Page 1

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

Položaj županije, gradova i općina u odnosu na EU strateške prioritete -

Ivana Maletić, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu


Struktura projekata po područjima – slika prosjeka Hrvatske

PODRUČJE

POSTOTAK

JAVNA INFRASTRUKTURA Komunalna Društvena Gospodarska PROMETNA I ICT INFRASTRUKTURA

Više od 90% Oko 50% Oko 40% Oko 10%

ZAŠTITA OKOLIŠA TRŽIŠTE RADA ADMINISTRATIVNI KAPACITETI JAVNE UPRAVE

Manje od 3% Manje od 5% Manje od 2% Manje od 2%

UKUPNO:

100


Struktura projekata po područjima – slika Hrvatske PODRUČJE

POSTOTAK

JAVNA INFRASTRUKTURA Komunalna Vodoopskrba i odvodnja Gospodarenje otpadom Ostalo (rasvjeta, groblja, nerazvrstane ceste i sl.)

Više od 40% Oko 5% Više od 50%

Društvena Kultura Obrazovanje Zdravstvo/domovi za starije Turizam i sport Ostalo (javne zgrade, DVD, mjesni domovi i sl.)

Oko 10% Više od 30% Oko 5% Više od 35% Više od 20%

Gospodarska Poduzetnički inkubatori Gospodarske zone Ostalo

90%

Manje od 5% Oko 85% Oko 10%


PRIMJERI PROJEKATA U KZŽ (zaprimljeni upitnikom)

PODRUČJE

IZNOS

JAVNA INFRASTRUKTURA – KOMUNALNA Vodovod i kanalizacija

Poboljšanje uvjeta života u Općini Desinić

9.000.000 kuna

(kanalizacija i pročišćivači) Odvodnja- Općina Mače

4.695.625 kuna

Urbana infrastruktura Pješački most preko rijeke Krapinice Revitalizacija i obnova javnih površina unutar

134.000 kuna 9.500.000 eura

povijesne cjelina Krapina OSTALO (GROBLJA, RASVJETA, NERAZVRSTANE CESTE I SL) Rekonstrukcija javne rasvjete Općina Kumrovec

505.475 kuna

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Razvor-Stari

327.135 kuna


PODRUČJE

IZNOS

JAVNA INFRASTRUKTURA - GOSPODARSKA

GOSPODARSKE ZONE/INKUBATORI/MSP Tehnološki park Bedekovčina (na razini ideje)

8.000.000 kuna

Lovne staze Krapinskog neandertalca-Jesenje (u kontekstu jačanja turističke ponude i

1.000.000 kuna

konkurentnosti MSP) JAVNA INFRASTRUKTURA - DRUŠTVENA KULTURA Rekonstrukcija Doma Kulture-Donja Stubica Arheološko nalazište “Stari grad”- Donja Stubica

2.500.000 kuna 300.000 kuna 1.500 000 kuna

Uređenje Društvenog doma Ciglenica Sv. Križ Začretje OBRAZOVANJE

2.500.000 kuna

Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića “Bubamara”-Donja Stubica

5.000.000 kuna


8

PODRUČJE

IZNOS

TURIZAM I SPORT Auto kamp Jarki-Stubičke Toplice

9.424.165 kuna

Razvoj prekogranične biciklističke destinacije s povezivanjem kulturno povijesne baštine „Biciklom uz

-

Sutlu“, Tuhelj Dvorci Bedekovčine

9.000.000 kuna

PROMETNA INFRASTRUKTURA Produžetak Ul. Frana Galovića do spoja na D-206-

5.250.000 kuna

Krapina Rekonstrukcija prometnice Lončarev put-Donji Škrnik

7.353.394 kuna

u Kumrovcu ZAŠTITA OKOLIŠA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

10.000.000 kuna

Izgradnja Bioenergane-Jesenje

15.000.000 kuna


Preporuke – željeno stanje po područjima 

Razina društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske, pa tako i Krapinsko-zagorske županije, zahtijeva značajna ulaganja u podizanje standarda i kvalitete infrastrukturne i komunalne opremljenosti, ali struktura ukupnosti projekata treba biti raznovrsna

Nužno je povećati udio drugih ulaganja: ◦ poticanje poduzetništva i zapošljavanje najvažniji su prioritet u budućem sedmogodišnjem razdoblju ◦ energetska učinkovitost i obnovljiva energija ◦ poticanje inovacija u najširem smislu riječi nešto je što se posebno naglašava i ističe u svim sektorskim i fondovskim dokumentima


CLLD / LEADER PRISTUP 

U promišljanju integriranog lokalnog razvoja na principu „odozdo prema gore“ treba imati na umu CLLD /LEADER pristup (CLLD – Community lead local development), koji je jedna od važnih značajki politike ruralnog razvoja, putem LAG-ova i lokalnih integriranih razvojnih strategija

Ovom se inicijativom i pristupom financiraju male, lokalne investicije. Jedna od važnijih budućih odrednica je pomoć u pripremi projekata, jačanju kapaciteta, povezivanje i umrežavanje aktera lokalnog razvoja


Sudjelovanje u donošenju ključnih strateških dokumenata   

Lokalne razvojne strategije (LAG-ovi) Županijske razvojne strategije Nacionalne strategije (posebice one koje su ex-ante conditionality!)


Pametna specijalizacija klasterizacija 1. TURISTIČKI KLASTER PO SUTLI I ŽUMBERKU


KLJUČNI IZAZOVI KORISNIKA EU FONDOVA 

Administrativni kapaciteti za pripremu i provedbu projekta

Financijski kapaciteti korisnika: ◦ Predfinanciranje ◦ Sufinanciranje ◦ Održivost


KROVNI NACIONALNI CILJEVI HRVATSKE 2014-2020 1.

2.

3.

Povećati konkurentnost gospodarstva i zaposlenost te osigurati rast temeljen na korištenju vlastitog znanja (doprinosi glavnim ciljevima zaposlenosti, istraživanja i razvoja te obrazovanja) Smanjiti siromaštvo i jačati socijalnu uključenost (doprinosi ciljevima smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti te obrazovanja) Smanjiti regionalne nejednakosti i osigurati kvalitetne uvjete života (doprinosi ciljevima prilagodbe klimatskim promjenama i energetike, smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti te obrazovanja)


HRVATSKI STRATEŠKI STUPOVI 2014-2020 1. 2.

3. 4. 5. 6.

konkurentnost - Razvoj konkurentnih i inovativnih poduzeća zeleno življenje - Promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite priprodnih resursa povezanost - Održiva i moderna prometna i mrežna infrastruktura zapošljivost - Povećanje sudjelovanja na tržištu rada i poboljšanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja siromaštvo - Smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti javne usluge - Učinkovita javna uprava i pravosuđe


www.ivanamaletic.com

[KONFERENCIJA] Položaj županije, gradova i općina u odnosu na EU strateške prioritete  

Konferencija "Izazovi korištenja EU fondova u Krapinsko-zagorskoj županiji" u organizaciji Ureda Ivane Maletić