвайте сложни пароли, включващи големи и малки букви, цифри и символи. Избягвайте дати на рождени дни и имена на роднини. Не използвайте една и съща парола за своята елек­ тронна поща и за регистрация в PayPal или онлайн банкиране. Сменяйте паролите си поне веднъж на няколко месеца и избяг­ вайте да ги записвате на леснодостъпни места. Съвет: Повечето съвременни сайтове дават оценка на паролата, която си избирате при регистрация. Ако нямат такава функционалност, използвайте например http://passwordmeter.com. Използвайте комбинация от малки и големи букви, цифри и символи. Обновявайте софтуера на компютъра си, използвайте и анти­ вирусен софтуер. Полезни съвети: За да бъдете своевременно информирани и спокойни за своите разплащания, Ви препоръчваме следните услуги на Fibank: За информация за банкови сметки е подходяща услугата SMStatus. Тя Ви позволява да следите своите сметки, като Ви уведомява своевременно чрез съобщение на Вашия мобилен телефон за всички видове движения по тях: теглене и внасяне на пари, входящи и изходящи парични преводи.


12 I сигурност и спокойствие

Услугата е адаптивна спрямо Вашите нужди – имате възможност да се абонирате за определен тип информация, както и да определите колко често да я получавате. Например: Можете да се абонирате в началото на всяка седмица да получавате информация за наличностите по своите сметки. Така ще можете лесно да планирате разходите си за следващите седем дни. Можете да получавате актуална информация и всеки ден, както и до три пъти на ден: в 9:30, 12:30 и 17:00 ч.


13 I сигурност и спокойствие

В случаите, когато Вие имате нужда от конкретна информа­ ция, можете да изпратите съобщение на тел. 190 190, придру­ жено от определен код, срещу който ще получите и дадена ин­ формация – салдо по всички или една от сметките Ви, остатък по кредит, салдо и падеж на депозити и др. Списъкът е дълъг и можете да го откриете на нашия уебсайт www.fibank.bg. Услугата SMS за авторизации с банкови карти Ви дава възможност да получавате SMS известие непосредствено след всяко плащане при търговец или теглене на пари от банко­ мат. По този начин Вие следите своите пла­ щания и ще разберете веднага, ако с Вашата карта се извърши непозволена от Вас трансакция. В случай че не можете да извършите плащане, SMS известието ще Ви даде точната причина за неуспешната трансакция – недоста­ тъчна наличност, надвишен лимит, грешно въведен персонален идентификационен номер (ПИН) и други. Услугата е достъпна след предварителна регистрация и можете да я заявите в клон на Банката. Лесни справки можете да правите и чрез ус­ лугата Моята Fibank. Тя ще Ви позволи да следите всички плащания и тегления с банко­ ви карти. Чрез услугата можете да проверя­ вате дори онези операции с картите, които все още не са осчетоводени. Имате възмож­ ност да следите своите авторизации онлайн и да получавате по e-mail справка за Вашите картови операции, които са полу­ чили авторизация за последните 24 часа. E-mail справките се получават веднъж дневно след 17:00 ч. и обхващат периода от 17:00 ч. на предишния ден до 17:00 ч. на текущия ден.


14 I сигурност и спокойствие

Дистанционни банкови услуги Като иновативна банка Fibank активно разработва продукти и услуги, които са в крак със съвременните тенденции и са дос­ тъпни дистанционно от компютър или телефон. Те Ви позво­ ляват да правите електронни справки или да извършвате ак­ тивни банкови операции, без да е необходимо да посещавате клон на Банката. Дистанционни справки за движенията и наличността по свои­ те сметки, както и за плащанията с Вашите карти, можете да правите чрез услугата Моята Fibank. Ето няколко съвета как да работите безпроблемно с услугата: Достъпът до услугата се осъществява само с парола и потре­ бителско име. За целта Ви препоръчваме да ползвате уникална парола, която да представлява комбинация от малки и големи букви, цифри и символи. Избягвайте да ползвате лесни за по­ знаване пароли като рождени дати, последователни номера и др. За по-голяма сигурност Ви съветваме да сменяте периодич­ но паролата и да не я споделяте с трети лица. Тъй като е възможно да ползвате услугата Моята Fibank от различни компютри, нашият съвет е да не запаметявате данните си за достъп до Моята Fibank на чужди или публични компютри, които се използват от повече хора. След използване на услугите в Моята Fibank винаги излизайте от своя потребителски профил чрез опцията „Изход“, преди да затворите прозореца на браузъра или да преминете към друг уебсайт.


15 I сигурност и спокойствие

Виртуален банков клон Виртуалният банков клон на Fibank Ви предлага възможност­та да извършвате активни банкови операции директно от своя компютър. В уебсайта на адрес www.fibank.bg подробно са описани мерките за сигурност при работа с Виртуалния банков клон на Fibank. Все пак нещата, на които искаме да Ви обър­ нем внимание, са: Избирайте внимателно средствата за достъп и идентифика­ ция до Виртуалния банков клон. Fibank предлага достъп до услу­ гата с Token устройство или Универсален електронен подпис. Банката се е погрижила за допълнителната сигурност, като предлага характеристики на продукта, които са в полза на по­ требителите. •В  сички клиенти физически лица имат възможност да опери­ рат през Виртуалния клон на Fibank до предварително опреде­ лени нива на лимити за трансакции. Тази функционалност на услугата позволява потребителите на услугата да работят по-спокойно, като се минимизира рискът от грешки при из­ вършване на преводите и се дава допълнителна сигурност на разплащанията.


