Page 1

Na temelju čl.28 Zakona o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Školski odbor Osnovne škole Ante Starčevića Dicmo na sjednici održanoj, _______2013.g donosi :

ŠKOLSKI KURIKULUM za školsku godinu 2013./2014.


Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanja procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo te kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema postavkama za odvijanje procesa. (prof.dr. Vladimir Jurić) Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja, koncepciju učenja, određuje odgojne – obrazovna postignuća za određene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna područja, područja, utvrđuje načine i kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja.

…….iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi …..  Članak 28. 1. Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plan i programa rada, a učenički dom na temelju godišnjeg plana i programa rada. 2. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plan i programa. 3. Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. 4. Školski kurikulumom se utvrđuje : -

aktivnost, program i/ili projekt

-

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja


Osnovni podaci o Osnovnoj školi Ante Starčevića Dicmo Adresa : Kraj 42 Broj i naziv pošte : 21323 Dicmo Broj telefona : 021/ 837- 300 Broj faksa : 021/837-300 E-mail adresa : os-ante-starcevica@st.t.-com Broj učenika : Broj učenika Broj učenika 1.-4.r. 1.-4.(PŠ) 5.-8.r. Ukupno 5.-8.

Ukupno 127 25 154 306

Broj odjela Odjeli Broj odjela 1.-4.(MŠ) 7 1.-2. (kom.-PŠ) 1 3.-4.(kom.-PŠ) 5.-8. Ukupno

1 8 17

Broj učitelja Razredna nast. Predmetna nas. Ukupno

9 20 29


PRIIKAZ ZAPOSLENIH UČITELJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2013./14. Učitelji razredne nastave Red.br.

Ime i prezime učitelja

Mjesto rada

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Anđa Žanko Vanja Čugura Rina Librenjak Bosiljka Ćukušić Gordana Rogulj Mira Bilan Marija Grčić Marko Dadić Ankica Dimitrić

Matična škola Matična škola Matična škola Matična škola Matična škola Matična škola Matična škola PŠ Krušvar PŠ Krušvar

Raz. u kojem predaje 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4. 1.-2. 3.-4.

Učitelji predmetne nastave Red.br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Ime i prezime učitelja Emina Biuk Ana Matijević Ranka Ostojić Marta Marušić Alen Bitunjac Željka Ninčević Marta Blažanin Martić Kristina Bralić Ivana Popvić Marija Jukić Kristina Varenina Goran Jolić Boris Stijepović Boris Gunjača Mijo Lelas Anđela Šuste Ivana Matoković Daria Kurtić Anđela Barać

Predmet koji predaje Hrvatski jezik Hrvatski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engl.j. – Pov. Prir. – Biol.-Kem. Biologija Priroda Matematika Matematika Geografija Fizika Tehnička kultura Tjeles. zdrav. kultura Informatika Talijanski j. Talijanski j. Glazbena kultura Vjeronauk

20. 21. 22.

Paula Alagušić Vlado Strikić Damir Mihanović

Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk

Stručni suradnici Red.br Ime i prezime 1. Dajana Maretić (pedagoginja)

Napomena Rad na dvije škole


2.

Vinka Perišin (knjižničaraka)

Rad na dvije škole

U ovoj školskoj godini svi učitelji kao i stručni suradnici realizirat će sve aktivnosti predviđene u kurikulumu koji je sastavni dio godišnjeg plana i programa rada škole kroz tjedna zaduženja :  dopunske nastave  dodatne nastave  izvannastavne aktivnost  izborne nastave  izvanškolske aktivnosti ( izvanučionična nastava, poludnevni, jednodnevni izleti, ekskurzije kao i posjete kazalištu i kinu )  projekte  školske preventivne programe


PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU Upisno područje OŠ Ante Starčevića obuhvaća područje općine Dicmo i zaseok Mirić, koji pripada Bisku (gradu Trilju). Centralnu školu polaze učenici iz Kraja, Prisoja, Osoja, Sičana, Sušaka, Krušvara i Ercegovaca. Centralna školska zgrada smještena je u naselju Kraj koji ima središnji položaj u odnosu na druga naselja općine Dicmo. U selu Krušvar nastava se realizira u dva kombinirana odjela. Područne škole u Ercegovcima i Sušcima ne rade zbog malog broja učenika. Učenici se iz tih naselja prevoze u centralnu školu Dicmo.

UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTOR Osnovna škola Ante Starčevića u ovim prostorima radi od 1962.godine. Dogradnja zgrade izvršena je 1977.godine. Ukupna površina unutarnjeg dijela zgrade je 1600 m2. Škola ima deset učionica i kabinet za tehničku kulturu. Školsku knjižnicu je potrebno dodatno opremiti knjigama. Škola nema sportsku dvoranu za tjelesno-zdravstvenu kulturu nego u tu svrhu služi adaptirani prostor koji je neuvjetan. Uređena su dva sanitarna prostora u prizemlju, te jedan sanitarni čvor na katu škole. Potrebno je urediti još jedan. Promijenjeni su i radijatori u cijeloj školi. Dovršena je obnova prozora na katu matične školske zgrade i zamijenjen dio prozora u prizemlju. PŠ Krušvar sagrađena je 1962.g.. Građevinski je loše izvedena tako da je statički ugrožen niži dio zgrade ( koji je zabranjen za uporabu), te je podnesen zahtjev (županiji) osnivaču za rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa u svrhu pribavljanja dokumentacije za rušenje dijela zgrade koji je zabranjen za uporabu.Druga polovica zgrade je renovirana . Tako da se nastava održava u te dvije učionice i u jednoj smjeni.


ORGANIZACIJA SMJENA Matična škola u Dicmu Nastava se u matičnoj školi izvodi u dvije smjene ( jutarnja i popodnevna). U jutarnjoj smjeni nastava se izvodi od 5-8 razreda u osam učionica. U Centralnoj školi ima još i sedam nižih odjela. Niži odjeli podijeljeni su u dvije smjene i oni se rotiraju. Nastava se realizira u petodnevnom tjednu. U jutarnjoj smjeni nastava započinje u 7 sati i 45 minuta, a završava u 12 sati i 55 minuta. Nastavni sat traje 45 minuta, mali odmori 5 minuta, a veliki odmor traje 20 minuta. Nastava popodne započinju u 14 sati i završava u 18 sati i 25 minuta. Nastavni sat traje 45 minuta. U PŠ Krušvar nastava se odvija u jutarnjoj smjeni. Nastava započinje s radom u 8 sati, a završava u 12 sati i 15 minuta. Mali odmor traje 5 minuta, a iza drugog sata je odmor od 15 minuta.


O

NJA

RAZVOJNI CILJEVI

smanjiti broj negativnih ocjena iz predmeta

upoznati roditelje čija djeca imaju problema u savladavanju nastavnog gradiva s planom mjera koji će se realizirati

što više aktivirati učenike iz Vijeća učenika (kao pomagače) u učenju

poticati druge učenike u pružanju pomoći u savladavanju nastavnog gradiva preko satova

• •

poticati kod učitelja potrebe uočavanja raznih vidova problema kod učenika pomoć učeniku u savladavanju emocionalnih poteškoća uzrokovanih neuspjehom u učenju pomoć učenicima u savladavanju nastavnih sadržaja pomoć i prilagodba nastavnih sadržaja onim učenicima s posebnim potrebama

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA •

predstavljanje plana aktivnosti na Učiteljskom vijeću i Roditeljskim sastancima izrada plana mjera od strane učitelja za učenike koji će se realizirati tijekom dopunske i redovite nastave

upoznavanje učenika na Satovima razrednika s planom mjera pomoći u učenju učenicima koji imaju poteškoća u predmetima

praćenje učenika koji ma je potrebna pomoć od strane SRS i učitelja

redovito upoznavanje roditelja s učinjenim

prikupljanje podataka od učitelja RN i PN stručno usavršavanje učitelja na ovu temu razgovori s učenicima i roditeljima tjedno konzultiranje i savjetovanje učenika/ učiteljima i pedagoginje "Pomažem…" izrada i prilagodba materijala koji će olakšati učenje

• • •

NUŽNI RESURSI

DATUM DO KOJEGA ĆE OSOBE ODGOVORNE ZA MJERL SE CILJ OSTVARITI PROVEDBU AKTIVNOSTI OSTVA

iskustva i znanja učitelja i i pedagoginje

• • •

Stručna literatura

Pedagoška dok.

Evidencije

učitelji PN i RN

Učitelji PN i RN

stručna literatura i ppt.

• •

Pedagoginja Psihologinja

• •

Pedagoginja Mobilni psiholog

Ravnatelj Učitelji pedagoginja

• • •

tijekom nastavne godine 2013./14.

• •

Tijekom cijele školske godine •

Edukativni materijali

KREDA analiza


1. Čime se možemo pohvaliti? • • • • •

(analizirati i navesti sve dobre strane rada škole)

Međuljudski odnosi ( učitelji) Mali izostanci učitelja Briga i podrška učenicima Pravovremena obaviještenost roditelja o raznim izmjenama u školi Dobra suradnja s roditeljima

2. S kojim se teškoćama svakodnevno susrećemo?

• • • • • • • •

3. Koji su naši neiskorišteni resursi? • •

(navesti koje sve neiskorištene potencijale posjeduje naša škola)

Školski okoliš Znanje i realizacija praktičnih i ručnih radova učitelja (rukotvorine)

(navesti i osvijestiti s kojim se sve teškoćama svakodnevno susrećemo, a koje se odnose na unutrašnji rad i funkcioniranje škole)

Nedostatak prostora Rad pedagoginje na dvije škole Loša materijalna opremljenost škole Rad u dvije smjene Rad učitelja na više škola Prijevoz učenika Raspored sati (nemogućnost dobre organizacije dop.,dod., INA) Siromašan knjižni fond

4. Što nas koči na putu prema napretku? • • • •

(opisati vanjske prepreke koje onemogućuju napredak škole)

Komunikacija s lokalnom zajednicom Nerazumijevanje i prepoznavanje potrebe od strane MZOS-a za ekipiranost SRS Neusklađenost planova i programa Nedorečenost u Napucima i Pravilnicima od strane MZOS-a ( pedagoške mjere, upisi u srednje škole

5. Što možemo napraviti da budemo još 6. Tko nam može pomoći u napretku bolji? (osobe, institucije…)? (imenovati institucije, osobe i dr. za koje mislimo da (na temelju unutrašnjih karakteristika nam mogu pomoći u unaprjeđenju podizanja kvalitete škole osmisliti što sve možemo učiniti rada škole) da budemo još bolji) • Lokalna zajednica • Županija • Osmisliti kvalitetniji rad s nadarenim • Mzos učenicima • udruge • Primjenjivati više suvremene nastavne tehnologije u nastavi • Uključivanje više učenika u praktičnu nastavu (rukotvorine) • Izrada projekata


GODIŠNJI FOND SATI PO PREDMETIMA ( RAZREDNA NASTAVA)

Godišnji fond nastavnih sati po predmetima propisan je nastavnim planom i programom za osnovnu školu.

