Page 1

saka da pristapi do panelot za nara~ka, treba da stisne na kop~eto na dnoto od stranicata so modul potro{uva~ka korpa. Funkcionira na mnogu sli~en na~in kako i

bidat arhivirani vo lista vedna{ pod glavnata sodr`ina (mo`e da se pristapi kon niv so samo edno kliknuvawe na linkot).

Pameten tekst Pokraj toa, po aktivirawe na funkcijata za~lenuvawe*, isto taka }e se pojavi i mre`na cena za ^lenovi, vo vid na specijalna ponuda. Dokolku poka`uva~ot go postavite na tekstot “specijalna ponuda”, }e se pojavi tekst koj mu objasnuva na posetuva~ot deka dokolku izvr{i kupuvawe vo H vrednost, ostvaruva pravo da stane polnopraven ^len na mre`ata. *Funkcijata za za~lenuvawe im ovozmo`uva na korisnicite da izberat dali sakaat da se za~lenat vo mre`ata i da kupuvaat po po cenite za ^lenovi ili pak da ja izberat maloproda`nata cena. Sopstvenicite na MySite imaat mo`nost da odberat dali sakaat da ja aktiviraat ovaa opcija ili }e se koncentriraat damo na proda`ba na proizvodite, bez propagirawe na ~lenstvoto. So aktivirawe na soodvetnata opcija vo administratorskiot panel, }e se isklu~at site izvestuvawa, poraki i sl. povrzani so za~lenuvaweto.

Metodi na pla}awe MySite ima ist modul i mo`nost za pla}awe koi se avtorizirani i na lokalni web prezentcii na kompanijata za sekoja dr`ava posebno. Vo dr`avite kade e dostapna mo`nosta za pla}awe so kreditna karti~ka, istata mo`e da se koristi i za kupuvawe preku MySite.

Blog modul

Potro{uva~ka korpa A Sodr`inata na modulot potro{uva~ka korpa mo`e da se pregleda podetalno vo tekot na procesot na kupuvawe. Dokolku korisnikot

A

modulot za proverka na podatocite za kupuvaweto na oficijalnata strana na CaliVita. Razlikata e vo toa {to sega ne mo`ete da go vidite Va{iot CV bonus direktno, me}utoa dostapna e opcija “odberete cena”, spored koja kupuva~ot mo`e da odlu~i dali saka da stane registriran ~len, i so toa da kupuva po klubska cena. Dokolku se odlu~i za taa opcija, mo`e vedna{ da popolni obrazec so svoite podatoci (za {to naknadno }e dobie e-mail za potvrda).

Isto taka e promenet izgledot i na blog modulot. Od sega direktno }e bidat vidlivi samo poslednite 4-5 blogovi, a dodeka ostanatite }e

Nakratko, glavnite izmeni opfa}aat: • Osve`en izgled. • Integrirana web-prodavnica, koja go zabrzuva i olesnuva nara~uvaweto i kupuvaweto. • Funkcija za za~lenuvawe. • Promenlivi ceni i ~ekor-po-~ekor modul za detalen pregled na podatoci za vreme na nara~uvaweto. • Prikaz na proizvod i standardna stranica na proizvodi. • Izvestuvawa za sopstvenikot na MySite – servis preku koj sopstvenikot na MySite stranata dobiva izvestuvawa za site novosti i izmeni povrzani so funkcioniraweto na MySite. • Osve`en blog modul.

Za podetalni informacii vo vrska so MySite, proverete na na{ata oficijalna strana !

www.CaliVita.com

2011.

Fevruari Mart

Novi proizvodi

2011 20 godini CaliVita

kcii vo Fevruari i Mart

900 BP

1500 BPAkcijata “Proizvod na mesecot” za mesecite fevruari i mart 2011 godina }e Vi ovozmo`i na lesen i povolen na~in da dojdete do proizvod podarok koj }e vi ovozmo`i da go za{titite zdravjeto i da go podobrite energetskoto nivo, odnosno vo celost da u`ivate vo denovi so zimska idila. So kupuvawe na proizvodi so vrednost od 900, 1200 i 1500 bonusni poeni na edna smetka dobivate podarok proizvod. Podarocite proizvodi se sledni:

Brazilsko iskustvo Seminar na Uspeh

1200 BP

Napomena: Bonusni poeni i trgovski poeni za podarok proizvodot ne se presmeteuvaat. Akcijata trae od 1-vi fevruari do 31 mart 2011 godina, ili dodeka ima od proivodite na koli~ina

Delovno glasilo na Kali Vita Internacional za potro{uva~kata i distributerska mre`a Glaven i odgovoren urednik: Vojdan Stefanovski; Urednik: Igor Rusjakov; Grafi~ko ureduvawe i dizajn: Aleksandar Apostolov; Ivana Todorovska. Pe~ati: MABI - Skopje, Slikite vo glasiloto se samo ilustracii, Izdava~ot ne odgovara za mo`nite pe~atni gre{ki. Za CaliVita® International izdava: Mak Fit d.o.o.e.l., ul. Mito HaxiVasilev Jasmin br 20, P. fah 239, 1000 Skopje, e-mail: makfit@mt.net.mk Spored mislewe od Ministerstvoto za kultura za ova spisanie se pla}a povlastena dano~na stapka.

Ne zaboravajte da go prodol`ite svoeto ~lenstvo!


WEB

Se bli`i krajot na godinata. Me|utoa, namesto za voobi~aeniot bilans, momentalno razmisluvam za ne{to drugo: 2011 godina... Ovaa godina }e ni bide odrednica vo `ivotot, vpro~em, slavime dvaesetgodi{nina od osnovaweto na na{ata firma vo Evropa.

My

S i

2.0

2011 Pogled vo idnina onekoga{ ~uvstvuvam kako vremeto leta, a drug pat pak, mislam deka minuva mnogu bavno. Se toa zavisi od emocionalnata sostojba i od odnosot kon konkretnoto slu~uvawe. Koga se ~uvstvuvame vo nekoi situacii, se slu~uvaat interesni, vozbudlivi raboti i vremeto te~e mnogu brzo. Jas momentalno go zabele`uvam tokmu toa. Brzo preletaa ovie dvaeset godini. Mislam deka izminatoto vreme donese pozitivni raboti vo firmata. Vo tekot na godinite mnogu nau~iv, u~evme edni od drugi. Na samiot po~etok, mnogu ne veruvaa deka rabotata ne mo`e da funkcionira koga se gradi na baza na qubov, me|usebna pomo{, vzaemno po~ituvawe i priznanie. Denes so sigurnost tvrdam deka onie {to ne veruvaa, pogre{ija. Sega ve}e dve godini go `iveeme svojot `ivot pomagaj}i si eden na drug. Pomagame i vo za~uvuvawe na zdravjeto i vo `ivotnite ostvaruvawa, za da se dobie sigurnost kako na eti~ka, taka i na materijalna smisla. Za mene ne postoi pogolema radost, otkolku toa da vidam deka site, bez isklu~ok do`ivuvame sre}a poradi toa {to sme vo sostojba me|usebdno da doprineseme vo ostvaruvawe podobar `ivot. Sekako, seto toa ne bi mo`elo vaka da se odviva bez Vas. Mnogu sum gord na se ona {to go postignavme zaedni~ki, {to so tek na godinite vo dr`avite na CaliVita pronajdov i zapoznav mnogu vredni lu|e, ~ij sistem na vrednosti e sli~en na mojot. Lu|eto od CaliVita – i vo potesna i vo po{iroka smisla pretstavuvaat moe semejstvo – smisla na mojot `ivot, i se ~uvstvu-

CALINEWS

P

2

vam mnogu sre}en {to poznavam tolku mnogu lu|e za koi vredi da se `ivee i raboti od den vo den. Sre}en sum, bidej}i sam, svoevremeno gi pronajdov svoite celi, a i patot koj vodi do niv, Za seto toa be{e najva`no najprvin sam da ja odredam svojata cel, a potoa po pat na imaginacija da uspeam da go pretstavam na ostanatite. Za ova imam mnogu pati zboruvano, deka sam svoevremeno to~no vaka ja zamisluvav ovaa firma, se do najmalite i najsitnite detali i se nadevam deka sum na vistinskiot pat. Kreativnata imaginacija mi pomogna da gi ostvaram svoite `elbi, bidej}i so nejzina pomo{ se oslobodi i mojata kreativna sila i na toj na~in, zaedno so Vas uspeav da gi ostvaram svoite zamisli, i na toj na~in uspeavme zaedno da gi otkrieme pravite mo`nosti i svesno da ja formirame svojata idnina. Blagodaren sum na site Vas, koi gi otvorivte svoite srca za ideite na CaliVita i {to tolku dolgi godini se posvetivte da go spodelite uspehot i so ostanatite, kako {to veli starata pogovorka: uspe{na e onaa li~nost koja pravi i ostanatite da postignuvaat uspesi. Vo sekojdnevieto ispolneto so napnatost i brzawe treba sepak da ostavite prostor i za vrednuvawe, blagodarnost, prazni~ni momenti. Zatoa jas sega bi sakal da Vi posakam prijatni praznici na site Vas. Neka jubilejnata 2011 godina bide ispolneta so qubov, sre}a i uspesi za site nas! Pozdrav, Pretsedatel i osnova~ Xeri G. Hargitai

CaliVita so gordost Vi ja predstavuva vtorata generacija na novata i podobrena MySite stranica, personalna CaliVta web-strana, koja sekoj seriozen distributer bi trebalo da ja iskoristi kako dopolnitelna mo`nost. • Vo tekot na Letniot Kamp 2010 vo [ibenik – Hrvatska, preku 300 ^lenovi i Menaxeri u~estvuvaa vo interaktivnata MySite rabotilnica i na lice mesto ja pretplatija ovaa usluga. Sledniov tekst podetalno }e Vi gi opi{e izmenite i podobruvawata na stranicata. • Novata, podobrena verzija gi sodr`i slednive izmeni:

Web-prodavnica i nara~uvawe Nara~uvawe na proizvodi prethodno se vr{e{e preku MyShop opcijata, koja be{e samo linkuvana do stranicata. Toa e sega preuredeno i MySite ima svoj sopstven modul za nara~uvawe, so {to se izbegnuva otvarawe na nova stranica i se poednostavuva rabotata.

Ceni Mo`e i da se izbere koi ceni bi sakale da se gledaat. Dozvoleni se senite vo mre`ata plus 7,5% i 15% ili maloproda`na cena. Nara~ki mo`e da se pravat i po cenite vo mre`ata

dokolku pri kupuvaweto se ostvaruva i novo ~lenstvo. Sekoja zemja gi determinira ovie kategorii spored nivnata lokalna politika. Ovaa usluga Vi obezbeduva fleksibilna cena koja se prilagoduva na Va{ite strategii za proda`ba. Isto taka se dostapni i specijalni ceni (kako {to se gleda na slikata), za onie korisnici koi }e odlu~at da se registriraat i da stanat del od mre`ata. Sekoja dr`ava sama gi odreduva ovie kategorii, soodvetno spored sopstvemite lokalni odredbi!

Besplatna dostava Banerot za besplatna dostava }e gi obavestuva posetitelite na stranicata za toa kolkav iznos e potreben za da se stekne pravo na besploatna dostava.

Standardna strana na proizvodi Moo`e da se napravai podesuvawe so koe {to glavnata strana bi mo`ela da bide stranica so proizvodite. Toa se pravi vo administrativniot panel, so ednostavno odbirawe na opcijata za taa namena so {to Va{ata strana }e

te

dobie izglad na klasi~na web-prodavnica.

Prikaz na proizvodite Stranicata za prikaz na proizvodite e dopolnitelno podobrena (poglednete na slikata). Gornoto meni na stranata za prikaz na proizvodite sega ima promeneta golemina, pa so toa ima pove}e mesto za prika`uvawe na preparatot. Poleto za prikaz na proizvodite pak, sega e pomalo so {to mo`e da se prika`uvaat pove}e proizvodi istovremeno, a dodadena e i proda`na cena. Sekoj proizvod na MySite stranicata mo`e da se linkuva. Direktni linkovi se dostapni i vo delot so opis na proizvodite.

CALINEWS

MYSITE 2.0

PORAKA OD PRETSEDATELOT NA CALIVITA®INTERNATIONAL

15


Nov proizvod! Nabli`uva proletta, denovite se podolgi, sonceto se po~esto se pojavuva niz oblacite. Iako seto ova, bez somne`, pove}eto lu|e gi ispolnuva so radost, mnogu ostanati sepak zagri`eno go nabljuduvaat svojot lik vo ogledaloto. Bled te, kosa bez sjaj, kr{livi nokti? Vreme e za regeneracija – i od nadvor, i od vnatre – da bi mo`ele i nie, dodeka prirodata go razviva sojot nov izgled, da sjaeme od zdravje i ubavina! Vo paletata na CaliVita ve}e odamna se nao|aat proizvodi koi slu`at za za~uvuvawe na ubavinata na ko`ata i kosata. Me|utoa, od sega se zbogativme so u{te eden kompleksen preparat vo ~ij sostav se izbrani ekskluzivni aktivni komponenti za za~uvuvawe na zdravjeto na ko`ata, kosata i noktite. Beauty Formula e slo`en dodatok vo ishranata, koj se sostoi od specijalna me{avina na vitamini, minerali, aminokiselini, kolagen i blagotvorni aktivni bilni sostojki. ]e objasnime ponatamu, na koj na~in ovie komponenti mo`at da doprinesat za za~uvuvawe na Va{ata ubavina.

