Page 1

H H H

H H

PET GODINA U EU

Mladi u EU

Mogućnosti financiranja projekata mladih

EUROPSKA UNIJA Zajedno do fondova EU HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

Izrada publikacije sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj


H

H H PET GODINA U EU H H

EUROPSKA UNIJA Zajedno do fondova EU HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

Izrada publikacije sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Sadržaj 3

Europske politike za mlade

5

Mogućnosti financiranja iz programa i fondova EU-a

19

Nagrade EU-a za projekte i inicijative mladih

21

Mjere za zapošljavanje mladih

24

Mogućnosti stažiranja u institucijama EU-a

27

Aktivnosti zastupnice Maletić za mlade

Impressum

Glavna urednica Mr.sc. Ivana Maletić

Autori Ivana Maletić, Tea Japunčić, Alen Halilović Grafičko oblikovanje: Blanka Poljak Franjković

www.ivana-maletic.com ivana.maletic@europarl.europa.eu www.facebook.com/ivanamaletichr www.twitter.com/maleticivana www.youtube.com/user/MEPOfficeMaletic


Europske politike za mlade

Aktivno uključivanje mladih u kreiranje politika, strategija, donošenje odluka, razvoj obrazovnog sustava te na tržište rada temelj je društvenog i gospodarskog razvoja svake države. Gotovo 20 % ukupnog stanovništva Europske unije (dalje u tekstu: EU), odnosno 96 milijuna ljudi, čine mladi u dobi od 15 do 29 godina, ali njihov se broj konstantno smanjuje, europsko stanovništvo stari. Predviđa se da će se udio mladih do 2050. smanjiti na 15,3 %. Zbog socijalnih i ekonomskih posljedica koje je na EU ostavila gospodarska kriza, stopa nezaposlenosti mladih u EU-u i Republici Hrvatskoj do 2013. bilježila je rastući trend. U tom razdoblju nezaposlenost mladih u Hrvatskoj iznosila je 49,9 % dok je nezaposlenost u EU-u iznosila 23,8 %. Nakon 2013. pa sve do kraja promatranog razdoblja bilježi se opadajući trend nezaposlenosti. Ukupna promjena u odnosu na 2013. je smanjenje nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj za 22,9 postotna poena, a na razini EU-a za 6,8 postotnih poena. Pozitivni pomaci su napravljeni, ali ostaje još dosta prostora za stvaranje povoljnog radnog okruženja, povećavanje poslovnih te ostalih prilika za mlade u EU-u i Hrvatskoj kao i daljnje smanjenje stope njihove nezaposlenosti.

Uz nezaposlenost mladih poseban izazov je veliki nesrazmjer između strukture kompetencija ponuđene radne snage i strukture kompetencija tražene radne snage odnosno usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada. Tako u državama poput Italije, Grčke, Estonije i Hrvatske petina mladih ljudi s diplomom nije zaposlena i nije uključena u sustav daljnjeg obrazovanja, tzv. NEET populacija – mladi koji nisu u procesu učenja, treninga i nisu zaposleni (“Not in Education, Employment, or Training“). Od samih početaka pa sve do danas europska politika za mlade uglavnom je obuhvaćala tri važna područja, i to: obrazovanje, zapošljavanje i društvenu uključenost. Detaljniji razvoj europskih politika za mlade predstavljen je u nastavku.

Odnos prema mladima i politike za mlade dio su odluka na nacionalnoj razini, ali zbog važnosti mladih za razvoj na europskoj razini donose se dokumenti, preporuke i strategije za mlade kojima se djelovanje u državama članicama želi usmjeriti na rješavanje najvažnijih izazova s kojima se mladi suočavaju, a dodatno se osiguravaju i sredstva u proračunu EU-a za financiranje aktivnosti i projekata za mlade. 3


Prva europska strategija za mlade: uključite mlade u kreiranje politika Bijela knjiga za mlade (engl. White Paper for Youth) donesena je 2001., i to je prva europska strategija za mlade koja je u europsku politiku za mlade uvela jedan vrlo važan mehanizam – tzv. otvorenu metodu koordinacije (engl. Open Method of Coordination, OMC). EU državama članicama preporučuje da intenziviraju suradnju u četiri prioritetna područja za mlade: sudjelovanje, informiranje, volonterske aktivnosti te bolje razumijevanje i poznavanje mladih. Mladi su izvor ideja, kreativni su i energični, te ih je važno uključiti u sva društvena područja i procese donošenja odluka i definiranja politika, glavne su poruke prve strategije EU-a za mlade. Glavni prioriteti za mlade: obrazovanje, zapošljavanje i društvena uključenost Europski pakt za mlade (engl. European Youth Pact) donesen je 2005. s ciljem promicanja sudjelovanja svih mladih u obrazovanju, zapošljavanju i društvenom uključivanju. Strukturirani dijalog uveden je 2006. i jedan je od ključnih mehanizama za uspostavljanje komunikacije između mladih i donositelja odluka na svim razinama (od lokalne, preko regionalne i nacionalne do europske). Strukturirani dijalog ne uključuje samo mlade koji su članovi udruga i/ili aktivni u zajednici, već i mlade koji nisu u nijednoj organiziranoj strukturi, a pogotovo mlade s manje mogućnosti. Pakt je kasnije bio temelj za kreiranje sveobuhvatne strategije za mlade iz 2009. – Europske strategije za mlade – Ulaganje i osnaživanje (engl. EU Youth Strategy - Investing and Empowering) za razdoblje 2010. – 2018. Strategijom su definirana dva opća cilja: 1. više mogućnosti i jednake mogućnosti za mlade ljude na tržištu obrazovanja i rada; i 2. aktivno i odgovorno ponašanje u društvu, društvena uključenost i solidarnost mladih ljudi. Kao glavni prioriteti politike za mlade istaknuti su: obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje i poduzetništvo, zdravlje i dobrobit, sudjelovanje, volonterske aktivnosti, društvena uključenost, kreativnost i kultura te mladi i svijet. Zahvaljujući, strukturiranom dijalogu mobilizirano je više od 170.000 mladih iz cijele Europe, koji su kreatorima politika iznijeli svoje mišljenje o politikama koje su im bitne. 4


Mogućnosti financiranja iz programa i fondova EU-a

Sve informacije o otvorenim natječajima mogu se pronaći na portalu www.strukturnifondovi.hr. Natječaje je moguće pretražiti koristeći se različitim filtrima prema području, vrsti prijavitelja, tipu natječaja i drugim. Osim otvorenih natječaja, odnosno poziva na dostavu projektnih prijedloga, na ovom internetskom portalu moguće je pronaći prethodno objavljene zatvorene natječaje, ali i najave natječaja, što može biti korisno za pravovremenu pripremu projektnih prijedloga. Na koji način prijaviti projekt, i u kojem obliku, određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Najvažniji dokument su Upute za prijavitelje, koje sadrže sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. S ciljem lakšeg snalaženja s otvorenim natječajima i natječajima u najavi do kraja 2018. u nastavku se donose mogućnosti financiranja u obliku odgovora na pitanja mladih i udruga mladih.

Navedeni datumi objava natječaja dani u nastavku preuzeti su iz indikativnog godišnjeg plana te su moguće izmjene i odgode, što se može provjeravati i pratiti na www.strukturnifondovi.hr. Skupina smo mladih te smo zainteresirani za organizaciju međunarodnog susreta mladih u trajanju od 5 dana tijekom kojeg bi se međusobno upoznali i razgovarali o suradnji u području razvoja volonterskih projekata. Je li moguće ostvariti financiranje iz nekog od programa Unije?

Zanimljivo je da se na program Erasmus+ možete prijaviti i kao tim, odnosno skupina mladih koja ne djeluje u nekoj posebnoj organizaciji ili instituciji. Upravo ovo što pitate možete prijaviti na ključnu aktivnost KA1 – razmjena mladih, kojom se skupinama mladih iz različitih država omogućuje da se sastanu i zajednički provode program neformalnog učenja. Važno je da ste prethodno, prije razmjene, taj program sami osmislili i pripremili, jer se financiraju troškovi aktivnosti, vezanih uz razmjenu znanja koja se stječu tim programom. 5


Npr. program povezivanja mladih sa starijim osobama ili program o ulozi mladih u lokalnoj zajednici i mogućnostima njihova uključivanja u poslove pomoći djeci, starijima, osobama s invaliditetom i slično, a to su primjeri programa razvoja volontiranja koje spominjete u svom pitanju. Možete razviti i program kojim u obliku predstave prezentirate kulturu, tradiciju i druge vrijednosti svoje države te ih povezujete s europskim vrijednostima. Aktivnosti u okviru projekata razmjene mladih traju između 5 i 21 dan, a mogu se prijaviti mladi u dobi od 13 do 30 godina. Projekt može imati najmanje 16, a najviše 60 sudionika iz svih država koje su uključene. Važna napomena za vas je da kada prijavljujete projekt to ne možete učiniti samostalno kao skupina mladih iz Hrvatske, već se morate povezati s barem još jednom skupinom mladih ili organizacijom iz neke druge države članice ili pristupnice.

Odobrenim projektima financiraju se troškovi provedbe vezani uz najam dvorane, trošak promotivnih materijala, smještaj i hrana za sudionike i sl., u iznosu od 35 eura po danu po sudioniku (uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti). Uz ove troškove financiraju se i putni troškovi sudionika, a ako sudjeluju i osobe s invaliditetom, financiraju se i dodatni troškovi potrebni za njihovo aktivno sudjelovanje, npr. osobe u pratnji, pomagala, poseban prijevoz i slično.

Važno je da u programu koji ste razvili imate predviđeno što više zanimljivih metoda razmjena znanja i učenja npr. aktivnosti na otvorenom, simulacije, timske igre, radionice, igra uloga i slično. A dodatne, bodove sigurno ćete dobiti ako uključite i neke od marginaliziranih skupina, poput mladih kojima nisu dostupne različite prilike dodatnog osposobljavanja i usavršavanja (što je često slučaj u ruralnim područjima, na otocima ili drugim teže dostupnim lokacijama), mladih nižeg imovinskog statusa, osoba s invaliditetom i slično.

Svi neformalni timovi mladih i organizacije mladih koje žele prijaviti projekt mogu dobiti informacije na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/ programi/mladi/erasmus-mladi/razmjene-mladih/. Tijekom godine otvorena su tri roka za prijavu projekata razmjena mladih (veljača, 6


travanj, listopad) te je na raspolaganju ukupno 997.165 eura. Zadnji rok za prijavu projekata u ovoj godini je 4. listopada. Ako ste pojedinac koji želi sudjelovati u nekom od projekata koji je ostvario financiranje iz programa razmjene mladih, otvorene pozive za sudjelovanje možete pronaći na web stranici www.salto-youth.net. Zainteresiran sam za volontiranje u organizacijama mladih u drugim državama članicama na projektima zaštite okoliša i kulturnih aktivnosti. Možete li mi pomoći, kome se mogu javiti?

Preko stranice www.salto-youth.net možete kontaktirati neku od organizacija koja je trenutno u potrazi za volonterima za odobreni projekt ili preko stranice http://europa.eu/youth/volunteering/ evs-organisation_en pronaći akreditirane organizacije za provedbu projekata Europske volonterske službe te s nekom od njih osmisliti vlastiti projekt. Europska volonterska služba (EVS) omogućuje mladima da putuju u inozemstvo i sudjeluju u volonterskim projektima. Volonterski projekti mogu uključivati različite vrste aktivnosti u područjima kao što su rad s mladima, kulturne aktivnosti, razvoj socijalnog poduzetništva, socijalna skrb ili zaštita okoliša.

Volonterske aktivnosti traju od dva tjedna do 12 mjeseci te su otvorene za sve mlade osobe u dobi od 17 do 30 godina. Tijekom sudjelovanja na volonterskim projektima pokriveni su svi najvažniji troškovi, a to su troškovi smještaja, hrane, lokalnog prijevoza, učenje službenog jezika države u kojoj se volontira i džeparac (iznos džeparca ovisi o državi u kojoj se provodi aktivnost, npr. u Irskoj je džeparac 6 eura po danu dok je u Rumunjskoj 3 eura). Po potrebi se volonterima mogu pokriti i izvanredni troškovi (poput troškova vize, dozvole boravka, cjepiva, liječničke potvrde) te troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom. Sve ostale informacije o otvorenim mogućnostima za volontiranje mogu se pronaći na web stranici http:// europa.eu/youth/volunteering/project_en.

7


Kao udruga mladih zainteresirani smo za primanje stranih volontera u našu organizaciju, s kojima bismo radili na raznim aktivnostima za mlade (učenje stranih jezika, organizacija ljetnih kampova), te smo zainteresirani za slanje naših članova i volontera na međunarodne volonterske aktivnosti. Možemo li to realizirati preko Europske volonterske službe? EVS omogućuje organizacijama da prime mlade volontere iz drugih država, koji će pridonijeti njihovom svakodnevnom radu. Organizacije/institucije koje se bave informacijama i politikama za mlade, osobnim, socijalnim ili obrazovnim razvojem mladih, građanskim inicijativama, socijalnom skrbi, inkluzijom, ekologijom, programima neformalnog obrazovanja, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i medijskom pismenošću, kulturom i kreativnošću te sličnim temama (npr. škole, dječji vrtići, fakulteti, domovi za starije i nemoćne, knjižnice, pučka otvorena učilišta, muzeji, galerije, centri za mlade, centri za socijalnu skrb…), mogu prijaviti projekt u kojem će primiti između jednog i 30 volontera koji će u njihovoj organizaciji volontirati u razdoblju između dva tjedna i 12 mjeseci.

