Page 1

OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

ime in priimek razred naslov domači telefon (službeni) telefon matere (službeni) telefon očeta


Nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna in tvoja ena sama – glavna (Tone Pavček) Dragi učenci, spoštovani starši!

Po burnih pomladnih dogajanjih in umirjenih počitniških dnevih vašega bolj ali manj družinskega življenja, vas ponovno pričakujemo v šoli. Zaostreni pogoji dela, zmanjševanje sredstev, varčevanje na vsakem koraku in še malo vmes, vnaša v naše delo obilo nemira. Navidezno zatišje in dogajanja na našem področju nam še ne obetajo ravno prijetnih trenutkov; a tudi te bomo morali preživeti. Nekako v duhu pregovora »delo odganja skrbi«, smo pristopili k novim izzivom šolskega leta 2013/14. Za pomembne spremembe (učenci 3. razreda) v ocenjevanju, poimenovanju predmetov in obveznem nacionalnem preverjanju znanja za 6. razred, je poskrbelo kar naše ministrstvo in verjamem, da je za učence to kar velik izziv. Strokovni delavci smo se za novosti odločili sami, elektronsko vodenje dokumentacije predstavlja za nas velik izziv, upamo, da bo tudi za starše ta nova oblika sodelovanja prijazna. Verjamem, da po sprejetih odločitvah ustanovitelja glede gradnje naše šole tudi vi niste obupali; vse dogajanje je samo še podkrepilo moje prepričanje, da je lahko le naša aktivna vloga in sodelovanje vseh udeleženih pogoj za uresničitev naših upravičenih zahtev in potreb. Prijetnega učnega okolja ne predstavljajo le materialni pogoji, še veliko pomembnejši so dobri in sproščeni odnosi, tvorno sodelovanje, pa tudi prava mera zahtevnosti. Prepričan sem, da bomo tudi delavci šole in vrtca z vami uresničevali izzive, pričakovanja, reševali konflikte in ustvarjali svojo pot. Če bodo naše želje in besede postajale dejanja, potem tudi tej poti ne bo konca. Vabim vas k sodelovanju in skupnemu ustvarjanju prihodnosti! Vaš ravnatelj s sodelavci Milan Dekleva


OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD Podgrad 99/b, 6244 Podgrad Ravnatelj: Telefon: Tajništvo: Internet: E-pošta: Št podračuna: Davčna številka: Matična številka:

Milan Dekleva, univ. dipl. pedagog 05 - 783 63 80 05 - 783 50 14 Fax: 05 - 783 60 14 http//www.os-podgrad.si projekt1.oskprup@guest.arnes.si 01238-6030653118 40184277 (šola ni zavezanec za DDV) 5083800

USTANOVITELJ - Ustanovitelj šole je občina Ilirska Bistrica. ŠOLSKI OKOLIŠ - okoliš zajema naselja Podgrad, Hrušica, Male Loče, Račice, Starod, Podbeže in Sabonje. ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE Osnovna šola ima v svoji organizacijski shemi za izvajanje obveznega in razširjenega programa:

● ● ●

ravnatelja šole, tajništvo šole, oddelke šole: - prvo triletje – tri oddelke, - drugo triletje – eden in pol oddelek - tretje triletje – eden in pol oddelka - podaljšano bivanje – dva in pol oddelka - jutranje in opoldansko varstvo

● ● ● ●

knjižnico, kuhinjo, svetovalno službo, defektologinjo,


â—?

in mobilno logopedsko dejavnost.


UPRAVLJANJE ZAVODA Šolo upravlja ravnatelj šole in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (ga. Branka Počkaj, ga. Marjetka Vodopivec, g. Igor Janičijević), trije predstavniki Sveta staršev (ga. Milena Šlosel, g. Sandi Jagodnik, g. Gregor Barba – predstavnik VVE,) in pet predstavnikov delavcev zavoda (ga. Helena Padovan - predstavnica VVE, ga. Rozana Petrač, ga. Alenka Kastelic Novak, ga. Ana Križman in g. Aljaž Štrancar, predsednik Sveta zavoda).

VRTEC Naš vrtec je organiziran kot enota pri šoli. Sprejemamo otroke od enajstih mesecev starosti do vstopa v šolo. Strokovni organ vrtca je vzgojiteljski zbor. Z otroci delajo vzgojiteljice Majda Ceglar, Tina Hrabar in Helena Padovan in pomočnice vzgojiteljic Rozana Petrač, Tadeja Kerznar, Maja Novaković ter Sabina Renko. Vrtec financira:

● ● ●

občinski proračun po vsakoletnih merilih, starši s prispevkom po Pravilniku o plačilih staršev, državni proračun s subvencijami staršem, ki imajo v vrtec vključenega drugega in vsakega nadaljnjega otroka.

Cene programov določi Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, za vse vrtce v občini enako. Če število otrok zaradi odsotnosti (predvsem v času počitnic) pade pod pet (v treh skupinah skupaj) vrtec ne dela. PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNA OBDOBJA Izvajamo dnevni in poldnevni program :

● ●

predšolske vzgoje otrok prvega starostnega obdobja, predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja.


Dnevni program traja praviloma devet ur, poldnevni pa do šest ur. V primerih nujnih potreb po podaljšanem ali zgodnejšem varstvu se trajanje programa lahko spremeni. Glede na sestavo skupin imamo heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja, homogeni oddelek drugega starostnega obdobja ter heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja. Programe letno usklajujemo z ustanoviteljem. ŽIVLJENJE IN DELO V NAŠEM VRTCU Vrtec je odprt vse delovne dni v tednu, razen v soboto od 5.30 do 16.30. Dnevni program poteka praviloma od 6.30 do 15.30. Poleti 2014 načrtujemo neprekinjeno delovanje vrtca tudi v času počitnic, če bo število prijavljenih otrok manjše od 17 (+2), bo varstvo organizirano v združeni skupini. SODELOVANJE S STARŠI Z raznolikostjo možnih oblik, ki jih vrtec ponudi staršem se ustvarijo pogoji, da se starši s svojimi sposobnostmi, posebnimi interesi in možnostmi vključijo v dejavnosti, za katere se čutijo dovolj strokovni in usposobljeni. Oblike sodelovanja: - sprotna izmenjava informacij in poglobljeni razgovori o otroku preko individualnih pogovorov na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, - sprotno obveščanje staršev preko oglasne deske, spletne strani, - srečanja s starši na ustvarjalnih delavnicah, - skupne aktivnosti, zaključno srečanje, izlet… OBOGATITVENI PROGRAM V letošnjem letu načrtujemo:

● ● ● ● ● ● ●

praznični december (delavnice s starši), velikonočne delavnice (delavnice s starši), »Palček bralček«, projekt »Planetu Zemlja prijazen vrtec« projekt »Otrokov portfolio«, »ŠPORT ŠPAS« – dan gibanja in druženja vseh generacij, »Varno s soncem«,


● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

akcija »Za čiste in zdrave zobe«, športna značka »Mali sonček«, Eko vrt, varno v prometu (urice s policistom), lutkovni abonma (5 lutkovnih predstav), obisk kmetije, gibalne urice (v okviru skupine), sodelovanje na razpisanih natečajih, prednostna naloga (vsaka skupina svojo), zaključno srečanje oziroma izlet.