<

Ubavina i sjaj

CALINEWS 14

pribli`no 95% od kosata i zatoa tie vo golema mera doprinesuvaat za za~uvuvawe na nejzinata zdrava struktura. Izvonredno deluvaat pri tretirawe ba slaba, o{tetena kosa, a pokraj toa, mnogu blagotvorno deluva i na za~uvuvawe na elasti~nosta na ko`ata, odnosno na strukturata na noktite. Treta grupa na glavni aktivni sostojki vo Beauty Formula se vitaminite. Vitaminite A, B2, B3 i C, pokraj svoite brojni pozitivni efekti, odgovorni se i za za~uvuvawe na zdrava struktura na kosata, ko`ata i noktite. Vitaminot B6 igra uloga vo metabolizmot na belkovinite, dodeka vitaminot B12 (me|u drugoto) e biten u~esnik vo energetskite procesi na organizmot. Pokraj vitamini, Beauty Formula sodr`i i razni lekoviti bilki (kowsko opav~e, kopriva), kako i brojni mineralni materii. Jodot e mikroelement koj e va`en ne samo za funkcionirawe na {titnata `lezda, tuku i za zdravjeto na kosata, ko`ata i noktite. Cinkot, pokraj toa {to slu`i kako poddr{ka na imuniot sistem, ovozmo`uva i za~uvuvawe na zdrava struktura na ko`ata, a bakarot igra bitna uloga vo odr`uvawe na normalna pigmentacija na kosata i ko`ata. Sostojkite vo Beauty Formula mo`at da pomognat vo toa na{ata ko`a da bide mladolika i elasti~na , kosata sjajna i bujna, a noktite jaki i otporni. Vo tekot na izbiraweto na aktivnite sostojki na organizmot i ovoj pat se potrudivme organski soedinenija, ~ija absorpcija vo organizmot e mnogu poefikasna i podobra, otkolku vo slu~ajot kaj neorganskite oblici.

10. Me|unaroden CaliVita Leten Kamp Ladnata zima poleka si zaminuva i vreme e da po~neme da se podgotvuvame za toplite letni denovi. A ako e letuvawe, toga{ toa e CaliVita Leten Kamp! Organizatorite ve}e rabotat i davaat se od sebe da i ovoj pat organiziraat u{te edno nezaboravno do`ivuvawe vo Letniot Kamp koj }e gi nadmine dosega{nite. Lokacijata i datata se dobro poznati – ovaa godina na{eto zaedni~ko letuvawe }e se odr`i od 20 – 25 juni

2011 godina, vo hotelskiot kompleks Solaris, koj i minatata godina do`ivea golem uspeh me|u na{ite Чlenovi. Srde~no gi pokanuvame site stari i novi kamperi na letuvawe koe vetuva mnogu fantasti~ni iznenaduvawa! Ovaa godina na{iot Leten Kamp }e bide poseben od pove}e pri~ini. Kako {to ve}e site dobro znaat, na{ata Firma ovaa godina ja slavi 20-godi{ninata od svoeto postoewe, a osven toa, ovaa godina po desetti pat }e bide organiziran ovoj navistina uspe{en, me|unaroden Leten Kamp. Taka {to, pokraj prijatniot odmor, raznovidnata vozbudliva programa i profesionalnite sostanoci, ima i u{te drugi pri~ini za{to i Vie da bidete prisutni na ovoj me|unaroden Leten Kamp na CaliVita Int.! Nemojte da se kolebate, se registrirate se vedna{, bidej}i brojot na mestata e ograni~en. Rezervacijata za smestuvaweto vo hotelot koj go imate izbereno mo`eme da go garantirame samo po redosledot na pristignatite prijavni listovi. Krajniot rok za prijavuvawe e 15 april 2011 godina. Za podetalni informacii i dobivawe prijaven list, obratete se vo centralata vo Va{ata zemja ili posetete ja na{ata internet strana!

Posledna [ansa Beauty Formula Aktivni sostojki / tableta:

Vitamin A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 IU Vitamin C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 mg Vitamin B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 mg Vitamin A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 mg Vitamin B6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 mg Vitamin B12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 mcg Holin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 mg Silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 mg Cink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 mg Bakar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 mg Jod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mcg Kolagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mg L-metionin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mg L-cisztein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 mg Ekstrakt od kowsko opav~e (std. 6% silicium) 90 mg Bio-ekstrakt od kopriva (4:1) . . . . . . . . . . . . . . .40 mg

Adagolás: 1 tabletta naponta.

VNIMANIE!

• Dodatocite vo ishrana ne mo`at da zamenat uramnote`ena, raznovrsna dieta, kako ni zdrav na~in na `ivot.. • ^uvajte podaleku od dofat na deca! • Ne gi preminuvajte dnevnite prepora~ani dozi!

Naskoro vo CaliVita globalnata mre`a! Akcija: 4 meseci 130% BP, TP!

za prodol`uvawe!

Krajniot rok za prodol`uvawe na ^lenstvoto po akciskite TP vrednosti iste~e, no pretstoi u{te eden mesec za prodol`uvawe... Ako seu{te ne ste go napravile toa, sega imate {ansa da go prodol`ite Va{eto ^lenstvo za 2011 godina. Za ova ne treba da napravite ni{to drugo, osven da kupite proizvodi koi nosat zadadena TP vrednost. Vrednosta na prodol`uvaweto izrazena vo TP vrednost, do 28 fevruari 2011 godina iznasuva 1400 TP. Ne zaboravajte da go prodol`ite Va{eto ^lenstvo na vreme, bidej}i, ako ja propu{tite ovaa prilika, so istekuvawe na periodot za ptodol`uvawe }e go izgubite Va{eto ~lenstvo vo mre`ata na CaliVita International.

CALINEWS

E

dna od glavnite komponenti na preparatot e silicium, koj vo formulata e prisuten vo dva oblika. Od edna strana izoliran, a od druga kako eden od aktivnite sostojki na bilkata kowsko opav~e, koja ovde se koristi vo vid na ekstrakt. Siliciumot vo najgolema koli~ina se nao|a vo svrsnoto i potpornoto tkivo na organizmot. Taka ja ~uva elasti~nosta na kolagenskite vlakna na ko`ata, ponatamu, neophoden e za za~ivuvawe na strukturata na kosata i noktite i isto taka e biten gradben element na zglobovite i tetivite. Bidej}i isklu~itelno pozitivno deluva na elasti~nosta i odr`uvawe na mlade{kiot izgled na ko`ata, a gi zajaknuva i kosata i noktite, ovoj element e mnogu popularna osnova za izrabotka na sovremenite kozmeti~ki formuli. Aminokiselinite koi sodr`at sulfur, kako na primer L-cistein i L-metionin od ovaa formula predstavuvaat gradivni elementi na proteinot keratin, koj so~inuva

Solaris Hotels Resort – [ibenik, Hrvatska ••• 20-25 juni 2011.

3


Brazil P

osledniot seminar na uspehot se odr`a vo noemvri 2010

S

C A L I V I TA SUCCESS SEMINAR

2010.

godina. Dodeka vo Evropa ve}e pristigna ladnata zima, ^lenovite koi vo 2009 godina poka`aa najdobri rezultati

pojdoa na patuvawe vo Brazil, kade gi ~eka{e nezaboraven odmor i isklu~itelno topli denovi. Na{ite ~lenovi koi pristignaa od Polska, Romanija, Ungarija, Slovenija i Hrvatska pominaa ~etiri nezaboravni dena vo Rio De @eneiro, vo hotelot Rio Atlantika, del od hotelskot lanc Pestana, koj se nao|a na edno od najpoznatite krajbre`ja na svetot, na pla`ata Kopakabana.

K

CALINEWS

Kratko vreme po pristignuvaweto, grupata be{e pre~ekana od g-din Xeri G. Hargitai, osnova~ i pretsedatel na CaliVita i negovata ubava sopruga, kade site ja ispija svojata prva Kaipiriwa – nacionalen brazilski koktel. Denovite pominati vo Rio bea ispolneti so zaedni~ki razgleduvawa na gradot, ve~era, za~ineta so fantasti~na samba pretstava, kako i poseta na izvonreden restoran vo koj slu`at lokalni specijaliteti na skara. Najvpe~atliv moment za na{ite patnici mo`ebi pretstavuva{e osve`uva~kata koktel-zabava i bosonogata pro{etka na bregot posle zavr{nata ve~era vo Rio. Po ~etiri dena se zboguvavme so glavniot grad na sambata i se upativme kon edno fantasti~no letuvali{te. @ivopisnata okolina na Vila Gale Eco Resorta vo Angra dos Reis ja zadovoli na{ata grupai tamu pominavme ~etiri nezaboravni denovi. Pokraj odmor i relaksacija, na{iot “all inclusive” aran`man ni obezbedi mno{tvo vkusni ovo{ni napitoci, tropski kokteli i u{te mnogu ubavi

4

raboti vo sekoj period od denot. Zaedno go posetivme i sosednoto grad~e Parati, poznato po proizvodstvoto na “cachaca”, no ovie denovi sepak, najmnogu gi pominavme vo odmarawe.Son~aweto vo tekot na denot, proprateno so ve~eri, muzika i tanc vo docnite ~asovi, kako i edna spontana zabava pokraj bazen edna ve~er, uspeaa pove}e da go zasilat timskiot duh na ~lenovite na na{ata grupa. Po dvonedelnata programa, polovina grupa so te{ko srce i u{te pote{kiu kuferi se vrati nazat kon doma. Drugata polovina pak, go prodol`i svojot pat kon Brazil, kako kade po nekolku~asovno letawe so avion bi pristignala do poznatite vodopadi Iguasu i nacionalniot park, koj e proglasen za edno od svetskite ~uda. Prviot den od ovoj neverojaten programski paket, na{ata grupa, otkako ja pomina Brazilsko-Argentinskata granica, ima{e prilika da ja nabljuduva ovaa ogromna koli~ina na voda kako se gubi kon dlabo~inite. Od pove}e od 250 vodopadi, nie gi posetivme trite najgolemi. Za kraj na ovoj sovr{en den, u~estvuvavme vo div rafting, kade, blagodarenie na na{iot iskusen kapiten, uspeavme da ja po~uvstvuvame ogromnata sila na taa neizmerna koli~ina na voda. Sledniot den povtorno gi nabljuduvavme vodopadite, no ovoj pat od brazilska strana, a potoa posetivme i eden fantasti~en park za ptici, kade {to ostanavme celosno voodu{eveni od tamo{nite `iteli. Vo tekot na ovaa programa organizirana od CaliVita, na{ite patnici 13 dena odmaraa vo edna navistina dale~na i posebna zemja.

Po ova nesekojdnevno letuvawe site u~esnici se vratija odmoreni i so do`ivuvawa na koi cel `ivot so zadovolstvo }e se se}avaat... U~esnicite na letniot Seminar na Uspehot 2010 slu`at kako primer za site, bidej}i tamu prisustvuvaa blagodarenie na svojata vredna rabota i trud. Se nadevame deka ovaa godina vo Portugalija }e ugostime u{te pove}e na{i ^lenovi! Ako seu{te ne uspeavte da gi ispolnite uslovite za patuvawe vo 2011 godina, seu{te ne e docna da go storite toa za slednata, 2012 godina. Iskoristete ja mo`nosta koja Vi ja nudi CaliVita, iskoristete gi site sredstva koi vi gi obezbeduva Va{ata Firma i ispolnete gi uslovite {to pobrzo, kako bi mo`ele i Vie da prisustvuvate na slednoto patuvawe za najuspe{nite!

Pouka: Dodatocite vo ishranata mo`e da ja zabavat Parkinsonovata bolest proizveduvaat nevrotransmiterot nare~en dopamin, koj e neophoden za kontrola na na nervnata aktivnost. Vo simptomite spa|aat tresewe, vko~anetost i ote`nato odewe. Tradicionalnata terapija go vklu~uva lekot levodopa,od koj vo mozokot se sozdava dopamin. Spored zaklu~ocite od ispituvaweto,pokraj Parkinsonovata bolest, mo`e da se o{teti sistemot za snadbuvawe so energija vnatre vo kletkite-tkn.mitohondrii. CoQ10 e sostojka koja se sozdava vo organizmot i koja ja pomaga funkcijata na mitohondriite, a istra`uvawata na Shults, i drugite, e zabele`eno deka kaj bolnite od Parkinsonova bolest nivoto na CoQ10 e ponisko. Ottuka e izvle~en zaklu~okot deka suplementacijata na CoQ10 mo`e da ja za~uva funkcijata na nervnite kletki. Pacientite koi bile vklu~eni vo ispituvaweto imale ran stadium na Pakinsonova bolest i istite zemale placebo ili CoQ10 vo dozi od 300mg, 600 mg ili 1.200 mg dnevno. Nivnite simptomi bile vnimatelno sledeni vo tek na 16 meseci. Kon krajot na osmiot mesec, sostojbata na onie 23 pacienta koi dobivale najvisoki dozi e zna~itelno

pomalku vlo{ena vo odnos na ostanatite. Od rezultatite na ova istra`uvawe proizleguva deka treba da se napravi novo ispituvawe,mo`ebi so u{te pogolemi dozi,i toa da bide na "prili~no agresiven" na~in, izjavil dr. Bernard Ravina od Nacionalniot institut za nervni naru{uvawa i napadii, koj go po~nal ispituvaweto. Koenzimot Q10 e neophoden za nepre~eno odr`uvawe na biohemiskite i biolo{kite procesi i za zdravo funkcionirawe na kod: FL0006 cena: 1365 den. BP: 232 organizmot. Nedostatokot od Q10 mo`e da dovede do naru{uvawe na potro{uva~kata na energija i do najrazli~ni funkcionalni naru{uvawa. Samo 25% ponisko nivo na koenzimotQ10 od normalnoto mo`e da vlijae vo nastanuvaweto na mnogu zaboluvawa. Glavno, do triesettata godina od `ivotot organizmot sam go sozdava koenzimot Q10, no naporedno so odminuvaweto na `ivotot koli~estvoto na koenzimot Q10 se namaluva,pa poradi toa treba da se nadomestuva so pomo{ na dodatocite vo ishranata.

