Page 1

H H H

H H

PET GODINA U EU

Mladi u EU

Mogućnosti financiranja projekata mladih

EUROPSKA UNIJA Zajedno do fondova EU HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

Izrada publikacije sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj


H

H H PET GODINA U EU H H

EUROPSKA UNIJA Zajedno do fondova EU HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

Izrada publikacije sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Sadržaj 3

Europske politike za mlade

5

Mogućnosti financiranja iz programa i fondova EU-a

19

Nagrade EU-a za projekte i inicijative mladih

21

Mjere za zapošljavanje mladih

24

Mogućnosti stažiranja u institucijama EU-a

27

Aktivnosti zastupnice Maletić za mlade

Impressum

Glavna urednica Mr.sc. Ivana Maletić

Autori Ivana Maletić, Tea Japunčić, Alen Halilović Grafičko oblikovanje: Blanka Poljak Franjković

www.ivana-maletic.com ivana.maletic@europarl.europa.eu www.facebook.com/ivanamaletichr www.twitter.com/maleticivana www.youtube.com/user/MEPOfficeMaletic


Europske politike za mlade

Aktivno uključivanje mladih u kreiranje politika, strategija, donošenje odluka, razvoj obrazovnog sustava te na tržište rada temelj je društvenog i gospodarskog razvoja svake države. Gotovo 20 % ukupnog stanovništva Europske unije (dalje u tekstu: EU), odnosno 96 milijuna ljudi, čine mladi u dobi od 15 do 29 godina, ali njihov se broj konstantno smanjuje, europsko stanovništvo stari. Predviđa se da će se udio mladih do 2050. smanjiti na 15,3 %. Zbog socijalnih i ekonomskih posljedica koje je na EU ostavila gospodarska kriza, stopa nezaposlenosti mladih u EU-u i Republici Hrvatskoj do 2013. bilježila je rastući trend. U tom razdoblju nezaposlenost mladih u Hrvatskoj iznosila je 49,9 % dok je nezaposlenost u EU-u iznosila 23,8 %. Nakon 2013. pa sve do kraja promatranog razdoblja bilježi se opadajući trend nezaposlenosti. Ukupna promjena u odnosu na 2013. je smanjenje nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj za 22,9 postotna poena, a na razini EU-a za 6,8 postotnih poena. Pozitivni pomaci su napravljeni, ali ostaje još dosta prostora za stvaranje povoljnog radnog okruženja, povećavanje poslovnih te ostalih prilika za mlade u EU-u i Hrvatskoj kao i daljnje smanjenje stope njihove nezaposlenosti.

Uz nezaposlenost mladih poseban izazov je veliki nesrazmjer između strukture kompetencija ponuđene radne snage i strukture kompetencija tražene radne snage odnosno usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada. Tako u državama poput Italije, Grčke, Estonije i Hrvatske petina mladih ljudi s diplomom nije zaposlena i nije uključena u sustav daljnjeg obrazovanja, tzv. NEET populacija – mladi koji nisu u procesu učenja, treninga i nisu zaposleni (“Not in Education, Employment, or Training“). Od samih početaka pa sve do danas europska politika za mlade uglavnom je obuhvaćala tri važna područja, i to: obrazovanje, zapošljavanje i društvenu uključenost. Detaljniji razvoj europskih politika za mlade predstavljen je u nastavku.

Odnos prema mladima i politike za mlade dio su odluka na nacionalnoj razini, ali zbog važnosti mladih za razvoj na europskoj razini donose se dokumenti, preporuke i strategije za mlade kojima se djelovanje u državama članicama želi usmjeriti na rješavanje najvažnijih izazova s kojima se mladi suočavaju, a dodatno se osiguravaju i sredstva u proračunu EU-a za financiranje aktivnosti i projekata za mlade. 3


Prva europska strategija za mlade: uključite mlade u kreiranje politika Bijela knjiga za mlade (engl. White Paper for Youth) donesena je 2001., i to je prva europska strategija za mlade koja je u europsku politiku za mlade uvela jedan vrlo važan mehanizam – tzv. otvorenu metodu koordinacije (engl. Open Method of Coordination, OMC). EU državama članicama preporučuje da intenziviraju suradnju u četiri prioritetna područja za mlade: sudjelovanje, informiranje, volonterske aktivnosti te bolje razumijevanje i poznavanje mladih. Mladi su izvor ideja, kreativni su i energični, te ih je važno uključiti u sva društvena područja i procese donošenja odluka i definiranja politika, glavne su poruke prve strategije EU-a za mlade. Glavni prioriteti za mlade: obrazovanje, zapošljavanje i društvena uključenost Europski pakt za mlade (engl. European Youth Pact) donesen je 2005. s ciljem promicanja sudjelovanja svih mladih u obrazovanju, zapošljavanju i društvenom uključivanju. Strukturirani dijalog uveden je 2006. i jedan je od ključnih mehanizama za uspostavljanje komunikacije između mladih i donositelja odluka na svim razinama (od lokalne, preko regionalne i nacionalne do europske). Strukturirani dijalog ne uključuje samo mlade koji su članovi udruga i/ili aktivni u zajednici, već i mlade koji nisu u nijednoj organiziranoj strukturi, a pogotovo mlade s manje mogućnosti. Pakt je kasnije bio temelj za kreiranje sveobuhvatne strategije za mlade iz 2009. – Europske strategije za mlade – Ulaganje i osnaživanje (engl. EU Youth Strategy - Investing and Empowering) za razdoblje 2010. – 2018. Strategijom su definirana dva opća cilja: 1. više mogućnosti i jednake mogućnosti za mlade ljude na tržištu obrazovanja i rada; i 2. aktivno i odgovorno ponašanje u društvu, društvena uključenost i solidarnost mladih ljudi. Kao glavni prioriteti politike za mlade istaknuti su: obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje i poduzetništvo, zdravlje i dobrobit, sudjelovanje, volonterske aktivnosti, društvena uključenost, kreativnost i kultura te mladi i svijet. Zahvaljujući, strukturiranom dijalogu mobilizirano je više od 170.000 mladih iz cijele Europe, koji su kreatorima politika iznijeli svoje mišljenje o politikama koje su im bitne. 4


Mogućnosti financiranja iz programa i fondova EU-a

Sve informacije o otvorenim natječajima mogu se pronaći na portalu www.strukturnifondovi.hr. Natječaje je moguće pretražiti koristeći se različitim filtrima prema području, vrsti prijavitelja, tipu natječaja i drugim. Osim otvorenih natječaja, odnosno poziva na dostavu projektnih prijedloga, na ovom internetskom portalu moguće je pronaći prethodno objavljene zatvorene natječaje, ali i najave natječaja, što može biti korisno za pravovremenu pripremu projektnih prijedloga. Na koji način prijaviti projekt, i u kojem obliku, određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Najvažniji dokument su Upute za prijavitelje, koje sadrže sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. S ciljem lakšeg snalaženja s otvorenim natječajima i natječajima u najavi do kraja 2018. u nastavku se donose mogućnosti financiranja u obliku odgovora na pitanja mladih i udruga mladih.