PRAVICE STARŠEV IN OTROK Starši imajo pravico do vpogleda v program za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo tudi možnost sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, pri tem pa morajo upoštevati mejo svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Starše naprošamo da:

upoštevajo poslovalni čas vrtca (sprejemanje otrok v vrtec naj bi bilo zaključeno do 8.00, morebitno kasnejšo vključitev so starši dolžni najaviti vzgojiteljici),

● ●

sporočijo nalezljivo bolezen, ki jo preboleva otrok,

● ● ● ● ● ● ●

pridobijo zdravniško potrdilo pred vstopom v vrtec,

skušajo v najkrajšem možnem času priti po bolnega otroka, oziroma bolnega otroka ne vozijo v vrtec, spremljajo otroka pri prihodu in odhodu iz vrtca, v zakonitem roku poravnajo vse denarne obveznosti do vrtca, otroka vpišejo v vrtec v razpisnem roku, sofinancirajo prevoze otrok, obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, vložijo vlogo za znižanje plačila vrtca na pristojnem Centru za socialno delo v rednem roku, v mesecu decembru za leto 2014.


vložijo zahtevo za oprostitev plačila za drugega in vsakega nadaljnjega vključenega otroka v vrtcu.

ŠOLA STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki. SKUPNOST UČENCEV Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, katerih predstavniki tvorijo parlament učencev. To je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Skupnost učencev zbira pripombe, daje pobude, načrtuje zbiralne akcije, skrbi za varstvo pravic učencev in organizira druge akcije za katere se učenci dogovorijo. Mentorica šolske skupnosti je pedagoginja Alenka Kastelic Novak.

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Za boljši učni uspeh in s tem boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci, zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure. Opozarjamo vas, da na šolskih igriščih in v okolici šole po koncu pouka za učence od 6. razreda naprej ni organiziranega varstva, razen učencev vozačev. Starši, vabimo Vas, da se vključite v življenje in delo na šoli pri dnevih dejavnosti, vodenju interesnih dejavnosti, dnevih odprtih vrat, itd. V delo šole se lahko vključite tudi preko Sveta staršev. Prisluhnili bomo vašim pobudam, predlogom. V šolskem letu 2013/14 bomo na šolski spletni strani (www.os-podgrad.si) predstavljali številne dogodke, vam posredovali nove informacije, spremljali šolsko delo in druge novosti, vam pripravljali ankete in prosili za vaše predloge in stališča, zato vas vabimo k ogledu in sodelovanju na šolski spletni strani. V tem šolskem letu smo prešli na elektronsko vodenje dokumentacije v programu E-ASISTENT. Predstavljen bo na roditeljskem sestanku, sami pa si lahko ogledate informacijo na spletni strani » www.easistent.com «.


Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko celovito spremljali otrokov napredek v šoli. GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU Ura predu ra 1. 2. 3.

Čas 7.30 8.00 8.45 8.50 9.35 9.55 10.40

4.

10.45 11.30

5.

11.35 12.20 12.35 13.20

6.

PO Zidarič

TO

SR

ČE

PE

Mezgec

Deklev a Poklar Kasteli c Novak

Štemberg er Grlj Križman

Jenko

Štrancar Božič

Kresevi č Milostn ik

Pečar

Majcan

Renko

V POPOLDANSKEM ČASU bodo skupne govorilne ure vsak prvi ponedeljek v mesecu, od 17.00 do 18.00, od oktobra 2013 do vključno junija 2014. Po predhodnem dogovoru smo vam učitelji na voljo tudi izven določenega urnika. Priporočamo vam, da svojo udeležbo na govorilni uri predhodno najavite in upoštevate dogovorjeni čas govorilne ure (okrog 10 min na učenca). mesec avgust september

roditeljski sestanki VVE vsi, 1.r. 1.r. do 9. r.

popoldanske govorilne /

oktober november

VVE vsi, 1.r. do 9. r.

7. 10. 2013 4. 11. 2013

december

6., 7., 9. r.

2. 12. 2013


januar februar marec april

VVE (vstop v šolo) 9. r. 1., 2., 3., r.

6. 1. 2014 3. 2. 2014 3. 3. 2014 7. 4. 2014

maj

5. 5. 2014

junij

2. 6. 2014


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Svetovalna služba je organizirana skupaj za vrtec in šolo. Svetovalno delo bo opravljala pedagoginja Alenka Kastelic Novak. Z otroci in starši se srečuje že v vrtcu. Njeno področje dela je pomoč otrokom, staršem in pedagoškim delavcem. Dejavnosti šolske svetovalne službe so: sodelovanje pri izobraževanjih za starše in strokovne delavce, sodelovanje z zunanjimi ustanovami, evidentiranje učencev s težavami, sodelovanje v projektih šole, spremljanje vzgojnoizobraževalnega dela. Šolska svetovalna služba prav tako vodi aktivnosti in postopke v zvezi s poklicnim svetovanjem in vpisom v nadaljnje izobraževanje. Posebno skrb posvečamo učencem s specifičnimi učnimi težavami. Zanje so namenjene posebne individualne ure pouka, ki jih večinoma izvaja defektologinja Ana Križman, poleg nje pa tudi učitelji iz posameznih predmetnih področij. Logopedsko dejavnost bo izvajala logopedinji Barbara Rot. ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINAH V letu 2008 je začel veljati Zakon o preprečevanju nasilja v družinah (Uradni list RS, št. 16/2008). Nasilje v družini je opredeljeno kot vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega in ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu, oziroma zanemarjanje družinskega člana. Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja. V skladu z zakonom, so strokovni delavci v zdravstvu ter vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodih dolžni takoj obvestiti Center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumijo, da je otrok žrtev nasilja.