Za{titete go Va{eto dete i sebe si protiv infekciite Moeto dete nema pove}e da bide bolno "Eva, ti si povtorno na boleduvawe?-me pra{a mojot pretpostaven, koga mu go dadov listot za boleduvawe poradi bolesta na moeto dete,po vtorpat vo tekot na ova leto. Da,no i jas ne bev sre}na {to go gledam mojot sin kako ka{la i se ma~i so nastinkata , ta`en bidej}i ne mo`e da odi vo gradinka. Ako prodol`i da se odviva vakvata situacija i ponatamu, mojot sin nema da ja nau~i azbukata vo prvo oddelenie, a jas na krajot }e ja izgubam svojata rabota." M n o g u roditeli go imaat istiot problem kako Eva. Toa e osobeno izrazeno vo zima koga na{ite daca se izlo`eni na sekakvi vidovi infekcii. Detskite kolektivi, kako {to se u~ili{tata i gradinkite, se leglo na virusi i bakterii koi se prenesuvaat od edno na drugo dete.Toa

ne treba da ne za~uduva, bidej}i na{iot imunolo{ki sistem, vpro~em, sega se u~i kako da reagira na opasnost. So nesoodvetno lekuvawe vo prvite denovi na infekcijata, na primer so antibiotici, se namaluva imunitetot na deteto i go pravi deteto pootporno vo odnos na drugite bolesti koi mo`at da sledat. Poradi toa,korisno e vo periodot koga postoi najgolema opasnost od infekcii, na deteto, preventivno, da mu se dade multivitaminot Lion Kids, kako i pogolemi dozi od vitaminot C. Vo preparatot LionKids C, koj e specijalno izraboten za potrebite na decata,se nao|a i vitaminot C vo priroden oblik. Vo zimskiot period za prevencija, kako i vo slu~aj na zaboluvawe,od site spomenati proizvodi najadekvaten e C-Plus. Ovoj preparat,pokraj vitaminot C od prirodno poteklo,sodr`i i flavonoidi koi ja zasiluvaat efikasnosta na vitaminot C i go spre~uvaat negovoto brzo izla~uvawe od organizmot. Va`no e da se napomene deka na{ata potreba od vitaminot C se zgolemuva vo sostojbi na stres, infekcii - posebno ako se pridru`eni so zgolemena temperatura,koga konsumirame salicilati (na pr. aspirin), kontraceptivni sredstva, koga pu{ime,pri

prekumerno konsumirawe alkohol, kafe ili koga vodime intenziven `ivot. Pogolemi dozi na vitamin C im se prepora~uvaat i na postari lica i na lica posle hirur{ki intervencii. Kako {to spomenav prethodno, zajaknuvaweto na imunolo{kiot sistem trae so mesecii i zatoa e potrebno vedna{ da se zapo~ne. Eva sega toa go napravi i esenva ne be{e na boleduvawe ni za sebe ni za svoeto dete koe, kako redok isklu~ok vo svoeto oddelenie, dosega ne nastina. kod: FL0009 cena: 407 den. BP: 69

kod: FL0048 cena: 350 den. BP: 59

CALINEWS

Seminar na Uspeh 2010

^ikago (AP) pored edna kusa studija {to vetuva,eden dodatok na ishranata koj mo`e da se nabavi bez recept,mo`e da go zabavi razvojot na Parkinsonovata bolest. Postojnite tretmani mo`at da gi olesnat simptomite na degenerativnoto naru{uvawe na mozokot, no ne mo`at da vlijaat na tekot na osnovnata bolest. Edno novo ispituvawe poka`alo deka edna materija koja se nao|a vo prirodata,a se narekuva koenzim Q10 mo`e da go zapre izumiraweto na nervnite kletki ,{to e karakteristi~no za Parkinsonovata bolest.Vo istra`uvaweto bile vklu~eni 80 pacienti. Polovinata od niv, vo tek na 16 meseci,dobivale oblandi so razli~ni dozi CoQ10 ,a drugata polovina dobivale placebo (imitacija na lek). Na krajot od ispituvaweto,mentalnite funkcii, dvi`eweto i sposobnosta za izvr{uvawe na tekovni raboti, kaj 23 bolni koi primale najgolema dnevna doza, e vlo{ena za 44% pomalku otkolku vo grupata koja dobivala placebo. No pronajdocite se "izvonredno ohrabruva~ki" , veli Shults. "Nie mora navistina da vr{ime celosni prou~uvawa" za da gi potvrdime dosega{nite rezultati". Ovaa studija e objavena vo oktomvri. Parkinsonovata bolest e e bolest koja postojano se vlo{uva i se javuva kako posledica na degeneracija n a nervnite kletki koi go

13


Nov Proizvod

Otkako sve}ata }e ja duvneme...

SambuRex

Damiana

kralskiot bozel

Ima pozitivno dejstvo na nervniot sistem, go normalizira la~eweto na hormonite. Mnogu e delotvorna vo lekuvaweto na blagata depresija. Ja podobruva seksualnata `elba.

kod: CV0111 cena: 745 den. BP: 106

o~etokot na godinata ne e samo sezona na zimski sportovi i borewe so sne`ni topki, tuku i, na`alost, vreme na neprijatni preladi. Zatoa, gri`livo izbranite sostojki na novata te~na formula na CaliVita-SambuRex ja nudat najdobrata poddr{ka za normalno funkcionirawe na imuniot sistem. Ovoj period e idealen ne samo vo periodot od esen do prolet, tuku i posle toa, bidej}i e izvonreden antioksidans i blagodarenie na negovoto imunostimulativno i vitalizira~ko dejstvo, po`elno e da se upotrebuva vo tekot na celata godina.

Suma Bogata e so aminokiselini, vitamini i mineralni kiselini. Poseduva isklu~itelni svojstva na adaptacija, so {to gi normalizira funkciite na organizmot. Vlijae na krvotokot, nervniot sistem i vareweto.Ja podobruva otpornost na organizmot. Sodr`i golema koli~ina bilni hormoni, koi go normaliziraat metabolizmot i izgradbata na kletkite, a isto taka go spre~uva procesot na stareewe na kletkite. Go zajaknuva organizmot, go eliminira zamorot, mu pomaga na organizmot da postigne podobra razmena na materiite. Isto taka vlijae na zajaknuvawe na seksualnata `elba.

P

zemji, cvetot od ova rastenie go koristat za pravewe sok, me|utoa malku znaat deka plodovite, obraboteni na soodveten na~in, mo`at da imaat mnogu blagotvorno dejstvo vrz ~ove~kiot organizam. Vo narodnata medicina ve}e odamna se koristi kako lek za nastinka i ka{lica, kako i za podobruvawe na vareweto. Vo ponovo vreme stekna golema popularnost vo prekuokeanskite zemji, posebno vo zimskite meseci, ili vo slu~aj na ekstremni fizi~ki i psihi~ki opteretuvawa vo bilo koj del od godinata. Seto ova e blagodarenie na visokata koncentracija na brojni korisni supstanci vo ovie crni bobinki, kako {to se flavanoidite (kvercetin, rutin), vitaminite A i C, ovo{nite kiselini, odnosno razni glikozidi, koi – pokraj toa {to poseduvaat silno antioksidantno dejstvo, isto taka ostvaruvaat imunostimulativen i antiejxing efekt, a so toa doprinesuvaat za podobruvawe na op{toto raspolo`enie i vitalnost. Druga glavna sostojka na preparatot e za{titenata me{avina od

bilni ekstrakti, ~ii dve komponenti se koristat so vekovi (ako ne i mileniumi) vo narodnata medicina. Ehinaceata e edna od najpoznatite lekoviti bilki koja poteknuva od trevnite ramnini na Severna Amerika. Indijancite ja koristele za le~ewe na nastinki, razni povredi, pa duri i vo slu~aj na kasnuvawe od zmija. Astragalusot e vo ista mera popularen vo kineskata tradicionalna medicina, se smeta za vitalizator, odnosno eden od glavnite nositeli na vitalna energija (~i). Pokraj lekovitite bilki, preparatot e dopolnet u{te so vitamin C i cink, ~ija kombinacija e isto taka dobro poznata po svoeto deluvawe na zajaknuvawe na imunitetot.

Za{to se prepora~uva koristewe na SambuRex ? • Sodr`i samo prirodni sostojki. • Ne sodr`i aditivi kako {e}eri ili ve{ta~ki zasladuva~i, kako ni konzervansi. • Ne sodr`i alkohol, a so toa mo`e da se upotrebuva vo {irok domen. • Negovite komponenti se prisutni vo golemi koli~ini i vo koncentrirana forma, a so toa sinergisti~ki se nadopolnuvaat. Paletata na proizvodi na CaliVita so ova stanuva pobogata so u{te eden dodatok vo ishranata so visok kvalitet, koj blagodarenie na svojot prijaten vkus, mo`e da se koristi vo svojot ~ist oblik, kako i izme{an so nekoe jadewe ili pijalak. Na toj na~in mo`ete da go za~uvate zdravjeto na Va{iot imunolo{ki sistem so pomo{ na eden priroden, a voedno i vkusen preparat.

VitalWoman e kompleksen proizvod koj sodr`i ekstrakti od pove}e lekoviti bilki

# u{te ste privle~ni, duri i mnogu pove}e za razlika od porano. Belite vlakna mnogu dobro Vi prilegaat.Izgledate mnogu pozrelo. Liniite na Va{eto lice se ne{to poizrazeni, a br~kite malku podlaboki, no toa e samo znak deka imate poizrazen karakter. Ako gi zanemarite slu~uvawata pozadi Vas, kujnskiot pribor, ma{inata za ali{ta koja ne r|osuva i peglata koja s# u{te funkconira, toga{... toga{ bez problem mo`e da se zamislite me|u kulisite na nekoj Holivudski film. Za Va{iot ma` mo`e da se ka`e deka e isklu~itelen {armer. Duri i vo momentite koga si igra so decata. Toga{ vo {to e problemot? Verojatno vo posledno vreme go nabquduvam so drugi o~i. Navistina to~no e deka vo posledno vreme s# pomalku se "zagleduvam" vo nego. Se razbira, vo posledno vreme nemam tolku vreme za tie raboti. Otkako }e se vratam od rabota, ja prigotvuvam ve~erata, ali{tata gi stavam da se perat, raskrevam niz doma i sre}na sum na krajot ako mo`e da se istegnam na nekoja foteqa i da izgledam nekoj film. Hmmm...! Mo`ebi treba da preskoknam nekoj film. Da. Od den na den na toj na~in pominuvaat ve~erite i vo psledno vreme duri i legnuvame vo krevet oddelno. Ve}e ne se ni se}avam koga posleden pat bevme bliski. A kolku li e samo privle~en...

S

Vovedna akcija 4 meseci 130% BP, TP! Od 1 fevruari do 31 maj 2011. Promotivna cena, BP, TP.

SambuRex 240 ml Aktivni sostojki/5 ml: Ekstrakt od crna bobinka na bozel . . . . . . . . . . . . . .5000 mg Za{titena bilna me{avina* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 mg Vitamin C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mg Cink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 mg * Ekstrakt od Echinacea purpurea, ekstrakt od organska Echinacee angustofolia-e, ekstrakt od organska Astragalusa membranaceusa. Koristewe: 1 ~ajna la`i~ka (5 ml) dnevno. Po otvarawe na proizvodot, ~uvajte go na ladno. Za primena vo periodot na bremenost i doewe, konsultirajte se so lekar! Ne se prepora~uva za li~nosti koi se alergi~ni na bilki od rodot zelkocvetni rastenija (Brassicaceae ), kako ni na deca pomali od 1 godina.

Vnimanie!

•Dodatocite vo ishrana ne mo`at da zamenat uramnote`ena dieta, kako ni zdrav na~in na `ivot. •^uvajte podaleku od dofat na deca! •Ne gi preminuvajte dnevnite prepora~ani dozi!

E, pa }e go promenam jas toa. Po~nuvam od utre. Utre{niot den ne odgovara. Utre moram da kupam podaroci za Bo`ik. ]e bidam mrtva umorna. Naredniot den treba da ~istam,da zgotvam,a potoa sledi odewe na gosti i pre~ekuvawe na gosti, poseta na rodninite. Koga podobro }e razmislami nie dvajcata nema da bideme sami ni za vreme na praznikot. Specijalnoto raspolo-`enie }e is~ezne nekade pome|u prgotvuvaweto na sarmata, pe~e-weto na mesoto, i paleweto na sve}ite. E pa nema da se slu~i toa! Toa sigurno }e go promenam. Vedna{ }e po~nam so konsumirawe na proizvodot VitalWoman. Vedna{ i sega. Garantiram deka ovaa godina najubaviot moment na praznikot nema da bide paleweto na sve}ite, tuku naprotiv, nivnoto gasnewe.

Poznata e kako najdelotvoren afrodizijak na amazonskite pra{umi. Delotvorna e za jakneewe na organizmot, pomaga vo sovladuvawe na zamorot.Ima silno vlijanie na libidoto.

Maka Go narekuvaat amazonski `en {en. Go podobruva snabduvaweto na organizmot so energija, ja podobruva vitalnosta i otpornosta. Sodr`i kalcium, fosfor, cink, magnezium, `elezo, kako i golem procent na aminokiselini koi se na baza na jaglerodni hidrati i B1, B2, B12, C, i E-vitamini. Kaj `enite go zajaknuva libidoto, go normalizira mese~niot ciklus na menzis i ramnote`ata na hormonite. Posebno se prepora~uva za vreme na menopauzata.

Koren na sarsaparila Sredstvo koe go jaknee organizmot. Go poseduva i svojstvoto na regulator na funkcijata na testosteronot.