16 I сигурност и спокойствие

Размерът на дневния лимит е 40 000 лв. или равностойността им в друга валута, а седмичният лимит на сметка за изпълнение на платежни операции е в размер на 50 000 лв. или равностойността им в друга валута. Ако желаете да извършвате операции при различни от тези лимити, можете да ги промените, като подадете лично молба в клон на Fibank и сами определите свои лични лимити за платежни операции.


17 I сигурност и спокойствие

•Д  опълнителна информираност и контрол над плащанията дават и безплатните SMS известия, които Fibank изпраща на всички клиенти на Виртуалния банков клон за всеки техен превод. •О  сигурена е и 24-часова гореща линия на телефона 0700 12 777 и e-mail адрес e-bank@fibank.bg, на който можете да задавате въпросите си. Полезна информация: Разплащанията в интернет и онлайн банкирането печелят все повече привърженици заради удобството си. Поради по-голя­ мото внимание от страна на потребителите този тип услу­ ги привличат и интернет измамниците, които прибягват до различни методи, за да се сдобият с номера на нечия кредитна карта, парола за достъп до профил в PayPal или онлайн банкира­ не. Ето и кратка информация за два от най-разпространените методи за злоупотреба, към които Ви съветваме да бъдете особено внимателни. Един от най-разпространените подходи е т.нар. „phishing“. При него недобронамерените лица изпращат запитване по e-mail от името на финансовата институция, представяйки се за нейни служители. „Phishing“ запитванията могат да съ­ държат въпроси относно Вашите банкови сметки, номера на Вашите банкови карти, ПИН кодове, пароли за достъп и друга чувствителна финансова информация. Въпреки че запитвани­ ята могат да изглеждат така, сякаш наистина са изпратени от Вашата банка, не им се доверявайте. Винаги проверявайте адреса, от който са изпратени, и при най-малкото съмнение се свържете с Банката.


18 I сигурност и спокойствие

Не изпращайте лична информация в отговор на писмото. Не въвеждайте своите данни и в сайтове, към които то може да Ви насочва – те могат да са фалшиви. Имайте предвид, че Банката никога не би се обърнала към Вас с подобни запитвания и искания. Не е за пренебрегване и друг метод за събиране на конфиден­ циална информация – т.нар. „троянски кон“. Троянският кон е недобронамерен софтуер, който може да записва действията Ви на Вашия компютър и да споделя информацията с трети лица – Вашите пароли за достъп например. Най-лесният начин да се предпазите е винаги да проверявате произхода на приложенията, които инсталирате на компютъ­ ра си. Поддържайте програмите и антивирусния софтуер на своя компютър актуални.

Телефонно банкиране Най-новата услуга на Fibank, която предоста­ вя отдалечен достъп до Вашите средства, е услугата Телефонно банкиране. Чрез нея Вие имате възможност да нареждате преводи и да правите справки по телефона, като за цел­ та регистрирате телефонните номера, от които ще извърш­ вате съответните операции. Когато банкирате по телефона: • Не предоставяйте информация за регистрацията си в Теле­ фонното банкиране на трети лица. Тази информация и сред­ ства за достъп са за Ваше лично ползване и идентификация.


19 I сигурност и спокойствие

Ако е необходим достъп на член на семейството Ви или слу­ жител на фирмата Ви, заявете това в офис на Fibank. Опра­ вомощеният от Вас ползвател ще получи персонални сред­ ства за достъп до системата съобразно заявените от Вас права и достъп до сметките Ви. •Н  е съхранявайте на хартиен или друг траен носител, включи­ телно в електронен вид, информация за своя потребителски достъп. Променяйте своя персонален код за достъп и ПИНт кода на Token устройствата, които използвате в Телефонното бан­ киране, поне веднъж месечно. •У  ведомявайте незабавно Банката, в случай че има промяна на упълномощените от Вас лица, техните права за достъп, при изтичане срока на пълномощното или при възникнала друга промяна. •П  ри преустановяване на работата с Телефонното банкиране на Fibank се уверете, че сте прекъснали телефонната връзка с Банката. По този начин се прекъсва защитената връзка с оператора. •Р  егистрирайте за ползване на услугата Телефонно банкиране само телефони, които са възможно най-ограничени за външни лица. Препоръчваме да защитите достъпа до личния си мобилен телефон чрез парола. •Р  едовно и внимателно преглеждайте данните, които получава­ те. Проверявайте подателя на получените от Вас e-mail съоб­ щения и не отваряйте съмнителните. Ако нещо Ви смути, сво­ евременно уведомете Банката на обявените телефони.


20 I сигурност и спокойствие

E-mail съобщенията, целящи измама или кражба на данни, обик­ новено са общи съобщения и с тях се изисква лична информа­ ция, като причините могат да са различни (технически, под­ новяване или прекратяване на услуги и други). Fibank не изисква от Вас изпращането на ПИН кодове, паро­ ли за достъп или друга конфиденциална информация по елек­ тронна поща, както и не изпраща по електронна поща съоб­ щения с текст, в който се изисква да се обадите на посочен телефон и да предоставите информация относно идентифи­ кационните си данни. В случай че получите подобни съобще­ ния, не изпълнявайте посочените инструкции. •П  роверявайте регулярно всяка банкова информация – отче­ ти, извлечения по сметки и банкови карти, SMS уведомления за платежни операции. В случай че забележите операции, ко­ ито не сте извършили сами или не сте разрешили, незабавно се свържете с Банката.

Желаем Ви приятно банкиране! Екипът на Fibank


Сигурност и спокойствие за Вашите пари - Наръчник на Fibank  

В тази книжка предлагаме съвети и препоръки, изпитани в дългогодишната практика, които да Ви помогнат да се чувствате по-сигурни и спокойни,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you