Page 1

FONDOVI EU I ZAHTJEVI REGULATIVE Krapina, 31. siječnja 2014.


Alokacija iz EU fondova, mil eura (Hvratska)


Ključni ciljevi EU do 2020. 1. 75 % populacije 20-64 godina je zaposleno 2. 3% EU GDP-a treba investirati u istraživanje i

razvoj (R&D) 3. Postići klimatske/energetske ciljeve "20/20/20" 4. Smanjiti udio ranog napuštanja školovanja na ispod 10% i najmanje 40% mlade populacije treba imati tercijarno zvanje 5. 20 milijuna manje ljudi izloženo riziku siromaštva


Novi pristup koheziji i upravljanju strukturnim fondovima 1. ERDF, ESF, CF, EARDF, EMFF – bolja integracija, koordinacija i sinergija 2. Zajednička regulativa 3. Pojednostavljenje računovodstvenih pravila, smanjenje zahtjeva izvješćivanja, korištenje e-upravljanja 4. Tematska koncentracija 5. Jačanje urbane dimenzije kohezijske politike


Novi pristup koheziji i upravljanju strukturnim fondovima 6. Zajednički strateški okvir (CSF) – Integrirani pristup fondova i politika – Definira tematske cjeline, ciljeve, aktivnosti

7. Ex-ante uvjetovanost (pametna specijalizacija ,reforme, prometna strategija, mjere unapređenja sustava javne nabave, zakonodavni okvir zaštite okoliša, mjere zapošljavanja mladih itd.) 8. Jačanje prekogranične suradnje


Novi pristup koheziji i upravljanju strukturnim fondovima 9. Povezivanje kohezijske politike EU s gospodarskim upravljanjem (EU semestar, nacionalni program reformi) 10. JaÄ?anje novih financijskih modela potpore MSP (zajmovi, jamstva, kapital..)


ESI FONDOVI (European Structural Investment Funds)

FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ


Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) Svrha: „Jačanje ekonomske i socijalne kohezije i smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU” ERDF podupire regionalni i lokalni razvoj Koncentracija - minimalno 50 % sredstava ERDF-a 1.energetska učinkovitost 2.obnovljivi izvori energije 3.inovacije 4.podrška malim i srednjim poduzećima STOPA SUFINANCIRANJA EFRR-a: do 75% za slabije razvijene regije EU


PRIORITETNA PODRUČJA ULAGANJA ERDF-A • • • •

Istraživanje i razvoj, inovacije, ICT Smanjenje klimatskih promjena (smanjenje CO2) Usluge od općeg gospodarskog interesa Telekomunikacijska, energetska i prometna infrastruktura • Društvena infrastruktura (npr. zdravlje, obrazovanje) • Održivi urbani razvoj • Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne administracije


Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) •Infrastruktura – Okolišna, prometna, energetska, turistička, zdravstvena i obrazovna •Ulaganja u proizvodnju – Izravne potpore ulaganjima (mala i srednja poduzeća) •Jačanje gospodarskih potencijala – Jačanje turističke ponude, atraktivnosti područja za ulaganje, informacijsko društvo (pristup Internetu, on-line usluge, mala i srednja poduzeća), konkurentnost (istraživanje i razvoj, klasteri i suradnja, poduzetništvo i inovacije za mala i srednja poduzeća) Veći naglasak na istraživanju i razvoju, okolišnoj održivosti, sprječavanju prirodnih i tehnoloških rizika


Europski socijalni fond (ESF) SVRHA:

• • • •

Poticanje zapošljavanja i potpora mobilnosti radne snage Investicije u obrazovanje, vještine & cjeloživotno učenje Promocija socijalne uključivosti & borba protiv siromaštva Indirektno doprinosi i smanjenju CO2, jačanju ICT, energetskoj učinkovitosti i sl. • Jačanje institucionalnih kapaciteta & učinkovitosti javne administracije Tematska koncentracija: • 20 % ESF alokacije mora biti uloženo u socijalnu uključenost • Jači naglasak na aktivnosti usmjerene protiv nezaposlenosti mladih • Posebna potpora za rodnu jednakost i nediskriminaciju STOPA SUFINANCIRANJA ESF-a: do 75% za slabije razvijene regije EU


Europski socijalni fond (ESF) •

Poticanje ulaganja u ljudske resurse: cjeloživotno učenje, inovacije i poduzetništvo, ICT (informatičko društvo) i management vještine

Prilagodba gospodarskim promjenama: produktivnija organizacija rada, ciljanje znanja i vještina, zapošljavanje i obuka (restrukturiranje)

Pristup tržištu rada: modernizacija i jačanje institucija, aktivne mjere zapošljavanja (npr. samo-zapošljavanje), uključenje žena i imigranata

Socijalna uključenost (osjetljive skupine): borba protiv diskriminacije, zapošljavanje, pomoć i usluge

Dodatno za najmanje razvijena područja: Reforma znanosti i obrazovanja, cjeloživotno učenje, ljudski potencijali u istraživanju i razvoju; administrativne sposobnosti (obuka, metodologija, analize) u državnoj upravi i javnom sektoru (područje gospodarstva, zapošljavanja, socijalne politike, okoliša i pravosuđa)


Prioritetna podučja ulaganja Kohezijskog fonda PROMET • Transeuropska prometna infrastruktura (+ gradski prijevoz i promet s niskom emisijom CO2)