Koren od praviot ednorog @enskite polovi hormoni sodr`at sli~ni materii. Go normalizira funkcioniraweto na matkata, jaj~nicite i redovnite ciklusi na menzis. [titi od razni vospalenija.

Gvarana ja podobruva sposobnosta za koncentracija, go jaknee organizmot, go namaluva zamorot, ja podobruva funkcijata na nervniot sistem.

CALINEWS

CALINEWS

ozelot verojatno e poznata bilka za site, B bidej}i e rasprostraneta na teritorijata na cela Evropa. Ve}e dolgo vreme, vo pove}e

Katuba-Brazilska kleka

5

12 Literatura: Szendrei-Csupor, Gyógynövénytár – útmutató a korszerû gyógynövény-alkalmazáshoz, Medicina 2009.


Промена на Правилата и Регулативите

Pe~ateni materijali na CaliVita®International

на CaliVita International

abotata vo izgradba na mre`ata i plasmanot na proizvodi koi gi proizveduva i distribuira na{ata kompanija CaliVita® International e potpomognata so pove}e moderni, dopadlivi i bogati informativni pe~ateni materijali. So ogled na toa deka pove}eto od materijalite se pe~ateni od neodamna, sakame na stranicite na ova izdanie na CaliNews da gi pretstavime pove}eto od niv.

Од 01 Јануари, 2011, ќе се променат Правилата и Регулативите на CaliVita International. Ќе има модификација во квалификациониот систем и ќе се редуцираат условите за добивање на Менаџерска Палма.

R

ПМ Квалификации: - членот кој во даден месец поседува минимум од 95,000 PG BP, без директно спонзорирање на линија од 21% (во овој случај Членот нема право на Менаџерска премија, но има право на исплата на Трипле Лине Бонус и Прогресивен бонус); -или оној кој во даден месец има дна директно спонзорирана гранка од 21% и минимално 38 000 PG BP; - или во даден месец директно спонзорира повеќе од една гранка од 21%.

CaliVita Kvaliteten `ivot Ova izdanie dava detalna slika za na{ata multinacionalna kompanija, za nejzinata istorija i oblastite vo koi taa dejstvuva. Isto taka, sodr`i korisni informacii za noviot Marketing sistem i kako da se izgradi uspe{na mre`a. Od ovoj pe~aten materijal ~lenovite mo`at da doznaat kako se presmetuva nivnata zarabotuva~ka i za kolkav u~inok kolkava nagradata }e sleduva. Detalno se prika`ani i razli~ni sistemi na stimulacija

Fantasti~na promocija na po~etokot od godinata! Treba da se gri`ime za svoeto zdravje i vo mescite fevruari i mart, koga e ostanat u{te eden del od zimata, a proletta tuku{to pristignuva, promena koja mnogu lesno mo`e da na{teti na teloto. Prvite son~evi zraci mo`at da ne izla`at da oble~eme potenki ali{ta i pokraj toa {to vremeto e u{te studeno, ili pak da sedime na ladnite klupi vo gradskite parkovi. Sekako CaliVita }e bide so Vas i ovoj period, so na{ata specijalna ponuda na URX }e u`ivate vo ranata prolet bez nikakvi gri`i.

Promocija: •

So kupuvawe na proizvodot URX, dobivate u{te eden kako podarok!

Promotiven period: 1 fevruari – 31 mart 2011, ili dodeka ima zaliha!

COMMUNIGUARD

Katalog na proizvodi Vo Katalogot mo`ete da gi najdete site proizvodi na kompanijata CaliVita®International koi mo`at da se nabavat vo koja bilo zemja od globalnata mre`a. Tuka se odredeni i definirani najglavnite karakteristiki, sostavot, doziraweto i kratkiot opis na dejstvuva~kite principi na na{ite proizvodi.Ova izdanie sodr`i korisni soveti koi se odnesuvaat na efikasnoto koristewe na preparatite. Katalogot e dostapen i na angliski, germanski i italijanski jazik, kako i albanski i srpski i bugarski jazik.

Pravilnik za rabota Pretstavuva osnoven dokument za funkcioniraweto na marketing sistemot koj detalno go regulira odnosot na ~lenot i Kompanijata.

Dali ste znaele... ...deka kompjuterite, aparatite vo domakinstvoto, kako i celata tehnika, kako {to se televizorite, mbilnite telefoni i avtomobilite se vsu{nost opkru`eni so elektromagnetno pole? ...deka toa pole mo`e da predizvika nastinka, glavobolka, nesonica, depresija, isto{tenost i zamor? ...deka stru~nite lica so godini ne predupreduvaat deka elektrosmogot mo`e da ima vlijanie na na{eto op{to rasplo`enie?

Prospekti, flaeri

6

Vnimanie!

Nutrition & Health

CommuniGuard poseduva IGEF sertifikat (IGEF e eden nezavisen institut, koj so svojot personal so~inet od nau~nici, in`enerii relevatni stru~ni lica, se bavi soistra`uvawe na vlijanieto na elektrosmogot na `ivite organizmi i `ivotnata sredina)

Nemojte da ja se~ete folijata na mali delovi i nemojte da koristite o{tetena ili iskinata folija! Nemojte da ja koristite folijata na vnatre{nata strana od mikrobranova pe~ka! Neiskoristenata folija ~uvajte ja podaleku od dofat na deca! CommuniGuard ne e terapevtska oprema i ne mo`e da slu`i kako zamena za lekarsko sovetuvali{te ili le~ewe!

Prezentacii na proizvodite Izrabotenite prezentacii za proizvodite se atraktivni, so sliki vo boja i pomagaat pri zapoznavawe, prika`uvawe i plasman na proizvodot. Sekoj mo`e sam da gi razviva i dopolnuva. Mo`at da se kupat prezentacii skoro za site proizvodi.

Toa se stru~ni publikacii vo koi prof. d-r Valerija Sedlak Vadok i drugi zna~ajni stru~waci gi objavuvaat svoite trudovi vo koi za potrebite na lekarite, farmacevtite i drugite zdravstveni rabotnici najdetalno gi pretstavuvaat na{ite proizvodi. Stru~nata javnost tuka mo`e da dobie odgovori na site pra{awa za efikasnosta i biohemiskite procesi. Vo ovoj moment se dostapni nekolku broevi na Nutrition&Helath, a brojkata na vakvi spisanija raste sekoja godina. Trudovite na prof. d-r Valerija Sedlak Vadok vo celost se nao|aat vo izdanijata na Nutrition Update for Professionals,koi se prevedeni i na angliski jazik.

So ovie materijali detalno se pretstavuvaat poedine~ni proizvodi, za {to poefikasno nivno plasirawe na pazarot. Prospektite i flaerite sodr`at informacii za toa na kogo mu se prepora~uva i koi dejstvuva~ki principi gi sodr`i proizvodot, kako i koi se oblastite na nivnoto dejstvuvawe, pretstaveni so razbirliv jazik. Tie sodr`at interesni informacii za potekloto, istorijata i tradicijata vo koristeweto, kako i soveti koi mo`at da ni pomognat vo pogled na promenata na na{iot na~in na `iveewe, za da bideme pozdravi i da gi namalime rizicite na minimum. Vo na{iot diskon mo`ete da pobarate flaer sa sekoj proizvod koj go imame vo proda`ba.

CALINEWS

CALINEWS

CommuniGuard e edna folija so samolepliv sloj napravena od metalna legura koja sodr`i fizi~ka informacija i funkcionira na princip na biofizika. So ednostavna upotreba mo`ete da pomognete vo za{tita na organizmot od negativnoto dejstvo na elektrosmogot i da go za~uvate va{eto zdravje, preku harmonizacija na branovite na koi ste izlo`eni. Prepora~uvame da go zalepie na elektronskite uredi koi sekojdnevno gi koristite, so {to bi go spre~ile elektrosmgot!

11


R

pored nekoi mislewa, 30% od bolestite bi mo`ele da se izbegnat so pravilniot na~in na ishrana. Vo slu~aj koga deteto ne e se u{te rodeno, a koe

S

eflektorite

2010 DEKEMVRI - ^ESTITIKI I PRIZNANIJA NA ^LENOVITE I MENAXERITE KOI ZA PRV PAT POSIGNUVAAT POVISOKO NIVO

kod: FL0060 cena: 770 den. BP: 131

Gogo Bosilkovski, Skopje (Stevo Mitrovski)

Ilija Todorovski, Skopje (Blagica Stefanovska)

Organika Eka, Skopje (Dragica Zendelovska)

Petkova Valentina, Veles (Iftim Atanasov) Iftim Atanasov, Kavadarci (Angel Kolev) Svetlana Matovska, Bitola (Qube Dimovski)

Sandra Kolevska, Bitola (Lile Trajkovska) \ur|a Trajkovska, Skopje (Lile Trajkovska) Suzana \or|ievska-Dimitrova, Skopje (Lila Nikolovska)

Nada Milevska, Gevgelija (Toni Kolev) Burbu}e Imeri, Skopje (Bardhul Bislimi) Kosta Dodovski, Bitola (Zlatko Kostadinovski) Qiqana Spasovska, Bitola (Zoran Kimovski) Liljana Damjanoska, Skopje (Boris Antimovski) Sotir Stamatov, Bitola (Zoran Kimovski) Milica Josifovska, Skopje (Katerina Stojanova) En|elu{e Limani, Skopje (Burbu}e Imeri) Dimo Markovaxev, Negotino (Angel Kolev) Mirjana Angeleska, Prilep (Pavlina Bo`inoska) Pejovska Violeta, Bitola (Ilija Doj~inovski)

Violeta Angelevska, Bitola (Zoran Kimovski) Fazliu Kasami, Tetovo (Kalina Mitrovska) Leposava Kuzmanovska, Skopje (Sofija Koteska) Sofija Koteska, Skopje (\ur|a Trajkovska) Sne`ana Stefanovska, Skopje (Leposava Stefanovska) Olgica Angelovska, Kumanovo (Dr. Danica Mitevska) Daniela Simjanoska, Skopje (Hristina Trajkovska) Gentijana Zdraveska, Ohrid (Vera Zdraveska) Dimitar Temkov, Kavadarci (Nikol~o Delov) Elizabeta Grujoska, Prilep (Anica Markovska)

sekoja molekula od svoeto telo ja gradi od organizmot na svojata majka, ovaa proporcija e sigurno mnogu pogolema. Odgovornosta e mnogu golema! Idealnoto zgolemuvawe na telesnata te`ina iznesuva 10-12 kilogrami. Normalno e polovinata od taa te`ina da se dobie vo prvite {est meseci od bremenosta.Po ovoj period,zgolemuvaweto na telesnata te`ina ne bi trebalo da bide pove}e od polovina kilogram nedelno . Potrebno e da se znaat detalite za vistinskite potrebi. Dnevnata potreba od energija na bremena `ena, zavisno od nejzinata fizi~ka aktivnost,e za 143-366 k/cal pove}e od periodot pred zabremenuvaweto. Od toa, dnevnoto vnesuvawe na masti treba da bide 80-90 grama (pri {to e va`na adekvatnata proporcija na zasitenite, ednokratno zasitenite i pove}ekratno zasitenite masni kiselini), 90 grama

Na 11 dekemvri minatata godina vo Strumica be{e odr`ana me|unarodna lekarska konferencija. Be{e prekrasno da se bide vo Strumica toj den. Nevoobi~aeno studenoto vreme ne be{e pri~ina Strumi~ani kako dobri doma}ini vo golem broj, toplo da gi pre~ekaat gostite koi pristignaa od mnogu gradovi vo Makedonija i od stranstvo... onferencijata sve~eno ja otvori direktorot na Makfit, Vojdan Stefanovski, a zapo~na so predavawata na nam sekoga{ dragite gosti prof.d-r Valerija Sedlak i mr.sci.d-r Jaroslava Somborac,so vnimanie gi slu{avme nivnite soveti kako da staneme medicinski osvesteni, za da go za~uvame sopstvenoto zdravje i aktivno da im pomagame i na drugite da go storat toa. So izlagaweto na d-r Somborac prakti~no preku slajdovi vidovme kako deluvaat preparatite na Calivita od ispitu-

CALINEWS

K

10

vawata izvr{eni so mikroskop na `iva kapka krv. U`ivavme vo predavaweto na sekoga{ energi~nata d-r Dragica Zendelovska koja ni poka`a kako so Magnezium i vitamin B6 mo`eme da bideme krepki i podvi`ni. Prof.d-r Van~o Pop Petrovski, sekoga{ nesebi~en vo prenesuvaweto na svoeto znaewe, ~ija deviza e "vo zdravo telo zdrav duh" ni ja spodeli tajnata kako so akupresura da ostaneme sve`i i so dobra koncentracija.Na kraj d-r Danica Mitevska ne zapozna so novite proizvodi vo mre`ata na calivita. Vremeto pomina brzo, a site bevme zadovolni i svesni deka sme na vistinskoto mesto, so firma koja kontinuirano ne educira za najnovite dostignuvawa na poleto na integrativnata medicina i ni ovozmo`uva prekrasni predavawa na eminentni eksperti vo ovaa oblast. Dru`eweto go zaokru`ivme so nepovtorliva sve~ena ve~era pod padinite na kole{inskite vodopadi, vo biserot na podgorieto "Podgorski An". Zaminuvaj}i so ubavi spomeni i dlaboki vpe~atoci, se pra{uvame, KOGA ]E SE VIDIME PAK? Nadica Ilievska

Nedostatokot na `elezo vo tekot na prvata godina od `ivotot na deteto mo`e dolgoro~no negativno da vlijae na negovata inteligencija, koja so dopolnitelnata suplementacijata na `elezoto pove}e nema da mo`e potpolno da se kompenzira. Kofeinot ja spre~uva apsorpcijata na `lezoto. Bremenosta e eden od najva`nite periodi vo `ivotot na edna `ena. Potpolna sre}a za semejstvoto e ako novorodenoto bebe e zdravo i ako dobie se {to vo ponatamo{niot `ivotmu garantira normalen razvoj. Multivitamiskiot preparat New Life razvien e kako rezultat na specijalnite potrebi na bremenite `eni i doilkite, kako i na deteto koe treba da se rodi. Toj sodr`i se {to e potrebno za bebeto i majkata, vklu~uvaj}i go i faktot deka na{ite prehranbeni proizvodi denes ve}e ne gi sodr`at soodvetnite koncentracii na vitamini koi se deklarirani.