Raz.

1.a

1.b

2.a

2.b

3.

4.a

4.b

PŠ(1.-4.) Krušvar

PŠ(2.-3.) Krušvar

UK.

HJ

175(5)

175(5)

175(5)

175(5)

175(5)

175(5)

175(5)

175(5)

175(5)

1575

L K G K EJ

35 (1)

35 (1)

35(1)

35 (1)

35(1)

35(1)

35(1)

35(1)

35(1)

315

35 (1)

35 (1)

35(1)

35 (1)

35(1)

35(1)

35(1)

35(1)

35(1)

315

70 (2)

70 (2)

70(2)

70 (2)

70(2)

70(2)

70(2)

70(2)

70(2)

630

140(4)

1260

70(2)

735

105(3)

875

630

5705

M 140(4) 140(4) 140(4) 140(4) 140(4) 140(4) 140(4) 140(4) A T. Pr. 70 (2) 70 (2) 70(2) 70 (2) 70(2) 105(3) 105(3) 105(3) /dr TZ 105(3) 105(3) 105(3) 105(3) 105(3) 70(3) 70(2) 105(3) K Uk 630 630 630 630 630 630 630 665 up .


GODIŠNJI FOND SATI PO PREDMETIMA ( PREDMETNA NASTAVA)

Godišnji fond sati propisan je nastavnim planom i programom za osnovnu školu.

Raz.

5.a

5.b

6.a

6.b

7.a

7.b

8.a

8.b

UK.

HJ

175(5)

175 (5)

175(5)

35 (1)

35 (1)

140 (4) 35 (1)

35 (1)

140 (4) 35 (1)

1260

35 (1)

140 (4) 35 (1)

140 (4)

LK

175 (5) 35 (1)

GK

35(1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

280

EJ

105(4)

105 (3)

105 (3)

140 (4)

140 (4)

Pr

53(1.5)

53(1.5)

70 (2)

105 (3) 140 (4) /

/

105 (3) 140 (4) /

840

140(3)

105 (3) 140 (4) /

105 (3)

MA

105 (3) 140 (4) 70 (2)

Bi

/

/

/

/

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

280

Ke

/

/

/

/

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

280

Po

70(2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

560

Ge

53(1.5)

53 (1.5)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

526

Fi

/

/

/

/

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

280

TK

35(1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (2)

35 (1)

280

TZK

70(2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70(2)

70 (2)

560

Ukupno

770

770

805

805

910

910

910

910

6790

140 (4)

280

1120 246


Izborna nastava Izborna nastava odnosi se na učenikov osobni izbor nastavnog predmeta ( vjeronauk, talijanski jezik i informatika). Izborni predmet postaje obvezan nastavni predmet u školskoj godini u kojoj se učenik za njega opredjelio. Svrha organiziranja izborne nastave je omogućivanje slobode u kreiranju odgojno-obrazovnog procesa, proširivanje i produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno-obrazovnom području za koje učenik pokazuje posebne sklonosti i pojačan interes.

VJERONAUK

Naziv programa

Informatika

Ukupno

Ukupno Tal. jezik

Ukupno

Raz.odj.

Br.uč

1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4. 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7b 8a 8b PŠ Krušvar 17 5ab 6ab 7ab 8ab

4 5ab 6ab 7ab 8ab 5

Br.skupina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

298

17 2 2 2 2

Učitelj A.Barać A.Barać A.Barać A.Barać A.Barać A.Barać A.Barać P.Alagušić P.Alagušić A.Barać A:Barać V.Strikić V.Strikić A.Barać A.Barać M.Mihanović

M.Lelas

A:Šuste I. Matoković

Sati Pl (tj) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

God. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 140

30 2 2 2 2

1120 70 70 70 70

8 2 2 2 2 2 10

280 70 70 70 70 70 560


IZBORNA NASTAVA VJERONAUK

NAZIV PROGRAMA RAZRED

• 1.- 8. r.

VODITELJI AKTIVNOSTI

• Anđela Barać, don Vlado Strikić, Paula Alagušić, don Mario Mihanović • sustavno i skladno teološkoekleziološko i antropološko-pedagoško povezivanja Božje objave i tradicije Crkve sa životnim iskustvom učenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito,ekumenski i dijaloški otvoreno, upoznavanja katoličke vjere

CILJEVI AKTIVNOSTI

NAMJENA AKTIVNOSTI

• učenicima radi postignuća cjelovita općeljudskog i vjerskog odgoja

NOSITELJI AKTIVNOSTI

• vjeroučitelji i vjeroučenici

NAČIN REALIZACIJE

• 2 puta tjedno učionička nastava • terenska nastava

VRIJEME REALIZACIJE

• tijekom školske godine 2013./2014.

TROŠKOVNIK

• manje potrebe potrošenog materijala snosi škola • troškove terenske nastave snose roditelji

NAČIN VREDNOVANJA

• propisana od MZOŠ: znanje stvaralačko izražavanje zalaganje kultura međusobnog komuniciranja

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

• u osobnom i društvenom životu učenika


NAZIV PROGRAMA :

IZBORNA NASTAVA Informatika

RAZRED:

• 5. – 8.

VODITELJ AKTIVNOSTI:

• Mijo Lelas, prof.

CILJEVI AKTIVNOSTI

• obučiti učenike sukladno planu i programu, za uporabu računala i primjenu teoretskih znanja u svakodnevnoj računalnoj komunikaciji i praksi.

NAMJENA AKTIVNOSTI

• omogućiti učenicima upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, umijeća upotrebe računala i primjenskih programa. • osposobljavanje učenika za uporabu različitih računalnih operacija u svakodnevnom životu.

NOSITELJ AKTIVNOSTI

• učitelj informatike i učenici od 5. do 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

• nastava prema smjernicama nastavnog plana i programa za predmet Informatika.

VRIJEME REALIZACIJE

• tijekom školske godine 2013./14.

TROŠKOVNIK

• troškove snosi škola

NAČIN VREDNOVANJA

• pismeno praćenje i brojčano ocjenjivanje vrednovanja učenika.


KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

• primjena u svakodnevnom životu


NAZIV AKTIVNOSTI RAZREDI VODITELJI AKTIVNOSTI

IZBORNA NASTAVA – TALIJANSKI JEZIK • 4. – 8. • Anđela Šuste, prof. • Ivana matoković,prof.

CILJEVI AKTIVNOSTI

• Osposobiti učenika za temeljnu pisanu i usmenu komunikaciju na talijanskom jeziku • razviti komunikacijsku i jezičnu kompetenciju potrebnu za služenje stranim jezikom u aktualnom kontekstu proširenu elementima sociokulturne, interkulturalne te čitalačke kompetencije • Razvijati vještine međukulturnoga razumijevanja i uvažavanja

NAMJENA AKTIVNOSTI

• za učenike s posebnim sklonostima i interesima na području talijanskoga jezika (od 4. do 8. razreda)

NOSITELJ AKTIVNOSTI

• učiteljica talijanskoga jezika i učenici

NAČIN REALIZACIJE

• primjenjuju se različiti oblici i metode rada: frontalni i individualni rad, rad u skupinama, rad u paru, rad na tekstu, slušanje, čitanje, pisanje, ponavljanje, ortoepija, ortografija, izrada plakata, multimedijalnih prezentacija i umnih mapa, upotreba svih didaktičkih pomagala primjenjivih u nastavi, gledanje filmova ili crtanih filmova na talijanskom jeziku, upotreba video i audio sadržaja na talijanskom jeziku. Stjecanje znanja na osnovi promatranja,


analize i zaključivanja tijekom nastave. • korelacija i integracija s drugim nastavnim predmetima (hrvatski jezik, zemljopis, povijest, likovna i glazbena kultura, engleski jezik).

VRIJEME REALIZACIJE

• 2 sata tjedno tijekom cijele nastavne godine (cca 70 sati ukupno)

TROŠKOVNIK

• trošak fotokopiranja snosi škola

NAČIN VREDNOVANJA

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

• pismene i usmene provjere znanja, sve aktivnosti na satu u kojoj učenici iskazuju jezičnu aktivnost bilo na receptivnoj, reproduktivnoj ili produktivnoj razini. • putem zadataka objektivnog tipa, usmenim izražavanjem, konverzacijom i primjenom gramatičkih struktura potrebnih za pravilno izražavanje, vrednovanjem usvojenog izgovora • zaključivanjem učenika i njegovom kreativnošću u korištenju leksika i struktura u novim situacijama u individualnom radu ili u skupini


Dopunska nastava Dopunski rad predstavlja posebni odgojno-obrazovni program koji se odnosi na učenika ili skupinu učenika koji ne prate redovni nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, pa se privremeno za njega/njih organizira oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenih nastavnih predmeta ili samo jednog nastavnog predmeta. Nastavni

Razred

Broj

predmet HJ-Ma Hj-Ma Hj-Ma Hj.Ma Hj-Ma Hj-Ma HJ-Ma Hj-Ma Hj-Ma EJ UKUPNO od

grupe 1.a 1.b 2.a 2.b 3. 4.a 4.b 1.-2. 3.-4. 1.2.3.4. 10

uč.

