Page 1


X


9


14


AURA AURA Živa bića su okružena energetskim poljem. Godine 1930. Harold Sakson Bur uspeo je da izmeri „polja života" uz pomoć električnog aparata i dokaže da polje života drveta fluktuira prema ak­ tivnosti sunčevih pega i lunarnim fazama. Kasnih tridesetih godina, Kirlianovi su bili ubeđeni da su uspeli da snime ova polja života. Pojam vitalne „aure" star je milenijumima. Egipćani su ponekad prikazivali oreole oko glava bogova ili značajnih ljudskih bića. Isto su radili i Indusi, Grci i Rimljani. Hrišćanski sveci se, naravno, tradici­ onalno prikazuju sa oreolom. Okultisti i mističari su prikazivali oreol oko čitavog ljudskog tela. Feb Pejn opisuje u knjizi Čovekove latent­ ne snage kako je kao dete mogla da vidi živa bića okružena obojenim zracima i pretpostavljala je da ih i svako drugi vidi. Dr Šafika Karagula, psiholog zainteresovan za isceliteljske snage Edgara Kejsa,počela je da istražuje tzv. „višu senzornu percepciju".Bila je ubeđena da veliki broj lekara opšte prakse ima snagu da vidi „polje ži­ vota" pacijenta i da ga dijagnostikuje. U devetnaestom veku, fon Rajhenbah je štampao svoja Istraživa­ nja o magnetizmu u kojima je opisao testove sa „bolesnim senzitivnim osobama" koje su mogle da vide kako crveno svetlo izbija iz ju­ žnog pola i plavo svetlo iz severnog pola magneta. Ove osobe su mo­ gle da otkriju prisustvo magneta kroz debele zidove, pa čak i u snu. Rajhenbah je otkrio da takođe mogu da vide svetlost kako ističe iz kristala i vrhova prstiju. Knjiga je bila veoma ozbiljno primljena; njen prevodilac na engleski, dr Džon Ašberner, ponovio je Rajhenbahove eksperimente i potvrdio njegove rezultate. Ali, „psihičko ludilo", koje je počelo kasnih četrdesetih godina prošlog veka, kao posledica „Hajdesvilovog zanosa", izazvalo je i negodovanje naučnika i za ma­ nje od deset godina na Rajhenbahovu energiju se gledalo sa podsmehom. Gotovo u isto vreme, dr Jozef Rodes Buhanan je otkrio da nje­ govi studenti mogu tačno da navedu hemikalije zapakovane u pake­ tiće od braon papira; pretpostavio je da je ovo šesto čulo posledica neke nervne energije, koju je nazvao nervna aura. Dr Čarls Fere je 1880. godine govorio o „neuropatskoj auri" ko­ ju je primetio kod raznih pacijenata - na primer, narandžasto obo­ jen sjaj oko glave i ruku histeričnih pacijentkinja. Oko 1900. dr Volter J. Kilner iz bolnice Svetog Tome u Londonu, pokušao je naučno da objasni „auru". Tvrdio je da čovek koji stoji naspram crne pozadine i posmatra se kroz staklo obojeno dicianinom, ima vidljivu auru oko tela u kojoj se jasno razlikuju tri sloja. On je izmislio „Kilnerove naočare" sa kojima bi svako mogao da vidi ovu