Acidophilus o na{iot organizam mo`at da se naselat mnogu tn. nepatogeni bakterii (koi ne se predizvikuva~i na bolestite), a "so`ivotot" so niv nudi pogodnosti i za dvete strani. Bakteriite najmnogu se nao|aat vo sistemot za varewe. Normalnata crevna flora ja so~inuvaat preku 400 tipa na bakterii me|u koi najpoznata e Lactobacillus Acidophilus. Vo normalni uslovi, vo ~ove~kiot organizam nastanuva za{titna crevanta flora na koja ne i e potrebna suplementacija. Vo sovremenoto op{testvo,na~inot na `iveewe e vo golema mera razli~en od prirodnata sostojba, a toa vlijae i na sostavot na crevnata flora. Tokmu poradi toa, vo vospostavuvaweto na optimalnata crevna flora morame da intervenirame i preku ishranata i preku dodatocite na ishranata, za da mo`eme da go so~uvame, odnosno da go vratime vo

V

Me|unarodna Lekarska Konferencija na CaliVita vo Strumica

belkovini i 300-350 grama jagleni hidrati. Se zgolemuva i potrebata od vitamini i mineralni materii. Vo ovoj period posebno e potrebno golemo koli~estvo folna kiselina, a koja ima isklu~itelna uloga vo razvojot na postelkata i oplodenata jajce kletka. Folnata kiselina mo`e slobodno da se nare~e vitamin za onie koi o~ekuvaat bebe. Nejzinata uloga e mnogu va`na vo prevencija od naru{uvawe vo razvojot na 'rbetniot stolb, a u~estvuva i vo sintezata na nukleinskite kiselini (RNK i DNK). Vo slu~aj koga taa e deficitarna se javuva slaba cirkulacija {to mo`e da dovede do zatvorawe na kanalite na 'rbetnata srcevina. @itelite vo na{iot region imaat nedostatok od folna kiselina i zatoa e korisno, za kategorijata trudnici, so nejzino vnesuvawe da zapo~nat tri meseci pred bremenosta. Za vreme na bremenosta potrebno e dvojno koli~estvo od voobi~aenoto, a za vreme na doeweto 1,5 pat pove}e od ovaa kiselina. Ma~ninata i nagonot za povra}awe vo prvite meseci od bremenosta mo`e da se namalat so pomo{ na vitaminot B6. Toj e va`en i vo tekot na vtorata polovina od bremenosta, bidej}i negoviot nedostatok mo`e da dovede do pove}e komplikacii vo bremenosta i vo tekot na poroduvaweto. Najdocna od ~etvrtiot mesec prepora~uvame da se zema `elezo poradi zajaknatata produkcija na krvta. Kaj nas, vo slu~aj na nedostatok na `elezo, kaj sekoja vtora bremenost doa|a do anemija.

normala na{eto zdravje. Lactobacillus Acidophilus e izvonredno osetliv na razli~ni vlijanija, kako na primer na preterano za~ineta hrana, pu{ewe, konsumirawe `estoki pijaloci i pri menatalen ili fizi~ki stres. Negovoto koli~estvo mo`e da se namali i pod vlijanie na razni zaboluvawa ili medikamentozni terapii - na primer: so antibiotici. Lactobacillus Acidophilus blagotvorno vlijae vo slednite slu~ai: Vo za~uvuvawe na normalnata crevna flora; vo slu~aj na terapii so lekovi, odnosno prevencii ili tretmani na prolivi; vo slu~aj na prevencija ili terapija na vaginalna kandidijaza; kaj prevencija na povtoreni infekcii kaj mo~nite pati{ta; pri namaluvawe na nivoto na serumot na holesterolot; pri namaluvawe na visokiot krven pritisok; Kako poddr{ka na funkcijata na imunolo{kiot sistem; Kako pomo{ na detoksikaciskata funkcija na crniot drob; Kaj detoksikacijata na otrovnite materii dojdeni vo digestivniot trakt; vo lekuvawe na digestivnite pre~ki; pri naru{uvawe vo razgradbata na {e}erot vo krvta; vo slu~aj na nekoi hroni~ni

ko`ni zaboluvawa; kaj mrzlivi creva; vo otstranuvawe na tvrdata stolica; vo upba`uvawe na simptomite na menopauzata Sigurna mo`nost za suplementacija na Lactobacillus Acidophilus vi dava preparatot na CaliVita速International pod imeto AC-Zymes, koj vo sekoja kapsula sodr`i 2 milijardi edinici na aktivniot Lactobacillus Acidophilus. AC-Zymes e nezaobikolen sostaven del na ku}nata apteka i mo`e da go koristi, po potreba, sekoj ~len na semejstvoto. Mo`e da se dava i na decata (vo dozi prepi{ani spored nivnata telesna te`ina). Ako maloto detence ne mo`e da ja goltne kapsulata, taa mo`e da se otvori i da se dade izmatena vo edna la`i~ka so jogurt. Kaj decata posebno treba da se vnimava da se vospostavi normalna crevna flora, bidej}i poradi nezjiniot nedostatok se menuva, odnosno se deformira procesot na apsorpcija na hranlivite materii {to mo`e da vlijae na razvojot na deteto. dr. Edit Varga kod: FL0027 cena: 1100 den. BP: 187

CALINEWS

P

od svetlata na

[to da jade deteto ako se u{te ne e rodeno ?

7


«

Alkalizacija - dali e toa magija, ili pravilen na~in na `ivot?

«

CALINEWS

KAKO I SO KOI SREDSTVA DA ^ISTIME?

8

Postojat lu|e koi se optereteni so ~istotata i ne mo`at da podnesat ni edna ronka na svojata kujnska masa, dodeka pove}eto go ~istat svojot dom vo prosek edna{ nedelno. Toa e grupa na lu|e koja poradi svoeto zabrzano `ivotno tempo nemaat vreme vo tekot na rabotniot den da se izborat so zdodevnata pra{ina, pa toa go pravat samo vo odredeni priliki. Nemojte da bidete vo zabluda i da mislite deka lu|eto koi se preterano posveteni na higienata pominuvaat polesno vo `ivotot! Site znaeme deka preterano sterilnata okolina ne e dobra za decata, bidej}i so toa se namaluva prirodniot imunitet. Naj~esto koristenite sredstva za ~istewe sodr`at hemiski supstanci koi mo`at da predizvikaat povredi, alergii, osip, vospalenie na sluznicata, pa duri i astma vo nekoi slu~ai. Sredstvata za ~istewe koi sodr`at opasni hemiski supstanci mnogu {tetno vlijaat na ~ove~kiot organizam, kako i na `ivotnata sredina. Istite hemiski supstanci dokolku stignat do kanalizaciskata voda go usporuvaat procesot za nejzino pre~istuvawe. Za okolinata, nadzemnite i podzemnite vodi predizvikuvaat golema opasnost, bidej}i dene{nite pre~istuva~i na otpadni vodi ne

razgraduvaat hemiski soedinenija, i so ispu{tawe na tie opasni hemikalii od ku}nite instalacii se vr{i direktno zagaduvawe. • • •

NA KOJ NA^IN DA GI ^ISTIME SVOITE DOMOVI? Prepora~uvame redovno da go ~istite svojot dom so ekolo{ki sredstva. Za celosno otstranuvawe na izgorenite masnotii na {poretot ili bigorot na plo~kite vo bawata potrebno e mnogu napor, ili vo kraen slu~aj da se zamenat so novi. Iako ekolo{kite ili prirodnite sredstva za ~istewe mo`ebi se pomalku efikasni od “modernite” hemiski preparati, so redovno ~istewe mo`eme da go izbegneme zagaduvaweto na na{ata okolina! ••• Ne postoi vol{ebno sredstvo koe mo`e da ja zavr{i rabotata namesto nas – navistina, dobro platena ~ista~ka bi mo`ela da pomogne – no ne sme site vo mo`nosti, ili pak ne sakame ~isteweto na na{ite privatni raboti da go prepu{time na treto lice. Vredi da se odlu~ite za idninata, koristite {to poprirodni na~ini na ~istewe, imaj}i vo predvid deka niedno sredstvo ne mo`e da ni obezbedi sovr{ena ~istota dokolku ne se gri`ime redovno za higienata na na{iot dom.

««

go pravi poinaku! Sakate da doznaete ne{to pove}e za ekolo{kite na~ini na ~istewe? Vo sledniot broj }e vi go predstavime novoto semejstvo na proizvodi na CaliVita.

Koga mo`e da zboruvame za zakiselenost? Od reklamite dobro ni e poznato deka idealnata rN vrednost na ko`ata e 5,5, poradi {to mo`e da pomislite deka toa e normalna vrednost za nas. rN 5,5 me|utoa ne zna~i neutralna vrednost, tolku stanuva zbor za blago-kisela vrednost, koja ja {titi ko`ata od mikroorganizmi.Za neutralni se smetaat vrdnostite od rN 7, pomalite vrednosti se acidozni, a pogolemite ozna~uvaat alkalnost. Na{ata krv e blago-alkalna (rN 7,4).

[to poka`uva toa? Vo tekot na metaboliti~kite procesi vo organizmot postojano se sozdava kiselina koja orgnizmot na razli~ni na~ini ja neutralizira (detoksikacija vo crniot drob, di{ewe, fizi~ka aktivnost), ili ja isfrla preku organite za tetoksikacija (ko`a, creva). Seto toa so cel da se spre~i talo`eweto na kiselinata vo tkivata i organite, kako i da se oslobodi organizmot od toksli~nite nusproizvodi na metabolizmot. Uspe{nosta na ovoj proces mo`e da zavisi i od na{ata ishrana. Vo dene{niot sovremen se po~esto konzumirame takvi vidovi na hrana i napitoci koi doprinesuvaat za procesot na zakiseluvawe: rafiniran {e}er, konzervansi, brza hrana, gazirani sokovi, kafe, alkohol i tn. Seto toa proprateno so golema doza stres i nedostatok od redovna fizi~ka aktivnost ima zna~ajno negativno vlijanie na na{eto zdravje.

[to mo`eme da napravime? Nema potreba da se gri`ite, zakiseluvaweto na organizmot lesno mo`e da se spre~i. Prv ~ekor bi trebalo da bide odlukata, deka }e se posvetite na odr`uvawe zdrav na~in na `ivot! Ako posvetite vnimanie na soodveten na~in na ishrana , prekinete ili zna~ajno smalite nekoja od Va{ite {tetni naviki, a kon toa dodadete redovna, ili

barem dva pati nedelna fizi~ka aktivnost, zna~ajno }e doprinesete za podobruvawe na Va{eto zdravje.

Osnovi na alkalizira~ka ishrana Trudete se da konzumirate alkalizira~ki namirnici, namesto utrinskoto kafe ili ve~ernoto vino bi trebalo da piete jonizirana alkalna voda od Aquarion! Alkalni namirnici se onie koi se bogati so kalium, natrium, magnezium i kalcium, bidej}i nivniot voden rastvor e alkalen. Pogolemiot broj na ovo{je i zelen~uk pripa|aat vo ovaa grupa. Namirnicite koi sodr`at hlor, fosfor i sulfur vo golema koli~ina sozdavaat kiseli soedinenija koi mo`at da predizvikaat zakiseluvawe. Vo ovaa kategorija spa|a i mesoto, `itarkite i me{unkite, kako i ona ovo{je ili zelen~uk koe sodr`i oksalna, benzoatna ili nekoja druga organska kiselina. Alkalizira~kata dieta po`elno e da se zbogati so “zeleni” dodatoci vo ishranata, koi sodr`at mineralni materii. Hlorofilot od lucerkata koj go ima vo Green Care i Liquid Chlorophyll vo te~na forma ima isklu~itelno alkalizira~ko dejstvo. Spriulina Max i nejzinata nova unapredena formula Spirulina Chlorella PLUS, pokraj dvete algi spored koi go dobila imeto, sodr`i i p~eni~na treva, lucerka, i edna za{titena bilna me{avina od mnogu vredni “zeleni” sostojki. Preparatot Ocean 21 sodr`i pove}e od

200 aktivni materii koi imaat blagotvorno dejstvo vrz na{eto zdravje (me|u drugoto i 8 vidovi na morski algi). Power Mins, MagneZi B6 i Strong Bones Plus se specijalni preparati so mineralna sodr`ina, koi mo`at da doprinesat za soodvetna snabdenost na organizmot so minerali. OxyMax i Low Deuterium Oxy Crystal poradi izobilstvoto od negativni ON joni isto taka pozitivno vlijaat na alkalnosta na organizmot. Me|utoa, nemojte da zaboravite deka i preteranata alkalizacija isto taka ne e idealna za na{iot organizam, tuku bi trebalo da se trudime da vospostavime ramnote`a! Dokolku se pridr`uvate kon ovie pi{ani ednostavni preporaki, }e napravite nekolku ~ekori vo vistinska nasoka za pozdrav stil na `ivot, koj }e ima pozitivno dejstvo, ne samo na Va{eto fizi~ko zdravje, tuku i na op{toto raspolo`enie!