1. – 4. HJ HJ EJ EJ Ma Ma Ukupno UKUPNO

5.-7. 6.-8. 5.6.7.8. 6. 5.6.7. 7.8. 1.-8.

166

Planirani broj sati T G

Učitelj

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 340

Anđa Žanko Vanja Čugura Rina Librenjak Bosiljka Ćukušić Gordana Rogulj Mira Bilan Marija Grčić Marko Dadić Ankica Dimitrić Marta Marušić

1 1 2 1 1 1 7 17

35 35 70 35 35 35 245 585

Emina Biuk Ana Matijević Ranka Ostojić Alen Bitunjac Ivana Popović Marija Jukić


DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED:

VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• 1. – 4. • • • • • • • •

• • •

Anđa Žanko (1.a) Vanja Čugura (1.b) Rina Librenjak (2.a) Bosiljka Ćukušić (2.b) Gordana Rogulj (3.a) Mira Bilan (3.b) Marija Grčić (4.) razviti sposobnosti i vještine rješavanja osnovnih matematičkih problema potrebnih za nastavak školovanja poboljšati elementarna znanja i vještine iz matematike razvijanje samostalnosti, odgovornosti i redovitosti u radu učenicima koji imaju teškoće u svladavanju matematičkih sadržaja po potrebi za učenike koji trebaju pomoć pri usvajanju određenih nastavnih sadržaja

NAMJENA AKTIVNOSTI:

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učiteljice razredne nastave i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• individualni rad

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine 2013./2014. • 18 sati

TROŠKOVNIK:

• nema troškova

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• sustavno praćenje i bilježenje

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• kao osnova za daljnji rad


NAZIV AKTIVNOSTI:

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

RAZRED:

• 1. – 4.

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• Marko Dadić (1.i 2.) • Ankica Dimitrić (3. i 4.)

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• razviti sposobnosti i vještine rješavanja osnovnih matematičkih problema potrebnih za nastavak školovanja • poboljšati elementarna znanja i vještine iz matematike • razvijanje samostalnosti, odgovornosti i redovitosti u radu • učenicima koji imaju teškoće u svladavanju matematičkih sadržaja • po potrebi za učenike koji trebaju pomoć pri usvajanju određenih nastavnih sadržaja

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učitelji razredne nastave i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• individualni rad

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine 2013./2014. • 18 sati

TROŠKOVNIK:

• nema troškova

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• sustavno praćenje i bilježenje

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• kao osnova za daljnji rad


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED:

VODITELJI AKTIVNOSTI:

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA • • • • • • • •

1. – 4. Anđa Žanko (1.a) Vanja Čugura (1.b) Rina Librenjak (2.a) Bosiljka Ćukušić(2.b) Gordana Rogulj (3.a) Mira Bilan (3.b) Marija Grčić (4.)

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• poboljšati elementarna znanja i vještine iz hrvatskog jezika • razvijanje samostalnosti, odgovornosti i redovitosti u radu

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učenicima koji imaju poteškoće u svladavanju nastavnih sadržaja • učenicima kojima je povremeno potrebna pomoć u radu

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učiteljice razredne nastave i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

TROŠKOVNIK:

• individualni rad • tijekom školske godine 2013./2014. • 17 sati • nema troškova

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• sustavno praćenje i bilježenje

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• kao osnova za daljnji rad

VRIJEME REALIZACIJE:


NAZIV AKTIVNOSTI:

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

• 1. – 4. • Marko Dadić (1. i 4. ) • Ankica Dimitrić (2. i 3.)

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• poboljšati elementarna znanja i vještine iz hrvatskog jezika • razvijanje samostalnosti, odgovornosti i redovitosti u radu

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učenicima koji imaju poteškoće u svladavanju nastavnih sadržaja • učenicima kojima je povremeno potrebna pomoć u radu

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učitelji razredne nastave i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• individualni rad

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine 2013./2014. • 17 sati

TROŠKOVNIK:

• nema troškova

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• sustavno praćenje i bilježenje

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• kao osnova za daljnji rad


NAZIV AKTIVNOSTI :

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

RAZRED:

• 3a., 3.b i 4.

VODITELJ AKTIVNOSTI:

• Marta Marušić

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• svladati osnovne govorne i pismene vještine sa razumijevanjem, pomoći učenicima da zadovolje i poprave svoje rezultate

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učenicima koji imaju poteškoće u praćenju redovne nastave

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učiteljica engleskoga jezika i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• individualni i grupni rad • rad u paru • razne nastavne metode

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine 2013./2014.

TROŠKOVNIK:

• trošak fotokopiranja

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• sustavno praćenje i bilježenje

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• u nastavnome procesu i u svakodnevnome životu • zadovoljstvo učenika i učitelja.


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED:

DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKI JEZIK • od 5. do 8. razreda

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• Ana Matijević i Emina Biuk

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• učenicima koji teže usvajaju književne i jezične pojmove omogućiti na što jednostavniji način usvajanje istih pojmova i procesa na području književnosti i jezika • razvijati samopouzdanje učenika

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• razvijanje sposobnosti zapažanja i razlikovanja za samostalnu jezičnu analizu i međusobnu komunikaciju

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• učiteljice hrvatskog jezika i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• individualiziranim pristupom učenicima u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama

VRIJEME REALIZACIJE:

• jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK:

• troškove snosi škola

NAČIN VREDNOVANJA:

• praćenje napretka učenika

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• povratna informacija o uspješnom svladavanju gradiva • aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu • zadovoljstvo učenika i roditelja


DOPUNSKA NASTAVA ENGLESKI JEZIK

NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI:

NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• 5.-8. r • učitelji engleskog jezika (Alen Bitunjac i Ranka Ostojić) • savladati osnovne govorne i pismene vještine sa razumijevanjem, pomoći učenicima da zadovolje i poprave svoje rezultate. • ostvariti pozitivne rezultate i pomoći učenicima u savladavanju sadržaja, odnosno utvrditi realnu razinu učenikovih sposobnosti i znanja, te objektivne kriterije i metode vrednovanja. • učenicima koji imaju poteškoće u praćenju redovne nastave. • uvježbavanje sadržaja redovne nastave koje učenici nisu savladali u dovoljnoj mjeri, dulje zadržavanje na pojedinim fazama rada, postupno proširivanje , a sve u nakani postizanja pozitivnih rezultata. • učitelji i učenici • • • • • •

individualni i grupni rad rad u paru razne nastavne metode tijekom školske godine 2013./2014. trošak fotokopiranja opisno i brojčano, usmeno i pismeno ispitivanje i uvježbavanje, samovrednovanje. • u nastavnome procesu i u svakodnevnome životu. • zadovoljstvo učenika i učitelja.


NAZIV AKTIVNOSTI:

DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKA

RAZRED:

• 5., 6., 7., 8.

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• učiteljice matematike (Ivana Popović i Marija Jukić)

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• ostvariti pozitivne rezultate i pomoći učenicima u savladavanju sadržaja, odnosno utvrditi realnu razinu učenikovih sposobnosti i znanja, te objektivne kriterije i metode vrednovanja.

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• uvježbavanje sadržaja redovne nastave koje učenici nisu savladali u dovoljnoj mjeri, dulje zadržavanje na pojedinim fazama rada, postupno proširivanje, a sve u nakani postizanja pozitivnih rezultata.

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• učitelji i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• individualni i grupni rad

VRIJEME REALIZACIJE:

• kroz tjedna zaduženja (1 sat po učitelju), a po potrebi i češće

TROŠKOVNIK:

• troškove kopiranja, grafofolije, markeri za folije, CD, USB - stick, literatura za rad

NAČIN VREDNOVANJA:

• pismeno ispitivanje, usmeno ispitivanje, primjena nagrade i pohvale u skladu sa sposobnostima učenika

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja


Dodatna nastava Dodatna nastava je oblik rada koji se organizira za darovite učenike iz predmeta : hrvatski jezik, matematika, kemija , geografija, fizika, biologija i povijest.

Nastavni

Razred

Broj

predmet Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma EJ UKUPNO od

grupe 1.a 1.b 2.a 2.b 3. 4.a 4.b 1.-2. 3.-4. 1.2.3.4. 10

uč.

1. – 4. HJ HJ EJ Ge EJ K/B Ma Ma Ukupno UKUPNO

5.-7. 6.-8. 7.-8. 5.6.7.8. 6. 7.-8. 5.6.7. 7.8. 1.-8.

166

Planirani broj sati T G

Učitelj

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 340

Anđa Žanko Vanja Čugura Rina Librenjak Bosiljka Ćukušić Gordana Rogulj Mira Bilan Marija Grčić Marko Dadić Ankica Dimitrić Marta Marušić

1 1 1 1 1 1 1 1 7 17

35 35 35 35 35 35 35 35 245 585

Emina Biuk Ana Matijević Kristina Varenina Alen Bitunjac Željka Ninčević Ivana Popović Marija Jukić


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED:

VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• • • • • • • • •

• •

NAMJENA AKTIVNOSTI: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE 1. – 4.r Anđa Žanko (1.a) Vanja Čugura (1.b) RinaLibrenjak (2.a) Bosiljka Ćukušić(2.b) Gordana Rogulj (3.a) Mira Bilan (3.b) Marija Grčić (4.) poticanje razvoja potencijalno darovitih učenika sa svrhom zadovoljavanja njihovih odgojno -obrazovnih potreba poticati razvoj matematičko – logičkog zaključivanja i kreativnosti u radu učenicima koji su nadareni za matematiku učenicima koji pokazuju interes za predmet

• učitelji razredne nastave i učenici • • • • •

rad u malim grupama individualni rad tijekom školske godine 2013./2014. 35 sati 1 sat tjedno

• nema troškova • nastavni listići • rezultati na natjecanjima • svakom učeniku daje povratnu informaciju o osobnom napretku • smjernice za planiranje i organizaciju rada u sljedećoj školskoj godini


NAZIV AKTIVNOSTI:

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

RAZRED:

• 1. – 4.

