Page 1

UTORAK, 17. srpnja 2012.

3


ˇ aj sadrz

4

UTORAK, 17. srpnja 2012.

RUBRIKA

051 RUBRIKA

052

STANOVI KUC´E

STANOVI KUC´E

45

16

SOBE

18

SOBE

50

GARAZˇE ZEMLJISˇTA

18

GARAZˇE ZEMLJISˇTA

50

18

52 53

9

49

50

POSLOVNI PROSTORI OBRTNICˇKA OPREMA

20

POSLOVNI PROSTORI OBRTNICˇKA OPREMA

UREDSKA OPREMA

21

UREDSKA OPREMA

UGOSTITELJSKI OBJEKTI

21

UGOSTITELJSKI OBJEKTI

53

UGOSTITELJSKA OPREMA

21

UGOSTITELJSKA OPREMA

53

GRAD ¯ EVINSKA OPREMA I MATERIJALI

21

GRAD ¯ EVINSKA OPREMA I MATERIJALI

53

STROJEVI I ALATI

22

STROJEVI I ALATI

54

SANITARIJE NAMJESˇTAJ

23

54

23

SANITARIJE NAMJESˇTAJ

54

BIJELA TEHNIKA

24

BIJELA TEHNIKA

55

20

52

APARATI ZA DOMAC´INSTVO 24

APARATI ZA DOMACˇINSTVO 55

TELEVIZORI

24

TELEVIZORI

55

ANTENE

24

ANTENE

55

VIDEO TEHNIKA

24

VIDEO TEHNIKA

55

AUDIO TEHNIKA

24

AUDIO TEHNIKA

55

DVD, CD I VIDEO KASETE

24

DVD,CD I VIDEO KASETE

55

KOMPJUTORI

24

KOMPJUTORI

55

IGRICE

25

IGRICE

55

MOBITELI - TK OPREMA

25

MOBITELI - TK OPREMA

56

ELEKTRONIKA

25

ELEKTRONIKA

56

GLAZBENI INSTRUMENTI

25

GLAZBENI INSTRUMENTI

56

AUTOMOBILI

25

AUTOMOBILI

56

AUTO DIJELOVI

29

AUTO DIJELOVI

59

TERETNA VOZILA

30

TERETNA VOZILA

60

TERETNA VOZILA DIJELOVI

31

TERETNA VOZILA DIJELOVI

60

OSTALA VOZILA MOTORKOTACˇI

31

OSTALA VOZILA MOTORKOTACˇI

60

31

60

MOTORKOTACˇI - DIJELOVI 32

MOTORKOTACˇI - DIJELOVI

61

PLOVILA

32

PLOVILA

61

OPREMA ZA PLOVILA NAMJESˇTENJA

32

OPREMA ZA PLOVILA NAMJESˇTENJA

61

32

62

SERVISI, ZANATI I USLUGE 34

SERVISI, ZANATI I USLUGE

62

PRIJEVOZ

36

PRIJEVOZ

64

GRIJANJE I OGRJEV

36

GRIJANJE I OGRJEV

64

MEDICINSKE USLUGE

36

MEDICINSKE USLUGE

64

MEDICINSKI INSTRUMENTI 36

MEDICINSKI INSTRUMENTI 64

ALTERNATIVNA MEDICINA 36

ALTERNATIVNA MEDICINA

64

PODUKE

36

PODUKE

64

INTELEKTUALNE USLUGE

36

INTELEKTUALNE USLUGE

64

PARTNERSTVO

37

PARTNERSTVO

65

ZAJMOVI

37

ZAJMOVI

65

DIONICE ODJEC´A I OBUC´A

37

65

37

DIONICE ODJEC´A I OBUC´A

DJECˇJA OPREMA

37

DJECˇJA OPREMA

65

FOTO OPREMA

38

FOTO OPREMA

65

KNJIGE I REVIJE

38

KNJIGE I REVIJE

65

65

UMJETNINE I ANTIKVITETI 38

UMJETNINE I ANTIKVITETI

66

KAMP I SPORT

38

KAMP I SPORT

66

HOBI

39

HOBI

66

LOV I RIBOLOV

39

LOV I RIBOLOV

66

ORUZˇJE

39

ORUZˇJE

66

VRT I SADNICE

39

VRT I SADNICE

66

39

66

POLJOPRIVREDNA OPREMA DOMAC´E ZˇIVOTINJE

39

POLJOPRIVREDNA OPREMA DOMAC´E ZˇIVOTINJE

KUC´NI LJUBIMCI

40

KUC´NI LJUBIMCI

67

ODMORI

40

ODMOR

68

KONTAKTI I SAVJETI

40

KONTAKTI I SAVJETI

68

POZNANSTVA

40

POZNANSTVA

68

RAZNO

44

RAZNO

69

POKLANJAMO

44

POKLANJAMO

69

OBAVIJESTI

44

OBAVIJESTI

69

U FOKUSU SLOBODNA RADNA MJESTA KUC´NI LJUBIMCI MALI OGLASI IZ SLOVENIJE VASˇI FOTO OGLASI FOTO OGLASI IZ ITALIJE BUTIGINI SAVJETI MULTIMEDIJA I NOVE TEHNOLOGIJE PLAVA ZASTAVA

67

4-5 6-7 70 71 72-73 74-75 76-77 78-79 80

Matematika Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je rezultate drzˇavne mature, koji su u vec´ini predmeta koje su maturanti polagali - porazni. Posebno losˇa je matematika gdje je prag prolaznosti ove godine spusˇten na samo 20 posto, a unatocˇ tome, 13 posto maturanata nije uspjelo polozˇiti ispit. Njih 38 posto dobilo je dvojku, visˇe od 30 posto dobar, a samo 3,3 posto ocjenu odlicˇan. Ministar obrazovanja, Zˇeljko Jovanovic´ ozbiljno je zabrinut rezultatima ovogodisˇnje drzˇavne mature, koji su najlosˇiji od uvod¯enja vanjskog vrednovanja obrazovanja. - To je alarm da ˇsto prije uvedemo promjene u sadrzˇaje koji se ucˇe i u nacˇine

na koje se poducˇava - rekao je ministar. Ovaj apel ministra, odmah su poslusˇali iz Komunalnog druˇstva »Autotrolej« te su pokazali da je Rijeka spremna na originalni nacˇin pomoc´i buduc´im maturantima. U cilju opc´e popularizacije matematike i ucˇenja u svakom trenutku i na svakom koraku, osimislili su originalni vozni red gradskih autobusa. Tako na nekim autobusnim stanicama buduc´i maturanti mogu vjezˇbati matematiku izracˇunavajuc´i kad c´e doc´i autobus. Za one malo »tuplje« stoji i uputa u tri koraka, a od opreme za vjezˇbanje potrebno je imati sat. Odnosno ni sat nije nuzˇno potreban ukoliko samo vjezˇbate mate-

matiku, a ne zˇelite recimo doznati kada c´e vam stic´i autobus u realnom vremenu. Zadani parametri za vjezˇbu su vrijeme polazaka autobusa s pocˇetne stanice i predvid¯eno vrijeme dolaska na stanicu na kojoj se nalazite. Ukoliko na vasˇu stanicu stizˇe visˇe autobusnih linija, moguc´nosti vjezˇbanja zbrajanja josˇ su vec´e. Ocˇekuje se da c´e nakon ovih jednostavnih vjezˇbi zbrajanja, Komunalno drusˇtvo »Autotrolej« krenuti i s kompliciranijim matematicˇkim zadacima u koje mozˇe ubaciti i moguc´e podatke kasˇnjenja autobusa u slucˇaju guzˇvi na prometnicama, raspravu s putnicima bez karte i slicˇno. Tko zna, za par godina mozˇda c´e postojati red vozˇnje autobusa sa slozˇenijim matematicˇkim operacijama za one naprednije, a sve u cilju procesa cjelozˇivotnog 1 obrazovanja u koje se mogu ukljucˇiti i oni stariji kako ne bi izgubliki korak s vremenom te ostali u matematicˇkoj formi.

ˇ KO-UMJETNIC ˇ KA AKCIJA UNIJE 2012. EKOLOS

Volonteri cˇiste Unije Cˇlanovi Udruge »Obala nasˇih unuka« organizatori su ekolosˇko-umjetnicˇke akcije »Unije 2012« u kojoj c´e do 23. srpnja ove godine sudjelovati cˇak 33 volontera, med¯u kojima su i studenti Akademije primijenjenih umjetnosti iz Rijeke, Zagreba i Osijeka. Studenti c´e cˇistiti obale otoka Unije od naplavina, a organizirat c´e i djecˇje radionice i izlozˇbe Cilj ovogodisˇnje akcije je cˇisˇc´enje obale otoka Unije od naplavina kao sˇto su: plasticˇne boce, mrezˇe, konopi, cˇepovi, kao i organizacija ekolosˇke edukacije o vrstama komunalnog otpada, onecˇisˇc´enju mora, nacˇinu razgradnje otpada, propisima o zasˇtiti okolisˇa. U ovoj tradicionalnoj ekolosˇko - umjetnicˇkoj akciji, sudjelovat c´e i studenti iz Poljske te pet studenata iz Albanije. Ova suradnja rezultat je rada Udruge s ministarstvima turizma, kulture, sporta i mladih Albanije. Umjetnicˇki i kreativni izricˇaj volontera studenata Akademije prezentirat c´e se kroz uratke koji nastaju korisˇtenjem prikupljenih naplavina u sklopu likovnih radionica, u koje c´e se ukljucˇiti djeca koja zˇive ili borave na otoku. Kao i prosˇle, studenti Akademije primijenjenih umjetnosti i ove c´e godine u lokalnoj galeriji predstaviti svoje radove mjesˇtanima i gostima otoka, te na taj nacˇin dodatno obogatiti turisticˇku ponudu. Nakon zavrsˇetka akcije na Unijama, izlozˇba c´e biti postavljena i u Rijeci.

Pilot akcija Ovom akcijom volonteri c´e se aktivno ukljucˇiti u zˇivot na otoku, sudjelovanjem u sportskim i drugim dogad¯anjima povodom »Dana iseljenika« od 20. do 22. srpnja ove godine. Gosti akcije bit c´e i cˇlanovi

Akademskog astronomskog drusˇtva iz Rijeke s predavanjima, radionicama i promatranjem nebeskih tijela teleskopom. Pilot akcija »Unije 2010« provedena je tijekom srpnja i kolovoza, a sudjelovale su dvije grupe po 15 volontera. S obzirom na kvalitetno iskustvo i postignute rezultate (prikupljeno je 790 komada 150-litarskih vrec´a naplavina tj. ocˇisˇc´eno je 65 posto obale otoka Unije), akcija je nastavljena i 2011. Akcija »Unije 2011« odrzˇana je u srpnju 2011., s grupom od 20 volontera kada je prikupljeno 310 komada 150-litarskih vrec´a naplavnog smec´a i 70 vrec´a vanjskog smec´a koje se ne mozˇe spremati u plasticˇne vrec´e. U ovoj akciji ocˇisˇc´eno je 35 posto obale otoka Unije.

Aleksandra Ignatoski i Neven Blidar cˇlanovi su Udruge »Obala nasˇih unuka« i organizacijskog odbora Unije 2012.

ove godine pruzˇa financijsku potporu projektu »Unije« te je akcija »Unije 2012« dobila sredstva temeljem prijave za aktivnost - Mladi na djelu, sˇto pokazuje vrijednost projekta usmjerenog na ekologiju i ukljucˇivanje mladih u ekolosˇke akcije. Udruga »Obala nasˇih unuka« osnovana je 2008. godine s ciljem razvijanja svijesti o potrebi sistematicˇnog i trajnog cˇisˇc´enja obale Jadranskog mora te poticanja i podizanja ekolosˇke svijesti hrvatskih grad¯ana, a posebice mladih narasˇtaja. Udruga provodi dva osnovna projekta u skladu s navedenim ciljevima, a to su snimanje obale i ekolowww.obala.hr sˇke aktivnosti. Sve informacije Agencija za mobilnost i pro- o udruzi dostupne su na web grame EU iz Zagreba prvi puta stranici www.obala.hr.


UTORAK, 17. srpnja 2012.

OPATIJA

KASTAFSKO KULTURNO LETO 18. 7. . Nastup gitariste Darka Jurkovic´a Lokvina u 21.00 sat Nakon glazbene sˇkole, Darko Jurkovic´ postao je ocˇaran jazz glazbom i gitarom. Posebno je bio fasciniran gitaristom Jordanom i njegovom tehnikom »two hands tapping« koju Darko otada uspjesˇno izvodi. Ta tehnika izvod¯enja omoguc´uje sviranje melodije jednom rukom i pratnje basa u isto vrijeme. 2006. godine osvojio je nagradu Porin za najboljeg solo jazz gitarista. 20. 7. . Gostovanje grupe SARR E ROMA Crekvina u 21.00 sat Sarr e Roma, grupa iz Sarajeva njeguje etno-jazz zvuk. Na Kastvu vas ocˇekuje cjelovecˇernji program koji se sastoji od urbane sevdalinke, obrada romskih i starogradskih pjesama, kao i nekoliko autorskih pjesama. 22. 7. . Nastup sopranistice Marke´te Ma´tlove Crekvina u 21.00 sat Marke´ta Ma´tlova´ sopranistica je koja je unatocˇ svojoj mladosti impresionirala slusˇatelje u skoro svim dijelovima svijeta. Cˇesta je gosˇc´a na opernim pozornicama kako u Cˇesˇkoj tako i izvan njenih granica.

RIJECˇKE LJETNE NOC´I 17. i 18. 7. . Predstava Hamleta u selu Mrdusˇa Donja Trg M.V. Ilirika, u 21.30 sati Mnogostruko nagrad¯¯ivana uspjesˇnica HKD Teatra »Predstava Hamleta u selu Mrdusˇa Donja« premijerno je izvedena 2005., nakon cˇega je uspjesˇno obisˇla brojne hrvatske festivale, a svoj zˇivot je nastavila na ovogodisˇnjim Rijecˇkim ljetnim noc´ima. 19. 7. . Mondschein koncert zbora Opere HNK Ivana pl. Zajca ex Park hotel (plazˇa ispod OSˇ Grivica, Pec´ine) u 21.30 sati Pod ravnanjem maestra Igora Vlajnic´a, zbor Opere rijecˇkog HNK Ivana pl. Zajca po trec´i c´e put odrzˇati svoj koncert na Rijecˇkim ljetnim noc´ima, no ovoga puta sasvim drugacˇijeg ugod¯¯aja od dosadasˇnjeg, sˇto ga najbolje najavljuje naziv koncerta »Mondschein« (Mjesecˇina). Uz more ispod bivsˇeg hotela Park, pod mjesecˇinom jedne rijecˇke ljetne noc´i, na njihovom repertoaru nac´i c´e se uspavanke i bajke doista sˇirokog raspona skladatelja i stilova. Na programu c´e tako svoje mjesto nac´i uvijek rado slusˇane: »Mondschein« Franza Schuberta, Mendelssohnova »Noc´na pjesma«, ali i popularne pjesme iz primjerice, »Pepeljuge«, »Ljepotice i zvijeri«, »Kralja lavova«.

LJETO NA GRADINI 19. 7. . Adastra koncert Trsatska gradina u 22.00 sata Zagrebacˇka grupa Adastra na turneji nastupa u prosˇirenoj postavi od 6 cˇlanova: Jeronim Jerko Maric´, vokal i gitara, Danijel Tomasˇic´, gitara; Petar Makar, bas; Dalibor Denkovic´, bubanj; Hana Blazˇevic´, back vokal; Ivan Sˇtorek, klavijature. U prilog Adastrinoj kvaliteti i popularnosti ide i cˇinjenica da su pjesme »Ti si sa neba«, »Zasˇto se skrivasˇ« i »Nabujala rijeka« na Youtubeu pogledana bezbroj puta svaka, dok svi njihovi videospotovi broje visˇe od milijun pregleda.

ISTRA INSPIRIT 24.7. . Mitska bic´a Istre Pula, Povijesni i pomorski muzej Istre u 20.00 sati Sˇto je jeo Veli Jozˇe, kakvi su cˇarobni napici sˇtriga i igre prastarog cirkusa? Ovaj interaktivan program za djecu i odrasle unutar zidina pulske mletacˇke utvrde, predocˇit c´e vam predstavu o mitolosˇkim bic´ima Istre. Cˇarolija zapocˇinje bajkom o vilama koje su gradile pulsku Arenu, ali su ih zle cˇari sˇtrige zaustavile.

Hrvatski festival klapa i mandolina

5

Udruga Hrvatski festival klapa i mandolina, priprema cˇetvrti po redu Hrvatski festival klapa i mandolina 2012. Festival c´e se odrzˇati u Opatiji, 22. srpnja. U natjecateljskom dijelu Festivala sudjelovati c´e klape: Kampanel - Zagreb, Kontrada - Zadar, Bibinje - Bibinje, Zˇrnovnica - Zˇrnovnica, Brodarica - Sˇibenik, Vincˇace Novi Vinodolski, Grobnik - Cˇavle, Cinquina - Rijeka, Sol - Pag i Kumpanji Blato, na otoku Korcˇuli. U revijalnom dijelu programa nastupiti c´e klapa Jadran iz Tivta u Crnoj Gori te Tedi Spalato.

Hartera tri dana glazbe Skupina entuzijasta 2005. pokrenula je Hartera Festival s ciljem senzibiliziranja javnosti za ideju da se prostor propale rijecˇke Tvornice papira namijeni kulturnim sadrzˇajima. Nitko tada nije mogao prognozirati da c´e Hartera postati jedno od najpoznatijih hrvatskih glazbenih dogad¯anja. Hartera je danas respektabilan trodnevni festival koji je u svojih dosadasˇnjih sedam izdanja pred ukupno 30.000 gostiju, s brojnim popratnim dogad¯anjima zaradio titulu drugacˇijeg i posebnog. Na ovogodisˇnjem izdanju Hartera Festivala, koji se odrzˇava od 19. do 21. srpnja u ex Tvornici papira u Rijeci, nastupaju: Laurent Garnier pres LBS, GusGus, Asian Dub Foundation Sound System, Azari & III, Gesaffelstein, Rambo Amadeus, Darkwood Dub, Damir Avdic´, Svadbas, Djecˇaci, Veliki Prezir, Ogi, Miss Sunshine, Highland Brothers INC., i drugi. Uz bogat glazbeni program Hartera sprema i dodatne sadrzˇaje. Bit c´e tu Fontana di Hartera - neiscrpna kolosalna fontana piva, a oni koji zˇele nesˇto i prigristi u pauzama izmed¯u nastupa izvod¯acˇa, a vole spremati svoju hranu vlastitim rukama i u dobrom drusˇtvu dobit c´e priliku sami zamijesiti svoje njoke i zacˇiniti ih po svojoj zˇelji, Ovogodisˇnja Hartera krenula je i s nagradnom igrom namjenjenom korisnicima smartphone aplikacije. Cilj je napraviti sˇto masˇtovitiju fotografiju s nekim od likova iz Radio Isus stripa i objaviti je putem Facebooka, Twittera i Instagrama. Najbolji radovi osvojit c´e ulaznice za festival te razne druge nagrade sponzora. Detalje nagradne igre potrazˇite na internet stranici.

11. Med¯unarodni glazbeni festival »Crikvenica 2012« Ovog petka, 20. srpnja, mozˇete uzˇivati uz Darko Jurkovic´ Trio koji cˇine: Darko Jurkovic´ (el. girata), Bruno Micˇetic´ (el. gitara) i Henry Radanovic´ (c-bass).

59. Festival igranog filma u Puli U sklopu Nacionalnog programa Festivala od 21. do 28. srpnja, ove godine ocˇekuje nas jedanaest hrvatskih filmskih naslova, te par koprodukcija u kojima su nastupali hrvatski filmski umjetnici i korisˇtene hrvatske filmske lokacije. Posebno je zanimljiv nedavno pokrenut program kratkog filma koji je u Pulu doveo niz mladih talenata. Atraktivni Med¯unarodni program u svom c´e dvanaestom uzastopnom izdanju od 14. do 28. srpnja, ponuditi filmske delicije sa svjetske festivalske scene, od probranih filmova iz programa Festivala u Cannesu, Berlinu, Veneciji i Rimu, do hitova za najsˇiru publiku. Nec´e izostati ni popratni filmski programi: Pulica - program za djecu i mlade, Pustolovni laboratorij profesora Baltazara, Pulska filmska tvornica, izlozˇba Cinemaniac, doFuraj svoj film i filmovi na Portarati.

U Crikvenici i Dramlju c´e se u razdoblju od 20. srpnja do 2. rujna odrzˇavati 11. Med¯¯unarodni glazbeni festival »Crikvenica 2012«, u produkciji Ustanove u kulturi »B.J.Promotions«. Svi koncerti c´e se odrzˇati u Crkvi Sv. Jelene u Dramlju s pocˇetkom u 21.00 sat, dok c´e se gitaristicˇki workshop Damira Halilic´a Hala najavljen za 31. kolovoza, odrzˇati u prostorijama Zadruzˇnog doma u Dramlju. Festival je podrzˇan od Primorsko- goranske zˇupanije i HUOKU.

Elvis Presley muzej u Splitu Ljetna ponuda Hrvatske bogatija je za svjetsku atrakciju - jedinu izlozˇbu osobnih predmeta Elvisa Presleya pod sloganom: »Now it starts - Elvis‘ alive!«. Obozˇavatelji rock kralja Elvisa Presleya mogu u Splitu razgledati osobne predmete jednog od najutjecajnijeg glazbenika danasˇnjice, a izlozˇbu je moguc´e pogledati do 1. rujna. Do sada, izlozˇba je izazivala euforiju Elvisovih obozˇavatelja u velikim europskim gradovima. Razgledavanje visˇe od 100 dragocjenih predmeta posjetiteljima c´e priblizˇiti zˇivot Elvisa Presleya i lju-

di oko njega. Pricˇa o njegovom zˇivotu i sjajnom fascinantnom imanju Graceland u Memphisu ispricˇana je kroz predmete koji su

utjecali na njegov zˇivot - njegov legendarni luksuzni automobil Cadillac, s 14-karatnim zlatnim kljucˇem, legendarnu gitaru s povratnicˇke turneje 1968., policijsku znacˇku s 32 dijamanta i bisera, ekskluzivne fotografije s imanja Graceland, poznatu karate odoru, mikrofon iz Sun Records studija iz 1954. Vrijednost izlozˇbenih eksponata Elvis Presley muzeja procjenjuje na 2,97 mil. eura, a neke od najvrjednijih eksponata osiguranje nakon zatvaranja izlozˇbe svakodnevno odnosi na pohranu u sef.


6

UTORAK, 17. srpnja 2012.

SLOBODNA RADNA MJESTA TESAR I ARMIRACˇ (m/zˇ) - 3 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Rijeka AQUA TRGOVACˇKOZIDARSKI OBRT AUTOPRAONICA Kontakt: 098/952-7539 Datum prijave: 4. kolovoza 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 2 godine. PRODAVACˇ I BLAGAJNIK (m/zˇ) - 2 izvrsˇitelja

Mjesto rada: Opatija Poslodavac: BIPA Kontakt: e-mail: bipa-posao@bipa.hr Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Pozˇeljno zavrsˇen trgovacˇki smjer. Vozacˇka dozvola B kategorije. Radno iskustvo: 1 godinu. Kandidati moraju poznavati osnove MS Office-a. PRODAVACˇ-ICA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Rijeka Poslodavac: PROFIL MOZAIK Kontakt: e-mail: kadrovska.sluzba@mozaik-knjiga.hr Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola B kategorije. Potrebno napredno poznavanje informatike. ZASTUPNIK-ICA OSIGURANJA - 3 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Rijeka Poslodavac: MERKUR OSIGURANJE Kontakt: e-mail: posao@merkur.hr Datum prijave: 6. kolovoza 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola B kategorije. Pozˇeljno iskustvo u prodaji. Prijave putem upitnika: www.merkur.hr pod karijera i ispunjeni aplikacijski upitnik poslati na e-mail. PRODAVACˇ-ICA VINA

Mjesto rada: Opatija Poslodavac: BAROLO Kontakt: 091/892-6751 Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat. Znanje engleskog jezika. Vozacˇka dozvola B kategorije. Korisˇtenje vlastitog vozila. PRODAJNI PREDSTAVNIK-ICA - 10 izvrsˇitelja

Mjesto rada: Poslodavac:

Rijeka DIRECTUS PROMOTUS PLUS Kontakt: e-mail: posao1@mplus.hr Datum prijave: 27. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebno poznavanje osnova informatike. PROMOTOR I PRODAVACˇ (m/zˇ) - 5 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Rijeka Poslodavac: DO UT DES Kontakt: e-mail: mario@doutdes.hr Datum prijave: 5. kolovoza 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska. Potrebna vjesˇtina ophod¯enja s ljudima, elokventnost. Poznavanje rada na racˇunalu. KOMERCIJALIST-ICA

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Rijeka APPROBO najava: 01/555-1243, zamolba: Zvonimirova 71, Solin, e-mail: info@approbo.hr Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat. Vozacˇka dozvola B kategorije. SKLADISˇNI RADNIK I VOZACˇ VILICˇARA (m/zˇ)

Mjesto rada: Poslodavac:

Rijeka PERT D.O.O. ZA PROMET I USLUGE Kontakt: zamolba: Sˇetalisˇte XIII divizije 2, Rijeka, e-mail: alen.tadic@pert.hr Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola B kategorije. Polozˇen ispit za rukovanjem vilicˇarem. AGENT-ICA ZA PRODAJU NEKRETNINA 4 izvrsˇitelja

Mjesto rada: Crikvenica Poslodavac: MAR. VEL. CORPORATIO Kontakt: 099/214-6231, e-mail: m.zubovic@remax.hr Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇki ispit B kategorije. Znanje engleskog jezika u govoru i pismu, te pozˇeljno znanje josˇ jednog stranog jezika. Napredno poznavanje informatike. VODITELJ SLUZˇBE ODRZˇAVANJA U STANOVIMA ZGRADA-INZˇENJER ILI DIPLOMIRANI INZˇENJER ELEKTROTEHNIKE (m/zˇ) - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Opatija CLAVIS e-mail: ivica.grbcic3@ri.t-com.hr Datum prijave: 26. srpnja 2012. Uvjeti: Visˇa ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat. Znanje engleskog i njemacˇkog jezika. Potrebno napredno poznavanje informatike.Vozacˇka dozvola A i B kategorije. POMOC´NI RADNIK-ICA U SIRANI - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Omisˇalj TRGOVACˇKO PROIZVODNI OBRT REINA Kontakt: 099/853-3025 Datum prijave: 30. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola B kategorije. POMOC´NI PEKAR-ICA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Rijeka Poslodavac: PEKARA SVETA LUCIJA Kontakt: 098/213-987 Datum prijave: 5. kolovoza 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1 godinu. PEKAR-ICA ZA BUREK

Mjesto rada: Rijeka Poslodavac: PEKARA SVETA LUCIJA Kontakt: 098/213-987 Datum prijave: 5. kolovoza 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Radno iskustvo: 5 godina. PIZZAJOL-KA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Rijeka Poslodavac: JELOKA Kontakt: 095/884-4683 Datum prijave: 19. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 5 godina.

www.hzz.hr

KOMERCIJALIST-ICA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Malinska Poslodavac: PEKARA SVETA LUCIJA Kontakt: 098/213-987 Datum prijave: 5. kolovoza 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Radno iskustvo: 5 godina.

SLASTICˇAR-KA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Osor JAZON e-mail: arianaspa1@gmail.com Datum prijave: 21. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. PIZZAJOL-KA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Osor JAZON e-mail: arianaspa1@gmail.com Datum prijave: 21. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1 godinu. PIZZA MAJSTOR-ICA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Basˇka GEM TRGOVINA najava: 031/582-303, 091/596-7160 Datum prijave: 1. kolovoza 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1 godinu. VOZACˇ I DOSTAVLJACˇ C KATEGORIJE (m/zˇ)

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Rijeka PERT zamolba: Sˇetalisˇte XIII divizije 2, Rijeka, e-mail: alen.tadic@pert.hr Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola C kategorije. MEDICINSKA SESTRA/TEHNICˇAR ILI NJEGOVATELJ-ICA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Lovran OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOC´NE OSOBE LOVRAN Kontakt: 098/928-5718 Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. DENTALNI ASISTENT-ICA

Mjesto rada: Sˇapjane Poslodavac: POLIKLINIKA SMILE Kontakt: najava: 051/706-600, e-mail: info@poliklinka-smile.eu Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola (medicinska). Polozˇen strucˇni ispit, drzˇavni strucˇni ispit. Znanje talijanskog jezika. Potrebno napredno poznavanje informatike. MAGISTAR-RA FARMACIJE

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

MEDICINSKA SESTRA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Malinska DOM ZA STARIJE I NEMOC´NE OSOBE D U B Kontakt: najava: 051/858-001, razgovor s kandidatima u HZZ-u: Nikole Tesle 44, Malinska Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Polozˇen strucˇni ispit; drzˇavni strucˇni ispit za medicinsku sestru. Radno iskustvo: 1 godinu.

KOZMETICˇAR-KA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Selce Poslodavac: ZAUVIJEK MLAD Kontakt: 095/901-7672 Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 3 godine. KOZMETICˇAR-KA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Mosˇc´enicˇka Draga LIBURNIA RIVIERA HOTELI zamolba: M.Tita 198 , 51410 Opatija, e-mail: ljudski.resursi@liburnia.hr Datum prijave: 19. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebno napredno poznavanje informatike. Znanje njemacˇkog i engleskog ili talijanskog jezika u govoru. Vozacˇka dozvola B kategorije. Radno iskustvo: 1 godinu. ZASˇTITAR-KA

Mjesto rada: Rijeka Poslodavac: GENERAL SECURITY Kontakt: 091/445-5402, e-mail: tjelesna@generalsecurity.hr Datum prijave: 27. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Licenca za zasˇtitara. Kandidati prilikom javljanja na oglas moraju prilozˇiti fotografiju. ZASˇTITAR-KA SA/BEZ LICENCE

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Krk SOKOL MARIC´ I DR. dolazak: Sˇojska 10, Kostrena, najava: 051/335-771, e-mail: rijeka@sokol-maric.hr Datum prijave: 15. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola.

Rijeka LJEKARNA ANA PANTELIC´ dolazak: Osjecˇka 40, Rijeka, najava: 051/500-866, 091/769-4863 Datum prijave: 18. srpnja 2012. Uvjeti: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat. Polozˇen strucˇni ispit. Radno iskustvo: 1 godinu.

Mjesto rada: Rijeka Poslodavac: PROMINEO Kontakt: e-mail: bolgic@inet.hr Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1 godinu.

NJEGOVATELJ-ICA STARIJIH I NEMOC´NIH OSOBA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

DOSTAVLJACˇ-ICA ROBE KUPCIMA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Malinska DOM ZA STARIJE I NEMOC´NE OSOBE D U B Kontakt: najava: 051/858-001, zamolba: Nikole Tesle 44, 51511 Malinska Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 6 mjeseci. FRIZER-KA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Selce Poslodavac: ZAUVIJEK MLAD Kontakt: 095/901-7672 Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 3 godine.

MANIKER-KA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Rijeka Poslodavac: JABUKE I RUZˇE Kontakt: 099/266-0605, e-mail: petra.djumlija@jabuke-ruze.com Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Vozacˇka dozvola A i B kategorije. RECEPCIONER-KA U HOSTELU - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Rijeka Poslodavac: HOSTEL ANA Kontakt: 095/892-7873 Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebno napredno poznavanje informatike.

● Najvec´a ponuda slobodnih radnih mjesta u Primorsko-goranskoj i Istarskoj zˇupaniji!


UTORAK, 17. srpnja 2012.

7

SLOBODNA RADNA MJESTA RADNIK NA ODRZˇAVANJU OBJEKATA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Dajla OBRT ZA UGOSTITELJSTVO SVETI BENEDIKT Kontakt: dolazak: Novigrad, Dajla 00, najava: 052/735-513, 091/546-0831 Datum prijave: 1. kolovoza 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1 g. VODITELJ-ICA GRADILISˇTA

Mjesto rada: Pula Poslodavac: MICHELE Kontakt: najava: 052/382-220, e-mail: daniela.belas@michele.hr Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Visˇa ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat. Potrebna zvanja: grad¯evinarstvo. Znanje engleskog. Radno iskustvo: 1 g. Probni rok od 3 mjeseca. VODOINSTALATER-KA

Mjesto rada: Porecˇ Poslodavac: TO MARKET PARK Kontakt: 091/435-4611, e-mail: rudan@vip.hr Datum prijave: 9. kolovoza 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebna zvanja: mesar. Osnovna informaticˇka znanja. Osnovno znanje talijanskog i njemacˇkog jezika u razumijevanju i govoru. Radno iskustvo: 6 mjeseci. PEKAR-ICA - na odred¯eno vrijeme Mjesto rada: Sˇtinjan Poslodavac: PROIZVODNO TRGOVACˇKI OBRT JADRE Kontakt: 091/582-5752 Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Prednost osobama sa zvanjem pekara. Radno iskustvo: 2 godine. PIZZAJOL-KA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Novigrad Poslodavac: SMOLJKIC´ INSTALACIJE Kontakt: 091/320-3030, e-mail: josip.smoljkic@gmail.com Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. INSTALATER-KA CENTRALNOG GRIJANJA - 2 izvrsˇitelja

Mjesto rada: Novigrad Poslodavac: SMOLJKIC´ INSTALACIJE Kontakt: 091/320-3030, e-mail: josip.smoljkic@gmail.com Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Radno iskustvo: 5 g. PRODAVACˇ-ICA U TRGOVINI ODJEC´E - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Porecˇ TRGOVACˇKI OBRT MIMI 092/261-0709, dolazak: Bozˇe Milanovic´a 10, Porecˇ Datum prijave: 2. kolovoza 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Znanje barem jednog stranog jezika u govoru. Komunikativnost. PRODAVACˇ - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Umag V. B. Z. e-mail: dejan.djikandic@vbz.hr Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Znanje engleskog i talijanskog jezika. Potrebno poznavanje osnova informatike. Vozacˇka dozvola B kategorije. Radno iskustvo: 6 mjeseci. PRODAVACˇ-ICA U TRGOVINI PREHRANE - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Pula MARYMAT najava: 052/517-513, 052/ 520-032 Datum prijave: 25. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Pozˇeljno radno iskustvo. INZˇINJER-KA STROJARSTVA

Mjesto rada: Novigrad Poslodavac: SMOLJKIC´ INSTALACIJE Kontakt: 091/320-3030, e-mail: josip.smoljkic@gmail.com Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Visˇa ili prvostupanjska. Potrebno poznavanje osnova informatike. Radno iskustvo: 5 godina. PEKAR-ICA PIZZE - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Tar Poslodavac: PURMA Kontakt: 095/850-3666 Datum prijave: 25. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1 godinu.

www.hzz.hr

PRODAVACˇ I MESAR (m/zˇ) - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Visˇnjan A. P. R. E. R. I. 098/975-4012, dolazak: Trg Slobode 4, Visˇnjan Datum prijave: 30. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1 godinu. MONTER-KA NAMJESˇTAJA - 15 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Porecˇ Poslodavac: ARISˇ Kontakt: najava: 052/619-260 Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. MEDICINSKA SESTRA/TEHNICˇAR - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Barban CENTAR ZA POMOC´ I NJEGU PULA Kontakt: 091/555-5925 Datum prijave: 21. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebna zvanja: medicinska sestra/medicinski tehnicˇar. Potreban polozˇen strucˇni ispit; drzˇavni strucˇni ispit za medicinsku sestru. Radno iskustvo: 1 godinu. NJEGOVATELJ-ICA STARIJIH I NEMOC´NIH OSOBA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Medulin OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOC´NE OSOBE OBITELJ Kontakt: 099/774-1705 Datum prijave: 10. kolovoza 2012. Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola. Prednost poznavanje talijanskog ili engleskog jezika. RADNIK-ICA ZA PRERADU RIBE (m/zˇ) - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Vodnjan KONI EXPORT-IMPORT PODUZEC´E ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I PROMET Kontakt: 098/254-300 Datum prijave: 24. srpnja 2012. Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola. PRODAJNI AGENT-ICA ZA PODRUCˇJE REPUBLIKE HRVATSKE - 3 izvrsˇitelja

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Porecˇ MEDIACOM e-mail: enver@bestsellertv.com Datum prijave: 19. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Potrebno napredno poznavanje informatike. Vozacˇka dozvola B kategorije. Pozˇeljno razvijene komunikacijske i osnovne prodajne vjesˇtine, spremost na timski rad, te iskustvo rada na terenu.

SAVJETNIK-ICA U PRODAJI STAMBENE SˇTEDNJE - 6 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Pula RAIFFEISEN STAMBENA SˇTEDIONICA Kontakt: najava: 052/382-410, 099/810-6098, e-mail: jozo.mijatovic@raiffeisenstambena.hr Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola, visˇa ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat. PROJEKTANT-ICA NISKONAPONSKIH I SREDNJENAPONSKIH POSTROJENJA U INDUSTRIJI I ENERGETICI (MCC, RAZVOD, TRAFOSTANICE) - 2 izvrsˇitelja

Mjesto rada: Poslodavac:

Labin SYSTEC AUTOMATIZACIJA Kontakt: e-mail: posao@systec-la.hr Datum prijave: 16. kolovoza 2012. Uvjeti: Visˇa ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat. Znanje engleskog jezika. Vozacˇka dozvola B kategorije. Potrebno je napredno informaticˇko znanje: AutoCAD i EPLAN. Radno iskustvo: 5 godina. Zamolbu sa zˇivotopisom poslati na engleskom jeziku. CˇISTACˇ-ICA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Plomin OBRT ZA CˇISˇC´ENJE SERVIS MATKOVIC´ Kontakt: e-mail: info@servis-matkovic.hr Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. KUHAR-ICA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Tar Poslodavac: PURMA Kontakt: 095/850-3666 Datum prijave: 25. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1 godinu. KONOBAR-ICA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Tar Poslodavac: PURMA Kontakt: 095/850-3666 Datum prijave: 25. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Obavezno znanje talijanskog jezika u razumijevanju i govoru. Radno iskustvo: 1 godinu. CˇISTACˇ-ICA ZA CˇISˇC´ENJE POSLOVNIH PROSTORA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Pula CVJETIC´ I CASALINGA 099/517-1903, 091/932-3099 Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola. Vozacˇka dozvola B kategorije. KUHINJSKI RADNIK-ICA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Tar Poslodavac: PURMA Kontakt: 095/850-3666 Datum prijave: 25. srpnja 2012. Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola. GLAVNI KUHAR-ICA

Mjesto rada: Pjesˇcˇana Uvala Poslodavac: MEGA Kontakt: e-mail: info.pjescana.mario@gmail.com Datum prijave: 6. kolovoza 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Pozˇeljno je poznavanje mediteranske kuhinje. Od kandidata se ocˇekuje dinamicˇnost i sklonost timskom radu, te predanost i organizacijske sposobnosti. Radno iskustvo: 2 godine.

SERVIR-KA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Rovinj OBRT ZA UGOSTITELJSTVO PAPIGA Kontakt: 098/174-7806 Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Pozˇeljno poznavanje talijanskog i njemacˇkog jezika, ali nije uvjet. Radno iskustvo: 1 godinu. SˇANKIST-ICA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Rovinj OBRT ZA UGOSTITELJSTVO PAPIGA Kontakt: 098/174-7806 Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1 godinu. KONOBAR-ICA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Buzet Poslodavac: GROZDIC´ Kontakt: 091/662-1111 Datum prijave: 20. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Radno iskustvo: 1 godinu. SOBARICA I CˇISTACˇICA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac: Kontakt:

Porecˇ ISTRA LOGISTIKA najava: 052/651-296, dolazak: Bruno Valentija 56, Porecˇ Datum prijave: 6. kolovoza 2012. Uvjeti: Zavrsˇena osnovna sˇkola. Radno iskustvo: 1 godinu. KONOBAR-ICA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Buzet OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I POLJOPRIVREDU Kontakt: 091/169-4107, e-mail: d.bartolic@gmail.com Datum prijave: 31. kolovoza 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. KUHAR-ICA A-LA-CARTE

Mjesto rada: Poslodavac:

Porecˇ UGOSTITELJSKI OBRT FILIPINI Kontakt: 098/182-4175 Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Uz poslove kuhanja obavljaju se i poslovi sobarice. Radno iskustvo: 3 godine. KONOBAR-ICA - 2 izvrsˇitelja na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Premantura Poslodavac: UGOST. OBRT RIALTO Kontakt: 092/141-4111 Datum prijave: 31. srpnja 2012. Uvjeti: Srednja sˇkola. Poznavanje minimalno jednog stranog jezika. Radno iskustvo: 1 godinu. POMOC´NI KUHAR-ICA - na odred¯eno vrijeme

Mjesto rada: Poslodavac:

Pula UGOSTITELJSKI OBRT LITO Kontakt: 095/579-8071 Datum prijave: 22. srpnja 2012. Uvjeti: Osnovna, srednja sˇkola. Radno iskustvo: 2 godine.

● Najvec´a ponuda slobodnih radnih mjesta u Primorsko-goranskoj i Istarskoj zˇupaniji!


8

UTORAK, 17. srpnja 2012.


STANOVI prodaja BAKAR, jednosoban stan, 40 007-659487 m2; 091/559-9262. BAKAR, dvosoban s db, 67 m2, novi, etazˇiran, mozˇe i s namjesˇtajem; 091/371007-659986 7001.

BANDEROVO, dvosoban stan, 50 m2, 1.kat/3, lijepa lokacija, balkon, niske rezˇije, 67.000 EUR (502.500 kn); 051/330-065, 051/333-407, www.dogma-nekretnine.com 111-009783 ID29061. BELVEDER, dvosoban klasicˇan, 50 m2, lijepa lokacija, blizina sˇkole i vrtic´a, kvalitetna zgrada, 68.000 EUR (510.000 kn); 051/330-065, 051/333-407, www.dogmanekretnine.com ID27549. 111-009785

BELVEDER, jednosoban stan, 42.40 m2, 1. kat, useljiv, moguc´nost preinake u dvosoban stan, 49.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/552164, www.dogma-nekretni111-009911 ne.com ID28959. BELVEDER, stan, 40 m2, 2. kat, lift, dobra lokacija, odlicˇna cijena, vlasnisˇtvo; 091/ 641-2892, www.dogma-nekretnine.com ID28723. 111-009938 BELVEDER, trosoban stan, 81.72 m2, 2. kat/5, balkon, 87.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, www.dogma-nekretnine.com 111-009948 ID29113. BELVEDER, trosoban klasicˇan, 80 m2, 3. kat/5, 2 balkona, panoramski pogled; 091/934-3488, www.dogmanekretnine.com ID28501. 111-009629

BELVEDER, trosoban s db, 140 m2, 2 balkona, 2.kat, u staroj vili, ured¯en, lijep pogled, vlastiti parking, kompletno namjesˇten; 091/9343488, www.dogma-nekretni111-009631 ne.com ID27221. BELVEDER, trosoban klasicˇan, 80 m2, 3. kat/5, 2 balkona, panoramski pogled; 091/934-3488, www.dogmanekretnine.com ID28501. 111-009687

BELVEDER, trosoban s db, 140 m2, u staroj vili, 2. kat, 2 balkona, ured¯en, pogled, parking, kompletno namjesˇten; 091/934-3488, www.dogmanekretnine.com ID27221. 111-009689

BELVEDER, jednosoban stan, 42 m2, mozˇe se preurediti u dvosoban stan, 49.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, www.dogma-nekretnine.com 111-009696 ID28959. BESPLATNO POSREDUJEMO za prodaju nekretnina, bez provizije i procedure; 060/611-612 (tel./mob 6.99/ 8.41 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370-1194. 007-022871

BIVIO, jednosoban s db, 35 m2, 1. kat, lod¯a, manja zgrada, prekrasan pogled i lokacija, 65.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081,

mora; 091/403-4300, Agencija Iria. 007-022678

CENTAR, dvosoban stan, 57 m2, VP, kompletno ured¯en, ukrasne grede, novi krov, 65.000 EUR (487.500 kn); 051/341-081, 051/341-080, www.dogma-nekretnine.com ID27685. 111-009756

DRAMALJ, apartman/jednosoban s db, 32 m2, 250 m od mora, 55.000 EUR (411.000 kn); 091/403-4300, 007-022902 agencija Iria. DRAMALJ, etazˇa kuc´e,m 115 m2, 2 apartmana, samo 30 m od mora; 091/403-4300, 007-022832 Agencija Iria.

CENTAR, cˇetverosoban klasicˇan, 97 m2, 1.kat, terasica, uredan i odrzˇavan, etazˇno grijanje, snizˇeno, 103.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/555-9620, www.dogmanekretnine.com. 111-009659

BAKAR, trosoban stan, 75 m2, 1. red do mora, kompletno namjesˇten; 098/923007-660043 5241. BAKAR, 2 garsonijere, ukupno 50 m2, 1.100 EUR/ m2, mozˇe i zamjena za p.p.; 007-661153 00387/65/376-308.

250-5787, www.dogma-nekretnine.com ID28961. 111-009703

www.dogma-nekretnine.com ID28814. 111-009968 BIVIO, Ulica D ¯ ure Katija, stan, 35 m2, 1. zona, blizina i pogled na more, 65.000 EUR; 051/622-014, 091/7863812. 007-661175 BRAJDA, dvosoban s db, 65.50 m2, cˇetverokatnica, balkon, debeli zidovi, visoki stropovi, lijepa zgrada i lokacija, hitno, 80.000 EUR (600.000 kn); 091/254-1593, www.dogma-nekretnine.com. 111-009824 BREGI, stan, nov; 098/326348. 007-660212 BREGI, stan, novo; 098/326348. 003-002014 BRIBIR, centar, garsonijera, 45 m2, s terasom 20 m2, vlasnisˇtvo; 091/526-9183. 007-658336

BULEVARD, stan, u staroj vili, 140 m2, dobra lokacija, 2 parkirna mjesta, 135.000 EUR; 091/342-5914. 007-660681 BULEVARD, dvosoban klasicˇan, uredan, useljiv, hitno, 49.000 EUR (367.500 kn); 091/170-4654, www.dogmanekretnine.com. 111-009895 BULEVARD, dvosoban stan, 40 m2, lijepa lokacija, blizina sveucˇilisˇnog kampusa, 49.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, www.dogma-nekretnine.com ID28364. 111-009955 BULEVARD, cˇetverosoban s db, 136 m2, stara vila, privatni parking, 139.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333407, www.dogma-nekretnine.com ID28304. 111-009956 BULEVARD, dvosoban klasicˇan, 40 m2, mirna lokacija, blizina Kampusa, samo 49.000 EUR (367.500 kn), hitno; 091/189-0963, www.dogma-nekretnine.com ID28364. 111-009944 BULEVARD, etazˇa, 138 m2, suncˇana, rijetkost na trzˇisˇtu, u prekrasnom parku, 270.000 EUR (protuvrijednost kn); 095/849-7660, www.dogmanekretnine.com. 111-009908 BULEVARD, stan, 140 m2, novo na trzˇisˇtu, jedinstvena prilika, 270.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/250-5787, www.dogma-nekretnine.com ID29223. 111-009920 BULEVARD, dvosoban stan, 47 m2, jug, balkon, pogled, prekrasno ured¯en, namjesˇten, 82.500 EUR (protuvrijednost kn); 091/570-4024, www.dogma-nekretnine.com ID28997. 111-009700 BULEVARD, trosoban s db, 218 m2, u staroj vili, duplex, terasa 100 m2, lijep pogled, rijetkost; 051/341-080, 051/ 341-081, www.dogma-nekretnine.com. 111-009356 CENTAR, Korzo, stan, 115 m2, lijep, suncˇan, prozracˇan, lijep pogled na gradsku sˇetnjicu, hitno, povoljno; 091/

CENTAR, trosoban s db, 120 m2, »pametan stan« u »pametnoj zgradi«, moderan interijer; 051/341-080, 051/ 341-081, www.dogma-nekretnine.com ID 28230. 111-009354 CENTAR, Riva, peterosoban stan, 138 m2, 3. kat, odlicˇan pogled, uredan i odrzˇavan, 165.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, 341-080, www.dogma-nekretnine.com ID27022. 111-009915 CENTAR, dvosoban klasicˇan, 84.49 m2, zgrada sa liftom, 3. kat, 87.000 EUR (652.500 kn); 051/330-065, www.dogmanekretnine.com. 111-009946 CENTAR, dvosoban stan, 84.49 m2, zgrada s liftom s pretezˇno poslovnim prostorima, 87.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/330-065, www.dogma-nekretnine.com ID29268. 111-009949 CENTAR, peterosoban stan, 140 m2, 1. kat, potpuno adaptiran, ured¯en, 10 m od Korza, prilika, 232.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/6412892, www.dogma-nekretnine.com ID26288. 111-009854 CENTAR, dvosoban s db, 58.58 m2, 6. kat, 2 baklona, etazˇno plinsko grijanje, hitno, nije fiksno, 75.000 EUR (562.500 kn); 098/969-2958, www.dogma-nekretnine.com ID29130. 111-009816 CENTAR, dvosoban s db, 57 m2, kompletno i kvalitetno adaptiran, hitno, 65.000 EUR (487.500 kn); 091/250-5787, www.dogma-nekretnine.com ID27685. 111-009817 CENTAR, Korzo, cˇetverosoban stan, 114 m2, suncˇan, u vrlo dobrom stanju, puno potencijala, hitno, 149.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341080, www.dogma-nekretnine.com ID28961. 111-009841 CENTAR, strogi, jednosoban s db, 1. kat, novoured¯en, pogodan za p.p. ili stanovanje; 051/330-255. 007-660395 CENTAR, trosoban klasicˇan, 74 m2, ured¯en, parking, snizˇena cijena, 78.000 EUR (585.000 kn); 092/168-0142, 051/277-401, www.opatijanekretnine.info ID800-506. 007-022915

CENTAR, cˇetverosoban stan, suncˇan, 2. kat, odlicˇan raspored, 9.450 kn/m2 (1.260 EUR/ m2); 051/227-733, 098/257020, www.vsp.hr ID11979. 007-022877

CENTAR, stan, 129 m2, podijeljen na 2 manja, adaptiran, klima, 140.000 EUR; 095/ 579-3773. 007-659469 CRIKVENICA, apartman, dvosoban s db, 90 m2, na 1. katu, novija gradnja, namjesˇten, klima, centralno grijanje, namjesˇten, samo 30 m od mora; 091/403-4300, Agencija Iria. 007-022500 CRIKVENICA, Benic´i, dvosoban stan, 45 m2, namjesˇten, balkon, pogled, 1. kat, pod-

DRENOVA, donja, trosoban klasicˇan, 64 m2, kompletno renoviran, useljiv, pogled na more, 112.000 EUR; 091/ 007-658519 562-5629. rum 7 m2, parking, 80.000 EUR; 099/740-1109. 004-001208 CRIKVENICA, 2 apartmana, 50 i 110 m2; 051/242-207. 007-658341

CRIKVENICA, dvosoban stan, 47 m2, 1. kat, adaptiran, etazˇirano, vlasnisˇtvo, 2. red do mora, 85.000 EUR; 098/ 007-658531 225-069. CRIKVENICA, stan, 72 m2, nov, uredni papiri; 099/693007-659876 2302. CRIKVENICA, garsonijera, 25 m2, blizina mora, parkirno mjesto, vrt; 051/241-326. 007-661614

CˇERVAR PORAT, stan, 30 m2, terasa 17 m2, 60.000 EUR; 052/681-625, 098/298007-660108 612. DELNICE, centar, stan, 65 m2; 099/513-1907, 098/561007-660353 696. DRAMALJ, apartman/dvosoban s db, 52 m2, namjesˇten, jug, pogled, samo 50 m od

DRENOVA, donja, dvosoban s db, 60 m2, novogradnja, 1. i 2. kat, dobra lokacija; 098/ 007-659615 991-2974. DRENOVA, donja, jednosoban s db, 40 m2, u novogradnji, pogled, dobra lokacija, blizina svih sadrzˇaja; 007-659616 098/991-2974. DRENOVA, dvoetazˇan/trosoban s db, 140 m2, komforan, ured¯en, novija gradnja, hitno, 135.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-080, www.dogma-nekretnine.com 111-009890 ID28829. DRENOVA, donja, dvosoban s db, 63.50 m2, ured¯en, balkon, 2. kat/4, 85.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333407, www.dogma-nekretni111-009952 ne.com ID29234. DRENOVA, donja, dvosoban s db, 66 m2, novoured¯en, 2. kat, blizina svih sadrzˇaja; 091/254-1593, www.dogmanekretnine.com ID28234. 111-009926

DRENOVA, donja, trosoban s

db, 98 m2, velika lod¯a, prekrasan pogled, parking, super ured¯eno, 239.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/2811071, www.dogma-nekretnine.com ID27782. 111-009933 FUZˇINE, jednosoban stan, uz jezero Bajer; 098/326-573. 007-659590

GORSKI KOTAR, Gerovo, stan, 83 m2, 1. kat, zapocˇeto ured¯enje, nova pvc i unutarnja stolarija, 28.000 EUR, ili zamjena; 098/925-3086. 007-660793

GORSKI KOTAR, stan, u racˇun mozˇe garazˇa, ostalo po dogovoru; 099/788-0544, 007-659819 092/298-7130. GOSPIC´, centar, dvosoban stan, 1. kat, 59 m2, 1.000 EUR/m2; 091/562-8539. 007-658637

HOSTI, jednosoban stan, novogradnja, gradska linija, gradski plin, 1.500 EUR/m2, agencije iskljucˇene; 091/202007-658605 0088. HOSTI, trosoban s db, 1. kat, balkon, lod¯a, jug, blizina autobusa, 110.000 EUR, ili zamjena za manji; 051/269007-659363 648. HOSTI, jednosoban s db, balkon, gradnja 2006. g., gradska linija; 098/301-223. 007-660368

HOSTI, stan, 51 m2, cˇisto vlasnisˇtvo, 75.000 EUR, agencije iskljucˇene; 091/151007-660445 2921. HRUSTA, dvosoban s db, 57 m2, terasa, parkirno mjesto, uredni papiri, 1.420 EUR/m2; 007-659067 099/254-0005.


10

UTORAK, 17. srpnja 2012.

ICˇIC´I, dvosoban s db, 78 m2, 1. kat, balkon, parking, 30 m od mora, 230.000 EUR (1.725.000 kn); 098/1693937, www.smart-invest.com. 007-022805 ICˇIC´I, stanovi u izgradnji, 35105 m2, vrlo dobra lokacija, 3.000 EUR/m2 (22.500 kn/ m2); 099/320-0003, www.smart-invest.hr. 007-022503 JADRANOVO, apartman, 80 m2; 098/907-0704. 004-001209 JADRANOVO, stan, 25 m2, 2. kat, jug, balkon, blizina mora, vlasnisˇtvo, 34.000 EUR; 091/113-3427. 007-659141 JADRANOVO, stan, 36 m2, 2. kat, balkon, jug, blizina mora, vlasnisˇtvo, 44.000 EUR; 091/113-3427. 007-659142 JOSIPDOL, stan, 40 m2, kompletno namjesˇten, ured¯en, blizina Ogulina, 25.000 EUR; 091/503-6746. 007-658805 JUSˇIC´I, dvoetazˇan stan, 220 m2, u kuc´i, novogradnja, visoki roh-bau, pogled na more, 168.000 EUR; 098/ 258-021. 007-658686 KANTRIDA, stan, 94 m2, 1. kat, 100 m od mora, balkon, pogled, kompletno dobro ured¯en, vrt, parking, centralno na struju, luksuzna nekretnina, cijena na upit; 099/ 320-0003, www.smart-invest.hr. 007-022807 KANTRIDA, dvosoban s db, 68.33 m2, balkon, pogled na more, useljiv, 93.000 EUR (697.500 kn); 051/341-081, 051/341-080, www.dogmanekretnine.com ID24234. 111-009784

KANTRIDA, dvosoban s db, novogradnja, izuzetno komforan, garazˇa, 2. red do mora, snizˇeno, 300.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/555-9620, www.dogma-nekretnine.com ID13922. 111-009664

vrt na korisˇtenje, nova fasada, 39.500 EUR (296.250 kn); 051/330-065, 051/333407, www.dogma-nekretnine.com ID29106. 111-009809

uredna zgrada, samo kod nas, 85.000 EUR (637.500 kn); 095/223-3200, 051/277401, www.opatijanekretnine.info ID200-. 007-022670

KOZALA, trosoban klasicˇan, 70 m2, 1. kat, garazˇa, 75.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, www.dogmanekretnine.com ID28303.

LOVRAN, stan, 45 m2, novogradnja, balkon, super pogled, parking, oko 400 m do mora, 140.000 EUR (1.050.000 kn); 099/3200003, www.smart-invest.hr.

111-009887

KOZALA, jednosoban stan, 37.19 m2, peterokatnica, mirna ulica, balkon, suncˇan, rijetkost, 58.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, 051/341-080, www.dogmanekretnine.com ID28637. 111-009326

KRALJEVICA, centar, trosoban klasicˇan, 73 m2, 1. kat, 2 balkona, jug, svijetao i suncˇan, novo u ponudi; 091/1704654, www.dogma-nekretnine.com ID28920. 111-009636 KRASICA, grad¯evinsko zemljisˇte, 757 m2, lijep, ravan, prilika, 32.000 EUR (240.000 kn); 091/570-4024, www.dogma-nekretnine.com. 111-009699 KRIMEJA, dvosoban stan, 56 m2, komforan, nije visoki kat, mirna lokacija, 72.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, Dogma nekretnine ID28054. 111-009580 KRIMEJA, trosoban s db, 97 m2, 1. kat, 3 balkona, pogled na more, komforan, 99.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, Dogma nekretnine ID28437. 111-009581 KRIMEJA, stan, 57 m2, 3. kat/4, jug, lod¯a, otvoren pogled; 091/543-8250, www.dogma-nekretnine.com ID29272. 111-009962 KRIMEJA, stan, 55 m2, 80.000 EUR; 091/561-3535. 007-661237

KANTRIDA, stan, 82 m2, 3. kat, lijepa lokacija, 129.000 EUR (967.500 kn); 098/9579996, 091/887-9220, www.dogma-nekretnine.com ID19774. 111-009602

KRNJEVO, garsonijera, 23 m2, peterokatnica, kompletno namjesˇten, u hodniku odvojena kuhinjica, 46.500 EUR (348.750 kn); 051/333407, 330-065, www.dogmanekretnine.com ID29153.

KANTRIDA, dvosoban s db, 60 m2, ured¯en, manja zgrada, lijep pogled, mirno okruzˇenje, 99.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/255-312, www.dogma-nekretnine.com. 111-009622

KRNJEVO, dvosoban s db, 69 m2, panoramski pogled, garazˇa 19 m2, 100.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/255312, www.dogma-nekretnine.com. 111-009621

KLENOVICA, apartman studio, 37 m2; 098/313-394. 007-659771

KORZO, prekrasan stan, 3. kat, za adaptaciju, odlicˇan raspored, hitno, 1.184.000 kn (160.000 EUR); 051/227733, 099/219-6354, www.vsp.hr ID11812. 007-022526 KOSTRENA, stanovi, 78-99 m2, novogradnja, odlicˇna nekretnina, kvalitetna gradnja, super lokacija; 091/2811071, www.dogma-nekretnine.com ID27926. 111-009927 KOZALA, dvosoban s db, 82.05 m2, okuc´nica, 2 parkirna mjesta, super ured¯en, odlicˇna nekretnina, na super lokaciji, 93.000 EUR (697.500 kn); 095/847-9438, www.dogma-nekretnine.com ID27742. 111-009898 KOZALA, dvosobni i dvosobni s db, 49.50-66 m2, kvalitetna novogradnja, rijetkost u ponudi; 091/189-0963, www.dogma-nekretnine.com ID28220. 111-009942

111-009916

KRNJEVO, dvosoban s db, 69 m2, svijetao i ugodan, garazˇa 18 m2, drvarnica, susˇiona, 100.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, Dogma nekretnine ID28967. 111-009596

KRNJEVO, dvosoban s db, 68 m2, 4. kat, jug-istok, lift, blizina svih sadrzˇaja, povoljno; 091/934-3488, www.dogma-nekretnine.com. 111-009690 KRNJEVO, dvosoban s db, 68 m2, 4. kat, jug-istok, lift, blizina svih sadrzˇaja, povoljno; 091/934-3488, www.dogma-nekretnine.com. 111-009632 KRNJEVO, dvosoban s db, 75 m2, potpuno sred¯en, 2. kat, sve na jug, pogled; 051/ 227-733, 098/501-044, www.vsp.hr ID11200. 007-021583 KRNJEVO, dvosoban klasicˇan, 47 m2, vrt, terasa, namjesˇten, klima, male rezˇije, nije agencija; 091/5695141. 007-659717

KOZALA, etazˇa kuc´e/dvosoban s db, 82 m2, dobar raspored, kompletno adaptiran, centralno grijanje, 103.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, 051/341080, www.dogma-nekretnine.com ID27742. 111-009805

LOVRAN, jednosoban stan, 35 m2, balkon, drvarnica, jug, pogled, agencije iskljucˇene; 091/727-0645. 007-659144

KOZALA, jednosoban stan, 28 m2, mala ulazna terasa,

LOVRAN, dvosoban klasicˇan, 58 m2, 2 balkona, blizu mora,

LOVRAN, stan, 40 m2, namjesˇten, uz more, moguc´ p.p., 200.000 EUR; Stancˇic´, M.Tita 69, Lovran. 003-002008

007-022505

LOVRAN, Medveja, jednosoban s db, 200 m2 okuc´nice, ured¯en, etazˇiran, vlasnisˇtvo, pogled na more; 091/1277327. 007-658355 LOVRAN, stari dio, garsonijera, povoljno, samo 30.000 EUR (225.000 kn); 092/1680142, 051/277-401, www.opatijanekretnine.info ID800746. 007-022914 LOVRAN, dvosoban stan, namjesˇen, 2. kat, veliki balkon, suncˇan, pogled; 095/5219170, 099/749-9655. 007-660530 LOVRAN, etazˇa, 96 m2, prizemlje, poseban ulaz, velika terasa, konoba, okuc´nica, 200 m do mora, vlasnisˇtvo, 180.000 EUR; 051/292-618, 091/763-9352. 007-659797 MARCˇELJEVA DRAGA, dvosoban s db, 1. kat/3, 74.32 m2, 2 balkona, namjesˇten, jug, mirno, vlasnisˇtvo; 092/ 113-4884. 007-659829 MARCˇELJEVA DRAGA, dvosoban s db, 94 m2, prizemni stan s natkrivenom terasom, ograd¯ena okuc´nica, panoramski pogled, kvalitetna novogradnja i lokacija; 051/330065, Dogma nekretnine ID28911. 111-009573 MARCˇELJEVA DRAGA, trosoban s db, 99.14 m2, panoramski pogled, garazˇa, snizˇeno sa 350.000 EUR na 280.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/555-9620, www.dogma-nekretnine.com ID29050. 111-009828 MARCˇELJI, dvosoban s db, 59 m2, novogradnja sa 6 stanova, 2 balkona, parking, spremisˇte, dokumentacija, 73.850 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, www.dogma-nekretnine.com ID28775. 111-009758 MARCˇELJI, dvosoban s db, 57 m2, otvoren pogled, ispred zeleni pojas, uredni papiri, zgrada sa 6 stanova, josˇ 3 preostala, 69.000 EUR (517.500 kn); 091/254-1593, www.dogma-nekretnine.com. 111-009924 MARCˇELJI, dvosoban s db, 59 m2, novogradnja, lijepa lokacija, 2 balkona, funkcionalan raspored, uredna dokumentacija; 091/281-1071, www.dogma-nekretnine.com ID28780. 111-009928 MARCˇELJI, jednosoban s db, 52 m2, 1. kat, nova zgrada, balkon, 69.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341081, www.dogma-nekretnine.com ID29236. 111-009951 MARCˇELJI, dva stana, 72 m2, 1. i 2. kat, novogradnja, 75.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/305-697, www.dogma-nekretnine.com. 111-009618 MARCˇELJI, dvoetazˇan/cˇetversoban s db, oko 140 m2, 3 balkona, parking, centralno na gradski plin, 145.000 EUR (1.087.500 kn); 099/3200003, www.smart-invest.hr. 007-022511

MARINIC´I, dvosoban s db, 65 m2, odlicˇan, super lokacija, 90.000 EUR (675.000 kn); 099/320-0003, www.smart-invest.hr. 007-022508 MARINIC´I, centar, jednosoban s db, 53 m2, ured¯en, blizina gradske linije, 399.000 kn (53.000 EUR); 051/227-

733, 098/501-044, www.vsp.hr ID11452. 007-022031 MARINIC´I, Baretic´evo, stan, 85 m2; 098/199-2050. 007-659530 MARINIC´I, stan, 70 m2, novogradnja, odlicˇna mikrolokacija, grijanje, suncˇan, uporabna dozvola; 091/2505787, www.dogma-nekretnine.com ID27671. 111-009731 MARINIC´I, dvosoban s db, 60.44 m2, velika terasa, novogradnja, prilika; 095/8479438, www.dogma-nekretnine.com ID-29180. 111-009857 MARINIC´I, dvosoban s db, 60.44 m2, terasa 15 m2, lijepa keramika i parket, novija gradnja, hitno; 051/341080, www.dogma-nekretnine.com ID29180. 111-009865 MARINIC´I, jednosoban s db, 53 m2, balkon, agencije iskljucˇene, (zvati od 8-15 h); 099/759-6065. 007-660358 MATULJI, dvosoban s db, 58 m2, terasa 12 m2,1. kat, konoba, vlasnisˇtvo, pogled, parking, vrt, 116.000 EUR; 095/915-1124. 007-659927 MATULJI, jednosoban s db, 62 m2, okuc´nica 60 m2, odlicˇna novogradnja, izvrsna lokacija, hitno, 79.000 EUR (592.500 kn); 091/254-1593, www.dogma-nekretnine.com. 111-009923 MATULJI, jednosoban s db, 62.09 m2, okuc´nica, velika terasa, novogradnja, blizina centra, rijetkost, prilika, 79.000 EUR (protuvrijednost kn); 095/847-9438, www.dogma-nekretnine.com. 111-009899 MATULJI, jednosoban s db, 62 m2, moguc´nost josˇ jedne sobe, 100 m2 lijepe okuc´nice, 79.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-080, www.dogma-nekretnine.com ID27768. 111-009411 MATULJI, dvosoban s db, 70 m2, 1. kat, centralno, parking, okuc´nica, vlasnisˇtvo, nije agencija; 091/200-5132. 007-661520

MATULJI, stan, 60 m2, prizemlje, kameni zidovi, drvene grede, potpuno odvojeno, dvorisˇte, uz cestu, 95.000 EUR; 098/443-091. 007-660873 MATULJI, dvosoban s db, spusˇtena cijena, prilika, 61.000 EUR (457.500 kn); 095/223-3200, 051/277-401, www.opatijanekretnine.info ID200-1. 007-022389 MATULJI, centar, trosoban s db, 90 m2, 1. kat, dobra novogradnja, kompletno namjesˇten, brzo useljivo, 195.000 EUR (1.462.500 kn); 098/169-3937, www.smartinvest.hr. 007-022812 MATULJI, dvosoban s db, 75 m2, dobra novogradnja, useljiv, blizina svih sadrzˇaja, 125.000 EUR (937.500 kn); 098/169-3937, www.smartinvest.hr. 007-022814 MATULJI, blizˇa okolica, jednosoban s db, novija zgrada, parking, prilika, 39.000 EUR (292.500 kn); 095/223-3200, 051/277-401, www.opatijanekretnine.info, ID200. 007-022911 MATULJI, dvosoban s db, 2. kat, novogradnja, podno grijanje, 62.000 EUR (465.000 kn); 099/320-0007, www.smart-invest.hr. 007-022879 MATULJI, strogi centar, stan, 80 m2, 1. kat, balkon, pogodno za p.p., 150.000 EUR (1.125,000 kn); 099/3200007, www.smart-invest.hr. 007-022881

MATULJI, garsonijera, nova, opremljena, namjesˇtena; 098/ 831-090. 007-658730 MAVRINCI NN, dvoetazˇan stan, 114 m2, u novoizgrad¯enoj kuc´i, okuc´nica 152 m2,

etazˇirano, 259-288.

uporabna;

098/ 007-658626

MLAKA, dvosoban klasicˇan, 45 m2, uredan i odrzˇavan, odvojen sanitarni cˇvor, manja zgrada, 46.500 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, www.dogma-nekretnine.com ID29136. 111-009835 MOSˇC´ENICˇKA DRAGA, apartman, 48 m2, lod¯a, klima, komforan, parking, pogled, 300 m od mora, vlasnisˇtvo; 098/235-637. 007-660110 NOVI TRAVNIK, trosoban s db, 68 m2, ured¯en, useljiv, ili zamjena za jednosoban/dvosoban stan u Novom Travniku; 098/170-0175, 00387/ 30/525-364. 007-659027 NOVI VINODOLSKI, dvoetazˇan stan, 65 m2; 051/240485. 007-659422 NOVI VINODOLSKI, etazˇa kuc´e, 60 m2, visoko potkrovlje, terasa, balkoni, parking, pogled, 1.250 EUR/m2; 051/ 244-105, 098/914-2675.

od mora, parking, drvarnica, papiri uredni; 051/711-535, 091/580-9171. 007-658992 OPATIJA, Punta Kolova, stan, 95 m2, etazˇiran, ured¯en, 2. kat, balkon, pogled, 50 m od mora, parking, drvarnica, papiri uredni; 051/711-535, 091/580-9171. 007-658998 OPATIJA, Slatina, stan, 34 m2, 2. kat, blizina mora, pogled na dvorisˇte; 091/5809171, 051/711-535. 007-659001 OPATIJA, centar, 2 stana, 115 m2, pogled, parkirno mjesto, agencije i neozbiljni iskljucˇeni; 098/913-3531. 007-658522

OPATIJA, Volosko, trosoban s db, balkon, pogled na more, garazˇa, ili zamjena za stan u Matuljima; 091/590-5494. 007-658350

OPATIJA, strogi centar, dvosoban s db, 1. kat, balkon, vlastiti parking, 210.000 EUR (1.575,000 kn); 099/3200007, www.smart-invest.hr.

007-660009

007-022883

NOVI VINODOLSKI, Povile, dvosobni apartman, 41 m2, terasa 22 m2, pogled, vlastiti parking, mirno; 091/5947706. 007-661566

OPATIJA, stan, 75 m2, 1. kat stare ville, potrebno ured¯enje, konoba 12 m2, vrt na korisˇtenje 100 m2, 185.000 EUR (1.369.000 kn); 098/1693937, www.smart-invest.hr.

NOVIGRAD, centar, stan, kompletno namjesˇten, te mini taverna sa spremisˇtem, povezana sa stanom kruzˇnim stepenisˇtem, 90 m2, vlasnisˇtvo, ili zamjena; 091/1694107. 007-659756 OMISˇALJ, Bjanizˇov, dvosoban s db, 72.80 m2, 1. kat, centralno etazˇno, 2 balkona, drvarnica; 091/515-8180. 007-660963

OPATIJA, stan, 95 m2; 098/ 190-9247. 007-660904 OPATIJA, Opric´, garsonijera, 25 m2, novoured¯ena, novonamjesˇtena, 13 m2 terasa, prizemlje; 095/197-4520. 007-661334

OPATIJA, etazˇa, 107 m2, u austro-ugarskoj villi, kompletno adaptirano, 2 parkirna mjesta na okuc´nici, 350.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/555-9620, www.dogmanekretnine.com ID29044. 111-009900

OPATIJA, centar, stan, 98 m2, novoadaptiran, juzˇni, balkon, terasa, hitno, 206.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/330-3866, www.dogmanekretnine.com ID29259. 111-009937

OPATIJA, centar, dvosoban s db, 98 m2, komforan, velik balkon i terasa, 206.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333407, www.dogma-nekretnine.com ID29259. 111-009966 OPATIJA, Zora, jednosoban s db, 54 m2, kompletno opremljen, 110.000 EUR, zvati u popodnevnim satima; 095/906-9446. 007-659941 OPATIJA, strogi centar, stan, 90 m2, prizemlje, agencije iskljucˇene, 270.000 EUR; 098/326-348. 007-660215 OPATIJA, stan, 51 m2, namjesˇten, 150.000 EUR; 099/ 749-9655. 007-660531 OPATIJA, tihi centar, stan, 60 m2, 22 m2 terasa, adaptiran, pogled; 097/751-5636. 007-660440

OPATIJA, centar, trosoban stan, 82 m2, novoured¯en, namjesˇten, 2.750 EUR/m2; 098/318-983. 007-659042 OPATIJA, trosoban s db, 90 m2, pogodan za p.p. terasa, podrum, vlasnisˇtvo, 180.000 EUR, ili zamjena za manji uz nadplatu; 098/178-3742.

007-022809

OPATIJA, dvosoban s db, 98 m2, ekskluzivan, u urbanoj vili, 1. kat, veliki balkon, pogled, garazˇa, vanjski bazen na korisˇtenje, 380.000 EUR (2.850.000 kn); 098/1693937, www.smart-invest.hr. 007-022815

OPATIJA, tihi centar, dvosoban s db, 66 m2, 1. kat, ekskluzivno namjesˇten, ured¯en, 2 balkona, pogled, parking, 360.000 EUR (2.700.000 kn); 098/169-3937, www.smart-invest.hr. 007-022804 OPATIJA, stan, 84 m2, ekskluzivan, 1. red do mora, vlastiti parking, cijena na upit; 098/169-3937, www.smart007-022806 invest.hr. OPATIJA, centar, stan, 74 m2, ekskluzivan, 2 balkona, 2. kat stare ville, 2. red do mora, vlastiti parking, 360.000 EUR (2.700.000 kn); 098/169-3937, www.smartinvest.hr. 007-022808 OPATIJA, blizu centra, jednosoban s db, u novijoj zgradi s garazˇom, pogled na Kvarner; 051/227-733, 098/ 257-020, www.vsp.hr ID11931 . 007-022754 OPATIJA, centar, stan, 115 m2, vrhunski ured¯en, 2 kupaonice, velika terasa, pogled, parking, ured¯ena okuc´nica, cijena na upit; 099/3200003, www.smart-invest.hr. 007-022506

OPATIJA, centar, Slatina, stan, 80 m2, prizemlje u staroj villi, sve novoured¯eno, okuc´nica, 50 m od mora, cijena na upit; 099/3200003, www.smart-invest.hr. 007-022507

OPATIJA, stan, 105 m2, odlicˇna nekretnina s panoramskim pogledom, garazˇa, svi potrebni sadrzˇaji, 336.000 EUR (2.520.000 kn); 099/ 320-0003, www.smart-invest.hr. 007-022509 OPATIJA, centar, stan, 50 m2, novo, parking, pogled, super lokacija, nije fiksno, 200.000 EUR (1.500.000 kn); 099/320-0003, www.smartinvest.hr. 007-022510

007-658944

OPATIJA, stan, 54 m2, pogled na more, blizina centra, 105.000 EUR (787.500 kn); 099/320-0003, www.smartinvest.hr. 007-022512

OPATIJA, Punta Kolova, stan, 95 m2, etazˇiran, ured¯en, 2. kat, balkon, pogled, 50 m

OPATIJA, centar, dvosoban stan, 33 m2, u prizemlju stare vile, 2. red do mora, useljivo,


UTORAK, 17. srpnja 2012. 125.000 EUR (937.500 kn); 098/169-3937, www.smartinvest.hr. 007-021780 OPATIJA, dvosoban s db, 75 m2, ekskluzivno ured¯en, visoko prizemlje, terasa 30 m2, garazˇa, pogled, okuc´nica s vanjskim kaminom, blizina centra, 220.000 EUR (1.650.000 kn); 098/1693937, www.smart-invest.hr. 007-021984

OPATIJA, centar, dvosoban s db, 68 m2, balkon, pogled na more, mirna lokacija, 829.000 kn (112.000 EUR); 051/227-733, 098/264-783, www.vsp.hr ID11214. 007-021547 OPATIJA, dvoetazˇan stan, 70 m2, garazˇa, pogled na Kvarner; 091/533-0725. 003-002023 OPATIJA, Bregi, trosoban s velikim db-om, 100 m2, 2 kupaone, 2 balkona, gratis terasa-24 m2, vrt 20 m2, drvarnica; 098/405-190. 003-002057 OPATIJA, strogi centar, stan, 90 m2, prizemlje, agencije iskljucˇene, 270.000 EUR; 098/326-348. 003-002070 OPRIC´, stan, 87 m2, VP, 3 parkinga, 2 terase, centralno, 1.600 EUR/m2, ili zamjena za stan u okolici Opatije ili Lovrana; 092/261-1419. 007-661585 OTOK CRES, Cres, stara jezgra, etazˇa/trosoban stan, 74 m2, namjesˇten, korisˇtenja dvorisˇta; 091/731-4146. 007-660096 OTOK CRES, Cres, etazˇa kuc´e, 2 stana; 091/1339991. 007-658961 OTOK KRK, Omisˇalj, centar, stan, 71 m2, velika terasa, opremljen, pogled na cijeli zaljev; 098/260-548. 007-658974 OTOK KRK, Malinska, stanovi, 70 m2, novogradnja, pogled na more, blizina mora, ili zamjena za grad¯evinsko zemljisˇte na otoku Krku; 098/934-6579. 007-658388 OTOK KRK, Krk, garsonijera, komforna, 28 m2, balkon, pogled, ili zamjena za vec´i stan ili vikendicu; 095/5983880. 007-658710 OTOK KRK, Punat, apartman, 29 m2, 100 m od mora, snizˇeno, 40.000 EUR; 095/ 882-8720. 007-660484 OTOK KRK, Basˇka, apartman, 51 m2, blizina mora, grad¯evna, uporabna, etazˇirano, vlasnisˇtvo, 105.000 EUR; 098/539-139. 007-661606 OTOK KRK, Krk, stan, 55 m2, novogradnja, vlasnisˇtvo, grad¯evna, uporabna, etazˇirano, 95.000 EUR; 098/248248. 007-661362 OTOK KRK, Krk, stan, 106 m2, dvoetazˇan, vlasnisˇtvo, grad¯evna, uporabna, etazˇirano, 130.000 EUR; 098/ 248-248. 007-661364 OTOK SˇOLTA, Necˇujam, apartman, 32.5 m2, visoko prizemlje, kompletno namjesˇten, 52.000 EUR; 095/5218636. 007-661030 PEC´INE, trosoban s db, 85.91 m2, 1. kat, 2 balkona, centralno grijanje, pogled na more, 108.000 EUR (810.000 kn); 051/341-080, 051/341081, www.dogma-nekretnine.com ID25204. 111-009571 PEC´INE, trosoban stan, 89 m2, 1.kat/5, useljiv, za ured¯enje, snizˇeno, 85.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/ 341-080, Dogma nekretnine ID28803. 111-009585 PEC´INE, dvosoban stan, 47 m2, lijepo ured¯en, blizina centra, 2. kat, manja zgrada, 65.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, www.dogma-nekretnine.com ID15331. 111-009958 PEC´INE, dvosoban klasicˇan, 44 m2, u peterokatnici, jug-

11

zapad, odlicˇan raspored, prekrasan pogled, vlasnisˇtvo, 72.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/281-1071, www.dogma-nekretnine.com ID29207. 111-009932 PEC´INE, stan, 47.06 m2, 2. kat, adaptiran, odlicˇna investicija, 65.000 EUR (487.500 kn)+otkup; 091/641-2892, www.dogma-nekretnine.com ID15331. 111-009921 PEC´INE, jednosoban s db, 59 m2, peterokatnica, velika lod¯a, pogled, parkirno mjesto u garazˇi, 90.000 EUR (677.295 kn); 051/330-065, 341-081, www.dogma-nekretnine.com ID28922. 111-009913 PEC´INE, dvosoban klasicˇan, 44.50 m2, pogled na more, vlasnisˇtvo, hitno, 72.000 EUR (540.000 kn); 098/969-2958, www.dogma-nekretnine.com ID29207. 111-009919 PEC´INE, dvosoban klasicˇan; 051/436-736. 007-659993 PEHLIN, Hosti, trosoban s db, 79 m2, 3. kat, lijep raspored, dobra zgrada, 85.000 EUR (637.500 kn); 098/255312, www.dogma-nekretnine.com. 111-009619 POBRI, 3 km od Opatije, stan, 86 m2, terasa 36 m2 (moguc´nost prekrivanja i prenamjene u p.p.); 091/8911615. 007-660625 PODMURVICE, dvosoban s db, ured¯en, kuhinja s blagavaonom, ostava, podrum, pogled, (agencije iskljucˇene); 098/778-518. 007-660078 PODMURVICE, cˇetverosoban stan, 95 m2, 67.000 EUR, samo 705 EUR/m2 (protuvrijednost kn), prilika; 051/330-065, www.dogmanekretnine.com ID20877. 111-009965

PODMURVICE, jednosoban stan, 32 m2, blizina svih vazˇnijih usluga i sadrzˇaja te visˇe fakulteta, 52.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/ 341-080, www.dogma-nekretnine.com ID29295. 111-009967 PODMURVICE, dvosoban s db, 64 m2, balkon, pogledom na more, cˇetverokatnica, mirna ulica, 75.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333407, www.dogma-nekretnine ID29165. 111-009862 PODMURVICE, dvosoban s db, 64 m2, cˇetverokatnica, pogled, balkon, nova fasada, 76.000 EUR (570.000 kn); 091/570-4024, www.dogmanekretnine.com ID29165. 111-009872

PODMURVICE, dvosoban s db, 64 m2, suncˇan, jug, pogled na more, hitno, prilika, 69.000 EUR (protuvrijednost kn); 095/849-7660, www.dogma-nekretnine.com. 111-009883 PODMURVICE, dvosoban stan, 58 m2, vrlo komforan i ugodan, cˇetverokatnica, jug, balkon, pogled, 78.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341081, www.dogma-nekretnine.com ID25338. 111-009889 PODMURVICE, trosoban s db, 77 m2, ured¯en prije par godina, balkon, pogled na Kvarnerski zaljev, 105.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, www.dogmanekretnine.com ID23188. 111-009894

PODMURVICE, trosoban s db, 1. kat, zelenilo, ured¯en, 96.000 EUR (710.000 kn); 051/227-733, 099/219-6354, www.vsp.hr ID11440. 007-022551 PODMURVICE, jednosoban klasicˇan, 33 m2, jug, starija zgrada, odrzˇavan stan, male rezˇije, 362.000 kn (49.000 EUR); 051/227-733, 098/ 264-783, www.vsp.hr ID11826. 007-022707

PODMURVICE, dvosoban stan, 54 m2, velika lod¯a, neposredna blizina fakulteta, pogled na more, 472.500 kn (63.000 EUR); 051/227-733, 099/219-6353, www.vsp.hr, 007-022825 ID11967. POMERIO, cˇetverosoban stan, 100 m2, balkon, 3. kat, 732.000 kn (98.000 EUR); 051/227-733, 099/219-6354, www.vsp.hr ID11402. 007-021791 PORECˇ, stan, blizu mora; 007-660469 098/774-759. POTOK, dvoetazˇan/trosoban s db, 66.74 m2, balkon, te-

rasa, mala okuc´nica pogodna za parking, ured¯eno, 85.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/330-065, wwww.dogmanekretnine.com ID19536. 111-009843

POTOK, trosoban s db, 73 m2, 2. kat, u vili, parking, okuc´nica 300 m2, 100.000 EUR (750.000 kn); 098/552164, www.dogma-nekretni111-009909 ne.com ID29157. POTOK, dvosoban s db, 62 m2, odlicˇna lokacija i zgrada, nova fasada i krov, hitno, 73.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/254-1593,

www.dogma-nekretnine.111-009925 com. POTOK, dvosoban s db, ured¯en za najam, blizina kolodvora, hitno, 75.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/ 305-697, www.dogma-ne111-009614 kretnine.com. POTOK, dvoetazˇan stan, ured¯en, etazˇno centralno, velika terasa, balkon, 614.000 kn (83.000 EUR); 051/227-733, 099/219-6354, www.vsp.hr 007-021740 ID11365. PRVOMAJSKA, mansarda, tlocrtno 25 m2, kompletno

adaptiran, novi namjesˇtaj, 37.000 EUR (280.000 kn); 051/330-065, 051/333-407, www.dogma-nekretnine.com 111-009777 ID29087. PULA, apartman, 32 m2, centralno, sa/bez namjesˇtaja, dobra lokacija, pogled, 400 m do mora, 69.000 EUR; 091/ 007-660321 583-9647. PULA, apartman, 32 m2, 69.000 EUR, ili zamjena za nekretninu uz obalu Istre ili Trst, do 50.000 EUR, uz vasˇu nadoplatu; 091/583-9647. 007-660322


12

UTORAK, 17. srpnja 2012.

PULA, stan, 78 m2, namjesˇten, 2. kat, parking, 1.250 EUR/m2; 092/113-4727.

RIJEKA, centar, jednosoban stan, 2 kat; 091/144-7529.

007-659994

RIJEKA, stan, 84 m2, penthouse, 3. kat, super pogled, parking i lokacija, blizina centra, cijena na upit; 099/3200003, www.smart-invest.hr.

PULA, etazˇa/dvosoban s db, 77.7 m2, novo, plin, 1.250 EUR/m2; 092/282-5000. 007-659995

PULA, strogi centar, jednosoban stan, 33 m2, namjesˇten, 39.000 EUR, ili zamjena; 052/541-951. 007-659862 PULA, Valdebek, stan, 55 m2, opremljen, klima, grijanje, kvalitetna gradnja, uporabna dozvola, 1.700 EUR/m2; 095/ 912-7373. 007-022224 PULA, Medulinska cesta, trosoban stan, 113 m2, 2 parkinga, ekskluzivno ured¯en, tavan+90 m2 za dodatni apartman, 120.000 EUR; 099/254-4818. 007-659358 PUZˇEV BREG, dvoetazˇan stan, 150 m2, db u prizemlju, spavac´i dio na 1. katu; 098/ 190-9247. 007-660903 RABAC, apartmani, od 70-90 m2; 091/202-1958. 007-661128 RABAC, apartman, 31 m2, velika terasa; 098/436-305. 007-659728

RASTOCˇINE, jednosoban s db, 50 m2, centralno grijanje, dobra zgrada, vlasnisˇtvo, 52.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/281-1071, www.dogma-nekretnine.com ID29168. 111-009964 RASTOCˇINE, dvosoban s db, 71.90 m2, vrlo komforan, odrzˇavan, lod¯a, 65.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341080, www.dogma-nekretnine.com ID25575. 111-009450 RESˇETARI, jednosoban s db, 51 m2, 1. kat, balkon, lijepo ured¯en, zajednicˇka okuc´nica, mirna ulica, 71.000 EUR (532.500 kn); 051/333-407, 051/341-081, www.dogmanekretnine.com ID27190. 111-009395

RESˇETARI, dvosoban s db, 76 m2, 2. kat/3, 2 balkona, pogled na more, 97.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341080, www.dogma-nekretnine.com ID26407. 111-009449 RIJEKA, dvosoban stan, 47 m2, 3. kat, balkon, odlicˇan raspored, hitno, 49.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/305697, 091/125-0766, www.dogma-nekretnine.com ID 29059. 111-009752 RIJEKA, etazˇa kuc´e, okuc´nica, garazˇa, dobra povezanost s gradskim i prigradskim linijama; 051/681-854. 007-661547 RIJEKA, centar, dvosoban klasicˇan, 50 m2, blizina svih sadrzˇaja, agencije iskljucˇene; 091/931-5216. 007-661195 RIJEKA, dvosoban stan, 50 m2; 091/971-5140. 007-661270 RIJEKA, dvosoban s db, pogled, vlasnisˇtvo, ili zamjena za vec´u kuc´u u Istri, uz nadoplatu; 051/818-153. 007-659816

RIJEKA, jednosoban s db, 54 m2, balkon, jug, namjesˇten, blizina centra, 55.000 EUR; 098/921-7041. 007-660034 RIJEKA, dvosoban stan, agencije iskljucˇene; 051/682513. 007-660246 RIJEKA, F. Cˇandeka, stan, 61 m2, ured¯en; 051/682513. 007-660250 RIJEKA, sedmerosoban stan, 190 m2, pogled na more, potrebna adaptacija, ili zamjena za manji, uz nadoplatu; 091/171-1989. 007-660574 RIJEKA, stan, 60 m2, opremljen; 098/968-2482. 007-658927 RIJEKA, strogi centar, jednosoban stan, 30 m2, novoadaptiran, 4. kat, 2.200 EUR/ m2; 091/722-7621. 007-658796

007-659127

007-022813

RIJEKA, Strossmayerova, stan, 2 ulaza, lift, pogodan za stanovanje ili ordinaciju; 007-658541 091/143-1428. RIJEKA, centar, peterosoban stan, ured¯en, 2 sanitarna cˇvora, etazˇno centralno, vlasnisˇtvo; 091/280-7888. 007-658559 ROVINJ, stan, 85 m2, starija novogradnja, balkoni, pogled na more, vlasnisˇtvo; 099/517007-659366 8866. ROVINJ, jednosoban stan, 52 m2, novogradnja, namjesˇten, pripadajuc´e spremisˇte; 007-660857 091/527-7165. SELCE, jednosobni apartman, sa parkiralisˇnim mjestom, nova gradnja, uredni papiri, opremljen, 50 m od 007-658956 mora; 099/824-9216. SENJ, dvosoban stan, 44 m2, u zgradi, mir, zelenilo, blizina mora; 098/586-586. 007-658914

SLAVONSKI BROD, stan, 48 m2, ili zamjena uz nadoplatu; 098/799-220, 098/353-323. 007-660983

SPINCˇIC´I, etazˇa, 124 m2, agencije iskljucˇene; 091/570007-661133 3458. SPINCˇIC´I, 2 etazˇe, okuc´nica 700 m2, garazˇa 30 m2, mirno; 007-660278 091/348-7068. SPLIT, apartman, blizina mora, zˇenskim osobama; 007-658663 091/769-1530. SRDOCˇI, jednosoban s db, 40 m2, 1. kat, kuhinja, blagovaona, balkon; 091/564007-661121 4819. SRDOCˇI, trosoban s db, 125 m2, etazˇno grijanje, novija gradnja, garazˇa, 135.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/555-9620, www.dogmanekretnine.com ID28358. 111-009660

SRDOCˇI, jednosoban s db, 40 m2, 1. kat, novogradnja, balkon, lijepa lokacija, nikad useljen, 63.500 EUR (476.885 kn); 051/341-080, 051/341081, www.dogma-nekretni111-009563 ne.com ID28890. SRDOCˇI, centar, dvosoban s db, 67 m2, 3. kat, kompletno ured¯en, 89.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/255-312, www.dogma-nekretnine.111-009620 com. SRDOCˇI, centar, dvosoban s db, 65 m2, cˇetverokatnica, lod¯a, odrzˇavan, odlicˇan raspored, 83.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, www.dogma-nekretnine.com 111-009209 ID28562. SRDOCˇI, dvoetazˇan/dvosoban s db, 83 m2, moderan, vrhunski ured¯en, garazˇa, novija gradnja, 140.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/ 341-080, 051/341-081, www.dogma-nekretnine.com 111-009343 ID28358. SRDOCˇI, dvosoban s db, 67 m2, 4. kat, dobra lokacija, pogled na Opatiju; 091/189007-661619 8620. SRDOCˇI, dvosoban s db, 71.68 m2, 2 balkona, fantasticˇan pogled, oko 3.000 LPa u cijeni, 104.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/552164, www.dogma-nekretni111-009912 ne.com ID24760. SRDOCˇI, jednosoban s db, 40 m2, svijetao, suncˇan, blizina svih sadrzˇaja, 66.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/330-3866, www.dogma-

nekretnine.com ID28631. 111-009831

SUSˇAK, Strossmayerova ulica, dvosoban s db, 58 m2, 2 balkona, uredan i odrzˇavan, odlicˇna zgrada, 75.000 EUR (562.500 kn); 051/333-407, 051/341-081, www.dogma-nekretnine.com ID29130. 111-009811 SUSˇAK, jednosoban klasicˇan, 28 m2, 1. kat, manja zgrada, parking, 29.500 EUR (protuvrijednost kn); 051/341080, wwww.dogma-nekretnine.com ID29163. 111-009863 SUSˇAK, trosoban stan, 95 m2, ured¯en kao stomatolosˇka ordinacija, 105.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341080, www.dogma-nekretnine.com ID27082. 111-009959 SˇKURINJE, jednosoban stan, 40.17 m2, uredan, 3. kat, blizina svih sadrzˇaja, 52.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/189-0963, www.dogma-nekretnine.com ID28792. 111-009943 SˇKURINJE, jednosoban s db, 40 m2, uredan, dobra zgrada, blizina fakulteta, hitno, 52.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/281-1071, www.dogma-nekretnine.com ID28792. 111-009930 SˇKURINJE, trosoban s db, 76 m2, lod¯a, lijep pogled, suncˇan, odvojen sanitarni cˇvor, 90.000 EUR (675.000 kn); 051/341-081, 051/341080, www.dogma-nekretnine.com ID22049. 111-009812 SˇKURINJE, jednosoban stan, 40 m2, cˇetverokatnica, odrzˇavano, 52.000 EUR (413.050 kn); 051/341-080, Dogma nekretnine ID28792. 111-009594

SˇKURINJE, dvosoban stan, 54 m2, uredan i odrzˇavan, blizina sadrzˇaja, 58.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/9579996, 091/887-9220, www.dogma-nekretnine.com ID29007. 111-009600 SˇKURINJE, dvosoban stan, 54 m2, balkon, komforan, odrzˇavan, dobra zgrada, nova fasada i krov, 58.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-080, www.dogmanekretnine.comID29007. 111-009716

SˇKURINJE, jednosoban s db, 54 m2, balkon, jug, namjesˇten, novi krov, fasada, 55.000 EUR; 098/921-7041.

TRSAT, trosoban s db, 68 m2, pogled na more; 098/ 007-658880 981-5655. TRSAT, stan, 43 m2, pogodan zaiznajmljivanje, spusˇtena cijena; 092/168-0142, 051/277-401, www.opatijanekretnine.info ID800-428. 007-022917

TRSAT, stanovi, novogradnja, za kupce koji zˇele komfor, kvalitetu, moderan dizajn, lijepu lokaciju; 051/333-407, 051/341-081, www.dogma111-009364 nekretnine.com. TRSAT, dvosoban s db, 95.40 m2, 2. kat, jedinstvena lokacija, lijepo ured¯en, komforan, balkon, garazˇa, 185.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, 051/341081, www.dogma-nekretni111-009385 ne.com ID28663. TRSAT, trosoban s db, okuc´nica, lijepa ulica, panoramski pogled, garazˇa, cijena na upit; 098/191-4201, Dogma 111-009599 nekretnine. TRSAT, S. Krautzeka, trosoban klasicˇan, 88 m2, lijepa lokacija, vlasnisˇtvo; 095/5161641, www.dogma-nekretni111-009685 ne.com ID28928. TRSAT, trosoban s db, 110 m2, novogradnja, duplex+krovna terasa, vrhunska gradnja i visoki nivo ured¯enja, 3 parkirna mjesta u garazˇi; 051/341-081, www.dogma111-009330 nekretnine.com. TRSAT, jednosoban s db, 54 m2, novogradnja, velika terasa, blizina Kampusa, vlastito parking mjesto u garazˇi; 051/341-081, 051/330-065, www.dogma-nekretnine.111-009332 com. TRSAT, Sˇetalisˇte J. Rakovca, dvosoban s db, 68 m2, 2. kat, 120.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/189-0963, www.dogma-nekretnine.111-009878 com. TRSAT, J. Rakovca, stan, 68 m2, 2. kat/5, panoramski pogled; 098/191-4201, Dogma 111-009918 nekretnine ID29290. TRSAT, trosoban klasicˇan, 65 m2, 1. kat, balkon, odlicˇna lokacija, vlasnisˇtvo; 091/5438250, www.dogma-nekretni111-009960 ne.com ID29285. TRSAT, Vojak, dvosoban s db, vlasnisˇtvo, 67.40 m2, balkon, centralno, plin, 3. kat, 98.000 EUR, mozˇe i zamjena; 091/764-4103.

007-660032

007-661368

SˇKURINJE, dvosoban s db, 72 m2, adaptiran, balkon, 481.000 kn (65.000 EUR); 051/227-733, 099/219-6353, 007-022690 www.vsp.hr ID 8066. SˇKURINJE, jednosoban stan, 37 m2, visina 2. kata, juzˇno orjentiran, balkon, pogled, 390.000 kn (52.000 EUR); 051/227-733, 099/ 219-6353, www.vsp.hr ID11467. 007-021972 SˇKURINJE N.N., dvosoban s db, 64 m2, cˇetverokatnica, lod¯a, 75.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, Dogma nekretnine ID28901.

TRSAT, trosoban s db, u naravi etazˇa, ured¯ena okuc´nica, dobra lokacija, 150.000 007-661322 EUR; 098/184-9327.

111-009575

SˇKURINJE NN, trosoban stan, 76 m2, prekrasan pogled na more, 88.000 EUR; 091/250-6349. 007-660593 SˇKURINJE NN, jednosoban stan, 30 m2, lod¯a, pogled na Kvarner, potpuno adaptiran; 051/227-733, 098/501-044, www.vsp.hr ID10854. 007-021790 SˇKURINJE NN, dvosoban s db, 64 m2, pogled, namjesˇtaj u cijeni, uredan, 535.000 kn (71.000 EUR); 051/227-733, 098/501-044, www.vsp.hr, ID11834. 007-022833 SˇKURINJE NN, stan, 72 m2; 007-659415 091/148-0229.

TRSAT, dvosoban stan; 098/ 007-661419 559-413. TRSAT, etazˇa/trosoban s db, 1. kat, 140.000 EUR, ili zamjena za manji; 092/155007-661315 5989. TURNIC´, jednosoban s db, jug, lod¯a, pogled panorama, lift, nije neboder, 55.000 EUR (protuvrijednost kn), prilika; 091/254-1593, www.dogma111-009901 nekretnine.com. TURNIC´, dvosoban s db, 76.76 m2, komforan, veliki balkon, pogled, centralno grijanje, 75.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/330-065, www.dogma-nekretnine.com 111-009891 ID27107. TURNIC´, jednosoban stan, 33 m2, okuc´nica, pogled na more, male rezˇije, 38.000 EUR (285.000 kn); 091/3303866, www.dogma-nekretni111-009875 ne.com ID29209. TURNIC´, etazˇa/dvosobans db, 86.87 m2, 1. kat, balkon, parking, pravomoc´na dozvola za nadogradnju kata, 93.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/969-2958, www.dogma-

nekretnine.com ID28551. 111-009852

TURNIC´, stan, 33 m2, 1. kat, jug, nova fasada, zapocˇeta adaptacija, vlasnisˇtvo, hitno, 34.990 EUR (protuvrijednost kn); 091/250-5787, www.dogma-nekretnine.com 111-009763 ID28315. TURNIC´, jednosoban stan, 33 m2, jug, balkon, pogled, 45.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, www.dogma-nekretnine.com 111-009837 ID26653. TURNIC´, jednosoban stan, 35 m2, centralno, 45.000 EUR, moguc´a zamjena za manji stan; 091/726-3502. 007-661613

TURNIC´, dvosoban s db, 60 m2, peterokatnica, balkon, lijep, panoramski pogled, mirna ulica, 72.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341081, www.dogma-nekretni111-009698 ne.com ID28919. TURNIC´, jednosoban s db, 43 m2, 1. kat, jug, vlasnisˇtvo, 57.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/330-3866, www.dogma-nekretnine.com 111-009669 ID29021. TURNIC´, A.K.Rika, dvosoban s db, peterokatnica, balkon, pogled, parking, kvalitetna mikrolokacija, 72.100 EUR (protuvrijednost kn); 091/ 641-2892, www.dogma-nekretnine.com ID28927. 111-009628 TURNIC´, jednosoban klasicˇan, 33 m2, u prizemlju, terasa, 42.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/191-4201, www.dogma-nekretnine.111-009603 com. TURNIC´, dovosoban s db, 86 m2, u samostojec´oj kuc´i, 1. kat, etazˇirano, vlasnisˇtvo, parking, vrt, projekt za nadogradnju, 95.546 EUR; 098/ 007-660575 449-936. TURNIC´, jednosoban stan, 33 m2, ograd¯ena terasa, hitno zbog preseljenja, mozˇe zamjena za Pulu, 300.000 kn (40.000 EUR); 051/227-733, 099/219-6353, www.vsp.hr 007-022802 ID11934. TURNIC´, dvosoban s db, 62 m2, jug, lod¯a, lijep raspored, 570.000 kn (76.000 EUR); 051/227-733, 099/219-6354, www.vsp.hr ID11819. 007-022539 TURNIC´, jednosoban stan, 33.5 m2, terasa, dva ulaza, mirna lokacija, mozˇe i zamjena za stan Puli; 051/644007-659345 883, 091/753-9726. TURNIC´, dvosoban s db, 60 m2, peterokatnica, agencije iskljucˇene; 051/403-717. 007-659390

TURNIC´, jednosoban stan, osobana bez djece, 1400 kn+rezˇije 2 mj. unaprijed; 007-659725 051/630-268. UMAG, dvosoban stan, 70 m2, kompletno namjesˇten, lod¯a, spremisˇte, parking, novogradnja, blizina mora; 091/ 007-658962 540-8226. VEZˇICA, dvosoban s db, 50 m2, visina 1. kata, juzˇna orijentacija, dobra zgrada; 051/227-233, 098/501-044, www.vsp.hr ID 11833. 007-022691 VEZˇICA, stan, udaljen 1.500 m od fakulteta na Krimeji; 007-658644 099/235-0858. VEZˇICA, garsonijera, novogradnja, otvoren pogled na more, odlicˇna investicija, hitno; 51.500 EUR (386.250 kn); 091/170-4654, www.dogma-nekretnine.111-009787 com. VEZˇICA, jednosoban s db, 32 m2, kompletno ured¯en i adaptiran, nova kupaonica, kuhinja i keramika, sve u cijeni, 55.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/254-1593,

www.dogma-nekretnine.com. 111-009902 VEZˇICA, jednosoban stan, 29 m2, juzˇno orijentiran, pogled na more, vlasnisˇtvo, hitno, 47.000 EUR (352.500 kn); 098/191-4201, Dogma nekretnine. 111-009917 VEZˇICA D., dvosoban s db, 67 m2, visoko prizemlje, kamin, 98.000 EUR (735.000 kn); 098/552-164, www.dogma-nekretnine.com ID29211. 111-009910 VEZˇICA D., D. Gervaisa, trosoban s db, 68 m2, juzˇni, 2. kat, 98.000 EUR (protuvrijednost kn), novo; 095/5161641, www.dogma-nekretnine.com ID29264. 111-009941 VEZˇICA D., dvosoban s db, 71 m2, novogradnja, terasa u zelenilu, 115.000 EUR (862.500 kn); 051/341-080, www.dogma-nekretnine.com. 111-009947 VEZˇICA D., dvosoban stan, 49 m2, balkon, peterokatnica, suncˇan i uredan, 69.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/330065, www.dogma-nekretnine.com ID28813. 111-009866 VEZˇICA D., dvosoban s db, 71 m2, nova zgrada sa 4 stana, mirna lokacija, rijetkost, 115.000 EUR (862.500 kn); 051/333-407, www.dogma-nekretnine.comID29204. 111-009892 VEZˇICA D., dvosoban s db, 59 m2, kvalitetan klima ured¯aj u cijeni, 80.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-080, www.dogma-nekretnine.com ID28763. 111-009405 VEZˇICA D., jednosoban stan; 095/591-4967. 007-659800 VEZˇICA D., jednosoban klasicˇan, 30 m2, jug, pogled, male rezˇije, 437.000 kn (59.000 EUR); 051/227-733, 098/364-783, www.vsp.hr ID11993. 007-022878 VEZˇICA G., stan; 091/8937022. 007-658700 VEZˇICA G., dvosoban s db, 68 m2, nizˇi kat, lift, pogled, blizina svih sadrzˇaja; 091/ 934-3488, www.dogma-nekretnine.com. 111-009630 VEZˇICA G., dvosoban s db, 75.12 m2, 2. kat, jug, pogled, lift, nema centralno grijanje, snizˇeno, 93.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/555-9620, www.dogma-nekretnine.com ID28793. 111-009662 VEZˇICA G., dvosoban s db, 68 m2, nizˇi kat, lift, pogled, blizina svih sadrzˇaja; 091/ 934-3488, www.dogma-nekretnine.com. 111-009688 VEZˇICA G., dvosoban s db, 61 m2, cˇetverokatnica, nova fasada, ured¯en, lod¯a, panoramski pogled, 77.500 EUR (protuvrijednost kn); 051/333407, www.dogma-nekretnine.com ID23431. 111-009185 VEZˇICA G., jednosoban stan, 37 m2, pogled na more, djelomicˇno adaptiran, 46.000 EUR (protuvrijednost kn); 095/849-7660, www.dogmanekretnine.com. 111-009884 VEZˇICA G., dvosoban klasicˇan, 50 m2, nizˇi kat, centralno grijanje, odlicˇan raspored, 63.000 EUR (477.000 kn); 051/341-080, 051/341-081, www.dogma-nekretnine.com ID29066. 111-009780 VEZˇICA G., jednosoban s db, 42 m2, 6. kat, hitno, 62.000 EUR (465.000 kn)+otkup; 098/969-2958, www.dogmanekretnine.com ID29128. 111-009791

VEZˇICA G., jednosoban stan (jednosoban s db), 33 m2 (u naravi visˇe), centralno grijanje, cˇetverokatnica, hitno, 46.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-080,


UTORAK, 17. srpnja 2012.

13


14

UTORAK, 17. srpnja 2012.

www.dogma-nekretnine.com ID29242. 111-009950 VEZˇICA G., dvosoban s db, 60 m2, prizemlje, terasa, vrt, 71.900 EUR (539.250 kn); 098/255-312, www.dogmanekretnine.com. 111-009945 VEZˇICA G., jednosoban s db, 33 m2 (u naravi 45 m2), centralno grijanje, blizina sadrzˇaja, uredan, vlasnisˇtvo, 46.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/281-1071, www.dogma-nekretnine.com ID29242. 111-009931 VEZˇICA G., stan, 80 m2, 11. kat, mozˇe i zamjena za kuc´icu s vrtom na otocima; 091/7824381. 007-661103 VISˇKOVO, jednosoban s db, 41 m2, parking, balkon, terasa, dio vrta; 098/9235834. 007-660855 VISˇKOVO, jednosoban s db, 51 m2, balkon, otvoren pogled, snizˇena cijena, 65.000 EUR (487.500 kn); 099/3200007, www.smart-invest.hr. 007-022884

VISˇKOVO, dvosoban s db, 75 m2, odlicˇnanovogradnja, balkon, pogled, 40m2 okuc´nice, useljivo, 74.000 EUR (555.000 kn); 095/223-3200, 051/277-401, www.opatijanekretnine.info ID200-. 007-022912 VIZˇNJAN, apartman, 53 m2, novogradnja, 60.000 EUR; 098/527-663. 007-658588 VOJAK, dvosoban s db, 68 m2, centralno, balkon, parking, blizina Kampusa, 400 EUR/mj.+rezˇije; 091/5066144. 007-659156 VOJAK, dvosoban s db, vlasnisˇtvo, 2 kat, centralno, balkon, plin, blizina kampusa, pogled, 100.000 EUR;. 007-659161 VOJAK, dvosoban s db, 68 m2, centralno, balkon, parking, nizˇi kat, blizina Kampusa; 095/591-4888. 007-661138 VOJAK, stan, 56 m2, 1. kat, 85.000 EUR; 092/275-9437.

mjesˇten, useljiv, ili iznajmljivanje; 01/485-6726. 007-658723 ZAGREB, dvosoban stan, 54 m2, 5. kat, osmerokatnica, predio studentskog doma, 70.000 EUR; 01/888-5861, 007-658411 091/404-0366. ZAGREB, blizina Kvatric´a, dvosoban s db, 66 m2, prizemlje, etazˇno grijanje, klima, terasa, vlasnisˇtvo; 098/900007-658767 7277. ZAGREB strogi centar, stan, 140 m2, namjesˇten, 3.250 EUR/m2, ili visˇe apartmana/ auto pod racˇun; 095/521007-661031 8636. ZAGREB, Precˇko, centar, stan, 36 m2, 55.000 EUR; 007-661034 095/521-8636. ZAMET, dvosoban klasicˇan, 60 m2, dobra lokacija, 70.000 EUR (protuvrijednost kn)+otkup; 098/957-9996, 091/8879220, www.dogma-nekretni111-009850 ne.com ID28754. ZAMET, dvosoban s db, 59 m2, dobar raspored, balkon, pogled na more, centralno grijanje, lijepo okruzˇenje, 70.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-080, www.dogma-nekretnine.co111-009869 mID28754. ZAMET, jednosobani s db/ dvosobani s db/trosobani s db, i garsonjere, useljivi novogradnja, lift, centralno etazˇno, uporabna dozvola, pogledajte; 091/566-5768, www.dogma-nekretnine.111-009818 com. ZAMET, dvosoban s db, novogradnja, odlicˇan raspored, centralno, garazˇa, otvoren pogled, prilagod¯eno i za invalide; 091/170-4654, www.dogma-nekretnine.com 111-009788 ID28689. ZAMET, donji, stan, 70 m2, garazˇa 21 m2, dobra zgrada, blizina svih sadrzˇaja, hitno; 091/281-1071, www.dogmanekretnine.com ID28792. 111-009929

007-661309

VOJAK, Radic´eva, trosoban klasicˇan, 72 m2, 1. kat, jug, balkon, otvoren pogled, povoljno; 091/543-8250 www.dogma-nekretnine.com ID28955. 111-009961 VOJAK, trosoban s db, 80 m2, 2 balkona, pogled na more, peterokatnica, parking, 124.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/330-065, www.dogma-nekretnine.com ID27844. 111-009840 VOJAK, D.Sˇc´itara, dvosoban s db, 68 m2, lijep raspored, velika lod¯a, pogled na more, 85.000 EUR (637.500 kn); 091/250-5787, www.dogmanekretnine.com ID28981. 111-009728

VOLOSKO, dvosoban s db, 94 m2, u vili na samom moru, kompletno adaptiran, artisticˇno ured¯en, rijetkost; 051/ 330-065, Dogma nekretnine ID28888. 111-009586 VOLOSKO, dvosoban s db, 72 m2, stara jezgra, blizu mora, 115.000 EUR (862.500 kn); 091/250-5787, www.dogma-nekretnine.com ID17436. 111-009853 ZADAR, Bili Brig, stan, 36 m2, namjesˇten, klima, grijanje, vlasnisˇtvo, ili zamjena za kuc´u u Zadru uz nadoplatu; 098/246-459. 007-659918 ZADAR, centar, stan, 50 m2, pogodno za turizam; 091/ 521-7165. 007-022683 ZAGREB, Samobor, dvoetazˇan/trosoban stan, 94 m2, u urbanoj vili, 2005. g. izgradnje, 125.000 EUR; 098/357726. 007-658587 ZAGREB, centar, jednosoban klasicˇan, 41 m2, 2. kat, etazˇno plinsko grijanje, na-

ZAMET, stan, 41 m2, novogradnja, etazˇno centralno na plin, parking, pogled, balkon, 62.000 EUR (protuvrijednost kn), hitno; 091/254-1593, www.dogma-nekretnine.111-009922 com. ZAMET, stan, 90 m2, 1. kat u obiteljskoj kuc´i, 2 balkona, pogled na more; 095/900007-658685 0858. ZAMET, dvosoban s db, 80 m2, 2. kat, lift, konforan, novogradnja, plinsko centralno grijanje, veliki balkon, pogled na more, 134.000 EUR (1.005,000 kn); 099/ 320-0007, www.smart-in007-022886 vest.hr. ZAMET, trosoban s db, 98 m2, novija gradnja, balkon, pogled, parking, atraktivno, 767.000 kn (103.000 EUR); 051/227-733, 098/264-783, www.vsp.hr ID10141. 007-022801 ZAMET, jednosoban stan, 54 m2, terasa 20 m2, novogradnja, blizina autobusne sta007-022149 nice; 099/862-1109. ZENICA, centar, stan, 77 m2, ili zamjena za stan u Rijeci; 007-658835 098/950-3568.

kupnja

agencije iskljucˇene; 091/7838315. 007-659924 SUSˇAK, Trsat, Paris, Krimeja, Bulevard, manji stan; 098/ 007-661037 326-734. TRSAT-Vezˇica, jednosoban stan, do 50 m2, isplata u gotovini, agencije iskljucˇene; 007-661117 091/720-8424.

007-658507

RIJEKA i okolica, stan ili dio 007-661420 stana; 098/559-413. RIJEKA, istok, stan, do 50 m2, do 1. kata, gotovinsko plac´anje, agencije iskljucˇene; 007-661072 091/909-4821. RIJEKA, uzˇi centar, jednosoban s db, do 62.000 EUR,

fakulteta;

091/253007-660266

BANDEROVO, dvosoban stan, 50 m2, novo namjesˇten, blizina medicinskog i tehnicˇkog fakulteta; 051/226-154, 098/943-3572. 007-660954 BANDEROVO, stan, paru ili studentima; 095/833-6496. 007-661513

zamjena BULEVARD, dvosoban s db, 1. kat, za vec´i stan ili etazˇu 007-661317 kuc´e; 092/155-5989. JOSIPDOL, stan, 40 m2, blizu Ogulina, kompletno namjesˇten, ured¯en, za manji stan, na podrucˇju Rijeke do Novog Vinodolskog; 091/ 007-658804 503-6746. KRNJEVO NN, trosoban s db, 86 m2, prizemlje, vrt, agencije iskljucˇene, ili mijenjam za manji stan uz nadoplatu; 095/905-8682. 007-660679 OPATIJA, Punta Kolova, stan, 95 m2, ured¯en, 2. kat, za manji stan (do 50 m2) u Opatiji, sa nadoplatom; 091/ 580-9171, 051/711-535. 007-658999

OPATIJA, Punta Kolova, stan, 95 m2, blizu mora, ured¯en, balkon sa pogledom, 2. kat, za 2 manja stana u Opatiji; 091/580-9171, 051/ 007-659000 711-535. OPATIJA, Punta Kolova i Slatina, dva stana, 95 i 34 m2, blizina mora, za kuc´u s okuc´nicom na opatijskoj rivijeri; 091/580-9171, 051/711007-658994 535. PULA, jednosoban stan, 44 m2, novija gradnja, 3. kat, pvc stolarija, protuprovalna vrata, klima, parking, za stan u Rijeci; 095/509-5540. 007-022236 RIJEKA, dva stana za samostojec´u kuc´u u blizini Rijeke; 007-661388 098/912-4971. TURNIC´, stan, 22 m2, u najmu grada Rijeke, za stan na istocˇnom dijelu grada; 007-658861 095/197-5004. TURNIC´, dvosoban s db, 60 m2, 2. kat, peterokatnica, agencije isklucˇene, zamjena za manji stan uz nadoplatu; 007-659391 051/403-717. ZAGREB, Sesvete, stan 76 m2, komforan, balkon, parking, vrt, za adekvatan u centru Zagreba ili na moru, uz nadoplatu; 098/799-220, 007-660979 098/353-323. ZAGREB, apartman, 48 m2, 2. kat, novo za dvosoban apartman oko Rovinja; 091/ 007-660945 511-7224. ZAGREB, dvosoban stan, 65 m2, 2. kat, obnovljeno za trosoban apartman oko Rovi007-660925 nja; 01/667-2186.

iznajmljivanje BAKAR, 2 garsonijere, namjesˇtene, po 1.200 kn/mj.+ rezˇije; 00387/65/376-308. 007-661152

BAKAR, trosoban stan, 75 m2, 1. red do mora, kompletno namjesˇten; 098/923007-660042 5241. BAKAR, stanovi, 33 i 52 m2, namjesˇteni; 092/130-6794. 007-658322

RIJEKA ili blizˇa okolica, garsonijera, jednosoban stan ili manju kuc´u, kupujem, nije agencija; 092/292-8009.

skog 3634.

BANDEROVO, 2 apartmana, moderno ured¯eni, upotreba zajednicˇkih sanitarija i kuhinje, klimatizirani, centralno, za dvije studentice medicine (1. ili 2. godina); 091/677007-658641 0755.

BARBARIGA, studio/apartman, klima, tv, za 3-4 osobe, 40 EUR/noc´; 091/769-5926.

CENTAR, jednosoban s db, 40 m2, klima, grijanje na termo pec´, pogodan za studente, parove, tvrtke, 300 EUR/mj.+rezˇije; 098/298-612, 007-660102 052/681-625. CENTAR, jednosoban stan, novo adaptiran, namjesˇten, klima, TV, perilica, na duzˇe vrijeme, 2.100 kn/mj.+rezˇije+007-661167 polog; 098/539-533.

007-658864

CENTAR, garsonijera, ured¯ena, opremljena; 091/559007-658558 0355.

BELVEDER soba, s mini kuhinjom, vlastita kupaonica, flat internet, musˇkom studentu, nepusˇacˇu; 051/553123, 098/464-607. 007-659126

CENTAR, u velik namjesˇten stan primam cimera/icu, vlastita soba, centralno, blizina fakulteta i autobusne stanice; 007-658560 091/280-7888.

BELVEDER, jednokrevetna soba, flat internet, musˇkom studentu, nepusˇacˇu; 051/ 553-123, 098/464-607. 007-659125

CENTAR, trosoban stan, 80 m2, polukat, terasa, centralno na struju, klima, kraj Pomorskog fakulteta, pogodno i za 007-022829 urede; 098/723-966.

BELVEDER, stan, 90 m2, u privatnoj kuc´i, prizemlje, studenticama ili ucˇenicama, 300 EUR/mj.; 098/227-269. 007-658652 BELVEDER, jednosoban stan, namjesˇten, na duzˇe vrijeme; 051/227-552. 007-658606 BELVEDER, Brajda, stan, sa povremenim cimerom, 1.100 kn+fiksne rezˇije; 092/2812896. 007-661022 BELVEDER, dvosoban stan, cimericu trazˇi studentica medicine; 099/749-1503. 007-660271 BELVEDER, garsonjera, 28 m2, uredna, klima, blizina svih sadrzˇaja, studentu ili radniku; 091/500-9784. 007-659971 BELVEDER, jednosoban stan; 098/972-4580. 007-660024 BRAJDA, Mosˇe Albaharija, dvosoban s db, 87 m2, iznad fakulteta, (na fiksni telefon nazvati poslije 17 h); 098/ 468-783, 051/254-391. 007-660974 BRAJDA, garsonijera, 24 m2, namjesˇtena, blizina pomorskog fakulteta, 2.000 EUR 2 mj. unaprijed + rezˇije; 051/ 217-260. 007-661170 BRAJDA, jednosoban stan, adaptiran, namjesˇten, klima, blizina svih sadrzˇaja, pogodno za studente; 095/5244955. 007-661163 BRAJDA, jednosoban s db, 3. kat, namjesˇten, 290 EUR/ mj., (protuvrijednost kn)+rezˇije; 098/969-2958, www.dogma-nekretnine.com ID1777. 111-009608 BRAJDA, stan, 57 m2, blizina fakulteta, mirna lokacija, parking sa rampom, 400 EUR/ mj.; 095/903-0834. 007-658672 BRAJDA, jednosoban stan, 27 m2, blizina Medicinskog fakulteta, studentima, agencije iskljucˇene; 091/7208424. 007-658278 BRASˇC´INE, garsonijera, 25 m2, samostojec´a, 1.200 kn/ mj.+rezˇije; 098/902-5271. 007-660719

BREGI, stan, 45 m2, kompletno opremljen, tv, perilica, osiguran parking, na duzˇe vrijeme, 1.800 kn/mj.+rezˇije; 098/176-6826. 007-660587 BRESTOVICE, jednosoban klasicˇan, parking, za 3-4 radnika; 051/223-030. 007-661116 BRIBIR, garsonjera, 20 m2, tv, centralno, mirno, osiguran parking, pogodno za jednu osobu, od 30.06.2012., 150 EUR/mj.; 051/248-107, 098/ 133-0267. 007-661530 BULEVARD, blizina kampusa, dvosoban stan; 098/ 902-5201. 007-660562

CENTAR, strogi, stan, namjesˇten, manji, dvokrevetna soba, na duzˇe vrijeme, firmi ili poslovnoj osobi; 098/182007-659377 1300. CENTAR, stan, trokrevetna soba, studentima; 098/182007-659378 1300. CENTAR, 108.

stan;

051/213007-659337

CRIKVENICA, stan, 40 m2, kompletno namjesˇteno, novo, 1. red do mora, od 01.05., plac´anje god. dana unaprijed, 380 EUR/mj.; 098/496-216. 007-022366

CRIKVENICA, centar, trosoban stan, na duzˇe vrijeme; 007-659875 099/693-2302. CRIKVENICA, centar, trosoban stan, na duzˇe vrijeme; 007-659877 099/693-2302. CˇAVLE, garsonijera, namjesˇtena, opremljena, balkon; 007-660036 098/174-0657. CˇAVLE, stan, 100 m2, u privatnoj kuc´i, mlad¯oj obitelji, moguc´a prodaja, agencije ukljucˇene, vlasnici u inozemstvu; 00491/72/734-2407. 007-660524

CˇAVLE, stan, manji, 26 m2, poseban ulaz, struja, bracˇnom paru; 051/259-874. 007-659591

CˇERVAR PORAT, apartman , 30 m2, plus terasa 17 m2, prizemlje, 200 m od mora, od 60 EUR na dan za max 4 osobe; 091/737-6326. 007-660105 CˇIKOVIC´I, glavna cesta, stan, 65 m2, namjesˇten, novogradnja, 300 EUR/mj.+re007-658269 zˇije; 051/224-348.

913-2173, 051/761-039. 007-660471

DRENOVA D., jednosoban stan, blizina dvije autobusne 007-659204 linije; 099/673-5828. HOSTI, stan, 90 m2, u privatnoj kuc´i, namjesˇten, 300 EUR/mj.+polog; 091/5736127. 007-658406 HOSTI, dvosoban s db, 70 007-660688 m2; 098/985-6497. ICˇIC´I, stan, za studente; 099/ 007-661261 216-7077. ICˇIC´I, stanovi, 150, 75 i 60 m2, namjesˇteni, sat/tv, centralno, parking, pogled na more, pojedinacˇno ili kompletnu vilu; 091/524-3020. 003-002053

ICˇIC´I, jednosoban s db, balkon, 300 m od autobusne stanice, marketa i plazˇe, od 1.10.2012.-31.5.2013.; 051/ 415-270, 098/969-5425. 003-002031

ICˇIC´I, dvosoban stan, blizina fakulteta, za 2 studenta/ice; 051/704-385. 007-022827 IKA, dvosoban stan, 45 m2, kuhinja, za dva studenta-ice, blizina fakulteta; 098/967003-002067 2235. IKA, 100 m od faksa, apartman za dvije studenta/ice; 098/405-190. 003-002096 IKA, stan, studentima, 100 m od fakulteta; 098/924-8633. 007-658351

IKA, apartmani, blizina Hoteljerskog fakulteta, studen007-658277 tima; 051/292-859. IKA, dvosoban s db, (dvokrevetne sobe), blizina fakulteta, od 1.10 do 15.06., kuhinja; 007-661508 095/558-4294. IKA, stan, studentima, blizina fakulteta; 099/216-9358. 007-661367

JURDANI, apartmani, radni007-658574 cima; 091/895-3624. JUSˇIC´I, stan, 50 m2, centralno; 091/234-5400. 007-658316 KANTRIDA, dvosoban s db, namjesˇten, studentima; 051/ 422-799, 098/942-3522. 007-658592

KANTRIDA, dvosoban s db; 091/549-6650. 007-658656 KANTRIDA, dvosoban s db, lod¯a, pogled na more, studentima, 300 EUR; 091/924007-659228 3414. KANTRIDA, jednoipolsoban stan, namjesˇten, prednost studentima; 091/136-6933. 007-659726

DELNICE, centar, stan; 091/ 007-660267 195-5151.

KANTRIDA, jednosoban stan, jug, klima, adsl; 091/ 547-0878. 007-659774

DRAMALJ, dvosoban stan, namjesˇten, velika terasa, pogled na more; 051/786-426.

KANTRIDA, stan; 091/6333122. 007-659712

004-120003

DRAMALJ, Kacˇjak, 2 stana, 100 m2, 2. i 3. kat, 150 m od mora, pogled na more, parking; 051/786-516, 091/888007-659493 4005. DRENOVA, garsonijera, namjesˇtena, grijanje, perilica 007-659110 rublja; 091/931-3037. DRENOVA, donja, trosoban stan, na mj. dana; 095/557007-658852 8177, 099/796-7297. DRENOVA, garsonijera, namjesˇtena, mladom paru ili samcima; 051/639-694. 007-658318 DRENOVA, donja, dvosoban stan, klima, plin, parking, na duzˇe vrijeme; 098/865-994. 007-658340

BANDEROVO, etazˇa kuc´e, terasa, vrt, sustanare trazˇim, vlastita soba, db, kuhinja, veranda; 091/780-9907. 007-659745

CENTAR, jednosoban klasicˇan, 42 m2, adpatiran, novonamjesˇten, 1.600 kn/mj.+rezˇije; 092/127-7422. 007-660568

DRENOVA, donja, garsonijera, namjesˇtena, u privatnoj kuc´i, poseban ulaz, uz malu pomoc´ oko okuc´nice; 098/ 007-658384 975-2428.

BANDEROVO, jednosoban stan, kompletno namjesˇten i opremljen, blizina Medicin-

CENTAR, jednosoban stan, namjesˇten, dvjema studenticama; 098/714-610. 007-660245

DRENOVA, trosoban s db, namjesˇten, studentima ili radnicima, 3.000 kn/mj.; 098/

KANTRIDA, stan, ured¯en, opremljen, studenticama, svaka ima svoju zasebnu 007-661320 sobu; 091/788-1382. KANTRIDA, dvosoban s db, 60 m2, namjesˇten, parking, klima, nepusˇacˇima; 091/929007-660613 4608, 091/522-3866. KANTRIDA, trosoban s db, namjesˇten, pogled, pogodan za obitelj ili studente; 098/ 959-1878. 007-659922 KASTAV, jednosoban stan, namjesˇten, centralno; 051/ 691-442. 007-659371 KASTAV, Rubesˇi, dvosoban s db, 56 m2, novogradnja, balkon, garazˇa, ostava, ured¯ena kupaonica, 2.500 kn/ mj.; 092/137-2614. 007-658771 KORZO, stan za p.p., 129 m2, 1.kat, lijepa lokacija; 091/566-5768, www.dogma111-009646 nekretnine.com. KOZALA, stan, lijep, namjesˇten, opremljen, moguc´e dogovoriti cˇisˇc´enje, centralno, panorama, useljiv, 400 EUR/


UTORAK, 17. srpnja 2012. mj., (3.000 kn); 091/1250770, www.dogma-nekretnine.com. 111-009638

namjesˇten, na duzˇe vrijeme, 190 EUR/mj.+rezˇije; 091/2093988. 007-658526

KOZALA, garsonijera, centralno; 099/414-1505. 007-661268

LOVRAN, apartman za 2- 3 osobe; 051/291-849, 099/ 229-1849. 007-661501

KOZALA, dvosoban stan, 59 m2, u obiteljskoj kuc´i, studenticama, na duzˇe vrijeme, zvati iza 15h; 051/423-229. 007-661236

KOZALA, trosoban s db, balkon, pogled na more, studentima, 300 EUR; 091/9243414. 007-659227 KOZALA, primam cimericu u stan, 60 m2, prizemlje s okuc´nicom, kompletno namjesˇten, blizina centra, 1.000 kn/mj.+rezˇije; 099/2123791. 007-659036 KOZALA, trosoban stan, radnicima; 051/513-892. 007-658422 KRALJEVICA, garsonijera, namjesˇtena, grijanje; 091/ 931-3037. 007-659104 KRALJEVICA, 948-7048.

stan;

098/ 007-659361

KRIMEJA, u dvosoban klasicˇan, novoured¯en, prima se cimerica, pogled na more; 091/214-5277. 007-659136 KRIMEJA, dvosoban s db, za 2 studenta ili srednjosˇkolca, blizina Susˇacˇke gimnazije, Medicinske sˇkole i kampusa, 2.700 kn/mj., (rezˇije ukljucˇene); 098/907-0215. 007-658953 KRIMEJA, dvosoban stan, studentima; 091/762-9524. 007-658931

KRIMEJA, stan, 150 m2; 091/423-4322. 007-022207 KRK, Kornic´, apartman, velika terasa, parking, rosˇtilj, pogled na more, mozˇe i radnicima; 099/698-1094. 007-658908 KRNJEVO, jednosoban stan, 55 m2, namjesˇten, potkrovlje zgrade, klima, opremljen, 300 EUR/mj.; 091/506-4077. 007-658760

KRNJEVO, dvosoban s db, namjesˇten, dvjema zaposlenim djevojkama, studenticama, od 01.08.; 091/5324779. 007-659266

LOVRAN, gornja ika, garso007-661523 njera; 091/200-5132. LOVRAN, dvosoban stan, za 2 ili 3 studenta, 200 m od fakulteta; 098/956-3580. 007-661525

LOVRAN, apartman, studentima, za sljedec´u sˇkolsku godinu; 098/906-2834. 007-661178 LOVRAN, garsonjera, studentima; 091/891-1782. 007-661067

LOVRAN, dvosoban stan, studentima; 091/922-3045. 007-660830

LOVRAN, dvosoban stan, studentima ili radnicima, dobra lokacija; 091/509-8118. LOVRAN, dvosoban stan, useljiv, 2.500 kn/mj.; 099/ 007-660532 749-9655. MARINIC´I, centar, dvosoban stan, namjesˇten; 091/6813650. 007-660178 MARTINKOVAC, dvosoban s db, lijepo i moderno namjesˇten, useljiv, 400 EUR/mj. (3.000 kn/mj.); 091/1250770, www.dogma-nekretnine.com. 111-009897 MATULJI, Mihotic´i, man; 091/276-8217.

apart007-661227

MATULJI, Mihotic´i, stan, 160 m2, namjesˇten, 091/276007-661228 8217. MATULJI, dvosoban stan, 300 m od centra; 092/150007-660609 5999. MATULJI, etazˇa, 300 m od centra, mozˇe i do 20 radnika; 007-660605 092/150-5999. MATULJI, trosoban stan, za 20 radnika; 092/150-5999. 007-660607

MATULJI, iznad, stan, nenamjesˇten; 091/501-8121. 007-658853

KRNJEVO NN, trosoban stan, 76 m2, 3. kat; 092/ 292-3499. 007-661454 KRNJEVO NN, stan, 57 m2, 1. kat, namjesˇten; 091/7901269. 007-659812

MRKOPALJ, apartman, na svjezˇem zraku; 098/903007-661220 9941.

KUKULJANOVO, blizina Industrijske zone, stan, sa upotrebom kuhinje i parkinga, za radnike; 091/125-955, 051/ 251-955. 007-661391

OPATIJA, Pobri, apartman, 60 m2; 091/905-8434. 007-660382

007-658858

LJUBLJANA, Bezˇigrad, stan, studenticama; 098/9055171. 007-659503 LOVRAN, stan, studentima; 091/529-6115. 007-658779 LOVRAN, centar, stari grad, stan, 1. kat, novoured¯en, perilica, sat/tv, pogled, suncˇan, mirno; 099/690-5005. 007-658938 LOVRAN, stari grad, garsonijera, ured¯ena, pogodna za 1 osobu, od 09/2012.; 091/ 736-6386. 003-120066 LOVRAN, centar, jednosoban stan, 50 m2; 098/606-932. 003-002017

LOVRAN, trosoban stan, u zgradi, 3. kat, pogled na more (od 15.06.); 098/246-753.

OPATIJA, cˇetverosoban stan, 120 m2, pomoc´ni skladisˇni prostor, pogled na more, 4 parkirna mjesta; 007-658635 091/510-2573. OPATIJA, Icˇic´i, dvosoban s velikim db-om, poseban ulaz, studentima; 091/768-9850. 007-658356

OPATIJA, Icˇic´i, garsonijera, studentima; 091/768-9850. 007-658357

OPATIJA, Zora, jednosoban s db, 54 m2, kompletno opremljen, 350 EUR/mj.+rezˇije, zvati u popodnevnim satima; 095/906-9446. 007-659942 OPATIJA, Bregi, jednosoban stan, 52 m2, balkon, pogled, od 1.9., 1.400 kn; 098/405190. 003-002097 OPATIJA, Bregi, trosoban stan, veliki dnevni boravak, dvije terase, balkon, 2 kupaone iznajmljujem od 15.9.; 098/405-190. 003-002098 OPATIJA, Kosovo, jednosoban s db, klima, perilica za rublje, na duzˇe vrijeme; 092/ 003-002016 236-9117. OPATIJA, centar, dvosoban stan, 1. kat, suncˇan, balkon, iskljucˇivo studentima, tijekom cijele godine; 099/595-1969.

007-658325

003-002018

LOVRAN, jednosoban s db, na duzˇe vrijeme; 098/9537837. 007-658714

OPATIJA, Nova cesta, jednosoban s db, namjesˇten, iznad Slatine; 091/567-9304. 003-002026

LOVRAN, u stan studentica prima cimericu za slijedec´u akademsku godinu; 098/9757006. 007-658589

OPATIJA, Pobri, apartman, 60 m2; 091/905-8434. 003-001993

LOVRAN, jednosoban stan,

003-002033

OPATIJA, centar, dvosoban stan, 75 m2; 091/163-8312.

stan, namjesˇten; 9960.

095/803007-660015

PODMURVICE, dvosoban stan, namjesˇten, blizina fakulteta i trgovine, paru ili studentima, 300 EUR; 091/9215931. 007-660577 PODMURVICE, dvosoban stan, namjesˇten, od 25.7. slobodan, na duzˇi period; 098/743-556. 007-660654 PODMURVICE, garsonijera, useljivo, nepusˇacˇima, 1.800 kn/mj.+struja, voda i polog; 091/573-8377. 007-658529 PODMURVICE, jednosoban stan; 098/192-9948. 007-659218

OPATIJA, Pobri, dvosoban stan, 80 m2, namjesˇten, na duzˇe vrijeme; 091/764-0639.

POTOK, dvosoban klasicˇan, 52 m2, 1. kat, za 2-3 studenta ili agencije; 091/529-0767.

007-658305

007-658794

OPATIJA, Pobri, garsonijera, 30 m2, namjesˇtena, balkon, parking, u novoj zgradi, blizina centra; 095/534-2956.

PRELUK, jednosoban stan, balkon, novoadaptiran, kompletno namjesˇten, parking, klima, 275 EUR/mj.; 095/ 197-5548. 007-658675

007-659809

MLAKA, dvosoban klasicˇan, namjesˇten, adaptiran, odgovornim i ozbiljnim osobama; 095/511-4386. 007-658671 MOSˇC´ENICˇKA DRAGA, blizina, dvosoban s db, namjesˇten, terasa, parking, prizemlje u kuc´ina duzˇe vrijeme mozˇe i radnicima (time shore); 051/293-202. 003-002091

KRNJEVO NN, stan, 51 m2, jug, namjesˇten, novoured¯en, klimatiziran, konforan, 300 EUR/mj.; 091/250-1922.

OPATIJA, centar, dvosoban stan, suncˇan, balkon na cestu, studentima ili ucˇenicima, tijekom cijele godine; 098/ 003-002052 175-4994.

007-658419

OPATIJA, dvosoban apartman, 45 m2, poslovnoj osobi, na duzˇe vrijeme; 098/330007-658844 527.

PULA, centar, jednosoban stan, 33 m2, namjesˇten, 270 EUR+rezˇije; 052/541-951.

OPATIJA, centar, stan, za 2 studenta; 098/935-1277.

PULAC, preko puta laboratorija, garsonijera, zˇenskoj osobi; 051/414-294. 007-022161 RASTOCˇINE, jednosoban s db, 50 m2, kompletno namjesˇten, od 01.08., na duzˇe vrijeme; 091/589-6265. 007-660750 RASTOCˇINE, dvosoban s db, 72 m2, centralno, kompletno namjesˇten, uredan, studentima; 098/984-1778. 007-659940 RASTOCˇINE, trosoban s db, namjesˇten, studenticama; 098/371-424. 007-661535 RESˇETARI, jednosoban klasicˇan, namjesˇten, 250 EUR/ 007-660844 mj.; 091/955-5894. RESˇETARI, dvosoban s db, 75 m2, namjesˇten, od 01.09.2012. g.; 098/298621. 007-658393 RESˇETARI, dvosoban s db, 64 m2, namjesˇten, pogled, blizina autobusne stanice, na duzˇe vrijeme; 098/259-900.

007-658921

OPATIJA, stan, 34 m2, ured¯en; 091/580-9171, 051/711007-658995 535. OPATIJA, centar, studio apartman, 35 m2, ured¯en, tv/sat, klima, parking; 091/ 580-9171, 051/711-535. 007-658996

OPATIJA Kosic´evo, jednosoban stan, od 01.09.12.; 091/ 007-659753 797-0775. PEC´INE, garsonijera, namjesˇtena; 051/334-737, 091/ 007-659934 515-7444. PEC´INE, dvosoban stan, 39 m2, novo namjesˇten, blizina autobusne stanice; 051/226007-660953 154, 098/943-3572. PEHLIN, garsonijera, centralno, u privatnoj kuc´i; 091/ 007-659906 536-4070. PEHLIN, dvosoban stan, preko ljeta (2 mj.); 091/536007-659907 4070. PEHLIN, Pletenci, dvosoban s db, u urbanoj vili, namjesˇten, centralno, 2. kat, novogradnja, pogled, poslovnih ljudima, strancima; 051/322007-660151 713, 099/285-0000. PEHLIN, dvosoban klasicˇan, obnovljen, u obiteljskoj kuc´i, s velikom terasom i vrtom, centralno, zaposlenom bracˇnom paru ili dvjema studenticama; 051/322-713, 099/ 007-660155 285-0000. PEHLIN, dvosoban stan, namjesˇten, centralno grijanje, blizu okretisˇta autobusa; 051/681-409, 091/573007-659589 3369.

007-658783

007-658803

RESˇETARI, stan, za 8 radnika; 098/199-2050. 007-659527 RIJEKA, stan, preko puta Ekonomskog fakulteta, studenticama; 091/794-5802. 007-659324

RIJEKA, dvosoban stan, blizina Pomorskog i Ekonomskog fakulteta; 098/9835002. 007-659773 RIJEKA, strogi centar, jednosoban stan, 30 m2, namjesˇten, 300 EUR/mj., plac´anje 3 mjeseca unaprijed; 091/7227621. 007-658797 RIJEKA, centar, dvosoban stan, dvjema studentima/ icama; 091/530-5201. 007-658761

PEHLIN, jednosoban stan, namjesˇten, centralno; 051/ 007-658701 269-236. PILEPIC´I, stan, bracˇnom 007-661197 paru; 091/233-2528.

RIJEKA, soba, sa kupaonicom, opremljena sa kuhinjskim mini blokom, za 2 studentice, nepusˇacˇice, 1.600 kn/mj. (rezˇije ukljucˇene); 098/ 369-641. 007-658884

PODMURVICE, stan, 35 m2, namjesˇteno, studentima, agencije iskljucˇene; 091/720007-661120 8424.

RIJEKA, jednosoban stan, uredan, mirna lokacija, blizina Guvernerove palacˇe; 091/ 768-7004. 007-658935

PODMURVICE, dvosoban s db, 56 m2, alu prozori, klima, blizina trgovacˇkog centra, Pravnog, Tehnicˇkog i Medicinskog fakulteta, dvjema studenticama; 091/547007-660894 5228.

RIJEKA, dvosoban s db, namjesˇten, 3-4 podstanara, blizina autobusnih linija i gradskih sadrazˇaja; 098/9404662. 007-658915

PODMURVICE, garsonijera, 30 m2, namjesˇtena, ozbiljnom paru ili studentima; 007-661424 051/218-256. PODMURVICE, dvosoban s db, namjesˇten, blizina trgovacˇkog centra; 051/260007-659856 094. PODMURVICE,

jednosoban

RIJEKA, dvosoban stan, 1 autobusna stanica do Pravnog fakulteta, 3 autobusne stanice do Tehnicˇkog fakulteta, Sveucˇilisˇta, 2 studenta/ ice; 051/269-092, 091/5739251. 007-658898

RIJEKA, Podmurvice, stan, 30 m2, dvijema studenticama, blizina fakulteta, useljiv odmah, 2.000 kn/mj.+rezˇije; 095/541-9707. 007-659231 RIJEKA, G. Duella, jednosoban klasicˇan, 46 m2, renoviran, centralno, klima, blizina fakulteta, studentima, 250 EUR+rezˇije; 091/576-7548. 007-659242

stan, uredan, namjesˇten, perilica, balkon, centralno, gradska linija, dvjema studenticama; 091/937-2952. 007-659813 RIJEKA, garsonjera, 20 m2, namjesˇtena, na liniji br. 6; 091/310-0166, 051/255180. 007-659845 RIJEKA, Turnic´, dvosoban stan, dvjema studenticama; 095/836-1856. 007-660095

RIJEKA, Laginjina ulica, dvosoban s db, s balkonom, pogled na more, 2.500 kn/ mj; 091/924-3414. 007-659202

RIJEKA, dvosoban stan, namjesˇten, blizina Novog lista, od 01. 08; 098/951-950.

RIJEKA, trosoban stan, studentima; 098/675-204. 007-659190

RUBESˇI, jednosoban s db, namjesˇten, uredan, veliki balkon, pogled, parking, zaposlenom paru; 095/815-2388.

RIJEKA, trosoban stan, namjesˇten, vrt, studentima; 091/ 390-1306. 007-659199 RIJEKA, ul. Katalinic´a, jednosoban stan, 250 EUR/mj., (plac´anje mjesecˇno unaprijed, depozit); 098/806-053. 007-659187 RIJEKA, jednosoban stan, uredan, blizina Pravnog fakulteta, studenticama; 095/8134787. 007-658354 RIJEKA, centar, trosoban stan, balkon, renoviran, 300 EUR/mj.; 098/318-373. 007-658327 RIJEKA, centar, trosoban stan, namjesˇten, balkon, klima, bezˇicˇni internet, od 01. 07.; 098/187-3899. 007-658683 RIJEKA, stan, adaptiran, namjesˇten, blizu Medicinskog fakulteta; 091/519-9317. 007-658640

RIJEKA, garsonijera, studentima/icama; 092/237-5600, 095/819-3059. 007-658643 RIJEKA, u stan prima se cimer/ica, blizina Pomorskog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta; 091/558-7466. 007-658568

RIJEKA, stanovi, razlicˇitih velicˇina, namjesˇten, (nije agencija); 091/155-0460. 007-022892 RIJEKA, manji stan, namjesˇten, poseban ulaz; 051/458130. 007-660890 RIJEKA, Kresˇimirova, garsonijera, 27 m2, 1. kat, namjesˇtena, klima, internet, useljiv, na duzˇe vrijeme, prednost nepusˇacˇima i zaposlenim osobama; 091/515-8180. 007-660964

RIJEKA, D. Gervaisa, stan, 32 m2, namjesˇten, klima, pogled na more; 051/251-874, 091/125-1874. 007-661137 RIJEKA, dvosoban s db i jednosoban s db, namjesˇteni, blizina Kampusa, 300 EUR/ mj.+ rezˇije; 099/521-9287. 007-661239

RIJEKA, u dvosoban s db prima se studentica k josˇ jednoj, blizina Medicinskog fakulteta 091/300-1075. 007-661546 RIJEKA, stan, 051/252-569.

radnicima; 007-661489

RIJEKA stan, dvijema studenticama, blizina Pomorskog i Ekonomskog fakulteta; 091/531-4359. 007-661623 RIJEKA, garsonjera, velika soba, kuhinja, kupaona, klima, dobra lokacija, dvojici studenata ili radniku; 091/ 500-9784. 007-659973 RIJEKA, garsonjera, adaptirana, velika soba, kuhinja, kupaona, klima, za ljetovanje, 60 kn/dnevno/osoba; 091/ 514-2289. 007-659978 RIJEKA, centar, stan, 29 m2, prazan, za p.p., ili stanovanje, u vlasnisˇtvu zgrade; 091/3109266. 007-659904 RIJEKA, Osjecˇka ulica, jednosoban stan, dvjema studenticama; 091/534-9913.

007-660508

007-660551

RUBESˇI, dvosoban s db, kuhinja namjesˇtena; 098/ 199-2050. 007-659531 RUBESˇI, stan, 83 m2, nenamjesˇten; 098/199-2050. 007-659524 RUBESˇI, stan, 120 m2, nenamjesˇten, 400 EUR/mj.; 098/199-2050. 007-659526 SRDOCˇI, centar, garsonjera, 25 m2, centralno, drvarnica, blizina sadrzˇaja, na duzˇe vrijeme, 250 EUR/mj.; 091/3292300, 091/533-8791. 007-659505 SRDOCˇI, 1 km od, stan, 39 m2, polunamjesˇten, 1.300 kn/ mj.+rezˇije; 091/919-8060. 007-658781

SRDOCˇI, centar, jednosoban stan, namjesˇten, na duzˇe vrijeme; 051/624-077, 098/ 328-905. 007-658286 SˇKRLJEVO, centar, dvosoban stan, 68 m2, namjesˇten, Internet, parking, blizina svih sadrzˇaja; 051/251-244, 091/ 784-7046. 007-661203 SˇKURINJE, stan, sa 2 sobice, studentima/icama; 051/ 371-585, 098/165-3416. 007-661247

SˇKURINJE, dvosoban s db, namjesˇten, useljiv, blizina sˇkole, autobusa, supermarketa; 091/642-9466. 007-661297 SˇKURINJE, trosoban stan, studentima; 098/523-739. 007-660091

SˇKURINJE, dvosoban stan; 098/523-739. 007-660093 SˇKURINJE, trosoban s db, namjesˇten, blizina Tehnicˇkog fakulteta, pogodno za tri studentice, ili obitelj; 098/9190480. 007-660270 SˇKURINJE, jednosoban s db, 50 m2, namjesˇten, 1.800 kn+male rezˇije, zvati iza 18 sati; 091/512-2134. 007-658795 SˇKURINJE, cˇetverosoban stan, s sˇest lezˇaja, studenticama ili za kancelariju; 091/ 148-0229. 007-659416 SˇKURINJE NN, jednosoban s db, kompletno namjesˇten, blizina svih sadrzˇaja, na duzˇe vrijeme, sa prijavom; 098/ 941-3302, 051/586-216. 007-658923

SˇKURINJE NN, dvosoban s db, 65 m2, kompletmo namjesˇten, klima, studentima, samcima ili poslovnim ljudima, 2.800 kn/mj.+male rezˇije; 091/515-1248. 007-658426 SˇKURINJE NN, jednosoban s velikim db-om, namjesˇten, balkon-jug, odvojena kuhinja, zaposlenoj zˇenskoj osobi ili studentici-ama, male rezˇije; 091/597-3822. 007-661112 SˇMRIKA, etazˇa/jednosoban stan, u kuc´i, poseban ulaz; 095/196-6244. 007-659582 SˇMRIKA, dvosoban stan; 091/893-3723. 007-659583

RIJEKA, centar, dvosoban stan, studentima; 091/5098118. 007-659811

TRSAT, Vojak, dvosoban s db, 68 m2, centralno, balkon, blizina Kampusa, studentima, 400 EUR/mj.+rezˇije; 091/5066144. 007-659160

RIJEKA, zapad, dvosoban

TRSAT,

007-659886

RIJEKA, Mlaka, trosoban stan, kuhinja, slobodan od 1.9., 250 EUR +rezˇije+kaucija (zvati od 23.7.); 091/7235772. 007-659219

15

jednosoban

stan,


16

UTORAK, 17. srpnja 2012.

studentima; 091/502-9161. 007-659230

TRSAT, jednosoban stan, blizina Kampusa, 1.600 kn/ mj.+rezˇije+jedna najamnina kao polog, studentima; 091/ 939-0568, 091/782-9715.

cama ili specijalizanticama, polog obavezan; 091/7321047. 007-659060 VEZˇICA G., jednosoban stan, centralno, jednoj ili dvjema osobama (prednost studenti), 250 EUR/mj.; 098/900-4955.

007-658721

007-659238

TRSAT, Vojak, dvosoban s db, 68 m2, blizina Kampusa, studentima, 3.000 kn+rezˇije; 091/764-4103. 007-661369 TURNIC´, centar, dvosoban stan, namjesˇten, studenticama ili zaposlenim zˇenama, 1.600 kn/mj.; 091/791-4900.

VEZˇICA G., F.Belulovic´a, jednosoban s db, 43 m2, 2. kat, namjesˇten, 1.800 kn/mj.+rezˇije, obavezan polog; 091/ 542-5799. 007-659772 VEZˇICA G., garsonijera, namjesˇtena, pogled na more, 1.600 kn/mj.+rezˇije; 091/7914900. 007-658695 VEZˇICA G., jednosoban stan, centralno, blizina autobusa i Kampusa, studenticama; 091/225-9589. 007-022199 VEZˇICA G., jednosoban stan, namjesˇten, blizina Kampusa, studentima, radnicima ili bracˇnom paru; 098/1336701. 007-661168 VEZˇICA G., garsonijera, blizina kampusa, studentima ili samcima; 098/133-6701.

007-661354

TURNIC´, stan, 80 m2, potpuno namjesˇten, max tv, adsl, klima, centralno, blizina fakulteta, trima studentima/ icama; 091/158-0710. 007-661384 TURNIC´, stan, 26 m2, blizina istocˇnog centra, 300 EUR/ mj., plac´anje unaprijed 3 mj.; 091/909-4821. 007-661073 TURNIC´, jednosoban stan, namjesˇten, centralno, 1.500 kn/+rezˇije+predujam; 091/ 549-7357. 007-661135 TURNIC´, dvosoban s db, kuhinja, kupaona, novoured¯en, studentima/icama; 091/ 569-0394. 007-661213 TURNIC´, jednosoban stan; 051/339-832, 091/1021948. 007-660046 TURNIC´, dvosoban s db, centralno, za 2-3 ozbiljna studenta/ice, 5 min pjesˇke od Pravnog/Tehnicˇkog, 20 min od Medicinskog, 4 stanice od Grad¯evinskog, 6 stanica Pomorskog/Ekonomskog/Filozofskog; 098/9356665. 007-022630 TURNIC´, trosoban klasicˇan, 80 m2, visˇi standard, samo ozbiljnim i odgovornim osobama; 095/511-4386, 051/ 512-705. 007-658798 TURNIC´, jednosoban s db, 54 m2, blizina fakulteta, 2-3 studenticama; 098/9867215. 007-658806 TURNIC´, stan, 33 m2, novoadaptiran, ured¯en, namjesˇten, useljiv, 200 EUR/mj; 099/492-4121. 007-659291 TURNIC´, dvosoban stan, studenticama iz Istre, 300 EUR/ mj.; 098/957-1478. 007-659372 VEZˇICA, stan, 65 m2; 095/ 510-6683, 091/111-449. 007-659040

VEZˇICA, stan; 091/8937022. 007-658699 VEZˇICA, trosoban stan, za 3 studentice, blizina Kampusa; 091/891-0590. 007-659815 VEZˇICA, jednosoba s db, 33 m2,u neboderu, studenticama, 900 m od Kampusa, (zvati poslije 15 sati); 051/ 423-229. 007-661437 VEZˇICA D., Martina Kontusˇa, dvosoban stan, 56 m2, 300 EUR/mj.; 098/425-576. 007-661049 VEZˇICA D., jednosoban stan; 098/329-771. 007-659783 VEZˇICA D., jednosoban stan, namjesˇten, blagavaonica, balkon; 091/790-3981. 007-659990 VEZˇICA D., trosoban s db, kompletno namjesˇten; 098/ 941-9667. 007-660557 VEZˇICA D., jednosoban stan, 33m2, ured¯en, blizina Kampusa, mirna lokacija, 250 EUR/mj.; 092/200-9684. 007-660549

VEZˇICA D., dvosoban s db, 70 m2, peterokatnica, 300 EUR/mj. + rezˇije; 099/5189962. 007-658572 VEZˇICA D., stan, 52 m2, 300 EUR/mj.; 099/733-5105. 007-658951

VEZˇICA G., jednosoban stan, 48 m2, 1. kat, namjesˇten, pogled, od 15.7., studenti-

007-661169

VISˇKOVO, stan, 70 m2, namjesˇten, centralno, parking, radnicima, mozˇe i obitelji; 095/886-2011. 007-661106 VISˇKOVO, Gornji Sroki, dvosoban stan, prazan; 051/258197. 007-661232 VISˇKOVO, jednosoban stan, namjesˇten, u prizemlju privatne kuc´e, 200 EUR/mj.; 051/256-528, 091/9171657. 007-660326 VISˇKOVO, dvosoban s db, 65 m2; 051/257-865. 007-660222 VISˇKOVO, jednosoban stan, 42 m2, kompletno namjesˇten; 051/257-865. 007-660224 VISˇKOVO, jednosoban stan, namjesˇten, zvati poslije 12 sati; 092/170-5622. 007-022414 VISˇKOVO, dvosoban stan, namjesˇten, zvati poslije 12 sati; 092/170-5622. 007-022415 VISˇKOVO, Mladenic´i, stan, 100 m2, namjesˇten, radnicima ili obiteljima, slobodan, 300 EUR/mj.; 098/164-1394. 007-022888

VISˇKOVO, dvosoban stan, namjesˇten, zvati poslije 12 sati; 095/909-4213. 007-022898 VISˇKOVO, centar, jednosoban s db, prizemlje u privatnoj kuc´i, ulazna terasa, mirno, namjesˇteno, 250 EUR/mj + polog; 098/991-0554. 007-659128 VISˇKOVO, Petrci, jednosoban s db, namjesˇten; 095/ 858-7615. 007-658792 VOJAK, dvosoban s db, opremljen, centralno grijanje, blizina Kampusa, 450 EUR/ mj.+rezˇije; 098/424-966. 007-658323

stan, novo namjesˇten, poseban ulaz, struja, voda odvojeno, 1.000 kn/mj., (polog obavezan); 099/404-8167.