Navedeni datumi objava natječaja dani u nastavku preuzeti su iz indikativnog godišnjeg plana te su moguće izmjene i odgode, što se može provjeravati i pratiti na www.strukturnifondovi.hr. Skupina smo mladih te smo zainteresirani za organizaciju međunarodnog susreta mladih u trajanju od 5 dana tijekom kojeg bi se međusobno upoznali i razgovarali o suradnji u području razvoja volonterskih projekata. Je li moguće ostvariti financiranje iz nekog od programa Unije?

Zanimljivo je da se na program Erasmus+ možete prijaviti i kao tim, odnosno skupina mladih koja ne djeluje u nekoj posebnoj organizaciji ili instituciji. Upravo ovo što pitate možete prijaviti na ključnu aktivnost KA1 – razmjena mladih, kojom se skupinama mladih iz različitih država omogućuje da se sastanu i zajednički provode program neformalnog učenja. Važno je da ste prethodno, prije razmjene, taj program sami osmislili i pripremili, jer se financiraju troškovi aktivnosti, vezanih uz razmjenu znanja koja se stječu tim programom. 5


Npr. program povezivanja mladih sa starijim osobama ili program o ulozi mladih u lokalnoj zajednici i mogućnostima njihova uključivanja u poslove pomoći djeci, starijima, osobama s invaliditetom i slično, a to su primjeri programa razvoja volontiranja koje spominjete u svom pitanju. Možete razviti i program kojim u obliku predstave prezentirate kulturu, tradiciju i druge vrijednosti svoje države te ih povezujete s europskim vrijednostima. Aktivnosti u okviru projekata razmjene mladih traju između 5 i 21 dan, a mogu se prijaviti mladi u dobi od 13 do 30 godina. Projekt može imati najmanje 16, a najviše 60 sudionika iz svih država koje su uključene. Važna napomena za vas je da kada prijavljujete projekt to ne možete učiniti samostalno kao skupina mladih iz Hrvatske, već se morate povezati s barem još jednom skupinom mladih ili organizacijom iz neke druge države članice ili pristupnice.

Odobrenim projektima financiraju se troškovi provedbe vezani uz najam dvorane, trošak promotivnih materijala, smještaj i hrana za sudionike i sl., u iznosu od 35 eura po danu po sudioniku (uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti). Uz ove troškove financiraju se i putni troškovi sudionika, a ako sudjeluju i osobe s invaliditetom, financiraju se i dodatni troškovi potrebni za njihovo aktivno sudjelovanje, npr. osobe u pratnji, pomagala, poseban prijevoz i slično.

Važno je da u programu koji ste razvili imate predviđeno što više zanimljivih metoda razmjena znanja i učenja npr. aktivnosti na otvorenom, simulacije, timske igre, radionice, igra uloga i slično. A dodatne, bodove sigurno ćete dobiti ako uključite i neke od marginaliziranih skupina, poput mladih kojima nisu dostupne različite prilike dodatnog osposobljavanja i usavršavanja (što je često slučaj u ruralnim područjima, na otocima ili drugim teže dostupnim lokacijama), mladih nižeg imovinskog statusa, osoba s invaliditetom i slično.

Svi neformalni timovi mladih i organizacije mladih koje žele prijaviti projekt mogu dobiti informacije na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/ programi/mladi/erasmus-mladi/razmjene-mladih/. Tijekom godine otvorena su tri roka za prijavu projekata razmjena mladih (veljača, 6


travanj, listopad) te je na raspolaganju ukupno 997.165 eura. Zadnji rok za prijavu projekata u ovoj godini je 4. listopada. Ako ste pojedinac koji želi sudjelovati u nekom od projekata koji je ostvario financiranje iz programa razmjene mladih, otvorene pozive za sudjelovanje možete pronaći na web stranici www.salto-youth.net. Zainteresiran sam za volontiranje u organizacijama mladih u drugim državama članicama na projektima zaštite okoliša i kulturnih aktivnosti. Možete li mi pomoći, kome se mogu javiti?

Preko stranice www.salto-youth.net možete kontaktirati neku od organizacija koja je trenutno u potrazi za volonterima za odobreni projekt ili preko stranice http://europa.eu/youth/volunteering/ evs-organisation_en pronaći akreditirane organizacije za provedbu projekata Europske volonterske službe te s nekom od njih osmisliti vlastiti projekt. Europska volonterska služba (EVS) omogućuje mladima da putuju u inozemstvo i sudjeluju u volonterskim projektima. Volonterski projekti mogu uključivati različite vrste aktivnosti u područjima kao što su rad s mladima, kulturne aktivnosti, razvoj socijalnog poduzetništva, socijalna skrb ili zaštita okoliša.

Volonterske aktivnosti traju od dva tjedna do 12 mjeseci te su otvorene za sve mlade osobe u dobi od 17 do 30 godina. Tijekom sudjelovanja na volonterskim projektima pokriveni su svi najvažniji troškovi, a to su troškovi smještaja, hrane, lokalnog prijevoza, učenje službenog jezika države u kojoj se volontira i džeparac (iznos džeparca ovisi o državi u kojoj se provodi aktivnost, npr. u Irskoj je džeparac 6 eura po danu dok je u Rumunjskoj 3 eura). Po potrebi se volonterima mogu pokriti i izvanredni troškovi (poput troškova vize, dozvole boravka, cjepiva, liječničke potvrde) te troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom. Sve ostale informacije o otvorenim mogućnostima za volontiranje mogu se pronaći na web stranici http:// europa.eu/youth/volunteering/project_en.

7


Kao udruga mladih zainteresirani smo za primanje stranih volontera u našu organizaciju, s kojima bismo radili na raznim aktivnostima za mlade (učenje stranih jezika, organizacija ljetnih kampova), te smo zainteresirani za slanje naših članova i volontera na međunarodne volonterske aktivnosti. Možemo li to realizirati preko Europske volonterske službe? EVS omogućuje organizacijama da prime mlade volontere iz drugih država, koji će pridonijeti njihovom svakodnevnom radu. Organizacije/institucije koje se bave informacijama i politikama za mlade, osobnim, socijalnim ili obrazovnim razvojem mladih, građanskim inicijativama, socijalnom skrbi, inkluzijom, ekologijom, programima neformalnog obrazovanja, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i medijskom pismenošću, kulturom i kreativnošću te sličnim temama (npr. škole, dječji vrtići, fakulteti, domovi za starije i nemoćne, knjižnice, pučka otvorena učilišta, muzeji, galerije, centri za mlade, centri za socijalnu skrb…), mogu prijaviti projekt u kojem će primiti između jednog i 30 volontera koji će u njihovoj organizaciji volontirati u razdoblju između dva tjedna i 12 mjeseci.