KNJIŽNICA, UČBENIŠKI SKLAD ŠOLSKA KNJIŽNICA Knjižnico vodi Janja Milostnik, ki:

● ● ● ●

zbira knjižnično gradivo, ga obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja, spodbuja učence k branju in razvija odnos do knjige, vodi projekte knjižnice, vodi bralno značko za učence od šestega do devetega razreda.

Knjižnica ima poleg knjig še drugo knjižnično gradivo: videokasete, CD-je, revije, ki se uporabljajo za potrebe pouka. Učenci lahko v knjižnici berejo v času izposoje, prostih ur ter v času varstva. Učenci se lahko v knjižnici tudi učijo in se posvetijo ostalemu šolskemu delu. IZPOSOJA Izposoja knjig in drugega gradiva je učencem omogočena petkrat tedensko. Urnik izposoje :

-

ponedeljek: 13.15 – 14.00, torek:12.30 – 13.30, sreda: 12.20 – 13.20, četrtek: 12.30 – 13.30, 7.30 – 8.30.

Izposojeno knjigo imajo lahko učenci največ tri tedne. Izgubljeno ali poškodovano knjigo morajo učenci nadomestiti z novo. UČBENIŠKI SKLAD Skrbnica učbeniškega sklada je učiteljica Ana Božič. Šola izposoja komplete učbenikov za vse razrede. Izposoja učbeniških kompletov je za vse učence brezplačna. Za poškodovane učbenike plačajo učenci odškodnino, če pa vrnejo uničen učbenik, ali ga sploh ne vrnejo, plačajo odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.


Učenci vrnejo učbenike ob izteku šolskega leta, učbenike lahko tudi obdržijo in plačajo ceno, ki jo določi skrbnica.

ŠOLSKA PREHRANA Učenci se lahko naročijo na dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico, učenci prvega razreda tudi na jutranji napitek. Zaželeno in priporočljivo je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo med 9.35 in 9.55 uro v jedilnici, kosilo je med 12.15 in 12.35. ODJAVA – starši lahko odjavijo malico do 8.00 za naslednji dan, kosilo do 8.00 za tekoči dan. Kosilo se obračuna isti dan, malica pa od naslednjega dneva dalje. Prehrana se odjavi na telefonski številki 783 – 63 – 81. Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (U. l. RS, št. 43/2010). Skladno z določili Zakona, je Svet zavoda OŠ in VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad dne 25. 8. 2010 sprejel Pravila o šolski prehrani (objavljena na spletni strani šole 26. 8. 2010). Prijava na šolsko prehrano se odda na predpisanem obrazcu praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Oddajo jo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijavo se lahko kadarkoli prekliče, preklic začne veljati z naslednjim dnem. Učenci, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico, lahko na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem Centru za socialno delo uveljavljajo subvencijo za brezplačno malico, če njihov dohodek na družinskega člana ne presega 53% povprečne plače v Republiki Sloveniji. Dohodek je ugotovljen v odločbi za dodelitev do pravice otroškega dodatka. Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, če je ugotovljeni povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. Subvencioniranje šole v naravi, plavalnega tečaja,... bo potekalo v skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi iz proračuna občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, glasilo Bistriški odmevi, št. 1, leto 5, 02.03.2012). Starši, ki bodo želeli subvencionirano šolo v naravi bodo pri šolski svetovalni službi dobili vlogo, ki jo bodo izpolnili 1 mesec pred izvedbo šole v naravi ter jo vrnili šoli. Do pomoči so upravičeni starši učencev za katere je iz odločbe o otroškem dodatku razvidno, da je družina uvrščena v dohodkovni razred, v katerem je


povprečni mesečni dohodek na osebo enak ali nižji od 53 % neto povprečne plače oziroma se družina znajde v posebnih socialnih razmerah.

ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učence 1., 3., 5., 6. in 7. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, prav tako preventivni zobozdravstveni pregledi. Datumi so določeni z načrti izvajalcev. Učenci razredne stopnje so vključeni v Akcijo za čiste zobe. Za vse učence šole bodo organizirana predavanja s preventivnimi vsebinami iz področja zdravstvene vzgoje. Za učence 1. in 2. triade bo organiziran obisk lekarne v Podgradu in predavanje zaposlene farmacevtke.

ŠOLSKI ZVONEC

PREDURA 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura

7.30 -8.00 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.55 - 10.40 10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 12.35 - 13.20 13.25 - 14.10

od 6.45 do 7.50 – varstvo vozačev, 1.r., in 1. triletje od 7.50 do 8.00 – šola bere 1. r. – 9. r. od 12.35 do 14.15 – varstvo vozačev (do odvoza) Jutranje varstvo je praviloma namenjeno učencem 1., 2. in 3. razreda. Varstvo vozačev je namenjeno izključno učencem vozačem in učencem prve triade, vključitev ostalih učencev je možna na osnovi vloge in utemeljenih razlogov s strani staršev. Učenci iz Podgrada morajo (če nimajo prej obveznosti z učitelji) prihajati v šolo največ deset minut pred pričetkom pouka. Pred poukom so učenci v varstvu v jedilnici in v učilnicah na nižji stopnji (z dovoljenjem učitelja), po pouku pa v enem izmed razredov na višji stopnji.


Učenci lahko predčasno zapustijo varstvo samo s pisnim privoljenjem staršev. ŠOLSKI KOLEDAR Pravilnik o šolskem koledarju določa dve ocenjevalni obdobji (polletji). S poukom začnemo v ponedeljek, 2. septembra 2013. Zadnji dan pouka za učence devetega razreda je petek, 13. junija 2014, za vse ostale učence pa se pouk konča v torek, 24. junija 2014.

POLLETJ E PRVO DRUGO

TRAJANJE

od 2. septembra 2013 do 31. januarja 2014 od 1. februarja 2014 do petka, 13.6.2014 za učence 9. razreda do torka, 24.6. 2014 za učence od 1. do 8. razreda

REDOVALNE KONFERENCE

31. januar 2014 11. 6. 2014 za učence 9. razreda 20. 6. 2014 za učence od 1. do 8. razreda

Informativna dneva na srednjih šolah – 14. in 15. februarja 2014. Popravni izpiti za učence 9. razreda bodo od 16. junija do 30. junija 2013. Popravni, razredni in predmetni izpiti za učence ostalih razredov bodo od 26. junija do 9. julija, od 18. avgusta do 29. avgusta 2014 – 2. rok za vse učence. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA 6. IN 9. RAZRED V tem šolskem letu postane nacionalno preverjanje znanja obvezno tudi za vse učence 6. razreda. Za šolsko leto 2013/2014 je na Državnem izpitnem centru prvič pripravljena publikacija »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki.


Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem, dosegljiva je na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si). Koledar aktivnosti nacionalnega preverjanja znanja: - 2. 9. 2013 objava sklepa o določitvi 3. predmeta - FIZIKA - 29. 11. 2013 rok za posredovanje podatkov za učence 6.r. in 9. r. - 6. 5. 2014 izvajanje NPZ iz matematike 6. r in 9. r. - 8. 5. 2014 izvajanje NPZ iz slovenščine 6. r. in 9. r. - 12. 5. 2014 izvajanje NPZ iz fizike za 9. r. - 12. 5. 2014 izvajanje NPZ iz angleščine 6. r. - 2. 6. 2014 seznanitev učencev z dosežki v 9. r. - 3. 6. 2014 uveljavljanje pravice do vpogleda 9. r - 4. 6. 2014 uveljavljanje pravice do vpogleda 9. r. - 9. 6. 2014 seznanitev učencev z dosežki v 6. r. - 10. 6. 2014 uveljavljanje pravice do vpogleda 6. r - 11. 6. 2014 uveljavljanje pravice do vpogleda 6. r - 13. 6. 2013 razdelitev obvestil o dosežkih 9. r. - 24. 6. 2013 razdelitev obvestil o dosežkih 6. r.

POČITNICE 28. oktober – 30. oktober 2013 – jesenske 27. december 2013 – 31. december 2013 – novoletne 17. februar 2013 – 21. februar 2014 – zimske 28.april - 30. april 2014 - prvomajske Poleg dni počitnic so pouka prosti dnevi tudi državni prazniki, ki sovpadajo z dnevi pouka v posameznih obdobjih. Zimske počitnice v februarju 2013 se delijo na dva dela. Naša šola ima v tem šolskem letu zimske počitnice v prvem obdobju. POMEMBNO: V letošnjem šolskem letu bomo imeli eno delovno soboto. Dne 17. maja 2014 bomo izpeljali Dan druženja vseh generacij in pohod v Podbeže. Obeležili bomo 70 letnico požiga vasi Podbeže.


UČITELJI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE RAZRED 1.r. 2. r. 3. r. 4.r./ 5.r. 6. r./7. r. 8.r./ 9.r.

RAZREDNIČARK A

PREDMET

Suzana Pečar Irena Kresevič Ana Božič Suzana Grlj Špelca Dekleva Ljubica Mezgec

RP1, OPB, PPP RP2, OPB, PPP, ID RP3, DOP, PPP, ID, VVO RP 4/5, DOP, PPP, OPB, KOL RP2,3,LUM,IP, ZŽS, GOS,org. pre. MAT, FIZ, NAR,DOD

UČITELJ(ICA) Tina Renko Kristina Jenko Mateja Zidarič Janja Milostnik Tjaša Poklar Ivan Majcan Aljaž Štrancar Metka Štemberger Milan Dekleva Alenka Kastelic Novak Ana Križman Tina Hrabar Majda Ceglar Helena Padovan Tadeja Kerznar Rozana Petrač Maja Novaković Sabina Renko Jožica Pirih

PREDMET RP1, RP4, JV, OPB TJA, DSP, OPB, IP GEO SLJ 6. - 9. r., knjiž., DSP RP 1-5, GUM, OPZ ŠPO, TIT, VVO, IP, računalnikar, JUV ZGO, IP, IT2 KEM, BIO, OPB ravnatelj, OPB svetovalno delo,vodja vrtca,OPB, DKE, DSP, VVO DSP vzgojiteljica homogeni oddelek 3 - 4 vzgojiteljica heterogeni oddelek 3 - 6 vzgojiteljica heterogeni oddelek 1 - 3 pomočnica vzg. homogeni oddelek 3-4 pomočnica vzgojiteljice 1 - 3 pomočnica vzg. heterogeni oddelek 3 6 pomočnica vzgojiteljice/perica 1 - 3 računovodja - poslovni sekretar


Tanja Jagodnik Tatjana Rojc Maglica Aleks Nada Poles Tatjana Dekleva

kuharica kuharica /čistilka hišnik čistilka čistilka

OSNOVNA ŠOLA – NEKAJ SPREMEMB V 2013/14

V tem šolskem letu se ukinja opisno ocenjevanje v 3. razredu in uvaja številčno ocenjevanje. Opisne ocene ostajajo le v 1. in 2. razredu.

Pričela je veljati tudi sprememba poimenovanj nekaterih predmetov. Glasbena vzgoja = glasbena umetnost, kratica GUM. Likovna vzgoja = likovna umetnost, kratica LUM. Športna vzgoja = šport, kratica ŠPO. Državljanska, domovinska vzgoja in etika = domovinska in državljanska kultura in etika, kratica DKE. Nacionalno preverjanje znanja je postalo obvezno za vse učence 6. razreda. Sprejet je bil tudi predlog, da se notranja diferenciacija izvaja pri vseh predmetih in oblikah dela od prvega do sedmega razreda. Pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina se od 4. do 5. razreda izvaja fleksibilna diferenciacija. OCENJEVANJE Splošnega učnega uspeha ob zaključku razreda ni.

● ● ●

Učitelj preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da: spoštuje osebno integriteto učencev in različnost med njimi, uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja glede na vsebine in razred, daje učencem povratne informacije o napredovanju.


● ● ● ●

Pri ocenjevanju mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja. Zagotavlja se: s predstavitvijo meril ocenjevanja, z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine, tako, da se učencem in staršem vrnejo ocenjeni pisni izdelki, z določitvijo načina in datumov oziroma rokov ocenjevanja. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori, pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki. Pri vsakem predmetu se znanje ocenjuje sproti, skozi vse obdobje. IZBIRNI PREDMETI Obvezni izbirni predmeti so priložnost, da se učenci 7., 8. in 9. razreda pri njih dokažejo. V sedmem, osmem in devetem razredu učenke in učenci izberejo dve (s soglasjem staršev lahko tudi tri) ure izbirnih predmetov. Spomladi med učenci pripravimo izbor in predstavitev predmetov, ki bi jih lahko izbrali. Število skupin izbirnih predmetov je zaradi nihanja števila učencev zadnjega triletja zelo različno. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši šoli posredujejo pisno vlogo z dokazilom o vpisu, ravnatelj pa odloči o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih. Letos imamo priznanih šest skupin, učenci pa so se odločili za izvajanje naslednjih izbirnih predmetov:

IZBIRNI PREDMET

RAZRED

ITALIJANŠČINA 3 UREJANJE BESEDIL

9. 7. in 9.