BARANJA, obiteljska kuc´a, 2.3 ha zemlje, pogodno za poduzetnike; 099/788-0544, 007-659818 092/298-7130.

007-658882

BELVEDER, kuc´a, sa 3 stana+garonjera, dobra lokacija, pogled, 350.000 EUR (moguc´e kombinacije); 098/216007-658653 156. BEOGRAD, Sˇimanovci, kuc´a, 1.500 m2, ili zamjena za Zagreb, Isrtu ili Primorje; 098/ 007-661146 954-9610.

ZAMET, gornji, dvoetazˇan stan, 100 m2, krovna terasa, 3 sobe, balkon, terasa, za 4 studenta/ice, 3.000 kn; 091/ 988-1639. 007-658883 ZAMET, jednosoban namjesˇten, poseban 091/542-5070.

stan, ulaz; 007-659779

ZAMET, gornji, dvosoban stan; 098/258-582. 007-659723 ZAMET, gornji, jednosoban stan, zaposlenim osobama bez djece, 1.300 kn/mj.+rezˇije; 051/630-268. 007-659724 ZAMET, gornji, dvosoban s db, poseban ulaz, parking, blizina Srdocˇa; 051/639-415, 092/289-1414. 007-659376 ZAMET, stan, blizina sˇkole, ucˇenicima ili studentima; 099/ 744-3690. 007-659359

BRIBIR, stara kamena katnica, velika okuc´nica, 700 m2, dvorisˇte; 051/248-376.

ZAMET, jednosoban stan, u privatnoj kuc´i; 051/639-180.

BRIBIR, centar, kuc´a, grijanje, klima, 6 km od mora; 007-658673 099/686-0078.

007-659409

ZAMET, donji, jednosoban stan, novonamjesˇten, centralno, mirna lokacija, blizina dvorane, 2.000 kn, studentima; 091/527-7986. 007-659410 ZAMET, Drazˇic´ka, dvosoban stan, nenamjesˇten, novoured¯en, grijanje na drva ili struju, na duzˇe vrijeme; 051/624822, 051/672-464, 098/314622. 007-658680 ZAMET, dvosoban klasnicˇan, namjesˇten, 1.800 kn/mj.; 091/ 517-8780. 007-658332 ZAMET, donji, stan, 51 m2, 1. kat, useljiv; 098/901-4656. 007-658285

ZAMET, stan, 38 m2, namjesˇten, poseban ulaz, suncˇana strana, terasa 30 m2, na gradskim linijama, mirna lokacija, 1.300 kn/mj.; 051/639447, 098/189-1679. 007-660977 ZAMET, gornji, dvosoban s db, u prizemlju privatne kuc´e, 260 EUR/mj.; 051/643-922, 091/196-9591. 007-661064 ZAMET, stan, 40 m2, namjesˇten, poseban ulaz, za 2 radnika, okretisˇte autobusa 3; 051/639-769. 007-661249 ZAMET, garsonijera, namjesˇtena, studentu/ici, male rezˇije, blizina gradskog autobusa; 091/925-8673. 007-661385 ZAMET, donji, jednosoban s db, novogradnja, novonamjesˇten, mirna lokacija, ozbiljnom samcu ili paru bez djece i kuc´nih ljubimaca; 098/9217041. 007-660039 ZAMET, zapadni, jednosoban stan, oko 50 m2, namjesˇten, centralno, prizemlje privatne kuc´e, poseban ulaz; 051/632626. 007-659905

VOJAK, jednosoban stan, namjesˇten, useljiv; 098/425563, 091/601-4748. 007-660959 ZAGREB, Sˇpansko, Pupacˇic´eva ulica, trosoban stan, komforan, visoko prizemlje, useljiv; 091/404-0366. 007-658420

unajmljivanje

ZAGREB, Gracˇani, dvosoban stan, 60 m2, u parku prirode, moguc´nost tjednog najma; 098/359-006, 091/5363466. 007-658850 ZAGREB, Vrapcˇe, jednosoban stan, bez perilice rublja, na duzˇe vrijeme; 053/572693. 007-659209 ZAMET, gornji, jednosoban

BIOGRAD NA MORU, kuc´a, s trosobnim stanom; 099/790007-659145 2623. BJAZˇIC´I, kuc´a na 2 kata, okuc´nica 318 m2; 099/742007-660104 3808. BRGUDAC, C´ic´arija, kuc´a; 003-002083 091/739-5159.

ZAMET, stan, 33 m2, novoadaptiran, ured¯en, namjesˇten, useljiv, 250EUR/mj; 099/4924121. 007-659290

VOJAK, dvosoban s db, 68 m2, centralno, balkon, parking, nizˇi kat, blizina Kampusa, studentima; 095/5914888. 007-661143

ZAGREB, Tresˇnjevka, dvosoban stan, blizina trgovacˇkog centra, nov, namjesˇten, na duzˇe vrijeme; 091/2507359. 007-658729

BIH, Velika Kladusˇa, centar, kuc´a, 200 m2, sred¯ena, s lokalom, ili zamjena za stan u Rijeci, uz vasˇu nadoplatu; 007-659928 095/883-0514.

KRIMEJA, Trsat, Vezˇica, jednosoban stan ili garsonijera, do 150 EUR/mj.; 091/9049756. 007-661597 OPATIJA, Pobri, Matulj, stan za odrzˇavanje ili stanovanje trazˇi obitelj sa curicom; 092/ 170-4554. 007-658521

´E KUC

007-022168

BRIBIR, kuc´a, 230 m2, P+1, okuc´nica 1.150 m2, 145.000 007-658557 EUR; 095/503-2255. BRIBIR, kuc´a, dva stana, okuc´nica, 5 km od centra Crikvenice, pogled na more, useljiva; 098/907-1064. 007-658922 BRIBIR, rusˇevna kuc´a, kod nove sˇkole, papiri 1/1, nazvati poslije 16 h; 051/248-107, 007-661529 098/133-0267. BRTONIGLA, kuc´a, 123 m2, prizemlje, kat, natkriveni balkon 43 m2, okuc´nica 1.500 m2, vlasnisˇtvo; 091/169007-659760 4107. BUZET, kuc´a u nizu, 85 m2, za adaptaciju, pomoc´ne zgrade 20 m2, dvorisˇte, parking, 50.000 EUR; 091/663007-658976 0911. BUZET, Prodani, kuc´a s okuc´nicom, u prizemlju restoran, na katu stan; 098/320007-658775 511. CENTAR, strogi, kuc´a-spomenik kulture, 150 m2, obnovljena, roh-bau, 165.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, www.dogmanekretnine.com ID7684. 111-009957 CRIKVENICA, starina (trosoban s db), 80 m2, djelomicˇno adaptirana, okuc´nica 250 m2, 62.000 EUR (465.000 kn); 095/516-1641, www.dogmanekretnine.com ID7924. 111-009939 CRIKVENICA, Drivenik, kuc´a; 007-660336 099/516-5694. CRIKVENICA, Donja Draga, kuc´a, 2 dvosobna stana, pogled na more, terasa; 091/ 007-660412 547-5296. CRIKVENICA, zaled¯e, kamena kuc´a, 80 m2, dvorisˇte; 007-658696 091/975-9108. CRIKVENICA, kuc´a, P+1, 140 m2, 2 stana, novogradnja, okuc´nica 300 m2, pogled na more, 215.000 EUR (proutvrijednost kn); 091/403007-022645 4300, Agencija Iria. C´IC´ARIJA, Vodice, starija kuc´a, 220 m2, okuc´nica+dvorisˇte 245 m2, vlasnisˇtvo, 55.000 EUR, moguc´nost kupnje pasˇnjaka; 051/276-224. 007-660860

prodaja BAKAR, samostojec´a kuc´a, 130 m2, opremljena, 2 terase, blizina vrtic´a, sˇkole, agencije iskljucˇene, 120.000 EUR; 098/972-0524. 007-661187 BALE, kamena kuc´a, 140 m2, dvorisˇte, vlasnisˇtvo; 095/58341208. 007-659367

C´IKOVIC´I NN, kuc´a, 120 m2, 105.000 EUR; 00381/65/359007-658677 2383. CˇAVLE, kuc´a u izgradnji, useljiva, mirna lokacija, agencije iskljucˇene; 095/579007-022204 6357. DALJ, kuc´a, 100 m2, centralno, vrt, okuc´nica 2.800

m2, ili zamjena za Istru; 098/ 295-204. 007-660537 DRAMALJ, kuc´a, oko 100 m2, okuc´nica 500 m2, 160.000 EUR; 098/244-554. 007-659165

DRENOVA, donja, samostojec´a kuc´a, 550 m2, dva prostrana stana, veliki p.p., pogled, dobra lokacija; 091/ 250-1829, 051/255-863. 007-661158

DRENOVA, donja, kuc´a u nizu/trosoban s db, 120 m2, garazˇa, okuc´nica, pogled, lijepa lokacija,129.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/ 330-065, www.dogma-nekretnine.com ID7108. 111-009836 DRVENE KUC´E, brza gradnja, dobro izolirane, s vasˇim radom do 40% jeftinije; 097/ 751-5636. 007-660442 GORSKI KOTAR, Lokve, kuc´a, P+1, ured¯ena, namjesˇtena, garazˇa, vrt, moguc´a zamjena za stan u Rijeci; 098/925-3086. 007-660786 GORSKI KOTAR, Lokve, centar, kuc´a na kat, ured¯ena, namjesˇtena, vrt, garazˇa; 098/ 925-3086. 007-660792 GORSKI KOTAR, blizina Lukovdola, kuc´a katnica, okuc´nica 3.000 m2, na rijeci Kupi; 098/185-5602. 007-660111 GORSKI KOTAR, Lokve, kuc´a preured¯ena za pansion ili staracˇki dom, 900 m2, 500.000 EUR; 098/713-314. 007-661596

GORSKI KOTAR, kuc´a, 130 m2, okuc´nica 700 m2, novoadaptirana, iznad jezera na Dobri, 30.000 EUR; 092/2827247. 007-661582 GORSKI KOTAR, Lokve, kuc´a u nizu, 61 m2, 100 m2 vrta i okuc´nice, useljivo, potrebno manje ured¯enje, 27.000 EUR; 095/888-5793, 099/200-8408. 007-661349 GORSKI KOTAR, Gerovski kraj, uredna vikendica, struja, voda, telefon, vrt, terasa; 098/ 923-5834. 007-660856 GORSKI KOTAR, Lokve, vikendica- dvojni objekt, 72 m2, namjesˇtena, garazˇa, podrum, na parceli 410 m2, uredni papiri, 45.000 EUR; 098/849-957. 007-659186 GORSKI KOTAR, Parg, kuc´a, 230 m2, starija, renovirana, centralno na drva i lozˇ ulje, okuc´nica 600 m2; 098/739294. 007-659038 GORSKI KOTAR, Severin na Kupi, vikendica, 45 m2, okuc´nica 600 m2, 100 m od Kupe, u prirodi; 095/800-6062. 007-658774

GORSKI KOTAR, starina, kuc´a u nizu, 8.000 EUR; 091/588-3874. 007-658791 GORSKI KOTAR, Plesˇce, kuc´a, s imanjem, useljiva, adaptirana, namjesˇtena, voda, struja, asfalt; 098/260548. 007-658975 GORSKI KOTAR, Skrad, kuc´a, okuc´nica, pogled na Kupsku dolinu; 099/6750338. 007-658890 GORSKI KOTAR, kuc´a, starija, grad¯evinska parcela; 099/502-3102. 007-659709 GORSKI KOTAR, pansion, 500 m2, 9 soba, kod autoputa, pogodan za turizam, nije dovrsˇen, 380.000 EUR; 092/294-2715. 007-659393 GROBNIK, kuc´a, P+1, vrt, garazˇa, vlasnisˇtvo; 091/7208424. 007-661118 GROBNIK, samostojec´a kuc´a (jednosoban s velikim dbom), 50 m2, okuc´nica 300 m2, velika kupaonica; 051/ 621-599. 007-661217 GROBNIK, samostojec´a starina, 105 m2, posebna svojim

polozˇajom i arhitekturom, veliki potencijal, 51.500 EUR (protuvrijednost kn); 051/ 330-065, www.dogma-nekretnine.com ID7695. 111-009191 GROBNIK, samostojec´a kuc´a, P+1, 75 m2, velika okuc´nica 960 m2, 75.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/330-065, www.dogmanekretnine.com ID7871. 111-009893 GROBNIK, stara kuc´a; 091/ 230-3330. 007-660754 GROZˇNJAN, okolica, pet samostojec´ih kuc´a, na velikim parcelama, 220.000 EUR; 007-659370 095/901-8865. HRELJIN, samostojec´a kuc´a, P+1, 150 m2, okuc´nica 900 007-659962 m2; 099/402-4482. HUM, okolica, stara istarska kamena kuc´a, za kompletno ured¯enje, zemljisˇte 20.000 007-659143 m2; 091/727-0645. ICˇIC´I, Poljane, kuc´a, 300 m2, bazen, podno grijanje i hlad¯enje, uredni papiri, u cijenu mozˇe i stan; 098/308-485. 007-659515

ICˇIC´I, samostojec´a kuc´a, 50 m od mora, u intimnom okruzˇenju s 1.123 m2 okuc´nice, 600.000 EUR (4.500.000 kn); 099/320-0007, www.smart007-022880 invest.hr. ICˇIC´I, Ladeti, zapocˇeta gradnja obiteljske kuc´e (S+P+1), na zemljisˇtu 1.200 m2, moguc´a visˇestambena izgradnja, prikljucˇci, sve plac´eno, 92.000 EUR; 091/935-7892. 003-002038

ISTRA, 2050.

starina;

098/199007-659528

ISTRA, okolica Motovuna, samostojec´a kuc´a, stara, kamena, vlasnisˇtvo, struja, telefon, voda, agencije isklju007-659169 cˇene; 091/887-6185. JADRANOVO, Klosˇtar, centar, kuc´a katnica, 270 m2, roh bau, vanjska stolarija, struja, voda, gradilisˇte 600 m2; 099/ 007-661196 213-9604. JURDANI, Puzˇi, starija kuc´u u nizu; 099/722-3527, 092/ 200-0343. 003-002056 JURDANI, Puzˇi, starija kuc´a; 099/722-3527, 092/2000343. 003-002006 JUSˇIC´I, kuc´a, namjesˇtena, useljiva, stambeni prostor140 m2, visoko potkrovlje140 m2, p.p.-250 m2, okuc´nica 1.860 m2; 099/327003-002054 4050, 051/274-050. JUSˇIC´I, samostojec´a rusˇevina, 60 m2, s okuc´nicom, prikljucˇak vode, moguc´a dogradnja, 34.000 EUR (255.000 kn); 095/223-3200, 051/277-401, www.opatijanekretnine.info ID200-K105. 007-022376

KARIN, donji, vikendica, 50 m2, prizemnica, okuc´nica 185 m2, 1. red do mora, 70.000 EUR; 091/571-1283. 007-658377

KARLOBAG, Cesarica, samostojec´a kuc´a, okuc´nica, pogled na more; 098/387007-658859 973. KARLOBAG, kuc´a, 160 m2, 50 m do mora, 142.000 EUR; 007-659731 098/900-3838. KARLOBAG, vila, 450 m2, s restoranom i apartmanima, 300 m do mora; 098/900007-659732 3838. KASTAV, samostojec´a kuc´a, 2 stana, podrum, garazˇa, okuc´nica, vrt, grad¯evinski te007-659696 ren; 091/920-8557. KASTAV, kuc´a, okuc´nica, konoba, dvosoban s db, adaptiran, useljivo, na mirnoj lokaciji, pogled, 95.000 EUR (712.500 kn); 092/168-0142, 051/277-401, www.opatijanekretnine.info ID800-K17. 007-022916


UTORAK, 17. srpnja 2012. KASTAV, kuc´a u nizu, 90 m2, centralno, okuc´nica 60 m2, garazˇa; 091/564-9593. 007-022200 KASTAV, obiteljska kuc´a, 320 m2, ured¯ena okuc´nica 900 m2, bazen, centralno grijanje, garazˇa, 290.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, www.dogmanekretnine.com ID7623. 111-009810 KLENOVICA, kuc´a dvokatnica, okuc´nica, 200 m od mora; 091/975-2385. 007-658887 KORSKI KOTAR, Stari Laz, kuc´a, 127 m2, okuc´nica 1.500 m2, 8 km od auto ceste, 60.000 EUR; 095/8883146. 007-658977 KOSTRENA, Dujmic´i, kuc´a; 091/529-0724. 007-022165 KRALJEVICA, Osˇtro, villa, 400 m2, 4 odvojene etazˇe, stanovi 50, 100 i 200 m2, unutarnje ured¯enje po zˇelji kupca; 099/691-7552. 007-659720 KRASICA, prizemnica, 120 m2, okuc´nica 1.800 m2, 150.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/330-065, www.dogma-nekretnine.com ID7927. 111-009953 KRASICA, kuc´a, P+1, 2 zemljisˇta, druga kuc´a srusˇena, 1.000 m2, 52.000 EUR; 092/ 155-5989. 007-661314 KRK, Kornic´, kuc´a, pogled na more, 2 kupaone, terasa, parking, rosˇtilj, mozˇe i radnicima; 099/698-1094. 007-658910 KRMPOTE, Bile, kuc´a i okuc´nica, 500 m2, 1.300 m2 pasˇnjaka, agencije iskljucˇene, 30.000 EUR; 051/673-884. 007-659898

KUC´A, niskoenergetska, drvena brvnara, 30-50 m2, rucˇno rad¯eni namjesˇtaj na poklon; 097/751-5636. 007-660441

MARCˇELJI, kuc´a u americˇkom stilu, 260 m2, kamin, velike prostorije, 400 m2 ured¯ene okuc´nice, 250.000 EUR (protuvrijednost kn); 095/8497660, www.dogma-nekretnine.com ID7666. 111-009886 MARINIC´I, nova kuc´a, moguc´nost dogradnje josˇ 2 kata, 2 garazˇe, okuc´nica 800 m2, 125.000 EUR; 092/2759437. 007-661311 MARINIC´I, kuc´a, P+1, OKUC´NICA, 185.000 EUR; 051/682-513. 007-660251 MARINIC´I, kuc´a, 300 m2 (2 stana), centralno, mirna lokacija, pogled, okuc´nica sa voc´njakom i vrtom, 1.060 m2, neured¯en p.p., 110 m2; 051/848-076, 091/5711161. 007-659748 MATULJI, samostojec´a kuc´a, prizemnica, 96 m2, trosoban s db, okuc´nica 200 m2, prilika, 770.000 kn (104.000 EUR); 051/227-733, 098/264-783, www.vsp.hr ID10876. 007-022531

LOVRAN, vila sa apartmanima i sobama za iznajmljivanje, konoba, ljetna kuhinja, vrt, voc´njak, garazˇa; 091/ 330-3866, www.dogma-nekretnine.com ID7845. 111-009963 LUCˇICE, kuc´a, 2 kata+POT., novoured¯eno, grijanje na lozˇ ulje i drva, u dobrom stanju, kod izlaza autoceste; 098/ 130-8849. 007-658888

OPATIJA, kuc´a (4 stana), 310 m2, novogradnja, roh-bau, garazˇa, otvoreni pogled na Kvarner; 098/190-9247. 007-660907 OPATIJA, Icˇic´i, kuc´a, 400 m2, uz more, 1. red, okuc´nica 800 m2, moguc´nost nadogradnje; 098/190-9247.

RIJEKA, Orehovica, montazˇna baraka, 4 prostorije, podrum, vrt; 091/582-6804.

OTOK VIS, kuc´a, 60 m2, okuc´nica 405 m2, terasa, moguc´nost nadogradnje; 091/559-8180. 007-660188 PEC´INE, samostojec´a obiteljska kuc´a, odlicˇna lokacija, dobar pristup, garazˇa; 051/ 227-733, 098/501-044, www.vsp.hr ID11869. 007-022689 PEHLIN, samostojec´a kuc´a, P+1, 2 stana, 158 m2, centralno na gradski plin, konoba, gospodarski objekt, okuc´nica 680 m2, vrt; 051/ 322-713, 099/285-0000.

MATULJI, samostojec´a kuc´a sa okuc´nicomi ljetnom kuhinjom, parkirnomjesto, prilika, 93.000 EUR (697.500 kn); 092/168-0142, 051/277-401, www.opatijanekretnine.info ID800-K22. 007-022919

OPATIJA, kuc´a, 1.220 m2 okuc´nice, s moguc´nosˇc´u gradnje, pogled na Kvarner, okruzˇeno zasˇtic´enom park sˇumom; 095/561-2937, 01/ 483-9890. 007-660420

PLATAK, nova vikendica, 120 m2, garazˇa, okuc´nica 430 m2, 150.000 EUR, moguc´a zamjena za stan u Rijeci ili nekretninu na moru; 098/ 950-3568. 007-658833

OPATIJA, iznad Slatine, kuc´a, 160 m2, prekrasan pogled, okuc´nica 870 m2, cijena na upit; 099/320-0003, www.smart-invest.hr. 007-022502

PLATAK, vikendica, P+VP, garazˇa, suncˇana lokacija, hitno, 70.000 EUR; 098/9217041. 007-660035

MATULJI, blizu centra, kuc´a, P+2, okuc´nica 700 m2, sˇterna, pogled, garazˇa, terasa, oko 198.000 EUR; 051/ 275-823. 007-661088

MRKOPALJ, kuc´a, 270 m2, trosoban s db, garazˇa, 2 apartmana, okuc´nica 600 m2, cijeli objekt ili pojedinacˇno, 140.000 EUR; 091/ 726-3502. 007-661608 NASˇICE, Nazorova ulica, kuc´a, blizina centra, pored parka; 099/261-1269. 007-659613 NEDESˇC´INA, zgrada za rekonstrukciju, sa grad¯evinskom za 6 stanova; 095/ 910-9000. 007-658265

LOVRAN, Dobrecˇ, kuc´a, 400 m2, nedovrsˇena, vlasnisˇtvo, pogled na more, 260.000 EUR, mozˇe stan/apartman/ zemljisˇte/automobil pod racˇun; 095/521-8636. 007-661033

OPATIJA, manja kuc´a, zelenilo, agencije iskljucˇene; 091/ 250-9969. 007-661085

OTOK PAG, Pag, kuc´a, cijela ili pojedinacˇno stanovi; 023/ 611-283. 007-660682 OTOK PASˇMAN, Zˇdrelac, kuc´a, 100 m od mora; 099/ 687-8321. 007-659059

007-660152

LIKA, kuc´a, ili zamjena za stan u Rijeci ili okolici; 099/ 259-8350. 007-658331

LOVRAN, kuc´a, 200 m2, 3 etazˇe, okuc´nica 833 m2, 2 terase, pogled na more, vlasnisˇtvo, 220.000 EUR; 098/ 975-7963. 007-660965

007-661272

RAVNA GORA, obiteljska kuc´a, sijenica, vrtni rosˇtilj, voc´njak, mozˇe i zamjena; 099/835-6096. 007-660415

PIROVAC, kamena kuc´a, na 560 m2 zemljisˇta; 091/2574447. 007-659045

MATULJI, samostojec´a prizemnica, 104 m2, okuc´nica 200 m2, moguc´nost dizanja visokog potkrovlja, 98.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/333-407, www.dogmanekretnine.com ID7509. 111-009954 MOSˇC´ENICˇKA DRAGA, Sv. Jelena, kuc´a; 091/569-1800, 051/290-023. 007-661108

007-659508

OGULIN, zapocˇeta gradnja obiteljske kuc´e, uredna grad¯evinska dozvola, oko 10.000 m2 zemljisˇta; 092/250-4952.

OTOK PAG, Pag, kuc´a, 23 m2, pripremljena za gradnju, na gradilisˇtu voda i kanalizacija; 095/903-5011. 007-658448

007-660909

LABIN, blizina, istarski objekt, u kamenu, 10x30 m, P+1+potkrovlje, na parceli 2.500 m2, pogodan za podrum i kusˇaonicu vina i ulja; 095/197-6775. 007-660838 LICˇ, kuc´a, 100 m2, okuc´nica 2.000 m2, pogodno za turizam i ugostiteljstvo; 091/8850268. 007-658928

LOVRAN, kuc´a, 480 m2, visoki roh bau, okuc´nica 760 m2, pogled na more, uredni papiri, 190.000 EUR, imobilije iskljucˇene; 091/525-5395.

OGULIN, kuc´a, 673 m2, dvorisˇte, pasˇnjak, uz jezero Sabljaci; 047/525-867. 007-658394

www.dogma-nekretnine.com ID7857. 111-009838

OPATIJA, Pobri, kuc´a, 220 m2, garazˇa, okuc´nica, 3 stana, pod racˇun mozˇe stan ili manja kuc´a, 390.000 EUR; 091/578-5117, 051/706001. 007-659997

KUTINA, Gojlo, starina, okuc´nica 5.300 m2, potrebna adaptacija, 15.000 EUR; 091/ 254-4233. 007-658314

LOVRAN, Lovranska draga, cˇvrsto grad¯ena vila 18x10m sa 45.000 m2 zemljisˇta, pogled na more, vlasnisˇtvo; 00386/35/671-311. 007-022143

OGULIN, Centar, kuc´a, sa dva zasebna stana i okuc´nicom; 091/921-4244. 007-659574

prodaja u cijelosti ili po apartmanima; 023/611-283. 007-659587

MATULJI, adaptirana kuc´a, 130 m2, trosoban s db, 500 m2 okuc´nice, prilika, 888.000 kn (120.000 EUR); 051/227733, 098/264-783, www.vsp.hr ID10778. 007-022474

MATULJI, prizemnica, 100 m2, useljiva, okuc´nica 200 m2, 93.000 EUR (697.500 kn); 091/570-4024, www.dogma-nekretnine.com ID7509. 111-009851

LOVRAN, Tulisˇevica, nedovrsˇena kuc´a trokatnica (jedan useljiv stan), pogled na Kvarner, zemljisˇte 850 m2; 091/ 728-2467. 007-022153

NOVI VINODOLSKI, kuc´a, 120 m2, okuc´nica 380 m2, parking, garazˇa, solarno grijanje, blizina centra i plazˇe; 091/251-3983. 007-658934

NIN, gospodarska zgrada, 48 m2, okuc´nica 157 m2, bez krova, 119 m2; 098/9303437. 007-659869

OSIJEK, visokoprizemna kuc´a, nova, ili zamjena za Rijeku; 091/799-8588. 003-002051 OTOK IZˇ, kuc´a, oko 750 m2, 8 apartmana, restoran, 8 vezova, 1. red do mora, cijena na upit; 099/320-0003, www.smart-invest.hr. 007-022504 OTOK KRK, Kras, kuc´a, 230 m2, P+1, okuc´nica oko 550 m2, novogradnja, ili zamjena za stan u centru Rijeke; 091/ 182-9545. 007-658389 OTOK KRK, Basˇka, kuc´a, renovirana, namjesˇtena; 098/ 337-433. 007-658301 OTOK KRK, Malinska, kuc´a, 250 m2, u izgradnji, 4 stana, posebni ulazi, 133.000 EUR, ili zamjena za apartman; 091/ 932-4818, 01/619-0533. 007-658638

OTOK KRK, Malinska, pola obiteljske kuc´e, 125 m2, 1. kat+potkrovlje (jednosoban/ dvosoban stan, posebni ulazi), visoki roh-bau, 48.000 EUR; 091/932-4818, 01/6190533. 007-658639 OTOK KRK, blizina Malinske, Sv. Ivan Dobrinjski, kuc´a, 145 m2, roh-bau, okuc´nica 440 m2, 3 terase, 100.000 EUR; 098/431-399. 007-658963

NOVI VINODOLSKI, kat samostojec´e kuc´e, 90 m2+60 m2 visoko potkrovlje, novogradnja, u zavrsˇnoj fazi, blizu centra; 051/244-105, 098/914-2675. 007-660007

OTOK KRK, Basˇka, kuc´a za odmor, 41 m2, P+2, namjesˇteno, klima, balkon, pogled na more, 70 m od more, 2.000 EUR/m2; 00385/98/ 326-821. 007-659025

NOVI VINODOLSKI, blizina, kuc´a, okuc´nica, 450 m2, pogled na more; 051/795-397.

OTOK KRK, vila, 203 m2, okuc´nica 1.100, bazen, 2 km od mora; 091/393-1199.

007-661042

NOVI VINODOLSKI, zaled¯e, stara kamena kuc´a, 110 m2, potrebna adaptacija, 2.600 m2 zemljisˇta, pogled, pogodno za turizam; 098/253083, 051/793-913. 007-658403 NOVI VINODOLSKI, zaled¯e, kuc´a, 100 m2, garazˇa, okuc´nica, 5 km od mora, 120.000 EUR; 051/795-319. 007-658632 NOVI VINODOLSKI, blizˇa okolica, prizemna kuc´a, 30 m od mora; 01/242-0214. 007-659490

007-660327

OTOK KRK, Hlapa, kuc´a, 203 m2, 1.100 m2 okuc´nice, s bazenom, nova; 091/2931199. 007-661335 OTOK KRK, dvojna kuc´a, 100 m2, okuc´nica 250 m2; 091/293-1199. 007-661336 OTOK MALE SRAKANE, kod Losˇinja, starina, 39 m2, 120 m2 okuc´nice, ili zamjena za starinu u Istri; 095/901-8190, 091/540-5672. 007-659203 OTOK PAG, Pag, kuc´a, mozˇe

PLATAK, vikendica, na zemljisˇtu 450 m2; 095/903-9494, 051/603-223. 007-658955

PLOMIN, stara kamena kuc´a, useljiva; 095/910-9000. 007-658266 POBRI, kuc´u na kat, oko 300 m2, 769 m2 okuc´nice i prilaz, 600.000 EUR; 051/603-215, 095/836-5641. 003-002095 POLJANE, rusˇevina, 43 m2, okuc´nica 430 m2, pogled na more, moguc´a zamjena za apartman ili stan; 098/9503568. 007-658834 POLJANE, kuc´a u izgradnji, bazen 38 m2, lijep pogled, 200.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/125-0770, www.dogma-nekretnine.com. 111-009637 PORECˇ, okolica, kuc´a sa stanom i 4 apartmana, okuc´nica 1.500 m2, moguc´e kombinacije; 098/491-716. 007-661189 PORECˇ, Radmani, kuc´a, 170 m2, okuc´nica 1.097 m2, 195.000 EUR; 098/9020829. 007-659470 POSEDARJE, Grgurice, kuc´a, P+1, useljiva, mozˇe i polovica, ili zamjena za stan ili kuc´u u Rijeci ili okolici; 098/ 934-6579. 007-658387 POZˇEGA, farma svinja, sa proizvodnjom od 3.000 kom. godisˇnje; 099/790-2623. 007-658620

PRAPUTNJAK, kuc´a, 105 m2, okuc´nica 1.000 m2, grad¯evinsko zemljisˇte 550 m2, hitno, 63.000 EUR; 091/1793317. 007-022169 PRAPUTNJAK, samostojec´a kuc´a katnica, stambeni prostor P+1, 150 m2, tavan, garazˇa, pomoc´na prostorija, okuc´nica 800 m2, moguc´a dogradnja, 110.000 EUR; 051/288-961. 007-022195 PREZID, 2 kuc´e; 051/822217. 007-659022 PULA, kuc´a, 480 m2, okuc´nica 463 m2, 100 m od mora, blizina hotela; 098/9496388. 007-658860 PULAC, samostojec´a kuc´a, P+1, 160 m2, 2009. g. izgradnje, dva stana po 80 m2, garazˇa, prekrasna okuc´nica, panoramski pogled, ured¯eno, novo; 051/341-081,

007-659884

RIJEKA, kuc´a na 3 etazˇe, 700 m2, okuc´nica 900 m2, 1 etazˇa p.p., atraktivna lokacija; 091/899-4349. 007-660257 RIJEKA, stara jezgra, kuc´a, poslovno stambeni prostor, 140 m2, pola rekonstruirana; 051/255-863, 091/2501829. 007-661155 RIJEKA, prizemna kuc´a (trosoban s db), 120 m2, 300 m2 ured¯ene okuc´nice, pogled, parking, dobra lokacija; 092/ 250-4952. 007-661278 RIJEKA, glavna cesta, 2 km od obilaznice, 6.000 m2 zemljisˇta s kuc´om 400 m2, p.p.+2x130 m2 stanovi; 098/ 328-374. 007-022136 RIJEKA, F. Racˇkog, stara kuc´a, 500 m2, 1.000 EUR/ m2; 051/217-230, 099/7301413. 007-658329 ROVINJ, obiteljska kuc´a, novogradnja, ili zamjena, moguc´e razne kombinacije; 052/894-2105. 007-658386 RUKAVAC, samostojec´a kuc´a, 3 stambene jedinice, agencije iskljucˇene, za obavljanje zanatskih usluga; 091/ 542-5033. 007-660072 SARSˇONI, visoka prizemnica, 180 m2, na parceli od 1.250 m2, dobra lokacija, pogled, nije fixno, 87.000 EUR (652.500 kn); 098/255-312, Dogma nekretnine ID7823. 111-009846

SARSˇONI, starina, 180 m2, S+P, okuc´nica 1.250 m2, lijepa lokacija, pogled, 87.000 EUR(protuvrijednost kn); 051/333-407, www.dogma-nekretnine.com ID7823. 111-009722 SARSˇONI, Zorzic´i, zapocˇeta gradnja, jedan stan useljiv, 98 m2, okuc´nica 855 m2, 130.000 EUR; 091/5529934. 007-658423 SELCE, samostojec´a kuc´a, 8x8, 450 m2 okuc´nice; 098/ 907-0704. 004-001210 SENJ, pola kuc´e, 145 m2, poseban ulaz, garazˇa, terasa, pogled, centralno, uredni papiri, 90.000 EUR; 091/5255395. 007-659507 SLAVONIJA, Donji Miholjac, kuc´a s imanjem, useljivo, oranica, 1.480 m2, plinsko grijanje, 90.000 kn; 095/8885793, 031/646-099. 007-661348 SRDOCˇI, kuc´a, visˇeobiteljski objekt, lijepa lokacija, popust na gotovinu, 450.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/ 125-0770, www.dogma-nekretnine.com. 111-009896 STUBICˇKE TOPLICE, kuc´a (dvosobna prizemnica), garazˇe, okuc´nica 564 m2, ili zamjena za manju kuc´u ili apartman na primorju; 098/ 161-888, 095/850-6476. 007-660454

SVILNO, kuc´a, P+1, 170 m2, 2 stana, centralno, garazˇa, konoba, 540 m2 okuc´nice, nije agencija; 00498/99/7390120. 007-661571 SVILNO, kuc´a, sa dva stana, 200 m okuc´nica, samo ozbiljne ponude (Rijeka); 095/554-8383. 007-658747 SVILNO, kuc´a, sa dva stana, 200 m okuc´nica, samo ozbiljne ponude (Rijeka); 095/554-8383. 007-658751 SˇAPJANE, starina, gospodarski objekt, okuc´nica 500 m2; 091/569-8015. 003-001999

17

SˇAPJANE, 2 rusˇevne prizemnice, infrastruktura, blizu objekti, ucrtani katastarski i gruntovno; 095/907-6300. 007-659609

SˇKRLJEVO, kuc´a katnica, s dva odvojena stana, okuc´nica 800 m2; 091/125-1955. 007-658964 SˇKRLJEVO, kuc´a, 2 stana, P+kat, 110 m2, dvorisˇte, bunar, 800 m2 okuc´nica, ili zamjena za manju kuc´u ili vikendicu; 091/125-955, 051/ 251-955. 007-661392 SˇKURINJE, Osjecˇka ulica, trosoban stan, 105 m2, 2. kat, 2 balkona, jug-istok, pogodno i za p.p., 155.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/5438250, www.dogma-nekretnine.com ID29193. 111-009877 TRINAJSTIC´I, samostojec´a kuc´a sa okuc´nicom, vrtom i garazˇom, na mirnoj lokaciji, samo 96.000 EUR (720.000 kn); 092/168-0142, 051/277401, www.opatijanekretnine.info ID800-K61. 007-022918 VEPRINAC, kuc´a, P + 1, na mirnoj lokaciji, sa terenom 1.000 m2, pogled na more, 110.000 eura; e-mail: davorka.kurz@gmail.com 00386/ 41/461-816. 007-022684 VEZˇICA D., dvojna kuc´a, potrebna adaptacija, okuc´nica 236 m2, pogodna lokacija za miran obiteljski zˇivot, 130.000 EUR (975.000kn); 095/5161641, www.dogma-nekretnine.com ID7916. 111-009940 VEZˇICA D., nova kuc´a, S+P+1, (80+160+160 m2), roh-bau, okuc´nica 700 m2, 310.000 EUR, moguc´a prodaja po etazˇama; 098/1849327. 007-661321 VIROVITICA, imanje sa 2 kuc´e, prikljucˇak na el. energiju, vodu, kanalizaciju i plin, ili zamjena za stan u Rijeci; 095/831-8800. 007-661285 VIROVITICA, Budakovac, kuc´a na pola jutra zemlje, 9.700 EUR; 091/767-9405. 003-002049

VISˇKOVO, odlicˇna kuc´a za jednu obitelj, moderan raspored; 051/227-733, 098/257020, www.vsp.hr ID10670. 007-022753

VISˇKOVO, obiteljska kuc´a (2 stana), 300 m2 stambenog prostora, dvorisˇte 460 m2, moderno ured¯eno, izgradnja 2009. g., 235.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/2811071, www.dogma-nekretnine.com ID7882. 111-009934 VISˇKOVO, kuc´a u nizu, dvoetazˇni stan (dvosoban s db), 65 m2, 93.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-080, www.dogma-nekretnine.com ID7716. 111-009842 VISˇKOVO, dvoetazˇan/kuc´a u nizu, novogradnja, okuc´nica, parking, uredna dokumentacija, 95.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/305-697, www.dogma-nekretnine.com. 111-009617 VISˇKOVO, kuc´a, 350 m2, 2 stana, uporabna dozvola, mozˇe i stan na podrucˇju grada pod racˇun; 091/8975453. 007-661624 VOLOSKO, primorska kuc´a, 100 m2, u staroj jezgri, terasa 20 m2, 160.000 EUR (protuvrijednost kn); 098/255-312, Dogma nekretnine. 111-009847 VOLOSKO, stara gradska jezgra, kuc´a, za adaptaciju; 091/584-3200. 007-658722 VRBOVSKO, kuc´a, s okuc´nicom i garazˇom, svi prikljucˇci; 091/956-9150. 007-658518 ZAAGREB, Sesvete, kuc´a, 330/450 m2, 3 odvojena stan, ili zamjena za more; 098/353323. 007-661004 ZADAR, Islam Grcˇki, kuc´a, s okuc´nicom, 30.000 m2 poljo-


18

UTORAK, 17. srpnja 2012.

privrednog zemljisˇta, 3 km do mora; 051/851-150. 007-660082 ZAGREB i okolica, prodaja ili kupnja nekretnine; 091/7691530. 007-658660 ZAGREB, kuc´a, 3 etazˇirana stana, ured¯ena, papiri uredni, blizina tramvaja i autobusa; 098/910-4548. 007-659500 ZALUKI, kuc´a, 70 m2, konoba, gospodarski objekt, okuc´nica 1.425 m2, zvati iza 17 sati; 095/904-1470. 007-659538 ZAMET, rijetkost, mala samostojec´a kuc´a s 2 stana, pogled, parkirna mjesta, okuc´nica, 1.087.500 kn (145.000 EUR); 051/227-733, 099/219-6354, www.vsp.hr ID11448. 007-022012 ZAMET, kuc´a, S+P+VP, 280 m2, kompletno renovirana starina, lijepo ured¯eno, parking, prostor za druzˇenje, okuc´nica, 280.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341080, 051/341-081, www.dogma-nekretnine.com ID7777. 111-009568 ZAMET, stambeno-poslovna kuc´a, 2 kata, 135+135 m2, okuc´nica 600 m2, moguc´nost izgradnje 3. kata; 098/260808. 007-661440 ZENICA, kuc´a, 18.000 m2 zemljisˇta, ili zamjena za Rijeku ili okolicu; 099/4069313. 007-660389

kupnja OTKUPLJUJEMO vec´i broj nekretnina za ruske kupce. Ponudite svoju nekretninu sa svom domumentacijom; 060/ 605-600, (tel./mob 6.99/8.41 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022868 OTOK CRES, Losˇinj, Krk, manju kuc´u ili dio kuc´e; 091/ 559-8180. 007-660189 RIJEKA i okolica ili Opatija i okolica, kuc´a, gotovinom do 100.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/566-5768, www.dogma-nekretnine.com. 111-009819

zamjena DELNICE, blizina, vikendica, okuc´nica 1.200 m2, 30 min do mora, za stan u Zagrebu ili Rijeci; 051/817-678. 007-659407 HRVATSKA, kuc´a i zapocˇeta gradnja na moru i priobalju, za isto u BIH ili Srbiji; 099/ 502-3102. 007-659708

kuhinja, 2 kupaone, veliki parking, za smjesˇtaj grad¯evinskih radnika; 051/681-739, 091/982-0737. 007-659384 MARTINKOVAC, kuc´a, 220 m2, na duzˇe vrijeme; 091/ 007-661505 531-0054.

iznajmljivanje BAKAR, kuc´a sa stanom, 80 m2, podrum, okuc´nica, blizina sˇkole i vrtic´a, na duzˇe vrijeme; 091/542-5768. 007-661545 CRIKVENICA, Drivenik, kuc´a; 007-660338 099/516-5694. CRIKVENICA, zaled¯e, kuc´a (trosoban stan); 091/909007-658326 7741. DOBREC´, iznad Lovrana, obiteljska kuc´a, pogled na Kvarner, velika terasa, kamin, na duzˇe vrijeme, obitelji ili radnicima; 051/291-532, 091/9313048. 003-002001 GORSKI KOTAR, blizina Mrkoplja, kuc´a; 098/719389, 099/241-6429. 007-661601 HRELJIN, kuc´a, pogodna za kuc´ne ljubimce; 098/954007-659660 2885. KRK, Kornic´, kuc´a, pogled na more, 2 kupaone, terasa, parking, rosˇtilj, mozˇe i radnicima; 099/698-1094. 007-658909 MARINIC´I, kuc´a, dvije etazˇe, 20 kreveta, centralno, mini

OPATIJA, M.Tita, soba, 25 m2, balkon, WC, 2. kat, dugorocˇno, plac´anje 6 mjeseci unaprijed; 091/935-7892. 003-002075

MATULJI, 300 m od centra, kuc´a, za 20 radnika; 092/150007-660606 5999.

OPATIJA, centar, soba, studentici, od 15.9.2012.; 091/ 723-1700. 003-002066

POLJANE, kuc´a, soba, kuhinja, db, terasa, namjesˇteno, renovirano, 2 km do Icˇic´a; 007-658889 051/737-668. SˇKRLJEVO, kuc´a, sa 2 stana, namjesˇtena, upotreba kuhinje, parkiralisˇta, blizina mora, mozˇe za ljetovanje; 091/125-955, 051/251-955.

PEHLIN, soba, 051/269-081.

007-661390

TRSAT, kuc´a dvokatnica, pogodna za poslovno-stambeni prostor, 1.200 m2 okuc´nice, centralno, 1.000 EUR/mj.; 007-661324 098/184-9327. TRSAT, kuc´a, P+1, pogodno za stambeno-poslovni prostor, parking, 1.000 EUR/mj.; 007-661312 092/275-9437.

unajmljivanje OPATIJA, Pobri, Matulji, kuc´a, za odrzˇavanje ili stanovanje trazˇi obitelj sa curicom; 007-658513 092/170-4554.

SOBE iznajmljivanje BANDEROVO, soba, s korisˇtenjem kuhinje, kupaonice i balkona, studentici, 800 kn+fiksne rezˇije; 092/281007-661021 2896. BELVEDER,Tizianova, dvokrevetna soba s db, musˇkim studentima, nepusˇacˇima, internet, korisˇtenje kuhinje i kupaonice sa josˇ jednim studentom; 051/553-123, 098/ 007-659124 464-607. BRASˇC´INE, soba, namjesˇtena, s upotrebom kupaone, zaposlenoj urednoj musˇkoj ili zˇenskoj osobi; 051/546-081, 007-660559 092/266-8686. CENTAR, soba, 72 m2, u namjesˇtenom stanu, studentici; 098/398-136, 051/227007-660405 937. CENTAR, soba, prirucˇna kuhinja, wc, centralno, poseban 007-661558 ulaz; 091/522-1943. CENTAR, soba, TV, hladnjak, kupaonica, radnicima i studentima; 091/724-8879. 007-659081

LOVRAN, Dobrecˇ, kuc´a, 400 m2, 260.00 EUR, zamjena za stan ili apartman uz nadoplatu; 095/521-8636. 007-661035

OPATIJA, sobe, za prenoc´isˇte; 091/523-7088. 007-660915

CENTAR, sobe, povremeno; 007-658569 091/558-7466. CRIKVENICA, sobe, pogled na more, centar, mirna zona; 004-001200 095/879-0986. CRIKVENICA, Dramalj, sobe i apartmani; 095/903-8628. 007-659473

KOSTRENA, soba; 051/289007-660948 462, 091/720-0071. KOZALA, blizina centra, dvokrevetna i jednokrevetna soba, centralno, uporaba kupaone i kuhinje, studentima; 007-661377 091/177-2551. KRIMEJA, sobe, studentima; 007-022208 091/423-4322. LOVRAN, soba, upotreba kupaonice, za studente; 051/ 007-661581 292-434. MALINSKA, sobe; 098/976007-658917 6334. MATULJI, sobe; 098/190007-660906 9247.

samcima; 007-659137

RIJEKA, sobe, radnicima ili studentima; 095/510-6683, 091/111-449. 007-659039 RIJEKA, Kantrida, sobe, velika i mala, korisˇtenje kuhinje i kupaonice, zˇeni s djetetom ili dvjema studenticama; 051/ 622-068. 007-659185 RIJEKA, centar, soba, studentici; 095/512-5926. 007-658788 RIJEKA, centar, dvokrevetna soba, s kupaonom, poseban ulaz, tv, internet, centralno, nedaleko od plazˇa i rekreacije; 099/705-8500, 051/515412. 007-659741

KANTRIDA, garad¯a, blizina nebodera, struja, voda, na duzˇe vrijeme; 092/280007-660017 0951. KOZALA, garazˇa, 20 m2, za skladisˇte; 091/530-1057. 007-661466

KRIMEJA, parkirna mjesta; 051/217-230, 099/730007-658330 1413. LOVRAN, garazˇa, na duzˇe vrijeme; 095/908-1652. 007-658815 MATULJI, garazˇa, 100 m2, prilaz za sˇlepere; 092/150007-660608 5999. PEC´INE, garazˇa, 25 m2, novo pofarbana; 098/943-3572, 007-660952 051/226-154.

RIJEKA, jednokrevetna i dvokrevetna soba, u blizini Pravnog i Tehnicˇkog fakulteta, poseban ulaz, kuhinja, wc, centralno, internet; 095/ 884-1846. 007-661069

RIJEKA, I. Marinkovic´a, garazˇa sa vodom i strujom; 091/ 007-659341 586-6358.

RIJEKA, soba, poseban ulaz, kupatilo; 051/252-569. 007-661490 RIJEKA, soba, studentu, od 01.09.; 051/226-725, 099/ 856-8904. 007-659848 RUJEVICA, jednokrevetna soba, upotreba kupaonice, poseban ulaz, uz Pravni fakultet, zˇenskoj osobi; 098/ 913-2110. 007-658324 SELCE, sobe i apartmani, blizina mora, parking; 099/ 512-4350. 004-001207 SˇKURINJE NN, jednokrevetna soba, namjesˇtena, uporaba sanitarnog cˇvora i cˇajne kuhinje, studentu ili zaposlenoj osobi, 800 kn/mj. (rezˇije ukljucˇene); 099/689-1733, 091/240-8551. 007-661026 TURNIC´, Dubrovacˇka, dvokrevetna soba, sa upotrebom kuhinje i kupaone, centralno, nepusˇacˇima; 051/671-642, 095/909-9068. 007-661592

ˇE GARAZ prodaja RIJEKA, Orehovica, garazˇa, 8x4 m, pogodna za cˇuvanje automobila, barki, 3.000 EUR; 091/582-6804. 007-659882 RIJEKA, Ulica Bosˇket, garazˇa, 35 m2, sa 420 m2 zemljisˇta; 098/543-354. 007-659769 RIJEKA, garazˇa; 051/251739. 007-658881 SJENICA, nova, s montazˇom, 4.5x2.4 m; 095/9110012. 007-660751 SˇKURINJE, garazˇa, 15 m2, 12.000 EUR; 091/253-1943. 007-660950

SˇKURINJE, blizu trgovacˇkog centra, garazˇa, 24 m2, u novoj zgradi, sa automatskim vratima, 17.999 EUR; 098/ 216-156. 007-658654 TIHOVAC, garazˇa; 091/1431428. 007-658542

kupnja

MATULJI, Mihotic´i, sobe, radnicima; 091/276-8217.

iznajmljivanje BRAJDA, Ive Marinkovic´a, garazˇa sa vodom i strujom; 051/213-108. 007-659336

vinska, svi prikljucˇci; 091/ 348-7068. 007-660277 BRESˇCA, grad¯evinsko zemljisˇe, 1.365 m2, grad¯evinska, plac´ene komunalije, namjena objekta 12 stanova od 50-67 m2, mozˇe i kompenzacija; 007-661231 091/955-4142. BROD NA KUPI, gradilisˇte, zapocˇeta gradnja; 098/257007-660756 873. BRSECˇ, grad¯evinsko i poljoprivredno zemljisˇte, 1.600 i 2.300 m2; 099/235-0858. 007-658645

BUJE, poljoprivredno zemljisˇte, 3.741 m2, plantazˇa jabuka, ili zemljisˇte za vikendicu, blizina ceste, infrastrukture, rijeke Dragonje, vlasni007-659757 sˇtvo; 091/169-4107. BUZˇIN, Smiljan, zemljisˇta (vikend i grad¯evinsko), mozˇe i u dijelovima; 095/598-3880. 007-658708

ˇ TA ZEMLJIS prodaja BAKAR, poljoprivredna zemljisˇta, manje parcele; 091/ 007-659157 506-6144. BAKAR, zemljisˇte, 795 m2, grad¯evno-poslovna zona, uz more - Cˇad¯ara, 50 EUR/m2, 33.800 EUR; 091/179-3317. 007-022175

BAKARAC, parcela, 1.120 m2, 250 m od plazˇe, 30 EUR/m2; 098/962-6912.

CRIKVENICA, zemljisˇte, zapocˇeta gradnja; 098/925007-658333 1020. CRIKVENICA, grad¯evinsko zemljisˇte, 460 m2; 091/559007-659486 9262. CˇABRUNIC´I, urbanizirana parcela, 1.400 m2, voda, struja na susjednoj parceli, 15 km od Pule; 098/943007-659799 7566. CˇEPIC´ POLJE, Jezero, poljoprivredno zemljisˇte 12.500 007-661465 m2; 098/915-1658. CˇICˇARIJA, parcela, sˇuma, 4.500 m2; 099/504-6500. 007-658608

DELNICE, okolica, poljoprivredno zemljisˇte, 1.000 m2; 098/561-696, 099/513007-660354 1907. DOBRA, kraj Karlovca, zemljisˇte, zapocˇeta gradnja (temelji), 35 m2, okuc´nica 800 m2, postojec´i objekt 15 m2, 23.000 EUR; 092/278-5968.

007-658916

007-661553

BAKARAC, zemljisˇte, 2.500 m2 (od toga 800 m2 grad¯evinskog), 500 m od centra; 007-660066 099/871-4490.

DOBREC´, na cesti, zemljisˇte, 4.900 m2 te grad¯evinsko 3.600 m2; 051/737-503, 098/ 003-002062 948-4910. DOBRECˇ, blizina Lovrana, pasˇnjak, 1.598 m2, prilaz; 007-658682 091/585-5652. DRAZˇICE, centar, dva zemljisˇta, 477 i 627 m2, ravna, uz glavnu cestu, s dozvolama za grad¯enje; 091/542-6968.

BARBARIGA, Mandriol, zemljisˇte 42.000 m2, od toga obradivo oko 2.000 m2, pogodno za sadnju maslina; 007-661470 098/915-1658. BARILOVIC´, Koranski Brijeg, grad¯evinsko zemljisˇte, 800 m2, asfalt, struja, voda, telefon, 2.500 EUR; 091/578007-659998 5117. BARILOVIC´-Tusˇilovic´, poljoprivredno zemljisˇte, 17.500 m2, idealno za eko proizvodnju, 8.700 EUR; 091/578007-659999 5117. BEGOVO RAZDOLJE, grad¯evinsko zemljisˇte, 700 m2, 35.000 EUR; 091/726-3502.

007-661242

DRENOVA, gornja, zemljisˇte, 1.295 m2, pogled na more, za izgradnju obiteljske kuc´e, svi prikljucˇci u blizini; 091/790007-659352 3935. DRIVENIK, Vinodolska opc´ina, ravan teren, 570 m2, uz asfaltirani put; 091/790007-659351 3935.

007-659044

DRIVENIK, blizina Crikvenice, Vinodolska dolina, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.430 m2, struja, voda i telefon do, prilazni put asfaltiran; 091/ 007-659353 790-3935.

BJAZˇIC´I, poljoprivredno zemljisˇte, pokraj ceste, 3 parcele, 2.500, 5.150 i 6.000 m2; 007-660103 099/742-3808.

DUGA LUKA, Labin, vikend zemljisˇte, 893 m2, 200 m od mora, u blizini voda-struja, 30 EUR/m2; 095/910-2626.

007-661610

BIOGRAD NA MORU, poljoprivredno zemljisˇte, 600 m2 i 1.300 m2; 091/257-4447.

BJELOLASICA, grad¯evinsko zemljisˇte, 600 m2, u vikend zoni Zrnic´i; 098/972-5035.

007-658603

GORSKI KOTAR, zemljisˇte, 500 m2 grad¯evinsko, 700 m2 poljoprivredno, 5.000 EUR; 098/931-4572. 007-022641 GORSKI KOTAR, zemljisˇte, 900 m2, rusˇevine pilane i mlina, 218 m2; 098/219285. 007-659693 GORSKI KOTAR, Severin na Kupi, zemljisˇte, uskoro grad¯evinsko, 2.600 m2, voda i struja na zemljisˇtu, 6 EUR/ m2; 051/223-353. 007-659622 GORSKI KOTAR, Lukovdol, zemljisˇte, 3.000 m2, livada i sˇuma, izmed¯u jezera s bunarom, 5.000 EUR; 051/223353. 007-659623 GORSKI KOTAR, Stari Laz, grad¯evinsko zemljisˇte, 601 m2, sa grad¯evinskom dozvolom, ili zamjena za manju vikendicu; 098/160-9655. 007-659053

GORSKI KOTAR, Stari Laz, zemljisˇte, 3.400 m2, od toga 1.000 m2 grad¯evinskog, na brezˇuljku, 27.000 EUR; 095/ 888-3146. 007-658979

RIJEKA, Brajda-Kampeto, garazˇa sa vodom i strujom; 007-659340 091/586-6358.

RIJEKA, D. Gervaisa, garazˇa, struja, voda, jama; 091/586007-659342 6358. SˇKURINJE, garazˇa, blizina Bille, za cˇuvanje automobila ili motora, 500 kn/mj.; 091/ 007-661050 568-3114. VEZˇICA D., garazˇa sa vodom i strujom; 051/213-108. 007-659339

EUR/m2; 099/806-5672.

GORSKI KOTAR, Stari Laz, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.500 m2, 30.000 EUR; 095/8883146. 007-658978

RIJEKA, Cavtavska 2, ga007-661177 razˇa; 051/674-859. RIJEKA, 3 garazˇe; 091/794007-660692 1019.

RIJEKA, pozˇeljno centar ili istocˇni dio, garazˇu; 092/1303225. 007-658462

OPATIJA, sobe za prenoc´i007-660905 sˇte; 098/190-9247.

IKA, garazˇa, 20 m2; 091/200007-661522 5132.

RIJEKA, centar, jednokrevetne i dvokrevetne sobe, vlastita kupaona, studentima, zaposlenim ili turistima; 091/ 155-0460. 007-022893

MATULJI, soba; 098/165007-660895 2911.

007-661225

HRELJIN, centar, garazˇa, 20 m2, visina 3.5 m, voda i struja, prilaz kamionima, za skladisˇte ili sl.; 091/252007-659832 9216.

007-022139

GORSKI KOTAR, Stari Laz, zemljisˇte, 4.700 m2, s prilaznim putem do glavne ceste, 10.000 EUR; 095/888-3146. 007-658980

GORSKI KOTAR, Crni Lug, NP Risnjak, zemljisˇte, 1.100 m2, zapocˇeta gradnja; 099/ 254-4229. 007-661294 GORSKI KOTAR, zemljisˇte, 468 m2, blizina rijeke Kupe, starina za adaptaciju, struja i voda na zemljisˇtu; 051/264321. 007-661028 GORSKI KOTAR, Vidikovac, zemljisˇte, 21.000 m2, zapocˇeta izgradnja 8 objekata, sve dozvole, 10 EUR/m2, moguc´a kombinacija; 091/2063045. 007-660949 GORSKI KOTAR, poljoprivredno zemljisˇte, 17.000 m2, potok pogodan za uzgoj ribe i za punjenje pitke vode, 11 kn/ m2; 098/973-0194. 007-661477 GORSKI KOTAR, grad¯evinsko zemljisˇte, 220 m2, struja, voda, telefon i asfalt, pogodno za kamp kuc´icu; 098/ 973-0194. 007-661479 GORSKI KOTAR, Brestova Draga, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.170 m2; 091/726-3502. 007-661611

GORSKI KOTAR, zemljisˇte za vikendicu, 1.000 m2; 051/ 878-243, 091/501-4407. 007-661626

GORSKI KOTAR, blizu Mrkoplja, 4 grad¯evinska zemljisˇta, s dijelom sˇume, s idejnim projektom, lokacijskom dozvolom i plac´enim komunalijama; 098/719-389. 007-661599 GORSKI KOTAR, zemljisˇte, 4.300 m2, 1 km od glavne ceste; 051/263-290, 091/ 567-8631. 007-659938 GORSKI KOTAR, zemljisˇte, sa sˇumom, 19.000 m2; 051/ 263-290, 091/567-8631. 007-659939

GORSKI KOTAR, sˇumsko zemljisˇte, 11.400 m2, moguc´nost izgradnje brunarice, 6x6 m, 2 km od sela, 16.000 EUR; 098/185-5602. 007-660112 GOSPIC´, Budak, poljoprivredno zemljisˇte, 5.542 m2, 1 EUR/m2; 091/527-7666. 007-658828

007-660003

GORNJE JELENJE, zemljisˇte, za vikendicu; 091/955007-658737 6539.

BREGI, iznad Opatije, grad¯evinsko zemljisˇte za visˇestambenu 6 stanova ili dvojnu obiteljsku, lokacijska, grad¯e-

GORSKI KOTAR, Licˇ, grad¯evinsko zemljisˇte, 2.600 m2, postojec´a zidina, kuc´ni broj, blizina ceste i prikljucˇaka, 11

GROBNIK, sˇuma, 2.500 m2; 091/899-4349. 007-660259 GROBNIK, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.600 m2; 095/5914967. 007-659784 GROBNIK, zemljisˇte, ravno,


UTORAK, 17. srpnja 2012. prilazni put; 091/794-1019.

8.500 EUR; 098/849-823.

007-660691

007-660920

GROBNIK, zemljisˇte, 14.000 m2, stuja, voda u blizini, u zelenom pojasu; 051/296007-661009 467.

KLANA, grad¯evinsko zemljisˇte, 7.600 m2, moguc´nost parcelacije na 6-7 parcela, svi prikljucˇci u blizini, 30 EUR/m2; 091/939-4421.

HRELJIN, grad¯evinsko zemljisˇte, 600 m2, asfaltirana cesta, struja, voda, telefon, 22.000 EUR; 099/402-4482. 007-659963

HRELJIN, Ruzˇic´ selo, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.000 m2, prilaz sa ceste, voda i struja u blizini, pogled na Kvarner, vlasnisˇtvo; 091/123-5141. 003-002012

ISTRA, urbanizirano zemljisˇte, pogodno za gradnju stanova i apartmana; 091/520007-659743 6394. ISTRA okolica Baderne, imanje, 950 m okuc´nice, 2 sˇterne, kapelica; 091/904007-659350 5595. ISTRA, Bokordic´i, zemljisˇte, 25.000 m2, sˇuma-livada; 098/ 007-659474 181-4591. ISTRA, Grimalda, Zˇive Vode, sˇuma 10.000 m2, uz asfalt, 14.500 EUR; 091/665-2222. 007-661604

ISTRA, Grimalda, zemljisˇte, 1.500 m2, uz asfalt, pogled, 8.800 EUR; 091/665-2222. 007-661605

ISTRA, Vodnjan, poljoprivredno zemljisˇte, maslinik, 13.840 m2, voda, ograd¯eno, uz asfalt, pogled, 20 EUR/m2; 007-661533 098/352-052. JELENJE, centar, zemljisˇte, 800 m2, vlasnisˇtvo, agencije iskljucˇene; 091/200-8895.

007-022482

KORENICA, Bunic´, poljoprivredno zemljisˇte, 70.000 m2, vlasnisˇtvo; 098/952-3343. 007-022180

KOSTRENA, Margetic´evo, zemljisˇte, zvati poslije 12 sati; 092/170-5622. 007-022416 KOSTRENA, Margetic´evo, zemljisˇte, zvati poslije 12 sati; 007-022897 095/909-4213. KOSTRENA, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.963 m2; 091/ 007-658899 544-7489. KOSTRENA, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.240 m2, plac´ene komunalije, gotov projekt za obiteljsku kuc´u, dobra pozicija, agencije iskljucˇene; 091/ 332-3043. 007-661018 KOSTRENA, radna zona Sˇoic´i, zemljisˇte, 1.000 m2, sa postojec´om infrastrukturom; 051/223-574. 007-661098 KOSTRENA, grad¯evinsko zemljisˇte, 953 m2, panoramski pogled, 120.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/ 570-4024, www.dogma-nekretnine.com ID5621. 111-009815 KOSTRENA, grad¯evinsko zemljisˇte, 953 m2, za obiteljsku kuc´u, iskopi, uredna dokumentacija, panoramski pogled, 120.000 EUR (protuvrijednost kn); 051/341-081, www.dogma-nekretnine.com ID5621. 111-009807

007-659480

JURDANI, Obadi, zemljisˇte pod sˇumom, 3.500 m2, blizina vode, struje i telefona; 007-661504 051/274-471. KASTAV, zemljisˇte, 820 m2, P+2, ravan sa otvorenim pogledom, 56.000 EUR (protuvrijednost kn); 091/555-9620, www.dogma-nekretnine.com 111-009665 ID5512. KASTAV, grad¯evinsko zemljisˇte, oko 3.000 m2, pogled na more, investitoru-gradite007-659851 lju; 091/792-0808. KASTAV, zemljisˇte, grad¯evinska dozvola za 4 stana, 2 p.p.-a, moguc´a kompenza007-660483 cija; 091/150-0657. KASTAV, sˇuma i pasˇnjak, oko 5.000 m2, nije grad¯evinsko zemljisˇte, nije zeleni pojas, blizina radne zone Bani; 007-659698 098/902-0337. KASTAV, radna zona Zˇegoti, sˇuma i pasˇnjak, 4.500 m2, nije grad¯evinsko zemljisˇte, nije zeleni pojas; 098/902007-659699 0337. KASTAV, Resˇetari, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.613 m2, urbanizirano, cjelokupna infrastruktura, uz cestu, vlasni007-659700 sˇtvo; 098/902-0337. KASTAV, poljoprivredno zemljisˇte, 1.874 m2, oranica, voc´njak, cisterna i spremisˇta za alat, moguc´nost navodnja007-659701 vanja; 098/902-0337. KASTAV, imanje, 3.300 m2, grad¯evinska zemljisˇta, vrtovi, njive, pogled na more, stabilna kuc´a za nadogradnju; 007-659551 051/691-153. KASTAV, radna zona, grad¯evinsko zemljisˇte, 2.300 m2; 007-658684 091/899-3685. KASTAV, Jelusˇic´i, 2 grad¯evinske parcele, do 517 m2, panoramski pogled; 091/254007-658313 4233. KASˇC´ERGA, livada, sˇuma, 2.600 m2, 3 EUR/m2; 095/ 007-659320 582-2077. KAVRAN, vikend zemljisˇte, 750 m2, ocˇisˇc´eno, pristupni put, 1 km do mora, mirno,

KOSTRENA, grad¯evinsko zemljisˇte, za izgradnju 3 stana; 095/861-8895. 007-660094 KRALJEVICA, grad¯. zemljisˇte, na dvije lokacije, pogled na mora, 1.200 m2 i 1.000 m2, s infrastrukturom, voda, struja; 098/171-1194. 007-660204 KRALJEVICA, zemljisˇte, 300 m2, vrt, ucrtan objekt 36 m2, za moguc´u izgradnju; 051/ 282-381, 098/195-7864. 007-658814

KRASICA, zemljisˇte, 1.000 m2, 2.000 EUR; 051/766370. 007-659580 KRIZˇAC, grad¯evinsko zemljisˇte, 1. red do mora; 099/7594580. 007-660765 KRK, Brzac, zemljisˇte, 855 m2, grad¯evinska, plac´ene komunalije, pogled na more; 051/682-281. 007-661628 KRK, poljopivredno zemljisˇte,13.000 m2, maslinik, grad¯evinska dozvola za objekt od 50 m2; 098/443-091. 007-660896

KRK, Sˇilo, sˇuma, 3.100 m2, na rubu grad¯evinske zone, 50 EUR/m2; 098/443-091. 007-660897 KRMPOTE, grad¯evinsko zemljisˇte, 2.014 m2, ravno, 2 km od mora, pogled na more (kod gradnje prvog kata), 35 EUR/m2; 092/247-6640. 007-660775

KRSˇAN, sˇuma za sjecˇu ili zemljisˇte, 7.600 m2; 098/ 915-1658. 007-661468 LIKA, Brinje, okolica, grad¯evinsko zemljisˇte, 500 m2, ravno, asfalt, struja, voda, 3.500 EUR; 051/244-105, 098/914-2675. 007-660008 LIKA, Brinje, grad¯evinsko zemljisˇte, 60x42 m, sa komunalijama, ili zamjena za vozilo; 051/244-105, 098/9142675. 007-660010 LIKA, grad¯evinsko zemljisˇte; 098/446-486. 007-659061

poljoprivredno zemljisˇte, 1.050 m2; 091/569-8015. 003-002060

LIPA, poljoprivredno zemljisˇte, 4.500 m2 i 8.000 m2, blizina glavne ceste, vlasnisˇtvo, moguc´a zamjena; 091/ 533-6700. 007-660184 LIPA, grad¯evinsko zemljisˇte, grad¯evinska dozvola za 2 stana, palec´ene komunalije, prikljucˇak vode, vlasnisˇtvo; 091/533-6700. 007-660186 LISINA, zemljisˇte, 1.800 m2, 2. red u naselju, voda, struja; 091/227-4105. 007-658551 LOVRAN, grad¯evinsko zemljisˇte; 098/523-739. 007-660092 LUSTER za dnevni boravak, s 5 staklenih kugli, 100 kn; 099/681-5277. 007-659286 MALI IZˇ, vrt, 120 m2, pored mora, idealno za kamp kuc´icu; 092/294-2715. 007-659404 MARCˇELJI, zemljisˇte, za gradnju stambenog objekta, sa svom urednom dokumentacijom; 091/503-2253. 007-658412 MARCˇELJI, pasˇnjak, 600 m2, blizina vode i struje; 092/2692120. 007-660214 MARCˇELJI, grad¯evinsko zemljisˇte, 750 m2, lokacijska za 6 stanova, grad¯evinska pred izdavanjem, telefon, struja i voda, 60.000 EUR; 095/810-8959. 007-661396 MARCˇELJI, dvosoban s db, 54 m2, 22.000 EUR (protuvrijednost kn), ostatak u mjesecˇnim beskamatnim ratama na 10 godina; 095/849-7660, www.dogma-nekretnine.com ID2900. 111-009885 MATULJI, Permani, zemljisˇte, 844 m2, dobra lokacija, pogodno za poslovno stambenu gradnju, nije agencija; 091/200-5132. 007-661521 MATULJI, zemljisˇte, 167 m2, uz cestu, pogodno za stambeno-poslovni prostor, 180.000 EUR; 098/443-091. 007-660880

MATULJI, grad¯evinsko zemljisˇte, 800 m2, naatraktivnoj lokaciji uz glavnucestu, samo kod nas, 90.000 EUR (675.000 kn); 095/223-3200, 051/277-401, www.opatijanekretnine.info ID200-Z. 007-022913

MATULJI, grad¯evinsko zemljisˇte, 800 m2, asfaltiran prilaz, voda i struja na zemljisˇtu, pogled na more, 37.000 EUR (277.500 kn); 099/320-0007, www.smart-invest.hr. 007-022882 MATULJI, grad¯evinsko zemljisˇte, 900 m2; 091/5802529. 007-659037 MEDULIN, Tac, zemljisˇte, 305 m2, blizina mora; 051/ 781-468, 091/794-1567. 007-661625

MEDVEJA, grad¯evinsko zemljisˇte, 980 m2, 500 m od mora, struja, voda, mirna lokacija; 091/886-9658. 007-658954 MOSˇC´ENICA, Kalac, zemljisˇte, 11.000 m2, djelomicˇno grad¯evinsko, 8 EUR/m2; 098/ 226-959. 007-661190 MRKOPALJ, Tuk, zemljisˇte, 8.186 m2, uz glavnu prometnicu, vlasnisˇtvo, lokacijska, suradnja s agencijama, 36.000 EUR; 051/682-008, 098/283-199. 007-659119 NOVI VINODOLSKI, urbanizirano grad¯evinsko zemljisˇte, uredni papiri; 01/242-0214. 007-659491

NOVI VINODOLSKI, Donji Zagon, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.000 m2; 091/244-4046. 007-658337

19

vinsko zemljisˇte, 600 m2, pravokutno, ravno, 250 m od centra; 095/858-8833. 007-659909

zemljisˇte, 2.300 m2, 1. red do mora; 091/576-7616, 051/ 618-233. 007-658646

SELCI, poljoprivredna zemljisˇta, od 100-10.000 m2; 091/ 576-7616, 051/618-233.

OPATIJA, centar, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.220 m2, s starom kuc´om, okruzˇeno zasˇtic´enom park-sˇumom, s pogledom na Kvarner; 095/5612937, 01/483-9890. 007-660419

PASJAK, bukova sˇuma, 1.7 ha, za sjecˇu, 13.500 EUR, pola odmah, pola na otplatu, 3.5 ha zasebno; 051/691153. 007-659565

SELCI, grad¯evinsko zemljisˇte, 600 m2; 091/576-7616, 051/618-233. 007-658648

OPATIJA, iznad Slatine, grad¯evinsko zemljisˇte, 3.500 m2, 300 EUR/m2; 091/5144696. 003-002068 OTOCˇAC, rusˇevna kuc´a, okuc´nica, grad¯evinsko zemljisˇte, pogled na Gacku dolinu; 095/879-0986. 004-001199 OTOCˇAC, Gacka Dobrina, Licˇko Lesˇc´e, uz izvorisˇte rijeke Gacke, zemljisˇte, 18.000 m2, za visˇe namjena, moguc´a parcelacija; 099/754-3463. 007-658812

OTOK CRES, zemljisˇte, 77.300 m2, s manjom kuc´om katnicom, pristup automobilima, struja, vodovod; 098/ 219-285. 007-659694 OTOK KRK, sˇuma, 4.586 m2, ravna, blizina industrijske zone, na glavnoj cesti, vlasnisˇtvo; 091/509-1778. 007-659452 OTOK KRK, Risika, zemljisˇte, 930 m2, 1.5 km od mora, asfaltirani prilaz, blizina prikljucˇaka, vlasnisˇtvo, 55.000 EUR; 095/906-8553. 007-659303 OTOK KRK, Kornic´-Muraj, 2 grad¯evinska zemljisˇta, 550 m2 svako, lokacijska, blizina svih prikljucˇaka, 2 km do mora; 098/160-7340. 007-659322

PERMANI, poljoprivredno zemljisˇte, 880 m2, uz glavnu cestu, blizina autoceste, vlasnisˇtvo, 6.000 EUR; 091/1277327. 007-658353 POLJANE, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.200 m2, sa svim uvjetima gradnje i prikljucˇcima na zemljisˇtu, 75.000 EUR; 091/935-7892. 003-002061 POLJANE, negrad¯evinsko zemljisˇte, 930 m2, pogled na Kvarner, 15 EUR/m2, moguc´a zamjena za grad¯evinski materijal; 098/950-3568. 007-658832

PORECˇ, Klosˇtar, zemljisˇte, 9.000 m2, uz cestu do grad¯evinskog, 10 EUR/m2; 099/ 288-2112. 007-659733 PORECˇ, Dracˇevac, sˇumica i poljoprivredno zemljisˇte, 14.000 m2, pogodno za rancˇ ili maslinik, pogled na more, 7 EUR/m2; 099/288-2112. 007-659734

POSEDARJE, Grgurice, maslinik, 3.000 m2, 100 mladih maslina, sˇuma uz maslinik oko 1.000 m2; 091/1829545. 007-658390 PRAPUTNJAK, poljoprivredno zemljisˇte, 2.000 m2; 051/795-397. 007-661047

OTOK KRK, grad¯evinsko zemljisˇte, 442 m2, uredni papiri, struja i voda kraj zemljisˇta; 091/178-8399. 007-658261

PREMATURA, zemljisˇte, 3.000 m2, predvid¯eno za komercijalni turizam; 052/575530, 098/941-4803. 007-661096

OTOK KRK, Linardic´i, 2 grad¯evinska zemljisˇta, od oko 600 m2, pogled na more, 85 EUR/m2; 098/216-156. 007-658655

PREMATURA, zemljisˇte, 1.900 m2; 052/575-530, 098/ 941-4803. 007-661097

OTOK KRK, Kornic´, zemljisˇte, 1.400 m2, 800 m do mora, (zvati iza 18 sati); 051/ 851-150. 007-660081 OTOK KRK, Cˇizˇic´i, grad¯evinsko zemljisˇte, 430 m2; 051/ 848-097. 007-661544 OTOK KRK, Soline, grad¯evinsko zemljisˇte, 500 m2, u borovoj sˇumi, 150 m od plazˇe, struja i voda na gradilisˇtu, 200 EUR/m2; 091/1551139. 007-661503 OTOK KRK, Basˇka, zemljisˇte, dobra lokacija; 092/2504952. 007-661273 OTOK KRK, Rasopasno, zemljisˇte, 560 m2, grad¯evinska za 4 stana, 2.5 km od mora, 100.000 EUR, moguc´e kombinacije; 098/443-091. 007-660878

OTOK KRK, Kornic´, grad¯evinsko zemljisˇte, 600 m2, sa svim papirima, 4xapartman+potkrovlje; 095/561-1704. 007-660933

OTOK KRK, Kornic´, pasˇnjak, 1.100 m2, 15 EUR/m2-masline; 095/561-1704. 007-660935 OTOK KRK, Basˇka, gradilisˇte, 670 m2, lokacijska dozvola; 095/561-1704. 007-660940 OTOK LOSˇINJ, Veli Losˇinj, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.980 m2, pogled na more, mirna lokacija; 051/236-147, 051/ 236-215. 007-661284 OTOK PAG, Jakisˇnica, grad¯evinsko zemljisˇta, u oazi maslina, 800 m do mora; 051/414-294. 007-022162 OTOK RAB, grad¯evinsko i poljoprivredno zemljisˇte, uredni papiri; 098/9573353. 007-659233

LIKA, Kordun, poljoprivredna zemljisˇta, za uzgoj voc´a i povrc´a; 098/258-906. 007-022182

NOVI VINODOLSKI, poljoprivredno zemljisˇte, 1.200 m2, s pitkom vodom; 099/8232121. 007-661428

OTOK UGLJAN, zemljisˇte, 9.500 m2, blizina mora, sjeverna strana, 100 EUR/m2; 051/624-847, 098/9724580. 007-660025

LIPA, uz cestu Rupa-Lipa,

NOVI VINODOLSKI, grad¯e-

OTOK VRGADA, grad¯evinsko

PULA, grad¯evinsko zemljisˇte, sa objektom; 095/197-6775. 007-660835

PULA, grad¯evinsko zemljisˇte, sa objektom, u industrijskoj zoni; 095/197-6775. 007-660840 PULA, Pomer, zemljisˇte, 1.500 m2, za sport i rekreaciju, blizina mora; 091/5659777. 007-659225 RAVNA GORA, grad¯evinsko zemljisˇte, 3.500 m2, sa postojec´im objektom; 095/8352116. 007-661257 RIJEKA, zemljisˇte; 051/241280. 007-659116 RIJEKA, zemljisˇte, s grad¯evinskom dozvolom za izgradnju staracˇkih domova; 091/ 503-2253. 007-658416 RIJEKA, grad¯evinsko zemljisˇte, uredna dokumentacija, pogled, gradski plin; 091/ 510-5854. 007-658417 RIJEKA, glavna cesta, 2 km od obilaznice, 6.000 m2 terena s kuc´om 400 m2, p.p.+2x130 m2 stanovi; 098/ 328-374. 007-022145 RIJEKA, Sˇkurinjska cesta, zemljisˇte, 2.500 m2, na glavnoj cesti, od toga 800 m2 grad¯evinsko; 098/328-374. 007-022135

RIJEKA, Sˇkurinjska cesta, zemljisˇte, 2.500 m2, na glavnoj cesti, od toga 800 m2 grad¯evinsko; 098/328-374. 007-022194

RONJGI, zemljisˇte 2.859 m2, od toga grad¯evinsko 1.250 m2, blizina ceste, struje i vode, 130.000 EUR; 091/ 250-9701. 007-659633 RUBESˇI, grad¯evinsko zemljisˇte, 800 m2; 098/199-2050. 007-659525

RUKAVAC, gradilisˇte, 800 m2, lokacijska dozvola, moderan projekt za suterenski i prizemni stan, pogled, 60 EUR/m2; 091/792-0808. 007-659569

007-658647

SENJ, grad¯evinsko zemljisˇte, 606 m2, infrastruktura; 098/ 245-186. 007-660544 SENJ, grad¯evinsko zemljisˇte, 400 m2, napravljeni porojekti, plac´eni svi doprinosi, zapocˇeta gradnja; 098/431-239. 007-660548

SLOVENIJA, Starod, sˇumska parcela, 2 ha bukove sˇume, 9.500 EUR; 091/891-0623. 007-659572

STARIGRAD, Paklenica, zemljisˇte, 17.000 m2, pogodno za apartmansko naselje, 15 EUR/m2; 091/7825821. 003-002050 STINICA, Mrsˇic´, grad¯evinsko zemljisˇte, zelena zona, krajnji vrt; 053/881-587, 099/4151192. 007-659472 SUKOSˇAN, grad¯evinsko zemljisˇte, 402 m2, pogodno za vikendicu, 300 m od mora, voda i struja, prilaz, 55.000 EUR; 095/883-2331. 007-660058 SV. IVAN DOBRINJSKI, zemljisˇte, dobra lokacija; 092/250-4952. 007-661271 SVETVINCˇENAT, okolica, 3 poljoprivredna zemljisˇta po 2.000 m2, blizina struje, vode i ostalih komunalija; 098/9123262. 007-659183 SVETVINCˇENT, grad¯evinsko zemljisˇte, urbanizirano, 4.200 m2; 099/844-7011. 007-659184 SˇAPJANE, visˇe poljoprivrednih zemljisˇta; 095/907-6300. 007-659608

SˇAPJANE, poljoprivredno zemljisˇte, 1.115 m2; 091/ 569-8015. 003-002000 SˇAPJANE, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.600 m2; 091/5698015. 003-001998 SˇISˇAN, sˇuma, 16.000 m2, te poljoprivredno zemljisˇte, prema moru, pogodno za rancˇ, 6 EUR/m2; 099/2057345. 007-659735 SˇKRLJEVO, grad¯evinsko zemljisˇte, blizina zaobilaznice i drugih sadrazˇaja; 051/251244, 091/784-7046. 007-661207 SˇKURINJE, zemljisˇte, 425 m2, objekt 35 m2, struja, voda, na glavnoj cesti, 70.000 EUR; 092/249-3572. 007-659932

TRSAT, grad¯evinsko zemljisˇte, 3.500 m2, za sportski centar, 63.000 EUR; 092/ 275-9437. 007-661310 TRSAT, grad¯evinsko zemljisˇte, 700 m2, dozvoljena gradnja trokatnice, dobar prilaz, 60.000 EUR; 098/184-9327. 007-661323

TRSˇC´E, Gorski kotar, grad¯evinsko zemljisˇte, pokraj skijasˇta; 098/903-9941. 007-661219 UDBINA, 2 grad¯evinska zemljisˇta, 600-800 m2; 098/9523343. 007-022179 UMAG, grad¯evinsko zemljisˇte, 3.800 m2, 500 m2 od plazˇe, vlasnisˇtvo; 091/1694107. 007-659761 UMAG, Finida, zemljisˇte, 2.158 m2, 10.790 EUR (5 EUR/m2); 098/169-1135. 007-658826

UMAG, Zakinji, zemljisˇte, 1.794 m2, 2 km od mora, 62.790 EUR; 098/169-1135. 007-658990

VEPRINAC, zemljisˇte, 8.000 m2, od toga 3.600 m2 grad¯evinsko, pogled na more, asfaltirani prilaz, 120.000 EUR (900.000 kn); 099/320-0007, www.smart-invest.hr. 007-022885 VEPRINAC,

grad¯evinsko


20

UTORAK, 17. srpnja 2012.

zemljisˇte, 1.300 m2, grad¯evinska dozvola; 098/1634534. 007-661568

vredno zemljisˇte, manje ili srednje velicˇine; 098/326734. 007-661038

VEPRINAC, sˇuma, 4.600 m2; 092/269-2120. 007-660227

KVARNER ili otoci, grad¯evinsku parcelu, manju; 091/5598180. 007-660192 RIJECˇKO PODRUCˇJE, grad¯evinsko zemljisˇte, za visˇestambenu izgradnju; 051/ 341-080, 051/341-081, www.dogma-nekretnine.com. 111-009597

VEPRINAC, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.283 m2, ravno, ograd¯en zidom, dozvola, pogled na more; 051/299-257, 091/529-9748. 007-660586 VIDIKOVAC, grad¯evinsko zemljisˇte, 1.000 m2, panoramski pogled Kvarner i otok Cres; 095/910-9000. 007-658267 VISˇKOVO, zemljisˇte za gradnju 6 stanova (dvosobni s db/ jednosobni s db), plac´en vodni doprinos i komunalije, pogled, gradski plin, 108.000 EUR; 091/503-2253. 007-658413 VISˇKOVO, zemljisˇte, vec´e kvadrature, grad¯evinska dozvola, oko 900 m2 izgrad¯enosti, za staracˇki dom, 220.000 EUR; 091/5032253. 007-658414 VISˇKOVO, centar, grad¯evinsko zemljisˇte, za grad¯u 9 stanova, 600 m2 izgrad¯enosti, 30.000 EUR+kompenzacija; 091/503-2253. 007-658415 VISˇKOVO centar, zemljisˇte, za obiteljsku kuc´u, sa dokumentacijom; 091/510-5854. 007-658418

VISˇKOVO, Bani, zemljisˇte 814 m2, lijepo i pravokutno zemljisˇte na 3 kaskade, 45.000 EUR (337.500 kn); 099/320-0007, www.smartinvest.hr. 007-022887 VISˇKOVO, negrad¯evinsko zemljisˇte, 500 i 4.000 m2, ili iznajmljivanje; 098/575-375. 007-660170

VISˇKOVO, zemljisˇte sa svim dozvolama, za gradnju 6 stanova, panoramski pogled; 091/110-7972, www.dogmanekretnine.com. 111-008813 VISˇKOVO, Dovicˇic´i, grad¯evinsko zemljisˇte 903 m2, sa grad¯evinskom dozvolom za 6 stanova, plac´ene komunalije; 091/275-7787. 007-660862 VISˇKOVO, Sroki, ravno grad¯evinsko zemljisˇte, 1.700 m2; 091/275-7787. 007-660863 VODNJAN, 2 grad¯evinske parcele, sa projektima za 11 stanova, pogled na moreBrioni; 099/205-7345. 007-659736 ZADAR, zaled¯e, parcela, 2.500 m2, dozvoljena gradnja, 3 km od autoceste, zvati iza 18 sati; 051/851-150. 007-660083

ZAGREB, na spoju ulice Sveti Duh i Bjenik, zemljisˇte, 2.011 m2, visˇe od pola grad¯evinsko; 051/255-863, 091/2501829. 007-661157 ZAGREB, SV, Nedjelja, grad¯evinsko zemljisˇte, sa grad¯evinskom dozvolom za dom za starije; 098/954-9610. 007-661145 ZAMET, grad¯evinsko zemljisˇte, 850 m2, panoramski pogled, plac´ene komunalije i svi prikljucˇci, prilaz, ishodovano rjesˇenje, prilaz; 099/8281141. 007-661125 ZAMET, gornji, zemljisˇte, 2.200 m2, moguc´nost podijele na dva zemljisˇta (1.000 i 1.200 m2), blizina svih sadrzˇaja, agencije iskljucˇene; 091/ 894-0912. 007-022896 ZLOBIN, zemljisˇte, 12.000 m2, sa kuc´om, na glavnoj prometnici, 30.000 EUR; 092/155-5989. 007-661316 ZˇMINJ, centar, urbano zemljisˇte, stambene namjene, 4.300 m2; 099/694-6192. 007-661460

kupnja GORSKI KOTAR, sˇumu za sjecˇu drva; 098/941-3202. 007-661347

GORSKI KOTAR, poljopri-

RIJEKA, poljoprivredno zemljisˇte, pod racˇun dajem kompletan grad¯evinski materijal; 098/797-640, 091/3797641. 007-660736 RIJEKA, grad¯evinska zemljisˇta, sa dozvolom za izgradnju, u kompenzaciji apartmani; 095/850-6476, 098/ 161-888. 007-660452 VISˇKOVO i okolica, poljoprivredno zemljisˇte; 098/1807585. 007-660393 VISˇKOVO, zemljisˇte, 8001.000 m2, agencije iskljucˇene; 051/257-865. 007-660223 ZAMET, Srdocˇi, Rubesˇi, Resˇetari, Martinkovac, grad¯evinsko zemljisˇte; 091/566-5768, www.dogma-nekretnine.com. 111-009855

zamjena OTOK KRK, 2 maslinika, za kamp kuc´ice u grad¯evinskoj zoni Kornic´; 051/851-150. 007-660084

iznajmljivanje KASTAV, zemljisˇte, za prodaju automobila te razne prodajne aktivnosti, uz glavnu cestu; 091/530-1008. 007-659443 MATULJI, zemljisˇte, 7.000 m2, uz prometnicu, blizu autoceste, radna zona 1, ili prodaja; 051/275-104. 007-659983 MOTOVUN, okolica, poljoprivredno zemljisˇte, 1.100 m2, kvalitetno podrucˇje, pogodno za masline i vinovu lozu; 091/ 887-6185. 007-659179 OTOG VRGAD, zemljisˇte za postavku kamp kuc´ica, 1. red uz more; 091/576-7616, 051/ 618-293. 007-658650

pogodno i za stanovanje; 095/905-1024. 007-658704 OPATIJA, p.p., 49 m2, vlasnisˇtvo; 091/509-8842. 007-661019 PULA, centar, p.p., 41.5 m2, u prizemlju, pogodno za trgovinu, agneciju, ured i sl., blizina parkinga, 65.000 007-659730 EUR; 098/436-305. RIJEKA, p.p., 1.000 m2, parking, kamionski pristup uz Rijecˇku zaobilaznicu, ili iznajmljivanje; 091/227-4105. 007-658549

RIJEKA, p.p., 156 m2, 55.000 EUR, ili zamjena za manji stan ili zemljisˇte; 091/ 007-658575 895-3624. RIJEKA, glavna cesta, 2 km od obilaznice, 6.000 m2 terena, s kuc´om 400 m2, p.p.+2x130 m2 stanovi; 098/ 007-022137 328-374. RIJEKA, p.p., 180 m2, za zubnu ordinaciju ili sl., atraktivna lokacija, ili iznajmljiva007-660256 nje; 091/899-4349. ROVINJ, stari grad Grisia, p.p., 20 m2, adaptirano, sanitarni cˇvor; 091/253-5020. 007-659332

VISˇKOVO, p.p., 17.10 m2, u trgovacˇkom centru, ili zamjena za manji stan ili viken007-658556 dicu; 098/967-8051. ZAGREB, centar, p.p., 23 m2, moguc´a zamjena za nekretnine na moru; 098/950007-658831 3568. ZAMET, izlozˇbeni prostor, 70 m2, prizemlje, pogodno za trgovinu, privatnu ordinaciju i 007-022150 sl.; 099/862-1109.

zamjena ZAGREB, p.p. u Iportane centru, 23 m2, 135.000 EUR, zamjena za stan, apartman ili kuc´u na moru uz nadoplatu; 007-658830 098/950-3568.

iznajmljivanje BELVEDER, centar, p.p., 30 m2, na glavnoj cesti; 095/ 007-660087 861-8895. CENTAR, p.p, 60 m2; 091/ 007-658959 133-9991. CENTAR, p.p., pogodan za odvjetnike i javne biljezˇnike; 051/213-108, 091/535007-659335 4960.

POSLOVNI PROSTORI prodaja AUSTRIJA, ured¯en pansion, uz ski stazu, 82 kreveta, restoran, kuhinja, vlasnisˇtvo, 490.000 EUR, prilika za turisticˇke poduzetnike; www.alpenklub.com. 004-001211

CRIKVENICA-Grizˇane, p.p., na glavnoj prometnici, za manje obrte, skladisˇta i sl.; 091/ 007-661071 170-3954. CˇAVLE, p.p., 40 m2, kamionski prilaz, sanitarni cˇvor; 098/ 007-660031 174-0657.

BIOGRAD NA MORU, restoran, 12 g., 10.000 EUR/m2; 007-659146 099/790-2623.

DELNICE, p.p., 200 m2, novogradnja; 098/257-873.

BUJE-UMAG, p.p., 120 m2, 1.000 m2 okolisˇa, trofazna stuja, dvofazna voda, cˇist prepis za radnu djelatnost; 095/544-9981. 007-659912

GROBNIK, skladisˇni prostor, 40 m2; 091/794-1019. 007-660689

CENTAR, poslovno-stambena kuc´a, 140 m2, djelomicˇno rekonstruirana; 051/ 255-863, 091/250-1829. 007-661154

CENTAR, p.p, 120 m2; 091/ 007-658960 133-9991. DELNICE, centar, p.p., ili zamjena za stan u Rijeci; 051/ 817-678. 007-659406 KASTAV, centar, poslovni prostor, ured¯en, sa inventarom, cijena na upit; 099/3200003, www.smart-invest.hr. 007-022803

LABIN, Sˇtrmac, stolarska radiona, ili iznajmljivanje; 095/ 197-6775. 007-660833 MALI LOSˇINJ, p.p., 44 m2, pogodno za trgovinu; 098/ 440-595. 007-661515 MARINIC´I, p.p., 32 m2, garazˇa 24 m2, uz glavnu cestu,

KUKULJANOVO, skladisˇni prostori, 2740, 1.600 i 2.700 m2, visina 6 m, moguc´nost dostave robe zˇeljeznicom, u sklopu trgovacˇkog centra; 051/660-805, 099/2593815. 007-022796 KUKULJANOVO, p.p., 330 m2, pogodan za automehanicˇku radionu ili bilo koju servisnu djelatnost, u sklopu trgovacˇkog centra; 051/660805, 099/259-3815. 007-022797 KUKULJANOVO, skladisˇni prostor, zatvoreni 120 m2, otvoreni 3.000 m2, blizina industrijske zone; 091/5556261. 007-660422 MARINIC´I, poslovna hala, 300 m2, dva uredska prostora 80 m2, prilaz sˇleperom; 098/449-936. 007-022220 MARTINKOVAC, stambenoposlovni prostor, 3 stana, 220 m2; 091/531-0054. 007-661506 MATULJI, p.p., 65 m2, centralno, podno grijanje, parking, blizina glavne ceste; 091/276-8217. 007-661226 MATULJI, iznad, p.p. 30 m2, na glavnoj cesti, zaseban parking, mozˇe i za skladisˇte; 091/562-9163. 007-659566 MIHOTIC´I, p.p.; 091/8953624. 007-658577 OPATIJA, M.Tita, soba, 25 m2, balkon, WC, 2. kat, dugorocˇno, za p.p., plac´anje 6 mjeseci unaprijed; 091/9357892. 003-002074 OTOK KRK, Punat, p.p., 25 m2, terasa, pogodno za umjetnicˇku galeriju, trgovinu, banku ili mjenjacˇnicu; 098/ 378-165. 007-660597 PAVLOVAC, p.p., 90 m2, novoadaptiran, 750 EUR/mj.; 095/197-5548. 007-658674 PAZIN, centar, trgovina, 25 m2, luksuzno opremljena; 098/224-444. 007-661342 POBRI, otvoreni prostor, za razne djelatnosti; 091/7692742, 095/902-7739. 007-661198 PORECˇ, uredski prostor 10 15 m2; 099/829-3852. 007-022225 POTOK, Banderovo, p.p., pogodno za ured, fotokopirnica, igraonica, tihi obrt; 095/8336496. 007-661514 PRELUK, diskoteka, opremljena; 095/900-7710, 051/ 337-751. 003-002011 PULA, centar, p.p., 41.5 m2, u prizemlju, pogodno za trgovinu, agneciju, ured i sl., blizina parkinga; 098/436305. 007-659729 RIJEKA, dva p.p., centar i periferija, tip kancelarije, (zvati u vecˇernjim satima); 051/437751. 007-659573

007-660762

GROBNIK, skladisˇni prostor, 200 m2; 091/794-1019. 007-660690 HRELJIN, centar, p.p., za ured ili trgovacˇku namjenu, novogradnja, visina 3 m, prilaz, parking: 091/252-9216. 007-659836

KASTAV, centar, p.p., 18 m2; 051/691-501, 098/970007-660056 5115. KASTAV, Zˇegoti, hala, 600 m2, P+1, 1.600 m2 asfaltirane okuc´nice, 3.000 EUR/ mj., (protuvrijednost kn); 091/ 555-9620, www.dogma-ne111-009661 kretnine.com.

RIJEKA, ul. Milana Smokvine Tvrdog, p.p., 20 m2, 1. kat, pogodno za odvjetnicˇke i sl. djelatnosti; 051/615-082, 098/259-288. 007-658631 RIJEKA, visˇenamjenski p.p., 600 m2, dobra lokacija, pristup kamionima, vlastiti parking, moguc´e iznajmljivanje i manjih povrsˇina; 091/2274105. 007-658550 RIJEKA, centar, p.p., 15-80 m2; 098/443-358. 007-661422 RIJEKA, 2 p.p.-a 40 m2, ili ukupno 80 m2, u privatnoj kuc´i, atraktivna lokacija, uz glavnu cestu, ugostiteljske djelatnosti iskljucˇene; 091/ 899-4349. 007-660255

KASTAV, p.p., 100 m2, blizina radne zone; 098/257007-659019 558.

RIJEKA, istok, skladisˇni p.p., 60 m2, parking; 051/289338. 007-660275

KOSTRENA, p.p., 80 m2, prizemlje, za zubnu ordinaciju; 098/253-083, 051/793007-658399 913.

RIJEKA, p.p., pogodan za frizerski salon; 051/225257. 007-659908 RUBESˇI, skladisˇni prostor, za razne namjene, uz glavnu cestu; 091/530-1008. 007-659442 SARSˇONI, Ronjgi, p.p. 50

KRIMEJA, p.p., 50 m2, osiguran parking; 091/423007-022197 4322.

m2, za skladisˇte; 051/213108. 007-659338 SPINCˇIC´I, p.p., 150 m2, ured, 2 sanitarna cˇvora; 051/ 277-108, 099/248-5141. 007-658335

lazˇe, pult; 095/905-1024. 007-658705

INVENTAR, moderan, u Venge izvedbi, za opremanje parfumerije ili sl.; 098/409655. 007-661171

SRDOCˇI, centar, dva p.p., 16 i 44 m2; 097/762-4600. 007-660057 SˇKURINJE, p.p., 40 m2, pogodan za visˇe namjena, ili ulazak u partnerstvo; 091/ 538-7666. 007-660870 SˇKURINJE, p.p., za frizerski salon ili drugu djelatnost; 091/502-6189. 007-658717

KIOSK, za artikle; 091/148007-659417 0229.

TRSAT, skladisˇno-poslovni prostor, 120 m2; 091/5029161. 007-659229 TURNIC´, p.p., 26 m2, u najam za pizzeriu ili slicˇno; 098/443-091. 007-660889 VEZˇICA D., p.p., manji, blizina ceste; 051/403-096, 099/816-9843. 007-659244 VISˇKOVO, Marcˇelji, ograd¯eni prostor, otvoreni, na glavnoj cesti; 092/285-5279. 007-658757 VISˇKOVO, na glavnoj cesti, p.p., 40 m2+ured 8 m2+ skladisˇte 40 m2, u kompletu; 098/409-655. 007-661172

LAMPE za nokte, profesionalne, zˇarulje 3 timera, ventilacija, srebrne i bijele, jamstvo god. dana, 450 kn; 091/5711283. 007-658373

VOJAK, Mihanovic´eva, p.p., 50 m2, adaptiran; 051/681409, 091/573-3369. 007-659588 ZAGREB, p.p., 23 m2; 098/ 950-3568. 007-658836

LADICA za novce, sˇtipaljkakvacˇica za novcˇanice, 50 kn/ kom.; 092/130-3225. 007-658465 LAMPA za gelirane nokte, UV zˇarulje, nova, 600 kn te start paketi, 950 kn; 091/5711283. 007-658376

LASER za trajno uklanjanje dlacˇica, 808 nanometara, 5 valnih snaga, sigurnosni kod i kljucˇ, malo korisˇteno, jamstvo, racˇun, 1.500 kn; 091/ 571-1283. 007-658378 LASERSKI TERMOMETAR, LCD display, memorija, novi, mjeri temperaturu i udaljenosti do -50 do +380 stupnjeva, 350 kn; 091/591-1276. 007-658965 MJESˇALICA za 60 kg mesa, 6.000 kn; 091/289-2167. 007-660159

MJESˇALICA za meso, rucˇna, od inoxa; 091/289-2167. 007-660163

ZAGREB, p.p., 84 m2, terasa, za razne djelatnosti; 098/353323. 007-661001

NEONSKE CIJEVI, od solarija, upotrebljive za druge svrhe; 052/894-2105. 007-658392

ZAMET, p.p., 35 m2, prizemlje, sanitarni cˇvor, uz glavnu cestu, pogodno za ured ili tihi obrt; 051/637-467, 051/637466. 007-660063

OPREMA za manikuru noktiju, novo, lampa 36 W, gelovi, tipse, rasˇpe i dr., uputstvo za rad, 950 kn; 091/5711283. 007-658374

ZAMET, p.p., 25 m2, sanitarni cˇvor, za tihi obrt; 051/ 262-016. 007-658536

OPREMA za ribarnice: radni stolovi, vitrine za ribu, ledomati za ljuskasti led i granulat, komore i dr.; 051/279-646.

ZAMET, p.p., 26 m2, na glavnoj prometnici; 098/565639. 007-022223 ZˇMINJ, skladisˇni prostor; 091/520-6394. 007-659744

ˇ KA OBRTNIC OPREMA

007-659945

OPREMA za mesnice: rashladne komore, rashladni ured¯aji, vitrine za meso, masˇine za mljevenje, panjevi, radni stolovi; 051/279-646. 007-659946

prodaja ALU REKLAMA, manja, neonska, 500 kn; 097/744-1164. 007-661461

ALU SˇATORI, reklamni, sa/ bez reklamnih natpisa; 091/ 530-1008. 007-659436 APARAT za kokice; 091/9730918. 007-660810 APARATI ZA POP CORN, novi modeli, kvalitetni, s/bez kolica; 098/900-6617. 007-658936 BALONI na helij, letec´i, boca sa punjacˇem i stalkom; 092/ 130-3225. 007-658443 DISCO RASVJETA, neon cijevi, transformatori, digitalna reklama, svjetlec´a reklama; 098/166-0388, 098/1704651. 007-658770 DIZALICA za autoservis, dvostupna; 091/255-0501. 007-022152

EKSTENZIJE, prava kosa, 50 cm/13 kn, 60 cm/15 kn; 091/571-1283. 007-658372 ELEKTRO PUSˇNICE, 2 kom., Viesman, za salame; 099/ 790-2623. 007-658624 FRENCH, za ugradnju noktiju, white, soft white, 50 kn/g, kliner dezinfekcija, 70 kn/0,50 l; 091/571-1283. 007-658369 FRIZERSKA OPREMA, za salon, 1.500 EUR; 091/9217362. 007-660517 GELOVI za geliranje noktiju, sve faze, monofazni sculpting, profesionalni, 15 g/120 kn, 5 g/45 kn, 30 g/220 kn, lampe; 091/571-1283. 007-658370 INVENTAR parfumerije: sta-

OPREMU za slasticˇarne, ribarnice, pekare, markete, specijalizirane trgovine i ostale vrste trgovina; 051/279648. 007-659935 PEKARSKA DJELILICA za tijesto, nova, automatska, rashladna komora 18 m3; 098/ 253-083, 051/793-913. 007-658401 PLASTICˇNI NOSACˇI za obuc´u, 30 kn, Inox nosacˇi za tekstil, kosi, 100 kn, Inox nosacˇi za tekstil, kvadratni, 150 kn, Inox nosacˇi za lopte, okrugli, 50 kn; 091/2021958. 007-661123 POLICA, Inox, cijevi, 2.5 cm, sa kuglama za spajanje, 20x2 m, 500 kn/m sa staklima; 091/202-1958. 007-661124 POLICA, kombinacija prokrom-drvo, duzˇine 15 m, sa 56 polica, podesiva, za tekstil i obuc´u, drveni pult sa ladicama, 15.000 kn; 091/2021958. 007-661127 POLICE za prodavaonu, rabljene, u dobrom stanju; 098/ 224-444. 007-661341 POLICE, za trgovinu, zidne i srednje (glondole), sacˇuvane, ukupno oko 20 m; 092/1303225. 007-658466 PRINTER, termicˇki, sacˇuvan, ispravan; 092/130-3225. 007-658467

PRINTER, 2 kom, Epson Fujitsu, termicˇki, vrlo sacˇuvan, ispravan; 092/130-3225. 007-658454

RADNI STOL, za radionu; 007-658759 091/909-0139. RADNI STOLOVI za pekarstvo; 098/253-083, 051/793913. 007-658400


UTORAK, 17. srpnja 2012. RADNI STOLOVI, 3.5 m duzˇine, sa ladicama; 091/973007-660816 0918.

GRAD ¯ EVINSKA OPREMA I MATERIJALI

REGISTAR BLAGAJNA, Olivetti ECR400EW, pogodno za trgovinu, ugostiteljstvo i sl.; 007-658493 092/297-7977.

prodaja

SALAMOREZNICA, profesionalna, 1.200 kn; 092/275007-660970 5200.

AKATEN CIJEVI od 1 cole, 40 m, 120 kn; 051/251-671.

SOLARIJ, lezˇec´i (uwa-tutti fruti 41 u.p.p), zˇute boje, korisˇten godinu dana, povoljno, zvati iza 16 sati; 091/ 007-022170 564-6059.

AMBALAZˇA, 1 l, lipicˇkog studenca; 091/794-1019. 007-660700

STOLARSKA DASKA, prvoklasna, s prijevozom; 097/ 007-660443 751-5636. STOLICA, za masazˇu i tetovazˇu, sklopiva, 790 kn; 098/ 007-661066 743-189. STROJ Kuter Wolf, 40 l, klipsarica za blombiranje sa007-658627 lama; 099/790-2623. STROJ za guljenje svinja, teladi i ovaca; 099/790007-658625 2623. SUSˇARA za voc´e, elektricˇna, mlin za jabuke i sˇec´er; 091/ 007-660160 289-2167. SˇKARE rucˇne, pogodne za limare i tiskaru, duzˇina reza 120 cm; 098/925-3086. 007-660788 SˇKRIPAC kovacˇki sa stolom; 007-658754 091/909-0139. SˇTAND za pecˇenje i kuhanje kukuruza, sa suncobranom; 007-660815 091/973-0918. TLAKOMJER, digitalni, sa display-em, za zapesˇc´e, novi, neraspakiran, 200 kn; 091/ 007-658968 591-1276. TRGOVACˇKA VAGA, digitalna, do 30 kg, ispis cijene na ekranu, nova, jamstvo, 1.250 kn; 095/828-3436. 007-660433

UV LAMPA za ugradnju noktiju, sa zˇaruljama, tajmerom, ventilacijom, nova, jamstvo 2 g., 450 kn; 091/571-1283. 007-658371

VAGA, Bizerba, digitalna, do 15 kg, izdaje naljepnice sa cijenom, atest do 2014 g.; 007-658468 092/130-3225. VAGA, elektronska, do 15 kg, platformska, ocˇuvana, 2.500 kn; 098/253-083, 051/793007-658402 913. VAGA, libela Celje, do 100 kg, na kazaljku; 091/909007-658752 0139. VAGA Glaise, 200 kg i glajzevi, 200 m; 099/790-2623. 007-658629

007-660685

BALKONSKA VRATA, 85x215, s dvokrilnim prozorom, 130x130, termo pan i rolete; 091/904-9011. 007-660695 STOLOVI, ormari, stolice i dr.; 051/637-873, 098/1744060. 007-658893 UREDSKI NAMJESˇTAJ; 098/ 007-661180 320-580.

UGOSTITELJSKI OBJEKTI prodaja BRAJDA, caffe bar, 44 m2, opremljen, blizina OSˇ Brajda, 78.000 EUR; 092/294-2715. 007-659392

LABIN, caffe bar/slasticˇarna, 70 m2, terasa 100 m2, kompletno ured¯eno, ili izajmljivanje; 091/202-1958. 007-661126 RIJEKA, ugostiteljska radnja, opremljena, 5.000 EUR, ili zamjena; 098/257-077. 007-659966

UGOSTITELJSKA OPREMA prodaja APARAT za hot dog, profesionalni, sa 3 sˇiljka, korisˇten pola godine, kompletan, ispravan, ocˇuvan; 092/297007-658479 7977. APARAT, samoposluzˇni, za tople napitke, 3.000 kn; 095/ 007-658597 902-6428. APARAT ZA KOKICE, americˇki, Gold medal, elektricˇni, nov, original pakiranje, 6.500 kn; 092/130-3225. 007-658449 BACˇVE za vino od 20, 30 i 50 l; 091/254-6535. 007-658840 BILJARSKI STOL, 7, osˇtec´ena plocˇa, 800 kn; 091/9034108. 007-661061 BLAGAJNA View Sonic Compack VPA 150, kompjuterska, sa instaliranim kompletnim programom za rad u ugostiteljstvu, 5.000 kn; 091/ 503-6802, 095/843-1374. 007-658945

VAGA, platformska, sa vratom, digitalna, do 300 kg, tariranje; 095/828-3436. 007-660434 VAGA, sa skalom do 1 kg, 800 kn; 098/443-091. 007-660887

UREDSKA OPREMA prodaja FOLIJE, dzˇepic´i za plastifikaciju, 86x54 mm, 100. kom./ pak., 30 kn; 091/252-9216. 007-659831

KOMPLETNA OPREMA, za urede, kompjuteri, fotokopirnice, i sl., ocˇuvano; 092/132007-658900 3088. PISAC´I STROJ Unis TBM, mehanicˇki, ispravan, nov; 007-659105 091/931-3037. PISAC´I STROJ Olivetti, elektricˇna, ispravna, nova; 091/ 007-659097 931-3037. PISAC´I STROJ Unis, ispravan, jako sacˇuvan, 150 kn; 007-658483 092/297-7977. PISAC´I STROJ Unis, ispra007-658487 van; 092/297-7977. SITOTISAK, lampa i radni stol, rucˇni rad, 100 EUR; 007-660787 098/925-3086.

CˇASˇE za sladoled i kupove te cˇasˇe i krigle za pivo; 091/600007-659031 2829.

MONITOR CRT za PC kasu, 9, 100 kn; 092/130-3225. 007-658457

MULTI BAR, 4x1, cijed¯enje voc´a, drobilica leda, mikser za shake i za voc´e, 8.000 kn (Labin); 091/202-1958. 007-661130 NADSˇANK, za kafic´, i rashladni pult za sˇank; 091/ 509-8118. 007-659810

STOLICE, smed¯e tapicirane, 250 kn/kom., pogodno za restorane i pizzerije, 70 003-002084 kom.; 091/536-9319. STOLNI GRIJACˇI Lotus, 5 kom., za pecˇeno meso; 091/ 007-659567 562-9163.

OPREMA, pekarska, djelilice, frkalice za panine, mjesˇalice, laminatore za tijesto, pekarske pec´i,izlozˇbene vitrine, masˇine za pranje plehova; 051/279-647. 007-659944

STOLOVI i stolice za restoran, pult, aparat za kavu, sˇankomat, razna ambalazˇa i sitni inventar; 091/794-1019.

OPREMA za kafic´e, komplet ili pojedinacˇno, pult, retropult, stolovi, stolice, ledomati, perilice cˇasˇa, sudoperi i dr.; 051/279-648. 007-659936 OPREMA za slasticˇarne: sladoledne vitrine, sˇlagomati, pasterizatori i dr.; 051/279648. 007-659937 OPREMA, nova i rabljena te sitni inventar za ugostiteljstvo i slasticˇarstvo; 095/9013697. 007-659030 OPREMA, za trgovinu i ugostiteljstvo; pult, stolovi, izlozˇbene police, rasvjeta, sˇank, stalazˇe; 092/137-2614. 007-658773 OPREME, za markete, trgovine i duc´ane, police drvene i metalne, rashladne vitrine i ostalo; 051/279-647. 007-659943 PEC´ za pizzu, stara 1 sezonu; 098/812-555. 007-660521 PEC´ za palacˇinke, kuhani kukuruz, rosˇtilj i sokomat Ugolini, 2 grupe; 098/9036291. 007-661621 PEKACˇ ZA PALACˇINKE Firman, preklopni, 3.500 kn (Labin); 091/202-1958. 007-661131 PERILICA SUD ¯ A za restoran, ledomat, 50 kg, salate bar; 099/790-2623. 007-658628 PRINTER Pos, iglicˇni, 399 kn, + ladica za novce, elektronska s bravicom, 299 kn; 092/297-7977. 007-658488

DRVENA LOPATA, za vad¯enje kruha iz pec´i; 098/728007-660147 419.

RASHLADNA VITRINA, za pic´e, visine 2 m, sa staklenim vratima, ispravna; 092/2928009. 007-658508

FONTANA za hladne napitke, tracˇni toster za hostele; 091/ 907-2438. 007-659034

RASHLADNE KOMORE, montazˇa i pusˇtanje u pogon; 098/966-8689. 007-660845

FRITEZA, elektricˇna, ocˇuvana, ispravna, 900 kn; 092/ 007-658509 292-8009.

REGISTAR BLAGAJNA za 6 konobara, aparat za kavu, 2 grupe, novi; 091/973-0918. 007-660811

HLADNJAK sa staklenim vratima, u ispravnom stanju; 098/707-552. 007-660535 KOLICA za sladoled, na dva kotacˇa, starinskog izgleda, profesionalna, sa 6 banjica za sladoled, pogodno za prodaju na plazˇi ili na otvorenom; 091/169-4107. 007-659762 KUHALICA, plinska, profesionalna, za tjesteninu/krum007-658404 pir; 098/253-083. LEDOMAT, 35 kg, novo; 091/ 007-659028 201-3697. LEDOMAT Icematic, 25 kg, novi model, ispravan; 098/ 007-660540 707-552. MONITOR, lcd, 15 incha, pogodan za racˇunalnu blagajnu, ocˇuvan; 092/130-3225. 007-658427

stolice od ratana, 4 kom., sve 1.500 kn; 051/673-790, 091/ 570-3578. 007-658952

REGISTAR BLAGAJNA, Oliveti, ECR 012, pogodna za trgovinu i ugostiteljstvo, ispravna, servisirana, garancija 6 mj., 1.200 kn; 092/1303225. 007-658434 ROSˇTILJ, plinski, profesionalni, 80x50 cm, sve inox, 4 plamenika, njemacˇka proizvodnja, ispravan, kompletan; 092/130-3225. 007-658447 SOKOMAT Ugolini, za hladne napitke i limunadu, ispravan, servisiran; 092/297-7977. 007-658485

STARINE za ured¯ivanje konoba i lokala, namjesˇtaj i razni predmeti; 091/769-2742, 095/902-7739. 007-661201 STOL, visoki, gljiva, za kafic´,

BALKONSKA VRATA, 85x215 cm, dvokrilni prozori 130x130 cm, termo pan i rolete; 091/904-9011. 007-660704 BALKONSKA VRATA, 4 kom., prozori s griljama te ulazna vrata, 2 kom.; 091/ 007-660707 722-0386. BALKONSKA VRATA, 80x210, jedno krilo, 140x210, 2 krila, termopan 007-660371 staklo; 098/257-331.

TOSTER, pumpa za aparat za kavu, vaga i salamorez007-660090 nica; 098/523-739. UGOSTITELJSKA OPREMA; 007-661202 051/704-074. UGOSTITELJSKI INVENTAR, rabljeni, za kuhinju i 007-661600 terasu; 098/713-314. UGOSTITELJSKI SˇANK, s 5 rashladnih komora; 098/326007-658634 026. UKRASNI BAR, rucˇni rad, za manju gostionicu ili db; 047/ 007-658396 525-867. URED ¯ AJ za sˇpageti ice i mikser za voc´e te drogerijski mlinac za kavu za duc´ane ili przˇione kave; 091/907-2438. 007-659033

VAGA, digitalna, stolna, digitron, do 6 kg, atestirana do kraja 2013. g., dobro stanje, 1.400 kn; 092/130-3225. 007-658464

VAGA, digitalna do 10 kg, ima izracˇun cijene, atestirana; 007-658504 092/292-8009. VITRINA ZA KOLACˇE, vertikalna, staklo sve 4 strane, pokretna, 72x72x189 cm, 12.000 kn, (Labin); 091/202007-661129 1958.

kupnja HLADNJAK sa staklenim ili punim vratima, perlica cˇasˇa, ledomat; 098/707-552. 007-660541 PRIKOLICU, ugostiteljsku, sa/bez opreme; 092/292007-658496 8009. ROSˇTILJ, plinski ili elektricˇni, profesionalni, 40x80 cm, 60x80 cm, 60x100 cm ili sl.; 007-658500 092/292-8009.

CIGLA, stara, 29x14x7 cm, ocˇisˇc´ena, paletirana, 3 kn/ kom; 098/948-3819. 007-660723 CIGLA, stara, podna, tavelice, 25x12x2 cm; 098/948007-660724 3819. CIGLA i zˇbuke, svih vrsta; 098/797-640, 091/379007-660738 7641. CIGLE, pune, nekoliko tisuc´a kom., (otok Krk); 095/850007-660458 6476. CIJEV pocincˇana, 5 m duzˇine, profila 100x 5 m; 091/ 007-660739 785-0890.

007-660372

007-660068

007-659032

007-661584

CIGLA, stara, 25x12x6 cm, ocˇisˇc´ena, paletirana, 2.30 kn/ 007-660722 kom.; 098/948-3819.

CˇELIC´NI NOSACˇ (pajmer), 260x260x4.400 mm; 091/ 542-5033, 099/749-0203.

STROJ za proizvodnju sladoleda Bravo, plinski rosˇtilj sa postoljem; 091/600-2829.

TENDA, plava, dvodijelna, 11 m, sa konstrukcijom i elektricˇnim motorima; 099/790007-658609 2623. TOCˇIONIK, sa 2 izlaza, za pivo i vino; 098/967-2841.

BRODSKI POD, lamperija, suha stolarska i krovna grad¯a od arisˇa i smreke, dostava iz Slovenije; 00386/41/648007-660430 116.

CISTERNA, 2 kom, pvc, za vodu, 1.000 L; 098/257-331.

007-660693

SUNCOBRANI, 4x3 m, s betonskim stalkom, tamnoplave boje, rabljen, 650 kn; 092/ 007-658455 130-3225. SˇANK PLOCˇA, od mramora; 007-659080 091/163-7953. SˇEC´ERNA VUNA, drveni sˇtapic´i, 1.000 kom., 400 kn; 098/ 007-660145 728-419.

21

BETONSKI STUPIC´I, 60 kom; 091/516-3277. 007-660721 BETONSKI STUPIC´I, 30 cm duzˇine, 10 kn/kom.; 051/244007-660714 812.

DASKA, 3 m3 tresˇnja i 1.5 m3 javor, suha, neobrad¯ena; 091/ 007-659153 562-0797. DASKA, stolarska, orah, javor, lipa, 5 cm debljine, suho, 007-658288 3 m3; 099/507-3749. DASKE i tavaloni, od arisˇa, bukve, hrasta, tresˇnje, javora, brijesta i dr.; 098/983-0979. 007-659309

BALKONSKA VRATA, 85x215 cm sa dvokrilnim prozorom, 130x130 cm, prozor, 130x130 cm, termo pan i rolete; 091/904-9011. 003-002035 BALKONSKA VRATA, dvokrilna, 220x140 cm; 099/680007-659048 1175. BENKOVACˇKI KAMEN, svih 007-660378 vrsta; 091/976-6375. BENKOVACˇKI KAMEN, raznih debljina; 091/533-6700. 007-660180

BETONSKA BUNJA, 20 m2 i stupic´i, 70 kom.; 098/9025271. 007-660710 BETONSKE PLOCˇE, 40x40x2.50 cm, za terase; razne vaze i zˇardinjere u boji i dr. elementi; 098/971-0572, 091/538-1720. 007-660444

DRVENI PROZORI sa roletama, 140x140 cm, 2. kom., 180x140 cm, 1 kom. te balkonska vrata, 80x220 cm, 2. kom.; 051/322-713, 099/285007-660154 0000. DVOKRILNA VRATA, puna, nova, 210x130, 75x45; 098/ 007-660174 575-375. ERTE, 4 kom., svaka nesˇto manja od metra; 098/185007-658566 0896, 098/967-0284. FASADE i materijal za fasade, rofix, baumit i kanuf; 091/ 379-7641, 098/797-640. 007-660732

FASADNI SISTEMI, pogodni za sanacije zgrada, novogradnji, pasivnih zgrada i ekonomski pogodnih rjesˇe007-659444 nja; 091/530-1008.


22

UTORAK, 17. srpnja 2012.

GARAZˇA, montazˇna, 6x3x2.4 m, pocincˇane cijevi, cerade, garancija, 3.500 kn; 095/8283436. 007-660436 GARAZˇNA VRATA, 260x200, korisˇtena, dobro stanje, 600 kn; 051/251-471, 092/1505724. 007-660745 GARAZˇNA VRATA, 200x260 cm, 500 kn; 091/898-8977.

PROZORI, drveni, sa termo plan staklom, griljama, 3 kom., dim. 120 x100 cm, 1.000 kn (Krk); 099/315007-660800 9776. PROZORI i grilje, raznih dimenzija; 098/133-1144. 007-660290 PROZORI, drveni, s griljama, 120x140 cm, balkonska vrata s griljama, 80x220 cm; 091/ 007-661238 561-3535.

007-659880

GRAD ¯ A, 2077.

jelova;

095/582-

007-660563

PROZORI, dvokrilni, ostakljeni, 140x140 cm, sa zˇaluzinama, 1 novi prozor, 120x120 007-658582 cm; 092/148-0593.

GRAD ¯ EVINSKI BITUMEN, 200 l; 091/509-8199. 007-660748

PROZORI s griljama, 100x140; 091/906-0912.

007-659315

GRAD ¯ EVINSKA 091/921-1874.

SKELA;

GRAD ¯ EVINSKI MATERIJAL, ostatak od gradnje, u pola cijene (Novi Vinodolski); 098/ 735-767. 007-660749 GRANIT marmete, 30x30x1 cm, paljeni 50x30x2 cm, visˇe vrsta; 099/205-7345. 007-659737 GREDE, za krovisˇta, suhe, raznih dimenzija; 095/9110012. 007-660752 GREDE, 3330.

stare;

091/230007-660755

GRILJE, ocˇuvane, 5 krila, 2x0.56 m, 1.200 kn; 051/ 291-028. 007-660758 GRILJE, 873.

rolete;

098/257007-660760

GRILJE, 3 para, 800x125 cm, s okovima, rabljene; 099/7594580. 007-660767 GRILJE, rabljene; 091/4646054. 007-660771 GRILJE, aluminijske, dvokrilne, smed¯e, 100x140 cm, 1.500 kn; 098/913-2173, 051/ 761-039. 007-660472 GRLO OD SˇTERNE, kameno; 095/582-2077. 007-659314 GRLO ZA SˇTERNU, brusˇeno; 051/275-726. 007-660768 HRASTOV PARKET, 5 m2, 3.5x35x2.5; 098/575-375. 007-660173

HRASTOV PARKET, 45x300 mm, 8 m2, nov, 100 kn/m2; 051/322-713, 099/2850000. 007-660156 INOX CIJEVI, visˇe profila; 099/501-6000. 007-659871

kljucˇak izvana, mini kuhinja, kupaona, tusˇ, wc, lezˇaj za 2 osobe; 091/414-4090. 007-660784 KONTENJER, 6x240 m, izoliran, 2 prozora, ulazna vrata, struja; 098/257-331. 007-660369 KRAN, brzomontazˇni, 22 m visine, 18 m, s nacrtom i papirima; 098/257-331. 007-660373 LAMPERIJA, lipova, 40 kn/ m2; 098/167-2256. 007-658617 MASA ZA FUGIRANJE, boja karamele, 4 pakiranja po 5 kg, 120 kn; 091/591-4841. 007-658688

MODELI za betonske prozore, betonske stupic´e, betonske blokove za ogradu, betonske cijevi, te za vratasˇca za dimnjak; 051/244007-660715 812. MONTAZˇNA GARAZˇA, 5x2.5 m, 2.500 kn; 091/762-9524. 007-658932

OGRADA, vanjska, zˇeljezna, 007-659210 20 m; 091/959-8524. OGRADE, zˇeljezne, 2.55x1.35 m, pogodna za ograd¯ivanje zemljisˇta, visˇe kom.; 051/296087. 007-659977 PALETAR, 750 kn; 092/131007-660898 7322. PAROPROPUSNA FOLIJA i kompletan materijal za fasadu; 091/379-7641, 098/ 007-660734 797-640. PIJESAK 0-4, 0-16, i ostale granulacije; 091/976-6375. 007-660385

007-022187

PUTOKAZ, aluminijski, 50x25, novi; 091/591-1276. 007-658969

PVC STOLARIJA, 2 kom, klizne stijene, dimenzije 2186x1986, termopan staklo, bijele, nove; 092/137-2614. 007-658772

RESˇETKASTA ROLO VRATA, protuprovalna, na elektricˇno podizanje, 2 kom., za otvore oko 190x250 cm, 6.000 kn; 098/403-022. 007-660802 REZERVOAR, plasticˇan, 1.000 l, na paleti; 098/517007-660115 852. SALONITKE sa 8 valova; 051/251-955, 091/251-955. 007-660803

SELJACˇKI POD, od stogodisˇnje hrastovine, i izrada; 007-658902 092/176-1989. SKELA, sa spojnicama, 2 vibratora za beton, 2 prikljucˇka igle, agregat, trofazni, 007-660370 5 kW; 098/257-331. SKELA, aluminijska, sklopiva, opruge sˇirine 50 cm, 250 kn; 099/285-0000, 051/322007-660158 713. SKELE, brzomontazˇne, prodaja ili najam; 095/250007-020027 8196. SOBNA VRATA, 6 kom.; 051/ 007-660237 257-865. SOBNA VRATA, mahagonij, nova i rabljena; 091/973007-660812 0918.

PIJESAK, svih granulacija, sa prijevozom, i manje kolicˇine; 007-660392 098/180-7585.

STIROPOR mljeveni, u vrec´ama, 400 l; 098/618-240.

PIJESAK, svih granulacija, tampon i jalovina, sa prijevo007-660424 zom; 091/555-6261.

STOL, za piljenje drva, me007-658613 talni; 098/819-911.

IZNAJMLJUJE SE vibro plocˇa i dizalica; 098/9025271. 007-660713

PIJESAK, 0-4 i 0-16, iz kamenoloma, s prijevozom; 091/567-5727. 007-660166

IZOLACIJSKA VUNA Tervol, 11 bala, 8 bala podne, 2.000 kn; 092/263-0570. 007-660136

PIJESAK, 0.4 i 0.16, iz kamenoloma, s prijevozom; 007-660179 091/533-6700.

STRIROPOR za fasadu od 5 cm, 8 cm i 10 cm, 1.500 m2; 098/797-640, 091/379007-660740 7641.

KAMEN za zid, sivi i bijeli, sa dostavom; 091/555-6261.

PIJESAK 0-4, 0-16, 4-8, 1632, tampon, jalovina i sl., s prijevozom; 091/569-0364.

IZNAJMLJIVANJE GRAD ¯ EVINSKE SKELE H I PODUPIRACˇA; 099/704-4901, GRAD ¯ EVINSKI OBRT »PEKEZ«. 007-022233

007-660423

KAMENE JERTE, 3 kom., dim. 160x210x1.950; 091/ 904-5595. 007-659349 KAMENI OKVIRI, (erte), prozori i vrata stare istarske kuc´e; 091/780-5682. 007-660778 KANALICE, Gorisˇke opekarne, nove; 098/797-640, 091/379-7641. 007-660742 KANALICE, 1 kn/kom.; 098/ 185-0896. 007-658567 KATNA OPLATA, 3 m visine, raznih sˇirina, s kopcˇama i pasˇajicama; 098/257-331. 007-660374

KATNA OPLATA, metalna, visina 3 m, sˇirina 1 m-20 cm, sa kopcˇama i pasˇajicama; 098/301-223. 007-660364 KERAMICˇKE PLOCˇICE, bijele, 1. klasa, 20x20 cm, 14.5 m2, 55 kn/m2; 091/ 591-4841. 007-658687 KONTEJNER, za smec´e, 240 l, nekorisˇten; 098/420-843. 007-659280

KONTEJNER za stanovanje, instalacije struje i vode, pri-

007-659461

PILANSKI OTPAD u refuzi, 150 kn/m3, s dostavom; 098/ 007-660796 907-0156. PLOCˇE, rezne, Luxtoous, 5 mm, 200 mm, 180 mm, 350 kn/kom; 092/200-0473. 007-660344 PLOCˇE, kulir, granit, za vanjske obloge, sivi, 40x40x3.5 cm, 70 kom; 098/171-1194. 007-660201

PLOCˇE, rezne, Luxtoous, 5 mm, 200 mm, 180 mm, 350 kn/kom; 099/242-0427. 007-660234 POCINCˇANE CIJEVI, 40 m, promjera 3/4 cola; 091/156007-660798 4358. PODNICE, pajoli, od iverice, gore linoleum, topla podloga za stajanje, radni prostori, 3 kom., 95x150 cm; 098/946007-659849 4149. POLICE za kut, 55x55 cm, jedan rub rezan 45 stupnjeva, 7. kom.; 098/946-4149. 007-659847 PROZOR, dvokrilni, ostakljeni, drveni, 134x100 cm, 200 kn; 051/291-028. 007-660759

007-660807

STRUJNI ORMAR, s brojilom i osiguracˇima; 091/897007-660819 1105. STRUJNI ORMARIC´, metalni, za privremeni prikljucˇak, kompletni bez brojila, 900 007-660135 kn; 092/263-0570. SˇPERPLOCˇE, vodootporne, mahagonij, 250X122X0.8, 450 kn; 098/981-2448. 007-660820 TAVALONI, drvo jesika, debljina 6 cm, 0.5 m3; 091/509007-660747 8199. TAVALONI, suhi, bukovi i hrastovi; 099/513-1907, 098/ 007-660356 561-696. TAVALONI, tresˇnja i kesten; 007-660301 091/549-9565. TLAKAVCI, obicˇni 55 kn/m2, boja 60 kn/m2, kvarcni 60 kn/ m2, boja 65 kn/m2; 095/250007-022826 8196. UKRASNE LETVICE za balkonsku ogradu, suhe, obojane u mahagonij, 95x12 cm, debljina 20 mm, 200 kom., 10 kn/kom.; 051/276-113, 099/ 007-660824 591-2980. UNUTARNJA i vanjska vrata, puno drvo, stepenice, bukove, 5x0.60 m, (Pula); 095/ 007-660837 197-6775. UTICˇNICE Vimar, nove, 25

kn/kom.; 091/722-0386. 007-660708

prozor sˇirine 90-10 cm; 051/ 458-130. 007-660891

VALJAK ZA JOG; 098/453007-659329 878.

TENDU, do 4 m; 091/570007-658727 3330.

VRATA, zˇeljezna, aluminijska, s limom, oblozˇena, pocincˇana, polovna; 091/509007-659575 7948.

STROJEVI I ALATI

VRATA, jednokrilna, 2 kom., sa staklom, vanjski okviri, 240x98 cm, za unutrasˇnje prostorije, ocˇuvana; 052/ 501-527, 092/205-0759. 007-658991

VRATA, zˇeljezna, garazˇna, na podizanje, 530x200 cm, 100 007-658611 EUR; 098/819-911. VRATA, drvena, sa metalnim okvirom; 098/819-911. 007-658616 VRATA, stara, drvena, dvokrilna, 53x73 cm; 051/675007-658293 176.

prodaja

007-658260

AGREGAT Tomos, 1 kW, dvotaktni motor, 600 kn; 007-658731 091/536-9723. AGREGAT, trofazni, diesel, oko 150 kg; 098/301-223. 007-660366

AGREGAT, 400 kwA, diesel, ili zamjena za grad¯evinske strojeve ili automobil; 098/ 007-659919 246-459.

VRATA, balkonska, pvc, dim. 140x210, sa griljama, maha007-660763 goni; 098/257-873.

ELEKTROMOTOR, 2.5 kW, univerzalni nosacˇi, 700 kn; 092/249-3572. 007-659931 AGREGAT, Kirsch, diesel, 7.5 kW, »profi«, 50 RS, za obrt ili vikendicu; 098/597-761. 007-660064

007-660822

VRATA, garazˇna; 091/183007-660854 6183. VRATA, unutarnja, furnir staklo, 75x200 cm, lijeva, bez okvira, 300 kn; 091/799007-661099 4893. VREC´E, jumbo, nosivost 1.000 kg; 098/523-739. 007-660089 ZIDNA STIJENA, rucˇno kovana, 180x70 cm; 051/257007-660225 865. ZIDNA STIJENA, bijele boje, od 4 dijela, 93x237 cm, ostakljena sa termopan staklom, 76x145 cm, 4.000 kn; 051/ 007-660859 276-224. ZˇELJEZNA veranda, 1.5x3 m i 2x3 m, ostakljena; 091/794007-660701 1019. ZˇELJEZNA KONSTRUKCIJA, veranda; 091/193007-659980 1435. ZˇELJEZO, staro i sve vrste otpada; 091/183-6183, 095/ 007-660852 198-2377.

kupnja BAKAR, mesing i ostale metale i sve vrste kablova; 098/ 007-660864 933-0561. LJESTVE, 12 m, na podrucˇju Grizˇana; 091/510-2826. 007-660866 PALETE, euro i obicˇne; 098/ 797-640, 091/379-7641. 007-660726

PARKETI, 2.5 m2, hrast, 300x50, i 1 m2, hrast, 400x50; 051/344-296. 007-660869 PLOCˇICE, vanjske, za terasu, 40 m2; 091/538-7666. 007-660883 PLOCˇICE, kocke, za poplocˇavanje dvorisˇta; 051/251007-660801 955, 091/251-955. PVC OTPAD, od proizvodnje stolarije; 098/797-640, 091/ 007-660729 379-7641. PVC PROZOR ili vrata, za balkon, sˇirina 1.60 m, sobni

007-658472

DUPLI STROJ (helikopter), za obradu betona; 051/795397. 007-661045 ELEKTRICˇNI APARAT, istosmjerna struja, sa benzin motorom, prijenosti, tezˇak 20 kg, 1.400 kn; 092/131-7322.

ELEKTRO MOTOR, trofazni, 4 kW, 2.090 okretaja, nekorisˇten; 051/251-244, 091/7847046. 007-661204

VRATA, balkonska, dvokrilna, sa sˇtokom, ostakljena, 210X100, 2.000 kn; 098/981007-660821 2448.

007-660849

DIZALICA, 12x12, monofazna, hidraulicˇna, daljinski, 62.000 kn; 091/201-7471.

007-660931

VRATA, unutarnja, 3 kom.; 007-660461 098/774-759.

VRATA, hrastova, ulazna, 100x205 cm te prozor Slovenija Les, sa griljama, 75x110 cm (Bakar); 051/761-068.

DIZALICA Dalbe, 16x18, hidraulicˇna, pocincˇana, daljinski, 81.000 kn; 091/2017471. 007-658471

ELEKTRO KOLICA Koncˇar EKN 1001, nosivosti 1.000 kg, 1.250 EUR; 091/5103950. 007-661485

VRATA, balkonska, dvokrilna, 220x140 cm, ulazna vrata, 3 kom., sa/bez okvira, smreka; 098/301-223. 007-660367

VRATA, garazˇna i industrijska, rolo i sekcijska, po mjeri; 007-660848 098/966-8689.

DIZALICA za kariolu s betonom, 2.500 kn; 098/443091. 007-660884 DIZALICA, mostna, raspon 14.5 m, duzˇina staza 70 m, 5.000 EUR; 095/544-9095.

VRATA, unutarnja, 2 kom.; 007-660702 091/794-1019.

VRATA, protuprovalna, 205X97, otvaranje na desno, 3.000 kn; 098/981-2448.

DIZALICA za popravak skutera, do 200 kg nosivosti; 098/174-5650. 007-661289

AGREGAT, 15 kw, diesel, na kotacˇima, u dobrom stanju, za profesionalnu namjenu, za obrt ili vikendicu; 091/324007-660067 1592.

ELEKTROMOTOR Sever, 380 V, 0.55 kW, s reduktorom 670 o/min; 098/216-919, 098/ 476-576. 007-660397 ELEKTROMOTORI, trofazni, rabljeni, 1.4 kW, 2800 okretaja u min., sa prirubnicom, 2 kom., 1.090 kn; 092/1501366. 007-660302

AGREGATI za struju, svih jacˇina; 098/966-8689. 007-660846

ELEKTROMOTORI, trofazni, razlicˇitih snaga; 091/7850890. 007-660737

AGREGATI za struju, 35kW, 7.5 kW, dizel, ispravan, 091/ 007-659152 562-0797.

GRAD KOMPRE¯ EVINSKI SOR, Fagram 700, ispravan, 800 EUR; 091/515-4195.

ALAT za autogeno varenje; 007-660218 092/269-2120. APARAT za autogeno varenje, kompletan, boce, manometri, cijevi, rezacˇi; 092/275007-660973 5200. AUTO DIZALICA Coles Hydra truck 25-18T, nosivosti 25 t, 15.000 EUR; 091/510007-661487 3950. AUTOPRAONICA Ceccato, s cˇetkama, malo korisˇtena, vrlo 007-022138 jeftino; 098/328-374. BRENERI, za autogeno varenje, oprema, rezacˇ, manometre i boce; 092/297-7977. 007-658478

BRENERI, komplet, Teleoptik, za autogeno varenje, 500 007-658453 kn; 092/130-3225. BRUSILICA Kikinda, planska, 1.000x300, 6.000 EUR; 095/ 007-658259 544-9095. BRUSNE REZNE PLOCˇE, fi 180 i 230, za kutnu busilicu i kamene brusne plocˇe fi 200; 007-660743 091/785-0890. BUSˇILICA, brusilica, hidraulicˇna presˇa i tokarski stroj; 007-660329 098/936-8068. BUSˇILICA Hilti DD130, sa stalkom; 098/322-283. 007-659414 CIRKULAR, za zˇeljezo- njihajuc´a pila FI 270, sa 4 kom. listova; 091/542-5033. 007-660075 CIRKULAR za piljenje drva, dvije osovine, 4.500 kn; 099/ 007-661426 823-2121.

007-661241

IMPULSNI PUNKT-APARAT, tip: 150B, 150 kvA, sa novim tiristorskim upravljanjem; 091/227-4105. 007-658553 IZNAJMLJUJE SE kompletan alat za strojno zˇbukanje, kombi i G4 , 400 kn/dan; 091/ 272-7511. 007-661300 IZNAJMLJUJE SE agregat, trofazni, 15 kW, novi, silent, za strojno zˇbukanje i dr., 250 kn/dan; 091/272-7511. 007-661302 KOMPRESOR, vijcˇani, velikog kapaciteta; 095/8352116. 007-661258 KOPACˇICA TOMMOS, ispravna; 098/366-113. 007-659138 KRAN DIZALICˇAR Cibini, brzomontazˇni, visina 20 m, duzˇina 22 m, sa atestom i papirima; 098/301-223. 007-660363 LEM ZˇICA za lemljenje, 20 kg; 091/506-6144. 007-659159 LINIJA za izradu kovanih ograda, kompletna; 091/2274105. 007-658552 MASˇINA, za busˇenje kamene terase, 1.000 kn; 092/1317322. 007-660921 MASˇINA ZA STROJNO ZˇBUKANJE, PST4, kompletna oprema; 098/215-110. 007-661179 MINI BAGER, Hitachi ex 60, 7 t, 95. g., s korpom i cˇekic´em, moguc´nost zamjene za manji uz nadoplatu; 098/431-239. 007-660547

CIRKULAR, trofazni, mozˇe i monofazni, novo; 051/812007-661081 796, 091/988-4615.

MINI BAGER Schaeff, 98. g., 1.7 t, 1.700 rs, 3 bene, sˇirenje gusjenica, 55.000 kn; 091/ 201-7471. 007-658473

CIRKULAR za piljenje ogrijevnog drva, Aran, 5.000 kn; 007-661244 091/515-4195. CˇELICˇNI STOL, masivni, radni, za bravare i mehani007-660076 cˇare; 091/542-5033.

MINI LINIJA za poliranje (zlato, srebro, inox i dr.); 091/227-4105. 007-658554 MINI UTOVARIVACˇ, Skat louder, 4.5 t; 098/245-186. 007-660543


UTORAK, 17. srpnja 2012. VITLO, sa/bez hidromotora; 095/835-2116. 007-661256

FOTELJA; 051/257-865.

VODENA PUMPA, kapacitet 900 l/h, nova, 220 kn; 098/ 728-419. 007-660148 ZˇICA za autogeno zavarivanje, 2 mm, 10 kn/kg; 098/ 007-658254 293-447. ZˇICA za autogeno zavarivanje, 2 mm, 10 kn/kg; 098/ 293-447. 007-658972

FOTELJA, kozˇna, 098/171-1194.

kupnja ALAT za strojnu obradu metala, sve vrste, i prodaja; 098/ 293-447. 007-658971 ALAT za strojnu obradu metala, sve vrste, i prodaja; 098/ 293-447. 007-658253

SANITARIJE

BOJLER, vodokotlic´; 759-6065.

KOMODA, ocˇuvana, 700 kn; 095/902-6428. 007-658598 KOTACˇIC´I za fotelje, boje zlata, kuglastog oblika, 4 kn/ kom.; 091/785-0890. 007-660731 KOZˇNA GARNITURA, dobro ocˇuvana, moderan dizajn; 099/800-4111. 007-661194

ORMAR ZA CIPELE, smed¯e boje, sa frontama od stakla; 051/681-412, 091/9598627. 007-660581

099/ 007-660361

LIMENO KORITO za sudoper, 200 kn; 091/630-6246. 007-661058

PUMPA za fekalije, vec´eg kapaciteta, nova, dizanje H 5 m, njemacˇka proizvodnja; 091/542-5033. 007-660071 SANITARNI ORMARIC´ za kupaonicu; 092/209-4452.

TOKARSKI STROJ, manji, s priborom i raznim alatom; 007-661185 099/556-6778.

007-660011

MOTORNA PILA Stihl 044, nova, 2.000 kn; 091/895007-658576 3624. MOTORNA PUMPA, MP 500 N, nova; 095/910-9000. 007-658268 PISˇTOLJ, zracˇni, profesionalni, za zabijanje cˇavli; 098/ 797-640, 091/379-7641.

SPREMNIK za zrak, 1.000 l; 098/905-5102. 007-659611 STOL na podizanje, nosivost do 500 kg, za popravak motocikala, pogodno za moto servise; 098/174-5650. 007-661288

007-660730

STOLARSKI STROJ Weing, cˇetverostrani, (Pula); 095/ 007-660831 197-6775. STOLARSKI SˇTUCER; 051/ 516-268, 098/644-089. 007-659865

POTOPNI EROZIMAT Eldis E 2.40 CDM Rovella; 091/227007-658555 4105.

STOLOVI, zˇeljezni, nevareni, za 2 cirkulara; 051/812-796, 007-661082 091/988-4615.

PUMPA, ulja iz 0229.

za ispumpavanje bacˇve; 091/148-

STROJ za piljenje drva; 091/ 924-8433. 007-660289

007-659420

STROJ za zˇbukanje, Putzmeister M525, 2003. g., cijevi 20 m, 19.000 kn; 091/ 201-7471. 007-658470

PUMPA za vodu, 500 l; 091/ 007-659421 148-0229. PUMPA za vodu, motorna, Tomos; 051/786-193. 007-659369 PUMPA ZA VODU, na motorni pogon; 098/966-8689. 007-660847

REDUKTOR, varijatorski, od 7-37 okretaja/min., elektromotor 0.75 Kw; 091/785007-660744 0890. ROVOKOPACˇ, TOCˇKASˇ, 1994. g., sa pikamerom, 23.000 EUR; 099/783-0520, 007-659501 092/306-6760. RUCˇNI PALETAR, novi, visoko podizni, nosivost 1.000 kg, visina dizanja 1.600 mm, 6.750 kn; 091/510-3950. 007-661486

RUCˇNI VILJUSˇKAR, nosivost 2t; 098/301-223. 007-660365 SAMOUTOVARNI MIKSER Dieti, 3 m3, u dobrom stanju; 007-660545 098/245-186.

STROJEVI za brusˇenje glava i ventila benzinskih i dizel motora; 099/758-7590. 007-661510 STROJEVI ZA ALUMINIJ: freza, kopirka, mala rezalica, sˇtanca, radni stol za montazˇu, 10.000 kn; 098/1740657. 007-660033 SVRDLA Hilti, nerabljena, 16/ 55 i 22/32, 1.600 kn; 092/ 150-1366. 007-660303 SˇTEMALICA i busilica, Bosch, profesionalna, s alatom, sa Vidia plocˇom; 091/ 895-3624. 007-658573 TERENSKI VILILCˇAR Yale, plinski, 1.500 kg nosivosti, 2002. g., sa pumpanim gumama prednjim 12-16.5 i zadnjim 21x8-9, 7.900 EUR (Zagreb); 091/510-3950. 007-661493

TOKARSKI STROJ, nov, 500

TOKARSKI STROJ, TNP 250/2.000 i TNP 300/1.000; 007-658258 095/544-9095. TOKARSKI STROJ Prvomajska Tes-2; 091/734-5257. 007-659047

TRACˇNA PILA Borle, sa injektor motorom 3 kW, industrijska; 091/785-0890. 007-660733 TRAKA za omotavanje instalacije Tessa, 19 mm/10 m, 45 kn/kom., 32 mm/10 m, 60 kn/ 007-658546 kom.; 091/565-9545. TRANSPORTER, valjkasti, nosivost 1.000 kg, sˇirina 60 007-660741 cm; 091/785-0890. UTOVARIVACˇ Michigen, 4x4, 4.100 EUR; 091/510007-661496 3950. VILICˇAR, Litostroj V5, nosivosti, 5.000 kg, diesel, 5.102 007-661497 EUR; 091/510-3950. VILICˇAR Indos Vad 38/30, 3.000 kg nosivosti, dupli prednji kotacˇi, 4.100 EUR; 007-661495 091/510-3950. VILICˇAR Litostroj V8 IM S32, dizel, sa kabinom, 8.500 EUR (Zagreb); 052/662-316. 007-661481 VILICˇAR sa sprederom za 20 i 40 stopne kontejnere Belotti, 10.000 kg nosivosti, 15.000 EUR (Buzet); 052/662-316. 007-661483

VILICˇAR sa sprederom za 20 i 40 stopne kontejnere Belotti-Triton 45/32, nosivost 45.000 kg, 2000 g., 88.200 EUR (Buzet); 052/662-316. 007-661484

VILJUSˇKAR Litostroj, 5 t, ili zamjena za automobil; 098/ 007-658257 293-447.

OGLEDALO, 85x63 cm; 051/ 257-865. 007-660228

KOMODA, 70x110 cm, 150 kn; 091/630-6246. 007-661059

007-659264

SPREMNIK, za gorivo, 50.000 l, dvostjenski (ili za vodu); 098/905-5102. 007-659610

OGLEDALA, tri kom., velicˇine 3,25x1.85 m, debljina 5 mm, pogodno za teretane ili ugostiteljske objekte; 051/436750. 007-659167

BIDE, korisˇteni, ocˇuvani; 091/ 464-6054. 007-660772

LAVANDIN, wc sˇkoljka, 300 kn; 095/810-8959. 007-661410

MOTORNA PILA Homelite VII-055, 50 cm macˇ, 1.100 kn (Novi Vinodolski); 051/ 244-105, 098/914-2675.

JOGI, za spavanje; 091/9313037. 007-659112 KARNISˇE, 3 kom.; 051/257865. 007-660229 KAUCˇ, ocˇuvan; 051/682513. 007-660247 KAUCˇ, 2 kom., na razvlacˇenje, (bez jogija); 098/378165. 007-660600 KAUCˇ, na razvlacˇenje, ugrad¯ene police, 200X90, masivan, udoban, (preuzimanje u Crikvenici); 051/781-114, 091/535-8303. 007-659271

ORMAR, dvokrilni i ormaric´ za cipele; 098/133-7197. 007-658766

KADA, plasticˇna, staklena kabina, 500 kn; 098/174-2132.

kg tezˇak, puno opreme, 18.000 kn; 051/257-268, 091/642-2304. 007-661325

007-660203

FOTELJA, mozˇe i 2 kom., eko kozˇa, zvati iza 12 sati; 051/226-103. 007-660386

KLUPA, 125x45 cm, 250 kn; 091/630-6246. 007-661057

KADA Kolpasan, 90x80 cm, neraspakirana; 051/223688. 007-659714

SAVIJACˇICA CIJEVI Ercolina Megabender 030, sa 9 kalupa; 091/253-0302. 007-661500

smed¯a;

brast, prostor ispod sudopera, ispravna; 091/5358303, 051/781-114. 004-120009 NAMJESˇTAJ, za jednosoban stan, db, kuhinja, perilica rublja, te kristal, cˇasˇe, vaze...; 051/633-350. 007-659084 NAMJESˇTAJ, njemacˇki, star visˇe od 150 g.; 098/1992050. 007-659529 NOC´NI ORMARIC´I, 3 kom.; 051/257-865. 007-660230 NOC´NI ORMARIC´I, 2 kom.; 091/973-0918. 007-660814

prodaja

BOJLER, plinski, Junger, odvod u dimnjak, za toplu vodu i centralno grijanje, 24.000 Kcal, ispravan; 051/583-189, 091/175-6552. 007-659721

MINI UTOVARIVACˇ Bobcat 863, 99 g., 9.000 EUR (Bu007-661482 zet); 052/662-316.

007-660231

23

007-658292

SUDOPER, 2 korita, cjedilo na desnoj strani, ormaric´ 120x60 cm; 091/904-9011. 007-660697

SˇKOLJKA, bide i umivaonik, rabljeno; 091/973-0918. 007-660813 TUSˇ KADA, 90x90x15; 091/ 007-659568 562-9163. UMIVAONIK, wc sˇkoljka s daskom, bide, boja bijele kave, kao novo, 600 kn; 007-659634 091/250-9701.

ˇ TAJ NAMJES

KREVET Turbo limacˇ, bijeli, s madracem, na kotacˇima, 500 kn; 095/888-5793, 099/2008408. 007-661351 KREVET, sklopivi; 091/7941019. 007-660694 KREVET, sˇirina 140 cm, 100 kn; 098/373-361. 007-659223 KREVET, na 091/931-3037.

007-660946

007-659111

PETEROSJED na razvlacˇenje, 4 stolice, ukrasna bijela vitrina; 099/759-6065. 007-660360 PISAC´I STOL, novi; 091/9407114. 007-661104

KREVETI na kat, 2 kom., drveni, novi; 099/759-6065. 007-660362

KREVETI, jogi, podnice, sve 2 kom; 051/257-865. 007-660239 KUHINJA sa sudoperom i sˇtednjakom; 051/257-865. 007-660226

KUHINJSKA GARNITURA, kutna, i 3 kuhinjska stola, 800 kn; 091/630-6246. 007-661054 KUHINJSKI ELEMENTI, 250x60 cm; 091/630-6246. 007-661053

KUHINJSKI ORMARIC´, Gorenje, 71X100X36, police, malo korisˇten, ocˇuvan, (preuzimanje u Crikvenici); 091/ 535-8303, 051/781-114. 007-659269

prodaja BAMBUSOVE STOLICE, 6 stolica i 2 stola, 300 kn; 097/ 007-659086 782-2446.

KUTNA GARNITURA, sa lezˇajem, stolic´; 091/527-3138.

BIFE-regal, Monika, stalak za cˇasˇe i boce, ogledalo, lampa, 205X91X44, (preuzimanje u crikvenici); 091/535-8303, 051/781-114. 007-659262 BRACˇNI KREVET i madraci; 098/182-1300. 007-659380 BRACˇNI KREVET, podnice, star 2 g., komoda; 051/257865. 007-660242 DJECˇJA SOBA, nekorisˇtena; 051/372-272, 099/4050525. 007-660633

LAMPA, stolna, za dnevnu sobu, unikatna; 091/5142072. 007-659863

DVOSJED i trosjed, ocˇuvano; 051/682-513. 007-660249 DVOSJED na razvlacˇenje, 400 kn; 091/630-6246. 007-661052 DVOSJED, 150 kn; 051/633007-659085 350. FOTELJA, 100 kn, ostakljen pleten stolic´, 120x60, 350 kn, pleten trosjed, 450 kn; 091/ 792-0808. 007-659543 FOTELJA i stolic´, 300 kn; 007-661414 095/810-8959.

ORMARI za spavac´u sobu; 095/844-8358. 007-022217 ORMARIC´ za hi-fi liniju, 90 cm, staklena vrata, 400 kn; 091/560-3346. 007-658363 ORMARIC´, kupaonski, bijele boje, za rucˇnike ili kupaonske potrepsˇtine; 051/681-412, 091/959-8627. 007-659602 ORMARIC´, kupaonski, Marles, na poklon pribor za kupaonu, razni; 099/226-7736.

rasklapanje;

KUTNA GARNITURA, dvosjed, fotelja na razvlacˇenje; 099/759-6065. 007-660359

DVOSJED, na razvlacˇenje u lezˇaj, rabljen, ocˇuvan, 500 kn; 007-660310 092/150-1366.

