Page 1


A

A

A

870 mm

870 mm

887 mm

530 mm

520 mm

490 mm

440 mm

390 mm

410 mm

460 mm

460 mm

460 mm

3.5 kg

3.5 kg

3.5 kg

17


19


23


27


29


31


35


37


39


JIL 525 800 mm

550 mm

590 mm

450 mm

12. 0 kg


47


49


51


53


55


59


77


79


85


87


88

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ìîñêâà

Øîó-ðóì íà Ñàìïñîíèåâñêîì: Áîëüøîé Ñàìïñîíèåâñêèé ïð., äîì 96 òåë: 8 (812) 640 59 20 8 (812) 640 59 21

Øîó-ðóì â öåíòðå äèçàéíà ARTPLAY: Óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ 10 ñòð. 2, 6 ýòàæ, îôèñ 39 òåë: 8 (499) 753 06 57, 8 (495) 640 86 45

moda  

Premier Decor 2014

Advertisement