Organizaciji su pokriveni organizacijski troškovi (smještaj sudionika, lokalni prijevoz, hrana) za volontere u iznosu od 19 eura po danu po sudioniku (uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti). Usto, organizaciji se sufinancira najviše do 80 % prihvatljivih troškova dodatnih aktivnosti (npr. izrada publikacije s ciljem diseminacije rezultata projekta), a mogu se financirati i neizravni troškovi (npr. računi za električnu energiju ili internet, troškovi najma prostora, troškovi zaposlenika), ali u maksimalnom iznosu od 7 % ukupnih prihvatljivih troškova dodatnih aktivnosti. EVS je služba za volontera u punom radnom vremenu. Njegove projektne aktivnosti (uključujući jezičnu pripremu te druge aktivnosti osposobljavanja koje se odnose na projekt) trebale bi obuhvaćati najmanje 30 odnosno najviše od 38 sati tjedno. Da bi organizacije mogle sudjelovati, moraju imati važeću akreditaciju (proces akreditiranja traje oko 2 mjeseca) kojom se potvrđuje kapacitet organizacije za kvalitetnu provedbu projekta. 8


Postoje tri tipa akreditacije, ovisno o ulozi organizacije u projektu (pošiljatelj, primatelj ili koordinator). Samo organizacije koje imaju važeću akreditaciju za koordiniranje projekata mogu prijavljivati projekte. Više informacija o procesu akreditacije nalazi se na mrežnoj stranici http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/mladi/ erasmus-mladi/europska-volonterska-sluzba/.

Tijekom godine otvorena su tri roka za prijavu projekata EVS-a (veljača, travanj, listopad), te je na raspolaganju ukupno 1.163.918 eura. Zadnji rok za prijavu projekata u ovoj godini je 4. listopada. Članovi smo Savjeta mladih u našem gradu te želimo uspostavili suradnju s predstavnicima gradske vlasti (donositeljima odluka) i udrugama za mlade s ciljem organizacije različitih debata i okruglih stolova o temama bitnim za mlade. Možemo li ove aktivnosti financirati iz programa Erasmus+ s obzirom na to da nije riječ o mobilnosti?

Unutar programa Erasmus+ mogu se prijaviti i projekti strukturiranog dijaloga: sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih (Ključna aktivnost KA3). Projekti strukturiranog dijaloga uključuju događanja na kojima mladi (pojedinci, udruge mladih i za mlade, savjeti mladih, vijeća mladih) raspravljaju o dogovorenim temama međusobno i s donositeljima odluka, stručnjacima za rad s mladima i predstavnicima javnih tijela zaduženih za mlade. Strukturirani dijalog naziv je za proces u kojem se tijela javne vlasti savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za mlade. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u lokalnim, nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u nekom području.

Zanimljivost je da se na ovaj program možete prijaviti bez partnera iz druge države, možete se prijaviti samostalno ili u partnerstvu s nekom drugom organizacijom u svojoj državi, a partner vam može biti i općina, grad odnosno županija. Projekti u okviru strukturiranog dijaloga provode se u obliku aktivnosti poput sastanaka, konferencija, savjetovanja i drugih događanja, kao npr. nacionalni sastanci koji omogućuju informiranje, rasprave i aktivno sudjelovanje mladih – u dijalogu s donositeljima odluka o mladima, događaji kojima se promiču rasprave 9


i informiranje o temama u području politike mladih, organizacija raznih oblika savjetovanja s mladima s ciljem utvrđivanja njihovih potreba (npr. internetska savjetovanja, ankete, fokus grupe itd.), sastanci i seminari, informativna događanja ili rasprave mladih i donositelja odluka/ stručnjaka za rad s mladima o temama aktivnog sudjelovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici. Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dobiti po projektu iznosi 50.000 eura. Tijekom godine otvorena su tri roka za prijavu projekata (veljača, travanj, listopad), te je na raspolaganju ukupno 126.578 eura. Zadnji rok za prijavu projekata u ovoj godini je 4. listopada.

Više informacija o mogućnostima za prijavu projekata strukturiranog dijaloga nalazi se na mrežnoj stranici http://www.mobilnost.hr/hr/ sadrzaj/sudjelovanje/mladi/eurodesk/strukturirani-dijalog/. Košarkaški smo klub i provodimo program pod nazivom „Košarka u kolicima“ te smo zainteresirani za organizaciju turnira i promociju među ostalim klubovima naše metodologije treninga i rada s marginaliziranim skupinama mladih. Znamo da su solidarnost i uključivi razvoj temeljni ciljevi na razini EU-a pa nas zanima možemo li za ovaj program ostvariti potporu iz fondova EU-a?

Projekti poput vašeg u kojima se kroz sportske aktivnosti radi na promicanju solidarnosti i uključivog razvoja na lokalnoj razini mogu se financirati preko programa Erasmus+ i Europskog socijalnog fonda.

Unutar programa Erasmus+ vaš projekt možete prijaviti kao projekt malih suradničkih partnerstava u trajanju od 12 do 24 mjeseca. U tom slučaju morate se povezati s najmanje tri organizacije iz tri različite države. U projektima malih suradničkih partnerstava cilj je promicanje europskih tradicionalnih sportova i igara, podržavanje mobilnosti volontera, trenera, voditelja i osoblja neprofitnih sportskih organizacija, zaštite sportaša i promicanje obrazovanja u sportu i kroz sport, s posebnim naglaskom na razvoj vještina. Kod provedbe projekata malih suradničkih partnerstava možete prijaviti širok raspon aktivnosti (npr. organizacija sportskih turnira, osposobljavanje sportskih djelatnika, izrade publikacija u kojem ćete predstaviti svoj rad s marginaliziranim skupinama), bitno je samo da vaš prijedlog aktivnosti zaista doprinosi ostvarivanju ciljeva projekta. 10


Vi imate namjeru organizirati sportski turnir, a usto promovirati i širiti posebnu metodologiju treninga i rada s osobama s invaliditetom, što je više nego primjenjivo za prijavu na ovaj natječaj. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 60.000 eura. Osim malih suradničkih partnerstava, Erasmus+ daje mogućnost za prijavu i većih suradničkih partnerstava u vrijednosti do 400.000 eura koji traju od 12 do 36 mjeseci, ali uključuju najmanje pet organizacija iz pet različitih država.

Kod većih suradničkih projekata cilj je razviti inovativni proizvod i/ili rad povezan sa sportskim aktivnostima (npr. novi modul obrazovanja i osposobljavanja sportskih djelatnika, aktivnosti u kojima se na inovativan način povezuju teme sporta i zdravlja, novi oblici promocije sporta i sl.). Vaš projekt može se uklopiti i u ovaj natječaj, a u tom slučaju naglasak je na razvoju metodologije rada i treniranja košarke s osobama s invaliditetom. U ovoj godini rok za prijavu bio je u travnju, ali isti poziv očekuje se početkom sljedeće godine, tako da potencijalni prijavitelji imaju dovoljno vremena za upoznavanje s uvjetima prijave i pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga. Sve informacije mogu se pronaći na stranici http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/sport/erasmussport/.

