Page 1

оект: О по о

и

Д

к кете - подо у ње о о т те о к т д д те у о т тел т ото

ф “

и

и “ и Би џи и (И иј )

о т те о

и П

и


Д И

ф

“ иј ) о пе

л

около ј

е

лек

д

њ

п о

К те л тко ел

ел ео

ќ

ко к е

л п о е Ѓо

о е ко Јо

Јо

тој

о

к

о е е

Ко т д

о

ле

 

ое ј то

и

џи П . .

и

и “ од. до.

и .

.

и ( од.

о к п о т Лео до д е е л е о ук о к кете , у е од т ет ет т од од отел коу о т тел к т ук ( отел ко-ту т к те , от кел е . О ук т е о оло к т оед о отел оту то олоџ к т е ло о епо ед л т ето полето, т л ј . О ук т о к кете оед о подо у њето е т те о е т екот о о к т култу е оло к т од т ѓ лек д кл -д т е кл . о то т уп у е е клу е лед те у е :

и и Би одот од

ј Ко т д л

е

о к


оект: О

к кете - подо у ње о о т те по о о т те о к т д д те о у о т тел т ото

.

   

   

.

од.

ед

ет л о леду ње по еду ње о п ет од те ењ о кото п о од т о ет л о колк оло к т пек , л , е то тек у ње ење упот е леде о еде о ло е т к дек л еп ј тел е топл , о ду етл . е д е ко т п л о,д е е от о е о, туку д е т еќе п от e о ј дење одо о ; тек у ње ење п о од т о те ле е - те ле ле ел те ле ле тек у ње ење п от у ње е о ело о тек у ње ење едо лед куј к кт о т , отење упот е куј к п о е т к дек еле подло е ко т е к ње еле ук, ел подло ле ење, е љ подло еп от е о е о олт подло . тек у ње ење опе те т о т д д care center point, efficiency level control) тек у ње ење под от у ње пој док, у ек е е т о т едо ледот кт о т те о к е то от о клоп о отелот оту


.

.

од.

оект: О к кете по о о т те о к у о т тел т ото

- подо у ње т д д те

о о т те о

       

Чет рток

о к о ој де у е те поделе о д е уп . о к п т уп е клу ј ет у е к п от у ње о к ле . О т т от дел од у е те е по о ту т к т по уд оту от по о о е т л к оло к т . т уп у е о пек т о клоп о оло к т п от у : ел те ле ле о к ле олу ел те ле ле о ќ о к то т “к т ” О к кол “то ет ” О к кол о у о о је то т уп у е ко е дол е п от у ње е л к е по о дет л от п о е п о од т о л д о еде о ло е о от упот е по т е ект д јето о екот. то т к о к екој де е дол ј д ј у е д д т ел де о лу ењето пој док, у ек е е .


.

.

од.

оект: О к кете - подо у ње по о о т те о к т д д те у о т тел т ото

о

о т те о

      

Петок

от у ње о к п п т , п у ,п ,п к, п о ел ,п у ол ео ет ко п ед ње л о т о п от у њето п те о л о л т т л ј ео ет ко п ед ње под ото к те то п кт о ук п от у ње о к п о ет п од о к п о од о то т поло де от е тек ење : Култу оло к те пект то коео к те пект ко- т о о к т култу е е т ј т кт о т те дот полето е о о дет л о леду ње о текот е е т еп е е т еко од о к те п о од о епу л к кедо ј то п ед к по т е к к ј до ќ те.


оект: О к кете - подо у ње по о о т те о к т д д те

о

о т те о у о т тел т ото

16.11.2013 од.  

 

  

 

от у ње т о ео ет ко п ед п от у ње

от т л ј ње е т

к п т

т

от

о

ео ет ко п ед ње у о ео ет ко п ед ње о т те к те от ење д у њето т к те о тојк п от ење ео ет ко п ед ње упот е т те о екојд е т кт под о отк у о кт п е тео ет к те п ед њ о т те к к те е к ње т , от п от у ње т кт п е опе те т по ед т д д те туд к по ет е , дот ете от ле


.

.

од.

оект: О по о

к кете - подо у ње о о т те о к т д д те у о т тел т ото

о т те о

 

едел

туд к по ет тек у ње ење култу оло к те пект т л ј п еку дет л о леду ње т к т К пел ,пло т дот о , у ејот ј т , л л д т ту , о тот е т ело, ек т е , о т т д е , л е тот, оп т т , ј т т к ел , тео , у л т к п ј , Коло еу от тек у ње ење л те пект т о о к ту о п еку по ет т д о л т л ј к п е ј еу т ј т л ј к о к п п от е јт д о ле


.

.

о едел

оект: О к кете по о о т те о к

- подо у ње т д д те

о о т те о у о т тел т ото

     

к

е

те е поделе о д е уп . т уп у е е дол е тек у ње ење од о л т п от у ње о к ле о к кол о пек т о к оло к т . еу о ј е т те : от у ње ел те ле ле от у ње полу ел те ле от у ње ле от у ње о к кол о о је от у ње кол то ет ео ет ко п ед ње п кт п о т од п о од т ото по т те е ект о к ле у от дел од у е те е дол кт о т те по о е т л к по ње о п о од т л д о еде о ло.