ORMARI, stolice, stolovi i dr. (Zamet); 051/637-873, 098/ 174-4060. 007-658892

007-660325

LUSTERI, 3 kom., jednaka i jedan luster, istog stila; 099/ 466-7177. 007-659374 MADRAC, 190x180, dobro stanje, 400 kn; 098/9912974. 007-659614 MADRAC, 2 kom., novo, 90x190 cm, 500 kn; 091/ 555-8345. 007-658924 MADRAC, 160x200 cm, novi, zapakiran, 500 kn; 095/9048193. 007-658630 MASAZˇNA FOTELJA model iJoy-100, sa naslonom za noge, daljinsko upravljanje, novo, 500 EUR; 091/2509701. 007-659635 MINI KUHINJA, Gorenje, sˇirine 1 m, dvije elektro plocˇe, ispravna, malo korisˇtena, (preuzimanje u Crikvenici); 051/781-114, 091/5358303. 007-659267 MINI KUHINJA GORENJE, sˇirina 1m, 2 elektroplocˇe, hladnjak, sudoper inox re-

PODNICA, za krevet, 100x200, s podizanjem uzglavlja i uznozˇja, s ucˇvrsˇc´ivacˇem za kicˇmu, novo; 098/ 171-1194. 007-660194 POLICA; 098/900-4955. 007-659235

REGAL, novi, bijele boje; 051/681-412, 091/9598627. 007-659605 REGAL, za dnevni boravak, u 4 dijela, moderan dizajn; 091/ 518-7335. 007-660244 SJEDEC´A GARNITURA, trosjed, 2. fotelje, 500 kn; 099/ 802-0230. 007-661164 SPAVAC´A SOBA, 2 kaucˇa, fotelje i stolic´ za db, 1.500 kn; 091/989-7501. 007-659066 STOL, ovalni, 130X80, ocˇuvan, (preuzimanje u Crikvenici); 091/535-8303, 051/781114. 007-659268 STOL, pravokutni, 82X67X124, ladica, (preuzimanje u Crikvenici); 051/ 781-114, 091/535-8303. 007-659270

STOL od 100 godina stare hrastovine, duzˇine 3 m, sˇirine 1.10 m, s klupama; 092/1761989. 007-658901 STOL, 7197.

kuhinjski;

098/133007-658764

STOL radni; 098/133-7197. 007-658763

STOL, kuhinjski, lipov, rabljeni, mozˇe za terasu, 350 kn; 051/691-153. 007-659544 STOL, kuhinjski, lipov, rabljeni, 450 kn; 098/946-4149. 007-659570

STOL za sˇivac´i stroj, smed¯e boje, 95x47 cm, rasklopiv, visina 78 cm; 091/5390555. 007-659394 STOL, kuhinjski, 100x65 cm, 100 kn; 091/560-3346. 007-658364 STOL, drveni, za dnevni boravak, na dizanje, sa rezbare-


24

UTORAK, 17. srpnja 2012.

nim nogama, 750 kn; 051/ 276-113, 099/591-2980.

PERILICE RUBLJA Candy: za dijelove; 098/936-8068.

007-660825

007-660332

STOLICA, djecˇja, za radni pisac´i stol, bordo boja tkanine, 100 kn; 091/189-8620.

PERLICA RUBLJA Candy, uska: u dijelovima; 091/557007-658291 4560.

007-661617

STOLIC´, pleten, ostakljen, 120x60, staklo 5 mm, 450 kn; 098/946-4149. 007-659571 STOLIC´, drveni, bijele boje, za dnevni boravak, nizˇi; 051/ 681-412, 091/959-8627. 007-659601

STOLIC´I, 2 kom., sa klupama, smrekovina, neupotrebljavano, 120x65x78 cm; 098/174-5650. 007-661290 SUDOPER, s dva korita i cjedilom na desnoj strani, ormaric´ 120x60 cm; 091/ 904-9011. 007-660705

PLINSKI HLADNJAK, visˇe kom., od 40, 50, 100 i 185 007-019787 litara; 098/936-6380. PLINSKI SˇTEDNJAK; 097/ 007-658338 714-6780. SˇTEDNJAK, na struju, star 2 g., zvati oko 12 sati; 051/259007-659035 606. SˇTEDNJAK sa 2 grijac´e plocˇe, ugradbeni te ugradbeni sudoper; 051/244-377. 007-659598

SˇTEDNJAK; 091/630-6246. 007-661056

SUDOPER s dva korita i cjedilom na desnoj strani, ormaric´ 120x60 cm; 091/ 904-9011. 003-002036

SˇTEDNJAK Keket, manji, bez pec´nice, sa 2 kuhala na plin, sa prostorom za bocu; 051/ 007-661122 261-572.

TEPIH; 098/900-4955.

UGRADBENI HLADNJAK Gorenje, 100 kn; 099/241003-002055 6429.

007-659234

TROSJED na razvlacˇenje, 193x120 cm, 500 kn, (Umag); 098/194-6733. 007-659540 TROSJED i fotelja, novo, neraspakirano, bijele boje, hrvatski proizvod, 2.300 kn; 098/230-614. 007-022178 TROSJEDI, 2 kom., klik-klak, sˇirine 1.40 m, plave i narancˇaste boje te secesijsku spavac´u sobu, renoviranu; 091/ 580-9171, 051/711-535. 007-658993

VITRINA, 600 kn; 051/296007-659975 087. VITRINA, 130x165 cm, antikna, 500 kn; 091/6306246. 007-661055 VRATA, dvokrilna, puna, nova, 206x131 cm, dodatak 45 cm; 098/575-375. 007-660175 VRATA, staklena, s okvirom, 220x90, korisˇtena; 091/5853342. 007-659197

BIJELA TEHNIKA prodaja BOJLER, kuhinjski, novi, 5 l; 098/326-026. 007-658633 HLADNJAK s ledenicom Gorenje, inox boje, ocˇuvan, moguc´a dostava; 091/1694107. 007-659768 HLADNJAK, Gorenje, kombinirani, 50x180, malo rabljen; 098/171-1194. 007-660207 HLADNJAK Electrolux, plinski+struja, korisˇten 1 sezonu; 098/755-193. 007-659988 HLADNJAK, Gorenje, 145x60, stariji, dobro hladi, sa ledenicom, 275 kn; 051/ 244-105. 007-660012 KUHINJA, rabljena, bijela, 4 m, donji i gornji elementi sa perilicom sud¯a Elextrolux i sudoperom, 1.200 kn; 051/ 344-296. 007-660867 PERILICA Whirpool, 5.5 kg, gornji poklopac: za dijelove; 099/242-0427. 007-660233 PERILICA POSUD ¯ A, Elextrolux, A klasa, stara 6 g., ispravna, rabljena, 400 kn; 051/344-296. 007-660868 PERILICA POSUD ¯ A, AEG, u kvaru, 200 kn; 099/6815277. 007-659289 PERILICA RUBLJA Gorenje, ispravna; 091/931-3037. 007-659095

PERILICA RUBLJA Candy, uska, 60x40 cm, korisˇtena, ispravna; 091/931-3037.

WC MONO BLOCK, 2 g. star, podni izljev, sˇtedni kotlic´ vode, 275 kn; 051/244-105. 007-660013

APARATI ZA ´ INSTVO DOMAC prodaja APARAT, za peglanje; 051/ 007-660620 246-785. APARAT ZA KAVU, expresso, Delongi, odlicˇno sta007-660202 nje; 098/171-1194. FRITEZA Philips, 150 kn; 007-658365 091/560-3346. HLADNJAK, Whirlpool, star 2 godine; 051/421-365. 007-661537 JUICER - sokovnik, Champion, dr. Walker, iz SAD-a + rezervni dijelovi; 098/378007-660601 165. MIKROVALNA PEC´NICA Philips, nova, 400 kn; 091/ 007-659101 931-3037. MIKROVALNA PEC´NICA Excello, nova, zapakirana, 500 007-659102 kn; 091/931-3037. OZONATOR, Team; 092/275007-660967 5200. PEC´NICA, turbo, prenosiva, malo korisˇtena, 100 EUR; 007-659091 091/481-5944. PLAMENIK Guliver rg1, Riello 007-658885 40 g5 098/590-065. PLINSKA BOCA; 091/547007-661215 4131. SOKOVNIK, Phillips, 500 w, 007-660193 novi: 098/171-1194. SUSˇILICA RUBLJA, Bosch, nekorisˇtena, nova; 091/955007-659594 8830. SˇIVAC´A MASˇINA, Bagat, s ormaric´em, na klasicˇni i elektricˇni pogon, odlicˇno stanje; 007-660196 098/171-1194. SˇTEDNJAK, Koncˇar, 3 plin, 1 struja, s garancijom; 051/ 007-661536 421-365. USISAVACˇ Vorwerk Kobolt 135, zvati iza 15 sati; 091/ 007-658949 951-3378. USISIVACˇ, Hoover, nov, crveni, zapakiran sa garanci007-660206 jom; 098/171-1194. VENTILATOR, krovni; 099/ 007-659874 501-6000.

007-659099

PERILICA RUBLJA, s manjim kvarom, 300 kn; 091/ 630-6246. 007-661060 PERILICA RUBLJA Gorenje, novija, s dostavom; 098/707552. 007-660536

kupnja MINI PEC´NICA u dobrom stanju; 097/905-9230. 007-659793 PLINSKA BOCA, 10 kg; 091/ 007-661298 642-9466.

KAMERA Panasonic, gotovo nova, i fotoaparat na poklon; 007-658664 091/769-1530.

TELEVIZORI prodaja BLAUPUNKT, 51 cm i Sony, 37 cm, ocˇuvani, 2.000 kn/ kom., oba 3.500 kn; 092/ 150-1366. 007-660312

KAMERA, Panasonic; 091/ 007-658601 538-5981. KUC´NO KINO, kamera projektor, stalak, platno; 091/ 007-658600 538-5981.

GRUNDING, 2 kom.; 051/ 257-865. 007-660235 KUC´NO KINO, Lg, 300 kn; 051/261-377. 007-660049

MINI VIDEOKAMERA DV Panasonic, ocˇuvana, 100 EUR te Toshiba Cameo20, full HD, 100 EUR; 098/856-820. 007-660957

LDC TV, Grunding, 82 cm, 900 kn; 091/596-5780. 007-660053

PROJEKTORI i platna za poslovne i edukativne prezentacije, servis ili najam; 091/252007-659823 9216. TRONOZˇAC sa glavom za kameru, Manfrotto, model 290 proefessional, nerabljen; 003-002029 091/163-8312.

MONITOR, Benq, 17 », 250 kn, 19 », 300 kn; 051/261377. 007-660047 PHILLIPS, u boji, star 10 god., 300 kn; 095/854-9583, 091/177-8711. 007-658800 SANYO, 51 cm, 300 kn; 091/ 560-3346. 007-658366 SANYO, ravni ekran, 51 cm, srebrna boja, ocˇuvan, uredan, sa DVBT prijamnikom, 800 kn; 098/307-296. 007-022190 SONY, 0570.

38

cm;

092/263007-660129

SONY, 72 cm, FD Trinitron, 100 Hz, 2 tunera, 13 slika u slici, 500 kn; 051/266-798, 091/253-0108. 007-661007 SONY TRINITON, 72 cm, 400 kn; 051/261-377. 007-660048 TELEVIZIJA, 2. kom., ekran 37 cm; 091/797-0775. 007-659754 TELEVIZOR, Phillips, dhd ili dvd rekorder u kombinaciji; 091/931-3037. 007-659096 TELEVIZOR u boji; 091/5574560. 007-658294 TELEVIZOR, Quadro, u dobrom stanju, 200 kn; 097/ 781-0378. 007-660584 TV portable, teletekst, malo upotrebljavan, 150 kn; 091/ 309-2514. 007-661543

ANTENE prodaja GSM ANTENA, profesionalna, vanjska, tip yagi, 200 kn; 099/681-5277. 007-659288 HUMAX 5400, Dreambox HD, DVB-T, BN, DM, red hot sex...; 098/723-450. 007-658784 PROTEK 9600IP, za programiranje prijemnika za gledanje kodiranih programa, CS, u trajanju 6 i 12 mjeseci, za sve sa crnim ekranima; 098/545765. 007-659563 SATELITSKI PAKETI MaxTVSat, Bnet/TotalTV i DigiTV, za Hrvatsku i inozemstvo, bez fiksnog telefona, godisˇnja i dvogodisˇnja pretplata po standardnoj cijeni; 098/545-765. 007-659562

VIDEO KAMERA, ispravna, u dobrom stanju; 091/769007-659954 6434. VIDEO KAMERA I 8, Sony; 007-659948 091/769-6434. VIDEONADZOR Vhs Time Lapse, video snimacˇ, quad za kamere, 600 kn; 091/169007-659766 4107. ZVUCˇNICI, od 0.25-5 kW, 10 kom., 300 kn; 092/263007-660138 0570.

kupnja VIDEOREKORDER Sony, VHS, noviji, malo rabljen, u zamjenu nudim broj u mrezˇi 091, sa 280 kn na racˇunu; 007-660313 092/150-1366.

AUDIO TEHNIKA prodaja AUDIO KAZETE Maxell, zapakirane, 90 minutne, 3 kom., Bass 2 kom., Sony 1 kom., 600 kn; 092/263-0570. 007-660137

DVD Vivax; 091/931-3037. 007-659109

DVD PLAYER Excello; 091/ 931-3037. 007-659107 DVD PLAYER Sony; 091/ 931-3037. 007-659100 KAMERA Panasonic, mini, 30x opticˇki zoom, s punjacˇem, 600 kn; 098/865-894. 007-658348

GRAMOFON sa ispravnom iglom te mali i veliki LP; 098/ 007-660022 965-9475. GRAMOFON, pojacˇalo i 007-658777 slicˇno; 098/231-586.

DVD, CD I VIDEO KASETE prodaja CD-I, sa spiritualnom glazbom, vec´a kolicˇina; 091/ 183-6772. 007-661374 CD/DVD MP3 noviteti, cro, folk, rnb, dance, techno, trance, house, kompilacije i kompleti; 091/726-3859. 007-659553

CRTANI FILMOVI na dvd-u, sinkronizirani na hrvatski jezik, 20 kn/kom., dostava posˇtom; 091/890-4546. 007-659916

DVD, ExYu serije i filmovi: Malo i Velo misto, Kamiondzˇije, Cˇovik i po, U registraturi, Smogovci i dr.; 098/545765. 007-659555 DVD-i: strani filmovi i serije: Zvjezdane staze, Dosje X, Seinfeld, Muc´ke, Malcolm i dr.; 098/545-765. 007-659556

007-659070

DVD sa telenovelama i sapunicama; 091/521-9666. 007-659072 DVD, X-files, kompletna serija, kvalitetna slika, 5.1 zvuk, hrvatski prijevod; 091/5219666. 007-659074

GRAMOFON Philips 212 Electronic, s novom dijamantnom iglom, ocˇuvan; 092/292007-658499 8009.

DVD hetero-porno, 5 kom/ 150 kn, 7 kom/200 kn, 12 kom/300 kn (amater, domac´i, javno, swinger, piss, scat/ kavijar); 095/826-8066. 007-022155

MEGAFON; 091/769-6434. 007-659961

PIONEER LINIJA:pojacˇalo, digitalni tuner, gramofon, zvucˇnici, odvojive komponente, 600 kn; 098/228007-661550 353. POJACˇALA Mac, 2 kom., 4 subowera, 4 zvucˇnika, kutija za subowere; 095/819-3059, 007-658642 092/237-5600. POJACˇALO Sherwood, 2x55 W, cd player Sony QS i analogni tuner Wega, kao 007-022185 novo; 098/982-4822.

DVD-I Vecˇernja sˇkola, stare i nove epizode; 091/5219666. 007-659076 DVD-I sa jugoslavenskim filmovima i serijama; 091/521007-659069 9666. GRAMAFONSKE PLOCˇE; 007-661381 051/432-472. GRAMOFONSKE PLOCˇE, LP, kuc´na kolekcija, ocˇuvane, na upit popis sˇaljem na mail; 007-658458 092/130-3225. KUP UEFA, Rijeka-Real Madrid, stadion Kantrida, 26.08.1984., na DVD-u, 40 kn; 091/890-4546. 007-659917 PLASTICˇNE KUTIJE, od video kaseta i dvd-a, 3 kn/ 007-660123 kom.; 092/263-0570. VHS KASETE, erotske i porno, vlastita zbirka, 8 kn/ 007-658492 kom.; 092/297-7977. VHS KASETE, prazne, 2 kn/ 007-659765 kom; 091/169-4107.

GRAMOFONSKE PLOCˇE, rabljene CD-e i DVD-e; 098/ 231-586. 007-658778 GRAMOFONSKE PLOCˇE, velike i male, mozˇe i cijele kolekcije, dolazak na poziv; 051/276-634, 098/9659475. 007-660021

DIKTAFON Sanyo, na mikro kasete, 1980. g., 1 mikrokaseta, 150 EUR; 092/263007-660128 0570.

KAZETAR Sony TC- YX 50 i 100 kaseta, 250 kn; 098/228007-661551 353.

DVD-I sa crtanim filmovima: Prof. Baltazar, Sˇtrumfovi, Ben 10, Pcˇelica Maja i dr., sinkronizirano; 091/521-9666. 007-659075

DVD Barby, original, 16 kom., 300 kn; 092/200-0473. 007-660347

DVD sa porno filmovima, preko 140 kategorija, kupcu na poklon broj kupljenih filmova; 091/521-9666. 007-659071

HI-FI, komponente, korisˇtene, 250 kn/kom; 098/228007-661552 353.

DVD-I set biblijskih filmova, 25 kom., stari godinu dana, 300 kn; 091/760-5788. 007-022191

kupnja

CB STANICA, sa antenom, Santiago Concord; 092/182007-661561 5987. CD BOX, Kenwood KDC-C 467, nekorisˇten; 098/723007-658786 450.

DVD PRZˇILICA, Asus, 80 kn; 092/281-2896. 007-661025

DVD Barby, original, 16 kom., 300 kn; 099/242-0427. 007-660240

DVD Zvjezdane staze, kompletna serija, 5.1 zvuk, hrvatski prijevod; 091/521-9666.

SATELITSKI RECEIVER, za prijem preko 25 porno programa, ukljucˇena pretplata na godinu dana; 098/545-765.

prodaja

kupnja

AUTO RADIO KAZETOFON, AM-SM, Korejski, gotovo nerabljen, nov, bez zvucˇnika, 320 kn; 092/263-0570. 007-660140

KARAOKE, preko 6.000 pjesama, zabavnih, narodnih i stranih, s instrumentalom i rijecˇima, 200-450 kn; 098/ 007-660652 932-7893.

VIDEO TEHNIKA

UKV, Kenwood TH 200 E; 007-661538 092/182-5987.

DVD Stargate SG1 i Atlantis, kompletne serije, DVD kvaliteta slike, 5.1 zvuk, hrvatski prijevod; 091/521-9666. 007-659068

KARAOKE, preko 6.000 pjesama, zabavnih, narodnih i stranih, s instrumentalom i rijecˇima, 200-450 kn; 098/ 007-660651 932-7893.

SATELITSKI RECIVER, Humax-irci 5400, 300 kn; 099/ 681-5277. 007-659287

TECHNICS SA K2L, Stereo Cassette Tuner Receiver Amplifier; 098/723-450. 007-658785

AUTO RADIO, cd, dvd, tv, usb, navigacija, veliki zaslon, Inwait; 092/182-5987. 007-661560

SATELITSKI PRIJEMNIK DreamBox i Amiko, za HDTV i SDTV programe, preko 3000 kodiranih programa, novo, jamstvo, dostava ukljucˇena u cijenu; 098/545-765. 007-659561

007-659560

RADIO WALKMAN Saba, iz zbirke 80-ih godina, nekorisˇten, zapakiran, 150 EUR; 092/263-0570. 007-660122

DVD hetero-porno, 5 kom/ 150 kn, 7 kom/200 kn, 12 kom/300 kn (starije dame, sise, debele, animal, neobrijane, lezbo); 095/826-8066. 007-022156

DVD gay porno, 5 kom/150 kn, 7 kom/200 kn, 12 kom/ 300 kn: 18-25, zgodni, 25-45, stariji (uniforme, obojeni, fisting, extreme); 095/8268066. 007-022157 DVD BI-SEX porno, 5 kom/ 150 kn, 7 kom/200 kn, 12 kom/300 kn, vrhunska kvaliteta, potpuno diskretno; 095/ 826-8066. 007-022158 DVD transex, 5 kom/150 kn, 7 kom/200 kn, 12 kom/300 kn, najbolje glumice, vrhunska kvaliteta, potpuno diskretno; 095/826-8066. 007-022159 DVD, hetero, porno, 5 kom/ 150 kn, 7 kom/200 kn, 12 kom/300 kn (grupno, solo, dildo, anal, orgazam, trudne, mlade, najlon, stopaladominacije); 095/826-8066. 007-022160 DVD, erotski i porno, kuc´na kolekcija, 10 kn/kom.; 092/ 130-3225. 007-658428

KASETE erotskog sadrzˇaja, katalozi, prospekti, omoti kaseta, iz 80-90-ih godina, od domac´ih distributera; 092/ 263-0570. 007-660125

KOMPJUTORI prodaja DISKETE Verbatim, 1.44 MB, 10 kn/paket, jedan paket gratis; 091/169-4107. 007-659767 DTK MONITORI, 2 kom; 091/ 538-7666. 007-660877 HP 17, laptop, sva oprema, star godinu dana, pod garancijom, 300 EUR; 091/5884820. 007-661333 KOMPJUTOR, komplet, stol za kompjutor, fotelja; 099/ 516-5694. 007-660341 KOMPLET kompjuter s monitorom, lcd, samsung, 22 incha, 1.500 kn; 091/1898620. 007-661618 KUC´ISˇTE, s napajanjem, dodatnim coolerom i Win xp licencom, 180 kn; 092/2812896. 007-661023 LAPTOP Lenovo-g-530, Intel Pentium, 2.900 kn; 091/5839647. 007-660318 LAPTOP ASUS F5 VL, graficˇka plocˇa u kvaru, ostalo uredu, sa torbom, 500 kn; 091/525-9460. 007-660687 LCD MONITOR, 17 incha, 300 kn; 091/596-5780. 007-660050 MOBILNI INTERNET, usb, Broadband Stick Vip, komplet, uputstva, instalacija, produzˇni usb, 100 kn; 091/ 169-4107. 007-659770 NAPAJANJE za racˇunalo, 150 W, model TP-3150 C, original pakiranje, rabljeno, sa Jetpro 200 W, oba po 50 kn; 092/292-8009. 007-658497 NOTEBOOK, HP Compaq 6715s, CPU AMD Turion 64 Mobile MK-38, RAM 3 GB, MS Windows 7 32-bit; 091/ 522-9073. 007-660016 NOTEBOOK HP Compaq 6715s, RAM 2 gb, MS Windows 7, 32 bit, cpu amd


UTORAK, 17. srpnja 2012. Turion 64 Mobile MK-38; 007-659547 091/796-5908. PISACˇ Epson FX 880, iglicˇni, pogodan za ispis kopirnih papira; 091/252-9216. 007-659843 PRINTER Epson LX 300, 2 kom., iglicˇni; 091/538-7666.

nim cˇipom, malo korisˇten; 092/159-4234. 007-661576

kupnja PLAY STATION 2, do 200 007-661579 kn; 051/643-444.

007-660874

PLAYSTATION 2, za 300 kn; 007-661588 097/762-7111.

PRINTER Canon C70, fotokopirka, skener, faks, telefon, tinte, 200 kn; 091/169-4107.

PLAYSTATION 2, do 300 kn; 007-661540 091/309-2514.

007-659763

PRINTER, iglicˇni, format A4, list i traka, model Panasonic KX-P2130, ocˇuvan, dobar za knjigovodstvo i sl., 299 kn; 007-658436 092/130-3225. PRINTER za POS blagajnu, Epson TM300, ispravan ocˇu007-658506 van; 092/292-8009. PRINTER Epson SP200, star, 399 kn; 092/292-8009. 007-658515 PROCESOR, sa coolerom, dual core celeron, 2.2 ghz, 120 kn; 092/281-2896. 007-661024 PUNJACˇ, za hp laptop, 150 007-659206 kn; 098/937-9792. RACˇUNALA, alarm, kamera, iglicˇne i laserske printere te monitore; 091/538-7666.

PLAYSTATION 2 joystick, 70 007-661541 kn; 091/309-2514.

MOBITELI - TK OPREMA

I9300, bijeli, nov, 8 MP, 2 god. garancije, na sve mrezˇe, 4.500 kn; 098/865-894. 007-658342 SAMSUNG GT C612, dual sim, novi, moguc´a kupnja na kredit ili zamjena, 1.350 kn; 098/816-675. 007-660647 SAMSUNG S2, kopija dual sim, 2 mpx, 4,3 inch, bijele boje, 1.000 kn; 098/865894. 007-658344 START PAKET Simpa, s 398 kn na racˇunu; 091/5390555. 007-659398 TELEFON, bezˇicˇni, Simens, 200 kn; 098/171-1194. 007-660200 VIP KARTICA, zapakirana, 1.000 kn; 092/263-0570.

prodaja BEZˇICˇNI TELEFON, 180 kn; 007-659177 091/887-6185. FAX, telefon, Panasonic KXF50, 7 rola papira, 216 mm, crni, ispravan, (preuzimanje u Crikvenici); 051/781-114, 007-659265 091/535-8303. HUAWEI U8300, touch, tipkovnica, ocˇuvan, malo korisˇten, s garancijom, 400 kn; 095/814-3872, 091/118007-658868 4095.

007-660133

VIVAX bezˇicˇni telefon, 2 kom., sa interkom vezom, 140 kn; 097/905-9230. 007-659792

kupnja IPHONE 3, ocˇuvan, ispravan; 098/902-5271. 007-660718 MOBITEL, s kamerom, u zamjenu portabl TV, s teletextom, malo korisˇten; 091/3092514. 007-661539

RACˇUNALO Amd Sempron, 2.4 Ghz, Windowsi 7, 800 kn; 007-660052 091/596-5780.

IPHONE 3 GS 16 GB, Nokia N 95, 8 GB, Nokia 6310 i (poslovni), sa piunjacˇem te ostalom opremom; 092/182007-661534 5987.

SAMSUNG E2600, ili sl., noviji; 097/905-9230. 007-659796

SATA KABLOVI, za spajanje HDD-a, 5 kom, 30 kn/paket; 007-659835 091/252-9216.

IPHONE 3GD, 8 gb, t-mobile, oprema, kutija, 1.000 kn; 091/ 007-658579 534-2230.

prodaja

SERVER Windows 2003, 5 dodatnih licenci (cal); 091/ 007-659840 252-9216.

IPHONE 4F, dual sim, 3.5 incha ekran, metalno kuc´isˇte, kapacitativni touch, novo, kopija, 899 kn; 098/865-894.

007-660872

SKENER, za registar blagajnu, 150 kn; 092/292007-658505 8009. SKENER, bar code cˇitacˇ za blagajnu, serijski port, model PSC SP400, potpuno nov, zapakiran, 120 kn; 092/292007-658498 8009. TABLET IPAD 3, star 20 dana, 3.000 kn; 092/115007-661191 1116. TABLET PC, mid, 8 », android 2.2, novo, visi, skype, 1.200 kn; 098/865-894. 007-658345 TINTA Cartridge, HP78 boja, orginal, 90 kn/kom., 097/905007-659791 9230. TINTE, HP 21XL crna i HP300XL boja, orginal, 100 kn/kom; 097/905-9230. 007-659787 TONER za printer HP 13x, malo korisˇten, 250 kn; 091/ 007-659482 588-0627. TONERI, Canon, CLC900, 100 kn/kom; 098/925-3086. 007-660794

TORBA, za 15.4 inc laptop, 150 kn; 098/937-9792. 007-659205

kupnja MEMORIJA, DDR2, 512 mb/ 166 mhz; 091/538-7666. 007-660885

IGRICE prodaja IGRICE za Playstation 2, 3, Xbox i Wii, narucˇivanje smsom, dostava posˇtom; 098/ 007-659557 545-765. KONZOLA Nitendo Wii, crna ili bijela, nove i korisˇtene, dobro stanje, modificirane, sa 100-200 igrica na tvrdom 007-659558 disku; 098/545-765. MEMORY CARD, 64 mb, za Sony Playstation, novo, nekorisˇteno, 100 kn; 091/591007-658967 1276.

ELEKTRONIKA

ISDN TELEFON Ascom Eurit 33, poslovni, 150 kn; 091/ 007-659630 250-9701.

AKUMULATORI, mali, olovo gel, za brodsku tehniku i kompjutere, 12 V, 3-5-7.29.2 Ah; 047/651-121. 007-660570 ALARM PISˇTAVAC, jacˇina 90 dB, elektronski magnetski senzor detektira ulazak, jednostavna montazˇa sa ljepljivom trakom, 50 kn; 099/8606932. 007-022189

LG GB115, Tomato, 150 kn; 098/816-675. 007-660644

DVD PLAYER, Toshiba, kao nov, 200 kn; 092/278-5968.

007-658347

MOBITEL, sa punjacˇen, odkodiran, 70 kn; 092/159007-661577 4234. NOKIA 3110, kamera 1.3 mpx, 098 mrezˇa, razbijen ekran ali u funkciji, dobra baterija, nekorisˇteni 099 broj, 100 kn; 092/278-5968. 007-661555 NOKIA 6310 I, 2 kom., crni, 2 baterije, poslovni, 700 kn/ 007-658511 kom.; 092/170-4554. PANASONIC KX-1311 i KX7302, bezˇicˇni telefoni, pod garancijom, 100-180 kn; 007-659785 097/905-9230. PHILIPS X116, dual sim, nov, neotvoren, sve mrezˇe, sva oprema, MP3 player, radio, bluetooth, 200 kn ; 097/ 007-659786 905-9230. PUNJACˇ, za motorola mobitel, model clt-760 a, 35 kn; 007-659208 098/937-9792. PUNJACˇ, za samsung mobitel, model: tad 137 ebe, 40 007-659207 kn; 098/937-9792. SAMSUNG, preklopni, odkodiran, malo korisˇten, 150 kn; 007-661542 091/309-2514. SAMSUNG C 170, crveni, sve kartice, simpa paket sa 150 kn na racˇunu, 1.500 kn; 092/ 007-660126 263-0570. SAMSUNG C 3050, vga kamera, bluetooth, fm, radio, mp3, nov, zapakiran, 1.500 007-660314 kn; 092/150-1366.

007-661554

ELEKTRICˇNI PASTIRI, zasˇtita od divljacˇi i nepozˇeljnih posjetilaca, popravak el. pastira te savjeti za ogradeoprema; 047/651-121. 007-660569 ELEKTRONICˇKI ORGANIZATOR, dzˇepni format, 380 kn; 092/263-0570. 007-660127 ELEKTRONIKA, raritetna, zabavna, razna, 80.-te g., nerabljena, zapakirana, pojedinacˇno ili u kompletu; 092/ 263-0570. 007-660130 GSM ALARM, mini, za brod, automobil, vikendicu, dojava i zvucˇni nadzor; 098/9421227. 007-659806 MATICˇNA PLOCˇA, s kucˇisˇtem, neispravna; 098/723450. 007-658787

SAMSUNG GALAXY S2, novi, s garancijom, 3.400 kn; 098/443-091. 007-660888

PLAYSTATION 2, s ugrad¯e-

SAMSUNG

GALAXY

S3

007-659719

HARMONIKA Firotti, 48b, mod. Rigoletto, mala, kofer, pogodna za djecu, malo korisˇtena, 250 EUR; 098/9120584. 007-659002 HARMONIKA Melodija, 60b, mod. Turist IV, kofer, ocˇuvana, 300 EUR; 098/9120584. 007-659003 HARMONIKA, elektricˇna, 2 gramofona, 80 gramofonskih plocˇa (zabavnih, narodnih) te 2 zvucˇnika Philips; 047/525867. 007-658395 HARMONIKA, Rex, 120 basova, troglasna, talijanska, 500 EUR; 091/536-9723. 007-658733

HARMONIKA, Sereneli, 120 basi, cˇetveroglasna, Verscaro, 120 basi; 091/5018235. 007-660614 HARMONIKA, talijanska, Serenelli, 120 basi, 11+5 registri, servisirana; 098/305-769. 007-660618

HARMONIKA Hohner, flay tonerica, club B2, 2.5 reda, 8 basi, crvena, sa kovcˇegom, dobro stanje; 098/305-769. 007-660619

KLAVIJATURA Korg PA3X 61/76, nova, garancija; 095/ 848-2979. 007-660779 KLAVIJATURA PA 50SD, nova, zapakirana, dodatni ritmovi, programi; 095/8482979. 007-660780 KLAVIJATURA Korg PA3X 61/76, PA2X Pro, PA 800, PA 50 SD, dodatni ritmovi i programi, nova, zapakirana, garancija; 091/110-3228. 007-660770

007-658789

PJESMARICA, preko 270 svadbenih pjesama, sa notama i akordima za sviranje i rijecˇima, 350 kn; 098/9327893. 007-660653

SPY MOBITEL za prac´enje razgovora, sms poruka i zvucˇni nadzor prostora, 1.200 kn; 095/824-0442.

PJESMARICA, preko 450 svadbenih pjesama, sa akordima za sviranje i rijecˇima, 300 kn; 098/932-7893. 007-660655

007-659805

PJESMARICA, preko 270 svadbenih pjesama, sa notama i akordima za sviranje i rijecˇima, 350 kn; 098/9327893. 007-660656

007-660571

PROCESOR, Intel Centrino duo, 200 kn; 098/723-450.

AKUSTICˇNA GITARA Yamaha LS-400-VT, puno drvo, smreka/mahagonij, OM (000) oblik, made in Japan, dobro stanje, 4.170 kn; 092/3077330. 007-659517 AKUSTICˇNA GITARA Yamaha LJ-16, cijela, puno drvo, smreka/palisandar,

bavnih hrvatskih pjesama, s podrucˇja bivsˇe Jugoslavije, rijecˇi i akordi, 350 kn; 098/ 932-7893. 007-660663 RAZGLAS Dynacard, TM 600/1000/1600/2200, 2-3, zvucˇnici, Dynacard, jamstvo 3 g., mozˇe i pojedinacˇno; 099/694-8607. 007-660777 RAZGLAS Dynacord pm 6002, zvucˇnici Dynacord corus pro 12/3, novo, za duo i trio; 091/110-3228. 007-660769 RITMOVI i zvukovi, za Korg klavijature, 250 kn; 098/9327893. 007-660660 RITMOVI i zvukovi, za Korg klavijature, 250 kn; 098/9327893. 007-660661 SYNTHISIZER Casio 3500, moguc´ prikljucˇak za Internet, ili zamjena za laptop; 092/ 209-4452. 007-658295 USNA HARMONIKA, Hohner Germany Chromonica profesional model »C«, s registrom, 200 kn; 091/7920808. 007-659545 VIOLINA, 500 kn; 098/9741138. 007-659475 VIOLINA, stara 100 g., 200 EUR; 092/249-3572. 007-659933

kupnja HARMONIKA, 96 do 120 basova, klavirska, cˇetveroglasna, mozˇe i kabinska, ispravna, ocˇuvana; 095/8482979. 007-660781 HARMONIKE, triestina, sˇtajerke i klavirke, rabljene, razne marke; 098/305-769. 007-660617 HARMONIKE, raznih marki, sˇtajerke, triestine, klavirke i ostalo; 091/501-8235. 007-660611 KLAVIJATURA, Cort, Ketron, Yamaha, Roland, profi, (aranzˇer); 095/848-2979. 007-660782

AUTOMOBILI prodaja ALFA 146 1.4 TS, 2000. g., reg. god. dana, oprema bez klime, elektricˇni krovni otvor, 1.800 EUR; 091/200-4577. 007-661531

ALFA 147 1.6, 2008. g., oprema Maranello, 3 vrata, alu felge 17, zimske gume 15 cola, 10.500 EUR; 091/ 573-4152. 007-659682 ALFA 164 TURBO, 94. g., 1.500 EUR; 098/293-447. 007-658256

KLAVIJATURA Yamaha ypt200, s notnim displayom, odlicˇna za pocˇetnike, 300 EUR; 098/774-759. 007-660463

KLAVIJATURE Korg PA2 x pro, isprogramirana, kuc´na uporaba, nova, zapakirana; 099/694-8607. 007-660776

prodaja

PLAYSTATION 2, ugrad¯en cˇip, malo korisˇten; 099/511007-661575 1404.

HARMONIKA, Weltmeister, 40 basa, troglasna, ocˇuvana, 1.500 kn; 099/820-4785.

007-661084

PRETVARACˇ NAPONA, s 12 V na 220 V, pogodan za sve vrste pumpi centralnog grijanja, solarno; 047/651-121.

SAMSUNG GALAXY 5, nov, zapakiran; 091/887-6185. SAMSUNG GALAXY MINI, GT-S5570I, potpuno novi, nekorisˇten, 100 EUR; 091/ 007-661063 250-9701.

HARMONIKA, Melodija 80 b, model Violeta III, ocˇuvana, dobro stanje, kofer, 450 EUR; 098/912-0584. 007-659618

KLAVIJATURA Yamaha, nove, sˇirine 1 m, 1.200 kn; 098/774-759. 007-660464

GLAZBENI INSTRUMENTI

PLAY STATION 2, mali, nov, bez cˇipa, 500 kn, ili zamjena; 007-660709 098/902-5271.

007-659519

OPTIBOX, digitalni combo receiver, za satelitske programe, dvd; 091/539-0555.

SAMSUNG C3752, original dual sim, garancija, nov, 750 007-660901 kn; 098/865-894.

007-659176

jumbo tijelo, s original kovcˇegom, 3.990 kn; 092/3077330. 007-659518 AKUSTICˇNA GITARA, Seagull Artist Studio, top model, rucˇni rad, puno drvo (smreka/ palisandar), proizvedena u Kanadi, Tric case, 7.200 kn; 092/307-7330. 007-659520 ELEKTROAKUSTICˇNA GITARA Seguall Maritime SWS QIT, all solid, smreka/mahagonij, opcija: tric kovcˇeg, 4.650 kn; 092/307-7330.

PJESMARICA, preko 450 svadbenih pjesama, sa akordima za sviranje i rijecˇima, 300 kn; 098/932-7893. 007-660658 PJESMARICA, preko 700 zabavnih hrvatskih pjesama, s podrucˇja bivsˇe Jugoslavije, rijecˇi i akordi, 350 kn; 098/ 932-7893. 007-660662 PJESMARICA, preko 700 za-

25

ALFA BRERA 2.2 JTS, 2006. g., 53.000 km, metalik crna, alu 18, skay window, senzori park i kisˇa; 098/716-077. 007-659521

karavan, sva oprema, kao nov, moguc´a kupnja na kredit ili zamjena; 098/816-675. 007-660646

AUDI A3 1.6, 2001. g., reg. 11/2012., 5 vrata, crni, sva oprema, 4.300 EUR; 091/ 586-7755. 007-660074 AUDI A3 2.0 TDI, 2003. g.,sva oprema, 10.000 EUR; 091/543-1885. 007-661276 AUDI A6, 2006. g., atestiran plin, reg. 07/2012., 2.600 EUR; 099/876-4948. 007-658300 AUDI A6 2.5 TDI, karavan, 95. g., reg. 01/2012., puno dodatne opreme, srebrni, 4 nova amortizera, nove gume, kuka, 4 diska sa plocˇicama, 5.100 EUR; 051/793-196. 007-022154

AUDI A6 2.8 QUATRO, 3.000 007-660265 EUR; 095/848-1569. AUDI A6 3.2 FSI, 2006. g., automatic, sva oprema; 098/ 007-659496 877-045. BMW 116 I, 2008. g., 65.000 km; 091/592-4983. 007-659839 BMW 116I, 2007. g., 11.990 EUR; 091/274-6666. 007-660992 BMW 1602, 72. g., 1. vlasnik; 007-659411 098/322-283. BMW 3 E46 318I, 99. g., reg. 01/2013., sva oprema, ili zamjena; 091/547-9070. 007-660603 BMW 318 TDS, 95 g., osˇtec´en, mozˇe i u dijelovima, hrv. dokumenti, 950 EUR; 099/ 007-659120 886-3910. BMW 320 I R6, 2003. g., sva oprema, servisna knjizˇica, 8.900 EUR (porez u cijeni); 051/683-121, 091/681-5152, Hugal d.o.o.-otkup i prodaja 007-022260 vozila od 1. vlasnika. BMW 525 CDS, 93. g., reg. 04/2012., sva oprema, 2.800 EUR, moguc´a zamjena; 098/ 759-983. 007-659248 BMW 530 D, 2001. g., ili zamjena za terensko vozilo; 098/453-878. 007-659330 BMW 530 D E 60, model 2004. g., reg. 02/2013., sva oprema, alu 18, xenon, 1. vlasnik, servisna; 098/1911913. 007-661591 BMW 530D, 2000. g., sva oprema, moguc´a zamjena; 092/146-1920. 007-659122

ALFA ROMEO 1.3, 91.g., reg. 10/2012., 300 EUR; 091/726007-661418 2855. ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TURBO, 2000. g., plin, sva oprema, xenon, kozˇa, elektro sjedala, ili zamjena; 098/816007-660636 675. ALFA ROMEO GT 1.9 JTD, 2004. g., 8.990 EUR; 091/ 007-661003 274-6666. AUDI 100, karavan, reg. 05./ 2013., 85 kW, ocˇuvan, odrzˇa007-658851 van; 091/797-8319. AUDI 80, 91. g., nereg., u dobrom stanju; 092/149007-661036 5857. AUDI A 6 2.5 TDI AVANT, 2001. g reg. do 11/2012.,

BMW 530D 2000., business full oprema, reg 5/2013., 6.500 eura, moguc´a zamjena za auto ili motor; 092/1461920. 007-659123 BMW 645 CI CABRIO, 2004. g., 34.990 EUR; 091/2746666. 007-660995 BMW COMPACT M-OPTIK 1.6, 1996 g., reg. 2/2012, 75 kW, plin, benzin, ocˇuvan, sva oprema; 098/179-1984. 007-659129 BMW Z4, 2004. g., 46.000 km, garazˇiran, dobro stanje; 007-661499 091/253-0302. CADDY 1.9 D, putnicˇki, 2000. g., reg. 10/2012., motor jako slab, 1.500 EUR; 097/747007-659901 4666. CHEVROLET CRUISE, 2010. g., 9.000 km, ili zamjena za Mercedes C klase; 091/9094821. 007-661074


26

UTORAK, 17. srpnja 2012. EUR; 00393/29/196-2686. 003-002046

CITROEN DIANA, reg. god. 007-661011 dana; 092/141-3300. CITROEN SAXO 1.4 B, 97. g., reg. 01/2013., 170.000 km, 5 vrata, centralno, eps, 2. vlasnica, 1.200 EUR; 099/ 007-658879 402-9922. CITROEN SAXO 1.5 D, 2003.g., klima, 3.000 EUR; 007-661578 091/501-0695. CITROEN XANTIA 1.6, 99. g., benzin/plin, reg. 07/2013., 2.300 EUR; 095/906-6090. 007-658894

CHEVROLET LACETTI 1.4, 2007. g., 5.490 EUR; 091/ 007-660998 274-6666. CHEVROLET MATIZ 2002, reg. 12/2012., 100.000 km, nove gume, 1.400 EUR; 051/ 851-042, 091/532-9867. 007-659092

CITROEN 1.4I 16V, 2005. g., reg. 03./2013., metalik sivi, kozˇni volan, eps, 6 zracˇnih

jastuka, autokuka; 091/796007-659548 5908, 051/691-130. CITROEN BERLINGO 1.6 HDI, putnicˇki, 2007. g., 135.000 km, sva oprema, 5.800 EUR; 091/586-7755. 007-660079

CITROEN BERLINGO 1.9 D, putnicˇki, 2003. g., reg. godinu dana, 4.300 EUR; 099/570007-660519 3944. CITROEN C2 1.1 SX, 2004. g., reg. 6/2013., 80.000 km, 1. vlasnik, redovno servisiran, 3.900 EUR; 091/512-5385. 007-659778

CITROEN C3 1.4 SX, 2003. g., 4.290 EUR; 091/274007-661010 6666.

CITROEN C3 EXCLUSIVE, 2004. g., sva oprema, 4.300 007-659969 EUR; 095/828-2267. CITROEN C3 SX 1.4 HDI, 2004. g., metalik plavi, 1. vlasnica, 110.000 km, 5 vrata, sva oprema, ocˇuvan, 5.000

FIAR CAMPAGNIOLA AR-55, orginal talijanska, reg., old timer, u dobrom stanju, 2.500 EUR; 091/414-4090. 007-660785

FIAT BRAVO 1.6 JTD, 2008.g., reg. 05/2013., ocˇuvan, 9.500 EUR; 091/5064172. 007-659742 FIAT PANDA 1.3D, 87. g., ili zamjena za karavan (diesel ili plin); 091/721-9208. 003-002019 FIAT PANDA 750, 91. g., reg.; 098/305-111. 003-002032

CITROEN XSARA 1.6 16V, 2001. g., reg. 02/2012., automatska klima, servo, cb, 4x eps, metalik boja, 2.600 EUR; 007-661517 091/200-4577.

FIAT PUNTO, 97. g., reg. 03/ 2013., 5 vrata, mala potrosˇnja, crne boje, alu felge, servisiran, nove navlake, 1.500 EUR; 091/516-8692. 007-660219

FORD MONDEO 2.0 16V GHIA, karavan, 97. g., atestiran plin, redovito servisiran, 2.700 EUR; 098/443-091. 007-660879

FORD SCORPIO, 88. g., nereg., 74 kW, ocˇuvan, 700 EUR; 098/164-8294, 091/ 003-002079 764-5019. GOLF 2 1.6 D, 86. g., reg. 01/ 2013., 650 EUR; 098/759007-659249 983. GOLF 2 1.6D, 86. g., reg. 05/ 2013., 5 vrata; 095/830007-661471 8397. GOLF 2 D, 91. g., reg. 12/ 2012., u dobrom stanju, 12.500 kn (Cˇavle); 098/174007-660037 0657. GOLF 2 TD 1.6, 90. g., 3 vrata, nije reg., dobro stanje; 007-661240 099/215-2719. GOLF 3 1.6, 96./97. g., reg. 12/12., servo, cb, eps, metalik, branici u boji, 1.700 EUR; 007-661527 095/808-9125. GOLF 3 1.6, 97. g., reg. 12/ 2012., servo, cb, eps, metalik boja, dobro stanje, 1.700 007-661519 EUR; 091/200-4677.

DAEWOO LANOS, reg. 02/ 2013., 99. g. 1 reg., klima, abs, eps, 1. vlasnik, 14.000 007-659782 kn; 098/160-0097.

GOLF 3 1.8, 98. g., reg. 12/ 2012., sva oprema, ocˇuvan, 1.650 EUR; 091/547-6849.

DAEWOO LANOS, 98. g., 1.500 EUR; 098/424-586.

GOLF 3 1.9 D, 96. g., reg. do kraja god., u dobrom stanju, 2.300 EUR; 099/798-2518.

007-659434

CITROEN C3 1.6 16V, 2005. g., 90.000 km, metalik sivi, 5 vrata, sva oprema, 3.900 EUR, ili zamjena; 098/257007-661076 693.

DAEWOO TICO SX, 99. g., reg. 07/2012,112.999 km, zeleni, 10.000 kn; 091/7927660, 099/853-3043. 007-659403

CITROEN XANTIA 1.6I, 95. g., reg. 7/2012., 500 EUR; 007-660489 091/380-9970.

CITROEN XSARA PICASSO 1.6I, 2001. g., reg. 11/2012, sva oprema, ispravan, servisiran, velik prtljazˇnik, 3.300 007-658738 EUR; 098/920-4769.

CHEVROLET CRUSE LS 2.0, 2010. g., 7.200 km, ili zamjena za noviji Mercedes C 007-661119 klase; 091/720-8424.

u dobrom stanju, 3.000 kn; 091/927-5472. 007-659485

DAEWOO MATIZ, 99. g., reg. do 03./2013., 1.700 EUR; 007-661200 092/233-7272. DAEWOO MATIZ, 99. g., centralna brava, elektricˇni podizacˇi, servo, reg. 12./ 2012., dobro stanje, 1.850 007-660585 EUR; 091/766-8065. DAEWOO NUBIRA, 98. g., nereg., klima, 7.500 kn; 091/ 007-661318 642-2315. DAEWOO TICO, 113.000 km,

007-658702

FIAT PUNTO 1.0, benzinac, 40 kW, reg. 01/2013., 1.200 EUR; 097/728-8649. 007-661491 FIAT PUNTO 1.2, 2001. g.; 091/222-5105. 007-660978 FIAT PUNTO 1.2 SX, 2000. g., 2.490 EUR; 091/2746666. 007-660986 FIAT PUNTO 1.2 SX, 2002. g., reg. god. dana, 105.000 km, 1. vlasnik, 5 vrata, sva oprema, 3.100 EUR; 091/ 989-7946. 007-661397 FIAT PUNTO 55 S, 96. g., 2. vlasnik, nikad razbijen, u dobrom stanju; 091/576-8252. 007-660001

FIAT PUNTO CABRIO, 95. g., reg. 07/2012., bordo-plavi krov, ocˇuvan, 1.450 EUR; 007-661086 091/974-3597. FIAT REGATA 1.7D, 84. g., ili zamjena za karavan (diesel ili plin); 091/721-9208. 003-002020 FIAT TOPOLINO, 54. g., ili zamjena, zvati navecˇer; 051/ 003-002021 292-187. FIAT UNO, 96. g., reg. 02/ 2013., 850 EUR; 095/556007-660085 8018. FORD COURRIER 1.3, plinbenzin, nereg., 99. g., polugeneralna, 1.000 EUR; 098/ 007-660956 856-820. FORD FIESTA 1.25 16V, 97. g., reg. 04/2013., troja vrata, nove gume, 1.800 EUR; 099/ 192-7293. 007-661269 FORD FIESTA 1.3, 96. g., oprema, vozno stanje, 3.200 kn; 095/808-9125. 007-661526 FORD FIESTA 1.3, 93. g., reg. 09/2012., 5 vrata, 4.000 kn; 051/683-121, 091/6815152, Hugal d.o.o.-otkup i prodaja vozila. 007-022624 FORD FIESTA 1.4 TDCI, 2002. g., klima; 098/707007-660542 552. FORD FOCUS, karavan, 2000. g.; 091/520-6120. 007-659365

FORD FOCUS 1.6, 31.000 km, metalik plavi, zatamnjena 007-660459 stakla; 098/774-759.

007-661358

GOLF 3 1.9D, 96. g., reg. 04/ 2013., 5 vrata, metalik boja, ispravan, 1.900 EUR, ili za007-661078 mjena; 098/257-693. GOLF 3 TD, 94. g., 1. vlasnik, reg. god. dana, ocˇuvan; 098/ 007-659334 923-9124. GOLF 4 1.6, 99. g., reg. 09/ 2012., sivi, plin, 180.000 km, 35.000 kn; 091/562-5355, 007-660413 098/167-1731. GOLF 4 1.9 TDI, 98. g., 5 vrata, reg. 06/2013., metalik boja, 3.500 EUR; 097/771007-661020 7781. GOLF 4 SDI, 2000. g., reg. 05/2013., 190.000 km, zracˇni jastuci, klima, servo, 3 vrata, 4.200 EUR; 097/797-6706. 007-658380

GOLF 5 1.6, 2008. g., 35.000 km, sva oprema, ili zamjena; 007-659923 098/554-117. GOLF 5 1.9 TDI, 2004. g., 8.490 EUR; 091/274-6666. 007-661005

GOLF 5 1.9 TDI, 2006. g., 8.990 EUR; 091/274-6666. 007-661006

GOLF PLUS TDI 1.9, 2005. g., reg. 08/2012., srebrni, 9.500 EUR; 091/189-8620. 007-661622

HONDA ACCORD 2.0 Sport Limited Edition, 09/2007. g., 1. vlasnik, servisna, nove gume, ocˇuvana, prijepis u cijeni, 13.000 EUR; 091/193007-660955 8573. HONDA ACCORD 2.4 TYPE S, 2007. g., reg. 07/2013., kompletna oprema, napravljen servis, porez u cijeni, 11.900 EUR; 051/683-121, 091/681-5152, Hugal d.o.o.007-022652 PSC Honda vozila. HONDA CIVIC 1.6 ES, 2003. g., reg. 10/2012., sva oprema, 3 vrata, urad¯en veliki servis, 4.900 EUR (porez u cijeni); 051/683-121, 091/ 681-5152, Hugal d.o.o.-PSC 007-022904 Honda vozila.

FORD MERCURY, kanadske tablice; 098/257-873. 007-660757

HONDA CIVIC TYPE-R, 2007. g., reg. 07/2013., kompletna oprema, nove gume, servis, 13.900 EUR; 051/683121, 091/681-5152, Hugal d.o.o.-PSC Honda vozila.

FORD MONDEO 1.8TD, 1997. g., reg., 17.000 kn; 099/783-0520, 092/3066760. 007-659502

HONDA CR-V 2.0 ELEGANCE, 2011. g., testni model; 051/683-121, 091/681-

FORD FOCUS GIA 1.6, 30.000 km; 098/774-759. 007-660468

007-022817


UTORAK, 17. srpnja 2012. klima, sva oprema; 091/8985128. 007-661438 LINCOLN CONTINENTAL 6600 V8, automatic, 79. g., reg. 02/2013., ocˇuvan, mozˇe i zamjena; 098/213-044. 007-659541 MAZDA 323 SEDAN 1.6, 90. g., 64 kW, reg. 06./2013., ocˇuvana, siva s efektom, servisirana, 6.300 kn; 092/284007-660567 8123, 051/631-250. MAZDA 6 2.0 TD, 2003. g., 136 ks, 150.000 km, 8.800 EUR, mozˇe i zamjena za 007-659516 Smart; 098/308-485.

5152, Hugal Honda vozila.

d.o.o.-PSC 007-021999

HONDA CR-V 2.0 EXECUTIVE, 2007. g., servisna knjizˇica, sva oprema, 17.700 EUR; 051/683-121, 091/6815152, Hugal d.o.o.-PSC 007-022412 Honda vozila. HONDA CRV 2.0 EXECUTIVE, 2008. g., 65.000 km, dodatna oprema, bijela, 1. vlasnik; 091/887-6185. 007-659174 HONDA JAZZ 1.4 LS, 2007. g., reg. 05/2013., kompletna oprema, napravljen veliki servis, 7.300 EUR (porez u cijeni); 051/683-121, 091/6815152, Hugal d.o.o.-PSC 007-022816 Honda vozila. HYUNDAI ACCENT 1.6, 12/ 2005. g., crni, 3 vrata, 104 ks, kenwood radio, alu naplatci, krovni nosacˇ, 32.000 kn; 099/ 007-022209 812-3767.

MAZDA 6 CD 120 TE, 2002. g., reg. 11/2012., 175.000 km, servisna, sva oprema, garazˇiran; 091/159-2798. 007-661442

MAZDA 626 2.0 TD, 98. g., reg. 12/2012., ocˇuvan, 280.000 km, 2.500 EUR; 007-659476 091/170-3368. MERCEDES 123 200D, ili za dijelove; 095/573-1469. 007-019736 MERCEDES 123 240D, 80 g., nereg.; 095/830-8397. 007-661472 MERCEDES 180 C, u dobrom stanju, ili zamjena; 091/542007-660069 5033. MERCEDES 190 E, 90. g., reg. 09/2012., 1.200 EUR; 007-660720 091/516-3277. MERCEDES 240 200D, 80. g., nereg., ocˇuvan; 095/830007-661473 8397. MERCEDES 290 TD, E klasa, karavan, 1998 g.; 098/425007-659457 225.

HYUNDAI H1 2.5 TD, putnicˇki, 8+1, 97. g., 2.990 EUR; 007-661012 091/274-6666.

MERCEDES 500 SEL 91.g., u voznom stanju, nereg., 2.600 007-661598 EUR; 098/713-314.

HYUNDAI LANTRA 1.6, 96 g., metalik plava boja, karavan, eps, abs, klima, ostala oprema, 1.700 EUR; 091/ 503-6802, 095/843-1374.

MERCEDES C, kompresor, 2001. g., reg. god. dana, 1.vlasnik; 091/559-9262.

007-658946

HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI, 2002. g, reg. 10/ 2012., 47.000 km, 80.000 007-660515 kn; 091/921-7362. HYUNDAI TUCSON 4X4, 2008. g., plin; 091/433007-661337 1199. JEEP GRAND CHEROKEE 5.2, zeleni, 94. g.; 051/255007-661156 863, 091/250-1829. JEEP VILIS, 49. g.; 092/275007-660968 5200. KIA CARRENS 1.8 GS, 2001. 007-660764 g.; 098/257-873. KIA CEED, 2007. g., 60.000 km, reg. 10/2011., 80 kW, 5 vrata, sva oprema; 095/900007-022201 2467. KIA PRIDE 1.3 I, 99. g., reg. do 12/2012., crvena, stakla na struju, ili zamjena; 098/ 007-660645 816-675. KIA SORENTO 2.5 CRDI, 2008. g., 125 kW, sva oprema, kozˇa, crna, nova gume, servisna knjizˇica, u dobrom stanju, 15.000 EUR; 052/681-625, 098/298-612. 007-660101

KIA SPORTAGE 2.0 CDI 4X4, 2005. g., reg. godinu dana, 79.000 kn; 091/562007-660414 5355, 098/167-1731. LADA NIVA, 96 g., plin; 098/ 007-660054 434-296. LADA NIVA, 98. g., reg. 12/ 2012., na plin, kuka, 2.400 007-658758 EUR; 092/285-5279. LADA NIVA 1.7, 2006. g., reg. 09./2012., s testiranim plinom, servo volan, kuka, bumbar, 25.000 kn; 092/233007-661205 7272. LANCIA KAPPA 2.4 TD, karavan, 97. g., reg. 04/2013., sva oprema, dobar motor, 3.500 EUR; 091/974-3597. 007-661087

LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TDI, 96 g., reg 01/2013.,

007-659488

MERCEDES C 180 SPORTCOUPE, 2002. g., metalik crni, pomicˇni krov, klima, 11.900 EUR ili zamjena za jeftiniji; 095/829-4028. 007-661331 MERCEDES E 280, 97. g., reg. 06/2013., metalik crni, sva oprema, kozˇa, 3.300 007-658903 EUR; 098/983-0414. MERCEDES E300 AMG, 124 linija, automatik, limunzina, plin, nereg., 5.000 EUR, ili zamjena; 095/850-6476. 007-660450

MERCEDES E320 AVANTGARDE, 97. g., benzin, sva oprema, 5.000 EUR; 091/ 007-658973 545-0841. MERCEDES ML 280 CDI,

2008. g., restilizirani model, 135.000 km, 1. vlasnik; 098/ 258-044. 007-661279

kozˇa, mrezˇa za vjetar, parking senzori; 099/254-4229. 007-661296 PEUGEOT 306, 94. g., neregistriran, ispravan (osim glave motora), dobra limarija, novi hladnjak i gume; 091/7680849. 007-661518

MERCEDES V KLASA, 98. g., u dobrom stanju, 5.800 EUR, ili zamjena; 098/160-6361. 007-658565

PEUGEOT 306 1.9 TD, 97 g., reg. 02/2013., 5 vrata, metalik, bez klime, ili zamjena za skuplje; 091/200-4577. 007-661452

MERCEDES W 123 200D, 76. g., ili mijenjam; 091/530007-659440 1008. MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID, 2001. g., reg. god. dana, novi model, 1. vlasnik, oprema, automatic, servisna, 10.500 EUR+PDV; 099/7207120. 007-659506 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 TD GLS, 2004. g., reg. 04/2013., sva oprema, ocˇuvan, 10.000 EUR; 098/691-266. 007-659429 NISSAN MAXIMA 3.0 V6, automatik, 97. g., 3.990 EUR; 091/274-6666. 007-660987 NISSAN MICRA 1.5 DCI, 2004. g., 150.000 km, 1. vlasnica, dobro stanje; 099/ 765-7905. 003-002047 NISSAN NOTE, 1. vlasnik, ocˇuvan, ili zamjena za Fiat Meriva (do 2009.) ili Renault Kangoo (novi model); 091/ 887-6185. 007-659168 NISSAN PRIMERA 1.8 D, 2004. g., reg. do 10/2012., 62.000 km, napravljen veliki servis, sva oprema, 5.500 EUR; 091/973-1526. 007-659241 NISSAN TERANO, 97. g., reg. 11/2012., 230.000 km, kratki, u dobrom stanju, 3.500 EUR; 098/461-161. 007-659780 OPEL ASTRA 1.4 16V, 98. g., jacˇe osˇtec´en zadnji kraj, u voznom stanju, 700 EUR; 091/562-5664. 007-660823 OPEL ASTRA 1.4I, 96. g., reg. 08/2012., oprema; 099/ 007-659984 502-5347. OPEL ASTRA 1.6, 98. g., reg. 01/2013., 2.750 EUR; 098/ 007-661339 216-471.

PEUGEOT 306 SEDAN, 95. g., reg. 02/2013., 1.000 EUR; 091/898-9878. 007-660982

OPEL CORSA; 051/822-168, 007-659021 099/406-9032. OPEL CORSA 1.0, 98. g., reg. 07/2012., 105.000 km, u dobrom stanju, redovito servisirana, 1. vlasnik, 10.000 kn; 007-660573 091/906-9573. OPEL CORSA BLACK&WHITE 1.4 16V, ocˇuvana; 007-660416 099/835-6096. OPEL CORSA D, 2006. g.; 007-658802 095/854-9583. OPEL FRONTERA 2.5 TDS, 4x4, 98. g., reg. 02/2013., klima , u dobrom stanju, 4.900 EUR, ili zamjena; 091/ 007-660809 562-5664. OPEL KADET, 70. g., u voznom stanju, sa puno rezervnih dijelova; 099/681-9620. 007-658311

OPEL KADETT 1.6D, reg. 4/ 2013., 600 EUR; 099/788007-659821 0544, 092/298-7130.

PEUGEOT 307 1.6, automatic, 2005. g., 5 vrata, sva oprema, 5.900 EUR; 051/ 683-121, 091/681-5152, Hugal d.o.o.-otkup i prodaja vozila od 1. vlasnika. 007-022262

PEUGEOT 206 1.4, 99. g., reg. 05/2013., 2.000 EUR; 007-660106 098/546-405.

PEUGEOT 307 1.6 HDI BREAK, 2007. g., 7.990 EUR; 091/274-6666. 007-661008

PEUGEOT 206 1.4 ELEMENT, 2010. g., 13.900 km, 5 vrata, garazˇiran, reg. 05/ 2013. (zvati poslije 15 sati), 6.400 EUR; 098/907-0209. 003-002094

PEUGEOT 206 1.4 HDI, 2004. g., garazˇiran, ocˇuvan, 1. vlasnik, 69.500 km (Pula); 007-658563 099/217-3469.

OPEL OMEGA, B linija, plin, mozˇe i u dijelovima; 095/835007-661250 2116.

PEUGEOT 206 1.4 XS, 2001. g., reg. 12/2012., klima, servo, eps; 091/641-3132.

OPEL OMEGA 2.0, 88. g., za reg., alu felge, u dobrom stanju, 750 EUR; 091/904007-659625 3881.

007-660958

OPEL ASTRA 1.7 GTD, reg. god. dana, crna metalik, pet vrata, u dobrom stanju, 2.900 EUR; 099/192-7293. 007-661274

OPEL TIGRA 1.4 16V, 96. g., reg. do 03/2012., 120.000 km, klima, nove gume, 2.800 007-659683 EUR; 099/705-5046.

OPEL ASTRA G 1.2 16V, 99. g., reg. 03/2013., dobro stanje, ili zamjena; 091/223007-660610 0096.

OPEL VECTRA 2.0 16 V, 97. g., nereg., sva oprema, 800 007-660059 EUR; 098/600-741. PANDA, 90. g.; 091/549007-661357 7344. PASSAT 1.6I, karavan, 2001. g., + plin, karavan, reg. godinu dana, klima, kozˇa, 170.000 km, 5.000 EUR; 007-661013 097/771-7781. PASSAT 1.8I, 2003./2004. g., reg. 12/2012., novi model, metalik crni, ocˇuvan, sva oprema, 6.600 EUR; 092/ 007-658703 172-4519. PASSAT 1.9 TDI, 2007. g., dobro stanje, mozˇe i zamjena za Vw Caddy, ostakljeni; 092/ 007-661277 250-4952. PASSAT 1.9 TDI, karavan, 99. g., reg. 12/2012., 4x4, sva oprema, ocˇuvan, 5.600 EUR ili zamjena; 098/314007-660580 850. PASSAT 1.9TDI, 2001. g., 180.000 km, 6.900 EUR; 003-002085 091/767-9405. PASSAT 2.8 V6 4X4, automatik, 2000. g., reg. 06/ 2013., 55.000 km, 1. vlasnik, sva oprema, kozˇa; 091/110007-660774 3228. PASSAT TD, 92. g., reg. 06/ 2013.; 098/945-6424. 007-659252 PEUGEOT 106, reg.; 051/ 007-658886 251-739. PEUGEOT 106, 22.000 kn; 007-661265 091/252-5158. PEUGEOT 205 GTI 1.9, 90. g., reg. 05/2013.; 099/681007-658306 9620.

PEUGEOT 307 1.6, 110 ks, 2002.g, 131.000 km, drugi vlasnik, klima, pet vrata, gratis zimske gume, 4.150 EUR; 098/930-2757. 007-660841

PEUGEOT 206 1.4, 2002. g., klima, abs, alu felge, 1. vlasnik, 92.000 km, servisna, 3.650 EUR (sa porezom); 007-661548 095/910-4772.

OPEL OMEGA, 95. g., plin, ili dijelovi; 095/835-2116. 007-661260

OPEL OMEGA 2.0I, 2001. g., reg. 12/2012., sva opema, klima, airbeg, ili zamjena; 007-660632 098/816-675.

007-659842

PEUGEOT 206 i 306, karavan, reg. 12/2012.; 091/514003-002045 6538.

PEUGEOT 206 1.4 QUICKSILVER, 2001. g., reg. 11/ 2012., 3 vrata, servo, eps, 112.000 km, servisna; 091/ 007-661443 159-2798.

OPEL ASTRA 1.7 D, karavan, 99. g., 2.200 EUR; 092/261007-661587 1419.

OPEL ASTRA H 1.7C TDI 2004. g., 74.000 km, redovito servisiran; 091/592-4983.

27

PEUGEOT 207 CC 1.6 SPORT, 2007. g., 1. vlasnik,

PEUGEOT 307 CC 1.6, 2004. g., nereg., metalik crni, 2. vlasnik, 130.000 km, klima, abs, servo, sportski, 3 vrata, 5.500 EUR; 091/571-1283. 007-658385

PEUGEOT 307 HDI 2.0 D, karavan, 2002. g.; 097/7223642. 007-659595 PEUGEOT 405 B, reg. 07/ 2012., plin; 098/819-911. 007-658610

PEUGEOT 406 1.8, 97. g., reg. godinu dana, klima, 2.200 EUR, mozˇe i zamjena za plovilo; 091/358-4790. 007-659965

PEUGEOT 607 2.2 HDI, 2001. g., 1. vlasnik, ocˇuvan, reg. do 03./2013.; 098/522930. 007-661266 PEUGEOT

PARTNER

1.6


28

UTORAK, 17. srpnja 2012.

HDI, putnicˇki, 2009. g., 75.000 km, reg. god. dana, klima, 8.600 EUR; 091/586007-660073 7755.

RENAULT MEGAN COUPE, 98. g., 10.000 kn; 051/257423. 007-661407 RENAULT MEGANE, 2003. g., reg. 04/2013., plavi, 1. vlasnik, nika udaren, malo vozˇen, 5.000 EUR; 098/9217041. 007-660038

POLO, reg. 06/2013., 1. vlasnik, 3.700 EUR; 095/829007-659991 0230. POLO, 2008. g., oko 25.000 km, crni, 4 vrata, garaziran, 5 brzina; 099/212-4191, 051/ 007-658799 581-395.

RENAULT MEGANE 1.4 16 V, 2003. g., 120.000 km, 3.800 EUR; 095/518-3322. 007-658405

POLO 1.4 B, 2001. g., metalik crni, odrzˇavan, servisiran, nove ljetne i zimske gume; 007-658602 095/853-3343. POLO 1.4 CL, 99. g., reg. 06/ 2013., crveni, 3 vrata, ocˇuvan, 2.300 EUR ili zamjena; 007-661077 098/257-693. POLO 1.9 TDI, crni, 10.500 007-658527 EUR; 091/253-5197. PORSCHE CARRERA 911, 2002. g., 110.000 km, sva oprema, 39.000 EUR, ili zamjena za jeftiniji autumobil/ motocikl uz doplatu; 095/ 007-661029 521-8636. PORSCHE CARRERA 911, cabrio, 2001. g., reg. godinu dana, 74.000 km, srebrni, ili zamjena za gliser ili brod; 007-661399 091/211-6545. REANULT MEGANE RS, 2011., g, 24.000 km, 24.000 007-659148 EUR; 095/520-5034. RENAULT 19 GTS CHAMADE, 93. g., reg. 02/2013., cz, eps, garazˇiran, metalik, 2.300 EUR (fiksno); 091/583007-660317 9647. RENAULT 4 GTL, 91. g., reg. godinu dana, 1.200 EUR; 007-659626 091/904-3881. RENAULT 5, 91. g., reg. 06/ 2013, 1. vlasnik, ocˇuvan, 850 007-660080 EUR; 095/556-8018. RENAULT 5 GT TURBO; 007-661188 091/549-5360. RENAULT 5 GTL, 87. g.,

stanju; 007-661524

klime, 1. vlasnik, 5.500 EUR; 007-659711 095/523-5944.

RENAULT CHAMADE, nereg., u voznom stanju, 1.300 007-661583 kn; 098/967-2841.

RENAULT CLIO SPORT 2.0 16V, 2008. g., 11.990 EUR; 007-661002 091/274-6666.

RENAULT CLIO 1.2 16V, 2002. g., reg. 07/2013., 64.500 km, cb, abs, servo, ili zamjena za Opel Vectru ili vec´i automobil; 098/972007-658985 4925.

RENAULT ESPACE 1.9 DCI, 2003. g., reg. 09/12., sva oprema, 7 sjedala, ili zamjena za manji; 091/562-7938.

RENAULT CLIO 1.4 16V DYNAMIC, 2002. g., klima, abs, alu felge, 1. vlasnik, servisna, 3.500 EUR (sa porezom); 007-661549 095/910-4772. RENAULT CLIO 1.4 RT, 92. g., reg. 04/2013., u dobrom stanju, 253.000 km, servo, centralno, 1.000 EUR; 098/ 007-661095 305-958.

007-659747

RENAULT KANGOO, dostavni, 2002. g., nereg., dvosjed i kabina, 3 vrata, ispravan, 1.500 EUR; 091/516007-660220 8692. RENAULT KANGOO 1.9 D, 2003. g., putnicˇki, metalik, klima, ocˇuvan, 4.600 EUR, ili zamjena; 091/880-7751. 007-660269

RENAULT SCENIC 1.9 DTI, 98. g., 1.300 EUR; 092/9276669. 007-661441 RENAULT SCENIC 1.9D, 98. g., 1.200 EUR; 091/5820535. 007-660486

TOUAREG R5 TDI, automatik, 2004. g., 15.990 EUR; 007-660993 091/274-6666.

RENAULT SCENIC 2 1.9 DCI, 2003. g., 5.990 EUR; 007-660989 091/274-6666.

TOYOTA LAND CRUISER 3.0 D4D, 2005. g., reg. 10/

RENAULT MEGANE 16V, kabriolet, 2007. g., 31.000 km, dobro stanje; 098/940-4257, 051/272-282. 007-661293 RENAULT SAFRANE 2.2 TD, 98. g., reg. 05/2013., novi model, sva oprema, 2.600 EUR; 091/542-5768. 007-660004

RENAULT SCENIC RX4 2.0, 2000. g., 4.490 EUR; 091/ 274-6666. 007-660988

RENAULT KANGOO 1.9D, 2004. g., reg. 01/2013., 65 ks, klima, ljetne i zimske gume, 3.200 EUR; 091/504007-660014 7801.

RENAULT TWINGO, 2000. g., reg., alu felge, 4 nove ljetne gume, ocˇuvan, 2. vlasnica, 2.300 EUR; 098/514807. 007-658891

RENAULT CLIO 2, 2001. g., reg. 03/2013, u dobrom stanju, 3.000 EUR, fiksno; 091/ 007-658715 146-2660.

RENAULT LAGUNA 2.0 16V, 97. g., atestirani plin, reg. god. dana, automatska klima, alu felge, 1.900 EUR; 098/ 007-661528 294-720.

RENAULT TWINGO 1.2, 2004. g., 134.000 km, u dobrom stanju; 095/598-3880.

RENAULT CLIO 2 1.5 DCI, 2005. g., reg. 07/2013., 70.000 km, sva oprema osim

RENAULT MEGAN 1.4 RM, 96/97. g., reg. godinu dana, ocˇuvan; 051/296-087. 007-659979

RENAULT CLIO 1.5 DCI, 2003. g., reg. 12/2012., sva oprema osim klime; 091/193007-659982 1435.

007-660518

SˇKODA OCTAVIA 2 2.0 TDI SPORT, 2006. g., 9.990 EUR; 007-660984 091/274-6666. SˇKODA OCTAVIA TOUR 1.4, 2008. g., 6.990 EUR; 091/ 007-660999 274-6666. SˇKODA OCTAVIA TOUR 1.6, 2008. g., 6.990 EUR; 091/ 007-660991 274-6666. SˇKODA SUPERB 1.9, 2005. g., 90.000 km, reg. 09/2012., 130 ks, kompletna oprema, 8.900 EUR (porez u cijeni); 051/683-121, 091/681-5152, Hugal d.o.o.-otkup i prodaja 007-022818 vozila od 1. vlasnika.

RENAULT MEGANE 1.5 DCI, karavan, 2005. g., sva oprema, reg. 12/2012., 4.900 EUR, mozˇe i zamjena za jeftinije; 098/797-508. 007-659695 nereg., u voznom 091/581-5685.

reg. 04/2013., 95.000 km, 5 vrata, nove gume; 095/8830514. 007-659929 SˇKODA FELICIA, karavan, 96. g., reg. 03/2013.; 092/ 007-660216 269-2120. ˇSKODA FELICIA 1.3 GLXI, 98. g., reg. 10/2012., 26.000 km, garazˇirana, 1. vlasnik, 3.000 EUR; 091/921-7362.

007-658706

RENAULT TWINGO 1.2, 2005. g., reg. do 02/2013., 100.000 km, garancija 6 mj.; 098/333-565. 007-659881 RENAULT VELSATIS 3.0 6V DCI, 2002. g., reg. 11/2012., sva oprema, u odlicˇnom stanju, 8.100 EUR; 091/255007-022674 0501. RENAULT VELSATIS 3.0 DCI, 2005. g., reg., sva oprema, klima, kozˇa, navigacija, mozˇe zamjena i na kredit; 098/816-675. 007-660640 ROVER 400 1.4, 98. g., reg. do 06/2013., 137.000 km, klima, airbag, novi akumulator, 1.700 EUR; 051/371-103, 091/501-4267. 007-660678 SEAT ALTEA 1.6, 2007. g., 7.990 EUR; 091/274-6666. 007-660990

SEAT IBIZA 1.4 16V, 2007. g., 53.000 km, prvi vlasnica zˇena, 6.500 EUR; 091/794007-661370 9418. SEAT IBIZA 1.9D, 94. g., reg. god. dana, plavi, 3 vrata, hitno, 1.700 EUR;. 007-022494 SEAT TOLEDO 1.9 TDI, 2005. g., 9.490 EUR; 091/ 007-661000 274-6666. SEAT TOLEDO 1.9 TDI 81 KV, reg. 11/2012., sva oprema, alu felge 16 cola; 091/481-5944. 007-659089 SUZUKI SAMURAI, 98. g, u dobrom stanju, 4.500 EUR; 095/807-0200. 007-658524 SUZUKI SWIFT 1.3 SE, 2009. g., reg. 11/2012., sva oprema, 8.000 EUR; 091/ 893-3723. 007-659585 SUZUKI VITARA 1.6, 94. g., kabrio, crni, 1.700 kn; 091/ 007-660487 582-0535. SUZUKI VITARA 1.6 16V, 97. g., 1. vlasnik, prva boja, dobro stanje; 091/547-9070. 007-660604

SˇKODA FABIA 1.2 12V, 2006. g., 4.990 EUR; 091/ 274-6666. 007-660996 SˇKODA FAVORIT 1.3, 94. g.,

2011., 122 kW, 25.000 EUR; 007-659455 098/425-225. TOYOTA LAND CRUISER FJ40, 84. g.; 092/275007-660966 5200. TOYOTA RAV 4 2.0 D, 2002. g., osˇtec´ena sprijeda, 5.300 007-659300 EUR; 092/242-4406. TOYOTA RAV 4 D, 2002. g., osˇtec´ena; 098/790-696. 007-659295 TOYOTA STARLET 1.5 D, 91. g., 230.000 km, sacˇuvan, alu felge 15 cola, radio-cd; 007-658719 098/646-278. TRIUMPH SPITFAIGER 1.5, 73.g., 23.000 km, 5.000 EUR, neocarinjen; 098/443-358. 007-661435

VOLKSWAGEN VENTO 1.9 007-658736 D, reg.; 098/368-056. VOLVO S 40 1.9 TD, 99.g., reg. 11/2012. g., sva oprema, ocˇuvan, 2.700 EUR ili za007-661319 mjena; 098/870-461. VOLVO XC 90 D5 4X4, 2006. g., 185 ks, sva oprema, 24.000 EUR, ili jeftinije u 007-660875 racˇun; 098/443-091. VOLVO XC70 D5 AWD, 2005. g., 15.990 EUR; 091/274007-660994 6666. VW, caddy, 97. g., bijele boje,


UTORAK, 17. srpnja 2012. reg do 9/2012., 051/715-630, 091/720-2811. 007-659164

maska, nova, u pola cijene, hitno; 098/906-8107. 007-022164

VW POLO 1.4 16V, 2004. g., 5.290 EUR; 091/274-6666. 007-660997

AUDI A6, 95. g. i Audi A3, 98. g.: dijelovi limarije, mehanike i 007-659653 dr.; 092/146-7507.

VW POLO 1.4 CLASICC, 2000. g., 2.490 EUR; 091/ 274-6666. 007-660985

AUDI A8 4.2, quatro, 2001.g, dijelovi limarije, motor, mje007-660929 njacˇ; 092/168-1517.

YUGO 45A, dobro stanje; 099/671-8899. 007-661365

AUTO PRIKOLICA, sa arnjevima i ceradom, 350 kg nosivosti, 1.500 kn; 051/333007-661233 914.

YUGO KORAL 60, s odlicˇnim motorom, Lancia 80 ks, 90. g.; 091/899-6219. 007-660062 ZASTAVA 128, 89. g., 70.000 km, 1. vlasnik, 2.000 kn, zvati od 8-21 sat; 051/262-130, 091/252-8116, 099/2173404. 007-022821 ZASTAVA CAMPAGNOLA, 76. g.; 091/582-4564. 007-658275

kupnja AUDI, Passat ili pravni, razbijeni ili pravnim motorom, isplata odmah; 8123.

AUTOGUME, 10 kom.; 051/ 269-947, 098/931-4947. 007-660501

jenos i isplata odmah; 091/ 163-0426. 007-658906 FIATOVA VOZILA, isplata odmah; 095/816-4133. 007-658282 GOLF 2, reg., unajmljujem; 007-660910 098/190-9247.

Golf, issa neisprijepis i 091/573007-658280

AUDI, Golf i druga osˇtec´ena vozila; 092/242-4406. 007-659298 AUDI A4 TDI, Golf 5, ocˇuvan; 091/558-7999. 007-660006

GOLF 2 ili 3, ili passat D, mozˇe i neispravan; 095/835007-661259 2116. GOLF 3 D, mozˇe i u losˇem 007-660297 stanju; 098/697-488. MANJI AUTO, u racˇun skuter 007-661039 novi; 098/976-2716. OPEL ASTRA ili Corsa, osˇtec´ena ili u losˇijem stanju, od vlasnika; 092/205-1831. 007-658855 OPELOVA VOZILA; 098/871007-658561 008. PASSAT 2.0 FSI, 2005. g., reg. 12/2012., automatik, sva oprema, 1. vlasnik, tempomatik, xenon, tamno plavi; 007-659612 098/905-5102. RENAULT 4, ispravan, mozˇe i ne reg.; 091/546-5954. 007-659996 VW, Polo, Passat, Golf, mozˇe i s osˇtec´enom limarijom i neispravnim motorom, novija godisˇta; 095/816-4133. 007-658283

AUTO DIJELOVI AUDI VOZILA, prijepis i isplata odmah; 091/573-8123. 007-658281

AUTOMOBIL, osobni dostavni, ili kombi, reg., u racˇun plac´anje u mjesecˇnim ratama ili grad¯evinskim radovima; 007-661141 099/414-3796. AUTOMOBILE: Opel, Sˇkoda, Renault, VW, Audi, Ford, Fiat, Peugeot, Citroen i ostala vozila, isplata gotovinom; 098/ 007-660971 246-561. AUTOMOBILE, osˇtec´ene, ili neispravne, novijih godisˇta; 007-661595 098/452-290. AUTOMOBILE, ispravne, neispravne ili osˇtec´ene, isplata odmah; 091/880-7751. 007-660268

prodaja AKOMULATORI, 75 i 50 Ah; 007-659115 091/931-3037. ALFA 145, 155, 156, 166, limarija, mehanika, mjenjacˇi, motori i ostalo; 092/158007-659647 1978. ALFA 147 1.6, 2002. g., dijelovi; 091/890-8876. 007-659222 ALFA 156, disk plocˇice, nove, presvlake, znak, trokut, maska sa znakom, 2 kom, alu 007-659522 17; 098/716-077. ALFA GTV 1.8 TWIN SPARK, Alfa 156 i 166 1.8: dijelovi limarije, mehanike, motori, mjenjacˇi; 092/172-5038. 007-659661

ALNASER, alternator, razvodnik palena, lamela; 091/ 007-658368 560-3346. ALU FELGE, R15, 14 cola, s gumama; 098/819-911. 007-658615

AUTOMOBILE, novijih godisˇta; 696.

15.000 007-660635

osˇtec´ene, 098/790007-659293

AUTOMOBILE: Audi, BMW, Opel, Toyota, Mercedes, Sˇkoda, Mazda i VW, novijih godisˇta, razbijeni ili ispravni, prijenos i isplata odmah; 098/ 007-658904 266-965. AUTOMOBILE, novijih godisˇta, razbijene i ispravne, pri-

BMW: alu felge 15«, Yokohama gume, 1.500 kn; 098/ 007-658343 865-894.

BMW 320, 94. g.: dijelovi limarije, mehanike, mijenjacˇ, motor i dr.; 092/146-7507. 007-659652

BMW 320 D, 2003 god. 150 ks, 170 ks: motore i mjenjacˇe; 007-660827 092/158-1984. BMW 320D, 2003. g., 320 i 318B, 95. g.: limarija, mehanika, motori, mjenjacˇi i dr.; 007-659675 099/847-7105. BMW 330D, karavan, 2002. g.: dijelovi; 091/890-8876.

FIAT, Alfa, Lancia: momo volan, Fiat Punto 1, Renault Clio 1: zadnji spojler, Fiat Croma: komplet auspuh; 007-659981 091/193-1435.

GUME Pirelli P zero rosso, 245/40, ZR 18, debljina 8 mm, dobro stanje, 2 kom.; 007-660667 092/286-3760.

GUME, 155/70 R13; 092/286007-660665 3760.

GUME Dunlop SP sport, 245/ 45/18, 5 mm, dobro stanje, 2 007-660668 kom.; 092/286-3760.

FIAT 126: dijelovi; 091/524007-660334 6963.

GUME Dunlop SP sport, 245/ 45/18, dobro stanje, 5 mm, 4 007-660670 kom.; 092/286-3760.

FIAT 126: motor; 091/524007-660335 6963.

GUME, 18 cola, 225, 235, 245, visˇe komada, u dobrom 007-660639 stanju; 098/816-675. GUME s felgama, 165, 60, 17- rezervni kotacˇ za renault, 5 rupa, 2. kom; 098/816007-660641 675.

FIAT PUNTO, 99. g.,: motor, mijenjacˇ, limariju i mehaniku; 007-660932 092/168-1511. FIAT PUNTO 55 i 75, 97. g., 5 vrata: dijelovi; 091/890007-659599 8876. FIAT PUNTO 60, 95. g., 5 vrata: u dijelovima; 092/242007-659296 4406. FIAT SEICENTO/CINQUECENTO: polica, mot. bris., sˇpigli, pojasi, svjetla, zˇmigavci, km/sat, cˇep, reteji, zadnji amortizeri, branik, maglenke; 098/938-1492. 007-659523 FIAT STILO 1.9 JTD, 2002 g., u djelovima, uredni papiri; 007-658583 092/148-0593.

007-659221

GUME, vel., 13, 14, 15, 16, 17, 18, raznih dimenzija; 098/ 007-660643 816-675. GOLF 1: rabljene gume, zimske, protektirane, na felgama, 145/13, 2 kom., malo korisˇtene, 250 kn; 098/902007-659702 0337. GOLF 1.2B: alnaser, alternator i ostali dijelovi; 098/697007-660298 488. GOLF 1.6B, 93. g.: dijelovi limarije i motora; 098/945007-659251 6424. GOLF 2 i 3: volan; 098/945007-659256 6424. GOLF 2 1.6D: motor i mje007-659255 njacˇ; 098/945-6424.

BMW E 46, 2002. g.: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ i 007-660832 dr.; 092/158-1999.

GOLF 3, 3 vrata: sjedala; 098/ 007-659254 945-6424.

BOCE za autogeno varenje; 051/296-087, 099/502007-659976 5347.

GOLF 3: turbina, bosch pumpa; 098/945-6424. 007-659257

BWM 316 i 324 TD, kockica: dijelovi; 097/744-1164. 007-661459

GOLF 3 1.9 D, 5 vrata; 099/ 007-659576 820-4785.

CHEVROLET SPARK, 2009. g.: dijelovi limarije, mehanike, motor, mjenjacˇ; 092/172007-659662 5038.

GOLF 3 1.9 TDI, Golf 4 : motor, mijenjacˇ, limarija i mehanika; 092/162-7852. 007-659659

CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, 99. g., i B33, 2000. g.: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ, unutrasˇnjost; 092/ 007-659637 168-1980. CITROEN C15: prednji zˇmigavci od branika, zˇuti, novi, 100 kn/2 kom.; 091/565007-658547 9545. CITROEN SAXO 1.5D: dije007-660717 lovi; 098/902-5271. CITROEN XANTIA 1.6: bobina, 400 kn; 095/906-6090.

GOLF 3 1.9 TDI, i Golf 4 sdi: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ i dr.; 092/158007-660836 1999. FIAT STILO 1.9 JTD, 2002. g.: motor, mijenjacˇ, limarija i mehanika; 092/168-1511. 007-660944

FIAT TIPO: servo pumpa, 100 kn; 091/565-9545. 007-658543

CITROEN XSARA 2 0 HDI, 2002. g., i 307 hdi, motor, mjenjacˇi, limarija, mehanika i ostalo; 092/158-1978. 007-659649 CˇELICˇNE FELGE, 15X6 J, s original nissan ratkapama, rupa 8 cm; 091/887-6185. 007-659180

CˇELICˇNE FELGE, 14x5 jh2x45, 4 rupe, za engleska vozila, 5 kom., 500 kn; 097/ 007-659902 747-4666.

AUDI 80, 90, b4, Audi 100, a3, a4, a6, 1990-2003 god.: limarija, mehanika i dr.; 092/ 007-660828 158-1984.

DAEWOO MATIZ 2001. g.: dijelovi limarije i mehanike; 007-659669 092/149-7507.

AUDI A4 1.9 TDI, 98. g., motor, mjenjacˇ, limariju, mehaniku; 092/168-1517. 007-660928

DIJELOVI limarije i mehanike te motori i mjenjacˇi; 098/877007-659497 045.

AUDI A4 1.9 TDI, 2002. i 98. g.: motor, mjenjacˇ, limarija, mehanika i dr.; 092/1627809. 007-659641

DUCATO 25 D: mjenjacˇ, altel, i ostali djelovi; 091/5634555. 007-659914 EPS za sve vrste vozila; 092/ 007-660674 286-3760.

GOLF 4, alu felge, s gumama, 15 cola; 091/895-3624. 007-661041 GOLF 4: alu felge, 16’’, rupe 5x100, original, s gumama, 200 EUR; 092/148-0593. 007-658584

FIAT UNO, Tipo, Lanciadelta: krizˇevi poluosovina, 2 kom./ 100 kn; 091/565-9545. 007-658540

GOLF 4, audi, sˇkoda: alu felge, sa gumama, rupe 5x100, 280 EUR; 092/148007-658585 0593.

FIAT UNO, Uno Fire: elektropokretacˇ, 100 kn/kom.; 091/ 007-658544 565-9545.

GOLF 4: duboki, ukrasni, sportski pragovi; 091/895007-658578 3624.

FIAT UNO, 91. g.: za dijelove; 003-001996 098/305-111.

GOLF 4 1.6 16V, 99. g.: prednji dio bez motora; 098/ 007-660712 902-5271.

007-658896

ALU FELGE, 4 kom., 7x15 cola, s gumama; 099/513007-660357 1907, 098/561-696.

AUDI A4 S LINE: prednja

GUME, Michelin Alpin, 215/ 55 R16; 092/286-3760. 007-660666

FIAT BRAVO, Brava ili Marea 1.6: zracˇni jastuk suvozacˇa, alternator, pumpa serva, kompresor klime, 100 kn/ 007-658548 kom.; 098/367-749.

CITROEN XSARA 1.6, 97. g., 5 vrata: dijelovi; 099/820007-659603 4785.

ALU FELGE, 4 kom, 13 cola, s gumama, 5 krakova, 4x100, 700 kn, mozˇe zamjena za vec´e (14 ili 15); 098/305007-661512 958.

FELGE, 16 cola, 7 kom.; 051/ 007-658849 275-714.

BMW: alu felga, 18 cola, nova, zapakirana, model sa 10 duplih krakova, 200 EUR; 007-658349 098/865-894.

BMW 318 E36, 92.-98. g.: dijelovi elektronike, oprema; 007-660616 098/305-769.

GUME, 165/65 R17, s relgama, 5 rupa, rezervni kotacˇi, 2 kom.; 092/286-3760. 007-660673 GUME Nokian, dim., 225/45 007-660664 R17; 092/286-3760.

FIAT BRAVA 1.4 SX, 96. g.: dijelovi; 091/890-8876. 007-659600

BMW 318 E-36: dijelovi elektronike; 091/501-8235. 007-660615

stanje, 5 mm, 3 kom.; 092/ 286-3760. 007-660672

EUROKUKE za automobile, kombije i teretna vozila, sa elektricˇnim modulom za novija vozila, moguc´nost postavljanja; 098/790-696. 007-659292

BMW, alu felge, 17 cola, s gumama, 400 EUR; 098/865007-658346 894.

ALU FELGE BBS, 16 cola, 5x100, crne sa sivim rubom; 007-659166 091/888-0754.

ALU FELGE, 17» Santa Monica, sa gumama, 225/45/17; 007-661016 097/771-7781.

AUTOMOBILE, do EUR; 098/816-675.

AUTOPRIKOLICE; 098/936007-660333 8068.

EURO KUKE, za automobile, kombije i terence, sa atestom, adapteri struje za novija vozila, i montiranje; 098/ 007-661594 452-290.

29

FORD, alu felge, 700 kn; 092/ 007-660917 131-7322. FORD ESCORT, 1997.g, karavan i limuzina: motor mjenjacˇ, limariju, mehaniku; 092/ 007-660829 158-1984. FORD ESCORT: dijelovi; 091/ 007-661417 726-2855. FORD ESCORT 1.4B, karavan, 95. g.: u dijelovima; 092/ 007-659297 242-4406. FORD FOCUS: opruge, nove; 007-661062 091/903-4108. FORD MONDEO, 97. g., i Ford escort 96. g., karavan i limuzina: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ i dr.; 092/158007-660839 1999. GOLF, Bora, A3, Passat, Touran, 99.-2009. g.: mjenjacˇ, 6 brzina; 099/820-4785. 007-659716

GOLF 4 SDI i Golf 3 tdi, 992001. g.: motor, mjenjacˇ, limarija, mehanika i dr.; 092/ 007-659654 146-7507.

GUME, Bridgestone, 175/65 R14, ljetne, 4 kom., stare 2 mj., malo korisˇtene; 091/955007-660324 1912. GUME Michelin, rabljene, 205/55/16, 4 kom., 400 kn; 007-660020 091/273-7338. GUME, Maltesta Kaiman, 235/85/16, nove, 350 EUR; 007-659803 091/558-6236. GUME, 16Ł; 095/909-2222. 007-660113

GUME Pirelli Scorpion, zimske, 2 kom., M+S, 235/60/18, 2.000 kn; 098/443-091. 007-660881 GUME Bridgestone Blizzak, zimske, 4 kom., dubina 3 mm, 255/55/18, 800 kn; 098/ 007-660882 443-091. GUME Nokian-W, zimske, M+S, 4 kom., dubina 3 mm, 215/55/16, 1.000 kn; 095/ 007-660892 998-1045. GUME Michelin Primacy, ljetne, 4 kom., dubina 5-6 mm, 205/60/16, 1.400 kn; 007-660893 095/998-1045. GUME Bridgestone Blizzak, zimske, 2 kom., 235/60/18, 300 kn/kom.; 091/272-7511. 007-661299

GUME Pirelli P6000, 225/55/ 16, 1 kom., s originalnom felgom za BMW 5, 400 kn; 007-661306 091/272-7511. GUME, Bridgestone Dueller, 2 kom., 235/60/18, 300 kn/ 007-661307 kom.; 091/272-7511. GUME, Michelin, 195/65/15, sa felgama, 5 rupa, lanci; 007-661580 098/924-6667. GUME, ljetne, 205/65/15, 2 kom., u dobrom stanju, 200 007-658618 kn; 098/167-2256. GUME, zimske, 2 kom., 175/ 80/14, 200 kn; 098/167007-658619 2256. GUME, Eko Control, 155x65 R14, 6 mm profila; 091/890007-659718 8876.

GOLF 4 SDI, grijecˇi, 4 kom, 007-659196 novo; 091/585-3342.

GUME, 255/45/18; 098/877007-659494 045.

GOLF 5: dijelovi limarije; 097/ 007-658382 797-6706.

HAUBA za Hyundi elantru, metalik sive boje, prilika; 007-022203 098/327-667.

GUMA za snijeg, Turanza radial tubeless, 1 kom., 200 007-660761 kn; 051/291-028. GUME, automobilske, 175/65 r-13 80 t, Linero Fulda dia007-660703 dem; 091/794-1019. GUME Michelin pilot sport, 225/40, ZR 18, dobro stanje, 7 mm, 2 kom.; 092/286007-660671 3760. GUME Continental sport contact 2, 235/40, ZR 18, dobro

HYUNDAI, alu felge i gume, 185x60x18, 700 kn i gume 225x60x18, 1.500 kn; 092/ 007-660902 131-7322. HYUNDAI ELANTRA: hauba, metalik sive boje, prilika, 007-022222 hitno;. INOX CIJEV, fleskibilna, za auspuh, s koljenom; 099/759007-660766 4580. JAGUAR X TIPE, S Tipe:


30

UTORAK, 17. srpnja 2012.

motor, mijenjacˇ, limarija i mehanika; 092/168-1511. 007-660934 JAGUAR X-TYPE i S-Type: dijelovi limarije, mehanike i dr.; 092/172-5038. 007-659665 JEEP CHEROKEE 2.1 TD, 89. g.: dijelovi mehanike, limarije i dr.; 091/562-0797. 007-659151

JEEP GRAND CHEROKEE, 2001. g.: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ, felge; 092/ 158-1517. 007-659671 JEEP GRAND CHEROKEE, 2001, g., limarija, mehanika, alu felge; 092/162-7809. 007-659645

JEEP WILLYS: motor; 092/ 275-5200. 007-660969 KIA PRIDE: krovni nosacˇi, original; 091/897-1105. 007-660817 LANCIA THEMA 2.5 TD: kompletna za dijelove, motor dobar; 091/255-0501. 007-022151 MAZDA 6 2.0 DT, 2004. g., i 323 F 2.0, 2002. g.: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ; 092/168-1980. 007-659636

NISSAN ALMERA 1.4, 99. g.: motor, mjenjacˇ, limarija, mehanika; 092/178-6945. 007-661565

dijelovi: motor, mjenjacˇ, i dr.; 092/158-1984. 007-660826 RENAULT TWINGO, Clio, Megane i Laguna: djelovi mehanike, karoserijski djelovi; 007-661436 092/297-6669.

NISSAN ALMERA 1.5 DCI, 2003. g.: motor, mjenjacˇ, limarija, mehanika, i dr.: 092/ 007-659673 158-1517.

RENAULT VELSATIS 2.2 DCI, 2003. g., i 3.0 DCI, 2004. g. automatik: dijelovi limarije i mehanike; 098/816007-660629 675.

NISSAN PRIMERA, 95.2000. g.: za dijelove; 098/ 007-658255 293-447. NISSAN TERANO: alu felge, original, 17», 5 kom., 3.500 007-660804 kn; 098/403-022. NOSACˇI, krovni, Alpina, sa kljucˇem, 50 EUR; 098/443007-658398 667.

RENAULT VELSATIS 3.0 6V DCI, 75.000 km, odlicˇno stanje: motor, automatski mje007-022675 njacˇ; 091/255-0501. RENAULT VELSATIS 3.0 DCI i Velsatis 2.2 DCI, 2004. g.: dijelovi limarije, mehanike i elektrike, te automatski i mehanicˇki mjenjacˇi; 098/816007-660638 675.

OPEL 1.4 I, corsa, astra; 098/ 007-660642 816-675. OPEL ASTRA F 1.4I, 5 vrata, od 92.-2000. g.: mehanika i elektrika; 098/816-675. 007-660630

ROVER 220CDI 2.0TD, 95. g., 105 ks, za dijelove; 098/ 007-658397 443-667.

OPEL COMBO 1.7, 99. g.: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ i dr.; 092/158007-659672 1517.

MERCEDES: korpa, lamela, potisni lezˇaj, novo; 091/125955, 051/251-955. 007-661389

OPEL KADET 1.4: motor, generalno ured¯en, farovi, zˇmigavci, hladnjak, ventilator; 091/260-1812. 007-659325

MERCEDES, 91. g., u voznom stanju: za dijelove, 700 EUR; 091/921-1874. 007-660564

OPEL KADET B, 70. g.: za dijelove, novi i rabljeni; 099/ 007-658307 681-9620.

MERCEDES 115 i 123: mijenjacˇ, 5 brzina;* 095/8308397. 007-661474

OPEL KADETT E, 91. g.: prednji desni far, 100 kn; 007-661093 098/305-958.

PLINSKA INSTALACIJA, klasicˇna; 098/819-911. 007-658614

rija mehanika; 7852.

PLINSKE INSTALACIJE, za automobil; 097/744-1164.

RENAULT LAGUNA: upravljacˇka jedinica, automatske klime u kabini, 400 kn; 098/ 007-661091 305-958.

007-661464

MERCEDES 12-13 13-17, bosch pumpa, za hidrauliku; 091/148-0229. 007-659418

OPEL OMEGA 2.0 IGL, 91. g.: za dijelove; 095/810007-661409 8959.

POLO, felge, 13 cola, nove, 200 kn; 092/131-7322. 007-660918

MERCEDES 190 E, 124, C klasa, E klasa: limarija i mehanika; 092/162-7852. 007-659657

OPEL VECTRA: prednja desna vrata; 098/774-759. 007-660466

POLO 1.3: kvacˇilo, lamela, potisna plocˇa i zamasˇnjak, 007-659539 novo; 095/904-1470.

MERCEDES 300D: motor i mjenjacˇ, 300 EUR; 091/5586236. 007-659801

OPEL VECTRA: strazˇnja ukrasna plastika sa svijetlima; 007-022188 091/906-0912.

POLO 1.4 i 1.6, 97. g., 3 vrata: dijelovi; 099/820007-659577 4785.

MERCEDES A 170 CDI, 2001. g.: dijelovi limarije, mehanike i dr.; 092/178-6945.

POLO 1.4 MPI, 2001 g., 5 vrata: unutrasˇnjost, zracˇni jastuci, motor mjenjacˇ, i karoserijski dijelovi; 092/297007-661451 6669.

007-661562

MERCEDES A 170 CDI, 2001. g., c klasa, e klasa, clk, slk, 92.-2007.: limarija, mehanika, motori i mjenjacˇi; 092/168-1980. 007-659638

POLO B, 96/97. g.: dijelovi mehanike; 098/697-488. 007-660296

POLO SDI, 2005. g.: motor, mijenjacˇ, limarija i mehanika; 007-660942 092/168-1511.

MERCEDES A-KLASA: alu felge, 15 cola, sa gumama, dobro stanje; 092/168-1980.

PX 200, karoserija; 051/269007-660502 947.

007-659640

MERCEDES C 220 CDI, 2004. g., C 220 CDI, 99. g. i C klasa, 97. g.: limarija, mehanika, motori, mjenjacˇi; 099/ 847-7105. 007-659678 MERCEDES C 220 CDI, 2003. g., 280 CDI, 2005. g., 270 CDI, 2004. g.: motori, mjenjacˇi, limarija, mehanika; 099/847-7105. 007-659679 MERCEDES C KLASA, za dijelove u voznom stanju, benzin, plin; 099/823-2121. 007-661433

MERCEDES C220 CDI, 2003. g. i C220 CDI, 99. g.: limarija, mehanika, motori, mjenjacˇi i dr.; 092/146-7507. 007-659655

RADKAPE, ukrasne, za Ford Focus, Fiat Stilo, Vw, Opel, Fiat Punto 1, Audi; 099/502007-659985 5347. OPEL VECTRA 2.0 DCI, karavan, 99. g.,: dijelovi; 099/ 007-659604 820-4785. PASSAT, 98. g.: komplet sjedala, 1.000 kn; 097/747007-659903 4666. PASSAT 1.9 TDI, 98.-2003. g.: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ; 092/162-7809. 007-659642 PASSAT 1.9 TDI, 98.-2004. g.: limarija, mehanika, motori, mjenjacˇi i ovjes; 092/168007-659639 1980.

REANULT MEGANE 1.6, 98.g., dijelovi limarije, mehanika, motor, mjenjacˇ; 092/ 007-660930 168-1517. RENAUL CLIO 1.4: bregasta osovina; 097/744-1164. 007-661463 RENAULT, letva volana; 097/ 007-661462 744-1164. RENAULT, do 98. g.: dijelovi; 007-659451 091/509-1778.

092/162007-659656

RENAULT LAGUNA, Velsatis i Espace: alu felge, 18 », s gumama; 098/816-675. 007-660637 RENAULT LAGUNA 1: krovni nosacˇ, gume 175/60/14, baterija akumulator; 091/555007-660981 6263. RENAULT LAGUNA 1.8, 98. g.: limarija i mehanika; 092/ 007-659668 149-7507. RENAULT LAGUNA 1.9 DCI i 2.2 dci karavan, 2003. g.: limarija i mehanika; 092/149007-659667 7507. RENAULT LAGUNA 1.9 DCI, 2003. g., karavan: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ i 007-660834 dr.; 092/158-1999.

BMW T4 1.9 TD, 2004. g., hladnjacˇa s agregatom, i Kia 2700 Furgon, 2005. g.; 098/ 007-659893 260-189. CITROEN BERLINGO 1.9D, 2004. g. i Renault Kangoo 1.4, 99. g.; 098/260-189. 007-659891

CITROEN BERLINGO FURGON, 2006. g., 2. vlasnik, 110.000 km, bijeli; 098/617007-658532 217.

SEAT LEON, 2001.g.,: alu felge 15Ł, orginal; 099/680007-661458 7489.

CITROEN JUMPY 1.9D, 2000. g. i Peugeot expert 1.9d, 2004. g.; 098/260007-659890 189.

SEAT TOLEDO 1.9TDI, 96. g., 90 ks: turbina, abs, eps i ostala mehanika; 092/148007-658581 0593. SEAT TOLEDO TD, 92. g.: motor, mjenjacˇ, limarija; 098/ 007-659253 945-6424. SHARAN 2.0, benzinac, 97. g.: dijelovi; 098/902-5271. 007-660716

SKF LEZˇAJ, aksijalni, 53320, njemacˇki, novi; 091/ 007-660161 289-2167. SUZUKI SWIFT, 2005., 2006. ili 2007. g.: novi lijevi prag i lijevo sˇtop svijetlo; 095/902007-658593 6428. SˇKODA FABIA, 2004. g.: limarija, mehanika, motor, mijenjacˇ; 092/168-1511. 007-660939 SˇKODA FELICIA 1.6, 97. g., karavan: dijelovi; 091/890007-659607 8876.

VOLVO V40, 99. g., 850, C70, 480 i 460, motori, mjenjacˇi, limarija i mehanika; 007-659648 092/158-1978. VW, za kombi, bizne, 5 cilindara, novo; 091/585-3342. 007-659195

RENAULT MEGANE 1.5 DCI, 2004. g.: limarija, mehanika, motor, mjenjacˇ i dr.; 099/847007-659677 7105.

prodaja

CITROEN JUMPER 2.8 HDI, dupla kabina, 2004. g., 80.000 km, 5.500 EUR; 098/ 007-658264 712-333.

RENAULT MEGANE, 2007. g.: prednje lijevo svjetlo, 007-661532 novo; 098/352-052.

007-660465

TERETNA VOZILA

007-660295

TOYOTA YARIS, 2001. g.: limarija i mehanika; 092/158007-659674 1517.

RENAULT MEGANE 1.4 i 1.9D, 96. g.: dijelovi; 091/ 007-659450 509-1778.

007-660911

GUME, 165/65/15, 4 kom.; 007-658897 095/906-6090.

SEAT IBIZA DCI 1.2 TURBO, 2011. g.: motor, mjenjacˇ, limarija, mehanika; 092/178007-661564 6945.

RENAULT LAGUNA 1.9 I 2.2 DCI, 2004. g.: limarija, mehanika, motori, mjenjacˇi i dr.; 007-659676 099/847-7105.

RENAULT MEGANE: prednji blatobran; 098/774-759.

GTA; 098/190-9247.

CITROEN JUMPER 2.8 HDI, dupla kabina, 2003. g., 115.000 km, 4.000 EUR; 007-658263 098/712-333.

SEAT IBIZA i Cordoba, 96/ 97. g.: dijelovi mehanike i elektornike; 098/697-488.

OPEL CORSA: prednja lijeva 007-660467 vrata; 098/774-759.

GOLF 2: alu felge, 14 cola, mozˇe i s gumama; 098/305007-661092 958.

VW T5 1.9 TDI, T4, 96. g., dizel, limarija, mehanika; 092/ 007-659644 162-7809. WV, Audi, alu felge, 18 cola, s gumama, 225/45, u dobrom stanju, 3.200 kn; 092/148007-658586 0593.

DAEWOO KOMBI, 2003. g., dupla kabina, zatvoreni, 70.000 km; 098/215-110. 007-661174

FIAT DOBLO 1.3, multijet, hladnjacˇa, dozvola za ambulantnu, prodaju ribe; 091/177007-661453 3008. FIAT DOBLO 1.9D, 2003. g., klima i Renault Kangoo 1.9D, 2002. g.; 051/546-100. 007-659888 FIAT DUCATO, 3+2 mjesta, 95. g., 2 kom., 1.200 EUR/ 007-661492 kom.; 091/510-3950. FIAT DUCATO, kombi, dupla kabina, otvoren tovarni prostor, ili zamjena; 091/530007-659438 1008. FIAT DUCATO 2.8 HDI, 2003. g., sanduk i Fiat Ducato 1.9 TD, furgon, 2000. g.; 051/ 007-659889 546-100. FORD KOMBI, tranzit, zatvoreni, 2.2, 2003. g.; 099/790007-659147 2623. FORD TRANZIT, 2008. g., putnicˇki, povisˇen, produzˇen, klima, metalik; 095/909007-660114 2222. IVECO 190-36, sanducˇar, turbo star, komplet ili u dijelovima; 095/835-2116. 007-661251 IVECO 35 C11, 2003. g., 27.000 kn, s PDV-om; 098/ 007-659895 260-189. IVECO 35-10, 99. g., nereg., preured¯en u pokretnu trgovinu ili zamjena za Citroen Berlingo ili razno; 098/420007-659281 843.

007-659087

RENAULT 3.0 DCI V6, Velsatis i Espace: motor, u dobrom stanju, mozˇe i sa agregatima, te automatski i mehanicˇki mjenjacˇi; 098/816-675. 007-660634

MERCEDES E290 TD, karavan, avantgard, euro kuka, automatic, 97. g.: dijelovi mehanike, limarije, motor i ostalo; 091/562-0797. 007-659149

PEOGEOT 206: krovni nosacˇi, ocˇuvani, kupljeni u ovlasˇtenom Peugeot servisu, na kljucˇ (Pula); 099/217-3469.

RENAULT 4, 76. g.: cˇelicˇna felga, Dunlop R13, nerabljena, 150 kn; 091/250007-659631 9701.

RENAULT MEGANE 1.5-1.9 DCI, 97.-2011. g.: motor, mjenjacˇ, limarija, mehanika, stakleni krov i dr.; 092/178007-661563 6945.

007-659808

MERCEDES SPRINTER 312 99. g., 313 - 2003. g., 308 98. g., vito - 2001. g., limarija i mehanika; 092/162-7809.

PEUGEOT 206: zadnji most (obicˇni); 098/877-045. 007-659498

RENAULT 4 GTL, Kadet 1.6 automatik, Fiat tipo 1.6: mo007-659913 tori; 091/563-4555.

RENAULT MEGANE 1.6 16V: valeo kit kvacˇila; 098/216007-660400 919.

YUGO 45, dijelovi, zvati 18007-661243 21 h; 099/575-6365.

PEUGEOT 206 1.4, 2001. g.: motor, mjenjacˇ, limarija, mehanika i dr.; 092/146-7507.

RENAULT 4 TL: dijelovi; 051/ 624-847, 098/972-4580.

RENAULT MEGANE 2, rezervni dijelovi; 098/216-919.

kupnja

KIA PREGIO 2.5D, 2004.g., reg. 10/2012.; 091/252007-661264 5158.

007-660023

007-660401

007-659651

RENAULT CLIO 1.5 DCI: glava motora, mijenjacˇ, anlaser, alternator; 091/542007-660005 5768.

RENAULT SAFRANE ili Laguna, 93.-97. g.: dijelovi; 091/ 007-659449 509-1778.

AKUMULATORI, stari; 098/ 007-660865 933-0561.

MAN 14.192, 86. g., s dizalicom, 7.000 EUR; 099/823007-661427 2121.

ALU-FELGE, Oz Ultraleggera, 15 ili 16 cola, 4x100, mozˇe i osˇtec´eno; 098/646-278. 007-658720

MAZDA 2.5 4X4, pick up, 2002. g., klima; 098/196007-659900 2909.

AUTOMOBILE VW i Opel: za dijelove, razbijene, mozˇe i strane; 091/573-8123. 007-658279

MERCEDES, 89. g., hlad007-659323 njacˇa; 098/160-7340.

MERCEDES E 220 D, 98. g.,: motor, mijenjacˇ, limarija i mehaniku; 092/162-7852. 007-659658

007-659643

MERCEDES SPRINTER 312, 99. g.; dijelovi limarije, mehanike, motor, mjenjacˇ; 092/ 172-5038. 007-659664 MERCEDES W123, 124, 126, 201, 207...: dijelovi mehanike, limarije, motori...; 091/5620797. 007-659150 MERCESED 12-13 13-17: mijenjacˇ; 091/148-0229. 007-659419

PASSAT 1.9 TDI: klime; 091/253-8950.

motor

PEUGEOT 406 2.0 HDI: motori, mjenjacˇi, limarija, mehanika i dr.; 092/158-1978. 007-659650

PLINSKA INSTALACIJA, bedini Junior i Lovato, za starije aute, bez boce, 300 kn; 091/ 007-658367 560-3346.

RENAULT ESPACE, 95. i 99. g.: limarija i mehanika: 092/ 007-660937 168-1511. RENAULT KANGOO 1.9 D, 99. g., motor, mijenjacˇ, lima-

RENAULT MEGANE 1.5 DCI, 2005. g.: dijelovi limarije, mehanike, motor, mjenjacˇ; 092/ 007-659663 172-5038.

RENAULT SCENIC, 98 g., 2002. g, benzin i dizel, limarija, mehanika, motori, mjenjacˇi i dr.; 092/158-1978. 007-659646

RENAULT TCE, 2011 god.,

XENON KIT, za auto, novi, 300 kn; 091/343-5256. 007-659627 XENON ZˇARULJE D1S, D2S, D1R, D2R, h7, h1 , h4 i dr., balaste i Led diode; 097/737007-659629 3607. YUGO: krizˇevi poluosovina, 2 kom./100 kn; 091/565-9545. 007-658539

DAEWOO MATIZ, volan; 091/ 007-658690 591-4841.

IVECO 35S12 2.3HPI, 2005. g., 7 osoba, tovarni prostor 3.20 m, klima; 098/196007-659899 2909. IVECO 75-14, 99. g., reg. 07/ 2012, u dobrom stanju; 051/ 007-658848 275-714. KIA K2500, kamioncin, 2005 007-660070 g.; 091/542-5033.

MERCEDES, kombi, dupla kabina, dupli kotacˇi, mozˇe zamjena za putnicˇki caddy ili


UTORAK, 17. srpnja 2012. grad¯evinski 135-1887.

materijal;

091/ 007-658698

MERCEDES 407, reg., crveni, B kat.; 091/507-2229. 007-658728 MERCEDES 508, dupla kabina, sanduk nosivosti 2 t, povoljan za grad¯evinski obrt, sred¯en; 051/681-739, 095/ 007-659382 895-3637. MERCEDES 608, vucˇna sluzˇba; 099/823-2121. 007-661429 MERCEDES 809, kiper, reg., ispravan, sanduk 3.70x2.10 007-659310 m; 098/983-0979. MERCEDES 815 ATEGO, 98. g., kiper s dizalicom, nosivost 7.5 tona; 099/513-1907, 098/ 007-660355 561-696. MERCEDES ACTROS 32/35 i 40/41, kamion mixer za beton, 2000. i 2001. g., reg., ispravno stanje; 098/330007-658845 527. MERCEDES SPRINTER, dupla kabina, reg. 11/2012.; 007-658697 098/478-205. MERCEDES VARIO 614, 97. g., reg. god. dana, prostrani kiper, 9.000 EUR ili zamjena; 007-661027 098/965-9632. OM D (kamion), 78. g., otvoreni, nereg., ocˇuvan, ili zamjena za drva; 091/170007-661070 3954. PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI, 2008./2009. g., klima; 051/ 007-659887 546-100. PEUGEOT BOXER, dupla kabina sa karoserijom 3.30 m, 2005. g., 100.000 km; 098/ 007-661176 215-110. PEUGEOT BOXER 2.2 HDI, 2008. g., reg. godinu dana, nove gume; 091/254-6535. 007-658841

zin, 2008. g., dostavni, bijeli, 73 kW, 35.000 km; 091/2529216. 007-659824 T4 2.4D, dupla kabina+sanduk, Ford Currier 1.9d, 98. g.; 007-659892 098/260-189. TAM 190, kiper, 2.150 EUR; 007-661488 091/510-3950. TRANSPORTER TD u dobrom stanju, sred¯en; 051/ 681-739, 095/895-3637. 007-659383

ZASTAVA 5.8, 89. g., nereg., novi motor, novi pod kasorerije, ispravna, B kategorija, 14.000 kn; 095/903-5011. 007-658451

ZASTAVA 624, 2012., ocˇuvan; 2866.

reg. 10/ 098/927007-661457

ZASTAVA 624, reg., 10.000 007-661346 kn; 098/941-3202. ZASTAVA 645, kratki kiper, 100 ks, spreman za reg.; 099/ 007-658607 504-6500. ZASTAVA TURBO ZETA, ki007-659751 per; 091/511-7771.

PEUGEOT BOXER 1.9 TD, 96. g.: kompletna limarija, mehanika, motor, mijenjacˇ i ostalo; 097/771-7781. 007-661014 RENAULT BERLINGO 1.9 D, 99. g.: limarija i mehanika; 092/149-7507. 007-659666 TAM 260, 190, 130, 110, 100 i 60 ks: motori te Iveco 420 007-661253 V8; 095/835-2116. VW T4: dijelovi; 098/790696. 007-659294 ZASTAVA kiper, sanduk, 4x2, 12x10; 091/511-7771. 007-659752

ZASTAVA: dijelovi, novi i rabljeni; 099/681-9620. 007-658308

kupnja IGLU, od kamionske prikolice; 051/732-404. 007-661475 MOTOR Torpedo Deutz, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 cilindra; 095/8352116. 007-661254

OSTALA VOZILA prodaja

kupnja KAMIONE, stare te prikolice i radne strojeve; 095/835007-661252 2116.

AUTO PRIKOLICA, za prijevoz automobila, 2008. g., reg. godinu dana, nosivost 2.100 kg, dim. 4x2 m, 3.000 EUR; 097/771-7781. 007-661017

TERETNA VOZILA DIJELOVI

PRIKOLICA, 3 osovine; 098/ 797-640, 091/379-7641.

prodaja CADDY, 98. g.: dijelovi; 098/ 007-660711 902-5271. FAP 16-16, kiper, 80. g.; 091/ 007-660428 555-6261. FELGE za kamion, 8 kom.; 007-658842 091/254-6535.

PEUGEOT PARTNER 1.9D, 2005. g., reg. 03/2013.; 098/ 007-659894 260-189.

FELGE, za kamionske gume, 6.50x16; 098/900-4955. 007-659236

POLUPRIKOLICA LABUDICA, 35 t i kontejnerica Gorica; 095/835-2116. 007-661255

FIAT DUCATO, ostakljen, 92. g.: za dijelove; 091/582007-658274 4564.

RENAULT KANGOO 1.5 DCI, 2005. g., reg. 07/2013., klima, bocˇna klizna vrata, 3.900 EUR (porez u cijeni); 051/ 683-121, 091/681-5152, Hugal d.o.o.-otkup i prodaja 007-022905 vozila od 1. vlasnika.

FORD TRANZIT: kuka za 007-659974 vucˇu; 051/296-087. KIA 2.7D, 2003. g., dupla kabina: za dijelove; 098/368007-658716 907.

RENAULT MASTER 1.9, 2001. g., Citroen Jumper 2.8 hdi Maxi, 2005. g.; 098/260007-659896 189.

KOMBI: sjedala, 2+2+3; 098/ 007-659499 877-045.

SCANIA 124 C, kiper, 4 osovine, 2003. g., 346 kW; 098/ 007-659456 425-225. SˇKODA PRACTIC 1.4, ben-

31

KIPER 14 192: komplet dije007-661434 lovi; 099/823-2121.

LANCI ZA SNIJEG, 16-750; 007-659282 098/420-843. MERCEDES SPRINTER 312 99. g.: dijelovi limarije i mehanike; 092/149-7507. 007-659670

007-660727

kupnja TROKOLICU APE; 091/530007-659439 1008.

ˇI MOTORKOTAC prodaja APRILIA 100 R, 2008.g., 23.000 km, 7.800 EUR ili zamjena; 091/501-0695. 007-661574

APRILIA PEGASO 650, 2001. g., reg. 06/2013., u dobrom stanju, 2.300 EUR ili zamjena za skuter; 098/314850. 007-660582 APRILIA PEGASO 650 FACTORY, 2007. g., 5.400 km, Akrapovic´, 34.000 kn; 098/ 007-659118 937-2746. APRILIA RS ENDURO 750, 2008.g., 7.200 EUR, ili zamjena; 091/501-0695. 007-661573 APRILIJA LEONARDO 125, 2003. g., u dobrom stanju, 4.700 kn; 091/535-7738.

(Crikvenica); 098/901-1990. 007-658310

BEVERLY 200, reg. godinu dana, 1. vlasnik, 1.800 EUR; 007-660144 091/249-0960. BMW C1, model sa krovom, u dobrom stanju; 098/968007-658925 2482. DUCATI S2R 1000, 2006. g., 8.000 km, oprema, nove gume, moguc´a zamjena; 007-661498 091/253-0302.

model Buell, 2006. g., 20.000 km, u dobrom stanju, 8.800 EUR, ili zamjena za gliser ili brod; 091/2116545. 007-661400 HONDA CX 500, 82. g., 1. reg. 92. g., restaurirana; 091/ 182-9545. 007-658391 HONDA SHADOW 600, 99. g., ocˇuvan, 6.500 EUR; 091/ 555-1602. 007-660097 JAWA 350; 098/774-759. 007-660470

007-658676

GILERA RUNNER 180 ST, 007-661186 reg.; 091/549-5360.

BAOTIAN, star 2 g., zˇute boje

HARLEY DAVIDSON 1200,

KAWASAKI KLE 500, 2003. g., crno-srebrni, 26.000 km, 1. vlasnik, garazˇiran, servisna,

ocˇuvan, moguc´a zamjena za osobni automobil; 095/598007-658707 3880. KAWASAKI KLE 500, 2005. g., 28.000 km, srebrni, redovito servisiran, kovcˇeg 35 l, 1. vlasnik, 25.500 kn; 091/548007-659162 6546. KAWASAKI KX 250, 94. g., generalno ured¯en, 1.400 007-661480 EUR; 098/509-395. KAWASAKI NINJA ZX10R, 2004. g., nereg., 10.000 km, 5.200 EUR, ili zamjena za nesipravno, laksˇe osˇtec´eno,


32

UTORAK, 17. srpnja 2012. Mercury 8647.

50

ks;

095/861003-002058

GLISER PG-550, sa ili bez motora, pogodan za ribarenje ili sportove na moru; 098/ 184-1330. 007-022752 GUMENI CˇAMAC Crane, njemacˇki proizvod, 2.90x1.45 m, nosivost 240 kg, 4 zracˇne komore, 4 vesla; 052/541951. 007-659065 GUMENI CˇAMAC Dumi, 3.5 m, sa Yamahom 25, 25 ks, papiri, 1.800 EUR, mozˇe i odvojeno; 098/226-615. 007-661048 nereg. osobno vozilo; 098/ 885-762. 007-658929

dobrom stanju, novo obojana; 091/414-4090. 007-660783

KAWASAKI Z750, 2008. g., prva reg. 2009. g., crni, reg. godinu dana, xenon, 5.000 EUR; 098/691-266. 007-659430

VESPA 200, 85. g.; 099/681007-658309 9620. VESPA T5, 90. g.; 051/269007-660505 947.

KAWASAKI ZR 7S, 2003. g., reg. do 05/2013., metalikplavi, 27.000 km, ocˇuvan, kao nov, 3.200 EUR; 098/ 697-018. 007-659211

YAMAHA R1 YZS 1000, 2003. g., 35.000 km, reg. 08/ 2012., 4.700 EUR; 091/766007-658820 2988.

KAWASAKI ZR7 750, 2003. g., 2.900 EUR; 099/8513099. 007-659624

YAMAHA X MAX 250I, 2008. g., reg. 09/2012., 3.000 km; 007-660746 091/509-8199.

KAWASAKI ZZR 600, reg., nove gume, u dobrom stanju; 098/368-056. 007-658735

YAMAHA XT 600E, 2002. g., reg. god. dana, 1. vlasnik, dobro stanje, 3.000 EUR; 007-661142 098/295-584.

KEEWAY 250, 4. g star, redovito servisiran, nove gume, i akomulator, 9.000 kn; 091/253-0322. 007-659220

YAMAHA XT 660R, 2005. g., ocˇuvana, 3.000 km; 099/806007-658604 5672.

KPM 625 FC, 2002. g., 55 ks, 1.900 km; 091/785-0890.

kupnja

007-660735

KYMCO DINK 125, 2002. g., ispravan, 3.000 kn; 098/546405. 007-660109 KYMCO KX3 250 (quad), 2.300 EUR; 091/201-7471. 007-658474

KYMCO PEOPLE S 200, 2007. g., 10.000 km, redovito servisiran; 091/592-4983. 007-659844

MALAGUTI MADISON 400, reg., servisiran, 16.000 km, 13.000 kn ili zamjena za velike papige; 091/1922987. 007-659459 NSU PRETIS 175, 61. g., s papirima, 900 EUR; 098/546405. 007-660107

PEUGEOT SPEEDFIGHT 2; 007-660539 098/707-552.

ˇI MOTORKOTAC DIJELOVI prodaja APRILIA SR, svi modeli, i Rally: komplet tri bravice; 007-659596 091/464-9500. DIZALICA-NOSACˇ zadnjeg dijela vec´ih motora, 800 kn; 007-658712 095/598-3880. JAKNA Uvex, br. S-M, cˇizme br. 38, ocˇuvano; 095/598007-658709 3880. JAKNA, XXL, kao nova; 091/ 007-659955 769-6434.

PEUGEOT, Jetforce, 2007. g., reg. do 05./2013., 7.000 km, 1. vlasnik, plavo-bijeli; 091/733-0777. 007-022799

KACIGE, zapakirane, nove, otvorene i zatvorene, 300, 450 i 600 kn; 098/166-0388, 007-658769 098/170-4651.

PEUGEOT SPEEDFIGHT, ili zamjena za Vespu (stariju); 098/926-5235. 003-002086

MOTO GUZZI, 50. g.: amorti007-660169 zer; 098/575-375. MOTORISTICˇKA JAKNA, crveno-bijela-crna, krac´a, ljeto/ zima, vel. L, 700 kn te Chevignon XL, kratka, sˇiri model, kozˇna, 2.500 kn; 095/598007-658711 3880.

PIAGGIO 50, 96. g., ispravan; Komel, Put uz dol 8, Opatija. 003-002078

PIAGGO X9 180, 2002. g., nove gume, reg. godinu dana, 12.000 kn; 091/8985128. 007-661439

PIAGGIO, kovcˇeg; 091/371007-661075 0355.

PUH 50 na pedale, star 30 g.; 098/453-878. 007-659331

XENON KIT, za motore, novi, 200 kn; 091/343-5256. 007-659628

SUZUKI GSF 600S BANDIT, 2002. g., reg. 03/2013., ocˇuvan, odrzˇavan, servisiran, nove gume, kofer, 3.500 EUR; 098/305-958. 007-661094

YAMAHA, utor; 099/214007-659710 3362. ZASˇTITNI POJAS, bubrezˇnjak, novo, 140 kn; 098/166007-658768 0388, 098/170-4651.

SUZUKI GSX 1000 R K 7, 2007. g., malo vozˇen, mnogo dodatne opreme; 098/542742. 007-658987 SUZUKI HAYABUSA GSX 1300 R, 2008 g., crno-narancˇasti, 18.000 km, 7.000 EUR; 091/593-2082. 007-658989 TOMOS APN6 49, 84. g., reg., 1. vlasnik; 051/223440. 007-661182 TOMOS AUTOMATIC, sport, garazˇiran, malo vozˇen; 098/ 186-6595. 007-660210 TOMOS AUTOMATIC SPORT, garazˇiran, malo vozˇen; 098/186-6595. 003-002072

PLOVILA prodaja BARKA Adria 501, sa kabinom, prikolicom, novim motorom Yamaha, kompletna oprema, vez po dogovoru (Novi Vinodolski); 051/244007-659597 377. BARKA, 4.10 m, pomoc´ni nosacˇ motora Rosinger, sˇkale, dva para vesala, cerada, motor Kawasaki 5, nov (Senj); 053/881-587, 099/ 007-659471 415-1192.

TORY MERY 49, 89. g., 1. vlasnik; 051/223-440. 007-661181

BARKA Guc, 5 m i motor Tomos 4, potpuno obnovljen, plastificiran; 095/196-2666.

VESPA 150 T-5, 90. g., u

007-658623

BARKA Dalmatinka, plasticˇna, s nadkabinom, ugrad¯en motor Torpedo, 13 ks, i 007-658590 vez; 091/522-3836. BARKA, 6 m, kabina, natkabina, motor Kubota, 2 cilindra, 12 ks, svezan na Krku, 9.000 EUR; 091/192-9447. 007-661165

BARKA, plasticˇna, Elan, 400 007-660941 EUR; 095/561-1704. BARKA, plasticˇna, 5.40 m, motor Honda 8 ks, cˇetverotaktna; 091/521-8705. 007-661363 BROD, drveni, za ribarenje ili turizam, 11 m; 091/133007-658958 9991. BRODICA, 7 m, plastika, motor dizel Perkins, 3 cilindra, 39 ks, hidraulicˇno vitlo, GPS, sonder, radio stanica, feral, tenda; 098/927-4762. 007-658691 CˇAMAC, plasticˇni, 3.90 cm s prikolicom; 091/500-5522. 004-001197

CˇAMAC za rafting, Galivant, Neva III, dimenzije 310x120; 007-659192 091/585-3342. CˇAMAC Elan T401, plasticˇan, trajno reg., ured¯en; 099/591007-659132 8885. CˇAMAC, Elan, 4 m, s prikolicom i motorom, Tomos 4, reg., 12.000 kn; 095/831007-661286 8800. DRVENA BRODICA, 5.80 m, kabina, natkabina, motor Torpedo, 24 ks, redovno odrzˇavana, u dobrom stanju; 051/ 764-510, 091/884-4457. 007-660488

GLISER, aluminijski Canadian 510, dodatna oprema, motor evinrude 40, prikolica; 007-661040 098/214-444. GLISER, Glastron, 5.5 m; 007-661338 091/433-1199. GLISER Bayliner 2355, 95 g., sa motorom Mercruser, 230 kW, benzin, hrvatska zastava, 13.900 EUR; 091/211-6545. 007-661401

GLISER, 4.4 m, Johnson, plasticˇni, reg., 50 ks, dvotaktni, ili zamjena za osobni automobil ili vanbrodski mo007-659078 tor; 098/329-854. GLISER, 4 m, motor 30 ks, 2002. g., trajno reg., 2.200 007-659247 EUR; 098/759-983.

GUMENJAK, 3.5 m, sa opremom, motor Yamaha 25 ks; 098/358-943. 007-661160 GUMENJAK, 2 m, skoro nov, 1.000 kn, (Pula); 098/303007-661149 770. GUMENJAK Yam 360S, malo rabljen (2 puta u vodi), sva dodatna oprema, trajno reg.; 099/591-8885. 007-659131 GUMENJAK, 3.10 m, motor Johnson, 5 ks ,sva oprema; 007-658776 051/259-330. GUMENJAK, 3 m, plasticˇno dno, konzola, Mercury, 15 ks, mozˇe i zamjena za plasticˇnu barku; 095/582-2077. 007-659311 JEDRILICA Van de Stadt, tip Sea Dog, LOA: 8.70 m, 96. g., Torpedo 17.9 ks, 12.000 EUR; 098/394-390. 007-022238 JEDRILICA Stela zvijezda, olimpijska klasa, 6.90 m, plasticˇna, sˇvedska proizvodnja, 3 kompleta jedara, 2 jarbola, prikolica, 3.900 EUR; 098/ 161-2753. 007-660572 MOTORSAILER Perkins, obiteljski, 9.30x3.15 m, 6 lezˇaja, opremljen za duzˇa krstarenja, odrzˇavan, 30.000 EUR; 091/ 592-4311. 007-658296 PASARA Bodulka, drvena, 4.20 m (Malinska); 051/292589. 003-002034 PASARA s kabinom 4.98 m, Yamaha 9.9 volan, sva oprema, CR registracija, 30.000kn; 051/781-555. 004-120006 PASARA, 5x1.90 m, kabina, nadkabina; 051/433-021. 007-660045

PASARA, plasticˇna, 5 m, 2010. g., s kabinom i motorom, opremljena, registrirana, mozˇe i zamjena za automobil; 092/250-4952. 007-661263 PASARA ELAN, 4.90 m, motor Yamaha, 5 ks, vesla, pripadajuc´i konopi; 091/9113913. 007-659408 PILOTINA HARDY, 5.90x2.35, hitno, povoljno, s opremom bez motora; 095/ 861-8647. 003-002089 POMOC´NI CˇAMAC, tender, duplo dno, plastika, 800 kn i barcˇica na kotacˇic´ima, 2.90 m; 092/131-7322. 007-660919 VAL 400, 700 EUR; 095/9066090. 007-658895

A, 24 V, ispravan; 091/5109640. 007-659967 BRODSKA KOPCˇA, Volovo Penta, model MS2B, V-drive, 2.000 EUR; 091/956-4451. 007-659308

BRODSKA KOPCˇA, Borg Warner C71; 099/767-5826. 007-659277

BRODSKI AGREGAT, Westerbeke Mitsubishi, 20 kw, dvokruzˇno hlad¯enje, 220 V, 1.500 o/min, 6.000 EUR; 099/ 007-659274 767-5826. BRODSKI HLADNJAK, plin, 007-661432 struja; 099/823-2121. BRODSKI KONTEJNER, 6 m, dobro stanje; 091/533007-660183 6700. BRODSKI MOTOR Tomos 10 HP, duga osovina, sve original, ocˇuvan, sa 2 spremnika, papiri uredni; 092/250-4952. 007-661262

BRODSKI MOTOR, Mercruiser V6, 4.3 Quadrajet, dijelovi; 007-659275 099/767-5826. BRODSKI MOTOR, Volvo Penta, AQ115, AQ130, AQ170, dijelovi; 099/767007-659278 5826. BRODSKI MOTOR, PerkinsRakovica, 40 ks, kompletno repariran, s kopcˇom; 095/ 007-659319 582-2077. BRODSKI MOTOR VM D, zracˇno hlad¯enje, 4 cil, 64 ks, 2.500 EUR; 091/956-4451. 007-659304

CILINDAR, za Volvo Penta, 7 ks, polovan; 091/730-6006, 007-661230 051/333-914. FIAT AIFO 24 V: anlaser; 007-659968 091/510-9640. FIAT AIFO CP3 i Perkins 4.108, dijelovi; 091/956007-659305 4451. FOTONAPONSKI SUSTAV, za punjenje akumulatora, 12 V, 130 W, FN panel 130 W, regulator 12 V/15 A, 2.600 kn; 007-659828 091/252-9216. IZNAJMLJUJEM vez za barku do 9 m, Bakarski zaljev; 007-659328 098/453-878. KABINA za Istranku; 091/ 007-660684 525-9460. MOTOR Lombardini, 20 ks; 007-661430 099/823-2121. MOTOR Ducato, 9 ks, novi, zracˇno hlad¯enje; 098/322007-659413 283. MOTOR Perkes, 80 ks, ispravan, mjerenje kompresije, 800 007-658273 EUR; 047/631-123. MOTOR Perkes, 80 ks, diesel, mozˇe se mjeriti kompresija, 800 EUR; 091/534-3465. 007-658407

OSOVINA za vanbrodski motor, 75 ks, prokrom, 16x710 007-658360 mm; 091/560-3346. PLINSKI FERAL, za barku, ispravan, 50 EUR; 095/828007-659970 2267.

GLISER, plasticˇni, 3.6 m, Tomos 4, ili zamjena za sku007-658930 ter; 091/185-3035.

YET SKI Yamaha VX 110 Sport, 2006. g., 42 sati rada, plavo-bijeli, 6.000 EUR; 095/ 521-8636. 007-661032

GLISER Rinker 265 siesta vee, 94. g., duzˇina 8.80 m, sˇirina 2.60 m, Mercruiser 340 ks, novi, 21.000 EUR; 098/ 007-659453 425-225.

ZAMJENA, drveni brod (jahta) 14 m, 11 reg., pogodan za krstarenje ili vozˇnju turista za manji gliser; 091/ 375-7787. 007-659163

GLISER, Fletcher sport, 4 m, sa ceradom i prikolicom Trailer, vanbrotski motor Yamaha 40, dvotaktni, 2.600 EUR; 007-659428 051/862-255.

OPREMA ZA PLOVILA

GLISER Sessa 21, 6.5 m, 2002. g., opremljena, sa kabinom, vanjski motor Yamaha; 092/242-4406. 007-659299

ALNASER, pumpa ulja, pumpa mora, blok motora, cilindri, za Volovo Pentu MD2B ili Torpedo 18 ks; 091/956-4451. 007-659321

PROSTOR u suhoj marini, i prijevoz za brodice do 9 m; 007-659454 098/425-225.

ALNASERI za Mercruiser, Mercedes om617, Volvo penta Tamd 70 D, Fiat Aifo CP3; 091/956-4451. 007-659307

PUMPA Bosch, za brodski motor Torpedo, 4 cilindra, grana auspuha; 098/925007-658334 1020.

ALTERNATOR, brodski, 120

SEXTANT, optika CZ Jena,

GLISER, 6 m, s kabinom i opremom, trajno registriran, bez motora, 2.800 EUR; 003-002088 095/861-8647. GLISER sa kabinom, 2.5 lezˇaja, tenda, sa/bez motora

prodaja

PRIKOLICA za cˇamac, do 5 m, 400 kg, novo, za prebaci007-659130 vanje; 099/591-8885. PRIKOLICA za gliser, do 6 m, nereg., dvoosovinska, 50 % od vrijednosti, 3.800 kn; 098/ 007-659135 236-366. PROPELER za vanbrodski motor, 75 ks, 20 mm, 3 pera, 260 mm; 091/560-3346. 007-658359

PROPELERE za Mercruiser Alpha One, hidraulika upravljanja, za z-pogon; 099/767007-659276 5826.

nov, 4.000 kn; 098/303-770. 007-661159

SIDRO, 100 kn; 091/358007-659964 4790. SIDRO, za barku, 3.5 kg, novo, 70 kn; 091/163-8312. 007-659201

SPREMNIK, za gorivo, za gumenjak, 30 litara; 051/ 737-503, 098/948-4910. 003-002064

SPREMNIK ZA GORIVO za gliser; 098/948-4910, 051/ 003-002004 737-503. VANBRODKSI MOTOR Tomos, 10 ks, duga osovina, sa anlaserom, spremnik 12 l, 350 EUR; 098/925-3086. 007-660791

VANBRODSKI MOTOR, Johnson, 70 ks, 650 EUR; 007-660680 092/131-7322. VANBRODSKI MOTOR, Tomos 10, duga osovina, 200 007-659972 EUR; 095/828-2267. VANBRODSKI MOTOR, Tomos, 4.8 ks, duga osovina, ocˇuvan; 098/755-193. 007-659989 VANBRODSKI MOTOR Yamaha, 15 ks, duga osovina, dvotaktni, servisiran, vozˇen na Dravi, 800 EUR; 098/965007-022196 8480. VANBRODSKI MOTOR, Tomos 4 NF, duga osovina, nov, zapakiran, 4.500 kn; 007-658272 091/534-3465. VANBRODSKI MOTOR, T18, duga osovina; 098/329007-659077 854. VANBRODSKI MOTOR Tomos, 2 kom., neispravni, za dijelove, 500 kn; 099/680007-659050 1175. VANBRODSKI MOTOR, Tomos, 9.9 ks, dugo osovina, ispravan, sa dokumentima; 007-659412 098/322-283. VANBRODSKI MOTORI Tohatsu, 2 t i 4 t, 2/3 godine jamstva, moguc´a kupnja na rate; 091/481-2677, 051/621007-659117 818.

kupnja KORITO jedrilice, 13-15 m, osˇtec´eno, nekompletno, neispravno, s/bez opreme i mo007-660805 tora; 098/403-022. PAPIRE za plasticˇnu barku (K-410); 095/561-1704. 007-660938 UNAJMLJUJE SE ljetni vez za gumenjak (3.80 m) na podrucˇju Rijeke i okolice; 007-022876 095/529-8930. VANBRODSKI MOTOR, Yamaha 8, do 10 hp, duga osovina, 2 ili 4 takt, s rezervoarom, od 1. vlasnika, ocˇu007-661275 van; 092/250-4952.

ˇ TENJA NAMJES ponuda ADMINISTRATORA, prednost zˇenska osoba, sss/vss, znanje engleskog/njemacˇkog/francuskog jezika, rada na racˇunalu, vjesˇtina prodaje, motiviranost; 098/422-882. 007-661423

AGENTE, za rad u agenciji za promet nekretnina, s/bez iskustva, uvjet: SSS, osobno vozilo, min. 24 g. starosti, rad na otocima; 091/530-1008. 007-659441

AGENTE, za rad u agenciji za promet nekretnina, sa ili bez polozˇenog strucˇnog ispita, na podrucˇju Primorsko-goranske zˇupanije; 091/530007-659446 1008. ANIMATORE, DJ-e i mad¯ionicˇare, za rad na americˇkim putnicˇkim brodovima trazˇimo, obvezno znanje engleskog jezika; 098/178-3742. 007-658940


UTORAK, 17. srpnja 2012.

33


34

UTORAK, 17. srpnja 2012.

BESPLATNO POSREDUJEMO za zaposˇljavanje, upisˇite se u nasˇu bazu podataka ili predajte oglas; 060/605600 (tel./mob 6.99/8.41 kn/ min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022858 CˇISTIM sˇumu, grad¯evinski treren, u zamjenu za drva; 091/536-9723. 007-658734 DJELATNICU za rad u sˇtali, potrebno znanje jahanja, okolica Porecˇa; 091/610-7945. 007-658837

DJELATNICU za rad na sms chatu, potreban PC i internet; 091/222-5105. 007-660980

restoran u Crikvenici; 091/ 242-0177. 007-658740

56193705901, 01/370-1194.

KUHARA-icu, u stalni radni odnos, prima restoran u Opa007-660555 tiji; 098/431-236.

POTRAZˇUJEMO vec´i broj noc´nih cˇistacˇa plazˇa, frizerke, kozmeticˇarke, animatora, bookera te osobe za djeljenje letaka; 060/605-600, (tel./ mob 6.99/8.41 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 007-022866 01/370-1194. POTRAZˇUJEMO vec´i broj skipera, noc´nih cˇuvara brodova, cˇistacˇica na brodu te osobe za odrzˇavanje kampova; 060/605-600, (tel./mob 6.99/8.41 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/ 007-022867 370-1194.

KUHARICU, kuhara, pomoc´nu kuharicu i konobara trazˇim, potrebno iskustvo, prednost Opatija i blizˇa oko007-661110 lica; 091/271-0059. KUHARICU, pomoc´nu kuharicu, i konobara, sa iskustvom, trazˇi a la carte resto007-660900 ran; 091/784-1923. KUHINJSKU POMOC´NICU, i kuhara, u stalni radni odnos, s iskustvom, trazˇi riblji restoran u Opatiji; 098/260-030. 007-661083

DJELATNIKA/ICU sa iskustvom, za rad u optici; 051/ 336-006. 007-661051 DJELATNIKE-prodavacˇe za solarnu energiju trazˇi njemacˇka tvrtka, zarada odlicˇna i fleksibilno radno vrijeme; 095/199-7050, e-mail: luxuryproject@yahoo.de. 008-000263 DJEVOJKE, za posao operatera, uvjet komunikativnost, odgovornost; 092/1457352. 007-660494 DJEVOJKE, komunikativne, za prodaju kozmeticˇkih proizvoda trazˇim, zarada po ostvarenoj prodaji; 099/7657905. 003-002048 DJEVOJKU, do 22 g., sa poznavanjem talijanskog i njemacˇkog jezika za stalni radni odnos trazˇi trgovina odjec´e u Opatiji, zvati od 1115 sati; 098/509-629. 007-660510 FASADERE za rad na podrucˇju Rijeke i Istre trazˇim; 091/ 941-1520. 007-022192 FOTOGRAFE, za rad na americˇkim putnicˇkim brodovima trazˇimo, obvezno poznavanje engleskog jezika, iskustvo; 098/178-3742. 007-658943 FRIZERA/KU, na Visˇkovu trazˇim, radno iskustvo nije prioritet; 091/515-7487. 007-658320 KOMERCIJALISTU za prodaju fasadnih sistema trazˇim, uvjeti: min. SSS, osobno vozilo, min. 24 g., za rad u Primorsko-goranskoj, Licˇkosenjskoj i Istarskoj zˇupaniji; 091/530-1008. 007-659445 KOMUNIKATIVNE OSOBE, zˇenske, za rad na liniji za spajanje partnera, moguc´nost rada kod kuc´e; 092/1457805. 007-660474 KONOBAR/ICA, trazˇi restoran; 6861.

iskusnog, 095/553007-661090

KONOBARA, do 35. g., sa iskustvom, trazˇi a la carte restoran (otok Krk); 091/1853142. 007-658866 KONOBARA sa iskustvom za stalni radni odnos trazˇi restoran u Rijeci; 091/369-4499. 007-658289

KONOBARA i barmena, s podrucˇja otoka Krka, s iskustvom za rad u sezoni, pozˇeljno znanje stranih jezika, koktela, (otok Krk); 091/5914841. 007-658689 KONOBARE i mad¯ionicˇare, za rad na americˇkim putnicˇkim brodovima trazˇimo, obvezno poznavanje engleskog jezika; 098/178-3742. 007-658939 KONOBARICA, s radnim iskustvom, caffe bar, u gradu; 098/227-269. 007-658651 KONOBARICE (2 prijateljice), smjesˇtaj osiguran u istom objektu; 091/169-4107. 007-659755 KONOBARICU, s radnim iskustvom, za rad u kafic´u; 098/163-1990. 007-659043 KONOBARICU, s poznavanjem stranih jezika na neodred¯eno vrijeme trazˇim; 091/ 242-0177. 007-658741 KUHARA, samostalnog, trazˇi

MORNARE, pomoc´no i tehnicˇko osoblje, za cruisere, trgovacˇke brodove /ribarice/ jahte/ marine/ platforme, naftovode i predstavnisˇtva, trazˇimo, zvati ujutro; 051/546007-660842 185. MUSˇKARAC sa B i C kategorijom, trazˇi posao dostavljacˇa, uzdrzˇavatelja ili autoli007-658321 mara; 099/911-0915. OSOBE s iskustvom u prodaji, trgovini, komercijali, marketingu ili poduzetnisˇtvu, za dodatnu zaradu trazˇim; 098/561-824, 092/285007-658523 9147. OSOBE za pisanje, adresiranje, kuvertiranje reklamnog materijala, rucˇni rad, trgovinu, zarada 3.000 kn i visˇe; 099/ 855-6516. 007-659005 OSOBE za ispunjavanje upitnika za kredite i rad na telefonu, zarada 4.000 kn i visˇe; 099/855-6516. 007-659006 OSOBE, za dijeljenje reklamnih letaka, kataloga, u svim gradovima i zˇupanijama, zarada 30 kn/h; 099/855-6516. 007-659007

OSOBE za slaganje nakita, ogrlica, narukvica, nausˇnica, ukrasa, privjesaka, zarada 2.000 kn i visˇe; 099/855007-659008 6516. OSOBE za sˇivanje igracˇaka, lutkica, podbradaka, jastucˇic´a, moguc´nost dobre za007-659009 rade; 099/855-6516. OSOBE za slaganje elektronskih komponenti i cd modulatora; 099/855-6516. 007-659010 OSOBE za sezonske poslove na moru: spremacˇice, pomoc´no osoblje, kuhare, konobare, rosˇtilj; 099/855007-659012 6516. OSOBE za prodaju kozmetike sˇvedskog proizvod¯acˇa, za povremeni rad trazˇim, pozˇeljno iz Rijeke ili okolice; 007-660943 099/220-6363. OSOBE za punjenje koverti, rad kod kuc´e, moguc´nost zarade do 5.000 kn/mj.; 092/ 007-661234 246-3636. PASTIRA za cˇuvanje ovaca u okolici Pule trazˇim; 098/950007-661559 7627. PJEVACˇA/ICU ili gitaristu tra007-658319 zˇim; 051/841-242. POMOC´NU KUHARICU i konobaricu, za sezonski rad u Novigradu Istra trazˇim, smjesˇtaj i hrana osigurani, plac´a 5.000 kn; 099/853-6186. 007-658865

POTRAZˇUJEMO vec´i broj osoba za cˇuvanje djece i strarijih osoba, obavezno znanje talijanskog jezika; 060/605-600 (tel./mob 6.99/ 8.41 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370-1194. 007-022859

POTRAZˇUJEMO vozacˇe, cˇistacˇice, spremacˇice i vrtlare na podrucˇju Istre i Kvarnera; 060/605-600, (tel./mob 6.99/ 8.41 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:

007-022865

PREVODITELJICU, atraktivnu, do 25 g., sa perfektnim znanjem engleskog jezika, pozˇeljno americˇkog tipa govora, za honorarni posao tra007-660319 zˇim; 091/583-9647. RAD KOD KUC´E na zabavnom telefonu, zˇenska osoba, komunikativna, godine ne007-661502 bitne; 095/541-4788. RAD KOD KUC´E, punjenje koverti, 1.000 kn/tjedno; 098/942-9882. 007-659368 RADNIKA za rad s konjima u Samarici, trazˇim; 098/941007-661344 3202. RADNIKA, s iskustvom, za rad u alu i pvc stolariji; 051/ 761-039, 098/913-2173. 007-660478

RADNIKA, za rad na grad¯evini, sa isustvom, trazˇi grad¯evinska firma; 099/700-8920. 007-659822

RADNIKE UGOSTITELJE, majstorska zanimanja, beracˇe, njegovateljice, cˇuvare, trazˇimo za poslove u inozemstvu, za sezonu; 051/546007-660843 185. RECEPCIONERE i odgajatelje, za rad na americˇkim putnicˇkim brodovima trazˇimo, obvezno poznavanje engleskog jezika, iskustvo; 098/ 007-658941 178-3742. SOBARE, za rad na americˇkim putnicˇkim brodovima trazˇimo, obvezno poznavanje engleskog jezika, iskustvo, odabir u 5. ili 6. mj.; 098/ 007-658942 178-3742. SOBARICA, obezbjed¯eno; 7088.

stanovanje 091/523007-660916

STUDENTICU za sred¯ivanje papirologije, i pomoc´ za rad na racˇunalu, trazˇim; 098/190007-660912 9247. STUDENTICU za ispomoc´ u vecˇernjim satima trazˇi caffe bar na Grobniku; 091/794007-660698 1019. ZˇENE za rad u Italiji, cˇuvanje pokretnih i nepokretnih osoba, dobri uvjeti; 099/517007-659915 6452. ZˇENE, za cˇuvanje starijih osoba, Italija, Njemacˇka, Austrija, Hrvatska; 099/855007-659011 6516. ZˇENSKU OSOBU za rad na sˇanku i u restoranu za stalni radni odnos trazˇi restoran u Crikvenici; 091/242-0177. 007-658739

ZˇENSKU OSOBU do 35 g., za cˇuvanje 3 djece tijekom ljetnih praznika trazˇim, smjesˇtaj i hrana osigurani; 092/ 007-660552 133-0552. ZˇENSKU OSOBU do 35 g., za cˇuvanje 3 djece tijekom ljetnih praznika trazˇim, smjesˇtaj i hrana osigurani; 092/ 007-660493 145-7352.

potrazˇnja ASISTENTICA s radnim iskustvom, trazˇi posao cˇuvanja i njegovanja starije osobe, u Njemacˇkoj i Hrvatskoj, di-

ploma za zavrsˇen tecˇaj; 051/ 675-134. 007-660588 AUTO LAKIRER trazˇi posao; 098/774-759. 007-660462 AUTOMEHANICˇAR, trazˇi posao u struci; 092/108-3792. 007-022668

BRAVAR (umirovljenik), s iskustvom, iz Slavonije, trazˇi posao kuc´nog majstora, domara ili dostavljacˇa; 095/8190710. 007-022755 BRAVAR, s poznavanjem CO2 varenja, iskusan, trazˇi posao; 097/781-0378. 007-660583 CˇUVANJE djeteta u svom stanu, iskustvo, pouzdana osoba, s dvoje djece (PorecˇRadosˇi); 095/878-8774. 007-659692 DIPLOMIRANA EKONOMISTICA trazˇi bilo kakav posao, u sezoni ili za stalno, u struci ili van struke; 095/814-3872, 007-658875 091/118-4095. DIPLOMIRANI EKONOMIST trazˇi posao; 098/591-098, 051/642-380. 007-659216

lozˇena b i c kategorija, varenje, rad sa vilicˇarom, iskustvo; 091/931-3037. 007-659106 MUSˇKARAC trazˇi posao; 007-658862 095/197-5004. MUSˇKARAC trazˇi posao cˇuvanja objekta, ispomoc´ u ugostiteljstvu, rad na trzˇnici, kao kurir i sl.; 091/573-7642. 007-659581

MUSˇKARAC trazˇi bilo kakav posao u noc´noj smjeni; 092/ 007-659301 285-2834. MUSˇKARAC(50), pouzdan, trazˇi posao odrzˇavanja, cˇuvanja vasˇih objekata (vila); 098/ 007-661166 260-204. MUSˇKARAC trazˇi posao u komercijali ili dostavi, i sl.; 007-661173 095/813-9297. NJEGOVATELJICA s radnim iskustvom, trazˇi posao cˇuvanja i njegovanja starije osobe; 007-660589 051/675-134.

DIPLOMIRANI EKONOMIST, s visˇegodisˇnjim iskustvom u struci, trazˇi posao; 091/9315216. 007-661193

PIZZAIOL, s iskustvom na krusˇnoj pec´i trazˇi posao; 007-661246 091/733-6839. PJEVACˇ (54), amater, trazˇi grupu kao vokal, za pop zabavnu dalmatinsku muziku; 007-661353 095/888-5793.

GLAZBENI DUO, s pjevacˇicom, slobodni od 14.07. do 25.08.; 098/944-6747. 007-659155

POSAO pomoc´nog kuhara, sa iskustvom; 097/790007-659504 8784.

GLAZBENIK, afirmirani, one man band, slobodan za terase, restorane i hotele, od 14.07. do 16.09.; 091/505007-659154 0678.

POSAO kuhara, konobara, ili sl., tijekom sezone trazˇim, govorim nekoliko stranih je007-022890 zika; 091/155-0460.