Organizaciji su pokriveni organizacijski troškovi (smještaj sudionika, lokalni prijevoz, hrana) za volontere u iznosu od 19 eura po danu po sudioniku (uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti). Usto, organizaciji se sufinancira najviše do 80 % prihvatljivih troškova dodatnih aktivnosti (npr. izrada publikacije s ciljem diseminacije rezultata projekta), a mogu se financirati i neizravni troškovi (npr. računi za električnu energiju ili internet, troškovi najma prostora, troškovi zaposlenika), ali u maksimalnom iznosu od 7 % ukupnih prihvatljivih troškova dodatnih aktivnosti. EVS je služba za volontera u punom radnom vremenu. Njegove projektne aktivnosti (uključujući jezičnu pripremu te druge aktivnosti osposobljavanja koje se odnose na projekt) trebale bi obuhvaćati najmanje 30 odnosno najviše od 38 sati tjedno. Da bi organizacije mogle sudjelovati, moraju imati važeću akreditaciju (proces akreditiranja traje oko 2 mjeseca) kojom se potvrđuje kapacitet organizacije za kvalitetnu provedbu projekta. 8


Postoje tri tipa akreditacije, ovisno o ulozi organizacije u projektu (pošiljatelj, primatelj ili koordinator). Samo organizacije koje imaju važeću akreditaciju za koordiniranje projekata mogu prijavljivati projekte. Više informacija o procesu akreditacije nalazi se na mrežnoj stranici http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/mladi/ erasmus-mladi/europska-volonterska-sluzba/.

Tijekom godine otvorena su tri roka za prijavu projekata EVS-a (veljača, travanj, listopad), te je na raspolaganju ukupno 1.163.918 eura. Zadnji rok za prijavu projekata u ovoj godini je 4. listopada. Članovi smo Savjeta mladih u našem gradu te želimo uspostavili suradnju s predstavnicima gradske vlasti (donositeljima odluka) i udrugama za mlade s ciljem organizacije različitih debata i okruglih stolova o temama bitnim za mlade. Možemo li ove aktivnosti financirati iz programa Erasmus+ s obzirom na to da nije riječ o mobilnosti?

Unutar programa Erasmus+ mogu se prijaviti i projekti strukturiranog dijaloga: sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih (Ključna aktivnost KA3). Projekti strukturiranog dijaloga uključuju događanja na kojima mladi (pojedinci, udruge mladih i za mlade, savjeti mladih, vijeća mladih) raspravljaju o dogovorenim temama međusobno i s donositeljima odluka, stručnjacima za rad s mladima i predstavnicima javnih tijela zaduženih za mlade. Strukturirani dijalog naziv je za proces u kojem se tijela javne vlasti savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za mlade. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u lokalnim, nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u nekom području.

Zanimljivost je da se na ovaj program možete prijaviti bez partnera iz druge države, možete se prijaviti samostalno ili u partnerstvu s nekom drugom organizacijom u svojoj državi, a partner vam može biti i općina, grad odnosno županija. Projekti u okviru strukturiranog dijaloga provode se u obliku aktivnosti poput sastanaka, konferencija, savjetovanja i drugih događanja, kao npr. nacionalni sastanci koji omogućuju informiranje, rasprave i aktivno sudjelovanje mladih – u dijalogu s donositeljima odluka o mladima, događaji kojima se promiču rasprave 9


i informiranje o temama u području politike mladih, organizacija raznih oblika savjetovanja s mladima s ciljem utvrđivanja njihovih potreba (npr. internetska savjetovanja, ankete, fokus grupe itd.), sastanci i seminari, informativna događanja ili rasprave mladih i donositelja odluka/ stručnjaka za rad s mladima o temama aktivnog sudjelovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici. Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dobiti po projektu iznosi 50.000 eura. Tijekom godine otvorena su tri roka za prijavu projekata (veljača, travanj, listopad), te je na raspolaganju ukupno 126.578 eura. Zadnji rok za prijavu projekata u ovoj godini je 4. listopada.

Više informacija o mogućnostima za prijavu projekata strukturiranog dijaloga nalazi se na mrežnoj stranici http://www.mobilnost.hr/hr/ sadrzaj/sudjelovanje/mladi/eurodesk/strukturirani-dijalog/. Košarkaški smo klub i provodimo program pod nazivom „Košarka u kolicima“ te smo zainteresirani za organizaciju turnira i promociju među ostalim klubovima naše metodologije treninga i rada s marginaliziranim skupinama mladih. Znamo da su solidarnost i uključivi razvoj temeljni ciljevi na razini EU-a pa nas zanima možemo li za ovaj program ostvariti potporu iz fondova EU-a?

Projekti poput vašeg u kojima se kroz sportske aktivnosti radi na promicanju solidarnosti i uključivog razvoja na lokalnoj razini mogu se financirati preko programa Erasmus+ i Europskog socijalnog fonda.

Unutar programa Erasmus+ vaš projekt možete prijaviti kao projekt malih suradničkih partnerstava u trajanju od 12 do 24 mjeseca. U tom slučaju morate se povezati s najmanje tri organizacije iz tri različite države. U projektima malih suradničkih partnerstava cilj je promicanje europskih tradicionalnih sportova i igara, podržavanje mobilnosti volontera, trenera, voditelja i osoblja neprofitnih sportskih organizacija, zaštite sportaša i promicanje obrazovanja u sportu i kroz sport, s posebnim naglaskom na razvoj vještina. Kod provedbe projekata malih suradničkih partnerstava možete prijaviti širok raspon aktivnosti (npr. organizacija sportskih turnira, osposobljavanje sportskih djelatnika, izrade publikacija u kojem ćete predstaviti svoj rad s marginaliziranim skupinama), bitno je samo da vaš prijedlog aktivnosti zaista doprinosi ostvarivanju ciljeva projekta. 10


Vi imate namjeru organizirati sportski turnir, a usto promovirati i širiti posebnu metodologiju treninga i rada s osobama s invaliditetom, što je više nego primjenjivo za prijavu na ovaj natječaj. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 60.000 eura. Osim malih suradničkih partnerstava, Erasmus+ daje mogućnost za prijavu i većih suradničkih partnerstava u vrijednosti do 400.000 eura koji traju od 12 do 36 mjeseci, ali uključuju najmanje pet organizacija iz pet različitih država.

Kod većih suradničkih projekata cilj je razviti inovativni proizvod i/ili rad povezan sa sportskim aktivnostima (npr. novi modul obrazovanja i osposobljavanja sportskih djelatnika, aktivnosti u kojima se na inovativan način povezuju teme sporta i zdravlja, novi oblici promocije sporta i sl.). Vaš projekt može se uklopiti i u ovaj natječaj, a u tom slučaju naglasak je na razvoju metodologije rada i treniranja košarke s osobama s invaliditetom. U ovoj godini rok za prijavu bio je u travnju, ali isti poziv očekuje se početkom sljedeće godine, tako da potencijalni prijavitelji imaju dovoljno vremena za upoznavanje s uvjetima prijave i pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga. Sve informacije mogu se pronaći na stranici http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/sport/erasmussport/.

Uz program Erasmus +, ove godine u rujnu unutar Europskog socijalnog fonda (ESF) planira se otvoriti natječaj pod nazivom Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i osoba s invaliditetom u zajednicu kroz sport, na koji možete prijaviti i ovaj vaš projekt, jer je cilj omogućavanje osobama s invaliditetom pristup i sudjelovanje u sportskim sadržajima. Na ovaj natječaj moći ćete prijaviti i projekte kojima se osiguravaju besplatni sportski sadržaji djeci i mladima koji su u riziku od socijalne isključenosti (bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz ruralnih zajednica, s niskim stupnjem obrazovanja...). Iznosi potpore su od 100.000 kuna do maksimalno 400.000 kuna, a prihvatljive su istraživačke, edukacijske te koordinacijske aktivnosti usmjerene na prijenos dobre prakse i stvaranje suradničkih odnosa u području sporta. 11


Prihvatljivi prijavitelji su udruge registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti, dok su prihvatljivi partneri institucije koje aktivno rade s mladima i osobama s invaliditetom (npr. domovi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centri za socijalnu skrb, obrazovne ustanove i sl.) te općine, gradovi i županije. Više informacija o uvjetima natječaja može se pronaći na stranicama www.esf.hr. Želim otvoriti restoran zdrave hrane, ali prije izrade poslovnog plana i pokretanja poslovanja htjela bih steći znanje i iskustvo u vođenju ovog posla u sličnom restoranu u nekoj od država članica. Postoji li mogućnost takve razmjene u programu Erasmus +?

Svi zainteresiranim mladim poduzetnicima na raspolaganju je Europski program razmjene za poduzetnike pod nazivom Erasmus za mlade poduzetnike, koji pruža priliku mladim poduzetnicima (poduzetnici koji tek pokreću svoje poslovanje ili su pokrenuli vlastito poduzeće unutar posljednje 3 godine) da usvoje i razmjene znanja i poslovne ideje s iskusnim poduzetnikom kod kojeg borave i s kojim surađuju u razdoblju od jednog do šest mjeseci. Cilj programa je pomoći mladim poduzetnicima da usvoje potrebne vještine za pokretanje i/ili uspješno vođenje poduzeća u Europi. Zainteresirani novi poduzetnici mogu se prijaviti za sudjelovanje putem internetskog programa za registraciju koji je dostupan na stranici www.erasmus-entrepreneurs.eu. U sklopu svojih aktivnosti kao udruga u kulturi provodimo različite projekte s ciljem poticanja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva među mladima koji su nezaposleni. Zainteresirani smo za umrežavanje s drugim organizacijama u Hrvatskoj koje provode slične projekte i želimo razviti održiv program rada s mladima u području kulture. Možemo li ove aktivnosti financirati iz nekog od fondova EU-a?

Tijekom ove godine u sklopu ESF-a planiraju se otvoriti dva natječaja za organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti. Prvi natječaj pod nazivom Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke aktivnosti otvoren je organizacijama civilnog društva u području kulture i umjetnosti, ustanovama u kulturi, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Opći cilj natječaja je socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete života pripadnika marginaliziranih skupina (dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, 12


liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu) sudjelovanjem u kulturnim aktivnostima i projektima organizacija civilnog društva.

Natječaj ukupne vrijednosti od 45.000.000 kuna otvara se u listopadu, iznos potpore je od 100.000 kuna do 1.000.000 kuna. Prihvatljive aktivnosti su organizacija i provedba sadržaja iz područja kulture i umjetnosti za pripadnike ranjivih skupina te stručno usavršavanje umjetnika i kulturnih djelatnika u području kulturne i umjetničke edukacije usmjerene na ranjive skupine.

Drugi natječaj je Umjetnost i kultura za mlade u kojem organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi te općine, gradovi i županije mogu prijaviti projekte koji imaju za cilj socijalno uključivanje mladih poboljšanjem pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Ukupan iznos financijske omotnice je 25.000.000 kuna, a iznos potpore kreće se od 100.000 kuna do 1.000.000 kuna. Prihvatljive aktivnosti su organizacija i provedbe aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti za mlade (npr. umjetničke radionice u lokalnoj zajednici, umjetnički kampovi za mlade, izložbe, manifestacije, kazališne, glazbene izvedbe i drugi programi), posebno za mlade u nepovoljnom položaju te stručno usavršavanje umjetnika i kulturnih djelatnika u području kulturne i umjetničke edukacije usmjerene na mlade. Više informacija o uvjetima ovih natječaja može se dobiti na stranicama www.esf.hr. Želimo pokrenuti poduzeće koje potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom proizvodnjom kvalitetnih tekstilnih proizvoda od ekoloških materijala. Cilj nam je razvijanjem poslovanja zaposliti marginalizirane skupine te dio svoje dobiti reinvestirati u lokalnu zajednicu osiguravanjem dostupnosti javnih sadržaja osobama s invaliditetom.

Vi ste pravi primjer društvenog poduzetništva. Za društveno poduzetništvo karakteristično je da se poslovni pothvat temelji na načelima društveno, ekološki i ekonomski održivog poslovanja, usmjerenog ostvarivanju dobiti koja se u cijelosti ili dijelom reinvestira za dobrobit zajednice. 13


U listopadu ove godine planirano je otvaranje ESF natječaja pod nazivom Društveno poduzetništvo, koji ima za cilj pružiti podršku socijalnom uključivanju razvojem društvenog poduzetništva te povećanje zapošljivosti osoba u nepovoljnom položaju društveno – poduzetničkim aktivnostima. Upravo ono što vi u svom projektu planirate. U sklopu natječaja prihvatljive su aktivnosti razvoja poslovanja postojećih društvenih poduzetnika (npr. aktivnosti usavršavanja, sudjelovanja na sajmovima, savjetodavne usluge, zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te radnika s invaliditetom) te aktivnosti osnivanja novih poduzeća po modelu društvenog poduzetništva (aktivnosti upravljanja projektom i administracije, izrade poslovnih ideja, planova i drugih pravnih akata, obrazovne aktivnosti, informativne aktivnosti u području društvenog poduzetništva te aktivnosti promidžbe i vidljivosti). Ukupan iznos financijske omotnice iznosi 27.000.000 kuna, a iznos potpore kreće se od 380.000 do 1.500.000 kuna. Natječaj je otvoren za sve zainteresirane organizacije civilnog društva (uz mogućnost partnerstva s javnim i privatnim ustanovama poput centra za socijalnu skrb, pučkog otvorenog učilišta, doma umirovljenika, dječjeg vrtića i sl. te, općinama, gradovima i županijama). Više informacija o uvjetima natječaja može se dobiti na stranicama www.esf.hr. Na području našeg grada postoji jedan neiskorišteni prostor u vlasništvu lokalne samouprave. Kao udruga mladih u suradnji s ostalim udrugama na području grada zainteresirani smo da navedeni prostor uredimo za provedbu naših zajedničkih aktivnosti koje bi bile namijenjene svim građanima. Postoji li mogućnost dobivanja sredstava EU-a za to?

