Page 1

TIC.1.- definición 2.- orixe 3.- perspectivas 4.- bibliografia (links)

Definición de TIC

- As TIC, tecnoloxias da információn e da comunicación, son un conxunto de tecnoloxias desenrroladas para xestionar información e enviala duns lugares a outros. Abarcan un amplio abanico de solucións, Inclullen as tecnoloxias para almacenar información e recuperala despois, enviar e recibir información de un sitio a outro ou procesar información para poder calcular resultados e elaborar informes. As TIC estan formadas por tres especialidades principales: ● A microelectrónica: que ten a súa orixe coa electricidade e o seu presente coa electrónica. ● A informática: Que se centra na manipulación e xestión da información. ● As telecomunicacións: Que é a creación máis antiga das tres xa que aporta aparatos como o teléfono. ●

Orixe das TIC

-A orixe das tic remontase ata a aparición do ser humano cando xa grabavan nos osos os signos que daban orixe a memoria gráfica pero é nos anos 1970 cando co fin de mellorar a calidade de vida das persoas dentro dun entorno que iclullen a electrónica como tecnoloxia base.

Perspectivas

A nivel mundial, esperase que as TICS sigan crecendo a un alto ritmo, un dos motores principais desta tecnoloxia e China donde se alcanzou un crecemento do 22% anual. A nivel da educación esperase un aumento desta tecnoloxia como medio de estudio e unha mallor implantación en colexios e aulas para unha modernización.


CC - BY - NC - SA (Alaberto Sagredo)

TIC  
TIC  

ADSFDFAASF