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• Marko Dadić (1.i 2.) • Ankica Dimitrić (3. i 4.)

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• poticanje razvoja potencijalno darovitih učenika sa svrhom zadovoljavanja njihovih odgojno -obrazovnih potreba • poticati razvoj matematičko – logičkog zaključivanja i kreativnosti u radu • učenicima koji su nadareni za matematiku • učenicima koji pokazuju interes za predmet

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učitelji razredne nastave i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• rad u malim grupama • individualni rad

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine 2013./2014. • 35 sati • 1 sat tjedno

TROŠKOVNIK:

• nema troškova

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• nastavni listići • rezultati na natjecanjima

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• svakom učeniku daje povratnu informaciju o osobnom napretku • smjernice za planiranje i organizaciju rada u sljedećoj školskoj godini


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI: NOSITELJ AKTIVNOSTI:

DODATNA NASTAVA HRVATSKI JEZIK • 7. i 8. razredi • Emina Biuk i Ana Matijević • probuditi želju za stjecanjem što više znanja i saznanja na području hrvatskoga jezika • razvijanje ljubavi prema materinskom jeziku, čistoći i pravilnosti govora i pisanja te njihovoj pravilnoj uporabi • spoznati važnost materinskog jezika • upoznati pojmove vezane za jezik • razvijanje ambicija i natjecateljskog duha • razvijanje obrazovnih, funkcionalnih i odgojnih zadaća na širem području predmeta • pripremanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima • učiteljice hrvatskog jezika i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• pripremanje i sudjelovanje učenika na natjecanjima

VRIJEME REALIZACIJE:

• jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK:

• troškove snosi škola

NAČIN VREDNOVANJA:

• praćenje napretka učenika i opisno ocjenjivanje • sudjelovanje na natjecanjima

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• povratna informacija o uspješnosti učenika na natjecanjima u poznavanju hrvatskog jezika • zadovoljstvo učenika i roditelja.


NAZIV AKTIVNOSTI:

DODATNA NASTAVA MATEMATIKA

RAZRED:

• 5.,6.,7. i 8.

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• učiteljica matematike ( Ivana Popović i Marija Jukić )

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• ostvariti što bolje rezultate u složenijim područjima, stjecanje šire obrazovne osnove, razvijanje smisla za samostalan i odgovoran rad.

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• produbiti osnovne sadržaje na složenijim primjerima,izrada plakata,sudjelovanje na školskim,gradskim,županijskim i drugim natjecanjima.

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• učitelji i učenici.

NAČIN REALIZACIJE:

• individualni i grupni rad jedan sat tjedno po učitelju.

VRIJEME REALIZACIJE:

• kroz tjedna zaduženja, a po potrebi i češće.

TROŠKOVNIK:

• troškovi kopiranja, grafofolije, markeri za folije, CD, USB-stick, literatura za dodatnu nastavu.

NAČIN VREDNOVANJA:

• pismeno i usmeno ispitivanje, vrednovanje grupnog rada, nagrađivanje učenika.

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• zadovoljstvo roditelja i učenika.


NAZIV AKTIVNOSTI:

DODATNA NASTAVA GEOGRAFIJA

RAZRED:

• 7. i 8. r

UČITELJ/ICA:

• učiteljica geografije (Kristina Varenina)

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• otkrivanje i poticanje razvoja darovitosti kod učenika • razumjeti prirodno-geografska i društveno-gospodarska obilježja kontinenta Europe i Republike Hrvatske • razvijati geografski način mišljenja • razvijati regionalnu i nacionalnu svijest • razvijati ekološku svijest

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• poticanje učenika na usvajanje novih geografskih spoznaja • poticanje učenika za sudjelovanje na geografskim natjecanjima

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• učiteljica i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• rad u malim grupama • individualni rad

VRIJEME REALIZACIJE:

• 1 sat tjedno • 35 sati tijekom školske godine 2013./2014.

TROŠKOVNIK:

• troškove snosi škola

NAČIN VREDNOVANJA:

• listići za provjeru

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim • uspješnost na natjecanju


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

DODATNA NASTAVA POVIJEST • 7.-8. r. • Alen Bitunjac

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• Omogućiti učenicima produbljivanje i proširivanje znanja iz redovite nastave, usvajanje dodatnih sadržaja u skladu sa interesima učenika. Osuvremeniti nastavu istraživačkim radom i interdisciplinarnim pristupom u obradi nastavnih tema, mogućnost rada na povijesnim izvorima te poticati uključenje učenika za sudjelovanje za natjecanjima. Naučiti kritički promišljati te vrednovati poznatu i manje poznatu povijest.

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• Za darovite učenike koji s lakoćom svladavaju redovit program te pokazuju veći interes za povijest uključujući produbljivanje poznavanja kulturne i nacionalne baštine. Omogućiti učenicima da razviju svoje intelektualne sposobnosti koje omoguduju analizu te kritičko i odgovorno tumačenje informacija kroz potragu za povijesnim činjenicama.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VRIJEME REALIZACIJE:

• Učitelj povijesti i učenici • Nastava ostvarena kroz različite nastavne metode, slušanje, razgovor, uvježbavanje novih struktura uz korištenje audio-vizualnih pomagala. • tijekom školske godine 2013./14.


TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• trošak fotokopiranja i hamer papira • opisno i brojčano,pismeno ispitivanje, usmeno ispitivanje, primjena nagrade i pohvale u skladu sa sposobnostima učenika, županijsko natjecanje. • u nastavnome procesu i u svakodnevnome životu. • zadovoljstvo učenika i učitelja.


DODATNA NASTAVA FIZIKA

NAZIV PROGRAMA: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI: CILJEVI AKTIVNOSTI

• 7.-8. • Goran Jolić • spremanje učenika za natjecanje i priprema vježbi

NAMJENA AKTIVNOSTI

• vježbanje zadataka • priprema i izvedba vježbi

NOSITELJI AKTIVNOSTI

• učitelj i učenici

NAČIN REALIZACIJE

• učionička nastava

VRIJEME REALIZACIJE

• 1 sat tjedno u šk.god 2011./2012.

TROŠKOVNIK

• manje potrebe potrošenog materijala snosi škola

NAČIN VREDNOVANJA

• praćenje napretka učenika • sudjelovanje na natjecanjima

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

• postignuti rezultati na natjecanjima • veličina napretka u razumijevanju fizike


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOST:

NAMJENA AKTIVNOST:

DODATNA NASTAVA KEMIJA • 7. a i b • Željka Ninčević • uvesti učenike za razuman odnos prema prirodi u čovjekovoj okolini • osposobiti učenike za primjenu kemijskih znanja u svakodnevnom životu, tehnici i proizvodnji • osposobljavanje za samostalna rješavanja problema i za timski rad • razvijanje navika suradničkog učenja • usvajanje vještina rada • učiteljica i učenici

NOSITELJI AKTIVNOST:

NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK:

NAČIN VRJEDNOVANJA:

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• individualni ili grupni rad, učitelj voditelj • temelj pokus ili eksperiment • tijekom šk.god. 2013./2014. • 35 sati • snosi škola (materijal za pokuse) • testiranje učenika zadacima objektivnog tipa • prezentacija plakatima • za poboljšanje kvalitete znanja • zadovoljstvo učenika i učitelja


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI DRAMSKO-RECITATORSKA SKUPINA • 1.a, 1.b i 3.a • • • • •

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI: NOSITELJI AKTIVNOSTI:

NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Anđa Žanko (1.a) Vanja Čugura (1.b) Gordana Rogulj (3.a) razvijati govorne i izražajne sposobnosti učenika utjecati na kvalitetu i bogatstvo rječnika razvijati maštu i zapažanje osposobljavati učenike za scenski nastup pobuđivati želju za čitanjem stvarati vedro raspoloženje učenicima koji pokazuju interes za scenski nastup učiteljice razredne nastave i učenici vježbanje interpretacije učenje kroz igru govorne vježbe dramatizacija vježbe kretanja na pozornici učenje teksta napamet tijekom školske godine 2013./2014. 35 sati 1 sat tjedno nema dodatnih troškova vođenje dnevnika rada i bilježenje zalaganja učenika

• nastupi na školskim i razrednim priredbama • zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI: NOSITELJI AKTIVNOSTI:

NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE:

TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI DRAMSKA SKUPINA ENGLESKI JEZIK • 4.r • Marta Marušić, učiteljica engleskog jezika • razvijati govorne i izražajne sposobnosti učenika • utjecati na kvalitetu i bogatstvo rječnika • razvijati maštu i zapažanje • osposobljavati učenike za scenski nastup • pobuđivati želju za čitanjem • stvarati vedro raspoloženje i pozitivan stav prema engleskom jeziku • učenicima koji pokazuju interes za scenski nastup • učiteljica engleskog jezika i učenici • • • • • • • • • •

vježbanje interpretacije učenje kroz igru govorne vježbe dramatizacija vježbe kretanja na pozornici učenje teksta napamet tijekom školske godine 2013./2014. 35 sati 1 sata tjedno troškovi fotokopiranja te do 500,00 kn troškova za potrebe izrade scene i kostima • vođenje dnevnika rada i bilježenje zalaganja učenika • nastupi na školskim i razrednim priredbama • zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI:

DRAMSKO- RECITATORSKA SKUPINA • 5.-8. razreda • učiteljica hrvatskog jezika Ana Matijević • probuditi ljubav i želju za kazalištem, dramskom umjetnošću, otkrivati njene ljepote • naučiti izradu kostimografije i scenografije • naučiti izražajno čitati književnoumjetničke tekstove • izraziti doživljaj djela prikladnim interpretativnim čitanjem • iskoristiti dio dramske umjetnosti i primijeniti je u odgojno-obrazovnom procesu

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• učiteljica Ana Matijević i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• za Božićnu priredbu , Dan škole, školsko natjecanje i gostovanje u drugim školama

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine, jedan sat tjedno, po potrebi i više

TROŠKOVNIK:

• troškove scene i kostima snosi škola.