Uz program Erasmus +, ove godine u rujnu unutar Europskog socijalnog fonda (ESF) planira se otvoriti natječaj pod nazivom Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i osoba s invaliditetom u zajednicu kroz sport, na koji možete prijaviti i ovaj vaš projekt, jer je cilj omogućavanje osobama s invaliditetom pristup i sudjelovanje u sportskim sadržajima. Na ovaj natječaj moći ćete prijaviti i projekte kojima se osiguravaju besplatni sportski sadržaji djeci i mladima koji su u riziku od socijalne isključenosti (bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz ruralnih zajednica, s niskim stupnjem obrazovanja...). Iznosi potpore su od 100.000 kuna do maksimalno 400.000 kuna, a prihvatljive su istraživačke, edukacijske te koordinacijske aktivnosti usmjerene na prijenos dobre prakse i stvaranje suradničkih odnosa u području sporta. 11


Prihvatljivi prijavitelji su udruge registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti, dok su prihvatljivi partneri institucije koje aktivno rade s mladima i osobama s invaliditetom (npr. domovi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centri za socijalnu skrb, obrazovne ustanove i sl.) te općine, gradovi i županije. Više informacija o uvjetima natječaja može se pronaći na stranicama www.esf.hr. Želim otvoriti restoran zdrave hrane, ali prije izrade poslovnog plana i pokretanja poslovanja htjela bih steći znanje i iskustvo u vođenju ovog posla u sličnom restoranu u nekoj od država članica. Postoji li mogućnost takve razmjene u programu Erasmus +?

Svi zainteresiranim mladim poduzetnicima na raspolaganju je Europski program razmjene za poduzetnike pod nazivom Erasmus za mlade poduzetnike, koji pruža priliku mladim poduzetnicima (poduzetnici koji tek pokreću svoje poslovanje ili su pokrenuli vlastito poduzeće unutar posljednje 3 godine) da usvoje i razmjene znanja i poslovne ideje s iskusnim poduzetnikom kod kojeg borave i s kojim surađuju u razdoblju od jednog do šest mjeseci. Cilj programa je pomoći mladim poduzetnicima da usvoje potrebne vještine za pokretanje i/ili uspješno vođenje poduzeća u Europi. Zainteresirani novi poduzetnici mogu se prijaviti za sudjelovanje putem internetskog programa za registraciju koji je dostupan na stranici www.erasmus-entrepreneurs.eu. U sklopu svojih aktivnosti kao udruga u kulturi provodimo različite projekte s ciljem poticanja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva među mladima koji su nezaposleni. Zainteresirani smo za umrežavanje s drugim organizacijama u Hrvatskoj koje provode slične projekte i želimo razviti održiv program rada s mladima u području kulture. Možemo li ove aktivnosti financirati iz nekog od fondova EU-a?

Tijekom ove godine u sklopu ESF-a planiraju se otvoriti dva natječaja za organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti. Prvi natječaj pod nazivom Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke aktivnosti otvoren je organizacijama civilnog društva u području kulture i umjetnosti, ustanovama u kulturi, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Opći cilj natječaja je socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete života pripadnika marginaliziranih skupina (dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, 12


liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu) sudjelovanjem u kulturnim aktivnostima i projektima organizacija civilnog društva.

Natječaj ukupne vrijednosti od 45.000.000 kuna otvara se u listopadu, iznos potpore je od 100.000 kuna do 1.000.000 kuna. Prihvatljive aktivnosti su organizacija i provedba sadržaja iz područja kulture i umjetnosti za pripadnike ranjivih skupina te stručno usavršavanje umjetnika i kulturnih djelatnika u području kulturne i umjetničke edukacije usmjerene na ranjive skupine.

Drugi natječaj je Umjetnost i kultura za mlade u kojem organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi te općine, gradovi i županije mogu prijaviti projekte koji imaju za cilj socijalno uključivanje mladih poboljšanjem pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Ukupan iznos financijske omotnice je 25.000.000 kuna, a iznos potpore kreće se od 100.000 kuna do 1.000.000 kuna. Prihvatljive aktivnosti su organizacija i provedbe aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti za mlade (npr. umjetničke radionice u lokalnoj zajednici, umjetnički kampovi za mlade, izložbe, manifestacije, kazališne, glazbene izvedbe i drugi programi), posebno za mlade u nepovoljnom položaju te stručno usavršavanje umjetnika i kulturnih djelatnika u području kulturne i umjetničke edukacije usmjerene na mlade. Više informacija o uvjetima ovih natječaja može se dobiti na stranicama www.esf.hr. Želimo pokrenuti poduzeće koje potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom proizvodnjom kvalitetnih tekstilnih proizvoda od ekoloških materijala. Cilj nam je razvijanjem poslovanja zaposliti marginalizirane skupine te dio svoje dobiti reinvestirati u lokalnu zajednicu osiguravanjem dostupnosti javnih sadržaja osobama s invaliditetom.

Vi ste pravi primjer društvenog poduzetništva. Za društveno poduzetništvo karakteristično je da se poslovni pothvat temelji na načelima društveno, ekološki i ekonomski održivog poslovanja, usmjerenog ostvarivanju dobiti koja se u cijelosti ili dijelom reinvestira za dobrobit zajednice. 13


U listopadu ove godine planirano je otvaranje ESF natječaja pod nazivom Društveno poduzetništvo, koji ima za cilj pružiti podršku socijalnom uključivanju razvojem društvenog poduzetništva te povećanje zapošljivosti osoba u nepovoljnom položaju društveno – poduzetničkim aktivnostima. Upravo ono što vi u svom projektu planirate. U sklopu natječaja prihvatljive su aktivnosti razvoja poslovanja postojećih društvenih poduzetnika (npr. aktivnosti usavršavanja, sudjelovanja na sajmovima, savjetodavne usluge, zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te radnika s invaliditetom) te aktivnosti osnivanja novih poduzeća po modelu društvenog poduzetništva (aktivnosti upravljanja projektom i administracije, izrade poslovnih ideja, planova i drugih pravnih akata, obrazovne aktivnosti, informativne aktivnosti u području društvenog poduzetništva te aktivnosti promidžbe i vidljivosti). Ukupan iznos financijske omotnice iznosi 27.000.000 kuna, a iznos potpore kreće se od 380.000 do 1.500.000 kuna. Natječaj je otvoren za sve zainteresirane organizacije civilnog društva (uz mogućnost partnerstva s javnim i privatnim ustanovama poput centra za socijalnu skrb, pučkog otvorenog učilišta, doma umirovljenika, dječjeg vrtića i sl. te, općinama, gradovima i županijama). Više informacija o uvjetima natječaja može se dobiti na stranicama www.esf.hr. Na području našeg grada postoji jedan neiskorišteni prostor u vlasništvu lokalne samouprave. Kao udruga mladih u suradnji s ostalim udrugama na području grada zainteresirani smo da navedeni prostor uredimo za provedbu naših zajedničkih aktivnosti koje bi bile namijenjene svim građanima. Postoji li mogućnost dobivanja sredstava EU-a za to?