21


BIOENERGIJA Energija koju stvaraju živi organizmi i koja ih održava u životu. BIOFIDBEK Biofidbek u osnovipredstavli a pojavu - karakteri­ stičnu za životinje, uključujući ljude - da takozvane automatske funk­ cije organizma namerno i svesno kontrolišu. To se odnosi na regulaciju temperature, rad srca, a posebno na ritam moždanih talasa. Šezdesetih godina ovog veka, Nil Miler, profesor psihologije na Rokfeler Institutu u SAD, otkrio je da pacovi mogu naučiti da kon­ trolišu temperaturu tela pomoću klasične tehnike „uslovljavanja". Psiholozi Džo Kemija i Elmer Grin dolaze do otkrića da pacijenti mogu da kontrolišu ritam moždanih talasa ukoliko se talasi emituju na ekranu, tako da ih mogu videti. Većina istraživača se uverila da je veoma teško zadržati stanje alfa talasa duže od nekoliko sekundi,a da se ne pojavi anksioznost. Kemija je zaključio da kada pacijenti prouče svoj EEG uskoro nauče da sami izazovu stanje relaksacije, a mno­ gi nauče da proizvode stanje koje je Maslov nazivao ,,Vrhunski doživljaj (peak experience). Istraživanja na polju biofidbeka pokazala su da su skoro sve bolesti psihosomatskog karaktera. Uzrokovane su stanjem stresa ili nesposobnošću organizma da se bori sa bolešću j e r um ne želi da,,sarađuje". Nedavno je otkriven tretman u lečenju raka koji se zasniva na podsticanju pacijenata da mobilišu sve svoje unutrašnje snage kakako bi pobedili bolest. Često se koristi tehnfka vizualizacije da bi se organizam pokrenuo na aktivnost. Efekti koji su do sada postignuti su iznad očekivanja. Međutim, ovo polje nauke još uvek je nedovolj­ no istraženo.

.'(.


CRNA MAGIJA Negativna magija sa sebičnim ili zlim namerama. Primenjuje se da bi se namerno nanela povreda, nesreća ili izazvala smrt drugog čoveka.


ČAKRA Jedna od sedam posebnih tačaka psihičke energije u ljud­ skom telu. Počinje od genitalnog dela a završava se na temenu lobanje.


GOLEMI

G GASTROMANSIJA Nekoliko okruglih staklenih sudova napu­ njenih čistom vodom postavlja se među izvestan broj upaljenih sve­ ca. Šapatom se invociraju inteligencije duhovnog sveta, a zatim se u operaciju uvodi nevini dečak ili devojčica, koji ima upreti pogled na površinu vode u sudovima, kada se na njoj ukazuju znamenja u fan­ tastičnim figurama koje proizvodi odsjaj svetlosti sveca. GELEROV EFEKAT Paranormalna sposobnost da se krive me­ talni predmeti, snagom uma. GIROMANSUA Oblik divinacije koji se praktikuje tako što se hoda po ivicama kruga nacrtanog na zemlji i ispisanog slovima alfa­ beta. Kada vrtoglavica zameni umor, te dovede do nesvestice, i ope­ rater padne na zemlju, slovo na koje je pao predstavlja prvo slovo u odgovoru na njegovo pitanje. Ako se, posle dovoljno duge pauze, on odmori i oporavi tako da može nastaviti sa operacijom, na isti će na­ čin doći i do drugog i svih sledećih slova sve dok ne uspe da složi ra­ zumljivu rečenicu, ili dok ne umre ili ne poludi. GLASOVI Postoje glasovi za koje mnogi ljudi tvrde da ih čuju neposredno pre nego što utonu u san, a koji se teško razaznaju. Ukoliko se čovek koncentriše, pokušavajući da ih prepozna, oni ne­ staju. Radi se o tzv. hipnogoskim glasovima, koji se mogu čuti samo nesvesno. Pokušaj da se oni racionalizuju je pokušaj da se pretvore u svesno - a to je nemoguće. GLIF Magijski simbol sa imenom i datumom rođenja ličnosti. Nosi se kao amulet koji štiti od nesreće ili bolesti. GNOMI Elementali, duhovi Zemlje (vidi Elementali). Ružna, patuljasta bića. Naseljavaju mesta gde je skriveno blago. Nazivaju ih i Goblini. GOBLINI (vidi Gnomi) GOLEMI U srednjovekovnim jevrejskim legendama, bezdušne ljudske figure od ilovače, koje se mogu oživeti i pretvoriti u korisne robove uz pomoć magijskih rituala.