GOSPOD ¯ A s dugogodisˇnjim iskustvom cˇisti stanove i p.p.; 007-658827 091/517-0556. GOSPOD ¯ A bi cˇuvala djecu i starije osobe i cˇistila kafic´e; 098/133-7197. 007-659489 GOSPOD ¯ A s iskustvom cˇuvanja starijih osoba i rada u domac´instvu trazˇi posao sa smjesˇtajem; 095/879-0986. 004-001157

GOSPOD poznavanjem ¯ As stranih jezika, vozacˇkom dozvolom i iskustvom u domac´instvu i njegovanja starijih osoba i djece, trazˇi posao sa stanom i hranom; 095/879004-001206 0986. GOSPOD ¯ A (37), sa znanjem mad¯arskog, turskog i njemacˇkog jezika te poznavanjem pripreme brzih jela, trazˇi posao u ugostiteljstvu ili turizmu; 098/131-8486. 007-658299 KERAMICˇAR trazˇi posao rada sa kamenom; 051/795007-661043 397. KONOBARICU ili studenticu za rad u caffe baru na Srdocˇima, trazˇim; 091/736-0141. 007-661089

KUHAR, s iskustvom u sezoni, ozbiljan, trazˇi posao u sezoni; 091/573-9558. 007-661218 KUHAR, pizzaiol, s iskustvom u sezoni, ozbiljan, trazˇi posao na moru; 091/573-9558. 007-661223

KUHARICA, s iskustvom, trazˇi posao, sa smjesˇtajem 007-659586 (Pula); 099/404-8810. MEDICINSKA SESTRA s dvije godine radnog iskustva, trazˇi posao u struci; 099/2541308. 007-658950 MLADIC´ trazˇi bilo kakav posao u toku turisticˇke sezone; 007-659200 091/928-8806. MLADIC´, 24 g., trazˇi posao dizalicˇara, skelara, industrijskog mornara, ili sezonski posao na moru; 098/917007-661355 0759. MLAD ¯ I DJELATNIK, trazˇi posao u ugostiteljstvu; 092/224007-659189 4190. MUSˇKARAC (35), trazˇi bilo kakav posao u Istri; 098/ 554-381. 007-659052 MUSˇKARAC trazˇi posao u ugostiteljstvu i bravariji, po-

RADIO BIH, bilo kakav posao, imam B i C kategoriju, iskustvo u upravljanju vilicˇarom, mozˇe i kao varioc, u ugostiteljstvu, marketingu; 007-659094 091/931-3037. UMIROVLJENIK (61), visˇa strucˇna sprema, trazˇi posao; 007-661612 091/726-3502. VOZACˇ C, E kategorije, 15 g. iskustva, trazˇi posao; 091/ 007-661105 940-7114. VOZACˇ C kategorije, s iskustvom, trazˇi posao dostavljacˇa u Rijeci i okolici, stalno ili povremeno; 091/582007-659897 6804. VOZACˇ, s iskustvom, B, C, E i D kategorije, trazˇi posao; 007-659870 099/501-6000. VOZACˇ C kategorije, trazˇi honoraran posao; 091/899007-660258 4349. ZˇENA trazˇi posao u Italiji (15/ 007-659992 15); 051/436-736. ZˇENA (46), trazˇi posao njegovanje starije osobe, 24 h, bez sms-a; 098/903-7351. 007-661044

ZˇENA trazˇi posao u popodnevnim satima; 098/942007-658302 6713. ZˇENSKA OSOBA, trazˇi posao u jednoj smjeni, u butiku, Crikvenica; 099/242-0427. 007-660243

ZˇENSKA OSOBA, trazˇi posao u jednoj smjeni, u butiku, Crikvenica; 092/200-0473. 007-660349

SERVISI, ZANATI I USLUGE ponuda «APRIL» SERVIS CˇISTI TEPIHE, TAPECIRANI NAMJESˇTAJ, MADRACE, RADIJATORE, DUBINSKI, BIOLOSˇKO »SUHO PRANJE«, MINIMALNO VLAZˇENJE, OTKLANJA MRLJE, MIRISE, REGENERIRA UGAZˇENA VLAKNA. DOLAZAK BESPLATAN. NON STOP; 051/ 007-022140 781-191.. ADAPTACIJE stanova, kuc´a i stare gradnje; 091/905003-001990 8434. ADAPTACIJE stanova, kuc´a i p.p.-a, hidroizolacije, podloge

i ostali grad¯evinski radovi; 091/552-9934. 007-658424 ADAPTACIJE, kuc´a, stanova, 1.faza rusˇenja pregradnih zidova, stropova, skidanje starih parketa, zˇbuke, keramike, odvoz materijala; 092/ 007-659423 241-0716. ADAPTACIJE, renoviranje, suhozid, gromacˇe, rosˇtilje, kamine, sve vrste plocˇica; 095/817-5364, 091/171007-659727 9430. ADAPTACIJE stanova, kuc´a i stare gradnje; 091/905007-660380 8434. ASFALTIRANJE okuc´nica, parkiralisˇta, prilaznih puteva; 007-660383 091/291-3661. CIJEPANJE DRVA, po potrebi unos i slaganje; 051/ 271-195, 098/941-1986. 007-021525

CˇISˇC´ENJE madraca, kreveta, tapeciranih povrsˇina, tepiha, »suho pranje«, dolazak besplatan, non stop; 051/781007-022141 191. CˇISˇC´ENJE vunenih tepiha, krznenih prostirki, tapiserija, zavjesa, »suho pranje«, otklanjanje mirisa, regeneriranje ugazˇenih vlakana i boje; 007-022142 051/781-191. CˇISˇC´ENJE tavana, garazˇa, okuc´nica i sl., te odvoz otpada na deponij, radimo i vikendom; 098/945-0970. 007-022146

CˇISˇC´ENJE, okuc´nica, kopanje, nasipavanje, sˇtemanje betonske podloge, rusˇenje zidova, drvec´a, manjih objekata, odvoz materijala; 092/ 007-659425 241-0716. CˇISˇC´ENJE tavana, garazˇa, podruma, okuc´nica; 099/ 007-659509 699-3334. CˇISˇC´ENJE i odrzˇavanje stubisˇta te stambeno-poslovnih prostora, na gradskim lini007-659023 jama; 092/275-2340. CˇISˇC´ENJE, stanova i portuna, 20 kn/h; 095/842-0799, 007-659214 091/185-5022. CˇISˇC´ENJE stanova i poslovnih zgrada, 20 kn/h; 091/185007-659215 0601. CˇISˇC´ENJE kuc´a; 092/239007-660387 6109. CˇISˇC´ENJE i odrzˇavanje kuc´anstva; 099/406-9313. 007-660390 CˇISˇC´ENJE tepiha; 098/216007-660399 919. CˇISˇC´ENJE po kuc´ama, peglanje, kuhanje, spremanje, pranje, vrtlarenje i dr., (zˇena); 007-660403 051/647-010. CˇISˇC´ENJE tavana, podruma, okuc´nica i sl.; 091/573007-660041 5224. CˇISˇC´ENJE podruma, sˇupa, okuc´nica, odvoz starog namjesˇtaja i sl., sa ili bez rad007-659883 nika; 091/582-6804. CˇISˇC´ENJE garazˇa, konoba, tavana, ured¯enje okuc´nica, iskopi, rusˇenja, manji grad¯evinski radovi, odvoz otpada; 007-661282 095/840-8895. CˇUVALA BIH, dvoje djece, u Spincˇic´ima; 091/348-7068. 007-660286


UTORAK, 17. srpnja 2012. CˇUVANJE, cˇisˇc´enje, odrzˇavanje kuc´a, vila, vikendica, okuc´nica, sitni popravci tokom cijele godine u PGZˇ; 007-660410 099/853-8824. CˇUVANJE djeteta ili starije osobe; 092/239-6109. 007-660388 CˇUVANJE starijih osoba; 007-660529 051/254-057. CˇUVANJE djece u vasˇem ili svom domu, obavljanje kuc´anskih poslova; 091/931007-659103 3037. CˇUVANJE objekata, (bivsˇi policajac); 091/904-5595.

LAKIRANJE i poliranje automobila; 098/774-759. 007-660460 LICˇILACˇKI i keramicˇarski radovi; 091/905-8434. 007-660379 LICˇILACˇKI i keramicˇarski radovi; 091/905-8434. 003-001989 LICˇILACˇKI RADOVI, farbanje svih drvenarija i manji zidarski radovi; 091/733-5679. 007-659468

007-659348

CˇUVANJE djece na godisˇnjem odmoru; 098/942007-658304 6713. DJEVOJKA, bi cˇuvala djecu po potrebi, u toku dana ili vecˇeri; 051/454-955, 091/ 007-660406 542-7152. ELEKTRICˇNE INSTALACIJE jake i slabe struje, za poslovne i stambene prostore, izvod¯enje i nadzor; 091/252007-659825 9216, 051/503-544. EMAJLIRANJE KADA; 098/ 007-658284 927-2965. FASADERSKI RADOVI, izrada i licˇenje; 091/941007-020028 1520. FASADERSKI RADOVI, sa stiroporom ili obicˇni, sa/bez materijala; 091/789-8337. 007-659686

FIZICˇKI POSLOVI, cˇisˇc´enje stanova i poslovnih zgrada, 120 kn/dan; 091/185-0601. 007-659213

GLACˇANJE, ispomoc´ u kuc´i, podrucˇje Rijeke (gradske li007-659024 nije); 092/275-2340. GRAD ¯ EVINSKI i zavrsˇni radovi, zidanja, postavljanje keramike, krovova i izolacije te sˇalovanja i betonazˇe; 091/ 007-658808 400-6011. GRAD ¯ EVINSKI, zavrsˇni radovi, zidanje, betonazˇe, sˇalovanje, i dr.; 092/165-5185. 007-659921

GRAD ¯ EVINSKI ISKOPI, svih vrsta, malim i velikim strojem; 007-660384 091/291-3661. GRAD RADOVI, ¯ EVINSKI elektroinstalacije, instalacije grijanja, hlad¯enja, strojarske instalacije, bravarski radovi, strucˇno, kvalitetno, visˇegodisˇnje iskustvo (grad¯evinska tvrtka); 095/561-2937. 007-660417 GRAD ¯ EVINSKI RADOVI, kanalizacije, odvodi, zidanje, sˇalovanje, betonazˇa; 091/ 007-660418 445-5016.

ISKOPI, rucˇni, za postavljanje nove kanalizacije, vode, sˇahta i betonazˇe; 051/619-462, 007-658809 091/762-0378. ISPOMOC´I u kuc´i i glacˇanje, na gradskim linijama; 092/ 007-658525 275-2340. IZGRADNJA objekata »kljucˇ u ruke«, 720 EUR/m2, prvoklasna dizajnerska oprema; 007-661308 092/147-4025. IZRADA, kanalizacija, odvodi sˇahte, kuc´na odvodnja septicˇke upojne jame, prikljucˇci na gradsku, iskopi betonira007-661280 nja; 095/840-8895. IZRADA, drvenih stolova i klupa, tanjura za pizze od arisˇa i smreke, sa dostavom (Slovenija); 00386/41/648007-660429 116. IZRADA plastenika, pocincˇane i pvc kontrukcije, s uv folijama, i postavljanje; 095/ 007-660431 828-3436. IZRADA drvenih termo krovova, terasa i drvenih kuc´a, od arisˇa i smreke, sa dostavom (Slovenija); 00386/41/ 007-660432 648-116. IZRADA volta, polica, pregrada, ugradbenih ormara, knaufom, oblaganje zidova, spusˇtenih stropova, toplinska, zvucˇna izolacija, od 100 kn/m2, s materijalom; 099/ 862-3603, 095/822-8792. 007-660447

IZRADA namjesˇtaja za konobe, te popravljanje posto007-660439 jec´eg; 097/751-5636. IZRADA betonskih plocˇa, 40x40x2.50 cm, za terase; razne vaze i zˇardinjere u boji i dr. elementi; 091/538-1720, 007-660446 098/971-0572. IZRADA: kamenih zidova, svih vrsta, postavljanje mozaika i bunja; 091/905-8434. 007-660381

GRAD ¯ EVINSKI RADOVI, s i bez materijala, prednost Rijeka, (grad¯evinski obrt); 098/ 007-660421 978-3218.

IZVODIMO, interverncije voda, odvodi kanalizacija, rucˇni iskopi, postavljanje novih instalacija; 092/142007-660449 3883.

GRAD RADOVI, ¯ EVINSKI rucˇno vanjsko i unutarnje zˇbukanje, podloge, benkovacˇki kamen, novoured¯enja; 007-659850 091/565-8848.

IZVOD ¯ ENJE podloga, hidroizolacija, ravnih podova i krovova te ostalih grad¯evinskih radova; 091/552-9934. 007-658425

GRAD ¯ EVINSKI RADOVI, iskopi mini bagerom te ured¯enje okuc´nica; 095/582-2077. 007-659317

HIDROIZOLACIJE, sanacije vlage na fasadama, ravnim krovovima, balkonima i buna007-659925 rima; 091/783-8315. ISKOPI, kanala rucˇno/ strojno, ugradnja cijevi, sˇahti za vodu kanalizacije, kompletni prikljucˇci; 099/853007-660409 8824. ISKOPI u grad¯evinarstvu i usluge mini bagera; 091/ 007-660425 555-6261. ISKOPI, kanala za vodu, kuc´ne kanalizacije, postavljanje cijevi, izrada sˇahti, prikljucˇci, betoniranje kanala; 007-659424 092/241-0716. ISKOPI, betonazˇe te ured¯enje okuc´nica i prilaznih pu007-659685 tova; 091/789-8337.

KAMENOZIDARSKI i krovopokrivacˇki radovi; 098/624007-661360 756. KERAMICˇARSKI RADOVI te hidro izolacije i podloge; 091/ 007-660040 573-5224. KLESARSKI RADOVI na grobnicama, upisivanje godina/imena, izrada razne ornamentike u kamenu za groblja i kuc´ne potrebe (klesarski dizajner); 051/857-410. 007-659004 KROVOPOKRIVACˇKI i limarski radovi, kompletni; 095/ 007-660457 850-6476. KROVOPOKRIVACˇKI RADOVI, izrada i popravak svih krovova te krovne limarije; 007-660453 091/889-0840. KROVOPOKRIVACˇKI RADOVI, rad i na otocima; 091/ 007-660061 787-8621. KROVOPOKRIVACˇKI RA007-659688 DOVI; 091/916-2273.

LIMARSKI RADOVI, limar obavlja pokrivanje limom, te krovnu limariju; 098/9675743. 007-660473 MONTAZˇA, silikonskih diftunga ili brtvila, na postojec´e sˇtokove vratiju i prozora; 098/ 644-089, 051/516-268. 007-659867 MONTIRANJE stolarije i namjesˇtaja, posredovanje pri kupnji namjesˇtaja po mjeri, organiziranje prijevoza prilikom selidbe; 091/769-2742, 095/902-7739. 007-661199 MONTIRANJE namjesˇtaja, postavljanje laminata i obavljanje raznih popravaka; 091/ 922-7615. 007-659387 MUSˇKARAC, radi sve vrste fizicˇkih poslova, po svim vremenskim uvjetima, odrzˇavanje okuc´nica, cijepanje drva, licˇenje, 20 kn/sat; 095/8420799, 091/185-5022, 092/ 246-4448. 007-659212 NJEGA starijih osoba (gospod¯a sa poznavanjem talijanskog jezika i iskustvom), mozˇe i zamjena; 099/8605833. 007-661162

vasˇu diskreciju; 9334.

007-659357

PARKETARSKI RADOVI, brusˇenje i lakiranje parketa, laminati, brodski podovi, boje, lakovi, ured¯enje potkrovlja; 099/414-3796. 007-661140

ODVOZ kuc´nog otpada, cˇisˇc´enje podruma, potkrovlja i garazˇa; 095/888-5793, 099/ 200-8408. 007-661350 ODVOZ, sˇuta, iskopa, kiperom s dizalicom, utovar greiferom; 091/569-0364. 007-659465 ODVOZ, automobila, starih, dotrajalih; 091/569-0364. 007-659466

OKOPAVANJE VRTOVA, cˇisˇc´enje grad¯evinskih terena i parcela; 051/271-195, 098/ 941-1986. 007-021524 OTKUPLJUJEM

zlato,

uz

URED ¯ ENJE vrtova i okuc´nica, moguc´nost odvoza ot007-660522 pada; 098/956-5558. URED odrzˇavanje ¯ ENJE, okuc´nica, vrtova, rusˇenje stabala, odvoz otpada, ugradnja sistema za navodnjavanje i dr. hortikulturalni radovi; 007-660523 098/956-5558.

RADOVI iz podrucˇja hortikulture; 092/145-7352. 007-660495

POPRAVCI televizora, lcd i klasicˇnih; 091/596-5780.

RADOVI iz podrucˇja hortikulture; 092/301-3114. 007-660497

UVOZ svih vrsta proizvoda i roba iz cijelog svijeta, po narudzˇbi za fizicˇke i pravne 007-661313 osobe; 098/355-856.

007-660051

POPRAVCI i dr. manji radovi, na podrucˇju Rijeke i sˇire okolice (kuc´ni majstor); 091/ 007-659386 922-7615.

007-660482

UGRADNJA video nadzora; 007-659172 091/887-6185. UNOSˇENJE i slaganje drva; 007-659511 099/699-3334.

POMAGANJE zˇenama, kod neplodnosti, ljekobitim biljem; 007-660282 091/348-7068. POMOC´, pri lijecˇenju ovisnosti, razljevanje olova; 091/ 007-660283 348-7068. POMOC´ u domac´instvu, nekoliko sati na dan, posjedovanje osobnog automobila, znanje o zdravoj prehrani i ljekovitom bilju; 091/348007-660279 7068. POMOC´ u domac´instvu i kuc´anskim poslovima, sˇtihanje i cˇisˇc´enje vrta, njega starijih osoba; 095/582-2880. 007-661109

NOVOGRADNJE i novoured¯enja, sa/bez materijala; 091/ 916-2273. 007-659687

ODSˇTOPAVANJE, odvoda, sudopera, kada, wc-a, kanalizacija, popravci voda, otklanjanje kvarova, izmjena cijevi; 095/840-8895. 007-661283 ODSˇTROPAVANJE, kuc´nih odvoda, kanalizacija, otklanjanje kvarova, rijesˇavanje ucˇestalih zacˇepljenja, prazˇnjenje septicˇkih jama, dolazak odmah;* 099/853-8824. 007-660407

SVIRANJE domac´e, zabavne i strane glazbe na svadbama, zabavama (duo ili trio); 091/ 007-660516 921-7362. SˇETNJA i cˇuvanje pasa, na podrucˇju svih gradskih linija; 091/140-3048, 051/454007-661224 955.

PILJENJE, cjepanje drva, trupca; 091/976-6375. 007-660376 PODOPODLAGACˇKI i licˇilacˇki radovi, manje adaptacije, moguc´nost kompenzacije ili kreditiranja, (grad¯evinska tvrtka); 099/414-3796, 091/551007-661139 7032. PODOPOLAGACˇKI RADOVI, keramika, parket, laminat, PVC, homogeni podovi, tepi007-660398 soni; 098/216-919.

POPRAVCI, vode, odvoda, odsˇtopavanje; 091/762007-659807 0378.

OBREZIVANJE voc´aka te sijecˇa stabala, motornom pilom, na podrucˇju Rijeke i sˇire okolice; 091/922-7615. 007-659385 ODCˇEPLJIVANJE, odvoda kanalizacije, popravci vode, promjena sˇpina, puknuc´a cijevi, dolazimo odmah; 099/ 700-8920. 007-658811 ODRZˇAVANJE i popravci apartmana, bazena i turisticˇkih objekata; 091/150-0657.

strojne estrihe, fasade, stiropor (garancija 5 g.); 091/2727511. 007-661304

095/846-

NOVI IZGLED VRTA, ili idejna rjesˇenja za vrtove; 092/145-7805. 007-660476

POPRAVCI i odrzˇavanje na podrucˇju Rijeke i sˇire okolice (kuc´ni majstor); 092/219007-659477 9684. POPRAVCI kanalizacija i vodovodnih prikljucˇaka, odsˇtopavanje, izmjena cijevi te postavljanje novih prikljucˇaka; 007-659427 092/241-0716. POPRAVLJANJE racˇunala, monitora, pisacˇa, napajanja, sustavi za umrezˇavanje racˇunala, backup podataka za poslovne i privatne korisnike; 091/252-9216, 051/503007-659834 544. POPRAVLJANJE televizora, svih vrsta, dolazak na adresu; 051/259-792, 091/254007-660492 4448. POSTAVLJANE, protuprovanih vrata, aluminijska, pvc i dr., zidarske obrade; 091/ 007-660451 889-0840. POSTAVLJANJE plocˇica i manji zidarski radovi, (kerami007-659910 cˇar); 095/894-4259. POSTAVLJANJE laminata, montazˇa namjesˇtaja, razni popravci; 092/219-9684.

RENOVIRANJE, starina, kamenih kuc´a, zidova, suhozida, rosˇtilja, kamina, postavljanje benkovacˇkog, istarskog mozaika; 099/740-1162, 091/ 308-4220. 007-659722 RUSˇENJE, stabala, uz moguc´nost odvoza otpada, izvodimo manje grad¯evinske radove 092/308-9952. 007-660498 RUSˇENJE, pregradnih zidova, stropova, skidanje plocˇica, parketa, podloga i sl., nosˇenje i odvoz materijala; 099/853-8824. 007-660408 RUSˇENJE, zidova, stropova, skidanje stare zˇbuke, keramike, parketa, stolarije, odvoz materijala; 095/840-8895. 007-661281

SELIDBE i ostali poslovi; 099/699-3334. 007-659510 SERVISIRANJE kuc´anskih i ugostiteljskih aparata i klima ured¯aja, perilica, bojlera, el. instalacija, popust od 20%; 092/111-8921. 007-660503 SKRB i njega za starije osobe, plac´anje gotovinom ili nekretninom (obitelj); 098/ 886-659. 007-660504 SKRB o starijim osobama, par sati na dan; 095/8549583, 091/177-8711. 007-658801 SKRB I NJEGA starijih osoba, uz kontrolu krvnog tlaka i sˇec´era u krvi (medicinska sestra); 092/125-6113. 007-659354

007-659478

POSTAVLJANJE vode i kanalizacije; 051/619-462, 098/ 007-658807 951-3382. PROJEKTIRANJE, proracˇun i ugradnja kompenzatora jalove energije; 051/503-544, 007-659837 091/252-9216.

35

SKRB I NJEGA starijim osobama na podrucˇju Rijeke i Crikvenice, novcˇana pomoc´ u zamjenu za nekretninu; 095/ 850-6476. 007-660455 SOBOSLIKARSKI i licˇilacˇki radovi, svih vrsta; 051/672863, 099/840-2160. 007-660142 SOBOSLIKARSKI i licˇilacˇki radovi (licˇilac sa iskustvom); 098/165-6723. 007-659058 SOBOSLIKARSKI gletanje i bojanje stolarije, garancija dene radove; 8315.

RADOVI, zidova te na izve091/783007-659926

SOLAR SERVIS, stolarski radovi, izrada i popravak namjesˇtaja; 098/644-089, 051/ 516-268. 007-659866 STROJNA IZRADA cementnih glazura i termoizolacija; 091/224-6900. 007-660404 STROJNO ZˇBUKANJE,

VODOINSTALATERSKE RADOVE, nudi vodoinstalater obrtnik, 0-24 h, kompletne adaptacije ili sitni kvarovi (PGZˇ); 051/266-288, 091/ 007-661326 527-1416. VODOINSTALATERSKI i keramicˇarski radovi, adaptacije kupaonica, kuhinja, montazˇa sanitarija, instalacije, od 2.000 kn, s materijalom; 099/ 007-660448 862-3603. VODOINSTALATERSKI, radovi, sve hitnoc´e, puknuc´e cijevi, sitni kvarovi, odcˇepljivanje odvoda, zamjena cijevi, sanitarija; 099/853-8824. 007-660411

VODOINSTALATERSKI RADOVI, kanalizacije, rucˇni iskopi za postavljanje cijevi; 007-660525 091/445-5034. VODOINSTALATERSKI RADOVI, vanjski i unutarnji, zamjena stare kanalizacije, odsˇtopavanje, zamjena cijevi, promjena slavina; 092/298007-660526 9615, 091/445-5034. VODOINSTALATERSKI RADOVI, postavljanje novih instalacija, popravak starih, postavljanje odvoda kanaliza007-660527 cije; 098/973-2858. VODOINSTALATERSKI RADOVI, razni popravci, odcˇepljivanje kuc´nih odvoda i kanalizacija, izmjena sˇpina, sifona, ventila, sanitarija, starih insta007-661287 lacija; 095/840-8895. VODOINSTALATERSKI RADOVI, popravci, voda, odvod, sanitarije, odsˇtopavanje wc, sudopera, kanalizacije, dolazak odmah; 092/241-0716. 007-659426

VODOINSTALATERSKI RADOVI, (vodoinstalater); 091/ 007-658933 169-4444. ZDRAVSTVENA DJELATNICA, trazˇi posao, 3-4 h dnevno; 098/183-0791. 007-660528 ZIDANJE potpornih zidova, prirodnih suhozida, ured¯enje starih kamenih kuc´a; 098/ 007-658810 966-2694. ZIDANJE, rusˇenje pregradnih zidova i dimnjaka, skidanje plocˇica, ugradnja prozora i 007-658839 vrata; 092/147-5656. ZIDANJE kamenih zidova, rosˇtilja, kamina i pecala, poplocˇavanje kamenom terasa, postavljanje bunja, izvod¯enje manjih adaptacija, brzo, kvalitetno i povoljno; 099/840007-659360 5446. ZIDANJE kamenih zidova svih vrsta te postavljanje mozaika i bunja; 091/905-8434. 003-001991

ZˇBUKANJE, unutarnje, strojno; 091/941-1520. 007-020029


36

UTORAK, 17. srpnja 2012.

potrazˇnja CˇUVALA BIH djecu i starije osobe; 091/518-3278. 007-659346 CˇUVANJE tesˇko pokretne starije osobe, iskustvo, mozˇe i nekoliko sati na dan; 097/ 782-2446, 051/633-350. 007-659083

CˇUVANJE, zˇenske osobe, pokretne i nepokretne, iskustvo iz Italije; 099/673-5802. 007-660177

CˇUVANJE djeteta u vlastitom stanu, 1.000 kn/mj.; 051/621055. 007-661557 IZVOD ¯ ACˇE, za postavljanje podnog centralnog grijanja; 099/749-9655. 007-660533 STRIPTIZ (doktorica, sobarica, policajka....), za rod¯endane, momacˇke vecˇeri i javne nastupe, seks iskljucˇen; 099/ 708-0343. 007-660402 VOD ¯ ENJE kuc´anstva starijim osobama ili samcima, mlad¯a umirovljenica iz Slavonije; 098/295-204. 007-660538 VRTLARE, licˇioce i fasadere s vlastitim poduzec´em, trazˇi firma iz Rijeke; 051/301-195. 007-020651

PRIJEVOZ ponuda BESPLATAN ODVOZ, starog zˇeljeza i dr.; 092/285-2834. 007-659302

IZNAJMLJUJE SE prikolica za prijevoz automobila, dvoosovinska, ispravna, reg., 200 kn/dan+eventualna osˇtec´enja (Rovinj); 091/565-9545. 007-658545 KAMIONOM; 098/871-008. 007-658562

KAMIONOM u zemlji i inozemstvu, 7.5 t, 40 m3, sa licencom, selidbe i ostalo (iskusan prijevoznik); 091/ 517-6161. 003-002090 KAMIONOM s rampom, furgon do 6 t nosivosti, ili kombijem, povisˇenim, produzˇenim, do 3 t, s/bez radnika; 098/945-0970. 007-022147 KAMIONOM s rampom ili kombijem (povisˇenim i produzˇenim), selidbe, sa/bez radnika, rad i vikendom; 098/945-0970. 007-022148 KAMIONOM, selidbe i prijevoz, unutar Hrvatske; 098/ 952-3343. 007-022181 KAMIONOM s dizalicom (vucˇna sluzˇba): plovila, vozila, strojeve i dr.; 098/424-586. 007-659435

KOMBIJEM i kamionom, selidbe, sastavljanje i rastavljanje namjesˇtaja te odvoz na deponij, sa radnicima; 099/ 007-659431 590-6380.

cijepana ili od metra, s prijevozom; 091/567-5727. 007-660165

zamjena za plinsku bocu; 091/547-4131. 007-661216

negativnosti; 099/502-3102.

DRVA, bukova i hrastova, sa prijevozom; 091/533-6700.

RADIJATORI, rabljeni; 091/ 794-1019. 007-660696

007-660182

INTELEKTUALNE USLUGE

KOMBIJEM i kamionom, selidbe, cˇisˇc´enje podruma/potkrovlja, odvoz starog namjesˇtaja na deponij i ostali fizicˇki radovi, s radnicima; 091/520007-659364 6120.

DRVA, mijesˇana, prosusˇena, metrice, ispiljena, cjepana, sa/bez prijevoza; 051/732007-661476 404.

RADIJATORI Europa, sa 15 cˇlanaka-600 mm, 500 kn; 051/322-713, 099/2850000. 007-660153

ALTERNATIVNA MEDICINA ponuda

ponuda

KOMBIJEM ili kamionom, selidbe, odvoz na deponij, cˇisˇc´enje podruma i potkrovlja; 007-659388 051/641-562. MAXI KOMBIJEM, i selidbe, cˇisˇc´enje podruma i potkrovlja te odvoz namjesˇtaja na deponij, sa/bez radnika; 098/ 007-659373 133-1641. ODVOZ sˇute, ured¯enje okolisˇa, adaptacije, prijevoz zemlje i pijeska; 095/582-2077. 007-659316

ODVOZ otpada, grad¯evinskog materijala, kvalitetno; 007-660554 092/133-0552. PIJESAK, 0.24, 0.16, tampon, sve ostale frakcije s prijevozom 4 m3, dovozim, (Rijeka); 091/511-2008, 095/ 007-661590 906-0460. PRIJEVOZ, kiperom 6 m3, sa dizalicom i greiferom, na svim relacijama, vrsˇi autoprijevoz007-659467 nik; 091/569-0364. PRIJEVOZ PUTNIKA, Aerodromi, Venecija-Ronchi, 1-6 putnika; 098/981-3300. 007-659240 PUTNICˇKIM KOMBIJEM i automobilima; 098/877-045. 007-659495

GRIJANJE I OGRJEV prodaja BACˇVA, limena, 50 l, za lozˇ 007-661382 ulje; 051/432-472. BOJLER, plinski, novi, za etazˇno-centralno grijanje; 007-661511 099/758-7590. BOJLER Junkers, plinski, protocˇni, za centralno, 24 007-660120 kW; 051/458-538. BUKOV OGRIJEV, iscijepan, za domac´instvo ili centralno grijanje, dostava, 330 kn; 007-660511 099/408-5516. BUKOV OTPAD, 095/582-2077.

pilanski; 007-659313

CISTERNA za lozˇ ulje, malo korisˇtena, 600 kn; 051/225007-659405 251. CISTERNA za lozˇ ulje, nova, 2.000 l, 1.500 kn; 091/799003-002077 8588.

KAMIONOM sa dizalicom, barke i gliseri; 091/5690364. 007-659464

CJEPANICE, bukva, grab i 007-659245 hrast; 098/966-4858.

KAMIONOM, 3 tone, 38 kubika, u Hrvatskoj i inozemstvu (autoprijevoznik); 051/275714. 007-658847

007-659312

KAMIONOM, u zemlji i inozemstvu, 7.5 t, 40 m3, sa licencom, selidbe i ostalo (iskusan prijevoznik); 091/ 517-6161. 007-660546 KAMIONOM, manjim (3 m3), pijesak; 091/555-6261. 007-660427 KAMIONOM, nosivosti 3 tone, duzˇina tovarnog prostora 6.20 m, u zemlji i inozemstvu; 051/275-369, 098/216-784. 007-660550 KAMIONOM, kiper sa dizalicom, 4 m3, sve vrste prijevoza, barki, starih automobila, grad¯evinskih materijala, (Rijeka); 091/511-2008, 095/ 906-0460. 007-661589 KIPEROM, 6 m3, pijesak, zemlju, sˇutu i sl.; 091/569007-659460 0364.

DRVA, bukova, 095/582-2077.

cijepana;

DRVA, bukova i hrastova, piljena ili cijepana, svih dimenzija, dostava, 330 kn; 007-660512 098/951-9620. DRVA, mijesˇana, cjepanice i iscijepana, sa prijevozom na podrucˇju Rijeke i otoka Krka, 330 kn; 098/849-492. 007-660506 DRVA, bukova i hrastova, piljena i cijepana, cjepanice, brza dostava, 330 kn; 098/ 007-660507 134-0816. DRVA, bukva i hrastova, ispiljena i cjepanice, za pec´ i centralno, s prijevozom na podrucˇju Rijeke i otoka Krka, 330 kn; 091/955-8827. 007-660509 DRVA, hrast i bukva, rezana, 6 m3, s dostavom, puna mjera, za kamine i tzˇ pec´i; 007-660438 097/751-5636. DRVA, sitno cijepana, piljena i cjepanice; 098/180-7585.

DRVA, piljena i cijepana, 290 kn/m3; 098/927-2866. 007-661455 DRVA, bukova, hrastova i grabova, 300 kn/m3, cijepana i ispiljena, 330 kn/m3, sa prijevozom; 098/715-623, 007-661356 095/907-5645. DRVA, piljena i cijepana, 290 kn/m3; 098/941-3202. 007-661345 GRIJALICA Whirlpool, 400 007-660590 kn; 051/675-134. GRIJALICA Forbach Verte, 45. g., elektricˇna, ispravna; 007-659082 091/724-8879. KAHLE za kamin, rabljeno; 007-660650 051/711-829. KALIJEVA PEC´, 105x60x175 cm, smed¯e boje, kutna; 095/ 007-660309 846-6196. KAMIN i dimnjak za kamin, proizvod¯acˇ Hoyan, u elementima, novo, nekorisˇteno; 099/ 007-659285 681-5277. KAMIN, od prokroma, 100 007-658612 EUR; 098/819-911. KLIMA URED ¯ AJI, 2 kom., ocˇuvani; 091/899-4349. 007-660254 KUPAONSKA PEC´ na struju i drva, malo korisˇtena, zvati iza 15 sati; 091/951-3378. 007-658948 MRAMORNA PLOCˇA za grijanje, 80x50 cm, 800 W, 800 007-659237 kn; 098/900-4955. MRAMORNE PLOCˇE; 091/ 007-658718 502-6189. NOSACˇ, za solarni kolektor, cijevni, Centrometal, za montazˇu na kosi krov, 400 kn; 007-659830 091/252-9216. PEC´ Ferolli, 65 kW, 1.700 L, eks. posuda, cirkulaciona pumpa; 098/216-919, 098/ 007-660396 476-576. PEC´, za centralno grijanje, Ferolli, 24 kw, samo na lozˇ ulje, kao nova, gusnata, 2.000 kn; 091/588-4820. 007-661332

PEC´, za kruta goriva, za centralno grijanje, dva lozˇisˇta, malo upotrebljavano, komplet radijatori, pumpa, +poklon bakrene cijevi 25 kg; 051/ 007-660976 249-132. PEC´, Ta, 3kW, 660x410x925, termostat, kotacˇic´i, ispravna; 051/781-114, 091/535004-120007 8303. PEC´, na drva; 091/390007-659226 1306. PEC´, trajnozˇarec´a, Tobi, 7 KW, drvo, 72X60X38, 120 EUR, (preuzimanje u Crikvenici); 091/535-8303, 051/781007-659259 114. PEC´ za centralno, 30 kW, i 40 radijatora, 7.000 kn; 098/653007-658878 023. PEC´ na drva i termo pec´; 007-658765 098/133-7197. PEC´ NA DRVA Plamen nera 003-002022 9000; 091/721-9208. PEC´ TRAJNO ZˇAREC´A, Tobi 7kW, drvo, ugljen, 72x60x38; 051/781-114, 091/535004-120008 8303. PLINSKA PEC´, za centralno grijanje, Buderus, sa bojlerom, 200 l; 091/542-5033. 007-660077

POKRETNA KLIMA, malo upotrebljavana; 091/542007-658591 5524.

KIPEROM i autodizalicom, utovar-istovar grajferom, odvoz sˇute i sl.; 091/569-0364.

DRVA, piljena i cijepana; 091/ 007-660375 976-6375.

PVC CISTERNA za vodu i gorivo, 1.000 l i PVC bacˇve od 200 l; 098/797-640, 091/ 007-660728 379-7641.

007-659463

DRVA, bukova i hrastova,

RADIJATOR Vaillant, nov, ili

007-660394

RADIJATORI, Glamox, ocˇuvani, 3xTA10-1 kW, 800 kn/ kom, TA12-1.2 kW, 1.000 kn/ kom, TA15-1.5 kW, 1.400 kn, TPVD 08-0.8 kW, 800 kn; 098/464-755. 007-659550 SPREMNIKE, plamenik i bacˇve za ulje; 098/936-8068. 007-660330

SˇTEDNJAK, na drva; 098/ 517-852. 007-660124 TA PEC´, 3 kW, siva, malo korisˇtena, rastavljena i pogodna za transport, 2.000 kn; 091/252-9216. 007-659827 TA PEC´, 2.5 kW; 091/9730918. 007-660808 TA PEC´, 3 kW, 660x410x925, ispravna, (preuzimanje u Crikvenici); 091/535-8303, 051/ 781-114. 007-659258 TERMO PEC´; 091/5273138. 007-660323 VENTILI za centralno grijanje, 9 kom., korisˇteni, podni; 098/925-3086. 007-660795 VENTILI za kotlovnicu centralnog grijanja, cijevi 2 cola, prirubnica 80-90 mm; 091/ 560-3346. 007-658362

MEDICINSKE USLUGE ponuda MASAZˇE: sportske, medicinske, klasicˇne, aroma, antistres, opusˇtajuc´e, s cˇokoladom i »hot stone«, dolazak na teren, (Karlobag, Gospic´, Pag i Senj); 095/829-5280. 007-660592

MEDICINSKI INSTRUMENTI prodaja ANTIDEKUBITALNI JASTUK za hemeroide, za sjedenje; 098/378-165. 007-660595 BOLNICˇKI KREVET, elektricˇni, daljinski upravljacˇ, drvene stranice i ograda, 2.600 kn; 092/111-8400. 007-659362

ELEKTROSˇOKER, Detense 200; 091/769-6434. 007-659959 HODALICA, za invalide na sklapanje, novo 098/1711194. 007-660199 KOLICA s kosˇaricom za kupovinu, za invalide, nova; 098/171-1194. 007-660198 LAMPA, Zepter bioptron, za iscjeljivanje rana na kozˇi; 098/ 425-490. 007-658762 ORTOPEDSKA HODALICA, visoka, na kotacˇic´e, 500 kn; 098/957-6818. 007-022202 ORTOPEDSKA STOLICA, na kotacˇima, s wc. om, nova, zapakirana, nova, zapakirana; 098/171-1194. 007-660197 ORTOZA za koljeno, Medi classic, 40 cm, u pola cijene; 091/784-4059. 003-002027 STOL ZA MASAZˇU, novi, drveni, sklopiv, podesˇavanje visine, torba, 1.500 kn; 098/ 743-189. 007-661065 TLAKOMJER, novi, profesionalni, u pola cijene; 091/7696434. 007-659957 VITAFON; 091/904-9011. 007-660699

VITAFON; 091/904-9011. 007-660706

VITAFON; 091/904-9011. 003-002037

ZASˇTITA, od svih vrsta zracˇenja, depresija , stresova i

007-659704

AKUPUNKTURA 091/529-0724.

tretmani; 007-022174

AKUPUNKTURA, bioenergija i kristalo terapija; 091/5310054. 007-661507 LIJEK za lijecˇenje hemoroida, krvarenje zaustavlja za 6-8 dana; 051/296-243. 007-661267 LIJEK protiv gljivicˇne bolesti med¯u nozˇnim prstima i zaudaranja; 091/271-6689. 007-659532 LIJEK protiv peruti, opadanja kose i svrbezˇa vlasisˇta, djeluje brzo; 091/271-6689. 007-659534

PIRAMIDA, Vastu; 091/1836772. 007-661376 RJESˇAVANJE mucanja; 091/ 183-6772. 007-661373 SIRUP, kodermanov, Aloavera, silver kapi protiv raka; 091/201-3697. 007-659029 SREDSTVO za lijecˇenje karcinoma, sredstvima iz prirode za 45 dana, recepturu sˇaljem faksom; 091/271-6689. 007-659536 ULJE MAKA, 300 kn/l i ulje oraha, 200 kn/l; 098/728419. 007-660150

PODUKE ponuda

izdavanje certifikata; 571-1283.

091/ 007-658379

3D VIZUALIZACIJE i nacrti stambenih objekata s okuc´nicom; 091/150-0657. 007-660480 DIOBA, procjena, etazˇiranja, nekretnina, grad¯evinska vjesˇtacˇenja, savjeti (ovlasˇteni iskusni strucˇnjak); 095/8067783, 091/595-6808. 007-661415 ETAZˇIRANJE, dioba zgrada, kuc´a, stanova, p.p., i sl. nude priznati ovlasˇteni sudski vjesˇtaci grad¯evinske struke; 091/595-6808, 091/8840671. 007-022214 ˇ ˇ EGRAD EVINSKA VJES TAC ¯ NJA u svezi pukotina na zgradi, stanu, nude priznati ovlasˇteni sudski vjesˇtaci grad¯evinske struke; 091/5956808, 091/884-0671. 007-022216 INFORMATICˇKE USLUGE za manja poduzec´a, korisnicˇka podrsˇka, umrezˇavanje, antivirusna zasˇtita; 091/150-0657. 007-660481

IZRADA energetskih certifikata i projekata energetske usˇtede objekata (ovlasˇteno poduzec´e); 091/150-0657. 007-660477

IZRADA web stranica, dugogodisˇnje iskustvo, veliki broj klijenata; 091/633-2370. 007-658679

ENGLESKI JEZIK, ucˇenicima i studentima, u svom prostoru, 50 kn/60 min (profesorica sa dugogodisˇnjim iskustvom); 091/543-6783, 099/431-495. 007-660556 ENGLESKI JEZIK, u svom ili u Vasˇem domu, na podrucˇju svih gradskih linija, 30 kn/45 min; 051/454-955, 091/1403048. 007-661222 ENGLESKI JEZIK, na podrucˇju Opatije, (profesorica); 091/276-4911. 007-659344 HRVATSKI, engleski i njemacˇki jezik, za osnovnu i srednju sˇkolu, dolazak na adresu ili u vlastitom domu (Kantrida); 095/814-3872, 091/118-4095. 007-658872 INFORMATIKA, matematika i racˇunovodstvo, 50 kn/60 min; 051/642-380, 098/591-098. 007-659217

INSTRUKCIJE, na talijanskom i hrvatskom jeziku, osnovna, srednja sˇkola, pripreme za upis u talijansku sˇkolu, apsolventica kemije; 098/941-9667. 007-660558 LOGIKA, hrvatski jezik i knjizˇevnost, povijest i geografija te pomoc´ pri ucˇenju; 098/ 755-571. 007-022176 MATEMATIKA za osnovnu i srednju sˇkolu, te 1. godinu fakulteta (profesor sa dugogodisˇnjim iskustvom); 095/ 917-3838. 007-022218 NJEMACˇKI, engleski i ruski jezik, te pripreme za ispite, svi stupnjevi (prevoditeljica/nastavnica s iskustvom); 051/ 584-173, 099/744-3739. 007-659690

RACˇUNOVODSTVO za studente; 091/898-4157. 007-659481 STUDENTICA, iz SAD-a, daje poduke iz engleskog jezika, prevodi s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski; 091/147-6899. 007-658782 SYSTEMA, ruska vjesˇtina samoobrane, uz psihologiju rjesˇavanja straha i krize u sukobu, zvati popodne; 092/ 266-8686. 007-660560 TALIJANSKI JEZIK; 091/ 595-7133. 007-022221 TECˇAJ za ugradnju noktiju uz

KNJIGOVODSTVENE USLUGE i savjeti; 091/5924061. 007-022133 KRSˇC´ANSKI SAVJETNIK pruzˇa savjete i duhovnu pomoc´ kod osobnih, obiteljskih i bracˇnih problema; 091/7842460, 051/454-369. 007-660565 LEGALIZACIJA GRAD ¯ EVINA izgrad¯enih bez grad¯evinske dozvole, do 15.02.1968. g. (ovlasˇteni iskusni strucˇnjak); 095/8067783, 091/595-6808. 007-661416 LEGALIZACIJU GRAD ¯ EVINA, elaborat za grad¯evine od 68. g., nude priznati ovlasˇteni sudski vjesˇtaci grad¯evinske struke; 091/595-6808, 091/884-0671. 007-022215 OBRACˇUN porezna na dohodak i dobit trgovacˇkih drusˇtva ili obrata, nude priznati ovlasˇteni sudski vjesˇtaci grad¯evinske struke; 091/595-6808, 091/884-0671. 007-022212 PREVOD ¯ ENJE s engleskog jezika na hrvatski i obratno, 45 kn/str.; 051/454-955. 007-661221

PREVOD ¯ ENJE, njemacˇkog jezika, sa 20 g., ovlasˇtenog prevod¯enja, 1. str/50 kn bez ovjere, nudi sudski tumacˇ; 098/720-421. 007-661144 PRIJEVODI sa/na engleski i hrvatski jezik (profesorica kroatisitike), 40 kn/kartica, te pisanje seminara i lektoriranje 15 kn/kartica; 051/674-336, 091/533-4663. 007-660566 PRIJEVODI, svih vrsta dokumenata, sa engleskog na hrvatski jezik i obrnuto (ovlasˇteni sudski tumacˇ-diplomirao i magistrirao u SAD-u); 098/923-5241. 007-660044 PRIJEVODI s/na francuski, engleski i talijanski, dugogodisˇnje iskustvo; 099/6927933. 007-660272 PRIJEVODI sa/na njemacˇki, talijanski, srpski i engleski jezik (sudski tumacˇ); 051/ 339-395, 091/769-9129. 007-022134

PRIJEVODI za slovenski i srpski jezik (sudski tumacˇ); 098/163-1930, 051/223932. 007-659246 PRIJEVODI, sa/na engleski


UTORAK, 17. srpnja 2012.

37

JAKNE, Live jackets, 3. kom., ocˇuvane; 098/368-623. 007-660339

jezik, sa ovjerom (sudski tumacˇ); 091/276-4911. 007-659343

firma iz Rijeke; 051/301-195.

PROCJENA stvari pokretnina, ulozˇenih sredstva za ured¯enje p.p., i sl. nude ovlasˇteni sudski vjesˇtaci grad¯evinske struke, s dugogodisˇnjom praksom; 091/5956808, 091/884-0671. 007-022211

ZAJMOVI

KAPUT, krzneni; 098/378165. 007-660598

ponuda

KAPUT, musˇki, kasˇmir, br. 50, crni, nenosˇen, 300 EUR; 091/726-3502. 007-661609

PROCJENA stvari, nekretnina za osnivanje dokapitulacije i obracˇuna amortizacije tvrki i obrta nude priznati ovlasˇteni sudski vjesˇtaci grad¯evinske struke; 091/595-6808, 091/ 884-0671. 007-022213 PROCJENA vrijednosti nekretnine i prijedlog najbolje uporabe (sudski vjesˇtak); 097/765-1962. 007-661567 PROCJENE kuc´a, stanova, grad¯evina, zemljisˇta nude ovlasˇteni sudski vjesˇtaci grad¯evinske struke, s dugogodisˇnjom praksom; 091/595007-022210 6808, 091/884-0671. PROCJENE IMOVINE za osnivanja i dokapitalizacije poduzec´a, obracˇune amortizacije dugotrajne imovine te ostalo; 051/279-333, 098/ 559-577. 007-022131 PROCJENE IMOVINE u vlasnisˇtvu grad¯ana/obrta/poduzec´a kao jamstvo za ishodovanje bankovnih zajmova, kod kupoprodaje imovine i slicˇno; 051/279-333, 098/ 559-577. 007-022132 PROGRAMIRANJE i modifikacija Playstation i Nintendo Wii konzola, te igrice gratis; 007-659559 098/545-765. PROJEKTIRANJE i instalacija pametnih stanova (ovlasˇteni izvod¯acˇ); 091/150007-660479 0657.

PARTNERSTVO ponuda

007-020652

BANKOVNI KREDITI, do 250.000 kn, brza realizacija (ovlasˇtena agencija); 097/ 007-658270 909-0039. BANKOVNI KREDITI, na ostatak primanja, realizacija za 24 h, ovlasˇtena agencija; 098/ 007-659381 182-1300.

GRAD ¯ EVINSKU TVRTKU za financiranje gradnje visˇestambenog objekta (6 stanova) na nasˇem zemljisˇtu u Bregima trazˇim, komunalije plac´ene; 091/348-7068. 007-660280 INVESTIRANJE i partnerstvo; 091/348-2846, 099/ 007-659705 502-3102. INVESTITORA, za zahtjevniju proizvodnju, sa inovativnim rjesˇenjima, prirodnih sirovina za poznatog kupca; 034/248007-660962 959. LICENCA za patentirani izum, odlikovan zlatom na med¯unarodnim izlozˇbama, neophodan u cijelom svijetu; 091/ 271-6689. 007-659533 PARTNERA, za visˇenamijenski p.p. na Sˇkurinjama, 40 m2; 091/538-7666. 007-660871 PARTNERSTVO za izgradnu visˇestambenog objekta (6 stanova), plac´ene komunalije, potvrda glavnog projekta, spremno za pocˇetak (Bregi); 091/348-7068. 007-660284 PIZZAJOLA za zajednicˇko otvaranje pizzerije, prostor sa terasom, u privatnoj kuc´i; 091/899-4349. 007-660262 SUFINANCIJERE, za gradnju obiteljskih kuc´a, apartmana i stanova, (uzimam grad¯evinski materijal); 095/850-6476. 007-660456

007-658871

BANKOVNI KREDITI, za zaposlene i umirovljenike, do 30.000 EUR na 15 g., zatvaranje ovrha, pronalazimo najbolje rijesˇenje za vas; 091/ 007-659479 506-6265.

biljezˇnika, bez kartica i velike procedure, individualni pristup; 060/611-612 (tel./mob 6.99/8.41 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/ 370-1194. 007-022869 POMOC´ kod dobivanja iskljucˇivo bankovnih kredita, vec´ od 6 mj. radnog stazˇa, krediti za umirovljenike do 80 g.; 007-661412 095/861-9325.

BANKOVNI KREDITI, sa primanjima 2.100 kn, ostvarenja kredita od 70.000 kn, na 10 godina, rata 690 kn; 095/511007-659243 2920, 098/137-6471. BANKOVNI KREDITI u suranji s vodec´im bankama, pravo mjesto, brzo, pouzdano, sigurno, s povjerenjem; 007-661411 095/861-9325. GOTOVINSKI KREDITI, do 25.000 EUR, isplata u 14 dana, najnizˇa kamata; 092/ 007-660500 308-9952. GOTOVINSKI KREDITI, do 30.000 EUR, na ostatak primanja 50.000 kn, te za umirovljenike do 75 g., moguc´nost zaduzˇenja preko 1/3; 007-659016 099/855-6516. KRATKOROCˇNI KREDITI, temeljem zaloga nekretnine i zemljisˇta, te zaloga automobila, zlata i umjetnina; 099/ 007-659017 855-6516. KREDITI, za umirovljenike, 15.000 kn isti dan, 40.000 kn u roku 24 sata, do pola mirovine; 099/855-6516. 007-659018

FIRMU, koja mozˇe biti jamac, za podizanje hipotekarnog kredita, u buduc´i zajednicˇki posao u proizvodnji i preradi hrane; 091/982-8145. 007-658913

KAPUT, zimski, nov, neobicˇan, kombinacija maslinastozelene i smed¯e boje; 095/ 814-3872, 091/118-4095.

KREDITI, do 220.000 kn, do pola primanja i na ostatak plac´e i mirovine, do 85. g. starosti, pravni savjeti; 099/ 007-659020 855-6516. KREDITI, za zaposlene i umirovljenike, na cˇekove, kartice tekuc´eg racˇuna; 099/8556516. 007-659013 KREDITI, bez hrok-a, do 55.000 kn, za zaposlene i umirovljenike, do 20.000 kn i do 15.000 EUR na ostatak primanja; 099/690-4319.

drugama, krediti za umirovljenike do 80 g. (licencirana agencija); 091/728-3693, 098/985-3770. 007-659621 KREDITI za zatvaranje ovrha i blokada, dovoljno 6 mj. radnog stazˇa, krediti za umirovljenike do 80 g.; 091/5268617. 007-659738 KREDITI u suradnji sa svim bankama u Hrvatskoj, sve vrste kredita, zatvaranje crnih lista, ovrha i blokada racˇuna; 091/526-8617. 007-659739 KREDITI u roku 48 h, krediti do pola obustave primanja, umirovljenicima do 80 g. (licencirani ured); 091/5268617. 007-659740 KREDITI, do 500.000 kn/20 g., crna lista i hrok ne smetaju, provjera kreditne sposobnosti, za sve zaposlene, d.d., d.o.o., obrte; 091/3536516. 007-658271 KREDITI za zaposlene i umirovljenike, namjenski, nenamjenski i hipotekarni, realizacija u roku 48 sati, isplata u bankama; 091/586-5929, 091/914-3713. 007-658681

007-658982

KREDITI i hipoteke, zatvaranje, omjer 1:2 trzˇisˇna vrijednost nekretnine, kreditna sposobnost do pola primanja svih sudionika; 099/690007-658983 4319. KREDITI, svih vrsta do 500.000 kn, na 20 g, crna lista i HROK ne smetaju, besplatno provjeravamo kreditnu sposobnost, od 8-20 h i vikendom (Rijeka); 091/506007-659483 6265. KREDITI za zaposlene, do 30.000 EUR, dovoljno 6 mj. stazˇa, do pola obustave primanja; 091/728-3693, 098/ 007-659620 985-3770. KREDITI u suradnji sa bankama i sˇtedno-kreditnim za-

KREDITI za zaposlenike i umirovljenike, rjesˇavamo vasˇu losˇu financijsku situa-

ciju, zatvaranje ovrha, blokada; 091/527-4033, 098/ 944-7785. 007-658692 KREDITI do 30.000 EUR, dovoljno 6 mj. radnog stazˇa, do pola obustave primanja; 091/527-4033, 098/9447785. 007-658693 KREDITI za umirovljenike do 80 g., zatvaranje ovrha, blokada i dr; 091/527-4033, 098/ 944-7785. 007-658694 KREDITI, realizacija gotovinskih i hipotekarnih kredita, do pola vrijednosti nekretnine; 092/301-3114. 007-660496 KREDITI, bez jamaca i depozita, zatvaranje postojec´nih kredita, rjesˇavanje ovha i crnih lista (ovlasˇtena agencija); 091/579-2070. 007-660350 KREDITI i realizacija svih vrsta pozajmica, za zaposlene i nezaposlene, rok otplate do dvije godine; 092/ 133-0552. 007-660553 KREDITI od 9.000 EUR, rata 114 EUR/mj., (agencija sa licencom); 098/587-252, 091/174-6415. 007-660098 KREDITI, bez jamaca i depozita, zatvaranje postojec´ih zaduzˇenja, za umirovljenike do 1.500 kn, iskljucˇivo s bankama; 098/587-252, 091/1746415. 007-660099

ZAJAM, kredit, pozajmica, bez kartica i velike procedure, individualni pristup; 060/605600, (tel./mob 6.99/8.41 kn/ min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370007-022870 1194. ZATVARANJE crnih lista i ovrha, brza realizacija kredita i svih vrsta pozajmica (licencirana agencija); 092/308007-660499 9952.

potrazˇnja POZAJMICU, od 60.000 EUR na 1 g.; 091/982-8145. 007-658911

DIONICE kupnja

´ A I OBUC ´A ODJEC

KREDITI, brzi, vlasnicima kreditnih kartica, od 2 do 60 rata, isplata odmah, povrat kredita banci; 095/199-6066, 098/565-177. 007-659853

ASICS GEL-MOTION, br. 46, nove, 390 kn; 091/159007-661447 2798.

prodaja

BUNDA, zˇenska, krznena, nova, vel. M, 1.000 kn (Gorski kotar); 095/888-5793, 099/ 007-661352 200-8408. BUNDA, 829.

musˇka;

051/711007-660648

KREDITI korisnicima kreditnih kartica, na 30-60 rata; 095/510-4492. 007-661361

BUNDA od nutrija, vel. 50, 300 EUR; 095/855-0004. GUMBI, mazˇetni, sa jantarom i podzlatom, 1 par/100 kn (fiksno); 091/722-9429, 051/ 007-660028 403-089.

007-660960

ULAGACˇA za proizvodnju u rijetke vrijednosti; 034/248959. 007-660961

OBRADA KREDITA, kompletna, nudi licencirana agencija; 092/145-7805. 007-660475

VRTLARE, licˇioce i fasadere s vlastitim poduzec´em, trazˇi

ODOBRAVAMO kratkorocˇne kredite uz ovjeru kod javnog

007-661449

MUSˇKO ODIJELO, Armani, br. 56, sivo, 1.700 kn, i Rea, br. 52, novo, 1.700 kn; 091/ 571-1283. 007-658375 MUSˇKO ODIJELO, talijansko, br. 52, malo nosˇeno, u dobrom stanju; 091/887-6185. 007-659171

ODJEC´A: musˇka, zˇenska, djecˇja, te djecˇa obuc´a; 091/ 169-4107. 007-659759 ODJEC´A, musˇka i cipele mu007-659484 sˇke; 098/133-7197. PANCERICE, Atomic, crvene, br. 43-44, 200 kn; 091/189007-661616 8620. RADNE CIPELE, 3 para, br. 44, 80 kn/par; 091/761007-658339 5094. RADNE KUTE, zˇenske, neraspakirane, tirkizno plave boje, visˇe vel., 50 kn/kom.; 098/ 007-659703 902-0337. SKIJASˇKO ODJELO, zˇensko, dvodjelno, Tres pass, velicˇina 007-659283 xl; 099/681-5277.

TENISICE Adidas Grand Prix, br. 45; 091/159-2798. 007-661450 TENISICE Fila, 2 para, nove, br. 40; 091/525-9460. 007-660683 TORBICA od krokodilske 007-660596 kozˇe; 098/378-165.

007-660100

007-661413

MTB CIPELE Sixsixone Stinger, br. 45; 091/159-2798.

007-658877

DIONICE: Luka Rijeka, HT, Ina, Tisak, Koncˇar, Rivijera Porecˇ, Liburnija hoteli, Dom fond, Pik Rijeka i dr., isplata odmah; 092/291-6016. 007-661572

KREDITI, nenamjenski hipotekarni za zaposlene i umirovljenike; 095/199-6066, 098/565-177. 007-659852

KREDITI u 48 sati, svi gradovi, min. 6 mj. radnog stazˇa, bez jamaca, obustava na pola primanja; 095/861-9325.

MIZUNO, Nexus 3, vel. 44.5, nove, 490 kn; 091/1592798. 007-661448

TENISICE, zˇenske, br. 39, crne, nove, Skechers; 095/ 814-3872, 091/118-4095.

KREDITI za zaposlene, umirovljenike, do 100.000 kn, bez jamaca, depozita, (ovlasˇtena agencija); 091/528-7474.

KREDITI, do 30.000 EUR, za stalno zaposlene, bez jamaca i depozita, rjesˇavanje crnih lista, ovrha, ovlasˇtena agencija; 095/914-2588. 007-661161

SURADNIKE za kompletirati sa pcˇelama, kosˇnice, Farar 8, 100 kompleta; 034/248-959.

POZAJMICE uz zalog automobila, nekretnina, u cijeloj Hrvatskoj, zaposlenje nije nuzˇno; 099/855-6516. 007-659014 RJESˇAVANJE financijskih problema zaposlenima i umirovljenicima, zatvaranje blokada, ovrha i dr.; 091/728007-659619 3693, 098/985-3770.

KOZˇNA JAKNA, musˇka, smed¯a sa krznom, vel. 5456, talijanski model, ocˇuvana; 098/171-1194. 007-660208 KOZˇNA JAKNA, musˇka, bezˇ, vel. 54-56, talijanski model, nova; 098/171-1194. 007-660209 LOVACˇKO ODIJELO, br. 52, slovensko, 750 kn; 091/799003-002082 8588.

007-658252

JAKNA Gore Tex, musˇka, velicˇina L, Henry Lloyd, 200 007-660315 kn; 092/150-1366. JAKNA, zˇenska, crna, kozˇna, vel. M, nova, 700 kn; 091/ 007-661620 189-8620.

TREKKING CIPELE Head, Mckinley, br. 45; 091/1592798. 007-661446 VJENCˇANICA, jednostavna, vel. 40, boja sˇampanjca, 800 kn, moguc´e slanje slike emailom; 099/235-3508. 007-660622 ZˇENSKO ODJELO, novo, sivo, sako, hlacˇe, vel. 44, 300 kn; 051/251-471, 091/ 007-659878 898-8977.

ˇ JA OPREMA DJEC prodaja AUTO SJEDALICA, od 9-16 kg, 400 kn; 099/285-0000, 007-660157 051/322-713. AUTOSJEDALICA Maxi-Cosi i novi vrtic´, ocˇuvano; 091/ 007-659549 522-9073. AUTOSTOLICA, Kiko, do 18 kg, sacˇuvana, 500 kn, (Mali Losˇinj), mozˇe zamjena za maslinovo ulje; 091/799007-661102 4893. CIPELE, musˇke, br. 32, svecˇane, crne, kozˇne, jednom nosˇene, smoking vel. 7 g., 1.000 kn; 099/235-3508. 007-660621

DJECˇJA KOLICA, Pellegrini; 091/931-3037. 007-659113 KLAVIJATURA,

elektricˇna,


38

UTORAK, 17. srpnja 2012.

Sg-997A, 200 kn; 092/200007-660346 0473.

snjezˇana zrinjan, sˇkolska knjiga; 091/539-0555. 007-659399

skoj, 199 kn; 092/130-3225.

KLAVIJATURA, elektricˇna, Sg-997A, 200 kn; 099/242007-660238 0427.

EZOTERIJA, psihologija, yoga, starije i novije knjige; 098/196-3540. 007-658528

KOLICA, Chicco, 350 kn, stol za previjanje sa kadom 250 kn, stolicu za hranjen je Chicco 250 kn; 098/178007-660263 6954.

KATALOZI vjencˇanja, 20 kom., 600 kn; 092/2630570. 007-660134

KNJIGA, Sanjarica - veliki tumacˇ snova - 4.000 pojmova, tisak: Dusˇevic´ and Krsˇovnik - Rijeka, 1996, 17x24 cm, 304 str., tvrdi uvez, kao nova, 250 kn; 092/ 130-3225. 007-658445

KOLICA Kiko, velika, srebrna, aluminijska, na izvlacˇenje, sklopiva; 091/931-3037. 007-659108

KOLICA, plava, na rasklapanje, s tendom i duplim kota007-659098 cˇima; 091/931-3037. KOLICA, tri u jedan, nosiljka, autosjedalica, nova, svjetlotamno plava, presvlaka za kisˇu, torba 500 kn; 095/814007-658867 3872, 091/118-4095. KOLICA Chicco, 350 kn, stol za previjanje sa kadom, 250 kn, stolica za hranjenje Chicco, 250 kn; 098/178003-002042 6954. KREVETIC´, djecˇji, novi, sklopivi, sjedalica za hranjenje (montira se na stol); 098/ 948-4910, 051/737-503. 003-002065

KREVETIC´, ocˇuvan, 600 kn; 007-022205 095/579-6357. ORMAR, djecˇji, 180x80 cm, ormaric´-stolic´ za previjanje; 007-659592 051/217-553. SJEDALICA za bicikl, za dijete do 22 kg, 300 kn; 091/ 007-661100 799-4893.

FOTO OPREMA prodaja DIGITALNI FOTOAPARAT Fuji, 18x opticˇki zoom, 12 mp, automatska regulacija flesh-a, 1.420 kn; 091/887007-659173 6185. DIGITALNI OKVIR Kodak, za 5.000 slika u beskonacˇnosti, 400 kn; 091/481-5944. 007-659090 FOTOAPARAT, analogni, novi, zapakiran, na pokon film, baterija, futrola, 99 kn, slanje posˇtom; 092/130007-658469 3225. FOTOAPARAT, Canomatic Optical Lens 50 MM, 1.63, analogni, s torbom, 299 kn; 007-658475 092/297-7977. FOTOAPARAT DSLR Canon EOS 40 D, nekorisˇten; 091/ 007-661444 159-2798. FOTOAPARAT, digitalni, Olympus, C 720; 091/769007-659947 6434. KAMERA, Sony, malo korisˇtena; 6054.

digitalna, 091/464007-660773

MEMORY STICK Duo Adaptor, kartica 32 MB, 20 kn; 007-659764 091/169-4107. SKENER za filmove Epson Perfection 2450, za manji i vec´i format negativa; 098/ 007-022186 982-4822. TAMNA KOMORA za rucˇnu izradu crno-bijele fotografije, uredna i potpuno opremljena za rad, moguc´e iznajmljivanje po dogovoru; 098/982007-022183 4822.

kupnja FOTOAPARAT i objektive, mozˇe i vec´i komplet i starije; 007-660190 091/559-8180.

KNJIGE I REVIJE prodaja 500 GODINA HRVATSKE KNJIZˇEVNOSTI, numerirana, nepotpuna, knjiga/10 kn; 091/722-9429, 051/403007-660029 089. CˇITANKA 2, za 2 razred trogodisˇnje strukovne sˇkole,

KNJIGA i radna biljezˇnica za afaziju; 098/378-165. 007-660599 KNJIGA, Nova kuharica - za pripremanje jela s malo masnoc´e, 22x29 cm, 240 str., tvrdi uvez, nova, 250 kn; 092/ 292-8009. 007-658516 KNJIGA, Gljive - opis gljiva + 70 izvanrednih recepata za pripremu slasnih jela, najcˇesˇc´ih gljiva nasˇih krajeva, 23x36 cm, 160 str., potpuno novo, 400 kn; 092/292-8009. 007-658517 KNJIGA Velika kuharica i sˇkola kuhinja, visˇe od 500 recepata, kuharske tehnike, 24x30 cm, tvrdi uvez, 512 str., 399 kn; 092/292-8009. 007-658512

KNJIGA Hrana koja sˇtetihrana koja lijecˇi, vodicˇ za zdravu i sigurnu prehtranu, 392 str, tvrdi uvez, 300 kn; 092/292-8009. 007-658514 KNJIGA »Sve o vrtu«, Margot Schubert, 18x22 cm, 400 str., tvrdi uvez, 199 kn; 092/2928009. 007-658502 KNJIGA, Ljekovitim biljem do zdravlja - Rade Marusˇic´, 18x24 cm, tvrdi uvez, 362 str., kao nova; 092/2928009. 007-658503 KNJIGA Graditeljstvo u praksi, 850 str. (Zbirka pravnih propisa, pravo u praksi), 250 kn; 095/902-6428. 007-658594 KNJIGA Secret, Rhonda Byrne, na engleskom jeziku, 50 kn; 095/902-6428. 007-658595 KNJIGA Mediterranean Europe on a Shoestring, 100 007-658596 kn; 095/902-6428. KNJIGA Kunicˇarstvo - sve o uzgoju kunic´a, Znanje 1985., 15x20 cm, 504 str., trvdi uvez, ocˇuvana; 092/2977977. 007-658480 KNJIGA Slikoviti atlas svijeta - prikaz najnovijih svjetskih geografskih i povjesnih promjena, 27x36 cm, tvrdi uvez, 223 str., 150 kn; 092/2977977. 007-658481 KNJIGA, Zlatna knjiga kuharstva - Mira Vucˇetic´, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1972., 18x24 cm, tvrdi uvez, 682 str., ocˇuvano; 092/2977977. 007-658482 KNJIGA Vinogradarski prirucˇnik, S. Stipic´, 15x21 cm, 148 str., nova, 150 kn; 092/ 297-7977. 007-658494 KNJIGA ŁVeliki kuharŁ, Mirko Segrak, 15x25 cm, 429 stranica, prokusˇani recepti, domac´a i med¯unarodna receptura, 350 kn; 092/292-8009. 007-658495 KNJIGA, Pellat - veliki kuhar, ocˇuvano; 092/297-7977. 007-658486

KNJIGA Staza mirisnih ulja Dragica Vitas, Eurofutura 2001., 21x15 cm, meki uvez, 154 str., 199 kn; 092/2977977. 007-658489 KNJIGA Sve o svemu, veliki ilustrirani savjetnik za svaki dom, 22x28 cm, tvrdi uvez, 688 str., novo, 299 kn; 092/ 297-7977. 007-658490 KNJIGA Veliki Kneippov prirucˇnik - ucˇenje o zdravom zˇivotu i prirodnom lijecˇenju, 17x24 cm, 514 str., tvrdi uvez, 299 kn; 092/2977977. 007-658491 KNJIGA, Uvod u lovstvo lovacˇki savez Hrvatske, 14x20 cm, 234 str., meki uvez, ocˇuvano, gradivo za polaganje lov. ispita u Hrvat-

007-658444

KNJIGA Sportski ribolov na rijekama i jezerima, V. Klasterka, Znanje Zg, 14x20 cm, tvrdi uvez, ocˇuvana, 250 kn; 092/130-3225. 007-658450 KNJIGA »1.000 kuc´nih lijekova«, pouzdana rjesˇenja za svakodnevne potrebe, 18x26 cm, 448 str., tvrdi uvez, novo, 199 kn; 092/130-3225. 007-658437 KNJIGA, Moderna kolonizacija i Slaveni, Stjepan Radic´, Zagreb 1904. g., 22x16cm, 374 str., tvrdi uvez, 199 kn; 092/130-3225. 007-658438 KNJIGA »Lekovito bilje u narodnoj medicini«, Dragoslav Zˇivotic´, 947. str., i prilog: Prirucˇnik za sakupljacˇe bilja, 310 str.; 092/130-3225. 007-658440 KNJIGA, Alternativna medicina: najopsezˇniji izbor prirodnih metoda lijecˇenja», 20x24 cm, 382 str., tvrdi uvez, 199 kn; 092/1303225. 007-658441 KNJIGA: »Lako je prestati pusˇti«, Allen Carr, 150 kn, cd 50 kn; 092/130-3225. 007-658442 KNJIGA, menad¯er 21. stdikamp., 15x23 cm, 226 str., meki uvez, potpuno novo, tehnika rukovod¯enja za novi milenij, 150 kn; 092/1303225. 007-658452 KNJIGA, Pcˇele i zdravlje, Niez Abadzˇic´, Nolit 1985, 20x28 cm, tvrdi uvez, 280 str.; 092/130-3225. 007-658459 KNJIGA Zasˇtita voc´aka i vinove loze, Kispatic´ i Maceljski, Znanje ZG, 15x21 cm, 528 str., ocˇuvana, 280 kn; 092/130-3225. 007-658460 KNJIGA, Krojenje - Ivka Mikulandra, tvrdi uvez, 18x25 cm, 445 str., ocˇuvana, originalni modeli i opisi krojeva, 299 kn; 092/130-3225. 007-658461 KNJIGA Voc´arstvo, Kresˇimir Petranovic´, Znanje Zg, 14x20 cm, 348 str., tvrdi uvez, ocˇuvana, 250 kn; 092/1303225. 007-658429 KNJIGA Sve o cvijec´u prirucˇnik o uzgoju sobnog i vrtnog cvijec´a, 12x20 cm, 530 str., tvrdi uvez, ocˇuvana, 250 kn; 092/130-3225. 007-658430 KNJIGA Karate - trening karatista, Branimir Kulesˇ, 17x24 cm, 200 str., meki uvez, nova, 200 kn; 092/130-3225. 007-658431 KNJIGA Prakticˇno vinogradarstvo i podrumarstvo, Licul i Premozˇic´, Znanje Zg, 14x20 cm, 307 str., tvrdi uvez, ocˇuvana, 200 kn; 092/1303225. 007-658432 KNJIGA, Tierleben-dr. Alfred Brehm, Zˇivotinjski svijet, Leipzig 1891. g., 18x26 cm, 744 str., knjiga br. 3/10, 200 kn; 092/130-3225. 007-658435 KNJIGA od Froma, komplet (nedostaje 6. knjiga); 099/ 699-3334. 007-659513 KNJIGA: Primjeri svih tuzˇbi u grad¯anskom pravu, 600 kn; 091/481-5944. 007-659088 KNJIGA, Ljudi koji su mijenjali svijet, 150 kn; 095/1975004. 007-658863 KNJIGA-KATALOG, muzeja Mimara, 100 kn; 091/7229429, 051/403-089. 007-660030 KNJIGE za 1. razred Medicinske sˇkole, smjer fizioterapeut; 095/803-9960. 007-660576 KNJIGE, za 1., 2. i 3. razred osnovne sˇkole; 099/2353508. 007-660623 KNJIGE za 2. razred Elektro-

industrijske sˇkole; 091/8911615. 007-660624 KNJIGE za 6. razred osnovne sˇkole Podmurvice; 051/673623. 007-660626 KNJIGE, osnovne 958.

za 4. razred sˇkole; 051/811007-660628

KNJIGE za 4., 5., 6. razred osnovne sˇkole Nikole Tesle, nove; 051/372-272, 099/4050525. 007-660635 KNJIGE, za 1. razred Susˇacˇke gimnazije, opc´i smjer; 091/563-4739. 007-660725 KNJIGE od 1. do 8. razreda Osnovne sˇkole; 095/8706588. 007-661192 KNJIGE, za 4. i 5. razred osnovne sˇkole; 095/5284611. 007-659139 KNJIGE, ocˇuvane, za 1. i 5. razred, osnovne sˇkole Sv. Matej (Visˇkovo), 20 kn/kom.; 051/258-759, 091/5848440. 007-658421 KNJIGE iz vlastite kolekcije, filozofska hrestomatija (12), Ujevic´ (8), Borges (6), povijest svjetske knjizˇevnosti (7), fromm (12), uvod u knjizˇevnost i dr.; 098/982-4822. 007-022184 KOMPLET KNJIGE, za 8. razred, osnovna sˇkola Zamet; 051/582-467. 007-658570 KUHARICA, Roland Goock, 17x23 cm, 572 stranica, izdanje 1969., 350 kn; 092/ 292-8009. 007-658501 LOGOPETSKI PRIRUCˇNIK, za afaziju, »progovorimo ponovno«, radna biljezˇnica; 098/ 378-165. 007-660602 MATERIJALI za drvodjelske struke, Element, V.Frgic´; 091/ 539-0555. 007-659397 MEDICINSKA ENCIKLOPEDIJA; 051/711-829. 007-660649 NEW OPPORTUNITIES, radna biljezˇnica za 1. i 2. razred cˇetverogodisˇnjih/trogodisˇnjih sˇkola i 1. razred gimnazije, VBZ, Johnston Ruse; 091/539-0555. 007-659401 OBRT-prirucˇnik za otvaranje i vod¯enje obrta, novo, 200 kn; 092/130-3225. 007-658463 ODVAZˇNI SVJEDOCI, vjeronaucˇni udzˇbenik, za 2. razred srednje sˇkole; 091/5390555. 007-659396 PRAVNI RIJECˇNIK, opc´i, novi; 098/932-7893. 007-660657 PRAVNI RIJECˇNIK, opc´i, novi; 098/932-7893. 007-660659 STRIPOVI, stari, 60-ih i 70-ih godina; 098/575-375. 007-660171 SUCCES UDZˇBENIK engleskog jezika, sa cd-om, vbz, stuart mckinlay bob hastings pre-intermediate; 091/5390555. 007-659400 UDZˇBENICI za 1. razred gimnazije; 095/517-9404. 007-660669 UDZˇBENICI i radne biljezˇnice za 7. razred; 091/542-1183. 007-660675

UDZˇBENICI za 5, 6 i 7 razred osnovne sˇkole; 091/5674003. 007-660676 UDZˇBENICI za 2. razred Hoteljerske sˇkole (turisticˇki tehnicˇar); 098/912-2297. 007-660520 UDZˇBENIK New oportunities, VBZ, Harris Hower i Sikorzynska, sa mini rjecˇnikom, za 1. i 2. razred cˇetverogodisˇnjih/trogodisˇnjih sˇkola i 1. razred gimnazije; 091/ 539-0555. 007-659402 UDZˇBENIKE, 1. razreda Ekonomske sˇkole; 051/637-930. 007-659389

kupnja KNJIGE, za 6. razred (Pazin); 091/955-8830. 007-659593 KNJIGE za 3 razred gimnazije; 091/907-1822. 007-658829

KNJIGE za 7. razred osnovne sˇkole Podmurvice; 051/673623. 007-660627 KNJIGE za 7. razred; 099/ 007-660631 405-0525. KNJIGE za 2. razred medicinske sˇkole, smjer fizioterapeut; 095/803-9960. 007-660579 KNJIGE i cˇasopise iz kuc´ne biblioteke; 098/193-8179. 007-661386

STRIPOVI, stari, kolekcije, i zamjena; 095/821-7783. 007-661359

UDZˇBENICI, za 8. razred osnovne sˇkole; 091/567007-660677 4003.

UMJETNINE I ANTIKVITETI prodaja ANTIKNI NAMJESˇTAJ, kredenac, ormar, japanska vaza i okviri ( 19. st.); 091/506007-661147 6144. ANTIKNI NAMJESˇTAJ, kredenac, ormar, japanska vaza i okviri ( 18. i 19. st.); 091/506007-659158 6144. ARMOUR DECO, uvoz iz Kanade, 1.500 EUR; 095/846007-659355 9334. ATLAS General, karte; Der oesterreichishen monarchie, Von J. Sheda, 1856. g., 5.000 EUR; 092/263-0570. 007-660131

BLAGAVAONA, secesija, stara visˇe od 100 g., dvije vitrine sa kristalnim staklima i ogledalima, stol na razvlacˇenje i 6 kozˇnih stolica; 051/ 007-660118 458-538. BLAGAVAONA, Lyberfix, u dobrom stanju; 091/549007-658657 6650. DOZA sa poklopcem, porculanska, Oscar Schlegelmilch, promjer 10 cm, staro preko 70 godina, 500 kn; 091/722007-660026 9429, 051/403-089. FOTOAPARAT i kamera, 2 kom., staro, ispravno; 091/ 007-659958 769-6434. GLACˇALO, starinsko, 250 kn; 007-660149 098/728-419. GOBLEN: Zˇena sa knjigom; 007-658303 098/942-6713. GOBLENI, 16 kom., od toga 10 kom. Whilerovih, sve uokvireno; 091/289-2167. 007-660162 KAMENICA i lavandin, staro preko 100 g.; 091/567-5727.

50x110 cm, iz brodskog salona, motiv tropske ptice, 2 kom.; 091/792-0808. 007-659855 SPAVAC´A SOBA, Victorian, uvoz iz Kanade, 1.000 EUR; 095/846-9334. 007-659356 SPAVAC´A SOBA, masivni orah, iz sredine 60-ih godina (Split); 091/769-1530. 007-658665 STARI PREDMETI, aparati, masˇine; 099/502-3102. 007-659707 STOL, kameni, iz 19. st., 75x110 cm, ocˇuvan; 091/ 533-6700. 007-660185 SˇAHOVSKA GARNITURA, rucˇni rad iz Indije, 10.000 kn; 091/592-4311. 007-658297 SˇIVAC´I STROJ Singer, iz 1928. g., kompletan, s dvije ladice; 098/946-4149. 007-659846 SˇIVAC´I STROJ, star oko 100 g.; 091/885-2949. 007-661305 TELEFON, star, antikvi, ispravan; 091/887-6185. 007-659178 ULJA NA STAKLU, u maniri hrvatske naivne umjetnosti, rijecˇki autor; 091/253-8930. 007-660187

ULJE NA PLATNU, 45x70 cm, cvjetni aranzˇman-gerberi, 700 kn; 051/691-153. 007-659546 UMJETNICˇKO DJELO, Knezˇevic´: Balerina, grafika »infanta« Mersad Berber; 098/ 968-2482. 007-658926 VRCˇEVI za kavu i cˇaj, sa poklopcem, porculan, Schlegelmilch, mozˇe pojedinacˇno, staro preko 70 godina, 400 kn; 091/722-9429, 051/403089. 007-660027 ZAPREZˇNA KOLA - voz, za ukras; 091/885-2949. 007-661301 ZˇARA, antikna, velika, stara preko 100 g., puknuta; 098/ 171-1194. 007-660205

kupnja ANTIKVITETI i umjetnine poznatih autora, isplata odmah; 098/331-811. 007-658666 FOTOAPARATE, antikne, drvene kamere, mikroskope, sekstante, satove, durbine i sl.; 091/559-8180. 007-660191 NOVAC, stari metalni i papirnati, uz procijenjivanje; 091/ 293-1922. 007-660195 SLIKE: Prica, Murtic´, Jurkic´, Svec´njak, Pulitika, Befic´, Bukovac, Musˇic´, Sˇohaj, Gliha, Rabuzin, Knife, Picelj, Stancˇic´, Kasˇtelancˇic´ i sl., isplata odmah; 098/266-965. 007-658905

KOTACˇ, drveni, starinski, 250 007-660146 kn; 098/728-419.

SLIKE od poznatih hrvatskih, slovenskih, bosanskih i ruskih autora, isplata odmah; 091/ 163-0426. 007-658907

MAGNETOFON Grunding, antikvitet, iz 1959. g.; 091/ 799-4893. 007-661101

KAMP I SPORT

007-660164

METALNI PLUG, kompletni, starinski; 091/885-2949. 007-661303

NAMJESˇTAJ, star preko 100 godina, ocˇuvan; 051/217007-658328 230, 099/730-1413. ORMAR, psiha, 3 ogledala, 2 ladice, staro 80. g.; 091/737007-660167 1998. SECESIJSKE SLIKE, ulje na limu, elipsaste, iz brodskog salona, motiv tropske ptice, 2 007-660168 kom.; 051/691-153. SKIJE, 30-ih godina, sˇkrinjebaule, stari ormari i teretne sanjke za drva; 098/575007-660172 375. SKIJE, Lisa, stare 140 g., iz Sˇvedske, sa sˇtapovima; 051/ 007-659188 266-653. SLIKE, David, Mona Lisa, 80x40 cm, u keramici; 099/ 007-659706 502-3102.

prodaja ALPINISTICˇKA 091/552-2583.

OPREMA; 007-658838

BICIKL Vicini, stariji model, 12 brzina, ispravan, 150 EUR; 091/529-7935. 007-659681 BICIKL, novi, 18 brzina; 098/ 186-6595. 003-002073 BICIKL, novi, 18 brzina; 098/ 186-6595. 007-660211 BICIKL, tracking, nov, kvalitetan, za visˇe vozacˇe; 098/ 326-348. 007-660213 BICIKL Mtb Legend, 18 brzina, Shimano mjenjacˇi, rozi, idealan za djevojcˇicu do 160 cm visine, ocˇuvan, 300 kn; 091/516-8692. 007-660221 BICIKL, 4349.

kuc´ni;

091/899007-660260

BICIKL, Rog; 051/682-513. 007-660253

SLIKE izrad¯ene tehnikom mozaika, gradski toranj i sl.; 095/509-0005, 099/7766866. 007-660176

BICIKL Tibe, rozi, od 7-11 g., malo korisˇten, u dobrom stanju, 350 kn; 099/242-0427.

SLIKE ulje na limu, elipsaste

BICIKL, Ktm Avento 24+,

007-660232


UTORAK, 17. srpnja 2012. model 2011., 24 brzine; 099/ 501-6000. 007-659872 BICIKL, Sˇtajger; 099/5016000. 007-659873

PANCERICE, br. 46; 095/ 007-660305 846-6196.

HOBI

PANCERICE, br. 40/41; 095/ 007-660307 846-6196.

ponuda

BICIKL Hercules, s pomoc´nim motorom, pogodan za laksˇe osobe i ravna podrucˇja, 200 EUR; 095/810-8959.

POJAS za oblikovanje misˇic´a, Abtronic X2, novo, topi celulit, 500 kn; 091/583-9647.

ALBUM znacˇki, komplet, starijeg izdanja, 100 kn; 051/ 251-471, 091/898-8977.

007-661408

BICIKLI (3), razlicˇite velicˇine, mali 50 kn, srednji 200 kn i veliki 350 kn, za djecu od 2 do 8 godina; 098/178-6954. 007-660264

BICIKLI, 3 kom., mali-50 kn, srednji-200 kn i veliki-350 kn, za djecu od 2-8 godina; 098/ 178-6954. 003-002043 BRDSKI BICIKL Nakamura Comp Lite, nevozˇen i mtb cipele, Cannondale roam i carve, br. 44.5; 091/159007-661445 2798. BRDSKI BICIKL, Scott, 28Ł, alu felge, amortizeri, Schimano oprema; 092/1825987. 007-661556 BROJACˇ KORAKA, pedometar, digitalni, mali, mjeri udaljenost, kalorije, novi, nekorisˇten, 50 kn; 091/591-1276. 007-658970

BUCˇICE, od 3.5-5 kg, utezi za noge, sprava za trbusˇnjake, hvataljke za sklekove; 099/513-4832. 007-660273 BUCˇICE, od 3.5-5 kg, utezi za noge, sprava za trbusˇnjake, hvataljke za sklekove; 099/513-4832. 007-660274 DALEKOZOR Buschnell, 60x90, nov, nekorisˇten, ispunjen dusˇikom, cˇvrst, kvalitetan materijal, kutija, torbica, dostava posˇtom, 400 kn; 095/593-2436. 007-660287 DALEKOZOR s futrolom, 200 kn; 091/769-6434. 007-659953 DALEKOZOR, Buschnell, 60x90, nov, nekorisˇten, ispunjen dusˇikom, cˇvrst, kutija, torbica, 400 kn, dostava posˇtom; 095/876-0031. 007-658530 DALEKOZOR za noc´no gledanje, svjetlo na izvlacˇenje i uvlacˇenje na dalekozoru, vidno polje 25-120 m, 350 kn; 095/807-5928. 007-658533 DALEKOZOR, 20x50 mm, nov, 250 kn; 095/855-0004. 007-658250

DASKA ZA JEDRENJE; 098/ 133-1144. 007-660291 DJECˇJE SKIJE i saonice; 098/133-1144. 007-660292 KAMP KUC´ICA, Adria Prima 430 TL, reg. 06/2014, sa predsˇatorom, hitno, 3.200 EUR; 098/464-656. 007-660293 KAMP KUC´ICA, sˇvicarska, stacionirana na otoku Pagu; 042/370-136, 095/8088207. 007-658564 KAMP KUC´ICA, 380 sandal 007-659079 adria; 091/163-7953. KAMP KUC´ICE, 3 kom., ili zamjena za motorkotacˇ; 099/ 823-2121. 007-661431 KAMP PRIKOLICA Hoby, 9.15x2.50x2.60 m, klima, opremljena, veliki predsˇator, elektricˇni ured¯aji, nadstresˇnica, 2.500 EUR (Medveja); 051/275-051. 007-660850 KAMP PRIKOLICA Adria, 5 m, oprema, 480 EUR; 095/ 544-9981. 007-659911 KLUPICE za ravni i kosi bench, stalci za cˇucˇnjeve i utezi; 098/697-488. 007-660294 MASAZˇER, lezˇec´i i sjedec´i; 091/549-9565. 007-660300 OPRUGE, na razvlacˇenje, za building, 2 rucˇke+1 opruga/ 130 kn, 2 rucˇke+2 opruge/ 230 kn; 092/150-1366. 007-660306 PAG, Novalja, kamp Strasˇko, mobilna kuc´ica, 27 m2, 6 lezˇaja, blizina plazˇe, duc´ana; 091/540-5242. 007-661421

007-660316

007-659879

PUSˇKE, podvodne, 500 kn; 091/769-6434, 051/281007-659950 629.

FILMSKI PLAKATI, neosˇtec´eni, od 95.-2008. g., 100 kom., 2.000 kn; 092/263007-660132 0570.

REKET Wilson pro stuff hiper carbon, ocˇuvan; 098/326007-660217 348. REKET Wilson Pro Stuff Hiper Carbon, ocˇuvan; 098/ 003-002071 326-348. RONILACˇKA OPREMA, 2 podvodne pusˇke, na zrak, lastik, nove, profi peraje, masku, bou, utege; 091/769007-659951 6434. ˇ RONILACKO ODIJELO, musˇko, malo korisˇteno, dodatni pribor, (pusˇka, rukavice); 098/ 007-660019 425-883. RONILACˇKO ODIJELO Cressi, br. 4, dvodijelno, 150 EUR i ljetno, vel. L, 50 EUR; 007-660086 095/861-8895. RUKAVICE i vrec´e za sve borilacˇke vjesˇtine, krusˇke, kacige, suspenzori i dr.; 091/ 007-659680 529-7935. SAT, digitalni, za fitnes, vjezˇbanje, mjeri otkucaje srca, kalorije, vrijeme vjezˇbanja i sl., novo, neraspakirano, 200 007-658966 kn; 091/591-1276. SAT za ronjenje Nautica; 091/ 007-659960 769-6434. SKIJASˇKI KOMPLET, za djevojcˇicu, West Scout, br. 10, 500 kn; 095/861-8895. 007-660088 SKIJE Atomic, vezovi Salomon Carving, 190 cm, stare 8 g., ocˇuvane, 400 kn; 091/ 007-661615 189-8620. SNOWBOARD Carving, step on vezovi, za max br. 43, 300 007-659057 kn; 091/125-6535. SOBNI BICIKL, 300 kn; 091/ 007-659956 769-6434. SPRAVA za vjezˇbanje, Multigym, kombinirana za ruke i noge, 800 kn; 091/393007-660328 1199. SPRAVE ZA VJEZˇBANJE, klupice i sˇipke; 098/936007-660331 8068. STOLICA, djecˇja, za ugradnju na bicikl, do 20 kg., 150 kn; 007-659826 091/252-9216. SVJETILJKA, dzˇepna, sa 2 acu-ulosˇka (2x1.2 V), rucˇna kombinirana, novo, 250 kn; 007-660304 092/150-1366. SˇAH, drvene figure i plocˇa, 35x35 cm, pogodno za kafic´e, klubove i sl., 115 kn (sˇaljem posˇtom); 092/130007-658456 3225. SˇATOR, za kampiranje za 6 osoba; 099/516-5694. 007-660342 TABLA ZA KOSˇARKU, nova, neupotrebljavana; 098/368007-660340 623. TENISKI REKET, Babolat, Overdrive 710, model 2012, korisˇten 2 puta; 091/532007-660343 6156. TENISKI REKET Head Titanium 2000, zˇuto-crni, s torbicom, 300 kn; 092/200-0473. 007-660348

TENISKI REKET Head Titanium 2000, zˇuto-crni, s torbicom, 300 kn; 099/242-0427. 007-660241

TRACKING BICIKL, nov, kvalitetan, za visˇlje vozacˇe; 003-002015 098/326-348. VREC´A ZA SPAVANJE, deblja, toplija, nova, 300 kn; 095/ 007-658713 598-3880.

KEMIJSKE OLOVKE, 400 kom., kolekcija sakupljana od 1970. g., 2.000 kn; 092/ 007-660308 150-1366. KINESKE NOVCˇIC´E, na malo i veliko; 091/529-0724. 007-022172 NOSOROGOVA KOST, pogodna za izradu suvenira; 007-659514 099/699-3334. POSˇTANSKE MARKE po temama: avioni, brodovi, cvijec´e i dr.; 051/271-657, 091/ 003-002030 556-0959. POSˇTANSKE MARKE po temama: avioni, brodovi, cvijec´e; 051/271-657, 091/556007-660351 0959. PUZZLE, visˇe kom., jednom sastavljene, u kutiji, zamjena za slicˇne; 097/905-9230. 007-659788

STRIPOVI, Alan Ford, Zagor, Tex, Mark i drugi, ili zamjena; 007-660352 095/543-9487. SˇALOVI Barcelona, Borussia D, Hrvatska, 70 kn/kom., moguc´a zamjena za sˇalove AC Milana; 091/505-7822. 007-659554 TELESKOP; 091/769-6434. 007-659952

LOV I RIBOLOV prodaja LOVACˇKA PUSˇKA s optikom Swarovski, Steyr mannlicher luksuz 243; 098/454-588, 007-022177 051/712-437. LOVACˇKI KARABIN, sˇtuc kratki, CZ-1965., 8x57 IS, original, drvo, metal, bez op007-659542 tike; 091/792-0808. NOZˇ, kombinirani, dzˇepni, na sklapanje, 20 cm, kvalitetan, 120 kn; 092/292-8009. 007-658510 NOZˇ, lovacˇki, 24 cm, futrola, 120 kn; 092/130-3225. 007-658439 NOZˇ, lovacˇki, 30 cm s futrolom, nov, kvalietetan, 120 kn; 007-658476 092/297-7977.

KARABIN Crvena zastava, ocˇuvan; 051/795-397. 007-661046 LOVACˇKA PUSˇKA, Brno Super, kalibar 12-7.65; 098/919007-658725 2336. LOVACˇKE PUSˇKE Driling, Suhl, lovacˇki karabini, SteyrMannlicher, 243 win, pusˇka s kombiniranim cijevima Ferlah, rucˇni rad; 091/171-1042. 007-661068

ˇ JE ORUZ prodaja CˇESˇKA ZBROJEVKA, kombinirane cijevi 757x12, sa optikom, imaocu dozvole, (Zagreb); 098/839-082. 007-658669

TRAKTOR Tomo Vinkovic´ transporter; 098/957-6791. 007-659140

POLJOPRIVREDNA OPREMA

TRAKTOR, New Holand, 2006. g, 800 radnih sati, 18.500 EUR; 091/766-2988.

PLINSKI REVOLVER, sa futrolom; 091/769-6434. 007-659949 PUSˇKA, malokalibarka, TOZ M18, kalibar 5.6, sa optikom, imaocu dozvole, (Zagreb); 007-658668 098/839-082. PUSˇKA, s glatkim cijevima (dvocjevka), kalibar 12x12, imaocu dozvole, (Zagreb); 007-658670 098/839-082.

BRODSKI MOTOR, Torpedo, diesel, 9 ks, vodeno hlad¯enje, el. pokretacˇ; 098/597-761.

VRT I SADNICE prodaja

007-658817

ponuda

007-660065

FREZA, rotoator za Tomo Vinkovic´, 1 m sˇirine, 450 007-659802 EUR; 091/558-6236. FREZA Labinprogres, ocˇu007-658753 vana; 091/909-0139. GRABLJE, rotacione, sˇirine oko 2.20 m, nosec´e, za visˇe traktora, malo korisˇtene, uvoz iz Njemacˇke; 099/507-3749. 007-658287

CEDAR DEODARA, sadnice, 25 kn/kom.; 091/530-1057. 007-661467

DRVO ZˇIVOTA, 65 cm; 051/ 007-660252 682-513. GNOJ, konjski, u vrec´ama ili rasuti (opc´ina Matulji); 098/ 003-002040 326-348.

KOPACˇICA, Tomos, stariji model, 3 ks, 1.100 kn; 091/ 007-658732 536-9723. KOPACˇICA Labinprogres mondial, 8 ks, benzin, malo korisˇtena, oko 20 sati rada, 850 EUR; 091/558-6236. 007-659804

GNOJ, glisnjak od ovaca, s kalifornijskim kisˇnim glistama; 007-659535 091/271-6689.

KOSA za motokultivator, s rezervnim nozˇevima, 1.000 kn; 092/249-3572. 007-659930

JELKE, oko 700 kom., do 2 m, 5 EUR, od 2-5 m, 10 EUR, do rasadnika moguc´ pristup kamionom; 092/263-0570.

LINIJE, 1.2 m, sa oprugama, za Pasquali,Tomo Vinkovic´ i sl., 2.800 kn, zvati od petkanedjelje; 098/197-9627. 007-659776

007-660139

KAMELIJA, 6.5 m visine, s prijevozom; 098/190-9247. 007-660913

KONJSKI GNOJ, rasut ili u vrec´i, vrec´a/25 kn+prijevoz; 003-002025 091/910-5205. KOZJI GNOJ na vrec´e; 091/ 007-660491 380-9970. LOVOR VISˇNJA, u kontejnerima, visine 1.30 m, zdrave, razgranate; 051/275-878. 007-659606

SADNICE, lovor visˇnje, 10 kn/ 007-658756 kom.; 092/285-5279.

UDICE, 3.10 i 1.40 m, 100 kn; 007-659713 051/223-688.

ZEMLJA i gnoj; 095/582007-659318 2077.

TRAKTOR Englezer 25, 35 ks, 4 cilindra: glave motora; 099/868-1367. 007-658408

TRAKTOR Same Argon, kabina sa grijanjem, 70 ks, dupla vucˇa, 26.000 EUR; 091/766-2988. 007-658816

PARANGAL, za lov kvalitetne bijele ribe, 50 inox udica, 250 007-661627 kn; 099/214-3404.

RIBOLOVNI SˇTAP, 3.6 m. ili 4.5 m., 8 sekcija, akcija 120180, 160 kn i masˇinica 160 kn, komplet 260 kn; 092/297007-658484 7977. RONILACˇKO ODIJELO, novo, 175 cm, 1.500 kn; 007-661151 098/303-770. SˇTAPOVI za panulu, novi sa multiplikatorom Peen, 2 kom., svaki 700 kn; 098/ 007-661150 303-770.

ZEMLJA za travnjake i okuc´nice, s prijevozom; 091/533007-660181 6700.

TRAKTOR, IMP 533 Deluxe, prikolica IMT Kiper, original; 091/909-0139. 007-658755

ZEMLJA za vrtove, s prijevozom, moguc´nost utovara i istovara greiferom; 091/5690364. 007-659462

MAGNOLIJE i palme raznih velicˇina; 091/578-5117. 007-660000

007-660337

ZEMLJA za vrtove i okuc´nice, sa/bez prijevoza; 091/ 007-660426 555-6261.

kvacˇilo, sˇpera, ocˇuvan; 092/ 148-0593. 007-658580

PANCIRKA, kratka, 100 EUR; 007-659347 091/904-5595. PISˇTOLJ Bernardeli, malo kalibarski 6.35 mm, imaocu dozvole; 091/169-2884. 007-022206 PISˇTOLJ Cˇesˇka zbrojevka M-83, 7.65 mm, 15 metaka, nova, konzervirana, imaocu dozvole; 091/750-3299. 007-660972

OPTIKA Tasco, 3-9x56, sa pripadajuc´im nosacˇima, osvjetljena koncˇanica, nova, zapakirana, 500 kn; 095/807007-658535 5928.

PARANGALE i samolovke za zubace; 099/680-1175. 007-659049 PODVODNA PUSˇKA, na zrak, »Mares Cyrano«, jednom uporabljena; 098/368-623.

ZEMLJA, crnica, za okuc´nice i vrtove, s prijevozom; 098/ 180-7585. 007-660391

39

OLEANDERI, 3 kom., 3 m, pogodni za terase; 099/466007-659375 7177.

SADNICE banana, raznih velicˇina, cvatu i rode (Zagreb); 01/348-7241, 099/800007-658410 6098. SADNICE ruzˇmarina, iz vlastitog uzgoja, u kontejnerima, pogodni za sadnju u svako doba godine; 091/252-9216. 007-659841

SADNICE smokve, iz vlastitog uzgoja, kvalitetna sorta s podrucˇja Hrvatskog primorja; 007-659833 091/252-9216. SADNICE lavande, sorta pogodna za etericˇna ulja, iz vlastitog uzgoja, u kontejne007-659838 rima; 091/252-9216. SADNICE lovor visˇnje, oleandera, palme, lovor, jorogovan bijeli i tamno crveni, tekoma vitez orange i razno ukrasno 007-661569 bilje; 051/274-248. SADNICE malina i oleandra; 007-661570 051/274-248. STAJSKI GNOJ; 091/380007-660490 9970. STAJSKI GNOJ, u vrec´ama i na kubike; 091/976-6375. 007-660377

LINIJE, 1.6 m, 7 opruzˇnih radnih tijela, 3.800 kn, zvati od petka-nedjelje; 098/197007-659777 9627.

TRAKTOR Zetor 7245, 99. g., 2.500 radnih sati, 11.500 EUR; 091/766-2988. 007-658818 TRAKTOR Fiat 420 DT, 84. g., 7.600 EUR; 091/7662988. 007-658819 TRAKTOR, Lamborghini 654, 80. g., 4.000 radnih sati, 8.800 EUR; 091/766-2988. 007-658821

TRAKTOR Fiat store 504, 84. g., kabina, kompresor, 3.300 radnih sati, 6.600 EUR; 091/ 766-2988. 007-658822 TRAKTOR Lamborghini 5.470, 86. g., 4.500 radnih sati, 40 km/h, 9.500 EUR; 091/ 766-2988. 007-658823 TRAKTOR, Same Explorer, 70 dt, 1988. .g, 3.500 h, 11.300 EUR; 091/766-2988. 007-658824

TRAKTOR, Zetor, 52-45, 91. g., 2.100 radnih sati, 10.500 EUR; 091/766-2988. 007-658825 TRAKTOR Imt 542, 90. g., bez kabine, 3.950 EUR; 092/ 205-1831. 007-658856 TRAKTOR Tomo Vinkovic´, prikolica i grabilica; 051/819882, 098/953-0260. 007-658984 TRAKTOR, Tomo Vinkovic´, 18 ks, jednobrazni i dvobrazni plug; 091/152-8576. 007-659272

NAVODNJAVANJE, kap po kap, za plastenike i otvoreno, kompletirano; 095/8283436. 007-660437

TRAKTOR Massey Ferguson, 52 ks, dobro stanje, sa papirima za reg.; 091/432-1107.

PLASTENIK, pocincˇan, 6x20 m, bocˇne stranice, bocˇno provjetravanje, klizna vrata, uv folija, kompletan, 14.000 kn; 091/544-9828. 007-661235

TRAKTOR Zetor 49-11, 79. g., nadkabina, reg. 09/2012., generalka, 4.400 EUR; 097/ 771-7781. 007-661015

POLJOPRIVREDNE ALATE, zaprezˇna kola i kocˇiju, za ukrase okuc´nice; 095/911007-660753 0012. PRIKLJUCˇKE, sakupljacˇ sijena SIP, drljacˇu i plugove; 098/912-3262. 007-659182 PRIKOLICA za traktor do 14 ks (otok Krk-Kornic´); 095/ 007-660936 561-1704. PRIKOLICU za auto i traktor Tomo Vinkovic´; 098/912007-659181 3262. PUMPA za vodu, pogon trak007-660116 tor; 098/517-852. PVC STUPCI za vinograde, voc´njake i povrtnjake, razlicˇitih velicˇina, potpuno novi; 095/828-3436. 007-660435 RUCˇNA PRSKALICA za vinovu lozu i prskalica za povrc´e protiv sˇtetocˇina; 091/ 156-4358. 007-660797 SLAMA, u kockastim balama, 5 kn/bala, mozˇe i prijevoz, (okolica Pazina); 099/506007-660806 6157. STROJ za zgarijavanje zraka velikih hala, plastenika, Tai007-658622 fun; 099/790-2623.

007-659861

TRAKTOR Tuber 40, novi, sa obje vucˇe, 5 izlaza hidraulike, 82.000 kn (Buzet); 091/5103950. 007-661494 TRAKTOR MF 135: kuc´isˇte, diferencijal s poluosovinama, poklopac i pumpa hidraulike; 099/886-3910. 007-659121 TRAKTORSKI DIJELOVI Imt 542, 533: dijelovi motora, mjenjacˇa, diferencijala, limarije, prednje i zadnje felge; 092/205-1831. 007-658854 TRAKTORSKI DIJELOVI Ursus P 335, 76 g.: mijenjacˇ, volan, reduktori, kompresor, bocˇni reduktori; 092/2051831. 007-658857

potrazˇnja KOPACˇICA Miostandard/ IMT, s Tomos motorom te kosilicu do 8 ks, neispravnu; 098/420-843. 007-659279 TRAKTOR Imt 539; 098/707552. 007-660534

´E DOMAC ˇ IVOTINJE Z prodaja BALIRANO SIJENO, ocˇac); 091/897-1105.

(Ot-

TRAKTOR Aiher, dobro stanje, 80 ks, roto drljacˇa, 2.2 m, cisterna 3.000 l, plug, rezervne gume i sˇprica, 500 l; 099/790-2623. 007-658621

BALIRANO SIJENO, vec´e kolicˇine (Gorski kotra); 098/ 379-763. 007-658636

TRAKTOR IMT 533, 75. g., sa kosom, kompresor, duplo

BIJELI GOLUBOVI, sisacˇki prevrtacˇi, pismonosˇe; 091/

007-660818


40

UTORAK, 17. srpnja 2012.

432-1107, 091/926-6618. 007-659857

GOLUBOVE, letacˇe, Somborsko-apatinki, pet vrsta; 098/ 007-659263 963-5907. INKUBATOR, malo korisˇen, poluautomatski, 63, 70 i 100 007-661404 jaja; 091/918-0877. INKUBATOR, automatski, 210 jaja; 091/918-0877. 007-661405 JAJA, oplod¯ena, od 20 vrsta kokosˇi; 091/918-0877. 007-661402 JAJA za rasplod jarebic´arskih i talijanskih kokosˇi; 091/ 882-9750, 051/546-272. 007-659056

JAPANSKE KOKICE, borbene, patuljaste; 098/979007-660926 2303. JARICA, mlada; 051/251007-661393 955, 091/125-955. JARICE, dvije, za uzgoj; 091/ 007-659273 152-8576. JARIC´I, meso-65 kn/kg, zˇiva vaga-35 kn/kg; 051/544007-022895 003. KOKICE, domac´e, stare god. dana, 80 kn/kom.; 091/530007-661469 1057. KOKOSˇE Aurokane, nesu sivo-plava jaja bez masnoc´e, mlade i stare te Antwerpen patuljaste kokosˇe; 092/304007-659232 5499. KOKOSˇI, stare 1.5 g., i pije007-659327 tao; 091/260-1812. KOKOSˇI, domac´e i plic´e stare 10 dana; 091/918007-661406 0877. KONJ pastuh, 600 kg, star 3 007-661456 g.; 098/927-2866. KONJI i kobile, razlicˇitih pasmina i starosti; 098/446007-659064 486. KOZA i dva kozlic´a; 091/177007-658919 8966. KUNIC´E, zˇive ili obrad¯ene; 007-659054 091/882-9750. KUNIC´I, cˇistokrvni, njemacˇki sˇarci i patuljasti kunic´i; 091/ 882-9750, 051/546-272. 007-659055

MAGARCI; 051/795-460. 007-659684

MLADE KOZE i jaric´e; 051/ 004-001205 248-212. OPREMA za peradarstvo, inkubatori, valionici, kavezi za nesilice, sortirke za jaja, silosi, novo i rabljeno; 098/224007-661340 444. OVCE, 4 kom., 1 ovna, 2 g. stari, 3 janjca; 051/835-444. 007-661248

OVCE Solcˇavsko-jezerska pasmina, 18 grla+janjci; 091/ 007-022874 737-7963. PILIC´I, 10 kom., stari 3 mj., raznih boja, domac´i; 091/ 007-659326 260-1812. SIJENO, balirano, 8 kn/bala, 007-659250 Senj; 098/759-983. SIJENO, balirano, ovogodisˇ007-661478 nje; 051/732-404. STADO OVACA, malo, pasmina Solcˇavsko jezero; 007-659537 091/271-6689. SVILENE KOKICE, platinasti fazani, i prepelicˇja jaja; 091/ 007-661516 520-7977.

kupnja PIJETLOVE, 3 kom., 2 bijela Brama, i Australorp; 091/918007-661403 0877.

´ NI LJUBIMCI KUC ponuda AMERICˇKI BULDOG, musˇko sˇtene, staro 3 mjeseca, kvalitetno, cˇistokrvno, bijele boje s tamnim obiljezˇjem na glavi; 007-658986 098/542-742. BELGIJSKA OVCˇARKA Malinois, stara 6 g., dresirana, sa

rodovnicom, 100 EUR; 091/ 562-4927. 007-660947

mada, pogodno za poklon; 098/425-883. 007-660018

BERNSKI PLANINSKI PAS, sˇtenad, s/bez rodovnice, od 150 EUR, spremni za rasplod, moguc´nost zamjene za znacˇke, ordene; 091/5837599. 007-661602

PAPIGE, mlade, tigrice, kozice, aleksandre male zelene; 091/192-2987. 007-659458 PATULJASTI PINCˇEVI, srnati, muzˇjak 1.100 kn, zˇenke 1.500 kn; 01/348-7241, 099/ 800-6098. 007-658409 PATULJASTI SˇNAUCER, musˇko sˇtene, crno-srebrni, star 2 mj., rodovnica; 098/ 956-5315. 007-658957 PSEC´E KUC´ICE, drvena i umjetni materijal (obla tipoiglua); 098/948-4910, 051/ 737-503. 003-002003

BICHON HAVANESE, musˇko sˇtene, 7 tjedana staro, zˇutobijelo, mini; 092/147-4475. 007-659492

BOKSEVI za pse, montazˇni, novi, njemacˇki standardi, raznih velicˇina, sa dostavom; 092/266-6053. 007-661328 BULDOG, americˇki, vrhunsko musˇko sˇtene, staro 3 mjeseca, poznavatelju i ljubitelju pasmine, (Split); 091/5932082. 007-658988 BURMANSKI PITON, albino, dug 2.5 m, sa terarijem, 700 EUR; 098/979-2303. 007-660922 DOBERMAN, star 20 mj., s rodovnicom, dresiran, uz nadoknadu za kopiranje; 091/573-4239. 007-659795 DRESURA I SˇKOLOVANJE pasa, sa svjetskim rezultatima i jamstvom na rad; 098/ 680-395. 007-661111

PSI, obucˇeni i sˇkolovani za cˇuvanje objekata i p.p.-a; 091/782-4060. 007-661115 RIBE: koi, sˇarani, raznih velicˇina i boja, 65 riba/1.650 kn, karasi 18-23 cm, 1.500 kn, moguc´e slanje autobusom; 095/807-5928. 007-658538 ROTTWEILER, sˇtenci, cˇistokrvni; 091/513-8829. 007-659447

ured¯en, okuc´nica, garazˇa, blizu mora; 091/562-1018. 007-659433

OTOK KRK, Malinska, apartman; 051/843-142. 007-658317 OTOK KRK, Basˇka, apartmani i sobe; 098/923-2438. 007-658312

OTOK PAG, Vidalic´i, apartmani, za 2-5 osoba, klima, tv, parking, 150 m do plazˇe, 3 km do Zrc´a, 5 km do Novalje; 098/305-127, 053/664-248. 007-022830

OTOK PAG, Dudic´i, apartman, dvosobni i jednosobni, klima, parking, mirna lokacija, 300 m od mora; 091/5254701, 051/431-832. 007-659864 OTOK PAK, blizina, Rtina, apartman; 098/373-584. 007-659134

OTOK SˇOLTA, dvosoban apartman, 20 m od mora; 098/330-527. 007-658843 PAG, Metajna, apartmani, za 2-5 osoba, u blizini predivnih plazˇa, povoljno; 091/7629117. 007-022167

c´anski 7938.

pastor);

091/562007-659746

GLEDANJE sudbine kroz karte i grah, pomoc´ pri rjesˇavanju ljubavnih problema i skidanju uroka; 091/3487068. 007-660276

VIDOVITOST, parapsihologija, usmena astrologija, tumacˇenje, savjeti za ljubav, zdravlje, posao, tarot i sve vrste zasˇtita, zvati od 8-23 sata (BIH); 098/170-0175. 007-659026

KABALA, talismani, zapisi za zasˇtitu od uroka, crne magije, za zdravlje, napredak i uspjeh; 091/205-5825, 044/ 548-521. 007-660143

VIDOVITOST, pomoc´ u braku i vezama, skidanje uroka, proricanje te izracˇun loto brojeva; 099/835-0332.

KABALA, rjesˇavanje zˇivotnih problema i ovisnosti, karma i karmicˇka zadac´a; 01/3323651, 099/236-6006. 007-661371

VIDOVNJAK-iscjelitelj, pomazˇe pouzdano i sigurno, financijski neopteretivo; 091/ 183-6772, 091/183-6772.

LIFE COACH zˇivot u vasˇim rukama, razgovor sa strucˇnjakom, promjena zˇivota na bolje u svakom pogledu; 091/ 769-1530. 007-658659 POMOC´ kod svih zˇivotnih problema, ljubavi, zdravlja, ovisnosti, nekretnina te otklanjanje negativne energije (duhovni terapeut); 091/5351450, 098/987-1310. 007-658276 POMOC´ u ljubavi, karijeri, zdravlju te pomoc´ pri odvikavanju od raznih ovisnosti; 091/452-0978, 095/5499532. 007-660858

007-659868

007-661372

VIDOVNJAK, s rod¯enjem, bozˇanstvenom snagom, vrac´a voljenu osobu, mir u obitelji, otklanjenje crne magije i uroka; 091/303-1996. 007-661208

VIDOVNJAK s rod¯enjem, priznat u svijetu i RH, s polozˇenom licencom, rjesˇava sve vasˇe probleme u zdravlju i ljubavi (jamstvo); 091/160007-661209 4175. VRAC´ANJE voljene osobe, skidanje crne magije i izrada zasˇtita, primanje osobno i rad na daljinu (vidovnjakinja); 007-658520 091/533-8288.

007-661330

ROTVAJLER, zˇenka, stara 2.5 g., cjepljena, cˇipirana, sa rodovnicom, dobar cˇuvar; 091/195-2934. 007-659781 SIJAMSKI MACˇIC´I, cˇistokrvni; 099/319-0673. 007-659798 SˇARPLANINAC, zˇenka, stara 15 mj., cˇipirana, cijepljena, s pedigreom, dubroc´udna, te 2 odrasle zˇenke, jedna za cˇuvanje; 091/574-3815, 051/ 296-766. 007-660513 SˇARPLANINAC, sˇtenci, stari 2 mj., cˇipirani, cijepljeni, s pedigreom i izvorni sˇtenci, sa Sˇar planine za cˇuvanje ovaca; 091/574-3815, 051/ 296-766. 007-660514 SˇTENAD s pedigreom, maltezeri, mops, francuski buldog i svih ostalih pasmina po narudzˇbi, moguc´a dostava; 098/751-646. 007-661113

KAKADU KORELA, pitom, rucˇno hranjen, 700 EUR; 098/979-2303. 007-660924

ZLATNI RETRIVER, sˇtenci, cˇistokrvni, stari 3.5 mj.; 051/ 624-375. 007-658793

KAKADU PAPIGE, par; 098/ 979-2303. 007-660923

potrazˇnja

KAVEZ za uzgoj kunic´a i zecˇeva, 120x60x37 cm, s pojilicom, hranilicom i limenom podlosˇkom, 350 kn; 091/250-9701. 007-659632

LAGOTTO ROMAGNOLO, musˇka pasmina trazˇi parenje, 200 kn; 091/169-4107. 007-659758

KONTAKTI I SAVJETI

ODMORI

ponuda

MALE PASMINE, chiuahua, yorkshire, maltezer, bichon, shit-tzu, westy terrier, jackrussel, cavaliere, fox, bulldog, dostava; 092/266-6053. 007-661327

ponuda

AG-postavite direktna pitanja i dobit c´ete konkretne odgovore! Tarot savjeti (ljubav, posao, zdravlje, novac); 064/ 522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/6187622. 007-022441

SAVJETOVANJE, sa osobnim mentorom, strucˇnjakom, dnevno, tjedno, mjesecˇno, po potrebi, s ciljem poboljsˇanja zˇivota; 091/769-1530. 007-658658

AMALIJA-kao dijete dobila Bozˇanske moc´i i zadatak da pomazˇe ljudima. Ako zˇelisˇ njezinu pomoc´ posˇalji SMS na 66531 TAROT AMALIJA (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP; Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020878 BESPLATNO LIJECˇENJE tjelesnih i psihicˇkih bolesnika, te oslobad¯anje ovisnika i opsjednutih, Bozˇjom silom (krsˇ-

SKIDANJE, crne magije, uroke, starim zapisima, pomaganje u ljubavi, zdravlju, dugogodisˇnje iskustvo; 091/ 348-7068. 007-660281

53 G., raskosˇna bakica, drzˇi do svog izgleda, trazˇi gospodina za izdrzˇljive igre kod nje; Sˇifra: OTKACˇENA NONA, 064/521-523 (tel. 3.49 kn/ min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/618007-022102 7622.

SOULWORK, cjelovito rjesˇavanje svih vasˇih problema/ strahova u obitelji, poslu, partnerstvu, psihosomatske bolesti, pomoc´ sportasˇima i managerima, zvati popodne; 092/266-8686. 007-660561 STRUCˇNO SAVJETOVANJE, mog. tel. konzultacije; 091/769-1530. 007-661379

59 G., hot maca, obazˇava uzajamni oralni i analni seks, hitno trazˇi drusˇtvo; Sˇifra: VRAGOLASTA KUC´ANICA, 064/521-523 (tel. 3.49 kn/ min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/618007-022097 7622.

TAROT MAJSTORI savjetuju i rjesˇavaju ljubavne, bracˇne, financijske, zdravstvene i ostale zˇivotne probleme na 060/ 504-043 (tel./mob.: 3.43/4.70 kn/min.); IT Jedan d.o.o., Gmajna 14, 10437 Rakitje, OIB:75235737688; 062/700700, 18+. 007-020844

61 G., bogata teta, zˇeljna zˇestokog seksa trazˇi drusˇtvo.

ENGLESKI BULDOG, sˇtenad, zˇuto-bijela, s/bez pedigrea; 095/829-4028. 007-661329 EPAGNEUL BRETON, sˇtenci i muzˇjak, trobojni, star 14 mj.; 091/539-0359. 007-659261 HRVATSKI OVCˇARI, sˇtenad odlicˇnih roditelja, moguc´a dostava, (Vinkovci); 098/1905275. 007-659920 JAZAVCˇAR OSˇTRODLAKI, sˇtenci, sa rodovnicom, od roditelja Ch-Hr; 091/5390359. 007-659260 JORKSˇIRSKI TERIJER, sˇtenad, s/bez pedigrea, roditelji sˇampioni; 095/829-4028.

MALTEZERI, sˇtenci, 800 kn; 091/780-6295. 007-661211 MALTEZERI, za uzgoj; 091/ 110-1419. 007-661212 MALTEZERI, stari 2.5 mj., 2 musˇka, 1 zˇenka, ocˇisˇc´eni, cijepljeni, knjizˇica, putovnica, uputstva, 1.500 kn; 092/21553256. 007-660060 MALTEZERI, sˇtenci, mali; 098/187-5128.

bijeli, 007-658947

MINI PUDLICE, crne, odlicˇnog uzgoja, s rodovnicom, cijepljeni i tetovirani; 091/ 622-0555. 007-659775 MOPS, musˇko sˇtene, 16 mj., crne boje, s HR rodovnicom, 2.500 kn; 091/583-7599. 007-661603

NJEMACˇKE DOGE, sˇtenci, originalnih njemacˇkih linija, moguc´e rate i dostava; 098/ 446-486. 007-659062 NJEMACˇKI OVCˇARI, sˇtenad, potomci 5 svjetskih sˇampiona i nagrad¯ivanih roditelja; 098/ 136-2603. 007-661114 NJEMACˇKI OVCˇARI, sa rodovnicom, cijepljeni, tetovirani, stari 3 i 4 mj.; 098/327843. 007-661079 PAPIGE, venezuelske Amazone, par 500 EUR; 098/ 979-2303. 007-660927 PAPIGE, tigrice,

visˇe ko-

007-659817

PORECˇ, okolica, apartmani, mirno, 10 min. od mora, ili kuc´a na prodaju; 091/8876185. 007-659170 PULA, Nova Veruda, apartmani za 2 i 4 osobe, parking, klima, satelit, blizina mora; 052/506-946, 098/9747001. 007-661586 RIJEKA, zapad, dvosoban stan, uredan, namjesˇten, perilica, balkon, centralno, gradska linija; 091/937-2952. 007-659814

STARIGRAD, Paklenica, 2 apartmana i dvije sobe, 50 m od mora, kompletno ili posebno; 091/582-6804. 007-659885

VODICE, iznad hotela, sobe i apartmani, klimatizirani, s parkingom; 098/926-9677. 007-661394

CRIKVENICA, apartman, dvosoban s db, parking, klima, blizina mora; 051/781193, 098/941-5790. 007-659579 CRIKVENICA, apartmani; 098/373-584, 051/781-261. 007-659133

CRIKVENICA, apartmani i sobe, blizina mora i centra, vrt, parking; 091/584-6106. 007-658315

GORSKI KOTAR, Brestova Draga, kuc´a, tijekom cijele godine; 098/918-0088. 007-658571 GORSKI KOTAR, kuc´a; 098/ 185-9465. 007-661292 HVAR, Starigrad, apartmani, sobe, sa kupanicom, uporaba kuhinje, parking; 021/765707. 007-659448 JADRANOVO, 091/594-9693, 1525.

PAG, apartman, klima; 023/ 612-508, 091/591-6627.

apartman; 091/783007-660055

KARIN GORNJI, studio apartman, 60 m2, terase, klima, parking, grill, 1. red od mora, od 30 EUR; 023/ 789-0918, 098/166-0441. 007-661080

LIKA, kuc´a za odmor, pokraj rijeke Gacke, kamin, konji na imanju; 098/446-486. 007-659063 MASLINICA, kod Zadra, 2 dvosobna apartmana, 100 m od mora, klima, grill, parking; 098/330-527. 007-658846 OTOK KRK, Pinezic´i, apartman, 60 m2, novi, rustikalno

PRAVNI SAVJETI, za ovrhe, radni odnos, obiteljsko pravo, vlasnisˇtvo, zemljisˇne knjige, sve ostale savjete; 099/8556516. 007-659015 PRORICANJE buduc´nosti po ucˇenju vatre, vidovitost i pomoc´, otklanjanje psihicˇkih problema i svih bolesti, besplatno, zvati od 10-22 sata; 091/533-1212, 099/4147428. 007-659578 RAZLIJEVANJE olova te oslobad¯anje svih strahova; 091/348-7068. 007-660285 RJESˇAVANJE ljubavnih, poslovnih i zdravstvenih problema (majstor tarota) te lijecˇenje biljnim cˇajevima; 091/ 933-6734. 007-660861 RJESˇAVANJE zˇivotnih, bracˇnih i ljubavnih problema, skidanje uroka svih vrsta, besplatni savjeti, pomoc´ kod stresova, napetosti i depresije (vidovnjak); 099/821-8854. 007-661210

RJESˇAVANJE obiteljskih problema, u braku, izvanbracˇnim zajednicama, te vezama, rad na daljinu; 01/3077233, 098/614-320. 007-659564

VIDJELICA MARA u ovom tjednu pomazˇe sa blagoslovom Majke Bozˇje za financijske, ljubavne i obiteljske probleme; Posˇaljite sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP; Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020879

POZNANSTVA 34 G., crnka, obozˇava najlonke i erotsko rublje, upoznala bi ljubavnika za seksi avanturu; Sˇifra: CRNI AND ¯ EO, 064/521-523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/ 007-022098 618-7622.

37 G., bajkerica, plavusˇa koja voli erotske filmove, trazˇi musˇkarca do 60 g.; Sˇifra: HOT GUZA, 064/521-523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/ 007-022095 618-7622.


UTORAK, 17. srpnja 2012. Sˇifra: ZLOCˇESTA MAMICA, 064/521-523 (tel. 3.49 kn/ min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/6187622. 007-022092

trazˇe nesˇto vruc´e; Sˇifra: BOGATE BAKE, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022449

65 G., zavodnica, dlakave mace, trazˇi musˇkarca za zadovoljstvo uzˇivo, sˇaljem sliku. Sˇifra: HITNO ZADOVLJSTVO, 064/521-523 (tel. 3.49 kn/ min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/6187622. 007-022093

AG -pozˇeljna, slobodna dama u godinama trazˇi stabilnog musˇkarca za ozbiljnu vezu; Sˇifra: BOZˇICA SREC´E, 064/ 522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/6187622. 007-022450

67 G., debela koka vrelih sedmica, zˇeljna musˇkih dodira, voli do kraja, trazˇi promjenu; Sˇifra: DO JAJA, 064/ 521-523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/6187622. 007-022101

AG-dlakava, perverzna gospod¯a (55), vrelih sˇestica, trazˇi zˇestoki seks; Sˇifra: ZACˇINJENA POZA, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022451

71 G., razuzdana bakica, grudi 6, trazˇi musˇkarca koji ju zˇeli zadovoljiti. Sˇifra: OBLIZˇI ME, 064/521-523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/ min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/6187622. 007-022094 AG-povratnica (63), grudi 7, trazˇi malo adrenalina, spremna na dobru oralku; Sˇifra: ZAMAMNA UDOVICA, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/ min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022442

AG-deblja dama (49), voli oralno i analno, poziva spremne na zˇestoke vrhunce; Sˇifra: ZAIGRANA MAZA, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/ min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022443

AG-situirana ucˇiteljica seksa (58), trazˇi mlad¯eg musˇkarca sa manjom palicom; Sˇifra: BAKA BEZ KRPICA, 064/ 522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/6187622. 007-022444 AG-seksi ucˇenica zamamne guze (20), trazˇi iskusnog musˇkarca za temeljitu poduku; Sˇifra: VRUC´A LUTKICA, 064/ 522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/6187622. 007-022445 AG-stara ljubavnica (66), voli dobru oralnu obradu, trazˇi cˇvrstu lizalicu; Sˇifra: BESTIDNA BAKA, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022446 AG-prsata kuc´anica (47), trazˇi strastvenog ozˇenjenog musˇkarca za dobar seks; Sˇifra: VRELI KORZET, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022447 AG-perverzne prijateljice (20tih godina), trazˇe musˇku igracˇku za ostvarivanje masˇtarija; Sˇifra: BLUDNE IGRE, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/ min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022448

AG-zˇestoke nimfomanke, napetih sedmica i bludnih ideja

AG-Novo! Nazovite i dobit c´ete broj od osoba zainteresiranih za druzˇenje, seks, prijateljstvo! 064/522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022452 AG-situirana koka (61), trazˇi musˇkarca koji voli odostraga, dajem broj; Sˇifra: PODIVLJALA U GODINAMA, 064/ 522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/6187622. 007-022453 AG-gospod¯a zanosnih sisa (45), trazˇi nezaboravni uzˇitak uz diskreciju; Sˇifra: UZˇARENE KUGLE, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/ min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022454 AG-vatreni par, 40-tih godina, vole pomagala, pornjavu, trazˇe par ili musˇkarca; Sˇifra: DUPLA IGRA, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022455 AG-usamljena dama (63), trazˇi musˇkarca za suzˇivot u njezinoj raskosˇnoj vili; Sˇifra: VALOVI SUDBINE, 064/522525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/6187622. 007-022456 AG-dama (52), sa sela, trazˇi avanturu sa gradskim zavodnikom, uz diskreciju; Sˇifra: POKAZˇI SˇTO ZNASˇ, 064/ 522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/6187622. 007-022457 AG-cˇvrstog, njegovanog tijela, (39), grudi 7, zˇeli samo dobar seks, dajem broj; Sˇifra: VRAGOLASTA MACˇKICA, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/ min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022458

AG-poduzetnica (35), perverzna plavusˇa, prava drolja u krevetu, trazˇi izdrzˇljivog macana; Sˇifra: VLAZˇNA ZˇELJA, 064/522-525 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/ 618-7622. 007-022459 AG-socˇna, iskusna domina u korzetu, trazˇi roba spremnog za domino igrice; Sˇifra: CRNA PANTERA, 064/522-525 (tel.

3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/ min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022460 AGENCIJA za bracˇno posredovanje besplatno posreduje za parove, gay, brak, druzˇenje, domine-sluge; +18, 064/ 500-400 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022840 AGENCIJA SO SWEET POSREDUJE U UPOZNAVANJU OSOBA SVIH DOBI RADI OZBILJNE VEZE, SUZˇIVOTA ILI BRAKA; 051/ 545-773, 091/516-8692. 007-022629

ANA (32) trazˇi ozbiljnu vezu sa slobodnim musˇkarcem, izravno javljanje na telefon bez spajanja, cˇekanja i bez agencije; +18, 064/500-400 (tel./ mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370-1194. 007-022838 ANA (45), Mila (50), Martina (35), Nada (28), Mande (62), Marija (56), Veronika (48), ocˇekuju vas izravni poziv bez spajanja; +18, 064/500400 (tel./mob 3.49/4.78 kn/ min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022841 AUSTARLSKA POVRATNICA (51), grudi 6, trazˇi musˇkarca za vezu, druzˇenje, sex; Sˇifra: STARA POHOTNICA, 064/669-939 (tel./mob. 6.88/ 8.28 kn/min) ili sms na: 67022 (6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb, OIB:962770499116, 098/354708. 007-021726 BAKICA, dobrog izgleda, zˇeljna strastvenog mlad¯ahnog obdarenog macana; Sˇifra: VELIKI APETIT, 064/669939 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/ min) ili sms na: 67022 (6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb, OIB:962770499116, 098/ 354-708. 007-021720 BOGATA POVRATNICA (66), vec´e guze i grudi, trazˇi ljubavnika na duzˇe. Sˇifra: MIRIS TANGICA, 064/669-939 (tel./ mob. 6.88/8.28kn/min) ili sms na: 67022 (6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb, OIB:962770499116, 098/ 354-708. 007-021725 BRACˇNI PAR, situirani, 50-ih

godina, trazˇe vatrena pojednica za diskretna vid¯anja; Sˇifra: SENDVICˇ, 064/669939 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/ min) ili sms na: 67022 (6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb, OIB:962770499116, 098/ 354-708. 007-021727 BRAK, druzˇenje, avanture i sex, parovi, gay, izravno i uzˇivo za par minuta, sa Istre i Kvarnera; 064/300-500 (tel./ mob 1.74/2.96 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 007-022857 01/370-1194. BUCKA, srednjih godina, rado bi jacˇeg musˇkarca za moguc´u vezu; Sˇifra: NEMIRNA POHOTA, 064/669939 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/ min) ili sms na 67022 (6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb, OIB:962770499116, 098/ 007-021724 354-708. CRNKA, duge kose, bujnih grudi, cˇvrste guze, otvorena za sve opcije; 064/611-000 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili posˇalji sms na: 66067 i trazˇi TINU (3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja 14, MB:1718231, 01/363-9561. 007-018960

DAMA (49), velike pozadine, trazˇi zaigranog musˇkarca za masˇtovite igrice; Sˇifra: MAGICˇNA ZONA, 064/331-332 (tel. 1.74 kn/min, mob. 2.96 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 007-022462 01/618-7622. DEBELA GOSPOD ¯ A (67), bozˇanstvenih osmica, trazˇi musˇkarca koji bi se igrao; Sˇifra: VRELE LOPTE, 064/331-332 (tel. 1.74 kn/min, mob. 2.96 kn/min), +18, Infoval d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 007-022463 01/618-7622. DEBELI MUSˇKARAC (49), uvijek mozˇe josˇ, trazˇi damu za maratonski seks; Sˇifra: DUGE STAZE, 064/521-523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 007-022105 01/618-7622. DECˇKO (42), trazˇi zˇenu hemofrodita za vezu, brak, ima stan i stalna primanja, ne pije; 007-022029 Sˇifra: DJEVICA. DECˇKO (42), 172/65, sa stanom i mirovinom, ne pije, trazˇi zˇenu hemofroditu, za vezu,

41

suzˇivot ili brak; Sˇifra: DJEVICA. 007-022029

56193705901, 1194.

DIPLOMIRALA na oralnom sexu, profesionalka u analu; Sˇifra: ISPECˇEN ZANAT, 064/ 669-939 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili sms na: 67022 (6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb, OIB:962770499116, 007-021721 098/354-708.

DUGONOGA CRNKA (29), obrijane mace, trazˇi perverzne seksi igrice; Sˇifra: OBRIJANA KRALJICA, 064/331332 (tel. 1.74 kn/min, mob. 2.96 kn/min), +18, Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/6187622. 007-022464

DISKRETNI, stariji bracˇni par, zˇele zabavu, trazˇe potentnog musˇkarca; Sˇifra: STRASNA IZMJENA, 064/ 521-523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/618007-022106 7622. DISKRETNO-simpaticˇna umirovljenica (63), dlakave mace, trazˇi musˇkarca za seksi avanturu. Sˇifra: RUTAVA BAKA, 064/321-322 (tel. 1.74 kn/min, mob. 2.96 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 007-022088 01/618-7622. DISKRETNO-guzata dama (55), trazˇi musˇkarca za povremeni vatreni provod kod nje. Sˇifra: VRUC´A GUZA, 064/321-322 (tel. 1.74 kn/ min, mob. 2.96 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/618007-022089 7622. DISKRETNO-privlacˇna dama (39), grudi 7, trazˇi osobu za oralna zadovoljstva. Sˇifra: ZALOGAJ POHOTE, 064/ 321-322 (tel. 1.74 kn/min, mob. 2.96 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/618007-022090 7622. DISKRETNO-drusˇtven, ozˇenjen (58), trazˇi promjenu sa damom bez tabua. Sˇifra: DIVLJI MACAN, 064/321-322 (tel. 1.74 kn/min, mob. 2.96 kn/min) +18, Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb OIB:79075967695, 007-022086 01/618-7622. DISKRETNO-djevojcˇica (23) hitno trazˇi musˇkarca, posebno koji voli anal. Sˇifra: SLATKA GUZA, 064/321-322 (tel. 1.74 kn/min, mob. 2.96 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 007-022087 01/618-7622. DJEVOJKA josˇ uvijek cˇeka pravog musˇkarca, samo ozbiljne ponude osoba koje zˇele brak; Sˇifra: KLJUCˇ SREC´E, 064/521-523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/ min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/618007-022096 7622. DORA (45), Zˇana (50), Maja (35), Irena (28), Tijana (62), Petra (51), Monika (41), ocˇekuju vas izravan poziv bez spajanja; +18, 064/500-600 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB:

01/370007-022851

FLERT-vatrena dama rado bi prakticirala analni seks sa jacˇe obdarenim! Sˇifra: UZAVRELI VULKAN.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min), Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 007-022710 091/200-4679. FLERT-atraktivna crnka, dugih nogu, dobrih duda trazˇi izdrzˇljivog musˇkarca za redoviti seks; Sˇifra: CRNA ZˇDREBICA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022711 FLERT-zanosna plavusˇa, sportski tip, trazˇi musˇkarca za analni seks, dob nebitna; Sˇifra: GURNI GA NJEZˇNO.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022712 FLERT-Bucka, lijepih cika, velike guze, daje svoje slobodno vrijeme ljubitelju jacˇih zˇena. Sˇifra: KRUPNA RIBA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022713 FLERT-dama (35), situirana, lijepih atributa, zamamna petica, zˇeli intiman odnos bez vec´ih obaveza; Sˇifra: PETARDE.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022714 FLERT-miris soli, topli dani sve nas to mami, a ja se nadam da c´u namamiti tebe jer strasˇno mi se...; Sˇifra: OKUS SOLI.+18 www.zgod-


42

UTORAK, 17. srpnja 2012. LOLITA (22), Pia (24), Tena (31), Ornela (29), Frida (27), Angelina (31), ocˇekuju izravni poziv bez spajanja; +18, 064/ 500-600 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370007-022852 1194.

nezene.com; 064/540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022715 FLERT-pozˇeljna baka rado bi upoznala musˇkarca iz Istre za lijepo druzˇenje i prijateljstvo! Sˇifra: ISKUSNO I SLATKO.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022716 FLERT-otkacˇena, voli kozˇu, motore, zabave, upoznala bi musˇkarca, uz dobar oral! Sˇifra: DRAJVERICA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022791 FLERT-djevojka, sitna, slatke pice, upoznala bi gospodina koji voli sitno, dinamitno! Sˇifra: MALA BI DALA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679. 007-022792 FLERT-sˇarmantna, drusˇtvena, (44), obozˇava ples, druzˇenje upoznala bi vatrenog plesacˇa! Sˇifra: PLES POD PLAHTAMA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679. 007-022793 FLERT-ljubiteljica depilacije, upoznala bi gospodina koji voli dame koje drzˇe do sebe! Sˇifra: PICA ZA BOGOVE.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/ mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679. 007-022794 FLERT-gospod¯a, zˇeljela bi provesti aktivno ljeto svom prostoru sa diskretnim drusˇtvom! Sˇifra: U TAJNOSTI.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022795 FLERT-stroga domina hitno trazˇi pokornog roba koji bi udovoljavao njenim zˇeljama! Sˇifra: DOMINO ZVJERKA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/540-000 (tel/ mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679. 007-022717 FLERT-jebezˇljiva mlad¯a zˇena rado bi se pozabavila oralnim seksom sa kulturnim, urednim gospodinom! Sˇifra: PAPRENA MALA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679. 007-022718

FLERT-ljubiteljica haltera, cˇipke, svile i svega lijepoga trazˇi musˇkarca za njezˇne i strasne dodire; Sˇifra: SISATA GROFICA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022719 FLERT-anal, piss, shitt, javi se ako volisˇ sve nabrojano, diskrecija zajamcˇena! Sˇifra: CRNI DILDO.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/540-000 (tel/mob. 3.49/ 4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022760 FLERT-simpaticˇna, umiljata, rado bi se mazuckala u svom prostoru sa njezˇnim musˇkarcem! Sˇifra: CRVENA PODVEZICA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022761 FLERT-nedepilirana dama, trazˇi musˇkarca koji voli jacˇe atribute, posve prirodne zˇene! Sˇifra: ZARASLA SˇUMICA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/540-000 (tel/ mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679. 007-022762 FLERT-razvedena dama, povratnica u dobroj mirovini, trazˇi gospodina za prijateljstvo, mozˇda nesˇto visˇe! Sˇifra: JUBILEJ.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022763 FLERT-slatka dama, fetisˇ stopala, sˇtikle, ukoliko volisˇ isto javi se! Sˇifra: VRCKASTI PRSTIC´I.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022764 FLERT-novopecˇena Istrijanka, provela bi uzavrelo ljeto, oral, anal, napeti seks! Sˇifra: SEKSI MASˇTA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679. 007-022765 FLERT-zanimljiva, otvorenog duha, seksi, voli uzˇivati u cˇarima seksa, bez tabua! Sˇifra: LICE KURVICE.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679. 007-022766 FLERT-jahacˇica na duge staze, voli jako, napeto, zˇestoko! Sˇifra: BRZI TEMPO.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Sko-

rusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022767 FLERT-slatka mala, zˇeli musˇkarca koji bi joj posvetio svoje vrijeme! Sˇifra: RUMENI OBRAZI.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022768 FLERT-poduzetnica, sa puno obaveza, na ovaj nacˇin zˇeli povratiti snagu, poletnost! Sˇifra: IZGUZˇVANA POSTELJA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 540-000 (tel/mob. 3.49/4.78 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022769 FLERT-otkacˇena, perverzna, svingersko iskustvo, trazˇi drusˇtvo za otkacˇene provode! Sˇifra: ZANOSNA ISTRIJANKA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022773 FLERT-vatrena, analna ljubav, iskusna, trazˇi musˇkarca ljubitelja zˇenske pozadine! Sˇifra: ANALNA TOCˇKA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/ mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022774 FLERT-simpaticˇna dama, cˇvrste pozadine, trazˇi drusˇtvo zˇestokog musˇkarca! Sˇifra: BOLJA OD VECˇINE.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022775 FLERT-dama u godinama, bivsˇa sportasˇica, zˇeli musˇko drusˇtvo, bez vec´ih obaveza!! Sˇifra: SEKSI BAKA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022776 FLERT-atraktivna, (46), razvedena, situirana, upoznala bi gospodina do 65 g. sa podrucˇja Istre! Sˇifra: NJEZˇNA KAO PJESMA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.-

com; 064/303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022777 FLERT-zanimljiva zˇena, prekrasnih ocˇiju, upoznala bi simpaticˇnog cˇovjeka za suzˇivot, prijateljstvo! Sˇifra: CˇAROBAN POGLED.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022778 FLERT-dama, sa skrovitim mislima, otkrila bi se onome i realizirala ih! Sˇifra: SKRIVENE MISLI.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/mob. 1.74/ 2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022779 FLERT-vesela dama, zˇeljela bi upoznati veseljaka, uz zabavu bez granica! Sˇifra: CˇAROBAN NEKTAR.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022780 FLERT-izvana santa leda, zˇeljna vrelih dodira, u njoj prava tigrica zˇeljna strasti! Sˇifra: JEBEZˇLJIVA SUSJEDA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200007-022781 4679. FLERT-bucke su puno bolje ljubavnice, ukoliko ne vjerujesˇ slobodno me provjeri! Sˇifra: BUCKICA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022782 FLERT-simpaticˇna baka, u mirovini, udovica, upoznala bi simpaticˇnog cˇovjeka za druzˇenje! Sˇifra: PENZIONERKA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022786 FLERT-dama, (39), nitko joj nije ravan u krevetu, trazˇii mladic´a koji je mozˇe nadma-

sˇiti! Sˇifra: SUPERSEKS.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/ mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679. 007-022787 FLERT-vrela baka, upustila bi se u ljubavnu igru sa mlad¯im musˇkarcem! Sˇifra: BAKINO KOLO.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022788 FLERT-njegovana, (56), gipka, trazˇi gospodina za lijepe trenutke u masˇtovitom seksu! Sˇifra: PAUNICA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/303-300 (tel/ mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/200-4679 . 007-022789 FLERT-djevojka sa sela, (25), trazˇi musˇkarca za miran obiteljski zˇivot! Sˇifra: VRIJEDNA CURA.+18 Visˇe profila na www.zgodnezene.com; 064/ 303-300 (tel/mob. 1.74/2.96 kn/min); Divesdar d.o.o., Skorusˇicˇka 39, Zagreb, OIB: 33050337116, 091/2004679. 007-022790 FLERT MANIJA, druzˇenje i zabava bez ogranicˇenja na 064/503-033 (tel./mob.: 3.43/ 4.70 kn/min.); IT Jedan d.o.o., Gmajna 14, 10437 Rakitje, OIB:75235737688; 062/700700, 18+. 007-020843 GRETA (61), povratnica iz Sˇvicarske, trazˇi mlad¯eg musˇkarca za ljetovanje i druzˇenje, bez spajanja, posrednika i cˇekanja; +18, 064/500-600 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022849 IMA NOVAC i prostor, ali je sama. Nazovi je; 064/666555 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/ min) ili posˇalji sms na: 66023 i trazˇi KORNELIJU (3.66 kn/ sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja 14, MB:1718231, 01/3639561. 007-018956 IVAN (45), Luka (36), Mauricio (55), Petar (52), Matej (25), ocˇekuju poziv gay populacije; +18, 064/500-600 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/ 370-1194. 007-022853 KATA (58), Verica (52) i AnaMarija (61) trazˇe druzˇenje te se izravno javljaju na telefon, bez spajanja, posrednika i cˇekanja; +18, 064/500-600 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022847 KLAUDIO (45), Nino (37), Mauricio (50), Ivan (60), Vlado (57), ocˇekuju poziv gay populacije; +18, 064/500-400 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022843

LORENA (28), Antonela (24), Karolina (30), Ornela (25), Klaudija (36), nove u gradu, ocˇekuje vas izravni poziv bez spajanja; +18, 064/500-400 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370007-022842 1194. LUCE (58), Vera (62) i Ana (66) trazˇe druzˇenje, izravno javljanje na telefon, bez spajanja, posrednika i cˇekanja; +18, 064/500-400 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/ 007-022837 370-1194. MARGARETA (36) trazˇi druzˇenje i izravno se javlja na telefon, bez cˇekanja posrednika i spajanja; +18, 064/500400 (tel./mob 3.49/4.78 kn/ min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370007-022836 1194. MARIA (68), povratnica iz Australije trazˇi mlad¯eg musˇkarca za ljetovanje i druzˇenje, bez spajanja, posrednika i cˇekanja; +18, 064/500-400 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370007-022839 1194. MIRNA, tiha, dobra domac´ica, ali takve nemaju srec´e; 064/676-767 (tel./mob. 6.88/ 8.28 kn/min) ili posˇalji sms na: 66067 i trazˇi DAVORKU (3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja 14, MB:1718231, 01/ 007-018958 363-9561. MUSˇKARAC (40), trazˇi situiranu zˇensku osobu, bez djece, katolkinju, iz Gorskog kotara, za zajednicˇki zˇivot; 007-022015 Sˇifra: RAK40. MUSˇKARAC (60), rastavljen, nudi sˇarmantnoj inteligentnoj osobi do 50 g. besplatno ljetovanje u Gorskom kotaru; Sˇifra: LIJEPO LJETOVANJE. 007-022875

MUSˇKARAC (40), rastavljen, zˇivi sam, trazˇi curu ili zˇenu, za vezu; Sˇifra: DJEVICA01. 007-022907 MUSˇKARAC (39), trazˇi biseksualnu zˇenu za druzˇenje, moguc´a veza; Sˇifra: MORE10. 007-022908

MUSˇKARAC nezadovoljan seksom u braku trazˇi damu koja voli dobar liz; Sˇifra: DIVLJE 30-TE, 064/331-332 (tel. 1.74 kn/min, mob. 2.96 kn/min), +18, Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618007-022461 7622. MUSˇKARAC, kulturan, sˇarmantan, iskren, situiran, zˇeli upoznati zˇensku osobu 50-ih godina, radi druzˇenja, suzˇivota, moguc´eg braka; Sˇifra: 007-022294 SVE ZA SREC´U. MUSˇKARAC (48), usamljen, situiran, antialkoholicˇar, 180/ 80, trazˇi zˇenu koja radi, ili je u mirovini, od 40 do 50 g., nepusˇacˇicu, za ozbiljnu vezu; 007-658937 Sˇifra: USAMLJENIK. MUSˇKARAC, trazˇi dobrog i iskrenog prijatelja za druzˇe007-659689 nje; Sˇifra: GENKI. NAPISˇITE PORUKU sadrzˇaja: KONTAKT DRUZˇENJE, posˇaljite na broj 66354 (3.66 kn/sms) i zapocˇnite ljubavno flertovanje u svom gradu. Stop za odjavu; +18; Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Za-


UTORAK, 17. srpnja 2012. greb, OIB: 56193705901, 01/ 370-1194. 007-022855 NAZOVITE! Izaberite osobu po vlastitom ukusu i osoba c´e uzvratiti poziv! 064/521-523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/618-7622. 007-022103 NEZABORAVNA AVANTURA, zabava i druzˇenje sa curama i decˇkima iz cijele Hrvatske od 0-24 na broju 064/503-033 (tel./mob.: 3.43/ 4.70 kn/min.); IT Jedan d.o.o., Gmajna 14, 10437 Rakitje, OIB:75235737688; 062/700700, 18+. 007-020842 ORNELA (30) trazˇi ozbiljnu vezu sa slobodnim musˇkarcem, izravno javljanje na telefon bez spajanja, cˇekanja i bez agencije; +18, 064/500600 (tel./mob 3.49/4.78 kn/ min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022848 OSOBU za dopisivanje, druzˇenje, prijateljstvo, avanturu ili brak; Posˇalji: SPAJALICA na 66065 (3.66 kn/SMS), za odjavu posˇalji STOP; IT Jedan d.o.o., Gmajna 14, 10437 Rakitje, OIB:75235737688; 062/700-700, 18+. 007-020845 PODUZETNICA nudi partnerstvo u poslu, a mozˇda i nesˇto visˇe; 064/611-000 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili posˇalji sms na: 66067 i trazˇi MARTU (3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja 14, MB:1718231, 01/363-9561. 007-018957 POSLOVNA GOSPOD ¯ A trazˇi vozacˇa sa B kategorijom za lude vozˇnje; 064/676-767 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili posˇalji SMS na: 66067 i trazˇi RENATU (3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja 14, MB:1718231, 01/363-9561. 007-018952

POSˇTENA GOSPOD ¯ A trazˇi isto takvog musˇkarca; 064/ 676-767 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili posˇaljji sms na: 66067 i trazˇi MARIJA (3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja 14, MB:1718231, 01/ 363-9561. 007-018961 POTRAZˇUJEM za mladi bracˇni par, on nepokretan, voli gledati zˇenu (29) sa drugim; Sˇifra: BOGINJAPOZˇUDE; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020866 POTRAZˇUJEMO za dvije kolegice (30/40), dva prijatelja koji vole fetisˇ uniforme; Sˇifra: ISTARSKISˇARM; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020861 POTRAZˇUJEMO za visoku crnku (40) iskusnog i pokornog musˇkarca. Sˇifra: OSˇTRICA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020862 POTRAZˇUJEMO za bogatu mlad¯ahnu bakicu (68) ljubavnika na duzˇe staze; Sˇifra: ANTIKA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020863

POTRAZˇUJEMO za razuzdanu damu (20) vedra i masˇtovita musˇkarca za avanturu; Sˇifra: GRABEZˇLJIVICA; Posˇalji sms na 66531 (Tmobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/550007-020864 1302. POTRAZˇUJEMO za damu (70) usamljenog postuha koji cjeni iskusnu zˇenu; Sˇifra: PULSKAVRTIREPKA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/ Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 007-020865 01/550-1302. POTRAZˇUJEMO za privatnu poduzetnicu (63) musˇkarca za povremenu vezu i druzˇenje; Sˇifra: STARAZˇABICA; Posˇalji sms na 66531 (Tmobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/550007-020867 1302. POTRAZˇUJEMO za vatrenu zˇenu (40) musˇkarca za povremenu ili ozbiljnu vezu; Sˇifra: HOTOMOTO; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/550007-020868 1302. POTRAZˇUJEMO za atraktivnu zˇenu (28) pristojnog musˇkarca za povremena vid¯anja; Sˇifra: MLJEKARICA; Posˇalji sms na 66531 (Tmobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/550007-020870 1302. POTRAZˇUJEMO za zlocˇestu djevojcˇicu (22) starijeg vatrenog musˇkarca; Sˇifra: ZLOC´KICA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/550007-020871 1302. POTRAZˇUJEMO za nabrijanu koku (46) musˇkarca za povremenu vezu; Sˇifra: SEXYASTRA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/550007-020872 1302. POTRAZˇUJEMO za damu (50) musˇkarca za povremena vid¯anja ili avanturu; Sˇifra: SˇTRCALJKA50-TIH; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/ Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000

Zagreb, OIB:15351476872, 01/550-1302. 007-020873 POTRAZˇUJEMO za koku (36), 170/61/5, vatrenog musˇkarca za provod; Sˇifra: ZˇESTOKI MANGUP; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020874 POTRAZˇUJEMO za zrelu macˇku (60) mlad¯eg pastuha za ludu avanturu; Sˇifra: STARI RANDEVU; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020875 POTRAZˇUJEMO za strastvenu poduzetnicu (39) jacˇeg musˇkarca; Sˇifra: DIVLJA IGRA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020876 POTRAZˇUJEMO za vitku damu 50-tih g. musˇkarca za povremenu vezu; Sˇifra: SEXYLABINJANKA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020851 POTRAZˇUJEMO za debelu koku oko 150 kg dominantnog musˇkarca; Sˇifra: DNEVNIBORAVAK; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020852 POTRAZˇUJEMO za dlakavu plavusˇu (38) musˇkarca jacˇe grad¯e; Sˇifra: ZUBIC´VILA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/ sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020853 POTRAZˇUJEMO za koku (31), 180/80/7, jacˇeg, visokog musˇkarca za vrelo stiskanje; Sˇifra: STARAPARA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/ Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/550-1302. 007-020854 POTRAZˇUJEMO za strogu dominu (50) pokornog musˇkarca za avanturu; Sˇifra: PISS-IGRICE; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020855

43

sˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/ sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020881 POTRAZˇUJEMO zanimljive musˇkarce za besplatna druzˇenja i avanture, anonimno, uzˇivo i u vasˇem gradu; +18, 064/500-600 (tel./mob 3.49/ 4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370-1194. 007-022845

POTRAZˇUJEMO za atraktivnu zˇenu (35) musˇkarca iz Istre za povremene susrete; Sˇifra: LJUBAVNINAPITAK; Posˇalji sms na 66531 (Tmobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020856 POTRAZˇUJEMO za dvije stare koke (70-tih) musˇkarca spremnog na sve; Sˇifra: DVOBOJNAROLADA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020857 POTRAZˇUJEMO za dinamitnu plavusˇu (48), zanosnih bedara, pohotnog musˇkarca za seks; Sˇifra: SVJEZˇEIZBRIJANA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020858 POTRAZˇUJEMO za neumornu koku (50) ljubavnika za diskretne susrete; Sˇifra: DIVLJARUZˇA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020859 POTRAZˇUJEMO za situiranu povratnicu (66) mlad¯eg musˇkarca za povremena vid¯anja; Sˇifra: ZˇELJNA MAZA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/ Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/550-1302. 007-020860 POTRAZˇUJEMO za rumenu seljancˇicu (30), pohotnog musˇkarca koji voli salo na zˇeni; Sˇifra: SEOSKISTIL; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/ Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com; Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020880 POTRAZˇUJEMO za dvije koke (30-tih) musˇkarca malo jacˇe grad¯e za sex u troje; Sˇifra: SEXYSAVJETNICE; Po-

POTRAZˇUJEMO zanimljive musˇkarce za besplatna druzˇenja, anonimno, uzˇivo i u vasˇem gradu; +18, 064/500400 (tel./mob 3.49/4.78 kn/ min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022835 POTRAZˇUJEMO ozbiljne diskretne musˇkarce za druzˇenje sa udanim damama sa sˇireg podrucˇja Istre i Kvarnera; 064/300-400 (tel./mob 1.74/ 2.96 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370-1194. 007-022856

POTRAZˇUJMO za besramnu koku (54) musˇkarca za ludi provod i seks; Sˇifra: PODERANACˇARAPA; Posˇalji sms na 66531 (T-mobile,Vip/Tele2 3.72/3.66 kn/sms), odjava: STOP, www.slobodnecure.com., Slsolucije d.o.o., Kovinska 4a, 10000 Zagreb, OIB:15351476872, 01/5501302. 007-020869 POVRATNICA (61), zamamnog tijela i bankovnog racˇuna trazˇi provod bez obaveza; Sˇifra: OPOJNA POHOTA, 064/331-332 (tel. 1.74 kn/min, mob. 2.96 kn/ min), +18, Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB: 83695507510, 01/618-7622. 007-022465 POZNANSTVO; 6800.