Ovo je izvrsno pitanje i u cijeloj Hrvatskoj ima puno različitih objekata koji su već dugo vremena prazni i napušteni te propadaju, a mogli bi se iskoristiti za mjesta susreta i druženja djece, mladih, starijih, poduzetnika, ali i u turističke, sportske i druge svrhe. U trećem kvartalu ove godine planirano je otvaranje ESF natječaja pod nazivom Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo organizacija civilnog društva i lokalne zajednice, a cilj je unaprijediti suradnju organizacija civilnog društva i lokalne zajednice u uporabi javnih prostora te povećati iskorištenost javnih prostora za društveni i kulturni život u gradovima civilno – javnim partnerstvima i međusektorskom suradnjom. Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa 14


u suradnji s javnim ustanovama te općinama, gradovima i županijama. Iznos potpore po projektu kreće se od 800.000 do 2.000.000 kuna, a prihvatljive aktivnosti su osnivanja i umrežavanja društveno – kulturnih centara koji provode društvene aktivnosti, zagovaračke aktivnosti, aktivnosti koje olakšavaju i/ili uspostavljaju nadzor upravljanja javnim prostorima (poput radionica, razgovora, tribina, konferencija, simulacija i drugo), osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih metoda i alata koji olakšavaju sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu, razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, pružanje i razvoj socijalnih usluga i organiziranje zajedničkog prostora za provedbu aktivnosti organizacija civilnog društva te individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici. Više informacija o uvjetima natječaja može se pronaći na stranicama www.esf.hr. Uspostavili smo suradnju sa srednjom školom u našem gradu te smo zajedno razvili prijedlog projekta s ciljem izrade programa neformalnog obrazovanja na temu građanskog odgoja i obrazovanja koji je moguće implementirati i u druge lokalne sredine na području Hrvatske. Možemo li se prijaviti na neki od fondova EU-a?

U studenom je planirano otvaranje ESF natječaja pod nazivom Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I, čiji je cilj osnaživanje doprinosa civilnog društva u odgoju i obrazovanju djece kao aktivnih i odgovornih građana. Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa u suradnji s javnim ustanovama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a potpora po projektu se kreće od 500.000 do 1.200.000 kuna. U sklopu natječaja prihvatljive aktivnosti za financiranje su: jačanje stručnih kapaciteta i opremanje udruga za provedbu programa neformalnog obrazovanja u području građanskog odgoja i obrazovanja, razvoj i provedba programa edukacije/treninga učitelja i nastavnika, aktivnosti razmjene iskustava između učitelja i nastavnika, izrada i provedba programa namijenjenog učenicima koji uključuje participativne metode, razvoj metodologije praćenja i vrednovanja programa, izrada priručnika, udžbenika i stručne literature te podizanje svijesti javnosti o važnosti tema koje se odnose na građanski odgoj i obrazovanje. Više informacija o uvjetima natječaja može se pronaći na stranicama www. esf.hr. 15


U suradnji s lokalnom samoupravom i poduzetnicima razvili smo projektni prijedlog u kojem bismo pokrenuli interaktivnu mobilnu aplikaciju s ciljem sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju o pitanjima komunalne infrastrukture, organizacije javnih događanja te izrade nove Strategije razvoja grada. Također smo zainteresirani za pokretanje projekta sudjelovanja građana u izradi godišnjeg proračuna lokalne samouprave. U trećem kvartalu ove godine planirano je otvaranje ESF natječaja pod nazivom Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I. Ciljevi su: 1. unaprijediti pristup građana javnim podacima i povećati razinu sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju; 2. unaprijediti kapacitete zaposlenika tijela javne vlasti na lokalnoj razini za pripremu i objavu otvorenih podataka; te 3. unaprijediti kapacitete zaposlenika i volontera organizacija civilnog društva za korištenje otvorenim javnim podacima razvijanjem novih inovativnih rješenja i novih proizvoda i usluga za građane.

Potpora po projektu se kreće od 400.000 do 1.500.000 kuna. Prihvatljive aktivnosti su: 1. inovativno korištenje podacima iz javnog sektora za poboljšanje postojećih ili isporučivanje novih javnih usluga, 2. razvoj IKT i mobilnih aplikacija s ciljem unaprjeđenja javnih usluga i uključivanja građana u procese odlučivanja, 3. aktivnosti poboljšanja postojećih javnih usluga unaprjeđenjem znanja i razvijanjem vještina zaposlenika i volontera organizacija civilnog društva za korištenje otvorenim podacima i 4. aktivnosti poboljšanja postojećih javnih usluga unaprjeđenjem znanja i razvijanjem vještina službenika JLPS-a i ostalih tijela javne vlasti na lokalnoj razini za otvaranje podataka. Više informacija o uvjetima natječaja može se dobiti na stranicama www.esf.hr.

16


Kao mladi poljoprivrednik pripremio sam projekt opremanja objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe tih proizvoda te sam zainteresiran za podizanje novih višegodišnjih nasada. Pretpostavljam da bih projekt mogao prijaviti na Program ruralnog razvoja. Imate li malo konkretnije informacije o tome? U Programu ruralnog razvoja 2014. – 2020., konkretno Podmjeri 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, dodjeljuje se 50.000 eura mladim poljoprivrednicima kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Prihvatljivi prijavitelji su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18, a mlađi od 40 godina, koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Projekt može trajati 3 godine, a potpora se isplaćuje u tri rate. Mladi poljoprivrednik dužan je ostati nositelj/ odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme za koje je ostvario potporu u podmjeri 6.1 najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Potporu je moguće dobiti za različite poljoprivredne aktivnosti poput kupnje domaćih životinja, višegodišnjeg bilja i sadnog materijala, kupnje ili zakupa poljoprivrednog zemljišta, kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada te stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda. U ovoj godini rok za prijavu bio je u travnju, ali isti poziv očekuje se sljedeće godine, ovisno o raspoloživosti sredstava. Mladi sam poduzetnik početnik te razvijam inovativnu mobilnu aplikaciju za turističke agencije koja će im omogućiti da svojim zainteresiranim kupcima na interaktivan način predstave ponude za iznajmljivanje kuća za odmor. Koja je mogućnost za prijavu takvih inovativnih projekata na natječaje EU-a budući da sam poduzetnik početnik?

Krajem lipnja ove godine otvara se natječaj pod nazivom „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – faza II“ ukupne vrijednosti 150.000.000 kuna. Cilj natječaja jest razvoj novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u poslovne pothvate te 17


stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluge visoke dodane vrijednosti. Velika prednost u ovom natječaju (za poduzetnike početnike), za razliku od većine natječaja namijenjenih poduzetnicima, jest što se mogu prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća koja su upravo osnovana ili su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave (bitno je, također, da nisu raspodijelila dobit i nisu osnovana spajanjem). Intenzitet potpore je 85 % ukupne vrijednosti projekta, a iznos potpore kreće se od 150.000 do 1.500.000 kuna. U sklopu natječaja prihvatljivo je financiranje aktivnosti prilagodbe razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (npr. testiranje, revizija studije izvedivosti, dizajna proizvoda, zaštite i upravljanja intelektualnih vlasništvom) te aktivnosti komercijalizacije rezultata istraživanja i razvoja (istraživanje tržišta, verifikacija analize tržišta, priprema proizvodnje i plasmana na tržište, operativne marketinške aktivnosti i sl...).