VNIMANIE! • Alkalizacijata i konzumiraweto na alkalna voda sami po sebe ne mo`at da preveniraat, tretiraat ili da otstranat odredeni zdravstveni naru{uvawa, tolku slu`at kako dopolnitelno sredstvo. Vo slu~aj na postoe~ka bolest ili tegoba, obratete se kaj Va{iot lekar. • Dodatocite vo ishrana ne mo`at da zamenat uramnote`ena, raznovrsna dieta, kako ni zdrav na~in na `ivot. • Pridr`uvajte se kon upatstvoto za upotreba koe se nao|a na nalepnicata od proizvodite!

Literatura: Dr. Kõszegi Tamás: A sav-bázis egyensúly és a táplálkozás 2001. július Dr. Tamási József: Sav-bázis egyensúly a komplementer orvosi praxisban 2001. július

CALINEWS

Sekoj toa

Sekoja domakinka ve}e vo mesec mart po~nuva da razmisluva za edna golema rabota, taka nare~ena “proletno ~istewe”. Za uspe{ni rezultati se prepora~uva na vreme da se napravi plan za rabota, kako i da se nabavat onie sredstva koi najmnogu }e odgovaraat. Me|utoa, dojde vreme da po~neme poinaku da razmisluvame za ~isteweto na na{ite domovi!

Zakiseluvawe, alkalizacija... ^esto mo`eme da slu{neme i pro~itame za ovie izrazi, no dali vsu{nost znaeme {to tie zna~at? Dali e vo pra{awe nov hit koj brzo }e pomine? Ili mo`ebi vo pra{awe e ednostavna promena na stilot na `iveewe?

9


«

Alkalizacija - dali e toa magija, ili pravilen na~in na `ivot?

«

CALINEWS

KAKO I SO KOI SREDSTVA DA ^ISTIME?

8

Postojat lu|e koi se optereteni so ~istotata i ne mo`at da podnesat ni edna ronka na svojata kujnska masa, dodeka pove}eto go ~istat svojot dom vo prosek edna{ nedelno. Toa e grupa na lu|e koja poradi svoeto zabrzano `ivotno tempo nemaat vreme vo tekot na rabotniot den da se izborat so zdodevnata pra{ina, pa toa go pravat samo vo odredeni priliki. Nemojte da bidete vo zabluda i da mislite deka lu|eto koi se preterano posveteni na higienata pominuvaat polesno vo `ivotot! Site znaeme deka preterano sterilnata okolina ne e dobra za decata, bidej}i so toa se namaluva prirodniot imunitet. Naj~esto koristenite sredstva za ~istewe sodr`at hemiski supstanci koi mo`at da predizvikaat povredi, alergii, osip, vospalenie na sluznicata, pa duri i astma vo nekoi slu~ai. Sredstvata za ~istewe koi sodr`at opasni hemiski supstanci mnogu {tetno vlijaat na ~ove~kiot organizam, kako i na `ivotnata sredina. Istite hemiski supstanci dokolku stignat do kanalizaciskata voda go usporuvaat procesot za nejzino pre~istuvawe. Za okolinata, nadzemnite i podzemnite vodi predizvikuvaat golema opasnost, bidej}i dene{nite pre~istuva~i na otpadni vodi ne

razgraduvaat hemiski soedinenija, i so ispu{tawe na tie opasni hemikalii od ku}nite instalacii se vr{i direktno zagaduvawe. • • •

NA KOJ NA^IN DA GI ^ISTIME SVOITE DOMOVI? Prepora~uvame redovno da go ~istite svojot dom so ekolo{ki sredstva. Za celosno otstranuvawe na izgorenite masnotii na {poretot ili bigorot na plo~kite vo bawata potrebno e mnogu napor, ili vo kraen slu~aj da se zamenat so novi. Iako ekolo{kite ili prirodnite sredstva za ~istewe mo`ebi se pomalku efikasni od “modernite” hemiski preparati, so redovno ~istewe mo`eme da go izbegneme zagaduvaweto na na{ata okolina! ••• Ne postoi vol{ebno sredstvo koe mo`e da ja zavr{i rabotata namesto nas – navistina, dobro platena ~ista~ka bi mo`ela da pomogne – no ne sme site vo mo`nosti, ili pak ne sakame ~isteweto na na{ite privatni raboti da go prepu{time na treto lice. Vredi da se odlu~ite za idninata, koristite {to poprirodni na~ini na ~istewe, imaj}i vo predvid deka niedno sredstvo ne mo`e da ni obezbedi sovr{ena ~istota dokolku ne se gri`ime redovno za higienata na na{iot dom.

««

go pravi poinaku! Sakate da doznaete ne{to pove}e za ekolo{kite na~ini na ~istewe? Vo sledniot broj }e vi go predstavime novoto semejstvo na proizvodi na CaliVita.

Koga mo`e da zboruvame za zakiselenost? Od reklamite dobro ni e poznato deka idealnata rN vrednost na ko`ata e 5,5, poradi {to mo`e da pomislite deka toa e normalna vrednost za nas. rN 5,5 me|utoa ne zna~i neutralna vrednost, tolku stanuva zbor za blago-kisela vrednost, koja ja {titi ko`ata od mikroorganizmi.Za neutralni se smetaat vrdnostite od rN 7, pomalite vrednosti se acidozni, a pogolemite ozna~uvaat alkalnost. Na{ata krv e blago-alkalna (rN 7,4).

[to poka`uva toa? Vo tekot na metaboliti~kite procesi vo organizmot postojano se sozdava kiselina koja orgnizmot na razli~ni na~ini ja neutralizira (detoksikacija vo crniot drob, di{ewe, fizi~ka aktivnost), ili ja isfrla preku organite za tetoksikacija (ko`a, creva). Seto toa so cel da se spre~i talo`eweto na kiselinata vo tkivata i organite, kako i da se oslobodi organizmot od toksli~nite nusproizvodi na metabolizmot. Uspe{nosta na ovoj proces mo`e da zavisi i od na{ata ishrana. Vo dene{niot sovremen se po~esto konzumirame takvi vidovi na hrana i napitoci koi doprinesuvaat za procesot na zakiseluvawe: rafiniran {e}er, konzervansi, brza hrana, gazirani sokovi, kafe, alkohol i tn. Seto toa proprateno so golema doza stres i nedostatok od redovna fizi~ka aktivnost ima zna~ajno negativno vlijanie na na{eto zdravje.

[to mo`eme da napravime? Nema potreba da se gri`ite, zakiseluvaweto na organizmot lesno mo`e da se spre~i. Prv ~ekor bi trebalo da bide odlukata, deka }e se posvetite na odr`uvawe zdrav na~in na `ivot! Ako posvetite vnimanie na soodveten na~in na ishrana , prekinete ili zna~ajno smalite nekoja od Va{ite {tetni naviki, a kon toa dodadete redovna, ili

barem dva pati nedelna fizi~ka aktivnost, zna~ajno }e doprinesete za podobruvawe na Va{eto zdravje.

Osnovi na alkalizira~ka ishrana Trudete se da konzumirate alkalizira~ki namirnici, namesto utrinskoto kafe ili ve~ernoto vino bi trebalo da piete jonizirana alkalna voda od Aquarion! Alkalni namirnici se onie koi se bogati so kalium, natrium, magnezium i kalcium, bidej}i nivniot voden rastvor e alkalen. Pogolemiot broj na ovo{je i zelen~uk pripa|aat vo ovaa grupa. Namirnicite koi sodr`at hlor, fosfor i sulfur vo golema koli~ina sozdavaat kiseli soedinenija koi mo`at da predizvikaat zakiseluvawe. Vo ovaa kategorija spa|a i mesoto, `itarkite i me{unkite, kako i ona ovo{je ili zelen~uk koe sodr`i oksalna, benzoatna ili nekoja druga organska kiselina. Alkalizira~kata dieta po`elno e da se zbogati so “zeleni” dodatoci vo ishranata, koi sodr`at mineralni materii. Hlorofilot od lucerkata koj go ima vo Green Care i Liquid Chlorophyll vo te~na forma ima isklu~itelno alkalizira~ko dejstvo. Spriulina Max i nejzinata nova unapredena formula Spirulina Chlorella PLUS, pokraj dvete algi spored koi go dobila imeto, sodr`i i p~eni~na treva, lucerka, i edna za{titena bilna me{avina od mnogu vredni “zeleni” sostojki. Preparatot Ocean 21 sodr`i pove}e od

200 aktivni materii koi imaat blagotvorno dejstvo vrz na{eto zdravje (me|u drugoto i 8 vidovi na morski algi). Power Mins, MagneZi B6 i Strong Bones Plus se specijalni preparati so mineralna sodr`ina, koi mo`at da doprinesat za soodvetna snabdenost na organizmot so minerali. OxyMax i Low Deuterium Oxy Crystal poradi izobilstvoto od negativni ON joni isto taka pozitivno vlijaat na alkalnosta na organizmot. Me|utoa, nemojte da zaboravite deka i preteranata alkalizacija isto taka ne e idealna za na{iot organizam, tuku bi trebalo da se trudime da vospostavime ramnote`a! Dokolku se pridr`uvate kon ovie pi{ani ednostavni preporaki, }e napravite nekolku ~ekori vo vistinska nasoka za pozdrav stil na `ivot, koj }e ima pozitivno dejstvo, ne samo na Va{eto fizi~ko zdravje, tuku i na op{toto raspolo`enie!

VNIMANIE! • Alkalizacijata i konzumiraweto na alkalna voda sami po sebe ne mo`at da preveniraat, tretiraat ili da otstranat odredeni zdravstveni naru{uvawa, tolku slu`at kako dopolnitelno sredstvo. Vo slu~aj na postoe~ka bolest ili tegoba, obratete se kaj Va{iot lekar. • Dodatocite vo ishrana ne mo`at da zamenat uramnote`ena, raznovrsna dieta, kako ni zdrav na~in na `ivot. • Pridr`uvajte se kon upatstvoto za upotreba koe se nao|a na nalepnicata od proizvodite!

Literatura: Dr. Kõszegi Tamás: A sav-bázis egyensúly és a táplálkozás 2001. július Dr. Tamási József: Sav-bázis egyensúly a komplementer orvosi praxisban 2001. július

CALINEWS

Sekoj toa

Sekoja domakinka ve}e vo mesec mart po~nuva da razmisluva za edna golema rabota, taka nare~ena “proletno ~istewe”. Za uspe{ni rezultati se prepora~uva na vreme da se napravi plan za rabota, kako i da se nabavat onie sredstva koi najmnogu }e odgovaraat. Me|utoa, dojde vreme da po~neme poinaku da razmisluvame za ~isteweto na na{ite domovi!

Zakiseluvawe, alkalizacija... ^esto mo`eme da slu{neme i pro~itame za ovie izrazi, no dali vsu{nost znaeme {to tie zna~at? Dali e vo pra{awe nov hit koj brzo }e pomine? Ili mo`ebi vo pra{awe e ednostavna promena na stilot na `iveewe?

9


R

pored nekoi mislewa, 30% od bolestite bi mo`ele da se izbegnat so pravilniot na~in na ishrana. Vo slu~aj koga deteto ne e se u{te rodeno, a koe

S

eflektorite

2010 DEKEMVRI - ^ESTITIKI I PRIZNANIJA NA ^LENOVITE I MENAXERITE KOI ZA PRV PAT POSIGNUVAAT POVISOKO NIVO

kod: FL0060 cena: 770 den. BP: 131

Gogo Bosilkovski, Skopje (Stevo Mitrovski)

Ilija Todorovski, Skopje (Blagica Stefanovska)

Organika Eka, Skopje (Dragica Zendelovska)

Petkova Valentina, Veles (Iftim Atanasov) Iftim Atanasov, Kavadarci (Angel Kolev) Svetlana Matovska, Bitola (Qube Dimovski)

Sandra Kolevska, Bitola (Lile Trajkovska) \ur|a Trajkovska, Skopje (Lile Trajkovska) Suzana \or|ievska-Dimitrova, Skopje (Lila Nikolovska)

Nada Milevska, Gevgelija (Toni Kolev) Burbu}e Imeri, Skopje (Bardhul Bislimi) Kosta Dodovski, Bitola (Zlatko Kostadinovski) Qiqana Spasovska, Bitola (Zoran Kimovski) Liljana Damjanoska, Skopje (Boris Antimovski) Sotir Stamatov, Bitola (Zoran Kimovski) Milica Josifovska, Skopje (Katerina Stojanova) En|elu{e Limani, Skopje (Burbu}e Imeri) Dimo Markovaxev, Negotino (Angel Kolev) Mirjana Angeleska, Prilep (Pavlina Bo`inoska) Pejovska Violeta, Bitola (Ilija Doj~inovski)

Violeta Angelevska, Bitola (Zoran Kimovski) Fazliu Kasami, Tetovo (Kalina Mitrovska) Leposava Kuzmanovska, Skopje (Sofija Koteska) Sofija Koteska, Skopje (\ur|a Trajkovska) Sne`ana Stefanovska, Skopje (Leposava Stefanovska) Olgica Angelovska, Kumanovo (Dr. Danica Mitevska) Daniela Simjanoska, Skopje (Hristina Trajkovska) Gentijana Zdraveska, Ohrid (Vera Zdraveska) Dimitar Temkov, Kavadarci (Nikol~o Delov) Elizabeta Grujoska, Prilep (Anica Markovska)

sekoja molekula od svoeto telo ja gradi od organizmot na svojata majka, ovaa proporcija e sigurno mnogu pogolema. Odgovornosta e mnogu golema! Idealnoto zgolemuvawe na telesnata te`ina iznesuva 10-12 kilogrami. Normalno e polovinata od taa te`ina da se dobie vo prvite {est meseci od bremenosta.Po ovoj period,zgolemuvaweto na telesnata te`ina ne bi trebalo da bide pove}e od polovina kilogram nedelno . Potrebno e da se znaat detalite za vistinskite potrebi. Dnevnata potreba od energija na bremena `ena, zavisno od nejzinata fizi~ka aktivnost,e za 143-366 k/cal pove}e od periodot pred zabremenuvaweto. Od toa, dnevnoto vnesuvawe na masti treba da bide 80-90 grama (pri {to e va`na adekvatnata proporcija na zasitenite, ednokratno zasitenite i pove}ekratno zasitenite masni kiselini), 90 grama