097/798007-660485

PRAVOSLAVAC (55), trazˇi pravoslavku, za druzˇenje i moguc´u vezu; Sˇifra: BINGO. 007-022872 SAMAC (55), uredan, trazˇi dame ili parove, za ugodno druzˇenje u mom prostoru; Sˇifra: TULUM. 007-022873 SANJAM o vrelim i mokrim noc´ima sa pravim musˇkarcem; Sˇifra: RUPA BEZ DNA, 064/669-939 (tel./mob. 6.88/ 8.28kn/min) ili sms na: 67022 (6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb, OIB:962770499116, 098/354708. 007-021722 SLATKA, simpaticˇna, odlicˇno kuha, trazˇi musˇkarca od 3550 g., za ozbiljnu vezu; Sˇifra: MEDENA SREC´A, 064/521523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/6187622. 007-022099 SOCˇNE BAKE, bujnog tijela i neutazˇivih apetita, trazˇe provod, dajemo broj. Sˇifra: SOCˇNI APETITI, 064/521523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/6187622. 007-022104 TOPLI DOM i obitelj je sve sˇto zˇelim; 064/666-555 (tel./ mob. 6.88/8.28 kn/min) ili posˇalji sms na: 66023 i trazˇi TANJU (3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja 14, MB:1718231, 01/363-9561. 007-018959

TRAZˇIM seksi druzˇenje i vreli provod, mozˇe stariji koji voli curice od 19 g.; Sˇifra: DIVLJA

EROTIKA, 064/521-523 (tel. 3.49 kn/min, mob. 4.78 kn/ min) +18; Euro-dar d.o.o., Zˇitnjak Bogdani 5. odvojak 2, Zagreb, OIB:79075967695, 01/6187622. 007-022100 U POTRAZI za musˇkarcem kojem mogu pokazati svoje fantazije i podariti mu nesˇto posebno; Sˇifra: FANTAZIJA DODIRA, 064/669-939 (tel./ mob. 6.88/8.28 kn/min); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb, OIB:962770499116, 098/ 354-708. 007-021718 UDANA i nezadovoljna, trazˇi avanturu uz diskreciju; 064/ 611-000 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili posˇalji sms na: 66067 i trazˇi SILVIJU (3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja 14, MB:1718231, 01/ 363-9561. 007-018954 UDATE DAME sa prostorima, situirane, trazˇe istomisˇljenike za diskretna druzˇenja u Istri i Primorju; +18, 064/500-600 (tel./mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022854 UDATE DAME trazˇe istomisˇljenike za diskretna druzˇenja u Istri i Primorju, sa nama ste u top formi; 064/500-400 (tel./ mob 3.49/4.78 kn/min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370-1194. 007-022844 UDOVICA sa dobrom mirovinom trazˇi musˇkarca za brak; 064/666-555 (tel./mob. 6.88/ 8.28 kn/min) ili posˇalji sms na 66023 i trazˇi ANDREJU (3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9.svibnja 14, MB:1718231, 01/363-9561. 007-018953 UZˇIVO razgovarajte sa zanimljivim damama bez posrednika i agencija, uzˇivo druzˇenje, konferencije, domine-sluge; +18, 064/500600 (tel./mob 3.49/4.78 kn/ min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/3701194. 007-022850 VRUC´A MACˇKICA u potrazi za vruc´im macanom u njezinoj pec´nici; Sˇifra: MALA MACA, 064/669-939 (tel./ mob. 6.88/8.28 kn/min) ili sms na 67022 (6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb, OIB:962770499116, 098/ 354-708. 007-021723 VRUC´I SPOJ i dobra zabava


44

UTORAK, 17. srpnja 2012. BUTELJA ZA VINO, 300 kom.; 051/458-538. 007-660121 CRNO VINO (Porecˇ); 091/ 432-1107, 091/434-0094. 007-659859

CRNO VINO, domac´e, 10 kn/ l, rakija lozovacˇa 25 kn/l, biska i medenica 50 kn/l; 091/501-8235. 007-660612 CˇARAPE ZA VENE, Sigvaris; 091/957-1454. 007-661291 DEKA, merimo, 1.000 kn i jastuk, 500 kn; 051/516-697, 091/904-7821. 007-659046

na 064/503-033 (tel./mob.: 3.43/4.70 kn/min.); IT Jedan d.o.o., Gmajna 14, 10437 Rakitje, OIB:75235737688; 007-020841 062/700-700, 18+. ZVJEZDANA (32) trazˇi druzˇenje i izravno se javlja na telefon, bez cˇekanja posrednika i spajanja; +18, 064/500600 (tel./mob 3.49/4.78 kn/ min); Info lider d.o.o., Bleiweisova 33, Zagreb, OIB: 56193705901, 01/370007-022846 1194. ZˇELJNA VRUC´IH IGRICA, nakon duge samoc´e u potrazi za pohotnim musˇkarcem; Sˇifra: IGRA UZˇITKA, 064/669939 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/ min) ili sms na 67022 (6.10 kn/sms); Figura 1 d.o.o., Makancˇeva 8, 10000 Zagreb, OIB:962770499116, 098/ 007-021719 354-708.

DUHAN, domac´a proizvodnja, slabiji, jacˇi, jaki; 091/ 726-3859. 007-659552

SO SWEET AGENCIJA posreduje za ozbiljnog mladic´a (42) iz Istre, pomorac, bez obveza, stambeno rjesˇen, voli druzˇenja i razgovore, zˇeli upoznati iskrenu djevojku radi veze i braka; 091/516-8692, 007-022628 051/545-773.

RAZNO prodaja BACˇVE za vodu, 200 l, li007-660117 mene; 098/517-852. BON Simpa t-mobile, od 50 kn (za nadoplatu); 097/905007-659794 9230. ˇ BRIJACI APARAT, elektricˇni, proizvodnja EU, 100 kn; 095/ 007-658251 855-0004. BRIJACˇI APARAT Philishave, 3 rotacione glave, struja, baterije, 200 kn; 091/ 007-658361 560-3346. BUNAR, kameni, stari; 091/ 183-6183, 095/198-2377. 007-660851

MALVAZIJA, Teran, (Istra); 099/788-7683. 007-659697 MASLINOVO ULJE, ekstra djevicˇansko; 091/592-5874. 007-659750

007-659749

GRLO ZA SˇTERNU, gotovo, brusˇeno; 051/275-726. 003-002069

MASˇTEL, hrastov, 2 od 500 l, 2 bacˇve od 230 l, 1 od 120 l i 1 od 300 l; 051/458-538.

GROBNICA, groblje na gornjoj Drenovi; 098/174-3485. 007-659715

GROBNICA 1/4, za dva grobna mjesta, na Kozali, godisˇnji trosˇak 55 kn; 091/ 888-0721. 007-661107 GROBNICA na Drenovi, nova, ili zamjena za Zamet; 091/253-1943. 007-660951 GROBNICA, na groblju Volosko; 091/794-9418. 007-661366 GROBNO MJESTO, novo, na groblju Sˇkrljevo-Rijeka; 091/ 541-2474. 007-660899

na 007-660261

GROBNO MJESTO na groblju Grad (otok Rab), polje 2, trajno ustupam; 091/5847842. 007-659691

007-022627

LUSTER od kovanog zˇeljeza, 400 kn; 095/902-6428. 007-658599

007-658920

GROBNO MJESTO Trsatu; 091/899-4349.

SO SWEET posreduje za djevojku iz Istre, 32. godine, lijepog izgleda, zaposlena, voli sˇetnje i izlaske, zˇeli upoznati mladic´a radi veze; 091/ 516-8692, 051/545-773.

LONAC Zepter, 5-6 l, i peka; 091/539-0555. 007-659395

FIRMA koja je bila neaktivna, cˇisti papiri, trosˇkove prijenosa snosi kupac; 091/256-1311.

ENDLERICA, nova, 2.000 kn; 091/730-6006, 051/333914. 007-661229

GROBNO MJESTO u Kostreni, zadnji ukop 88. g., polje dva, sekcija sedam; 051/251-671. 007-660686

007-018955

LADICA za novce, bravica s kljucˇem, plus prikljucˇak za elektronsko otvaranje; 092/ 130-3225. 007-658433

MASLINOVO ULJE, domac´e, (Porecˇ); 091/432-1107, 091/ 434-0094. 007-659860 MASˇINA za pletenje, jednoredna, Standard super 72, nekorisˇtena, 300 kn; 051/ 676-157, 091/766-4194.

GROBNO MJESTO, nisˇa za urne, na groblju Zamet; 091/ 570-3458. 007-661134

ZˇIVI u malome mjestu, jedino se s nekim mozˇe upoznati putem poruka; 064/676-767 (tel./mob. 6.88/8.28 kn/min) ili posˇalji sms na: 66067 i trazˇi MARICU (3.66 kn/sms); Bogda d.o.o., 9. svibnja 14, MB:1718231, 01/363-9561.

dvije manje kuglice, kristalne, s drvenom kutijicom za tarot karte; 091/183-6772. 007-661378

TEPIH, 3.5x3 m, skoro nov; 051/682-513. 007-660248

PELENE za odrasle, mala kolicˇina, u pola cijene; 091/ 884-2045. 007-658262 POPLUN za zimu, vrlo udoban, gratis zelana posteljina; 095/814-3872, 091/1184095. 007-658869

PREZERVATIVI, premium kvaliteta, rok upotrebe 02/ 2014., 2 kn/kom.; 097/9059230. 007-659789

GROBNO MJESTO, Kraljevica; 098/195-7864, 051/ 282-381. 007-658813

PUHOVA MAST; 091/5499565. 007-660299

GROBNO MJESTO, dvojno, u Povilama; 099/501-9598.

PUMPA ZA BAZEN, 15 m3/h, kartonski filter; 091/6652222. 007-661607

007-660975

JANJCI, 15-30 kg, 20 kn/kg zˇive vage, moguc´nost klanja; 091/127-7491. 007-661509 JUMBO VREC´E, nosivost 1.000 kg, (Zagreb); 091/5136725. 007-659987 JUTANE VREC´ICE, 17x7, s razlicˇitiv motivima rucˇne izrade, za prikupljanje lavande, lovora; 091/547-4131. 007-661214

TIPSE, 500 komada, 190 kn, tip boks, 75 kn, lijepilo, 17 kn, nail art, 10 kn; 091/5711283. 007-658381 TREZOR, Stahlschrank, MNO -65, protuprovalni, protupozˇarni, 69 kg; 091/538-7666. 007-660876

TVRTKA D.O.O., usklad¯ena sa Z.T.D-om; 092/2504952. 007-661245 UPALJACˇI, s tiskom vasˇeg logotipa, 1.30 kn/kom.; 092/ 297-7977. 007-658477 VENTILATOR, za prozracˇivanje garazˇe, 380 v, 350 kn; 091/560-3346. 007-658358 VIAGRA Pfizer, 100 mg, djelotvorna, u prodaji u zapadnoeuropskim ljekarnama, 4 tablete u kutiji, 300 kn/kutija; 095/876-0031. 007-658537

VINO, bijelo i crno; 091/9207547. 007-661184 VRCALICU, za med, 4 AZˇ okvira, pocincˇanu; 091/7268004. 003-002093

SAT Seiko, musˇki, sˇtoperica, ocˇuvan; 091/887-6185. 007-659175

VRGANJI, susˇeni, 2 kg; 098/ 317-708. 007-658918

SAT, musˇki, rucˇni, Longines, nenosˇen; 099/681-5277.

ZLATNIK s likom Marsˇala Tita; 091/957-1454. 007-661295

VIAGRA Pfizer, 100 mg, izuzetno djelotvorna, u prodaji u zapadnoeuropskim ljekarnama, 4 tablete u kutiji, 300 kn/kutija; 095/593-2436. 007-660288

007-659284

SATOVI, stari, rucˇni; 091/ 557-4560, 091/521-3186. 007-658290

SATOVI Breitling, Cartier, A. Piguet, Panerai, Omega i Bvlgary, masivni cˇelik, kozˇni, gumeni sportski remeni, 450 kn/kom., sˇaljem i posˇtom; 095/807-5928. 007-658534

KUFER, aluminij, plastika, visina 68 cm, 400 kn; 097/9059230. 007-659790

SATOVI, musˇki, rucˇni, 3 kom., zamijena baterije, 330 kn; 092/150-1366. 007-660311

KUGLA,

SET ZA NOKTE, Dual, za

s

TEPIH, okrugli, bezˇ boje, sacˇuvan, rucˇni rad; 051/330116. 007-659306

RAKIJA, domac´a (Porecˇ); 091/432-1107, 091/4340094. 007-659858 RIBEZˇ, veliki, neiskorisˇten, za kupus, sa 3 nozˇa; 091/1564358. 007-660799 RUCˇNA KOLICA, s dva kotacˇa, 140x100 cm; 051/737503, 098/948-4910. 003-002063 RUCˇNI SAT Poljot, musˇki, star 5 g., sˇtoperica, lunarni kalendar, rucˇno navijanje, malo nosˇen, 600 EUR; 091/ 521-9666. 007-659073

KAMENJE za lijecˇenje; 091/ 183-6772. 007-661380 KOZˇA AFRICˇKOG PITONA, cca 3 m; 091/769-1530. 007-658662 KOZˇE, goved¯e, kvalitetne, 4 kom.; 098/378-165. 007-660594

proricateljska,

SUNCˇANE NAOCˇALE Extra dark, UV 400 protection, nove, zapakirane, 120 kn; 098/912-0584. 007-659617

NOVAC, stari, papirnati, podrucˇje Istre i Rijeke; 099/7516871. 007-661387

GROBNO MJESTO, Rukavac, 2.500 EUR; 095/526-9718.

JANJCI; 098/215-629.

007-661425

TAMJAN, vec´a kolicˇina; 091/ 183-6772. 007-661375

007-660002

GROBNO MJESTO na groblju Sv.Lucija u Kostreni, uz prvu aleju, zadnji ukop 82. g., cˇisti papiri; 091/592-4311. 007-658298 INOX BACˇVE, 50 l, 500 kn i 30 l, 400 kn, sa cˇepom i slavinom za vino; 098/443091. 007-660886

SUNCOBRANI, korisˇteni, 24 m2, 2.000 kn; 098/443-358.

007-660320

MEOPTA, Opemus 6, za povec´anje slika, novi, magnetofon Grundig, kino projektor, 160 mm zvucˇni, Zeiss; 091/ 726-8004. 003-002092 NAOCˇALE suncˇane, Porsche design, unikat, za oba spola, 2.000 kn; 091/583-9647.

007-659584

GROBNO MJESTO u Opatiji; 091/563-4316. 003-001995

SREDSTVO za suzbijanje zˇohara; 091/570-3330. 007-658726 STUPIC´I za parkiranje; 051/ 241-280. 007-659093

NISˇA, jednostruka, groblje Kozala; 091/563-4063. 007-661148

007-660119

MED iz vlastite proizvodnje, na veliko 31 kn, u teglici 35 kn (bagrem, kesten, lipa); 091/370-5166. 007-658981

GROBNO MJESTO na groblju u Kraljevici; 091/893-3723.

004-120005

SIJENO, balirano; 098/9439373. 007-661136

SVJETILJKA Meglight, rucˇna; 091/931-3037. 007-659114 SˇAMPINJONI, susˇeni, 10 kg; 091/982-8145. 007-658912 SˇIVAC´I STROJ Bagat Jadranka, 62. g.; 051/641848. 007-022166 SˇIVAC´I STROJ, starinski; 051/511-690. 007-022231 SˇIVAC´I STROJ, Singer, stara, sˇiva debele sˇtofove i tanki materijal, u ispravnom stanju; 051/432-472. 007-661383 SˇIVAC´I STROJ Bagat, u ormaric´u, na nozˇni i strujni pogon, 1.700 kn; 091/5703458. 007-661132 SˇPIJUNKA, Pertafern, digitalna, za vrata, crno siva, 350 kn; 092/200-0473. 007-660345 SˇPIJUNKA, Pertafern, digitalna, za vrata, crno siva, 350 kn; 099/242-0427. 007-660236

PORTUN, dvorisˇni, dvokrilni, zˇeljezni, sˇirine 3 m, i zˇicˇano ogradno pletivo visine 1.20 m i duzˇine 15 m; 051/809-136.

007-659432

manikuru i pedikuru, digitalna lampa, ventilacija, tajmeri, novo, 1.700 kn; 091/5711283. 007-658383

kupnja PAPIR, stari, kompjuteri, perilice rublja i drugo, otkup; 091/183-6183. 007-660853 PUMPA ZA VODU, Tomos; 099/212-9432. 007-659191 TOMOS AUTOMATIK, kupnja; 099/212-9432. 007-659198

razno KAMENI ISKOP ili cˇisti kamen, primam na svom terenu

u Ladeti - Poljane; 091/9357892. 003-002039 SOLARNA ENERGIJA na obiteljskim krovovima uz veliki poticaj, investicija se isplati za 7 godina, financiranje 100%; 095/199-7050, e-mail: luxuryproject@yahoo.de. 008-000264

POKLANJAMO ponuda BELGIJSKI OVCˇAR, star 2. g., dresiran za cˇuvanje obje007-659854 kata; 095/844-2358. CRVENOUHE KORNJACˇE, dvije, mlade; 095/520-5034. 007-659051

FOTELJA; 098/373-361. 007-659224

HRVATSKI OVCˇAR, musˇko sˇtene, staro 2 mj., u dobre 007-659041 ruke; 095/895-0216. MACˇIC´I, zˇuti i raznobojni, samostalni i naucˇeni na cˇistoc´u; 051/251-955, 091/ 007-661395 251-955. MACˇIC´I, zˇenke, dvije tigraste, dvije crne, mirne, u dobre 007-660908 ruke; 098/190-9247. MACˇKICE, (2), crne, zˇenke, 1 dugodlaka, stare 2 mj., zajamcˇena besplatna steriliza007-658780 cija; 091/147-6899. ODJEC´A, djecˇja, vec´a koli007-661183 cˇina; 091/637-1188. SˇTENCI, muzˇjak i zˇenka, dobroj obitelji; 099/788-0544, 007-659820 092/298-7130. TELEVIZOR, Quadro, u boji, 80 cm, 1. kvar; 091/569007-658724 9980.

potrazˇnja DRVA, bilo kakva, sˇesterocˇlanoj obitelji (Rijeka); 095/ 007-658744 554-8383. HLADNJAK i sˇtednjak, bilo kakav, peterocˇlanoj obitelji (Rijeka); 095/554-8383. 007-658746 KOMPJUTER, rabljeni; 095/ 007-658446 903-5011. KREVET, na kat, kuhinjski stol sa stolicama; 098/182007-659379 1300. KUC´ICA za velikog psa; 095/ 814-3872, 091/118-4095. 007-658870

MOBITEL; 099/699-3334. 007-659512

ODJEC´A, igracˇke, za djecˇaka od 2. g.; 095/814-3872, 091/ 007-658876 118-4095. ODJEC´A za bebe od 8 mj., 6 i 8 god., peterocˇlanoj obitelji (Rijeka); 095/554-8383. 007-658745

ODJEC´A za bebe od 8 mj., 6 i 8 god., peterocˇlanoj obitelji (Rijeka); 095/554-8383. 007-658749 PERILICA ZA RUBLJE, obitelji s djetetom; 095/814007-658873 3872, 091/118-4095. PERILICU RUBLJA trazˇi cˇetverocˇlana obitelj (Rijeka); 007-658743 095/554-8383. PLAFONJERA, ili visec´a lampa; 095/814-3872, 091/ 007-658874 118-4095. ROBU, peterocˇlana obitelj s djecˇacima od jedne, sˇest i osam godina, trazˇi na poklon; 007-658742 095/554-8383. VENTILATOR, bilo kakav, na poklon, dolazim po njega; 007-661343 097/718-3202.

OBAVIJESTI ARHITEKTICU, koja je bila u Pobrima prosˇle godine, te imala kuc´u i buduc´i bazen na 3d, molim da mi se javi, zbog izgubljenog broja; 091/ 007-660914 523-7088. GOSPODINA, koji je 09.03.2012 iz svog automobila vidio kada sam bio napadnut kod Orijentovog igralisˇta, molim da mi se javi; 091/595-9276, 051/431007-661206 192. LJETNI TECˇAJEVI, samorazvoja: tecˇaj postizanja samopouzdanja, tecˇaj intuicije, osobni pristup, savjetovanje (Zagreb); 091/769-1530. 007-658667

OSIGURANJE za slucˇaj smrti i dozˇivljenja, mjesˇovito osiguranje zˇivota; 091/586-5929, 007-658678 091/914-3713. OSOBU za podjelu trosˇkova prijevoza, osobnim vozilom, na relaciji Rijeka-Zagreb-Varazˇdin trazˇim; 091/576-7616, 007-658649 051/618-233. SAVJETNI CENTAR intuicije, samopouzdanja, osobno savjetovanje; 091/769-1530. 007-658661

SEMINAR Feng shui po letec´im zvijezdama, srijedom informacije i predbiljezˇbe; 091/ 007-022171 529-0724. SEMINARI Tujina masazˇa i Chi kung vjezˇbe; 091/529007-022173 0724. SVJEDOKA, prisutnog 10.07.2010. na podrucˇju Matulja-Jankovic´eva cesta, tra007-659437 zˇim; 091/530-1008. SˇKOLOVANJE masera, fizoterapeuta i aromamasera, upis u radnu knjizˇicu; 091/ 007-018790 529-0724.


2ss+db, odlicˇna lokacija, 900 EUR/m2. Felix 2002 d.o.o. 098/ 825-415. 001-228920

STANOVI prodaja A.P.P. Barbariga, 45 m2, 2 sobni+kuhinja i DB, prizemlje s vtom, garazˇa zatvorenog tipa, 60.000 EUR, blizina mora. Stanoinvest. 091/721-9157. 001-228087 APARTMAN 34 m2, pogled na more, namjesˇten i kategoriziran, 56.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3169. 001-228444 APARTMAN Peroj, 2.kat, 82m2, novo, sa pogledom na more, Brijune, 2ss+db, kuhinja, kupatilo, velika terasa, parking, klimatiziran, 92.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 098/825-415. 001-228908 APP-I u strogom centru Premanture, u prizemlju i I kat, 2ss s kuhinjom i terasa ispred app, 40 m2/55.000 EUR, prizemlje terasa 15 m2, I kat terasa 30 m2, parking mjesto. Stanoinvest. 091/721-9157. 001-228082 BADERNA, 2ss+db, 1. kat, parking, 80.000 EUR. 098/758504. 001-229384 BANJOLE novi stanovi 55 m2, pogled more, prvi red do mora, 77.000 EUR. Stanoinvest. 098/ 193-8913. 001-228108 BARBARIGA app od 37 m2, na 1. katu, 50.000 EUR. Stanoinvest. 098/168-5173. 001-228124 BARBARIGA app 37m2, 1s+db sa kuhinjom, hodnik, kupatilo te balkon, 50.000 EUR. Stanoinvest. 095/847-1009. 001-228138 BARBARIGA 26.000 m2, 400 m od mora, za gradnju cca 400 m2 ili stancije, komunalije do, pogled, uz asfalt, moguc´a zamjena za stan do 50% cijene. 098/213-250. 001-229680 BETIGA kod Barbarige, app., 35 m2, 1. kat, namjesˇten, pogled na Brijune. 098/694-617. 001-229602

BLIZINA CENTRA st. novogradnja, 60 m2, 2s+DB, kuhinja, hodnik, kupatilo, 2 balkona, 66.000 EUR. Stanoinvest. 095/ 847-1009. 001-228144 BLIZINA CENTRA st. novogradnja 60m2, 2ss+db, 66.000 EUR. Stanoinvest. 095/8471009. 001-228136 BLIZINA FAKULTETA trzˇnice, nova pvc stolarija, 1 ss, veliki db, kuhinja. 091/168-8663. 001-229926

BLIZINA ROVINJA stan 40 m2, 1.500 EUR/m2. 098/898-420. 001-227827

CENTAR stan 120 m2, 4s+db, dva balkona, garazˇa, podrum 25 m2, kompl. adaptiran, mozˇe i bez garazˇe, 110.000 EUR. Stanoinvest. 098/357-846. 001-228094 CENTAR stan 65 m2, 2ss+db, ured¯en, III kat, starija novogradnja, 69.000 EUR, RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3130. 001-228392 2

CENTAR 35 m , 1ss+db, renoviran stan, 43.000 EUR, RE/ MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3130. 001-228393 CENTAR stan 37 m2, starogradnja, renovirano, 46.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3140. 001-228450

CENTAR zadnji kat, 70 m2, 2ss+db, 70.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3140. 001-228453 CENTAR 1 ss+DB, kuhinja, kupaona. 052/352-819. 001-229900 CENTAR GRADA 37m2, 1s+kuh+db, 1 kat, st.novogradnja, 50.000 EUR, Pulanekretnine. 098/656-132. 001-229880 CENTAR PAZINA 55 m2. 098/ 929-1240. 001-228258 2

CENTAR PULA 40m , 1 kat, soba, db, kuhinja, blagavaona, 50.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 098/825-415. 001-228916 CENTAR PULA 1 kat, 77m2,

do mora, cˇisti papiri, 45.000 EUR. 098/224-219. 001-227711 MEDULIN, 120 m2, u privatnoj kuc´i, dvorisˇte, povoljno. 098/ 917-1843. 001-227860

CENTAR PULE kod eko. sˇkole, 38 m2, soba, db, kuhinja s blagavaonom, kupatilom, parking, 52.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 091/150-5505. 001-228902 CˇERVAR PORAT apartman , 2ss+db. 091/414-1981. 001-227896 CˇERVAR-PORAT kod Porecˇa, 2 sobni, 36 m2, I kat, lijepa lokacija, kvalitetno ured¯en, cˇisto vl 1/1, uknjizˇen. 098/252844. 001-227527 DUGA UVALA, apartman, 1 red do mora, 41,5 m2, namjesˇten, 65.000 EUR, prilika!! , RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3135. 001-228413 DVOSOBNI, prizemni stan od 60m2 u Rovinjskom Selu. opremljen je, ima parkirno mjesto, podrum 12m2 i vrt cca 50m2. 091/533-6631. 001-230031 2

DVOSOBNI STAN 57m , kod arene, cˇisti papiri bez tereta, 1.150eur/m2, ozbiljni kupci, ag.iskljucˇene. 099/751-7162. 001-230392

FAZˇANA app 1 kat, 47m2, 2s+db, 50 m od mora, namjesˇten. Felix 2002 d.o.o. 098/9123296. 001-228935 FAZˇANA, novo, 48m2, pogled more, db, kuhinja, blagavaona, terasa, 86.400 EUR. Felix 2002 d.o.o. 098/912-3296. 001-228940 FAZˇANA app sa garazˇama, svih velicˇina, pogled na more. 091/518-4143. 001-228552 FAZˇANA stan u suterenu obitelj. kuc´e, 136m2, potrebna adaptacija, poseban ulaz i grazˇa, parkirno mjesto,. 095/ 912-8936. 001-227814 GALIZˇANA stan 100 m2 na dvije etazˇe, renoviran, moguc´a zamjena za manji. 095/8785402. 001-229402 GALIZˇANA, centar, kod zvonika, starogradnja, sve na novo ured¯eno, dogovor. 052/512618. 001-228985 GARSONIJERA u Rovinju, mozˇe zamjena za zemljisˇte ili stan, manju kuc´u u Puli. 099/ 575-3481. 001-228716 GARSONIJERA s malom galerijom u Puli, 36 m2, vrtna terasa od 35 m2, 48.000 EUR. Stanoinvest. 098/168-5173. 001-228134 GREGOVICA 65 m2, novogradnja, 2 sobni+DB, uporabna dozvola, direktno od investitora. 098/217-804. 001-230253 JADRESˇKI kod Pule, stan 98 m2, novogradnja, 2 parking mjesta, uporabna dozvola, lokacijska 1/1. 091/892-1446. 001-226782

JOSIPDOL u stambenoj zgradi (blizu Ogulina) 40 m2, kompletno namjesˇten i ured¯en, 25.000 EUR. 091/503-6746. 001-227150

KARLOVAC 3soban stan, 80 m2, 6. kat, u novom centru, ima lift, centralno grijanje, 80.000 EUR. 099/675-5212. 001-227104 KASˇTANJER Sˇisˇansko naselje 65 m2, 2ss+db, 3. kat, balkon, parking garazˇa, 69.000 EUR. Stanoinvest. 098/193-8913. 001-228113

KASˇTANJER stan 41 m2, 2ss+db, terasa 16 m2, I kat, 48.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3169. 001-228443 LABIN 2soban stan, 58m2, renoviran, 50.000 EUR. 095/8422962. 001-228065 LABIN, Kature, 55 m2, I kat, uredno vlasnisˇtvo, 1.050EUR/ m2. 098/592-547. 001-227299 LABIN 74 m2, DB, kuhinja, 2sobni, ostava, terasa, hodnik, 1/ 4 garazˇnog prostora, 65.000 EUR. 095/573-4887. 001-227332

MEDULIN stan 72 m2 + 50 m2 neured¯enog potkrovlja, pogled na more, cijena 79.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3160. 001-228426 MEDULIN app studio, 22 m2, 200 m od mora, 40.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3169. 001-228442

LABIN kod trzˇnice, stan 32m2, 3. kat, useljiv. 095/550-6888. 001-228606

LABIN, Kature, dvosoban stan 55 m2, 60.000 EUR+otkup. 091/ 556-5104. 001-229204 LABIN-KATURE stan 60 m2, III kat, 65.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3135. 001-228415 2

LABINU stan 40m renoviran, namjesˇten, obnovljena fasada, kuhinja, dnevni, kupatilo, soba, hodnik, ostava, drvarnica, 50.000 EUR. 091/883-2129, 095/844-8748. 001-228712 LIZˇNJAN 42m2, soba, db, terasa, parking, kompletno namjesˇten, pogled more i otoke, 58.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 091/150-5505. 001-228901 LIZˇNJAN stan 41m2, 2 male ss+db, terasa, parking, pogled na more. 098/986-3386. 001-229103 LIZˇNJAN stan novogradnja, prizemlje s vrtom i pogledom na more, 93 m2, 110.000 EUR. Ilic´ d.o.o. 095/511-0185. 001-229270 LIZˇNJAN 91 m2, etazˇiran stan, 2 sobni+DB, prizemlje, 2 terase, parking, pogled more, hitno, 110.000 EUR. 098/520-193. 001-230327

LIZˇNJAN novogradnja, 56 m2, 2 s+DB, 1.100 EUR/m2. 099/ 827-7261. 001-229863 LIZˇNJAN stan, 55 m2, u izgradnji, 2ss+db, pogled more, 60.500 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3160. 001-228425 LIZˇNJAN, nova, cca 300 m2, parcela 618 m2, 2 odvojena stana. 091/937-2113. 001-227788 LIZˇNJAN 111 m2, 900 EUR/m2, dvoetazˇni, pogled more, cˇisti papiri, nije agencija. 097/7932270. 001-227334 LIZˇNJAN apartman 80m2 s vrtnom terasom. 098/698895. 001-227433 LIZˇNJAN, stan u novogradnji, 2. kat, fantasticˇan pogled na more, 75 m2, 2ss, podrumsko spremisˇte, parking mjesto, 106.000 EUR. Hot Corner. 098/829-209. 001-227226 LIZˇNJAN a.p.p., novogradnja, 53 m2, pogled more, parking., 59.000 EUR, agen. iskljucˇene. 098/527-663. 001-226966 MEDULIN, iza sˇkole, jednosoban, 65 m2, balkon, namjesˇten. 091/942-3764. 001-227789 MEDULIN Posˇesi, kod Belvedera, apartman 40 m2, prvi red

MEDULIN apartmani sa bazenom, od 48-72 m2, POVOLJNO. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-0001. 001-228406 MEDULIN novi a.p.p. 55 m2, 2sobni +DB, balkon, pogled more, 55.000 EUR. Stanoinvest. 098/193-8913. 001-228109 MEDULIN kvalitetna gradnja, 49 m2, 1s+db, terasa s pogledom na more, namjesˇten, garazˇa, spremisˇte, 65.000 EUR. Stanoinvest 091/568-4382. 001-228117

2

MEDULIN novogradnja 54m , pogled more, parking, 1.200 EUR/m2. Stanoinvest. 091/ 568-4382. 001-228120 MEDULIN 95 m2, 3ss+db, terasa, pogled more, parket, parking, 88.000 EUR, prilika. Stanoinvest. 092/128-4144. 001-228104 MEDULIN novo, 39 m2, 1s+DB, namjesˇten i opremljen, parking, cˇisto vl., uporabna dozvola, 52.000 EUR/m2. Stanoinvest. 092/128-4144. 001-228106 MEDULIN app 54 m2, 2s+db, novogradnja,1.200 EUR/m2. Stanoinvest. 095/847-1009. 001-228135

MEDULIN 100 m od mora, 40 m2, 1s+db, 43.000 EUR.Stanoinvest. 095/847-1009. 001-228140 MEDULIN 47m2, 1.900 EUR ili 12.500 kn, stanovi u stambenoj zgradi, jednosobni i dvosobni sa prekrasnim pogledom na more i udaljenost od plazˇe 200m. Max nekretnine. 091/ 523-6109. 001-229877 2

MEDULIN 54 m , 1 s+db, balkon, novo, uporabna dozvola, useljiv, 65.000 EUR. Pulanekretnine. 098/656-132. 001-229889 MEDULIN novi stanovi 35 / 55m2, 2 ss, pogled na more, povoljno. 091/572-7320. 001-229978 MEDULIN 44m2, 1 kat, komplet namjesˇten, soba, db, terasa, odlicˇna lokacija, 70.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 091/1505505. 001-228926 MONVIDAL 85 m2, 2s+DB, kuhinja, ostava, veliki balkon, centralno, I kat, odlicˇan, 97.000 EUR. Pulanekretnine. 098/656132. 001-229892 NOVI STAN sa vrtom, 39 m2, 45.000EUR. Pulanekretnine. 098/656-132. 001-229881 NOVIGRAD dvosobni stan komplet namjesˇten, 55.000 EUR. 091/169-4107. 001-228946 NOVIGRAD Mareda, stan 60 m2, 2.kat, predivna mirna lokacija, blizu mora. 091/2017360. 001-228581 OKOLICA ROVINJA prodajem mali stan-novogradnja. 091/ 135-6306. 001-227647

OTOK Sˇolta, kompletno namjesˇten apartman, mjesto Necˇujam 32.5 m2, visoko prizemlje, klima, blindirana vrata, 52.000 EUR. 095/521-8636, 091/9225733. 001-229548 PAZIN, Drsˇc´evka, 75 m2, dvosoban, cijena po dogovoru. 091/504-6390. 001-228380 PAZIN-CENTAR, 47 m2, ured¯en, adaptiran, dvostruka klima, alu stolarija, uredni papiri, povoljno. 098/701-881. 001-230030 PJESˇCˇANA UVALA novogradnja, 64 m2, 2s+DB, namjesˇten, terasa, ured¯en, vrt 150 m2, vanjski jacuzzi, grill. Stanoinvest. 091/568-4382. 001-228121 PORECˇ stan 53.6 m2, visoko potkrovlje, useljiv, etazˇiran, klimatiziran, odlicˇna lokacija, nije agencija. 01/234-6787, 091/ 931-6632. 001-228137 PORECˇ stan u naselju Pical, 4. kat, pogled more, cijena dogovor. 052/453-089. 001-228255 PORECˇ naselje Balota, dvosoban stan, IV kat, db+blagovaona, kuhinja, kupatilo, 2 terase, 110.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3139. 001-228433 PORECˇ 300 m od mora i centra, stan u zgradi, 76 m2, IV kat, pogled more, 2ss+db, kuhinja, kupatilo, tavan, 2 balkona, 135.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3139. 001-228434 PORECˇ, okolica, 95 m2, 110.000 EUR. 098/191-2619. 001-227644

PORECˇ 35 m2, na rivi, pogled more, 1 sobni, kuhinja, DB, plus konoba, 85.000 EUR. 091/5327342. 001-227651 PORECˇ luxuzan stan u centru, 2 76 m , namjesˇten, sa terasom 60m2, lift i 2 podzemne garazˇe. 091/335-3216. 001-227411 PORECˇ centar 50 m2, Kandlerova ul, 3 kat. 098/187-2866. 001-227416

PORECˇ 2-soban, 60 m2, I kat, Novo naselje, novo namjesˇten, adaptiran, blizina plazˇe. 098/ 976-9127. 001-227382 PORECˇ, ul. Mate Balote, 67 m2, 4. kat, renoviran, pogled na more, uredni papiri, 110.000 EUR. 091/500-4254. 001-230107 PORECˇ centar 56m2,. 091/8803534. 001-230118 PORECˇ, Funtana, Vabriga, 3570 m2, novi lux. stanovi, vrt, pogled more, uredna dokumentacija, 1.290-1.480 EUR/m2. 098/373-440. 001-228863 PORECˇ-VRANIC´I stan na III 2 katu, 47 m , dvije terase, spremisˇte. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/6413139. 001-228436 POTPIC´AN, trosoban stan, hitno. 095/901-5431. 001-230365 PREMANTURA, 41m2, 1ss+db, balkon, novo, I kat, parking, 82.000 EUR/615.000 kn. Agencija Residence. 098/849-823. 001-230090

LABIN trosoban stan casacapa, na 1. katu, vl. 1/1, 75 m2, okuc´nica,. 092/200-8641.

PREMANTURA novi useljiv app od 41m2 sa pogledom na more, odlicˇna lokacija, udaljeno svega 300 m od mora 84.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 098/825-415.

001-227359

001-228907

PREMANTURA 2. kat, 45 m2, 1. red do mora, pogled more, uporabna dozvola, useljivo, 70.000EUR. Stanoinvest. 092/ 128-4144. 001-228105 PRODAJEM ili mjenjam za 2 stana u Rovinju ili Porecˇu, stan u vili Preradovic´eva 22, Pula. 052/222-207. 001-227712 PULA, dvosoban, namjesˇten, 60 m2, na Verudi, cˇisto vlasnisˇtvo. 098/959-7947. 001-227785 PULA, centar grada, 103 m2, 130.000 EUR, iza 17 h. 098/ 001-227771 639-430, 052/215-602. PULA, 80 m2, hitno, zbog kredita banke, 49.500 EUR, 2ss+db, 2. kat. 098/1938913. 001-227615 PULA novogradnja, 36 m3, 1ss+DB, I kat, uporabna dozvola, juzˇna strana, namjesˇtaj dogovor. Stanoinvest. 092/1284144. 001-228100 PULA blizina centra, st. novogradnja, 44 m2, dvosoban,suncˇan, 50.000 EUR. Stanoinvest. 091/568-4382. 001-228116 PULA Kasˇtanjer, 55 m2, 2s+DB, balkon, novogradnja, centralno grijanje, povoljno. Stanoinvest. 098/193-8913. 001-228112 PULA Veruda, 31 m2, pogled more, 1 sobni, 35.000 EUR. Stanoinvest. 098/193-8913. 001-228114

PULA Sˇijana, noviji stan, 50 m2, suncˇan, gr. plin, djelomicˇno namjesˇten, 52.000 EUR. Stanoinvest. 098/168-5173. 001-228130 PULA 5 min od trzˇnice, 44m2, 2soban na 2. katu, 50.000 EUR. Stanoinvest. 098/168-5173. 001-228128

PULA 2SS+DB, 52m2, novogradnja, uredni papiri, 80.000EUR, komplet namjesˇten, molim bez agencija. 091/ 300-3277. 001-228244 PULA, Stoja, 73 m2, 2ss+db, kuhinja, v.p., sˇupa, dobra lokacija, 1.300 EUR/m2. 052/386989. 001-228240 PULA centar grada, dvoetazˇni stan sa parkingom,3. kat, 74m2. RE/MAX, Svijet nekretnina. 091/ 641-0001, 052/638-222. 001-228432 PULA centar, luksuzni stan sa parkingom, I kat, 54 m2. RE/ MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-0001. 001-228404 PULA periferija grada, luksuzna novogradnja, stanovi 58 m2 (1ss+db), 85 m2 (2ss+db)RE/ MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3140. 001-228454 PULA 2-sobni, komforni stan sa vrtom i prkirnim mjestom. 099/746-6187. 001-228326 PULA, novi apartman-garsonjera na atraktivnoj lokaciji, uvala Valsaline, 32m2, pogled, 400 m do mora, v.p., s/bez namjesˇtaj, 69.000 EUR. 091/ 583-9647. 001-227385 PULA strogi centar, 1.5-sobni, 36 m2, renoviran, 1.300 EUR/ m2 ili zamjena za ZG ili zapadna Istra. 098/277-540. 001-227352 PULA, okolica, prilika, stan u novogradnji, 33 m2, ss, db+kuhinja, kupatilo, balkon, parkirno mjesto, 38.000 EUR. Hot Corner. 098/829-209. 001-227224


46

UTORAK, 17. srpnja 2012.

AGENCIJA ZA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA Vlasnik: IVICA SALVADOR, projektant

PULA, Mutilska 5 • tel. 052/388-884; 388-883; 388-882, 388-881, 388-880 • fax 388-885 www.stanoinvest.biz • e-mail: info@stanoinvest.biz • redno vrijeme: non-stop 9 - 19 sati PULA, 250m2, okućnica 300m2 250.000€

MEDULIN, 110m2, 200m2 okućnice 145.000€

1,5km od PULE, 125m2, 800m2 okućnice 160.000€

PULA, 230m2, 1000m2 okućnice

250 000€

PULA, 130m2, 500m2 okućnice CIJENA NA UPIT

MEDULIN, 100m2, autohtona ist. kuća 85.000€

5km od PULE, 120m2, 100m2 okućnice 95.000€

Vaš siguran ulog u nekretnine • Ovo je dio naše ponude nekretnina • Nazovite nas ili posjetite s povjerenjem Pravna regulacija prijenosa vlasništva • Usluge projektiranja s idejnim rješenjima postojećeg objekta • Mogućnost kreditiranja

Unaprijed zahvalni na ukazanom povjerenju

15km od PULE, 240m2, 1000m2 okućnice 250.000€


UTORAK, 17. srpnja 2012. u kunama. Ilic´ d.o.o. 095/5110185. 001-229223

LADONJA D.O.O. IZGRADNJA STANOVA OD 47 -7O m2 PREMANTURSKA CESTA, PULA GRADNJA GOTOVA U 10. MJESECU 2012 KONTAKT: 091/2029 618 091/564 5201

PULA, okolica, novogradnja, prizemlje 44 m2, hodnik, kupatilo, db+kuh, SS, vrt 21 m2, parkirno mjesto, 45.000 EUR. Hot Corner. 098/829-209. 001-227222 PULA, okolica, prostorni stan u novogradnji, 2. kat, 60 m2, veliki dnevni dio, kupatilo, spavac´a galerija 26 m2, lod¯a, parkirno mjesto, 60.000 EUR. Hot Corner. 098/829-209. 001-227223 PULA, Medulin, nov stan, super lokacija, 1.200 EUR/m2, agencije iskljucˇene. 098/205-059. 001-227317

PULA 2 sobni, 65 m2, parkign mjesto, I kat, novogradnja, blizina grada, Valdebek, 85.000 EUR. 098/901-1058. 001-001357 PULA, Koparsko naselje, 1.5soban stan. 099/253-5663. 001-226845

PULA 55 m2, Kranjcˇevic´eva ul., IV kat, cijena bez agencije 67.000 EUR 098/959-3045. 001-001155

PULA 81 m2, blizina mornaricˇke bolnice, blizina svega, 80.000 EUR. 052/216-974. 001-227080

PULA, Kasˇtanjer, prizemlje, 109 m2 stambene povrsˇine, 173 m2 okuc´nica, vlasnisˇtvo 1/1, povoljno. 052/540-681, 098/450754. 001-230032 PULA, centar, kod centrale, renovirani stan, 2. kat, 36 m2, DB+kuh, kupatilo, SS, 50.000 EUR. Hot Corner. 098/829229. 001-230388 PULA, centar, iznad Arene, potpuno adaptiran stan, 4. kat, 53 m2, terasa s panoramskim pogledom na luku, 65.000 EUR. Hot Corner. 098/829-229. 001-230389

E-MAIL: braculjmilan@gmail.com PULA centar, novogradnja, I kat, 53 m2, ss, db+kuh, kupatilo, terasa, parkirno mjesto, centralno plinsko grijanje, klimatizacija, hrastov parket, 82.150 EUR. Hot Corner. 098/ 829-209. 001-227227

47

PULA strogi centar, dvosoban stan 62m2, novogradnja, pogled na more, jako povoljno. 001-228927 098/367-259. PULA stara vila, atraktivna lokacija, 3 soban stan, sa vrtom i garazˇom, poseban ulaz, cijena dogovor. 091/563-8567. 001-228570 PULA, 65 m2, kod gradske trzˇnice, stan u prizemlju. 099/ 001-228553 501-1960. PULA, potkrovlje 70 m2, dvorisˇte cca 65 m2. 091/614-4466. 001-228516

PULA Sˇijana, 79m2, 4-sobni, 6 kat, 105.000 EUR. 091/5412761. 001-229273 PULA Lungo Mare, novi stan. 098/334-478. 001-229277 PULA novi stan, namjesˇten, Medulinska ul, 78m2, 2 kat, parking u vlasnisˇtvu, 1.250 EUR/m2. 092/113-4727. 001-229106 PULA novi stan, 2 ss+db, 77.7m2, etazˇno grijanje s toplom vodom na plin, luksuzno rad¯en, 1.250 EUR/m2. 092/2825000. 001-229107

PULA Veruda, 45 m2, kompletno opremljen, 200 m do mora. 091/975-1744. 001-230252 PULA prizemlje, starogradnja, 68 m2. 092/166-2078. 001-230199 PULA stan 120m2, 4 ss+ db, novogradnja, 95.000 EUR. 098/ 265-259. 001-229563 PULA ulica Sergijevaca na 1. katu, 40m2+30m2 terase, pogodno za ured ili pp. 098/265241. 001-229564 PULA strogi centar, jednosobni 33m2, prdajem ili mijenjam, 39.000 EUR. 052/541-951. 001-229599

PULA, 61 m2, lijepa pozicija. 052/543-978. 001-229641 PULA, LUKSUZNI STAN, 130 M2, NOVOGRADNJA, 4 SOBE, DVA KUPATILA, JACUZZI, VELIKA POLUKRUZˇNA TERASA, CENTRALNO GRIJANJE, DVA KLIMA URED ¯ AJA, VRHUNSKA OPREMA, LIFT, GARAZˇA, PARKIRNO MJESTO. ZGRADA IMA UPORABNU DOZVOLU I UKNJIZˇBA STANA JE GARANTIRANA. 098/335-913. 001-227985

PULA stan na Verudi blizu bolnice 60m2, na 1. katu cˇisto vlasnisˇtvo, cijena dogovor.. Ilic´ 001-229213 d.o.o. 095/511-0185.

PULA- CENTAR 43m2, novo, 1. kat, centralno, klima, pogodno i za p.p., super lokacija. 098/ 949-6717. 001-229348

PULA blizu mupa 47 m2, ima ulaganje na 1 katu, 63.000 EUR

PULA-CENTAR stan na 1. katu, 53 m2, novo, luksuzno oprem-

STANOVI - DIO PONUDE 1. Pula, stan 30 m2, prizemlje, 2 sobe, useljivo ............................................ 240.000 kn - 32.000 EUR 2. Veruda, 56 m2, prizemlje, 1 ss+db, terasa, vrt, sÏupa ............................... 405.000 kn - 54.000 EUR 3. Barbariga, 33.5m2, 2ss+db, prvi kat, balkon, odlicÏno stanje ................... 415.000 kn - 55.000 EUR 4. SÏtinjan, 38 m2, 1 ss+db, balkon, galerija parking, drugi kat .................... 451.000 kn - 60.000 EUR 5. Veruda, 52m2, 1ss+db, balkon, pogled more, 4 kat, namjesÏten ............. 477.000 kn - 63.000 EUR 6. Vodnjan, 60 m2, 2 ss+db, prvi kat, novo, terasa, parking ........................ 493.000 kn - 65.000 EUR 7. Medulin, 53m2, 2ss+db, balkon, novo, ..................................................... 555.000 kn - 74.000 EUR 8. Veli Vrh, 58 m2, 2ss+db, balkon, visoko prizemlje, namjesÏten ................ 555.000 kn - 74.000 EUR 9. SÏijana, 80m2, 2ss+db, loggia, 8 kat, namjesÏten, lift, centralno grijanje ... 600.000 kn - 80.000 EUR 10 Premantura, 41 m2, 1ss+db, balkon, prvi kat, novo ............................... 615.000 kn - 82.000 EUR 11. Strogi centar, 70m2, 2ss+db, 3 kat, pjesÏacÂka zona ............................... 633.000 kn - 85.000 EUR 12. KasÏtanjer, p.p. 50 m2 i garsonijera 25 m2, prizemlje .............................. 640.000 kn - 86.000 EUR 13. LizÏnjan, 96 m2,3ss+db, 2 balkona, dvoetazÏni, pogled more, ................. 698.000 kn - 92.000 EUR 14. Medulinska, 78 m2, 2ss+db, balkon, novo, centralno grijanje ............. 762.000 kn - 101.000 EUR 15. Veruda-Porat, 73,5 m2, 2ss+db, balkon, pogled more, novo .............. 904.000 kn - 120.000 EUR

KUCÂE - DIO PONUDE

1. Kavran, st.ist, za adaptaciju 24 m2+85 m2 ok. ......................................... 134.500 kn - 18.000 EUR 2. ModrusÏani, stara istarska, 80 m2, ok. 70 m2, sÏterna, baladur ................. 446.000 kn - 59.000 EUR 3. Peroj, 105 m2, okucÂnica 230m2, dva stana, garazÏa .............................. 971.000 kn - 130.000 EUR. 4. Hrboki, u ist. stilu, 90 m2, okucÂnice 50 m2, adaptirano ...................... 1.026.000 kn - 140.000 EUR 5. PorecÏ, St. Vrgorin, 135m2, 100 m2, pogled more ............................... 1.013.000 kn - 135.000 EUR 6. Vodnjan, 210 m2, 460 m2 okucÂnice, pogled more, novo .................... 1.172.000 kn - 160.000 EUR 7. Vodnjan, 147 m2, prizemnica, 3ss+db, terase, garazÏa, novo ............. 1.453.000 kn - 193.000 EUR 8. Valbandon, 220 m2 stambenog, okucÂnice 350 m2, spusÏtena cijena .. 1.765.000 kn - 235.000 EUR 9. Medulin, 140 m2 stambenog, 3ss+db, okucÂnica 200 m2, novo ......... 1.853.000 kn - 250.000 EUR

ZEMLJISÏTE - DIO PONUDE

1. Rovinj-Bale, 38.000 m2, put oko parcele, voda, struja uz parcelu ................. 22 kn/m2 - 3 EUR/m2 2. Bale - 8.700m2, neurbanizirano, 20 maslina, suhozid ..................................... 22 kn/m2 - 3 EUR/m2 3. Vodnjan - PinezicÂi, 20.000 m2, neurbanizirano ............................................... 22 kn/m2 - 3 EUR/m2 4. Bale, 9.000 m2, maslinik, 105 maslina, suhozid, spusÏtena cijena, prilika ...... 30 kn/m2 - 4 EUR/m2 5. Kavran, 798 m2, neurbanizirana vikend parcela, put, ocÏisÏcÂena ................. 80 kn/m2 - 10.5 EUR/m2 6. JursÏicÂi, gradÅ. 499 m2, uz asfalt, voda, struja do .......................................... 262 kn/m2 - 35 EUR/m2 7. SÏisÏan, 1.710m2, gradÅevinsko, mirna zona, dva prilazna puta ..................... 370 kn/m2 - 50 EUR/m2 8. Vodnjan, 2.000 m2, stambeno/poslovna zona, ogradÅena, pogled more .. 745 kn/m2 - 100 EUR/m2 9. Pula-Valelunga, gradÅevinsko od 500-700m2, put ..................................... 745 kn/m2 - 100 EUR/m2 10. SÏijana, 800 m2, gradÅevinsko, struja, voda do parcele ............................ 955 kn/m2 - 130 EUR/m2 11. FazÏana, 600m2, gradÅevinsko za visÏestambenu, infrastruktura do ........ 1.500 kn/m - 200 EUR/m2 ljeno, klima, cetralno. 052/651080. 001-230304 PULA-KASˇTANJER 54 m2, 1.200 EUR/m2. 098/236-455. 001-229320

PULA-STOJA stan starija novogradnja s pogledom na more, 73 m2, cijena dogovore. Ilic´ d.o.o. 092/258-2211. 001-229224 PULA-SˇIJANA novogradnja, 76 m2, 2ss+DB, vrt, parking, uporabna dozvola, 78.000 EUR. Stanoinvest. 092/128-4144. 001-228102

PULA-VERUDA st.novogradnja 49m2, vl 1/1, 2 sobe, kuhinja, kupat-wc, ostava, 2 balkona, kat 4 od 5. 098/941-4822. 001-227421

PULA-VERUDA stan, povoljno mozˇe i zamjena. 097/731001-229949 5315. PUNTAst. novogradnja, 96 m2, 3s+db, 2. kat, 2 terase, blizina sˇkole, vrtic´ u zgradi, povoljno. 098/968-6051. 001-229147 PUNTA 4 sobni, hitno i povoljno. 091/913-9772. 001-227358 PUNTA 85 m2, 2. kat, lift, renovirana starija novogradnja, povoljno, agencije iskljucˇene. Iza 16. 098/422-545. 001-227946 RABAC Labin - okolica, 1 km od mora, izvrsna lokacija, 872 m2, sa zapocˇetom gradnjom, plocˇa, septik, voda, samo 47.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3135. 001-228416 RABAC-LABIN okolica, kuc´e, stanovi, apartmani, povooljno. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3135. 001-228414

uz doplatu. 095/547-0686. 001-227791

ROVINJ samo prizemlje, stan 100m2 u privatnoj kuc´i+ 2 terase, dio podruma, 1.500 EUR/ m2 ili zamjena za manji uz nadoplatu. 091/781-4807. 001-227679

2

ROVINJ, stan 32 m , renoviran, III kat, blizu centra i mora, pogled na more. 098/788829. 001-227703 ROVINJ trosobni, komforni stan 80+50m2 u prizemlju, sa ok., kantina, centralno grijanje, mjesto auto, 5 min od mora. 052/818-205. 001-227148 2

ROVINJ namjesˇten stan 28m , loggia, 2 kat, vl 1/1, 095/8690089. 001-227198 ROVINJ, etazˇirani dio kuc´e, 2 stana i podrum, cca 320 m2. 091/528-8859. 001-227272 ROVINJ manji stan u centru, povoljno. 095/875-6652. 001-226854 ROVINJ stan 49 m2. 095/5691356. 001-226908 ROVINJ blizina centra, novi stan na 1 katu, 72m2, 2 terase, protuprovalnavrata, alu stolarija, juzˇna strana, ured¯en. 091/ 504-1866. 001-229047 ROVINJ a.p.p. 52 m2, namjesˇten, spremisˇte, povoljno. 091/ 527-7165. 001-229417 ROVINJ garsonjera u centru, mozˇe zamjena za zemljisˇte ili vec´i stan Porecˇ-Pula. 098/9034721. 001-228715 STAN, V.P., 76 m2, 3ss+db, blizina centra, sˇkola, vrtic´a, mirna lokacija, 3 strane zgrade. 052/543-310, 098/965-3348. 001-228797

ROVINJ st.novogradnja, 85m2, balkoni, pogled na more, vl 1/1, povoljno. 099/517-8866. 001-227994

STAN u centru Pule, 50m-I kat (blizina trzˇnice). 098/963-8880.

ROVINJ okolica, mali stan-novogradnja prodajem ili mjenjam za stan u Umagu. 091/5826302. 001-227646

STAN u Puli, 1. kat, 106.53 m2, 79.900 EUR, I kat, 3 sobni, 2 kupatila, 2 kuhinje, novija gradnja, spusˇtena cijena. 098/701347. 001-229664

ROVINJ, 75 m2, renoviran, prizemlje ili zamjena za garsonijeru

001-229306

STAN od 53 m2 u centru Pule

(u blizini Arene), starogradnja, potpuno renovirano i namjesˇteno, 2s+ db, ag. iskljucˇene. 098/198-7999. 001-227149 STOJA, garsonijera 26 m2, 30.000 EUR. 095/222-2555. 001-227591

STOJA garsonjera, 25m2, 29.000 EUR. 092/289-1428. 001-229864

STOJA, lijepo ured¯en stan, 3. kat, lift, 2ss, centralno, plinsko grijanje, parking, 100.000 EUR. Hot Corner. 098/829-229. 001-230387 STOJA, Negrijeva ul., novi stan, 82 m2, 4/6, lift, pogled more, zvati 18-20 h. 099/710-2428. 001-229190

SˇIJANA stan 80m2, hitno i povoljno. 091/594-8263. 001-230033 SˇIJANA dvosobni, kuhinja, kupaona, parking. 098/9458648. 001-229895 SˇIJANA stan 53 m2, 2ss+db, V kat, 65.500 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3169. 001-228446 SˇIJANA stan, gr. plin, lift, 2skl, 50 m2, 52.000 EUR. Stanoinvest. 095/847-1009. 001-228139 SˇIJANA Koparska ul.,56m2, grijanje plin, drva, parkiralisˇte. 098/182-5277. 001-227413 SˇIRI CENTAR 77 m2, 2s+DB, gr. plin, garazˇa, terasa, starogradnja djelomicˇno adaptirana, mozˇe i bez garazˇe, 69.000 EUR. Stanoinvest. 098/357-846. 001-228092

SˇIRI CENTAR blizina vodovoda, 2 sobni+DB, terasa, 4 kat, 64 m2, 60.000 EUR. Stanoinvest 091/721-9157. 001-228085 SˇIRI CENTAR,etzˇa kuc´e, prizemlje, 80 m, s terasom, vrtom, garazˇom, povoljno. 052/210359, 098/472-085. 001-228556 SˇISˇANSKO NASELJE 65 m2,1. kat, adaptirano, blizina bolnice, centra, sˇkole, , 2ss+db, balkon, kuhinja. 095/921-0453. 001-229920


48

UTORAK, 17. srpnja 2012. VERUDA 102 m2, 3 spavac´e sobe+db, u vili. 099/824-7896.

KUCÂE-DIO PONUDE

30.000 EUR 32.000 EUR 38.000 EUR 39.000 EUR 52.000 EUR 52.000 EUR 58.000 EUR 60.000 EUR 62.000 EUR 65.000 EUR 67.500 EUR 70.000 EUR 72.000 EUR 73.000 EUR 75.000 EUR 82.000 EUR 85.000 EUR 90.000 EUR

ZEMLJISÏTA-DIO PONUDE

1. LizÏnjan, gradÅevinsko, 434 m2, pogled more, ...... 39.000 EUR 2. Okolica Pule, gradÅevinsko 630m2, pogled more 45.000 EUR 3. Premantura, visÏe gradÅevinskih parcela ............... 150 EUR/m2 4. Barbariga, vikend parcele 500 m2, pogled more 10.000 EUR 5. LizÏnjan, poljoprivredno 4.500 m2, ....................... 27.000 EUR

2

UMAG centar, 3 kat, 52m + 2 terase 7m2, 100 m od mora, lijepa lokacija, 85.000 EUR. 099/738-5538. 001-227398 2

UMAG 2.5-sobni, 70 m , novo, 100 m od centra, 200 m od mora, namjesˇteno, lod¯a, spremisˇte, parking. 091/540-8226. 001-227403

UMAG centar grada, dvosoban stan 70 m2, mozˇe zamjena za manji. 095/905-0628. 001-227338 UMAG stan 57 m2, kuhinja, novo namjesˇtena,db. 098/762628. 001-227259 UNAJMLJUJEM dvosobni stan, namjesˇten u centru grada, na duzˇe vrijeme. 099/2136113. 001-229650 VALBANDON novi stan u prizemlju sa svojim ulazom i vrtom, 2 parking mjesta, 70 m2, vrt cca 100 m2, 2 sobni+veliki DB, kuhinja, stan je idealan za osobe s posebnim potrebama, 119.000 EUR, 892.500 kn. Max nekretnine. 091/523-6109. 001-229876

VERUDA PORAT mali stan s vrtom, novogradnja, 59.500 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3140.

VERUDA blizina sˇkole, trzˇnice, mora, 69m2, 2 ss, DB, kuhinja, ostava, kupatilo, wc, veliki balkon. 099/746-8220. 001-229928

001-228451

VERUDA 70 m2, hitno. 091/ 955-0996. 001-227357 VERUDA 56m2, 4 kat, st.novogradnja, atraktivan, pogled more, sˇuma i blizina svih sadrzˇaja. 091/797-9454. 001-227514 VERUDA stan 83 m2+16 m2, V kat, namjesˇten, adaptiran, odlicˇna pozicija, 5 min, od mora. 098/929-6695. 001-000985 2

VERUDA Pula, 60 m , 2ss, kuhinja, kupatilo, hodnik, zatvorena terasa, namjesˇten, blizu bolnice, pogled more, cˇisto vlasnisˇtvo. 091/153-8175. 001-227094

VERUDA 86 m2, kompletno adaptiran, sa 2 ulaza, suteren, mozˇe i zamjena za manji uz nadoplatu. 098/177-1858. 001-226864

1. Premantura, 80 m2, u nizu, 400 m od mora ....... 85.000 EUR 2. LizÏnjan, u nizu, bazen, 76 m2, vrt, namjesÏtena ... 92.000 EUR 3. SÏiri centar, 108m2, 100m2, 2 stana ................... 105.000 EUR 4. Permantura, 70 m2, 200m2 ok. 300 m od mora 109.000 EUR 5. Veli Vrh, 80m2, 200 m2 ok., samostojecÂa ......... 120.000 EUR 6. SÏisÏan, okolica 140m2, 680m2 ok., ..................... 120.000 EUR 7. Premantura, 102m2, u nizu, st.istarska ............. 130.000 EUR 8. LizÏnjan, 90m2, 300m2 ok.,samostojecÂa ............ 150.000 EUR 9. FazÏana, 90 m2, 4s, namjesÏtena, novo .............. 185.000 EUR

SˇISˇANSKO NASELJE-Pula, 1. kat, 75.5 m2, blizu centra, mirna lokacija. 095/816-5035. 001-000979 SˇTINJAN apartman, 40 m2, I kat, 60.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3169. 001-228445 SˇTINJAN odlicˇan stan s pogledom na UcˇkuRE/MAX, Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3161. 001-228400 SˇTINJAN 25 m2, app, cˇisto vlasnisˇtvo, namjesˇteno, opremljeno, poseban ulaz, 45.000 EUR. 092/282-3573. 001-229687 SˇTINJAN, novi stanovi 58 i 48 m2, 1.kat, blizu mora, pogled more. 091/600-0959. 001-230307 SˇTINJANapp, 75m2, pogled more, 2dd+db, lift u zgradi, 90.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 098/912-3296. 001-228943 TROSOBNI stan u Puli, Sˇisˇansko naselje, 78 m2, 80.000 EUR, zvati od 17-20h. 052/ 543-428. 001-229980

VERUDA, blizina Mornaricˇke bolnice, 82 m2, I kat, 2ss+db+kuh, blag., 2 terase. 099/619-0864. 001-229747

VERUDA 65m2, 2 ss, db, kuhinja, ostava, kupaona, balkon, parking, mozˇe namjesˇten ili prazan, useljiv odmah. 091/ 523-6109. 001-229930

STANOVI-DIO PONUDE 1. Vidikovac, 22 m2, 1 ss+kuh.,prizemlje ................ 2. Monte Zaro, 20 m2, garsonijera, 1. kat ............... 3. Centar, 28 m2, 1s+kuh., 1.kat ............................. 4. Medulin, 22 m2, garsonijera, 2. kat ..................... 5. Medulinska, 38 m2, 1s+db, 1.kat ........................ 6. LizÏnjan, 37 m2, 1s+db, novo, pogled .................. 7. Vidikovac, 65 m2, 2 SKL, 11. kat ........................ 8. SÏtinjan, 39 m2, 1s+db, novo, pogled .................. 9. LizÏnjan, 48 m2, 1s+db, novo ............................... 10. LizÏnjan, 87m2, dvoetazÏni, 3s+db ....................... 11. KasÏtanjer, 45 m2, 1S+DB, prizemlje, novo ....... 12. SÏijana, 62m2, 2 skl, namjesÏten .......................... 13. Medulin, 60 m2, 2s+db, novo, pogled .............. 14. Stoja, 54m2, 2 skl, namjesÏten ........................... 15. Centar, 50 m2, 1S+DB, novo ............................ 16. Banjole, 44 m2, 1s+db, novo, pogled ............... 17. Gregovica, 65 m2, 2s+db, novo ........................ 18. Veruda, 91 m2, 3s+db, 1.kat .............................

001-229698

prizemlje, dvosobni stan, balkon, parking, povoljno i hitno. 098/187-4624. 001-227698

VALBANDON apartman, 51 m2, 1ss+db, novogradnja, odlicˇna pozicija, 400 m od mora, povoljno, 74.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3142. 001-228409 VALKANE Stoja 85 m2, adaptiran, gradnja, ’87., izoliran, I kat, lift. 098/846-624. 001-228547 VASˇE NEKRETNINE MOZˇETE BRZO PRODATI PREKO HOLLANDSKE AGENCIJE. ZA INFO NAZOVITE DO 24.8.2012. www.cmkroatievastgoed.nl 099/597-9460. 001-227245

VERUDA st. novogradja, visoko prizemlje, 54m2, sobe+kuhinja+kupatilo, cijena po dogovoru. 091/930-5922. 001-226797 VERUDA starija novogradnja, 50 m2, I kat, juzˇna strana, 1s+db, kuhinja, kup., hodnik, 62.000 EUR. 052/540-538. 001-226798

VERUDA stan na odlicˇnoj lokaciji, 57 m2, 57.000 EUR. RE/ MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-0001. 001-228403 VERUDA stan u austrougarskoj vili, prizemlje, 85 m2, 3ss+db, terasa i okuc´nica. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-0001. 001-228405

VERUDA 50m2, spavac´a soba, dnevni boravak, kuhinja s blagavaonom, terasa, ostava, 58.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 091/150-5505. 001-228903

VERUDA st. novogradnja, 31 m2, balkon, 35.000 EUR. Stanoinvest 091/568-4382. 001-228123

001-228122

VERUDA stan 50m2, 1 kat. 098/ 137-1476. 001-228576

VERUDA stan u starijoj novogradnji, 56m2, 2 sobni, III kat, hitno, 50.000 EUR+otkup. Stanoinvest. 098/168-5173. 001-228125

VERUDA, 85 m2, I kat, 2 balkona, 85.000 EUR, moguc´a zamjena za manju kuc´icu. 098/ 994-4022. 001-228609

VERUDA hitno, 65m2, 2ss+db, kuhinj, balkon, starija novogradnja, suncˇan, 70.000EUR. Stanoinvest. 098/168-5173.

VERUDA 52 m2, starija novogradnja, jedinstvena lokacija, namjesˇten i odmah useljiv, povoljno. 095/903-4231. 001-229155

001-228127

VERUDA 3ss+db, kuhinja, ostava, 2 kupaone, 2 balkona, povoljno. 052/215-117. 001-229913

VIDIKOVAC 52 m , 2ss+kuhinja+DB, hodnik, ostava, balkon,. jako dobra pozicija. 091/ 132-7203. 001-229894 VIDIKOVAC 52m2, st.novogradnja, lijepa lokacija, soba, db, kuhinja, blagavaona, 58.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 098/825-415. 001-228912 VIDIKOVAC stan 60 m2, prekrasan pogled, 5. kat, 2 lifta, pogled na grad. 091/5982300. 001-228867 2

VIDIKOVAC 51m , 2 soban stan, pogled jug, povoljno, 54.000 EUR. 052/507-703. 001-228472

VIDIKOVAC super stan u novogradnji, 66.000 EUR, RE/ MAX, Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3161. 001-228401 VIDIKOVAC stan 71 m2, 2 sobni+DB, kuhinja, ostava, kupatilo, wc, 2 lifta, hitno, 65.000 EUR, otkup ukljucˇen u cijenu. Stanoinvest. 098/168-5173. 001-228129

VIDIKOVAC garsonijera, Sisplac, 3 m2, kuhinja, jedna soba, kupatilo, malo predsoblje, zatvorena terasa, visoko prizemlje, blizina mora, namjesˇten, 54.000 EUR. Stanoinvest. 091/ 721-9157. 001-228086 VIDIKOVAC, hitno, povoljno direktno od investitora, novi stanovi, super pozicija, pogled na grad. 092/286-8633. 001-228025

VERUDA 2 kat, 90 m2. 091/ 400-8486. 001-227650 VERUDA, I kat, 2 sobni + DB, posebno kupaonica+wc, kuhinja, balkon 8m2 i 3.5m2, 1.150 EUR/m2, hitno. 052/213-235, 099/244-7915, 098/440-258. 001-227677

VERUDA, trosoban, pod racˇun urb. zemljisˇte. 052/214-137. 001-227816

VERUDA, 90 m2, visoko prizemlje, uredni papiri, blizina mora, renoviran, nove instalacije, plocˇice, vanjska nova i unutarnja bravarija. 098/440694, 098/303-038. 001-227846 VERUDA PORAT 40m2, visoko

kupnja HITNO potrazˇujemo atraktivne app-e s pogledom na more, blizina mora, Fazˇana, Premantura, Banjole. Matisse. 052/210135, 098/451-188. 001-228221 KUPUJEM stan od 30-40 m2, u zamjenu vikend parcela 320m2, ured¯ena sa objektom + nadoplata. 091/137-3400. 001-228023 KUPUJEM stan u Pazinu, po moguc´nosti na Starom Pazinu ili u Novom naselju. 098/224444. 001-226743 LABIN, Rabac i okolica, jednosobni ili dvosobni namjesˇten stan. 098/254-692. 001-229188 POTRAZˇUJEMO za poznate kupce, apartmane, stanove, parcele i kuc´e. Banjole, Premantura, Medulin, Fazˇana, Peroj, Sˇtinjan, Lizˇnjan. Felix 2002 d.o.o. 091/150-5505, 098/825415, 098/912-3296. 001-228906 POTRAZˇUJEMO za poznate kupce stanove u Porecˇu i okolici. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3139. 001-228441

PULA cca 50m2, samo podrucˇje grada, isplata u gotovini, kupujem. 052/573-654, 095/ 906-2666. 001-227998 PULA stan u starijoj novogradnji, I kat, 2sobni+DB, do 65 m2, do 65.000 EUR, prednost Sˇisˇansko naselje, Monte zaro, Kasˇtanjer. 099/504-1243. 001-229082 PULA i blizˇa okolica kupujem manji stan 30-35m2. 098/224549. 001-229415 PULA-VERUDA stan do 45m2, isplata u gotovini, odmah. 052/ 507-702, 098/786-648. 001-227697 TRAZˇIM stan Kasˇtanjer, Monvidal, Gregovica, mozˇe i ako je za renovirat. 099/673-0597.

VIDIKOVAC direktno od investitora, novi, pogled na cijeli grad, hitno, povoljno. 098/9215148. 001-228026 VIDIKOVAC hitno, novi stan 120 m2, povoljno. 098/535537. 001-228028 VODNJAN opremljen stan, 96 m2, 70.000 EUR, RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3161. 001-228399 VODNJAN, prodaja stanova u kuc´i s 2 stana, 1.000 EUR/m2, mozˇe i zamjena za manje uz nadoplatu. 099/515-1377. 001-226842

VODNJAN 60 m2, 2ss+db, balkon, parking, novo, 2 kat, ostava, mirna lokacija, parking mjesto, 65.000 EUR/493.000 kn. Agencija Residence. 098/ 849-823. 001-230084 VOLME app, 70m2, 200m2 ok. 091/605-2100. 001-227420 VRSAR luksuzan stan na juzˇnom obronku, spektakularan pogled, 97 m2 + 25 m2 ’servisnog’ prostora, parking, 490.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3139. 001-228435 ZAGREB 3 sobni, II kat ili zamjena za Pulu. 091/5282396. 001-226974 ZAGREB Gajnice, 41 m2, na-

001-230347

CˇERVAR 1981.

PORAT.

091/414001-227894

DVIJE STUDENTICE trazˇe cimera-icu, blizina hotela Rivijere, vlastita soba s terasom, 900 kn+1/3 rezˇija. 099/515-1434. 001-230101

DVOSOBAN stan, blizu centra i fakulteta, za 3-4 studenta-ice. 091/518-4198. 001-226764 GARSONIJERA u Puli, blizina centra, na duzˇe vrijeme. 098/ 427-850. 001-227018 GARSONIJERA u Puli, blizina centra, na duzˇe vrijeme. 098/ 427-850. 001-001488 GARSONJERA novonamjesˇtena, sa posebnim ulazom, prkingom. 052/545-177. 001-229809 GREGOVICA kod bille, a.p.p. 092/285-3493. 001-229056 GREGOVICA, app za jednu osobu, nepusˇacˇ, prednost studentici. 052/545-109, 091/564001-227653 2006. ITALIJA, Sistiana, 10 km od Monfalcona, cca 110 m2, u privatnoj kuc´i. 052/867-467. 001-227693

JEDNOSOBNI stan, 8 km od Porecˇa. 098/921-2553. 001-227192 KANTRIDA 1.5 sobni stan, namjesˇten, studentima. 091/136001-228784 6933. KASˇTANJER 70 m2, 3 sobni, 300 EUR + rezˇije, na duzˇe vrijeme. 092/286-6776. 001-226977 LABIN-okolica, apartman 64 m2, opremljen, za zaposleni bracˇni par bez djece, dogovor. 099/880-0128. 001-228301 LABIN, Kature, dvosoban stan, 55 m2, nenamjesˇten, 1.500kn. 001-229206 091/556-5104. LIZˇNJAN, luksuzno opremljen, 100m2, za 4 osobe, 500 EUR/ mj. 099/239-6108. 001-227507 LUPOGLAV polunamjesˇtena garsonjera. 091/587-2055.

MIJENJAM vec´i stan u Puli za manji a.p.p. u okolici Pule. 098/ 701-347. 001-229665

MALI STAN u Trstu, neopremljen, soba kuhinja kupatilo, terasa, povoljno, iznajmljujem kome zna to urediti i opremiti. 098/473-655. 001-227180

001-229518

zamjena

PULA stan veliki mjenjam za manji ili zemljisˇte, okolica Pule. 092/176-4230. 001-229666

www.eurokonzalting.com

60m2, 300EUR. 091/923-4259.

001-229144

MJENJAM stan 90 m2, sa grijanjem za manju kuc´u u Puli, uz vasˇu doplatu. 099/7442919. 001-227923 MJENJAM STAN u Sˇijani, blizu Kauflanda, plave zgrade, 1. kat, 62 m2, adaptiran za slicˇan stan ili manji na Stoji. 095/8068220. 001-000984

VERUDA 58 m2 + balkon, pogled more, st. novogradnja, lift, 52.000 EUR + otkup. Stanoinvest. 098/193-8913. 001-228115

VERUDA blizina trzˇnice, 64 m2, trosoban, balkon, 68.000 EUR. Stanoinvest. 091/568-4382.

VERUDA 64m2, dvije ss, db, balkon, kuhinja, ostava. 091/ 162-4585. 001-229902

2

VERUDA 2s+DB, 2 balkona, lift, blizina svih sadrzˇaja, 85 m2, 84.000 EUR. Stanoinvest. 098/ 357-846. 001-228095

VELI VRH novogradnja, 60m2, 1 kat, 2 sobe, db, parking, 71.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 098/825-415. 001-228928

VERUDA dvije ss, veliki db, kuhinja, kupaona, dva balkona, povoljno. 092/271-1753. 001-229897

VIDIKOVAC 64m2, 2ss+db veliki, veliki balkon, ostava, parking, gradski plin, povoljno. 099/740-4788. 001-229919

VERUDA starija novogradnja, 50 m2, 2ss+db, 62.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3140. 001-228452

VERUDA st. novogradnja, 56m2, dvosoban, 52.000EUR+otkup. Stanoinvest. 091/ 568-4382. 001-228119

001-229878

VERUDA PORAT 73.5 m , 2ss+db, veliki balkon, novo, pogled more, mirna lokacija, 120.000 EUR/904.000 kn. Agencija Residence. 098/849823. 001-230089

VERUDA stan u mirnoj ulici, 2ss+db, 64 m2RE/MAX, Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-0001. 001-228402

VELI MAJ- PORECˇ stan 58 m2 i 22 m2, papiri uredni, luksuzno opremljen, gradnja 2004. 098/ 171-1041. 001-227369

VERUDA 88 m2, 3 sobni, veliki DB, kuhinja, blagavaonica i ostava, kupaona, wc, 3 balkona, lijep i suncˇan, dogovor. Max nekretnine. 091/523-6109.

2

mjesˇten, star 6 god., prodaja, najam ili zamjena za Porecˇ i okolicu, 64.000 EUR. 091/5817465. 001-228763

PULA suvremeni 4-sobni, za mali stan ili kucˇicu u vrijednosti do 45.000 EUR, ostalo doplata ili preuzimanje kredita, ag. isklj. 099/710-3191. 001-230340 PULA 2 stana 37m2 i 78m2 mjenjam za adekvatnu kuc´u. 098/576-798. 001-229151

iznajmljivanje A.P.P. 42 m2, centralno, poseban ulaz, zvati od 17-20h. 052/ 505-431, 099/505-4393. 001-229003 A.P.P. s 2 lezˇaja i krevet u centru Pule, na duzˇe vrijeme. 098/929-3439, 052/543-563. 001-228554

A.P.P. za 2 studentice, centralno grijanje, internet, 10min do centra. 098/940-7346. 001-227702 APARTMAN na cesti ZˇminjPazin, samostojec´i objekat, na duzˇe vrijeme. 098/576-300. 001-229216

APP-STUDIO za jednu studenticu, 1200 kn u cijenu uracˇunate rezˇije, od 1.9.2012.-1.7.2013. 099/755-4899. 001-229407 BADERNA, 2ss+db, parking, na duzˇe vrijeme, 2.300 kn + rezˇije. 098/758-504. 001-229386 BLIZINA FAKULTETA opremljen stan za dva studenta ili studentice. 091/523-6109. 001-229944

CENTAR novonamjesˇten stan za 2 studentice, odvojene sobe,

MASLENICA kod Zadra, dva 2sobna i jedan 1- sobni app, parking, grill, blizina mora. 091/ 001-227213 254-6535. NOVA VERUDA, cca 75 m2, prizemno, za salone, urede, prestavnisˇtva i sl. 099/2535663. 001-226846 NOVA VERUDA stan u prizemlju kuc´e. 098/192-1630. 001-230122 OKOLICA LABINA stan 89m2, poluopremljen, 200EUR. 099/ 001-228305 880-0128. OPATIJA apartman dvosoban 45m2, klima, kamin, posl. osobi, na duzˇe vrijeme. 098/330-527. 001-227207

PAZIN, garsonijera, 35 m2, perilica rublja, klima, TV. 091/5892453. 001-228073 PAZIN 1 sobni, 44 m2, garazˇa 18 m2, vrt, 3 km, od centra. 091/167-5939. 001-230399 PAZIN 50 m2, potpuno namjesˇten, na duzˇe vrijeme. 091/5774112. 001-229657 PJ. UVALA app sa pogledom na more. 099/753-6644. 001-230184 PORECˇ oklica, povoljno stan za 4 radnika, 500kn+rezˇije/osobi. 098/938-8303. 001-230317 PORECˇ centar, namjesˇten stan, tokom cijele godine. 091/8803534. 001-230117 PORECˇ centar, app preko trusiticˇke sezone. 091/880-3534. 001-230119

PORECˇ okolica, radnicima stan, 500kn/osobi+rezˇije. 095/8661001. 001-230016 PORECˇ 2 sobni, namjesˇten,za 4 osobe, 65 m2, za samce, na duzˇe vrijeme. 098/184-7612. 001-228983

PORECˇ-MUSALEZˇ dvosoban stan, 2 kat, na duzˇe vrijeme. 091/333-5311. 001-229196


UTORAK, 17. srpnja 2012. PREMANTURSKA garsonjera za 1-2 osobe, na duzˇe vrijeme. 099/249-8910. 001-228795

PULA-VERUDA 2 sobni stan, II kat, prednost studenti. 098/ 486-120. 001-227115

PULA stan na duzˇe vrijeme, paru bez djece. 099/2498910. 001-228830

PUNTA, za 3 studenta/ice, blizina autobusnog kolodvora, 3s+db, centralno, 350 EUR+rezˇije. 098/334-944, 098/1743900. 001-227581

PULA 2 sobni stan+DB, prizemlje s dvorisˇtem i terasom. 095/524-3139. 001-228518 2

PULA centar, 2 sobni, 64 m , prizemlje s dvorisˇtem, na duzˇe vrijeme. 098/916-4959. 001-228519 PULA, dvosoban stan, za 2 radnika, na duzˇe ili krac´e vrijeme, povoljno. 098/932-2921. 001-228599

PULA stan za 2 osobe, na duzˇe vrijeme. 099/592-2953. 001-228601 PULA jadnosobni namjesˇten stan, useljiv 01.08. 098/9307071. 001-229064 PULA blizina vojne bolnice, namjesˇten. 098/431-833. 001-229357 PULA 2 sobni, za 3 studentice, blizina fakulteta, 300 EUR + rezˇije. 091/539-4576. 001-229451 PULA stan na duzˇe vrijeme, bracˇnom paru bez djece, 1s+db, kuhinja, kupatilo, velika terasa. 097/736-4824. 001-230001 PULA stan 70m2, kompletno namjesˇten od 01.08. 098/372509. 001-229938 PULA garsonjera blizu autobusnog kolodvora, studenticama, 1-2, namjesˇtena. 098/9512807. 001-230337 PULA Nova veruda a.p.p. za 2 i 4 osobe, parking, klima, sat, blizina mora, povoljno. 052/ 506-946, 098/974-7001. 001-230363 PULA 1 sobni, komforni stan, ured¯en, na duzˇe vrijeme. 098/ 939-2299, 052/505-206. 001-230248 PULA app, garsonijere i sobe za turizam, 300m od mora. 098/ 964-5722. 001-229461 PULA, nedaleko od fakulteta, stan za studentice, TV, satelitska, klima, perilica, iza turisticˇke sezone. 095/851-9680. 001-229871 PULA iza arene, djelomicˇno namjesˇten, novogr., 1. kat, iskljucˇivo dugorocˇni najam. 098/ 255-194. 001-229756 PULA centar namjesˇtena garsonjera 2ss+sa predsobljem, kupatilom i kuhinjom za studente i ucˇenike, kod bolnice. 098/995-1105. 001-228068 PULA u privatnoj kuc´i, soba sa upotrebom kupatila, DB, kuhinja. 091/922-6179. 001-228107 PULA namjesˇtena garsonijera. 091/738-8691. 001-228264 PULA, jednosoban, novoured¯en, za 2 student/ice, poseban ulaz, parkirno mjesto, slobodan na jesen. 098/826-622. 001-228286 PULA stan u centru grada, 60m2. 095/904-1907. 001-228337 PULA namjesˇten stan za 3-5 studentica ili radnica. 052/502090. 001-227596 PULA stan za studente od 1.9.2012.-31.05.2013., 1.200 kn. 098/917-8126. 001-227904 PULA centar, jednosoban app., iznajmljivanje i noc´enje. 098/ 915-6560. 001-227883 PULA san za 4 studentice, 4 sobni, 2 kupatila, upotreba kuhinje. 052/545-150. 001-227230 PULA komplet opremljen a.p.p. za studente, za 2 osobe, od 1.9.2012.-31.05.2013., povoljno. 098/738-211. 001-227537 PULA Veruda-Porat, 45 m2, klima, tv, sat., centralno, za 2 studenta-ice. 098/970-0595. 001-227366

PULA stan za studentice iz Istre. 052/540-100. 001-227345 PULA centar, garsonijera za 2 studentice ili ucˇenice. 098/9073549. 001-226943 PULA, stan za studente ili radnike, blizina centra. 098/ 204-624. 001-227111 PULA strogi centar, 33 m2, 1 sobni, namjesˇten, 270 EUR + rezˇije. 052/541-951. 001-227116 PULA-CENTAR novi stan 40m2, namjesˇten, za 2 studenta/ice. 091/726-3477. 001-227270

RAKALJ, 60 m2, u privatnoj kuc´i s vrtom i okuc´nicom. 091/ 525-9440. 001-226848 ROVINJ stan u privatnoj kuc´i, prizemlje, za 3-4 radnika. 091/ 781-4807. 001-227678 ROVINJ garsonjera. 052/813683. 001-228887 STAN, dvosoban, namjesˇten, centralno grijanje, za 2 studentice, od 1.9. 098/247-774. 001-230352 STAN u privatnoj kuc´i 45 m2, namjesˇten, 2.000 kn sa rezˇijama 098/174-8651. 001-229933 STAN 50m2, Sergijevaca, 200 EUR + rezˇije. 098/334-533. 001-227884

STOJA, app. 099/853-1439. 001-226961

SˇIJANA, stan za studente. 091/ 590-9515. 001-227528 SˇKATARI, radnicima ili studentima, dogovor, zvati svaki dan iza 15h. 092/100-8108. 001-227405 SˇOLTA, dvosoban app, uz more 20 m. 098/330-527. 001-227205 SˇTINJAN stan 100 m2, namjesˇten. 098/431-833. 001-229356 TROSOBAN stan u Puli, blizu suda, na duzˇe vrijeme, moguc´e i za kancelarije. 098/226-009. 001-228151

TRST dvosobni stan za 3 studentice. 098/945-1644, 052/ 222-738. 001-227882 UMAG 2 km, 1soban stan, za 2 osobe na duzˇe vrijeme. 091/ 767-0104. 001-228159 VARVARI, 7 kreveta za radnike/ice, namjesˇteno. 091/4031940. 001-230386 VELI VRH 45m2, na duzˇe vrijeme, db, ss, kupatilo, terasa, internet. 098/975-3197. 001-227798 VERUDA, namjesˇten, trosoban, 90 m2, na duzˇe vrijeme, 350 EUR. 098/959-2887, 052/224127. 001-228515 VERUDA-PORAT garsonijera za bracˇni par bez djece i vez kuc´ih ljubimaca. 099/7561007. 001-228643 VIDIKOVAC novi, namjesˇten, centralno grijanje, 2 sobni+DB, za 2 studentice. 098/497-714. 001-227893

VIDIKOVAC, Pula, app. za dvije studentice od 15.09.2012. 052/880-448, 098/ 189-3890. 001-227682 ZAGREB Gracˇani, dvosoban stan, 60m2, pogodno za 2 studenata. 098/359-006, 091/ 536-3466. 001-227221 ZAGREB Siget, jednoiposobni stan. 095/544-3956. 001-229071 ZAGREB nasuprot glavnog ulaza na velesajam, 5 kat, jednoiposobni stan. 095/5547494. 001-229073

20.000 m2 zemljisˇta. 091/7270645. 001-228150

´E KUC prodaja 5 KM od Pule, kuc´a 200 m2 sa okuc´nicom, cˇisti papiri, 210.000 EUR, agencije iskljucˇene. 098/ 967-6187. 001-226988 BALE kamena kuc´a u nizu za adaptaciju, 4 etazˇe po 30 m2, dvorisˇte 50 m2, kamena sˇterna 45 m2, 80.000 EUR. 098/1753618. 001-226851 BALE trosobna katnica, odmah useljiva, cˇisto vl., 70 m2, 72.000 EUR. 092/155-4152. 001-230015 BATVACˇI kuc´a sa ok. 2.096 m2, dogovor. 052/224-532, 098/335-544. 001-228997 BIOGRAD NA MORU kuc´a s 3 sobnim stanom i restoranom 400 m2 u centru grada, uhodani 12 god., 1.000 EUR/m2. 099/ 790-2623. 001-227880 BLIZINA Arene, kuc´a s pogledom na more i Arenu, pogodna za izdavanje turistima, povoljno. 097/905-9351. 001-228783 BLIZINA PULE samostojec´a kuc´a 200 m2, garazˇa, okucˇnica 1.100 m2, mirna lokacija, 98.000 EUR. Stanoinvest. 098/ 193-8913. 001-228110 BUSOLER kuc´a, 170 m2, 169.500 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3140. 001-228455 BUTKOVIC´I samost. kuc´a na osami, 300 m2, ok. 1.800 m2, moguc´a zamjena za stan u Puli i okolici. 091/457-9200. 001-229024 BUZET istarska kamena kuc´a, prva u nizu, P+1, 72 m2, 3 km od grada, potrepna rekonstrukcija, 23.500 EUR. 098/255743. 001-228720 C´IC´ARIJA, samostojec´a kuc´a. 091/640-7755. 001-228864 DANIJELI-KRINGA istarska kamena kuc´a, sva infrastruktura, potrebna adaptacija, povoljno. 095/801-5579. 001-227957 FAZˇANA kuc´a 70m2 na parceli od 1480m2 mozˇe i dio zemlje, cijena dogovor. Ilic´ d.o.o. 095/ 511-0185. 001-229235 FAZˇANA kuc´a 110 m2, na parceli od 830 m2, mirna lokacija, blizu plazˇe, cijena dogovor. Ilic´ d.o.o. 091/511-0185. 001-229236 FAZˇANA obiteljska kuc´a blizu mora i plazˇe, cˇisto vlasnisˇtvo, 350.000 EUR u kunama. Ilic´ d.o.o. 095/511-0185. 001-229257 FAZˇANA kuc´a prizemnica 178 m2 + tavan, 870 m2 okuc´nice, pogled more. 098/437-201. 001-230301

FUZˇINE centar 50m od jezera Bajer, kompletno ured¯ena stara kuc´a 330m2, dva stana, ok. 300m2, 700 EUR/m2. 091/5141133. 001-228804 GALIZˇANA centar, kuc´a, namjesˇtena, odmah useljiva, na gradskoj kanalizaciji. 091/8999945. 001-229565 GOLOGORICA prodajem kuc´u za seoski turizam, 300 m2, ok. 2.100m2. 091/593-6865. 001-227362

ZAGREB jednosobni stan 40m2, blizina centra, povoljno. 091/541-3732, 098/956-1272.

GORSKI KOTAR kuc´a, 8.000EUR. 091/588-3874.

001-229132

GORSKI KOTAR Lokve, vikendica, dvojni objekat 72m2, garazˇa i podrum na parceli 410m2, namjesˇteno, 45.000 EUR. 098/ 849-957. 001-227708

unajmljivanje KASˇTANJER,Monvidal, Sˇijana, unajmljujem stan na duzˇe vrijeme za 2 osobe. 099/6757212. 001-226989 PULA trosoban stan ili dvosoban, polunamjesˇten do 250 EUR. 091/185-1962. 001-228182 PULA 2 studentice trazˇe stan po povoljnijoj cijeni, sa perilicom rublja i 2 kreveta. 098/1785224. 001-230166 TRAZˇIM stan 40-50 m2, namjesˇten, na duzˇe vrijeme u Puli, moguc´e plac´anje na duzˇe. 099/ 749-7095. 001-228699 TRAZˇIMO jednosoban stan u Puli do 1.000 kn. 095/5114429. 001-227782 UMAG manji stan na duzˇe vrijeme trazˇim. 098/196-3540. 001-226904

001-227134

GORSKI KOTAR Bosiljevo, 130 m2, 700 m2 okuc´nice, 5 min. do jezera, lovno podrucˇje, 30.000 EUR. 092/282-7247. 001-229974 GORSKI KOTAR-Mrkopalj, kuc´a 270 m2, trosobni+db, sa garazˇom+2 app,. 40/42m2, ok.600m2, 150.000 EUR, nije fiksno. 091/726-3502. 001-228869 GREGOVICA kod bille, prodajem ili mjenjam kuc´u za Krapinjske, Stubicˇke ili Varazˇdinske toplice, 170m2, 150.000 EUR. 092/285-3493. 001-229075 HRBOKI nova kuc´a u istarskom stilu, na 3 etazˇe, okuc´nice 80m2, do mora 2 km, 135.000 EUR. 098/855-434. 001-230099 HUM, okolica, stara ist. kamena kuc´a, za kompletnu adaptaciju,

HUM-OKOLICA prekrasna istarska kuc´a na proplanku, potpuno renovirana u autohtonom istarskom stilu, 140 m2 stambenog prostora, 400 m2 okuc´nice, 85.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3169. 001-228447 IPSˇI, nasuprot Motovuna, istar2 ska kamena 80m , 2 etazˇe, terasa, vrt, useljiva, pogled, izvrsna lokacija, 76.000 EUR, inf.17-19. 099/735-1079. 001-227652 ISTRA, Labin, novo izgrad¯ena kuc´a 120 m2, okuc´nica 650 m2, 155.000 EUR. 098/272-160. 001-227297

KAMENA KUC´A okolica Karojbe, 80 m2, terasa 20 m2, vrt 300 m2, voda, struja, kanalizacija, potrebna adaptacija, dogovor, 35.000 EUR. 098/774702. 001-229369 KANFANAR-MODRUSˇANI renovirana, ist. kuc´a, u nizu, dvorisˇte 50m2, terasa, 13m2 + 2.240 m2 grad¯. zemljisˇta+600 m2 poljoprivrednog. 091/7944691. 001-227790 KASˇTANJER etazˇa kuc´e, 90 m2, prizemlje s vrtom, 90.000 EUR, RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3130. 001-228394

KASˇTEL nova kuc´a 152 m2, ok. 500 m2, podrum 35 m2, useljiva, papiri uredni. 098/396-710. 001-228748

KASˇTELIR stara kamena kuc´a sa ok, za adaptaciju, pogled na more, ag. iskljucˇene, iza 15h. 095/855-0123. 001-230005 KASˇTELIR, stara kamena kuc´a, renovirana, pogodna za agroturizam, kompl. opremljena. 099/ 572-2218. 001-229743 KASˇTELIR, renovirana kuc´a sa 8 soba, 8 wc-a, tavernom i okuc´nicom. 098/886-411. 001-229735 KASˇTELIR, renovirana kuc´a sa 8 soba, 8 wc-a, tavernom i okuc´nicom. 098/886-411. 001-229737 KASˇTELIR, stara kamena kuc´a, renovirana, pogodna za agroturizam, kompl. opremljena. 099/ 572-2218. 001-229738 KMETI, kod Umaga, istarska kamena kuc´a, dogovor, zvati iza 16h. 095/906-7685. 001-228915

KUTJEVO centar, kuc´a 65 m2, 2000m2 okuc´nice sa svim pratec´im objektima, dogovor, ili zamjena za Pulu ili okolicu. 098/179-5578. 001-227568 LABIN 8 km, nova kuc´a 80 m2, sa okuc´nicom 1200 m2, povoljno. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/6413135. 001-228418 LABIN, Nedesˇc´ina, 160 m2 novo izgrad¯ena vila s bazenom, ok. 600 m2, 200.000 EUR. 098/ 237-870. 001-227296 LABIN- RABAC okolica, moderna nova kuc´a u izgradnji, sa bazenom, panoramski pogled, 140 m2, parcela 800 m2. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3135. 001-228417 LABINCI Kasˇtelir, stara istarska kuc´a sa 3.600 m2 zemljisˇta, maslinik od 4.100 m2. 052/ 626-065. 001-228587 LIZˇNJAN katnica, 80m2, na predivnoj parceli, pogled more, blizina mora, cijena 190.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3160. 001-228461

LIZˇNJAN, novo, 280 m2, 3 ured¯ena stana, bazen, garazˇa, mozˇe kompenzacija. 098/357007. 001-227823 LUCIJANI kod Zˇminja, stara kuc´a. 098/163-2184. 001-226765 MANJA kuc´a 45 m2, s garazˇom, centar grada. 099/5160291. 001-228551 MARCˇANA kamena kuc´a sa okuc´., 60.000 EUR. Pulanekretnine. 098/656-132. 001-229885 MARCˇANA kamena kuc´a 140m2, ok. 670m2 i bazen. 097/711-9701. 001-226804 MARCˇANA, centar, istarska, renovirana, u nizu, cca 130 m2, mjesto za vanjski rosˇtilj, garazˇa, parking mjesto. 098/421-212. 001-227830

MEDULIN kuc´a s 2 grad¯evinske parcele, tenis teren, 460.000 EUR. 098/440-695. 001-228029

MEDULIN kuc´a, P+1, 300 m2 stambenog prostora, 970 m2 okuc´nice, starost 20 god., pogled more, prilika, 260.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3160. 001-228427

KOD ARENE stara rusˇevna kuc´a (potrebna adaptacija), atraktivna lokacija, 140.000 EUR. 095/510-6726. 001-227845

MEDULIN, centar, vezana kuc´a, 75 m2, 46.000 EUR. Stanoinvest 098/357-846.

KOPARSKA ulica, 360 m2, sa 2 pp-a, uz samu cestu, 320.000 EUR. 052/502-052. 001-228020

MEDULIN 41 m2, krasan pogled na more, 47.000EUR192.000kn. Matisse. 098/451188. 001-228220

KRNICA, nova, istarska kuc´a, pogled na more, povoljno. 098/ 190-3990. 001-229732 KRSˇAN kuc´a nova sa 2 stana 128 m2 gornji kat dovrsˇen, garazˇa, 5.000m2 zemljisˇta (mozˇe po zˇelji), izvanredna lokacija. 052/867-734. 001-228080 KRSˇAN-CˇAMBARELIC´I kuc´a 2 sa dvorisˇtem 1193 m , 80.000 EUR. 052/863-385. 001-226789 KRSˇAN-CˇAMBARELIC´I kuc´a sa dvorisˇtem 1193 m2, 72.000 EUR. 052/863-385. 001-001004 KRVAVIC´I kamena kuc´a, 120 m2+etazˇa i potkrovlje, 300 m2 okuc´nice, struja, voda, telefon, sˇtala 90m2+kat. 098/788-862. 001-000978

KUC´A 49m2, sa dvorisˇtem 200m2, 50.000 EUR. 091/6519430. 001-227188 KUC´A na Premanturskoj cesti, skretqanje za Valdebek, dva stana 160m2 + 80m2, garazˇa, parcela 1.200 m2. 099/6943843. 001-227401 KUC´A u Peroju, stara, istarska, useljiva, 137 m2, prizemlje sa 2 etazˇe, na svakoj etazˇi 1ss, kupatilo, db, terasa, na drugoj etazˇi zatvorena terasa, pogled na more, izvana kamen, garazˇa vezana uz kuc´u, 85.000 EUR. Stanoinvest. 091/721-9157. 001-228083

KUC´A sa bazenom, 330.000 EUR. 098/992-2294. 001-228271 KUC´A s p.p., podrum, garazˇa, p.p. na Gregovici. 052/545167. 001-227888

001-228096

MEDULIN, polovica dvojnog objekta, 110 m2, vrt 203 m2, pogled more, moderno, 145.000 EUR. Hot Corner. 098/829-209. 001-227225 MEDULIN, kuc´a, 3 etazˇe, cca 30 lezˇaja+veliki pp 300 m2+parking i veliki vrt, blizu mora i ceste. 091/534-1031. 001-229848 MEDULIN kuc´a, zapocˇeta gradnja do prve plocˇe izgrad¯eno, odlicˇna lokacija, grad¯.dozvola, Po+pr+1, 105.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 098/9123296. 001-228932 MEDULIN, vikend kuc´a 930 m2 okuc´nice, ured¯eno, voda, nije agencija. 098/166-1023. 001-229121 MODRUSˇANI-SV.LOVRECˇ nova kuc´a, 140 m2, bazen, okuc´nica, vanjski i unutarnji kamin, 270.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3139. 001-228438 MRGANI cca 650m2, blizina Kanfanara, visˇe kuc´a u nizu, idealno za odmor, staracˇki dom, restoran ili ostale moguc´nosti, povoljno. 052/815-297. 001-229090

MUNTIC´, samostojec´a katnica 140m2, potrebna adaptacija, garazˇa, 4.315m2 s rusˇevnom sˇtalom od toga 3.000m2 urbanizirano. 052/503-800. 001-227093 NASˇICE kuc´a u Nazorovoj, povoljno. 099/261-1269. 001-228714 NOVIGRAD renovirana kuc´a, sa visˇe stanova, centralno grijanje, 180m2. 097/796-4722. 001-229514

49

NOVIGRAD-ISTARSKI stara kamena kuc´a, blizina mora, struja, voda, telefon. 095/8676171. 001-229250 OBITELJSKA kuc´a na atraktivnoj lokaciji u Sˇtinjanu, pogled na more, papiri uredni, agencije iskljucˇene. 091/523-6303. 001-229139 OKOLICA PULE samostojec´a kuc´a, novogradnja, 230 m2, ok. 1.000 m2, garazˇa, moguc´nost 2 stana, 99.000 EUR. Stanoinvest. 092/128-4144. 001-228103 OPRTALJ, 120 m2, 80 m2, rusˇevina, ok. 1.500 m2. 052/ 644-246. 001-229005 PEROJ vikendica 40 m2, samostojec´a, 300 m2 okuc´nice, 2 km od centra, 40.000 EUR. Felix 2002 d.o.o. 098/912-3296. 001-228936

PEROJ kuc´a 439m2, visˇestambena, namjesˇteno, pogled na more. Sˇtok nekretnine. 099/ 577-9533. 001-228963 PEROJ novija kuc´a cca 130 m2+garazˇa, dvorisˇte 700 m2, 300 m od mora, pogled i na Brijune. 098/213-250. 001-229724 PEROJ 150m2, ok. 500 m2, 400 m od mora, na rubu urb. (3 stambene jedinice), 100.000 EUR. bez dozvole, nakon legalizacije objekta 150.000 EUR. 098/902-9047. 001-227482 PJESˇCˇANA UVALA,kuc´a 300 m2, 2 etazˇe+potkrovlje+anex, podrum, 3 garazˇe, 2 natkrivene terase, parcela 764 m2. 098/ 579-217. 001-227499 PJESˇCˇANA UVALA kuc´a s 3 stana, studio, a.p.p., 1 sobni stan u prizemlju, 1 kat, jednosobni s prekrasnim pogledom na more i ok. 170 m2, 140.000 EUR ili 1.500.000 kn. Max nekretnine. 091/523-6109. 001-229875 PJESˇCˇANA UVALA, kuc´a 90 m2, pogled more, udaljeno 100 m od plazˇe ili prodaja po apartmanima, povoljno. 099/ 753-6644. 001-230180 PODRUCˇJE KARLOVCA kuc´a, sˇtala i sijenik, 22.000 m2 zemlje. 052/541-078, 095/899-5873. 001-227229

POMER kuc´a P+1, 110 m2, samostojec´a, malo dvorisˇte, 200 m od mora, SUPER CIJENA, 79.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3142. 001-228410 PORECˇ okolica, kuc´a sa 4 app. bazen, 1500 m2 ok, moguc´e kombinacije. 098/491-716. 001-229824

PORECˇ 15 km, kuc´a sa 16.000 m2 okuc´nice. 098/722-631. 001-228913

PORECˇ, Gedic´i, stara, istarska, dvorisˇte, sˇterna, 5 km od mora, 200 m2, krusˇna pec´. 052/421047. 001-228895 PORECˇ, 15 km od grada, kuc´a, dvorisˇte + tri garazˇe. 052/626247. 001-229405 PORECˇ - DONJI SˇPADIC´I samostojec´a kuc´a 158 m2 na 2 etazˇe, 100 m od plazˇe, 10 minuta od centra, 260.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3139. 001-228437

PORECˇ-ANTONCI obiteljska kuc´a, ok. 1.000m2, a mozˇe i zamjena uz nadoplatu. 052/ 421-204, 098/234-167. 001-226876 PORECˇ-MUSALEZˇ samostojec´a kuc´a, mirna lokacija, pogled, garazˇa, stan+app, 140m2 stambenog+670 m2, ok, povoljno. 091/549-0367. 001-230214 PORECˇ-RADMANI kuc´a 172m2, ok 1.097m2, 195.000 EUR., 6km od mora. 098/9020829. 001-228154 PREMANTURA samostojec´a kuc´a, vrt, povoljna prodaja do plazˇe cca 300m, ured¯ena, 230.000 EUR-1.725.000kn. Matisse. 098/451-188, 052/210135. 001-228219 PREMANTURA kuc´a 86 m2, blizina svih sadrzˇaja, 95.000 EUR. Stanoinvest. 095/8471009. 001-228142 PREMANTURA prizemnica 70m2, okuc´nica 141m2, 600m od mora, 3ss+db, novija gradnja, odlicˇna likacija


50

UTORAK, 17. srpnja 2012.

110.000EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 091/641-3160, 052/ 001-228428 638-222. PREMANTURA prizemnica 70 m2, sa okuc´nicom, 110.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3130. 001-228397

PREMANTURA kuc´a 150m2, na prekrasnoj parceli 800m2, moguc´a izgradivost nove P+2, 720m2,kanalizacija, pogled more. 098/514-668. 001-229359 PREMANTURA kuc´a sa 2 stana, starija gradnja na parceli od 650m2, cˇisti papiri, 260.000 EUR u kunama. Ilic´ d.o.o. 095/ 511-0185. 001-229261 PREMANTURA kuc´a stara za adaptaciju 220 m2, na parceli od 490 m2, blizu mora i plazˇe, cijena dogovor. Ilic´ d.o.o. 095/ 511-0185. 001-229290 PREMANTURA samostojec´a kuc´a 160 m2, sa dva zasebna app po 35 m2, bazen 24m2, okuc´nica 900 m2, atraktivna lokacija. 091/177-2020. 001-228923 PREMANTURSKA CESTA kuc´a sa dva stana 160m2+garazˇa 80m2, ok. 1.200m2, razne kombinacije. 097/757-0711. 001-227454

PULA u centru grada, kuc´a cca 150 m2 stambenog prostora kao samostalni objekt, dva kompletna stana. 099/2271773. 001-226830 PULA okolica 170 m2, 2 stana, 1.700 m2, grad¯. zemljisˇte, 700.000 EUR. Eureka. 098/ 001-226853 367-759. PULA blizina centra , velika okuc´nica, 160m2, moguc´a nadogradnja, pogodno za p.p. 098/ 001-227025 750-507. PULA, Sˇtinjan, obiteljska kuc´a 200 m2, cca 350 m do mora. 098/924-4560. 001-227942 PULA kod Arene, kuc´a 150m2, moguc´a nadogradnja, adaptirana, odmah useljiva, 180.000 EUR. 091/975-1998. 001-228782 PULA trokatnica sa p.p. 25m2 i etazˇni stan ili 3 1sobna stana sa terasom, 150m2, 1.000EUR/m2. 001-229163 095/862-3686. PULA samostojec´a kuc´a sa 3 stana, velika ok,. blizina mora. 098/219-043. 001-229914 PULA 2 KUC´E, GARAZˇA, KOTLOVNICA, PODRUM, CENTRALNO GRIJANJE, KLIMA, 295.000 EUR. 098/824-128. 001-001486

PULA-KASˇTANJER, obiteljska kuc´a sa dva stana i okuc´nica. 052/543-242. 001-227339 PULA-OKOLICA nova vila sa bazenom, 200 m2, parcela 800 m2, 1 km od mora, 270.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3130. 001-228395

PULA-SˇIJANA obiteljska kuc´a 250m2, ok.1.400m2, garazˇa i ostali objekti. 098/420-737. 001-227434

RAB nova kuc´a, katnica, 180m od mora, cijena po dogovoru. 091/792-1329. 001-228313 RABAC, Ripenda, novo izgrad¯ena kuc´a 120 m2, ok. 380 m2, s moguc´nosˇc´u vec´e ok., akcija 99.000 EUR. 01/336-4009. 001-227298

ROVINJ obiteljska novogradnja, prodajemo ili mjenjamo, mogucˇe druge kombinacije. 052/894-2105. 001-226839 ROVINJkuc´a u starom gradu 50 m od mora, neured¯ena, 120 m2. 091/576-5867. 001-227941 ROVINJSKO SELO, jednokatna kuc´a, prizemlje, 30 m2, kamena konoba 18 m2, wc, drvarnica, dvorisˇte 200 m2. 099/835-1669. 001-226800 SAMOSTOJEC´I objekat Pula, pogled Brijuni, 750 m2, etazˇiran, bez tereta, agencije iskljucˇene, 650.000 EUR. 098/989-0365. 001-227281

SAVICˇENTA, kuc´a sa mala okuc´nicom, prizemlje+kat 120 m2+potkrovlje. 098/583-823, 098/224-773. 001-227676 STANCIJA

GRGUR

kuc´a,

1.000m2 ok., 160.000 EUR. 099/751-6871. 001-230069 STARA IST. KUC´A sa sˇternom, samostojec´a, 220 m2, pogled na more na brijunsko otocˇje. 098/774-733. 001-228031 STARA ISTARSKA kuc´a, 2 etazˇna po 40 m2, dvorisˇte 120 m2, Muntic´. 099/690-4539. 001-226834

STARA ISTARSKA kuc´a u Pula, 140 m2, 400 m2 ok., agencije iskljucˇene. 098/9907578. 001-228635 SUZUKI MARAUDER 800 , odlicˇno stanje sa puno dodatne opreme ’97 god. 4.000 EUR. 095/853-4400. 001-227533 SV. PETAR U SˇUMI istarska kuc´a sa baladurom i sˇternom, prizemlje-konoba, kat-stan, 140m2, ok. 600m2, useljivo, 79.000 EUR. 098/175-5527. 001-229367

SVETVINCˇENAT nova kuc´a, 2 etazˇe po 125 m2, podrum, potkrovlje, ok. 750 m2. 098/ 195-9544. 001-228272 SˇIJANA kuc´a prizemnica, moguc´a zamjena za stan uz nadoplatu. 098/255-858, 099/7651492. 001-230309 SˇIKIC´I, Put do Fortice, vikendica 40 m2, 2 parcele, papiri uredni. 00436/64/654-1812, 098/916-1487. 001-227181 SˇISˇAN obiteljska kuc´a, samostojec´a 180 m2, sa ok. 1.400 m2, 1 km od mora, 230.000 EUR. 098/930-1107. 001-001391 SˇISˇAN kuc´a, 120 m2 stambenog prostora, P+1, 140 m2 okuc´nice, 110.000 EUR. RE/ MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3169. 001-228448 SˇISˇAN samostojec´a kuc´a u izgradnji, 300 m2 stambenog prostora, 2 stana, 3 sobni, mansarda, ok., struja u kuc´i. 052/574-630. 001-227996 SˇISˇAN, nova obiteljska kuc´a, 2 stambenog 162 m , garazˇa, na parceli od 1.500 m2. Hot Corner. 098/224-305. 001-230390 SˇISˇAN P+1, 83m2, 50m2 okuc´nice, novo namjesˇtena, tiha i mirna lokacija, 105.000EUR, u cijenu je moguc´e uracˇunati jednosoban stan u Puli. 098/701584. 001-228700 SˇKATARI kuc´a dvojnica, stambenog prostora 114 m2, 3ss+db, 250 m2 vrta, novo, 135.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3142. 001-228411 SˇKICINI samostojec´a nova 2 kuc´a, 50 m , na parceli od 500 m2, 85.000 EUR. Stanoinvest. 098/357-846. 001-228098 SˇTINJAN, Pula, nova obiteljska vila 306 m2, bazen, blizina mora, restorana, tenis terena, sˇkole, vrtic´a. 098/283-199. 001-227705

SˇTINJAN obiteljska kuc´a, 150m2, ok 437m2, 200.000 EUR. Pulanekretnine. 098/656132. 001-229882 SˇTOKOVCI kuc´a 55m2, novogradnja, ok 400m2, 75.000 EUR. 098/185-1995. 001-230039 SˇUMBER kod Labina, istarska kuc´a u nizu sa dosta urbaniziranog zemljisˇta uz kuc´u, 9.000m2, (sˇuma i livada), u sˇiroj okolici kuc´e. 091/886-6343. 001-227444

UMAG Punta, kuc´a sa 2 stana, 172m2 stamb., 320m2 okuc´nice, 052/743-935. 001-227029 UMAG, Punta, samostojec´a kuc´a 450m2 sa stanom od 106m2 i 7 app, ok. 745m2, 100 m od mora. 052/752-758, 00436/81/811-59724. 001-228145 UMAG, uzˇi centar, 125m2+60m2 lokal, iza 17h. 052/743-212. 001-228803 2

VALBANDON 116 m , ok., 5 min. hoda do plazˇe, 130.000 EUR, od vlasnika. 091/5114561. 001-229315 VALBANDON obiteljska kuc´a 220 m2, stambenog, zadnja u nizu, garazˇa, ok. 350 m2, prilika, 195.000 EUR/1.460.00 kn, Agencija Residence. 098/849823. 001-230096

VALBANDON nova kuc´a 260 m2, 3 stana, namjesˇtebno, blizina mora, 600 m2 okuc´nice, 260.000 EUR. Stanoinvest. 091/568-4382. 001-228118 VALTURA 80 M2, okuc´nica 1.000 m2. 091/501-0693. 001-228466 VALTURA starija, useljiva, okuc´nica 734 m2., 80.000 EUR. 095/886-9890. 001-229921 VALTURA nova kuc´a 146m2 okuc´nice 800m2, sa bazenom, namjesˇtena, pogled na more. Felix 2002 d.o.o. 098/9123296. 001-228937 VELI VRH prizemnica 81 m2, 2ss+db, kuhinja, 2 kupaone, lijepa okuc´nica, grad¯. dozvola, uporabna 95.000 EUR ili 712.500 kn. Max nekretnine. 091/523-6109. 001-229873 VELI VRH etazˇa kuc´e u novogradnji, kvalitetna oprema, 194 m2, 4ss, 3 terase s okuc´nicom od 400 m2, 800 EUR/m2. Hot Corner. 098/224-305. 001-230391 VERUDA 130 m2, 230 m2 ured¯ene okuc´nice, garazˇa, ljetna kuhinja, 190.000 EUR. Stanoinvest. 098/357-846. 001-228093 VIDIKOVAC s zatvorenom garazˇom u dvorisˇtu, dodatna prostorija koja mozˇe kao ljetna kuhinja i balkon, vrt, vanjske stepenice koje vode do stana na 1 etazˇi, 79 m2, mozˇe se preurediti, pogled more, 150.0000 EUR. Stanoinvest 091/721-9157. 001-228089 VINKOVCI-KOMLETINCI kuc´a s imanjem i 3.000 m2 zemljisˇta, hitno i povoljno. 052/213-503. 001-227355

plazˇe, pogled. Matisse. 052/ 210-135, 098/451-188. 001-228217

zamjena BIH, Tuzla okolica, velika useljiva kuc´a, mijenjam za bilo sˇto u Istri. 091/573-4858, 052/683326. 001-227680 GORSKI KOTAR mijenjam kuc´u 130m2, ok 700m2, za manji stan u Puli. 052/211320. 001-229976 KATNICA 2 stana 150 m2, ok. i vrt 1.000 m2, zamjena za visoku prizemnicu s ok. i vrtom u Puli. 091/603-2858. 001-227684 MJENJAM kuc´u 140 m2 potrebna adaptacija i 4.315 m2 zemljisˇta u Muntic´u za stan u neboderu, nizˇi katovi uz vasˇu nadoplatu. 091/153-8175. 001-227100

2

MJENJAM kuc´u 135 m , namjesˇtenu, 5 km od Pule za stan uz vasˇu nadoplatu ili urban. parcelu, uz vasˇu nadoplatu. 091/568-0808. 001-229140

iznajmljivanje KAT KUC´E sa 4 lezˇaja, kupaonicva, kuhinja. 099/743-3385. 001-229318

KUC´U okolica Pazina, za radnike i obitelji, povoljno. 095/ 199-9257. 001-227145 LOBORIKA kuc´a 135 m2, namjesˇtena, 4 sobe, kupatilo, wctusˇ, dvorisˇte 45 m2, ok. 200 m2. 091/568-0808. 001-229141 RAKALJ kuc´a 60 m2 s vrtom i okuc´nicom. 091/525-9440.

PULA-KASˇTANJER soba sa upotrebom kuhinje i kupatila, zˇenskoj osobi ili studentici. 099/803-5252. 001-229767 ROVINJ soba za 1 zˇensku osobu, u centru. 052/812542. 001-229164 ROVINJ, sobe za 2-3 osobe, vl. kupaonica, cent. grijanje, upotreba kuhinje, za mlade parove. 091/528-8859. 001-227271

VODNJAN, centar, potpuno adaptirana dvokatnica, 140 m2, 4ss, velika terasa, 110.000 EUR. Hot Corner. 098/829209. 001-227228 2

VODNJAN, kuc´a 240 m , ok. 300 m2, jednom stranom vezana. 098/921-6415. 001-000976 VODNJAN obiteljska kuc´a, mirna lokacija, moguc´a nadogradnja, renovirana, namjesˇtena, moguc´a garazˇa. 091/ 600-3042. 001-226948 VODNJAN nova samost. kuc´a s ok., prizemnica, uporabna dozvola, povoljno. 091/7621394. 001-229152 VODNJAN kuc´a p+1+v.p., 105m2, dvorisˇta i ostalo. 42.000 EUR. 092/243-3010. 001-230225

VODNJAN kuc´a s vrtom za kompletnu obnovu, 16.000 EUR, centar. 091/160-8456. 001-230226

VRSAR, stari grad, kuc´a s dvorisˇtem. 052/441-499. 001-227312

kupnja

ROVINJ kuc´a, tri sobe, kuhinja, kupatilo, dvorisˇte, mozˇe i za srezonske radnike, moguc´a i prodaja, hitno. 098/573-844, 052/812-900, 091/954-2252. 001-226746

unajmljivanje

SOBE iznajmljivanje 2 SOBE s upotrebom kupatila, za 3-4 osobe so sedmice dana 100kn/osobi. 098/919-0573.

SOBA za samca, kuhinja, poseban ulaz. 052/505-942. 001-227731

BARBAN Prnjani, visˇe pacela u naselju, uz glavnu cestu. 091/ 560-0130. 001-230227

CENTAR, Pula, blizina Arene, soba za noc´enje s kupaonicom i klimom. 099/746-8220. 001-229943 CIMER/ICA korisˇtenje cijelog stana. 099/515-6315. 001-229316 JEDNOKREVETNA soba s kupaonom, kuhinjom, poseban ulaz u Puli, na duzˇe vrijeme, TV u sobi. 052/506-388, 099/ 861-3299. 001-229089 JEDNOKREVETNA soba, uzˇi centar Pule, za zaposlene osobe ili ucˇenike/studente. 052/222-252. 001-227365 PORECˇ, Riva, 2 sobe za sezonske radnike. 095/817-8123.

BARBAN okolica, urb. parcela, 5.000m2, mirna lokacija, infrast. blizu. 099/228-0216. 001-228282

SOBA 2 krevetna, za musˇke osobe, opremljena, poseban ulaz, povoljno. 052/506-388, 099/861-3299. 001-229088

BARBARIGA-DRAGONERA, 3.000 m2, na glavnoj cesti, 100m od mora, 16 EUR/M2. 098/824-128. 001-001487

SOBE za zˇenske osobe uz uporabu kuhinje i kupaone, u blizini autobusnog kolodvora u Puli. 098/966-4660. 001-228465

BARBARIGA 11.000 m2, na odlicˇnoj lokaciji uz cestu, komunalije na 100 m, pogled more i Brijune. 098/213-250.

SOBE za radnike, uporaba kupatila, iznajmljujem na Punti(Pula). 091/913-9772. 001-227356 SˇISˇANSKO NASELJE soba s kupatilom. 052/543-428. 001-229979 TRAZˇIM cimera za stan, namjesˇteno, blizina grada. 097/ 728-3983. 001-229157

BELAVIC´I otvoreno gradilisˇte za vilu s bazenom u Belavic´ima, istocˇna obala Istre. 098/715262. 001-227041 BIBIC´I urb. zemljisˇte 3.500 m2, cijena po dogovoru. 098/645999. 001-230273

VODNJAN, sobe za radnike. 098/921-6415. 001-000977

ˇE GARAZ prodaja GARAZˇA na Stoji, 15m2 iza bolnice u nizu. 052/391-771. 001-227516

GARAZˇA Sˇisˇansko naselje, kod civilne bolnice, kanal, direktan pristup s ceste. 099/196-8170. GARAZˇA u Visˇkoj ulici na Verudi, pored sˇkole. 098/440278. 001-227948 PULA Nazorova 68 i Benussijeva 2/A, garazˇna mjesta i vanjski parkinzi po iznimno povoljnim cijenama, u novogradnji, investitor UGO GRUPA d.o.o. 099/204-5016. 001-001484 PULAu centru garazˇa 16m2, 3.000 EUR. 099/355-3759. 001-229807

iznajmljivanje DOLINKA, iznajmljujem garazˇu. 099/277-3662. 001-227496 GARAZˇU iznajmljujem, Veli Vrh 20m2. 098/815-253. 001-229274 VERUDA 361.

garazˇa.

ROVINJ, poljsku kuc´icu, legalno sagrad¯enu, kupujem. 098/791-330. 001-230140 ZA POZNATE KUPCE potrazˇujemo vile s bazenom u okolici Pule. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3130. 001-228398

ZA POZNATOG klijenta potrazˇujemo kuc´u obiteljsku, prvi red do more, cca 100-200m do

PORECˇ soba u centru grada, poseban ulaz, na duzˇe vrijeme. 091/895-9945. 001-229965 PULA sobe u centru, kupatilo, kuhinja, tv, klima, za studente. 098/323-062. 001-230293 PULA dvokrevetna soba, za 2 zˇenske osobe. 098/181-3147. 001-229606

PULA soba u centru, na korisˇtenje cijeli stan i dostupan flat internet. 099/515-6315. 001-229314 PULA soba, zˇenskim osobama, studenticama. 052/541-621, 099/677-0366. 001-228084 PULA soba, blizina centra, za 1 osobu. 052/541-636. 001-227583 PULA iza Arene, jednokrevetna soba, kuhinja, kupatilo, na duzˇe, 1.000 kn/mj. 091/7811357. 001-228000 PULA centar grada, soba za 2 osobe. 091/572-3467. 001-226990

052/211001-227103

ˇ TA ZEMLJIS prodaja KRSˇAN sˇuma, prodaja stabala za sjecˇu ili prodaja zemljisˇta ,7.600 m 2. 098/915-1658. 001-230097

3 KM OD Pule, urbanizirana parcela, 490 m2, struja i voda blizu parcele, cca 35.000 EUR. Stanoinvest. 098/168-5173.

001-228212

KUPUJEM manju kuc´u ili zapocˇetu gradnju u sredisˇnjoj Istri. 095/902-0867. 001-230368 POTRAZˇUJEMO za poznatog kupca manju kuc´u za odmor, do 150.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3142. 000-000000 POTRAZˇUJEMO za poznatog kupca manju kuc´u za odmor, do 150.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3142. 001-228412

001-228888

SOBA u centru za 1-4 osobe sa upotrebom kupatila, 100kn/dan po osobi, min 7 dana. 098/9190573. 001-228050

001-228066

2 SOBE za studentice i kuhinja, centralno grijanje, 900 kn/osobi, blizina fakulteta. 098/9612624. 001-230120

BANJOLE grad¯. parcela 200 m od mora, 300 m2. Stanoinvest. 095/847-1009. 001-228141 BANJOLE-KAMIK nova gosp. zona, 1.500m2. 099/413-3411.

001-227231

TRAZˇIM u najam manju kuc´u ili odgovarajuc´i prostor za sviranje/vjezˇbanje u Rovinju ili blizˇoj okolici. 091/504-1861. 001-226877

BALE poljoprivredno zemljisˇte sa kazˇunom i maslinama, 10.200 m2, pogled more. RE/ MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3140. 001-228459

SOBA s kupatilom za jednu osobu, blizina Porecˇa. 091/ 732-0444, 052/421-476. 001-227978

001-226850

VINKURAN samostojec´a kuc´a, 160 m2, dva stana, okuc´nica 500 m2, 155.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3130. 001-228396 VISˇNJAN-BREZˇAC, 440 m2, pogled, veliki stan, 6 app-a, konoba, 1.200m2 ok., 1.100 EUR/m2. 098/886-609. 001-228630 VIZˇINADA, kamena kuc´a bez ok., voda i struja ili zamjena za manje vozilo uz nadoplatu. 092/ 246-2634. 001-227811

c´ica 26 m2, ograd¯eno suhozidom, lijep pogled. 091/1479162. 001-227694

001-228126

ATRAKTIVNE ubr. i polj. parcele, Stranic´i, Gedic´i i Sˇkropeti, infr.blizu, povoljno. 091/4210477. 001-228891

001-229719

BIH, Srebrenik(Kiseljak),grad¯. zemljisˇta podijeljeno u 4 parcele po 400 m2, 10.000 EUR, 800 m2, 20.000 EUR, lijepoj lokaciji. 095/907-6507. 001-226957 BLIZINA PULE grad¯. zemljisˇte uz asfalt, 1.000 m2, pravilnog oblika, 35.000 EUR. Stanoinvest. 092/128-4144. 001-228099 BLIZU VODNJANA, Majmajola, 2.200 m2, pored glavne ceste, ograd¯eno suhozidom, 10.000EUR ili zamjena za manju parcelu na Medulinskoj opc´ini. 091/898-0695. 001-226936 BOSˇKARI 8.737m2, od toga 3.234m2, grad¯., 150 maslina, voda, struja, atraktivno za stanciju. 098/923-4317. 001-229110 BURIC´I kod Kanfanara, urbani2 zirana parcela 1.100 m , povoljno. 091/767-6217. 001-229091 BUSOLER poljop. zemljisˇte 1.300 m2. 098/188-8815. 001-227518 BUTKOVIC´I urbanizirano zemljisˇte 1525 m2 sa svom potrebnom infrastrukturom. 091/4224214. 001-229027 BUTKOVIC´I, grad¯evinsko zemljisˇte 950 m2, na osami sa svom infrastrukturom i asfvaltiranom pristupnom cestom. 091/2077069. 001-228933 BUTORI-TINJAN,na glavnoj cesti Porecˇ-Pazin, dvije grad¯. 2 parcele 2.300 m i 3.600 m2. 098/254-360. 001-228585 BUZET, Mandasˇi, grad¯.zemljisˇte cca 2.800 m2, infrastruktura. 052/621-451. 001-228713 BUZET kod Livada, 3 kuc´e, gostiona, puno zemljisˇta, djelomic´no suvlasnisˇtvo, posjet, 100.000 EUR ili zamjena. 098/ 366-103. 001-229304 BUZET centar, poljop. zemljisˇte 3.900m2. 092/226-9311. 001-228037 CERE St. kaic´, oranica ravna 3.600 m2. 095/802-0927. 001-227590

001-227414

CESTA za Hrboke, 4.400 m2, pasˇnjak i malo sˇume, uz asfaltnu cestu, 5 km od mora. 091/338-6082. 001-230198 CUKRIC´I urb., 1.000 m2+900 m2 neurb., zajedno 25.000 EUR, moguc´ dogovor. 095/ 912-4724. 001-229454 CˇABRUNIC´I, poljop., 14.000 m2, 2.5 EUR/m2. 052/391467. 001-229453 CˇABRUNIC´I 2.439m2, blizu struja i voda, 35 EUR/m2, agen. iskljucˇene. 095/901-1009. 001-228984 CˇABRUNIC´I 6.400 m2 pasˇnjak, 5.400 m2 oranica, povoljno. 052/508-928, 098/721-935.

BALE, okolica, 41.000 m2sˇuma, moguc´ gosp. objekt, pogled na more, povoljno. 091/517-1988. 001-227441

CˇABRUNIC´I urb. parcela, 1.700 m2, blizu voda i struja. 099/2773662. 001-227495

BALE, 36.200 m2, ucrtana ku-

DAJEM u zakup zemljisˇte cca

ATRAKTIVNO polj., maslinik 13.840 m2, voda na parceli, ograd¯eno, uz asfalt, kazˇun, pogled na Brijune, 20 EUR/m2. 098/352-052. 001-230257 ATRAKTIVNO grad¯., u centralnoj Istri, 5.800 m2, rasparcelizirana u 6 parcela, blagi pad terena s pogledom, 29 EUR/ m2. 091/941-1522. 001-227736 ATRAKTIVNO 5.600 strijsko zemljisˇte, uz nezˇ-Sˇumber, na Sv.Martin-Santalezi. 5888.

m2, inducestu Viraskrsˇc´u 098/197-

001-229145


UTORAK, 17. srpnja 2012. 3.000 m2, plodno tlo, u Rovinju, odmah na cesti izmed¯u Rovinja i Valalte, dogovor. 091/7939178. 001-228764 DUGA UVALA 200 m2 zemljisˇta s vikendicom, povoljno,. 099/ 743-3385. 001-229332 DUGA UVALA, sˇuma 22.000 m2. 091/525-9440. 001-226849 DUGA UVALA Mali Varesˇki, 1.350m2 urbaniziranog zemljisˇta. 098/138-4844. 001-228331 FAZˇANA, na samom ulazu, uz glavnu cestu, grad¯evinska, 1.330 m2. 098/179-1984. 001-227688 FAZˇANA na Galizˇanskoj cesti, 2km od centra Fazˇane, 12.000 m2 neobrad¯eni maslinik. 052/ 542-548. 001-227973 FAZˇANA grad¯. 500 m2, voda, struja, telefon, kanalizacija do parcele, blizina centra i mora 200 m. 092/289-2887. 001-227813 FAZˇANA, poljoprivredna, 1.100 m2, sa malim objektom na parceli, voda blizu struja i kanalizacija pred urbanizacijom. Ilic´ d.o.o. 095/511-0185. 001-229260 FAZˇANA grad¯. parcela 620 m2, u novom naselju, blizu infrastruktura 220 EUR/ m2. Ilic´ d.o.o. 091/511-0185. 001-229244 FAZˇANA, grad¯. zemljisˇte, 417 m2, struja, voda, do parcele, blizina plazˇe, cijena 84.000EUR. Felix 2002 d.o.o. 091/1505505. 001-228900 FAZˇANA grad¯evinsko zemljisˇte, sami centar 761m2 dozvoljena gradnja 6 stambenih jedinica, pogled mirna lokacija, 200 EUR/m2. Felix 2002 d.o.o. 091/ 150-5505. 001-228904 FAZˇANA zemljisˇte na osami 9.000 m2, park sa mogucˇnosˇc´u gradnje, pogled na more. 098/ 213-250. 001-229716 FAZˇANA vikend parcela 1.500 m2, hitno, 11.000 EUR. 098/ 213-250. 001-229717 FAZˇANA-GALIZˇANA sˇumapasˇnjak, 1.200 m2, 4 EUR/m2. 097/714-1414. 001-227659 FAZˇANA-VODNJAN poljop. parcela sa izgrad¯enim objektom koji je u fazi legalizacije, na parceli voda i useljiv objekat, cijena dogovor. Ilic´ d.o.o. 095/ 511-0185. 001-229232 FAZˇANSKA CESTA Pula, povoljno, grad¯. zemljisˇte, cca 680 m2, voda, struja, kanalizacija ispred parcele, dogovor. 098/ 367-362. 001-228767 FUNTANA-Porecˇ, grad¯. parcele 775 i 547 m2, prilaz cesti, 500 m od mora. 095/5253905. 001-227088 GALIZˇANA jug, poljoprivredno, 7.500 m2, 3 EUR/m2. 098/9004442. 001-227587 GALIZˇANA industrijska zona, urbanizirano, sˇuma 23.000 m2, 10 EUR/m2. 098/939-4793. 001-227588

GALIZˇANA, urbanizirano, pogled na more, 4.600 m2, 100 EUR/m2. 091/356-0610. 001-227589 GALIZˇANA 12.000 m2 zemljisˇta, 3 vlasnika. 052/535-610. 001-227903

GALIZˇANA urbanizirano zemljisˇte, 750 m2, 60.000 EUR. RE/ MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-0001. 001-228407 GALIZˇANA urbanizirano zemljisˇte, 1700 m2.RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-0001. 001-228408 GALIZˇANA 650 m2, plac´ene komunalije, grad¯evinsko, moguc´a zamjena za manji stan. 095/829-2407. 001-229401 GORSKI KOTAR 700 m2, Vrbovsko, mirna lokacija, lijepi pogled, pogodno za vikendicu. 052/211-200, 099/878-4046. 001-228532

GRADITE u Ipard sustavu i za protuvrijednost dobivenih sredstava nudim besplatno gradilisˇte za vilu sa bazenom i infrast. na istocˇnoj obali Istre. 099/7321933. 001-227037 2 GRAD ¯ . zemljisˇte 588 m , voda, struja i kuc´ica 65 m2, moguc´a nadogradnja. 091/928-8128. 001-229835

GRAD ¯ . ZEMLJISˇTE industrijska zona Sˇijana 20.000 m2. 099/732-1000. 001-230241 ˇ GRAD . ZEMLJIS TE 1.874 m2, ¯ voda + struja, 150.000 EUR, Brajkovic´i kod Limskog kanala. 098/211-888. 001-230349 GRAD ¯ EVINSKO zemljisˇte sa projektnom infrastrukturom do parcele, asfalt, javna rasvjeta, 455 m2, 35.000 EUR. 091/5832402. 001-229617 GRAD ¯ EVINSKO zemljisˇte u Puli, odlicˇna lokacija, povoljno. 095/814-8645. 001-227035 GRAD zemljisˇte ¯ EVINSKO 1.200 m2, u Kanfanaru 900m od tvornice duhana, lijepa lokacija, dogovor. 098/985-5311. 001-001437

2 GRAD ¯ EVINSKO 460 m , okolica Pule, s projektom kuc´e za turizam po IPARD programu. 091/731-8356. 001-227889

HEKI, urb. i neurb. zemljisˇte. 098/964-6022, 052/688-040. 001-227557

HRBOKI, 1.200 m2 urbanizirano, 1.150 m2 neurbanizirana, struja, voda. 098/964-5722. 001-229462

HRELJIC´I kod Duge uvale, sa kompl. dokumentacijom za vilu s bazenom, Istocˇna obala Istre. 098/640-878. 001-227043 HRELJIC´I 2.025 m2, idealno za vikendicu, blizu mora, moguc´e zamjene za vozilo. 095/1977486. 001-227829 ISTRA Grimalda, zˇive vode, sˇuma uz asfalt, 10.000 m2, 14.500 EUR. 091/665-2222. 001-230376

JADRESˇKI, neurbanizirano zemljisˇte, 2.400m2, mozˇe zamjena za stan uz doplatu. 099/ 239-6108. 001-227506 JURSˇIC´I, polj., 9.700m2, 1.5 EUR/m2. dogovor. 091/7956093. 001-229808 KANFANAR Modrusˇani, 2.400 m2, grad¯evinsko, 1.600 m2 poljoprivredno, hitno. 091/5986172. 001-227792 KAPELICA parcela, 1.300 m2, struja, voda, telefon, na upit cijena. 099/880-0128. 001-228299 KASˇTELIR maslinik 5.000 m2, moguc´a parcelacija, urbanizirano, cijena na upit. 098/495613. 001-229751 KAVRAN 750 m2, vikend zemljisˇte, ocˇisˇcˇeno, pristupni put, mirna lokacija, 1 km do mora, 8.500 EUR. Agencija Residence. 098/849-823. 001-230092 KAVRAN 2 km od mora, neurbanizirana parcela sa malom kuc´icom. 052/573-650. 001-227040 KRMED, 8.700 m2, poljoprivredno zemljisˇte, na granici grad¯evinskog, blizu voda i struja, asfalt, 4 EUR/m2. 052/ 817-507. 001-227440 KRNICA poljop. zemljisˇte, 2.000 m2. 091/655-5765. 001-000980 KRNICA maslinik, 3.800 m2. 098/956-5705. 001-000981 KUC´A na selu (okolica Zˇminja) cca 200 m2, cca 1.500 m2 okuc´nice, vezana je s jedne strane, dobar prilaz s ceste. 095/901-1464. 001-227945 LABIN 3 km, grad¯evinski teren sa grad¯evinskom dozvolom za obiteljsku kuc´u, 800 m2, 45.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3135. 001-228419

LABIN grad¯evinsko zemljisˇte 3200 m2, povoljno, 15 EUR/ m2. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3135. 001-228420

LABIN Breg Ivanovci, grad¯. zemljisˇte 1050 m2, samo 28.000 EUR, prilika. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3135. 001-228422 LABIN 5 km grad¯. zemljisˇte 871 m2, samo 23.500 EUR, povoljno. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/6413135. 001-228423 LABIN grad¯evinsko zemljisˇte, 1600 m2, SUPER PRILIKA!! 24.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3135. 001-228424

LABIN okolica, s kamenim objektom 30x10 m, na parceli od 2.500m2. pogodan za manji hotel. 095/197-6775. 001-229718 LABIN - SˇUSˇNJEVICA podnozˇje parka prirode Ucˇka, grad¯evinsko zemljisˇte 3200 m2, povoljno, 15 EUR/m2, infrastruktura. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3135. 001-228421

LABIN-GONDOLIC´I poljop. zemljisˇte 2.832 m2, oranica, vrlo plodno tlo, 1/1 vl. ili zamjena za Labin-Pula. 099/746-6187. 001-228323

LABIN-RUZˇIC´I neurbanizirano 23.859 m2, manji dio sˇuma, vec´i dio obradiva povrsˇina, povoljno, hitno. 095/597-2129. 001-227067

LINDAR-PAZIN grad¯. zemljisˇte 950 m2, s lokacijskom dozvolom. 098/947-3683. 001-229087 LIZˇNJAN parcela 2x400m2, neurbanizirano, kraj mora, lijep pogled, 50 EUR/m2. 091/5849318. 001-229007 LIZˇNJAN, oranica, 100 m od mora, 1.240 m2, pogled more, mozˇe preuzimanje kredita. 099/ 679-7114. 001-229851 LOBORIKA centar, grad¯. parcela s lokacijskom dozvolom za obiteljsku kuc´u. 091/7379431. 001-229723 LOBORIKA, parcele 500-600 m2, kuc´a 110 m2, povoljno. 099/806-3346. 001-229990 LOBORIKA, poljop. manje i vec´e parcele, povoljno. 095/ 813-1549. 001-229436 LOBORIKA 500 m2, 1/1, povoljno i hitno, voda. 091/5299505. 001-226779 LOBORIKA grad¯evinsko zemljisˇte uz asfaltnu cestu, stari maslinik, 52.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3140. 001-228458 LOBORIKA urb. parcela, sa vikendicom. 091/545-3505.

MASLINIK Kasˇtelir, 11.200 m2 sa 280 maslina starih 15 godina te voda na parceli, 18 EUR/m2. 052/455-327. 001-230034 MASLINIK 12.500 m2, na ulazu u Fazˇanu, moguc´a 2 gospo. objekta, povoljno. 098/275131, 052/213-997. 001-230358 MASLINIK 10 god., blizu Novigrada, asfalt, vodovod, kamp kuc´ica, 2.200 m2 ili visˇe, 40 EUR/m2. 091/592-4311. 001-226835

001-228710

POLJOPRIVREDNO imanje sa zgradama ukupno 25.000 m2 u blizini Vrbovca. 098/874-558.

PULA pp 174m2, sa natkrivenom terasom, novo namjesˇten i opremljen. Sˇtok nekretnine. 099/577-9533. 001-228959

MEDULIN, Munida, 2 grad¯. parcele od 600 m2 i 450m2. 052/576-493. 001-227621 MEDULIN, Mukalba, grad¯evinsko, 1.100 m2, pogled na more. 098/335-887. 001-228254 MEDULIN grad¯. zemljisˇte, 566 m2, 300 m od mora, ucrtani objekt, dogovor. 098/728-706. 001-230261

MEDULIN, neurb. 3.845 m2, 300 m od sela, voda na terenu. 052/391-714. 001-229460 MEDULIN 600m2, blizina mora. 099/741-8248. 001-229659 MEDULIN-LIZˇNJAN urban. grad¯. zemljisˇte 640 m2, infrasturktura do terena, panoramski pogled na more, projekat za vilu s bazenom, 68.000 EUR. Stanoinvest. 092/128-4144. 001-228101 MONTE SERPO-Pula, parcela s prirodnom ogradom i maslinama, urbanizirano, voda i struja u blizini. 098/372-522. 001-227861

MONTE TUCO parcele od 500m2, odlicˇna pozicija, povoljno. 098/901-5018. 001-229973

LOBORIKA, dozvoljena urbanizacija, 2.866 m2, vikendica 56 m2, maslinik, voc´njak, sˇuma, voda, sve ograd¯eno. 098/729290. 001-227886

NOVIGRAD polj., 5.200m2, ili zamjena za osobni automobil. 091/124-3691. 001-226967

MANJADVORCI okolica, neurbanizirano, sˇuma-livada, 7.500 m2, 14 kn/m2. 098/901-9155. 001-000986

MARCˇANA poljoprivredno zemljisˇte 2.500 m2, 7.800 EUR. 098/421-909.. 001-000991 MARCˇANA neurbanizirano 3.000 m2, povoljno. 098/1883140. 001-001431 MARCˇANA zemljisˇte 350 m2. 095/910-3276. 001-001356 MARCˇANA, poljoprivredno, 8.500 m2, blizina sela, lijepa pozicija. 091/578-4488. 001-227812 MARCˇANA neurb. parcela, 4.000m2, pola izorano, blizu igralisˇta i glavne ceste, 5 EUR/ m2 i 1.000m2 sˇuma, 3 EUR/m2. 052/571-217, 098/168-9417. 001-229281

MARCˇANA, poljop. zemljisˇte 23.500 m2, pasˇnjak i sˇuma. 052/571-339. 001-229459 MARCˇANA parcela 3.200 m2, ind.zona. 091/511-7729. 001-229458 MARKOVAC-VISˇNJAN, grad¯evinsko, 2.000 m2, pogled, asfalt, struja, voda do parcele, mirna lokacija, 95 EUR/m2. 052/442-316. 001-228629

PRODOL-KRNICA grad¯ 500 m2 i 2.000 m2, 20 EUR/m2. 052/ 212-889. 001-228608

MEDULIN centar, grad¯. 670 m2, s vikendicom, svi prikljucˇci, ili zamjena za app uz doplatu. 091/590-7584. 001-227390

NOVI SAD zemljisˇte 500 m2, gr. plin, voda, struja, telefon, bunar. 098/613-346. 001-227313

MAJMAJOLA grad¯. zemljisˇte sa grad¯. dozvolom za kuc´u s bazenom, 850m2. 098/9922294. 001-228266

PRODOL-KRNICA zemljisˇte 1.500 m2. 095/519-8436, 052/ 218-704. 001-227704

PULA, 2 parcele po 3.000 m2, Medulinska cesta, 120 EUR/m2. 098/847-814. 001-228730

LOBORIKA 9.034 m2, kvalitetna oranica, blizina vode i struje. 098/939-6254. 001-227818

LOBORIKA, urbanizirano, grad¯evinsko, 1.000 m2. 099/4091868. 001-227866

PREMANTURSKA CESTA 2.000 m2, voda, kuc´a, legalizirana gradnja, komunalije placˇene, maslinik, mali vinogerad. 095/829-5871. 001-227474

POLJOPRIVREDNO imanje sa zgradama ukupno 25.000 m2 u blizini Vrbovca. 098/874-558.

LOBORIKA 2.000 m2, grad¯evinsko, ili za stan na VerudiPula. 098/656-071. 001-227817

LOBORIKA-Radeki-Glavica, grad¯. parcelirano po 500 m2, hitno. 091/148-4950. 001-227966

POLJOPRIVREDNA parcela 6.800m2, pod maslinama stare 20god., cijena dogovor. Ilic´ d.o.o. 092/258-2211. 001-229212

PREMANTURA zemlja grad¯evinska 360 m2, blizu struja i voda, povoljno, hinto. Ilic´ d.o.o. 092/258-2211. 001-229262

MEDULIN, Mukalba, na ulazu, blizu glavne prometnice, atraktivna grad¯evinska 607m2, 421m2, struja i voda uz parcelu, blizina mora. 052/210-791, 091/ 254-1938. 001-227059

MRGANI/KANFANAR grad¯. parcela, blizina infrastrukture, povoljno. 099/700-1822. 001-227069 MUNTIC´ urbanizirano 2.037 m2. 098/178-8010. 001-226833 MUNTIC´ 3.750 m2, poljop. zemljisˇte. 091/539-7743. 001-229037 NA CESTI Sˇisˇan-Sˇkatari, kod vodovoda, neurb.cca 1.000 m2. 095/199-7369. 001-229183

001-228496

LOBORIKA 500 m2 grad¯. parcela, 25.000 EUR. Stanoinvest. 098/357-846. 001-228097

pokraj zemljisˇta. Sˇtok nekretnine. 099/577-9533. 001-228958 PERUSˇKI maslinik, 2.050 m2 uz urbanizirano podrucˇje, 20.000 EUR. 098/172-9672. 001-230311 PERUSˇKI (Duga uvala), grad¯evinsko zemljisˇte, 2000 m2, odlicˇno za izgradnju vile, cijena 50.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3160. 001-228431

51

NOVIGRAD, Salvela, grad¯evinsko, 1.500 m2, struja, voda, blizina mora. 095/867-6171. 001-229246

OKOLICA Sv. Lovrecˇa, maslinik, 25.500 m2, voda na parceli, povoljno. 099/775-0256. 001-229175 OKOLICA Pule parcele poljop. zemljisˇta, pred urbanizacijom. 099/702-5239, 052/211-800. 001-230306

OKOLICA BARBANA grad¯evinsko 5.000 m2 u ipard sustavu, moguc´a zamjena za stam.-poslovni prostor. 091/504-8061. 001-228774

OKOLICA PULE, grad¯evinsko, struja, voda, asfalt, 20 EUR/m2. 099/351-5077. 001-229562 OKOLICA ROVINJA 7.000 m2, ili zamjena za u blizini Pule. 091/301-0693. 001-228468 PARCELA, neurbanizirana 1.191 m2 na Medulinskoj cesti. 099/872-9530. 001-001269 PASˇNJAK vikend, 500 m2, plac s pogledom na Brione, 10.000 EUR. 091/152-1567. 001-230303 PAZIN okolica, zemljisˇte 22.251m2 lokacijska dozvola, kuc´a sa bazenom, financiranje iz EU fondova 75.000 EUR nepovratno. 091/624-4255. 001-227959

PAZINSKI NOVAKI Pazin, stamb. zgrada i urban. zemljisˇte 4.656 m2, 110.000 EUR. 091/ 530-1321. 001-228381 PEROJ grad¯. 510 m2, pogled na more, pristupni put, infr.

001-228595

POLJOPRIVREDNO na granici s urb., katastarska opc´ina Sˇtokovci, 10.126 m2, pogodno za izgradnju stamb.-gosp. objekta. 092/138-7049. 001-227906 POLJOPRIVREDNO zemljisˇte 5.000 m2, okolica Vizˇinade, struja, voda, obradivo. 052/ 446-072, 099/672-6426. 001-227578

PULA, Pjesˇcˇana uvala, grad¯evinsko zemljisˇte 740 m2, izgrad¯enost 40% ili mjenjam za stanove. 091/460-7696. 001-227719 PULA, Pomer, 1.500 m2 teren blizu mora za sport i rekreciju. 091/565-9777. 001-227797 PULA, grad¯. parcela 500 m2, 30.000 EUR. 099/750-3583. 001-227850

POLJOPRIVREDNO zemljisˇte, sˇuma, Nedesˇc´ina-Erzˇisˇc´e, 155 hektara. 091/570-4706. 001-227125 PORECˇ-Radmani, oranica 4.000 m2. 098/943-3131, 052/ 222-286. 001-001138 PORECˇ, Varvari, grad¯. 661 m2. 099/754-2962. 001-227681 PORECˇ-Ladrovic´i grad¯evinsko zemljisˇte 372 m2 za kuc´u na kat papiri gotovi, struja, voda uz parcelu za 29.000 EUR. 098/ 724-940. 001-227726 PORECˇ grad¯. zemljisˇte 1.000 m2 za sve gradnje, 130EUR/ m2. 091/170-7961. 001-227714 PORECˇ, 6 km, grad¯evinsko, 1.236 m2, mozˇe na pola, 2X600m2, 35.000EUR. 095/ 510-6726. 001-227841 PORECˇ, Kirmenjak, 600 m2, grad¯evinsko, prilazni put, javna rasvjeta, pogled, 35.000 EUR. 095/510-6726. 001-227843 PORECˇ atraktivno grad¯evinsko zemljisˇte, 2100 m2, pogled more, 125EUR/m2. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3139. 001-228439 PORECˇ Kufci, 2.044m2, od toga 1.200m2 urbanizirano, atraktivna lokacija, pogled na more. 091/988-3494. 001-228257 PORECˇ, Kuhci, u ind./poslovnoj zoni, grad¯ev.parcela, moguc´a gradnja odmah. 092/1280332. 001-228582 PORECˇ 7 ha sˇume, cijena dogovor. 098/728-191. 001-228886 PORECˇ 15 km, parcela 2.223 2 m urb., +parcela 18.400 m2, neurb, 17 km od Porecˇa. 098/ 366-562. 001-229403 PORECˇ Garbina 3.600 m2 neurbanizirano zemljisˇte, 24.000 EUR. 098/224-549. 001-229414 PORECˇ, Veli Maj, grad¯evinsko zemljisˇte , 500 m2, pogled more, stambene namjene, povoljno. 098/174-7847. 001-230219 PORECˇ, Donji Sˇpadic´i, atraktivno 770 ili 1.540 m2, do urbaniziranog zem., povoljno. 091/930-6070. 001-230220 PORECˇ Finida, 1.800 m2, urbanizirano za izgradnju stamb./ poslovne trokatnice do 1820 m2 bruto. 095/912-0642. 001-230222 PORECˇ srednji Sˇpadic´i, grad¯.parcela 528m2, blizu mora i centra, jedinstvena prilika. 091/ 176-5602. 001-230014 PORECˇ-Vrsar, sˇuma 1 Ha, dogovor. 098/226-996. 001-229844 PORECˇ-MUSALEZˇ, blizina, na rubu urb., poljop. 1.100 m2. 098/913-3656. 001-228832 PORECˇ-SˇPADIC´I grad¯.parcela 500m2, pristupni put, povoljno. 098/941-5886. 001-230223 PREMANTURA visˇe grad¯.zemljisˇta od 549m2 do 694m2, 200 m od plazˇe, mirna lokacija, pogled more, odlicˇna lokacija. Felix 2002 d.o.o. 091/1505505. 001-228905

PULA grad¯. parcela bez dozvole, 550 m2, 35.000 EUR. 098/372-522. 001-227863 PULA, grad¯. parcela 1700 m2, kuc´a roh bau 200 m2, dogovor. 098/372-522. 001-227865 PULA blizina grad¯. 550-600 m2, 6 parcela, grad¯. dozvola za obiteljske kuc´e, prometnica, sva infrastruktura, 39.000 EUR. Stanoinvest. 098/193-8913. 001-228111

PULA okolica, grad¯evinsko zemljisˇte, 700 m2, voda, struja, kanalizacija, telefon na parceli, 66.500 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/ 641-3140. 001-228460 PULA Sˇijana, grad¯.zemljisˇte 1.050m2. 098/773-662. 001-227488 PULA-MONTE TURCO 3 parcele, svaka cirka 900m2, 091/ 155-5099. 001-228090 RAKALJ, grad¯evinsko, 724 m2, lokacijska dozvola za gradnju. 091/575-9180. 001-230240 REBIC´I grad¯evinsko zemljisˇte za vilu s bazenom, 2 km od mora. 098/656-296. 001-227042 ROVINJ-Cuvi, poljop. 2.149 m2, atraktivno, 50 m do mora, poljska kuc´ica 48 m2, upisana u katastar. 091/567-1911. 001-226982 ROVINJ atraktivno zemljisˇte 500 m2, voda na terenu, povoljno. 095/828-2214. 001-226868 ROVINJ Mondelako, grad¯. parcela 3.864m2, struja na terenu voda preko ceste, pogled na more, 130EUR/m2. 099/2237050. 001-227305 ROVINJ, uz cestu prema Valalti, 1.896 m2+2.552m2, 091/ 181-6199. 001-227772 ROVINJ poljop., u Sˇpanidigi, oranica, ukupno 5.000 m2, s vodom, prodajem ili mijenjam. 098/791-330. 001-230141 ROVINJ, Vesˇtar, zemljisˇte, uknjizˇena rusˇevina, dogovor. 098/952-2726. 001-228789 ROVINJ grad¯. parcela od 638m2, sa starom kuc´om, voda i struja. 052/211-649. 001-228790 ROVINJ 5.000m2, blizu mora, sa kamenom kuc´icom. 092/ 285-3499. 001-229210 ROVINJSKO SELO 1.150 m2 zemljisˇta, 80.000 EUR. 091/ 622-6464. 001-228566 ROVINJSKO SELO poljop. zemljisˇte 7.300 m2, mozˇe i manje, pogodno za sadnju maslina. 099/339-9111. 001-229993 ROVINJSKO SELO, grad¯evinsko zemljisˇte. 091/167-1617. 001-229899

SAVICˇENTA selo Pacˇic´i, urbanzirano 2.400 m2, blizu struja, voda, asfalt. 098/535524. 001-229829 SAVICˇENTA, poljoprivredna, 65.000m2, uz asfalt,za sve namjene, 6 EUR/m2. Ilic´ d.o.o. 095/511-0185. 001-229225


52

UTORAK, 17. srpnja 2012.