MULTIMEDIJA

8. in 9.

PLES

7., 8. in 9.

IZBRANI ŠPORT: ODBOJKA

7. , 8. in 9.

LIKOVNO SNOVANJE

7. , 8. in 9.

DODATNI, DOPOLNILNI POUK, PODALJŠANO BIVANJE, DSP


DODATNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. Učenci se dodatno pripravljajo na tekmovanja tudi pri nekaterih interesnih dejavnostih. DOPOLNILNI POUK Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru. Ure dopolnilnega in dodatnega pouka so določene na podlagi urnika in sporočene učencem v začetku šolskega leta. Obvestila staršem zapišejo učitelji, ki dejavnost izvajajo. Dopolnilni in dodatni pouk sta za učence, ki jih določi učitelj obvezna, razen če starši pisno obvestijo učitelja, da ne želijo da njihov otrok te ure obiskuje. DODATNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI Po predmetniku devetletne osnovne šole pripadajo učencem s posebnimi potrebami ure dodatne strokovne pomoči. Učenci morajo biti v skladu s Postopkom usmerjanja otrok s posebnimi potrebami usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. S predlogom postopka morajo soglašati starši. Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci navedeni v odločbi. Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj bo izvajala defektologinja Ana Križman, učno pomoč pa učitelji. PODALJŠANO BIVANJE Šola organizira podaljšano bivanje za učence od prvega do vključno petega razreda. V podaljšanem bivanju učenci zaužijejo kosilo, sodelujejo pri sprostitvenih in interesnih dejavnostih, pišejo domače naloge. Podaljšano bivanje izvajamo v dveh, občasno treh kombiniranih oddelkih. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim obvestilom staršev. URNIK DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA


V tabelo si učenec vpiše dan, predmet in uro izvajanja dodatnega in dopolnilnega pouka. Predmet

Dodatni pouk: URA

DAN

Dopolnilni pouk: URA

ŠOLA V NARAVI IN PLAVALNI TEČAJI Letošnje šolsko leto bomo za učence 3. razreda izvedli obvezni plavalni tečaj. Lokacijo v Seči pri Portorožu smo dobili zavrnjeno, zato se bomo o nadomestni lokaciji še dogovorili. Za učence 6. in 7. razreda načrtujemo izvedbo zimske šole v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Vojsko od 20.1. do 24. 1. 2014. Prilagajanje na vodo (10 ur) za učence 1. razreda in 2. razreda bomo izvedli v Žusterni pri Kopru, v obliki dnevnega obiska bazena od 23.4. do 25. 4. 2014. Za učence 6. razreda načrtujemo izvedbo preverjanja znanja plavanja v Žusterni pri Kopru. Poleg naštetih šol v naravi bomo obiskovali tudi dnevne centre šolskih in obšolskih dejavnosti. PREVOZI Po sklepu Občinskega sveta opravlja prevoze učencev podjetje I&I, podizvajalec prevozov je Laris d. o .o. Prevoz jeza učence brezplačen.

VOZNI RED AVTOBUSA PRIHOD V ŠOLO Začetna postaja Podgrad Male Loče Hrušica

ura start 6.35 6.39

Končna postaja Male Loče Hrušica Podgrad

ura 6.35 6.39 6.46


Podgrad Starod Račice

6.46 6.53 6.57

Starod Račice Podgrad

6.53 6.57 7.05

Podgrad Sabonje Podgrad

7.05 7.10 7.30

Sabonje Podbeže

7.10 7.20

ura 13.30 13.37 13.41

Končna postaja Hrušica Male Loče Podgrad

ura 13.37 13.41 13.50

Podgrad Račice Starod

13.50 13.54 14.00

Račice Starod Podgrad

13.54 14.00 14.05

Podgrad Podbeže

14.05 14.18

Podbeže Sabonje Ilirska Bistrica

14.18 14.26

ura 15.00 15.11 15.15

Končna postaja Hrušica Male Loče Podgrad

ura 15.07 15.11 15.20

Podgrad Račice Starod

15.20 15.24 15.30

Račice Starod Podgrad

15.24 15.30 15.35

Podgrad Podbeže

15.35 15.45

Podbeže Sabonje

15.45 15.50

ODHOD IZ ŠOLE I. Začetna postaja Podgrad Hrušica Male Loče

ODHOD IZ ŠOLE II. Začetna postaja Podgrad Male Loče Hrušica

Urnik prihoda in odhodov veljat za vse dni v tednu. Zaradi enakomernejše obremenitve vozačev, v šolskem letu 2013/14 ponovno prihajajo prvi učenci iz smeri Male Loče – Hrušica. To posledično pomeni, da tudi prvi odhajajo domov.


PREDMETNIK V šolskem letu 2013/2014 bomo realizirali 190 šolskih dni (deveti razred 183 dni). Med šolske dneve štejemo športne, kulturne in naravoslovne dneve, tehniške dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije, delovne akcije, itd. V tem šolskem letu bomo uporabljali fleksibilni urnik pri predmetih GUM (4/5 r.),GOS 86.r.), SLJ (8.,9.r.),GEO (8.R.) in BIO (8.r.).


PRVO IN DRUGO TRILETJE PREDMET

RA Z. 1.

RA Z. 2.

RA Z. 3.

RA Z. 4.

RA Z. 5.

RA Z. 6.

SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA

6 4

7 4

7 5

5 5 2

5 4 3

5 4 4

LIKOVNA UMETNOST GLASBENA UMETNOST DRUŽBA

2 2

2 2

2 2

2 1,5 2

2 1,5 3

1 1

GEOGRAFIJA

1

ZGODOVINA

1

NARAVOSLOVJE SPOZNAVANJE OKOLJA

2 3

3

3

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA GOSPODINJSTVO NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA ŠPORT ODDELČNA SKUPNOST INTERESNE DEJAVNOSTI DODATNA POMOČ KULT. DNEVI NARAV. DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI ŠT. PREDMETOV TEDENSKO UR TEDNOV POUKA ŠOLSKIH TEDNOV

2 1 3

3

1,5

3

3

3

3 0,5

3 0,5

3 0,5

2 0,5 4 3 3 5 6 20 35 38

2 0 4 3 3 5 6 21 35 38

2 0,5 4 3 3 5 6 22 35 38

1 0,5 3 3 4 5 8 24 35 38

1 0,5 3 3 4 5 9 26 35 38

1 0 3 3 4 5 11 26 35 38


TRETJE TRILETJE PREDMET

SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA ITALIJANŠČINA (2. TUJ JEZIK) LIKOVNA UMETNOST GLASBENA UMETNOST GEOGRAFIJA ZGODOVINA DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA FIZIKA

RAZRE D 7.