NAČIN VREDNOVANJA:

• razvijati učenikove sposobnosti u svakom pogledu.


KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• usmenim i pismenim putem, u posrednom i neposrednom kontaktu • zadovoljstvo učenika i roditelja


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJ AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI:

LITERARNA SKUPINA • 5.a,5.b,7.a i 7.b • Emina Biuk • razvijanje kulture pisanja • razvijanje literarnih i jezičnih sposobnosti • samostalno pisanje različitih vrsta tekstova u stihu i prozi • osjetljivost za lijepo govorenje i pisanje • bogaćenje pisanog izraza i rječnika • razvijanje sposobnosti zapažanja i kritičkog mišljenja • razvoj izražajnih mogućnosti učenika • sudjelovanje na literarnim natječajima • učenici literarnim radovima prate zanimljivosti, obljetnice, blagdane, godišnja doba, važnije datume i izrađuju panoe • priprema učenika za sudjelovanje na različitim literarnim natječajima ( LIDRANU)

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• učenici i učiteljica hrvatskog jezika

NAČIN REALIZACIJE:

• • • •

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA:

pisanje literarnih radova uređivanje školskih panoa slanje radova na literarne natječaje pisanje za školski list

• potrošni materijal: papir, plakati ljepilo, pribadače za panoe, panoi i sl. • troškove snosi škola • praćenje napretka učenika i opisno ocjenjivanje


KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• sudjelovanje na različitim literarnim natječajima • zadovoljstvo učenika i roditelja


NAZIV AKTIVNOSTI:

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST Mali nogomet

RAZRED:

• 5. - 8.r.

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• učitelj TZK-e Boris Gunjača

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• tjelesnim vježbanjem pozitivno uticati na psihofizički razvoj učenika • razvijati motorička znanja,sposobnosti vještine i dostignuća kod učenika

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• obučavati učenike u savladavanju tehnike taktike i pravila nogometa.

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učenici i učitelj TZK

NAČIN REALIZACIJE:

• grupni i individualni treninzi na školskom igralištu i u dvorani.

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK:

• troškove snosi škola.

NAČIN VREDNOVANJA:

• provjera specifičnih motoričkih vještina iz nogometa kroz natjecanja.

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• zadovoljstvo učenika i roditelja.


NAZIV AKTIVNOSTI:

IZVANANSTAVNA AKTIVNOST IZRADA WEB-a ŠKOLE

RAZRED:

• 1.-8.

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• učitelji tehničke kulture

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• izrada internetske stranice škole

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• omogućiti učenicima, roditeljima, učiteljima i javnosti brz pregled i uvid u procese i sadržaje škole

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• Boris Stjepović

NAČIN REALIZACIJE:

• Aktivnost će se realizirati ažuriranjem podataka na otvorenoj internetskoj stranici škole

VRIJEME REALIZACIJE:

• Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK:

• manji potrošni materijal snosi škole

NAČIN VREDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• kontrola preglednosti i sadržajnosti stranice • dostupnost uvida svim zainteresiranim na zadovoljstvo učenika i roditelja


IZVANUČIONIČKA NASTAVA PRIRODA SE MIJENJA

NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

• 1.a, 1.b , 2. a i 2.b • • • • • • •

CILJEVI AKTIVNOSTI: • •

Anđa Žanko (1.a) Vanja Čugura (1.b) Rina Librenjak (2.a) Bosiljka Čukušić (2.b) uočavati promjene u prirodi razvijati sposobnost praćenja vremenskih prilika povezati rad ljudi te život biljaka i životinja s pojedinim godišnjim dobom snalaziti se u prirodi integrirati nastavne sadržaje prirode i društva, hrvatskog jezika, matematike, glazbene kulture, likovne kulture, sata razrednika i TZK učenicima prvih i drugih razreda

NAMJENA AKTIVNOSTI:

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učiteljice i učenici

NAČIN REALIZACIJE:

• odlazak u prirodu u neposrednoj blizini škole • realizacija planiranih integriranih sadržaja kroz navedene predmete

VRIJEME REALIZACIJE:

• listopad, siječanj i ožujak

TROŠKOVNIK:

• nema troškova

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• provesti vrednovanje rada u grupi iz predmeta priroda i društvo • izrada plakata

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• u nastavi i u svakodnevnom životu • zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJ AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA POSJET JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI DICMO • 2.a i 2.b • Rina Librenjak (2.a) • Bosiljka Ćukušić (2.b) • poticati učenike na razmišljanje o važnosti vatrogasnog poziva • upoznati zanimanje „vatrogasac“ • upoznati vatrogasnu opremu • upoznati različite načine sprječavanja požara • upoznati načine sprječavanja neodgovornog ponašanja (igre šibicama i zapaljivim sredstvima) • naučiti pravilno rukovati kućanskim aparatima

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učenicima 2. razreda

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učenici i učiteljica 2. razreda • članovi DVD Dicmo

NAČIN REALIZACIJE:

• dogovoriti posjet sa zapovjednikom DVD Dicmo • predavanje i razgovor s djelatnicima • likovna i literarna radionica

VRIJEME REALIZACIJE:

• veljača ili ožujak 2014.

TROŠKOVNIK:

• nema troškova

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• likovnim i pismenim radovima izraziti dojmove posjeta • napraviti razrednu izložbu

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• u nastavi prirode i društva • u svakodnevnom životu


NAZIV AKTIVNOSTI:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA ORIJENTACIJA U PROSTORU

RAZRED:

• 3. a i 3.b

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• Gordana Rogulj (3.a) • Mira Bilan (3.b) • ukazivati na svakidašnju potrebu razlikovanja strana svijeta pri snalaženju u prostoru • poticati učenike na odlazak u prirodu i snalaženje u njoj • osposobiti učenike za snalaženje u prirodi pomoću Sunca, mahovine, panjeva i drugih znakova u prirodi • osposobljavati učenike da na temelju poznavanja jedne strane svijeta pronalaze ostale • učenicima 3. razreda kako bi se naučili snalaziti u prostoru u svakodnevnom životu • učiteljice i učenici

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI: NOSITELJI AKTIVNOSTI:

NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• odlazak u prirodu u neposrednoj blizini škole • igre snalaženja u prirodi • korištenje kompasom • promjena stajališta • rujan 2013. • nema troškova • uspjeh u igri snalaženja (grupe) • rješavanje listića • primjena u svakodnevnom životu


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI: NOSITELJI AKTIVNOSTI:

NAČIN REALIZACIJE:

INTEGRIRANA NASTAVA VUKOVAR 1991.-2013. • svi razredi • Alen Bitunjac, Ana Matijević, Emina Biuk, Jasminka Šimundža, Darija Kurtić, Anđela Barać • prisjećanjem na dan pada Vukovara njegovati i poticati svijest o domoljublju • razvijati kulturu ponašanja i antiratnog raspoloženja • poticati svijest o domoljublju i učenicima prikazati strahote ratnih razaranja • učitelji i učenici • pripremanje prezentacije i plakata za panoe, razgovori o ratnim događanjima, eseji, dokumentarni film

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine, posebno u studenom – pad Vukovara (18.11.)

TROŠKOVNIK:

• fotokopiranje, hamer papir

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• kroz razgovor, gledanjem prezentacije i tv emisija i pisanjem eseja

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• u nastavnome procesu i u svakodnevnome životu.


NAZIV AKTIVNOSTI:

RAZRED:

TERENSKA NASTAVA: KORELACIJA POVIJESTI, GEOGRAFIJE, MATEMATIKE, TZK I VJERONAUKA • 5. i 6. razredi

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učitelji (Alen Bitunjac, Kristina Zorica, Željka Ninčević, Paula Alagušić, Jasminka Šimundža, Boris Gunjača) • stjecanje uvida u rimski stil gradnje i života prvih kršćana • baština kršćanske kulture i svjetonazora • uvid u karakteristike sredozemne klime kroz specifičnosti krajolika • uvid u specifičnu floru i faunu • razvijanje osjetljivosti za stilove u umjetnosti • šetnja (hiking) pješačkim stazama parka • približiti učenicima gradivo kroz praktičan rad

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učitelji i učenici

VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

VRIJEME REALIZACIJE:

• Muzej hrvatskih arheoloških spomenika • posjeta lokalitetu Dioklecijanova palača • park Marjan • mjesec ožujak/travanj 2014.

TROŠKOVNIK:

• troškovi puta i ulaznica

NAČIN REALIZACIJE:

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• usmeno i pismeno provjeravanje, eseji, power-point prezentacije, plakati,...


KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• zadovoljstvo učenika i roditelja


NAZIV AKTIVNOSTI:

TERENSKA NASTAVA Zvjezdano selo“Mosor“

RAZRED:

• 5.-8. razred

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• prirodoslovni aktiv

CILJEVI AKTIVNOST:

• upoznati učenike s radom zvjezdarnice • poticati učenike na ljubav prema planinarenju

NAMJENA AKTIVNOST:

• poticati učenike na samostalno otkrivanje svijeta oko sebe. • razvijati sposobnosti povezivanja sadržaja više nastavnih predmeta.

NOSITELJI AKTIVNOST:

NAČIN REALIZACIJE:

• Kristina Zorica, Ivana Popović, Alen Bitunjac, Goran Jolić, Boris Stjepović, Boris Gunjača • teoretska objašnjenja • istraživački rad • praktični rad.