SAVICˇENTA 8.400 m2, ograd¯eno, lokacijska dozvola za stambeno turisticˇko gospodarski objekat, 450m2 u izradi ili zamjena za grad¯evinske radove. 091/951-1697. 001-227620 SAVICˇENTA, pola poljoprivredno, pola urbanizirano, 11.000 m2. 091/176-3293. 001-227264

SAVICˇENTA-ZˇMINJ 2 parcele, svaka 1.200 m2,. 1 EUR/m2. 099/577-7312. 001-227396 SOCˇAJ neurbanizirana parcela uz more. 098/236-436. 001-229029 SREDISˇNJA ISTRA Pic´an, vinograd 5.317m2, cijena po dogovoru bez posrednika. 091/ 577-0874. 001-230085 2

SUTIVANAC grad¯., 480m , uz asfaltni put, struja, voda uz parcelu, u naselju, pogled, 17.000 EUR. 098/960-0873. 001-230297

SUTIVANAC grad¯evinski teren, 10km od Zˇminja i 20km od Pazina, 2.600m2, moguc´nost parceliranja. 098/199-2013.

VALBANDON grad¯evinsko zemljisˇte, 700 m2, 66.500 EUR, RE/MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3140. 001-228457 VALBANDON urbanizirano zemljisˇte, 1000 m2, ugost.-turisticˇka namjena, 300 m od mora, 100.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3160. 001-228429 VALDEBEK poljop. zemljisˇte, 4.000 m2. 098/916-0452. 001-228003 VALDEBEK, visˇe grad¯. zemljisˇta. 098/750-775. 001-227885 VALELUNGA grad¯. zemljisˇte 300 m od ceste Pula-Vodnjan, povoljno. 098/440-851. 001-228021 VALTURA, okolica Pule, oranica, 15.000 m2, pogodno za masline i vinograd, sa navodnjavanjem. 098/990-3609. 001-227685

VALTURA maslinik 60 malsina, ograd¯en, 3.000m2, 35.000 EUR. 098/254-995. 001-227256 VALTURA, vikend parcela, na ulazu, 1.000 m2, 23.000 EUR. 098/640-855. 001-227505

001-227512

SV. KIRIN, cca 1 Ha, djelomicˇno urbanizirano 1.000 m2, u komadu 30 EUR/m2, voda, struja, telefon blizu, voc´njak i oranice. 091/252-5375. 001-227325 SV. PETA U SˇUMI 1.300 m2 urb. zemljisˇte, 20 EUR/m2 i 1.500 m2 poljoprivredno, djelom sˇuma, 1.5 EUR/m2. 091/ 789-9768. 001-229435 SV. PETAR-CENTAR, urb. zemljisˇte, 10.000 m2, za seljacˇko domac´instvo, na cesti, povoljno. 098/998-3509. 001-229385 SˇAINI 3.900m2, urbanizirano, uz cestu, povoljno. 098/665430. 001-227475 SˇEVE vikend parcela 528 m2, kuc´ica zidana 30 2m, ograd¯eno uz asfalt. 098/823-283. 001-230159 SˇIJANA St. Kataro, urban. grad¯. 5.200 m2. 091/5394568. 001-227529 SˇIKIC´I grad¯. zemljisˇte. 091/ 957-7418. 001-229310 SˇISˇAN 3.200 m2, u blizina naselja, neurbanizirano, u blizini ceste s prilazom 7 EUR/m2 ili 53 kn/m2. Max nekretnine. 091/ 523-6109. 001-229879 SˇISˇAN vikend parcela 900 m2, ograd¯ena, voc´ke, voda, objekat, 35.000 EUR. 099/6937584. 001-227504 SˇISˇAN, oranica, blizu ceste, 1.200 m2. 099/598-4697. 001-227997 SˇKATARI, poljop., obrad¯eno, 11.000 m2. 098/826-622. 001-228283 SˇTINJAN grad¯evinsko zemljisˇte, 500 m2, infrastruktura do parcele, 70.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3169. 001-228449 SˇTINJAN, urbanizirana, 300 m2, sa 2 prikljucˇka struje i prikljucˇkom vode, piketirano, ograd¯eno, 120 EUR/m2. 098/ 652-105. 001-228077 SˇTINJAN grad¯., struja, voda, kanalizacija do, dozvoljena gradnja odmah, 800 m od mora, pogled more 1.086 m2. 091/723-0706. 001-228148 SˇTINJAN, GRAD ¯ EVINSKE PARCELE PRODAJE VLASNIK. 098/854-666, 052/215650. 001-001482 SˇTOKOVCI, grad¯evinsko, 576 m2, u centru sela, uz samu cestu, infrastruktura 4 m od parcele. 099/838-0443. 001-230073 UMAG, poljoprivredno sa 250 maslina, na navodnjavanje, ima objekt, ograd¯eno, blizu ceste+mehanizacija, dogovor. 091/ 526-7843. 001-230375 UMAG-SOSˇI maslinik, sˇuma i 2 pasˇnjaka. 092/303-7862. 001-230071 URBANIZIRANA parcela, 892 m2, Salambati-Smoljanci. 098/ 931-5021. 001-228052 USˇIC´EVI DVORI vikend parcela, 1.500 m2, zvati od 1720h. 099/878-2735. 001-228558 VALBANDON mala vala, grad¯.zemljisˇte, 1.100m2, 300 m od glavne ceste, Pula-Fazˇana, moguc´e razne kombinacije. 098/ 219-969. 001-229258

2

VALTURA-blizu sela, 6.000 m oranice i 2.000 m2 sˇume, uz cestu prema Sˇisˇanu, voda na parceli. 052/501-457. 001-226763 VELI VRH grad¯evinsko zemljisˇte, 490 m2, 590 m2, 41.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3140. 001-228456

VELI VRH, urb. zemljisˇte od 900 m2, sva infr. do, uz asfalt. 091/572-4076. 001-228149 VELI VRH industrijska zona, 9.000 m2, 75 EUR/m2. 099/ 847-4850. 001-230221 VINKURAN grad¯.parcela 1.150 m2, lijepa pozicija, pogled. 091/ 531-9016. 001-227649 VINKURAN vikend parcela 320 m2, pristupni put, objekt mointazˇni 15 m2, na granici urb., ograd¯ena, 17.000 EUR. 098/ 971-2182. 001-228024 VINKURAN parcela neurb., 845m2, izmed¯u Vinkurana i Pjesˇcˇane uvale, blizina plazˇe, 20.000 EUR fiksno. 091/5396013. 001-000990 VISˇE urbaniziranih parcela u Cˇabrunic´ima, 500 m od sela. 099/690-5511. 001-227501 VISˇNJAN, 4.000 m/2 polj. zemljisˇta uz zonu grad¯enja, vodovod do terena, 12.000 EUR. 098/219-285. 001-229022 VIZˇINADA okolica visˇe polj. parcela, sˇuma, 3.595m2, 3.030m2, 6.420m2, 2.570m2, hitno, povoljno. 092/1041907. 001-227582 VODNJAN-Barban, 45.000 m2, poljoprivredno, u blizini struja i voda, 300 m od glavne ceste, agencije iskljucˇene. 098/9453708. 001-001432 VODNJAN 11.000 m2, urban. zemljisˇta, poslovna zona Vodnjan. 098/930-3491. 001-001433 VODNJAN 15.000 m2, urbanizirano, dogovor. 098/441-018. 001-226811

VODNJAN grad¯evinski teren, mirna lokacija, infrastruktura uz teren, lokacijska dozvola s projektom, 772 m2. 097/7948812. 001-226947 VODNJAN Orbanic´i, visˇe vikend parcela, po 1.000 m2, infrast. do , suhozid, kazˇuni, 7 EUR/m2. 091/586-5504. 001-230177 VODNJAN okolica, 18.000 m2, dio urbaniziran. 098/548-919. 001-229544

VODNJAN - PARADIZˇ maslinik 12.000 m2, suhozid, kazˇuni, 230 maslina, stare 5 god., vikend kuc´ica, prikljucˇak vode, struja, 10 EUR/m2. 052/542-049. 001-230176

VODNJAN-GURAN poljop., pasˇnjak i sˇuma, 12.800m2, 1EUR/m2. 098/637-262. 001-227586 2

VOLME 3.880m , od toga 3.000 urb., 880 zelene povrsˇine, pogled more s jedne i druge strane. 098/939-0755. 001-227419 VOZILIC´I Kras, 4 hektara sˇume. 052/863-252. 001-227126 VRSAR, Gradina, zemljisˇte u tijeku urb., 2.400 m2, more 6

km, cesta, struja, voda, tel., 20 EUR/m2. 092/271-1503. 001-227392 VRSAR - MARASI grad¯evinsko zemljisˇte, 572 m2, pogled more, do parcele asfaltirani put, struja i voda, 50.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/638-222, 091/641-3139. 001-228440 ZEMLJISˇTE 1230m2, voda, predan zahtjev za struju, grad¯., objekt 23m2, septicˇka 40m2, 200 m od centar Vinkurana, 900m more, 43.000 EUR. 098/ 750-581. 001-229191 ZEMLJISˇTE 600m2, voda, struja, grad¯., objekt 23m2, septicˇka 40m2, 300m od centra Vinkurana, 900 m od mora, 35.000 EUR. 098/904-3908. 001-229192

2

ZEMLJISˇTE 4.000 m , mozˇe za masline i sˇumu 2.500m2 blizina sela Dracˇevca, 7 km od Porecˇa. 091/787-6316. 001-228835 ZˇMINJ Hrusteti selo, 4.200 m2 poljoprivredno zemljisˇte, prilaz, voda, struja na 50m, dozvoljena gradnja, zapocˇeti temelji 45 m2. 091/184-6606. 001-229014 ZˇMINJ pasˇnjak, 30.000m2, u komadu na lijepokj lokaciji, moguc´a zamjena za stan u ZG. 098/213-250. 001-229661 ZˇMINJ unutrasˇnjost Istre, zemljisˇte 21.000 m2, u komadu, 2 EUR/m2. 098/213-250. 001-229658 ZˇMINJ 5 grad¯. parcela po 8.000 m2, lokacijska dozvola, idealno za kuc´e za odmor. 098/ 163-4605. 001-229917 ZˇMINJ okolica, neurbanizirano zemljisˇte, 3200 m2, 5.000 EUR. RE/MAX Svijet nekretnina. 052/ 638-222, 091/641-3160. 001-228430 ZˇMINJ-OKOLICA grad¯. zemljisˇte 3.100m2, struja voda i telefon do parcele, prilazni put, 35.000 EUR. 095/913-7223. 001-229046

ZˇMINJ-ROVINJ ravne povrsˇine, uz asfalt, ucrtan put, blizu naselja, ograd¯eno suhozidom, 50 m do vode i struje. 052/542-794. 001-228268

BUJE-VINOGRAD, 1500 cˇokota, sorta malvazija, dajem u najam. 098/473-655. 001-227156

POSLOVNI PROSTORI

KUPUJEM grad¯evinsko zemljisˇte do 800 m2, okolica Pule do max. 10 km. 098/919-3689. 001-227437

KUPUJEM ili iznajmljujem zemljisˇte za autopraonu, grad ili okolica. 098/180-9385. 001-228512 KUPUJEM sˇumu od vlasnika, za pilit drva. 092/242-1943. 001-229630

ZA POZNATOG klijenta potrazˇujemo prvi red do mora, grad¯. urbanizirano zemljisˇte Premantura, Fazˇana, Banjole, Sˇtinjan. Matisse. 052/210-135, 098/ 451-188. 001-228218

zamjena BENIC´I-SVETA KATARINA useljiva kamena kuc´a i sˇtala sa 2 100.000m zemljisˇta, za 2 stana u Puli. 091/321-3783. 001-229263 LIZˇNJAN, 1.000 m2, neurb. vikend parcela, kraj mora, za stan u Puli ili Zagrebu i okolici. 095/801-9716. 001-229006 PJESˇCˇANA UVALA grad¯. zemljisˇte zamjena za nove stanove 2x po 50 m2, 135.000 EUR. 098/160-1879. 001-227718 PULA, Sˇijana, grad¯. parcela 500 m2, za useljivu garsonjeru, u Puli ili okolici. 098/372-522. 001-227864

PULA grad¯.parcela 500m2, prodajem ili mijenjam za useljivu garsonjeru u Rovinju. 099/7503583. 001-227851 SREDISˇNJA ISTRA urb. parcela 1.200 m2, mjenjam za grad¯. radove na drugoj parceli. 099/673-8403. 001-229561 U ZAMJENU za poljoprivrednu parcelu vrsˇim iskope i bravarske radove. 095/510-4568. 001-229054

iznajmljivanje BUJE, vrt u centru, blizu Policijske stanice, 1.000 m2, dajem u najam. 098/473-655. 001-227157

SKLADISˇTE za robu i dr. stvari. 098/965-3648. 001-228884

DAJEM u najam dio frizerskog salona za izradu noktiju, 1.500 kn s rezˇijama. 098/886-441.

STOJA, pp 100 m2, ured¯en. 099/411-9668. 001-229856 SˇIJANA, ul. Jurja Zˇakna, prizemlje nebodera, 48 m2, 5 EUR/ m2. 091/558-0351. 001-229725 SˇIJANA p.p. 40 m2, za skladisˇte, povoljno. 098/188-8815.

001-227890

prodaja BUJE-UMAG 120 m2 okolisˇ 1000m2, cˇist prijepis, za raznu djelatnost. 095/544-9981. 001-228798 FRIZERSKI SALON namjesˇten, blizina mora, hitno, povoljno. 091/515-2494. 001-227318 KOMPLET stolarska radiona, Sˇtrmac-Labin. 098/904-0123. 001-229714

LABIN centar, Zelenice, 30 m2, prodajem ili iznajmljujem, mozˇe i zamjena za stan. 052/867467. 001-227691 NOVIGRAD, autobusni kolodvor, pekara 31,20 m2, mozˇe i druga namjena. 052/753-909. 001-227153

P.P u strogom centru grada Pule, 1 kat, 75m2, sa parkirnim mjestom, zvati od 10-21h. 098/ 381-323. 001-227044 P.P 75 m2, u suterenu zgrade u Puli, pogodan za razne namjene, mozˇe biti i stan, povoljno. 091/791-3151. 001-229720 P.P u Zagrebu 68 m2+30 m2 terase, prodajem ili zamjena za p.p u Puli, hitno. 099/4056745. 001-229604 P.P. 20m2, novo adaptirano na dobroj lokaciji, Stari grad, Grisia, sanitarni cˇvor, povoljno. 091/253-5020. 001-227954 PP 90 m2, prizemlje, ured¯ena trgovina, blizina trzˇnice u Puli. 001-228263 098/440-340. PRODAJEM poslovno stambeni objekat na 4 etazˇe u Puli, 380m2, 2 stana, pizzeria i opremljena konoba, novogradnja 099/555-2608. 001-227412 2

PULA, centar, 120 m , za sve namjene, mozˇe kompenzacija. 098/420-269. 001-227822 PULA, gradski stadion, pp 85 001-230237 m2. 098/335-572.

kupnja

tkrivenom terasom. 091/4141981. 001-227901

PULA centar, 69 m2, moguc´nost nadogradnje josˇ jedne etazˇe. 099/214-8567. 001-230153 PULA, POSLOVNI PROSTOR U NAJSTROZˇEM CENTRU GRADA, 115 M2 PRIZEMLJE+60 M2 SKLADISˇTA, POGODNO ZA UREDE, ORDINACIJE, BANKE, TURISTICˇKE AGENCIJE, LJEKARNE, BUTIK I SL., MOGUC´NOST DUGOROCˇNOG NAJMA. 098/ 001-227964 335-913. PULA-STADION p.p. 140 m2, hitno. 091/530-8438. 001-001119 PULA-STADION p.p. 140 m2, roh-bau, 650 EUR/m2. 091/5308438. 001-001244 ROVINJ p.p., hitno, uhodani, 73 m2, izlog, 2 sanitarna cˇvora, ulicˇni lokal. 091/538-8100. 001-229045

2

STOJA, visˇenamjenski, 100 m . 099/411-9668. 001-229854 STROGI CENTAR 70 m2, kompletno adaptiran, sve u kamenu u starom dijelu grada, idealan za ured ili neki obt, prizemlje, 120.000 EUR. Stanoinvest 091/ 721-9157. 001-228091 UMAG hala u izgradnji, 1.000m2. 052/741-104. 001-227258

iznajmljivanje BETONIRANI PROSTOR za kiosk, na ulazu u Rovinj-Koncˇeta. 092/285-3499. 001-229214 BLIZINA GRADA p.p, ured¯en 250 m2, parkiralisˇte, bivsˇi salon namjesˇtaja. 091/185-2192. 001-228072

BUJE centar, iznajmljujem p.p od 35 m2 sa wc-om. 098/473655. 001-227158 2

BUZET p.p. u centru, 60m . 092/226-9311. 001-228034 BUZET p.p. u centru, sa velikom terasom, 100m2 mozˇe i prodaja. 098/224-109. 001-229734 CˇERVAR PORAT pp, pogodno ta trgovinu konfekcije, sa na-

HALA 16x14, 8 m visoka, mozˇe i za sˇleper, trofazna struja, telefon, voda, pogodno za sve vrste obrta. 052/550-118. 001-229569 HALA 5903.

2x130

m2.

091/523001-228999

HALA u Bibic´ima-Svetvincˇenat, 560 m2, uporabna dozvola, poslovna zona. 098/366-383. 001-229021

HEKI skladisˇni prostor. 052/ 688-040. 001-227561 KOPARSKA ulica, 50 m2, uz samu cestu, hitno i povoljno. 052/502-052. 001-228019 LIZˇNJAN p.p. registriran za trgovinu mozˇe kao skladisˇte, ured¯en. 091/896-9127. 001-227609 LIZˇNJAN, kod Pule, hala 220 2 2 m +hala 170 m , pogodno za skladisˇte zatvorenog tipa. 091/ 896-9127. 001-227608 LUPOGLAV p.p. za tihi obrt. 091/587-2055. 001-229525 MEDULIN p.p. 250m2, blizu glavne ceste, idelan za skladisˇte ili tihi obrt. 091/534-1031. 001-229849

NEDESˇC´INA centar, tihi obrt 30 m2. 091/210-6466. 001-227132 NOVIGRAD namjesˇten, frizerski salon. 091/515-2494. 001-227320 P.P u centru grada, Flanaticˇka 11, 1 kat, 24.m2, dvije prostorije, wc, pogodno za tihu djelatnost. 098/175-1031. 001-228345 2

P.P kancelarija 32 m , u strogom centru grada, za caffe bar. 098/174-4022, 098/175-1679. 001-230200

P.P kancelarija 32 m2, u strogom centru grada, za sve vrste djelatnosti. 098/174-4022, 098/ 175-1679. 001-230201 P.P 125m2, 3 prostorije, klimatizirano, namjesˇteno u centru, blizina zˇute sˇkole. 099/2882388. 001-228979 2

2

PAZIN P.P, 18m + 23m pomoc´nog prostora, pjesˇacˇka zona. 098/187-2866. 001-227417 PJESˇCˇANA UVALA p.p. 160 m2, sa spravama za fitness. 095/842-2028. 001-001422 PJESˇCˇANA UVALA 30 m2 s terasom, povoljno. 095/8422028. 001-001262 PORECˇ Lacop cenatar, 26m2. 091/517-1941. 001-226852 PORECˇ P.P, ili prodaja. 091/ 335-3216. 001-227410 PORECˇ Tar 65 m2, p.p. za razne namjene, centar. 052/ 443-183. 001-229749 PORECˇ, hala 300 m2+300 m2 i tri kancelarije. 052/445-364. 001-229503

POSLOVNI PROSTOR u centru grada, 1 kat. 098/898-347. 001-227470

001-227517

TRGOVINU u Passage-u, centar Pazina, 25 m2, luksuzno opremljeno. 098/224-444. 001-226745

UMAG robna kuc´a, III kat, 36 m2, 2 prostorije za administrativnu djelatnost. 098/9050981. 001-227999 VELI VRH, pp 60 m2, prizemlje stambene zgrade za sve trgovacˇke, usluzˇne djelatnosti, urede osim ugostiteljstva. 091/ 577-8927. 001-229989 VERUDA iznajmljujem p.p., mozˇe za agencije i kancelarije. 098/967-1910, 052/223-481. 001-230114

VERUDA, na atraktivnoj lokaciji, uz prometnicu, pp 50 m2, grijanje, klima, parking, povoljno. 091/600-8510. 001-230254 VERUDA PORAT poslovni prostor 140 m2, 4 EUR/m2. 052/ 001-229987 224-239. ZˇMINJ visˇe namjenski p.p. sa parkingom, na duzˇe vrijeme, moguc´ najam i za manji prostor. 052/812-634, 091/946-6936. 001-227856

unajmljivanje PULA P.P. 15-20 m2, mozˇe neured¯en, trazˇim u najam. 091/ 200-9333. 001-229780 PULA p.p.15-20 m2, mozˇe neured¯en, trazˇim u najam. 095/ 200-9333. 001-229797

ˇ KA OBRTNIC OPREMA prodaja 2 ELEKTROPUSˇNICE Wessman za proizvodnju salama. 099/790-2623. 001-226753 2 OKRUGLA rotora za naocˇale. 098/911-1721. 001-228678 APARATI za kozmeticˇko-pedikerske salone, novo, malo rabljeno. 099/595-4441. 001-229428 APARATI i oprema za kozmeticˇki salon, rabljeni. 091/5388508. 001-229471 CˇITACˇ bar coda, laserski, rabljeni, rucˇni. 098/921-2553. 001-227195

DIGITALNA VAGA 300 kg, nova zapakirana, 750 kn+pdv. 091/603-6742. 001-229588 FRIZERSKU OPREMU komplet. 098/977-6739. 001-000971 GLAJZ vaga 200 kg i glajzere do 150 m. 099/790-2623. 001-226758 INOX PANJ za meso sa plastikom, pila za kosti. 091/7677335. 001-227730

PULA, centar, I zona, ured¯eni p.p., prizemlje 20 m2, klima, za razne djelatnosti. 091/7805775, 052/506-097. 001-229483

INVENTAR ZA MARKET, komp. kasa i dig. vaga, Porecˇ. 092/141-0632. 001-230218

PULA uredski p.p., Riva 12. 098/440-595. 001-230236

ISPRAVNA, manja, demontirana, kamionska hladnjacˇa. 091/509-4638. 001-229959

PULA p.p, 40m2, u Rakovcˇevoj ul. 098/372-509. 001-229937 PULA Flanatik centar, suteren 25m2, najbvolja lokacija, mogucˇe sve djelatmosti, 1.000 kn. 092/169-6693. 001-229111 PULA centar, p.p. 2 komada x 23 m2, mozˇe samo jedan, za tihu djelatnost. 095/905-4401. 001-228517

PULA blizina kolodvora, p.p, 100 m2 s wc, moguc´e razne djelatnosti. 052/500-304. 001-228520 PULE-CENTAR kod trzˇnice p.p. na 2. katu, kancelarija. 099/5317184. 001-227039 RABAC, pp, namjesˇten, za turisticˇku agenciju ili ured. 9-15 095/867-5782. 001-229757 SKLADISˇNI PROSTOR sa sanitarnim cˇvorom, 80 m2, na Verudi-Porat, mozˇe i za tihi obrt. 052/508-999. 001-229086

KOMPLET OPREMA za trgovinu donjeg rublja, povoljno, Pula. 098/823-283. 001-230158 KOMPLETAN namjesˇtaj i opremu za frizerski salon, moguc´nost preuzimanja vec´ gotovog frizerskog salona u Puli. 097/714-3119. 001-230080 KONTEJNER za smec´e, 240 lit, novi, nekorisˇten. 098/420-843. 001-228290

KROJACˇKE SˇKARE vecˇe, za 130kn. 098/930-6235. 001-227555 MESOREZNICA prof. za kosti, kao nova, Koncˇar. 098/208309. 001-228281 METALNA nosec´a struktura za izradu stalazˇe, skladisˇta ili garazˇe 6.3x5.6, visina 2.85 do 3.30 m, 4.200 kn, Buje. 098/ 473-655. 001-227160 NAMJESˇTAJ rucˇni rad, paljeno


53

UTORAK, 17. srpnja 2012. drvo za trgovinu ili za konobu. 098/260-637. 001-000973 OPREMA za kozmeticˇki salon i ordinaciju, nova. 091/2023939. 001-228872 OPREMA za frizerski salon i sitni inventar, mozˇe i najam istog. 097/760-0074. 001-228768

CANONC70 pisacˇ, kopirka, skener, fax, telefon+tinte, 100kn. 091/169-4107. 001-228956 LAMPA s oprugama za pisac´i stol, silver boja, 290 kn, Buje. 098/473-655. 001-227171 PRINTER HP 5440, malo korisˇten. 095/569-1356. 001-226907

PLAST. rola, nova, za natkriti 35 m2 terase ili za dr. namjene. 091/545-3505. 001-228495

PRINTER/SKENER/COPY tip HP Deskjet F4180., 200 kn. 098/191-0694. 001-228057

POLICE za trgovinu cca 25 m2, polovno, odlicˇno stanje. 098/ 224-444. 001-226744

SKENER Canon 3000, 150kn. 095/557-1242. 001-229467

PRIJENOSNI solarij. 099/5271024. 001-227839 PULT za razglednice, rotacioni, pokretni, rabljeni. 095/2009333. 001-229801 PULT za razglednice, rotacioni, pokretni, rabljeni. 091/2009333. 001-229787 PULT za razglednice, rotacioni, pokretni, rabljeni. 091/2009333. 001-229769 RADNI STOL zˇeljezni i drveni za radione. 091/909-0139. 001-227077

RASHLADNA KOMORA za ugradnju. 091/560-6823. 001-227610 RASHLADNA VITRINA za suho i svjezˇe meso, DGD, 3,5m, u odlucˇnom stanju + vitrina LTH, 2m, super povoljno. 091/556-7281. 001-229896 RASHLADNU KOMORU rezˇim rada u plusu, povoljno. 098/ 173-6974. 001-229062 REKLAMNI TRANSPARENT 5.65x0.90m, plavi PVC sa ili bez teksta. 091/200-9333. 001-229786

REKLAMNI TRANSPARENT 5.65x0.90m, plavi PVC sa ili bez teksta. 091/200-9333. 001-229778

SALAMOREZNICA, monofazna i trofazna. 099/624-3222. 001-229906 SEPARATOR ULJA za radionice, autopraonice, kotlovnice, liftove, parkiralisˇta, Buje. 098/ 473-655. 001-227159 SET vulkanskog kamenja s posudom za grijanje. 099/5271024. 001-227840 STOL za manikuru. 099/5271024. 001-227836 STOL za manikuru i dvosjed, pogodan za kozmeticˇke salone. 001-227497 099/277-3662. STOLOVE kozmeticˇko maserske i pedikerske, novo, te vrsˇimo servis i popravak opreme. 091/202-3939. 001-228871 STROJ za guljenje svinja, teladi i ovaca. 099/790-2623. 001-226754 SˇTAND za prodaju voc´a i povrc´a, metalni, povoljno. 091/ 226-9966. 001-229840 TRG. KASA sa programom. 091/587-2055. 001-229523 TRGOVACˇKA POLICA dupla, 1.90x90. 091/587-2055. 001-229520 TRGOVACˇKI OBRT centar Porecˇa, najamnina do kraja godine, zajedno s robom. 098/ 963-6419. 001-229452 VAGA elektronicˇka sa izracˇunom do 40 kg nosivosti, nova, 100 EUR. 091/177-3008. 001-229653 VAGA Libela Celje, 100 kg. 091/909-0139. 001-227070 VAGA od 100 kg, Libela Celje na kazaljku, mjenjam za vagu od 500 kg. 091/909-0139. 001-227071

VETRINA kao nova, hlad¯enjegrijanje. 095/842-2028. 001-001440

UREDSKI namjesˇtaj, izlozˇbena vitrina i police, prvoklasno, kao novo, za velike trgovine. 091/ 420-0555. 001-001430

kupnja TELEFAX Panasonic KXFP 156, neispravan za dijelove kupujem, pozˇeljno uputstvo na hravtskom jeziku. 091/2009333. 001-229788

UGOSTITELJSKI OBJEKTI prodaja GOLOGORICA prodajem kuc´u za seoski turizam, 300 m2, ok. 2.100m2. 091/593-6865. 001-227361 PORECˇ centar uhodan i opremljen ugostiteljski lokal, 120m2, terasa, s opremljenom kuc´om 200 m2. 098/459-711. 001-227619 PORECˇ, Funtana, restoran za 110 osoba, blizu mora, potpuno opremljen. 098/373-440. 001-228862 PULA opremljen caffe bar, 75 m2. 099/816-9969. 001-229745 ZAGREB caffe bar 125m2, 100m2 terase, na top lokaciji, uhodan. 098/193-4309. 001-227124

iznajmljivanje NEDESˇC´INA centar, ugostiteljski objekat 70 m2, 091/2106466. 001-227131 PULA-centar, odlicˇna lokacija uhodan, novoopremljen objekat, 90 m2+150 m2 terase, parking. 098/919-3689. 001-227436

UGOSTITELJSKA OPREMA prodaja 5 STOLOVA i 14 stolica, 3 barska stola za caffe bar. 099/ 214-8567. 001-230155 5 UGAONE fotelje, nove za kafic´. 091/414-1981. 001-227895 APARAT za kavu Gaggia, 3 grupe+mlinac+depurator, povoljno. 098/357-007. 001-227824 APARAT el. monf. za eko krumpir, bez ulja, 2 kw. 200EUR. 099/513-2877. 001-228749 BACˇVE OD 200 lit, povoljno, motooprema. 098/956-5705.

GRILLOVI na plin, jako povoljno. Iza 16. 091/151-7776. 001-229632

CO2 BOCA za kafic´e. 097/7600074. 001-228769 DOSTA opreme, hitno. 098/420-269.

povoljno, 001-227821

DRVENI STOLOVI masivni, za terase i konobe u kompletu sa klupama. 091/914-7941. 001-226934 EL. ZˇATONIJERE na kovanice za razne usluzˇne aparate i

KLIZNA VRATA drvena, visina 193, duzˇina 112 + druga, visina 187, duzˇina 120, 600 kn/kom, Buje. 098/473-655. 001-227173

INOX stolice. 098/180-6883. 001-227472

KASA, kompjuterska, s programom za ugostiteljstvo, mozˇe i bez programa, povoljno. 091/ 649-3271. 001-230010

KONBINIRKA Ford, krokodilka, teleskop, ’86., ispravan, reg. 09/ 12. 091/767-0104. 001-228181

KOMBINIRANA rashladna vetrina, za bijelo i crno vino. 091/ 509-4638. 001-229956 KOMPJUTER kasa s programom za caffe bar, restoran, pizzeriju, povoljno. 091/6493271. 001-230011

KONTEJNER opremljen. 097/ 791-6306. 001-227807

KOMPJUTER kasa s programom za ugostiteljstvo, 500 EUR. 097/714-3119. 001-230079

klupe, za 8 osoba, od smreke, rucˇni rad, malo rabljeni, mogu biti vanjski i unutrasˇnji. 052/ 503-239. 001-227087

KOMPJUTERSKA KASA za ugost. 099/214-8567. 001-230154

STOLOVI i klupe za pizzerije i konobe. 095/910-9964. 001-228944

KOMPLET inventar za fast food, + vitrina za ribu, izlozˇbena. 098/236-436. 001-229025

STOLOVI i stolice, za restoran, skoro novo, odlicˇno stanje. 091/509-4638. 001-229962

KOTAO za gulasˇ i paprikasˇ, od pivske bacˇve rosfraj na plamenik. 098/330-527. 001-227208 KUTTER Wolf 40 l, klipsarica za plombiranje salama. 099/ 790-2623. 001-226756 LEZˇALJKE za iznajmljivanje, bijele plasticˇne, korisˇtene jednu sezonu, 160 kn/kom. 098/823248. 001-230208 MASTOLOVAC separator masnoc´e za kuhinjske vode kod ugostiteljstva, Buje. 098/473655. 001-227155 MASˇINA za kavu i ostala ugost. oprema. 091/914-7941. 001-226935 MASˇINA za pranje sud¯a, profesionalna, Zannusi. 091/5094638. 001-229964 MJESˇALICA Pizza pro, za tijesto, za 20 kg tjesta, povoljno, skoro novo. 098/938-8303. 001-230315

PEC´ za pizzu, dvoetazˇna, 2x4,5kw, skoro nova. 098/9388303. 001-230314 PERILICA cˇasˇa za ugostiteljstvo, 500 EUR. 097/714-3119. 001-230078

PERILICA sud¯a za restoran, ledomat 50 kg, salat bar. 099/ 790-2623. 001-226757 PLINSKI ROSˇTILJI profesionalni, novi, raznih dimenzija sa postoljem. 099/210-9101. 001-229123 PROF. UGOST. OPREMA 098/ 919-3689. 001-227438 RASHLADNA KOMORA . 091/ 513-8086. 001-230204 RASHLADNA VITRINA hladnjak za vino. 091/513-8086. 001-230209

RASHLADNA VITRINA Eno Frigo, drvena, dvodjelna, kap. 100 boca, malo korisˇtena. 098/ 275-131. 001-230013

001-230351

BACˇVE za pivo, vovratne, 2 komada, Karlovacˇko, 400 kn/ KOM. 091/560-2841. 001-228236 BACˇVE od pive, 200 lit. 098/ 956-5705. 001-227121

za parkove, vel. cca 1 mx1 m. 099/837-3536. 001-230215 KERAMICˇKE PLOCˇICE, restlovi svih dimenzija. 098/219969. 001-229259

automate za zabavu, 400 kn/ kom. 098/254-388. 001-227138

CIGLE za drzˇanje butelja, 65 kom., nosi 2 butelje, 700 kn. 092/146-4793. 001-229538 CIGLU i zˇbuka sve vrste. 098/ 797-640, 091/379-7641. 001-229479 DEKORATIVNI KAMEN raznih boja. 097/728-3983. 001-229165

SUNCOBRANE 3,5x3.5 m. 098/ 956-5705. 001-227122

DRVENE FIKSNE grilje. 098/ 917-8149. 001-229508

SUNCOBRANI 2 kom, 3x3m, boja bijele kave, okretni visecˇi na 2 grede. 092/235-0707.

DRVENO sobno vratno krilo, sa otvorom za staklo, 300 kn. 099/ 218-4059. 001-227763

001-227984

ERTE, starinske i tavelice. 092/ 242-1943. 001-226822

TENDA, dvodijelna, 11 m duzˇine, sa konstrukcijom i el. motorima. 099/790-2623. 001-226750 TENDE izrad¯ene po mjeri, sa montazˇom i servisiram. 091/ 200-9333. 001-229789 TENDE izrad¯ene po mjeri, sa montazˇom i servisiram. 091/ 200-9333. 001-229775 TOCˇIONIK za pivo ili vino u obliku bacˇvice. 091/909-0202. 001-228539

CAFFE APARATE neispravne kupujem. 098/933-0561. 001-230168 CAFFE APARATE neispravne, kupujem. 092/142-1555. 001-229392 KUPUJEM neispravne aparate za kavu. 091/603-6742. 001-229587

GRAD ¯ EVINSKA OPREMA I MATERIJALI prodaja

REKLAMNI transparent-baner, 5.65x0.90 m, plavi PVC sa ili bez teksta. 095/200-9333.

ALU VRATA ulazna 93x240, sa staklom i resˇetkama, Porecˇ. 098/964-4812. 001-229449

001-229804

ALUMINIJSKA vrata, 2 kom., sa staklom, dim. 2.65x2.45cm, sa tri krila. 091/560-6823. 001-227611

STOLICE, sudoper. 052/535639. 001-226997

BAROKNE betonske stupic´e za ograde i terase, visˇe modela. 091/157-7812. 001-229887

STOLOVI, 5 kom., svaki sa 2

BETONSKE GREDICE 8 kom,

PAROPROPUSNA folija, komplet materijal za fasadu. 098/ 797-640, 091/379-7641. 001-229477

GRAD ¯ EVINSKI materijal i kanalice. 092/242-1943. 001-226825

PETEH za kamin, fi 200, korisˇten 10 dana, 200 kn. 095/5201371. 001-227377 PLOCˇICE podne, porculan, 35x35 cm, svijetle boje, 20m2. 098/160-6260. 001-229002 PODUPIRACˇE, zˇeljezne, iznajmljujem. 098/915-4268.

GRILJE 180x140, 50x50, drvene. 091/547-7274. 001-227250 HARMO vrata, izrad¯ena po mjeri, montazˇa. 091/2009333. 001-229770 HARMO vrata, izrad¯ena po mjeri, montazˇa. 091/2009333. 001-229783 HARMO VRATA, izrad¯ena po mjeri, s montazˇom. 095/2009333. 001-229800 HARMO VRATA. 5416, 052/216-743.

091/588001-229953

HRASTOVE grede, stare. 098/ 136-4948. 001-227234 JELOVE GREDE suhe, za nadstresˇnicu, hitno i povoljno. 095/ 820-3163. 001-226775 KABEL 100m, trofazni, 1.200 kn. 091/727-1867. 001-229434 KAMEN nove ravne plocˇe 10 m2, 70 kn/m2. 052/505-516, 091/731-4281. 001-228727 KAMEN od stare kuc´e. 098/ 854-031. 001-228833 KAMEN za zidanje, 200 kn/m3. 092/205-5792. 001-228820 KAMEN za zidanje, 2m3. 052/ 449-494. 001-230083 KAMEN ZA ZIDANJE vad¯eni, 200kn/m3, 27m3. 091/2373264. 001-227981 KAMENE SˇKRILE. 097/7033678. 001-227503 KAMENI LAVANDIN. 098/9291240. 001-228261 KAMENJE za zidanje 2m3. 052/ 449-494. 001-230075

kupnja

KANALICA stara, cigla, sˇuplja i puna, salonit plocˇe, drvena, ulazna vrata i zˇaluzine. 098/ 791-330. 001-230147

UREDSKA OPREMA prodaja CANON fax JX 210P, kao nov, jako malo korisˇten. 098/1900680. 001-230329

001-226861

OGRADA za terasu, venecijanska, 10m duzˇnih, u pola cijene. 098/989-3755. 001-230019

GRAD ¯ . STOLARIJA polovna, dobro stanje. 091/588-5416, 052/216-743. 001-229952

VODOMJER, 1/2 cola, raljeni. 091/200-9333. 001-229776

DVOKRILINI HLADNJAK za pic´e, sa staklenim vratima. 097/793-2270. 001-227336

skele.

PARKET dim. 350x55x22, od hrasta novi, 10m2. 098/9178149. 001-229505

GRANITNI PODOVI, marmete, mozaik i granitna bunja. 052/ 867-467. 001-227692

CAFFE APARATE stare, neispravne. 091/300-3319. 001-228474

001-226816

NAJAM grad¯evinske 091/201-7471.

2 GRAD ¯ . SKELA 1.000 m , aluminijske podnice, oplata grad¯evinska, dogovor. 091/2017471. 001-226860

VENTILATORI 2 kom, po standardima inspekcije za dozvoljeno pusˇenje po kafic´ima. 099/ 214-8567. 001-230156

AMBALAZˇA, gajbe i bacˇve svih vrsta piva kupujem. 098/330527. 001-227206

001-227905

MRAMOR od granita 3cm debljine, za mozaik, 200 m2, vrhunska kvaliteta. 098/441-018.

OPEKA za butelje, 69 kom., idealno za vile, konobe, podrume, Pula. 092/146-4793.

GRANITNI MOZAIK 2, 3 cm. 099/860-9269. 001-226872

kupnja

LIJEVAK za ispust sˇute duzˇine 110 cm, 530 kn, Buje. 098/473655. 001-227175 MJESˇALICA z abeton, Liv, nova, 1.500kn. 092/138-7049.

FASADNA CIGLA 2 kn/kom.* 095/856-6784. 001-227748

VELIKI ROSˇTILJ za odojke. 091/509-4638. 001-229957

2 ZˇELJEZNA PORTUNA ili kapije od 4m sˇirine, ocˇuvana. 091/560-6823. 001-227614

001-229450

BRODSKI kontejner, 12 m2. 098/322-048. 001-229594

SUNCOBRANE 3.5X3.5M. 098/ 956-5705. 001-230350

RAZNI OVALI od inoxa, porculan ovali, tanjuri, zdjele male velike, garderobne stijene, kuharski pribor. 098/989-0365, 098/949-6386. 001-227286

STOLICE orah, nove, starinski izgled, 12 kom. 098/964-4812.

4m duzˇine + ispone, 1.400 kn. 052/421-161. 001-229351

KROVNE KANALICE, stare. 091/587-2055. 001-229524 LAVIC´I kao fontane za portune i vrtove i kalupe za lijevanje betonskih elemenata. 092/2711503. 001-227393

KANALICE crijep stari 0.50 lip/ kom, kamen za zidanje. 092/ 205-5792. 001-228821 KANALICE 350 kom., rabljeni, u pola cijene. 099/249-8910.

001-229542

001-228879

PODUPIRACˇI kolica, prozori i balkonska vrata s griljama, staklena vrata, drveni sanduk zapremine 1 m3. 098/791-330. 001-230134

PRODAJEM ili iznajmljujem grad¯. opremu, podupiracˇi, skela, oplate, mjesˇalice, kontejner i razni alat. 099/787-1659. 001-228807

PROKROMSKE cijevi, raznih duzˇina, promjer 2 cola. 098/ 917-8149. 001-229507 PROTUPROVALNE zasˇtitne resˇetke izrad¯ene po mjeri, s montazˇom. 095/200-9333. 001-229796 PROTUPROVALNE zasˇtitne resˇetke, izrad¯ene po mjeri, prodajem s montazˇom. 091/2009333. 001-229784 PROZOR od tvrdog drva Arisˇ, dvokrilni, dupli, novi. 052/215117. 001-229940 PROZOR PVC, nekorisˇten, 270x120 sa 3 krila, 1.000 kn. 052/578-050. 001-229008 PROZORI rabljeni, sa i bez sˇkura, manjih dimenzija. 095/ 910-0000. 001-229292 PROZORI i balkonska vrata s griljama, ostakljeno, 100 kn/ kom. 098/921-2553. 001-227194 PROZORI dvokrilni, ostakljeni, sa sˇkurama, 140x140, 4 kom. 092/148-0593. 001-226937 PVC VRATA, ostakljena, namijenjena za pp, povoljno. 098/ 420-269. 001-227820 PVC VRATA. 091/435-2125. 001-230057

RASPRODAJA unutranjih, vanjskih i kliznih vrata, i stepenice. 098/904-0123. 001-229715 ROLLO vrata, za pp i garazˇe, izrad¯ena po mjeri s montazˇom. 091/200-9333. 001-229781

001-228793

SALONIT 1943.

001-227280

STAKLENA VUNA deb. 4 cm, 63m2, 1500 kn. 098/920-3451.

KANALICE. 052/219-181. KAZˇUNE istarske kao ukrase

plocˇe.

092/242001-226823

001-226910


54

UTORAK, 17. srpnja 2012.

STAMBENI 712-333.

kontejner.

098/ 001-226784

STARE kupe, kanalice. 091/ 509-4638. 001-229963 STARE 1474.

kanalice.

098/190001-230042

STARE erte i tavelice. 098/645999. 001-230276 STARE kamene erte. 099/787001-228806 1659. STARE GREDE razne dimenzije. 095/199-7369. 001-229189 STARE TAVELICE, 2.80 kn/ kom, 380 kom,. 095/5379295. 001-229954 STARI kameni istarski kazˇun, kompletan. 099/750-3583. 001-227849

STARI SALIZˇI. 091/509-4638. 001-229961

STEPENICE unutarnje kruzˇne sa masivnim gazisˇtima, po001-226869 voljno. 095/828-2214. STIROPOR za fasadu 5, 8 i 10 cm, 1.500 m2. 098/797-640, 091/379-7641. 001-229478 SˇKRILJE 1m3. 098/967-4610.

TRACˇNA PILA. 052/219-181.

STROJEVI I ALATI

001-227282

VALJAK Hamm 3520, ’02., mozˇe na lesing ili zamjena za nekretninu. 091/148-4950.

prodaja

001-227971

2 AGREGATA za struju, novi, bezinci, 2.8, 2.3. 052/446-072, 099/672-6426. 001-227577 AGREAT Kircch, 7.5 kw, D, profi, 50 radnih sati, za obrt ili vikendicu. 098/597-761. 001-229153 AGREGAT 9.2 kw, D, pali na kljucˇ, 11.000 kw. 095/5104568. 001-229052 AGREGAT 2.8 kW, benzinac, 4taktni, novo zapakirano, 2.000 kn. 091/177-3008. 001-229652 AGREGAT 700W, za dijelove. 095/824-4451. 001-229910

AGREGAT 5 kW, povoljno. 095/803-3082. 001-227937

APARATE za varenje, neispravne, kupujem. 092/1421555. 001-229394

AGREGAT Masse, 30 kW, super silent, 3.500 EUR. 092/2710470. 001-001400

KUPUJEM neispravne vilicˇare, dizalice i traktore. 091/6036742. 001-229585

001-227992

SˇKURE nove 143x93 cm, povoljno. 052/219-181. 001-227278

APARAT za varenje, novi. 091/ 792-1329. 001-228316

TAVELICE erte, kamenice, stepenice, salizˇi, grede, velike i male kolone, sve stari kamen. 098/372-522. 001-227862

BAGER Daewoo 300, 30t, ’01., mijenjam za stan ili grad¯. zemljisˇte u Puli ili okolici. 091/1484950. 001-227968

TENDA rabljena, 365x210 cm, odlicˇno stanje, s montazˇom. 001-229772 091/200-9333.

BOCA KISIKA atestirana i puna. 091/909-0139. 001-227076

VODOOTPORNA sˇperplocˇa, mahagonij, deb. 6,10,15 mm, moguc´a dostava. 091/5048061. 001-228772 VRATA 2 komada, nova, 60 cm sˇirina, za kupatilo ili ostavu, povoljno. 099/746-6187. 001-228324 VRATA JEDNOKRILNA 2 komada sa staklom i sˇtokovima za unutrasˇnje prostorije, dobro ocˇuvana, vanjske dimnezije sˇtokova: 240cm visina, 98cm sˇirina. 092/205-0759. 001-227534 ZˇABICE za oplatu, 150 kn, 1.000 kn. 091/727-1867. 001-229433 ZˇELJEZNA rabljena ograda 8 kom., dim. 170x81 cm. 098/ 531-661. 001-227794 ZˇELJEZNE STEPENICE sa drvenim gazisˇtem. 098/1707946. 001-229114 ZˇELJEZNI KOLCI visine 1m, i 30cm ofarbane za ogradu ili druge namjene. 095/8764149. 001-230251

kupnja KUPUJEM mrezˇu ili armaturu i stupove za ograditi parcelu u duzˇini 300 m. 098/791-330. 001-230142

KUPUJEM kontejner, limenu garazˇu ili drvenu kuc´icu. 098/ 791-330. 001-230151 KUPUJEM otpadni bakar. 091/ 603-6742. 001-229586 KUPUJEM otpadni bakar, inox, mesing i kablove. 098/322048. 001-229590 KUPUJEM stare tavelice i cigle, plac´am odmah u gotovini. 099/ 750-3583. 001-227848 MJERNI instrument za struju Unimer 42, kupujem. 098/854031. 001-228834 OTKUPLJUJEMO grad¯. materijala. 9269.

ostatke 099/860001-226870

OTKUPULJEM inox, bakar, mesing. 091/300-3319. 001-228473 PALETE euro i obicˇne, kupujem. 098/797-640, 091/3797641. 001-229480 VISˇKOVE grad¯. materijala te gotovu fasadu i tavelice, punu ciglu, kupujem. 099/702-2166. 001-228045

kupnja

AGREGAT za struju, 35 kw, na kotacˇima. 091/509-4638. 001-229958

APARAT za varenje, Delwin, model Super mig 460. 091/ 305-0875. 001-226747

TLAKAVAC KOCKE 20x20, debljina 6 cm, 20m2. 098/9893755. 001-230018 VISˇE komada drvenih vrata sa sˇtokom i bez sˇtoka, razne dimenzije. 091/545-3505. 001-228494

VILICˇAR sa sprederom za 20 i 40 stopne kontejenere marke Belotti, nosivosti 10.000 kg po cijeni 15.000 EUR. 052/662316. 001-230104 VILICˇAR sa sprederom za 20 i 40 stopne kontejnere BelottiTriton 45/32, ’00g., visina dizanja 15000mm, nosivost 45.000kg, 88.200EUR. 052/ 662-316. 001-230105 VILICˇAR Toyota 1.5tona, benz., ispracvan, dobro stanje. 098/905-5102. 001-228762

BORER SDS fi 14, duzˇ. 90 cm, 200 kn. 095/817-8123. 001-228196 BRAVARSKI stol s montiranim sˇkripom, 170x110x90. 099/8394001. 001-228352 CIRKULAR za drva s pogonom na traktor, Vidia pila i pomicˇni stol. 098/621-306. 001-227917 DIESEL VILICˇAR marke Lancer Boss G2812, visina dizanja, triplex 3300 mm, nosivost 28000 kg, oprema, 39.900 EUR. 052/662-316. 001-230106 DIESEL VILICˇAR marke Litostroj V8 IM S32, sa kabinom 8.500 EUR. 052/662-316. 001-230102 DIZALICA za automehanicˇare, za kanale. 091/544-3470. 001-228350 DIZALICA CATANEO mono trofazna, komplet hidraulicˇna, daljinsko upravljanje, 62.000 kn. 091/201-7471. 001-226859

KRAN dizalica Fergru, 14x16, sklopiva na kotacˇima, 6.000 EUR. 092/271-0470. 001-001398 KRANJSKA dizalica Dalbe AS251, ’04., trofazna, pocincˇana, daljinski, 2t, 138.000 kn. 091/201-7471. 001-226858 KRUZˇNA PILA, 1000 w , 800w za grad¯. radove, 200 kn/kom. 099/595-7348. 001-228486 LONCˇARSKO KOLO, novo. 091/522-1701. 001-229442 MASˇINA za strojno zˇbukanje PFT G4, 1.500 EUR. 095/9156350. 001-226930

IST. KUHINJSKI NAMJESˇTAJ, stari, vetrina, komoda i kredenac, cijena po dogovoru. 098/868-053. 001-227202 KAUCˇ na razvlacˇenje i fotelje, 100 EUR. 098/715-176. 001-227055 KAUCˇ dvosjed + trosjed, za malo ili poklanjam. 098/874287. 001-229576 KAUCˇ na razvlacˇenje i 2 fotelje, dobro stanje. 091/538-8508. 001-229474

KUPUJEM motornu pilu 050 ili 051 Stihl. 099/839-4001. 001-228355 KUPUJEM neispravan bager. 099/411-6652. 001-226920

KORITO sudopera (za radnu plocˇu), inox, 200 kn. 095/8178123. 001-228197 KOZˇNA GARNITURA i dva kaucˇa od tekstila. 098/791330. 001-230148

SANITARIJE

RENAULT KERAX 420 KS, ’04., kiper 20 mq sa hidraulicˇnom stranicom, nove gume, moguc´a zamjena. 091/4224214. 001-229026 ROVOKOPACˇ Fiat-HItachi, tocˇkasˇ, ’99.,moguc´a zamjena za stan ili zemlju. 098/923-0343.

prodaja

KREVET za jednu osobu, madrac 160x200, nov i stol za db. 091/200-9234. 001-229977

BIDE, bijeli, s jednorucˇnom sˇpinom, cijevima i sifonom, 300 kn. Porecˇ. 098/849-957.

KREVET bukva masiv, vrhunski stolarski rad 190x160, dvije pripadajuc´e Perfecta podnice, kao novo. 091/530-9191. 001-230280

MINI BAGER Takauchi 2.5t, sa svom opremom, ’91., dogovor. 098/912-0663. 001-229042 MINI BAGER HITACHI ZAXIS 18, 2003 god., 1500 r/s korpe od 30, 50,planirka od 100cm te pikamer i alu. utovarne rampe. 091/457-9200. 001-229023 MINI BAGER Takauchi 2.5T, sva oprema, 10.000 EUR ili kombinacije. 091/909-4742. 001-229034

MINI UTOVARIVACˇ Bobcat 863, 1999g, 9.000 EUR. 052/ 662-316. 001-230103 MLIN za mljeti otpadnu spuzˇvu, idelano za tapetare, 4.000 kn. 098/421-466. 001-227063 MONOFAZNA dizalica, 3.500 kn. 091/727-1867. 001-229432

001-227424

RUCˇNI PALETAR ocˇuvan, malo korisˇten, 600 kn. 095/ 537-9295. 001-229955

001-230207

PVC KADA, nova, 140x70 cm. 098/929-4210. 001-226965 SˇPINE za umivaonik, novo, visˇe komada. 098/774-702. 001-229371 SˇPINE ZA KADU, Armal, dupli izlaz, 150 i 200kn. 095/8178123. 001-228209 TUSˇ KABINA 90x90, nova, zapakirana,. 098/959-2922. 001-228046 TUSˇ KADA keramicˇka, Dolomite, 90x90, povoljno. 098/ 826-622. 001-228284 TUSˇ KADA, nova. 052/521655, 091/192-6897. 001-227618 TUSˇ KADA nova, sa kabinom, masezˇerom, radio, i dr. 098/ 989-3755. 001-230020

SPREMNIK za zrak od 1.000 lit. 098/905-5102. 001-228761 STARA SˇIVACˇA masˇina Singer oko 100 god., s postoljem, ispravna, s racˇunom. 095/9210453. 001-229939

STROJ za rezanje bakrenih kablova. 098/322-048. 001-229591 STROJ za zˇbukanje, Putzmeister M 525, ’03 g., cijevi 20 m, odlicˇno stanje, 19.000 kn. 091/ 201-7471. 001-226856

MOTORNA pumpa 4 ks, za vodu, nekorisˇtena, nova, 1.500 kn, Pula. 095/529-7884. 001-229374 MOTORNA PILA Oregon, skoro nova, 900 kn. 095/817-8123. 001-228200

STROJEVE za brusˇenje glava, ventila, sjedisˇta ventila i sˇlajfanje ventila benzinskih i diesel motora. 099/758-7590. 001-230238 SˇIVAC´A industrijska masˇina rubilica, 1.600 kn. 099/4006157. 001-226931 SˇIVAC´A MASˇINA, nova. 052/ 503-239. 001-227083 SˇIVACˇA MASˇINA Bagat, Ruzˇa elektronik. 052/211-361. 001-227101 SˇIVACˇA MASˇINA Bagat standard, Porecˇ. 052/421-203. 001-226878

OSˇTRACˇ za nozˇeve i sjekire, novi. 091/792-1329. 001-228317 PARKETARSKI STOJEVI Janser komplet. 098/915-6742. 001-230373

PEGLA za vodoinstalatere, nova, 1.200 kn.. 091/5288859. 001-227273 PILA Partner 055, odlicˇno stanje, 1.000 kn. 099/502-4452.

001-229172

LAVANDINI od bracˇkog kamena, raznih dimenzija. 099/ 210-9101. 001-229124

STOLARSKI STROJ, kombinirka, povoljno. 095/9109964. 001-228945

MOTOR 2.2 kW sa isparivacˇem i kondenzatorom. 099/790001-226755 2623.

001-227709

BIDE sa sˇpinom+wc sˇkoljka, 100 kn. 099/218-4059. 001-227762 KERAMICˇKE sˇpine za kadu, sudoper i lavandin, novo, u kutiji, dogovor. 099/688-9999.

SAJLA 12 mm, cˇelicˇna za vitla. 098/548-919. 001-229543 SAVIJACˇICA cijevi, model Ercolina Mega bender 030, sa 9 kalupa, hitno. 091/253-0302.

STOL za autoservis. 098/656052. 001-229866

FILIGRANI masˇina za poliranje zlatnih i srebrnih predmeta, Fox, zemlja porjekla Italija-Vicenza, ispravna, povoljno. 099/ 502-1288. 001-229398

001-226926

DVOSJED 200 kn, okolica Pazina. 098/929-1240. 001-228260

001-226857

001-227342

KOVACˇKI nakovalj, 80 kg. 098/ 656-052. 001-229865 KOVACˇKI SˇKRIPAC 100 EUR. 091/909-0139. 001-227074

DVOKRILNI ormar, tamno smed¯i, visoki sjaj, povoljno. 099/740-4788. 001-229942

PUNA BOCA CO2, atestirana. 091/909-0139. 001-227075

ELEKTROMOTOR 7.5 ks, za manje pilane. 052/543-242.

KOMBINIRKA Benfra ’93., 4x4 sa paletarom. 092/285-1795.

001-229377

DRVENI STOL masivno drvo, za terasu, konobu, sa klupama. 099/619-0864. 001-229746

MINI BAGER Schaef 1.7t, ’98., 7.000 EUR. 091/201-7471.

EL. DIZALICA. 091/732-0444, 052/421-476. 001-227979

HONDA 270, motori pogodni za motokultivatore. 052/535639. 001-226998 KLJUCˇEVI gedore, Unior 1032, nove. 098/911-1721. 001-228679

DRVENA kredenca, farbana, rucˇni rad sa staklenim dijelom, vis. 178 cca, sˇir. 132, dub.48. 052/212-805, 098/967-7818.

KORITO od sudopera, el. pec´, plin struja. 091/672-2742. 001-226892

KUPUJEM cirkular za kamen, prenosivi, mozˇe i neispravan. 098/186-9987. 001-227033

DVOSTUPNA DIZALICA Universal Banja luka, nos. 2.500 kg, ispravna, 7.500 kn. 098/ 698-596. 001-227728

GRIJALICA plastenika, hala i drugih velikih prostora. 099/ 790-2623. 001-226759

kozˇni kut, 2 stola za db i kuhinju. 091/545-3505. 001-228497

SˇIVACˇA MASˇINA Bagat-Jadranka. 091/547-7274. 001-228479 SˇIVACˇA MASˇINA Slavica. 052/ 653-468, 099/856-9528. 001-229605 TLACˇNI PERAC´ za kuc´nu upotrebu. 091/254-4124. 001-227429 TOCˇKASˇ Caterpillar, ’94., pikamer 1t, zamjena za kamion s dizalicom. 092/306-6760. 001-229995

001-230244

TOKARSKI STROJ monofazni. 098/920-7882. 001-229533

PJESKARA za pjeskarenje, drva, kamena ili zˇeljeza, zapremnine 60 lit, 5.000 kn. 098/421001-227058 466. PRESˇA za baliranje recikliranog papira, karton ili folije, nova. 098/421-466. 001-227062

TOKARSKI STROJ duzˇina 410, radna duzˇina 250, tezˇina 3-4 tone, ili mijenjam za ocˇuvani malcˇer do 140 cm. 052/579149. 001-228868 TRACˇNA PILA za zˇeljezo. 098/ 900-3008. 001-230165

NOVI lavandin, roze boje, povoljno. 098/921-2553. 001-227193

UMIVAONIK sa stalkom, bide, vodokotlic´ malo rabljeno, hitno. 052/211-200, 099/878-4046. 001-228530

VISEC´A SˇKOLJKA Gaberit, lavandin, novo. 099/746-6187. 001-228325

KREVET na kat, bracˇni i za 1 osobu, puno drvo, moguc´a dostava. 091/504-8061. 001-228773 KREVET na kat, novo, veliki razmak, plus 2 komada za 1 osobu, Porecˇ. 095/817-8123. 001-228188

KREVET na kat (drveni okvir). 095/569-1356. 001-226906 KUHINJSKI gornji i donji elementi sa sudoperom, duzˇine 2m, gornji element 60cm s napom, dogovor. 052/391148. 001-227925 KUTNA sjedec´a klupa 190x170cm + stol na razvlacˇenje 80x180cm, dvije stolice, hrastova, idealno za stancije. 098/514-668. 001-229361 MADRAC Hespo 200x90 cm, ortopedski, nekorisˇten, skoro novi, 600 kn. 099/686-9262. 001-227799

MADRAC 200x80 150kn. 095/ 817-8123. 001-228203 MADRAC MEBLO 190x180, dobro stanje, 250 kn. 098/582819. 001-228969 MADRACI 90x200 cm. 099/ 680-9460. 001-229199 NOC´NI ORMARIC´I i mdraci za 1 osobu, moguc´a dostava. 091/ 504-8061. 001-228775 OKRUGLI STOL za 8 osoba, sa staklom, jeftino. 098/9855311. 001-001438 OVALNI KUHINJSKI stol sa 6 stolica i navlake, sve u boji zlata, jako ocˇuvano, povoljno. 095/867-6171. 001-229251

ˇ TAJ NAMJES prodaja 2 KAUCˇA u dobrom stanju, 1.000kn/kom. 091/545-3505. 001-228490

2 KORITA od sudopera, inox, 200kn/kom. 052/574-015. 001-227990

2 KREVETA sa madracima. 098/190-4118. 001-227260 2 VITRINE stare, dobro ocˇuvane, pogodne za ist. kuc´u, 1.600kn, 10-20h. 052/580272. 001-228247 3 FOTELJE i okrugli stolic´. 099/ 527-1024. 001-227831 5 MASIVNIH hrast stolica, nova 600 kn, za 350 kn/kom. 099/ 880-0128. 001-228311 6 KUTNI masivni stol, na razvlacˇenje, hrast, kao nov, cijena 4.500 kn za 2.500 kn. 099/8800128. 001-228310 DJ. KREVETIC´ pisac´i stol,

PODLOGA za madrac, nova, od runske vune. 052/219-181. 001-227288

POLICA s kosˇarama. 099/5271024. 001-227835 RADNI STOL uredski, 3 god. star, ocˇuvan, 400kn, 10-20h. 052/580-272. 001-228252 REGAL 150x156x40, bukva, 300 kn, iza 16 h. 091/5121262. 001-001470 REGAL manji, puno drvo, kombinirani s ormarom, vis.170, 1 starinska fotelje. 052/212-805, 098/967-7818. 001-229378 REGAL s ormarom, kombinirani, furnir, boje oraha, duzˇ.148, sˇir. 52. 052/212-805, 098/967-7818. 001-229380 SAMOSTOJEC´A PODNICA, metalni krevet, sa oprugama, 190x90cm, samostojec´a, 300 kn. 052/534-501. 001-228638


UTORAK, 17. srpnja 2012. SOBA starinska, stara preko 50 god., ocˇuvana, 3.000kn, 1020h. 052/580-272. 001-228251 SOBNI ORMAR 250x200x60, u odlicˇnom stanju, 500kn. 098/ 430-683. 001-229291 SPAVAC´A soba, boja kestena, 2 kreveta, 2 podnice, 2 jogija, 2 nozˇna ormara, psiha s ogledalom,mozˇe pojedinacˇno. 052/ 212-805, 098/967-7818. 001-229379 SPAVAC´A SOBA dvokrevetna, 1962 god., ind. proizvodnje, drvo. 052/502-758. 001-227825 STALAK za tv 95x49x50, mahagonij, 100 kn. 098/849-957. 001-227710

STOL + stolice, 400 kn. 098/ 138-4834. 001-227655 STOL, novi, boja tresˇnje, 135x90x74 cm, 50% jeftinije, 650 kn. 095/902-9723. 001-228327 STOL sa metalnim sjajnim nogama, 160x80 cm sa 6 crnih kozˇnih stolica(visoki naslon), 1500 kn. 095/907-6507. 001-226950 STOL masivni sa dvije klupe, nov, lakirani. 052/503-239. 001-227086

STOL novi za DB, 280 kn, 4 stolice polovne, 200 kn, za kuhinju. 091/596-0769. 001-229425 STOL za kompjuter, boja bukva, odlicˇno stanje, povoljno. 098/440-545. 001-229055 STOLIC´ za DB, zlatne boje, povoljno. 095/867-6171. 001-229252 STOLIC´ za db od hrasta, puno drvo, 500 kn. 095/826-4064. 001-229648

STROPNI ventilator sa svjetlom, 200 kn. 099/213-6120. 001-226735

TRI TEPIHA od runske vune. 052/219-181. 001-227287 TROSJED, mikrofibra, cca 6. god. star, blaga narancˇasta boja 210x100, moderan design. 091/530-9191. 001-230279 TROSJED na rasklapanje, dim 193x120 cm, skoro nov, Umag. 098/194-6733. 001-228651 UKRASNA stolna lampa. 099/ 527-1024. 001-227832 UKRASNA vrtna kolica, kovano zˇeljezo, visoka uska vitrina, ladicˇar (materijal: drvo indijske ruzˇe). 099/527-1024. 001-227833 VELIKI REGAL za DB, boja bijele kave. 091/153-8175. 001-227095

VENTILATOR stolni, malo rabljen, hitno. 052/211-200, 099/ 878-4046. 001-228534 VISEC´I elementi i sudoper. 091/974-1755. 001-230076 VRATNICE visec´e, od cˇajne kuhinje, skoro nove, plave, hitno. 052/211-200, 099/8784046. 001-228535

kupnja KONOBAR sa iskustvom, trazˇi posao u ribljem restoranu za sezonu. 095/533-6389. 001-227017 KREVET na kat, trazˇim ili kupujem. 052/823-983. 001-228256 VRSˇIM otkup namjesˇtaja i bijele tehnike. 091/539-1809. 001-229101

BIJELA TEHNIKA prodaja

Beko, 120 lit, ocˇuvan, korisˇten 2 godine, gar. josˇ 3 godine, 700 kn. 098/180-5620, 052/684617. 001-227068 HLADNJAK mali, novo, 900 kn. 098/967-6187. 001-226987 HLADNJAK za kamp kuc´ice, mali, na struju, dogovor. 098/ 001-227732 926-3116. KUH. BOJLERI, 2 kom, 10 lit, sa slavinama. 098/170-7946. 001-229113

KUHINJA gornji i donji elementi duzˇine 2m, sa sudoperom i napom, Pula. 091/5273427. 001-001480 MIKROVALNU pecˇnicu sa grillom, novu, Samsung, 1.600kn, 10-20h. 052/580-272. 001-228249 NOC´NA SVJETILJKA rabljena, stari dizajn, dogovor, vrlo povoljno. 099/878-4046, 052/211200. 001-228533 ORMAR RASHLADNI Gorenje, dim. 60x60x140, malo rabljen, ’06., povoljno. 099/502-1288. 001-229397

PERILICA rublja, 700 kn s dostavom. 091/519-2082. 001-228844

PERILICA rublja Gorenje, WA 442, stariji model, ispravna i sacˇuvana. 091/534-9035. 001-229883 PERILICA rublja Electronic 1200 okretaja u min, sa susˇilicom, garancija 6 mj-, 700kn. 098/184-3762. 001-230202 PERILICA rublja Gorenje, samostojec´a, garancija. 091/ 526-7929. 001-227819 PERILICA Zanussi, u dobrom stanju, plasticˇni bubanj, 500 kn, ispravna. 091/895-3834. 001-227546 PERILICA POSUD ¯ A, ugradbena, novo, nekorisˇteno, povoljno. 091/958-1074. 001-229838 PERILICA RUBLJA Zanussi, electronic, 900 okretaja/min, par godina stara, kao nova, 800 kn fiksno. 098/184-3762. 001-230197

PERILICA RUBLJA Beko VB 6110XE, max. 1000 okretaja, 500 kn. 092/137-1524. 001-230278 PERILICA RUBLJA Zanussi,. 001-226903 099/348-4987. PERILICA RUBLJA Gorenje, polovna, ispravna. 091/672001-226894 2742.

PLINSKA BOCA za domac´instvo. 091/545-3505. 001-228492 PLINSKA BOCA za domac´instvo, 200 kn. 098/531-692. 001-230369

PLINSKU BOCU 400kn. 092/ 218-5153. 001-229890 STARINSKA NAPA korisˇtena, ocˇuvana. 098/202-131. 001-227870 TURBO PEC´NICA 1800W sa velikim moguc´nostima korisˇc´enja, prenosiva, malo korisˇtena, vrlo povoljno, 100 EUR. 091/ 481-5944. 001-227674 TURBO PEC´NICA plus dodaci na poklon, hitno. 099/5954441. 001-229429 USISIVACˇ, 2 kom., skoro novi, 200 i 300 kn. 095/817-8123. 001-228190

VENTILATOR stojec´i, mozˇe zamjena za dijelove mopeda. 091/450-1207. 001-227875

APARATI ZA ˇ INSTVO DOMAC

KUPUJEM vec´i broj plinskih boca, velike i male, placˇam 100 kn/kom. 097/759-4012. 001-227466

KUPUJEM male plinske boce od 5 litara, 4 kom. 091/5936865. 001-227360 PLINSKU BOCU kupujem do 150kn. 091/560-2841. 001-228237 VALJAK za peglanje, dim. 175. 098/915-4268. 001-228878

TELEVIZORI prodaja 2 TV u boji. 099/702-2166. 001-228040

PORTABL tv, 15’’, u boji, rabljeni. 099/231-7962. 001-228158 TV u boji Gorenje, cca 20 god star, potpuno ispravan, 150 kn uz dostavu. 098/226-941. 001-227858 TV u boji Gorenje, ekran 70cm, stereo, uz doistavu 350kn. 098/ 226-941. 001-227859 TV Sony Trinitron stereo 72 cm, 200 kn. 099/218-4059. 001-227770

TV klasicˇni, vel 60cm, 250 kn. 098/334-478. 001-229278 TV APARATE raznih dimenzija. 099/348-4987. 001-226902 TV GORENJE 72 cm, dobro stanje, DV BT nitro decoder, 500 kmn. 098/992-2109. 001-228728 TV GRUNDING 72 cm, 500 kn, sa dostavom. 091/519-2082. 001-228843

TV PHILIPS 55 cm, 350 kn sa dostavom. 091/519-2082. 001-228841

PEGLA na struju 2500W, rabljena, 50 kn 095/817-8123.

HLADNJAK + mali zamrzivac´

PLINSKA 2433.

boca.

PLINSKA 4278.

BOCA.

099/809001-227246

091/528001-226867

GRAMOFON, 300 kn. 091/7601191. 001-229701 KUC´NO POJACˇALO Audio Technics, 150 EUR. 091/7601191. 001-229703

TV VIVAX 56 cm, novi, digitalni, zemaljski i satelitski reciver, povoljno. 098/514-668. 001-229363

ANTENE prodaja DECODER za Stelitsku Televiziju, marke Optibox Ultra Light sa uputstvom i comandom, malo korisˇten, 300 kn. 052/ 818-205. 001-227147

PROJEKTOR Nec, idealan za kuc´ne projekcije, za caffe barove. 099/411-9281. 001-001003 SLUSˇALICE AKG K141, od 4600ohm, debeli ulaz + redukcija za Nokiu, 50kn. 095/817-8123. 001-228186

SONY DRIVE-S, MP3, CD auto radio, 50Wx4, srebrni, 500 kn. 099/572-2218. 001-229741

SATELITSKE digitalne i analogne, individualne i za app., montazˇa i servis. 098/421243. 001-230378

TECHNICS komponente, linija, pojacˇalo, CD, gramofon, deck, zvucˇnici, 400 EUR. 092/2504687. 001-229673

SATELITSKI prijemnik za HDTV i SDTV programe, preko 5000 kodiranih programa, novo, jamstvo, dostava ukljucˇena u cijenu. 098/545-765. 001-228360

TEHNICS KOMPONENTE u kompletu s zvucˇnicima, 400 EUR ili pojedinacˇno. 091/7601191. 001-229708 ZVUCˇNIK aktivni subwoofer MACKIE SRM1801, 18’’, supersnazˇan 1000W, vrhunski zvuk, nov, 33kg, povoljno. 098/435828. 001-230003

SATELITSKI receiver za prijem preko 25 vrhunskih xxx programa, ukljucˇena pretplata na godinu dana. 098/545-765. 001-228362

ZEMALJSKE antene, digitalne i analogne za HRT 1, 2 RTL, Nit, TV Novu i Novu TV, montazˇa, servis. 052/543-635, 098/421243. 001-230379

VIDEO TEHNIKA prodaja DIG. kamera Apitek DTV 180, 5 Mpx, malo rabljena, vrlo povoljno, 200 kn. 091/481-5944. 001-227668

DIGITALNI SATELITSKI prijemnik Victory AF, 1700E, novo, 350 kn 098/791-330. 001-230136 KINOPROJEKTOR 16mm cˇesˇki Me-opta (2 kom. oba bez pogonskog remena), devet filmova 16mm i tonska 8mm kamera japanske proizvodnje. 098/874-558. 001-228596 KUC´NO KINO i videorekorder, povoljno. 091/909-4742. 001-229033

VIDEO REKOREDER Grunding malo korisˇten, 500kn, od 1020h. 052/580-272. 001-228246 VIDEOKAMERA mini DV Panasonic kao nova 100 EUR, Toshiba Cameo20, full HD, kao nova, 100 EUR. 098/856-820. 001-230037

001-227483

ORIGINAL Audio cd, player za Vw Polo 9m3, 500 kn. 098/9267549. 001-229195

SATELITSKE antene postavljam. 091/157-7812. 001-229888

001-228953

001-228211

001-228650

HLADNJAK s ledenicom inox boje -Gorenje, kao nov,1.800 kn. 091/169-4107. 001-228957

SAT.KOMPLET Topfield prof. 90, kombinirani sat.+zemaljski, garancija ili samo receiver. 095/ 817-8123. 001-228195

TV PHILIPS 55cm = 350 kn. 095/907-6507. 001-226955

TV SAMSUNG u boji, ekran 55 cm, ispravan. 091/512-3091.

HLADNJAK ladicˇar, duboko zamrzavanja. 052/431-674.

SAT. receiver, 300 kn. 099/5722218. 001-229740

VIDEO NADZOR, Vhs time lapse video snimacˇ+quad za kamere,600kn. 091/169-4107.

001-228056

001-229319

001-229275

TV PHILIPS 50cm ekran, isoravan i zidni nosacˇ novi- 30kn. 098/430-683. 001-229295

EL. GRIJALICA za kupatilo. 052/503-239. 001-227082

MALA plinska boca 3 kg, za kampiranje s plinom i kuhalom, 150 kn. 092/302-3805. 001-227464

001-230282

SAT. i zemaljske antene, montazˇa, podesˇavanje antena i receiver-a, manje instalacije, popravci, povoljno. 098/490-812.

TV S RADIJOM, 200 kn. 099/ 678-9114. 001-229115

HLADNJAK. 099/743-3385.

GRAMOFON Pro-ject 1 Xpression, odlicˇno stanje, 1.500 kn, bez zamjena. 098/137-5509.

KUPUJEM plinsku bocu za domacˇinstvo, Pula. 098/652105. 001-228078

BEZˇIC´NI USISAVACˇ dvodjelni, Zepter, 950 kn. 098/191-0694.

FILTER za vodu, Zepter, u pola cijene. 098/191-0694. 001-228053

GRAMOFON Sherwood, poluprofesionalan, 1500 kn. 091/ 539-6013. 001-000972

001-227172

BOJLER Junkers s cijevima. 052/503-239. 001-227081

EL. BOJLER 100 lit. 052/543242. 001-227340

001-227161

GLAZBENA LINIJA Sony, 1.600kn, 10-20h. 052/580272. 001-228248

RECEIVER ADSL za Max TV, 400 kn, Buje. 098/473-655.

prodaja

FRITEZA Gorenje. 095/5691356. 001-226909 FRIZˇIDER 120l, star 5mj. 052/ 653-468, 099/856-9528. 001-229601

RECEIVER satelitski Streem, 400 kn, Buje. 098/473-655.

DUPLI DECK Tehnics RSTR 373 M2, povoljno. 098/9565705. 001-227123

001-228044

TV PLASMA Philips Flat TV, boja silver, duzˇina 110 cm, visina 66 cm, 7.000 kn, Buje. 098/473-655. 001-227177

AUTOGUME 2 komada s alu felgama, 5 rupa, 195/55-15. 098/926-3116. 001-227733

RECEAVERSamsung, SAT+zemaljska, model DSR, 9.500 AY, 2 kartice (viases+univerzalni cˇitacˇ), bez daljinskog, 150kn. 095/817-8123. 001-228207

ADSL modem, Thomsonspeedtouch, ST 7801 WL, kabel + wireless, novo, povoljno. 098/ 514-668. 001-229362

NOV nagrad¯ivan CD player NAD C515 BEE, 1.500 kn, bez zamjena. 098/137-5509. 001-230283

TV sa receiverom, 200 kn, Porecˇ. 091/538-7849. 001-229321

UGRADBENI HLADNJAK Beko, klasicˇna dimenzija, 1.200 kn. 095/832-4733. 001-227469

001-228363

BOSE zvucˇnici, subwooferi, 300 kn. 099/753-6644. 001-230183

KUPUJEM plinsku bocu za domac´instvo. 099/877-4245.

PERILICA RUBLJA Koncˇar, 1000 okretaja, garancija 3 god., dostava gratis, povoljno. 092/253-1955. 001-227749

TURBO PEC´, novo, 1500 kn. 091/572-3467. 001-226992

PROTEK 9600IP, programiranje prijemnika za gledanje kodiranih programa, CS, u trajanju 6 i 12 mj. za sve koji imaju crne ekrane, novo. 098/545-765.

povoljno. 052/212-805, 967-7818.

LG LINIJA X-A 105, novo, gar. 2 god., zvati iza 15h. 098/9033573. 001-226855

kupnja

TV u boji, 2 kom., bez daljinskog, 250 kn/kom. 098/9154268. 001-228874

001-227257

NOVO, gledajte HRT, RTL i NovaTV programe u zemlji i inozemstvu, receiver i kartice, novo. 098/545-765. 001-228361

AUTORADIO CD, MP3, 350 kn. 091/760-1191. 001-229707

RECEIVER satelitski Digistar DSR4220, 400 kn, Buje. 098/ 473-655. 001-227162

PERILICA RUBLJA staru 1 god. Quadro, 1.000 kn. 095/ 907-6507. 001-226954

PERILICU posud¯a Cany. 091/ 254-3072. 001-228579 PROTOCˇNI bojler. 099/6243222. 001-229907 SˇKRINJA za zamrzavanje od 310 lit., Gorenje, u odlicˇnom stanju. 098/191-0694. 001-228059 SˇTEDNJAK ugradbeni, plin + struja, iza 19h. 052/741-104.

DVB-T Synaps THD-2850 full HD, media player, MKV/MP3/ DIV-X/MPG4, DVB-T Mpg2/4 prijem, USB-PVR snimanje, novo. Poslije 16h. 091/2502729. 001-227539

kupnja GRAMOFONSKE PLOCˇE, velike i male, mozˇe cijela kolekcija, dolazim na vasˇ poziv. 098/ 965-9475. 001-229491

098/ 001-229383

AKO TREBATE servis, poprak, nadogradnju, instalaciju racˇunala ili laptopa, obratite se s povjerenjem. 092/159-2115. 001-227667

DELL KOMPJUTER, 900 kn. 099/444-0623. 001-227349 DELL MONITOR, 21’’ CRT, 300 kn. 099/444-0623. 001-227350 EKRANE ZA LAPTOPE, razne dimenzije, povoljno. 099/8262580. 001-228968 GPS MIO TM digi walker windows ce core 50, s punjacˇem za auto i katrom EU, 50 EUR. 091/322-6105. 001-228017 HP kompjuter za djelove, 250kn. 099/595-7348. 001-228481 IGRICE 13 kom za PC, 150 kn. 099/678-9114. 001-229117 IMAC 333 modem neispravan, zeleni, 100 EUR. 091/5396013. 001-000999 INFORMATICˇAR s Microsoftovim certifikatom rjesˇava probleme s Vasˇim kompjuterima i mrezˇama. 095/904-3271. 001-227729 INSTALIRAM antiviruse i Windowse. 095/886-9890. 001-229922 KOMPJUTER servis, popravak, instalacija, nadogradnja brzo i povoljno. 092/159-2115. 001-227666 KOMPJUTER kuc´ni Dual Core, 2x2.0. 098/254-388. 001-227136 LAP TOP, Gericom pentium4+punjacˇ za u auto+torba, 900kn. 091/169-4107. 001-228951 LAPTOP max opremljen, 1. 500 kn. 091/349-4518. 001-229981 LAPTOP 2.000 kn. 098/254388. 001-227139 LAPTOP Lenovo G530, Intel pentium, kupljen novi ’09., odlicˇan, 3.000 kn, mozˇe zamjena za skuter ili vespu. 091/5839647. 001-227389 LAPTOP VERSUS dogovor, novo s garancijom. 091/7287735. 001-230109 LCD MONITOR 19’’ za kompjuter. 091/519-2082. 001-228842 MONITOR Samsung 15’’ CTR, 100kn. 098/955-4969. 001-230190

DVD,CD I VIDEO KASETE

POVOLJNO klasicˇan LG kompjuter, sa kompletnom opremom. 098/191-0694. 001-228058

prodaja

PRINTER HP Desk Jet 695 C ili zamjena za dig. foto aparat. 091/200-9333. 001-229779

RAZNI STRANI DVD filmovi i serije: Zvjezdane staze, Dosje X, Seinfeld, Muc´ke, Malcom, Trec´i kamencˇic´ od sunca, Alf, Bracˇne vode, Kako sam upoznao vasˇu majku itd. 098/545765. 001-228365 DISKETE 1,44MB Verbatim+1 paket gratis,10kn/paket. 091/ 169-4107. 001-228952 DVD XXX filmovi, komplet, 20 kom., 200 kn. 091/201-7360. 001-228580

DVD XXX FILMOVI, komplet 10 kom, 100kn. 092/1280332. 001-228583 MP3 2012, cro, folk, R&B, dance, house, techno, trance noviteti u mp3 formatu. 091/ 726-3859. 001-228377 RAZNE EX YU DVD serije i filmovi: Malo i velo misto, Kamiondzˇije, Cˇovik i po, U registraturi, Smogovci, Bolji zˇivot, Dzˇekna, Otpisani, Sivi dom itd. 098/545-765. 001-228364

VIDEOREKORDER Sony i veliki broj VHS kaseta. 091/7601191. 001-229706

VHS KAZETE pazne, 1kn/kom 091/169-4107. 001-228954

AUDIO TEHNIKA

VIDEOKAZETE originali 30-tak komada, 5 kn/ kom. 092/2624848. 001-228706

prodaja

55

kupnja

SCANER Umax Astraslim 1200 SE, ispravan, malo korisˇten. 091/505-7822. 001-228370 TORBA za laptop, Samsonite, tvrda, do 15,6 incha, 100kn. 095/817-8123. 001-228187 UPS APC Back-CS, 400 kn. 091/944-2904. 001-227354

kupnja OTKUPLJUJEM neispravne laptope i pc-e. 099/826-2580. 001-228964

IGRICE prodaja IGRICE za Playstation 2, Playstation 3, Xbox, Wii, PC, diskretno narucˇivanje SMS-om i dostava posˇtom, novo. 098/ 545-765. 001-228366 IGRICE za Game-Boy, 30kn/ kom. 092/262-4848. 001-228707 NINTENDO Wii konzola, crna ili bijela, nova zapakirana, crna ili bijela, modificirana, sa 140 igrica na tvrdom disku. 098/ 545-765. 001-228369 NOVO, tvrdi disk sa 100 igrica za Playstation 3 i Nintendo Wii, novo. 098/545-765. 001-228367

AUDIO KOMPONENTE Technics i Pioneer, zvucˇnici, 500 kn/ kom. 092/282-3573. 001-229681

GRAMOFONSKE plocˇe. 098/ 948-5925. 001-227310

AUTO CD/MP3, 500 kn. 092/ 250-4687. 001-229672

KOMPJUTORI

AUTORADIO cd player Panasonic MP3, kutija, papiri, 250 kn. 092/138-0356. 001-229616

prodaja

PS sa 7 igrica, 700 kn. 098/254388. 001-227140

2 MONITORA u dobrom stanju,

PS 2 1 joystick, u dobrom

PROGRAMIRANJE i modifikacija Playstation i Nintendo Wii konzola, povoljno, plus igrice gratis. 098/545-765. 001-228368


56

UTORAK, 17. srpnja 2012.

stanju, 500 kn. 097/700-6955. 001-227404

PS 3 igrice, od 70 kn na dalje. 001-229057 092/145-2215. PS-2 sa 2 joystica, 2 memory card, 40 igrica, kao novo, 800 kn. 052/621-852. 001-228564 PS-3 2 joystica i 8 igrica, 1.500 kn. 098/199-2012. 001-230397 PS2 sa cˇipom, 700kn. 097/728001-230171 8843. PS3 1.500kn, i igrica Call of duty 4 za PS2, 200kn. 091/5330887. 001-229516 PS3-Nintendo Wii, kabel za spojiti na monitor, 200kn. 099/ 678-9114. 001-229119

MOBITELI - TK OPREMA prodaja

Sony-Ericsson uski ili sˇiroki izlaz. 095/817-8123. 001-228199 SAMSUNG touch screen star 3mj. racˇun garancija, mrezˇa 095, Sˇtinjan, 350kn. 095/8582646. 001-228574 SAMSUNG E2330 novi i nekorisˇteni za 200kn. 097/7444466. 001-001475 SAMSUNG GALAXY Note, bijeli i crni,novo,jamstvo i racun 24mj, 3.300kn, fiksno. 095/5882022. 001-227509 SAMSUNG GALAXY GT17500, hitno, Pula. 098/9310380. 001-226994 SAMSUNG GALAXY S3 Nov, garancija 2 godine + racˇun, 4.200 kn. 095/563-1992. 001-228972 SAMSUNG GALAXY Ace, visˇe boja, jamstvo i dostava 1.500 kn. 095/563-1992. 001-228973

BLACKBERRY Curve 8900 ocˇuvan, povoljno. 098/320068. 001-229317

SAMSUNG GALAXY mini, gar, auto punjacˇ i nosacˇ, kodiranna t-com, 100 EUR. 092/1464793. 001-229540

DUAL SIM mobiteli, puno modela, novo s garancijom. 095/ 563-1992. 001-228971

SAMSUNG GALAXY mini 2, novi, nekorisˇten. 091/5474336. 001-230188

HTC EXPOLLER novi, nekorisˇten. 091/547-4336. 001-230186

SAMSUNG S5230STAR, crni, rozi, bijeli, ovo, zapakirano, jamstvo i racˇun, 700kn fiksno. 095/588-2022. 001-227510

HTC ONE X,Quad core, novo, zapakirano 24.mj., garancija i racˇun, 3500 kn fiksno. 095/5882022. 001-227511 I PHONE 3GS 8 gb. 098/1776974. 001-229069 I PHONE 4 2.200 kn, mozˇe dogovor. 098/199-2012. 001-230398 IPHONE 4S, odlicˇan, dual sim, pisana garancija, wlan, wi-fi, 2 baterije, novo, mozˇe hp-om, 699 kn, poklon auto-punjacˇ. 091/917-6194. 001-226969 IPHONE 5, najnovije, 2 SIM-a istovremeno, 2baterije, USB, MP3, 2 kamere, novo, zapakirano, garancija, mozˇe posˇtom, 699 kn. 091/917-6194. 001-226968

GLAZBENI INSTRUMENTI prodaja BARITON Jupiter, 3 ventila, 300 EUR. 098/941-4362. 001-226996 CDJ PLAYER 200, Pioneer, 2 komada, malo korisˇteno. 098/ 921-3269. 001-230258 DJ svira sa svojim razglasom za sve prigode Party, rod¯endani, prezentacije i dr., glazba ’60-’90., evergreen glazba. 091/ 250-2729. 001-227540 EL. GITARA Eco SG. 095/8244451. 001-229911 EL. GITARA Squier By Fender, pojacˇalo Park By Marshall 45watt, kablovi + futrola, dobro ocˇuvano, 2.000 kn. 092/2624848. 001-228708 GUSLE u ispravnom stanju. 092/112-5431. 001-229370 HARMONIKA Sereneli, 120 basova 11 + 5 registra, crna, ocˇuvana. 091/501-8235. 001-229300 HARMONIKA Melodija, rabljena, ispravna, 80 basova, crna, dogovor, hitno. 052/211200, 099/878-4046. 001-228531

SONY ERICSSON xperia mini 2, HD, nov, zapakiran, 1.100 kn. 092/145-2215. 001-229059

HARMONIKA VRATA plasticˇna, svijetlo smed¯a, 80x180cm, 250 kn. 099/5957348. 001-228485

ALFA 146 1.4, TS, 00g., reg. 1. god., oprema sva osim klime, el. sˇiber, odlicˇna za 1800 EUR. 091/200-4577. 001-230335

HARMONIKE Welimeister, 60 basova, sa koferom i Royal standard 120 basova sa koferom, servisirane, odicˇne. 099/ 837-3536. 001-230216

ALFA 147 1.6, full oprema, reg. 08/12., garazˇirana, kao nova, ljetne i zimske gume, 10.500 EUR. 091/573-4152. 001-228694

SPY MOBITELI, prac´enje razgovora, SMS poruka, zvucˇni nadzor prostora, 1.200 kn. 001-228909 095/824-0442.

LG A250 korisˇten 1 mj. 099/ 249-8910. 001-228794

X18I ARC S X12 dual sim, Android 2.3.4, garancija, 8 mpx, 4.1 display, 1 Ghz procesor, mozˇe HP-om, 1699 kn. 091/917-6194. 001-226970

KLAVIJATURA Roland G-800 sa stalkom i koferom, kao nova. 091/523-6303. 001-229137

kupnja

KLAVIJATURA Yamaha EX7. 091/529-1864. 001-227216

AKO hitno i povoljno prodajete mobitele, iste otkupljujem, dolazak i isplata odmah. 097/7582011. 001-229818

KONCERTNI klavir J.M.Schweighofer’s sohne in Wien, serijski broj 2633, 6 pecˇata(golden medaille 1845...). 098/290-141. 001-228464

001-229346

NOKIA 6310i, 2 kom, crni, poslovni telefoni za Mercedes i Audi, ispravni, sve kartice, 750 kn/kom. 092/170-4554. 001-229207 NOKIA C2 nova, crna, met, 600 kn. 092/242-1128. 001-228976 NOKIA N8 prima sve kartice, kao nova, kupljena mu VIP-u, 1.350 kn. 091/109-7734. 001-228981 NOKIA N97, ocˇuvana, kao nova, slusˇalice, USB, u paketu 1.200 kn. 095/867-6171. 001-229253 NOKIA X3 02, nova, bijela, ekran na dodir, racˇun, gar 15 mj, povoljno. 098/514-668. 001-229373

NOKIA1-01 nova i nekorisˇtena, 200kn. 097/744-4466. 001-001476 OFFICEBOX call/fax, Vip mrezˇa, 123 kn, u sustavu PDVa. 095/200-9333. 001-229798 ONE X, Galaxy Mini, Ace, S3, Xperia itd. novo s garancijom. 091/950-5566. 001-228977 PUNJACˇI za mobitele i slusˇalice, Nokia, Samsung, Motorola, LG, Siemes, ili zamjena za

prodaja

HARMONIKA Welmaister, 40 basova, 3 glasna, kao nova, 1.500 kn. 099/820-4785. 001-228340

LG A190 2 kartice, dual sim, oprema, povoljno. 097/7194700. 001-229342

NOKIA 6288 klizna, na sve mrezˇe, 300 kn. 092/146-1920.

AUTOMOBILI

SONY ERICSSON Arc S 8mpx, 8gb, novo s garancijom 2.150kn. 091/950-5566. 001-228982

VIP RACER 2, touch screen, 3.2mpx, WLAN, andorid. novo, 001-228980 550kn. 091/950-5566.

NOKIA 3120, nekodirana, ispravna, dogovor. 091/5057822. 001-228372

POLOVNE HARMONIKE od 32 do 120 basi, razne marke, klavirke i triesˇtine. 098/305769. 001-229303

HARMONIKA Weltmaister 120 basova, crvena, novi remeni. 098/224-186. 001-227002

VIP BROJ ooriginal, 50 kn. 091/ 751-1557. 001-227725

NOKIA 2700 classic, nova, sva oprema, 250 kn. 092/1461920. 001-229347

POLOVNE HARMONIKE od 32 do 120 basi, razne marke, klavirke i triesˇtine. 098/305769. 001-229302

SIEMENS S45I, kao nov, moguc´e mrezˇe 098/099, 100 kn. 095/858-2646. 001-228572

KOPIJA I Phona 4, novi, 650 kn. 099/418-1426. 001-227940

MODEM SIEMENS SX 763 Wlan, speed touch ST780i, Dlink wireless, povoljno. 052/ 211-200, 099/878-4046. 001-228538

HARMONIKE razne marke, od 32-120 basova, klavirke, triestine, sˇtajerke, moguc´a i zamjena. 091/501-8235. 001-229299

SIEMENS A65, T-com, za 190 kn, Buje. 098/473-655. 001-227176

ISPRAVNE stare mobitele, povoljno. 098/430-683. 001-229313

MOBITELI 5 kom., od 150 kn600 kn, kamera, memory card, GPS ili mjenjam za DualSim ili Touch. 095/817-8123. 001-228191

kupnja

HARMONIKA Hohner 120 basi, 4-glasna, elektricˇna/akusticˇna, povoljno, hitno. 099/6955414. 001-230229

TOUCH MOB star 6 mj, tmobile, 600 kn. 098/9120663. 001-229044

MOBITELE ispod cijene kupujem. 092/146-1920. 001-229337

star, u dobrom stanju, cijena po dogovoru. 098/941-4362. 001-226995 ZVUCˇNE kutije, malo rabljene, EV 2x1000 W+pojacˇalo MT 1200, 2x1000 W Amcrow. Pojacˇalo Amcron DC300, iza 20h. 052/386-614. 001-227648 ZVUCˇNICI aktivni My Audio, 300W RMS, novo, u kutijama, 400 EUR. 095/569-1342. 001-228333 ZVUCˇNICI Johnson. 091/5291864. 001-227215 ZVUCˇNICI HI-FI pilot/westra, 80/150 w, 8 oma, 400 kn. 052/ 541-817. 001-229180

OTKUPLJUJEM mobitele. 092/ 145-2215. 001-229058 T MOBILE broj na bonove, aktivan bar 90 dana kupujem za 100 kn. 099/223-3322. 001-001435 TELEFAX Panasonic KX-FP 156, neispravan, za dijelove kupujem, pozˇeljno upustvo na hr jeziku. 095/200-9333. 001-229802

HOHNER Melodica Piano 26. 091/547-7274. 001-227252 KLARINET ’’B’’ Stim. star 70god., 120EUR. 091/9043881. 001-228383 KLARINET B, 80 god. star, ispravan, 120 EUR. 098/9601268. 001-228802

LED ¯ NI KOFER za harmoniku, novi, 100 EUR. 098/715-176. 001-227047

KOLEKTORI na suncˇanu energiju, za toplu vodu, 8 kom. 052/ 543-242. 001-227344 NEONSKE cijevi od solarija, upotrebljive i za neke druge svrhe. 052/894-2105. 001-226840 ORMARIC´ za struju. 091/7337512. 001-228501 SOLARNI tusˇ, 20 l, 180 EUR. 001-226806 097/711-9701.

PIANINO Tchaika, poliran, crveni mahagonij, nasˇtiman, odlicˇno stanje, zˇeljezna konstrukcija, Pula. 052/507-342, 091/ 150-7342. 001-227060 PIANINO Schiller, 2 pedale, Pula. 098/163-4347. 001-001002 PRO TOOLS HD1 PCI 8,5 sa interfaceom, 96 kgh, 16 analog. ulaza i 2 izlaza. 099/821-1733. 001-228074

SINTISAJZER Korg. 098/9307071. 001-229068 SUBWOOFER 15’’, B&C, novo, 1700W, pasivni. 098/9213269. 001-230260

SOLARNI sistemi, objekti bez el.mrezˇe. 098/180-6883. 001-227471

SUBWOOFER My audio, aktivni, 400W RMS, novo, 400 EUR. 095/569-1342. 001-228334

SPY MOBITELI, prac´enje razgovora, SMS poruka, zvucˇni nadzor prostora, 1.200 kn. 095/824-0442. 001-228910

SVIRAM harmoniku na svadbama i dr. prigodama. 052/211200. 001-228537 TAMBURASˇKI BAJS 100god.

AUDI A4 Avant, 1.9TDi, ’03., 1 reg., alu naplatci 18’’, spusˇtena, sat. navigacija, kozˇni interijer, 9.000 EUR. 091/512-5690. 001-227924

AUDI A4 1.9TDi, ’95., ili zamjena. 091/192-3997, 095/8680764. 001-227607 AUDI A4 karavan, 1.9TDi, 110 ks, full oprema, ’98., 23.000 kn. 098/773-694. 001-228146 AUDI A6 3.2 FSI, ’06., automatic, kao novi, u sustavu PDV-a. 098/877-045. 001-228222 AUDI A6 ’98., 1.8, reg. 02/ 2013, full oprema za manji uz nadoplatu. 097/712-0868. 001-227451

AUDI A6, 3.0 TDI, quattro, ’05., full oprema, 270.000 km, 16.500 EUR. 091/528-6443. 001-230308

AUDI A6 2.0 tdi, karavan, ’01., reg. 11/2012, full oprema, klima, kozˇa, alu felge, mozˇe zamjena, kupnja na kredit. 092/286-3760. 001-229336 BERTONE dvosjed kabriolet, ’74., laksˇe osˇtecˇen prednji lijevi kraj, u voznom stanju, hitno, 2.800EUR. 091/583-0098. BMW 318I ’91., sa puno novih rezervnih djelova, dobro ocˇuvan, 3.000EUR. 099/1983443. 001-228007 BMW 318I reg. 02/13., 1.800EUR. 092/146-1672. 001-229092

BMW 320 Coupe, ’02., plin, 9.000 EUR. 099/310-5567.

ALFA 155 2.0 TS, 141 ks, ’94., reg. 08/’10., cb, eps, alu felge, ocˇuvana, garazˇirana. 099/7055046. 001-228695

BMW 320D karavan, ’01., reg., sivi, full oprema, 8.400 EUR. 092/263-1465. 001-228732

ALFA 156 JTD, ’02., full oprema, odlicˇno stanje, dogovor, reg. 1 god. 095/578-7180.

BMW 518I, ’92., reg. 05/’13., veliki servis, nove gume/kvacˇilo, 1.900 EUR fiksno ili zamjena. 092/126-8501. 001-227191

001-228575

ALFA 156 1.8TS, sport pack, ocˇuvana, reg. 09/12. 098/219368. 001-229400

BMW 523I ’99., 145.000 km, kozˇa, sˇiber, klima, servisna knjizˇica, plin. 098/963-8880. 001-229307

ALFA 156 1.6., 16v, ’98., 200.000 km, nereg., crvena, klima, 1.650 EUR. 098/9297780. 001-229857

BMW 523I ’96., reg. 02/13., full oprema, dogovor, kozˇa, 5.500 EUR, mozˇe zamjena za Peugeot 206 ili Punto. 098/1910652. 001-229915

ALFA 156 ’02., reg. cijelu god., 3.800 EUR. 099/860-9269. 001-226874

ALFA 33 1.3., ’92., odlicˇno stanje, prvi vlasnik, 107.000 km, povoljno. 092/166-2086. 001-229667

ALFA ROMEO 166, 2.0 V6 turbo+plin s atesom, ’00., full oprema, xenon, kozˇa, alu felge, mozˇe zamjena, kredit. 098/816675. 001-229323

PIANINO starinski, antikvarijat, ispravan, 4.000 EUR. 098/715176. 001-227050

001-229583

001-227902

PIANINO Yamaha C110A, ’09., crne boje, 3 pedale, kao nov. 091/422-4214. 001-229028

prodaja

AUDI A4 1.6, atestirn plin, automatska klima, 2 zracˇna jastuka, el. podizacˇi, abs, daljinsko zakljucˇavanje, 2.200EUR. 095/911-6400.

001-227201

ALFA 146 T.S., 1.4, ’00., 2.300 EUR. 098/580-422. 001-001266

ALFA GTV 3.0V6, ’01, u odl. stanju, 5.800EUR, mozˇe i zamjena. 099/507-4913. 001-228132

PIANINO marke Petrof, jako ocˇuvan. 091/570-5357. 001-228897

GSM ALARMI mini za brod, auto, vikendicu, dojava i zvucˇni nadzor. 098/942-1227. 001-228911

ALFA 146 ’00., reg., dosta opreme, moguc´a zamjena. 098/549-159. 001-227449

MONTARBO W440A, novo, zapakirano, nekorisˇteno, 2 kutije. 098/921-3269. 001-230259

ELEKTRONIKA CB RADIO STANICA JFK President, 120 kanala, antena, pretvara 24 na 12 V., snaga 15W, ispravljac´, hitno. 091/8927334. 001-227268

ALFA 145-146 Boxer, dijelovi mehanike i limarije, ’96. 091/ 442-2191. 001-228388

AUDI A4 1.8 benzin, ’97., odlicˇno stanje, kao nov, hitno i dogovor. 098/725-034. 001-229582

ALFA ROMEO 145 1.9TD, ’96., reg. 03/12. 097/737-3053. 001-230203

ALFA ROMEO 156 ’02., REG. 11/12., potpuna oprema metalik siva, 5.600 EUR. 098/367-689. 001-227092

AUDI 80, plin-benzin, reg., povoljno, hitno. 099/695-5414. 001-230232

AUDI 80, ispravan. 095/8203163. 001-226777 AUDI 80 2.3 e, B4, ’92., reg. 06/12., 165.000 km, servo, sˇiber, CB, EPS, alarm, radio, garazˇiran. 091/529-8745. 001-228011 AUDI A3 ’00., 1.6., reg. 11/’12., oprema, moguc´a zamjena. 099/ 749-7095. 001-228697 AUDI A4 1.9TDI, 130ks, Avant, ’03., karavan, reg. 01/’13, 158.000km, servisna, 6 brzina, xenon, moguc´a zamjena. 098/ 724-891. 001-228995

PDV-a.

091/207001-228934

CITROEN BERLINGO ’06., 1.9D, teretni, zatvoreni, teg. 1 god, dogovor, servisiran. 098/ 617-217. 001-227353 CITROEN C15 1.8D, ’97g. 188.000Km, reg.10/12, nove gume u 12mj., servis u 11mj., Eurokuka, teretni sstaklima, 9.000 kn. 091/565-9545. 001-226883 CITROEN C15 ’96., motor dobar, komplet ili u dijelovima. 091/514-3187. 001-229934 CITROEN C3 Picasso, ’11., reg. god. dana, kompl. oprema, 22.000km, jako povoljno. 091/ 410-2525. 001-229496 CITROEN C3 SX, ’04,., 1,4, reg. 06/13., klima i druga oprema, 4.100 EUR. 092/287-6312. 001-228687

CITROEN C3 ’05., REG. 1 god., 73.000 k, odlicˇno stanje. 098/ 192-5786. 001-228597 CITROEN C3, 1.4, ’03., full oprema, metalik plavi, 3.600EUR. 098/441-089. 001-226900 CITROEN C3 1.4SX, ’06., 83.000 km, 1 l., full oprema, veliki servis, 4.400 EUR, hitno. 098/962-1749. 001-227952 CITROEN C4 ’07., 31.000 km, servisna, 69.000 kn, 099/6991772. 001-228336 CITROEN C4 ’05., 1.6HDI, 148.000 km, reg 12/12, 5.200 EUR. 098/701-850. 001-229624 CITROEN C4 1.4 16V, 2006.god., 1.vlasnik, reg.11/ 2012., kao nov, full oprema, 5.vr., veliki servis, srebrni metalik, 6.200 EUR. 098/435-828. 001-230002

CITROEN C4 1.6 16V, ’06., reg. 1. god., full oprema, servisna knjiga, 105.000 km, 5.800 EUR. 091/229-4720. 001-230334 CITROEN C5 ’07., 1 reg. 04/ 2008, 114.000 km, 140 ks. 098/ 900-3008. 001-230164 CITROEN JUMPER H2, L3, 88kw, ’07., odlicˇan. 098/9922294. 001-228269 CITROEN JUMY 2.0 HDi, ’04., dogovor. 099/253-5666. 001-229869 CITROEN PICASSO 2.0Hdi Exclusive, ’03., panorama krov, kozˇa, veliki servis, na ime kupca, 6.000 EUR. 098/576798. 001-229149 CITROEN SAXO 1.0., ’99., 5 vrata, reg . 12/12., vlasnica, 1.750 EUR. 091/132-7289. 001-229266

BMW 530D, ’06., mogucˇa zamjena za Golf ili Passat. 098/ 334-116. 001-229203

CITROEN SAXO 1.0, ’99., reg. 11/12., ocˇuvan, 1.600 EUR. 098/918-2521. 001-228739

BMW COMPACT M-Optic, 1.6., 75 kW, plin-benzin, ’96., reg. 02/13., full oprema, ocˇuvan. 098/179-1984. 001-227689

CITROEN SAXO 1.0, ’00/’01., reg. 02/’13., 87.000 km, 2.500 EUR. 092/282-3573. 001-229695

BMW M3 3.2., 321 KS, ’97., reg. 1 god., top stanje. 095/ 818-4174. 001-227480 BMW Z4 model 2007., 30.000 km, 1. vl., full kasko, odlicˇan, moguc´a zamjena, kredit, kartice, rate. 098/816-675. 001-229324 BMW Z4, full oprema, ’04., 46.000 km, garazˇiran, hitno. 091/253-0302. 001-230206 CHERVOLET CAPTIVA ’07., 63.000km, ful oprema, automatik, reg. 05/13., u sustav PDV-a, 15.800EUR. 098/919-7613. 001-228654

AQUDI 80 ’90., 1.8, reg. 05/13., odlicˇan, 8.000kn, moguc´a zamjena. 095/897-3322. 001-229754

sustavu 7069.

CHEVROLET CAPTIVA 3.2, V6, ’08., full oprema, 4x4, plin, moguc´ kredit i zamjena za manje vozilo. 091/177-2020.

CITROEN XSANTIA ’96/’97, 1. reg. ’03, komplet servis, nove gume, reg. do kraja 10 mj/’12, cijena po dogovoru. 091/5952712. 001-228931 CITROEN XSARA ’01., 3 vrata, klima, eps, servo, cb, reg., ocˇuvana, 1. vl., 130.000 km, 2.500 EUR. 091/890-8876. 001-228613

CITROEN XSARA 1.4, ’97., istekla reg., 1.000 EUR ili reg. 1 god 1.400 EUR. 092/2823573. 001-229697 CITROEN XSARA ’97/’98., reg. 1 god., 1.600 EUR. 091/7601191. 001-229709

001-228924

CITROEN XSARA Picaso, 1.6,BV, ’00, ispravan, ful oprema, 3.300EUR. 098/9204769, 099/408-3939. 001-227009

CHRAYSLER VOYAGER 2.5 TD, reg. 09/2012, klima, 2 x air bag u odlicˇnom stanju ili zamjena. 098/166-0174. 001-229169

CITROEN XSARA Picaso, 1.6,BV, ’00, ispravan, ful oprema, 3.300EUR. 098/9204769, 099/408-3939. 001-227187

CHRYSLER HEMY-limuzina, 3.5, reg. 1 god., 25.000 EUR, moguc´nost leasinga. 091/1707961. 001-227715

DAEWOO LANOS ’98., 1.4, reg. 11/12., 6.500 kn. 092/2876312. 001-228689

CHRYSLER VOYAGER 2.8D, ’05., reg. 04/13., odlicˇno stanje, 7 mjesta, 12.500 EUR ili zamjena. 092/250-4687. 001-229674 CITROEN BERLINGO 2.0 HDI XTR, ’05., reg. do 02/’13., klima, ABS, zimske gume, u

DAEWOO MATIZ ’99., cb, eps, servo, reg. 12/12, odlicˇno stanje, 1.850EUR. 091/766-8065. 001-229358

DAEWOO TICO 64.000 km, vozi zˇenska osoba, met. boja, reg. 09/12., 8.000 kn. 098/1371499. 001-227238


UTORAK, 17. srpnja 2012. DAIHATSU CHARADE TD, ’90., reg. 05/12., ili zamjena za staro zˇeljezo, 1.000EUR. 099/ 411-6652. 001-226922 DEAWOO NEXIA reg. od 1. vl., samo 127.000km stvarnih, servisirana bez ulaganja, izvrsna, 1.550 EUR. 098/724-940. 001-227727 FIAT BRAVA 1.6, 16V, ’01., reg. 02/13., 1 vl., u odlicˇnom stanju, ocˇuvana, cijena dogovor. 095/842-2230, 052/644186. 001-226979 FIAT BRAVA ’98., 1.4 SX. 092/ 309-4040. 001-227484 FIAT BRAVA 1.6, 16v, reg. 1 godinu, 06/2013, full oprema, dogovor. 098/166-0174. 001-229170 FIAT BRAVA 1.4,12 V, sa reg. plinom, reg do ’12/12. 099/8774245. 001-229084 FIAT BRAVA 1.4SX, ’96/’97., reg. 1 god., 1.300 EUR. 092/ 282-3573. 001-229689 FIAT BRAVA 1.4 sx, ’98., 140.000km, metalik zelena, reg. 11/12., 1.150EUR. 098/ 929-7780. 001-229860 FIAT BRAVA 1.4, plin, +97., reg. god. dana, metalik zelena, 1.250 EUR. 098/929-7780. 001-229861

FIAT BRAVA 1.9 TD, 101 KS, ’97., reg. 11/12., klima, centralno, EPS, bijela, povoljno, hitno. 098/926-7408. 001-230108 FIAT BRAVA ’96., 1.4 12V, plin/benzin, nereg., tehnicˇki ispravan, povoljno. 099/6560237. 001-230233 FIAT BRAVO 1.6sx, ’98., reg. 10/12., 1.300EUR. 095/9112875. 001-230007 FIAT BRAVO ’97., reg. 03/ 2013, servo, klima, dobro stanje, 1.500 EUR. 095/1972088. 001-229850 FIAT BRAVO ’96., 1.8 benz., 1.400 EUR, reg. 1 god. 095/ 855-4652. 001-229095 FIAT BRAVO1.6 JTD,’08., sva oprema, servisna knjizˇ., 85000 km, mala potrosˇnja, reg. 04/13, ocˇuvan, 9.500EUR. 091/5064172. 001-228998 FIAT BRAVO 1.6, ’96., reg. 08/ 12, klima, 1.600 EUR. 098/770905. 001-229388 FIAT BRAVO ’97., registriran, nove gume. 091/522-1701. 001-229443

FIAT BRAVO 1.6, 16v, ’99., reg. 1 god., full oprema, 1.300 EUR. 099/832-3233. 001-228645 FIAT BRAVO 1.4, 12v, ’97., muzika, felge, reg. 12/12.,crveni, polugeneralka, 1.400 EUR. 099/195-2079. 001-228766 FIAT BRAVO ’97., dobro stanje, 2.000 EUR, nije fiksno. 091/ 560-1596. 001-001241 FIAT BRAVO ’96., 1.4 12V, reg. 05/’12., veliki servis, 1.300 EUR. 099/805-8692. 001-227565 FIAT DOBLO 1.3 multijet, hladnjacˇa, dozvola za ambulantnu prodaju ribe. 091/177-3008. 001-229651

klima, plin, nereg., 1.000 EUR. 092/253-0668. 001-228243 FIAT PUNTO ’96. 095/5379569. 001-228228

FIAT GRANDE PUNTO 1.4, ’06. 091/322-4463. 001-228899 FIAT MAREA karavan, ’97., 1.9 td, reg. 1 god., 1.800 EUR mnogo ulozˇeno. 091/9741755. 001-230066 FIAT PANDA 4x4, ’00., 1.1i, 47.000 km, bijela, ocˇuvana, 28.000 km. 091/253-3863. 001-228646

FIAT PANDA ’93., 1.1, 4x4, dobro stanje. 052/446-113, 091/431-062. 001-227113

FIAT PUNTO ’97., eps, cb, sˇiber, 1.300EUR. 091/7550868. 001-229579

CITROEN C5 2.2 HDI, 2003, full op. Metalk .............. 40280 kn (5.300 EUR)

FIAT SEICENTO 1.1 razbijen, prodajem u kompletu ili za dijelove, alu felge, motor. 098/ 170-7675. 001-227633

FORD GALAXY 1.9 TDI, 2001, full op,. Reg.....................................................

FIAT STILO 1.8, ’02., 5 vrata, 83.000 km, 3.500 EUR. 098/ 254-308, 099/315-2952. 001-227248

HYUNDAY SANTA FE 2.2 CRDI, 2006, full ......................................................

FIAT STILO, 1.9JTD sw, 2005., srebrni, reg. 02/2013, 116000 km, 7000EUR, moguc´a zamjena za auto do 3500EUR uz nadoplatu. 098/701-584. 001-229997

KIA CARNIVAL 2.9 CRD, 2002, full op. Metalik ..........41800 kn (5.500 EUR)

FIAT TEMPA 1.9D, reg. 04/ 13.,’93. 095/806-8491. 001-228742

RENAULT LAGUNA 2.0, 1997, Reg. Do 09-2012, ............................................

FIAT TEMPRA karavan, spremna za reg., 1.6, 600 EUR fiksno. 099/846-8849. 001-228846 FIAT TEMPRA reg. 1 god., 1.6, mozˇe na rate, hitno. 097/7988981. 001-229085 FIAT TEMPRA 1.6 kao nova, reg. 1 god, klima,. alu 1.400 EUR. 091/253-4146. 001-230355 FIAT TIPO ’93., 180.000 km, ocˇuvan, reg. 1 god. 095/5585363. 001-229945

CITROEN C 4 1.6 HDI , 2008, full op, metalik ............57760 kn (7.600 EUR) Do 01-2013 ................................................................. 49400 kn (6.500 EUR) FIAT BRAVO 1.4, 1996, METALIK.....................................9120 kn (1.200 EUR) Reg. Do 08-12 ...........................................................98040 kn (12.900 EUR) PEUGEOT 307,1.6, 2006, full op. Reg. 06-2012,............................................ automatic .................................................................. 63840 kn (8.400 EUR) full op ......................................................................... 16720 kn (2.200 EUR)

TERETNA VOZILA: FIAT DUCATO 1,9 TD, 1998, KLIMA ......................14440 kn+pdv (1.900 EUR) IVECO DAILY 35C13, 11-2005, KIPER dupla kabina, ....................................... klima................................................................95000 kn+pdv (12.500 EUR)

VRŠIMO OTKUP VOZILA

FIAT TIPO 1.6, reg. 1 god. 097/ 714-3119. 001-230082

mozˇe na 1966.

FIAT TIPO 1.7D, ’90., reg. 05/ 13, 950 EUR. 091/508-3789.

FORD FIESTA ’91., reg. 08/12. 091/513-1419. 001-227739

001-229308

FORD FIESTA 1.1, ’95., reg. 001-226781 091/529-9505.

FIAT TIPO 1.7 D, u dobrom stanju, nere., motor odlicˇan, hitno i povoljno. 099/4119967. 001-228253

otplatu.

099/224001-229811

FORD FOCUS 1.8TDCI, ’04 5 vrata, 4.500 EUR. 098/254001-227249 308.

FIAT TIPO 1.7D, za dijelove ili kompletan, motor generalno sred¯en. 091/908-4436. 001-228185

FORD FOCUS 1.8TDDi, za dijelove ili komplet. 098/951-3883.

FIAT TIPO 1.4DGT, ’92., nereg., kompletan, 1. vl., 1.500kn. 098/208-309. 001-228279

FORD FOCUS Comforte 1.4, ’03., ocˇuvan, 3.800 EUR. 098/ 951-3883. 001-227744

FIAT UNO ’00., reg. 10/12., 86.000 km, reg. 10/12. 098/ 853-635. 001-227734

FORD FOCUS 1.6 ’08., 7.800 EUR, 53.000 km. 098/138001-227662 4834.

FIAT UNO 45, Fire, ’91., dobro stanje, povoljno. 098/440-545.

FORD FOCUS 1.6., 16v, karavan, full oprema osim kozˇe, reg. 1 god., pod racˇun mozˇe skuter. 095/510-6726. 001-227844

001-229020

FIAT UNO ’92., reg. 04/2012, nove gume, akumulator. 095/ 575-8735. 001-228859 FIC´O ofarban, ’74., nereg. 098/ 224-186. 001-227003 FORD ESCORT 1.3 GL, ispravan, nereg. ’91. 095/820-3163. 001-226776

FORD ESCORT 1.3, ’89., spreman za reg., ili zamjena za plovilo. 098/176-6719. 001-226771 FORD ESCORT Caravan, ’97., 140.000 KM, reg. 02/13. 098/ 903-4711. 001-001436 FORD ESCORT 1.8TD, ’98., reg. 01/13., full oprema, met. crni, 1.900 EUR ili za manje. 091/544-0704. 001-227778 FORD ESCORT ’94., reg. 07/ 13., 10.500 kn. 098/584-527. FORD ESCORT 1.8i, ’98., bez papira za dijelove, 1.800 kn. 095/523-6326. 001-230021 FORD ESCORT ’96., 1.8TD, reg. 11/12, full oprema osim klima, ocˇuvan, 1.850 EUR, mozˇe zamjena za skuplje. 092/ 138-0356. 001-229614 FORD ESCORT kravan, 1.6, ’94., reg. 06/12, odlicˇno stanje, 110.000km, garazˇiran, ocˇuvan, 2.000 EUR ili zamjena. 092/ 250-4687. 001-229668 FORD ESCORT 1.4 ’91., reg. 11/’12., odlicˇno stanje, redovito odrzˇavan, 1.000 EUR. 092/2823573. 001-229692 FORD ESCORT karavan, 1.6, ’97., nereg., 600 EUR. 092/2823573. 001-229696

FIAT PUNTO 1.9 DS, bijeli, ’02 g., 5 vr., 193.000 km, ocˇuvan, 2.500 EUR. 098/930-6374.

FORD ESCORT karavan, 1.6, 16v, ’97., istekla reg., 500 EUR fiksno. 091/760-1191. 001-229710

001-227010

FORD ESCORT 1.4, ’91., reg. 11/12., 800 EUR. 091/7601191. 001-229711

FIAT PUNTO 1.2, ’98., 2 vrata,

.hr

Žbandaj 47, Poreè • Tel. 052/460-200

BMW X1 1.8D, full op, metalik, 2010 ...................... 227924 kn (29.990 EUR)

FIAT PUNTO 1,2sx, ’01., 2.800 EUR. 098/953-7475. 001-001156

FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX, ’02., 116.000 km, 2.700 EUR. 098/ 254-308, 099/315-2952. 001-227247

MONDO-CAR

FIAT PUNTO ’99., 7.000 kn, hitno. 092/303-8537. 001-228569

001-227741

FIAT GRANDE PUNTO 1.4, ’07., reg. 10/’12., klima cb, eps, servo, abs, 2 vl., sv.plavi, 65.000 km, 6.200 EUR. 095/ 806-8594. 001-229637

WWW.

FORD FIESTA 1.4, 16V, ’97., bijela, reg. 04/2013, alu 14’’, dio

001-227743

FORD FOCUS ’01., reg. 1 god., 93.000 km, dobro stanje, full oprema, 3.600 EUR. 099/8800128. 001-228309 FORD FOCUS TDCI, ’07., karavan, sva oprema, odlicˇno ocˇuvan, nove gume, servisiran,povoljno. 091/147-2958. 001-228075 FORD FOCUS 1.8, full oprema, ’98., reg. 12/’12., zamjena za Punto ili sl., ocˇuvan, 2.600 EUR. 098/304-370. 001-228061 FORD FOCUS 1.8 TDCI, karavan, ’03., servisna, reg. 03/ 2013., 5.300 EUR. 098/421783. 001-229748 FORD FOCUS 1.4 karavan, ’00., 140.000 km, metalik plavi ili zamjena za manji. 098/738330. 001-228826 FORD FOCUS C Max 1.6 TDCI, ’06., 1. vlasnik, full oprema, reg. god. dana, ili zamjena za manje, zimske nove gume. 098/9628585. 001-228544 FORD FOCUS ’01., 5 vrata, klima, izvrstan, 2.500 EUR. 099/813-5302. 001-229297 FORD MONDEO 1.6, ’93., nereg., 400 EUR. 092/282-3573. 001-229691

FORD MONDEO 1.6, ’93., istekla reg., ispravan, 300 EUR fiksno. 092/250-4687. 001-229676 FORD MONDEO ’97., reg.10/ 12., klima, 17.500 kn. 092/3066760. 001-229996

mjena uz doplatu. 095/9052590. 001-229991 FORD SCORPIO karavan, 2.0 benz., povoljno. 091/6001118. 001-230395 FORD TAUNUS 2.0 autom., ’75., 2.000 EUR. 098/258257. 001-228750 FORD TRANZIT 8+1, ’91., dizel, nereg., 650 EUR. 099/5787845. 001-228839 FROD ESCORT reg. 07/12., 3.000 kn. 095/900-1695. 001-228719 GOLF II 2.0, 8v, reg. 06/12. 099/500-3798. 001-001273 GOLF III ’93., 1.9TD, dogovor. 098/953-7475. 001-001265 GOLF III 1.8i, ’96/97., reg. 12/ ’12., klima, 1 vl, full prema, 1.550 EUR., izuzetno ocˇuvan. 091/547-6849. 001-227005 GOLF III 1.8, ’93, u voznom stanju, za djelove, ne mozˇe se registrirati, 3 vrata, 500 EUR. 098/849-932. 001-226896 GOLF III 1.6 B, I serija, ’95., reg. 01/13., 3 vrata, plavi„ 175.000km, metalik zeleni. 098/956-1907. 001-228745 GOLF III D, ’96., reg. 08/12., treba reviziju glave napraviti. 091/533-4448. 001-229287 GOLF IV ’00., 1.6SR, reg. 01/ 13., full osim kozˇe, crni metalik, moguc´a zamjena za atuo do 2.000 EUR. 099/248-8921. 001-230360

GOLF IV ’99., diesel, 5 vrata, 1.vlasnik. 098/190-1474. 001-230044 GOLF IV ’01., reg., met.sivi, klima, 3 vrata, alu felge. 099/ 771-3220. 001-229600 GOLF IV 1.9TDI, ’98., reg. 06/ 13., 5 vrata, metalik, motor odlicˇan, 3.500EUR. 097/7717781. 001-229560 GOLF IV 1.9 sdi, reg. 05/2013, ’98., u dobrom stanju, 3.800 EUR. 095/897-3322. 001-229755 GOLF IV ’00., met. sivi, full oprema, reg. 11/’12., 4.500 EUR. 098/367-689. 001-227090 GOLF IV, ’03., 1.4, 5 vrata, reg. 1 godinu. 092/244-2924. 001-227595 GOLF V GTI ’05., climatronic, 200 ks, alu 17’’ + zmiske 16’’, reg,. 09/2012. dogovor. 098/ 943-2896. 001-229862

FORD MONDEO 1.6, 16v, ’93., 5v, reg. 04/13., dobro stanje, 1.200 EUR. Porecˇ. 091/5112373. 001-230400

GOLF V GTI, ’06., Xenon svijetla, climatronic, 200 ks, alu 18’’+zimske 15’’, reg. 11/12., moguc´a zamjena. 091/4856722. 001-229893

FORD MONDEO karavan, 1.8TD, reg. 10/12, ’98., hitno, 2.000 EUR. 099/418-1426.

GOLF V , ’07, 1.9 TDI, 105ks, High line oprema, u odlicˇnom stanju. 098/178-3514. 001-229627

001-227939

GOLF V GTI, ’05., 95.000 km, garazˇiran, servisiran, povoljno ili zamjena za Golf VI. 095/1980186. 001-229411

FORD PROBE, ’95., reg. 1 god., atestirani plin, veliki servis, 2.800 EUR, oprema, Pula, za-

GRAND CHEROKEE ’00., 3.1 TD, reg. 01/2012, full oprema, ili zamjena za osobni automobil. 097/757-0711. 001-227453 HONDA ACCORD 2.0, Sport, lim. edition, ’07., 1 vl., nove gume, prijepis u cijeni, 13.000 EUR. 091/193-8573. 001-229494 HONDA CIVIC 2.0, sa plinom atestiran, reg. 1 godinu, 121.000km, ’01., 3. vl., dogovor. 099/721-2311. 001-229077 HONDA CIVIC Sedane, 1.5., 16v, ’94., 2 boje, spusˇtena, klima, reg. 09/12., 2.000 EUR, zamjena za motor. 091/5026507. 001-228738 HONDA CIVIC Sedan, 1.5, 16v, ’94., klima, reg. 09/12., street look, dvije, boje, spusˇtena, 2.500 EUR. 092/263-1465. 001-228734

HONDA CR-V 2.0., metalik siva, ’05., reg. 11/12, full oprema, kozˇa, prvi vlasnik, garazˇiran, dogovor. 099/253-5666. 001-229870 HUNDAY ACCENT 1.5, ’98., 1 vl., ner., 500 EUR. 091/9232513. 001-230294 HUNDAY GETZ ’04., odlicˇan, 115.000km, 4.000EUR. 099/ 462-6078. 001-229234 HYUNDAI ATOS 1,0 mala potrosˇnja, veliki servis 132.000 km, orginal reg. odlicˇan i bez ulaganja, 1.800 EUR. 091/9158898. 001-227383 HYUNDAI COUPE, ’01., 2.0., 139 KS, full oprema. 099/2414793. 001-228647 HYUNDAI COUPE 1.6, odlicˇan, reg. 09/12., ’97. 095/9067685. 001-228917 HYUNDAI LANTRA 1.5 GLS, ’99., sportski ovjes, full prema osim kozˇe, 2.200 EUR. 098/ 926-7549. 001-228320 HYUNDAI SANTA FE 2.7 V6, limited, plin, ’07., kao nova, 17.500 EUR. mogucˇa zamjena. 091/132-7289. 001-229264 HYUNDAI SANTA FE 2.7, V6,+plin, ’07., ful oprema, u cjenu moguc´ manji auto, 17.500 EUR. 091/888-2878. 001-229820

HYUNDAI SONATA ’01., 2.0, 16v, benz. i plin, reg. 09/12., full oprema, kozˇa, prodaja ili zamjena za manji gradski auto. 098/773-662. 001-227487 HYUNDAI TRAJET 2.0 CRDI, ’02., 7 sjedala, u odlicˇnom stanju, svjetlo plava met., reg. 09/2012, 6.800 EUR. 091/4411977. 001-229311 HYUNDAI TUCSON ’07., reg. 04/13., 85.000 km, benz., servisiran, dogovor. 091/163-5414.

57

za vjencˇanja i dr. prigode. 099/ 354-1449. 001-226917 JAGUAR s tipe., plin, ’00., reg. 07/2012, full oprema, mozˇe zamjena za drugo vozilo. 099/ 679-8350. 001-228988 JAGUAR X-TYPE 2.5, ’02., 181.000 km, 200 ks, automatic, full oprema, kozˇa, super ocˇuvan, 7.500 EUR. 099/8351669. 001-226799 JEEP ARO ’98., 1.4, plave boje, 2.000 kn, nereg. ili zamjena uz moju nadoplatu. 097/7988981. 001-229083 JEEP CHEROKE ’87., 2.1, 59 kw, prodaja ili zamjena za manji gradski auto. 098/773-662. 001-227489

JEEP CHEROKEE 4.0, povisˇen, kramponke, za lov ili offroad, 2.100 EUR. 091/3172199. 001-229269 JEEP GRAND CHEROKEE 5.2, V8, plin, ’98., reg., zimske gume, hitno. 098/983-1253. 001-229193

JEEP GRAND CHEROKEE ’03., 2.7CRD, ful oprema, ocˇuvan, reg. 10/12. 091/8832375. 001-227961 JEEP SONG JANG Muso, odlicˇan, novi plin, reg. 1 god., full oprema, povoljno. 099/6797114. 001-229852 JEEP WILLYS ’41., bijeli, original motor, papiri uredni, dogovor. 095/849-6675. 001-228866 JUGO 1118.

45

koral.

091/600001-230396

KARMAN GHIA ’69, sportski dvosjed, reg. 1 god., u super stanju, jako hitno i povoljno. 091/583-0098. 001-227200 KIA PRIDE 1.3, ’98., reg.12/ 2012, crvena, stakla na struju, u dobrom stanju, mozˇe zamjena, kupnja na rate, kredit. 098/816675. 001-229330 KIA SORENTO ’08., full oprema, autom. mjenjacˇ, dvozonska klima, kozˇa, crna, 125kw 2.5 crdi, 15.000 EUR, serv. knjizˇica, izvrsno stanje, nove gume. 098/298-612, 052/ 681-625. 001-230027 LADA NIVA 1.7i, ’05. 091/1671617. 001-229898 LADA NIVA ’96., plin, reg. 07/ ’12. 098/434-296. 001-229100 LADA NIVA 1.7 I, 4x4, ’05., 15.000 kn. 091/622-6464. 001-228567 LADA NIVA stara 3 god., 22.000 km, povoljno ili zamjena za VW transporter. 098/421814. 001-227347

001-227331

LANCIA DEDRA, ’96., reg., full oprema, dogovor, reg. 091/ 600-1118, 052/815-688. 001-230393

IZNAJMLJUJEM Old Cadillac limuzinu Cabriolet, atraktivan,

LANCIA DELTA ’97., 70.000km, 78kw, 1.6, crvena,


58

UTORAK, 17. srpnja 2012.

alu felge, sportski ovjes i sjedala, centralno, 2.300 EUR, Pula. 098/952-6795, 098/1808227. 001-229649 LANCIA KAPA 2.4 JTD, D, bez papira za dijelove ili komplet, 1.000 EUR. 099/826-7187. 001-227867

LANCIA Y 1.2, ’00god. 098/ 335-710. 001-226932 LANCIA Y ’04., sva oprema metalik sv. plava, novi model, novi model, 4.700EUR, prijepis ukljucˇen. 098/441-089. 001-226901 LANCIA Y10 ’93., reg. 06/12., 300EUR. 091/173-3811. 001-228914 LANCIA Y14, kozˇa, alu, EPS, CZ, srebrna metalik, ’96., odrzˇavana. 099/411-9668. 001-229855 MERCEDES C180, automatski mjenjacˇ, full oprema, crni met., super stanje, 2.500 EUR. 091/ 539-1809. 001-229102 MERCEDES 220 D, ’97., okonja, povoljno, reg. 04/2012, bosch pumpa u kvaru, u voznom stanju,. 091/414-1981.

MERCEDES E320, avantgarde, benzin, ’97. full oprema, 5.000 EUR. 091/545-0841. 001-227535 MITSUBISHI PAJERO, ’01, dugi, 3.2DID, novi model, reg. god. dana, 1. vl., klima, automatik, servisna knjiga, 10.500 EUR. 099/720-7120. 001-228267 NISSAN MICRA 1.2, ’08., 3 vr., osˇtecˇena. vozno stanje, za dijelove. 098/928-4164. 001-230213

NISSAN TERANO plin-bent., reg. 1 god., odlicˇan, 4x4, povoljno. 091/253-4146. 001-230357

MERCEDES E 200, ’00., plin, alu amg, 135.000 km, reg., ocˇuvan. 098/440-340. 001-228262

NISSAN TERANO ’94., TD, 260.000 km, potrebno zamjeniti pumpu od vode, 2.700 EUR. 091/506-3833. 001-228791 OLDTIMER Sˇkoda 105 S, potpuno ispravna, reg. 02/2012. 001-230302 091/152-1567.

MERCEDES 124 200 E, ’91., prvi vlasnik, ocˇuvan, garazˇiran, dobro stanje, metalik boja, sˇiber, klima, alu, 258.000 km. 098/440-244. 001-227634

OPE CALIBRA 2.0i, benzinm, ’91., full oprema osim klime, 1.600EUR, moguc´a zamjena za obiteljsko vozilo. 095/8444148. 001-229182

MERCEDES 124 200Dize, ’93., reg. 12/12, 130.000km, novo ofarban. 098/224-186. 001-227000

OPEL ASTRA 1.7, ’05., reg. 01/ 2013. 091/222-2012. 001-228986

001-227899

MERCEDES 124 ’93., benzin, 2.0., 136 KS, aut. klima, ABS, alarm ocˇuvan. 098/334-116. 001-229200

MERCEDES 180 C odlicˇno stanje, reg. 06/’13., ili zamjena. 091/529-9505. 001-226780 MERCEDES 240D 123linija, nove gume, 5 brzina, c, eps, 1.800 EUR. 098/258-257. 001-228751 MERCEDES 250D sportline, ’94., E clasa, odlicˇno stanje, reg. 08/2012 ili zamjena. 098/ 334-925. 001-229104 MERCEDES A170 CDi, ’99., dobro stanje, 4.000 EUR. 099/ 608-1775. 001-227664 MERCEDES C 180 Sport, met. crni, ’94 god., sˇiber, klima, alu felge, 3.000 EUR, nove gume. 098/637-262. 001-227585 MERCEDES C180, ’97., 100.000 km, crni, alu, klima, mozˇe na rate, hitno, povoljno. 098/919-3689. 001-227435 MERCEDES C200 CDI, ’05., full oprema, met. sivi, 17.000 EUR. 098/367-689. 001-227091 MERCEDES C200 CDI, ’02., reg. 1 godinu, odlicˇno stanje, 8.200 EUR, bijele boje. 099/ 233-0679. 001-228965

OPEL ASTRA GSI, ’91., reg. 02/13., 6.000 kn ili zamjena. 001-228642 099/831-41263. OPEL ASTRA karavan, ’97., reg. 11/12., 10.000 kn. 098/ 196-9276. 001-228705 OPEL ASTRA karavan, 1.6, reg., 40.000 km, 1 vl., ’06. 001-230383 098/219-390. OPEL ASTRA caravan, N-yoi oprema, 1.7 CDTI, ’07., 126.000km, 8.500 EUR. 099/ 753-6644. 001-230181 OPEL ASTRA 1.7 D, ’94., reg. 12/12., ABS, servo, dobro stanje, hitno, 1.150 EUR fiksno. 097/736-4734. 001-228238 OPEL ASTRA 1.7 cdi, karavan, ’05., REG. 01/13., metalik sivi, 5.800EUR, 176.000km. 091/ 234-5839. 001-226803 OPEL CALIBRA ’93., 2.0. 098/ 937-2214. 001-228740 OPEL CORSA 1.0., 12v, 3 vrata, bijela, 120.000 km, reg. 12/12., 2.500 EUR. 091/502-6507. 001-228737

OPEL CORSA 1.7 D, ’96., reg. 02/13., 2.000EUR. 098/912001-229041 0663. OPEL CORSA B1.2, ’00., reg. 03/13., metali ocˇuvana,

aut.klima i ostala oprema, reg do 11/12. 097/782-3069. 001-228718

RENAULT 5 GT, ’90., vozno stanje, reg. 11/12., 4.000 kn. 091/154-0466. 001-227563

RENAULT LAGUNA kombi, ’04., max. oprema, 2.2 DCI, dogovor. 099/880-0128. 001-228297

RENAULT 9 GTL, ’89, metalik zelene boje, nikad razbijen, reg. 01/2013, 4.500 kn, Buzet. 095/ 849-6675. 001-228865

RENAULT LAGUNA ’94., nereg. 098/183-3535. 001-227956

RENAULT CLIO 1.2 16v, ’05., 5 vr, crna met.,. 095/806-8491.

NISSAN MURANO 11/’06., 145.000 km, full oprema, plin, automatik, kozˇa, navigacija, DVD, kamera, garazˇiran, servisna, povoljno. 091/3353216. 001-227406 NISSAN PRIMERA 1.8 benz., ’04., 61.000 km, reg. 10/12., servis, full oprema, 5.500 EUR. 098/981-3300. 001-227855

Punto ili Peugeot 206, 1.350 EUR. 098/191-0652. 001-229916

001-228744

RENAULT CLIO 1.2 RN, ’97., 3 vr., plava met., 098/956-1907.

1.950EUR. 099/798-8280. 001-229109

OPEL CORSA 1.4 Enjoy, plava, ’07., dogovor. 091/531-3286. 001-230006

OPEL CORSA ’03., benz., 5 vrata, 16.000 km, 3.300 EUR 092/250-4687. 001-229677 OPEL CORSA ’02., 1.0 Full opremas, 3 vrata, klima, 2.650EUR, prijepis ukljucˇen. 098/441-089. 001-226899 OPEL KADET cabrio GSI, reg. do 03/13, plin, u dobrom stanju, 1.100 EUR. 095/523-6326. 001-230022

OPEL KADETT karavan, ’88., 1.6 D, reg. 04/13., sivi, krovni nosacˇi, kuka, autoradio CD, super stanje, 6.500 kn. 099/ 518-7198. 001-229988 OPEL MEGANE 14 god. star, benz., plin, uredni papiri, reg. 05/13., samo ozbiljne ponude. 095/826-2663. 001-227244 OPEL OMEGA 2.0 benzinac, ’87., super stanje, registrirano, nove gume, 750 EUR. 091/9043881, 092/153-7971. 001-228382

PEUGEOT 206 1.4, ’02., klima, abs, alu felge, 1. vl., 92.000km, servisna knjizˇica, 3.650EUR. 095/910-4772. 001-230269 PEUGEOT 206, ’02., 1.6., 5 vrata. 098/917-8149. 001-229504 PEUGEOT 207 ’08. ili zamjena za diesel uz nadoplatu. 095/ 001-230325 198-0160. PEUGEOT 207 ’08. 1.6 VTi, Sport, kao nov, 120 ks, 8.500 EUR ili zamjena za diesel uz nadoplatu. 095/198-0160. 001-230326

PEUGEOT 207TT ’07., full oprema, reg., 8.000 EUR. 098/ 919-7613. 001-228653 PEUGEOT 306 1.6, ’95., nereg., ispravan, 700EUR. 091/ 767-0104. 001-228170 PEUGEOT 306 1.4, ’99., cijena dogovor. 098/277-268. 001-001270

PEUGEOT 309 ’90., 1.1, u odlcˇnom stanju, reg. 1 god. 001-227395 099/577-7312.

OPEL VECTRA ’91., reg. 02/ 13., motor neispravan. 098/ 905-5102. 001-228760

PEUGEOT 406 2.0, 16v, ’98., full oprema, 170.000 km, dogovor. 091/692-2433. 001-228002

OPEL VECTRA ’91., spremna za reg., 400 EUR fiksno. 099/ 846-8849. 001-228847

PEUGEOT PARTNER 1.6HDI, outdor, ’12., lesing. 098/9922294. 001-228270

OPEL VECTRA 1.6i, bijela, sˇiber, nereg., vozno stanje, 3.500 kn. 092/247-1237, 098/656134. 001-228978

PEUGEOT PARTNER 091/530-4991.

OPEL VECTRA C ’03., 2.0 DTI, reg., 205.000 km, servisirana, garazˇirana, tamno plava, full oprema, 5.400 EUR. 098/1707231. 001-227597 OPEL ZAFIRA 2001., 1800, reg., 130000 km, 4 nove ljetne gume, 5.000 EUR 091/4975201. 001-000993 OPEL ZAFIRA 2.0 TDI, ’02., full oprema. 098/190-1474. 001-230047 OPEL ZAFIRA 18 god., ’02., reg., povoljno, kupac ne plac´a porez ili mjenjam. 098/823283. 001-230160 PEUGEOT 1.4, tek registriran. 091/581-0440. 001-229381 PEUGEOT 106 ’94., ispravan, nereg., 2.800 kn. 095/5349977. 001-229427 PEUGEOT 106 XT, ’94., 1.4, 3 vr, crveni, 098/956-1907. 001-228747 PEUGEOT 106 ’97., crne boje, 155.000 km, reg.11/12., 12.000 kn. 091/185-5161. 001-228330 PEUGEOT 2061.4 HDI, ’03., 137.000km, siva metal., klima, centralna brava, dobre gume, sacˇuvan, reg. 10/’12. 091/5637247. 001-227686 PEUGEOT 206 1.6 16v, ’02., crni, 3 vr., klima, reg. 06/2013,. 095/806-8491. 001-228743 PEUGEOT 206 CC cabrio, ’02., nereg, 3.950 EUR. 095/8625593. 001-228991

RENAULT CLIO ’91., 1.2, nereg., dobro stanje, 4.000 kn, iza 15 h. 099/802-7212. 001-228598 RENAULT CLIO 1.5 DCI, ’07., klima, tempomat, ABS, daljinski, nove gume, ocˇuvan. 052/ 392-104. 001-228560 RENAULT CLIO 1.2., ’02., 130.000 km, CZ, ABS, servo, 3 vrata, nereg.,13.500 kn. 098/ 846-624. 001-228548 RENAULT CLIO, ’07., Storia, 1.5 DTi, reg. 07/12., sve osim klime, 4.200 EUR na ime. 091/ 132-7289. 001-229265 RENAULT CLIO 1.2, ’99-., novi model, bijeli, 5 vrata, nikad udaren, reg. 1 god., 2.300 EUR. 092/250-4687. 001-229675 RENAULT CLIO, ’95., 1.2 benzin, reg. 1 god., alu felge, dogovor. 099/510-8692. 001-229635

RENAULT CLIO 1.4, ’97., oprema, reg. 02/13., 1.400EUR. 092/246-1221.

OPEL TIGRA ’99., prva reg. 2003, 1.4, 16v, reg. 09/2012, motor generalka 01/12. 095/ 292-9299. 001-228513

OPEL VECTRA, ’96., 1.8., 16v, CD oprema, benzin-plin, dobro stanje. 095/846-5763. 001-228152

001-229566

RENAULT MEGAN 1.6, 16V, ’03., reg. 06/13, zlatne boje, 4.000EUR. 098/910-3473.

PEUGEOT 307 2.0 HDI, ocˇuvan, full oprema osim kozˇe, ’01. 099/826-2580. 001-228967

001-228987

OPEL VECTRA 2.0DTI, ’97., reg. 05/13., full oprema, 1.950 EUR. 095/862-5593. 001-228993

001-228746

RENAULT CLIO 1.4, 16V, ’02., dinamic, klima, abs, alu felge, 1. vl., servisna knjizˇica, 3.500EUR. 095/910-4772. 001-230272

PEUGEOT 307 1.6 HDI, karavan, sv oprema, ’04., panorama krov, reg. 06/2013, 6.550EUR, mozˇe zamjena. 099/679-8350.

001-228384

RENAULT 19 GTS Chamade, kao nov, reg. 02/’13., ’93., cz, eps, garazˇiran, metalik, atraktivan, 2300 EUR fiksno. 091/5839647. 001-227386 RENAULT 19 ’92., plin. 091/ 529-1864. 001-227217 RENAULT 19 1.4R, Limited, ’95., 160.000 km, bijele boje, 900 EUR. 098/690-995. 001-001272 RENAULT 19 1.8, 16v, nereg., 1.300 EUR. 091/251-8832. 001-230266

RENAULT 4 GTL, dobro stanje. 091/254-3072. 001-228578 RENAULT 4 u jako dobrom stanju, reg., povoljno. 099/8067472. 001-228602

RENAULT MEGAN 1.4, ’97., 165.000km, 15.000kn. 099/ 270-0720. 001-227450 RENAULT MEGANE Grandtour Sport, 1.5DCI, 78 kW, reg. 04/ ’13., full oprema, met. zlatne boje, izvrsno stanje, dogovor, Pula. 098/224-052. 001-001198 RENAULT MEGANE 1.4, ’97., reg. 09/12., odlicˇan, 1.650 EUR. 092/287-6312. 001-228688 RENAULT MEGANE 1.6, automatic, plin, ’96., alu felge, ocˇuvan, reg. 1 god., 2.500 EUR moguc´a zamjena. 091/3172199. 001-229267 RENAULT MEGANE classic 1.4, ’99., reg. 04/2013, met.servo, cb, eps, 2x zr.jastuk, odlicˇan, 14.700 kn. 091/1222461. 001-229108 RENAULT SCENIC 1.9D, ’98., 1.200 EUR. 091/582-0535. 001-229764

RENAULT SCENIC 1.9 DCi, ’01., odlicˇno stanje, sve osim kozˇe, reg. 11/12. 099/6684830. 001-226778

RENAULT TWINGO 1.2 ’04., reg.11/2012, atestiran plin, klima, servo, el.podizacˇi, 3.600 EUR. 092/302-3805. 001-227462

001-228655

R-4 GTL, ’91., reg. 1 god, 1.200EUR. 099/416-9491.

RENAULT MEGAN 1.5 dci, 06/ 07., extrim, 60.000kn, 1. vl., 5 vrata. 098/992-2294. 001-228265

RENAULT SCENIC MEGAN 1.9DTI, ’99., reg. 04/13., klima, abs, oprema, u dobrom stanju, 3.350EUR ili zamjena. 095/8625593. 001-228992

RENAULT TWINGO ’00., reg. 11/12, odlicˇno stanje, 4 nove gume, alu felge, potrosˇnja 5 lit, nisu potrebna dodatna ulaganja, 2.300 EUR. 098/514-807.

PEUGEOT PARTNER 1.6HDi, ’06., klima, abs, met., putnicˇki, odlicˇan. 091/147-2958. 001-228561

PORSCHE CARRERA 911, ’01/ ’02 g., 100.000 km, full oprema, 39.000 EUR ili zamjena za jeftinije vozilo, motor. 095/5218636. 001-229547

001-229568

RENAULT MEGAN coupe, 1.6 benz., ’96., reg. 01/13., klima, servo, eps, cb, 1.700EUR. 099/ 878-8707. 001-230091

001-230318

RENAULT CLIO Storia, ’08., metalik sivi, reg. 04/13., klima, 68.000 km, 4.800 EUR. 099/ 194-4052. 001-227665

1.9D.

PORSCHE CARRERA 911, ’01/ ’02 g., 100.000 km, full oprema, 39.000 EUR ili zamjena za jeftinije vozilo, motor. 095/5218636. 001-229550

RENAULT MEGAN 1.4 motor benzin, ’99., reg. 11/12., ljetne i zimske gume. 091/899-9945.

RENAULT CLIO 1.2, ’00., reg. 01/13. 098/905-5102. 001-228759

PEUGEOT 306 XS ’96, abs, klima, kozˇa, ocˇuvan. 099/782001-230313 0889.

OPEL TIGRA 1.4 16 V, ’96., klima, 8 KS, nove gume, reg. 3/ 2011., 2800 EUR. 091/5297935. 001-228693

RENAULT MASTER 2500l, 120ks, ’05., 63.000km, osiguranje do 10/12, 60.000kn. 098/ 421-173. 001-229513

001-228133

RENAULT CLIO ocˇuvan, 1.2, reg. 11/12, povoljno. 098/786648. 001-227699 RENAULT CLIO Storia, 1.2., 16v, 75 KS, ’07., sva oprema, 19.000 km, reg. 1 god., iza 14h., prodaja ili preizumanje kredita. 091/549-0367. 001-228335 RENAULT CLIO 1.2., ’97., 5 vrata, metalik boja, CB, 113.000 km, reg., odlicˇan, kao nov. 098/ 942-1210. 001-226962 RENAULT KANGOO komplet ili za dijelove, motor u kvaru. 091/ 514-3187. 001-229932

RENAULT VELSATIS 3.0, V6, DC, ’05., full oprema, navigacija, xenon, odlicˇno stanje, moguc´a zamjena, kredit-rate. 098/ 816-675. 001-229325 RENULT 5 ’91., reg 09/12, sacˇuvan, povoljno. 099/8394001. 001-228353 RENULT MEGAN 1.9dci, karavan, ’04., 1. vl., 138.000km, dinamik, reg. 04/13, 5.700 EUR. 099/813-5302. 001-229296 ROVER 214 ’97., 120.000km, 1 god reg., 1.800EUR. 091/9741755. 001-230063 ROVER 45 1.4, 16V, ’04., 4 vrata, metalik zeleni, 58.000 km, ful oprema, reg. 07/12., 5.000 EUR. 098/576-798. 001-229148

RENAULT LAGUNA 2.2 bci, ’03., karavan, ful oprema, reg. 09/12., cijena dogovor ili zamjena za manje. 092/2461221. 001-230319

SEAT IBIZA ’05., 1.9TDi, reg. 04/13., moguc´a zamjena. 098/ 874-819. 001-229063

RENAULT LAGUNA 2.0, 16V, 97g., atestirani plin, reg. 1.god., autom. klima, alu felge za 1900 EUR. 098/294-720. 001-230336

SEAT IBIZA 2005god 1,4 16V registrirana do 07/2013., 5.000 EUR. 091/883-2129, 095/8448748. 001-228711

RENAULT LAGUNA 2.0, 16v, ’96., 167.000 km, klima, reg. 02/2013, 1.500 EUR. 098/421783. 001-229750

SEAT TOLEDO, ’92., 1.6., klima, ocˇuvan. 092/247-0304. 001-229758

RENAULT LAGUNA D, full oprema, kozˇa, povoljno. 092/ 001-229731 254-7106.

SEAT TOLEDO 1.9 TDI, 81 KW, ’04., model ’05., reg. 1. god, full oprema. 091/481-5944, 052/ 894-2606. 001-227669

RENAULT 4, registriran 1 god., dobro stanje, 700 EUR. 099/ 001-228341 880-4904.

RENAULT LAGUNA ’02., 1.9 DCI, karavan, reg. 03/13, ful oprema, xenon, kozˇa, 5000EUR. 099/462-6078. 001-229233

SMART FORTWO 600 ’01., reg. 12/12., klima, abs, 2xair bag, 117.000km, 3.600 EUR. 098/956-0207. 001-229441

RENAULT 5 ’88., reg. 03/13., cb, plin, moguc´a zamjena za

RENAULT LAGUNA 1.8, 1995, 180 000 km, vlasnik 10 god

SUBARU JUSTY ’91., 1.0, reg 04/’12., 150 tkm, 5 vrata, po-

RENAULT 4 GTL ’90., drugi vl., 100.000km, crvena boja, garazˇiran, veliki servis, odlicˇan, nereg. 098/724-891. 001-228994


UTORAK, 17. srpnja 2012. trosˇnja 5 lit./100 km, 1.500 EUR. 092/282-3573. 001-229683 SUZUKI SWIFT 1.3, 2008 god., full oprema, alu felge, reg 11/ 12., 7400 EUR, zamjena. 091/ 237-5601. 001-227713 SUZUKI SWIFT 1.3 Gcaac, 09/ 07., prvi vlasnik, garazˇiran, bakreno crveni metalik, servisiran. 098/464-740. 001-227815 SUZUKI VITARA 1.6JLX, ’90., plin, servo, al. felge- 091/4422191. 001-228389 SUZUKY ALTO 1.0, ’99., reg. 1 god., kao nova, prodaje vlasnica, 1.400 EUR. 099/7502905. 001-226802 SUZUKY SWIFT 1.3GLX, limuzina, ’97., vl 1/1, reg. 09/12, abs, komplet zimske gume, ocˇuvan, 10.000 kn. 098/9544498. 001-227570 SUZUKY SWIFT 1.3 GTI, glava, bregasti, usisna grana, injektori, povoljno. 099/755-5359. 001-229655 SUZUKY VITARA 4x4, 1.6, ’94., cabrio, crna, 1.700EUR. 091/582-0535. 001-229760 SˇKODA FABIA, ’09., 1.2, met. boja, alu felge, sˇiroke gume, ’09., 38.000 km. 095/5297884. 001-229375 SˇKODA FABIA 1.4 MPi, ’02., reg. 06/12., 4 alu felge, 15 coli, dogovor. 092/297-2048. 001-229019 SˇKODA FABIA ’01., 101.000 km, reg. 12/12. 099/3909088. 001-001355 SˇKODA FELICIA ’96., 66.000 km, reg. 07/12., garazˇirana, 13.000 kn. 052/570-411, 095/ 906-7606. 001-229399 TOYOTA RAV4 ’01., 130.000 km, metali zlatna, 5 vr, izuzetno stanje. 098/254-692, 091/6152524. 001-229184 VITO 108, putnicˇki, TD, dobro stanje, motor u kvaru, hitno, 2.500 EUR. 098/196-4266. 001-227203

VOLVO 1.6D, reg. 08/12, ispravan, motor od Renaulta, 700 EUR. 091/760-1191. 001-229705 VOLVO GLE, vozno stanje. 099/818-0806.

’89., nereg., 052/543-221, 001-227532

VOLVO S40 1.8, ’01., plin atestiran, ful oprema, moguc´a zamjena. 098/916-0452. 001-228004 VOLVO V40 1.8, ’98., plin, klima. 091/539-4568. 001-227530 VOLVO XC 90 D, ’05, reg. 05/ 2010., sva oprema. 091/5614788. 001-227624 VW CADDY 2.0 SDi, zatvoren, prva reg., 2006 god., ’05., 125.000 kn, servisiran. 098/ 254-907. 001-227486 VW CORADO ’89., G60, 2.000 EUR. 099/310-9767. 001-227737 VW GOLF 3 1.6, 96/97 g., reg. 12/12, servo, cb, eps, metalik boja, branici u boji, kao novi za 1700 EUR. 095/808-9125. 001-230338

VW GOLF 4 1.9TDI, 130ks, ’02., crni metalik, 5 vrata, full oprema, alu 16, odlicˇno ocˇuvan, 5.800 EUR. 098/420-775. 001-230268

VW LUPO 1.0, 99/00 god, plavi, odrzˇavan, reg 07/12., 2.650 EUR ili zamjena za skuter Piaggio 50. 099/705-7446. 001-230341 VW PASAT karavan, ’92., nereg., povoljno. 052/815-688, 091/600-1118. 001-230394 VW PASSAT, ’05., novija linija, High Line oprema, Xenon, kozˇa, reg. 09/12, dogovor. 098/1912565. 001-229927 VW PASSAT ispravan, 1.6 benz, reg. istic´e, 450 EUR, ili reg. 1 god., 800 EUR. 092/2504687. 001-229679 VW PASSAT, ’01., reg. 1 god., atestiran plin, klima, kozˇa, veliki servis, odlicˇno stanje, 4.900 EUR. 097/771-7781. 001-229559 VW PASSAT 1.8T, ’98., reg 1 god., dobro stanje, full oprema, 3.200 EUR ili zamjena. 095/ 855-4652. 001-229093

VW PASSAT karavan, automatic, 1.9TDi, 100 ks, 186.000 km, ’02., 6.500 EUR. 098/9023215. 001-229345

MERCEDES C KLASA od ’94’00 kupujem, mozˇe razbijen, ili s neispravnim motorom. 091/ 573-8123. 001-226793

VW PASSAT 2.0FSI, 1. vl., tempomatik, xenon, tamno plava, reg. 12/12. 098/9055102. 001-228758

MERCEDESE i americˇka vozila, starijih godisˇta, neispravna i ispravna, povoljno otkupljujem. 091/562-0797. 001-227921

VW PASSAT ’94., 1.9 TDi, veliki servis, novo kvacˇilo, dosta opreme, mozˇe zamjena. 098/ 567-988. 001-228015

OPEL CORSA diesel, osˇtec´enu ili neispravnu. 099/886-3910.