ле у о е е ото


оект: О к кете по о о т те о к

- подо у ње т д д те

о о т те о у о т тел т ото

.

. 

то

к

ео ет ко п ед ње п кт п е п от у ње л њ олоње е ео ет ко п ед ње о т едо лед от кт о т те п п от у њето л њ те олоње е п от у ње л њ те олоње е у е те е поделе о еколку уп екој у е к е ој д п п то у ње л њ те.


оект: О к кете по о о т те о к

- подо у ње т д д те

о о т те о у о т тел т ото

.

. 

 

  

ед туд к по ет л от д е уџ по ет т кт о т те е уџ ко клу у т култетот е јодел т о , к тол к т к е т јет о, окот е уџ , л д те т ту е уџ туд к по ет е е ото е о тек у ње ењето о ње ој оо л т п от у ње о к пе ј л тет тек у ње ење п от у ње то т л те то дел ј тек у ње ење от п от у ње л оло ело тек у ње ење от у к о ње т то њето од о е еу т ј уто дел е


.

.

од. Чет

оект: О к кете по о о т те о к

- подо у ње т д д те

о о т те о у о т тел т ото

  

ток

о к о ој де , дел од у е те е дол е п от у ње ел,полу ел те ле ле , кол те то ет д у те у е тет ењ т до е те ку т од еко т о о к т култу . о текот о т т от дел од де от у е те еколкук т п ед њ о к у л т оло к т . е тек ењ : О о те по ет к от ок ул т л ј к ј к ок ул о о те те од о л т кул т ото т л ј к ј к тек у ње ење о о те пе о т т л ј к т л ј е т ње тек тото ење од о л т кул к те те т л ј к ј к култу


.

.

оект: О по о

к кете - подо у ње о о т те о к т д д те у о т тел т ото

о т те о

 

 

еток о к о ој де у е те е поделе о д е уп . о к о ој де , дел од у е те е дол е п от у ње ел,полу ел те ле ле , кол те то ет д у те у е тет ењ т до е те ку т од еко т о о к т култу . о текот о т т от дел од де от у е те еколкук т п ед њ то : ео ет к п ед њ е џ е т о ту от ео ет к п ед њ о о ње од о л т оту т к т деј о т ео ет ко п ед ње ле л т т о е т оту тек у ње о о п ед ењ по те е џ ње о ту от, оту от к ко л ј е , т о о к т култу к ко о о е еле е т оту от, то к п ек у ње, к ј л т о о , л т о о


оект: О к кете по о о т те о к

- подо у ње т д д те

о о т те о у о т тел т ото

.

. 

од. о

от

у ње ењ т о о о те ко п л ко т е д д т пол ет от о оту от,к те о ј т о јект те, у ло те тек у ње по ок тепе к те о ј туд к по ет л к т е т е ко, е т Кј , ед о еко т култу


.

.

оект: О к кете по о о т те о к

- подо у ње т д д те

о о т те о у о т тел т ото

од.

едел

туд к по ет о те лко, д по т по п о од т ото о тек у ње ење о о те ј е то т о о те лко о ту ње ењето т о о к т култу оту т к т по уд о допол тел ту т к от поделу ње е е т од т о о к т култу от у ње т д о ле кедо к пе ј л тет, ќо те о к кој о о е о е доп д до ќ те


оект: О к кете по о о т те о к

- подо у ње т д д те

о о т те о у о т тел т ото

.

.

од. 

 

 

о едел

к

тет ње тек т те ењ о ко п о од т о тет ње ењ о к кете тет ње ењ о о те ко од п п од о л т оту т о о тет ње тек т те пе то ло од кт о т оделу ње е т к у е те

т т ј

т


оект: О к кете по о о т те о к

- подо у ње т д д те

о о т те о у о т тел т ото

26.11.2014 

у ње у е те о те ут к о до ко . т у ње о ко о от. у ње у е п т у ње о у е о . . од. о попл д е те о . ту њето е е ел к о,удо о у е те о е о тд п т те т о о к т култу е то о од.


оект: О к кете по о о т те о к

- подо у ње т д д те

о о т те о у о т тел т ото

у л

ње е улт т те од о ук т

тек у ње ење о о о кото п о од т о

тек у ње

о пе кол

о

о од о

ење

еко-

те п

п

т о о

у ње

е т

у ње оту

те о п

ењ т

о од о

тек у ње

тек у ње п о од

тек у ње о о п ед ењ уло т т о о ј т о оту

ење

п о

о т л ј

тек у ње о о т л ј к ј к

тек у ње т л ј к ј

о ту ње т пу ње ко

ко д

ј

ок ул к ењото екој

ле

од о л т от

л т

к ле т

о

л д о еде о

ло

тење о к јето о екот

е

џ е т от

л

о о е

ок ул

кул

л т ко ко опе ј

тек у ње о о п ед ењ е л у ло т ул ј п

о

п еку тео ет к

од т о

ење т уло

к т култу

от у ње

тек у ње култу оло к под ото к туд к по ет

п

к кете

у ње е т те о от ење т л ј к ј л тет о к п , т о ,л њ ,о к

оо

оту т е у ње

т ото о к т по уд т т о

о

Presentation2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you