38


Da medicina odbaci hipnozu doprinelo je i verovanje „spiritualista" i okultista da je hipnozom moguće izazvati magiÄ?ne efekte, kao na primer vidovitost.


Posle Šarkoa i Frojda hipnoza se sve ređe pominjala u medicin­ skim krugovima. Poslednjih godina otkriveno je da 5 odsto ljudi poseduje sposobnost za „duboki trans" i da se efekti hipnoze mogu naj­ bolje pratiti na ovoj vrsti ljudi. Na primer, kod takvh ljudi veoma je jednostavno sugestijom lečiti bradavice. Ipak, neobično je da je osoba koja veruje da je dotakla vrelu peglu u stanju da na određenom mestu izazove plikove, dok osoba koja se zaista opekla, a sugerisano joj je da umesto pegle dodiruje led, ne dobija opekotine. Ukratko, izgleda verovatno da čovek ima kontrolu nad somatskim i autonomnim nervnim sistemom, mada ova kontrola nije svesna.

U svakom slučaju, najzanimljivija i najuzbudljivija činjenica o hip­ nozi je da ona jasno ukazuje da čovek poseduje moći koje obično ni­ su podložne „ličnoj" kontroli. One su podložne kontroli hipnotizera. Zašto? Zato što on predstavlja spoljnu „figuru autoriteta" . I kada on saopšti drugom selfu" - „osobi" koju Džordž Grodek (George Groddeck) naziva ,,ono"- da poseduje izuzetnu moć, ovaj spremno sledi naredbu. Zbog čega se onda i leva polovina mozga ne povinuje sličnim naredbama ? Zato što ona u to ne veruje! Leva hemisfera je suviše slaba; nedostaje joj pouzdanje.


vrstu hrama-bolnice. Mnogi su dolazili da zatraže pomoć od Imhotepa; slepi su opet progledali, invalidi su ponovo postali zdravi, čak su i mrtvi oživljavali. Dolazili su sa raznih strana sveta, iz mnogih zemalja, dok su egipatski lekari često odlazili po pozivu kraljeva na strane dvo­ rove kako bi pružili potrebnu medicinsku pomoć obolelim vladarima. Pored svega ostalog, Imhotep nam je ostavio još jednu misteriju PIRAMIDU.Ispitivanja koja su vršena na stepenastoj piramidi u Sagari pokazuju da pravi tvorac nije Zoser već lmhotep, koji je pira­ midu projektovao i sagradio faraonu Zoseru u čast. To je najstarija piramida koja je ikada sagrađena. U neposrednoj blizini nalazi se hramski sklop površine 14 ha, koji okružuje piramidu i koji je verovatno služio kao posmrtna rezidencija kralja Zosera. S obzirom na to da je Imhotep bio glavni Zoserov savetnik, lo­ gično bi bilo očekivati da je tako cenjena ličnost pokopana u nekoj kraljevskoj i raskošnoj grobnici kao što je piramida. Međutim, Imho­ tep zasigurno nije sahranjen u takvoj grobnici, jer bi odavno bila pro­ nađena. Njegov grob nikada nije pronađen. Poznato je da je taj svestrani naučnik mnogo dao egipatskoj civi­ lizaciji, ali je manje poznato da je taj čudotvorni genije odgojen kod -SUMERACA! A sami Sumerani su priča za sebe. Ako se prihvati Pretpostavka da je sumerska civilizacija zemaljska kolonija neke svemirske civilizacije ( o tome postoji obilje zanimljivih tekstova u sumerskoj mitologiji), biće nam mnogo jasnije otkuda potiče Imhotepova inteligencija, kao i nepregledno znanje koje je uspeo preneti Egipćanima (mnoge Imhotepove tajne lečenja još ni dan-danas nisu razjašnjene, a medicini su nepoznate). INKANTACIJA Ritualni stihovi moćnih reči ili magijskih fraza, obično rimovani, da bi se izazvao magijski efekat. INVOKACIJA U magijskim ceremonijama, prizivanje duhova, anđela ili demona. IRIDOLOGIJA Dijagnoza na osnovu stanja zenice. Tačnost ove metode je potvrđena u velikom broju slučajeva, ali je takođe i vrlo često netačna. Zato je uvek najbolje da se ovakvim dijagnozama slu­ žite samo kao indikacijom. ISUS Postoje dva osnovna i međusobno suprotstavljena pravca istraživanja Isusove misli i dela. Po jednom, u njegovom životu nema ničeg drugog do mitova i legendi, kao objašnjenja za izvesne prirod­ ne pojave. Ovoj školi suprotstavljeni su vernici ortodoksnog hrišćanstva, koji smatraju da je čitava priča o Isusu sušta istorija, i da u njoj nema primesa legendi ili mitova.