VW PASSAT TDi, karavan, sivi, 5 vrata, ABS, el. zakljucˇavanje, 5.500 EUR. 095/915-6350. 001-226927

VW PASSAT 1.8, ’03/04., reg. 12/’12., met.crni, izuzetno ocˇuvan, oprema, 6.100 EUR. 092/ 172-4519. 001-227006

001-227240

OTKUPLJUJEM old timere, isplata odmah. 098/935-0728. 001-227314

gresso, 7549.

2500kn.

098/926001-228322

VW POLO fox ’93., nereg., ispravan, crni, 300 EUR. 097/ 755-5595. 001-227399

VW vozila, Polo, Passat i Golf, mozˇe i s osˇtec´enom limarijom, i neispravnim motorom, novijih godisˇta. 095/816-4133. 001-226794

VW POLO 1.4, 16v, ’00., sportski sred¯en, plin atestiran, cijena dogovor. 095/866-3137. 001-227927

zamjena

ALU FELGE BMW X5, X6 20’’, sa gumama, komplet set 8.500 kn. 099/840-2021. 001-227459

VW POLO 1.7SDi, ’97., 150.000 km, sa manjim kvarom, 1.100 EUR. 095/910-0000. 001-229294

AUDI A6 ’98., 1.8, reg. 02/ 2013, full oprema za manji uz nadoplatu. 097/712-0868.

ALU FELGE 4 kom, komplet sa gumama, za Bmw 800 kn. 099/ 577-7312. 001-227397

VW POLO ’88., karoserija odlicˇna, nereg., trebao bi popravak na motoru, 2.000 kn. 052/ 449-494. 001-230074 VW POLO 1.2, +02., reg. ’06/ 13., 1. vl., 5 vrata, 4.200EUR. 099/878-8707. 001-230087 YUGO 55 ispravan, plin, vozno stanje. 098/440-532. 001-229492 YUGO KORAL 55, ’88., plin, kuka, alu felge. 091/529-8745. 001-228018

ZASTAVA 750 Fic´o, ’78., u dobrom stanju, original. 098/ 940-2538. 001-229122

kupnja AKO auto prodajete otkupljujem starije aute svih tipova i marki. 092/250-4687. 001-229670 AKO AUTO prodajete, povoljno kupujem isti od vlasnika, sve marke. 092/282-3573. 001-229686 AKO AUTO hitno prodajete, ispravan, neispravan, ili osˇtec´en iste otkupljujemo. 091/5820535. 001-229763

001-227452

LAGER autokaroserijskih dijelova Daewoo, novih vrijednosti cca 10.000 EUR, mjenjma za vozilo ili vikend parcelu od 4.000-5.000 EUR. 092/3023805. 001-227465 OPEL TIGRA ’99., prva reg. 2003., 1.4 16v, reg. 09/2012, zamjena za vec´i, D, po mogucˇnosti do 100 ks. 095/2929299. 001-228514 PORSCHE CAYENNE S, mijenjam za urban. zemljisˇte. 091/ 148-4950. 001-227967 PORSCHE CAYENNE S model, za stan u Puli i okolici. 091/1484950. 001-227969 U ZAMJENU za bolji automobil nudim filatelisticˇku kolekciju, moguc´nost i nadoplate. 091/ 760-1191. 001-229699 U ZAMJENU za bolji automobil nudim filatelisticˇku kolekciju, moguc´nost i nadoplate. 091/ 760-1191. 001-229700 U ZAMJENU za automobil do 3.500 EUR izvodimo grad¯. radove, po dogovoru, mozˇe sa materijalom. 091/519-3601. 001-229625

AKO AUTO hitno prodajete u voznom stanju ili ne, nazovite, isplata odmah po procjeni. 091/ 229-4720. 001-230330

ZA AUTO noviji, reg. Opel Corsa ili sl., dajem Opel Astru 1.7D, registriranu i opremu komplet za podvodni ribolov. 098/925-3422. 001-228239

AUDI, Golf i dr. osˇtec´ena vozila. 092/242-4406. 001-227910

AUTO DIJELOVI

AUDI, VW, Fiat, Ford i ostala osˇtec´ena vozila novijeg godisˇta kupujem, isplata i prijenos odmah. 098/790-696. 001-227913 AUDI, Passat ili Golf, mozˇe i s osˇtec´enom limarijom i neispravnim motorom, novijeg godisˇta. 091/573-8123. 001-226791 AUDI, Passat ili Golf, ispravan, karamboliran ili s neispravnim motorom, kupujem, prijepis i isplata odmah. 098/871-008. 001-226929

AUTOMOBILE, rabljene, do 15.000 EUR. 098/816-675. 001-229331

AUTOMOBILE, rabljene, do 15.000 EUR. 098/816-675. 001-229322

FIATOVA 4133.

vozila.

095/816001-226795

KARAMBOLIRANE automobile novijeg godisˇta mozˇe i totalne sˇtete kupujemo, besplatna procjena, isplata odmah. 098/226953. 001-230178 KUPUJEM vozila marke Opel, VW, Sˇkoda, Audi, Renault, Fiat, Peugeot, Seat i dr. vozila, isplata u gotovini. 091/7503299. 001-229999 KUPUJEM auta za otpad, plac´anje odmah. 095/575-8735. 001-228861

VW PASSAT 1.6 benz, ’99., reg. 07/13, 3.300 EUR, moguc´a zamjena, hitno. 098/901-4631.

MERCEDES C klasa, od ’94’00., osˇtec´en. 099/886-3910.

001-229096

001-227241

prodaja 2 GUME 185/80/14 Toyo, 120 001-228296 kn/kom. 098/420-843. 2 GUME 185/80/14 Toyo, 120 kn/kom. 098/420-843. 001-228288

ALU FELGE za Fiat Punto sa dobrim gumama, 195/50/15, 200 EUR. 099/880-0128. 001-228303 ALU FELGE 4x100, za Punto, Corsu, 900kn. 099/880-0128. 001-228307

ALU FELGE 18’’, sa dobrim gumama, 225/45, za VW i Audi, 3.200 kn. 092/148-0593. 001-226938 ALU FELGE 16’’, 4 kom., BMW. 098/963-8880. 001-229305 ALU FELGE 14, 4x100, nove gume, 1.500 kn. 095/9100000. 001-229293 ALU FELGE 16’’, Alfa, 15’’ Pajero i druge. 095/909-2222. 001-229222

ALU FELGE za BMW, a gumama, 225/45/17, cijena po dogovoru. 098/131-5651. 001-229179 ALU FELGE 16 i 14 cola, za VW, Audi, Sˇkoda, Seat, i orig. Opel. 099/702-2166. 001-229076 ALU FELGE za Bmw 4 komada, 25 EUR/kom. 098/531692. 001-230367

ALU FELGE GTI 18’’ sa gumama. 098/178-3514. 001-229628 ALU FELGE za Audi A3, u kompletu, 200 EUR fiksno, novo, nikad korisˇteno. 098/ 725-034. 001-229581 ALU FELGE 16 za VW, Audi, Sˇkoda, Seat, 5 rupa, s gumama, 270EUR. 097/7717781. 001-229554 ALU FLEGE za Renault 18’’, Laguna, Espace, Velsatis, s gumama 235/40ZR18. 098/ 816-675. 001-229326 AMORTIZERI prednji za Focus 1.8TDi, ’03/’04, povoljno, 80 kn oba. 091/481-5944. 001-227670

AKUMULATOR 85AHZ, 350kn. 092/250-4687. 001-229669

AUDI A4 1.9 TDI, A6 ’95-’98, i A3 limariju, mehaniku, motore i mjenjacˇe i dr. djelove. 092/1467507. 001-228591

ALFA 145, 155, 156 i 166, od ’95-’05 dijelove limarije i mehanike. 092/146-7507. 001-228589 ALFA GTV 1.8TS, limarija, meh., motor i mjenjacˇ. 092/ 172-5038. 001-228668 ALFA ROMEO alu felge 15’’, Oldtimer. 091/450-1207. 001-227876 ALU FEGLE 16’’, 4x100 sa gumama,. 095/866-3137. 001-227928 ALU FELGE 17 cola, 5 krakova, 9 rupa, za visˇe tipova auta, sa gumama, 400 EUR. 095/5106726. 001-227842 ALU FELGE 4x114.3, 15’’ aes racing, mat crne, s rubom, kao nove s gumama fulda pro-

COTROEN XSARA 2.0HDI, ’00., i Xantia 1.8, dijelovi limarije i mehanike, motore i mjenjacˇe. 092/158-1999. 001-228671 CˇELICˇNE felge, 16’’ s gumama Firestone 205/55/16, 4 rupe, za Renault, Peugeot, Citroen, 180 EUR. 097/771-7781. 001-229555 CˇELICˇNE felge 15’’ s gumama i ratkapama za BMW ’98., 500 kn. 091/545-3177. 001-227378 CˇELICˇNE FELGE Bmw E46, 16’’, sa zimskim gumama, komplet 1.000 kn. 099/840-2021. 001-227460

CˇELICˇNE FELGE 14’’, za Vw i Sˇkodu, 5 rupa s 2 dobre gume, 700 kn. 092/302-3805. 001-227463 CˇELICˇNE FELGE sa poklopcima i vijcima, 16’’ za Citroen c4 novi model. 095/870-2169. 001-227152

CˇELICˇNE FELGE 16’’, 4 rupe, s zimskim gumama za Citroen, Peugeot, Renault, 170 EUR. 092/148-0593. 001-226940 CˇELICˇNE FELGE 14’’ za Renault, 4 rupe. 098/219-390. 001-230382

DAIHATSU CHARADE ’91., za dijelove, sve osim motora. 099/ 595-7348. 001-228482

AUDI A4 1.9 TDI. ’03., motor, mjenjacˇ, limarija i mehanika. 092/302-5126. 001-228666

F4,

CITROEN ZX VULKAN Lancia Kapra za dijelove. 095/1997369. 001-229186

ALU FELGE Jaguar original, 800kn. 092/250-4687. 001-229678

4 GUME LJETNE Micheline, za Peugeot 308, original alu felge. 091/414-1981. 001-227897

001-230187

CITROEN XANTIA ’98. i Xsara ’02., dijelovi limarije, mehanike, motor i mjenjacˇ. 092/3025126. 001-228667

DAEWOO TICO 1.6 karavan, ’95., mjenjacˇ i ostali dijelovi. 091/442-2191. 001-228386

4 ALU FELGE za Mercedes, 15’’. 091/414-1981. 001-227898

AKUMULATOR Bosch 300kn. 095/869-3247.

FIAT Uno, Uno Fire, Tipo, elektropokretecˇ 100Kn/kom. 091/565-9545. 001-226879

ALU FELGE 5 krakova, rupe 4x102, 15’’, 150 EUR. 091/9741755. 001-230067

AUDI 80 1.8, ’91., dijelovi karoserije i motor. 092/2530668. 001-228242

AKUMULATOR 45 AH, uski, visoki za japanskla vozila, 150 kn. 099/224-1966. 001-229812

BMW 320D ’04., i 320B, ’95., dijelovi limerije, mehanike, motore i mjenjacˇe, i dr. 099/847001-229490 7105.

CHRASLER VOYAGER ’00., dijelovi limarije mehanike, motor mijenjacˇ i ostalo. 092/1467507. 001-228588

VW POLO 1.0, ’99., benzin, reg. 05/13, 3 vrata, alu felge, nove gume, bijeli, cijena na upit, Pula. 091/552-7906. 001-226801

VW POLO ’96., 1.4 benz., tek reg., dobro stanje, 1.600 EUR. 095/855-4652. 001-229094

FELGE cˇelicˇne 15’’ za visˇe vrsta vozila. 095/909-2222.

CHEVROLET SPARK ’09., motor, mjenjacˇ, lim., meh. 092/ 172-5038. 001-228669

VW i Opel vozila za dijelove, karambolirane, kupujem, mozˇe i strane tablice. 091/573-8123. 001-226792

mjenjacˇ, ovjes, istrument tabla sa zracˇnim jastucima. 099/8863910. 001-227242

C15, prednji zˇmigavci od branika, zˇuti, novi, 100 kn/2 kom. 091/565-9545. 001-226880

OPELOVA vozila, Astru, Vectru i Corsu, kupujem. 098/871008. 001-226928 OSˇTEC´ENA vozila, kupujem. 098/790-696. 001-227911

AUTO DIJELOVI za visˇe vrsta automobila. 091/582-0535. 001-229765

AUTO KLJUCˇEVI raznih proizvod¯acˇa, kodiramo i narezujemo. 091/335-3216. 001-227409 AUTO OPREMA prva pomoc´, trokut, prsluk, novo, 100 kn. 091/760-1191. 001-229712

59

DIFERENCIJAL za BMW kockicu, 100 EUR. 098/254-388. 001-227141

DIJELOVE za Alfu 147 1.6., ’02 i BMW 330 D, karavan ’02. 091/ 890-8876. 001-228614 DIJELOVE limarije, motora i mjenjacˇi za visˇe vrsta vozila, prodajemo i nabavljamo. 095/ 867-6171. 001-229249

001-229217

FIAT Uno, Uno Fire, Tipo, elektropokretecˇ 100Kn/kom. 091/565-9545. 001-226881 FIAT BRAVA 1.4, za dijelove. 098/915-4268. 001-228600 FIAT BRAVO 1.9 TD, glava motora, injektori, kompresor klime. 095/842-2708. 001-230062 FIAT BRAVO, Brava i Marea dijelovi lim., te motori, mjenjacˇi i dr. 098/226-953. 001-230179 FIAT BRAVO Brava, Marea, Alfa, Lncia, Punto, dijelovi, limarija i mehanika. 091/5820535. 001-229762 FIAT CROMA za dijelove, 2.0, odlicˇan motor, 500 EUR fiksno, ozbiljne ponude. 095/5758735. 001-228860 FIAT CROMA, 2.5TD, ’94. i ’92., 2.0ie, Turbo, komplet za dijelove. 095/940-3071. 001-229353 FIAT CROMA, ’94., komplet mehanika, motor benzinac 2.0., 166.000 km, mozˇe pojedinacˇno. 098/964-4812. 001-229447 FIAT MAREA ’97., crna, karavan, ui dijelovima. 095/5758735. 001-228855 FIAT MAREA 1.9TD, ’97., karavan, dijelovi mehanike i karoserije. 091/442-2191. 001-228385 FIAT PUNTO ’01., dijelovi i 001-226914 meh. 099/354-1449. FIAT PUNTO 60 ’95., 5v, dijelovi. 092/242-4406. 001-227907 FIAT SEICENTO, ’02., za dijelove. 099/409-7633. 001-230162 FIAT STILO ’02., 1.9JTD, za dijelove, papiri uredni. 092/1480593. 001-226939 FIAT TEMPRA, dijelovi limarije i mehanike. 095/575-8735. 001-228857 FIAT TIPO mijenjacˇ, servo pumpa,alternator, el. pokretacˇ, 100kn/kom. 091/565-9545. 001-226882

FIAT UNO 1.0, ’93., izvrstan motor, dijelovi mehanike, limarije i ostalo. 091/562-0797. 001-227919

FIAT UNO djelovi i novi zˇmigavci lijevi i desni. 099/5957348. 001-228483 FIAT UNO za dijelove, hitno. 091/720-3656. 001-229975 FIAT UNO diesel, stariji tip, u dijelovima. 095/200-9333. 001-229803

FIAT UNO diesel, u dijelovima. 091/200-9333. 001-229785

DIJELOVI za Punto 55, ’97., 5v i Bravu 1.4SX, ’96. 091/8908876. 001-228615

FORD ESCORT karavan, 1.4, ’95., dijelovi. 092/242-4406.

DIJELOVI za Peugeot 405. 098/915-4268. 001-228875

FORD FUSION i Ford Mondeo, karavan i limuzina, motor, mjenjacˇ, limarija i mehanika. 092/ 302-5126. 001-228664

DIJELOVI limarije i mehanike, za visˇe vrsta vozila. 095/5040800. 001-228041 EL. KLIZACˇ za vozacˇev prozor za Citroen xsaru, ’02., hitno. 098/926-7408. 001-230116 EL. PODIZACˇI prozora za sve vrste automobila. 092/2863760. 001-229335 EURO KUKA za Tipo, BravuBravo, 100 EUR. 092/2823573. 001-229690 EURO KUKE za automobile, kombi i terence sa atestom i adaptere struje za novija vozila, prodajemo i montiramo. 098/ 790-696. 001-227912

001-227908

FORD MONDEO 1.6, ’93., ispravan, kompl. ili za dijelove, vozno stanje, reg. istekla, 300 EUR. 092/282-3573. 001-229694 FORD MONDEO dizel, sipusˇna instalacija kompletna, 3 lonca, flexibilna, duge cijevi, odlicˇno stanje, povoljno, 100 EUR. 098/ 989-0365. 001-227292 FORD MONDEO lim., komplet karoserija, stakla, vrata, volan, instr. tabla, el. brave, met., povoljno. 099/670-2622. 001-227295 GLAVA MOTORA za Renault Laguna, ’95., 1.8, benzin, 2.0. 099/846-8849. 001-228851

AUTODIJELOVI, limarije, mehanike, motore i mjenjacˇe, prodajemo i nabavljamo. 098/877045. 001-228223

EUROKUKE ZA OSOBNA, DOSTAVNA VOZILA I TERENCE, ADAPTERE STRUJE ZA NOVIJA VOZILA TE AUTOPRIKOLICE. AUTOKINKELA D.O.O. 051/704-297, 098/452290.. 001-000970

BMW letva volana, komplet, 50 EUR. 091/763-5784. 001-228634

FELGE za Opel Vivaro ili Traffic. 095/817-8123. 001-228213

GOLF III 1.8, ’93, u voznom stanju, za djelove, ne mozˇe se registrirati, 3 vrata, 500 EUR. 098/849-932. 001-226897

BMW 318 dijelovi, E36, 91/98., zadnji branik, stop svjetlo, ventilator hladnjaka, dijelovi elektronike, 100 EUR. 091/5018235. 001-229298

FELGE s gumama 14’’, odgovaraju na vecˇinu Fiat vozila sa 4 rupe, crne, hitno. 098/9267408. 001-230112

GOLF IV SDI, ’99., Polo ’99’05, SDI i benzinac, limariju, mehaniku, motore i mjenjacˇe i dr. 092/146-7507. 001-228590

FELGE 16’’za Ladu Nivu. 098/ 791-330. 001-230137

GUME Bridgestone Potenza 245/40-18, Fulda Eco control

BMW 318 TDS, ’95., motor,

GOLF III Hela far, desni, jako povoljno. 091/151-7776. 001-229633 GOLF III GTI, za dijelove. 091/ 522-7021. 001-226912


60

UTORAK, 17. srpnja 2012.

155/65-14. 091/890-8876. 001-228611

GUME Bridgestone Potenza 245/40-18, Fulda Eco control 155/65-14, rabljene. 091/8908876. 001-228616

Boru, Passat, Touran od ’99’09. 091/890-8876. 001-228618 MJENJACˇza Golf IV, Boru, Passat, Touran od ’99-’09. 091/890-8876. 001-228612

RENAULT EXPRESS 1.4 benz., za dijelove. 098/698-596. 001-000994 RENAULT LAGUNA 2.0, ’96., za dijelove. 091/442-2191. 001-228387

MOTOR za Renault Velsatis Espace 3.0 DCi, V6, odlicˇno stanje, mozˇe s agregatima. 098/816-675. 001-229327

RENAULT LAGUNA 1.9, 2.2 DCI, ’04., limarija, mehanika, motor, mjenjac´ i drugo. 099/ 847-7105. 001-229487

001-228925

MOTOR za Golf I, generalka, benzin, povoljno. 099/8394001. 001-228354

RENAULT LAGUNA motor 1.9DCi, 120 ks, u dijelovima. 098/928-4164. 001-230211

GUME kramponke, 235-85/16, nove, 350 EUR. 091/5586236. 001-228939

MOTOR C 15, 43 kw, dizel + mjenjacˇ, farovi, hauba, vezni lim. 095/892-5021. 001-226847

RENAULT LAGUNA, prednje poluosovine, povoljno. 095/ 867-6171. 001-229247

GUME 245/45/R18, Dunlop, Pirelli, u odlicˇnom stanju. 097/ 719-4700. 001-229338

MOTORI R-4 GTL, Kadett, 1.6 automatik, Tipo 1.6, mjenjacˇ Ducato 2.5D altel, al. pokretacˇ, ostali dijelovi, povoljno. 091/ 563-4555. 001-228800

RENAULT MEGANE ’98., djelovi limarije, mehanike, motor , mjenjacˇ i dr. 092/158-1999.

GUME Bridgestone Potenza 245/40-18, Fulda Eco control 155/65-14. 091/890-8876. 001-228619

GUME 2020.

245/60/18.

091/177-

GUME dim. 235/40/R18, Continental sport, u odl. stanju. 097/ 719-4700. 001-229339 GUME 225/40/R18, Dunlop SP sport, 4 kom., u odl. stanju. 097/719-4700. 001-229340 GUME 165/60/R17 Continental, sa cˇelicˇnim Renaultovim felga, rezervni kotacˇi, 2 kom., nove. 097/719-4700. 001-229341 GUME Michelin pilot 225/4018, kao nove, povoljno. 097/ 719-4700. 001-229343 GUME rabljene, 185/65R14, povoljno ili mijenjam za 185/ 70R14. 091/200-9333. 001-229790 GUME Michelin, 16’’, s felgama alu, original za Peugeot, 4 rupe. 091/414-1981. 001-227900 GUME 4 Toyo gume 195/50/15, skoro nove, 1.200kn, 4 zimske gume Micheline pilot, 205/65/ 16, skoro nove 2.000kn. 099/ 880-0128. 001-228306 GUME 255/45 R18. 098/877045. 001-228226 HONDA CIVIC 5 generacija, ovalni zadnji lonac fi 100, hitno, dijelovi. 091/300-0171. 001-228232 HYUNDAI ACCENT 1.3, ’00., u dijelovima. 098/928-4164. 001-230212

K&N filter zraka (gljiva), kromirana glava, s garancijom, 300kn. 098/926-7549. 001-228321 KAROSERIJA komplet sa staklima, vratima, haubama, instrument tablom za Ford Mondeo ’94., u odlicˇnom stanju, za registraciju. 098/989-0365. 001-227289

KROVNI nosacˇi Fadip, stariji tip. 098/791-330. 001-230139 KROVNI NOSACˇI poprecˇni za sve karavane, kao novi, sa kljucˇevima, 400kn. 097/7717781. 001-229556 KUKA za Yugo ili Zastavu, 250 kn. 092/282-3573. 001-229693 KUKA a Zastavu ili Yugo, 200 kn. 091/760-1191. 001-229713 KUKA za Opel Vectru, cijerna po dogovoru. 098/131-5651. 001-229181

LANCI za snijeg 165-205, tvrdi kofer, 100 kn. 095/817-8123. 001-228201

LANCIA THEMA 2.0ie, za dijelove, moguc´a dostava. 091/ 504-8061. 001-228771

NISSAN QASHQAI, branik. 095/909-2222.

prednji 001-229220

MERCEDES A170 CDI, ’01., C klasa, E klasa, CLK, SLK, od ’92-07., dijelovi limarije, mehanike i drugo. 092/168-1980. 001-228675

MERCEDES W 123, 124, 126, 201, kombi, dijelovi limarije, mehanike, motori i ostalo. 091/ 562-0797. 001-227920 MJENJACˇ 6 brzina, za Golf IV,

HLADNJAK od klime za Fiat Tipo 1.8 098/195-9544. 001-228273 KUKA za Fiat Tipo. 098/656192. 001-230196 KUPUJEM alu felge 16’’. 098/ 178-3514. 001-229629 KUPUJEM unutrasˇnjost za Audi A3, ’00., 3 vrata. 099/ 749-7095. 001-228698

OPEL ASTRA F 1.4i, 5 vrata, dijelovi lim., meh., elektonika. 092/286-3760. 001-229334

RENAULT MEGANE motor 1.5Dci, Laguna 1.9DCi, 120 ks. 091/582-0535. 001-229766

RENAULT 5 KAMPUS prednju sˇofer sˇajbu, Pula. 091/5453505. 001-228493

OPEL CORSA ’99., dijelovi mehanike i karoserije. 091/5143187. 001-229931

RENAULT VELSATIS, Espace, Laguna, 2.2DCI, 3.0 DCI, od ’01-’10, limarija, mehanika i elektrika. 098/816-675. 001-229328

SAT TOLEDO ’92 prednja svjetla, farovi. 098/186-9987. 001-227034

OPEL CORSA Swing, ’95., komplet za dijelove, odlicˇno stanje. 099/354-1449. 001-226915 OPEL KADET novije felge 175/ 70-13, 2 kom., sa starijim gumama, 160 kn, felga za Fiat 170/75-13, 70 kn. 098/9890365. 001-227283

RENAULT VELSATIS 2.2 DCI, ’03 g., i 3.0 DCI ’04., automatic, dijelovi limarije, mehanike i elektrike. 092/286-3760. 001-229333

OPEL TIGRA ’98., prednji dio udaren, za dijelove ili popravak, reg. 095/503-0541. 001-227036

REZERVNI DIJELOVI za sve tipove starijih vozila. 095/5758735. 001-228858 SPARCO SˇKOLJKA plava, ocˇuvana, i odgovara Fiatima, 900 kn. 099/755-5359. 001-229654

OPEL VECTRA 2.0i, alu felge 16 cola i motor. 092/1125431. 001-229365

SPORTSKE OPRUGE H&R od Fieste 1999 g., kracˇe 3 cm, 500 kn. 091/565-9545. 001-226884

OPEL VECTRA B, ’98., desni far. 097/755-5053. 001-228788

SVJETLA, branici, stakla, eps za Lancia Prizmu, Fiat Regatu, Tipo, Renault 4, Ford Mondeo ’94 098/989-0365. 001-227291 SˇKODA FABIA zadnji most, vilice, letva volana, p.glavcˇine, amort., l.sˇtop. 099/224-1966.

PEUGEOT 206 1.4, motor, mjenjacˇ, limariju, mehaniku i dr. 092/158-1999. 001-228672 PEUGEOT 206 zadnja hauba sa staklom. 099/409-7633. 001-230163

001-229813

PEUGEOT 406-206 ’00., dijelovi limarije i mehanike. 092/ 302-5126. 001-228665

SˇKODA FELICIA 1.6 karavan, dijelovi. 091/890-8876. 001-228617 SˇKODA OCTAVIA alu felge 15’’ s gumama 205/60/15, sve potpuno novo, povoljno. 095/8676171. 001-229248 SˇKODA OCTAVIA cˇelicˇne felge sa original ratkapama, 800 kn. 099/880-0128. 001-228302

PLIN za auto, direktni sa 4 dizne, poljski Rail, 40lit, 250EUR. 098/132-3473. 001-227374

VOLVO V40 ’99., i C70 dijelovi limarije i mehanike, motore i mjenjacˇe. 099/847-7105. 001-229489

R 19 CHAMADE dijelovi limarije, sva vrata, zadnja hauba, blatobrani. 098/955-4969.

VRATA za BMW kockicu, prednja i zadnja. 095/557-1242.

PEUGEOT 206, zadnji most. 098/877-045. 001-228224 PEUGEOT 405 1.9 D, ’93., kompletan ili u dijelovima. 092/ 253-0668. 001-228241

001-230194

RADILICA za motor 1.9DCi, Megan, Laguna, Kangoo i dr. 098/928-4164. 001-230210 RAZNE SAJLE novi zracˇni filteri, elektropokretacˇi, alternatori, termostati, zadnji amortizeri, prednje/zadnje staklo, retrovizor i dr. 098/989-0365. 001-227290

RENAULT 19, motor 1.8., mjenjacˇ i ostale dijelove. 091/9084436. 001-228184

MERCEDES 300D 5 colindra, motor i mjenjacˇ,u odl. stanju, 300EUR. 091/558-6236. 001-228941

GUME rabljene, 185/70-14, kupujem komplet od 4 ili 5 kom. 001-229806 095/200-9333.

001-229329

001-229946

MERCEDES TD, garazˇiran, 1. vl., nove gume, alu felge, reg. god. dana, 6.200EUR, mozˇe i zamjena. 097/728-5111. 001-227204

FIAT UNO Turbo 1.3 mijenjacˇ ispravan ili neispravan. 091/ 565-9545. 001-226888

KUPUJEM prednju sˇofer sˇajbu za Renault 5, Campus. 099/ 859-3185. 001-228487

RENAULT 1.9 DCI, motori. 098/877-045. 001-228225

MERCEDES 190,124, E, C, CLK, A, SLK, i Vito, limariju, mehaniku, motore, mjenjacˇe i dr. 092/158-1999. 001-228673

FIAT UNO Turbo 1.3 1.4 plasticˇnu posudu kocˇionog ulja. 091/565-9545. 001-226887

RENAULT MEGANE 1.5 DCI, ’04., motor, mjenjacˇ, limarija, mehanika i drugo. 099/8477105. 001-229488

OPEL ASTRA 1.4 IF, 5 vrata, od ’92-’02., prodaja dijelova mehanike i elektrike. 098/816-675.

LETVA VOLANA za Fiat Tipo, reparirana. 095/558-5363. MAZDA 6 2.0 DT, ’04. i 323 F, ’02., limarija, mehanika, motori, mjenjacˇi i ostalo. 092/1681980. 001-228676

001-228670

RENAULT MEGANE 2007 god., prednji lijevi far, novo. 098/352-052. 001-230256

FIAT MAREA Weekend 1.9 TD, automat bendix za el.pokretacˇ i dijelove karoserije. 095/200001-229805 9333.

RENAULT 19 1.4 energy, centralna, bobina, katalizator, alternator i el.pokretacˇ. 091/5388508. 001-229472 RENAULT 19 u dijelovima. 098/367-146. 001-228506 RENAULT 4 GTL prednja i zadnja vrata i dijelovi motora. 098/911-1721. 001-228683 RENAULT 4 TL, ’79, dijelovi limarije, motori, mjenjacˇi i drugo. 095/867-6171. 001-229245 RENAULT 5 D, komplet ili za dijelove. 091/953-8167. 001-228652 RENAULT 5, filter ulja, 35 kn. 091/200-9333. 001-229774 RENAULT 5, 5v, ’90., dijelovi mehanike i limarije, povoljno. 098/172-0963. 001-226963 RENAULT CLIO 1.2 ’01., motor, mjenjac´, p.most, el.podizac´i stakla. 099/224-1966. 001-229814

001-229468

VW PASSAT 1.9 TDI, ’98-03., VW Polo 1.9 SDI, ’05., dijelovi mehanike, limarije, motori, mjenjacˇi i drugo. 092/168-1980. 001-228677

VW POLO ’98., Fabia ’04., i Caddy ’02. dijelovi limarije i mehnike, motore, mjenjacˇe i dr. 092/158-1999. 001-228674 VW POLO pumpa goriva. 098/ 955-4969. 001-230193 VW POLO ’00., komplet preured¯ena unutrasˇnjost, crno plave boje. 095/866-3137. 001-227929 VW POLO zadnja svjetla prozirna. 095/866-3137. 001-227930 YUGO novi model, krizˇevi, poluosovina, 2 kom/100 kn. 091/ 565-9545. 001-226891 ZADNJA sˇofersˇajba, za Nissan Primeru ’04. 095/558-5363. 001-229947

ZIMSKE gume, 4 kom, sa felgama 205/60/16, 190 EUR, dobro stanje. 098/960-0873. 001-230296

ZIMSKE gume, 4 kom, sa felgama 205/60/16, 190 EUR, dobro stanje. 098/960-0873. 001-230298

ZRACˇNI JASTUCI za visˇe vrsta automobila. 091/582-0535. 001-229761

kupnja 4 GUME dobre, dim. 205/50/ 16. 099/880-0128. 001-228304

TERETNA VOZILA

10.000 4999.

EUR+pdv.

091/300001-230161

KAMION MAN 12 sa dizalicom, ’08., dizalica nosivosti 3t., 9m duzˇine, 42.000EUR. 099/8609269. 001-226875 KOMBI Transporter T3, zracˇno hlad¯enje, ispravan, nereg., 20.000 kn. 098/254-388. 001-227137 KOMBI Mercedes Sprinter, 2.1CDI, teretni sa ceradom, ’00., u odl. stanju. 099/7871659. 001-228805 MAZDA B2500 pick-up 4x4, ’03., 70.000 km, 9.500 EUR. 099/444-0623. 001-227348

FORD FOCUS, ’10., zadnji branik. 095/909-2222. 001-229219 FORD TRANSIT, dijelovi. 097/ 755-5053. 001-228786 FORD TRANZIT 2.5, ’90., dijelovi meh., lim., karoserije. 091/ 442-2191. 001-228390 GUME 11/22.5. 098/367-146. 001-228508

GUME 16’’ za kombi. 095/9092222. 001-229221 GUME za kamion, 10,00 x 22.5 i josˇ neke sitne dijelove za Zastavu 650. 098/219-390. 001-230381

MAZDA KOMBI 2.2 098/621306. 001-227918

IVECO 35-10 mjenjacˇ i elektropokretacˇ. 052/446-072, 099/ 672-6426. 001-227576

MERCEDES 817 hladnjacˇa s rampom, nove gume. 052/646014. 001-229552

KAMIONSKA dizalica 200/1.6. 099/695-5414. 001-230231

MERCEDES MB 16-25 kiper Miller, odlicˇno stanje, dogovor ili zamjena za dobar kombi+nadoplata. 091/792-1329. 001-228315 MERCEDES SPRINTER, ’01., reg., top stanje, 1 vl., 4.900 EUR ili zamjena na noviji auto, iza 16h. 091/253-4146. 001-230354 PEUGEOT BOXER ’04., 2.8 HDI, nereg, u dobrom stanju, mozˇe zamjena. 099/679-8350. 001-228989

LANCI za snijeg, novi, za kombi 195/75/16 i kamionske 215/75/ R17. 098/258-339. 001-229456 LANCI za snijeg, dim 16-750, za Zastavu 650. 098/420-843. 001-228292

MERCEDES 12.13 u dijelovima i dijelovi Tama 110. 098/367146. 001-228504 PEUGEOT BOXER, 1.9 TD, ’96., motor, mjenjacˇ, limarija prednjeg kraja i mehanika... 097/771-7781. 001-229557

prodaja

PEUGEOT BOXER, teret.,produzˇen, povisˇen, ’00., ili zamjena za osobni auto, 2.000 EUR. 095/553-3317. 001-229271

CITROEN BERLINGO, ’03., mozˇe kompenzacija. 092/2421943. 001-226824

PEUGEOT BOXER L2H2, 2.2HDi, ’08., nove gume, reg. 1 god. 091/254-6535. 001-227212

CITROEN BERLINGO, VW Caddy i Fiat Doblo, ’05-’07 g., prodajem hitno. 091/1484950. 001-227970

RENAULT MASTER 2.5 DCI, ’07., putnicˇki kombi 8+1, prodajem ili mijenjam za grad¯evinske radove. 098/576-300. 001-229215

CITROEN JUMPER 2.0 I, ’02., reg. 05/2013, dobro stanje, teretni, 3.500 EUR. 098/9371805. 001-227468

TAM 75 ’80 g., kiper, nereg., povoljno. 098/208-309. 001-228278

ZASTAVA 650 AD el.pokretacˇ. 098/420-843. 001-228287

TAM 80 kiper, dupla kabina, reg. 1 god. 098/922-9238.

kupnja

CITROEN JUMPY 1.9 D, reg. 1 god., 2.700 EUR. 098/9156742. 001-230372 FIAT DOBLO 1.9 D, ’02., reg. 03/13., ocˇuvan, redovno servisiran, tek napravljen servis, nove gume, klima, termoizolacija. 098/177-6974. 001-229065 FIAT DUCATO (3+2) mjesta, ’95 g., 1.200,00 EUR/kom, (2 komada). 091/510-3950. 001-230100 FIAT IVECO ’96., nereg., vozno stanje, 1.000 EUR. 098/1817690, 052/543-033. 001-230098

001-229256

VUCˇNA SLUZˇBA Iveco Turbo daily ’00., povoljno, sve novo. 095/510-4568. 001-229051 VW CADDY ’99., reg., super stanje, zamjena za putnicˇki. 098/912-0663. 001-229040 VW CADDY 1.9TDI, ’07., furgon. 091/561-4788. 001-227627 VW CADDY Furgon, 1.9 D, ’97., reg. 31.08/2012, dogovor. 052/ 573-849, 098/992-4845. 001-227109 VW CADY teretni, 94.000km, reg., 9.500EUR. 052/535-639.

PEUGEOT BOXER balesˇtre za zadnje kotacˇe. 097/755-5053. 001-228785

TAM-KIPER Tamic´, diferencijal i mjenjacˇ. 099/846-8849. 001-228849 VW T4 kombi, ’93., 2.4 D, dijelovi. 092/242-4406. 001-227909 ZADNJA 2 vrata za Fiat Ducato, ostakljena, dogovor. 052/ 446-072. 001-227572

KUPUJEM 2 cˇelicˇne standardne felge za Vivaro ili Traffic. 095/817-8123. 001-228189

OSTALA VOZILA prodaja AUTO PRIKOLICA ’08., reg. 1 god., 2.100kg nosivosti, ravan pod 4x2m, odlicˇno stanje, 3.000 EUR. 097/771-7781. 001-229558

001-226999

AUTOPRIKOLICA traktorska, 2 kom, rucˇni rad, 180x110 cm, povoljno. 099/839-4001. 001-228351

FORD COURIER 1.3 plin-benzin, nereg., 99’., polugeneralna 1.000 EUR, Porecˇ. 098/856820. 001-230036

VW LT 35 ’02., povisˇeni, dobro stanje, ili zamjena. 092/1421555. 001-229393

AUTOPRIKOLICA 2 osovine, za prijevoz 2 konja, bez papira. 091/561-4788. 001-227623

ZASTAVA kamion 50.8/36, s ceradom, ’88., reg. 12 mjeseci, B kategorija. 099/695-5414.

FORD TRANSIT ’08., putnicˇki, povisˇen, produzˇen, klima, TV, avio sicevi, metalik. 095/9092222. 001-229218

PRIKOLICA za barku ili sl., dvosovinska, 1600 kg nosivosti, 7.500 kn, 2.5x6m. 098/441042. 001-227045

ZASTAVA 35.8, 90.000km, ocˇuvana, EUR. 099/221-3820.

FIAT MARENGO 1.9 TD, ’97., 450 kg, CB, ABS, klima, metalik srebrni, reg. 07/’12. 091/2009333. 001-229794

FORD TRANZIT kombi, 2.2TD, ’03., odlicˇbo stanje, zatvorenog tipa. 099/790-2623. 001-227881 IVECO 109.14 ’86g. kiper s dizalicom, 7000 EUR. 099/2213820. 001-230072 IVECO 35.10 kamion furgon s rampom, B kat., 4.000 EUR, ’95., reg. 08/12. 091/7635476. 001-228658 IVECO 3510 ’99., neregistriran, preured¯en za pokretnu trgovinu moguc´a zamjena za Berlingo ili manji traktor. 098/420-843. 001-228291

IVECO FURGOLL C3511, ’01., 1300 kg, B kat, duzˇina 4.5m, visina 2m, duple gume, 098/ 935-0728. 001-227316 IVECO TURBO DAILY 35.10, ’89 god., reg.11/11., produzˇen, povisˇen. 052/446-072, 099/ 754-4194. 001-227574 IVECO TURBO DAILY vucˇna sluzˇba, ’00., reg. 09/12, moguc´a zamjena uz doplatu. 098/ 912-0663. 001-229039

001-230230

’89., 2200 001-230070

ZASTAVA 508 nereg., 8.500 kn. 098/366-521. 001-229982 ZASTAVA 624 bez sanduka. 091/533-4448. 001-229285

TERETNA VOZILA DIJELOVI

PRIKOLICA dvoosovinska za prijevoz automobila ispravna i uredno registrirana iznajmljujem 200kn/1dan(plus eventualna osˇtecˇenja, npr razrezana guma. 091/565-9545. 001-226885 PRIKOLICA za prijevoz konja, ne mozˇe se reg., skroz ispravna, 4.500 kn ili mjenjam za sijeno. 098/701-377. 001-230287

kupnja

prodaja 4 GUME Michelin, 115/70/15, za kombi, polovne. 098/322048. 001-229589 ATLAS dizalica, 7m, sklopiva iz kabine, povoljno. 091/1479162. 001-227695 BOSCH pumpe, 3 kom. i dva motora 2.5 TD. 052/446-072, 099/672-6426. 001-227573 DIJELOVI Tama 100. 098/367146. 001-228511 EL. POKRETACˇ Iveco Daily. 098/420-843. 001-228289 FELGE za kamion, 8 kom., povoljno. 091/254-6535. 001-227214

PRIKOLICA za auto do 750kg, nosivosti sa papirima, mozˇe biti nereg. 091/520-3437. 001-227542

ˇI MOTORKOTAC prodaja APRILIA LEONARDO 150, ’02., reg. 06/2012, u dobrom stanju, 1.350 EUR nije fiksno. 092/3023805. 001-227461 APRILIA PEGASO 650, ’02., nereg., 12.000 kn. 092/2444051. 001-226865 APRILIA PEGASO ’02., reg cijelu godinu, jako sacˇuvana, moguc´a zamjena za auto. 092/ 146-1920. 001-229344

KAMION mixer za beton, 32-65 ’01., i 40-41 ’00, registrirani i ispravni, hitno. 098/330-527.

FIAT DUCATO 2.5 za dijelove. 052/446-072, 099/672-6426. 001-227575

APRILIA SPORT CITY 200, ’07., reg. 1 god., 15.000 kn. 095/553-3317. 001-229272

001-227209

FIAT DUCATO 1.9D, ispravan, dokumenti, za dijelove. 098/ 202-131. 001-227869

APRILIA SUPER MOTARD 550SXV, ’06., 15 kW u knjizˇici, mozˇe voziti mladi vozacˇ bez

KAMION DAF kiper+ kran, 10t nosivosti, dogovor, Pula,


UTORAK, 17. srpnja 2012. kat, full oprema, 5.300 EUR. 091/148-4950. 001-227972

HUSABERG 650 super moto, ’05. 091/547-4336. 001-230185

BMW super moto, ’07., reg. 1 godinu, odlicˇno stanje, mogucˇa zamjena. 098/915-6742. 001-230370

JAWA TS 350 2 taktna, uredni papiri, dobro stanje. 091/7248701. 001-228780

BUGGY 150 reg. 1 god., 9.000 kn. 097/793-2270. 001-227337 CˇETVEROCIKL Rino ATV 150 Joran, crni, novo, 20.000 kn. 098/440-875. 001-229727

KAWASAKI 900 ’02. 3.500EUR. 098/915-6742.

DERBY BULEVARD 125, prodajem ili mjenjam. 091/5359367. 001-227308 DERBY GP 1, ’07., reg. 1 god., ili zamjena za skuter do 50 ccm uz nadoplatu. 099/248-8921. 001-230361

DUCATI S2R 1000, ’06., 10.000 km, full oprema, moguc´a zamjena. 091/253-0302. 001-230205

GENERIC 125 reg. 07/13., mozˇe zamjena za 50ccm, plave boje, 8.000 km, ’05. 098/1910652. 001-229918 GILERA NEXUS 500 odlicˇna, povoljno. 098/983-1252. 001-228765 GILERA NEXUS 500 ’04. 099/ 001-227564 805-8692. GILERA RUNER 125 ST 2010g., predne vilice remontitane. 091/565-9545. 001-226886 GILERA RUNNER 50, puno novih dijelova, nereg., cijena dogovor. 097/759-4012. 001-227467 GILERA RUNNER ST 125, ’08., 10.000 km, 2.300 EUR. 095/ 001-227592 222-2555. GILERA RUNNER 125 VX, ’05., 27.000 km, reg. 1 god., servis, 1.300 EUR. 091/502-6507. 001-228736

GILERA RUNNER 125 ’07., 11.000 km, 1. vl., servisna, reg 07/13, 1.850 EUR fiksno ili zamjena za automobil do 3.500EUR. 095/849-7124. 001-229631

GILERA RUNNER 180V dobro stanje, napravljen servis, 22.000 km, ’02., dogovor. 099/6942057. 001-227020 GILERA RUNNER 200VXR ’05., reg., 25.000 km, 1.400 EUR. 092/263-1465. 001-228733 HARLEY DAVIDSON Road King, Heritage softail, ’00., Mustang sic, reg. 1 god., torbe, vjetrobran, injection, hitno, jako povoljno. 091/583-0098. 001-227199 HONDA Silver Wing 600, ’001., u odl. stanju, reg. god. dana, 3.800EUR. 099/507-4913.

001-230371

KAWASAKI ZX10 ’04., puno opreme, 4.700 EUR. 095/8184174. 001-227478 KAWASAKI ZX12R ’04., perfektno stanje, puno opreme, 6.200 EUR ili zamjena za jeftinije. 091/317-2199. 001-229268 KEEWAY CRUISER 250, Chooper, ’08., 5.500 km, reg. 07/13., 13.000 kn. 098/804607. 001-228562 KTM 250 EXC ’2010., povoljno. 099/663-3131. 001-229166 KTM 640 LC4, ’02., Super moto, ili zamjena. 091/1923997, 095/868-0764. 001-227605 KYMCO ZINC 125, Choper, ’01., odlicˇno stanje, 1.000 EUR. 098/962-0796. 001-229643 PEUGEOT Street fighter 2, ’03., na novo ofarban, generalka na masˇini, tek reg., 6.500kn, Labin. 095/516-5916. 001-228153 PIAGGIO BEVERLY 250 ’05., reg. 10/12., moguc´a zamjena. 098/874-819. 001-229061 PIAGGIO BEVERLY 250IE ’08., crni, reg., 22.000 kn. 092/ 253-1022. 001-228632 PIAGGIO LIBERTY ’07., 1 vl., do 50 kubika. 095/911-3377. 001-229194

PIAGGIO NRG 50, ’99., reg., nove gume, akomulator, servis. 099/247-1666. 001-227857 PIAGGIO SKIPER 125 reg. 1 god., 6.000 kn ili zamjena. 098/ 981-4830. 001-226863 PIAGGIO SKIPER 150 1 serija, dvotaktni, ’97., povoljno, ispravan, nereg. 095/876-4078. 001-229578

QUAD Kymco KXR 250, 2.300 EUR. 091/201-7471. 001-226862

SKUTER Sanly Boatian, ’07., 6.000km, reg. cijelu godinu, hitno i jako povoljno. 098/438618. 001-228005

HONDA CBF 600S ’06., 32.000km, kofer, servisirana, odlicˇno stanje, 35.000kn. 091/ 531-8299. 001-230004

SKUTER TGB 50ccm. 095/ 504-0800. 001-228039

HONDA CBR1000RR ’06., 14.000km, bez prednjih oklopa, nereg., 3.800 EUR. 098/9890987. 001-228919 HONDA CR600F ili zamjena. 091/192-3997, 095/868-0764. 001-227606

HONDA HORNET 900 ccm, ’07., 1 vl, odlicˇno stanje, 5.500 EUR. 098/955-9318. 001-227439 HONDA HORNET 600, ’06., reg. 04/’13., odlicˇno stanje, 11.000 km, 4.600 EUR. 099/ 371-0602. 001-001386 HONDA LEAD 100, odlicˇno stanje, 750 EUR, reg. 099/5780925. 001-229620

YAMAHA FZR50 reg. 1 god., odlicˇno stanje, 1.300 EUR. 098/ 614-020. 001-228545

MUSˇKA moto jakna AXO sa protektorima. 091/909-0202.

YAMAHA DRAGSTAR 650, XVS, ’03., reg. 07/12., 12.000 km, od 1. vl., ocˇuvana. 098/ 928-4060. 001-226975

YAMAHA SUPER TENERE 750, ’93., nereg., ili zamjena. 098/176-6719. 001-226770 YAMAHA WHY skuter, 50cm3, dobro ocˇuvan, reg. 10/12., 600 EUR. 091/762-3178. 001-229810

SKUTER 50 ccm, Generic, reg. 1 god., skoro nov,. 099/5107949. 001-229966 SKUTER LONGIA 2T ’10., reg. 05/13., 4.000 kn, mozˇe na rate. 098/937-2214. 001-228741 SPEEDY SKUTER dostavni pgb, ’08, reg. 05/13, 5.600kn. 098/938-8303. 001-230316 SUZUKI BANDIT 1200, ’99., reg. 05/13, prodajem ili mijenjam za auto. 092/125-7985.

PIAGGIO NRG 50 ccm, za dijelove i Piaggio Svera komplet za dijelove. 095/558-5363.

YAMAHA XT660X ’07., original sˇtitnici za ruke i masˇina, 13.800 km, reg. 1 god, 4.100 EUR. 095/824-6432. 001-230088

SIC za BT, kao nov, na novo tapeciran, 250 kn. 091/9762624. 001-229413

YAMAHA XV Virago 535, ’01., 15.000km, dodatna oprema, ocˇuvana, nereg., zˇemna vozacˇ, 28.000kn. 098/960-8506. 001-230359 YAMAHA YBR 250, ’08., reg. 10/’12., 7.000 km ili zamjena za auto, 18.000 kn, Pula. 098/9280249. 001-230310 YAMAHA YZF 750R, 1.900 EUR. 098/138-4834. 001-227654

kupnja KUPUJEM motor do 4.000 EUR u racˇun auto dizel i moja doplata. 099/750-2905. 001-229484

SISIBAR + portapak, odlicˇno stanje, za Yamahu 1100 Classic. 091/539-6013. 001-000998 SˇASIJA Red rose Aprilia 125ccm, choper za dijelove.choper za dijelove. 098/202131. 001-227868 USLUGE servisiranja, mopeda, pila i ostalo. 091/755-7691. 001-228853

YAMAHA AEROX dijelovi + malaguti F15 plastike. 091/ 574-3878. 001-230321 YAMAHA FZ6, instalacija i drugi dijelovi, Kawasaki Z 750, ’07.-’11., kompletna masˇina u dijelovima i elektropokretacˇ. 091/557-8499. 001-229015 YAMAHA RD400 dokumenti, neispravna, kompetna, ’78. 091/450-1207. 001-227874 ZˇENSKO, novo, kozˇno moto odijelo, dvodjelno. 091/9090202. 001-228540

GLISER Aquatron 200 CC, sport, 6 m, ’95., Mercruiser 140 ks, odlicˇan, 6.000 EUR., ili zamjena za auto. 098/9620796. 001-229642 GLISER 4m, pogodan za ronioca, dosta radnog prostora, sonder, Johnson 25, 7500 kn ili zamjena za skuter. 099/8474850. 001-230224

PLOVILO Airon Marine 25, osiguran vez u Puli, novi motor od 2011. u garanciji. 091/5531776. 001-228010 PRIKOLICA za barku 6 m, ispravna. 091/784-9971. 001-227536 SEA DOO GTX4-Tec, ’04., 60 sati rada, 136.16 kW, nikad rentan, trajler. 092/164-6489. 001-227683

UCˇKA kvarner plastika. 091/ 533-4448. 001-229288

GLISER Sea ray 195, u dobrom stanju,sa motorom u kvaru, bez papira, 700 EUR. 095/5236326. 001-230023

YET SKI seadoo, spi, ili zamjena za plovilo. 098/1766719. 001-226772

GLISER 3,75 m, motor Johnson 25, prikolica i sva oprema, ili zamjena. 091/535-9367.

OPREMA ZA PLOVILA

001-227307

GLISER 5m, Honda 50 ks, tende, nove, zimska i ljetna Bimini, 12.000 EUR. 091/3063430, 098/327-578. 001-226973 GLISER Glastron, 4m duzˇine, motor Yamaha 55ks, ’85., Porecˇ. 099/512-8178. 001-226942 GLISER tip Jaguar 5.65m, motor Volvo penta TD 135ks. 098/ 931-0504. 001-228067 GLISER ELAN gt 402 sa motorom johnson 40 ks., bez papira 500 EUR ili mijenjam za razno. 095/523-6326. 001-230025 GUMENI CˇAMAC, Crane, cca 2.90x1.45, nocsivost 240kg, 4 komore, 4 vesla, njemacˇke proizvodnje, povoljno. 052/541951. 001-227638

prodaja BRODSKA KOPCˇA Velvet drive, 1:3. 098/176-6719. 001-226769 BRODSKI kontejner. 091/6036742. 001-229584 BRODSKI MOTOR Volvo Penta 3 cilindra, 36 KS., iza 20h. 052/ 830-168. 001-226945 BRODSKI MOTOR model 4PS Yohnson s papirima. 098/9315015. 001-227974 BRODSKO crveno signalizaciono svjetlo, veliko,. 091/7992415. 001-229255 DALJINSKA KOMANDA, 400 kn. 095/520-1371. 001-227376 DVA Z POGONA komplet s getribom Omc i Johnson. 091/ 533-4448. 001-229284

KOFER za Gileru Rnner, 2003god. 098/956-5705. 001-230353

HONDA SHADOW 125 mjenjam za reg. skuter do 1.000 EUR uz nadoplatu. 099/7503583. 001-227853

GUMENJAK 2 m, skoro nov, 1500 kn. 098/303-770. 001-229618

KUPUJEM podnice i kofer za Piaggio Beverly. 095/8411629. 001-229819

MJENJAM Yamahu FZ 1 Naked, 1000 ccm, za V-Strom 1000 ili V-Strom 650, uz dogo001-227828 vor. 098/886-573.

PLOVILA

GUMENJAK Zodiac, pro 500, motor Suzuki 50 ks, 4 taktni, s prikolicom, odlicˇno stanje, 2 h/ rad, 9.000 EUR. 098/9096367. 001-229466

JOHNSON 4 ks, kratka osovina, stariji, 100 EUR. 091/9463196. 001-227371

GUMENJAK Marshall 100, 5.70 m, Yamaha 115KS, 4t, trajler, sve osigurano i uredno, 13.500 EUR. 098/991-4599. 001-229134

JOHNSON 757, vanbrodski motor, kratka osovina, odlicˇno stanje, malo korisˇten, bez papira. 091/562-0797. 001-227922

ISTRANKA sred¯ena, za u more. 095/894-6379, 052/210754. 001-229389

JOHNSON 15 KS kratka peta za gumenjak. 098/334-925.

ISTRANKA kabina, natkabina, Tomos 10, reparirana, sonder, full oprema. 095/827-9206.

KOPCˇE brodske, 2 kom. 091/ 533-4448. 001-229282

ˇI MOTORKOTAC DIJELOVI prodaja 2 JAKNE moto, XL broj. 098/ 659-790. 001-001196 APRILIA LEONARDO 125, 150, 250, dijelovi. 091/574-3878. 001-230320

DIJELOVI za Tomos automatic, APN, BT. 091/976-2624. 001-229412

FELGA prednja i zadnja 26’’ za MTB, povoljno. 095/817-8123. 001-228193

GILERA RUNNER 50 i 180, dijelovi mehanike. 098/1323473. 001-227373

TOMOS automatik. 052/517029. 001-228033

JEDNODJELNO odjelo Dainese br. 54 i jednodjelno odjelo Ixon vel. L. 091/557-8499.

YAMAHA 1100 maxim, ’1988., cooper, 120 KS, za americˇko trzˇisˇte, povoljno. 095/8033082. 001-227935

001-229948

GLISER Glastron 214, 7m, 220ks, ’88., sva oprema, 8.000 EUR. 097/792-5488. 001-229546

zamjena

HONDA VARADERO masˇina, instalacija i drugi dijelovi. 091/ 001-229016 557-8499.

VFR 750 u kompletu ili za dijelove. 092/309-4040. 001-227485

GLISER Rinker 622, 176 ks unutarnji motor, ocˇuvan. 098/ 413-644. 001-228796

001-227309

PLASTICˇNA BARKA vega, 1.000 EUR, generalno ured¯ena. 001-227445 092/299-5865. PLASTICˇNA BARKA Vega 4.5 m, plave boje u solidnom stanju, trajno reg., cijena dogovor. 098/930-7576. 001-228918

kupnja

SUZUKY GSX R 600 ’99., 2.400 EUR, ispravan, reg. 04/ 13. 091/767-0104. 001-228180

TOMOS AUTOMATIC A3, bez papira, original, 1000 kn. 098/ 951-3883. 001-227745

GALEB ribarica 6.75m, sa produzˇetkom na krmi, spojler, motor Lombardini 60 ks, full ocˇuvana, za ribarstvo i prijevoz putnika. 098/177-6974. 001-229067

GUMENJAK, Ris, 3,5 m za 1.000 Kn u Bujama. 098/473655. 001-227178

GILERA komplet 3878.

TOMOS AUTOMATIC ispravan, 500 kn, dj. Tomos-mala kola. 098/202-131. 001-227871

001-230324

YAMAHA XT600 supermoto, ’09., ured¯ena na novo, prefarbana, nove felge, 2.000EUR. 092/239-9400. 001-229596

YAMAHA XTR 660 reg. god. dana, nove gume, ’07.,ocˇuvana, cijena po dogovoru. 091/ 892-7334. 001-227269

ELAN 401 novo ofarbana, motor Suzuky 6ks, kratka osovina. 098/738-941. 001-229853

001-228541

PEUGEOT SPEEDFIGHT II, dijelovi + masˇina kompletna, ispravna, i Peugeot Vivacity dijelovi+masˇina. 091/574-3878.

YAMAHA XT ’99., bez papira, vozno stanje, 3.000 kn. 091/ 582-7509. 001-230228

SUZUKI DR600 u jako dobrom stanju. 091/724-8701. 001-228779

001-227038

001-230234

PIAGGIO NRG dijelovi, Piaggio Typhoon plastike i dijelovi. 091/ 574-3878. 001-230322

PIAGGIO X8 crni, ’05., 10.000 km. 098/738-330. 001-228827

HONDA CBF 600S, ’06., 12.000 km, kofer, nove gume, ocˇuvan, moguc´a zamjena, 4.200 EUR. 099/228-0216. 001-228277

HONDA CBR 600F ’99., veliki servis, ocˇuvan, spreman za sezonu, reg. 07/13., 3.600EUR. 098/172-6521. 001-229891

PASARA Adria 400. 091/7827268. 001-228662 PLASTICˇNA barka, pasara, 4.5m, vb Tomos 4.5ks, cjena po dogovoru. 095/917-3684.

YAMAHA DRUG STAR ’05., reg. 1 god. 098/898-362. 001-228631

MIVV auspuh za motor od 7501.000 ccm. 098/420-775. 001-230267 MOTO KOZˇNA jakna, malo nosˇena, 500 kn. 098/9513883. 001-227742 MOTORISTICˇKO ODIJELO Dainesse, i moto cˇizme br. 43 Sidi, dogovor. 099/656-0237.

PIAGGIO X8 200, reg. 1 god, nove gume, napravljen servis, 14.000 km, kofer, dogovor ili zamjena. 099/755-5359. 001-229656

HONDA 125 Shadow, odlicˇno stanje, reg., full oprema, ’00., 7.000 km. 099/750-3583. 001-227852

001-227955

zamjena za razno. 098/823283. 001-230157

001-227372

SKUTER 50 CCM, podrucˇje Umaga. 099/200-9199. 001-227346

SKUTER Sanly NRG, 50 ccm, ’09., nereg, ispravan, 1.000 kn. 097/755-5595. 001-227400

HONDA CBR 600 ’89., reg. 05/ 13., 1.500EUR. 098/183-3535.

ELAN 310 kadica, osˇtec´eno dno, 500 kn. 091/946-3196.

KUPUJEM Yamahu XT 600, ’91./01., neispravan ili osˇtec´en. 098/411-917. 001-229753

001-228131

HONDA CBR 600, ’05., reg. godinu dana, dodatna oprema. 001-229553 098/506-750.

MARMITA za skuter Leovince ZX. 098/582-819. 001-228970

PIAGGIO SKIPER 150 ’00., 13.000 km, odlicˇno sacˇuvana. 095/876-4078. 001-229577

QUADRO Kimko 150, ’08., reg.’09, reg. 07/13. 098/224186. 001-227001

HONDA CBR 1000 RR, crne boje, ’07., odlicˇno stanje, 6.400 EUR. 099/233-0679. 001-228966

YAMAHA DRAGSTAR 650, ’04, reg. 01/’13., 25.000 km, 4.800 EUR ili zamjena za vec´i. 091/439-0424. 001-227151

61

RUNNER dijelovi, plastike. 091/574001-230323

001-229017

KAWASAKI GPX ZXR, ’90., kompl. masˇina u dijelovima, 100 EUR. 098/304-370. 001-228062 KIMKO AGILIT 50, dijelovi. 095/510-4568. 001-229049 KOZˇNA JAKNA Gas, zˇenska, vel. M, Pula. 098/224-052. 001-000992

KUPUJEM kofer za Gileru Runner, ’03. 098/956-5705. 001-227120

prodaja ADRIA 500 ’06., motor Yamaha 9.9, sa upravljacˇem, oprema na brodici, trajno reg., sa trajlerom. 001-000995 098/698-596. ALU GLISER Canadian 510, motor Evinrude 40ks, sa dodatnom opremom i prikolicom, 8.000EUR. 098/214-444. 001-229815 BARKA pasara u izgradnji, ima kabinu i natkabinu, 4.000 kn. 091/500-7618. 001-229276 BARKA polu pasara, drvena, 5.20 m, s dva motora Tomos 4, 6.000 kn fiksno. 098/486120. 001-227114 BARKA 4.10m, opremljena, fiksno 6.000kn. 091/7658517. 001-226796 BARKA ADRIA 9.5 m, reg. za 12 putnika, motor 64 ks. 091/ 533-4448. 001-229283 BARKA PASARA s kabinom, 5.05m, 1.400 EUR. 092/2588248. 001-227154 BATANA, drvena ili zamjena. 098/434-912. 001-229420 BATANA 4.70 m, odlicˇno stanje. 052/577-107. 001-230300 DALMATINKA 5.90m, ’10., Yamaha 15ks, 4t, rasvejta, sonder, sˇkale, radio-cd, servisirana, ofarban koper 6mj, 8.500 EUR. 098/915-7778. 001-229726 DRVENA BARKA 4,60m vrlo povoljno, u dobrom stanju, motor Johnson 6.5 ks, Tomos 4 ks, s vezom. 052/872-571. 001-228563

DRVENA BATANA, odlicˇno stanje, 450 EUR. 099/2138302. 001-228898

001-229390

ISTRANKA kabina i natkabina, motor Torpoedo 9 ks. 052/443536. 001-228649 JEDRILICA s kabinom 7.90x2.75m, Tohatsu 5 kW, nalazi se u lucˇici Delfin, pod racˇun uzimam barku do 5m, vez Delfin. 098/224-368. 001-230346 JET SKI sea doo gts,1999 god., 85 ks, vozˇnja unatrag, ler, ispravan, bez papira sa prikolicom, 1100 EUR ili mijenjam za vozilo mozˇe i neispravno. 095/523-6326. 001-230024 JETSKI Bombardier, ’07., model KTI, 130 ks, ima rikverc, na ime kupca, 5.700 EUR. 091/ 148-4950. 001-227965 KAJAK za more, na napuhavanje, za 1 osobu, 300 EUR. 097/ 714-3119. 001-230077 KOCˇA s povlasticom, taxi prijevoz, 11 m, opremljen, spreman za posao. 098/901-9155. 001-000987

KOCˇU s povlasticom dajem u zamjenu za stan, kuc´u ili zemljisˇte. 098/901-9155. 001-000988 PASARA 5m, sa motorom Yamaha 8ks, Porecˇ, moguc´ i vez. 091/515-2494. 001-227321 PASARA drvena, 4.60 m, trajno registrirano, potrebno urediti ili

HONDA BF 4.5 ks, ’06. 099/ 738-3100. 001-229929 INOX OGRADE na barkama, brodovima, zavarivanje tig postupkom. 091/909-4742. 001-229035

001-229105

KORITO glisera, bez papira. 095/803-3082. 001-227932 MERCRUISER unutarnji, 120 ks i dvije Z noge, kompletne, Volvo Penta 280, povoljno. 095/8033082. 001-227934 MERCURY 35 ks i Selva 15 ks. 091/533-4448. 001-229286 PAPIRE za gumenjak od 4.5m, plasticˇno dno, 1.000 EUR. 091/ 300-6669. 001-001351 PERKES 80KS ispravan, mozˇe se mjeriti kompresija, 800 EUR. 099/868-1367. 001-228274 PRIKOLICA za gliser, tvornicˇka, stabilna u odlcˇinom stanju, za glisert od 5- 5.50m. 098/ 163-2276. 001-229536 RUKOHVATI prokromski, 2 kom, 1 m. 098/911-1721. 001-228682 SANDUK polietilenski od 120 lit. s poklopcem 68x40 visina 45 cm, 1.700 kn, Buje. 098/473655. 001-227163 SERVISIRAM i popravljam, sve vanbrodske motore, benzin i diesel. 095/803-3082. 001-227931 SEXTANT, optika CZ Jena, potpuno nov u drvenoj kutiji, 4000 kn. 098/303-770. 001-230017 SKLOPNIK za vincˇ, 12V. 098/ 911-1721. 001-228681 TIKOVO DRVO za izgradnju


62

UTORAK, 17. srpnja 2012.

palube, iza 20h. 052/830-168. 001-226946

TRAŽITE POSAO ?

TOMOS 4 KS. 098/970-4412. 001-229309

TOMOS 10 u dijelovima. 091/ 533-4448. 001-229289 TOMOS 4 duga osovina, 2 kom, za dijelove s rezervoarom, 1.000 kn. 091/545-3177. 001-227379

Adecco, vodeća svjetska agencija na području zapošljavanja traži:

TOMOS 4 krat. osovina. 052/ 517-029. 001-228032 TOMOS 4 nf, dugaosovina, novi u kutiji, 4.500kn. 091/5343465. 001-228275 TOMOS 4 vb motor, duga osovina. 099/231-7962. 001-228157 TORPEDO 9 ks, diesel, vodeno hlad¯enje, el. pokretacˇ, stanje odlicˇno. 098/597-761. 001-229154 TRAILER za barku do 2000 kg, 2.000 EUR. 098/715-176. 001-227054 UNUTARNJI MOTOR brodski, Mercuiser 4.7, 170ks, 3.000 EUR. 091/974-1755. 001-230065

Uvjeti: · · Nudimo: · ·

Odlično znanje talijanskog jezika Komunikacijske i prezentacijske vještine Prijavu u radni odnos Redovita i stabilna primanja

Prijava: adecco.pula@adecco.hr ili 091/4621-822

001-227061

TRAZˇIMO musˇku osobu za pranje posud¯a u pizzeriji. 098/ 542-955. 001-228663 ZˇENE za cˇuvanje starijih osoba u Hrvatskoj, Italiji, Austriji, Njemacˇkoj. 099/855-6516. 001-227545

VANBRODSKI MOTOR Selva 6 ks, za dijelove. 098/715-176. 001-227052

YOHNSON 50 KS, sa komandama, hr.papiri. 098/1632276. 001-229537

ˇ TENJA NAMJES ponuda

ran u istom objektu, trazˇimo 3 konobarice (prijateljice) iz istog ili razlicˇitih gradova. 091/1694107. 001-228950 KONOBARICE dvije, s obaveznim iskustvom i znanje stranog jezika primamo u stalni radni odnos. 099/722-0305. 001-229254 KONTROLORE, cˇuvare i zasˇtitare za rad na podrucˇju Pule i okolice trazˇimo. 052/223-783. 001-230345

0SOBE za slaganje nakita, ogrlica, narukvica, nausˇnica, privjesaka, onamenata, dobra zarada, 2.000 kn i visˇe. 099/8556516. 001-227544 BOKERE za prodaju dnevnih brodskih izleta, Pula, trazˇim. 098/548-919. 001-229545 CAFFE BAR u Krnici trazˇi konobaricu, s iskustvom. 098/ 965-9187. 001-229416 CAFFE BAR u Novigradu trazˇi mlad¯u djelatnicu. 095/5666186. 001-228641 CAFFE BAR u lucˇici Delfin trazˇi konobare za zamjenu, zvati ujutro. 091/521-3125. 001-227707 CˇISTACˇICU trazˇi restoran u Pomeru, mlad¯u za rad od 28.7.-20.08.’12. u jutarnjim satima. 098/943-2350. 001-228726 DAJEM u najam dio frizerskog salona za izradu noktiju, 1.500 kn s rezˇijama. 098/886-441. 001-227891

DJELATNIKE za americˇke brodove, pekara, slasticˇara, komicˇara, plesacˇa, dj., blagajnika, lutkara. 099/794-1056. 001-230110 DJEVOJKU do 25 godina, za posaoprevodioca, honorarno, uvjet perfektan engleski jezik. 091/583-9647. 001-227387 DJEVOJKU-STUDENTICU za prodaju ruzˇa vikendom, iskustvo nebitno, uvjeti super, po ljeti svaki dan, iza 16h zvati. 091/253-4146. 001-230356 DUGOGODISˇNJI OBRT trazˇi djevojke za prodaju ruzˇa u istarskoj zˇupaniji, stan i zarada osigurani. 098/576-730. 001-228379 FISH FOOD u Fazˇani trazˇi djelatnika. 098/929-3372. 001-229858 KOMERCIJALISTE trazˇi med¯unarodna firma za rad u domeni zdravlja i ekologije. 097/7830458. 001-230028 KONOBAR sˇkola nije uvjet, njemacˇki obavezan, engleski pozˇeljan. 098/831-051. 001-230127 KONOBAR/ICU za rad u caffe baru u Lizˇnjanu, za stalni radni odnos. 098/228-200. 001-228233 KONOBARE, kuhare i sve ostale ugost., radnike, trazˇe se za americˇke lux. brodove, do 30 god. 099/794-1056. 001-230111 KONOBARICE smjesˇtaj osigu-

TRAZˇIM bookericu za prodaju brodskih izleta po podrucˇju Pule, potrebno znanje 2 strana jezika. 098/959-3907. 001-228001 TRAZˇIM prodavacˇicu, za rad u trgovini, Pula 099/200-2883. TRAZˇIM djevojke za prodaju ruzˇa u Porecˇu, smjesˇtaj osiguran. 098/576-730. 001-228376 TRAZˇIM konobara/icu za rad u redstoranu-pizzeriji. 098/1971781. 001-228038 TRAZˇIM DJELATNICE za rad u tele marketingu na telefonskim linijama u Puli, prijava obavezna. 097/774-4003. 001-228374 TRAZˇIM SERVIRKU za rad u Rovinju. 098/180-6883. 001-227473 TRAZˇIMO zˇenu za cˇuvanje starije pokretne, zˇenske osobe, 15/ 15 dana, dobri uvjeti, Veli Vrh. 052/210-791, 091/254-1938.

VANBRODSKI motor Evenrude 25ks. 098/579-217. 001-227498

WAKEBOARD novi 145X43, jednom korisˇten, bez vezova 1.200 kn. 095/523-6326. 001-230026

001-227197

001-227953

UNUTARNJI MOTOR za gliser Volvo penta 130-140 ks, komplet s kopcˇom i nogom. 098/ 163-2276. 001-229535

VANBRODSKI MOTOR Mariner 135 ks, 3.000 EUR. 098/715176. 001-227053

TRAZˇIM djelatnicu za sezonu 2012, za rad na ranchu, u sˇtali, potrebno znanje jahanja, okolica Porecˇa. 091/610-7945.

MENAD ¯ ERE trazˇi med¯unarodna firma za rad u domeni zdravlja i ekologije. 097/783-0458. 001-230029 NUDIM posao dadilje za djecu, vikendom, mozˇe i noc´u. 091/ 726-8402. 001-228183 NUDIM besplatni smjesˇtaj, slobodnoj zˇenskoj osobi 3050god. u zamjenu za cˇisˇcˇenje stana, Rovinj. 095/803-3082. 001-227936

OSOBE za punjenje kuverti, rad kod kuc´e, moguc´a zarada i do 6.000 kn/mj. 092/246-3636. 001-229904

OSOBU za ispomoc´ ili partnerstvo na selu, za rad sa domac´im zˇivotinjama. 098/531-692. 001-230374

PAZIN-KONOBARICE, trazˇimo 2 konobarice-prijateljice za rad,smjesˇtaj u istom objektu. 091/169-4107. 001-228947 PEKARA iz Pule, trazˇi prodavacˇice. 099/575-5732, 099/5755730. 001-229834 PIZZERIA iz Fazˇane trazˇi konobara, znanje stranih jezika. 098/136-8935. 001-228644 PIZZERIA iz Pule trazˇi dostavljac´a pizza sa iskustvom. 098/ 136-8935. 001-229070 PIZZERIA restoran trazˇi konobara s poznavanjem talijanskog jezika. 098/136-8935. 001-229072 PIZZERIA-ZALOGAJNICA na trzˇnici, trazˇi mlad¯eg konobara za sezonu. 099/319-0275. 001-228245

POSAO, posˇten, dobro uhodan, za rad kod kuc´e, zarada do 1.000 kn/tjedno, prodaja reklamnog materijala. 098/9429882. 001-227980 PRODAVACˇICU za rad u marketu prehrane u Puli. 091/6000049. 001-228500 RADNIK za rad mna frami u okolici Pule. 091/519-9949. 001-226983

RESTORAN u Medulinu trazˇi konobara-icu, s zanjem njem. i talijanskog jezika. 098/254388. 001-227143 RESTORAN u Medulinu trazˇi djevojku za rad na sˇanku. 098/ 254-388. 001-227144 RESTORAN u Medulinu trazˇi kuhara-icu. 098/254-388. 001-227142

RESTORAN u Medulinu trazˇi bukera-animatora, obavezno znanje njem. i talijanskog jezika. 098/467-531. 001-227701 SAVICˇENTA studenticu za konobarski posao. 098/1707946. 001-229112 SERVIRKU trazˇi restoran u Pomeru, za rad od 19-24h, preko studentskog centra. 098/9432350. 001-228725 TRAZˇE SE osobe sa iskustvom u prodaji, trgovini, komercijali, marketingu za novu rekordnu biznis priliku, dodatnu zaradu. 098/561-824, 092/285-9147. 001-228962

TRAZˇI se trgovacˇki putnik, za prodaju frizerski proizvoda s iskustvom u frizerstvu. 098/ 576-798. 001-229150 TRAZˇI se prodavacˇica za rad u pekari u Medulinu i Premanturi. 098/180-3995. 001-226783 TRAZˇI SE booker s poznavanjem stranih jezika na panou u mjestu Rabac. 091/615-2524, 098/254-692. 001-229185 TRAZˇIM prodavacˇicu za prodaju suvenira i odjec´e. 098/255615. 001-229201 TRAZˇIM zˇensku osobu za ispomoc´ u trgovini, Pula. 098/ 255-615. 001-229202 TRAZˇIM radnika za rad na ribarskom brodu, rad s mrezˇama, potrebno iskustvo. 098/ 177-6974. 001-229066 TRAZˇIM musˇku osobu, za vanjsko pranje brodova, Marina Novigrad. 091/152-7069. 001-229036 TRAZˇIM zˇene za cˇisˇc´enje a.p.p., zvati od 10-14h, Pula. 099/513-7238. 001-228776 TRAZˇIM osobu za suradnju u prodaju parfema. 099/3085999. 001-228696 TRAZˇIM mlad¯eg konobara sa iskustvom, strani jezici, komunikativnost, restoran u gradu. 099/591-1200. 001-229872 TRAZˇIM zˇensku osobu za rad u kuhinji na podrucˇju Rovinja, za sezonu. 098/411-917. 001-229752 TRAZˇIM pomoc´no osoblje za rad u restoranu u Rovinju. 099/ 240-0150. 001-229515 TRAZˇIM konobaricu, za rad u dnevnom kaficˇu, tokom cjele godine. 099/240-0150. 001-229517 TRAZˇIM suradnike na podrucˇju interneta koji imaju proftil na faccebook-u, molim sms. 097/ 711-9701. 001-226805 TRAZˇIM prodavacˇicu za rad u Porecˇu, na 4 sata, i u Pazinu kao zamjena za godisˇnji u butiku. 099/213-6031. 001-226808 TRAZˇIM zˇenu za ispomoc´ u kuc´i u Medulinu. 091/4200555. 001-001429

potrazˇnja 50-GODISˇNJAK iz Pule trazˇi bilo kakav posao. 095/5379569. 001-228230 BRACˇNI PAR trazˇi poslove, cˇuvanje starijih osoba, na farmi pilic´a, pomoc´ u domacˇinstvu, Pazin. 095/868-1150. 001-230170 DECˇKO 24 god., trazˇi bilo kakav posao. 097/758-2011. 001-229817

DECˇKO od 31 god., trazˇi posao hitno, kao pomoc´ni kuhar ili pizzaiollo. 097/713-4494. 001-228016 DJEVOJKA trazˇi posao kao konobarica, pom. radnice u kuhinji ili sˇankerica. 095/8894006. 001-227027 ELEKTRICˇAR s iskustvom s klima ured¯ajima i kotlovnicama, trazˇi posao. 098/933-2829. 001-001344

GRAD ¯ EV.POM. radnik iz Pule s prijevozom radi na dnevnicu, 25 kn/h. 092/247-1237, 098/656134. 001-228974 KOMERCIJALIST trazˇi posao u Istarskoj zˇupaniji. 091/2502554. 001-229486 KONOBAR 24 god., sa iskustvom, trazˇi posao. 097/7932270. 001-227335 MEDICINSKA sestra SSS, 2 god. radnog stazˇa od toga 1 god. hitna medicinska pomoc´, trazˇi posao u Istri. 099/2541308. 001-227367 MLADI BRACˇNI PAR brinuo bi o starijoj osobi u zamjenu za nekretninu. 098/874-819. 001-229060 MLADI GOSPODIN trazˇi posao, hitno, bilo kakav. 095/5859527. 001-227593 MONTAZˇA centralnog grijanja, klimatizacije, vodoinstalacije, dugogodisˇnje iskustvo, trazˇi posao, okolica Pule. 092/1662095. 001-229482 MUSˇKARAC 37 god., trazˇi posao, satnica 20 kn. 098/9573503. 001-229197 MUSˇKARAC sa iskustvom u stocˇarstvu trazˇi posao. 091/ 980-5354. 001-228890 MUSˇKARAC 37 god., trazˇi posao. 095/858-2646. 001-228573 MUSˇKARAC trazˇi bilo kakv posao na podrucˇju Pule. 098/1982545. 001-228081 MUSˇKARAC 32. trazˇi posao kao vodoinstalater, grad¯. radnik, skladisˇtar i sl. poslovi u Puli. 091/167-8874. 001-226898 NJEGOVATELJICA 45 god., pomagala bi i njegovala starije i nemoc´ne osobe, iskljucˇivo u Puli i blizˇoj okolici. 098/9747399, 052/541-838. 001-230331 OZBILJNA zˇena 56 god., cˇuvala bih stariju osobu uz mogucˇnost stanovanja, na Verudi,

iskustvo, 4677.

dogovor.

097/736001-227661

OZBILJNA zˇena 56 god., cˇuvala bih stariju osobu u Italiji 15/ 15 dana zamjena, imam iskustvo. 097/736-4677. 001-227663 OZBILJNA ZˇENA cˇuva djete u vasˇem domu, 20 kn/sat, vasˇa hrana. 099/878-2735. 001-228557 POMOCˇ u kuc´i starijoj osobi, pruzˇam. 098/964-3751. 001-229167 POMOCˇNI grad¯evinski radnik s iskustvom, trazˇi posao u grad¯evini i slicˇno. 097/703-6206. 001-227430

POSAO na par sati, sobarica, cˇisˇcˇenje app, stanova, ozbiljne ponude. 098/919-0373. 001-228079 PRODAVACˇICA trazˇi posao. 091/595-2712. 001-228930 RADIO bih razne fizicˇke poslove u Puli. 091/306-4423. 001-229612

SERVISER iskusan za plinske ured¯aje i plamenike za lozˇenje, trazˇi posao u ozbiljnoj firmi. 098/933-2829. 001-001346 SKUPLJAM sekundarne sirovine uz novcˇanu naknadu. 098/224-407, 092/254-3247. 001-229162

STROJARSKI TEHNICˇAR B kat, viljusˇkar, kopacˇica, sluzˇim se talijanskim jezikom, trazˇim posao. 091/971-7406. 001-227364 TRAZˇIM posao u knjigovodstvu, 20 god. iskustva. 091/ 564-4156. 001-227363 TRAZˇIM posao kao pomoc´ni pitur. 091/198-2747. 001-227012 TRAZˇIM psoao u komunaliji, ured¯enje i odrzˇavanje okolisˇa. 091/198-2747. 001-227013 TRAZˇIM posao kao skladisˇtar ili dostavljacˇ. 091/198-2747. 001-227014

TRAZˇIM bilo kakav posao, Pula i blizˇa okolica. 099/859-3185. 001-228489

TRAZˇIM posao cˇisˇc´enja u Porecˇu. 098/967-4610. 001-227993 TRAZˇIM posao, cˇisˇcˇenje apartmana u Puli i okolici. 098/9643751. 001-229168 TRAZˇIM posao kao prodavacˇica, konobarica, cˇistacˇica, u jutarnjoj smjeni. 099/2489901. 001-229198 TRAZˇIM posao, hitno, iskljucˇivo u jutarnjoj smjeni, za cˇisˇc´enje vrtic´a i sl., od ponedjeljka do petka. 099/595-4441. 001-229431 TRAZˇIM posao kao skladisˇtar u Puli. 091/306-4423. 001-229611 TRAZˇIM bilo koji posao, cˇistacˇica ili bilo sˇto, hitno. 098/9396107. 001-229595 TRAZˇIM posao kao kuc´na pomocˇnica, kod starije zˇenske pokretne osobe, prednost, Pazin, Zˇminj, Barban i okolica. 098/721-993. 001-229597 TRAZˇIM bilo kakav posao, Bkat, iskustvo s racˇunalima i ugostiteljstvom. 098/939-2299, 052/505-206. 001-230249 TRAZˇIM POSAO mozˇe dostava. 099/560-1986. 001-228881 TRAZˇIM POSLOVE frabanja stolarije, ograde, unutarnje prostorije, cˇuvanje objekata, iskustvo, licenca i ostalo. Pazin i okolica. 095/868-1150. 001-230175 TRAZˇIMO POSAO, imam pp od 2 40m u Puli. 098/372-509. 001-229936

VKV VOZACˇ s polozˇenom A, B, C i E kateg., hitno trazˇi posao. 098/933-2829. 001-001345 VOZACˇ/DOSTAVLJACˇ C kategorija, trazˇi posao. 092/1125431. 001-229364 ZIDAR i radnik, trenutno bez posla trazˇi posao. 092/2543247, 098/224-407. 001-229160 ZIDAR trazˇi posao, krov, zˇbukanje, s/bez materijala. 098/ 169-4371. 001-228837 ZˇENA s iskustvom, cˇuvala bih starije, pokretne osobe, dogovor, Pazin i okolica. 095/8681150. 001-230172 ZˇENA s iskustvom, cˇuvala bi pokretne i nepokretne osobe, vrlo povoljno. 098/960-6194. 001-227146

ZˇENSKA osoba 45 godina, trazˇi bilo kakav sezonski posao, znanje talijanskog i engleskog, B kat. 095/537-9569. 001-228229

SERVISI, ZANATI I USLUGE ponuda ADAPTACIJA, izgradnja, dogradnja, zidanje s kamenom, zˇbukanje, povoljno. 098/9154268. 001-228873 ADAPTACIJE zidarski radovi, knauf pregrade i spusˇteni stropovi, voda, struja, keramika, laminati, farbanje. 095/5243179. 001-229143 ADAPTACIJE-rusˇenje zidova i odvoz sˇute, zidanje novih zidova, zˇbukanje, podloge, voda, struja, keramika i farbanje. 099/ 514-8060. 001-229130 ADAPTACIJE-rusˇenje zidova i odvoz sˇute, zidanje novih zidova, zˇbukanje, podloge, voda, struja, keramika i farbanje. 099/ 514-8060. 001-229131 ADAPTACIJE, grad¯., zavrsˇni i instalaterski radovi, knauf pregrade i spusˇtanje stropova, voda struja, keramika, laminat. 099/698-8995. 001-229135 ADAPTACIJE, zidanje, zˇbukanje, voda, struja, knauf, keramika, laminati, farbanje. 091/ 584-2080. 001-229125 ADAPTACIJE, krovopokrivacˇki radovi, zidarski radovi, povoljno. 092/254-7106. 001-229728 ADAPTACIJE starih kuc´a, kamenom, zidamo, zˇbukamo i vrsˇimo sve zavrsˇne radove. 098/915-1802. 001-227640 ADAPTACIJE svih vrsta krovopokrivacˇke i druge grad¯. radove, obavljamo povoljni i kvalitetno. 092/203-3730. 001-226953 AKO trebate popravak perilice rublja, bojlere, sˇtednjake, Koncˇar, Gorenje, Zanussi, Ariston, inf. 095/537-7797. 001-227750 AKO TREBATE prijevoz za barku do 5 m, nazovite. 098/ 172-0995. 001-226785

ALU STOLARIJA prema vasˇim dimenzijama s ugradnjom, besplatna izmjera i savjet. 095/5181666. 001-229972 APARATE u domac´instvu, Koncˇar, Gorenje, Zanussi i ostale servisiram, povoljno. 095/ 537-7797. 001-227752 AUTO ELEKTRIKU na autima, motorima, kamionima, radnim strojevima, brodicama servisiram. 099/861-6902. 001-229647 BAGEROM izvodimo sve vrste grad¯. iskopa i rusˇenja objekata, s dozvolom, odvoz i dovoz materijala. 092/306-6760. 001-229994 BIJELA tehnika, servis sve vrste, povoljno. 091/552-6812. 001-228812

BOJANJE stambenih i p.p, stubisˇta i fasada, povoljno i garancija na izvedene radove. 098/367-620. 001-229510 BOJLERE servisiram, montiram i cˇistim grijacˇe od kamenca. 092/291-7007. 001-227754 BOJLERE Ariston, Koncˇar, Liko, Gorenje, povoljno popravljam i cˇistim od kamenca. 091/ 545-3972. 001-227761 BOJLERI, cˇisˇc´enje od kamenca, 200 kn, 091/5526812. 001-228815


UTORAK, 17. srpnja 2012. BRAVARSKI radovi i inox ograde, savijanje cijevi i farbanje. 091/909-4742. 001-229030 BRAVARSKI radovi, izrad¯ujem ograde, portune, garazˇna vrata, i ostalo od kovanog i obicˇnog zˇeljeza. 095/940-3071. 001-229352 BUNJU i sˇkrile, ugrad¯ujemo, radim i dr. radove u kamenu, suhozid, zidanje, pedantno i povoljno. 098/172-5830. 001-227233 BUSˇENJE bunara za vodu, svih promjera do dubine 200 m, s lociranjem pozicije za busˇenje. 091/567-1549. 001-227381 CˇISTIM parcele malcˇerom i rucˇno, odrzˇavam sve vrste zelenih povrsˇina. 099/775-0256. 001-229177

CˇISTIMO a.p.p. u Puli i okolici, imamo vlasitit prijevoz, mozˇe i cˇisˇc´enje zgrada i ulaza. 099/ 196-8170. 001-227232 CˇISTIMO stanove, app-e, dvorisˇta itd., ili pomazˇemo u domacˇinstvu 3-6h, dogovor. 098/ 919-0573. 001-228069 DEMIT fasade radimo s/bez nasˇeg materijala. 095/8391824. 001-228529 EL. INSTALACIJE postavljanje novih i adaptacija starih, povoljno. 091/926-8478. 001-229512

METAL-mont TENDE - CERADE

- Idealno za natkrivanje terasa i parkirališta - Razne druge namjene - Izrada po mjeri 091 54 22 534 obavljamo. 098/998-9719. 001-228523

FASADE demit i sve druge vrste fasada s/bez materijala. 091/768-7379. 001-228526 FASADE stiropor i obicˇne izvodimo sa ili bez materijala. 091/789-8337. 001-228722 FILTERI za vodu, ugradnja u kuhinjske sudopere. 098/774702. 001-229372 GEODETSKA firma vrsˇi povoljno i brzo sve vrste geodetskih usluga. 095/682-3336. 001-227023

EL. INSTALACIJE, adaptacija stare i postavljanje nove instalacije, brze intrvencije, savjeti. 001-001472 097/765-4313.

GIPSANE plocˇe, knauf, spusˇteni stropovi, pregradni zidovi, obloge zidova. 095/839-1824.

EL. SERVISER servisira hladnjake, bojlere, elektro-plinske sˇtednjake, perilice rublja i sud¯a. 091/545-3972. 001-227759

GIPSANE PLOCˇE postavljam brzo i kvalitetno. 097/7021917. 001-226739

EL. SERVISER servisira kuc´anske, ugostiteljske, industrijske, grad¯evinske strojeve i alate. 001-229644 099/861-6902. EL.SERVIS kuc´anskih aparata, prodaja novih i rabljenih, garancija. 091/545-3972. 001-227760 EL.SERVISER servisiram kuc´anske aparate, prodajem, nove proizvide po narudzˇbi, dovozim i montiram, garancija 3 god. 052/222-447. 001-227757

001-228528

GLETANJE, farbanje, fasade i ostali zavrsˇni radovi. 097/7654313. 001-001473 GRAD ¯ . radovi s/bez materijala, povoljno, Pula. 098/901-4631. 001-229097

GRAD ¯ . FIRMA obavlja sve grad¯. radove na podrucˇju cijele

svim materijalima, sve vrste natpisa, izrada pecˇata, sitotisak, hotelski privjesci. 091/ 335-3216. 001-227407 HARMONIKASˇ svira po svadbama, rod¯endanima, momacˇkim vecˇerima i raznim zabavama. 098/199-1222. 001-227057 INOX 4568.

zavarivanje.

095/510001-229050

ISKOPE bagerom izvodimo, sve zemljane radove, zemljisˇta, odvoz-dovoz. 098/923-0343. 001-227422

ISKOPI mini bagerom, povoljno. 095/510-4568. 001-229048 ISKOPI betonazˇa, ured¯enje ok. i prilaznih puteva. 091/7898337. 001-228721 ISKOPI malim i velikim bagerom. 092/205-5792. 001-228816 IZRADA kovane i inox bravarije po mjeri. 099/749-9405. 001-227427 IZRADA namjesˇtaja od drva po mjeri. 099/749-9405. 001-227428

IZVODIM grad¯evinske radove. 098/967-6187. 001-226986

001-227477

IZVODIM sve vrste grad¯evinskih radova, krovisˇte, kamen, maleriju, fugiranje. 098/624756. 001-228467

ELEKTROKONZALTING, servis i popravci kuc´anskih aparat i gosp. subjekata. 099/8616902. 001-229645

FARBAM stanove i p.p-e, ostavljam uredno i cˇisto, i popravci ostalih predmeta za osobnu upotrebu i kuc´anstvo. 098/372-509. 001-229935 FARBAMO i gletamo stanove, kuc´e, fasade, stolariju. 091/ 768-7379. 001-228525 FARBAMO vasˇe stanove, appe, kuc´e, fasade, stolariju. 095/ 839-1824. 001-228527 FARBANJE unutarnjih i vanjskih zidova, brzo i kvalitetno. 097/702-1917. 001-226740 FASADE demit i ostale vrste fasada sa ili bez materijala,

KNAUF montazˇa, spusˇteni stropovi, obloge zidova, pregradni zidovi. 091/768-7379. 001-228524

KOMARICE, fiksne i rollo sistem, izrad¯ene po mjeri, s montazˇom. 091/200-9333. 001-229771

KOMARICE ugrad¯ujemo, izrad¯ujemo i servisiramo, besplatan savjet i mjerenje. 095/5181666. 001-229970 KOMPLETNA montazˇa kuhinje, ukljucˇeni kuc´anski aparati, instalacija vode i struje, povoljno. 091/552-6812. 001-228810 KOSIM TRAVU, cˇistim podrume, dvorisˇta te odvozim sve vrste materijala. 095/5040800. 001-228042 KROVOPOKRIVACˇI iz Pule, povoljno. 091/519-3601. 001-229626 KROVOPOKRIVACˇKE i limarske radove izvodimo povoljno, u roku. 091/916-2273. 001-228724 KROVOPOKRIVACˇKI i limarski

IZVODIM sve vrste iskopa, odvoz i dovoz materijala. 099/7830520. 001-229998 Istre. 099/514-8060.

001-229128

GRAD ¯ . OBRT izvodi sve radove na adaptacijama i rekonstrukcijama starih objekata kao izgradnju novih, kljucˇ u ruke. 098/9151802. 001-227642 ´ GRAD . PODUZEC E iz Labina ¯ izvodi sve vrste radova. 099/ 860-9269. 001-226871 GRAD ¯ . RADOVE od temelja do krova, vrlo povoljno. 097/798001-227657 6967. GRAD ¯ EVINARI iz Pule, rade kuc´e od temelja do krova, prosˇiruju terase, nadstresˇnice, povoljno. 095/816-7478. 001-229636 GRAD ¯ EVINSKI OBRT izvodi sve vrste grad¯. radova, rucˇna zˇbuka, podloge, fasade. 091/ 565-8848. 001-229127 GRAVIRANJE

laserom,

na

IZVODIM sve vrste bravarskih radova na terenu. 098/9120663. 001-229038 IZVODIMO soboslikarske, licˇilacˇke radove, struganje starih zidova, gletanje, farbanje novih, stolarija, ljepljenje tapeta. 098/ 976-8316, 095/906-4749. 001-229241 IZVODIMO soboslikarske, licˇilacˇke radove, struganje starih zidova, gletanje, farbanje novih, stolarija, ljepljenje tapeta. 098/ 976-8316. 001-229238 IZVODIMO keramicˇarske radove, povoljno. 098/1903990. 001-229733 IZVODIMO sve vrste fasada i zˇbuka. 092/203-3730. 001-226951 IZVODIMO sve vrste zˇbuka i podloga, radimo mozaik. 091/ 191-2342. 001-227457

001-229173

ODRZˇAVAMO vasˇe objekte tijekom cijele godine, i na istima vam izvodim grad¯evinske i ostale radove. 098/915-1802. 001-227643

ODSˇTOPAVAMO sve vrste kanalizacijskih cijevi i vodoinstalaterski radovi na podrucˇju Istre, hitne intervencije, 0-24 h. 092/ 307-9950. 001-226971 ODSˇTOPAVAMO sve vrste kanalizacijskih cijevi, sˇkoljke, kuhinje, kade, sifoni, vertikalne cijevi, motornim sajlama. 099/ 885-1297. 001-226972

ROLETE servisiram, modificiram i ugrad¯ujem sistem za daljinsko upravljanje. 091/2009333. 001-229795 SAMOPOSLUZˇNA praonica rublja, Pula. 099/816-9969. 001-229744

SERVISIRAM i popravljam kopacˇice, motorne pile i dr. 095/ 803-3082. 001-227933 SERVISIRANJE tendi, montazˇa, zamjena platna i popravak konstrukcije. 091/200-9333. 001-229793

SKUPLJAM staro zˇeljezo, kuc´anske aparate, odbacˇene kamp kuc´ice. 098/224-407, 092/254-3247. 001-229158 SKUPLJAM sekundarne sirovine i odvozim, po dogovoru, novcˇano nagrad¯ujem. 098/224407, 092/254-3247. 001-229159 SOBOSLIKARSKE radovi, obavljam kvalitetno i povoljno. 098/136-3388. 001-227276 STIROPOR fasade, obnove starih fasada, farbanje, struganje, kitanje, dugogodisˇnje iskustvo. 098/976-8316, 095/9064749. 001-229240 STIROPOR fasade, obnove starih fasada, farbanje, struganje, kitanje, dugogodisˇnje iskustvo. 098/976-8316, 095/9064749. 001-229243 STOLAR izrad¯uje namjesˇtaj po mjeri i montira gotovi namjesˇtaj. 098/694-617. 001-229603

radovi, sanacije krovova, garan001-229312 cija. 099/680-5572. KUC´NI majstor, povoljan i pouzdan, za sve popravke u vasˇem domu. 091/552-6812.

PITUR vrsˇi usluge farbanje i gletanja stanova, kuc´a, fasada. 098/998-9719. 001-228522 PLOCˇICE postavljam, brzo i kvalitetno. 097/702-1917. 001-226738

STROJNO zˇbukanje, unutarnje, vanjsko, sa/bez materijala, povoljno i kvalitetno. 097/7986967. 001-227656

001-228808

PLOVILA, odrzˇavanje, servis, cˇuvanje. 091/552-6812. 001-228813

KUC´NI majstor rijesˇava sve probleme u stanovima, kuc´ama, vikendicama, odrzˇava vrtove i okuc´nice, brzo i kvalitetno. 097/765-4313. 001-001471 KUC´NI MAJSTOR popravak i ostali radovi, struja, voda, licˇilacˇki i stolarski radovi. 091/4028484. 001-227418 KUC´NI MAJSTOR za sve sitne popravke u vasˇem domu. 095/ 908-3552. 001-228922 KUC´NI MAJSTOR, montazˇa i servis. 098/421-243. 001-230380 LAMINAT 157-7812.

postavljam.

091/ 001-229886

LAMINAT postavljam, brzo i kvalitetno. 097/702-1917. 001-226736 MALCˇEROM vrsˇim usluge, masline i parcele. 098/535-524.

POPRAVAK, sˇivanje svih odjevnih predmeta, musˇko, zˇensko i djecˇje, te skrac´ivanje i podrubljivanje deka i zavjesa. 098/729-290. 001-227887 POPRAVLJAM i prodajem univerzalni daljinski upravljacˇ. 091/ 250-2729. 001-227538 PRIKOLICA dvoosovinska za prijevoz automobila ispravna i uredno registrirana iznajmljujem 200kn/1dan(plus eventualna osˇtecˇenja, npr razrezana guma. 091/565-9545. 001-226889 PVC STOLARIJA prema vasˇim dimenzijama s ugradnjom, besplatna izmjera i savjet. 095/5181666. 001-229969 ROLETAR. 091/552-6812. 001-228811

001-229825

MINI BAGER vrsˇi iskope, ured¯enje, ravnanje okuc´nica, terena i drugo. 091/791-3151.

KAMENE KLUPICE postavljanje oko prozora i terasa, brzo i kvalitetno. 097/702-1917. 001-226741 KAMENE KUC´E zidove, suhozide, rosˇtilje, kamine, benkovacˇki kamen, mozaik, istarski, porfido plocˇe i sve ostalo u kamenu. 091/308-4220, 099/ 740-1162. 001-228990

MONTAZˇA knauf zidova, obloge zidova, pregradne stijene, spusˇteni stropovi, armstrong adaptacije p.p., caffe barovi, frizerski saloni, uredi, iskustvo. 098/976-8316, 095/906-4749.

KAMENOKLESARSKA RADNJA svi radovi od mramora i granita. 052/626-247. 001-229406

001-228723

OBRAD ¯ UJEM sve vrste kamena od zidanja, poplocˇavanja, ugradnje interijera i kamina. 091/572-8955. 001-226844 OCˇISTITE korte od starog zˇeljeza, olupine auta, autobusa, kamiona uz nadoplatu. 099/ 685-4323. 001-226925 ODRZˇAVAM i ured¯ujem vrtove i okuc´nice. 099/656-0237. 001-230235 ODRZˇAVAMO okuc´nice vila, kuc´a i zgrada, na podrucˇju cijele Istre. 099/775-0256.

i montiramo, popravak i servis starih, besplatan savjet i mjerenje. 095/518-1666. 001-229971

PILIM DRVA brzo i povoljno, samostalno, Pula i okolica. 098/ 946-2678. 001-229387

KAMENE zidove i manje objekte od kamena zidamo. 092/ 113-8940. 001-227660

KAMENI ZIDOVI suhozidi, kamini i rosˇtilji, adapatcije kamenih starina i bazeni. 095/8175364, 091/171-9430. 001-229004

ili bez materijala izvodimo povoljno i u roku. 091/916-2273.

OGRADE postavljam, farbam, izrad¯ujem. 097/702-1917. 001-226737 OSVJETLJAVAMO vasˇ mracˇni prostor-cijev aluminijska promjera 35 cm, koja reflektira dnevno svijetlo s krova do zˇeljene prostorije. 098/473655. 001-227164

IZRAD ¯ UJEM montiram i prodajem mrezˇice za komarce, rolne, fiksne i pomic´ne. 098/ 909-6367. 001-229464

ELEKTROINSTALACIJE izvodi obrt, povoljno. 095/512-5971.

EMAJLIRANJE kada, za samo 3 sata imati c´ete novu kadu. 098/927-2965. 001-228831

KNAUF, suha montazˇa, spusˇteni stropovi, pregradni zidovi, obloge zidova i farbanje. 098/ 998-9719. 001-228521

IZRAD ¯ UJEM namjesˇtaj po mjeri, montiram i gotovi namjesˇtaj. 092/226-6179. 001-229607

IZRAD ¯ UJEM drvene klupice, stolove za vasˇa dvorisˇta i terase, po mjerama. 098/9496066. 001-227426

ELEKTROSERVISER servisira termo pec´i, perilice rublja i sud¯a, elektroplinske sˇtednjake, hladnjake i zamrzivacˇe. 092/ 291-7007. 001-227753

KAMENOKLESARSKI radovi, postavljanje sˇkrilja, mramor, granit, mozaik, povoljno. 092/ 254-7106. 001-229730 KERAMICˇARSKI RADOVI 60 kn/m2 i dr. radovi grad¯evinski. 095/198-9419. 001-228347 KLJUCˇAR zamjena i popravak brava, otvaranje vrata, sigurnosne brave, ugradnja blindiranih vrata, sistem generalnog kljucˇa... 091/335-3216. 001-227408

IZRADA OGRADA i bravarski radovi, popravci. 091/9094742. 001-229031

EL.SERVISER servisira elektro i plinske sˇrtednjake,perilice rublja, hladnjake, bojlere, termo pec´i, ledenice, s garancijom. 052/222-447. 001-227758

63

001-229721

001-229239

MONTAZˇA knauf zidova, obloge zidova, pregradne stijene, spusˇteni stropovi, armstrong adaptacije p.p., caffe barovi, frizerski saloni, uredi, iskustvo. 098/976-8316, 095/906-4749. 001-229242

NOVOGRADNJA, adaptacije s

ROLETE alu, PVC, ugrad¯ujemo

STROJNO zˇbukanje, unutarnje, vanjsko, sa/bez materijala, povoljno i kvalitetno. 097/7986967. 001-227658 SVIRANJE na fesˇtama, svadbama i gazˇama, sa bogatim domac´im i stranim repertoarom, nudi trio s dugogodisˇnjim iskustvom. 098/179-1984. 001-227690

SˇIVAM po mjeri i radim popravke. 098/181-4077. 001-227443 TAPECIRANJE namjesˇtaja, povoljno i brzo s materijalom. 098/ 900-4463. 001-229120 TAPETAR. 091/552-6812. 001-228814

TRAKASTE ZAVJESE izrad¯ene po mjeri, s montazˇom. 091/200-9333. 001-229782 TRAKASTE ZAVJESE izrad¯ene po mjeri, sa montazˇom. 091/200-9333. 001-229773


64

UTORAK, 17. srpnja 2012. cjepana na kratko, s prijevozom. 098/441-018. 001-226813 DRVA, Zˇbandaj-Porecˇ. 098/ 967-4610. 001-227991

PEC´ na drva, i pec´ na lozˇ ulje. 099/624-3222. 001-229909

APARAT za fizikalnu terapiju. 091/572-3467. 001-226993

PELETI za grijanje. 092/2055792. 001-228818

DRVA 250kn/m3, 25m3. 091/ 237-3264. 001-227982

PILIM drva u sˇumi i kod kuc´e. 001-228510 098/367-146. PILJENJE sˇume u okolici Zˇminja, Barbana, Savicˇente. 099/ 784-3333. 001-228624

ELEKTRO masazˇna kozˇna fotelja + masazˇer, za noge kozˇni, 200 EUR. 098/912-0663. 001-229043 ELEKTRO MASAZˇNA kozˇna fotelja, 10 programa masazˇe, 1.500kn. 091/909-4742. 001-229032

DRVA 8 m3. 091/794-0810. 001-227602

DRVA na metar i kratko piljena, s prijevozom. 052/389-051. 001-228503

DRVA s prijevozom, na kratko piljena, suha i svijezˇa. 098/431833. 001-229355

TRAZˇIM zidara za zidanje kamenog zida s neobrad¯enim kamenom. 099/885-8800.

001-229053

001-228603

USLUGE pec´enja odojaka, janjetine, jaretine, cˇripnja, rjesˇenje za fasˇu fesˇtu, nazovite s povjerenjem. 091/914-7941. 001-226933

TRAZˇIM ELEKTRICˇARA za 2. fazu struje, povoljno. 098/1851995. 001-227026

VENECIJANER zavjese (alu zˇaluzine) izrad¯ene po mjeri, s montazˇom i servisiram. 091/ 200-9333. 001-229768 VENECIJANER zavjese (alu zˇaluzine), izrad¯ene po mjeri prodajem s montazˇom i servisom. 091/200-9333. 001-229792

PRIJEVOZ ponuda AKO TREBATE povoljne usluge prijevoza Fiat Ducatom sa/bez radnika, na krac´e ili duzˇe relacije. 099/871-3120. 001-227944

VENECIJANERE i trakaste zavjese, montiramo po mjeri. 095/ 001-229968 518-1666.

AKO TREBATE prijevoz kombijem, sve relacije, sve vrste selidbi ili cˇisˇc´enje objekata, brzo, povoljno. 099/775-0256.

VODOINSTALACIJE, elektroinstalacije, solarne sustave, servisiram i postavljam. 099/8616902. 001-229646

BRZ i povoljan prijevoz kombijem, okolica Pule i Istre. 099/ 784-3333. 001-228623

VODOINSTALATER postavlja vodoinstalacije i centralno grijanje. 091/584-2080. 001-229126 VODOINSTALATER postavlja vodoinstalacije, keramiku i sanitarije. 099/514-8060. 001-229129 VODOINSTALATER postavlja vodoinstalacije i keramiku, kompletno ured¯enje kupatila. 001-229133 095/884-7864. VODOINSTALATER, postavlja nove vodoinstalacije a stare popravlja. 099/698-8995. 001-229136 VODOINSTALATER postavlja vodoinstalacije i keramiku, kompletno ured¯enje kupatila. 095/524-3179. 001-229142 VODOINSTALATER postavlja nove vodinstalacije a stare popravlja, hitne intervencije. 095/ 806-0799. 001-229146

DRVA s moguc´om dostavom, rezana na kratko i cijepana. 099/784-3333. 001-228622

PLINSKI bojler, novi, za etazˇno centralno grijanje. 099/7587590. 001-230239

ORTOPEDSKO POMAGALO za obuvanje cˇarapa, jednostavno i prakticˇno. 091/534-9035. 001-229884

DRVA suha i sirova s prijevozom, mozˇe piljena i cijepana. 098/367-146. 001-228509

PLINSKI BOJLER Waillant, za kupanje i centralno grijanje. 001-227513 091/518-0447.

PELENE za odrasle Tena, 1 kn001-229366 2 kn. 092/112-5431.

DRVA 15m3 kvalitetna, okolica Zˇminja, bez prijevoza. 095/9015431. 001-230366

PUMPA razgrijavajuc´a Kermi Therm, bojler 500 lit., nehrd¯ajuc´i. 052/543-242. 001-227343

DRVA ZELENA, ispiljena na kratko, Rovinj. 098/791-330.

REZERVOAR 2.000 lit, za lozˇ ulje ili naftu. 098/960-9674.

001-230146

001-229951

VODOINSTALATER nudi sve usluge vodoinstalacija. 095/ 908-3552. 001-228921

001-228817

DRVA kratko piljena i iscijepana s prijevozom. 092/205-5792.

SUHA hrastova drva, okolica Porecˇa. 091/421-0477. 001-228894 SUHA DRVA na metar. 092/ 285-3499. 001-229209 TA PEC´ 3.5 kw, odlicˇno stanje, 390 kn. 098/960-0873. 001-230299 TA PEC´ s termostatom, 500 kn. 052/575-096. 001-229499 TZˇ PEC´ na drva. 099/6905511. 001-227500 TZˇ PEC´ na drva i termo pec´ na struju. 052/541-459. 001-227637

IZNAJMLJUJEM Old Cadillac limuzinu Cabriolet, atraktivan, za vjencˇanja i dr. prigode. 099/ 354-1449. 001-226916 3

KAMION-KIPER nosivosti 4m , s dizalicom, sˇto god zatrebate, Pula. 098/172-0995. 001-226786 LUKSUZNIM karavanom, u pratnji njegovateljice i bez, vrsˇimo prijevoz na preglede i ljecˇenje pokretnih i polupokretnih osoba, Hr i Inozemstvo. 099/694-3843, 099/694-3843.

SELIDBE gradske med¯ugradske - demontazˇa montazˇa namjesˇtaja, utovar, istovar, pakiranje, strucˇno. 098/935-0728.

EL. PEC´ 3x800W, 200 kn. 098/ 915-4268. 001-228877

VAILANT bojler, na gradski plin. 091/737-5881. 001-226841

KALJEVA pec´, manja. 098/ 535-524. 001-229833 KALJEVA PEC´. 098/535-524.

kupnja

001-229831

KAMIN Haas+Sohn-Austria, staklena vrata, sˇamotno lozˇisˇte, novi, nekorisˇten, prekrasan model, povoljno. 098/514-668.

001-227315

001-229360

VODOINSTALATERSKI radovi, s/bez materijala, povoljno. 092/ 254-7106. 001-229729

USLUGA PRIJEVOZA kamionom kiperom. 098/367-146.

KLIMA ured¯aji, montazˇa i servis, povoljno. 091/552-6812.

VODOVODNE instalacije, razni popravci kupaona. 098/9151802. 001-227641 VRSˇIM iskope bagerom, velikim i malim. 098/909-6367.

VRSˇIM prijevoz putnika, airport, Venecia, Ronki, po najpovoljnijim cijenama, od 1-6 putnika. 098/981-3300. 001-227854 VRSˇIMO sve vrste prijevoza po HR, Srbiji, BiH. 091/191-2342.

001-229465

VRSˇIM cˇisˇc´enje vrtova, dvorisˇta, okolisˇa, povoljno. 099/846001-228850 8849. VRSˇIM USLUGE selidba, odvoz sˇute, piljenje drva, cˇisˇc´enje sˇupa, ured¯ivanje parcela i odvoz starog namjesˇtaja. 091/ 545-3505. 001-228498 VRSˇIMO sve vrste usluge ostakljivanja, ogledala i dr., te vrsˇimo okvirenja slika, diploma, goblena i dr. 091/751-4831. 001-227108

VRSˇIMO popravak svih el. ured¯aja i el. kvarova, hitne intervencije ukljucˇene. 091/9268478. 001-229511 ZIDAMO i fugiramo kamen. 092/203-3730. 001-226952 ZˇURNO VRSˇIM sve vrste sitnih kuc´anskih popravka, dogovor. 099/702-5239. 001-230305

potrazˇnja TRAZˇIM zidara, keramicˇara, iskope, vodoinstalatera. 098/185001-230061 1995. TRAZˇIM majstora specijalistu za montazˇu kamina Schidel, dimnjak vec´ postojec´i. 091/ 898-0947. 001-229874

001-228505

001-227455

VRSˇIMO prijevoz robe kamionom sa dizalicom. 099/8609269. 001-226873

GRIJANJE I OGRJEV prodaja AKCIJA hrastova drva za pizzerije, kamine i sl. 099/8468849. 001-228845 BACˇVA za lozˇ ulje. 098/366562. 001-229404 CJEPANA DRVA suha i zelena sa prijevozom,. 097/703-3678. 001-227502

DRVA s nasˇim prijevozom, cijena po dogovoru. 091/1912342. 001-227456 DRVA suha i zelena, piljena na kratko s prijevozom, 280 kn. 098/170-7033. 001-227448 DRVA dovozim kamionom, ima grajfer, iskrcava i ukrcava sam. 099/354-1449. 001-226913 DRVA piljena na kratko i na metar, suha, s prijevozom. 092/ 242-1943. 001-226821 DRVA, hrastova, suha i zelena,

NOVA hodalica za osobe otezˇanog hoda, sklopiva, 4 kotacˇa, hitno, 400 kn. 098/9890365. 001-227279

PERIKA tamno plava, sˇatirana, s svijetlijim pramenovima, moderno osˇisˇana, novo, australijski proizvod, 800 kn. 099/5760388. 001-228391 PROCˇISˇC´IVACˇ ZRAKA Therapyer Zepter, u pola cijene. 098/ 191-0694. 001-228055 SLUSˇNI APARAT. 098/911001-228684 1721. STOL za masazˇu sa drzˇacˇem za papir i stepenicama. 099/ 527-1024. 001-227834 TETRA PELENE cirka 20 kom, 100 kn ili 5kn/kom. 099/7690040. 001-227183 TRBUSˇNI masazˇer, novi, AB Tronic X2, fitness sistem, placˇen 630 kn za 400kn. 098/9747399, 052/541-838. 001-230332

PODUKE iz matematike i mehanike za osnovne i srednje sˇkole, inzˇinjer strojarstava. 052/506-989. 001-226911 PROFESOR DAJE poduke iz matematike, fizike, statistike, kemije, biologije i informatike, te instalacija windowsa i officea. 098/534-249. 001-230285 PROFESORICA matematike, daje instrukcije svim uzrastima. 098/960-8506. 001-230362 PROFESORICA daje poduke iz engleskog, talijanskog, latinskog jezika za sve uzraste te vrsˇi prijevode, sa/bez pecˇata. 098/969-0024. 001-230281 STATISTIKA, instrukcije, Rovinj. 098/186-7365. 001-227617 STRUCˇNE PODUKE za OSˇ, SSˇ, fakultet i pripreme za maturu. 052/215-888, 098/9004438. 001-229500 STRUCˇNI tretman kod tesˇkoc´a u ucˇenju. 052/215-888, 098/ 900-4438. 001-229501

INTELEKTUALNE USLUGE ponuda ARHITEKTONSKO projektiranje, posredovanje nekretninama, legalizacije, izrada projekata, strucˇni nadzor nad gradnjom, etazˇiranje, rjesˇenja o izvedenom stanju. 099/5779533. 001-228961 BRZI i ovjereni prijevodi sa/na njemacˇki jezik. 052/505-888, 098/507-077. 001-227774 GEODETSKA firma vrsˇi povoljno i brzo sve vrste geodetskih usluga. 095/682-3336. 001-227024

VAILANT plinska kotlovnica, 42KW, sa bojlerom 120lit., 3 plinomjera, 7.500 kn. 099/2184059. 001-227765

001-227402

PRIJEVOZ osoba, osobnim automobilom, po Istri. 092/3090323. 001-228870

JASTUK za grijanje, elektricˇni, 300 kn. 091/914-9828. 001-227266 MASAZˇER 10 programa, neraspakiran, izuzetno povoljno. 091/523-6303. 001-229138 MASAZˇNI SISTEM Activ, thermo traner, 1.000 kn. 098/ 191-0694. 001-228054

001-228819

DRVA kratko piljena i iscijepana s prijevozom. 092/205-5792.

001-229176

ODVOZ kamionom, vasˇe stare aute, kamione, autobuse, zˇeljezo. 099/411-6652. 001-226918

001-229469

PLAMENIK za centralno grijanje Gersch, 160V, za pec´ od jacˇine 34-35.000 kcal. 052/543242. 001-227341 PLINSKA PEC´ mozˇe zagrijati 100 m2. 098/961-2624. 001-230115 PLINSKA PEC´ talijanska, 8.000 kalorija, lijepa, 1.000 kn. 099/ 249-8910. 001-228792

DRVA suha, hrastova drva, 300 kn/m3. 095/575-8735. 001-228856 U ZAMJENU za poljoprivrednu parcelu vrsˇim iskope i bravarske radove. 095/510-4568.

PLAMENIK Riello i pumpa, ekspaziona posuda, rabljena jednu zimu. 098/130-4430.

INVALIDSKA kolica, nova, u kompletu, 1.200 kn. 098/440001-228030 695.

PODUKE iz engleskog jezika za sˇkolarce i odrasle, poprac´ene bogatim materijalom, 60 min/50 kn. 091/952-3065. 001-226958

001-228809

KLIMA ured¯aj, pokretni, Haier, povoljno. 095/818-7411. 001-229598 KLIMA ured¯aji Koncˇar, Midea, Fujitsu, brzo i povoljno montiram, garancija na klimu i ugradnju. 095/537-7797. 001-227751 KLIMA ured¯aji, grijanje i hlad¯enje, 3.5 kW, vec´ od 3.000 kn s montazˇom. 092/291-7007.

KUPUJEM drva na metar, mozˇe i vec´e kolicˇine. 099/8593185. 001-228488 KUPUJEM klimu Fujitsu s inverterom do 3.000 kn. 099/8800128. 001-228300 KUPUJEM neispravne klime. 098/322-048. 001-229593 SˇUMU za pilit drva, ostalo dogovor. 098/367-146. 001-228507

MEDICINSKE USLUGE ponuda AROMA welness masazˇe, strucˇno i povoljno., salon Sv. Petar u Sˇumi. 091/793-4624.

001-227755

001-228825

MONTIRAM i servisiram klima ured¯aje, cijena 3,5 kw grijanje/ hlad¯enje od 3.000 kn, garancija do 5 god. 052/222-447. 001-227756 PEC´ za centralno grijanje, na naftu. 098/186-9987. 001-227031 PEC´ za centralno od 30kw u 40 rebara radijatora, nova, 6.000 kn. 098/653-023. 001-227261

INDIVIDULANI PRISTUP prirodom do zdravlja, medicinski tretmani sa ultrazvukom, refleksologija. 097/751-4518. 001-229901 MASAZˇE medicinska, reiki, relaks, aroma i cˇokoladna, Pula. 091/723-6912. 001-229613 MEDICINSKA MASAZˇA bol u vratu, ramenu, isˇijas i dr, poboljsˇanje vec´ nakon prvog tretmana, terapeut. 098/701-347.

DRVA - suha - prvoklasna - piljena i kalana - svih vrsta i dimenzija - prijevoz na području Istre uračunat u cijenu

tel: 092 1269389

001-229662

OPUSˇTAJUC´A relax masazˇa. 098/185-1798. 001-229912

MEDICINSKI INSTRUMENTI prodaja APARAT za mjerenje sˇec´era u krvi, povoljno. 052/543-978. 001-229640

APARAT za mjerenje sˇec´era,Performa acuchek + 100 trakica, komplet 150kn. 099/2136120. 001-226734

ALTERNATIVNA MEDICINA

IZRADA maturalnih i diplomskih radova. 091/952-3065. 001-226960

ponuda BIOENERGIJA Z. Domancˇic´ metoda, individualni tretmani, nije grupno, odmah, financijski neopteretivo, sve bolesti, vrsˇi dipl. terapeut metode u Puli. 098/701-347. 001-229663 KARCINOM je izljecˇiv sa sredstvima iz prirode za 45 dana, faxom sˇaljem besplatno recepturu. 091/271-6689. 001-228755 NAJNOVIJI otkriven lijek iz prirode protiv peruti, svrbezˇi i opadanja kose. 091/271-6689. 001-228756

NAJUCˇINKOVITIJI lijek protiv gljivicˇne bolesti med¯u nozˇnim prstima i zaudaranja. 091/2716689. 001-228754 ORIGINALNI sok sTahitija, revolucionaran proizvod za zdravlje po najpovoljnijim cijenama. 052/741-479. 001-227635 ZA ALTERNATIVCE i one koji su voljni ucˇiti prodajem razna pomagla (tamjan, kamenje...) 091/183-6772. 001-230059

PODUKE ponuda

IZRAD ¯ UJEMO HACCP za vasˇ objekt, brzo i kvalitetno. 091/ 170-4500. 001-230012 KNJIGOVODSTVENE usluge za obrtnike i poduzec´a svih velicˇina, porezno savjetovanje, rjesˇavanje zaostataka, povoljno obavlja ovlasˇteni racˇunovod¯a. 098/163-2184. 001-226766 KNJIGOVODSTVENE usluge, vrlo povoljno. 098/968-0220. 001-226831

KNJIGOVODSTVENE usluge za obrtnike i poduzec´a. 052/ 211-679. 001-227028 KNJIGOVODSTVENE usluge za obrtnike i poduzetnike. 052/ 001-227304 218-240. KNJIGOVODSTVENE usluge za poduzec´a i obrtnike. Porecˇ. 091/516-8134. 001-227706 KNJIGOVODSTVENI servis, pruzˇa kompletne knjigovod. usluge za tvrtke, obrte, udruge i samostalne profesije. 091/7965672. 001-227303 KNJIGOVODSTVO za obrte, poduzec´a, strucˇno, povoljno, osiguranje. 091/892-6469. 001-227879

DAJEM poduke iz matematike i fizike za osnovne i srednje, 60 kn/45 min. 052/575-58, 092/ 200-5861. 001-230342 DIPL. ing. strojarstva daje poduke iz matematike i fizike. 099/ 444-0623. 001-227351 KEMIJA, poduke pruzˇa profesorica u Puli. 092/242-1128. 001-228975

MAGISTRICA matematike daje instrukcije iz matematike i statistike za sve sˇkole. 098/849755. 001-227947 MATEMATIKA, poduke za osnovnu sˇkolu i 1. i 2. razred srednje. 052/223-999, 091/4535816. 001-227056 NJEMACˇKI i talijanski sve uzraste poducˇavam. 052/505888, 098/507-077. 001-227775

KNJIGOVODSTVO za poduzec´a i obrte, Porecˇ i Pula, povoljno, rjesˇavamo zaostatke, dolazimo po dokumentaciju. 091/649-3271. 001-230008 KNJIGOVODSTVO za poduzec´a i obrte u Porecˇu, prednost gradnja, njemacˇki jezik. 098/ 548-994. 001-230060 OVLASˇTENI stalni sudski tumacˇ vrsˇi prijevode, ovjere/pecˇat, brzo i strucˇno, sa/na talijanski jezik. 098/952-4961. 001-228462

PISˇEM diplomske, seminarske i maturalne radove. 098/1867365. 001-227616 PRAVNI SAVJETI za ovrhe, radni odnos, obiteljsko pravo, vlasnisˇtvo, zemljisˇne knjige iostali pravni savjeti. 099/8556516. 001-227543


UTORAK, 17. srpnja 2012. djecˇje odjec´e, djecˇje obuc´e, sve za vrt, kuc´ni inventar za opremit app. 091/169-4107. 001-228949 VJENCˇANICA br.38, 200 EUR. 091/556-5104, 052/857-838. 001-229205

VOJNICˇKE cˇizme, oficirke, br. 001-228680 42. 098/911-1721. ZˇENSKE kozˇne krem sˇtikle, sandale, crne cipele, polusandale, vel.38,. 099/808-2254. 001-227721

ZˇENSKI kompleti s hlacˇama, 3 kom., malo nosˇeni, vel. 38-40, 250 kn/kom. 099/218-4059. 001-227769

ˇ JA OPREMA DJEC prodaja AUTO SJEDALICA-nosiljka, 014 kg, Pier Cardin, nova 150 kn. 095/817-8123. 001-228214 AUTOSJEDALICA Brevi, 300 kn. 091/509-9634. 001-226836 AUTOSJEDALICA Bubu smart, 0-13 kg, nova, nekorisˇtena,149 kn. 091/507-5321. 001-228704 AUTOSJEDLICA Chicco, do 18 kg, odlicˇna, 300 kn. 052/621852. 001-228565 AVENT IZDAJALICA skoro nova, 200 kn. 095/817-8123. 001-228194

DJ. KOLICA Peg Perego, 3 u 1, 1000 kn. 098/912-4782. 001-227787 DJ. KOLICA Pier Cardin, oker/ crna, u odlicˇnom stanju, cijena po dogovoru. 098/179-5578. 001-227569

DJ. KOLICA CAM 3 u 1, Pazin. 091/590-5639. 001-227958 DJ. KOLICA 3 u 1 Inglesina, ima korpu, jaje, torbicu, kabanicu, odlicˇno stanje, povoljno, 1.200 kn. 098/904-0104. 001-227019 DJ. KOLICA jako dobro ocˇuvana, rabljena samo 3mj., boja crveno siva, i dodatak nosiljka. 099/221-0880. 001-227016 DJ. KOLICA Brevi, crvene boje, 500 kn. 097/796-5985. 001-001439 RJESˇAVAMO zaostatke vasˇih poslovnih knjiga za obrtnike i poduzec´a, povoljno. 091/6493271. 001-230009 STALNI sudski tumacˇ za talijanski jezik obavlja prijevode i ovjere svih dokumenata, brzo i strucˇno. 052/542-221, 098/ 983-6237. 001-228463

POZAJMICU od 4.000EUR, a vrac´am 6.000 EUR, ostalo dogovor, mozˇe i ovjera kod javnog biljezˇnika. 091/530-0705. 001-229349

DIONICE

DJ. KOLICA 3 u 1, dj. vrtic´malo korisˇteno, dj. krevetic´ s madracem. 098/901-1058. 001-001361

DJ. KOLICA Peg Perego PLiko P3, plavo-siva, korisˇtena 3mj., 1.500 kn. 098/583-004, 098/ 608-257. 001-001425 DJ. KOLICA Pier Carden, skoro nova, gratis dj. nosiljka. 095/ 893-2660. 001-228781

SUDSKI TUMACˇ za slovenski i srpski jezik. 098/163-1930.

TIM iskusnih strucˇnjaka u uredu s dugogodisˇnjim iskustvom vas savjetuje, kako da rijesˇite svoje financijske probleme. 095/1996066, 098/565-177. 001-228996

CIPELE za curice, visoke, br. 36. 091/587-2055. 001-229521

DJ. KOLICA CAM, odlicˇno stanje, kosˇara podesiva za lezˇec´i polozˇaj i sjedec´i, torba i suncobran. 052/389-471. 001-229178 DJ. KREVETIC´ korisˇten 6 mj., novi madrac, i muzika za uspavljivanje sa 5 melodija, sve za 160EUR. 098/930-6235. 001-227556 DJ. KREVETIC´ bukva, 3 razine, bocˇna strana se spusˇta, po zˇelji ukljucˇen madrac, 500 kn. 052/ 350-310. 001-227735

PARTNERSTVO

CIPELE nove, zˇenske, br. 37, 50 kn. 098/930-6235. 001-227548

DJ. MOTOR na bateriju, za djete do 5 god. 098/202-131.

ponuda

CIPELE RADNE, crne, kozˇne, visoke sa cˇelicˇnom zasˇtitnom kapicom, vel. 44, potpuno nove. 091/505-7822. 001-228373 CRNA KOZˇNA jakna, nova, br:44. 099/308-5999. 001-227779 DJECˇJE ZIMSKE jakne, skoro nove, 6-12 god., 11 kom, dogovor. 099/880-0128. 001-228298

001-227938

SUDSKI TUMACˇ vrsˇi prijevode sa/na talijanski jezik te odgovarajuc´e prijevode sa/na engleski/ talijanski/hrvatski, sa/bez pecˇata. 095/906-4723. 001-230286

NUDIM licencu za proizvodnju patentiranog izuma, odlikovanog zlatnom medaljom na med¯unarodnim izlozˇbama, naprava je neophodna u cijelom svijetu. 091/271-6689. 001-228753 PARTNERA za izgradnju 6-9 stanova-a.p.p. u Puli, Pjesˇcˇana uvala. 098/160-1879. 001-227717

potrazˇnja TRAZˇIM partnera za izgradnju stanova ili kuc´ica u nizu, posjedujem grad¯evinsko zemljisˇte za izgradnju istog, na podrucˇju Porecˇa. 091/170-7961. 001-227716

ZAJMOVI potrazˇnja POZAJMICU 3.000EUR, garancija grad¯. zemljisˇte, 270m2, porocjenjEno na 7.700 EUR. 092/ 288-3626. 001-227571

´ A I OBUC ´A ODJEC prodaja

DUGA BUNDA od nutijr 46-48, 2 kunice, nove, povoljno. 091/ 168-8663. 001-229941 MUSˇKA zimska jakna + jakna sˇusˇkavac, br. 50 Fila, kao novo, 120 kn. 098/930-6235. 001-227552 MUSˇKD ODJELA 2 kom, br, 48 i 50, novo, kom/200kn. 095/ 817-8123. 001-228205 NOVA OBUC´A, zˇenska, njemacˇke marke Tamaris, preostala nakon zatvaranja trgovine po tvornicˇkim cijenama. 098/ 974-7399052541838. 001-230333 RADNO ODIJELO, tregeri, plavo, br. 54, 70 kn. 091/914001-227267 9828. RASPRODAJA musˇke, zˇenske i

001-227872

DJ. NOSILJKA i sjedalica za auto, 200 kn, novo. 098/9303718. 001-228546

do 8 godina za 300 Kn u Bujama. 098/473-655. 001-227179 DJECˇJA kolica, Peg Perego, sa stolicom za auto. 098/531661. 001-227793 DJECˇJI KREVETIC´ potpuno novi, sterilizator bocˇica i djecˇje skafandere, vel.4/5 i 6/7 god. 095/569-1356. 001-226905 DJECˇJI SKAFANDER plavi, kao nov, povoljno. br. 80. 099/ 769-0040. 001-227184 HRANILICA, nova, 50 EUR. 098/930-6235. 001-227554 HRANILICA 100kn, sjedalica za kadu i kadica Brevi 150kn. 095/817-8123. 001-228204 HRANILICA reguliraciju visina, pojasevi 5 tocˇaka, kotacˇi s kocˇnicom, skidajuc´a tacna, roza boje, jednom korisˇtena, 250 kn. 098/166-4971. 001-228594 IZDAJALICA Medela mini electric. 098/204-624. 001-227112 KISˇOBRAN KOLICA bezˇ/ smed¯a, korisˇtena 1 mj. samo sjedec´i polozˇaj, 200kn, Brevi autosjedalicu 0+kao nova, plavo/bijela. 099/769-0040. 001-227185

KOLICA Peg Perego, navlaka za kisˇu, zimska navlaka. 091/ 895-1105. 001-227943 KOLICA CAM 3 u1, kosˇara, kabanica, autosjedalica, torba, crveno plava, 1 korisˇtena, 950 kn. 098/166-4971. 001-228593 KREVET plave boje, djecˇji, sa madracem, skoro nov, 2.000 kn. 091/181-6199. 001-227773 KREVETIC´ s madracem, na kotacˇima i ladicom za posteljinu, poklon robica i cipelice za decˇka. 098/912-4782. 001-227786 MALO rabljena kolica i nosiljka, 2.200 kn. 091/532-1280. 001-227781 PELENE 2 paketa., vel 5 i 7, Libero i Hugges 120 kn zajedno. 091/166-1976. 001-227522 PLAHTE prekrivacˇi, jogi, dekice, prekrivacˇi i ograadice za dj krevetic´, Pula. 091/5075321. 001-228703 PLASTICˇNI dj.tobogan, 150 kn. 091/166-1976. 001-227523 POKLANJAM dj. robicu do 9 god., za curicu, dj. robicu za decˇka do 2 god., musˇke obuc´e br:33. 052/352-403. 001-228778 PRODAJEM djecˇju zˇensku robicu do 6 mj, vrlo povoljno. 099/769-0040. 001-227182 ROBICA za curicu 0-3 god, od 10-20kn/ kom. 098/549-062.

dowse XP, John Paul Miller, hr. izdanje. 098/166-4971. 001-228592 KNJIGA uzgoj i njega pasa, 50 kn. 098/930-6235. 001-227550 KNJIGA Primjeri tuzˇbi i dr. podnesci u grad¯ansko-pravnim stvarima, 600 kn. 091/4815944. 001-227672 KNJIGE za 3. razr., OSˇ Sˇijana. 098/280-122. 001-227950 KNJIGE za 7. razr. OSˇ Sˇijana. 098/280-122. 001-227951 KNJIGE za 6 razred O.Sˇ. Veruda, ocˇuvane, povoljno. 091/ 218-1143, 098/915-1684, 052/ 386-864. 001-228012 KNJIGE za 3. razr. osnovne sˇkole, standardne, 200kn. 095/ 817-8123. 001-228215 KNJIGE za 1. razred OSˇ Tone Perusˇko, 300kn, Pula. 092/1769619. 001-228088 KNJIGE za 4. i 5. razred OSˇ Kasˇtanjer. 052/502-499. 001-227547 KNJIGE za 7 razred O.Sˇ. Sˇijana, i kupujem za 8 iste sˇkole. 001-227521 095/801-3455. KNJIGE za 1., 2., 3., 4, 6., . i 8. razred. 052/222-898. 001-227127 KNJIGE o Michael Jacksonu, originalna izdanja. 098/9485925. 001-227311 KNJIGE za 1 raz. srednje sˇkole, smjer tehnicˇar za racˇunarstvo ili elektrotehnicˇar, sve osim jezicˇnih predmeta. 091/889-4848. 001-227105

KNJIGE za 6. razred OSˇ Centar. 095/813-4077. 001-227008 KNJIGE za 1., 2., 3. razred trgovacˇke sˇkole. Porecˇ. 098/ 634-149. 001-226949 KNJIGE iz talijanskog i vjeronauka za 4 razred O.Sˇ. 091/ 001-228577 254-3072. KNJIGE za 2 razred i glazbeni za 1 razred O.Sˇ. 052/556-875. 001-228607

KNJIGE za 4. razred strojarski tehnicˇar i 5. raz. OSˇ Vidikovac, neke za 1, 2, 3 razred. 091/5048061. 001-228770 KNJIGE za 2 i 3 razred, O.Sˇ.Kasˇtanjer. 098/728-706. 001-230265

KNJIGE za 5. i 8. razr. OSˇ 001-230174 Centar. 091/559-9381. KNJIGE za 6. i 7. razr. i za 5 razr. hrvatski, matematika, engleski i povijest. 098/199001-230189 2012.

001-229867

STERILIZATOR CHICCO za boce, kao nov, 120 kn. 098/ 930-6235. 001-227553

FOTO OPREMA prodaja DIG. FOTOAPARAT 8Mpx, komplet oprema, 800 kn ili zamjena za aparat s vec´om optikom. 095/817-8123. 001-228198 DIGITALNI OKVIR za 5.000 slika, Kodak, povoljno, novo, 400 kn. 091/481-5944. 001-227671 DIGITANI FOTOAPARAT Olympus Comedia C-370 zoom, 3.2 Mpx, 450 kn, Buje. 098/473-655. 001-227166

DJ. STOLICA za auto CAM, od 0-10kg. 098/531-661. 001-227796 DJ. VRTIC´ hranilica. 098/9154268. 001-228876

FOTO APARAT Olympus C50 zoom,. malo osˇtec´en, 250 kn. 098/826-622. 001-228285

DJ.KOLICA Brevi u pola cijene, za curice s nosiljkom gratis. 091/958-1074. 001-229837

MEMORY STICK Duo Adaptor +32MB kartica, 20kn. 091/1694107. 001-228955

DJ.KOLICA Chicco 3 u 1, dogovor. 098/228-200. 001-228234

KNJIGE I REVIJE

DJ.KOLICA sa kosˇarom, sacˇuvana, 200 kn. 052/502-018.

prodaja

DJ.MADRAC za krevetic´, 100 kn. 091/751-1557. 001-227724

2 NOVE KNJIGE sve o vrtu, ’’Njega sobnog bilja’’, ’’Cvijec´e u kuc´i’’, sve 80 kn. 098/9306235. 001-227549

DJ.VIPER Brevi, tamno plavi sa zvecˇkama i igracˇkama, 150 kn. 001-227524 091/166-1976. DJ.VRTIC´, 100 kn. 091/5099634. 001-226837 DJECˇJA kolica. 091/166001-227525 1976. DJECˇJA stolica za auto od 4

BUG starija godisˇta, prodajem u kompletu ili po komadu. 095/ 200-9333. 001-229799 ENGLESKI RJECˇNIK Art&artists Oxford, za studente i umjetnike, 35 kn, Pula. 091/ 507-5321. 001-228701

001-227254

65

KNJIGA naucˇite Microsoft win-

LJUBAVNE KNJIGE na talijanskom jeziku, kao nove, 1 kom/ 10 kn. 098/930-6235. 001-227551 OPC´E NACIONALNE enciklopedije,komplet 21 knjiga, novo i ocˇuvano, 800 kn. 092/2624848. 001-228709 PRIRODNA trudnoc´a, Zita West, 99 kn, Pula. 091/5075321. 001-228702 STRIPOVI razni. 091/5099634. 001-226838 SˇKOLSKE UDZˇBENIKE za 7.razred OSˇ Sˇijana. 091/7917968. 001-226843 UDZˇBENICI i zbirke zadataka iz matematike za Gimnaziju za I-IV razreda, novo, nekorisˇteno. 095/801-8865. 001-227133 ZBIRKE ZADATAKA i primjeri ispita iz matematike za razrednu nastavu, Rovinj. 091/ 952-3065. 001-226959

kupnja KNJIGE za 1. razr. srednje sˇkole, smijer Geodetski tehnicˇar. 098/205-059. 001-227319 KNJIGE za 1 razr. frizerske sˇkole. 052/574-015. 001-227986 KNJIGE za 7. razred O.Sˇ. Kasˇtanjer. 098/929-5355. 001-230255 KUPUJEM knjige za 6 razred, O.Sˇ. Vidikovac. 098/958-5989. 001-227508

STRIPOVI svih vrsta kolekcije i pojedinacˇne brojeve, stare i novije, kupujem. 098/1883138. 001-001478


66

UTORAK, 17. srpnja 2012.

UMJETNINE I ANTIKVITETI

ZAPREZˇNA KOLA voz. 091/ 885-2949. 001-230093

osoba., zvati popodne. 052/ 570-416. 001-227566

091/306-3430, 098/327-578.

ZIDNI SAT, starinski. 052/503239. 001-227084

KAMP PRIKOLICA. 098/715176. 001-227051

kupnja

KAMP PRIKOLICA Adria, 5m, oprema ispravna, 480 EUR. 091/563-4555. 001-228799

TRKAC´A bicikla. 098/1869987. 001-227030 TRKAC´I BICIKL 4.000kn. 098/ 186-9987. 001-227032 VREC´E za sve borilacˇke vjesˇtine svih dimenzija, sprave, utezi, sˇipke, klupice, sobne bicikle, fitness i dr. 091/5297935. 001-228691

prodaja FIRST DAY couvert i kartofolija, povoljno, marke. 092/2823573. 001-229684

KUPUJEM grlo sˇterne. 098/ 886-676. 001-229497

GOBLENI, 4 kom., Brod u buri i Tri godisˇnja doba, uramljeno. 001-227096 091/153-8175.

KUPUJEM stare predmete, kolekcije, zbirke i ostale starine. 092/282-3573. 001-229688

ISTARSKI VOZ 092/205001-228822 5792. KAMENI SˇKAF star preko 100 god., ocˇuvan, 2.000 kn. 098/ 001-227746 951-3883.

KAMP I SPORT

KIP Crne Venere, 70cm. 091/ 153-8175. 001-227099 LAVANDINstari i stara kamena kada. 098/645-999. 001-230284 LOGORASˇKA DEKA utisnut broj, original slamaricu iz vremena 2. svj. rata 1940-1945 god. 098/989-0365. 001-227284 METALNI PLUG kompletan. 091/885-2949. 001-230094 PET SREBRNJAKA Mundial Argentina 1978 god. 092/2269311. 001-228036 SIRIUS originalne AirBrush ilustracije s naslovnica SF cˇasopisa, 1.000 EUR/kom. 091/5396013. 001-000997 SLIKA Fredinand Kulmer, ulje na platnu, 100x70, iz 1980. 098/ 874-078. 001-227494 SLIKA 7274.

SV.

Juraj.

091/547001-228478

SLIKA ulje na platnu Arena, 1959., 200 EUR fiksno. 092/ 250-4687. 001-229671 SLIKA Bled, ulje na platnu, iz 1960 god., 170 EUR. 091/7601191. 001-229704 SLIKU Ferdinanda Kulmera 100x70cm. 098/874-078. 001-227490 STARA sijacˇica i plug za vad¯enje krumpira, za ukras u dvorisˇtu. 098/434-912. 001-229418 STARA KAMENICA za ulje, okrugla, 74 cm, visina 71 cm, 2.000 EUR. 098/847-814. 001-228731 STARA PISACˇA masˇina Mercedes, muzejski primjerak, ocˇuvana, hitno, samo 1.000 kn. 091/131-1119. 001-228559 STARA SˇIVACˇA masˇina, 300 EUR. 091/974-1755. 001-230064 STARE grede i klesani kamen od stare istarske kuc´e. 098/ 951-3883. 001-227747 STARE stilske zˇeljezne resˇetke od ulaznih vrata. 099/750001-227847 3583. STARI papirnati novac, s podrucˇja Istre i Kvarnera, 150 EUR/ komplet. 099/751-6871. 001-230068 STARI FOTOAPARAT ZENITH. Fotoaparat je ispravan i u odlicˇnom stanju, za kolekcionare starih antikviteta, 1.000 kn. 095/ 907-6507. 001-226956 STARINSKA radija, gramofoni, zvucˇnici i magnetofoni. 095/ 876-4078. 001-229580 STARINSKA fotelja. 052/212805, 098/967-7818. 001-229382 STARINSKI kreveti, preko 150 god., 2 starinska lustera od porculana, stara 100 god. 052/ 212-805, 098/967-7818. 001-229376 STOL sa 5 stolica, stilski, starinski. 097/755-5053. 001-228787 SˇIVAC´A MASˇINA stara oko 100 godina. 091/885-2949. 001-230095

ULJE NA PLATNU Ede Murtic´a 1974 god., 90x70 cm. 098/874078. 001-227491 ULJE NA PLATNU Gabrijel Jurkic´. 098/874-078. 001-227493 UMJ. SLIKA Veronski ljubavnici, 77x62cm, s ramom, Romeo i Julija u grobnici (zˇivi), uramljeno. 091/153-8175. 001-227097 UMJ. SLIKA Priroda, ulje na platnu, 112x60cm, uramljeno. 091/153-8175. 001-227098 UMJETNICˇKE SLIKE raznih formata i tehnika, originali iskljucˇivo. 091/539-6013. 001-001001 VOZ stari. 091/538-8508.

001-229470

KAMPING kuhalo, plinsko, Kamper gas, sa kartusom, novo, 100kn. 095/817-8123. 001-228208

KOMPLET sprave, profi Sokol Gym, povoljno. 095/842-2028. 001-001481

prodaja 2 SˇATORA, za 2 i 5 osoba. 091/ 958-1074. 001-229839 ABTRONIC X2, novo, nekorisˇteno, pojas za fitness, oblikovanje misˇic´a, 500 kn. 091/5839647. 001-227388 BENCH KLUPA marke Energetic, sa sˇipokom i utezima, stara 6mj., dogovor. 099/880-0128. 001-228312

BICIKL zˇenski, crveni, malo korisˇten. 052/574-015. 001-227989 BICIKL za djecu, visina od poda do kraja sica 62 cm, 550 001-227167 kn, Buje. 098/473-655. BICIKL, zˇenski, skoro novi, 11 brzina, njemacˇke proizvodnje, profesionalni. 052/503-239. 001-227085

BICIKL Vicini, cestovna, stari model, 150 EUR. 091/5297935. 001-228692 BICIKLA MTB Scott, vel. L, oprema, Shimano, 200 EUR. 092/263-1465. 001-228735 BICIKLA Pony, u dobrom stanju, 400 kn. 091/545-3505. 001-228499

KONTEJNER 5m, komplet opremljen za kampiranje, 4x2 lezˇaja, 2.000 EUR. 098/441573. 001-228471

EL. BICIKL na bateriju, cijena po dogovoru, nov. 052/215339. 001-229098 EL. ROMOBIL 500 kn. 092/ 138-0356. 001-229615 FURGON autoprikolica, original americˇka, 2.300 EUR. 098/9151802. 001-227639 JET SKI Yamaha, VX 110, sport, plavo bijeli, ’07., 42 sati rada, 6.000 EUR. 095/5218636. 001-229549 KAJAK dvosjed, 1.200kn, novi, za napuhavanje, Umag. 052/ 732-192. 001-227431 KAMEI putnicˇki boks za osobna vozila dim. 230x70, u odlicˇnom stanju, 1.000 kn. 098/ 172-0995. 001-226787 KAMP prikolica Adria 5m., 450 EUR. 098/960-1268. 001-228801 KAMP KUC´ICA za 4 osobe, sa njemacˇkim papirima, Porecˇ, 800EUR. 095/850-3703. 001-228640 KAMP KUC´ICA Knaus, s zimskim i ljetnim predsˇatorom, odlicˇno stanje, sprenma za kampiranje. 098/163-2276. 001-229534 KAMP KUC´ICA Adria, 3.80 m, starija, 350 EUR. 091/9463196. 001-227370 KAMP KUC´ICA Adria 450, vozno stanje, plac´ena carina, 400 EUR. 098/441-573. 001-228470 KAMP PRIKOLICA Lord, 6m, dvoosovinska, idealna za vikend zemljisˇte. 098/242-644. 001-228147

KAMP

PRIKOLICA

za

6

DOVOZIM zemlju za vrtove. 098/431-833. 001-229354 D ¯ URANI jednostruki, dupli, visec´i, 8 kn, uspravni 10 kn, rasadnik na Premanturskoj cesti - Valbonasˇa. 052/574-006.

kupnja MTB s amortizerima. 095/817001-228202 8123.

JAGLACI 5 kn, mac´uhice, belis, potocˇnice, ranunkule u rasadniku na premanturskoj cesti-Valbonasˇa. 052/574-006.

LOPTA za kosˇarku, No7, nova, 100kn. 095/817-8123. 001-228210

U ZAMJENU za MTB biciklu do 300 EUR dajem zˇensko moto odijelo. 091/909-0202. 001-228543

JECˇAM i zob, vec´e kolicˇine. 091/561-4788. 001-227632

MTB Shimano, 18 brzina, 26’’, u dobrom stanju, 400kn. 095/ 817-8123. 001-228216

HOBI

LEPEZASTA palma. 052/211200, 099/878-4046. 001-228536

MTB FUJI, 10 dana star, racˇun, garancija, 2.950 kn. 098/9315015. 001-227976 PANCERICE Salomon course, vel. 43/44. 099/572-2218. 001-229739 PLINSKI HLADNJAK 8 lit, plus 12 lit duboko zamrzavanje, 2.500 kn fiksno. 099/6700849. 001-228656 PLUTACˇE STAZE za oznacˇavanje koridora. 098/176-6719. 001-226768

PLUTACˇE STAZE za oznacˇavanje koridora. 098/176-6719. 001-226773

PREDSˇATOR za kamp kuc´icu 4.5m, korisˇten 1 sezonu, Valbandon. 095/506-1801. 001-228076

DJ.BICIKLA Torpado 20 ’’ kotacˇi. 098/728-706. 001-230264 DJECˇJI bicikl,Torpado, 24 cola, odlicˇno stanje, povoljno. 091/ 505-8106. 001-227110

DOVOZIM kvalitetnu zemlju za vrtove i travnjake, prvi kop. 091/ 545-3505. 001-228491

001-230131

KONTEJNER 5m, komplet opremljen za kampiranje, 4x2 lezˇaja, 2.000 EUR. 098/441573. 001-228469 KROVNI NOSACˇ za bicikle. 098/728-706. 001-230263

ponuda FILATELIJA, kartofilija, znacˇke, knjige, povoljno. 091/ 001-229702 760-1191. FILATELISTICˇKA KOLEKCIJA mozˇe i pojedinacˇno. 092/ 282-3573. 001-229682

potrazˇnja KOLEKCIJE starih stripova kupujem. 098/188-3138. 001-001479 SLIKICI Zˇivotinjsko carstvo mjenjam fale br. 53, 81, 141 i 218. 098/168-2131. 001-229622

LOV I RIBOLOV

001-227949

PROFESIONALNI stol za stolni tenis. 098/224-407, 092/254001-229156 3247. 3

PUMPA za bazen, 15 m /sat, s papirnatim filterom. 091/665001-230377 2222. RABLJENI ORBITRECK 500 kn, malo korisˇten. 092/2866776. 001-226976 REKET teniski, Head, 150kn/ kom. 095/817-8123. 001-228206 ROLERI za djecu, Fila X one plus br. 29-32, 350 kn, Buje. 098/473-655. 001-227168 ROLLE br. 35, za curice, malo korisˇtene. 091/587-2055. 001-229522 RONILACˇKA BOCA 2x12 lit (24), 150 EUR i druga oprema. 091/915-8898. 001-227384 RONILACˇKA OPREMA nova, nekorisˇtena, komplet zˇenasko, vel. L, jakna L. up ola cijene. 098/171-1041. 001-227368 RONILACˇKA OPREMA za ronjenje na boce, povoljno. 099/ 241-4793. 001-228648 RONILACˇKO odijelo, novo, vel. 001-227432 M. 052/732-192. RUKAVICE i vrec´e za sve borilacˇke vjesˇtine, fokuseri, sˇtitnici, kimona, krusˇke, kacige, oklopi, katami, strunjacˇe. 091/ 529-7935. 001-228690 SANDOLINA 200 EUR. 097/ 757-1212. 001-227107 SANJKE 3 kom., povoljno. 095/817-8123. 001-228192 SPORTSKI KATAMARAN Hobie Fox 20’’, 6.10m, 8.000 EUR s trajlerom, kitesurf oprema, povoljno. 098/441-042. 001-227046 SPRAVA za mrsˇavljenje. 052/ 219-181. 001-227277 SˇALOVI Barcelona, Borussia D., Hrvatska, 70 kn/kom., moguc´a zamjena za AC Milan. 091/505-7822. 001-228371 SˇPANERICA za teniske rekete, 300 EUR. 098/254-388. 001-227135 TRAMPOLIN 3 m sa zasˇtitnom ogradom, novo, zapakiran, 1.699 kn. 098/395-694. 001-228227 TREK 700 musˇki bicikl, 650kn.

prodaja MREZˇE 3119.

listarice.

097/714-

001-230123

LIGUSTRUM zimzeleni, za zˇivice, 12 kn/kom., lovor-visˇnja 20 kn/kom., u rasadniku na Premanturskoj cesti-Valbonasˇa. 052/574-006. 001-230125 LIMUN mjesecˇar, 4 god star, zvati navecˇer. 052/682-125. 001-229567

LOVOR VISˇNJA 20 kn/kom., ligustrum zimzeleni, 12 kn/ kom., fotinije- 20 kn/kom., rasadnik na Premanturskoj cesti, Valbonasˇa. 052/574-006. 001-230124 MAC´UHICA, 2.5 kn/kom, pomekaki, sˇipak, lavanda u rasadniku na Premanturskoj cesti, Valbonasˇa. 052/574-006. 001-230128 MAGNOLIJE jasmin zimzeleni, lavande, ruzˇmarin, hortenzije, oleandri, palme, kalistemoni u rasadniku na Premanturskoj cesti-Valbonasˇa. 052/574-006. 001-230130

001-230081

OPREMA za lov 30% i ribolov 50% jeftinije. 099/572-2218. 001-229742

OPREMA za podvodni ribolov, odijelo.peraje, pojas sa olovom, balon itd., samo u kompletu, hitno, 2.000kn. 097/736-4734. 001-228231

OPREMA ZA LOV 30% i ribolov 50% jeftinije. 098/886-411. 001-229736

PODVODNA PUSˇKA na lastik 90 cm, mulinel, Comanche, 500 kn. 098/925-3422. 001-228686 RIBARSKI plinski feral, Providus, 400 svijec´a. 098/1371499. 001-227237 RONILACˇKO ODIJELO novo, za vel. 175 cm, 1500 kn. 098/ 303-770. 001-229623 SˇTAPOVI za panulu, novi sa multiplikatorom peen, 2 kom, svaki 800 kn. 098/303-770. 001-229610

SˇTAPOVI za ribolov s rolama Daiwa i Shimano, Triana terminator 3, 3 izmjenjiva vrha duzˇina 4 m. 099/688-9999. 001-229171

ˇ JE ORUZ prodaja BRNO SUPER cal. 7.65/12, rezervne cijevi, cal. 12/12, s optikom, imaocu dozvole, 10.000 kn. 091/252-5375. 001-227323 BROWING BAR LIGHT cal. 30.6, poluatomatski lovacˇki karabin, imaocu dozvole, 8.500 kn. 091/252-5375. 001-227322 CˇESˇKA ZBROJEVKA M-83, cal. 7.65 mm, 15 metaka, nova, konzervirana, imaocu dozvole, povoljno. 098/246-561. 001-230000 REVOLVER Amadeus Rossi special 38. 098/254-360. 001-228586

MANDARINE i limuni, dvogodisˇnji u rasadniku na Premanturskoj cesti - Valbonasˇa. 052/ 574-006. 001-230129 MASLINE istarska bijelica, dvogodisˇnja, 60 kn/kom., frantoio, lavande, sˇipak, smokve u rasadniku na premanturskoj cesti-Valbonasˇa. 052/574-006. 001-230126

MASLINE 2554.

stare.