RAZRE D 8.

RAZRE D 9.

tedensk o

tedensk o

tedensk o

4 4 4 2 1 1 2 2 1

3,5 4 3 2 1 1 1,5 2 1

4,5 4 3 0 1 1 2 2

2

2

2

2

1,5

2

KEMIJA BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE

3

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

1

1

2 0,5 2/1 1 1 0,5 1 1 3 4 5 15 31,5 35

2 0,5 2/1 1 1 0,5 1 1 3 4 5 16 30 35

ŠPORT ODD. SKUPNOST IZB. PREDMET 1 IZB. PREDMET 2 IZB. PREDMET 3 DODATNA POMOČ DOPOLNILNI IN DODATNI POUK INTERESNE DEJAVNOSTI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI ŠTEVILO PREDMETOV TEDENSKO UR POUKA TEDNOV POUKA

2 0,5 2/1 1 1 0,5 1 1 3 4 5 14 30 33


ŠOLSKIH TEDNOV

38

DNEVI DEJAVNOSTI DEJAVNOST Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

37

1. in 2. razred

KAJ-KAM? Promet Od zrna do kruha

ČAS SEPTEMBE R OKTOBER

Poskusi iz naravoslovja

JUNIJ

Veselo v novo leto Gremo v gledališče

DECEMBER FEBRUAR

Mesto Ljubljana

APRIL

Kulturne znamenitosti - primorski svet Izdelava okraskov in voščilnic Pustni običaji

MAJ

Velikonočne delavnice

MAREC

Kros Pohod Koliko zmorem Osnove plavanja

SEPTEMBE R OKTOBER MAREC APRIL

Pohod (druženje generacij)

MAJ

DNEVI DEJAVNOSTI DEJAVNOST Naravoslovni dnevi

38

DECEMBER FEBRUAR

3. razred

KAJ-KAM? Promet Od zrna do kruha

ČAS SEPTEMBE R OKTOBER

Poskusi iz naravoslovja

JUNIJ

Veselo v novo leto

DECEMBER


Tehniški dnevi

Športni dnevi

Gremo v gledališče

FEBRUAR

Mesto Ljubljana

APRIL

Kulturne znamenitosti - primorski svet Izdelava okraskov in voščilnic Pustni običaji

MAJ

Velikonočne delavnice

MAREC

Kros Pohod

SEPTEMBE R OKTOBER

Zimske radosti

JANUAR

Koliko zmorem

APRIL

Pohod (druženje generacij)

MAJ

DNEVI DEJAVNOSTI DEJAVNOST Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

DNEVI DEJAVNOSTI

DECEMBER FEBRUAR

4. in 5. razred KAJ-KAM? Od zrna do kruha Luka Koper Rakov Škocjan Veselo v novo leto Gremo v gledališče

ČAS OKTOBER MAJ JUNIJ DECEMBER FEBRUAR

Mesto Ljubljana

APRIL

Izdelava okraskov in voščilnic Pustni običaji

DECEMBER FEBRUAR

Velikonočne delavnice

MAREC

Izdelava igrače Kros Pohod

APRIL SEPTEMBE R OKTOBER

Koliko zmorem

APRIL

Pohod (druženje generacij)

MAJ

6. in 7. razred


DEJAVNOST Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Športni dnevi

Tehniški dnevi

KAJ - KAM Človek in gozd (SGLŠ Postojna) Luka Koper in Sečoveljske soline Rakov Škocjan Po poteh gorenjskih pisateljev Gremo v gledališče- Trst (SNGT): Ogled in spoznavanje Ljubljane Kros

ČAS OKTOBER MAJ JUNIJ OKTOBER FEB/ MAR MAJ SEPTEMBE R OKTOBER JANUAR MAJ JUNIJ OKTOBER DECEMBE R APRIL MAJ

Planinski pohod Zimske radosti Pohod (druženje generacij) Športne igre Plama,obisk tovarne Izdelek iz papirja-voščilnice Les – izdelava piščali Luka Koper in Sečoveljske soline

DNEVI DEJAVNOSTI

8. in 9. razred

Dejavnost

KAJ – KAM?

ČAS

Naravoslovni dnevi

Eksperimentalna kemija

JANUAR

Eksperimentalna fizika (8.r.) Eksperimentalna fizika (9.r.) Rakov Škocjan Po poteh gorenjskih pisateljev Gremo v gledališče- Trst (SNGT): Ogled in spoznavanje Ljubljane Kros Planinski pohod

FEBRUAR MAJ JUNIJ OKTOBER FEBRUAR

Kulturni dnevi

Športni dnevi

MAJ SEPTEMBER OKTOBER


Tehniški dnevi

Veselje na snegu Pohod (druženje generacij) Športne igre Lovski dan Luka Koper in Sečoveljske soline Urejanje okolice Kovine

JANUAR MAJ JUNIJ OKTOBER MAJ MAJ MAJ

PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI Želimo v korak s časom, zato vzgojno izobraževalno delo posodabljamo. Naši učitelji stalno iščejo nove poti, oblike in metode dela z učenci. V šolskem letu 2013/2014 bomo sodelovali pri naslednjih projektih:

obvezni drugi tuj jezik v sedmem razredu (italijanščina),

obvezni drugi tuj jezik v osmem razredu (italijanščina),

zgodnje učenje tujega jezika v tretjem razredu (20 UR),

»šola bere« – od 7.50 do 8.00,

šole v naravi, tečaji plavanja, preverjanje znanja plavanja,

skrb za večjo učinkovitost in kakovost vzgoje in izobraževanja,

ŠPORT SPAS – dan druženja in gibanja vseh generacij,

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – za učence od 1. do 9. razreda,

»Shema šolskega sadja 2013/14« v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in Ministrstvom za zdravje,