Ovo je izvrsno pitanje i u cijeloj Hrvatskoj ima puno različitih objekata koji su već dugo vremena prazni i napušteni te propadaju, a mogli bi se iskoristiti za mjesta susreta i druženja djece, mladih, starijih, poduzetnika, ali i u turističke, sportske i druge svrhe. U trećem kvartalu ove godine planirano je otvaranje ESF natječaja pod nazivom Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo organizacija civilnog društva i lokalne zajednice, a cilj je unaprijediti suradnju organizacija civilnog društva i lokalne zajednice u uporabi javnih prostora te povećati iskorištenost javnih prostora za društveni i kulturni život u gradovima civilno – javnim partnerstvima i međusektorskom suradnjom. Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa 14


u suradnji s javnim ustanovama te općinama, gradovima i županijama. Iznos potpore po projektu kreće se od 800.000 do 2.000.000 kuna, a prihvatljive aktivnosti su osnivanja i umrežavanja društveno – kulturnih centara koji provode društvene aktivnosti, zagovaračke aktivnosti, aktivnosti koje olakšavaju i/ili uspostavljaju nadzor upravljanja javnim prostorima (poput radionica, razgovora, tribina, konferencija, simulacija i drugo), osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih metoda i alata koji olakšavaju sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu, razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, pružanje i razvoj socijalnih usluga i organiziranje zajedničkog prostora za provedbu aktivnosti organizacija civilnog društva te individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici. Više informacija o uvjetima natječaja može se pronaći na stranicama www.esf.hr. Uspostavili smo suradnju sa srednjom školom u našem gradu te smo zajedno razvili prijedlog projekta s ciljem izrade programa neformalnog obrazovanja na temu građanskog odgoja i obrazovanja koji je moguće implementirati i u druge lokalne sredine na području Hrvatske. Možemo li se prijaviti na neki od fondova EU-a?

U studenom je planirano otvaranje ESF natječaja pod nazivom Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I, čiji je cilj osnaživanje doprinosa civilnog društva u odgoju i obrazovanju djece kao aktivnih i odgovornih građana. Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa u suradnji s javnim ustanovama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a potpora po projektu se kreće od 500.000 do 1.200.000 kuna. U sklopu natječaja prihvatljive aktivnosti za financiranje su: jačanje stručnih kapaciteta i opremanje udruga za provedbu programa neformalnog obrazovanja u području građanskog odgoja i obrazovanja, razvoj i provedba programa edukacije/treninga učitelja i nastavnika, aktivnosti razmjene iskustava između učitelja i nastavnika, izrada i provedba programa namijenjenog učenicima koji uključuje participativne metode, razvoj metodologije praćenja i vrednovanja programa, izrada priručnika, udžbenika i stručne literature te podizanje svijesti javnosti o važnosti tema koje se odnose na građanski odgoj i obrazovanje. Više informacija o uvjetima natječaja može se pronaći na stranicama www. esf.hr. 15


U suradnji s lokalnom samoupravom i poduzetnicima razvili smo projektni prijedlog u kojem bismo pokrenuli interaktivnu mobilnu aplikaciju s ciljem sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju o pitanjima komunalne infrastrukture, organizacije javnih događanja te izrade nove Strategije razvoja grada. Također smo zainteresirani za pokretanje projekta sudjelovanja građana u izradi godišnjeg proračuna lokalne samouprave. U trećem kvartalu ove godine planirano je otvaranje ESF natječaja pod nazivom Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I. Ciljevi su: 1. unaprijediti pristup građana javnim podacima i povećati razinu sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju; 2. unaprijediti kapacitete zaposlenika tijela javne vlasti na lokalnoj razini za pripremu i objavu otvorenih podataka; te 3. unaprijediti kapacitete zaposlenika i volontera organizacija civilnog društva za korištenje otvorenim javnim podacima razvijanjem novih inovativnih rješenja i novih proizvoda i usluga za građane.

Potpora po projektu se kreće od 400.000 do 1.500.000 kuna. Prihvatljive aktivnosti su: 1. inovativno korištenje podacima iz javnog sektora za poboljšanje postojećih ili isporučivanje novih javnih usluga, 2. razvoj IKT i mobilnih aplikacija s ciljem unaprjeđenja javnih usluga i uključivanja građana u procese odlučivanja, 3. aktivnosti poboljšanja postojećih javnih usluga unaprjeđenjem znanja i razvijanjem vještina zaposlenika i volontera organizacija civilnog društva za korištenje otvorenim podacima i 4. aktivnosti poboljšanja postojećih javnih usluga unaprjeđenjem znanja i razvijanjem vještina službenika JLPS-a i ostalih tijela javne vlasti na lokalnoj razini za otvaranje podataka. Više informacija o uvjetima natječaja može se dobiti na stranicama www.esf.hr.

16


Kao mladi poljoprivrednik pripremio sam projekt opremanja objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe tih proizvoda te sam zainteresiran za podizanje novih višegodišnjih nasada. Pretpostavljam da bih projekt mogao prijaviti na Program ruralnog razvoja. Imate li malo konkretnije informacije o tome? U Programu ruralnog razvoja 2014. – 2020., konkretno Podmjeri 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, dodjeljuje se 50.000 eura mladim poljoprivrednicima kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Prihvatljivi prijavitelji su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18, a mlađi od 40 godina, koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Projekt može trajati 3 godine, a potpora se isplaćuje u tri rate. Mladi poljoprivrednik dužan je ostati nositelj/ odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme za koje je ostvario potporu u podmjeri 6.1 najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Potporu je moguće dobiti za različite poljoprivredne aktivnosti poput kupnje domaćih životinja, višegodišnjeg bilja i sadnog materijala, kupnje ili zakupa poljoprivrednog zemljišta, kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada te stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda. U ovoj godini rok za prijavu bio je u travnju, ali isti poziv očekuje se sljedeće godine, ovisno o raspoloživosti sredstava. Mladi sam poduzetnik početnik te razvijam inovativnu mobilnu aplikaciju za turističke agencije koja će im omogućiti da svojim zainteresiranim kupcima na interaktivan način predstave ponude za iznajmljivanje kuća za odmor. Koja je mogućnost za prijavu takvih inovativnih projekata na natječaje EU-a budući da sam poduzetnik početnik?

Krajem lipnja ove godine otvara se natječaj pod nazivom „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – faza II“ ukupne vrijednosti 150.000.000 kuna. Cilj natječaja jest razvoj novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u poslovne pothvate te 17


stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluge visoke dodane vrijednosti. Velika prednost u ovom natječaju (za poduzetnike početnike), za razliku od većine natječaja namijenjenih poduzetnicima, jest što se mogu prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća koja su upravo osnovana ili su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave (bitno je, također, da nisu raspodijelila dobit i nisu osnovana spajanjem). Intenzitet potpore je 85 % ukupne vrijednosti projekta, a iznos potpore kreće se od 150.000 do 1.500.000 kuna. U sklopu natječaja prihvatljivo je financiranje aktivnosti prilagodbe razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (npr. testiranje, revizija studije izvedivosti, dizajna proizvoda, zaštite i upravljanja intelektualnih vlasništvom) te aktivnosti komercijalizacije rezultata istraživanja i razvoja (istraživanje tržišta, verifikacija analize tržišta, priprema proizvodnje i plasmana na tržište, operativne marketinške aktivnosti i sl...).

18


Nagrade EU-a za projekte i inicijative mladih

Osim navedenih natječaja u najavi, mladi na raspolaganju imaju različite natječaje na razini EU-a na koje se prijavljuju uspješno provedeni projekti i inicijative u različitim područjima te se najboljima dodjeljuju nagrade.

Natječaj za dodjelu nagrade European Youth Award, s fokusom na digitalne projekte sa snažnim društvenim učinkom, podijeljen je u devet kategorija te se u svakoj nagrađuje od jedan do tri dobitnika, ali i jedan generalni dobitnik natjecanja. Mogu se prijaviti pojedinci poduzetnici, poduzeća, studentske udruge ili inicijative mladih koje rade na digitalnom projektu od društvene koristi (inovativne mrežne stranice, mobilne aplikacije, računalne i mobilne igrice, inovativni koncepti povezivanja na internet i sl.), s uvjetom da barem jedan od prijavljenih u grupi bude mlađi od 33 godine. Po jedan predstavnik svakog od pobjedničkih projekata ima priliku ove godine posjetiti Graz i prisustvovati festivalu EYA na kojem će predstaviti svoj pobjednički projekt, a koji će se održavati od 28. studenoga do 1. prosinca. Putni troškovi i smještaj su pokriveni. Natječaj, čiji je službeni jezik engleski, trenutno je otvoren, a zatvara se sredinom srpnja. Više informacija na poveznici https:// eu-youthaward.org/.

#BeInclusive EU Sport Award nagrada otvorena je svim javnim i privatnim organizacijama, profitnim i neprofitnim koje razvijaju sportske projekte s ciljem uključivanja etničkih manjina, izbjeglica, osoba s invaliditetom i ostalih rizičnih skupina. Cilj je iskoristiti moć sporta kako bi se povećala socijalna uključenost osoba u nepovoljnom položaju. Nagrade za tri dobitnička projekta, koji će biti izabrani između devet koji ulaze u uži izbor, iznosi 10.000 eura. Objava natječaja očekuje se tijekom godine. Više informacija na poveznici https://ec.europa. eu/sport/be-inclusive_en. Young Lawyers Award, nagrada u organizaciji Europskog pravnog instituta, uzima u obzir sve studente prava, preddiplomskog i diplomskog odnosno poslijediplomskog studija koji prijave pisane radove na temu europskih zakona koji se još mogu doraditi i unaprijediti. Rad može biti napisan na jednom od službenih europskih jezika, ali i popraćen engleskim prijevodom. Nagrađeni autor dobiva priliku prezentirati rad pred pravnim stručnjacima, te mu se dodjeljuje 1.000 eura za put i troškove smještaja. 19


Prijave za natječaj u 2018. godini zatvorene su 30. travnja, a trenutno je u tijeku odabir najboljeg rada. Za sve zainteresirane, prilika za prijavu rada bit će i sljedeće godine. Više informacija na poveznici https://www. europeanlawinstitute.eu/about-the-eli/young-lawyers-award/. Od 1997. Young European of the Year award nagrađuje mlade Europljane između 18 i 26 godina koji su se istaknuli radom u području međunarodnih odnosa, međunarodne suradnje i razumijevanja i integracije Europe. Nagrada iznosi 5.000 eura te je njena namjena financiranje šestomjesečnog staža kod jednog od zastupnika Europskog parlamenta, ali se može iskoristiti i za financiranje projekta koji potiče europske integracije. Svečanost ovogodišnje dodjele nagrade za mladog Europljana održala se u lipnju u Strasbourgu. Više informacija na poveznici https://schwarzkopf-stiftung.de/en/young-europeans/. U lipnju je otvoren natječaj pod nazivom Interrail 2018, čiji je cilj potaknuti mlade da istraže EU. U 2018. raspoloživo je 15.000 karata, a prijaviti se moglo na mrežnoj stranici od 12. do 26. lipnja. Ovu godinu su bili pozvani svi mladi iz država članica EU-a rođeni između 2. srpnja 1999. i 1. srpnja 2000. Tako će i u sljedećim godinama biti pozivani mladi koji tijekom godine navršavaju 18 godina. Moguće su pojedinačne i grupne prijave do maksimalno pet osoba. Početak putovanja planiran je između srpnja i listopada za razdoblje od jednog do 30 dana u najmanje jednoj i najviše četiri države članice EU-a. O sretnim dobitnicima karata Interrail odlučuje žiri Europske komisije. Više informacija može se potražiti na poveznici http://www.youdiscover.eu/faq. Natječaj će se ponavljati i u sljedećim godinama za mlade koji navršavaju 18 godina. Početkom sljedeće godine otvara se natječaj za nagradu Karlo Veliki u organizaciji Europskog parlamenta i Zaklade Karlo veliki. Natječaj Karlo Veliki usmjeren je na razvoj EU-a, integracijama EU-a i pitanjima europskog identiteta. Nagrada se dodjeljuje projektima kojima se promiče međusobno razumijevanje u Europi te projektima kojima se potiče stvaranje zajedničkog osjećaja europskog identiteta i integracije. Prijaviti se mogu državljani država članica EU-a u dobi između 16 i 30 godina. Sudionici se mogu prijaviti kao pojedinci ili kao skupine. Nagrada za najbolji projekt iznosi 7.500 eura, druga nagrada iznosi 5.000 eura, treća 2.500 eura, a dio nagrade čini i posjet troje finalista Europskom parlamentu (u Bruxellesu ili Strasbourgu). Više informacija na poveznici http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/. 20


Mjere za zapošljavanje mladih

Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) Polazniku se isplaćuje novčana pomoć koja iznosi 2.751,84 kn, a koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ). Poslodavcu se isplaćuju svi doprinosu za vrijeme SOR-a.

Stručno osposobljavanje osoba na radnom mjestu za rad u zvanju za koje su se obrazovale s ciljem stjecanja iskustva / formalnog uvjeta za pristupanje stručnom / majstorskom ispitu ili na poslovima koji će im omogućiti stjecanje novih znanja i vještina sukladno njihovoj stečenoj razini obrazovanja.