OKOLIŠ • Zaštita okoliša (investicije u prilagodbu klimatskim promjenama, vodoopskrba i odvodnja, zaštita okoliša u urbanim sredinama, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije) VELIKI PROJEKTI (MAJOR PROJECTS) moraju biti odobreni od strane EK i navedeni u OP-u (za okoliš 50 a za promet 75 milijuna eura)

STOPA SUFINANCIRANJA KOHEZIJSKOG FONDA: do 85%


Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD • EAFRD za projekte osigurava 85% sredstava, transfer znanja i Leader 90%, inovacije 100% • Obavezna koncentracija: – Minimalno 25% alokacije za klimatske promjene i održivo upravljanje zemljom – 5% alokacije za Leader pristup


PRIORITETI EAFRD-a  Transfer znanja i inovacije  Konkurentnost svih oblika poljoprivrede i održivost poljoprivrednih gospodarstava  Organizacija proizvodnog lanca i upravljanje rizicima  Zaštita, obnova i unapređenje ekosustava  Učinkovito korištenje resursa te kretanje prema smanjenju emisije CO2 i gospodarstvu otpornom na klimatske promjene  Socijalna uključenost, smanjenje siromaštva i ekonomski razvoj ruralnih prostora


CILJEVI POLITIKE RURALNOG RAZVOJA 2014-2020 1. KONKURENTNOST POLJOPRIVREDE –

kroz potpore inovacijama i restrukturiranju te učinkovitijem korištenju resursa

1. ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA –

kroz brigu o okolišu i osjetljivost poljoprivrede na klimatske promjene te održavanje i poštivanje proizvodnih kapaciteta zemlje

1. TERITORIJALNI RAZVOJ I EKONOMSKA DIVERSIFIKACIJA RURALNIH PODRUČJA –

kroz jačanje ljudskih potencijala u lokalnim područjima, poboljšavanje uvjeta življenja i bolja povezanosti s urbanim područjima


KONKURENTNOST – prihvatljive aktivnosti • otvaranje novih trgovina za poljoprivredne i šumarske proizvode • poboljšanje ekološke učinkovitosti na farmama i u šumarstvu • modernizacija poljoprivrednih gospodarstava • povećanje gospodarske vrijednosti šuma • prerada i tržišni plasman poljoprivrednih i šumarskih proizvoda • prilagodba standardima EU • poboljšanje i razvoj infrastrukture • razvoj poslovnih vještina, pružanje savjetodavnih usluga i organizacija strukovnog usavršavanja u ruralnim područjima • potpora novim i mladim poljoprivrednicama


ODRŽIVO UPRAVLJANJE RESURSIMA – prihvatljive aktivnosti •Održivost poljoprivrednih površina, skrb za životinje, neproizvodne investicije, posebne investicije u ekološke mreže poput NATURA 2000 •Održivost šumskih površina, npr. pošumljavanje, obnavljanje šumskih potencijala i prevencija, neproizvodne investicije


UJEDNAČEN TERITORIJALNI RAZVOJ - prihvatljive aktivnosti • Pokretanje i razvoj seoskog i eko-turizma te poslova koji su s njima u vezi, • oživljavanje i komercijalizacija lokalnih obrta • Ponuda novih usluga koje se temelje na postojećim izvorima • Mjere za zapošljavanje, stvaranje uvjeta za rast i gospodarske promjene u ruralnim područjima


Vrste ulaganja EAFRD-a • Proizvodna ulaganja (mala i srednja poduzeća)  nova i/ili zadržana radna mjesta • Istraživanje i razvoj  dodana vrijednost proizvodnje • Informacijsko društvo  kvaliteta života, poslovna klima, administrativna učinkovitost ruralnih područja • Ljudski kapital  zaposlenost i produktivnost • Socijalna uključenost  jednakost prilika • Osnovna infrastruktura  povećanje životnog standarda, okolišna održivost, trans-europska energetska, telekomunikacijska i transportna mreža


„LEADER” PRISTUP • Pristup integriranog lokalnog razvoja odozdo prema gore, putem LAG -ova i lokalnih integriranih razvojnih strategija • Potpora iz pet fondova - EARDF, ERDF, ESF, CF, EMFF • Male, lokalne investicije, pomoć u pripremi projekata, jačanju kapaciteta, povezivanje i umrežavanje aktera lokalnog razvoja • EIP (European Inovation Partnership) - 4,5 mlrd Eura za sigurnosti hrane, bioekonomiju i održivu poljoprivredu


Pametne strategije specijalizacije - cilj • Učiniti inovacije prioritetom za sve regije • Koncentrirati investicije i postići sinergiju (triple helix = javni + privatni + znanstveni sektor) + nevladin sektor • Poboljšati inovativni proces • Poboljšati upravljanje i uključiti dionike • Stvoriti dodanu vrijednost


Pametne strategije specijalizacije - sadržaj • • • •

Inovativni klasteri za regionalni rast Poslovno okružje pogodno za inovacije MSP Cjeloživotno učenje za istraživanje i inovacije Atraktivna regionalna infrastruktura za istraživanje • Digitalno vrijeme - ICT • Javna nabava • Inicijativa European Innovation Partnerships


www.ivana-maletic.com

[KONFERENCIJA] Fondovi EU i zahtjevi regulative - Krapina  

Konferencija "Izazovi korištenja EU fondova u Krapinsko-zagorskoj županiji" u organizaciji Ureda Ivane Maletić

[KONFERENCIJA] Fondovi EU i zahtjevi regulative - Krapina  

Konferencija "Izazovi korištenja EU fondova u Krapinsko-zagorskoj županiji" u organizaciji Ureda Ivane Maletić