VRIJEME REALIZACIJE:

• studeni 2013.

TROŠKOVNIK:

• troškovi prijevoza i ulaznica snose roditelji učenika

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• u skladu s Pravilnikom o praćenju i vrednovanju učenika.

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• primjena viđenog i naučenog u svakodnevnom životu.


NAZIV AKTIVNOSTI:

TERENSKA NASTAVA Školski prometni poligon

RAZRED:

• 5.- 6. razred

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• prirodoslovni aktiv

CILJEVI AKTIVNOST:

NAMJENA AKTIVNOST:

NOSITELJI AKTIVNOST:

• upoznati učenike s prometnom kulturom i prometnim propisima • primijeniti stečena znanja na prometnom poligonu • poticati učenike na korištenje prometnih propisa za sigurnost u prometu svakodnevno • prije odlaska na poligon učenici imaju za zadatak – ponoviti prometna pravila, prometne znakove (osnovne) • poticati učenike na samostalno otkrivanje svijeta oko sebe. • razvijati sposobnosti povezivanja sadržaja više nastavnih predmeta. • Kristina Zorica, Ivana Popović, Alen Bitunjac, Goran Jolić, Boris Stjepović, Boris Gunjača

NAČIN REALIZACIJE:

• teoretska objašnjenja • praktični rad

VRIJEME REALIZACIJE:

• travanj - svibanj 2014.

TROŠKOVNIK:

• troškove prijevoza i ulaznica snose roditelji učenika

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• u skladu s Pravilnikom o praćenju i vrednovanju učenika.


KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• primjena viđenog i naučenog u svakodnevnom životu.


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

TERENSKA NASTAVA Pomorski meteorološki centar Split • 5. i 6. razred • prirodoslovni aktiv • upoznati učenike sa radom Pomorskog meteorološkog centra • poticati učenike na razmišljanje o klimatskim promjenama i globalnom zatopljenju • poticati učenike na samostalno otkrivanje svijeta oko sebe • čuvanje okoliša • Ivana Popović, Kristina Zorica, Alen Bitunjac, Boris Gunjača • teoretska objašnjenja • istraživački rad • praktični rad. • ožujak - travanj 2013. • troškovi prijevoza i ulaznica snose roditelji učenika • u skladu s Pravilnikom o praćenju i vrednovanju učenika • primjena viđenog i naučenog u svakodnevnom životu


NAZIV AKTIVNOSTI:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA POSJET KULTURNIM I JAVNIM USTANOVAMA

(kazalište,muzeji galerije) RAZRED:

• 5.- 8.r.

VODITELJI AKTIVNOSTI:

• Učiteljica glazbene kulture (Darija Kurtić),hrvatskog jezika(Emina Biuk i Ana Matijević), likovne kulture Jasminka Šimundža) i razrednici (5ab, 6ab,7ab i 8ab). • Proširivanje i produbljivanje znanja iz područja medijske kulture, glazbene kulture i likovne kulture. • Upoznati kazalište, muzej i galeriju kao kulturnu javnu ustanovu. • Ponašati se u skladu s kućnim redom javnih ustanova. • Razvijanje kulturnog ponašanja. • Usvajanje vrednota dramske, kazališne i likovne umjetnosti. • Gledanje glazbeno-scenskih i umjetničkih djela. • Razvijanje kulturnih navika. • Razvijanje sposobnosti povezivanja nastavnih sadržaja iz različitih predmeta. • Samostalno uočavanje unutar predmetnih i među predmetnih veza.

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI:

NOSITELJ AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE:

• Učitelji,učenici i roditelji. • Organiziran odlazak u kazalište, muzeje i galerije; • Razgledavanje,aktivno praćenje,upoznavanje sadržaja,druženje,igra. • Do četiri predstave tijekom cijele školske godine.


• Ovisno o programu HNK-Split, HGM-i i radnom vremenu muzeja i galerija. TROŠKOVNIK:

NAČIN VREDNOVANJA:

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• Učenici snose trošak prijevoza,osobnog osiguranja i ulaznica. • Brojčano ocjenjivanje skupnog i individualnog rada. • Usmeno, pismeno izlaganje,power ptt prezentacije. • Na nastavi glazbene kulture , likovne kulture i hrvatskog jezika kroz obradu nastavnog sadržaja. • Zadovoljstvo učenika i roditelja. • U nastavnom procesu i svakodnevnom životu.


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI:

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE:

TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA:

PROJEKT DICMO U PROŠLOSTI • 1. – 8. • Svi učitelji i ravnateljica Dajana Maretić • upoznati prošlost našega mjesta, način života i rada ljudi • razvijati stajalište o važnosti očuvanja kulturne baštine mjesta • njegovati i sačuvati kulturnu baštinu za buduće generacije • učenicima, roditeljima, mještanima • široj kulturnoj zajednici • učenici od 1.-8.r • svi učitelji i ravnateljica • predstavnici lokalne zajednice • usmena predaja (susreti sa bakama, djedovima….) • prikupljanje materijala ( fotografije, pisani materijali…) • podjela područja rada prema interesima učitelja • izrada plakata • izrada ptt-prezentacija • izrada brošure • tijekom dvije-tri godine ( 2013-2016) • sredstva za fotokopiranje i izradu brošure snosi škola i lokalna zajednica • provesti vrednovanje po razredima za učenike (aktivnosti i zastupljenost u


KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

projektu) • prikazivanje i objavljivanje projekta • korištenje vrijednih informacija i podataka u nastavi • razvoj i poticanje svijesti o očuvanju baštine mjesta


PROJEKT BILJKE TRAVNJAKA

NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED:

• 4.r

VODITELJ AKTIVNOSTI:

• Marija Grčić

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• prepoznati biljke koje rastu na travnjacima • opisati najznačajnije biljke travnjaka • naučiti pravila skupljanja i prešanja biljaka te izrade herbarija • osposobljavati učenike za samostalno istraživanje • boraviti u prirodi i istraživati

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učenicima 4. razreda

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

VRIJEME REALIZACIJE:

• učiteljica i učenici 4. razreda • odlazak na travnjak i upoznavanje biljnih vrsta • upoznavanje učenika s načinom izrade herbarija • izrada razrednog herbarija • obrada tekstova o travnjacima i cvijeću • opis bilja • crtanje bilja • istraživanje o bilju putem enciklopedija i Interneta • igre na travnjaku • natjecanje u kvizu znanja • travanj i svibanj

TROŠKOVNIK:

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• natjecanje u kvizu znanja

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• prezentacija putem plakata i PowerPoint prezentacije • zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim

NAČIN REALIZACIJE:

nema troškova


NAZIV AKTIVNOSTI:

PROJEKT – ''MOJE TIJELO''

Razred:

• 4. r

VODITELJ AKTIVNOSTI

• Marija Grčić

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI: NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• Upoznavanje dijelova tijela i sustava organa u našem organizmu • uočavanje promjena na sebi, promjene u pubertetu, bolesti ovisnosti • upoznati dječja prava i dužnosti. • učenicima 4. r. • učenici i učiteljica

NAČIN REALIZACIJE:

• Izrada plakata • Prikupljanje članaka o štetnosti ovisnosti

VRIJEME REALIZACIJE:

• Veljača, ožujak 2014.

TROŠKOVNIK:

• Nema dodatnih troškova

NAČIN VREDNOVANJA:

• Vrijednovanje praktičnih radova učenika

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• prezentacija putem plakata • zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI: NOSITELJI AKTIVNOSTI:

NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE:

TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA:

PROJEKT ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE • 1. - 8. • ravnateljica Dajana Maretić • razrednici • župnik don Vlade Strikić • razvijati osjećaj i čin zahvalnosti prema Božjim darovima • razvijati pravilan stav prema kruhu kao osnovnoj čovjekovoj hrani • njegovati osjećaj brige za siromašne i potrebite • uvažavati vrijednost ljudskog rada • osvijestiti učenike o običajima iz prošlosti zavičaja • učenicima, djelatnicima škole i roditeljima radi obilježavanja Dana zahvalnosti Bogu za plodove zemlje • učenici, roditelji, razrednici, svećenik • posjet Gašpinim mlinicama u Solinu • literarni i likovni radovi učenika • školska izložba kruha i krušnih proizvoda • blagoslov kruha • listopad 2013. • novčana sredstva potrebna za ostvarivanje projekta za posjet mlinici snose roditelji • troškove materijala za plakate snosi Škola • odaziv učenika i roditelja u aktivnostima


KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• uočavanje pravilnog odnosa učenika prema hrani i siromaštvu • izlaganje uspješnih literarnih i likovnih radova u prostoru škole i u školskom listu • zadovoljstvo učenika , učitelja i roditelja


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI:

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK:

NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA

PROJEKT BOŽIĆ JE U NAMA • 1. – 8. r. • ravnateljica Dajana Maretić • svi učitelji • pobuditi želju za djelotvornom proslavom Božićnih blagdana • poznavati božićne narodne običaje i doživjeti ih kao znak duboke radosti i zahvalnosti Bogu za novorođenog Spasitelja svih ljudi • poticati ljubav prema kreativnom izražavanju • razvijati solidarnost kod učenika • razvijati druženje učenika i učitelja • učenicima • roditeljima • djelatnicima škole • radi obilježavanja božićnih blagdana • učenici, roditelji, učitelji • udruga Zdenac • literarni i likovni radovi učenika • prigodno uređenje škole • školska priredba • video projekcija • prodajna izložba u svrhu prikupljanja novčanih sredstava za „Kumstvo“ udruge Zdenac • vrijeme došašća • troškove materijala za sajam snose Škola i roditelji • donacije roditelja i učitelja za „Kumstvo“ • odaziv učenika i roditelja na dobrotvornu akciju • povratna informacija o uspjehu realizirane dobrotvorne akcije • izlaganje uspješnih literarnih i likovnih radova


VRJEDNOVANJA:

• mogućnost nastupa u priredbi • objavljivanje uspješnih radova u školskom listu • zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja ostvarenim


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJ AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI:

NOSITELJI AKTIVNOST:

NAČIN REALIZACIJE:

PROJEKT ŠKOLSKI LIST DICA DICMA • 1. - 8. r. • učiteljica Marija Grčić • osmisliti i napraviti list što zanimljivijim, poučnim za sve uzraste • uključiti što veći broj učenika • poticati učenike za lijepo pisanje , likovno izražavanje i fotografiranje • poticati učenike na sakupljanje raznolikih materijala ( usmene i pisane predaje ) • učenicima • djelatnicima škole • roditeljima • učenici • učitelji RN i PN • knjižničarka • prikupljanjem raznih materijala od strane učenika, učitelja i dr. • grupni i individualni rad učenika i učitelja

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine 2013./14.