Osobe mogu birati hoće li se uključiti na stručno osposobljavanje u višoj ili nižoj stečenoj razini obrazovanja ako u višoj razini obrazovanja ne mogu pronaći zaposlenje. Potpora za zapošljavanje pripravnika

Potpore za zapošljavanje osoba bez staža u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva / pripravničkog staža. Za poslodavce u realnom sektoru financira se 50 % iznosa bruto II plaće, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i trošak prijevoza.

Za poslodavce u javnim službama iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi financira se 100 % iznosa prema iznosu pripravničke plaće koja iznosi 85 % plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća. Osposobljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva

Uključivanje osoba starijih od 30 godina (sa završenim srednjoškolskim ili visokoškolskim obrazovanjem, u profesijama iz područja obrazovanja 21


te zdravstva i socijalne skrbi) u programe stručnog osposobljavanja s ciljem stjecanja iskustva / formalnog uvjeta za pristupanje stručnom ispitu. Polazniku se isplaćuje novčana pomoć koja iznosi 2.751,84 kn, a koju isplaćuje HZZ. Poslodavcu se isplaćuju svi doprinosi za vrijeme osposobljavanja. Potpore za samozapošljavanje

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a mogu za pokretanje vlastitog posla dobiti potporu od 55.000 kuna.

Osoba koji želi iskoristiti potporu mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom / područnom uredu. Iz dodijeljene potpore mogu se financirati troškovi otvaranja i rada poslovnog subjekta, a isti se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Troškovi koji se mogu iskazati u troškovniku kao oni koji se financiraju iz potpore mogu biti: troškovi registracije poslovnog subjekta, troškovi kupnje strojeva, tehnike, alata i opreme, knjigovodstvenih usluga, zakupa poslovnog prostora te troškovi obveznih doprinosa za 11 mjeseci poslovanja, troškovi edukacije koje su vezane uz djelatnost, web hosting, zakupa domene, izrade i održavanja mrežne stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa, troškovi atesta i procjene opasnosti, kupnje zaštitne i radne odjeće i opreme, troškovi licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za softver) i franšize. Ako se uz pokretanje vlastitog posla i samozapošljavanje odlučite primiti i jednu osobu na stručno osposobljavanje, potpora se povećava za 15.000 kuna odnosno na ukupan iznos od 70.000 kuna. Obrazovanje nezaposlenih

Nezaposleni mladi prijavljeni na Zavodu mogu se uključiti u programe osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovnim ustanovama kako bi se osposobili za zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada.

Obrazovnoj ustanovi financira se 100 % troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne troškove praktične nastave. Polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50 % minimalne plaće, umanjene za doprinose za obavezna osiguranja, što znači da mjesečni 22


iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 1.375,92 kn. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je uvjet za upis u obrazovni program. Potpore za usavršavanje

HZZ daje potporu poslodavcima za sufinanciranje 70 % troškova usavršavanja radnika. Usavršavanje se može provoditi u obrazovnoj ustanovi ili interno kod poslodavca. Potpore se daju za programe općeg usavršavanja odnosno stjecanje vještina koje se mogu iskoristiti i kod drugog poslodavca npr. posluživanje, kuhanje, rad na recepciji, blagajni i slično te za programe posebnog usavršavanja odnosno stjecanje vještina specifičnih za tog poslodavca, npr. rad na stroju ili u specifičnom proizvodnom procesu i tehnologiji koju poslodavac rabi. Poslodavac HZZ-u dostavlja zahtjev, program i troškovnik na temelju čega se dodjeljuje potpora.

Panel diskusija na temu „Aspekti mobilnosti i kvalitete života u EU”, 8. svibnja 2018. godine, Vukovar

Skup mladih ambasadora Europskog parlamenta, 11. svibnja 2018., Zagreb

23


Mogućnosti stažiranja u institucijama EU-a

Odabir stažista nije povezan s poznatim natječajem EPSO koji organizira Europski ured za odabir osoblja (engl. European Personnel Selection Office, EPSO) za odabir stalnog osoblja (administratora i asistenata). Procedura odabira stažista provodi se u samim institucijama, a stažistima se dodjeljuju poslovi slični onima koje obavljaju administratori u nižim razredima. Prijave za staž šalju se elektronskim putem u razdoblju kada su prijave otvorene, a kriteriji i vremenski rok za odabir stažista razlikuju se među institucijama (rezultati se zbog velikog broja prijavljenih kandidata uglavnom čekaju i po nekoliko mjeseci).

Važno je znati kako je moguće istovremeno se prijaviti za staž u više različitih institucija EU-a, međutim, moguće ga je odraditi samo u jednoj od njih i to samo jednom. Osoba koja je jednom bila stažistom u nekoj od institucija ne može se više prijavljivati za staž u istoj ili drugim institucijama Unije. Iznimka od pravila je, primjerice, Europska centralna banka, gdje se možete prijaviti za staž i nakon što ste već jednom prošli to iskustvo u nekoj od drugih institucija, a isto vrijedi i za urede zastupnika u Europskom parlamentu. U nastavku slijedi pregled europskih institucija i drugih tijela koja nude staž studentima, osobama sa sveučilišnom diplomom i osobama sa znanjem stranih jezika. Detaljnije o natječajima za stažiranje možete pronaći na mrežnim stranicama nadležnih institucija. Tablica 1: Pregled programa stažiranja za mlade dostupnih u institucijama i drugim tijelima EU-a Skupina mladih

Studenti

Institucija

Zajednički istraživački centar (Europska komisija) Europska središnja banka

Europski gospodarski i socijalni odbor 24

Trajanje (mjesec)

Mjesto

3–5

Ispra (Italija), Karlsruhe (Njemačka), Geel (Belgija), Petten (Nizozemska) ili Sevilla (Španjolska)

3 – 12 1–3

Frankfurt na Majni Bruxelles


Mladi sa sveučilišnom diplomom

Studenti

Skupina mladih

Institucija

Trajanje (mjesec)

Mjesto

Europski parlament

1–4

Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg

Vijeće Europske unije

5

Bruxelles

Europski revizorski sud

<5

Europska investicijska banka

1-5

Europska komisija

5

Zajednički istraživački centar (Europska komisija) Europska služba za vanjsko djelovanje Europska središnja banka

3-5 9 - 18

Luxembourg

Uglavnom Luxembourg

Bruxelles, Luxembourg, glavni gradovi država članica, delegacije Komisije u trećim država Ispra (Italija), Karlsruhe (Njemačka), Geel (Belgija), Petten (Nizozemska) ili Sevilla (Španjolska) Delegacije EU-a

Europski gospodarski i socijalni odbor

3 - 12

5 ili 1 – 3

Frankfurt na Majni

Europski ombudsman

>4

Strasbourg, Bruxelles

Europski parlament

5

Europski revizorski sud

<5

Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, informacijski uredi u državama članicama

Bruxelles

Luxembourg

25


Institucija

Trajanje (mjesec)

Mjesto

Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije

4-9

Barcelona (Španjolska), Garching (Njemačka) ili Cadarache (Francuska)

Sud Europske unije

5

Luxembourg

5

Luxembourg, Bruxelles

Europski parlament

3 ili 1 - 3

Luxemborug

Sud Europske unije

10 – 12 tjedana

Mladi sa sveučilišnom diplomom

Skupina mladih

5

Vijeće Europske unije

5

Mladi sa znanjem stranih jezika (lingvisti)

Odbor regija

Europska komisija

Europska središnja banka

Europski revizorski sud

Vijeće Europske unije

3 - 12 <5

5 ili 2 – 5

Bruxelles

Bruxelles

Frankfurt na Majni Luxembourg

Luxembourg Bruxelles

Izvori: izrada autora prema podacima dostupnima na: https://europa. eu/european-union/about-eu/working/students_hr, https://europa.eu/ european-union/about-eu/working/graduates_hr te https://europa.eu/ european-union/about-eu/working/linguists_hr, pregledano 15. svibnja 2018.

26


Aktivnosti zastupnice Maletić za mlade

Rad s mladima jedna je od ključnih aktivnosti petogodišnjeg djelovanja zastupnice Ivane Maletić u Europskom parlamentu.

Od samog početka obilazi općine, gradove i županije te našim građanima približava mogućnosti korištenja ESI fondova i programa Unije, financijskih instrumenata kao i druge prilike koje kao država članica imamo. U svakom gradu obavezno posjećuje i fakultete, te je održala preko 100 radionica, konferencija, okruglih stolova s mladima na temu: „Europske politike za mlade i mogućnosti financiranja projekata mladih iz ESI fondova i programa Unije“. Bila je tako s mladima na fakultetima i veleučilišima u Zagrebu, Zaprešiću, Rijeci, Osijeku, Vinkovcima, Požegi, Virovitici, Varaždinu, Gospiću, Šibeniku, Splitu, Zadru, Dubrovniku, …

Radionica na fakultetima „Mladi pred izazovom korištenja EU fondova“ u Zagrebu i Šibeniku

27


#MOJEUPROJEKT – radionice za mlade o pripremi i provedbi EU projekata Zastupnica Maletić pokrenula je program edukacije za pripremu i provedbu EU projekata za mlade #mojeuprojekt, organiziran tijekom 2016. Mladi su o projektima učili pripremajući ih, te je tako 100 mladih organiziranih u timove pripremilo 16 projekata, a najbolji su za nagradu imali priliku stažirati kod zastupnice Maletić i posjetiti EU institucije kroz program visitor. Zahvaljujući novostečenom znanju 60% mladih uspjelo je pronaći posao.

28


Zastupnica Maletić imenovana je ambasadoricom za program Erasmus za mlade poduzetnike Tom prilikom je istaknula: „Mladi imaju kreativnost i energiju, inovativni su i motivirani, zato su pokretač razvoja društva i moramo im pomoći da iskoriste sve mogućnosti koje im se kroz EU fondove i programe unije, poput Erasmusa, otvaraju. Upravo zato sam se aktivno uključila u upoznavanje mladih i poduzetnika s mogućnostima korištenja ESI programa ali i programa Unije poput Erasmusa”.

Konferencija “Erasmus+ u Hrvatskoj – Mogućnosti i izazovi”, 2. prosinca 2016., Zagreb

Maletić: “Uključenost savjeta mladih u kreiranje politika i donošenje odluka pokazatelj je otvorenosti i spremnosti na suradnju lokalnih i regionalnih jedinica te cijele države.” „Mlade je važno uključiti u donošenje strateških dokumenata, akcijskih planova i odluka na svim područjima, a ne samo vezano uz politike za mlade. Sve politike poput obrazovne, socijalne, okolišne, energetske, transportne i ostalih važne su i za mlade. Država koja uključuje mlade i stavlja u funkciju njihovu kreativnost i inovativnost ima veće šanse za uspjeh. Upravo zato se rado odazivam pozivima savjeta mladih i želim vam pomoći u postizanju što aktivnije uloge u hrvatskom društvu“, kazala je uvodno zastupnica Maletić na Nacionalnoj konferencije savjeta mladih Republike Hrvatske, održanoj 2. prosinca 2016. u Karlovcu. 29


Maletić: „Najbolja demografska mjera je stalan posao za mlade.“ Europska komisija objavila je Program vještina za Europu jer mladi moraju stjecati nove vještine i znanja, učiti o važnostima timskog rada, argumentiranja, mogućnosti kritičkog promišljanja, digitalizacije te tehničke vještine. „Sve kreće upravo od obrazovanja i obrazovnog sustava, stoga je od najranijih nogu nužno učiti mlade o poduzetništvu i samozapošljavanju, osnovati poduzetničke inkubatore u obrazovnim institucijama kako bi mladi već tada imali priliku na konkretnim projektima učiti i razvijati vlastite ideje i u konačnici stvarati svoj vlastiti posao“.

Konferencija “Znanost, inovacije i startup-ovi – nove prilike za mlade” 1. prosinca 2016., Bruxelles

Skup mladih ambasadora Europskog parlamenta, 11. svibnja 2018., Zagreb

Maletić: „Sportaši su naša velika vrijednost, a ulaganje u njih i sport višestruko se vraća.“ Zajedničkim naporima vratili smo streljaštvu status školskog sporta „Izuzetno sam sretna što imamo priliku u Europskom parlamentu predstaviti hrvatsko streljaštvo, jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova na koji smo posebno ponosni. Prošle godine smo zajedno pokrenuli inicijativu vezanu uz priznavanje streljaštva kao školskog sporta u Hrvatskoj i nadamo se da će do kraja ove godine streljaštvu biti vraćen status školskog sporta“, istaknula je zastupnica Maletić prilikom posjeta Streljačke udruge Europskom parlamentu. Streljaštvu je zaista 2018. vraćen status školskog sporta. 30


Maletić mladima: “Vi ste iznenađenje, tako napredni i kreativni. Upravo to što ste istaknuli pokreće svaku državu.” U prostorijama Kino Europe, u petak, 11. svibnja 2018., održan je Skup mladih ambasadora Europskog parlamenta #EUMladi2018, koji drugu godinu za redom organizira Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Mladi su oduševili zastupnicu svojim odgovorima na pitanje što treba promijeniti da bi ostali u Hrvatskoj. Istaknuli su da žele više prakse u školama, učiti o poduzetništvu i naučiti kako započeti i voditi svoj posao, steći financijsko znanje, raditi u timovima i argumentirano raspravljati, žele realizirati vlastite poslove i biti oni koji zapošljavaju. Vi ste iznenađenje, tako napredni i kreativni, istaknuli ste sve najvažnije, upravo to je ono što pokreće svaku državu komentirala je zastupnica, rekavši: „Mi imamo mlade koji žele postići više, vi takvi dajete nadu da će nam sigurno biti bolje. Nevjerojatno je da kao država ne odgovaramo na takve želje. Koliko bi drugi bili sretni da imaju mlade koji traže inkubatore u škole, modernu informatičku nastavu, vođenje projekata, pokretanje poslova. Evo nam novog curriculuma. Sve ste rekli.“ NAGRADA „EUROPSKI GRAĐANIN“ 2018.