Tradicionalni slovenski zajtrk,

Projekt PESCA,

Varno v prometu,

»Otrok policist za 1 dan«

»Policist Leon vam svetuje«, projekt za učence 5. razreda,


»Rastem s knjigo«, projekt za učence 7. razreda,

delavnice in ekskurzija za nadarjene učence,

obisk Doma starejših občanov Ilirska Bistrica,

sodelovanje na razpisanih

natečajih Moja dežela lepa in gostoljubna,

Uprava za reševanje in zaščito Postojna, ….. Projekt Pesca Naša šola se je v novem šolskem letu skupaj z Društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vključila v projekt z imenom PESCA. To je projekt o vzgoji za zdravo prehrano in poteka v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. Namen projekta je učence seznaniti s tipičnimi lokalnimi jedmi, ki so pripravljene iz zdrave lokalno pridelane hrane. Do sedaj je bilo izbranih 6 tipičnih jedi: 3 slovenske (jota s kislo repo (izbralo DRPSN), telečja obara z zdrobovimi cmoki (izbrala občina Postojna), ajdova kaša s skuto in jabolki (izbrali gorenjski partnerji)) ter 3 italijanske jedi (zmleta postrv, bučna juha, pasatele). Zato bomo od oktobra 2013 do maja 2014 na šoli enkrat mesečno skuhali vsako od naštetih jedi. Učenci bodo nato reševali vprašalnike o okusu, zgledu in pripravi teh jedi. Ker je projekt namenjen najmlajšim, torej osebam, ki nimajo še preveč izoblikovanih prehrambenih navad, smo se odločili, da se priključimo tem preizkusnim vzgojno- prehrambenim aktivnostim za zdravo prehrano. Tovrstno kulturno združevanje je umeščeno v širši kontekst projekta, to je prehrambena vzgoja oziroma zdrava prehrana, tudi če je zato potrebno postaviti pod vprašaj tradicionalne jedi. Zatorej, jejmo zdravo, lokalno pridelano hrano tudi v šoli!


INTERESNE DEJAVNOSTI NAZIV PRAVLJIČNO LIKOVNI KROŽEK BRALNA ZNAČKA

MENTOR SUZANA PEČAR

Razred 1-2

Plačilo

UČITELJICE SLOVENŠČINE KRISTINA JENKO

1–9

TJAŠA POKLAR

5-9

MATEMATIČNO LOGIČNI KROŽEK PROMETNI KROŽEK

LJUBICA MEZGEC

6-9

ALJAŽ ŠTRANCAR

5-9

NOVINARSKO RADIJSKI KROŽEK OTROŠKI PEVSKI ZBOR (pevska značka) CANKARJEVO TEKMOVANJE ZGO KROŽEK (tekmovanje) GASILCI

ALENKA KASTELIC NOVAK, I. M AJCAN TJAŠA POKLAR

2-9 1–4

JANJA MILOSTNIK

7–9

ALJAŽ ŠTRANCAR

8-9

MITJA IVANČIČ

PROMETNI KROŽEK NARAVOSLOVNI ( SLD, BIO, KEM) KOŠARKA

ALJAŽ ŠTRANCAR

1–5 5-9 6–9

METKA ŠTEMBERGER

8-9

KK PLAMA-PUR

1-9

NOGOMET

NK PLAMA

1-9

ROČNA DELA (začetni + nadaljevalni) ZGODNJE UČENJE ANGLEŠČINE ROKOMET

LUCIJA STANIČ BREZEC KRISTINA JENKO

1-9 3

DA

RK JADRAN

1–6

DA

VESELA ŠOLA

MATEJA ZIDARIČ

4-9

DRAMSKI KROŽEK

KRISTINA JENKO

5-9

TEHNIŠKI KROŽEK

IVAN MAJCAN

4-9

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA ORFFOVA SKUPINA

5- 9

DA DA


KMETIJSKI KROŽEK

TAMARA URBANČIČ

1-9

TEKMOVANJE - TJA

KRISTINA JENKO

8-9

izlet

PRAVILA HIŠNEGA REDA V ŠOLSKEM POSLOPJU IN OKOLICI ŠOLE - IZVLEČEK ŠOLSKI PROSTOR Določila Hišnega reda se uporabljajo v vseh objektih šole in pripadajočih funkcionalnih zemljiščih šole. Prav tako se uporabljajo določila tudi v drugih objektih, kjer šola izvaja svojo dejavnost. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA Prihod - v šolo prihajajo učenci med 7.45 in 7.50, razen učencev vozačev in učencev v jutranjem varstvu. Učenci vozači prihajajo v šolo s šolskim avtobusom in se vključujejo v oddelek varstva vozačev skupaj z ostalimi učenci od 1. do 3. razreda. Učenci se v garderobi preobujejo in odložijo oblačila. Vstop v šolske prostore z rolerji, obutimi čevlji ali kotalkami ni dovoljen. Gibanje obiskovalcev - po šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice in ostale prostore lahko starši in obiskovalci vstopajo samo po predhodni najavi pri dežurnem učencu in ob dovoljenju ravnatelja. Pouk - k pouku prihajajo učenci točno, če učitelj zamuja več kot pet minut je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole. Učenci med poukom praviloma ne zapuščajo razreda, pri delu ne motijo sošolcev ali učitelja. Učenci ob koncu učne ure pospravijo učilnico, zapustijo jo lahko, ko jim to dovoli učitelj. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI Šola sprejme pravila za obnašanje in ravnanje v šolskih prostorih in pravila za ravnanja za dneve dejavnosti (ekskurzije, športne, naravoslovne…). Uporaba mobilnih telefonov – med poukom in drugim šolskim delom je prepovedana. Snemanje in fotografiranje – brez dovoljenja vodstva šole je prepovedano. Predvajanje in poslušanje glasbe - brez dovoljenja vodstva šole ni dovoljeno. Prinašanje nevarnih ali nepotrebnih predmetov v šolo – ni dovoljeno. Prinašanje, uživanje ali ponujanje alkohola, drog in ostalih psihoaktivnih sredstev je prostorih in na funkcionalnih zemljiščih šole – prepovedano.