TROŠKOVNIK:

• tiskanje

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• predstavljanje lista za Dan škole

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• u svakodnevnom životu • zadovoljstvo učenika , učitelja i roditelja


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

NARODNE NOŠNJE MOGA ZAVIČAJA PROJEKT • 2.3.4.r. • učiteljica Mira Bilan

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• razvijati stajalište o važnosti i očuvanju tgradicijske kulture s naglaskom na narodne nošnje

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• svim učenicima u cilju poboljšanja odnosa prema kulturnoj baštini našeg zavičaja

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• učiteljica Mira Bilan

NAČIN REALIZACIJE:

• učenici će prikupiti i u školu donijeti literaturu i fotografije izvorne narodne nošnje • nakon promatranja učenici će izrađivati nošnju od papira • prezentiranje narodne nošnje na reviji • izvorni ples i rera u narodnoj nošnji

VRIJEME REALIZACIJE:

• Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK:

• Oko 150 kn za krep papir , ukrasni papir i ukrasne vrpce

NAČIN VREDNOVANJA:

• Razgovorom utvrditi dobre strane postignuća te sagledati nedostatke projekta


KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• u nastavi prirode i društva


NAZIV AKTIVNOSTI:

PROJEKT KOLIKO SAM SIGURAN NA INTERNETU ?

RAZRED:

• 5. - 8. r.

VODITELJ AKTIVNOSTI:

• učitelj Mijo Lelas

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• osvijestiti kod učenika "važnost" interneta u svakodnevnom životu • opasnosti i zlouporaba interneta (dobre i loše strane) • uključiti što veći broj učenika i roditelja

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učenicima • roditeljima

NOSITELJI AKTIVNOST:

• učenici • učitelji informatike

NAČIN REALIZACIJE: VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• tijekom nastave informatike • grupni rad s učenicima i roditeljima kroz predavanje • tijekom školske godine 2013./14. / • evidencija dolazaka roditelja i učenika • popunjavanje listića /anketa • u svakodnevnom životu • zadovoljstvo učenika , učitelja i roditelja


PROJEKT I JA SAM ZA SPORT ?

NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED:

• 5. - 8. r.

VODITELJ AKTIVNOSTI:

• učitelj Boris Gunjača

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• poticanje što većeg broja učenika za bavljenje sportom • poticanje pozitivnog sportskog i natjecateljskog duha • razvijanje tolerancije i uvažavanja drugih u igri • razvijanje kulturnog ophođenja • poticati učenike na učenje i poštivanje pravila igre • učenicima • roditeljima

NOSITELJI AKTIVNOST:

• učenici • učitelji TZK

NAČIN REALIZACIJE:

• tijekom nastave TZK i INA

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine 2013./14.

TROŠKOVNIK:

• • • •

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

novac za autobus (natjecanja) evidencija dolazaka učenika školska i međuškolska natjecanja zadovoljstvo učenika postignutim rezultatima • postignuti rezultati i analiza za daljnji rad


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJ AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

NAMJENA AKTIVNOSTI: NOSITELJ AKTIVNOSTI:

KVIZ – KNJIGA JE I MOJ PRIJATELJ • od 5. do 8. • knjižničarka Vinka Perišin,učiteljice hrvatskog jezika Emina Biuk i Ana Matijević • • • • •

razvijati kulturu čitanja poticati ljubav prema knjizi obogaćivanje rječnika poticati natjecateljski duh proširivati znanje na raznim područjima

• približiti učenike knjizi kroz igru i zabavu • učenici, učiteljice hrvatskog jezika, knjižničarka

NAČIN REALIZACIJE:

• pripremanje učenika kroz redovnu nastavu • organiziranje natjecanja u kvizu znanja

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom nastavne godine (studeni 2013. ili travanj 2014.)

TROŠKOVNIK:

• troškovi kopiranja i potrošni materijal: papir • troškove snosi škola

NAČIN VREDNOVANJA:

• postignuti rezultati na kvizu

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• zadovoljstvo učenika i roditelja • u nastavnom procesu • u svakodnevnom životu


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED:

VODITELJI AKTIVNOSTI:

ODLAZAK U KAZALIŠTE • 1.- 4. • • • • • • • • • • • •

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• • • • • •

Anđa Žanko (1.a) Vanja Čugura (1.b) RinaLibrenjak (2.a) Bosiljka Ćukušić(2.b) Gordana Rogulj (3.a) Mira Bilan (3.b) Marija Grčić (4.) Marko Dadić ( 1. i 2. r. PŠ Krušvar) Ankica Dimitrić (3. i 4. r.PŠ Krušvar) upoznati učenike s kazalištem kroz prigodne predstave njegovati odnos prema kulturi i kulturnim događajima probuditi želju za medijskom kulturom kroz gradivo blisko učenicima. spoznati važnost medijske kulture. upoznati pojmove vezane za kazalište razvijanje navike kulturnog ponašanja u kulturnim ustanovama razvijanje sposobnosti estetskoga doživljavanja te sposobnosti izražavanja doživljaja razvijanje kritičkog mišljenja razonoda i druženje učenika

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učenicima razredne nastave

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• učiteljice razredne nastave • glumci

NAČIN REALIZACIJE:

• • • •

gledanje lutkarske predstave analiza i izražavanje doživljaja kritički osvrt stvaralačko izražavanje


VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine 2013./2014. (prosinac, veljača i svibanj)

TROŠKOVNIK:

• cijena prijevoza • cijena kazališne karte

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• vrednovanje znanja iz medijske kulture

KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• unapređivanje odgojno obrazovnog rada • zadovoljstvo učenika i učitelja


ODLAZAK U KINO

NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED:

VODITELJ AKTIVNOSTI:

• 1.- 4. • • • • • • • • • • • •

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• • • •

Anđa Žanko (1.a) Vanja Čugura (1.b) RinaLibrenjak (2.a) Bosiljka Ćukušić(2.b) Gordana Rogulj (3.a) Mira Bilan (3.b) Marija Grčić (4.) Marko Dadić ( 1. i 2. r. PŠ Krušvar) Ankica Dimitrić (3. i 4. r.PŠ Krušvar) probuditi želju za medijskom kulturom kroz gradivo blisko učenicima. spoznati važnost medijske kulture. upoznati pojmove vezane za film i filmsku umjetnost i njegovati odnos prema kulturi i kulturnim događajima razvijanje navike kulturnog ponašanja u kulturnim ustanovama razvijanje sposobnosti estetskoga doživljavanja te sposobnosti izražavanja doživljaja razvijanje kritičkog mišljenja razonoda i druženje učenika

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učenicima razredne nastave

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• • • • • •

NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE:

učiteljice razredne nastave učitelji gledanje filma analiza i izražavanje doživljaja kritički osvrt stvaralačko izražavanje

• tijekom školske godine 2013./2014. (ožujak)


TROŠKOVNIK:

• cijena prijevoza • cijena ulaznice

NAČIN VREDNOVANJA:

• vrednovanje znanja iz medijske kulture

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• unapređivanje odgojno obrazovnog rada • zadovoljstvo učenika i učitelja


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJ AKTIVNOSTI: CILJEVI AKTIVNOSTI:

ODLAZAK U KINO • 5.-8. razreda • Ana Matijević • probuditi želju za medijskom kulturom kroz gradivo blisko učenicima. • spoznati važnost medijske kulture. • upoznati pojmove vezane za film i filmsku umjetnost.

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• usvojiti pojmove iz medijske kulture.

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• učiteljice hrvatskog jezika, razrednici i učenici.

NAČIN REALIZACIJE:

• odlazak realizirati u dogovoru s razrednicima i roditeljima.

VRIJEME REALIZACIJE:

• tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK:

• troškove snose roditelji.

NAČIN VREDNOVANJA:

• usmenim i pismenim putem na nastavi hrvatskog jezika i tijekom sata razrednog odjela na zadovoljstvo učenika i učitelja.

KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:

• širiti spoznaje o važnosti medijske kulture . • zadovoljstvo učenika i roditelja.


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED:

VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

JEDNODNEVNI IZLET • 1. – 4. • • • • • • • • • •

Anđa Žanko (1.a) Vanja Čugura (1.b) RinaLibrenjak (2.a) Bosiljka Ćukušić(2.b) Gordana Rogulj (3.a) Mira Bilan (3.b) Marija Grčić (4.) Marko Dadić ( 1. i 2. r. PŠ Krušvar) Ankica Dimitrić (3. i 4. r.PŠ Krušvar) učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti • ljubav prema zavičaju • želja za upoznavanjem i istraživanjem zavičaja • razvijanje odgovornosti prema okolišu

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učenicima od 1. do 3.razreda

NOSITELJI AKTIVNOSTII:

• učitelji, agencija i učenici

NAČINI REALIZACIJE:

• jednodnevni izlet autobusom u organizaciji agencije • odredište: Sokolarski centar Dubrava – Šibenik, Krapanj ili otok Brač

VRIJEME REALIZACIJE:

• svibanj ili lipanj 2014.