Ovu godinu nagrada Europski građanin ide mladim inovatorima koje su nominirali zastupnica Ivana Maletić i zastupnik Ivica Tolić. Udruga Hrvatski ured za kreativnost i inovacije s projektom LEAP Summit dobitnik je ovogodišnje nagrade Europski građanin. Ovo priznanje poticaj je mladima okupljenim u udruzi HUKI da nastave s organiziranjem događaja na kojima se razmjenjuju znanja i iskustva te da i dalje pomažu mladim poduzetnicima i inovatorima da dobiju potrebnu podršku i brže se razvijaju. Ovom nagradom motiviramo mlade poduzetnike i inovatore za razvoj novih uspješnih inicijativa i projekata.

31


2018.


H H H

H H

PET GODINA U EU

Poduzetnici u EU

Mogućnosti financiranja poduzetnika

EUROPSKA UNIJA Zajedno do fondova EU HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

Izrada publikacije sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj


H

H H PET GODINA U EU H H

EUROPSKA UNIJA Zajedno do fondova EU HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

Izrada publikacije sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Sadržaj 3

Europska politika za razvoj poduzetništva

6

Mogućnosti financiranja poduzetničkih projekata iz ESI fondova

22

Europski fond za strateška ulaganja

24

Programi Unije za podršku malom i srednjem poduzetništvu

30

Aktivnosti zastupnice Maletić za mlade

Impressum

Glavna urednica Mr.sc. Ivana Maletić

Autori Ivana Maletić, Tea Japunčić, Alen Halilović Grafičko oblikovanje: Blanka Poljak Franjković

www.ivana-maletic.com ivana.maletic@europarl.europa.eu www.facebook.com/ivanamaletichr www.twitter.com/maleticivana www.youtube.com/user/MEPOfficeMaletic


Europska politika za razvoj poduzetništva

Poduzetništvo je pokretač cjelokupnog gospodarstva države te je ključno za povećanje konkurentnosti i stvaranje radnih mjesta. Kompleksnost segmenta poduzetništva očituje se u velikom broju čimbenika koji na njega utječu, od ekonomskih, tehnoloških pa do socioloških i društvenih. Prema podacima Europske komisije 99 % poduzetnika (otprilike 20 milijuna ljudi) u kategoriji je malih i srednjih poduzetnika (MSP) tj. imaju manje od 250 zaposlenika i smatraju se glavnim nositeljima gospodarskog rasta, inovacija, zapošljavanja i društvene integracije. Kao okosnica europskog gospodarstva, MSP-ovi su ključ oporavka Europe, stvaraju dvije trećine svih novih radnih mjesta u privatnom sektoru i održavaju stopu rasta broja novih radnih mjesta dvostruko većom nego u velikim trgovačkim društvima. Novi poduzetnici, posebno mali i srednji, predstavljaju najvažniji izvor novih zaposlenja - godišnje u Europi stvaraju više od 4 milijuna novih radnih mjesta. Da bi se Europa i svaka država članica, pa tako i Hrvatska, gospodarski razvijala i rasla, te povećala broj zaposlenih, potrebno je povećati broj poduzetnika.

Udio osoba koje odabiru samozapošljavanje i poduzetništvo kontinuirano pada pa je 2010. postotak Europljana kojima je prvi izbor bio samozapošljavanje iznosio 45 %, a 2013. 37 %. Prema Anketi o radnoj snazi EU-a iz 2016., udio samozaposlenih osoba u ukupnoj radnoj snazi u EU-u 2004. dosegao je maksimum od 15,4 %, a onda 2015. pao na dotad najnižih 14,9 %. Takav se opadajući trend nastavio i u idućim godinama te je 2016., prema podacima Eurostata, stopa samozaposlenih u ukupnom broju radno aktivnih osoba u EU-u iznosila 14 %, odnosno samozaposleno je bilo 30,6 milijuna ljudi u dobi od 15 do 64 godine. Udio poduzetnika u gospodarstvu razlikuje se od države do države kao i razlozi za slabu motiviranost za poduzetništvo, ali, općenito gledajući, neki od razloga su: neadekvatan obrazovni sustav koji ne pruža čvrste temelje za poduzetništvo, otežan pristup financijskim sredstvima i kreditima, poteškoće pri promjeni i prebacivanju poslova, strah od sankcija ako poduzetnički pothvat ne uspije, promjene propisa i poreznog sustava te komplicirana administracija i birokracija. 3


MSP-ovima potrebna je pomoć za lakši pristup financiranju i u privlačenju kvalificiranih radnika kako bi promjene u gospodarstvu što manje utjecale na njih i kako bi mogli ostati konkurentni na globalnom tržištu.

Poduzetništvo je, uz inovativnost i industrijsku konkurentnost, ključni faktor za gospodarski oporavak. Poduzetnička politika EU-a osmišljena je u svrhu poboljšanja poslovnog okruženja povoljnog za pokretanje novih inicijativa i poslovnih pothvata, promicanja poduzetničke klime i stvaranja radnih mjesta te olakšavanja pristupa financiranju i tržištu za MSP-ove. Prvi europski strateški dokumenti za razvoj poduzetništva usmjereni su na obrazovanje, učinkovitu administraciju i povoljne izvore financiranja.

Višegodišnji program za poduzetnike i poduzetništvo, posebice za MSP-ove usvojen je 2000. za razdoblje 2001. – 2005. s ciljem poboljšanja financijskog okruženja za poduzetnike, osobito za MSP-ove, i omogućavanje lakšeg pristupa potpornim službama i programima EU-a.

Europska povelja za male poduzetnike usvojena je kad i Višegodišnji program 2000., i u njoj je definirano deset smjernica za podršku MSPovima: a) obrazovanje i priprema za poduzetništvo, b) jeftinije i brže pokretanje trgovačkog društva, c) bolje zakonodavstvo i regulativa, d) dostupnost potrebnih radnih vještina, e) poboljšanje pristupa on-line, f) bolje korištenje prednostima unutarnjeg tržišta, g) porezna i financijska pitanja, h) jačanje tehnoloških sposobnosti malih poduzetnika, i) korištenje uspješnim modelima za elektroničko poslovanje i razvijanje potpora malim poduzetnicima, te j) bolja zastupljenost interesa malog poduzetništva u tijelima Unije i na nacionalnoj razini. Povelja je 2008. nadopunjena Aktom o malom poduzetništvu za Europu, najobuhvatnijom i najpotpunijom inicijativom o MSPovima. Jedan od prioriteta definiranih ovim aktom je smanjenje broja administrativnih postupaka i birokracije, s obzirom na to da učinkovita javna uprava prilagođena potrebama MSP-a može uvelike doprinijeti njihovu rastu. Akcijski plan za razvoj poduzetništva stavlja u prvi plan obrazovanje, poduzetničku klimu i promociju poduzetništva. 4


U financijskom razdoblju 2014. – 2020. donesen je Akcijski plan za razvoj poduzetništva 2020. Akcijski plan predstavlja novu viziju i aktivnosti poduzetništva u Europi te se temelji na tri stupa: razvijanje poduzetničkog obrazovanja i osposobljavanja, stvaranje poduzetničke klime te promicanje poduzetništva u određenim ciljanim skupinama. Kako bi se potaknula poduzetnička aktivnost i poslovanje MSP-ova, iz proračuna EU-a izdvajaju se znatna financijska sredstva u okviru različitih instrumenata (fondova, programa i drugih inicijativa). Neki od najvažnijih instrumenata su kohezijska politika, program Obzor 2020., Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME), program Kreativna Europa i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Osim toga, Planom ulaganja za Europu odnosno Europskim fondom za strateška ulaganja (EFSU) nastoji se do 2020. mobilizirati najmanje 500 milijardi eura privatnim i javnim ulaganjima. Cilj svih ovih instrumenata, programa i ulaganja je razvoj MSP-ova i inovacija.

5


Mogućnosti financiranja poduzetničkih projekata iz ESI fondova

U kohezijskoj politici za razdoblje 2014. – 2020. posebno se izdvajaju sredstva za jačanje konkurentnosti MSP-ova. U našem operativnom programu za taj tematski prioritet izdvojeno je 970 milijuna eura. Dosad je raspisano više od 15 natječaja, a u 2018. očekuje se raspisivanje još pet natječaja. Uz ova ulaganja u proširenje proizvodnje, modernizaciju poslovanja, kupnju opreme i uvođenje novih tehnologija, kojima je cilj povećanje konkurentnosti, produktivnosti i bolje pozicioniranje na tržištu, financiraju se još tri područja istraživanje i inovacije, informacijske i komunikacijske tehnologije te podrška za prijelaz na gospodarstvo s malim udjelom ugljika. Poduzetnicima su ta sredstva dostupna na temelju pripremljenih projekata koje prijavljuju na natječaje te, ovisno o kvaliteti prijave i mogućim učincima projekta, ostvaruju financiranje.

U većini poduzeća nema osobe koja je zadužena samo za rad na projektima EU-a, a budući da informacije o otvorenim natječajima i natječajima u najavi dolaze iz različitih izvora, poduzetnici su često u dvojbi na koje se natječaje mogu prijaviti i s kojim projektima. Glavni izvor informacija o otvorenim natječajima je mrežna stranica www.strukturnifondovi.hr na kojoj je dostupan pregled svih informacija vezanih uz natječaje EUa. Natječaje je moguće pretražiti koristeći se raznim filterima prema području, vrsti prijavitelja, tipu natječaja i sl. Osim otvorenih natječaja, odnosno poziva na dostavu projektnih prijedloga, na ovom internetskom portalu moguće je pronaći prethodno objavljene, zatvorene natječaje, ali i najave budućih natječaja, što može biti korisno za pravovremenu pripremu projektnih prijedloga. S ciljem lakšeg snalaženja s otvorenim natječajima i natječajima u najavi do kraja 2018., u nastavku su predstavljene mogućnosti financiranja po predmetu ulaganja. Navedeni datumi objave natječaja dani u nastavku su iz indikativnog godišnjeg plana objave natječaja te su moguće izmjene i odgode što se može provjeravati i pratiti na www.strukturnifondovi.hr. Ove godine bio je otvoren natječaj pod nazivom „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“ ukupne vrijednosti 200 milijuna kuna 6


u sklopu čega su se sufinancirala ulaganja u kapacitete MSP-ova, i to početnim ulaganjima u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Do kraja godine ne očekuju se slični natječaji (u sklopu kojih se mogu prijaviti aktivnosti izgradnje i opremanje poslovnih jedinica), kao ni jedan od najpoznatijih natječaja za poduzetnike pod nazivom E-impuls (u zadnjem pozivu iz 2016. pristiglo je ukupno 2099 zahtjeva poduzetnika) u sklopu kojih su prihvatljive aktivnosti bile investicije u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Poduzetnicima su za ovakav oblik ulaganja na raspolaganju financijski instrumenti koji su opisani na kraju ovog poglavlja. Natječaji usmjereni razvoju MPS-ova primjenom inovacija Razvoj novih proizvoda i usluga na temelju istraživanja, razvoja i inovacija Krajem prosinca otvara se natječaj ukupne vrijednosti 548 milijuna kuna pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza II“ čiji je cilj poduprijeti poduzetnike u razvoju novih ili znatno poboljšanih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa. Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj. Aktivnosti istraživanja i razvoja koje se planiraju provoditi u okviru projekta moraju biti unutar jednog ili više prioritetnih tematskih i podtematskih područja Strategije pametne specijalizacije S3 (Tematska prioritetna područja S3: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost, Hrana i bio-ekonomija). U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza I“, objavljenog 2016., dodijeljena su bespovratna sredstva za ukupno 55 poduzeća. Od 21. lipnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine otvoren je natječaj pod nazivom „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ koji poduzetnicima omogućuje potporu u obliku vaučera za pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog 7


pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnim tehničkim znanjima za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije poticanjem suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: testiranje proizvoda, usluge ili procesa, ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa, demonstracijske aktivnosti, te stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa. Cilj je da provedba projekta i realizacija aktivnosti rezultira proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu.