Džon Nepajer je, ipak, napisao o Velikonošcu: „Suviše ljudi tvr­ di da ga je videlo, ili barem da je videlo otiske stopala, da bi se sasvim sumnjalo u njega". JI ĐING Ji đing ili Knjiga promene zasniva se na ideji da čovek i kosmički zakoni čine nerazdvojno jedinstvo. U središte posmatranja Ji đing stavlja promenu, a vreme usvaja kao suštinški činilac u struk­ turi sveta i razvoju ljudske jedinke. Vreme u njoj nije predstavljeno sa­ mo kao negativna sila od koje treba strepeti, već kao sama suština živo­ ta koja se stoga ne suprotstavlja večnom i kroz koju se večno otkriva.


Univerzumom vladaju dve komplementarne sile, jin i jang. Jang predstavlja aktivni princip i označava pozitivne kvalitete; jin označa­ va pasivno i negativno, ali ne manje značajno. Jang je svetlost, jin ta­ ma. Prema drevnoj kineskoj filozofiji svaki događaj nastaje kao pro­ izvod dva suštinska principa. Ji đing se sastoji od šezdeset i četiri simbola, a svaki čini različi­ ta kombinacija šest ravnih i isprekidanih linija pod nazivom heksagram. Isprekidane linije predstavljaju jin, a ravne jang. Svaki heksagram označen je simboličnim imenom koje se odnosi na različite uslove života, a bliže je objašnjen kratkim tekstom. U knjizi je naveden i komentar teksta, koji se pripisuje Konfučiju, kao i tumačenje simbo­ la heksagrama i značenje pojedinih linija heksagrama. Filozofija Ji đinga nije deterministička. Knjiga promene ne tuma­ či budućnost kao nešto utvrđeno, niti pruža odgovore na pitanja šta će se dogoditi u budućnosti. Njena svrha je da usmeri našu intuiciju, odnosno tajanstvene snage naše dubinske svesti, i na taj način predvidi okolnosti u kojima će se jedan događaj odigrati. Upravo zato Ji đing predstavlja filozofiju života, a ne prost sistem predskazanja i pro­ ricanja sudbine. Na taj način, čovek, umesto da se suprotstavlja delujućim silama oko sebe i u sebi, stiče mogućnost da sarađuje sa nji­ ma i čini ih saučesnicima u stvaranju svoje budućnosti. Knjiga promene se više bavi načinima za postizanje unutrašnjeg zadovoljstva i sklada sa životnom sredinom, a manje nastoji da nam pomogne na putu prema materijalnom uspehu, pogotovo ako taj uspeh izaziva teškoće drugima ili nepovoljno utiče na naš karakter ili mir duha.Pitanja koja se odnose na život u harmoničnom skladu sa okolnostima koje možemo samo da delimično da kontrolišemo doneće više korisnih uputstava od pitanja usmerenih na otkrivanje sredsta­ va za sticanje materijalnih dobitaka. Da bi se dobio odgovor na postavljeno pitanje treba baciti tri jed­ naka novčića šest puta (originalan metod sastoji se u bacanju pede­ set drvenih štapića šest puta). Svako bacanje označava jednu liniju heksagrama, počev odozdo nagore. Na primer, ako je u prvom baca­ nju bila jedna kruna i dva pisma, donja linija biće ravna. Na ovaj na­ čin dobijaju se ostale linije heksagrama, a zatim sledi opširnije obja­ šnjenje za svaki heksagram. Bez obzira na to da li koristimo novčiće ili štapiće, jedina prava teškoća javlja se kada pokušamo da protu­ mačimo odgovor u svetlosti postavljenog pitanja i svih okolnosti. Uspeh će u znatnoj meri zavisiti od našeg iskustva, ali pre svega mo­ ramo dopustiti intuiciji da igra veću ulogu od analitičkog rasuđiva­ nja.