Na 11 dekemvri minatata godina vo Strumica be{e odr`ana me|unarodna lekarska konferencija. Be{e prekrasno da se bide vo Strumica toj den. Nevoobi~aeno studenoto vreme ne be{e pri~ina Strumi~ani kako dobri doma}ini vo golem broj, toplo da gi pre~ekaat gostite koi pristignaa od mnogu gradovi vo Makedonija i od stranstvo... onferencijata sve~eno ja otvori direktorot na Makfit, Vojdan Stefanovski, a zapo~na so predavawata na nam sekoga{ dragite gosti prof.d-r Valerija Sedlak i mr.sci.d-r Jaroslava Somborac,so vnimanie gi slu{avme nivnite soveti kako da staneme medicinski osvesteni, za da go za~uvame sopstvenoto zdravje i aktivno da im pomagame i na drugite da go storat toa. So izlagaweto na d-r Somborac prakti~no preku slajdovi vidovme kako deluvaat preparatite na Calivita od ispitu-

CALINEWS

K

10

vawata izvr{eni so mikroskop na `iva kapka krv. U`ivavme vo predavaweto na sekoga{ energi~nata d-r Dragica Zendelovska koja ni poka`a kako so Magnezium i vitamin B6 mo`eme da bideme krepki i podvi`ni. Prof.d-r Van~o Pop Petrovski, sekoga{ nesebi~en vo prenesuvaweto na svoeto znaewe, ~ija deviza e "vo zdravo telo zdrav duh" ni ja spodeli tajnata kako so akupresura da ostaneme sve`i i so dobra koncentracija.Na kraj d-r Danica Mitevska ne zapozna so novite proizvodi vo mre`ata na calivita. Vremeto pomina brzo, a site bevme zadovolni i svesni deka sme na vistinskoto mesto, so firma koja kontinuirano ne educira za najnovite dostignuvawa na poleto na integrativnata medicina i ni ovozmo`uva prekrasni predavawa na eminentni eksperti vo ovaa oblast. Dru`eweto go zaokru`ivme so nepovtorliva sve~ena ve~era pod padinite na kole{inskite vodopadi, vo biserot na podgorieto "Podgorski An". Zaminuvaj}i so ubavi spomeni i dlaboki vpe~atoci, se pra{uvame, KOGA ]E SE VIDIME PAK? Nadica Ilievska

Nedostatokot na `elezo vo tekot na prvata godina od `ivotot na deteto mo`e dolgoro~no negativno da vlijae na negovata inteligencija, koja so dopolnitelnata suplementacijata na `elezoto pove}e nema da mo`e potpolno da se kompenzira. Kofeinot ja spre~uva apsorpcijata na `lezoto. Bremenosta e eden od najva`nite periodi vo `ivotot na edna `ena. Potpolna sre}a za semejstvoto e ako novorodenoto bebe e zdravo i ako dobie se {to vo ponatamo{niot `ivotmu garantira normalen razvoj. Multivitamiskiot preparat New Life razvien e kako rezultat na specijalnite potrebi na bremenite `eni i doilkite, kako i na deteto koe treba da se rodi. Toj sodr`i se {to e potrebno za bebeto i majkata, vklu~uvaj}i go i faktot deka na{ite prehranbeni proizvodi denes ve}e ne gi sodr`at soodvetnite koncentracii na vitamini koi se deklarirani.

Acidophilus o na{iot organizam mo`at da se naselat mnogu tn. nepatogeni bakterii (koi ne se predizvikuva~i na bolestite), a "so`ivotot" so niv nudi pogodnosti i za dvete strani. Bakteriite najmnogu se nao|aat vo sistemot za varewe. Normalnata crevna flora ja so~inuvaat preku 400 tipa na bakterii me|u koi najpoznata e Lactobacillus Acidophilus. Vo normalni uslovi, vo ~ove~kiot organizam nastanuva za{titna crevanta flora na koja ne i e potrebna suplementacija. Vo sovremenoto op{testvo,na~inot na `iveewe e vo golema mera razli~en od prirodnata sostojba, a toa vlijae i na sostavot na crevnata flora. Tokmu poradi toa, vo vospostavuvaweto na optimalnata crevna flora morame da intervenirame i preku ishranata i preku dodatocite na ishranata, za da mo`eme da go so~uvame, odnosno da go vratime vo

V

Me|unarodna Lekarska Konferencija na CaliVita vo Strumica

belkovini i 300-350 grama jagleni hidrati. Se zgolemuva i potrebata od vitamini i mineralni materii. Vo ovoj period posebno e potrebno golemo koli~estvo folna kiselina, a koja ima isklu~itelna uloga vo razvojot na postelkata i oplodenata jajce kletka. Folnata kiselina mo`e slobodno da se nare~e vitamin za onie koi o~ekuvaat bebe. Nejzinata uloga e mnogu va`na vo prevencija od naru{uvawe vo razvojot na 'rbetniot stolb, a u~estvuva i vo sintezata na nukleinskite kiselini (RNK i DNK). Vo slu~aj koga taa e deficitarna se javuva slaba cirkulacija {to mo`e da dovede do zatvorawe na kanalite na 'rbetnata srcevina. @itelite vo na{iot region imaat nedostatok od folna kiselina i zatoa e korisno, za kategorijata trudnici, so nejzino vnesuvawe da zapo~nat tri meseci pred bremenosta. Za vreme na bremenosta potrebno e dvojno koli~estvo od voobi~aenoto, a za vreme na doeweto 1,5 pat pove}e od ovaa kiselina. Ma~ninata i nagonot za povra}awe vo prvite meseci od bremenosta mo`e da se namalat so pomo{ na vitaminot B6. Toj e va`en i vo tekot na vtorata polovina od bremenosta, bidej}i negoviot nedostatok mo`e da dovede do pove}e komplikacii vo bremenosta i vo tekot na poroduvaweto. Najdocna od ~etvrtiot mesec prepora~uvame da se zema `elezo poradi zajaknatata produkcija na krvta. Kaj nas, vo slu~aj na nedostatok na `elezo, kaj sekoja vtora bremenost doa|a do anemija.

normala na{eto zdravje. Lactobacillus Acidophilus e izvonredno osetliv na razli~ni vlijanija, kako na primer na preterano za~ineta hrana, pu{ewe, konsumirawe `estoki pijaloci i pri menatalen ili fizi~ki stres. Negovoto koli~estvo mo`e da se namali i pod vlijanie na razni zaboluvawa ili medikamentozni terapii - na primer: so antibiotici. Lactobacillus Acidophilus blagotvorno vlijae vo slednite slu~ai: Vo za~uvuvawe na normalnata crevna flora; vo slu~aj na terapii so lekovi, odnosno prevencii ili tretmani na prolivi; vo slu~aj na prevencija ili terapija na vaginalna kandidijaza; kaj prevencija na povtoreni infekcii kaj mo~nite pati{ta; pri namaluvawe na nivoto na serumot na holesterolot; pri namaluvawe na visokiot krven pritisok; Kako poddr{ka na funkcijata na imunolo{kiot sistem; Kako pomo{ na detoksikaciskata funkcija na crniot drob; Kaj detoksikacijata na otrovnite materii dojdeni vo digestivniot trakt; vo lekuvawe na digestivnite pre~ki; pri naru{uvawe vo razgradbata na {e}erot vo krvta; vo slu~aj na nekoi hroni~ni

ko`ni zaboluvawa; kaj mrzlivi creva; vo otstranuvawe na tvrdata stolica; vo upba`uvawe na simptomite na menopauzata Sigurna mo`nost za suplementacija na Lactobacillus Acidophilus vi dava preparatot na CaliVita速International pod imeto AC-Zymes, koj vo sekoja kapsula sodr`i 2 milijardi edinici na aktivniot Lactobacillus Acidophilus. AC-Zymes e nezaobikolen sostaven del na ku}nata apteka i mo`e da go koristi, po potreba, sekoj ~len na semejstvoto. Mo`e da se dava i na decata (vo dozi prepi{ani spored nivnata telesna te`ina). Ako maloto detence ne mo`e da ja goltne kapsulata, taa mo`e da se otvori i da se dade izmatena vo edna la`i~ka so jogurt. Kaj decata posebno treba da se vnimava da se vospostavi normalna crevna flora, bidej}i poradi nezjiniot nedostatok se menuva, odnosno se deformira procesot na apsorpcija na hranlivite materii {to mo`e da vlijae na razvojot na deteto. dr. Edit Varga kod: FL0027 cena: 1100 den. BP: 187

CALINEWS

P

od svetlata na

[to da jade deteto ako se u{te ne e rodeno ?

7


Промена на Правилата и Регулативите

Pe~ateni materijali na CaliVita®International

на CaliVita International

abotata vo izgradba na mre`ata i plasmanot na proizvodi koi gi proizveduva i distribuira na{ata kompanija CaliVita® International e potpomognata so pove}e moderni, dopadlivi i bogati informativni pe~ateni materijali. So ogled na toa deka pove}eto od materijalite se pe~ateni od neodamna, sakame na stranicite na ova izdanie na CaliNews da gi pretstavime pove}eto od niv.

Од 01 Јануари, 2011, ќе се променат Правилата и Регулативите на CaliVita International. Ќе има модификација во квалификациониот систем и ќе се редуцираат условите за добивање на Менаџерска Палма.

R

ПМ Квалификации: - членот кој во даден месец поседува минимум од 95,000 PG BP, без директно спонзорирање на линија од 21% (во овој случај Членот нема право на Менаџерска премија, но има право на исплата на Трипле Лине Бонус и Прогресивен бонус); -или оној кој во даден месец има дна директно спонзорирана гранка од 21% и минимално 38 000 PG BP; - или во даден месец директно спонзорира повеќе од една гранка од 21%.

CaliVita Kvaliteten `ivot Ova izdanie dava detalna slika za na{ata multinacionalna kompanija, za nejzinata istorija i oblastite vo koi taa dejstvuva. Isto taka, sodr`i korisni informacii za noviot Marketing sistem i kako da se izgradi uspe{na mre`a. Od ovoj pe~aten materijal ~lenovite mo`at da doznaat kako se presmetuva nivnata zarabotuva~ka i za kolkav u~inok kolkava nagradata }e sleduva. Detalno se prika`ani i razli~ni sistemi na stimulacija

Fantasti~na promocija na po~etokot od godinata! Treba da se gri`ime za svoeto zdravje i vo mescite fevruari i mart, koga e ostanat u{te eden del od zimata, a proletta tuku{to pristignuva, promena koja mnogu lesno mo`e da na{teti na teloto. Prvite son~evi zraci mo`at da ne izla`at da oble~eme potenki ali{ta i pokraj toa {to vremeto e u{te studeno, ili pak da sedime na ladnite klupi vo gradskite parkovi. Sekako CaliVita }e bide so Vas i ovoj period, so na{ata specijalna ponuda na URX }e u`ivate vo ranata prolet bez nikakvi gri`i.

Promocija: •

So kupuvawe na proizvodot URX, dobivate u{te eden kako podarok!

Promotiven period: 1 fevruari – 31 mart 2011, ili dodeka ima zaliha!

COMMUNIGUARD

Katalog na proizvodi Vo Katalogot mo`ete da gi najdete site proizvodi na kompanijata CaliVita®International koi mo`at da se nabavat vo koja bilo zemja od globalnata mre`a. Tuka se odredeni i definirani najglavnite karakteristiki, sostavot, doziraweto i kratkiot opis na dejstvuva~kite principi na na{ite proizvodi.Ova izdanie sodr`i korisni soveti koi se odnesuvaat na efikasnoto koristewe na preparatite. Katalogot e dostapen i na angliski, germanski i italijanski jazik, kako i albanski i srpski i bugarski jazik.

Pravilnik za rabota Pretstavuva osnoven dokument za funkcioniraweto na marketing sistemot koj detalno go regulira odnosot na ~lenot i Kompanijata.

Dali ste znaele... ...deka kompjuterite, aparatite vo domakinstvoto, kako i celata tehnika, kako {to se televizorite, mbilnite telefoni i avtomobilite se vsu{nost opkru`eni so elektromagnetno pole? ...deka toa pole mo`e da predizvika nastinka, glavobolka, nesonica, depresija, isto{tenost i zamor? ...deka stru~nite lica so godini ne predupreduvaat deka elektrosmogot mo`e da ima vlijanie na na{eto op{to rasplo`enie?

Prospekti, flaeri

6

Vnimanie!

Nutrition & Health

CommuniGuard poseduva IGEF sertifikat (IGEF e eden nezavisen institut, koj so svojot personal so~inet od nau~nici, in`enerii relevatni stru~ni lica, se bavi soistra`uvawe na vlijanieto na elektrosmogot na `ivite organizmi i `ivotnata sredina)

Nemojte da ja se~ete folijata na mali delovi i nemojte da koristite o{tetena ili iskinata folija! Nemojte da ja koristite folijata na vnatre{nata strana od mikrobranova pe~ka! Neiskoristenata folija ~uvajte ja podaleku od dofat na deca! CommuniGuard ne e terapevtska oprema i ne mo`e da slu`i kako zamena za lekarsko sovetuvali{te ili le~ewe!