Ukupna vrijednost natječaja je 50 milijuna kuna, najniža vrijednost potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći 75.000 kuna. Krajem godine očekuje se objava natječaja ukupne vrijednosti 630,8 milijuna kuna pod nazivom „Inovacije u područjima S3“ čiji je cilj poduprijeti aktivnosti istraživanja i razvoja za unaprjeđenje postojećih i stvaranje novih proizvoda, i usluga u sklopu sektora povezanih s prioritetima Strategije pametne specijalizacije (S3). Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu, troškove osoblja, savjetodavnih, tehnoloških i drugih usluga iz područja istraživanja, razvoja i inovacija, studije izvedivosti i druge potporne aktivnosti koje za cilj imaju provedbu projekta, a intenzitet potpore iznosi 50 %. Inovacije novoosnovanih poduzeća – potpora razvoju startup-ova

Krajem lipnja 2018. očekuje se natječaj ukupne vrijednosti 150 milijuna kuna pod nazivom „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – Faza II“. Cilj natječaja je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja startup-ova u tržišno uspješne poslovne pothvate, stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluge visoke dodane vrijednosti. Velika prednost u ovom natječaju (za poduzetnike početnike), za razliku od većine natječaja namijenjenih poduzetnicima, jest što se mogu prijaviti 8


mikro, mala i srednja poduzeća koja su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelila dobit i koja nisu osnovana spajanjem. Intenzitet potpore je 85 % ukupne vrijednosti projekta, a prema indikativnom planu najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1,5 milijuna kuna. U sklopu natječaja prihvatljivo je financiranje aktivnosti prilagodbe razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (npr. testiranje, revizija studije izvedivosti, dizajn proizvoda, zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom) te aktivnosti komercijalizacije rezultata istraživanja i razvoja (istraživanje tržišta, verifikacija analize tržišta, priprema proizvodnje i plasmana na tržište, operativne marketinške aktivnosti i sl.). Više o prvom Pozivu za dostavu projektnog prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – Faza I“ koji je zatvoren krajem 2016. mogu se pronaći na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/inovacijenovoosnovanih-msp/. U novom Pozivu ne očekuju se velike izmjene u dokumentaciji i prihvatljivosti projekata pa je preporučljivo već sada krenuti s pripremom projektnog prijedloga sukladno Uputama za prijavitelje. Natječaji za povećanje konkurentnosti MSP-ova dostizanjem standarda kvalitete Certifikacija proizvoda Od 18. svibnja 2018. do 29. lipnja 2020. (ili do iskorištenosti sredstava) otvoren je natječaj ukupne vrijednosti 15,2 milijuna kuna pod nazivom „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ čiji je cilj pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU-a i drugih zemalja te odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama. 9


Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ako je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela. Prihvatljivi su svi troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije; prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti, ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje), troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima), troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti. Vrijednost potpore kreće se od 20.000 do 1.000.000 kuna uz stopu sufinanciranja od 55 % do 75 % (ovisno o veličini poduzeća).

U trećem kvartalu očekuje se i objava natječaja ukupne vrijednosti 7,5 milijuna kuna pod nazivom „Znakovi kvalitete (vaučeri)“ kojim se želi pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda i usluga te povećanjem njihove prepoznatljivosti na tržištu osiguraju preduvjete za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti. Iznos vaučera je do 75.000 kuna, a prihvatljive aktivnosti su ishođenje sljedećih znakova kvalitete od strane Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore: Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijski obrti, Umjetnički obrti. Prihvatljivi troškovi su i zahtjevi za izdavanje znaka kvalitete i naknade za pravo uporabe znaka u prvom razdoblju korištenja (ako je primjenjivo). Natječaji usmjereni modernizaciji poslovanja MSP-ova uvođenjem i razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) Softverska unaprjeđenja poslovnog procesa Krajem lipnja očekuje se objava natječaja ukupne vrijednosti 53,2 milijuna kuna pod nazivom „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-ova putem IKT-a – Faza II“ čiji je cilj doprinijeti rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima kako bi ojačale njihove tržišne pozicije i povećala se konkurentnost. Prihvatljive aktivnosti uključuju softversko unaprjeđenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško 10


planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja. Sufinanciranje se kreće od 65 % do 85 %.

Uz navedeni natječaj u istom razdoblju očekuje se otvaranje mogućnosti za vaučere za „Unaprjeđenje poslovanja mikro MSPova uvođenjem IKT-a.“ Ukupna vrijednost natječaja iznosi 15,2 milijuna kuna. Prihvatljive aktivnosti uključuju softversko unaprjeđenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima i sl. Prihvatljive aktivnosti uključuju uvođenje i primjenu softverskih unaprjeđenja poslovanja mikro poduzeća uvođenjem IKT-a u poslovanje pomoću mrežnih stranica, usluga e-commerce i sl. Stopa sufinanciranja je 85 %. Natječaji usmjereni pozicioniranju MSP-ova na međunarodnom tržištu Nastup na međunarodnim sajmovima Krajem lipnja očekuje se objava natječaja ukupne vrijednosti 38 milijuna kuna pod nazivom „Internacionalizacija poslovanja MSPova – Faza II“ čiji je cilj povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Prihvatljive aktivnosti su potpora MSPovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta koja obuhvaća: • • • • •

nastup na međunarodnim sajmovima koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja, prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač, troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište, izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu, sudjelovanje na poslovnim razgovorima b2b koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova.

Više o prvom Pozivu za dostavu projektnog prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ koji je zatvoren krajem 2017. može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/ natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova. 11


U novom Pozivu ne očekuju se velike izmjene u dokumentaciji i prihvatljivosti projekata pa je preporučljivo već sada krenuti s pripremom projektnog prijedloga sukladno Uputama za prijavitelje. Povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanjem energetske učinkovitosti Energetska učinkovitost (uslužni sektor) Od 15. lipnja do 21. rujna 2018. (ili do iskorištenosti sredstava) otvoren je natječaj ukupne vrijednosti 76 milijuna kuna pod nazivom „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE-a u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) – prvi poziv“ čiji je cilj ostvarenje energetskih ušteda povećanjem učinkovitosti korištenja energijom u uslužnom sektoru.

Na ovaj natječaj moći će se prijaviti, kako je u nazivu i istaknuto, samo poduzetnici koji se bave trgovinom i turizmom. Ovo je prilika hotelima i trgovinama da snize ulazne troškove uvođenjem obnovljivih izvora energije i snižavanjem troškova energije što će im pomoći u podizanju produktivnosti i konkurentnosti. Prihvatljive aktivnosti su: priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije (uključujući izradu Glavnog projekta), te aktivnosti energetske obnove, odnosno energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivim izvorima energije.

Prihvatljive aktivnosti energetske učinkovitosti obuhvaćaju obnovu cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada (toplinska izolacija, zamjena ili obnova vanjske stolarije), obnova tehničkih sustava za upotrebu zgrada (poput poboljšanja postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, unutarnje rasvjete, elektroinstalacija i sl.), upravljanje energijom (obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama, uvođenje sustava daljinskog očitanja, sustava kontrolnih mjerila energenata te uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta), kupnja energetski učinkovite opreme (oprema za pripremu, obradu i čuvanje hrane, pranje, sušenje i glačanje rublja te rasvjeta vanjskih prostora).

Prihvatljive aktivnosti korištenja obnovljivim izvorima energije obuhvaćaju zamjenu postojećeg sustava pripreme tople vode, 12


obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova te postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije, toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora. Uz navedene aktivnosti prihvatljive su i sve aktivnosti upravljanja projektom i administracije kao i aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 220.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 13 milijuna kuna. Ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralnih krajeva Uljarstvo Krajem svibnja objavljen je natječaj ukupne vrijednosti 75 milijuna kuna, pod nazivom „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – objekti za proizvodnju ulja“, u sklopu mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, tipa operacije 4.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“. Cilj je natječaja povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, u ovom slučaju proizvodnje ulja. Među potencijalnim korisnicima sredstava nalaze se i mikro, mala i srednja poduzeća, točnije fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvođačke organizacije te fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od maslina, tikvi (buča) uljarica i voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa. Prihvatljivi su troškovi ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu i ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom te kupnja 13


gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva. Prihvatljivi su troškovi kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), te opći troškovi poput troškova usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, troškova izrade studije izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekata, a vrijednost potpore za uljare po projektu iznosi od 15.000 do 400.000 eura. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 eura. Prijave za ostvarivanje sredstava iz ovog natječaja moći će se podnositi od 23. srpnja do 21. rujna 2018. Mljekarstvo

Krajem svibnja, u okviru iste mjere, podmjere i tipa operacije, objavljen je natječaj ukupne vrijednosti 75 milijuna kuna, s ciljem povećanja vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. U ovome slučaju riječ je o ulaganjima u objekte malog kapaciteta za preradu mlijeka (tzv. mini-mljekare), koji ne prelaze 10 000 litara mlijeka dnevno. Među potencijalnim korisnicima sredstava nalaze se također i mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi su troškovi ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu i ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom te kupnja gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva. Prihvatljivi su troškovi kupnje zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), te opći troškovi poput troškova usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, troškova izrade studije izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Vrijednost potpore po projektu za mini mljekare iznosi od 15.000 do 1.000.000 eura, a najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi maksimalno 200.000 eura. 14


Prijave za ostvarivanje sredstava iz ovog natječaja također će se moći podnositi od 23. srpnja do 21. rujna 2018. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Od 16. travnja do 31. prosinca 2018. otvoren je natječaj ukupne vrijednosti 70 milijuna kuna za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“. Svrha natječaja je dodjela potpore za prihvatljive troškove u okviru zaštite usjeva, životinja i biljaka. Potencijalni korisnici sredstava su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti registrirani za poljoprivrednu djelatnost, trgovačka društva za poljoprivrednu djelatnost, zadruge i druge pravne osobe registrirana za poljoprivrednu djelatnost, te fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Potpora u okviru ovoga natječaja podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje za to ispunjavaju uvjete,. Prihvatljivi troškovi odnose se na važeću premiju osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 20 %. Intenzitet potpore je 70 % vrijednosti premije osiguranja, a najviše 75.000 eura godišnje po korisniku. Mala poljoprivredna gospodarstva

U trećem kvartalu 2018. očekuje se objava natječaja pod nazivom „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, u sklopu mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Cilj je natječaja dodjela potpora za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava čija je ekonomska veličina između 2.000 i 7.999 eura.

Zahtjev za potporu u okviru ovog natječaja mogu podnijeti mala gospodarstva koja su u jednom od sljedećih organizacijskih oblika: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela), te zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. U prihvatljive troškove spadaju: kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata i pripadajuće 15


infrastrukture, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. Intenzitet potpore iznosi do 100 % prihvatljivih troškova, odnosno 15.000 eura po korisniku, isplata se obavlja u dvije rate, u razdoblju od najviše 3 godine. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Od 18. srpnja do 28. rujna 2018. zaprimat će se prijave na natječaj za operaciju 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Cilj ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, radi smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Intenzitet potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura, a najviši 200.000 eura. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj natječaj iznosi 30 milijuna eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva (SO) najmanje 2.000 eura i koji posjeduju rješenje/odobrenje za djelatnost koja je predmet potpore. U sklopu natječaja dodjeljuju se bespovratna sredstva za projekte iz sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda (marketing se mora odnositi na predmet prerade), usluga u ruralnim područjima (usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge), tradicijskih i umjetničkih obrta te turizma u ruralnom području. Puno pitanja potencijalnih korisnika EU fondova bilo je vezano upravo uz mogućnost dobivanja EU fondova za obnovu starih obiteljskih kuća i bavljenje turizmom. Ovaj natječaj to omogućuje uz uvjet da imate poljoprivredno gospodarstvo barem godinu dana i da ste registrirani za bavljenje turizmom te da je naselje u kojem se projekt provodi nerazvrstano ili razvrstano u razrede „C“ ili „D“ sukladno Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede. 16


Bilo je dosta pitanja vezano i uz frizerske salone, obrte za proizvodnju suvenira, knjigovodstvene servise – za sve te nepoljoprivredne djelatnosti sada možete prijaviti projekt i financirati uređenje i proširenje prostora, opremanje, te druge troškove vezane uz početak obavljanja djelatnosti, ali kao i u slučaju bavljenja turizmom, pod uvjetom da imate poljoprivredno gospodarstvo barem godinu dana i da ste registrirani za bavljenje tom nepoljoprivrednom djelatnošću. Tijekom ove godine očekuje se raspisivanje preko dvadeset i pet različitih natječaja za projekte OPG-ova i MSP-ova vezanih uz financiranje: postupaka za sudjelovanje u sustavima kvalitete i ekološke proizvodnje; restrukturiranja, modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sektor voća i povrća, stočarstva i peradarstva); zbrinjavanja, rukovanja i upotrebe stajskog gnojiva; korištenja obnovljivim izvorima energije; neproduktivnih ulaganja povezanih s očuvanjem okoliša; potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme (u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima); marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda te sudjelovanja poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode. Sve najave i objave natječaja mogu se pratiti na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr te www.apprrr.hr. Financijski instrumenti iz ESI fondova

Zahvaljujući programima iz ESI fondova poduzetnici u Hrvatskoj konačno mogu dobiti zajmove po prihvatljivim kamatnim stopama od 0,5 % do 3,5 % ovisno o vrsti ulaganja i razvijenosti područja u kojem se investicija realizira. Povoljni izvori financiranja jedan su od ključnih preduvjeta rasta ulaganja i pokretanja poduzetničkih projekata te su, uz bespovratna sredstva, financijski instrumenti izuzetno važni za poticanje rasta, razvoja i stvaranja novih radnih mjesta. Jamstveni program

Program ESIF jamstava namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a provodi se u suradnji s odabranim financijskim institucijama. U okviru tih jamstava razlikuju se: • Pojedinačna jamstva kod kojih prijavitelj financijskoj instituciji podnosi zahtjev za odobrenje kredita uz upotrebu ESIF pojedinačnog jamstva. Potom ta financijska institucija HAMAG-BICRO-u dostavlja informaciju o odobrenju kredita, nakon čega HAMAG-BICRO odobrava jamstvo. Više o dvjema mjerama u okviru programa pojedinačnih jamstava u tabličnom prikazu. 17


Tablica 1: Mjere u okviru HAMAG-BICRO ESIF Pojedinačnih jamstava Značajka Minimalni iznos

Maksimalni iznos

Maksimalna stopa

Minimalno trajanje Maksimalno trajanje Udio obrtnih sredstava

Premija rizika

Obuhvat jamstva

Mjera A – ESIF Pojedinačna jamstva za investicijske kredite

Mjera B – ESIF Pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

80 %

65 %

150.000 eura

2.000.000 eura 1 godina

10 godina ili individualno, ovisno o strukturi ulaganja i procesu investicije Najviše 30 % od iznosa kredita

0,25 % - 0,5 % iznosa odobrenog jamstva Glavnica kredita

Potpora Subvencija kamatne stope

Potpora male vrijednosti i/ili državna potpora (GBER)

Određenim ciljnim skupinama poduzetnika

150.000 eura

1.000.000 eura 1 godina

5 godina 100 %

0,5 % - 1 % odobrenog jamstva Glavnica kredita Potpora male vrijednosti

Nije primjenjivo

Izvor: www.hamagbicro.hr. •

18

Portfeljna jamstva financijski su instrument u najavi kod kojih krajnji primatelj financijskoj instituciji podnosi zahtjev za odobrenje kredita uz upotrebu ESIF portfeljnog jamstva. Potom ta financijska institucija donosi odluku o odobrenju kredita i obavještava HAMAGBICRO o uključenju poduzetnika u portfelj.