Zapadnjaci su skloni da osporavaju značaj intuicje i tvrde da je to neosnovana zamena za znanje i učenje. U zemljama gde se ona ve­ liča gotovo svi ljudi poseduju i mogu da je ostvare što je dokaz da je prirodna moć ljudskih bića kao što je to moć vida ili sluha. U Tibetu neke od njenih manifestacija, kao što je telepatija, toliko su ra­ širene da izazivaju zaprepašćenje kod stranaca.Kada bismo izosta­ vili intuiciju u radu sa Knjigom promene, odgovori bi ipak, u većini slučajeva, bili razumni, ali uočavali bismo samo njihovo spoljašnje značenje; međutim, oni koji su dospeli do izuzetno visokog intuitiv­ nog opažanja ponekad otkrivaju niz novih nivoa značenja. Knjiga promene prevođena je na mnoge zapadne jezike, a sada se nekoliko izdanja pojavilo kod nas. Jedan od velikih pristalica Knjige promene bio je poznati psihoanalitičar Karl Gustav Jung. Njegov po­ jam sinhroniciteta objašnjava zbog čega konsultovanje Knjige prome­ ne pruža toliko tačne odgovore na postavljena pitanja. Jung ističe „princip akauzalnog povezivanja" među_dogadajima. Prema ovom principu stvara se veza među događajima gde je teško pronaći pove­ zanost uzroka i posledice, ali postoji veza sa faktorom vremena i zna­ čenja. Jung je verovao da postoji širok dijapazon odnosa među ljudima,stvarima i događajima, a Ji đing služi kao instrument koji omogućava ljudima da prodru u te odnose. JIN- JANG U taoizmu, jin je pasivni, ženski i negativan (u smi­ slu polariteta, a ne vrednosti) kosmički princip, suprotan ali uvek komplementaran jangu, muškom, aktivnom, pozitivnom principu. JOGA Predstava suvonjavog Indusa koji leži na ekserima najče­ šće se vezuje za pojam joge. U stvari, „fakiri" (ili jogini) vežbaju sa­ mo jedan uski aspekt joge, nauke o duhovnoj, mentalnoj i fizičkoj kontroli. Jogini su u stanju da provedu i po nekoliko dana pod ze­ mljom zaustavljajući disanje. U terminima zapadnjačke nauke ove pojave se mogu objasniti u skladu sa teorijom o fidbeku (kontrola autonomnog nervnog sistema) ili teorijom hipnoze. Sposobnost da kontrolišemo svoje telo i posebno autonomni nervni sistem još uvek iz­ nenađuje zapadnjačku medicinu. Joga predstavlja Hindu oblik samodiscipline, mada većina religija ima slične metode. Postoji više vrsta joge. Fizička joga, veoma popular­ na na Zapadu, je Hata joga i ona je osnova svih ostalih, jer Hindu uče­ nje o duhovnoj kontroli pretpostavlja prvo kontrolu nad telom. Ona uključuje vežbe disanja, odnosno kontrolisanje protoka životne energije - prane - i uvežbavanje položaja tela. Zapad je, osim Hata joge, prihva­ tio i Džnana jogu, sistem kritičkog istraživanja uslova saznanja, i Karma jogu koja počiva na zakonu uzroka i posledice (princip kauzaliteta).