TROŠKOVNIK:

• oko 200 kn za prijevoz i organizaciju

NAČIN VRJEDNOVANJA:

• zajednička analiza • kritički osvrt


KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• stečeno znanje koristit će se tijekom nastave • zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim


NAZIV AKTIVNOSTI:

RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

IZLET UČENIKA PJEVAČKOG ZBORA OTOK BRAČ • 5.- 8. • Učiteljica glazbene kulture (Darija Kurtić)

CILJEVI AKTIVNOSTI:

• želja za upoznavanjem i istraživanjem svijeta kroz pjesmu u prirodi • razvijanjem svijesti za očuvanjem kulturne baštine • druženje učenika i učitelja

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• odmor učenicima, nagrada učenicima za uložen trud i rad tijekom školske godine

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• učiteljica glazbene kulture • učenici • izabrana agencija

NAČIN REALIZACIJE:

• autobusom i brodom do odredišta s izabranom agencijom

VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK:

NAČIN VREDNOVANJA:

• tijekom školske godine

• troškove izleta snose roditelji

• zajednička analiza • zadovoljstvo učenika


KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

• upotreba stečenih znanja u nastavnom procesu i svakodnevnom životu


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJ AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

ŠKOLSKA EKSKURZIJA • • • •

4.r Marija Grčić Ankica Dimitrić učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti • želja za upoznavanjem i istraživanjem zavičaja naše domovine • razvijanje ponosa, domoljublja i odgovornosti

NAMJENA AKTIVNOSTI:

• učenicima četvrtog razreda za učenje u neposrednom životnom okruženju

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

• Povjerenstvo za odabir agencije (ravnatelj, voditelj, roditelj i učenik), odabrana agencija, roditelji, učenici

NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK: NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

• imenovanje Povjerenstva za odabir agencije • odabir agencije • sklapanje ugovora o izvedbi ekskurzije s odabranom agencijom • višednevna ekskurzija autobusom do odredišta (Hrvatsko zagorje) • obilazak važnijih objekata , ustanova, kulturno –povijesnih spomenika i prirodnih ljepota brežuljkastog zavičaja • travanj ili svibanj 2014.g. • ovisno o broju učenika koji će ići na ekskurziju (do 2000 kn) • zajednička analiza • kritički osvrt • stečeno znanje koristit će se tijekom nastave i u svakodnevnom životu • zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim


NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: VODITELJI AKTIVNOSTI:

CILJEVI AKTIVNOST:

NAMJENA AKTIVNOST:

NOSITELJI AKTIVNOST:

NAČIN REALIZACIJE:

VRIJEME REALIZACIJE:

TROŠKOVNIK:

ŠKOLSKA EKSKURZIJA • 7.a,7.b,8.a i 8.b • razrednici navedenih razreda (Emina Biuk, Goran Jolić,Željka Ninčević i Anđela Barać)/po potrebi zamjena učitelja • učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti • želja za upoznavanjem i istraživanjem zavičaja naše domovine • razvijanje ponosa, domoljublja i odgovornosti • upoznavanje učenika sa životom u zajednici, uvažavanja odnosa međusobne komunikacije, tolerancije; važnost građanskog odgoja i snalaženja izvan obiteljske sredine • učenicima sedmih i osmih razreda za učenje u neposrednom životnom okruženju, učenje odgovornosti i samostalnosti • Povjerenstvo za odabir agencije (ravnatelj, voditelj, roditelji i učenici), odabrana agencija, roditelji, učenici • imenovanje Povjerenstva za odabir agencije • odabir agencije • sklapanje ugovora o izvedbi ekskurzije s odabranom agencijom • višednevna ekskurzija autobusom do odredišta (Slavonija, Dubrovnik) • obilazak važnijih objekata, ustanova, kulturno –povijesnih spomenika i prirodnih ljepota toga kraja • početak svibnja 2014.g. • ovisno o broju učenika koji će ići na ekskurziju • učenici (roditelji) sami snose trošak ekskurzije i eventualno napravljenu štetu svojom krivnjom


NAČIN VRJEDNOVANJA: KORIŠTENJE REZULTATA VRJEDNOVANJA:

zajednička analiza • kritički osvrt • stečeno znanje koristit će se tijekom nastave i u svakodnevnom životu • zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim •


ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM


ŠPP- Prevencija nasilja

NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED: UČITELJ:

CILJEVI AKTIVNOSTI:

1.-8.r

• • •

pedagoginja , učitelj informatike vanjski suradnici (po potrebi) razrednici

Učenicima ukazati na: • poštivanje sustava vrijednosti • poštivanje zakonske regulative • promicanje zdravog stila života • stvaranje pozitivne školske klime • identificiranje i reagiranje na pojavu rizičnog ponašanja • pomoć roditeljima čija djeca odstupaju u ponašanju i učenju • otkrivanje i razumijevanje samog sebe • preuzimanje odgovornosti za svoje ponašanje • poticanje samokontrole i samopouzdanja • •

učenicima roditeljima

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• • • •

razrednici ravnatelj pedagoginja CSS

NAČIN REALIZACIJE:

Tijekom satova razrednika i roditeljskih sastanaka : • putem izlaganja i radionica • Prezentacija

NAMJENA AKTIVNOSTI:

VRIJEME REALIZACIJE:

tijekom godine


ŠPP - Ovisnosti

NAZIV AKTIVNOSTI: RAZRED : VODITELJI AKTIVNOSTI :

CILJEVI AKTIVNOSTI:

1. -8. r

• • • • •

Pedagoginja Razrednici Predmetni učitelji Bi, Ke, Vj stvaranje pozitivne slike o sebi smanjiti interes za uzimanje ovisničkih sredstava ( duhan, alkohol) ukazati učenicima na posljedice uzimanja sredstava ovisnosti pomoć učenicima iu izgradnji pozitivnih stilova života i u organiziranju slobodnog vremena

• •

• •

učenicima od 1.- 8.r roditeljima

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

• • •

razrednici predmetni učitelji : Bi; Ke, Vj pedagoginja

NAČIN REALIZACIJE:

• • •

preko satova razrednika putem predavanja , radionica i prezentacija, izrada plakata

tijekom školske godine

• •

hamer papiri ljepilo, flomasteri

izalaganjem na SR i RS

NAMJENA AKTIVNOSTI:

VRIJEME REALIZACIJE: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA:


KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA

• • •

evaluacijski listići dobivene rezultate kosristiti za daljnji rad zadovoljstvo učenika


rujan

Mjesec

Sadržaj •

listopad

• • • • •

Studeni

• • •

Prosinac

• •

Način realizacije

Početak nastavne godine – doček prvaša Međunarodni dan kulturne baštine Međunarodni dan djeteta Međunarodni dan nenasilja Dan neovisnosti Dan zahvalnosti za plodove zemlje Međunarodni dan bijelog štapa

priredba , panoi

SR

• •

Svi sveti Međunarodni dan tolerancije Dan sjećanja na Vukovar

Svjetski dan sjećanja na žrtve trgovine ljudima Sveti Nikola Božić

• •

• •

• • •

Nositelji zadaća •

2. rujna

učiteljice 1. r

23. rujna

razrednici

pano SR , predavanje učitelj PO priredba i izložba, radionice SR

• • • •

7. listopada 2. listopada 8. listopada 12. listopada

• • • •

razrednici razred./pedagog. učitelj po povjerenstvo

razrednici

15.listopada

Posjet groblju SR

• •

1.studenog 16.studenog

• •

razrednici /vjeroučitelj razrednici /pedagoginja

18.studenog

učitelji HJ i PO

16.studenog

razrednici/pedagoginja

6.prosinca

• •

razrednici povjerenstvo

10.prosinca

predavanje, prezentacij a , učenički radovi SR

satovi LK, priredbe unutar razreda priredba ukrašavanje škole Dan čovjekovih prava


Siječanj

Dan sjećanja na Holokaust

predavanje – sat VJ i PO

27.siječnja

• • •

razrednici vjeroučitelji učitelj po

Veljača

Međunarodni dan sigurnijeg interneta Svjetski dan bolesnika Maškare Valentinovo

• • • •

SR SR-posjet ples izrada čestitki i prigodnih poklona SRliterarne radionice

• • • •

8.veljače 11.veljače 12.veljače 14.veljače

• • •

razrednici vjeroučitelji razrednici

21.veljače

učitelji HJ/knjižničarka

panoi, literarni i likovni radovi literarni radovi/radi onice posjet kazalištu

8.ožujka

učitelji

• •

11.ožujka 20.ožujka

• •

učitelj HJ/knjižničarka razrednici

• •

22.ožujka 31.ožijka.

• •

učitelji pr/bi razrednici/učitelj LK

1.travnja

učitelji Bi/pedagoginja

2.travnja

knjižničarka/učitelji HJ

• •

7.travnja 22.travnja

• •

pedagoginja/razrednici/v učitelj pr./bi.,razrednici

• • •

Ožujak

• • •

Travanj

Međunarodni dan materinskog jezika Međunarodni dan žena Dan hrvatskog jezika Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade Svjetski dan zaštite voda

Dan borbe protiv alkoholizma

Međunarodni dan dječje knjige Svjetski dan zdravlja Uskrs Dan planeta Zemlje

• • •

• • • •

• • •

izrada panoa izrada panoa,radio nice SR, predavanje, prezentacij a ŠPP radionice SRradionice SR izrada plakata


Svibanj

• • •

Lipanj

• • • •

Praznik rada Svjetski dan smijeha Tjedan Crvenog križa Svjetski dan pisanja pisama Majčin dan Dan škole Završetak nastavne godine "adio školo"

• • • •

panoi, literarni radovi SR SR SR – sat HJ

Priredba, uređenje panoa

priredba, ples

• • • •

1.svibnja 6.svibnja 8.svibnja 11.svibnja

13.lipnja

• • • •

razrednici razrednici razrednici,vjerouč. učitelji HJ,knjižničarka

• •

učiteljica GK povjerenstvo

razrednici

Kurikulum 2013 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you