18


Nagrade EU-a za projekte i inicijative mladih

Osim navedenih natječaja u najavi, mladi na raspolaganju imaju različite natječaje na razini EU-a na koje se prijavljuju uspješno provedeni projekti i inicijative u različitim područjima te se najboljima dodjeljuju nagrade.

Natječaj za dodjelu nagrade European Youth Award, s fokusom na digitalne projekte sa snažnim društvenim učinkom, podijeljen je u devet kategorija te se u svakoj nagrađuje od jedan do tri dobitnika, ali i jedan generalni dobitnik natjecanja. Mogu se prijaviti pojedinci poduzetnici, poduzeća, studentske udruge ili inicijative mladih koje rade na digitalnom projektu od društvene koristi (inovativne mrežne stranice, mobilne aplikacije, računalne i mobilne igrice, inovativni koncepti povezivanja na internet i sl.), s uvjetom da barem jedan od prijavljenih u grupi bude mlađi od 33 godine. Po jedan predstavnik svakog od pobjedničkih projekata ima priliku ove godine posjetiti Graz i prisustvovati festivalu EYA na kojem će predstaviti svoj pobjednički projekt, a koji će se održavati od 28. studenoga do 1. prosinca. Putni troškovi i smještaj su pokriveni. Natječaj, čiji je službeni jezik engleski, trenutno je otvoren, a zatvara se sredinom srpnja. Više informacija na poveznici https:// eu-youthaward.org/.

#BeInclusive EU Sport Award nagrada otvorena je svim javnim i privatnim organizacijama, profitnim i neprofitnim koje razvijaju sportske projekte s ciljem uključivanja etničkih manjina, izbjeglica, osoba s invaliditetom i ostalih rizičnih skupina. Cilj je iskoristiti moć sporta kako bi se povećala socijalna uključenost osoba u nepovoljnom položaju. Nagrade za tri dobitnička projekta, koji će biti izabrani između devet koji ulaze u uži izbor, iznosi 10.000 eura. Objava natječaja očekuje se tijekom godine. Više informacija na poveznici https://ec.europa. eu/sport/be-inclusive_en. Young Lawyers Award, nagrada u organizaciji Europskog pravnog instituta, uzima u obzir sve studente prava, preddiplomskog i diplomskog odnosno poslijediplomskog studija koji prijave pisane radove na temu europskih zakona koji se još mogu doraditi i unaprijediti. Rad može biti napisan na jednom od službenih europskih jezika, ali i popraćen engleskim prijevodom. Nagrađeni autor dobiva priliku prezentirati rad pred pravnim stručnjacima, te mu se dodjeljuje 1.000 eura za put i troškove smještaja. 19


Prijave za natječaj u 2018. godini zatvorene su 30. travnja, a trenutno je u tijeku odabir najboljeg rada. Za sve zainteresirane, prilika za prijavu rada bit će i sljedeće godine. Više informacija na poveznici https://www. europeanlawinstitute.eu/about-the-eli/young-lawyers-award/. Od 1997. Young European of the Year award nagrađuje mlade Europljane između 18 i 26 godina koji su se istaknuli radom u području međunarodnih odnosa, međunarodne suradnje i razumijevanja i integracije Europe. Nagrada iznosi 5.000 eura te je njena namjena financiranje šestomjesečnog staža kod jednog od zastupnika Europskog parlamenta, ali se može iskoristiti i za financiranje projekta koji potiče europske integracije. Svečanost ovogodišnje dodjele nagrade za mladog Europljana održala se u lipnju u Strasbourgu. Više informacija na poveznici https://schwarzkopf-stiftung.de/en/young-europeans/. U lipnju je otvoren natječaj pod nazivom Interrail 2018, čiji je cilj potaknuti mlade da istraže EU. U 2018. raspoloživo je 15.000 karata, a prijaviti se moglo na mrežnoj stranici od 12. do 26. lipnja. Ovu godinu su bili pozvani svi mladi iz država članica EU-a rođeni između 2. srpnja 1999. i 1. srpnja 2000. Tako će i u sljedećim godinama biti pozivani mladi koji tijekom godine navršavaju 18 godina. Moguće su pojedinačne i grupne prijave do maksimalno pet osoba. Početak putovanja planiran je između srpnja i listopada za razdoblje od jednog do 30 dana u najmanje jednoj i najviše četiri države članice EU-a. O sretnim dobitnicima karata Interrail odlučuje žiri Europske komisije. Više informacija može se potražiti na poveznici http://www.youdiscover.eu/faq. Natječaj će se ponavljati i u sljedećim godinama za mlade koji navršavaju 18 godina. Početkom sljedeće godine otvara se natječaj za nagradu Karlo Veliki u organizaciji Europskog parlamenta i Zaklade Karlo veliki. Natječaj Karlo Veliki usmjeren je na razvoj EU-a, integracijama EU-a i pitanjima europskog identiteta. Nagrada se dodjeljuje projektima kojima se promiče međusobno razumijevanje u Europi te projektima kojima se potiče stvaranje zajedničkog osjećaja europskog identiteta i integracije. Prijaviti se mogu državljani država članica EU-a u dobi između 16 i 30 godina. Sudionici se mogu prijaviti kao pojedinci ili kao skupine. Nagrada za najbolji projekt iznosi 7.500 eura, druga nagrada iznosi 5.000 eura, treća 2.500 eura, a dio nagrade čini i posjet troje finalista Europskom parlamentu (u Bruxellesu ili Strasbourgu). Više informacija na poveznici http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/. 20


Mjere za zapošljavanje mladih

Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) Polazniku se isplaćuje novčana pomoć koja iznosi 2.751,84 kn, a koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ). Poslodavcu se isplaćuju svi doprinosu za vrijeme SOR-a.

Stručno osposobljavanje osoba na radnom mjestu za rad u zvanju za koje su se obrazovale s ciljem stjecanja iskustva / formalnog uvjeta za pristupanje stručnom / majstorskom ispitu ili na poslovima koji će im omogućiti stjecanje novih znanja i vještina sukladno njihovoj stečenoj razini obrazovanja.

Osobe mogu birati hoće li se uključiti na stručno osposobljavanje u višoj ili nižoj stečenoj razini obrazovanja ako u višoj razini obrazovanja ne mogu pronaći zaposlenje. Potpora za zapošljavanje pripravnika

Potpore za zapošljavanje osoba bez staža u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva / pripravničkog staža. Za poslodavce u realnom sektoru financira se 50 % iznosa bruto II plaće, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i trošak prijevoza.

Za poslodavce u javnim službama iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi financira se 100 % iznosa prema iznosu pripravničke plaće koja iznosi 85 % plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća. Osposobljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva

Uključivanje osoba starijih od 30 godina (sa završenim srednjoškolskim ili visokoškolskim obrazovanjem, u profesijama iz područja obrazovanja 21


te zdravstva i socijalne skrbi) u programe stručnog osposobljavanja s ciljem stjecanja iskustva / formalnog uvjeta za pristupanje stručnom ispitu. Polazniku se isplaćuje novčana pomoć koja iznosi 2.751,84 kn, a koju isplaćuje HZZ. Poslodavcu se isplaćuju svi doprinosi za vrijeme osposobljavanja. Potpore za samozapošljavanje

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a mogu za pokretanje vlastitog posla dobiti potporu od 55.000 kuna.