Zajmovni program ESIF zajmovni program namijenjen je subjektima malog gospodarstva prema kojem HAMAG-BICRO direktno odobrava zajmove. Namjena ESIF zajmova može biti: modernizacija i proširenje postojećeg poslovanja, zadržavanje postojećih i povećanje broja radnih mjesta, osnivanje obrta i trgovačkih društava, samozapošljavanje i obrtna sredstva. U nastavku slijedi tablični prikaz uvjeta za tri vrste investicijskih zajmova pri HAMAG-BICRO-u. Tablica 2: Poduzetnički ESIF Mikro investicijski zajam pri HAMAGBICRO-u Naziv programa ESIF Mikro investicijski zajam Ciljana skupina Iznos

Kamatna stopa Poček

Rok otplate

Mikro i mali gospodarski subjekti te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt (ako se zajam odobri, potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se ugovor o zajmu ugovara isključivo s registriranim gospodarskim subjektom) Od 1.000 eura do 25.000 eura 0,5 % - 1,5 %

Do 12 mjeseci ako je rok otplate dulji od 12 mjeseci Do 5 godina, uključujući poček

Instrumenti osi- Zadužnica i ostali instrumenti osiguranja, ovisno o guranja procjeni rizika Potpora

Namjena

Potpora male vrijednosti

Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) te obrtna sredstva (do 30 % iznosa zajma)

Izvor: www.hamagbicro.hr.

19


Tablica 3: Poduzetnički ESIF Mali zajam pri HAMAG-BICRO-u Naziv programa ESIF Mali zajam Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji gospodarski subjekti te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt (ako se zajam odobri, potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se ugovor o zajmu ugovara isključivo s registriranim gospodarskim subjektom)

Iznos

Od 25.001 eura do 50.000 eura

Rok otplate

Do 10 godina, uključujući poček

Kamatna stopa Poček

Instrumenti osiguranja Potpora

Namjena

0,5 % - 1,5 %

Do 12 mjeseci ako je rok otplate dulji od 2 godine

Zadužnica i ostali instrumenti osiguranja, ovisno o procjeni rizika Potpora male vrijednosti

Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) te obrtna sredstva (do 30 % iznosa zajma)

Izvor: www.hamagbicro.hr.

Tablica 4: Poduzetnički ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva pri HAMAGBICRO-u Naziv programa ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva Ciljana skupina Iznos

Kamatna stopa Poček

Rok otplate

Instrumenti osiguranja Potpora

Namjena

Mikro i mali gospodarski subjekti Od 1.000 eura do 25.000 eura 1,5 % - 3,5 %

Do 6 mjeseci ako je rok otplate dulji od 12 mjeseci Do 3 godine, uključujući poček

Zadužnica i ostali instrumenti osiguranja, ovisno o procjeni rizika Potpora male vrijednosti

Obrtna sredstva (do 100 % iznosa zajma)

Izvor: www.hamagbicro.hr. 20


Agencija HAMAG-BICRO dosad je odobrila više od 90 ESIF zajmova, ukupne vrijednosti oko 260 milijuna kuna. Odobrenjem zajmova novozaposleno je više od 1800 ljudi.

Osim u okviru HAMAG-BICRO-a, podrška poduzetnicima u Hrvatskoj daje se i u okviru Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).

ESIF financijski instrumenti pri HBOR-u namijenjeni MSP-ovima su Krediti za rast i razvoj. Riječ je o dugoročnim investicijskim kreditima za one MSP-ove koji posluju dulje od dvije godine, a koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Ti se krediti odobravaju putem Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d., a financiraju se 50 % iz izvora ESIF-a po kamatnoj stopi od 0 %, a 50 % iz izvora poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti značajno niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstvima ESIF-a.

Jedan poduzetnik može dobiti samo jedan ESIF Kredit za rast i razvoj, a namjena za koju se sredstva mogu odobriti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava (do 30 % iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom).

Krediti se mogu odobriti samo za nove investicije, a refinanciranje postojećih kredita nije dopušteno. Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine). Najniži iznos kredita može biti 100.000 eura dok je najviši tri milijuna eura, odnosno do 10 milijuna eura za sektor turizma. Ukupni kreditni potencijal ESIF Kredita za rast i razvoj iznosi 200 milijuna eura.

21


Europski fond za strateška ulaganja

Osim ESI fondova u novom programskom razdoblju poduzetnicima je na raspolaganju i Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), glavni dio Plana ulaganja za Europu. Iz EFSU-a se izdaju garancije za financiranje rizičnijih projekata koji bez garancije ne bi mogli doći do financijskih sredstava, s ciljem mobilizacije većeg broja privatnih izvora financiranja i povećanja ulaganja u subjekte koji zapošljavaju do 3000 osoba, posebno u MSP-ove.

Da bi bio prikladan za ostvarivanje garancija iz EFSU-a, projekt mora ispunjavati više kriterija prihvatljivosti: 1) ekonomska održivost; 2) usklađenost s politikama EU-a; 3) osiguranje dodane vrijednosti; 4) mobiliziranje kapitala privatnog sektora u najvećoj mogućoj mjeri; i 5) tehnička održivost. Što se tiče veličine prihvatljivog projekta, tu nema ograničenja. Ne postoje ni tematske ni geografske kvote za dodjelu garancije iz EFSU-a koje se temelje, kad su kriteriji ispunjeni, isključivo na potražnji. Izravno financiranje Europske investicijske banke (EIB) uz garanciju EFSU-a moguće je za projekte veće od 50 milijuna eura dok se projekti MSP-ova i srednje kapitaliziranih poduzeća, ukupnog iznosa do 50 milijuna eura, financiraju putem financijskih posrednika koji djeluju u državi članici (aktivne financijske institucije) kroz EFSU-ov prozor za MSP-ove. Instrumenti koje EFSU nudi potencijalnim investitorima obuhvaćaju kredite, proizvode dioničarskog tipa, jamstva te proizvode za povećanje kreditiranja i stimuliranja tržišta kapitala. Za sredstva iz EFSU-a mogu se prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća, javna poduzeća i institucije, nacionalne investicijske banke te ugovorne investicijske platforme. Važna poruka poduzetnicima, vezano uz realizaciju garancija iz EFSU-a, je da ne trebaju odobrenje ili podršku Vlade i lokalnih jedinica već sami mogu kontaktirati EIB čiji će im stručnjaci pomoći, ocijeniti projekte i uputiti na izvore financiranja. Početkom 2018. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisalo je s EIB-om sporazum u trajanju od 12 mjeseci o pružanju savjetodavnih usluga hrvatskim javnim i privatnim poduzećima u svrhu identificiranja, pripreme i razvijanja investicijskih projekata putem Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU). Centar pruža usluge u sektorima istraživanja i razvoja, energetike, transporta, cirkularne ekonomije, zaštite okoliša, informacijskih i komunikacijskih tehnologija i društvene infrastrukture. 22


Zainteresirani poduzetnici, javna i privatna poduzeća mogu se obratiti Centru podnošenjem zahtjeva za savjetodavnu podršku preko službenog internetskog portala – http://eiah.eib.org/find-support/index. Naknade koje MSP-ovi plaćaju Centru ograničene su na jednu trećinu troškova tehničke pomoći koja im je pružena. Osim ESCU-a, poduzetnicima je na raspolaganju i Europski portal projekata ulaganja (EPPU), mjesto sastajanja ulagača i promotora projekata iz EU–a. Poduzetnik koji traži ulagače za svoj projekt može ga besplatno objaviti na portalu, s tim da je minimalna veličina projekata koji se oglašavaju ograničena na 1 milijun eura. Poslovi vezani uz provedbu Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj dodijeljeni su Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR-u).

Neki od uspješnih projekata u Hrvatskoj financirani garancijama EFSU-a su „Razvoj i obnova zračne luke Dubrovnik“ (izvrstan primjer poželjne sinergije u korištenju sredstvima EFSU-a i Europskih strukturnih i investicijskih fondova); projekt „Razvoj istarske rivijere“ (projekt predstavlja prvu transakciju koju je EIB u Hrvatskoj zaključio s kompanijom iz privatnog sektora, a u kojoj se koristi podrškom ostvarenom putem EFSU-a); projekt izgradnje novog kombikogeneracijskog plinskog postrojenja Elektrane-toplane Zagreb; projekt „Dental Centar Čes“; projekt „KBC Rijeka – izgradnja novog bolničkog bloka“, a osigurana su i sredstva za dodjelu garancija putem HBOR-a za rizične projekte srednje kapitaliziranih poduzeća. Za sve detalje oko financiranja uz podršku EFSU-a, poduzetnici se mogu javiti HBOR-u e-poštom na efsu@hbor.hr ili na broj telefona +385 1 45 91 666.

Najveći izazov u provedbi EFSU-a predstavlja nedovoljna informiranost. Čak 85 do 90 % potencijalnih investitora još uvijek nema dovoljno znanja o mogućnostima EFSU-a. Upravo zbog toga važno je pripremati materijale i organizirati događaje u državama članicama. Neophodno je osigurati direktan kontakt s poduzetnicima, lokalnim i regionalnim jedinicama te financijskim posrednicima u smislu prijenosa informacija o EFSU-u i prezentiranju primjera dobre prakse. U tu svrhu Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić pripremio je posebnu publikaciju pod nazivom Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) – stanje provedbe, izazovi i prilike, s posebnim osvrtom na Hrvatsku i susjedne države nečlanice, dostupnu na http://www.ivana-maletic.com/ novi-broj-im-a-12/, koja sadržava sve bitne informacije o mogućnostima financiranja iz EFSU-a. 23


Programi unije za podršku malom i srednjem poduzetništvu

Osim opisanih fondova EU-a, poduzetnicima su na raspolaganju i sredstva iz različitih programa Unije. Pregled najvažnijih programa, njihove svrhe i sredstava kojima raspolažu u sedmogodišnjem razdoblju 2014. – 2020. slijedi u nastavku.

Obzor 2020.

Glavni cilj Programa je rješavanje društvenih izazova i premošćivanje jaza između istraživanja i tržišta. Proračun Programa iznosi 78,6 milijardi eura, a MSP-ovi se mogu prijaviti gotovo na sve instrumente koje obuhvaća. Program se odnosi na MSP-ove s najmanje tri i najviše pet partnera, a financiranje po projektu iznosi najviše 3 milijuna eura. Programom će se investirati u startup i ranu fazu MSP-ova te u MSP-ove orijentirane na istraživanje i inovacije. Instrument za MSP u okviru Programa namijenjen je visoko inovativnim MSP-ovima koji žele unaprijediti svoj razvojni potencijal, rasti i internacionalizirati se. Instrument nudi različite vrste potpora za tri različite faze inovacijskog ciklusa te komplementarne usluge mentoriranja i podučavanja:

• faza 1 – jednokratne potpore za studije provedivosti (stopa financiranja: paušal do 50.000 eura); • faza 2 (može uključivati ogledno pokazivanje, izradu prototipova, ispitivanje, razvoj aplikacija) – bespovratna sredstva za glavne faze inovacijskih projekata (stopa financiranja: 70 %, odnosno 100 % u slučajevima kad je istraživačka komponenta izrazito naglašena); • faza 3 – faza komercijalizacije (olakšani pristup dužničkim i vlasničkim financijskim instrumentima) • mentoriranje i treniranje (engl. coaching): za sve korisnike Instrumenta, uz dodijeljenu financijsku potporu, nude se usluge mentoriranja i treniranja tijekom prve faze (do 3 dana) i druge faze (do 12 dana). Sudjelovati mogu samo MSP-ovi, pojedinačno ili kao konzorcij, osnovani u EU-u ili pridruženoj državi. 24


U okviru programa Obzor 2020. trenutno je objavljen radni program Sigurnih društava – zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana (natječaji otvoreni u području digitalne sigurnosti, zaštite europske infrastrukture i osoba koje žive u europskim pametnim gradovima, te u području sigurnosti), otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2018. u okviru akcije Marie Sklodowska-Curie te novih 11 tema natječaja Nuclear fission, fusion and radiation protection research u području EURATOM-a. Otvorene su i nove teme natječaja BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE u području Sigurne, čiste i učinkovite energije, a Konzorcij BLUEMED CSA objavio je otvaranje poziva – Call for Strategic Start-up Actions on Blue Growth in the Mediterranean. Sve dodatne informacije o korištenju sredstvima iz programa Obzor 2020. zainteresirani poduzetnici mogu saznati u Agenciji za mobilnost i programe EU-a, kontakt agenciji za Program u Hrvatskoj (http://www. obzor2020.hr/obzor2020-kontakt). Za informacije o Instrumentu za MSP-ove poduzetnici se mogu javiti u HAMAG-BICRO e-poštom na renato.vrebac@hamagbicro.hr ili telefonom na broj: +385 1 235 2629.