5H


Cilj joge identičan je sa ciljevima mističara svih vremena: posti­ ći kontrolu nad telom i emocijama i omogućiti umu da prodre u unutrašnjost bića gde počiva izvor snage, značenja i cilja". Bez sumnje, praktikovanje ovih veština č e s t o dovodi do posedovanja neobičnih moći. Francuski advokat Luj Žakoli (Louis Jacolliot) putovao je"po Indiji početkom 1860. godine i po povratku objavio knjigu Okultna nauka Indije (Occult Science in India). U knjizi opisuje slučaj fakira "Koji je meditirajući dva sata iznad biljke uspeo da izazove klijanje no­ ve grane. Drugi fakir snagom volje prosto je prikovao sto za podlo­ gu tako da nikakav pokušaj pomeranja nije promenio položaj stola sa mesta.

Ovaj i slične doživljaje moguće je razumno objasniti. Ramakrišna, opsednut traganjem za Majkom božijom, bio je u stanju „lažnog ega" - j a " leve polovine mozga. Pokušaj samoubistva snažno je uzdrmao" ovu lažnu predstavu o sebi i preveo ga u drugo stanje svesnosti, koje je paralelno prvom, a produkuje izlive osećanja.

60


Suština Jungovog neslaganja sa Frojdom bilo je shvatanje da je Frojdova teorija seksualnosti suzila problem ljudske psihe na problem seksualne patologije. Frojdov koncept „nesvesnog" Jungu je izgledao kao neka vrsta mračnog podruma prepunog pacova i stonoga. Jungu se činilo da je nesvesno mnogo složenije i tajnovitije, kao što je i Ze­ mlja. On je verovao da ispod sloja „individualnog nesvesnog", specifičnog za jednu osobu, postoji mnogo veći sloj "kolektivnog nesve­ snog", tipičnog za čitav ljudski rod, odnosno za sva"živa bića".

Ovo i slična iskustva navela su Junga da razvije metod „aktivne mašte". Tvrdio je da je moguće "uronuti u nesvesno" u stanju bud­ nosti i svesno pratiti i istraživati nesvesno.


JUNG je je Jung video u budnom stanju nalik na san, predstavlja egipatske religiozne simbole i religiozne težnje čoveka. Neuroza je, prema Jungu, rezultat pokušaja da se živi "unutar suviše uskog duhovnog horizonta. Ličnost ima potrebu da se razvije izvan ograničenog sopstvenog opsega, a ako se to ne ostvari nastaje neuroza kao neka vrsta du­ hovne izgladnelosti. Simbolični izrazi kolektivno nesvesnog poznati su kao arhetipovi. U čuvenom članku o NLO (neidentifikovani lete­ ći objekti) Jung je tvrdio da su to u suštini religiozni arhetipovi koji su dospeli u svest i da predstavljaju psihološku projekciju. (Jungova nećaka je kasnije tvrdila da je on pred smrt promenio mišljenje i po­ čeo da veruje da se radi o pravim fizičkim objektima.)

Od 1928. godine Jung proučava kineske alhemijske spise u koji­ ma otkriva simbol mandale, simbol koji je često nalazio u crtežima svojih pacijenata. Počinje da veruje veruje da alhemiju treba uvažavati kao metaforu duhovne integracije, ili ,,individualizacije", kako je on ovaj proces nazivao. Pojam alhemije kao simboličnog traganja za „spase­ njem" Jung nije izveo samo na osnovu proučavanja kineskih spisa. Ovaj način razmišljanja više ukazuje na nivo jungianskog razmišlja­ nja - tendenciju da posmatra psihologiju kao nauku o „nadličnin" sadržajima uma. Jungova lična iskustva uverila su ga da postoje parapsihološke pojave. U svojoj autobiografiji on opisuje različite vrste „poltergeističkih efekata" koji su se odigrali u njegovoj kući (verovao je da ih je uzrokovala rođaka sa sindromom višestruke ličnosti). Godine 1920. Jung je spavao u napuštenoj kolibi za koju se smatralo da je nasta­ njena duhovima. Jedne noći probudio se i ugledao lik žene koja je spavala na njegovom jastuku posmatrajući ga jednim otvorenim okom. Kada je upalio svecu prikaza je nestala. Jung je bio mnogo spremni­ ji od Frojda da prihvati ideju da um predstavlja skladište neotkrive­ nih tajni. (Pred kraj života i Frojd je bio spreman da prizna da okult­ ne pojave možda postoje i daje njegov stav bio previše rigidan.) Jungov značajan članak o „sinhronicitetu" (podudarnosti pojava) ukazao je da je otvoreno priHvatioTrevnTrnetod predskazanja poznat kao Ji đing ili Knjiga promene.