Učenci v varstvu vozačev – se lahko gibljejo le v za ta namen določenih prostorih in igriščih in so dolžni upoštevati navodila učiteljev. V primeru poškodbe ali slabega počutja učenca – je vsak delavec šole ali učenec dolžan ukrepati in obvestiti razrednika, svetov. službo ali vodstvo šole. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE Zagotavlja se z dežurstvi strokovnih delavcev, učencev in drugih zaposlenih. Dežurni učitelj – skrbi za izvajanje dogovorjenih pravil v posameznih prostorih. Skrbijo za red in primerno disciplino učencev in za njihovo varnost. Opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali delavci šole in opozarjajo na pomanjkljivosti. Nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila za delo. Dežurni učenec - skrbi za izvajanje dogovorjenih nalog. Dežurstvo opravljajo dežurni učenci od 6. do 9. razreda. Mesto dežurnega učenca je na hodniku nižje stopnje. Čas dežurstva je od 7.50 do 13.20. Učenec, ki piše v času dežurstva pisno preverjanje znanja, se dogovori za nadomeščanje z učencem naslednjega razreda. Dežurnega učenca za dežurstvo pripravi razrednik. V izjemnih primerih po presoji razrednika in zaradi kršenja Pravil šolskega reda učenci dežurstva ne opravljajo. Dežurni učenec se mora znati primerno vesti do obiskovalcev šole.

● ● ● ●

● ●

Naloge dežurnega učenca so: pozdravljanje, sprejem obiskovalcev in dajanje informacij, kontrola ugašanja luči in zapiranja vodovodnih pip, zagotavljanje reda v garderobi v času prihoda in odhoda učencev ter med odmori, vpisovanje uradnih zabeležk (datum, slovnično pravilno) in nalog, ki jih je opravil tisti dan, v zvezek dežurstva, vpisovati obiskovalce (ime in priimek ter namen obiska), učence ki pridejo v času pouka iz razreda, zapisati storjene prekrške in storilce, …, pomoč dežurnim učiteljem, pomoč v jedilnici med malico,


● ● ● ●

ugašanje luči v času pouka, skrb za urejenost na zunanjih površinah šole, dežurni učenec praviloma ne zapušča svojega prostora razen pri opravljanju zgoraj navedenih nalog, na koncu dežurstva preda urejen in podpisano mapo dežurstev osebno dežurnemu učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu.

Izhod iz šole Med poukom, v času varstva in podaljšanega bivanja je izhod iz šole brez pisnega dovoljenja staršev prepovedan. Šola za navedene izhode ne prevzema odgovornosti. Šolska prehrana – način in pravila ravnanja v jedilnici so določena s posebnimi pravili. Skrb za osebno opremo in šolski inventar – vsi učenci in delavci šole odgovarjajo za osebno opremo, učila in ostali šolski inventar. Ostala določila Hišnega reda: Razredniki so dolžni predstaviti hišni red učencem in staršem na začetku šolskega leta – po potrebi tudi med letom. Učenci in delavci šole morajo biti pri spoštovanju dogovorjenih pravil dosledni. Učenci in delavci šole so dolžni posvečati veliko pozornosti medsebojnim spoštljivim odnosom in odnosu do obiskovalcev šole. Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu. Učenci višjih razredov morajo biti še posebej pozorni do učencev nižjih razredov. Učenci so dolžni sodelovati pri dogovorjenih in organiziranih oblikah vzdrževanja in urejanja šole. V šolo in na območje šolskega prostora je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole in za potrebe vzgojnoizobraževalnega procesa.


Vzgojni načrt šole in Pravila šolskega reda lahko poiščete in si preberete na oglasni deski v šoli ali na šolski spletni strani www.os-podgrad.si.

VARNO NA POTI V ŠOLO Šola ima izdelan Načrt varnih šolskih poti, ki ga bodo po ureditvi ceste in pločnika obravnavali in sprejeli pristojni organi do konca decembra 2013. Učenci naj s pomočjo staršev in učiteljev izberejo za prihajanje v šolo in iz nje kar se da najbolj varno pot. Na območju šolskega okoliša je promet po glavni cesti nevaren, ker je le-ta zelo gost, vozniki pa ne upoštevajo cestno prometnih predpisov. Učenci, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena, imajo zagotovljen prevoz v šolo in iz nje (Zakon o osnovni šoli). Učenci, ki uporabljajo šolski avtobus, morajo posvetiti več pozornosti varnosti pri vstopanju v avtobus in izstopanju iz njega ter na lepo obnašanje na avtobusu, saj bo le tako vsem učencem zagotovljeno dovolj varnosti. Otroke, ki obiskujejo prvi razred devetletne šole v šolo in iz nje vozijo starši ali pa uporabljajo šolski avtobus. Prvošolci in drugošolci morajo na poti v šolo in iz nje nositi rumeno rutico okrog vratu, vsi učenci pa morajo ob zmanjšani vidljivosti in ponoči za boljšo vidnost uporabljati tudi predpisan odsevnik kresničko. Učencem, ki hodijo v šolo peš svetujemo, da uporabljajo stranske poti, četudi so malce daljše oziroma hodijo po pločniku ali po levi strani cestišča. Pri hoji naj bodo čim bolj previdni, pred prečkanjem ceste naj se prepričajo, če to lahko varno storijo in če je le mogoče, naj cesto prečkajo na prehodu za pešce. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti naj si na vidno mesto namestijo odsevnik – kresničko. Otrok do 14. leta starosti mora imeti med vožnjo s kolesom na glavi pravilno nameščeno čelado. Otroci, ki dopolnijo 10 let starosti (5. razred), opravljajo kolesarski izpit in do takrat ne smejo samostojno voziti kolesa v cestnem prometu. Vozijo ga lahko samo v spremstvu odrasle osebe ali na območju umirjenega prometa oziroma na pešpoteh.


Skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ilirska Bistrica se trudimo, da bi naše otroke kar se da najbolj obvarovali pred nevarnostmi, ki jim pretijo na poti v šolo in domov. Po naših najboljših močeh skušamo poskrbeti za večjo varnost šolarjev s postavitvijo dodatnih prometnih znakov za omejitev hitrosti, obvestil da so na cesti šolarji, za ureditev stranskih, bolj varnih poti.

Šola je izdala Publikacijo na podlagi 32. člena Zakona o osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 87/11, 40/12). Na osnovi sklepa učiteljskega zbora z dne 22. 8. 2013, se publikacija zaradi obvestil, opravičil in sporočil natisne za vse otroke vrtca in učence šole.

Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad

Izvedba: Prijatelj & Prijatelj d.o.o. Ilustracije v sredici: David Ličen Oblikovanj sredice: Neža Trobec Naslovnica: Eva Gvardjančič, 8.r.(grafika) Oblikovanje naslovnice:Ivan Majcan


Naklada: 200 izvodov

september 2013

Publikacija 2013_2014  
Publikacija 2013_2014  
Advertisement