Također, na portalu Europske komisije Research & Innovation Participant Portal nalaze se sve potrebne informacije i dokumentacija za pripremu i prijavu projekata, među kojima su najvažniji dvogodišnji radni programi s temama i pozivima na natječaj za prijavu projektnih prijedloga.

INNOVFIN

Instrument je utemeljen inicijativom „InnovFin – financiranje EU-a za inovatore“, uz financijsku potporu programa Obzor 2020. i EFSU-a. Instrumentom se osiguravaju jamstva i protujamstva za financiranje dugova u rasponu od 25.000 do 7,5 milijuna eura kako bi se inovativnim MSP-ovima i malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije (do 499 zaposlenika) olakšao pristup zajmovima. Instrument se provodi preko financijskih posrednika (banaka i drugih financijskih institucija) u državama članicama EU-a te povezanim zemljama. EIF i HBOR potpisali su 2016. prvi sporazum u okviru InnovFin-a, kojim se u naredne dvije godine inovativnim MSP-ovima nude jamstva za bankovne zajmove, uz osiguranu potporu EFSU-a. 25


Očekuje se da će podrška EU-a inovativnim hrvatskim poduzećima do sredine ove godine generirati portfelj zajmova u vrijednosti od 20 milijuna eura. Nadalje, UniCredit Grupa potpisala je sporazum s EIF-om u okviru instrumenta InnovFin u iznosu od 160 milijuna eura. Također, EIF, Erste&Steiermärkische Bank i Erste&Steiermärkische S-Leasing potpisali su sporazum o jamstvu u okviru programa InnovFin, koje će Erste-u omogućiti da inovativnim MSP-ovima u Hrvatskoj osigura zajmove i zakupe u vrijednosti od 100 milijuna eura. Dodatno, za MSP-ove je preko Zagrebačke banke d.d. osigurano 10 milijuna eura usmjerenih na istraživačke i razvojne aktivnosti. Javni poziv za odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje MSP-ova u okviru InnovFin-a aktualan je do 31. prosinca 2020., a gore navedeni financijski posrednici u Hrvatskoj već stoje na raspolaganju poduzetnicima za sve pojedinosti o dostupnim sredstvima u okviru Instrumenta.

COSME

Glavni cilj Programa je povećati konkurentnost europskih poduzeća, smanjiti nezaposlenost, stvoriti poticanju poduzetničku okolinu i razvoj poduzetništva. Budžet Programa za konkurentnost MSP-ova iznosi 2,3 milijarde eura. Programom COSME nastavit će se financirati aktivnosti u fazi rasta i razvoja MSP-ova i to jamstvima za MSP-ove, ponajprije za zajmove vrijednosti do 150.000 eura. Program COSME namijenjen je u prvom redu MSP-ovima te nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama/institucijama koje djeluju u području poticanja, promicanja i/ili podupiranja poduzetništva, a podupire investicije u tehnološki razvoj, transfer tehnologije i prekogranično širenje poslovnih aktivnosti. Osim u EU-u, COSME će olakšati i financirati aktivnosti vezane uz zaštitu intelektualnog vlasništva za MSP-ove koji žele poslovati s Kinom, drugim azijskim zemljama i Južnom Amerikom (IPR SME Helpdesk). Financiranje obuhvaća: registraciju intelektualnog vlasništva, patente i zaštitni znak, ali i pomoć pri prekršajima prava intelektualnog vlasništva i sl. U okviru suradnje s EIF-om, Privredna banka Zagreb d.d. potpisala je Ugovor o provedbi programa COSME u iznosu od 46 milijuna eura, koji MSP-ovima omogućava pristup kreditnim proizvodima. 26


U okviru programa COSME trenutno su otvorena dva poziva za iskazivanje interesa: jedan vezan uz Europsku poduzetničku mrežu, pod nazivom „Centri za poslovnu suradnju u trećim zemljama za Europsku poduzetničku mrežu“ (za razdoblje od 2015. do 2020.), te drugi iz područja turizma pod nazivom „Podrška razvoju i promicanju transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda – iskorištavanje sinergija između turizma i kulturnih i kreativnih industrija“ (prijave do 19. srpnja 2018.). Državno tijelo zaduženo za koordinaciju Programa u RH je Ministarstvo poduzetništva i obrta, a sve informacije o programu moguće je dobiti putem e-pošte: snjezana.ivic-pavlovski@minpo.hr; ili telefonom na broj: +385 1 6109 243.

Natječaji (pozivi za iskazivanje interesa) u okviru Programa mogu se pratiti na službenim mrežnim stranicama Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća Europske komisije (EASME): https://ec.europa.eu/ easme/en/cosme.

EUREKA

Ovim se Programom MSP-ovi i velika poduzeća potiču na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko – razvojnih aktivnosti, s ciljem jačanja inovacijskog kapaciteta poduzeća, poticanja međunarodne suradnje i stvaranja temelja za međunarodni tržišni plasman. Znanstveno – istraživačke institucije (javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti) mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi: 60 % za mala poduzeća, 50 % za srednja poduzeća i 40 % za velika poduzeća, ali najviše do 150.000 eura. U okviru programa Eureka trenutno nema otvorenih natječaja.

Sve informacije o stanju sredstava Programa i natječajima moguće je dobiti u HAMAG-BICRO-u, nacionalnom tijelu za provedbu Programa, putem e-pošte: eureka@hamagbicro.hr; ili telefonom na broj: +385 1 23 52 628. 27


EUROSTARS

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice. Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje provodi aktivnosti istraživanja i razvoja. Najmanje 50 % aktivnosti treba provoditi partner koji provodi aktivnosti I&R. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Znanstveno – istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu i biti član konzorcija. Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000 eura ili do 70 % udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je od toga manje. Maksimalno trajanje projekta je tri godine. Tajništvo EUREKA-e objavljuje pozive za podnošenje prijava u programu Eurostars dvaput godišnje (u ožujku i rujnu). Prijave u rujnu bit će moguće podnijeti do 13. u mjesecu. Sve informacije o pripremi i prijavi projekta za financiranje iz ovog Programa moguće je dobiti u HAMAGBICRO-u, nacionalnom tijelu za provedbu Programa, putem e-pošte: eureka@hamagbicro.hr; ili telefonom na broj: +385 1 23 52 628.

ERASMUS ZA MLADE PODUZETNIKE

Ovaj Program, djelomično financiran sredstvima EU-a, poduzetnicima omogućava da provedu određeno vrijeme u drugoj državi EU-a gdje će raditi i stjecati iskustva kod iskusnog poduzetnika. Riječ je o programu razmjene, ne o plaćenom zaposlenju.

Kako bi sudjelovao u Programu, poduzetnik mora pokazati motivaciju i ozbiljnu namjeru za osnivanje poduzeća, predstaviti dobru i konkretnu poslovnu ideju te realističan poslovni plan. Usto, mora moći dopuniti sredstva Programa kako bi prema potrebi pokrivao troškove povezane sa svojim boravkom u inozemstvu (financijska pomoć Unije za pokrivanje dijela putnih i dnevnih životnih troškova tijekom sudjelovanja u Programu ovisi o zemlji u kojoj poduzetnik želi boraviti). U Programu mogu sudjelovati i poduzetnici koji su već počeli poslovati, ali njihovo poslovanje u trenutku podnošenja prijave mora trajati kraće od tri godine. Poduzetnik, također, mora biti stariji od 18 godina i imati 28


boravište u nekoj od država EU-a ili u zemlji koja je stranka u sporazumu o COSME-u najmanje posljednjih 180 dana. Program traje 1 – 6 mjeseci, ali boravak se može podijeliti na nekoliko dijelova pod uvjetom da se završi u roku od 12 mjeseci.

Prijave na Program otvorene su tijekom cijele godine, a sve informacije o prijavi mogu se dobiti u Hrvatskoj gospodarskoj komori, bilo e-poštom: tkesic@hgk.hr; bilo telefonom na broj: +385 1 4606 700.

LIFE

Program za zaštitu okoliša i klimatske akcije namijenjen je financiranju projekata iz područja zaštite okoliša, a projekte mogu prijaviti svi MSPovi registrirani kao pravne osobe u EU-u. Cilj programa je prelazak Unije na gospodarstvo koje se prilagođava klimatskim promjenama. Proračun Programa iznosi 3,5 milijardi eura. Programom LIFE Unija sufinancira pilot, demonstracijske, informacijske i projekte najbolje prakse koji imaju dodanu vrijednost EU-a. Projekti LIFE nisu ni infrastrukturni ni istraživački.

Europska komisija svake godine otvara natječaje za sufinanciranje projekata iz područja okoliša i klimatskih aktivnosti sukladno Višegodišnjem radnom programu. Za vrijeme trajanja drugog višegodišnjeg programa rada (2018. – 2020.) projekti se sufinanciraju najviše do 55 %, osim projekata iz područja prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa mogu ostvariti do 75 % sufinanciranja.

Natječaj za Program LIFE otvoren je 18. travnja 2018. Prijava koncepata projektnih prijedloga za potprogram Okoliš bila je otvorena do lipnja, a projektni prijedlozi za potprogram Klimatske aktivnosti mogu se prijavljivati do rujna 2018.

Nacionalna kontakt točka za ovaj Program je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kod kojih se željene informacija mogu tražiti e-poštom: life@mzoe.hr ili nikolina.petkovic.gregoric@mzoe.hr; te telefonom na broj: +385 1 3717 209.

29


Aktivnosti zastupnice Maletić za poduzetnike

Zastupnica Ivana Maletić veliki je dio svojih aktivnosti u Europskom parlamentu i u Hrvatskoj posvetila radu s poduzetnicima. Organizirala je brojne konferencije, radionice, panel rasprave i okrugle stolove o poduzetništvu u Hrvatskoj, mogućnostima korištenja EU fondova i izazovima s kojima se poduzetnici susreću.

Iz razgovora s poduzetnicima proizašle su mjere za poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva za koje se kontinuirano zalaže u svim raspravama i izvješćima u Europskom parlamentu i u Hrvatskoj: 1. Otvaranje izvora financiranja poduzetnicima kroz kredite uz povoljne kamatne stope i garancije države i ESI fondova, 2. Sufinanciranje bespovratnim EU sredstvima poduzetničkih projekata koji podižu produktivnost i konkurentnost, 3. Osiguranje tehničke pomoći u pripremi projekata, osmišljavanju i provedbi poslovnih i marketing planova, 4. Pojednostavljivanje pravila korištenja EU fondova, ukidanje obveze provedbe javne nabave za poduzetnike, 5. Razvoj što većeg broja potpornih institucija za poduzetnike, 6. Razvoj potpornih institucija koje potiču i pomažu samozapošljavanje odnosno stvaranje novih poduzetnika poput poduzetničkih inkubatora (posebno je važno otvaranje poduzetničkih inkubatora na fakultetima), tehnoloških parkova, centara znanja i inovacija… 7. Razvoj i financiranje klastera, 8. Karta mogućnosti investiranja u Hrvatskoj s popisom troškova i potrebnih dozvola, 9. Brzo donošenje rješenja, davanje odgovora i rješavanje imovinskopravnih pitanja, 10. Prve tri godine poslovanja oslobođenje od plaćanja poreza za dobit za reinvestiranu dobit, 11. Oslobođenje od plaćanja doprinosa u trajanju od godinu dana za novozaposlene, 12. Plaćanje PDV-a po naplati za obrtnike, male i srednje poduzetnike. Neke od mjera za koje se zastupnica zalagala usvojene su, za ostale se nadamo da će se provesti, a sve ove mjere mora pratiti pojednostavljivanje i stabilnost pravnog i poreznog sustava, smanjenje nameta na plaće i parafiskalnih nameta te reforma državne administracije. 30


Predavanje na temu „Strategije pametne specijalizacije – sadašnjost i budućnost opsežnog eksperimenta politika EU-a”, Sveučilište u Zadru, 10. studenoga 2017., Zadar

S polaznicama radionice na temu uspješne pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, Zajednica žena HDZ-a Katarina Zrinski Trešnjevka - sjever, 10. svibnja 2018., Zagreb. Tijekom 2017. i 2018. održali smo pet radionica s ciljem poticanja poduzetništva žena.

Zastupnica Maletić od ove godine predsjeda platformom Knowledge 4 Innovation. Sreću su joj zaželjeli članovi upravnog odbora platforme Roland Strauss i Robbert Fisher te prijašnji predsjedatelji Lambert van Nistelrooij i Jerzy Buzek.

Zastupnica Maletić izabrana je za predsjednicu Knowledge4Innovation (K4I) u siječnju 2018. K4I važna je platforma koja već deset godina okuplja europske think tank-ove, znanstvenike, sektorska udruženja poduzetnika, investitore, fondove, poduzetnike i inovatore, s ciljem definiranja kvalitetnih rješenja za poticanje inovacija i stvaranje ekosustava za razvoj stratup-ova te ubrzanje razvoja u scaleup-ove. „Kao predsjednica K4I imam priliku organizirati tematske rasprave, inicirati izmjene regulative, poticati povezivanja s ciljem realizacije projekata te okupljati sve relevantne znanstvenike i gospodarstvenike oko aktualnih gospodarskih izazova“, istaknula je zastupnica Maletić. 31


2018.


Profile for Ivana Maletić

Mladi u EU, Poduzetnici u EU  

Publikacije Ureda zastupnice Ivane Maletić povodom pet godina u EU

Mladi u EU, Poduzetnici u EU  

Publikacije Ureda zastupnice Ivane Maletić povodom pet godina u EU