62


KABALA Tajna okultna teozofija rabina, zasnovana na ezoterijskoj interpretaciji hebrejskog pisma. Razrađena je kao sistem magi­ je, ali joj je glavni cilj mističko sjedinjavanje sbogom Prema Kabali postoje 72 različita imena za boga. Univerzum je sastavljen od četiri dimenzije bića.


Stepenice koje vode ka nebeskom gradu


73


I


80


U pismu, svome sinu Cezaru, kaže sledeće: ..."da je totalna večnost trenutak sadašnjosti koja, što se tiče verovanja (dodao Nostradamus) obuhvata celokupno vreme".


nog rada, uspela je samo da proveri i potvrdi tačnost njihovih pred­ viđanja. Neke stvari valja prihvatiti onakvim kakve jesu, sa uverenjem da će se objašnjenje jednog dana pojaviti samo... kada za to bude vreme. „Za sve postoji pravo doba i pravi trenutak za svaki čin pod kapom nebeskom..." Proučavanje i praktična primena numerologije nije u suprotno­ sti sa bilo kojim religioznim verovanjem. Ona je pre jedno od mno-_ gih lica harmonije univerzuma i sinhronizacija prirodnih zakona.

Zapamtite, sva tumačenja zvezdanih poruka zasnovana su na planetama, jer njihove vibracije su neprekidno i nepromenjivom privla­ čnošću usmerene prema nama.


PARAPSIHOLOGUA PARAPSIHOLOGIJA Grana psihologije koja se bavi istraživa­ njem vančulnog opažanja, psihokinezom i drugim psihičkim fenome­ nima koji se ne mogu objasniti poznatim prirodnim zakonima. U ne­ kim zemljama pripada prirodnim naukama, a kod nas je u okrilju psi­ hologije, pa je čak uvrštena i u udžbenike za srednje škole. PARTENOMANS1JA Jednostavan ceremonijal koji se izvodi da bi se utvrdilo da li je određena devojka devica ili ne. Koncem se meri obim devojčinog vrata, i nakon više puta ponavljane operacije, po­ sle izvesnog vremena, ukoliko se obim poveća, to znači da ona nije nevina. PENTAGRAM Zvezda sa pet krakova u krugu, koji predstavlja Duh, i četiri elementa: Vatra, Voda, Vazduh; Zemlja. Sa licem spolja, simbolizuje ljudske duhovne aspiracije. Okrenut naopako, posta­ je simbol negativnosti i crne magije i satanizma. PIROMANSIJA Najčistije, najmoćnije i najuzvišenije elemen­ tarne inteligencije bile su one koje nastanjuju vatru. Sveta i posveće­ na vatra bila je najsavršeniji metod mističnog očišćenja. Vatre se ko­ riste u svim religioznim ceremonijalima od pamtiveka, te bi, stoga, odista bilo čudno da one nisu povezane sa misterijama veštine pro­ ricanja. Piromansija je, međutim, prilično opskurna i u najvećoj meri zasnovana na sujeverju. Nekoliko šaka smole u prahu baca se u va­ tru. Ukoliko se od njih podignu svetli plamenovi, iz toga se izvlače dobra znamenja. Lagano i zadimljeno sagorevanje, naprotiv, donosi nesreću. Pri spaljivanju žrtve, budućnost se predviđala posmatranjem boje plamena. POLTERGEJST Duh koji se manifestuje bukom ili nasilnim delima, lomljavom, paljevinama (na nemačkom: „polter" - praviti bu­ ku; „geist" - duh). /FRANŽ3Mk^energija_sajekovitini OTg^tvjma, koju poseduje J j u d | k £ ^ ^ r K r a S n S | e 5 m o n i i p o s e d j ^ j ^ ~~~~ PRIMITIVNA MAGIJA Jednog dana davne 1869. godine, pas koji je pripadao don Marselinu de Sautuoli propao je u podzemnu pećinu. Lovci koji su ga pratili i sami su se obreH u prostranoj peći­ ni Altamira. Neverovatno, ali istinito, don Marselino je ovu pećinu zatvorio i sasvim na nju zaboravio. A onda je, devet godina kasnije, na Izložbi u Parizu 1878. godine, video neke alatke iz Ledenog do­ ba i odlučio da pogleda u svoju pećinu. Prvo nije našao bogzna šta, a onda je njegova petogodišnja ćerka primetila crteže na zidovima i stropu male pećine - bizona, konja... „Pigment" je još uvek delovao sveže.