Osoba koji želi iskoristiti potporu mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom / područnom uredu. Iz dodijeljene potpore mogu se financirati troškovi otvaranja i rada poslovnog subjekta, a isti se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Troškovi koji se mogu iskazati u troškovniku kao oni koji se financiraju iz potpore mogu biti: troškovi registracije poslovnog subjekta, troškovi kupnje strojeva, tehnike, alata i opreme, knjigovodstvenih usluga, zakupa poslovnog prostora te troškovi obveznih doprinosa za 11 mjeseci poslovanja, troškovi edukacije koje su vezane uz djelatnost, web hosting, zakupa domene, izrade i održavanja mrežne stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa, troškovi atesta i procjene opasnosti, kupnje zaštitne i radne odjeće i opreme, troškovi licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za softver) i franšize. Ako se uz pokretanje vlastitog posla i samozapošljavanje odlučite primiti i jednu osobu na stručno osposobljavanje, potpora se povećava za 15.000 kuna odnosno na ukupan iznos od 70.000 kuna. Obrazovanje nezaposlenih

Nezaposleni mladi prijavljeni na Zavodu mogu se uključiti u programe osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovnim ustanovama kako bi se osposobili za zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada.

Obrazovnoj ustanovi financira se 100 % troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne troškove praktične nastave. Polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50 % minimalne plaće, umanjene za doprinose za obavezna osiguranja, što znači da mjesečni 22


iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 1.375,92 kn. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je uvjet za upis u obrazovni program. Potpore za usavršavanje

HZZ daje potporu poslodavcima za sufinanciranje 70 % troškova usavršavanja radnika. Usavršavanje se može provoditi u obrazovnoj ustanovi ili interno kod poslodavca. Potpore se daju za programe općeg usavršavanja odnosno stjecanje vještina koje se mogu iskoristiti i kod drugog poslodavca npr. posluživanje, kuhanje, rad na recepciji, blagajni i slično te za programe posebnog usavršavanja odnosno stjecanje vještina specifičnih za tog poslodavca, npr. rad na stroju ili u specifičnom proizvodnom procesu i tehnologiji koju poslodavac rabi. Poslodavac HZZ-u dostavlja zahtjev, program i troškovnik na temelju čega se dodjeljuje potpora.

Panel diskusija na temu „Aspekti mobilnosti i kvalitete života u EU”, 8. svibnja 2018. godine, Vukovar

Skup mladih ambasadora Europskog parlamenta, 11. svibnja 2018., Zagreb

23


Mogućnosti stažiranja u institucijama EU-a

Odabir stažista nije povezan s poznatim natječajem EPSO koji organizira Europski ured za odabir osoblja (engl. European Personnel Selection Office, EPSO) za odabir stalnog osoblja (administratora i asistenata). Procedura odabira stažista provodi se u samim institucijama, a stažistima se dodjeljuju poslovi slični onima koje obavljaju administratori u nižim razredima. Prijave za staž šalju se elektronskim putem u razdoblju kada su prijave otvorene, a kriteriji i vremenski rok za odabir stažista razlikuju se među institucijama (rezultati se zbog velikog broja prijavljenih kandidata uglavnom čekaju i po nekoliko mjeseci).

Važno je znati kako je moguće istovremeno se prijaviti za staž u više različitih institucija EU-a, međutim, moguće ga je odraditi samo u jednoj od njih i to samo jednom. Osoba koja je jednom bila stažistom u nekoj od institucija ne može se više prijavljivati za staž u istoj ili drugim institucijama Unije. Iznimka od pravila je, primjerice, Europska centralna banka, gdje se možete prijaviti za staž i nakon što ste već jednom prošli to iskustvo u nekoj od drugih institucija, a isto vrijedi i za urede zastupnika u Europskom parlamentu. U nastavku slijedi pregled europskih institucija i drugih tijela koja nude staž studentima, osobama sa sveučilišnom diplomom i osobama sa znanjem stranih jezika. Detaljnije o natječajima za stažiranje možete pronaći na mrežnim stranicama nadležnih institucija. Tablica 1: Pregled programa stažiranja za mlade dostupnih u institucijama i drugim tijelima EU-a Skupina mladih

Studenti

Institucija

Zajednički istraživački centar (Europska komisija) Europska središnja banka

Europski gospodarski i socijalni odbor 24

Trajanje (mjesec)

Mjesto

3–5

Ispra (Italija), Karlsruhe (Njemačka), Geel (Belgija), Petten (Nizozemska) ili Sevilla (Španjolska)

3 – 12 1–3

Frankfurt na Majni Bruxelles


Mladi sa sveučilišnom diplomom

Studenti

Skupina mladih

Institucija

Trajanje (mjesec)

Mjesto

Europski parlament

1–4

Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg

Vijeće Europske unije

5

Bruxelles

Europski revizorski sud

<5

Europska investicijska banka

1-5

Europska komisija

5

Zajednički istraživački centar (Europska komisija) Europska služba za vanjsko djelovanje Europska središnja banka

3-5 9 - 18

Luxembourg

Uglavnom Luxembourg

Bruxelles, Luxembourg, glavni gradovi država članica, delegacije Komisije u trećim država Ispra (Italija), Karlsruhe (Njemačka), Geel (Belgija), Petten (Nizozemska) ili Sevilla (Španjolska) Delegacije EU-a

Europski gospodarski i socijalni odbor

3 - 12

5 ili 1 – 3

Frankfurt na Majni

Europski ombudsman

>4

Strasbourg, Bruxelles

Europski parlament

5

Europski revizorski sud

<5

Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, informacijski uredi u državama članicama

Bruxelles

Luxembourg

25


Institucija

Trajanje (mjesec)

Mjesto

Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije

4-9

Barcelona (Španjolska), Garching (Njemačka) ili Cadarache (Francuska)

Sud Europske unije

5

Luxembourg

5

Luxembourg, Bruxelles

Europski parlament

3 ili 1 - 3

Luxemborug

Sud Europske unije

10 – 12 tjedana

Mladi sa sveučilišnom diplomom

Skupina mladih

5

Vijeće Europske unije

5

Mladi sa znanjem stranih jezika (lingvisti)

Odbor regija

Europska komisija

Europska središnja banka

Europski revizorski sud

Vijeće Europske unije

3 - 12 <5

5 ili 2 – 5

Bruxelles

Bruxelles

Frankfurt na Majni Luxembourg

Luxembourg Bruxelles

Izvori: izrada autora prema podacima dostupnima na: https://europa. eu/european-union/about-eu/working/students_hr, https://europa.eu/ european-union/about-eu/working/graduates_hr te https://europa.eu/ european-union/about-eu/working/linguists_hr, pregledano 15. svibnja 2018.

26


Aktivnosti zastupnice Maletić za mlade

Rad s mladima jedna je od ključnih aktivnosti petogodišnjeg djelovanja zastupnice Ivane Maletić u Europskom parlamentu.