091/250001-229485

MASLINE stare 20 god., dogovor. 098/931-5021. 001-228051 MASLINE stare 200 god. 098/ 715-176. 001-227048 PALME, 1.5-8 m visine, 600 kn/ m, moguc´nost vad¯enja i prijevoza, Porecˇ. 098/964-4812. 001-229448

PLASTICˇNI rezervoari od 100 lit na paleti, 2 kom, 100 EUR/ kom. 098/923-0343. 001-227423 PSˇENICA 700 kg, Pazin. 098/ 421-466. 001-227777 SADNICE peruanskih jagoda, u vazama. 098/226-996. 001-229846 STAJSKI GNOJ vec´a kolicˇina. 091/560-6823. 001-227613 STAJSKI GNOJ s prijevozom. 092/242-1943. 001-226820 STARA stabla masline za presad¯ivanje. 098/535-524. 001-229827 STARE MASLINE s prijevozom. 098/441-018. 001-226810 STUPOVI za masline i vinograde od akacije. 092/2421943. 001-226819 TRSTIKE. 091/435-2125.

001-230055

ZEMLJA za vrtove i travnjake, jeftino s prijevozom. 098/441018. 001-226814 ZEMLJA kvalitetna, Pule. 098/715-176.

1. dizel 127 cm, 2. benzina 110 cm, cijena dogovor. 091/5562699. 001-229509 2 UTOVARNE prikolice, jedna ispravna druga ne, prodaja zbog bolesti. 052/550-118. 001-229571

001-227520

GNOJ od koze i ovaca. 091/ 755-7691. 001-228852

BICIKLE 2 kom, musˇka i zˇen001-229634 ska. 091/151-7776.

DJ. ROLE br. 30-33, 2 para. 001-230262 098/728-706.

CˇESˇNJAK. 091/112-4559.

001-230182

POLJSKI kreveti, sklopivi, 2 kom, 400 kn. 092/241-7846.

DJ. MTB bicikla, ocˇuvana. 098/ 791-330. 001-230135 DJ. MUSˇKI bicikl, skoro novi, srednja velicˇina, brzine, povoljno. 091/218-1143, 098/ 915-1684, 052/386-864. 001-228013

YET SKI Kawasaki stajacˇi, papiri uredni, 1.200 EUR. 095/ 818-4174. 001-227479 ZRACˇNA PUSˇKA 400kn, rifla 4.5 kalibar. 099/753-6644.

BEKVE za vezivanje loze. 098/ 190-1474. 001-230049 CˇEMPRESI 4 kom., vis 2 m. 091/672-2742. 001-226893 CˇESˇNJAK. 052/640-072. 001-227519

ZˇENSKI BICIKL Rog, 400 kn. 092/271-1503. 001-227394

BICIKLA-AUTO stara 3 mj, papiri, racˇun, prednji zadnji disk, moguc´a zamjena. 097/ 758-2011. 001-229816

BMX dvije bicikle, 500 i 1000kn. 092/244-2924. 001-227594

001-228014

okolica 001-227049

VRT I SADNICE

POLJOPRIVREDNA OPREMA

prodaja

ponuda

BEGONIE petunie, tagetis, salvie, vodenice, lobelije, u rasadniku na Premanturskoj cesti Valbonasˇa. 052/574-006. 001-230132

1 BRAZNI plug, Ugo Morro, 30-45 ks, super stanje- 098/ 190-1474. 001-230051 2 KOSILICE BCS na 3 kotacˇa,

20 VEZOVA sa pojilicima, korisˇtene 1 god., prodaja zbog bolesti. 052/550-118. 001-229575 ATOMIZER s ventilatorom, vucˇni. 091/269-1146. 001-228168 ATOMIZER za sˇpicanje vinograda, 500lit., sa ventilatorom i granama, vucˇni. 091/5351726. 001-228179 BACˇVA za vodu, 1000 l, s prijevozom. 099/775-0256. 001-229174

BACˇVA INOX 100 lit., s postoljem. 098/791-330. 001-230150 BACˇVE stakloplasticˇne od 1.000 lit za vino, ulje, vodu, cˇep na zracˇnicu, po 2.200 kn, Buje. 098/473-655. 001-227165 BAKRENE PUMPE za vinograd, stare preko 80 god. 098/ 202-131. 001-227873 BALIRKA Galignani za kockaste bale. 091/535-1726. 001-228175 BALIRKA za okrugle 120x135. 091/269-1146.

bale 001-228167

BALIRKA za okrugle bale, 120x120. 091/535-1726. 001-228172 BERACˇ kukuruza, jednoredni, Tornado 40 EOL sa ventilatorom, pojacˇana sˇasija, ’06. 091/ 732-1951. 001-227066 CISTERNA za traktor sa pumpom, 2.500-3.000 lit, pocincˇana. 091/561-4788. 001-227626 CISTERNA PVC za vodu i gorivo, 1000 lit. i PVC bacˇve 200 lit. 098/797-640, 091/3797641. 001-229476 DISKOVNI PLUGOVI Old, vecˇi, ocˇuvani, 4.000 kn. 095/8455792. 001-230312 DVOBRAZNI PLUG pomicˇni, tanjurac´a 24 diska, plug dvobrazni obicˇni i kosa zadnja. 091/763-5476. 001-229118 DVOOSOVINSKA prikolica, 4x2x0.5 m kasuna,sa kiperom, 9.000 kn. 098/934-9841. 001-230344 FRAZA rotoator za T.V., 1m sˇirine i novi kardan, 450 EUR. 091/558-6236. 001-228942 FREZA za traktror 1.80m. 091/ 156-7799. 001-229079 FREZA za traktor, 1 m sˇirine 098/944-1262. 001-230058 FREZA Labin progres, 14 ks, malo sati rada, 15.000 kn. 091/ 909-0139. 001-227072 GRABLJE za sijeno- na sunce. 091/509-4638. 001-229960 GRABLJE na sunce i 1 nas pase. 098/294-740. 001-230385 GRABLJE na sunce. nove, prodaja zbog bolesti. 052/550118. 001-229572 IMT 506, kopacˇica s plugom, frezom i strizˇnom kosom 098/ 944-1262. 001-230041 IMT 539 bez kabine, ’82., originalno stanje. 091/561-4788. 001-227631

IMT 540 rabljeni, odlicˇan, 1 vl. i IMT 539, 360 rad. sati novi. 091/792-1329. 001-228314 JEDNOBRAZNI plug za traktor 539. 091/763-5476. 001-228659 JEDNOBRAZNI PLUG za traktor Ferguson, 1.300 kn, 095/ 557-3130. 001-229608 KOMBAJN Europa Klas, za dijelove ili komplet, 1000 EUR. 091/763-5476. 001-228657 KOMBAJN Europa Klas, za dijelove ili komplet, 1000 EUR. 091/763-5476. 001-228661 KOMBAJN Klas korsar. 091/ 522-1701. 001-229446 KOMBAJN Klas konzul, 4.000 EUR. 092/254-0576. 001-227301 KOMBAJN Klas Kosmos, samoutovrna prikolica o ventilator za upuhavanje sijena u sˇtalu, trofazni. 091/252-5375. 001-227328 KONTEJNER od aluminija 800 lit. 099/218-4059. 001-227768 KOPACˇICA Tomos, ispravna. 098/366-113. 001-227784


UTORAK, 17. srpnja 2012. TRAKTOR MF 152, ’74., kabina, multipower, losˇiji lak, 4.500 EUR. 099/886-3910.

KOSA Superior, dupla lama. 091/522-1701. 001-229444

plastenik, vel. cca 600 m2, 4.000 kn. 095/573-4887. 001-227333 POCINCˇANU ZˇICU hitno kuujem duzˇ. 20m, vis. 1.50m za vrtnu ogradu u uporabnom stanju. 098/989-0365. 001-227293

KOSA Gaspardo dupla lama. 098/190-1474. 001-230052

PRIKOLICA tri osovine. 098/ 797-640. 001-229475

KOSA za traktor, dupla lama. 091/883-2375. 001-227963

PRIKOLICA tri osovine. 098/ 797-640, 091/379-7641. 001-229481

TRAKTOR odlicˇno stanje, Ajher 80 KS, star 19 godina, roto drljacˇa 2.20 m, cisterna 3.000 l. 099/790-2623. 001-226752

KOSILICA na 3 kotacˇa, benzin, 3.500 kn. 099/829-4343. 001-226748

PRIKOLICA osovinska, kiper sa zracˇnim kocˇnicama. 092/ 147-5828. 001-229439

TRAKTOR IMT 542, malo radnih sati, kabina, kompresor, aut. kuka, 5 brzina. 091/732-1951.

KOPACˇICA L. Progres Mondial 8 KS, benzin, odlicˇno stanje, cca 20 h rada, 850 EUR. 091/ 558-6236. 001-228938

KOSILICA strizˇna Lombardini 6 KS, benzin na 1 kotac´, odlicˇno stanje. 098/791-330. 001-230145 KOSILICA diesel, Lombardini 450 LDA. 098/645-999. 001-230274

PRIKOLICA jednoosovinka, 2x3.60m, kiper,. 091/1567799. 001-229080

001-227243

TRAKTOR ’90., sa kabinom, 1vl. 092/242-1943. 001-226829

001-227064

TRAKTOR M.Ferguson 152, s prednjim utovarivacˇem, kombajn Class Cosmos. 091/8832375. 001-227962

PUMPA za vodu, pogon na traktor. 098/517-852. 001-229228 RASIPACˇ stajskog i umjetnog gnojiva. 091/269-1146. 001-228163

TRAKTOR englez T20, ’55god., ispravan, oldtimer. 091/4501207. 001-227878

ROLO BALIRKA Klas 44, 120/ 120, mrezˇa i sˇpag. , 098/441018. 001-226815

TRAKTOR IMT 539, ’87., kabina, odlicˇno stanje. 091/5614788. 001-227630

LIMENE BACˇVE 200 lit. 098/ 517-852. 001-229227

ROTACIONA KOSA BCS, sa 4 diska. 091/269-1146. 001-228171

TRAKTOR Univerzal, vinogradar 45 ks. 091/269-1146. 001-228169

LINIJE 9 moticˇica za ferguson. 091/592-5874. 001-228828

ROTO BRANA Maschio 2.5m, odlicˇno stanje. 098/190-1474.

TRAKTOR Renault, 45 ks. 091/ 535-1726. 001-228176

KOSILICA na 3 kotacˇa, 3.000kn. 095/557-3130. 001-229609 KOSILICA za traktor 533 i 539 bocˇna. 091/755-7691. 001-228854 KOSˇ za traktor. 098/920-7882. 001-229529

001-230050

LINIJE 1.2 m, 7 opruzˇnih radnih tijela, prihvat u 3 tocˇke, za Pasquali, T. Vinkovic´, 2.800 kn. 098/197-9627. 001-228929 MALA PRIKOLICA za motokultivator. 098/920-7882. 001-229530 MALCˇER teleskopski, sˇirina 150cm, radi preko hidro pumpe, za traktor od 70160ks, 3.000EUR. 091/8882878. 001-229821 MALCˇER nekorisˇten, sˇir 150 cm sa pomakom. 099/5024452. 001-230242 MALCˇER 2m sˇirine. 091/5351726. 001-228178 MASˇINICA za sˇisˇanje ovaca,Oster, profesionalna. 098/9554969. 001-230192 MF 155 reg., prednji utovarivacˇ 091/522-1701. 001-229445 MLIN na kardan Tonutti, prodaja zbog bolesti. 052/550118. 001-229573 MOTOKULTIVATOR Goldoni, 18ks, sa prikolicom i ostalim prikljucˇcima. 092/226-9311. 001-228035

MOTOKULTIVATOR IMT 506, 6 KS, dvotaktni, 3 brzine, max. sˇirina 80 cm+kotacˇi, 480 EUR. 098/420-843. 001-228295 OKRETACˇ hidraulicˇni i trobrazni. 098/920-7882. 001-229526 OMOTACˇ za rolo bale, potpuno ispravan, kupljen novi 2007 god. 099/668-4830. 001-226774 OPREMA za peradarstvo, inkubatori, valionici, kavezi za nesilice, sortirke za jaja, silosi i ostalo, novo, polovno. 052/621983. 001-226742 ORIGINAL prikolica kiper. 091/ 909-0139. 001-227079 OSOVINA s ravnim nozˇevima za frezu Batuje, 130 cm. 099/ 218-4059. 001-227767 PLASTICˇNA BACˇVA 1.000 lit. 098/957-6304. 001-226964 PLASTICˇNA POSUDA kaca, promjer 80 visina 35, crvene boje, 60 kn, Buje. 098/473655. 001-227174 PLUG jednobrazni, dvobrazni i grapa za T. Vinkovic´, 4.000 kn. 099/687-5435. 001-227380 PLUG talijanski, Moro, za traktor 60 KS. 091/435-2125. 001-230053 PLUG jednobrazni, BMT, za traktor 80ks. 098/434-912. 001-229422

PLUG jednobrazni, 60-80 ks. 098/434-912. 001-229421 PLUG Ugo Morro IV, VI,II. 095/ 822-2156. 001-229231 PLUGOVI talijanski Moro. 091/ 435-2125. 001-230056 PLUGOVI 2x10, prikljucˇna osovina 2. 098/944-1262. 001-230054 PLUGOVI jednobrazni, dvobrazni, pomicˇni, fiksni old i IMT 755. 091/561-4788. 001-227625 POCINCˇANA cisterna od 3.000 lit., ispravna. 091/560-6823. 001-227612

POCINCˇANA konstrukcija za

ROTO FREZA 4 m, ili zamjena. 098/190-1474. 001-230046 ROTO FREZA 3m, u kvaru ili zamjena. 098/434-912. 001-229419 ROTO KOSU marke Rotolinx, sˇirine reza 165 cm, dobro stanje, svi novi lezˇajevi, 4.500 kn. 095/855-7604. 001-228584 SAMOUTOVARNA prikolica za manje traktore. 099/502-4452. 001-230245

SAMOUTOVARNA prikolica, 5.000 km i puhalnik ventilator za upihivanje sijena, kao novi, 3 fazni, 5.000 kn. 091/252-5375. 001-227326

SIJACˇICA za kukuruz. 091/ 269-1146. 001-228162 SIJACˇICA za djetelinu. 091/ 269-1146. 001-228165 SJEKIRA za na traktor, vrlo povoljno. 098/960-9674. 001-229950 SPREMNIK od polietilena zapremnine 5.000 lit, vertikalni za 5.400 kn, Buje. 098/473-655. 001-227169

SPREMNIK od polietilena zapremnine 3.000 lit, horizontalni, 5.400 kn, Buje. 098/473-655. 001-227170

SˇPRICALJKA za vinograd. 091/269-1146. 001-228164 SˇPRICALJKA za traktor, povoljno. 098/190-1474. 001-230048 SˇTRCALJKA ocˇuvana, 5lit s dugom i kratkom cijevi, vrlo povoljno, ta voc´ke i nasade. 098/989-0365. 001-227294 TANJURAC´A 20 diskova, skoro nova, kosa Gasˇparo talijanska prozivodnja, grablje na sunce, nove, prodaja zbog bolesti. 052/550-118. 001-229570 TANJURACˇA 20, grapa. 091/ 561-4788. 001-227628 TOMO VINKOVIC 18ks, sa jednobraznim i dvobraznim plugom. 091/152-8576. 001-227916 TOMOS kopacˇica, komplet za dijelove, 100 EUR. 098/1323473. 001-227375 TRAKA za izgnjojavanje, sistem hrt, komplet 3 fazni motor i hidraulika, prodaja zbog bolesti. 052/550-118. 001-229574 TRAKTOR T. Vinkovic´ 30 KS, odlicˇno stanje, nereg. 099/5780925. 001-229619 TRAKTOR kosilica Husgvarna, 12ks+5 brzina, cijena dogovor. 091/888-2878. 001-229823 TRAKTOR Torpedo 75A, dupla vucˇa, kabina, hidraulicˇni volan i plug. 098/190-1474. 001-230045 TRAKTOR zetor, 60/45, ’83., prednja vuc´a, kompersor, kabina, 6.500 EUR, hitno. 091/ 442-1010. 001-228889 TRAKTOR IMT 533 42 ks, generalno ured¯en. 091/5332962. 001-229237 TRAKTOR Fiat 450S, ’79., u super stanju. 091/156-7799. 001-229078

TRAKTOR IMT 533, 15.000 kn fiksno. 091/254-9221. 001-227302

TRAKTOR Pasquali, 21 KS, odlicˇno stanje, freza, plug. 091/504-2339. 001-228344 TRAKTOR FERGUSON, 40 ks, 2800 rs sa kabinom i odlicˇnim gumama, 26.000 kn. 098/9349841. 001-230343 TRAKTOR IMT Rakovica, 52 ks, u odlicˇnom stanju. 091/4321107. 001-229013 TRAKTOR IMT 533 Delixe, ’78., odlicˇan, ocˇuvan, duplo kvacˇilo, zasˇtitni luk, reg., odlicˇne gume. 091/563-7247. 001-227687

TRAKTOR IMT 533, Delux. 001-227078 091/909-0139. TRAKTOR IMT 533, ’75., odlicˇan, dobro stanje, kompresor, duplo kvacˇilo, sˇpera, s kosom, 2.100 EUR. 092/148-0593. 001-226941

TRAKTOR MF133 ’72., bosh pumpa, kompletan poklopac hidraulike, anlaser, karter,felge. 099/886-3910. 001-227239 TRAKTOR MF133 42 ks. 098/ 920-7882. 001-229528

dard ili Imt kopacˇicu, neispravnu. 098/420-843. 001-228293

Rovinj. 052/829-155, 091/5871799. 001-227220

PILIC´I, domac´i, povoljno ili zamjena za drva. 092/256-1172.

KUPUJEM kotacˇe sa stalcima za traktorske grablje. 099/7843333. 001-228625

KONJ kastrat 8 god., osnove dresure i prepona, visok 1.71 cm ili zamjena za traktor sa utovarivacˇem, 5.000 EUR. 098/ 701-377. 001-230290

PONY konj, dalmatinski magarci, bred¯e ovce, par pauna. 099/835-3173. 001-228605

KUPUJEM dijelove za traktorske grablje Panonia, pratecˇe kotacˇe sa kvadratnim drzˇacˇima. 099/784-3333. 001-228626

001-227584

KOZA i jaric´ od 25 kg za tov ili meso. 098/934-5608. 001-228343

SVINJA bred¯a, prasˇc´enje u 8mj. 091/566-2995. 001-228332

KOZA, 4451.

001-229908

KUPUJEM traktorsku cisternu, od 2.000-3.000 lit., u dobrom stanju. 099/510-7949. 001-229967

SVINJE,i odojci, domac´i uzgoj. 099/560-2083. 001-227128

KOZE 13 kom, jarca i jaric´e, 11.000 kn. 099/578-7845. 001-228840

SVINJE 120kg, cijena dogovor. 098/366-521. 001-229984

KUPUJEM aparat za sˇpricanje sa ventilatorom. 098/535-524.

KOZE i jaric´i, Rovinj. 052/829155, 091/587-1799. 001-227219

TELCI, crno bijeli i matafunac. 052/864-057, 098/163-6731.

KUPUJEM 1-osovinsku traktorsku prikolicu, kiper, sa zracˇnim kocˇnicama. 098/791-330. 001-230144

001-229830

KUPUJEM traktor Ferguson 539. 091/538-8508. 001-229473 MALCˇER sˇir. 1.20-1.50 m, za traktor, 35 ks. 092/205-5792. 001-228823

MIO STANDARD kopacˇicu, neispravnu za komade kupujem. 091/520-3437. 001-227541

´E DOMAC ˇ IVOTINJE Z prodaja 10 MLADIH ovaca, mlijecˇne. 091/791-3151. 001-229722 10 OVCE, 2 krave, tele. 098/ 169-4371. 001-228836 2 KOBILE i 1 zˇdrijebe. 091/2504425. 001-228477 2 OVNA istarske pramenke, pod selikcijom. 091/1400468. 001-227599 3KOZE 1.000 kn. 052/580242. 001-226809 5 OVACA, 20 janjaca, mozˇe samo meso, okolica Porecˇa. 091/421-0477. 001-228893 6 KRAVA za mlijeko. 091/5170547, 052/737-152. 001-229903 BIJELI GOLUBOVI, sisacˇki prevrtacˇi i pismonosˇe. 091/ 432-1107, 091/926-6618. 001-229011 BURSKI JARAC star 2 god., okolica Pule. 098/931-5015.

povoljno.

095/824-

KRAVA za klanje. 091/2691146. 001-228161 KRAVA. 052/580-424. 001-227783 KUNIC´E za rasplod, Njemacˇki sˇarac. 092/285-3499. 001-229211 KUNIC´I domac´i, razne velicˇine. 052/688-040. 001-227562 KUNIC´I, okolica Pule. 095/5187416. 001-228060 KUNIC´I. 091/550-4998. 001-227218

MAGARICE 7 zˇenske. 098/294740. 001-230384 MALI TELCI stari 8 dana. 091/ 269-1146. 001-228160 MALO MUSˇKO tele, belgijanac. 098/724-866. 001-228568 MASˇINA za muzˇnju krava, ispravna, sred¯ena. 098/226-996. 001-229845

MINI koza bred¯a, 150 EUR. 098/701-377. 001-230291 MLADE JANJCE cijena po dogovoru. 052/854-909. 001-227926 MLADI OVAN star 5 mj., povoljno. 091/763-5784. 001-228633 MUSˇKO TELE. 098/441-018. 001-226817

NESILICE stare 17 tjedana. 052/878-205, 091/960-7034.

TRAKTORSKA prikolica, 2 osovine. 091/561-4788. 001-227629

FARMA svinja. 099/790-2623.

TRAKTORSKA 091/269-1146.

CISTERNA.

TRAKTORSKA Creina, 1.700 4788.

CISTERNA lit. 091/561-

001-228166

001-227622

TRAKTORSKA PRIKOLICA 1 osovinka, sa kiperom , izuzetno cˇvrste samogradnje. 098/791330. 001-230133

GAJBE nove drvene za kunic´e i kunic´i. 052/534-501. 001-228637 INKUBATOR za 100 jaja, poluautomatski, novi, nerabljeni, 1.000 kn. 098/992-2293. 001-227476 IST. MAGARICA mlada pod selekcijom. 091/140-0468. 001-227598

TRAKTORSKI kosˇ-sˇkovacera. 098/739-057. 001-229396

ISTARSKE junice i bika i telce. 098/576-784. 001-227960

TRI TRUPCA od akacije, dracˇe. 091/909-0139. 001-227073

JANJCE. 091/112-4559.

TRIMER Jonsered 1.1 KS, nov, garancija, sa rucˇkama, disk+sˇpaga, 2.100 kn. 098/420843. 001-228294 TROBRAZNI plugovi, redni, Lakovic´. 098/920-7882. 001-229531 TROKRILNA 920-7882.

zubatica.

098/ 001-229532

UNIVERZAL 45 KS, reg. 08/ ’12., 3.000 rh, u odlicˇnom stanju. 098/535-524. 001-229828 UTEZI I KABINA okvir, za Tomo Vinkovic´. 099/5024452. 001-230247 VAGA decimalka, nosivost 500 kg. 092/147-5828. 001-229440

potrazˇnja IMT 539 motor za generalku, hitno. 098/931-7259. 001-227330 KOPACˇICU malu ili malu frezu do 100EUR. 098/931-7259. 001-227329

KUPUJEM tomos, mio stan-

001-227526

JANJCI za oplodnju, 100 EUR. 098/172-0995. 001-226788 JANJCI domac´i, oko 20-25 kg. 052/688-040, 098/964-6022. 001-227558

JARCI, 2 kom. 052/686-485, 091/526-7698. 001-229426 JARIC´I 2 komada cca 30 kn/ svaki. 052/521-708. 001-228550 JARIC´I za meso i uzgoj. 091/ 152-8576. 001-227915 JARIC´I. 099/560-2083. 001-227129 KAVEZI za cˇincˇile, pogodne i za druge zˇivotinje. 091/5171988. 001-227442 KOBILA engleska, punokrvna, 12 god. 092/263-1860. 001-227119 KOBILA i malo zˇdrijebe. 091/ 535-1726. 001-228174 KOBILA stara 5 god., bred¯a 7mj. 098/366-521. 001-229983 KOBILE, toplokrvne, zˇdrijebne. 098/136-4948. 001-227236 KOKOSˇKE, faraonke i kunic´i,

001-227117

´ NI LJUBIMCI KUC

TRAKTORSKA prikolica, od IMT, trostrani kiper, zracˇne kocˇnice, cijena dogovor. 091/8882878. 001-229822

001-226751

UKRASNE KOKICE par i pilic´, 001-227988 150kn. 052/574-015. ZˇDRIJEBE engleski, punokrvnjak, musˇko, cˇipirani, putnovica, 1.4 god. 092/263-1860.

MAGARAC mini - pastuhic´, miran, jasˇe se, star 2 god., 3.000 kn. 098/701-377. 001-230292

001-228896

GAJBA za uzgoj kunic´a, 5 bokseva. 091/252-5375. 001-227327

UKRASNE kokice i pijetlove. 091/794-0810. 001-227604

ZˇDRIJEBE staro 7mj., 5.000 kn. 091/763-5476. 001-228660

NESILICE farma, 10 kn. 091/ 523-5903. 001-229000

001-228838

001-229279

TELE Simentalac, musˇko. 052/ 691-140. 001-227600

KUNIC´I njemacˇki sˇarci. 095/ 877-9704. 001-227106

001-227977

TRAKTORSKA freza. 091/5351726. 001-228173

001-228156

STOJNICA za obradu papaka (trapula) i aparat za teljenje krava. 091/226-9966. 001-229842

KONJ-PONY. 091/579-2519.

DIVLJE SVINJE-KRMACˇE, 2 kom. 091/252-5375. 001-227324 DOMAC´E mlade nesilice, 45 kn/ nesilica, okolica Pule. 098/9315015. 001-227975 DOMAC´E KOKOSˇI stare 1 godinu, 7 kn/kom. 092/299-0563.

TRAKTOR PGS - Roma, za dijelove 098/944-1262. 001-230043

67

ODOJCI, i svinje do 60 kg, domac´i uzgoj. 052/686-485, 091/526-7698. 001-229424 ODOJCI 5515.

domac´i.

091/585001-229226

ponuda AKVARIJ 180 lit, kompletno, 2.000 kn. 098/659-790. 001-001194 AKVARIJ komplet sa ribicama, 45x35x50, cijena po dogovoru. 091/572-3467. 001-226991 BELGIJSKI OVCˇAR Malinois, sˇtenci sa rodovnicom, cijepljeni, tetovirani. 099/346-1295. 001-228628 BELGIJSKI OVCˇAR Malino, star 3 god. slobodan za parenje. 091/226-9966. 001-229841 BELGIJSKI OVCˇARI sˇtenci, stari 4 mj., cjepljeni, tetovirani s pedigreom, cˇistokrvni s papirima. 091/226-9966. 001-229843 BELGIJSKI OVCˇARI sˇtenci, cˇistokrvni, odlicˇnih roditelja, po001-228009 voljno. 091/217-1165. BELGIJSKU OVCˇARKU ’Malinois’ , 6 god, sa rodovnicom, 100 EUR. 091/562-4927. 001-230040 BERNSKI planinski pas, sˇtenci stari 2 mj., 1.000 kn/sˇtene. 099/ 835-3173. 001-228604 BERNSKI planinski pas, trazˇi zˇenku za parenje, okolica Porecˇa. 091/421-0477. 001-228892

ODOJCI domacˇi, 6 kom, musˇki stri 2 mj., i telci za meso. 091/ 157-0471. 001-230121

BERNSKI PLANINSKI sˇtenci, 250EUR i 300EUR, bez papira. 098/172-1783. 001-230173

ODOJCI mali, od 35 kg na visˇe, za uzgoj i velike svinje do 150 kg. 098/927-5691. 001-226790

BERNSKI PLANINSKI psi, stari 50d, cjepljeni, povoljno. 098/ 304-370. 001-228064

ODOJCI do 50 kg, dobra rasa. 052/688-040, 098/964-6022.

BULL TERRIER, crno-bijela zˇenka, 3 mj. stara, cˇipirana i cjepljena, s rodovnicom, 500 EUR. 092/146-4793. 001-229541

001-227559

OVAN za rasplod. 091/7321951. 001-227065 OVAN cijena dogovor. 091/ 725-2511. 001-228685

CRNI mjesˇanci od pudle, sˇtenci. 052/688-040, 098/9646022. 001-227560

OVCE i ovna, istarska pasmina, pramenka, 6 kom, okolica Vodnjana, zvati navecˇer. 052/580373. 001-229350

DOGO ARGENTINO sˇtenci, osˇtenjeni 02.07., 4 muzˇjaka i 4 zˇenke, 400EUR. 097/7513428. 001-227636

OVCE. 052/686-690.

OVCE 6 komada i ovan. 098/ 440-532. 001-229493

DOGO ARGENTINO leglo sˇampinskog porijekla, sa hr rodovnicom. 091/254-1226. 001-226984 DRVENA KUC´ICA za psa, velicˇina cca XL, 600 kn. 098/846624. 001-228549

OVCE, mlade, jeftino. 052/644186. 001-226980

DVIJE NJEMICE stare tri mjeseca. 091/530-5676. 001-228357

OVCE 6 koma, janje se 2 puta godisˇnje. 091/176-3293. 001-227265

FRANCUSKI BULDOG sˇtenci, leglo od vrlo kvalitetnih roditelja, domac´i uzgoj za HR rodovnicom. 091/254-1226. 001-226985

OVCE 4969.

secˇovke.

001-230364

098/955001-230195

OVCE 9 kom., ovan i 3 janjca, 1.000 EUR, komplet. 091/5200987. 001-228348 PAR GUSKI musˇki i zˇenski, 200kn. 052/574-015. 001-227987 PASTUH 4 godine, toplokrvnjak, otac holsˇtajn. 092/2631860. 001-227118 PATKA i patak sa 7 ili 10 pacˇic´a, jako povoljno. 091/ 191-3289. 001-229638 PILIC´I grahorasti, razne velicˇine. 091/523-5903. 001-229001 PILIC´I, domac´i, povoljno. 092/ 256-1172. 001-228155

GAJBA za male ptice, 160x60x100. 052/534-501. 001-228639

GAJBE za kunic´e, 4 kom. 095/ 813-1549. 001-229437 ISTARSKI osˇtrodlaki gonicˇ, star 3 god. 091/504-8582. 001-228636

ISTARSKI osˇtrodlaki gonicˇi, 2 zˇenke, stare god. dana, tetovirani i cijepljeni, papiri uredni. 098/184-9990. 001-226760 IZRADA drvenih kuc´ica za vasˇe


68

UTORAK, 17. srpnja 2012.

kuc´ne ljubimce po mjeri i zˇeljama. 098/949-6066. 001-227425 JAZAVCˇAR, crni, star 1.5 god., cijepljen, s knjizˇicom, spreman za parenje. 099/411-6652. 001-226923

JAZAVCˇAR kuja stara 2.3 god., boja divlje svinje, 100 EUR. 091/792-1329. 001-228318 KRATKODLAKI istarski gonic´, star 1.5 god. 099/721-2118. 001-229986

KUJICA krizˇanka stara 2 god., majka pticˇar njamcˇki kratkodlaki parena s istarskim gonic´em, uvedena u lov, 200 EUR. 091/792-1329. 001-228319 LAGOTTO musˇka pasmina, trazˇi parenje. 091/169-4107. 001-228948

MALTEZERI, sˇtenad, preuzimanje 20.7.2012. 099/8729530. 001-227306 MUZˇJAK Boxera trazˇi zˇenku Boxera za parenje, Pula. 092/ 240-4958. 001-001397 NJEMACˇKI Prepelicˇar, kuja stara 5 god., povoljno. 098/ 367-751. 001-226978 NJEMACˇKI osˇtrodlaki pticˇar, sˇtrenad stara 60 dana, cjepljeni i cˇipirani. 098/189-9765. 001-228480 NJEMACˇKI BOKSERI kupiranih repova, jednobojni i tigrasti. 098/440-324. 001-226807 NJEMACˇKOG kratkodlakog pticˇara, potpuno uveden u lov, star tri godine. 091/530-5676. 001-228356

PAPAGAJ amazonac, star 3 godine, rucˇno hranjen, pricˇa, plesˇe, umiljat, 3.000 kn, nije fiksno, Pula. 091/581-0980. 001-229502

PATULJASTI PINCˇEVI umiljati, trazˇe vlasnika. 097/7780981. 001-230328 PEKINEZER 2 mj star, 1 muzˇjak, crne boje. 091/788-8938. 001-227189

PEKINEZER muzˇjak i zˇenka par za rasplod-parenje. 091/ 001-227190 788-8938. PEKINEZERI sˇtenci, jednobojni i sˇareni, povoljno, dostava 300 kn. 091/574-2602. 001-229280 PLASTICˇNI KREVET za velikog psa, 150 kn. 099/3153258. 001-227700 POENTERI odrasli i mladi. 095/ 902-8171. 001-229551 POKLANJAM psic´e, stare 1.5 mj., mama Labrador. 091/5409213. 001-228047 POSAVSKI GONIC´ zˇenka, stara 2 god., s papirima, cijepljena i uvedena u lov. 099/7212118. 001-229985 PRIMAM rezervacije za mlade Bretone. 091/530-5676. 001-228358 PUDLE MINI crne, vrhunska sˇtenad, sa HR rodovnikom. 091/543-2955. 001-227007 PUDLE MINI crne, bijele, aprikot, rodovnica odlicˇnog uzgoja. 091/622-0555. 001-228960 ROTTWEILER sˇtenci. 091/5138829. 001-228276 ROZELE, male crvene i male Aleksandre. 091/896-5964. 001-228621

SHAR PEI slobodan za parenje. 098/304-370. 001-228063 SˇARPLANINCI sˇtenci, cˇuvari. 099/397-0397. 001-228620 SˇTENCI njemacˇkog ovcˇara, zˇenke, 300kn, dan okota 15.5.2012., okolica Labina. 099/514-0710. 001-230086 SˇTENCI Labradora, cˇistokrvni, 3 muzˇjaka, roditelji tartufari. 091/544-3470. 001-228349 SˇTENCI PEKINEZERA roditelji prisutni, stari 2 mj, ocˇisˇcˇeni od parazita, povoljno. 091/4401040. 001-227567 SˇTENE mjesˇanac labrador poenter-labrador, star 1mj. 091/ 513-1419. 001-227740

potrazˇnja HRV. OVCˇAR sˇtene, trazˇim na poklon. 091/794-0810. 001-227603

3,66km tele2, ostali 3,72kn..

ODMOR

001-227802

ponuda APP poseban ulaz, tv, soba, tusˇ, za 1 osobu -100 kn. 099/ 595-7348. 001-228484 APP za odmor u Puli. 098/247001-230348 774. BLIZINA MARCˇANE mala kuc´ica za odmor. 098/929-3439, 001-228555 052/543-563. KASˇTANJER Pula, kod Bille, jednokrevetna soba na noc´, 150 kn/noc´. 099/808-2254. 001-227722

MASLENICA kod Zadra, 2 ap.p., 2 sobni, 100m od mora, grill, parking, klima. 098/330527. 001-227210 PRENOC´ISˇTE s upotrebom kupatila, 100 kn/noc´enje. 098/ 965-3648. 001-228885 PULA kuc´a za odmor, za 4-6 osoba, dogovor, okolica Pule. 098/847-814. 001-228729 PULA app 3 zvjezdice za 4 osobe. 098/970-3726, 052/ 543-649. 001-229018 SˇTINJAN a.p.p. za 2-4 osobe, min. 4 noc´enja. 095/902-1899. 001-227826

VALBANDON apartman za 4 osobe, blizina Brijuna. 099/ 411-6652. 001-226921

KONTAKTI I SAVJETI ponuda AKO VAM je potrebna vidovitost kroz karte, javite se i pogledajmo sˇto vam kazˇe sudbina. 097/751-4518. 001-226761 BESPLATNO govorimo par rijecˇi o vasˇoj sudbini i buduc´nosti, vidovitost po ucˇenju vatre, vidovitost i pomoc´, od 1022 h. 091/533-1212. 001-228338

Tarot, Astrologija, Vidovitost, Vraæanje partnera, Visak, Snovi

Tanja 060 60 10 12 fix. 6,99 Kn/min, mob. 8,41 Kn/min

Tarot

Jasna 060 50 10 12 fix. 3,49 Kn/min, mob. 4,78 Kn/min

Paradoxa Paris d.o.o., Tratinska 80a, 10000 Zagreb; Porezni broj: 2564998, tel. 099/8247214

BESPLATNO govorimo par rijecˇi o vasˇoj sudbini i buduc´nosti, vidovitost po ucˇenju vatre, vidovitost i pomoc´, od 1022 h. 091/533-1212, 099/4147428. 001-228339 BUDUC´NOST sadasˇnjost i prosˇlost u kartama, po metodi Madame Lenormand, osobni kontakt. 052/521-756, 098/ 139-3275. 001-226749 GLEDAM tarot, razgovori i konzulatcije, iskustvo preko 40 godina. 099/517-8866. 001-227995 HODZˇA, 20 god. iskustva, skidam uroke, izrad¯ujem amajlije, radim za srec´u, rjesˇavam obiteljske, ljubavne probleme, vrac´am voljenu osobu. 098/9726966. 001-227004

060 666 660

Cijena poziva 8,72 kn/min Mea Vita d.o.o.

ponovno s Vama !!!

27 GOD. ELLA zˇelim avanture sa pohotnim mladic´ima.Sˇaljem odmah broj. Najdrazˇa poza mi je 69. Posˇalji poruku sa rijecˇi VEZA ELLA na broj 66531 SLsolucije d.o.o Kovinska4, OIB: 15351476872 3,66kn, tele2, ostali 3,72kn.. 001-227810

najbolji i najpouzdaniji tarot savjetnik i vidilac TONI radio u Americi i Engleskoj samo za Vas gleda u karte i daje najpouzdanije prognoze od ljubavi, zdravlja do sportskih prognoza

34 GOD. Kineskinja poslovno u hr. trazˇim diskretan seks, godine nisu bitne. Sˇaljem broj. Posˇalji sms poruku sa rijecˇi VEZA CHINA na broj 66531 SLsolucije d.o.o Kovinska4, OIB: 15351476872 3,66kn tele2, ostali 3,72kn.. 001-227808

METODAMA TAROTA i vidovosti dajem smjernice za buduc´nost, vrac´anje voljene osobe i skidanje uroka, rad uzˇivo ili preko telefona. 099/ 768-5196. 001-229081

37 GOD MILA slobodna, bez obveza, spremna na sve. sˇaljem broj, godine nisu bitne, posˇalji SMS poruku sa rijecˇi VEZA MILA na broj 66531. SLsolucije d.o.o Kovinska4, OIB: 15351476872, 3.66kn tele2, ostali 3,72kn. 095/901-3773.

PITAJ tarot tko, sˇto, gdje, kada, zasˇto, ljubav, brak, posao, savjeti i sl, zˇelite rijesˇit, nazovite. 091/933-6734, 099/ 857-8536. 001-229410 POMAZˇEM u ljubavi, karijeri, zdravlju, obitelji i raznim ovisnostima, alkohol, kocka, skidam uroke. 091/452-0978, 099/8578536. 001-229408 TAROT, prosˇlost, sadasˇnjost i buduc´nost. 095/583-4470. 001-227776

VIDOVITOST usmena astrologija, posao, ljubav, brak, parapsihologija-uzroci i posljedice, tarot(rune) i sve vrste zasˇtita, 823 h. 098/170-0175. 001-227580 VIDOVITOSˇC´U i tarotom rjesˇavam vasˇe probleme u ljubavi, poslu, i zdravlju uz 100% jamstvo, besplatni savjet. 099/7651494, 091/640-4500. 001-230277 VIDOVNJAK iscjeljitelj pomazˇe, pouzdano i sigurno, financijski neopteretivo. 091/ 183-6772. 001-230038 VIDOVNJAKINJA i tarot majstor, dugogodisˇnje iskustvo, pomazˇe u rjesˇavanju vasˇih problema. 091/933-6734. 001-229409 VIDOVNJAKINJA vrac´a voljenu osobu, skida crnu magiju, radi na osobno i na daljinu. 091/ 533-8288. 001-226866

POZNANSTVA

001-227800

40 GOD. GOSPOD ¯ A udana trazˇi gospodina za druzˇenje uz strogu diskreciju. Sˇaljem bon. Posˇalji SMS poruku sa rijecˇi VEZA SEX na broj 66531 SLsolucije d.o.o Kovinska4, OIB: 15351476872 3,66kn tele2, ostali 3,72kn.. 001-227805 45 GOD. MARA trazˇim poznanstvo osobe kojoj mogu vjerovati i prepustiti se ljubavi i uzˇitku. Posˇalji SMS poruku sa rijecˇi VEZA MARA na broj 66531 SLsolucije d.o.o Kovinska4, OIB: 15351476872 3,66kn, tele2 ostali 3,72kn.. 001-227809 AG - ZˇESTOKE PRIJATELJICE u 60-tima trazˇe zvijerku za vruc´e igrice u njihovom prostoru.SˇIFRA: DOBAR SPOJ +18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622,Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001326 AG - DISKRETNE NIMFOMANKE 45 g i 50 g trazˇe seksi susrete musˇkarcem koji voli zˇestoko. SˇIFRA: SOCˇNE DAME +18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622, Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001318

AG - SITUIRANA SISATA baka 69 g, trazˇi seksi uzˇitak, uz diskreciju.SˇIFRA: UZˇARENI KREVET+18Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622, Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001319

AG - DLAKAVA BAKA 55 g, sanja o opusˇtajuc´em seksu sa dobrim ljubavnikom.SˇIFRA: GUZATA BAKA +18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb,. OIB 79075967695, t.rek.016187622,Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001317

19 GOD. ANA simpaticˇna brineta, zˇeljna musˇkog drusˇtva, bez obzira nan godine, imam sliku, javi mi se, poslat c´u ti bon. Posˇalji SMS poruku sa rijecˇi VEZA TINA na broj 66531 SLsolucije d.o.o Kovinska4, OIB: 15351476872 3,66kn tele2, ostali 3,72kn.. 001-227801

AG - LJUBAVNI PAR 50-tih g, trazˇe musˇkarca za zajednicˇke eksperimente. SˇIFRA: SEKSI IGRICE +18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622 ,Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001322

20 GOD MASERKA, atraktivnog izgleda, pruzˇa usluge masazˇe u vasˇem ili svom prostoru. Posˇalji SMS poruku sa rijecˇi VEZA SANJA na broj 66531 SLsolucije d.o.o Kovinska4, OIB: 15351476872 3,66kn tele2, ostali 3,72kn.. 001-227803

AG - MLADOLIKA BAKA 59 g, voli pornic´e trazˇi masˇtovitog, izdrzˇljivog musˇkarca, sˇaljem sliku.SˇIFRA: FATALNA BAKA +18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622, Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001323

21 GOD, IVANA mlada sam i zˇeljna iskustva. Neka mi se jave musˇkarac koji ce me sve naucˇiti. Godine nisu bitne. Posˇalji SMS poruku sa rijecˇi VEZA IVANA na broj 66531 SLsolucije d.o.o Kovinska4, OIB: 15351476872 3,66kn, tele2 ostali 3,72kn.. 001-227806 25 GOD. MIA trazˇi musˇkarca koji c´e ispunjavati njezine seksualne masˇtarije. Godine nisu bitne. Posˇalji SMS poruku sa rijecˇi VEZA MIA na broj 66531 SLsolucije d.o.o Kovinska4, OIB: 15351476872 3,66kn tele2, ostali 3,72kn.. 001-227804 27 GOD ANTE, zaposlen, crn zgodan obdaren, uredan trazˇi prijatelja za ugodna druzˇenja uz diskreciju. Godine nisu bitne. Posˇalji SMS poruku sa rijecˇi VEZA ANTE posˇalji na broj 66531 SLsolucije d.o.o Kovinska4, OIB: 15351476872

AG - PERVERZNA DAMA 62 g, zˇeljna zˇestokih vrhunaca sa osobom koja voli predigru. SˇIFRA: SLATKA ORALKA +18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb,. OIB 79075967695, t.rek.016187622Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001324 AG - PERVERZNA MAZNA plavusˇa 42 g, dobre guze, trazˇi vatrena druzˇenja. SˇIFRA: BURNA EROTIKA+18Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622,Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001315 AG - PRISTOJNA DAMA 37 g, trazˇi simpatic´nog musˇkarca za ozbiljnije druzˇenje. SˇIFRA:

SRETNI ISHOD +18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001313 AG - PRSATA POVRATNICA 55 g, zˇeli probati seks sa pomagalima trazˇi perverznog ljepotana. SˇIFRA: BLUDNA ZAVODNICA +18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622,Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001320 AG RASTAVLJENA OZBILJNA dama 53 g, trazˇi simpaticˇnog musˇkarca za ozbiljne susrete.SˇIFRA: ZˇIVOTNA PRICˇA +18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001321 AG - SEKSI ZVIJERKA 36 g, voli oralne igrice, trazˇi tvrdu batinu.SˇIFRA: ULJNA MASAZˇA+18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622,Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001314

DISKRETNO - Baka 62 g, bujnih oblina, voljela bi upoznati vatrenog musˇkarca. SˇIFRA: ORALNO ZADOVOLJAVANJE +18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb,O IB 79075967695, t.rek.016187622,Tel: 064 321 322 (fix 1,74 kn/min, GSM 2,96 kn/min). 001-001308 DJEVOJKA, 19 GODINA, VITKE GRAD ¯ E, DRUZˇILA BI SE SA SIT.GOSPODOM U VASˇEM PROSTORU, JAHTI ILI PO DOGOVORU, 091/2545937. 091/254-5937. 001-227391 ELITE - DAMA 54 g, zˇeli prijatelja za razgovor, sˇetnje ali i nesˇto ozbiljnije.SˇIFRA: SAVRSˇENA LJUBAV +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001341 ELITE - ATRAKTIVNA DAMA 55 g., rutave macˇkice trazˇi divlju avanturu uz diskreciju. SˇIFRA: RUTAVA UDOVICA’’ +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb,. OIB 83695507510, t.rek.016187622Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001330

AG - SISATA BRINETA 20 g, trazˇi starijeg musˇkarca za seksi poduku,sˇaljem sliku. SˇIFRA: SLATKI BUNT+18Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622,Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001312 AG - UDOVICA 65 G, trazˇi musˇkarca manje obdarenosti za ispunjenje seksualnih apetita.SˇIFRA: NEUMORNA STRAST+18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb,. OIB 79075967695, t.rek.016187622,Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001325 AG - UZAVRELA PUSTOLOVKA 46 g, ljubiteljica oralke trazˇi obdarenog mangupa. SˇIFRA: LUDI D ¯ IR+18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb,. OIB 79075967695, t.rek.016187622,Tel: 064 521 523 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001316

ELITE - CRNI VRAZˇICˇAK, dama 61 g, trazˇi musˇkarca koji voli dobar liz, dajem broj. SˇIFRA: PODIVLJALA BAKA +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001328

DISKRETNO - Dlakava nona 59 g, masˇta o dobrom oralnom i analnom seksu.SˇIFRA: JAKO STRASNA+18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622Tel: 064 321 322 (fix 1,74 kn/min, GSM 2,96 kn/min). 001-001342

ELITE - CURE 26 i 29 g, sa velikim sisama i perverznim zˇeljama, trazˇe zabavu.SˇIFRA: VRELE KOKE +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001335

DISKRETNO - Seksi curice 19 i 18 g trazˇe dobar provod sa aktivnim musˇkarcem.SˇIFRA: SEKSI SEKE+18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622Tel: 064 321 322 (fix 1,74 kn/min, GSM 2,96 kn/min). 001-001309

ELITE - KOKA 63 g, voli velike stvari, trazˇi ljubitelja dlakavih baka za igrice.SˇIFRA: NEZASITNA I DIVLJA +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001333

DISKRETNO- Nevina djevojka 18 g, trazˇi strpljivog musˇkarca za stjecanje iskustva.SˇIFRA: NEVINA LUTKA+18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622Tel: 064 321 322 (fix 1,74 kn/min, GSM 2,96 kn/min). 001-001310

ELITE - LJUBITELJICA cˇipke i korzeta 43 g., trazˇi erotsko uzbud¯enje za pamc´enje.SˇIFRA: VRUC´A GUZA +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb,. OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001336 ELITE - MLADA MACˇKICA 19 g, zˇeljna novih iskustava trazˇi musˇkarca za provod.SˇIFRA: CRNA LUTKICA +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001338 ELITE - PLAVUSˇA 22 g, trazˇi diskretno druzˇenje sa iskusnim gospodinom. SˇIFRA: PLAVUSˇA BI DALA +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622, Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001329

DISKRETNO - Slobodan gospodin 45 g, trazˇi simpaticˇnu zˇenu za suzˇivot i ozbiljnu vezu.SˇIFRA: OZBILJNA VEZA+18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622Tel: 064 321 322 (fix 1,74 kn/min, GSM 2,96 kn/min). 001-001311 DISKRETNO - Gospod¯a 42 g, ugodnog izgleda, trazˇi diskretnog musˇkarca za seksi druzˇenja.SˇIFRA: ZˇIVAHNI SLATKISˇ+18 Euro-dar d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 79075967695, t.rek.016187622Tel: 064 321 322 (fix 1,74 kn/min, GSM 2,96 kn/min). 001-001307


UTORAK, 17. srpnja 2012. ELITE - RASTAVLJENA dama 39 g, bez djece, zaposlena trazˇi ozbiljnu vezu.SˇIFRA: SAMO OZBILJNO +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001339 ELITE - SEKSIPILNI vrazˇicˇak 53 g, trazˇi musˇkarca koji voli oralni seks.SˇIFRA: VRUC´A ORALKA +18Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb,. OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001334 ELITE - SISATA MACA 52 g, trazˇi dobar provod uz diskreciju, dajem broj. SˇIFRA: ZALOGAJ ZˇUDNJE +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001337 ELITE - STARIJI BRACˇNI PAR, gospod¯a je ljubiteljica orala i anala, trazˇe drusˇtvo .SˇIFRA: OPOJNA ZONA +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb„ Zg. OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001332 ELITE - USAMLJENA UDOVICA, 43 g, trazˇi prijatelja i ljubavnika za usamljene trenutke.SˇIFRA: ORALNE IGRE +18 Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001331 ELITE - UZˇARENA teta 48 g, trazˇi ljubavnika na duzˇe vrijeme, dajem broj .SˇIFRA: CˇAROBNA JAHACˇICA +18Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622,Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/min, GSM 4,78 kn/min). 001-001340 ELITE -DISKRETNA 60 g,besramnih zˇelja trazˇi dugu predigru i zˇestoki seks.SˇIFRA: PRAVA MACA +18Infoval d.o.o. Zˇitnjak Bogdani 5.odvojak 2, Zagreb, OIB 83695507510, t.rek.016187622 Tel: 064 522 525 (fix 3,49 kn/ min, GSM 4,78 kn/min). 001-001327 GOSPODIN 50. GODISˇNJAK, ZˇELI UPOZNATI ZˇENSKU OSOBU DO 50. GODINA ZA VEZU I MOGUC´ BRAK. 092/ 169-1982. 001-227738 MUSˇKARAC tolerantan, iskren, situiran, zˇeli upoznati zˇensku osobu 50-ih godina radi druzˇenja, moguc´eg suzˇivota i braka. Sˇifra: ZA LJEPSˇE SUTRA. 001-227696 OSJETITE DODIRE INTUITIVNE MASAZˇE KOJA C´E VAM PROBUDITI CARSTVO CˇULA I ODVESTI U SVIJET UZˇITAKA NA POSEBAN NACˇIN, 48/170/90 PROFI MASERKA PRUZˇA KLASICˇNU MASAZˇU, DEPILACIJU, PEDIKURU ZA MUSˇKARCE I ZˇENE. 099/592-1958. 001-001483 PULJANIN ozbiljan i skroman, u trec´oj dobi, zˇeli upoznati ozbiljnu zˇenu i skromnu uz moguc´nost zajednisˇtva, po moguc´nosti istranku, mozˇe i laksˇi invalid, Sˇifra: OZBILJNOST. 001-001474

STRIPTEASE, I GO-GO PLESACˇICA ZA MOMACˇKE, BEACH BAROVE, ROD ¯ ENDANE, ITD.. 095/844-0163. 001-229759

TRAZˇIM na podrucˇju Istre kulturnu, inteligentnu zˇenu za trajno prijateljstvo, imam 68 god. ali se osjec´am kao 20. godisˇnjak, bavim se sportom. Sˇifra: LJUBAV. 001-228777 ZˇELIM upoznati, slobodnu, vedru, vitalnu, zdravu zˇenu do 65 god., za tranije druzˇenje. Sˇifra: Danko.. 001-230217

prepieno, na zrak, 1.500lit, s nogarima, 2.000kn. 099/2184059. 001-227766 BACˇVA za vino 500lit, stakloplastika, za ulje. 091/4501207. 001-227877 BACˇVA inox 900 lit. 092/1475828. 001-229438 BACˇVE inox od 50 lit. sa cˇepom i sˇpinom. 098/791330. 001-230138 BACˇVE od rosfraja za vino, 20, 30, 50 lit. 091/254-6535. 001-227211 BALIRANA DJETELINA ovogodisˇnja. 092/242-1943. 001-226827 BALIRANO sijeno, kockaste i okrugle bale, dobre kvalitete, spremljena na suhom, okolica Zˇminja. 095/845-5459. 001-230270 BALIRANO sijeno. 098/535524. 001-229836 BALIRANO sijeno djetelina i slama, cijena dogovor. 091/ 527-1098. 001-229498 BIJELO VINO. 098/535-524. 001-229832

BIOPTRON+. 052/503-593. 001-228027

BISERNA ogrlica, original. 099/ 808-2254. 001-227720 BRASˇNO, domac´e, ovogodisˇnje. 098/791-330. 001-230149 BVACˇVA 300 lit, hrast. 091/ 547-7274. 001-227251

4 PRSˇUTA. 098/512-775. 001-227274 BACˇVA od stakloplastike, sem-

SIJENO, 1726.

KONJSKI GNOJ ili zamjena sijeno, okolica Pazina. 098/ 929-1240. 001-228259

SIJENO i djetelina sezona ’12. 092/242-1943. 001-226826

KONJSKI GNOJ, mozˇe na vrec´e. 098/136-4948. 001-227235 KOZJI SIR sa tartufima, povoljno. 095/846-8949. 001-226981 KRAVLJI SIR domac´i. 095/ 538-9439. 001-228883 KRAVLJI SIR i skuta, domac´a. 099/888-3038. 001-230250 KRUMPIR sitni 0.80 kn/kg. 091/553-9925. 001-229924 KRUMPIR iz crvene zemlje, okolica Pazina, razne sorte, 1.70 kn/kg. 091/553-9925. 001-229923

KRUMPIR domac´i i cˇesˇnjak. 098/258-339. 001-229457 KUPINOVO VINO Sˇisˇan. 091/ 514-1653. 001-228880 LJUTI FEFERONI u rinfuzi i vjencima. 098/226-996. 001-229847 LUK i cˇesˇnjak. 098/178-6593. 001-229099

MALA kocˇija za konje, 5.000 kn ili zamjena za sijeno. 098/701377. 001-230289 MASLINOVO ULJE, visˇe vrsta vocˇnih rakija. 095/199-7369.

mjesˇano.

091/535001-228177

SLAMA kockaste bale, okolica Pazina, 5 kn/bala, mozˇe s prijevozom. 099/506-6157. 001-229395 SLAMA,. 099/741-8248.

001-229660

SREBRNI lancˇic´ i narukvica, kraljevski vez. 091/733-7512. 001-228502

SREBRNI LANAC 120 gr, kraljevski vez, 925 pecˇat. 092/1464793. 001-229539 STAJSKI GNOJ na veliko i malo, sa prijevozom, mozˇe i u vrec´ama. 098/224-407, 092/ 254-3247. 001-229161 STAJSKI GNOJ s prijevozom. 098/441-018. 001-226812 STAKLENE domizˇane od 45 litre, 130 kn. 098/960-0873. 001-230295

STALAK metalni, univerzalni za vezenje goblena. 091/5477274. 001-228475 STALAK za rucˇnike, pokretni, novo. 098/531-661. 001-227795 STOCˇNA vaga, 1.500 kg, pogodna za palete, bale i sl. 099/ 502-4452. 001-230243

001-229187

STOL za terasu, 2x1 m, sa 2 klupe, kombinacija metal + drvo. 098/900-3008. 001-230167

CRNO VINO 10 kn/lit, lozovac´a 25 kn/lit, medica 50 kn/lit, biska 60 kn/lit. 091/501-8235. 001-229301

MASLINOVO ULJE domac´e, Nova Vas, Porecˇ. 091/4321107, 091/434-0094. 001-229012

STOLNO BIJELO vino, 12 kn/ lit, okolica Zˇminja. 052/660515. 001-228342

CRNO VINO. Nova Vas-Porecˇ. 091/432-1107, 091/434-0094.

MASLINOVO ULJE extra djevicˇansko. 091/592-5874. 001-228829

SUHI prsˇut, domac´i, 150 kn/kg. 091/152-8576. 001-227914 SUSˇILO prozorsko, fixno s montazˇom. 091/200-9333.

001-229010

CˇESˇNJAK crveni i bijeli. 091/ 553-9925. 001-229925 DJ. PRSLUK za neplivacˇe,. 098/791-330. 001-230152 DOMAC´A rakija, orahovac i prosˇek. 052/502-018. 001-227253 DOMAC´A RAKIJA, Nova Vas, Porecˇ. 091/432-1107, 091/4340094. 001-229009 DOMAC´E vino, bijelo i crno, prsˇuti. 052/567-203, 098/512775. 001-227275 DOMAC´I crveni cˇesˇnjak. 052/ 660-011. 001-229495 DRVENA KUC´ICA 17m2, masivna. 098/938-2886. 001-227089 DRVENE KLUPE s naslonom, tapecirano sjedisˇte, povoljno. 098/170-7946. 001-229116 DUHAN slabiji, jacˇi, domac´a proizvodnja. 091/726-3859. 001-228378

EL. MASAZˇER, uvozni, stojec´i, koristan za struk, bedra, noge, prsa, 349 kn. 095/902-9723. 001-228328

EXTRA DJEVICˇANSKO maslinovo ulje. 098/168-2131. 001-229621 GEODA AMETIST, dimni kvarc. 099/527-1024. 001-227837 GOBLEN uramljen + set za bijelu kavu na poklon, hitno. 099/595-4441. 001-229430 GRLO 999.

od

sˇterne.

098/645001-230275

GROBNICA 2 grobna mjesta u Vodnjanu, u mramoru. 052/210519. 001-227255 HRASTOVE DASKE 10 kom, stare 10 god., skladisˇtene, pogodne za stolove. 099/2280216. 001-228280 IN STYLER rotirajuc´u cˇetku za kosu sa garancijom, 440 kn. 091/751-1557. 001-227723 ISTARSKI voz, 2 kom. 098/ 535-524. 001-229826 ISTARSKI PRSˇUTI 2 kom. 091/596-4729. 001-228824 ISTARSKI PRSˇUTI 7-8 kg, 24 EUR/kg, Porecˇ. 091/560-2841. 001-228235

JECˇAM i kukuruz. 098/693813. 001-227011 JECˇAM. 092/242-1943. 001-226828 JECˇAM i zob. 098/441-018.

RAZNO prodaja

280kn/om, 60x120 160 kn. 095/902-9723. 001-228329

001-226818

KAROCA dvokolica, ham i 2 drvena kotacˇa. 091/250-4425. 001-228476

KOMARNIK bijele okvir, 120x120cm,

vodilice/ 2 kom,

MASLINOVO ULJE extra djevicˇansko, cijena po dogovoru, zvati navecˇer. 052/443-147. 001-227579

MED iz vlastite proizvodnje, Bagrem, Livada i Kesten, 35 kn, na veliko i malo. 091/3705166. 001-227531 MUSˇKI SAT Sector Cronograf, kao novi, 1.000 kn. 099/8800128. 001-228308 NISˇA na Pulskom groblju. 052/ 391-771. 001-227515 NISˇA na Gradskom groblju u Puli. 092/104-4033. 001-228571 OGRLICA i nausˇnice od rijecˇnih bisera, nekorisˇteno. 052/211361. 001-227102 OVCˇJI gnoj, prerad¯en u glisnjak s kalifornijskim kisˇnim glistama. 091/271-6689. 001-228752 OVCˇJI SIR domac´i. 095/5389439. 001-228882

PUTNI kofer, veliki, 150 kn. 052/219-181. 001-227285 ROGOVI trofejni od lopatara. 091/587-2055. 001-229519 ROSˇTILJ-GRILL prenosiv, vrlo povoljno, novo, neraspakirano, 180 kn. 091/481-5944. 001-227673

001-229791

SUVENIRE od maslinovog drva. 098/920-7882. 001-229527 SVINJSKA MAST. 052/560327, 091/176-3293. 001-227262 SˇTEP DEKA za bracˇni krevet, 400kn, 10-20h. 052/580-272. 001-228250

TESSA traku za omotavanje instalacije, 19mm sˇirina - 50kn/ kom; 32mm sˇirina - 70kn/kom. 091/565-9545. 001-226890 TRITIKAL 098/434-912. 001-229423 UCˇINKOVITO 100%, zasˇtitno djelovanje od negativnosti zracˇenja, mobilnih telefona na bazi nanotehnologije. 098/381-068. 001-229859

001-227764

VINO bijelo Malvazija, domac´a, vec´e kolicˇine. 098/163-2184. 001-226767

VINO crno. 052/560-327, 091/ 176-3293. 001-227263 VINO bijelo, prirodno i kvalitetno. 052/848-141. 001-227130 VINSKI OCAT domac´i. 098/ 955-4969. 001-230191 VISˇEMETRAZˇNA sˇtofa za hlacˇe i suknje, povoljno. 052/ 001-229639 543-978. ZOB bijeli, crni. 099/502-4452. 001-230246

kupnja BAKAR, mesing i ostale metale, te stare akumulatore i sve vrste kablova. 098/933-0561. 001-230169

KOSˇNICE i pcˇelarsku opremu, kupujem. 098/791-330. 001-230143 KUPUJEM sijeno, male bale. 098/701-377. 001-230288 KUPUJEM stare aute, zˇeljezo i ostale materijale na podrucˇju cijele Istre. 095/504-0800. 001-229074

SAT Breitling, musˇki, replika, 100 EUR, Raymond Weit, original, 200 EUR. 092/282-3573.

KUPUJEM inox ili pvc bacˇbvu za vino s zracˇnim poklopcem, 1.500 lit . 091/524-8860. 001-228757

001-229685

KUPUJEM stare aute, zˇeljezo i ostale materijale na podrucˇju cijele Istre. 095/504-0800.

SIJENO balirano, kvadratne bale, bala 20 kg. 099/7843333. 001-228627

razno

001-228043

PSIC´I vrlo malog rasta, stari 1 mj., Visˇnjan. 091/563-7300. 001-226944

ZLATNI RETRIVER cˇistokrvni muzˇjak, star 1 god., u dobre ruke. 098/438-618. 001-228006

potrazˇnja KOMPJUTER ispravan i TV u boji, molim na pooklon. 098/ 919-0573. 001-228071 MOLIM na poklon sklopive lezˇaljke za suncˇanje. 098/919001-228048 0573. MOLIM na poklon ispravan kompjuter. 098/956-5705. 001-000982

MOLIM na poklon ispravan kompjuter. 098/956-5705. 001-000983

BACˇVICA za tocˇenje piva mjenjam za MTB biciklu do 300 EUR. 091/909-0202. 001-228542 GRILL rosˇtilj, na ugljen, neraspakiran, mjenjam za plinsku bocu. 091/481-5944. 001-227675

POKLANJAMO

MOLIM na poklon uljni radijator, hitno. 099/417-7796. 001-001193 MOLIM na poklon odjec´u i igracˇke za djevojcˇicu od 8 god. 098/919-8623. 001-227015 MOLIM na poklon hladnjak. 098/978-1668. 001-229208

ponuda

MOLIM na poklon kompjuter. 098/195-3818. 001-230113

GNOJIVO konjsko. 099/7902289. 001-230035

MOLIM na poklon robicu za musˇko novorod¯encˇe. 098/549062. 001-229868

KAMP PRIKOLICA stara, poklanjam. 098/964-5722. 001-229463 MJESˇANAC Labradora i Rretrivera, muzˇjak. 097/701-3727.

MOLIM NA POKLON trajnozˇarec´u pec´ ili sˇtednjak na drva. 098/956-5705. 001-000975

001-227983

MJESˇANCI psi, Trobojnog sˇkotskog ovcˇara i Labradora, stari 1.mj i 10d. 091/511-3886. PETEH i mala koka Julkic´i, zvat navecˇer. 098/513-023. 001-226832

UOKVIRENA dj. karta Hrvatske, 200 kn. 099/218-4059.

001-228346

STARE albume sa samoljepljivim slicˇicama: nogomet, Olimpijske igre, crtani likovi i ostalo, kupujem. 098/188-3138. 001-001477 STARO ZˇELJEZO baterije, olupine auta, odvozimo uz naknadu. 099/411-6652. 001-226919 VRSˇIM otkup svih obojenih metala. 098/322-048. 001-229592

SUSˇILO prozorsko, fixno s montazˇom. 091/200-9333.

PLAST. rezervoar od 1000 lit., na paleti. 098/517-852. 001-229229 PLASTICˇNA BACˇVA za kupus, 80 lit., novo. 098/917-8149.

POLUDRAGO kamenje pripremljeno za izradu nakita. 001-227492 098/874-078. PRSˇUT suhi, 7 kg, domac´i. 095/845-5459. 001-230271 PSˇENICA i tritikala, okolica Porecˇa. 098/921-2553. 001-227196 PSˇENICA domac´a. 099/8766790. 001-227601 PSˇENICA jecˇam i zob, ovogodisˇnja zˇetva. 099/508-3309.

REGISTRIRANA firma otkupljuje sve vrste otpadnog bakra, mesinga, olova, kablova, akumulatora. 092/142-1555. 001-229391

001-228008

UKRASNA fontana. 099/5271024. 001-227838

001-229506

OTKUP lom zlata, Veronska ul., Pula. 098/187-2866. 001-227415

001-229777

PARFEMI extra kvalitetni. 099/ 308-5999. 001-227780

PLASTICˇNE bacˇve visˇe komada, 1.000 lit., novo, povoljno. 099/846-8849. 001-228848 PODUZEC´E s licencom za domac´i i med¯unarodni transport. 098/258-339. 001-229455

NEMATE kuda sa starim zˇeljezom, autima, nazovite, dolazimo, cijela Istra. 099/6854323. 001-226924

69

POKLANJAM nesˇto zˇenske robe br 38/40. 099/769-0040. 001-227186

POKLANJAM perilicu rublja Cany, ispravna. 052/397-137. 001-227300

POKLANJAM psic´a starog 9mj., Sˇarpej, cijepljen i cˇipiran, zlatno-smed¯e boje. 098/1606260. 001-227892 POKLANJAM dva mala musˇka psic´a stara dva mjeseca. 095/ 001-228375 862-1704. POKLANJAM prekrasnog umiljatog macˇic´a. 098/137-1092. 001-230339

POKLANJAM psa mjesˇanca Maltezera i Pincha. 098/9944022. 001-228610 POKLANJAM macˇic´e. stari 2 mj. 098/175-5527. 001-229368 POKLLANAJM sˇtednjak na drva. 098/517-852. 001-229230

PERILICU rublja, ispravnu ili stol za kuhinju molim na poklon. 098/198-2545. 001-228049 PERILICU rublja molin na poklon. 098/919-0573. 001-228070 TRAZˇIM hitno na poklon dj. bazen ili igracˇke z djevojcˇicu 9 god i djecˇaka 6.8 god. 091/3226105. 001-228022 TRAZˇIM Pony biciklu, besplatno ili do 100 kn max, Rovinj 091/536-4911. 001-227481 TRAZˇIM na poklon ispravan komjuter, tv, manji stol, stolice i dj. krevetic´. 099/575-3481. 001-228717

OBAVIJESTI MOLIM dobre ljude za pomoc´ u hrani ili bilo kakav posao, decˇko bez roditelja. 098/198-2545. 001-228143

TRAZˇIM posˇtene ljude za pomoc´ u kuc´i za uzvrta besplatno stanovanje, Tar. 052/443-511. 001-227645

VRSˇIMO edukacije geliranja noktiju na rukama-nogama, recesijske cijene, plac´anje gotovinom 20% popusta. 098/260637. 001-000958


70

UTORAK, 17. srpnja 2012.


UTORAK, 17. srpnja 2012.

71

servisna knjiga, ispis kilometara na sasˇiji vozila, nekaramboliran, u odlicˇnom stanju, gotovinski popust. Tel. 00386/40/732-756. HYUNDAI, Ascent, 1997. g., metalik sive boje, zimsko - ljetne gume, alu naplaci, registriran do srpnja 2012, 71.892,00 EUR. Tel. 00386/31/587-192. FOCUS 1,14, 2003. g., prevozˇenih 100.000 km, vinjeta do veljacˇe 2013. Prva registracija prosincac 2003. Tel. 00386/40/251-335.

STANOVI prodaja KOPAR, blizu hipermarketa Mercator, dvosoban stan, 56 m2, prvi kat kuc´e s visˇe stanova, odvojeni ulaz, parking, stanu pripada 60 m2 zemljisˇta, 98.000 EUR; Tel. 00386/41/762-276. ANKARAN, centar, moderan stan, 200 m od mora, namjesˇteno, funkcionalni raspored prostorija, prvi kat.Tel. 00386/41/342-605.

USLUGE ponuda PVC ALU DRVENI prozori, ostakljavanje balkona, protuprovalna vrata, unutarnja vrata, garazˇna vrata, dostava, montazˇa, moguc´nost narudzˇbe prema potrebama kupaca. 00386/30/278-886, e-mail: info@miran-paulic.si.

KOPAR, dovosoban stan, ODMORI udoban, namjesˇteni stan, klima, telefon, internet, TV, na suncˇanoj apartmanstrani, u centru, s parkingom, na IZOLA, Jagodje, 2 studio, 26 m , namjes ˇ ten, dulje razdoblje. Tel. 00386/30/ iznajmljujem. Prikladno za 1 399-564. osobu ili par na odmoru. IZOLA, dvosoban stan, u 00386/41/770-042. privatnoj kuc´i, s dva balkona, MORAVSKE TOPLICE, pogled na more i Alpe, klima, apartmani, od 4 do 27 osoba, KTV, internet, novi namjesˇtaj. djeca mlad¯a od 10 godina imaju Tel. 00386/31/260-288. besplatan smjesˇtaj. KOPAR, okolica, jednosoban Cijena 27 eura/noc´enje. stan, u prizemlju, 3,5 km od 00386/40/838-642, centra, namjesˇteno, mirna e-mail: okolica, klima, parking, blizina apartmaji@prekmurje-slo.com, trgovine, 420 EUR. web stranica: Tel. 00386/70/661-972. http://www.prekmurje-slo.com KOPAR, Bod¯amarin, u novoj obiteljskoj kuc´i, jednosoban RAZNO stan, 19 m2, s vlastitim ulazom, parkingom, internetom, prodaja centralnim grijanjem, 300 EUR + RUCˇNI SAT, zˇenski, Emporio trosˇkovi. Armani, nekorisˇteno, u Tel. 00386/41/740-535. pripadajuc´oj kutijici, 200 EUR. KOPAR, Bonini, obiteljska kuc´a Tel. 00386/41/908-920. Email: s visˇe stanova, trosoban leteti@windowslive.com. klimatizirani stan, vlastiti ulaz, parking, terasa, internet, telefon, KLAVIJATURA, Yamaha Tyros, 470 EUR + trosˇkovi. 61 tipka, Initial Touch / Tel. 00386/41/317-420. Aftertouch Tip: orgle (FSX) Polifonija (max): 128 Plast: R1/ ˇI, R2/R3/L Split: Style. Tel. 00386/ MOTORKOTAC 67/345-4673. AUTOMOBILI,

prodaja OPEL, 1.7 CDTI, 16 v cosmo, 101 kM, 12/2008, 88.000 km,

PIKADO, Lowen, za 8 igracˇa, na kovanice (EUR), idealno za natjecanja. Tel. 00386/40/828-400.

JARIC´I, iz ekolosˇkog uzgoja, starosti od 2 do 3 mjeseca, roditelji iz provjerenog uzgoja. 00386/31/728-244.

RENAULT, Megane, 1996. g., 1.6. e, izvrsˇen tehnicˇki pregled, u odlicˇnom stanju, zelene boje, jedan vlasnik. Tel. 00386/51/890-761.

ILIRSKA BISTRICA, Podgrad, jednosoban stan, sa sobicom, 46 m2, s klimom, kuhinom, UKRASNI MOZAICI, od kupatilom, zemljisˇna knjiga, 33.000 EUR. Tel. 00386/70/345- kamena, raznih motiva, visˇe komada, cijena dogovor. 404. 00386/ 41/624-822, iznajmljivanje kastelic114@gmail.com

PLOVILA

STOLNI NOGOMET, Garlando Deluxe, idealno za ugostiteljske objekte, na zˇetone. Tel. 00386/40/828-400.

HARMONIKA, Diatonicˇna, Slovenka Special, 4/IIIS CFBEs, kao nova, potpuno ispravna, 41cm. Tel. 00386/41/733-973. Email: drago.josar@siol.net.

PUSˇKA, m4 a1 agm, malo korisˇtena, sa torbom za transport, baterija 8,4v 1500mah - firefox mala + punjacˇ za baterije prodam, sve u kompletu. Tel. 00386/31/426-286.

MONITOR, LCD - Prodam 17 incˇni LCD ekran u kompletu, u ispravnom stanju, 50 EUR. 00386/41/445-913.

BICIKL, Trike, jedinstveni, vrlo rijedak model, moguc´ najam za razlicˇita snimanja, zemlja porijekla Nizozemska. Tel. 00386/31/426-286.

PEUGEOT, 106 Rallye, 16v, 70552 km, 2003. g., 87 kW (120 KM), plave boje. 0039/33/1830-9503, e-mail: rallzna106@gmail.com.

SKIJE Elan, 155 cm, tip: carving, Rossignol vezovi, sˇtapovi, cijena 100 eura (Izola). 00386/31/569-063. KIMONO, odlicˇno ocˇuvan, velicˇine 164 cm, zajedno s zˇutim pojasom. 00386/41/990-680. STOLICA ZA HRANJENJE, pogodna za djecu od 6 mjeseci do 4 godine, sa uklonjivim washable stolom, podesivo po visini i nagib sjedala. 00386/41/344-077, e-mail: julliet.j @ gmail.com TRAKTOR LOADER, novi, sˇirine kanta sˇirine 100 cm, cijena 540 eura. 00386/40/922-544. ASUS 1011PX , zaslon 10. 1» disk 320G ram 2GB netbook, procesor Atom Dual Core N570 2x1,66GHz, 2 GB ram, 320 GB disk. Tel. 00386/40/508-406, email: prenosnik@mailcatch.com

TV TUNER, sencom sdb522rt usb dvb-t mpeg-4, star 3 mjeseca, racˇun, garancija, sva oprema. Tel. 00386/41/904-472.

DEBLA, orah, 310xfi60 i 240xfi50, kvalitetna, cˇvrsta i izdrzˇlijva, ekolosˇki uzgoj. Tel. 00386/41/523-007.

Na stranici www: primorski-oglasnik.com moz ˇete pogledati najnovije oglase.

PRIMORSKI OGLASNIK SLOVENIJA

BESPLATNI MALI OGLASI Tekst poruke do 25 rijecˇi upisˇite cˇitkim slovima:

POZNANSTVA MUSˇKARAC, 29 godina, zgodan, zˇeli diskretno poznanstvo sa zˇenom, 50-ih godina. Kontakt putem e-maila: garazna@gmail.com MUSˇKARAC, poduzetnik, zˇeli upoznati zˇenu do 45 godina, za ozbiljnu vezu. Kontakt putem emaila: esperanza4you@gmail.com ZˇENA, vitalna, umirovljenica, iz Sj. Primorske, zˇeli upoznati partnera, obrazovanog, do 65 godina, za ozbiljnu vezu. Kontakt putem e-maila: julliet.j @ gmail.com

Telefon:—————————————————————————————— Oglasni obrazac posˇ aljite na adresu: Butiga NOVI LIST Zvonimirova 20/a, 51000 Rijeka


KAKO PREDATI OGLAS Oglas za FOTO IZLOG mozˇete predati na nac ˇ in da fotografiju i tekst oglasa pos ˇaljete na e-mail: butiga-foto@novilist.hr

Fotografiju mozˇete poslati u formatu

tif ili jpg. Renault Scenic 1.9 dci - 2003. god.- 6.000 eura. 091/274 6666.

Fiat Punto 1.2 SX, reg. 05/2013 2000. god. - 2.500 eura. 091/274 6666.

Sˇkoda Octavia II 2.0 TDI - 2006. god - 10.000 eura. 091/274 6666.

Sˇkoda Octavia 1.6 - 2008 god. 7.000 eura. 091/274 6666.

Chevroelt Lacetti 1.4 - 2007. god. - 5.500 eura. 091/274 6666.

Sˇkoda Fabia 1.2 - 2006. god. 5.000 eura. 091/274 6666.

Opel Astra 1.4 16V - 2006. god. 5.500 eura. 091/274-6666.

Citroen Xsara Picaso, 2001., 1.6i, reg 11/2012., full oprema, u izvrsnom stanju, sve ispravno, napravljen servis, velik prtljazˇnik. 3.300 eura fiksno. 098/9204-769.

MAZDA CX-7, 2.3 turbo, 260 KS, 2008., 33.000 km, full oprema, el. grijana kozˇna sjedala, Bose sound, moguc´nost preuzimanja leasinga. 098/334-878.

MERCEDES CLK 320 AMG, cabrio, 2003., 2 vlasnik, kozˇa, DVD/TV, navigacija, klima, nove gume, plin, servisna knjizˇica, moguc´a zamjena. 098/479-443.

AUDI Q 7. 3,0 TDI 2008 god., 1. vl., 95.500 km, reg., 01/2013., klima, krovni nosacˇ, DVD/TV, park. senzori, tiptornik, moguc´a zamjena. 098/479-443.

HYUNDAI COUPE fx 2.0, 2004., 105 kw, 125.000 km, ful oprema, kozˇna sjedala, alu felge. 098/959-1233.

ALFA ROMEO 156 1.9 JTD, 2001., 100ks, 140.000 km, sva oprema. 098/204-879.

PUNTO 55S, reg., do 5/2013., nove gume, 5 vrata, za 1.150 eura. 092/142-2995.

FIAT STILO 1.9 JTD, 2002., 85 kW, 140.000 km, ful oprema, 3.800 eura. 099/2515-101.

RENAULT 19 GTS CHAMADE, reg. 02/2013, kao nov, servisna, garazˇ iran, oprema, metalik, atraktivan, fiksno 2.300 eura (Pula). 091/583-9647.

HONDA CIVIC 1.4 IS, 1997., 255.000 km, veliki servis, reg 12/2012., potpuno ispravna, 3.100 eura ili po dogovoru. 091/5432-732.

FIAT BRAVO 1.6 JTD, 2008., servisna knjizˇica, 86.000 km, reg. 04/2013, ocˇuvan, 9.700 eura. 091/506-4172.

Golf V GTI 2,0 TFSI, 2007., 75.000 km, 147 kW, prvi vlasnik, 12.900 eura. 091/1576-313.

SeaRay 260, duzˇine 8 m, Mercruiser 260 KS, Z-peta, el.vitlo, ostala oprema, HR-zastava, sa vezom Delfin (Pula). 098/328-925.

PASARA drvena s kabinom, 6.4 m sa povlasticom (zona A i E), hidraulicˇno vitlo, mrezˇe 1.5 km, motor Lombardini 30 ks, hidraulicˇno kormilo i kopcˇa. 091/136-9880.

KYMCO SUPER 9, prva registracija 2010., prijed¯eno 4.422 km, cijena 1.000 eura. 098/933-6311.

GLASTRON 7 m, motor volvo penta 220 ks, oprema, VHF, radio/cd, sonder, trajno reg., 9.000 eura. 097/792-5488.

KLIZNA dvorisˇna vrata (portun) od cˇelicˇnih cijevi, 300x120 cm, 2.000 kn. 098/334-878.

RENAULT Vel Satis 3.0 V6 DCI, 2002., full oprema, u odlicˇnom stanju, reg., 11/2012, 8.100 eura. 091/255-0501.

BRODICU, 7 metara, plastika, motor diesel Perkins, 3 cilindra, 39 KS, hidraulicˇno vitlo-inox, spremnik 160 litara-inox, GPS, sonder, radio stanica, feral od 1000 svic´a i tenda. 098/927-4762.

PILOTINA, hrvatske zastave, 8.20x3, spojler, opremljena, diesel WM 90 KS, u Pomeru, 19.000 eura. 098/255-755.

PASARA ELAN 4.9 m, (Johns elan), uredni papiri, trajna registracija, izvucˇena na kopno, 1.550 eura, 1.100 eura komplet. 098/985-2681.

Tekst oglasa mozˇe biti od 10 do 15 rijecˇi, s brojem za kontakt (najvisˇe dva telefonska broja).


STOLOVE I STOLICE, dvosjede te barske stolove i stolice, po super povoljnoj cijeni. 091/754-7179.

ZVUCˇNICI i kamera za kompjutor na prodaju u kompletu, cijena 100 kn za oboje. 098/273-926.

PERILICA RUBLJA, za 300 kuna. 098/181-4996, 092/294-0336.

STARINSKI STALAK za botelje u odlicˇnom stanju. Cijena 350,00 kn. 052/651-180.

OLMEC OP610, termosublimacijski printer, mobilan, brz, idealan za printanje fotografija, zahvalnica, fotografija za dokumente, amaterskih slika, 3.500 kn. 098/334-878.

TESSA, traku za omotavanje instalacije, 19 mm sˇirina - 50kn/ kom; 32 mm sˇirina - 70kn/kom. 091/565-9545.

TELEVIZOR, marke LG, za 200 kn (Pula). 098/181-4996, 092/294-0336.

TELEVIZOR Vivax Imago model 2911PF, 70 cm ekran, ispravan, cijena 350 kn. 095/871-3368.

ANTIKNA VITRINA s bizˇutiranim staklima i predivnim intarzijama. Dimenzije: 227 x 35 x 200 cm. Cijena: 15.000,00 kn. 052/651-180.

Dr Ho’s pojas, ispravan, za kicˇmu, velicˇina XL, 300 kuna. 095/871-3368.

FAZANI, dijamantni i platinasti, ovogodisˇnji. 091/520-7977.

PATKE, sorta Karolinke, ovogodisˇnje. 091/520-7977.

SVILENE CRNE KOKICE, ovogodisˇnje. 091/520-7977.

PREKRASNO IZREZBARENA starinska polica. Dimenzije: 130 x 23 x 55 cm. Cijena 700,00 kn. 052/651-180.

SPORTSKA ODJEC´A, marke SEA DOO, atraktivna odjec´a za sportove na vodi, guma 6 mm, sve u kompletu 400 eura. (Pula). 091/583-9647.

PEUGEOT 306 1.4 karavan, 2.000 eura (Porecˇ). 098/181-4996, 092/294-0336.

BRODSKI MOTOR, VM MOTOR turbodiesel, 6 cilindra, s kopcˇom, osovinom i skrokom, cijena: 2.250 eura. 091/573-5883.

TRAMPOLIN,promjera 100 cm, za 150 kn. 098/334-878.

SERVIS za rucˇavanje za 10 osoba Kahla. Iskoristite popust na servise 20% AKCIJSKA CIJENA 1.760,00 kn.. 052/651-180.

LAPTOP Lenovo G-530, Intel Pentium, nov 3.600 kn, prodajem za 3.000 kn. 091/583-9647.

KLARIC´I, zemljisˇte 4.200 m2, dijelom urbanizirano, gradska voda, pogled Brijuni, moguc´a parcelizacija ili zamjena za stan u Puli ili okolici. 098/273-926.

APARTMAN u Puli, 32 m2, atraktivna pozicija, pogled i 400 m do mora, uvala Valsaline, terasa, 69.000 eura. 091/583-9647.

IZNAJMLJUJEM prekrasan apartman na otoku Krku, blizina mora i trajektnog pristanisˇta Valbiska. Novo rustikalno namjesˇten, 55m2 za familiju ili pojedince. 091/760-0843, 091/562-1018.

ANTIKNI STOL s prekrasnim rezbarijama. Iskoristite popust na stolove 30% AKCIJSKA CIJENA 1.260,00 kn. 052/651-180.

ABTRONIC X-2, novo, nerabljeno, pojas za oblikovanje tijela, 400 kuna (Pula). 091/583-9647.

IZNAJMLJUJEM gornji kat kamene kuc´e na Sˇolti, potpuno opremljen i klimatiziran na samo 3 m od mora, slobodno od 18. kolovoza. 091/591-3757.

TURNIC´, 2S+D 86 m2, u privatnoj kuc´i, 1. kat, parkingom, vrt, s vazˇec´im projektom za nadogradnju stana, CIJENA 95.546 eura 098/449-936.

MARINIC´I, iznajmljujem poslovnu halu 300 m2 + 70 m2 kancelarija, prilaz kamionima; 098/449-936.

STARINSKI LUSTER u odlicˇnom stanju. Iskoristite popust na lustere 50% AKCIJSKA CIJENA 400,00 kn tel. 052/651-180.

ISTARSKI VOZ. 099/7875-344.


ILVER 28 1998. g., 9 m,30X2.94, 2xMercury Marine, 1991. g, snaga 210C, benzin, kompletno opremljen, 35.000 EUR. 0039/3937493461, 0039/393-7493461.

ALSON ITALIA, 7,5 m, Mercury 125x2, benzin, GPS, generator, nadstresˇnica, 18.000 EUR, u luci Portoverde Misano Adriatico (RN). 0039/335-6640112, 0039/0248010796, email: ms@studiosteccanella.it.

AZIMUT E62 2009. g., 19 m, 86x5,06, 2x1015 CAT, generator 20kw, klimatiziran C/F, tenda, TV-sat salon/kabina. Moguc´nost prodaje veza za navedeno plovilo. 0039/335-1311651.

BENETTEAU ANTARES 12 FLY 12 m,05x3,99, 2x370 Volvo Penta 260 sati motora, 4+2 kreveta, 2 kupatila, hidraulicˇni most, kompletno opremljen, e 200.000, moguc´nost leasinga. 0039/335-1311651.

CRESTITALIA 1979, m12.05x3.80, stakloplastika, 2 motora aifo 270CV diesel, 2 cink anode za motor, sve obnovljeno, niski trosˇkovi, visoka brzina, kuhinja, dnevni boravak, krma m3.30x3.30. e42.000 0039/ 339-490760, email: r.paracchini@libero.it.

FIART MARE 42 GENIUS 13 m, 2008, 2Xvolvo, 330HP dizel, odlicˇne preformanse, kompletno opremljen, uvjeti prodaje po dogovoru, moguc´nost zamjene. 0039/338-2841797, 0039/081-8954418 diegodalterio@virgilio.it.

PURSUIT 307 Centralna konzola, duzˇ ina mt.9.70x3.20, 2 vanbrodska motora Honda 225HP, instrumenti: VHF, GPS11, radar, stereo, ultrazvucˇni lokator, 2004. godina. 0039/335-7550470, 0039/ 335-7550470 email: s.pardi@vargroup.it

MANO’ MARINE 27.50 9 metara,20, 2007, 2 Mercruiser model 5.0MPI BENZ-BRAVO 3, motor snage dx 152 sx 142, podna vratasˇca, bojler 2 x s toplom vodom, tenda, 2 motora s 2 brzine, 3.3, Prato. 0039/348-9043017, claudio.maionchi@gmail.com.

RAFFAELLI SHAMAL 40 2002, 13 m, 2xCaterpillar 300cv diesel, VHF, eco, GPS, autopilot, stereo/CD, TV color, most, tenda, pogon 12v, ispravljacˇ, generator, zasˇ. navlaka, motori 300h., u Giulianovi (TE), e140.000. 0039/348-7779660, e-MAIL: raffaele.monti@gmail.com.

AIRONE MARINE 345 2009, 11x3,2 m, 2x224 volvo penta d4 225 dp dizel, VHF, eco, GPS, 4 brzine, 85h navigacija, potpuno opremljena, moguc´nost razgledavanja u Mentone Garavanu, e140.000. 0039/3489502218 craveri.p@gmail.com

BERTRAM 28 FLY 1973, mt.8,70x3,30, 2x260HP Mercruiser, dostupno i obnovljeno plovilo, novi motori, sˇtedlijvost, sve original, u Cattolici, e 28.000. 0039/335-682593, email: eniobaschieri@libero.it.

CANTIERI PICCHIOTTI 1970, 18X5,50 m, 2xM.A.N.650HP Diesel, 3 kabine od kojih dvije duple, 5 kreveta, tri kupatila, kompletni instrumentarij, motor iz 2008/agosto 2010, La Spezia. 0039/3356322458, email: pfranceschetti@notariato.it.

FAIRLINE TARGA 47 2008, 14,5 m, VHF, GPS, autopilot, stereo/CD, log, TV u boji, mostic´, tenda, pogon 12v/24v/220v, inverter, generator, vp 575 d9. Genova, e380.000. 0039/335474158, email: cosimo.micieli@euromat.it

ILVER 28 1998, 9 m,30X2.94, snaga 210CV, benzin, e 35.000 EUR, La Spezia. 0039/3937493461, 0039/393-7493461

MALIBU RIVA 42, 12 m, 1983, tapecirani interijer i originalni namjesˇtaj, 2 dizel motora Cummins Marini od 320 V, snaga motora 6,5 kw., u Rimu, e 95.000, 0039/335-7251806, gabriele.chiattelli@shfusion.com.

MOCHI CRAFT TUXEDO 42, 14x3,9 m, 1989, Caterpillar 380 x 2 dizel, VHF, eco, GPS, autopilot, stereo/CD, TV color, most, tender, generator, tenda, Fiumicino, e60.000 tratt. 0039/3356246687, e-mail: info@edilsilvestri.it.

ALASSIO (SV) 1 apartman, u potpuno restauriranoj vili, pogled na more, terasa, golemi vrt, podrum, slobodan parking. 0039/3347900491.

ALGHERO (SS) elegantan apartman, 4 kat, iznamjmljuje se od srpnja ili kolovoza na minimalno 15 dana, u blizini Lido di San Giovanni, 2 spavac´e sobe s 4 kreveta, email: mabatini@yahoo.com 0039/347-9182995.

BARCUZZI DI LONATO DEL GARDA Iznamljuje se apartman, 2 spavac´e sobe, veliki dnevni boravak, u mirnom okolisˇu, pogled na Lago di Garda0039/335-425034, 0039/ 030-9132497, email: info@labugainville.it.

CAPO VATICANO (VV) apartmani (2), 4/6 kreveta, 2 sobe, terasa s pogledom na more, novogradnja, 700 m od mora, niske cijene, blizu izletisˇta na otocima Eolie/Taormina. 0039/338-4584533, 0039/0963-663919 luppinox@tiscali.it

COSTA SMERALDA (OT) apartman, Porto Rotondo, 4 kreveta, terasa, pogled na more, parking, u mirnom susjedstvu, okruzˇena zelenilom, iznajmljuje se tijekom ljetnih mjeseci. 0039/3394570628, emai margheris@yahoo.it.

GALLIPOLI (LE) apartmani (3), 140 m2, sobe sa 3 do 13 lezˇajeva, kuhinja, dnevni boravak, 100 m od mora, popust na cijene u predsezoni. 0039/335-405625.

ISOLA SANT’ANTIOCO (CA) apartman 500 od mora, na podrucˇju Calasette, namjesˇteno, na raspolaganju od svibnja do listopada.0039/ 348-5153489

LAGO D’ISEO Grad¯evinski objekt u Maroneu, 580 m2, moguc´nost prenamjene objekta u sredisˇte agroturizma, atraktivna pozicija, objekat okruzˇen netaknutom prirodom. 0039/ 338-4340368.


Cˇitatelji »Butige« mogu svoje foto oglase (fotografiju i tekst) koje zˇele objaviti u Italiji slati na mail: butiga-foto@novilist.hr, s naznakom »oglasi za Italiju«. MONTEPULCIANO/CASTIGLION DEL LAGO (PG) toskanska kuc´a, 450 m2, na vrhu brezˇuljka nad jezerom Montepulciano; 5 soba, 4 kupatila, vrt 6000 m2, kamin, garazˇa, 1.150.000 eur. 0039/335-5953617.

OROSEI (NU) 2 apartmana, 2 km od mora, s tri sobe, parking, na raspolaganju tijekom ljetnih mjeseci. 0039/333-5481908.

PESCHICI, (FG) mini apartmani, na brezˇuljku, 2,5 km od mora, na mirnoj lokaciji, pogled na more, bazen, velika terasa, okruzˇeni zelenilom, parking. 0039/0884-911027

Oglasi mogu biti pisani na hrvatskom i talijanskom jeziku, a objaviti c´e se prema pravilima oglasnika »Secondamano.it«

SANTA MARIA AL BAGNO (LE) apartman, u selu, 800 m od mora, klima i parking, na raspolaganju tijekom cijele godine, moguc´ najam na tjedan ili mjesec dana. 0039/3476363141 email: azzurra59@libero.it

SINISCOLA (NU) apartmani, od 2 do 4 kreveta, na podrucˇju Preta Ruia Santa Lucie, stambena zona, s dvorisˇ tem.0039/3472963254, 0039/327-1795892

VILLASIMIUS (CA) naselje Solanas 3 apartmana, 5 minuta od mora, apartmani s 4 ili 6 kreveta, sa svim kuc´anskim aparatima, rosˇtiljem, terasom, mjesecˇni ili tjedni najam. 0039/328-715275.

IGEA MARINA (RN) apartmani (2), blizu mora, 10 km od Riminija, namjesˇteni, udobni, moguc´nost iznajmljivanja na mjesec ili tjedan dana. 0039/0541-330174, 0039/3349604363.

LEXUS IS 200 SILVER 95.000 km, 2004. godisˇte, automatski mjenjacˇ, satelitska navigacija, interijer u kozˇi, metalik sive boje, jedini vlasnik, 7.000 EU. 0039/335-6932277, 0039/02-862718.

ACQUI TERME (AL) rustikalna kamena vila, za obnovu, sa zemljsˇtem 4.000 m2, dvorisˇte, livada, voc´njak, optimalno za manju farmu, 87.000 EUR0039/349-6858110.

POSLOVNI PROSTOR 120 m2, via Compagnoni, odlicˇno povezano s centrom grada, suteren s vlastitim ulazom u unutarnjem dvorisˇtu, u mirnom susjedstvu. 0039/3409432180

CINQUE TERRE (SP) Liguria, stan u autohtonoj tradicionalnooj obiteljskoj kuc´i, u srednjovjekovnom gradic´u, s kaminom, spavac´om sobom, kuhinjom, kupatilom, balkonom, polunamjesˇteno, restaurirano, vrt, 85.000 EUR. 0039/339-1348608

COSTA SMERALDA (OT) apartman u turisticˇkom selu, sa 4 + 1 krevetom, namjesˇteno, klimatizirano, raznovrsni sadrzˇaji sa djecu i odrasle, 2 bazena, restoran, minimarket/bar/tenis, idealno za odmor. 0039/335-6189132, 0039/02-6133093

JACK RUSSEL Psic´i sa i bez pedigrea, cijepljeni, s mikrocˇipom, iz provjerenog uzgoja, spremni za preuzimanje, 400 EUR. 0039/3397322302

NJEMACˇKI OVCˇAR, muzˇjak s pedigreom, iz vrhunskog legla, dresiran i pogodan za reprodukciju. 0039/334-8577381

PONZA (LT) (Isola) apartmani za iznajmljivanje, (3) sa 2/4/6 kreveta, blizu mora, s vlastitim ulazom, kupatilom, kuhinjom, velikom terasom, pogled na more, od ozˇujka do rujna. 0039/0771808425, 0039/335-6297311.

MERANO (BZ) moderna vila u zoni Maia Alta. Objekt izgrad¯en u skladu sa ekolosˇkim standardima, sukladno energetskim zahtjevima. Poslovni prostor 256 m2, dvostruka garazˇa, velike terase, balkoni i veliki vrt. 0039/348-4433189

CELLE LIGURE (SV) namjesˇteni apartman, zona Piani, s balkonom, 300 m od mora, s vlastitim parkingom. 0039/347-1006329.

PIETRA LIGURE (SV) apartman nedaleko mora, s 4 + jednim lezˇajem, namjesˇten, s parkingom, namjesˇteno, s parkingom, tijekom cijele godine. 0039/329-2128041.

SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) tri namjesˇtena apartmana, na moru, moguc´ najam na vikend, tjedan, mjesec dana ili na duzˇe vremensko razdoblje. 0039/0182-50164, 0039/338-6994621

CASALABATE (LE) manje vile (3), u neposrednoj blizini suncˇane plazˇe, sa 6 do 8 kreveta, namjesˇteno. 0039/349-4791369, 0039/080679084.

PORTO CESAREO (LE) manje vile, (3), za 4 do 9 osoba, u turisticˇkom centru, blizu mora, pjesˇcˇana plazˇa, tijekom cijele godine moguc´ najam. 0039/360-809017.

SAN TEODORO (OT) apartmani (2), namjesˇteni, u naselju »Gli Ulivi«, vrt, parking, teniski tereni, blizina plazˇe. 0039/3357073945

LAMPEDUSA (AG) obiteljska kuc´a, namjesˇ tena i udobna, s klimom, TV, grillom, rosˇ tiljem, balkonom. 0039/333-6635425, 0039/333-6635425.


76

UTORAK, 17. srpnja 2012.

www.agencija-venera.com * e-mail: venera@agencija-venera.com

U POVJERENJU * ISTINITE ZÏIVOTNE ISPOVJEDI!

Godine idu bez ljubavi...

kompromisa, zbog bojazni da ne ponovimo istu gresÏku. No sve je bilo uzaludno, jer je nedostajalo ljubavi... *** Kad se izgubi ljubav, sve postaje naporno, cÏak i budÅenje pored njega. Gledala sam tog musÏkarca povecÂeg nosa, koji je glasno hrkao, kako mi je ruzÏan i stran. Ma sÏto to meni treba, pomislila sam u tom trenutku, jer i to vodÅenje ljubavi bilo je za mene pravo mucÏenje. Biti s nekim samo zato sÏto je dobar i nadati se da cÂu ga zavoljeti zbog pazÏnje kojom me obasipa. Ne, to zaista visÏe nisam mogla. Polako sam se isÏuljala iz njegovog stana i njegovog zÏivota. Danas znam da jedino sÏto vrijedi u zÏivotu jest voljeti i biti voljen! Ja sam zahvaljujucÂi agenciji VENERA to i dozÏivljela. Upoznala sam musÏkarca kojeg u okruzÏenju gdje zÏivim i radim nisam imala srecÂe susresti.

24 GODINE SAVJETUJE, POSREDUJE ISKLJUCÏIVO ZA OZBILJNU VEZU, IZVANBRACÏNU ZAJEDNICU, BRAK UGOVOR OBVEZUJE: presliku OIB-a, osobne iskaznice, za rastavljene dokument

o rastavi braka, smrtni list za udovce-ice

ARENEV

ISKLJUCÏUJE: OSOBE U BRAKU, BISEKSUALCE, ALKOHOLICÏARE, NARKOMANE. ZAKONOM POSLOVNE TAJNE ZASÏTICÂENA VASÏA OSOBNOST I TAJNOST PODATAKA! Poput mnogobrojne klijentele (60% -VSS, 40%-SSS, od 27 do 73), iz Hrvatske i inozemstva, iskoristite 24 godine uspjesÏnosti posredovanja AGENCIJE VENERA (mnogobrojne veze, 368 brakova, rodÅeno 97 djece). U Europi, 70 godina ljudi na ovaj nacÏin upoznaju svoje buducÂe partnere, zbog istinitosti podataka i usÏtede u vremenu! Venerine kolumne u 15 najtirazÏnijih tjednika Hrvatske, vec 17 godina svakog tjedna redovito u oglasniku Butiga! Ne trosÏite vrijeme u samocÂi, bez ljubavi, jer godine se ne vracÂaju..... UcÏinite nesÏto i vi samo za sebe! Kad netko zatrazÏi necÏiju pomoc to je znak njegove velike snage, a ne nemocÂi...

Radno vrijeme: ponedjeljak - subota: 9 do 16 sati (termini po dogovoru dan ranije, a iza 16 sati - 2 dana unaprijed). PORECÏ - 052/438-212, 098/366-104. 099/503-5503 www.agencija-venera.com e-mail: venera@agencija-venera.com

Riva Boduli 1, Rijeka tel. 051/686-761, 051/686-762 e-mail: rijeka@izvorosiguranje.hr

Sigurni na put!

PocÏetkom godine Izvor osiguranje u prodaju je pustilo isplativ program putnog osiguranja koje se mozÏe sklopiti kao pojedinacÏno, obiteljsko ili grupno Izvor osiguranje u svoju je ponudu

- liijekove propisane od strane lijec Ïnika

uvrstilo i program putnog osiguranja koje c  e vas Ï e turistic Ï ke aranz Ï mane uc Ï initi

znatno

sigurnijim

i

- prijevoz

bezbriz Ï nijim.

Polica putnog osiguranja pokriva medicinske tros Ï kove lijec Ï enja i prijevoza nastale za vrijeme boravka ili putovanja, a ugovaratelj osiguranja ima moguc  nost odabrati i osiguranje prtlja-

preminuloga

oslobad Å anja od akutne zubobolje.

 NOSTI DODATNE MOGUC

Uz policu putnog zdravstvenog osiguranja preporuc Ï ljivo je ugovoriti: - osiguranje od nezgode

osiguranje

- osiguranje

nezgode

i

osiguranje

od odgovornosti. Osiguranje se moz Ïe

sklopiti

pojedinac Ï no,

obiteljsko

(otac, majka i djeca do 26. godine sta-

va:

otkaza

ili

prekida

- osiguranje gubitka prtljage - osiguranje

od

privatne

odgovor-

nosti za vrijeme puta i boravka u

dam ili vis Ï e osoba.

Putno zdravstveno osiguranje pokri-

od

putovanja u inozemstvo

rosti) te grupno ako se osigurava se-

ÂE STANDARDNO POKRIC

mjesto

- stomatolos Ï ke intervencije u svrhu

ge, osiguranje od otkaza putovanja, od

u

prebivalis Ï ta

inozemstvu. Dod Ï aja, poÅ e li do osiguranog sluc trebno je nazvati naznac Ï eni broj koji je dostupan 24 sata i gdje c  e vas savjetovati i uputiti u najbliz Ï u ugovornu

- bolnic Ï ko ili klinic Ï ko lijec Ï enje za vri-

zdravstvenu

ustanovu.

Povoljna

ci-

jena te s Ï irok raspon pokric  a putnog

- prijevoz osiguranika u zdravstve-

osiguranja razlog je vis Ï e da se bez bri-

nu ustanovu u sluc Ï aju bolesti, ne-

ge

zgode ili smrtnog sluc Ï aja

oc Ï ekuju na putovanju!

vasÏe je isplativo i transparentno ulaganje u buducÂnost i zdravlje. Izvor osiguranje nudi sÏirok spektar osiguranja: ■ Osiguranje motornih vozila ■ Osiguranje imovine ■ Osiguranja od nezgode ■ Osiguranje od odgovornosti

IZVOR OSIGURANJE

prepustite

avanturama

koje

Svi potencijalni osiguranici Izvor osiguranja, police mogu sklopiti u poslovnicama u Rijeci na adresama: Riva Boduli 1, Osjec Ï ka 39 (u blizini Ï kurinje), i tehnic Ï kog pregleda S na novom prodajnom mjestu: Ï avle 127, u centru C Ï avala. C pis Ï ite nam na e-mail: info@izvorosiguranje.hr, ili nas posjetite na www.izvorosiguranje.hr

vas

Preventivna kiropraktika za djecu

cÏnom losÏem djelovanju na cijelokupni zdravstveni potencijal, pa djeca postaju bolezÏljiva i osjetljiva. ZnacÏi, nema kvalitetnije prevencije za djecu od zdrave kraljezÏnice, sporta, plivanja, tjelovjezÏbe i na kraju preventivne kiropraktike kod pravog lijecÏnika kiropraktike. Kao i drugdje, tako i ovdje vrijedi pravilo, sÏto se ranije pocÏne s preventivnom kiropraktikom to bolje. Ne postoji donja dobna granica jer mozÏe se zapocÏeti s tretmanima kod tek rodÅene djece!

PRISTUP ZDRAVLJU KORISÏTENJEM URODÅENIH PRIRODNIH SPOSOBNOSTI OBNAVLJANJA OSÏTECÂENIH STANICA TIJELA ■ ZNANOST O ISCJELJIVANJU S NAGLASKOM NA ODRZÏAVANJU CIJELOVITOSTI TJELESNE GRADÅE S TEZÏISÏTEM NA NERVNO KOSÏTANI SUSTAV ■ KONZERVATIVNO PRIRODNO LIJECÏENJE BEZ UPOTREBE KEMIJSKIH LIJEKOVA I KIRURSÏKIH ZAHVATA PRIRODNI PRISTUP OBNAVLJANJU STANICA TIJELA I PRODUZÏENJE ZÏIVOTNOG VIJEKA ■

Alternativni centar »ADRIANA NORA« Rijeka

djeluje kao telefonsko savjetovalisÏte na cÏijim linijama

tel. 060/616-617, 060/603-060 (tel. 6,88 kn/min, mob. 8,41 kn/min) mozÏete dobiti savjet vrhunskog majstora tarota, astrologa i numerologa.

Sudbinu je mogucÂe izmjeniti

Atraktori su kozmicÏke sile koje nas privlacÏe odredÅenom zÏivotnom iskustvu, a uobicÏajeni naziv u narodu bio bi »sudbina«. Ipak, atraktori se razlikuju od sudbine po tome sÏto se mogu izbjecÂi, i time izravno opravdavaju filozofiju slobodne volje. Postavlja se pitanje: Kako izbjecÂi odredÅeni atraktor? RazlicÏitim metodama proricanja, mogucÂe je vidjeti prema kojem se iskustvu krecÂe nasÏ zÏivot. To je preduvjet za uspjesÏnu borbu protiv nezgodnih atraktora. Kada dobijemo rezultat, znat cÂemo cÏemu nasÏ zÏivot tezÏi. Tada treba odbaciti svaki fatalisticÏki stav o sudbini i tezÏini problema. Ni jedan problem nije toliko tezÏak da ga se ne bi maglo rijesÏiti uobicÏajenim nacÏinom djelovanja, a josÏ manje magijskim sposobnostima i znanjima. Uvijek treba imati na umu kako to sÏto smo saznali nije sudbina, staticÏka i nepromjenjiva kategorija, vec samo jedan od najvjerojatnijih ishoda. NasÏe djelovanje u pravilu ga mozÏe promijeniti, a kada nam ne odgovara, to treba i ucÏiniti. NajtezÏi problem predstavljaju prokletstva i uroci. To su vrlo snazÏni atraktori postavljeni od jedne ili visÏe osoba koje privlacÏe velikom silom, a buducÂi da su fokusirani basÏ na nas,

RATNEC INVITANRETLA

AJNARUGISO TEJIVS

jeme puta i boravka u inozemstvu

www.poliklinika1885.hr

DjecÏje doba jedno je od najvulnerabilnijih perioda razvoja i sazrijevanja cÏovjekovog organizma. Zbog toga svi zdravstveni sustavi svijeta posebnu pazÏnju posvecÂuju djeci. NazÏalost, ponekad i to nije dovoljno te se javljaju nezÏeljeni efekti i posljedice koje mogu dugorocÏno dovesti do bolesti i invalidnosti djeteta. Svi znamo da u djecÏje doba zbog igara, padova, skakanja i slicÏno, cÏesto dolazi do malih povreda koje mogu izazvati ozbiljne subluksacije kraljesÏaka ili pak zdjelicÏnih kostiju, a kada se to dogodi, put prema neurolosÏkom disbalansu je utrt, i procesi bolesti se pokrecÂu. K tome ako josÏ dijete nosi tesÏku sÏkolsku torbu s puno (ne)potrebnih knjiga, posve smo sigurni da cÂe docÂi do bolesti kraljezÏnice, kracÂe noge, itd. Vrlo cÏest slucÏaj daljnjih komplikacija su alergije, neurodermatitis, nocÂno mokrenje, opcÂi pad imuniteta, a da ne govorimo o dugoro-

CABAR aknardaJ esÏiP

ejigeR rotkerid ,RAHUK oiraD esÏiP

Regionalni ured Rijeka

Korzo 32, Rijeka tel. 051/212-839, 098/442-443

ENECIDEM ENDORIRP RATNEC

Bio sam u braku deset godina. Moj odnos sa suprugom godinama nije bio prisan; nije bilo povjerenja, razgovora... Iskreno recÏeno, sam sam kriv jer se i nisam potrudio. Ona se vremenom pretvorila u cÏangrizavu zÏenu, zapusÏtena izgleda i vjecÏno nezadovoljnu. Meni se dogodilo ono nesÏto sÏto sam mislio da se dogadÅa drugima - zaljubio sam se u 13 godina mladÅu zÏenu, atraktivnog izgleda, zbog koje sam se i rastao. ZÏivjeli smo zajedno godinu dana. Mislio sam da je to ljubav, no ona je bila proracÏunata. Kad sam joj pomogao da otvori obrt, ulozÏivsÏi u to dosta novca, napustila me zbog mladÅeg... *** Upoznali smo se preko zajednicÏkih prijatelja. Bili smo oboje rastavljeni, ja dvije godine, on tek sÏest mjeseci. Oboje ranjeni, s nekim osjecÂajem krivnje zbog djece. Trudili smo se jedno drugom udovoljiti, biti puni

POLIKLINIKA 1885

CÂIRANUG najiraM .rd esÏiP

ejicnega aderu acirotkerid ,CÂITSARH aknavoJ esÏiP

Agencija Venera za bracÏno posredovanje i druzÏenje PorecÏ I. AndricÂa 19, PorecÏ

sva njihova snaga je okrenuta protiv nasÏe srecÂe. RijesÏiti ih se zaista mozÏe na brojne nacÏine. CÏesto imaju svoje materijalne nositelje, tj. simbole, poput talismana ili simbola ispisanih na pergamentu, drvu, papiru i metalu. Svima je poznato kako takav objekt treba unisÏtiti. No, ukoliko to ucÏinimo samo na fizicÏkom nivou - spaljivanjem ili bacanjem u ponore, rijeke i tome slicÏno - necÂemo nisÏta posticÂi. Pored materijalnog djelovanja potrebno je i psihicÏko, jer takvi su objekti oformljeni i u astralnom svijetu i najcÏesÏcÂe djeluju upravo preko njega. Za one naprednije koji uspjesÏno izvode astralnu projekciju, mogucÂe je oticÂi direktno do objekta atrakcije, koji u astralu postoji kao larva prikacÏena za nasÏu auru, i unisÏtiti ga. Veliki broj ljudi nosi stalno sa sobom amajlije. Mnoge od tih amajlija se proizvode serijski i prodaju masovno. Bitno je imati jednu amajliju izradÅenu posebno za vas, jer visÏe razlicÏitih amajlijlija ili raznih zamotuljaka cÏak i da su dobro izradÅeni necÂe dati dobar rezultat, odnosno jedna drugu cÂe neutralizirati. Bioenergetski tretmani u Rijeci i Labinu. PredbiljezÏbe na 098/1810-353

Ukoliko zÏelite osobne tarot konzultacije, najavite se na tel. 098/9340-590 ili 091/5080-483. Vec niz godina uspjesÏno se bavim razlicÏitim tehnikama proricanja i izradama osobnih zasÏtita koje imaju svrhu sÏtititi od negativnih utjecaja i crne magije. Na sva vas Ï a pitanja dobit c  ete vrlo precizan odgovor i savjet.


UTORAK, 17. srpnja 2012.

77

CÂIDRAJLAGZÏ naroZ .cs .rd esÏiP

SpecijalisticÏka ordinacija za estetsku i maksilofacijalnu kirurgiju Nova cesta 46 b (Villa »Elite«), Opatija tel/fax. 051/271-065, ■ www.zgaljardic.net

maksilofacijalni - estetski kirurg cÏlan AmericÏke akademije za facijalnu plasticÏnu i rekonstruktivnu kirurgiju i Europske akademije za kozmeticÏku kirurgiju

PomladÅivanje lice nakon gubitka tezÏine

Pitanje: U srednjim sam godinama kada su me pocÏele smetati bore lica, koje su dosta naglo nastale. Primjetila sam da su postale izrazÏenije nakon znacÏajnijeg gubitka tezÏine. Veoma me smeta naglasÏenost udubljenja - bore koje idu od nosa prema usnici. CÏula sam da je mogucÂe taj problem rjesÏiti punjenjem masÏcÂu, pa vas molim da mi objasnite postupak.

PrezÏivljavanje masti krecÂe se od 35-45 posto implatirane masti. To znacÏi da do zÏeljenog rezultata je potrebno postupak ponoviti. Mast je zahvalna za rad na cijelom licu, stoga je danas sÏiroko primijenjena u svrhu pomladÅivanja lica. Zahvat se vrsÏi u lokalnoj anesteziji, stoga nije potreban boravak u klinici.

AKITETSE

Odgovor: Nakon gubitka tezÏine vrlo cÏesto se dogadÅa problem koji ste naveli. Jedan od razloga naglasÏenosti nazolabijalne brazde je atrofija masnog tkiva obraza, koji se desi pri provodÅenju dijete. Lipofiling ili autotransplatacija masnog tkiva je metoda gdje se mast uzme s podrucÏja gdje imate masti (oko pupka, bokovi, strazÏnjica), potom centrifugira, da bi se na kraju implatirala posebnom kanilom na zÏeljeno mjesto.

PLASTICÏNE OPERACIJE: LICA, KAPAKA, NOSA, USÏKI, USNICA, BRADE, CÏELJUSTI, DOJKI, OZÏILJAKA, TETOVAZÏA, LIPOSUKCIJA TIJELA, TRANSPLANTACIJA KOSE, ODSTRANJIVANJE MADEZÏA, BRADAVICA, KAPILARA, I OSTALE ESTETSKE OPERACIJE, MEDICINSKI PIERICING

ÏBE ZA TERAPIJE PREDBILJEZ PULA, ■

mob: 098/500-200, Jelena

Ï BE ZA PREDBILJEZ TERAPIJE Ï INE FUZ

, hotel Bitoraj: 098/431-271 Andrej

Bioenergijom se lijec Ïi uzrok bolesti

se na ovaj najprirodniji nacÏin lijecÏe sve bolesti - od glave i psihicÏkih problema, svih organa, do cirkulacije, zglobova, kraljezÏnice itd. Znam da izgleda nevjerojatno jer su nas od rodÅenja, putem reklama odgajali drukcÏije, a farmaceutske tvrtke ulazÏu velik novac na reklame raznih »lijekova« koji ne lijecÏe, a jako sÏtete i svom se snagom bore protiv ovog jednostavnog, ucÏinkovitog i najprirodnijeg nacÏina lijecÏenja koji je poznat visÏe tisucÂa godina. Osim bioenergije, hipnozom mogu pomocÂi kod prestanka pusÏenja, mrsÏavljenja te problema raznih strahova i dr. VisÏe od 90 posto pacijenata puno se bolje osjecÂa vec nakon par dana terapija. Ljudi koji nisu nikada bili na terapiji, i nisu nimalo upoznati s nasÏom metodom lijecÏenja cÂe recÂi: »Kako je to mogucÂe - on samo plasÏi muhe oko ljudi«. Istina, basÏ tako izgleda, no s tim plasÏenjem muha ozdravi veliki broj ljudi. Terapija se izvodi na energetskom nivou, balansiranjem aure i pomicanjem energetskih blokada kako bi cÏovjek opet normalno funkcionirao.

Privatna specijalisticÏka ordinacija za dermatologiju i venerologiju Riva Boduli 7/I, 51000 Rijeka tel. 051/312-028, 099/2466-857 e-mail: teo.manestar.blazic@ri.t-com.hr www.ordinacija-manestar.hr

Ï Zuti nokti

Pitanje: Zadnje dvije godine nokti na nogama izgubili su sjaj i pocÏeli poprimati zÏucÂkastu boju. Uz to nokat na placu je zadebljao. Je li to posljedica nedostatka vitamina ili neka bolest noktiju? Nokti na rukama su uvijek isti. Odgovor: Promjene na noktima mogu biti posljedica nedostatka nekih tvari u organizmu, sustavnih bolesti (bolesti srca, plucÂa, bubrega), nekih bolesti kozÏe (psorijaza), infekcije noktiju (gljivice ili bakterije) ili kronicÏnih trauma (ozljeda), djelovanja nekih kemijskih spojeva, ali cÏesto su posljedica starenja. BuducÂi su zahvacÂeni samo nokti na stopalima i postoji za-

AJIGOLOTAMRED

AJLVARDZ OD MOJIGRENEOIB

Bioenergijom se lijecÏi uzrok bolesti, za razliku od klasicÏne medicine koja raspolazÏe lijekovima za odrzÏavanje bolest. Znamo da su svi lijekovi sÏtetni i uzrokuju niz drugih problema. Navesti cÂu primjer; cÏovjek koji ima problem sa srcem pije vecÂi broj tableta koje sluzÏe za otklanjanje vode, tlak, srce, itd. Pacijent je, izmedÅu ostalog, osudÅen cijeli zÏivot na te tablete i postepeno dobiva i druge koje cÂe pomagati nekom organu koje su ove tablete osÏtetile. I tako do kraja zÏivota? Bioenergijom se pak, lijecÏi uzrok problema, u ovom slucÏaju srce, i problem je rijesÏen! Problem kod sÏecÂera koji se popularno sve visÏe naziva i »tihi ubojica« je identicÏan. Doktor cÂe vam nakon svih pregleda, ukoliko se ustanovi da imate povisÏen sÏecÂer, pripisati tablete ili u josÏ gorem slucÏaju inzulinske injekcije koji cÂe morati uzimati do kraja zÏivota. Terapijom bioenergije tretira se direktno gusÏteracÏa i vec nakon par dana pacijenti vide promjene, a u velikom se broju i zauvijek maknu od tableta ili inzulina. Nakn toga, pacijenti pocÏinju ponovno normalno zÏivjeti. Da ne nabrajam sada sve bolesti jer

ejigolorenev i ejigolotamred .ceps,.dem .rd CÂIZÏALB RATSENAM oeT .cs.rm esÏiP

racÏitegreneoib ,CÂIUB naeD esÏiP

»CENTAR ZA BIOENERGIJU«

www.bioenergija.biz e-mail: dean@bioenergija.biz

debljanje noktiju, najvjerojatnije je to posljedica starenja noktiju, ali bez pregleda ne mozÏe se iskljucÏiti i gljivicÏna infekcija noktiju. MedÅutim nije rijetko da su promjene kombinacija gljivicÏne infekcije i procesa starenja. U slucÏaju gljivicÏne infekcije postoje ucÏinkovite terapije (tablete ili laser). Promjene koje nastaju zbog starenja nije mogucÂe sprijecÏiti, ali izgled nokta mozÏe se poboljsÏati pedikiranjem i lakiranjem noktiju.

* Dijagnostika i lijec Ï enje koz Ï nih i spolnih bolesti * Dijagnostika i lijec Ï enje tumora koz Ï e - Dermoskopski pregledi madez Ïa a testiranja

* Alergolos Ïk

* Kirurs Ï ko i lasersko uklanjanje madez Ï a i drugih izraslina na koz Ïi * Estetska dermatologija * Laserski tretmani * Tretmani hijaluronskim preparatima (fileri) i Botox-om.


78

UTORAK, 17. srpnja 2012.

Za dugo, toplo i zabavno ljeto

Ljetna tehnologija Prilikom masˇtanja o savrsˇenom godisˇnjem odmoru vec´ina najcˇesˇc´e ili jedino pomisˇlja na sunce, kupanje i izlezˇavanje na plazˇi, no velika je vjerojatnost da c´e takve aktivnosti, koliko god ih dugo prizˇeljkivali i veselili im se, brzo - dosaditi. Zbog toga je vazˇno unaprijed isplanirati i sˇto ponijeti na godisˇnji odmor u Cˇitanje na plazˇi uvijek je bilo in, a trenucima kad zaprijeti kolotecˇina.

Tablet za odmor

pojavom tablet racˇunala tom su se trendu prikljucˇili i oni koji nisu pobornici papirnatog sˇtiva. Lenovo Ideapad K1 idealan je modni dodatak od samo 750 grama koji stane u svaku torbu za plazˇu, a k tome je visˇe nego pogodan i za druge aktivnosti - pregledavanje elektronicˇke posˇte, pretrazˇivanje interneta ili informiranje o dogad¯ajima i najboljim mjestima za ljetni izlazak. Prednja kamera od 2 MP i strazˇnja od 5 MP zabiljezˇit c´e svaki trenutak vrijedan pamc´enja, a memorija od 16 GB osigurava dovoljno prostora za fotografije i druge sadrzˇaje.

————————–

Idealan za plaz ˇu

Dozˇivotna nadogradnja karata Puno glazbe Solarni punjac ˇ Svi koji planiraju ljetni odmor iskori-

Malen i moc´an, tako bi najbolje bio opisan USB memorijski stick Verbatim Netbook Store’n’Go, dimenzija 17,15 x 7,7 x 15 mm. U memoriju od 16 GB moguc´e je spremiti puno glazbe za opusˇtajuc´e trenutke na terasi uz romanticˇnu vecˇeru ili za vozˇnju na putu do mora i natrag u automobilu koji ima USB ulaz.

————————–

Udobni jastuc ˇ ic ´i Iako nevoljko, velika c´e vec´ina priznati da sa sobom na more nosi prijenosno racˇunalo, a bez obzira na to hoc´e li im sluzˇiti za obavljanje nekih neodgodivih poslova ili pak gledanje filmova, fotografija i pregledavanja interneta u kisˇnim danima, vazˇno je da je prakticˇno i pouzdano. Notebook znakovitog imena Asus ZenBook UX31 u elegantnoj srebrnoj ili zˇenstvenoj ruzˇicˇastoj boji kuc´isˇta odlikuje se upravo takvim karakteristikama. Pokrec´e ga Intelov procesor i5, ima 4 GB DDR3 radne memorije i tvrdi disk od 128 MB. Kvalitetan LED zaslon od 13,3 incˇa omoguc´ava ugodan rad i pregled sadrzˇaja, dok litij-ionska baterija pruzˇa autonomiju od 7 sati. Masa ured¯aja iznosi samo 1,3 kilograma, a debljina 18 milimetara, sˇto ga cˇini idealnim za korisˇtenje na plazˇi ili u omiljenom kafic´u uz more. U ponudi su dva modela, UX31A srebrnog kuc´isˇta i s Ivy Bridge procesorom i UX31E u ruzˇicˇastom kuc´isˇtu i sa Sandy Bridge procesorom.

Odabir slusˇalica itekako mozˇe podic´i kvalitetu slusˇanja glazbe, a to jako dobro znaju korisnici slusˇalica HP Monster Beats Solo HD, koje odlikuju visoke performanse i HD zvuk. Udobni jastucˇic´i formiraju akusticˇki zatvor te vam omoguc´avaju potpuno uzˇivanje u glazbi, jer sva buka ostaje izvan slusˇ alica. Kompaktne su i nevjerojatno lagane, a dizajn trifold omoguc´ ava brzo sklapanje i spremanje u pripadajuc´u torbicu.

Kako bi i usred pucˇine, daleko od kopna, civilizacije i strujnih uticˇnica mogli nesmetano koristiti svoj pametni telefon, ljubitelji dugih plovidbi sa sobom c´e zasigurno ponijeti solarni punjacˇ. Model Gembird dolazi s nastavcima za sve pametne telefone, prakticˇnih je dimenzija 100 x 13 x 61 milimetar i tezˇine 77 grama, vrijeme punjenja mu je 25 suncˇanih sati.

————————–

Novi izgled rac ˇ unala Svi oni koji vec´ godinama koriste isto prijenosno racˇunalo i od njega se ne odvajaju mozˇda c´e razmisliti o ljetnom make-overu uz pomoc´ zanimljivih naljepnica. Canyon Stripes ili Canyon Rising Sun u trenu c´e starom notebooku velicˇine zaslona do 16 incˇa dati novi izgled, a zahvaljujuc´i lakom postavljanju i skidanju korisnik mozˇe mijenjati izgled svog notebooka kad god to pozˇeli.

Do 40 metara dubine Vazˇan su dio svakog ljetovanja fotografije koje ostaju kao trajna uspomena na lijepe trenutke. No, kako bi se izbjeglo ponavljanje istih prizora i kadrova iz godine u godinu, ovo je ljeto odlicˇno vrijeme za kupnju prvog podvodnog fotoaparata, koji c´e vlasnika ujedno i potaknuti na aktivniji odmor uz ronjenje, jedrenje na dasci ili neki ekstremni sport. Pravi je izbor DF Canon Powershot SX220HS, s rezolucijom od 12,1 MP i LCD zaslonom od 3 incˇa te kuc´isˇtem otpornim na osˇtec´enja i vodonepropusnim do cˇak 40 metara dubine.

stiti za obilazak europskih metropola zasigurno c´e se detaljno pripremiti za putovanje i odabrati navigacijski ured¯aj koji c´e im omoguc´iti lako i sigurno snalazˇenje na stranim prometnicama. Garmin Nuvi 2595LMT Europe pohranjuje do 100 ruta i ima ucˇitanu kartu cijele Europe s dozˇivotnom nadogradnjom karata. Uz to, omoguc´ava i sigurno telefoniranje u vozˇnji uz pomoc´ Bluetooth tehnologije te pruzˇa informacije o prometu putem prijemnika FM Traffic, a prikazuje i prijed¯eni put, prosjecˇnu i maksimalnu brzinu, svjetski sat i liniju prijed¯enog puta na zaslonu od 5 incˇa. Lako se montira na vakuumski nosacˇ koji se pricˇvrsˇc´uje na vjetrobransko staklo.

————————–

24 sata glazbe Izlezˇavanje na plazˇi gotovo je nezamislivo bez dobre glazbe, a za nju je pak, osim dobre playliste, nuzˇan i dobar MP3 player. Apple iPod nano kapaciteta 8 GB u srebrnoj, plavoj, zelenoj, sivoj, narancˇastoj ili ruzˇicˇastoj boji, sa zaslonom osjetljivim na dodir velicˇine 1,54 incˇa, nudi do 24 sata slusˇanja glazbe, kao i FM radio, sat, brzinomjer i moguc´nost pregledavanja fotografija te preslusˇavanja podcastova i audioknjiga.

Podrzˇava memorijske kartice SD i MMC, videozapise snima u full HD rezoluciji, a odlicˇne i osˇtre fotografije jamcˇi CMOS senzor. Posebnu zabavu pruzˇa nacˇin rada Movie Digest, koji snima cˇetiri sekunde prije snimanja svake fotografije te isjecˇke snimljene tijekom dana spaja u poseban videozapis, koji ostavlja trajnu uspomenu i zaokruzˇuje pricˇu ispricˇanu fotografijama.


UTORAK, 17. srpnja 2012.

79

e-novine

Bug od sada i preko iPad Kioska Bug je prva novina u hrvatskoj koja nudi cˇitanje preko apple-ovog servisa newsstand Cˇasopis Bug dobio je josˇ jednu dimenziju i sada je u digitalnom obliku dostupan cˇitateljima koji koriste tablet iPad. U suradnji s tvrtkom Pet Minuta ekipa iz Buga razvila je aplikaciju ’Bug’, dostupnu u App Store-u pod tim imenom, a omoguc´ava instaliranje aplikacije unutar servisa Newsstand, odnosno Kiosk. Bug je tako prva novina na domac´em trzˇisˇtu koja nudi cˇitanje preko naprednog Apple-ovog servisa Newsstand, odnosno Kiosk i tako u Hrvatsku dovodi najnovije trendove u digital-

nom izdavasˇtvu. Radi se o novom Apple-ovom servisu koji je dostupan je od jeseni prosˇle godine i izvorno je zamisˇljen kao mjesto na kojem c´e cˇitatelji tiskanih novina imati moguc´nost pratiti ih u digitalnom obliku, bez obzira je li rijecˇ o PDF-ovima ili interaktivnim magazinima. Na taj nacˇin iznimno je lako pratiti, skupljati, kupovati i cˇitati novine, pa sve visˇe svjetskih izdavacˇa svoja izdanja nudi unutar Newsstanda. Sada im se pridruzˇio Bug d.o.o., izdavacˇ koji najavljuje da c´e uskoro i njihov cˇasopis Mrezˇa takod¯er biti dostupan kroz ovaj servis.

Uskoro za Android i Windows 8 Aplikacija ’Bug’ je besplatna, a nudi i jedan broj cˇasopisa Buga besplatno za cˇitanje, bez ogranicˇenja. Korisnicima su ponud¯eni svi brojevi od sijecˇnja 2011. godine do najnovijeg, a stariji brojevi imaju nizˇu cijenu. Moguc´e su i pretplate na razlicˇite vremenske periode. Posebno se isticˇe da pretplatnici na tiskani Bug, za vrijeme trajanja pretplate imaju besplatan pristup svim brojevima Buga koji se nalaze unutar Bug Kioska. To nije uobicˇajeno i rijetki inozemni izdavacˇi nude takvu moguc´nost svojim korisnicima, isticˇu iz Buga. Aplikacija Bug i dalje c´e se razvijati, kao i nacˇin pregledavanja i cˇitanja cˇasopisa. Svi internetski linkovi, koji se nalaze na stranicama Buga, aktivni su tako da cˇitateljima olaksˇavaju korisˇtenje. Vjerujemo da c´e biti pitanja poput ’sˇto je s drugim platformama’. Idemo korak po korak, iPad je najpopularniji tablet i vrlo pogodan za jedan ovakav sadrzˇaj, pa smo zato krenuli od njega. Sljedec´e c´e biti prilagodba za iPhone, takod¯er kroz Newsstand, a potom i za Android ured¯aje, vjerujemo i Windows 8, kada postanu dostupni - kazˇe Miroslav Rosandic´, glavni urednik Buga. Telefonske usluge i dalje biljezˇe pad prihoda, kako zbog smanjenja kupovne moc´i grad¯ana uzrokovane krizom u svjetskoj i domac´oj ekonomiji, tako i zbog razvoja novih usluga. Unatocˇ cˇinjenici da je govor osnovna komunikacijska usluga, sasvim je jasno da prijenos podataka ima sve vec´u vazˇnost. Trzˇisˇte sˇirokopojasnog pristupa internetu kontinuirano raste, sˇto dokazuje stalni porast broja prikljucˇaka usluge sˇirokopojasnog pristupa internetu. Konkretno, na kraju prvog tromjesecˇja 2012. godine broj prikljucˇaka usluge sˇirokopojasnog pristupa internetu iznosio je 1.179.207 sˇto je gotovo 3 posto visˇe nego na kraju prethodnog razdoblja. U nepokretnoj mrezˇi, HT je zadrzˇao vodec´i polozˇaj u dijelu koji se odnosi na pruzˇanje telefonskih usluga. S druge strane, prema prikupljenim podacima udio novih operatora na kraju prvog tromjesecˇja 2012. godine raste za oko 2 posto u odnosu na kraj 2011. godine te je s obzirom na ukupan broj korisnika telefonskih usluga u nepokretnoj mrezˇi iznosio 43 posto. Pozitivan trend i dalje biljezˇi usluga najma korisnicˇke linije sˇto je vidljivo

Uspjesˇno lansiranje

51. SES svemirska letjelica u orbiti Novi satelit pruzˇa nove satelitske kapacitete za mnogobrojna frekvencijska podrucˇja Europe Satelit SES-5 lansiran u svemir na nosec´oj raketi ILS Proton Breeze, a nakon 9 sati i 12 minuta misije, nosec´a raketa uspjesˇno je oslobodila SES-5 satelit direktno u geostacionarnu transfernu orbitu. Satelit, bit c´e smjesˇten na glavnom orbitalnom pojasu 5 stupnjeva istocˇno, ima 36 aktivnih Ku-band transpondera i do 24 aktivna C-band transpondera. Satelit osigurava Ka-band uplink moguc´nosti, cˇime su dopusˇtene fleksibilne operacije izmed¯u Europe i Afrike. SES-5 je dizajniran kako bi osigurao visoke performanse i veliku pokrivenost za Direct-to-Home (DTH) usluge, sˇirokopojasne, pomorske komunikacije, GSM backhaul i VSAT aplikacije u Europi, Africi i Bliskom istoku. Takod¯er ima L-band sustav za europski satelitski navigacijski sustav (EGNOS). EGNOS sustav, koji je razvijen za Europsku komisiju (EK) pomoc´i c´e potvrditi, unaprijediti i izvjesˇtavati o pouzdanosti i tocˇnosti pozicioniranja navigacijskih signala u Europi. Snazˇni novi satelit ulazi u globalnu SES flotu pod rednim brojem 51. Ovo otvara mnogobrojne poslovne prilike, pogotovo kada EGNOS zapocˇne rad s Galileom koji c´e biti pusˇten u rad 2014. godine. Sljedec´e SES lansiranje je zakazano za rujan 2012., kada c´e raketa Ariane 5 ponijeti svemirsku letjelicu ASTRA 2F.

Rast usluge sˇirokopojasnog pristupa internetu

Pravilo, a ne trend! U prvom tromjesecˇju 2012. godine na trzˇisˇtu elektronicˇkih komunikacija porast su zabiljezˇili sˇirokopojasni pristup internetu i usluga prijenosa TV programa uz plac´anje naknade kako u porastu broja prikljucˇaka tako i u povec´anju broja operatora koji su uslugu pocˇeli pruzˇati svojim korisnicima.

Porast usluge sˇirokopojasnog pristupa Na trzˇisˇtu elektronicˇkih komunikacija u Republici Hrvatskoj postoje tri stabilna operatora koji su krajnjim korisnicima u moguc´nosti ponuditi inovativne usluge visoke kvalitete. Iako se vec´ina prihoda operatora pokretnih mrezˇa temelji na telefonskim uslugama, kako bi ocˇuvali visinu prihoda, operatori pokretne mrezˇe sve se visˇe okrec´u razvoju usluge sˇirokopojasnog pristupa internetu. Navedeno potvrd¯uju i prikupljeni podaci o trzˇisˇtu

elektronicˇkih komunikacija koji na kraju prvog tromjesecˇja 2012. godine pokazuju porast broja prikljucˇaka usluge sˇirokopojasnog pristupa putem pokretne mrezˇe za nesˇto visˇe od 7 posto u odnosu na kraj godine. Za razliku od sˇirokopojasnog pristupa internetu putem pokretnih mrezˇa gdje se nasˇe trzˇisˇte priblizˇilo EU prosjeku, u Hrvatskoj i dalje postoje znacˇajne moguc´nosti za rast sˇirokopojasnih prikljucˇaka u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mrezˇi (s obzirom na gustoc´u od 20 posto). Pored telefonske usluge i usluge sˇirokopojasnog pri-

stupa internetu, oko 40 posto krajnjih korisnika koristi uslugu prijenosa TV programa uz plac´anje naknade nekog od kabelskih, IPTV ili satelitskih operatora. Veliki potencijal koje ovo trzˇisˇte ima predstavlja ostalih 60 posto kuc´anstava koja trenutno televiziju prate iskljucˇivo putem zemaljskih prikljucˇaka. U skladu s trendovima na trzˇisˇtu, odnosno sve vec´e potrazˇnje za paketima usluga, ocˇekuje se da c´e broj prikljucˇaka putem drugih tehnologija rasti - prvenstveno radi sve vec´eg interesa za paketima koji objedinjuju usluge televizije i pristupa internetu.


80

UTORAK, 17. srpnja 2012.

PLAVA ZASTAVA UVALA KOSTANJ Gradska plazˇa namijenjena osobama s invaliditetom, jedna od najstarijih i najopremljenijijh plazˇa tog tipa na Mediteranu. Na kupacˇe paze obucˇeni spasioci. Plazˇa je otvorenog tipa za sve kupacˇe uz posˇtivanje kuc´nog reda.

PLOCˇE Hit rijecˇke rivijere i med¯¯u najljepsˇim plazˇama na Jadranu. Na plazˇnom pojasu na 14.000 kvadratnih metara kupacˇi mogu birati izmed¯¯u sˇljunacˇnog i betonskog suncˇalisˇta. Danju najposjec´enija plazˇa u Rijeci, navecˇer mjesto za sˇetnje i izlazak.

SKALETE Oni koji uz suncˇanje i kupanje preferiraju sportske aktivnosti na moru i uz more, ovu plazˇu obavezno moraju posjetiti. Plazˇa je to prvenstveno za mlade, a posebno c´e na ured¯¯enom igralisˇtu uzˇivati ljubitelji vaterpola u moru.

Rijecˇke plazˇe Zbog mediteranske klime u Rijeci sezona kupanja pocˇinje u proljec´e i traje do kasno u jesen. S obzirom na polozˇaj rijecˇke plazˇe nalaze se na krajnjem istoku i na krajnjem zapadu grada. Na istoku, na Pec´inama smjesˇtene su plazˇe Krizˇic´ i Sablic´evo tek par minuta udaljene od samog centra grada. Slijede prema istoku plazˇa Vila Olga, ex hotel Park, Glavanovo, Srebrena, Ruzˇic´evo te Grcˇevo. Na Pec´inama nalaze se najstarije plazˇe nekadasˇnjeg Susˇaka koji je krajem 19. stoljec´a bio poznat kao kupalisˇno odredisˇte na Mediteranu. S druge strane grada, na zapadu, svoju idealnu plazˇu mozˇete potrazˇiti od Kantride do Preluka. Na Kantridi nalazi se pet plazˇa: Brgudi, Igralisˇte, Vila Nora, Plocˇe i Razbojna. Plazˇe se dalje nastavljaju prema Biviju i Preluku. Cijeli je to niz vec´ih ili manjih plazˇa i uvala koje su povezane sˇetnicom s brojnim sadrzˇajima, od ugostiteljskih objekata, sportskih sadrzˇaja do parkova za djecu smjesˇtenih u dubokoj hladovini zelenila. Ove plazˇe idealne su za one koji osim suncˇanja i kupanja, vole uzˇivati u sportskim aktivnostima na moru i uz more. To su plazˇe Skalete, Lungomare, Kostanj, Akademija, »S« zavoj te Preluk kao zadnja plazˇa na zapadu grada. Plazˇa Preluk zbog specificˇnog polozˇaja i vjetra koji tamo pusˇe poznata je i omiljena med¯u surferima. Ako niste pobornik morske vode, okupati se i osuncˇati mozˇete i na Bazenima Kantrida.

PLAVA ZASTAVA

IGRALISˇTE Na sˇljuncˇanoj plazˇi mogu uzˇivati svi, a posebno obitelji s djecom. Nakon zalaska sunca iz mirne se plazˇe pretvara u party plazˇu i mjesto za izlazak. Ovu plazˇu vole i noc´ni kupacˇi. Uz lukobran lucˇice Kantrida nalazi se sˇetnica uz more.

SABLIC´EVO Najljepsˇi morski zˇal rijecˇke rivijere. Jedna od najstarijih rijecˇkih plazˇa samo je par minuta udaljena od centra Rijeke prema istoku. Na ovoj sˇljuncˇanoj plazˇi podjednako mogu uzˇivati i stari i mladi.

Plazˇa Plocˇe ponosna je vlasnica Plave zastave za ovo ljeto

GLAVANOVO Sˇljuncˇana plazˇa idealna je za obitelji s djecom zbog plitkog ulaza u more i zelenog pojasa u kojem se mozˇete skloniti od sunca. Zbog mirnoc´e i zelenila, ovu plazˇu preferiraju i osobe starije zˇivotne dobi.

PRELUK Zbog vjetra u ranim jutarnjim satima, ova je plazˇa pravi raj za surfere i jedrilicˇare. Posljednja rijecˇka plazˇa na zapadu, nalazi se do Autokampa Preluk, a ima moguc´nost ulaza manjih plovila s kopna.

Ove godine, Marini Punat, dodijeljena je zlatna plaketa za 15 godina neprekinute vjernosti programu Plava zastava, dok je 25 plazˇa i marina dobilo srebrnu plaketu za 10 godina vjernosti, a 7 plazˇa broncˇanu plaketu za 5 godina vjernosti Plavoj zastavi.

Plava zastava za plazˇe i marine je med¯¯unarodni ekolosˇki program zasˇtite okolisˇa mora i priobalja, cˇiji je prvenstveni cilj odrzˇivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turisticˇka markica koja je brojnim turistima glavni orjentir prilikom odabira destinacije, a ujedno je i najpriznatiji model ekolosˇkog odgoja i obrazovanja, te obavjesˇc´ivanja javnosti, kada je u pitanju briga za more i obalni pojas, a posebno kada je u pitanju briga za obalne prostore koji trpe najjacˇi pritisak, a to su upravo plazˇe i marine. U program je trenutno ukljucˇeno 30-ak europskih i 10-ak vaneuropskih drzˇava kojima je turizam jedan od stratesˇkih ciljeva. Do sada je podignuto preko 3.000 Plavih zastava, od toga preko 2.500 na plazˇama i preko 600 u marinama. Plava zastava je priznanje koje se dodjeljuje samo za jednu sezonu, te se zahtjev svake godine mora dostaviti na propisani nacˇin ako se zˇeli dobiti Plava zastava. Provedba programa Plave zastave pocˇiva na strogo definiranim kriterijima. Iako se tijekom sezone provode nacionalne i med¯¯unarodne inspekcije, gosti i korisnici plazˇa i marina sa Plavom zastavom potaknuti su da obavijeste FEE u slucˇaju da opaze krsˇenje zadanih kriterija.


UTORAK, 17. srpnja 2012.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ˇZupanija postaje proizvod¯ac ˇ struje Zgrada zˇupanije dobila je i energetski certifikat kojim je na ljestvici od A+ do G, svrstana u B razred Primorsko-goranska zˇupanija zapocˇet c´e s isporukom elektricˇne energije iz fotonaponskih c´elija postavljenih na upravnu zgradu na adresi Slogin kula. Ugovor o otkupu elektricˇne energije po povlasˇtenom statusu obnasˇatelju duzˇnosti zˇupana Vidoju Vujic´u urucˇio je direktor Hrvatskog operatora trzˇisˇta energije Ivor Zˇupanic´. Fotonaponske c´elije na zgradi zˇupanije, ukupne instalirane snage od 180 kilovata, postavljene su kao dio napora zˇupanije na promicanju korisˇtenja obnovljivih izvora energije i racionalnog korisˇtenja energije. Nova zgrada zˇupanije opremljena je, novim sustavom grijanja i hlad¯enja na prirodni plin, a dobila je i energetski certifikat kojim je na ljestvici od A+ do G, svrstana u B razred, s predvid¯enom potrosˇnjom od 29 kilovatsati energije po kvadratnom metru godisˇnje.

BLIC VIJESTI

Rijeka - Trst za 15 minuta U planu je izgradnja moderne pruge Rijeka - Trst. Ukoliko se ostvare planovi i izgradi moderna pruga gdje se postizˇu brzine od oko 300 km/h, vozˇnja na relaciji Rijeka - Trst mogla bi trajati samo 15 minuta.

Dobro korisˇtenje EU fondova Javna ustanova Priroda odlicˇno koristi EU fondove, te je odobreno vec´ sˇest njihovih projekata vrijednih 260.000 eura. Najvec´i od tih projekata je ured¯¯enje sˇpilje Lokvarka.

Sigurni turisti Primorsko-goranska zˇupanija osigurala je 400.000 kuna za organizaciju timova hitne medicine za turisticˇku sezonu.

Muzej lovstva Novi Muzej lovstva u dvorcu Zrinski u Brodu na Kupi bit c´e otvoren do kraja srpnja. U tijeku su zavrsˇni grad¯¯evinski radovi i dolaze prvi eksponati, a postaviti c´e se najmodernija tehnika i multimedija, i to na prostoru od 900 kvadratnih metara.

ZDRAVSTVO

Veliki broj lijec ˇ nika odlazi u mirovinu U predstojec´e cˇetiri godine u Primorsko-goranskoj zˇupaniji u mirovinu c´e otic´i sveukupno 34 lijecˇnika koji rade u primarnoj zdravstvenoj zasˇtiti pa bi oko 30.000 osiguranika u predstojec´e cˇetiri godine mogli ostati bez svojih izabranih lijecˇnika u primarnoj zdravstvenoj zasˇtiti. Prema podacima Upravnog odjela za zdravstvenu zasˇtitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske zˇupanije, samo u ovoj godini u mirovinu odlazi sˇest lijecˇnika obiteljske medicine, dva doktora dentalne medicine i jedan ginekolog. Sljedec´e godine u mirovinu odlazi sˇest lijecˇnika obiteljske medicine i to u po jedan u Bakru, Klani i Matuljima te tri u Rijeci, no godinu kasnije mrezˇa primarne zasˇtite u PGZˇ-u ostat c´e bez 11 ordinacija. Uz gasˇenje jedne stomatolosˇke ordinacije u Rijeci, bez zubara u primarnoj zdravstvenoj zasˇtiti u 2014. godini ostat c´e i Crikvenica, Opatija i Vrbovsko. Osam ordinacija nac´i c´e se pred zatvaranjem 2015. godine kad 65. godinu navrsˇava po jedan koncesionar obiteljske medicine u Cˇabru i Krku te cˇetiri u Rijeci, a Rijeka c´e te godine najvjerojatnije ostati bez jedne pedijatrijske ordinacije te ginekolosˇke ordinacije. Gledano po gradovima najvisˇe lijecˇnika izgubit c´e Rijeka koja u cˇetiri godine ostaje bez 15 lijecˇnika obiteljske medicine. U Rijeci prema mrezˇi primarne zdravstvene zasˇtite nedostaju tri ginekologa, a ako se stanje ne promijeni do 2015. godine, nedostajat c´e ih cˇak pet.

81

DOBRA GASTRO PONUDA

19 restorana med¯u 100 najboljih Najvisˇe restorana koji su 17 godina na listi najboljih je s Kvarnera - Amfora, Bevanda, Nada, Najade i Rivica Devetnaest restorana iz Primorsko-goranske zˇupanije usˇlo je i ove godine med¯u 100 najboljih u Hrvatskoj u izboru »100 vodec´ih hrvatskih restorana-Restaurant Croatica«. U istoimenom gastro vodicˇu, koji je izasˇao u izdanju tvrtke Abisal iz Opatije, tako su se nasˇli Dopolavoro (Icˇic´i), Draga di Lovrana (Lovranska Draga), Johnson (Mosˇc´enicˇka Draga), Najade (Lovran), Bevanda (Opatija), Amfora (Volosko), Le Mandrac´ (Volosko), Plavi Podrum (Volosko), Kukuriku (Kastav), Ronjgi (Visˇkovo), Zlatna sˇkoljka (Rijeka), Aerosteak (Soboli), Rivica (Njivice), Nada (Vrbnik), Kanajt (Punat), Santa Lucia (Cres), Barbat (Barbat), Domino (Dramalj) i Bitoraj (Fuzˇine). Nagrade najboljima podijeljene su na svecˇanosti koja je odrzˇana u Trsatskoj cˇitaonici u Rijeci gdje su se okupili ponajbolji ugostitelji iz cˇitave Hrvatske. Karin Mimica, voditeljica projekta izbora 100 najboljih restorana u Hrvatskoj, tom je prilikom istakla kako je ovo vec´ 17. godina da se projekt provodi. Na dodjeli su posebno istaknuti laureati koji su svih 17 godina na listi najboljih. Med¯u njima ima najvisˇe restorana s Kvarnera pa se tako laskavom titulom mogu pohvaliti Amfora, Bevanda, Nada, Najade i Rivica.

KULTURA

Dobra posjeta muzeja Pomorski i povijesni muzej prosˇle godine zabiljezˇio 20.000 posjeta, a Prirodoslovni muzej 10.000 posjetitelja

Prihvac´en je izvjesˇtaj o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, Prirodoslovnog muzeja i Ustanove »Ivan Matetic´ Ronjgov« za 2011. godinu. Iz zˇupanijskog proracˇuna izdvojeno je oko 7,5 milijuna kuna, a ostvarena su znacˇajna programska djelovanja. Pomorski i povijesni muzej dobio je oko 4,2 milijuna kuna, Prirodoslovni muzej oko 2,4 milijuna kuna, a ustanova »Ivan Matetic´ Ronjgov« oko milijun kuna. Ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Margita Cvijetinovic´ Starac napomenula je da je u prosˇloj godini postav i programe posjetilo oko 20.000 osoba, te je nastavljen rad na realizaciji novog stalnog postava cˇija se konacˇna vrijednost procjenjuje na 4,5 milijuna kuna. Postav je zamisˇljen kao niz kronolosˇko-tematskih inscenacija koje c´e na strucˇan nacˇin prikazati podrucˇje Primorsko-goranske zˇupanije od prahistorije do danasˇnjih dana. Prirodoslovni muzej Rijeka, posjetilo je u prosˇloj godini 10.000 osoba, a ostali programi i web-stranice imali su 60.000 posjeta. Ravnatelj Ustanove »Ivan Matetic´ Ronjgov« Darko Cˇargonja napomenuo je da je spomen-dom posjetilo 1.500 osoba, te je nastavljeno sred¯ivanje i arhiviranje rukopisne grad¯e Ivana Matetic´a Ronjgova.


82

UTORAK, 17. srpnja 2012.

Kako koristiti Butigu? Nakladnik NOVI LIST d.d.

GLAS ISTRE NOVINE d.o.o.

RIJEKA Zvonimirova 20/a

PULA Riva 10

Uprava GORDAN KNEZˇEVIC´

Cˇlan Uprave SLAVEN ZˇMAK

/predsjednik/

ALBERT FAGGIAN SLAVEN ZˇMAK Glavna urednica ANA FURLAN

Glavna urednica ANA FURLAN

Multimedije VLADIMIR MRVOSˇ

Marketing IVANA ZECˇEVIC´

Marketing ZˇELJKA MALETIC´ SVETISLAV PETKOVIC´

Design MAURIZIO DI CAPUA

Graficˇki koncept DRAZˇENKO LINIC´ Design ZˇELJKO MALETIC´ SLAVICA VUKAJLOVIC´

Call-centar TANJA TRAVEN

Adresa redakcije BUTIGA Zvonimirova 20/A 51000 RIJEKA

Adresa redakcije BUTIGA Riva 10, 52100 PULA

A MJESECˇNA B TROMJESECˇNA

32 kn

C POLUGODISˇNJA D GODISˇNJA

186 kn

95 kn 347 kn

OIB

OIB

A MJESECˇNA B TROMJESECˇNA

32 kn

C POLUGODISˇNJA D GODISˇNJA

186 kn

95 kn 347 kn

Zˇiro racˇun: 2402006-1100110121, Erste&Steiermarkische bank d.d. (molimo da na opc´im uplatnicama upisˇete sˇifru 353) Devizni racˇun: 7001-3341941 SWIFT ESBCHR 22 Erste&Steiermarkische bank d.d. Kupon i presliku uplatnice poslati na adresu: BUTIGA, Novi list, Zvonimirova 20a, 51000 RIJEKA ili na fax. 051/672-254

Zˇiro racˇun: 2360000-1102157321 kod ZAGREBACˇKA BANKA d.d., Zagreb (molimo da na opc´im uplatnicama upisˇete sˇifru 353) Devizni racˇun: IBAN: HR5523600001102157321 SWIFT CODE - ZABA HR 2X1 Kupon i presliku uplatnice poslati na adresu: BUTIGA, Glas Istre, Riva 10, 52100 PULA ili na fax 052/501-949

Tekst oglasa do 15 rijecˇi s brojem telefona upisˇite cˇitkim slovima:

Tekst oglasa do 15 rijecˇi s brojem telefona upisˇite cˇitkim slovima:

Portarata

TELEFON: IME I PREZIME:

TELEFON: IME I PREZIME: ADRESA:

OIB:

- - - - - - - - - - -

Prema Zakonu o zabrani i sprjecˇavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN br. 61/2011), narucˇitelj oglasa je duzˇan prilikom narucˇivanja oglasa navesti podatke o svojem identitetu.

modul: ˇ INA VELIC naslovna strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kn JEDNOG MODULA zadnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 kn 2., i predzadnja ovitka . . . . . . . . . . . . . . . 150 kn 3. strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 kn unutarnje stranice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kn U cijenu nije ukljucˇen PDV. stranice malih oglasa . . . . . . . . . . . . . . . . 70 kn

36 x 51 mm

ADRESA:

OIB:

- - - - - - - - - - -

Prema Zakonu o zabrani i sprjecˇavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN br. 61/2011), narucˇitelj oglasa je duzˇan prilikom narucˇivanja oglasa navesti podatke o svojem identitetu.

EKONOMSKA PROPAGANDA RIJEKA Zvonimirova 20/a tel: 051/650-079; mob: 098/9822-406, 098/312-650; fax: 051/650-251 PULA, Riva 10 tel: 052/591-538, 052/591-539; mob: 099/2177-437; fax: 052/591-544

Poseban smjesˇtaj +30% Popusti za dugorocˇnu suradnju.

Butiga  

Oglasnik novog lista - butiga

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you