92


,,Šamanizam" Mirče Eliadea jasno pokazuje da postoji sličnost u izboru i obuci šamana u celom svetu, od Afrike do Arktičkog kru­ ga. Čovek obično shvati da je predodređen da postane šaman zbog toga što ima snove i vizije. On svoju nadčovečansku snagu stiče mučenjima-gladovanjem, izlaganjem nepogodama, čednošću, samobičevanjem. Jedan eskimski šaman je pričao Knudu Rasmusenu da je često bez razloga počinjao da plače da bi zatim pao u ekstazu. „Vi­ deo bih i čuo sasvim drugačije... Ista sjajna svetlost izlazila je iz mene, nevidljiva za ljudska bića, ali vidljiva za sve duhove Zemlje, neba i mora, koji su sada došli da mi pomognu. Kada bi se njegove snage iskristalisale kroz mučenje, šaman bi ulazio u stanje transa, odnosno u carstvo bogova, ili mrtvih, da donese poruke svom ple­ menu.

Dr Šarlot Bah je ubeđena da se snaga šamana može objasniti pre svega seksualno.Ona veruje da sva ljudska bića sadrže suštinske odlike muškog i ženskog i da - kod "normalnih ljudi-postoji stalna potreba da muško postane žensko i obrnuto.Sva kreativnost, po njenom vjerovanju, potiče iz ovog unutrašnjeg sukoba.Transvestiti taj konflikt rešavaju na sirov i pojednostavljen način. "Normalna" oso­ ba takođe uspostavlja ravnotežu, ali na niskom nivou. Razni tipovi seksualnih perverznjaka teže za aktivnijim uravnoteženjem snage. Kreativni umetnik ih podiže na viši nivo, ali tek "seksualni" šaman ih dovodi do potpune ravnoteže koja zahteva takvu napetost čiji rezultat je oslobađanje nervne energije koja izaziva ekstazu.Ekstaza omogućava šamanu da koristi svoje urođene paranormalne sposobnosti, potisnute kod većine ostalih ljudi zbog potrebe za društvenom i ličnom ravnotežom.


sledica neke vrste unutrašnje napetosti, čija je pravu, psihološka pri­ roda za sada tajna. PSIHOKINEZA Pomeranje objekata snagom uma.


SEFIROT Deset emanacija boga na drvetu života, koje predstav­ ljaju različite nivoe duhovne stvarnosti u čoveku i kosmosu. Koristi se u meditaciji kao centralni deo kabalističkog učenja. Deset sefirota čine: Kruna, Mudrost, Inteligencija, Ljubav, Pravda, Lepota, Čvr­ stina, Slava,Temeljitost i Kraljevstvo.


,!


128


BIBLIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA


133


Occultism  

Book on occult,in serbian

Occultism  

Book on occult,in serbian

Advertisement