Od samog početka obilazi općine, gradove i županije te našim građanima približava mogućnosti korištenja ESI fondova i programa Unije, financijskih instrumenata kao i druge prilike koje kao država članica imamo. U svakom gradu obavezno posjećuje i fakultete, te je održala preko 100 radionica, konferencija, okruglih stolova s mladima na temu: „Europske politike za mlade i mogućnosti financiranja projekata mladih iz ESI fondova i programa Unije“. Bila je tako s mladima na fakultetima i veleučilišima u Zagrebu, Zaprešiću, Rijeci, Osijeku, Vinkovcima, Požegi, Virovitici, Varaždinu, Gospiću, Šibeniku, Splitu, Zadru, Dubrovniku, …

Radionica na fakultetima „Mladi pred izazovom korištenja EU fondova“ u Zagrebu i Šibeniku

27


#MOJEUPROJEKT – radionice za mlade o pripremi i provedbi EU projekata Zastupnica Maletić pokrenula je program edukacije za pripremu i provedbu EU projekata za mlade #mojeuprojekt, organiziran tijekom 2016. Mladi su o projektima učili pripremajući ih, te je tako 100 mladih organiziranih u timove pripremilo 16 projekata, a najbolji su za nagradu imali priliku stažirati kod zastupnice Maletić i posjetiti EU institucije kroz program visitor. Zahvaljujući novostečenom znanju 60% mladih uspjelo je pronaći posao.

28


Zastupnica Maletić imenovana je ambasadoricom za program Erasmus za mlade poduzetnike Tom prilikom je istaknula: „Mladi imaju kreativnost i energiju, inovativni su i motivirani, zato su pokretač razvoja društva i moramo im pomoći da iskoriste sve mogućnosti koje im se kroz EU fondove i programe unije, poput Erasmusa, otvaraju. Upravo zato sam se aktivno uključila u upoznavanje mladih i poduzetnika s mogućnostima korištenja ESI programa ali i programa Unije poput Erasmusa”.

Konferencija “Erasmus+ u Hrvatskoj – Mogućnosti i izazovi”, 2. prosinca 2016., Zagreb

Maletić: “Uključenost savjeta mladih u kreiranje politika i donošenje odluka pokazatelj je otvorenosti i spremnosti na suradnju lokalnih i regionalnih jedinica te cijele države.” „Mlade je važno uključiti u donošenje strateških dokumenata, akcijskih planova i odluka na svim područjima, a ne samo vezano uz politike za mlade. Sve politike poput obrazovne, socijalne, okolišne, energetske, transportne i ostalih važne su i za mlade. Država koja uključuje mlade i stavlja u funkciju njihovu kreativnost i inovativnost ima veće šanse za uspjeh. Upravo zato se rado odazivam pozivima savjeta mladih i želim vam pomoći u postizanju što aktivnije uloge u hrvatskom društvu“, kazala je uvodno zastupnica Maletić na Nacionalnoj konferencije savjeta mladih Republike Hrvatske, održanoj 2. prosinca 2016. u Karlovcu. 29


Maletić: „Najbolja demografska mjera je stalan posao za mlade.“ Europska komisija objavila je Program vještina za Europu jer mladi moraju stjecati nove vještine i znanja, učiti o važnostima timskog rada, argumentiranja, mogućnosti kritičkog promišljanja, digitalizacije te tehničke vještine. „Sve kreće upravo od obrazovanja i obrazovnog sustava, stoga je od najranijih nogu nužno učiti mlade o poduzetništvu i samozapošljavanju, osnovati poduzetničke inkubatore u obrazovnim institucijama kako bi mladi već tada imali priliku na konkretnim projektima učiti i razvijati vlastite ideje i u konačnici stvarati svoj vlastiti posao“.

Konferencija “Znanost, inovacije i startup-ovi – nove prilike za mlade” 1. prosinca 2016., Bruxelles

Skup mladih ambasadora Europskog parlamenta, 11. svibnja 2018., Zagreb

Maletić: „Sportaši su naša velika vrijednost, a ulaganje u njih i sport višestruko se vraća.“ Zajedničkim naporima vratili smo streljaštvu status školskog sporta „Izuzetno sam sretna što imamo priliku u Europskom parlamentu predstaviti hrvatsko streljaštvo, jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova na koji smo posebno ponosni. Prošle godine smo zajedno pokrenuli inicijativu vezanu uz priznavanje streljaštva kao školskog sporta u Hrvatskoj i nadamo se da će do kraja ove godine streljaštvu biti vraćen status školskog sporta“, istaknula je zastupnica Maletić prilikom posjeta Streljačke udruge Europskom parlamentu. Streljaštvu je zaista 2018. vraćen status školskog sporta. 30


Maletić mladima: “Vi ste iznenađenje, tako napredni i kreativni. Upravo to što ste istaknuli pokreće svaku državu.” U prostorijama Kino Europe, u petak, 11. svibnja 2018., održan je Skup mladih ambasadora Europskog parlamenta #EUMladi2018, koji drugu godinu za redom organizira Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Mladi su oduševili zastupnicu svojim odgovorima na pitanje što treba promijeniti da bi ostali u Hrvatskoj. Istaknuli su da žele više prakse u školama, učiti o poduzetništvu i naučiti kako započeti i voditi svoj posao, steći financijsko znanje, raditi u timovima i argumentirano raspravljati, žele realizirati vlastite poslove i biti oni koji zapošljavaju. Vi ste iznenađenje, tako napredni i kreativni, istaknuli ste sve najvažnije, upravo to je ono što pokreće svaku državu komentirala je zastupnica, rekavši: „Mi imamo mlade koji žele postići više, vi takvi dajete nadu da će nam sigurno biti bolje. Nevjerojatno je da kao država ne odgovaramo na takve želje. Koliko bi drugi bili sretni da imaju mlade koji traže inkubatore u škole, modernu informatičku nastavu, vođenje projekata, pokretanje poslova. Evo nam novog curriculuma. Sve ste rekli.“ NAGRADA „EUROPSKI GRAĐANIN“ 2018.

Ovu godinu nagrada Europski građanin ide mladim inovatorima koje su nominirali zastupnica Ivana Maletić i zastupnik Ivica Tolić. Udruga Hrvatski ured za kreativnost i inovacije s projektom LEAP Summit dobitnik je ovogodišnje nagrade Europski građanin. Ovo priznanje poticaj je mladima okupljenim u udruzi HUKI da nastave s organiziranjem događaja na kojima se razmjenjuju znanja i iskustva te da i dalje pomažu mladim poduzetnicima i inovatorima da dobiju potrebnu podršku i brže se razvijaju. Ovom nagradom motiviramo mlade poduzetnike i inovatore za razvoj novih uspješnih inicijativa i projekata.

31


2018.


Profile for Ivana Maletić

Mladi u EU - Mogućnosti financiranja projekata mladih  

Publikacija Ureda zastupnice Ivane Maletić povodom pet godina u EU

Mladi u EU - Mogućnosti financiranja projekata mladih  

Publikacija Ureda zastupnice Ivane Maletić povodom pet godina u EU