Prezentacii na proizvodite Izrabotenite prezentacii za proizvodite se atraktivni, so sliki vo boja i pomagaat pri zapoznavawe, prika`uvawe i plasman na proizvodot. Sekoj mo`e sam da gi razviva i dopolnuva. Mo`at da se kupat prezentacii skoro za site proizvodi.

Toa se stru~ni publikacii vo koi prof. d-r Valerija Sedlak Vadok i drugi zna~ajni stru~waci gi objavuvaat svoite trudovi vo koi za potrebite na lekarite, farmacevtite i drugite zdravstveni rabotnici najdetalno gi pretstavuvaat na{ite proizvodi. Stru~nata javnost tuka mo`e da dobie odgovori na site pra{awa za efikasnosta i biohemiskite procesi. Vo ovoj moment se dostapni nekolku broevi na Nutrition&Helath, a brojkata na vakvi spisanija raste sekoja godina. Trudovite na prof. d-r Valerija Sedlak Vadok vo celost se nao|aat vo izdanijata na Nutrition Update for Professionals,koi se prevedeni i na angliski jazik.

So ovie materijali detalno se pretstavuvaat poedine~ni proizvodi, za {to poefikasno nivno plasirawe na pazarot. Prospektite i flaerite sodr`at informacii za toa na kogo mu se prepora~uva i koi dejstvuva~ki principi gi sodr`i proizvodot, kako i koi se oblastite na nivnoto dejstvuvawe, pretstaveni so razbirliv jazik. Tie sodr`at interesni informacii za potekloto, istorijata i tradicijata vo koristeweto, kako i soveti koi mo`at da ni pomognat vo pogled na promenata na na{iot na~in na `iveewe, za da bideme pozdravi i da gi namalime rizicite na minimum. Vo na{iot diskon mo`ete da pobarate flaer sa sekoj proizvod koj go imame vo proda`ba.

CALINEWS

CALINEWS

CommuniGuard e edna folija so samolepliv sloj napravena od metalna legura koja sodr`i fizi~ka informacija i funkcionira na princip na biofizika. So ednostavna upotreba mo`ete da pomognete vo za{tita na organizmot od negativnoto dejstvo na elektrosmogot i da go za~uvate va{eto zdravje, preku harmonizacija na branovite na koi ste izlo`eni. Prepora~uvame da go zalepie na elektronskite uredi koi sekojdnevno gi koristite, so {to bi go spre~ile elektrosmgot!

11


Nov Proizvod

Otkako sve}ata }e ja duvneme...

SambuRex

Damiana

kralskiot bozel

Ima pozitivno dejstvo na nervniot sistem, go normalizira la~eweto na hormonite. Mnogu e delotvorna vo lekuvaweto na blagata depresija. Ja podobruva seksualnata `elba.

kod: CV0111 cena: 745 den. BP: 106

o~etokot na godinata ne e samo sezona na zimski sportovi i borewe so sne`ni topki, tuku i, na`alost, vreme na neprijatni preladi. Zatoa, gri`livo izbranite sostojki na novata te~na formula na CaliVita-SambuRex ja nudat najdobrata poddr{ka za normalno funkcionirawe na imuniot sistem. Ovoj period e idealen ne samo vo periodot od esen do prolet, tuku i posle toa, bidej}i e izvonreden antioksidans i blagodarenie na negovoto imunostimulativno i vitalizira~ko dejstvo, po`elno e da se upotrebuva vo tekot na celata godina.

Suma Bogata e so aminokiselini, vitamini i mineralni kiselini. Poseduva isklu~itelni svojstva na adaptacija, so {to gi normalizira funkciite na organizmot. Vlijae na krvotokot, nervniot sistem i vareweto.Ja podobruva otpornost na organizmot. Sodr`i golema koli~ina bilni hormoni, koi go normaliziraat metabolizmot i izgradbata na kletkite, a isto taka go spre~uva procesot na stareewe na kletkite. Go zajaknuva organizmot, go eliminira zamorot, mu pomaga na organizmot da postigne podobra razmena na materiite. Isto taka vlijae na zajaknuvawe na seksualnata `elba.

P

zemji, cvetot od ova rastenie go koristat za pravewe sok, me|utoa malku znaat deka plodovite, obraboteni na soodveten na~in, mo`at da imaat mnogu blagotvorno dejstvo vrz ~ove~kiot organizam. Vo narodnata medicina ve}e odamna se koristi kako lek za nastinka i ka{lica, kako i za podobruvawe na vareweto. Vo ponovo vreme stekna golema popularnost vo prekuokeanskite zemji, posebno vo zimskite meseci, ili vo slu~aj na ekstremni fizi~ki i psihi~ki opteretuvawa vo bilo koj del od godinata. Seto ova e blagodarenie na visokata koncentracija na brojni korisni supstanci vo ovie crni bobinki, kako {to se flavanoidite (kvercetin, rutin), vitaminite A i C, ovo{nite kiselini, odnosno razni glikozidi, koi – pokraj toa {to poseduvaat silno antioksidantno dejstvo, isto taka ostvaruvaat imunostimulativen i antiejxing efekt, a so toa doprinesuvaat za podobruvawe na op{toto raspolo`enie i vitalnost. Druga glavna sostojka na preparatot e za{titenata me{avina od

bilni ekstrakti, ~ii dve komponenti se koristat so vekovi (ako ne i mileniumi) vo narodnata medicina. Ehinaceata e edna od najpoznatite lekoviti bilki koja poteknuva od trevnite ramnini na Severna Amerika. Indijancite ja koristele za le~ewe na nastinki, razni povredi, pa duri i vo slu~aj na kasnuvawe od zmija. Astragalusot e vo ista mera popularen vo kineskata tradicionalna medicina, se smeta za vitalizator, odnosno eden od glavnite nositeli na vitalna energija (~i). Pokraj lekovitite bilki, preparatot e dopolnet u{te so vitamin C i cink, ~ija kombinacija e isto taka dobro poznata po svoeto deluvawe na zajaknuvawe na imunitetot.

Za{to se prepora~uva koristewe na SambuRex ? • Sodr`i samo prirodni sostojki. • Ne sodr`i aditivi kako {e}eri ili ve{ta~ki zasladuva~i, kako ni konzervansi. • Ne sodr`i alkohol, a so toa mo`e da se upotrebuva vo {irok domen. • Negovite komponenti se prisutni vo golemi koli~ini i vo koncentrirana forma, a so toa sinergisti~ki se nadopolnuvaat. Paletata na proizvodi na CaliVita so ova stanuva pobogata so u{te eden dodatok vo ishranata so visok kvalitet, koj blagodarenie na svojot prijaten vkus, mo`e da se koristi vo svojot ~ist oblik, kako i izme{an so nekoe jadewe ili pijalak. Na toj na~in mo`ete da go za~uvate zdravjeto na Va{iot imunolo{ki sistem so pomo{ na eden priroden, a voedno i vkusen preparat.

VitalWoman e kompleksen proizvod koj sodr`i ekstrakti od pove}e lekoviti bilki

# u{te ste privle~ni, duri i mnogu pove}e za razlika od porano. Belite vlakna mnogu dobro Vi prilegaat.Izgledate mnogu pozrelo. Liniite na Va{eto lice se ne{to poizrazeni, a br~kite malku podlaboki, no toa e samo znak deka imate poizrazen karakter. Ako gi zanemarite slu~uvawata pozadi Vas, kujnskiot pribor, ma{inata za ali{ta koja ne r|osuva i peglata koja s# u{te funkconira, toga{... toga{ bez problem mo`e da se zamislite me|u kulisite na nekoj Holivudski film. Za Va{iot ma` mo`e da se ka`e deka e isklu~itelen {armer. Duri i vo momentite koga si igra so decata. Toga{ vo {to e problemot? Verojatno vo posledno vreme go nabquduvam so drugi o~i. Navistina to~no e deka vo posledno vreme s# pomalku se "zagleduvam" vo nego. Se razbira, vo posledno vreme nemam tolku vreme za tie raboti. Otkako }e se vratam od rabota, ja prigotvuvam ve~erata, ali{tata gi stavam da se perat, raskrevam niz doma i sre}na sum na krajot ako mo`e da se istegnam na nekoja foteqa i da izgledam nekoj film. Hmmm...! Mo`ebi treba da preskoknam nekoj film. Da. Od den na den na toj na~in pominuvaat ve~erite i vo psledno vreme duri i legnuvame vo krevet oddelno. Ve}e ne se ni se}avam koga posleden pat bevme bliski. A kolku li e samo privle~en...

S

Vovedna akcija 4 meseci 130% BP, TP! Od 1 fevruari do 31 maj 2011. Promotivna cena, BP, TP.

SambuRex 240 ml Aktivni sostojki/5 ml: Ekstrakt od crna bobinka na bozel . . . . . . . . . . . . . .5000 mg Za{titena bilna me{avina* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 mg Vitamin C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mg Cink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 mg * Ekstrakt od Echinacea purpurea, ekstrakt od organska Echinacee angustofolia-e, ekstrakt od organska Astragalusa membranaceusa. Koristewe: 1 ~ajna la`i~ka (5 ml) dnevno. Po otvarawe na proizvodot, ~uvajte go na ladno. Za primena vo periodot na bremenost i doewe, konsultirajte se so lekar! Ne se prepora~uva za li~nosti koi se alergi~ni na bilki od rodot zelkocvetni rastenija (Brassicaceae ), kako ni na deca pomali od 1 godina.

Vnimanie!

•Dodatocite vo ishrana ne mo`at da zamenat uramnote`ena dieta, kako ni zdrav na~in na `ivot. •^uvajte podaleku od dofat na deca! •Ne gi preminuvajte dnevnite prepora~ani dozi!

E, pa }e go promenam jas toa. Po~nuvam od utre. Utre{niot den ne odgovara. Utre moram da kupam podaroci za Bo`ik. ]e bidam mrtva umorna. Naredniot den treba da ~istam,da zgotvam,a potoa sledi odewe na gosti i pre~ekuvawe na gosti, poseta na rodninite. Koga podobro }e razmislami nie dvajcata nema da bideme sami ni za vreme na praznikot. Specijalnoto raspolo-`enie }e is~ezne nekade pome|u prgotvuvaweto na sarmata, pe~e-weto na mesoto, i paleweto na sve}ite. E pa nema da se slu~i toa! Toa sigurno }e go promenam. Vedna{ }e po~nam so konsumirawe na proizvodot VitalWoman. Vedna{ i sega. Garantiram deka ovaa godina najubaviot moment na praznikot nema da bide paleweto na sve}ite, tuku naprotiv, nivnoto gasnewe.

Poznata e kako najdelotvoren afrodizijak na amazonskite pra{umi. Delotvorna e za jakneewe na organizmot, pomaga vo sovladuvawe na zamorot.Ima silno vlijanie na libidoto.

Maka Go narekuvaat amazonski `en {en. Go podobruva snabduvaweto na organizmot so energija, ja podobruva vitalnosta i otpornosta. Sodr`i kalcium, fosfor, cink, magnezium, `elezo, kako i golem procent na aminokiselini koi se na baza na jaglerodni hidrati i B1, B2, B12, C, i E-vitamini. Kaj `enite go zajaknuva libidoto, go normalizira mese~niot ciklus na menzis i ramnote`ata na hormonite. Posebno se prepora~uva za vreme na menopauzata.

Koren na sarsaparila Sredstvo koe go jaknee organizmot. Go poseduva i svojstvoto na regulator na funkcijata na testosteronot.

Koren od praviot ednorog @enskite polovi hormoni sodr`at sli~ni materii. Go normalizira funkcioniraweto na matkata, jaj~nicite i redovnite ciklusi na menzis. [titi od razni vospalenija.

Gvarana ja podobruva sposobnosta za koncentracija, go jaknee organizmot, go namaluva zamorot, ja podobruva funkcijata na nervniot sistem.

CALINEWS

CALINEWS

ozelot verojatno e poznata bilka za site, B bidej}i e rasprostraneta na teritorijata na cela Evropa. Ve}e dolgo vreme, vo pove}e

Katuba-Brazilska kleka

5

12 Literatura: Szendrei-Csupor, Gyógynövénytár – útmutató a korszerû gyógynövény-alkalmazáshoz, Medicina 2009.


Brazil P

osledniot seminar na uspehot se odr`a vo noemvri 2010

S

C A L I V I TA SUCCESS SEMINAR

2010.

godina. Dodeka vo Evropa ve}e pristigna ladnata zima, ^lenovite koi vo 2009 godina poka`aa najdobri rezultati

pojdoa na patuvawe vo Brazil, kade gi ~eka{e nezaboraven odmor i isklu~itelno topli denovi. Na{ite ~lenovi koi pristignaa od Polska, Romanija, Ungarija, Slovenija i Hrvatska pominaa ~etiri nezaboravni dena vo Rio De @eneiro, vo hotelot Rio Atlantika, del od hotelskot lanc Pestana, koj se nao|a na edno od najpoznatite krajbre`ja na svetot, na pla`ata Kopakabana.

K

CALINEWS

Kratko vreme po pristignuvaweto, grupata be{e pre~ekana od g-din Xeri G. Hargitai, osnova~ i pretsedatel na CaliVita i negovata ubava sopruga, kade site ja ispija svojata prva Kaipiriwa – nacionalen brazilski koktel. Denovite pominati vo Rio bea ispolneti so zaedni~ki razgleduvawa na gradot, ve~era, za~ineta so fantasti~na samba pretstava, kako i poseta na izvonreden restoran vo koj slu`at lokalni specijaliteti na skara. Najvpe~atliv moment za na{ite patnici mo`ebi pretstavuva{e osve`uva~kata koktel-zabava i bosonogata pro{etka na bregot posle zavr{nata ve~era vo Rio. Po ~etiri dena se zboguvavme so glavniot grad na sambata i se upativme kon edno fantasti~no letuvali{te. @ivopisnata okolina na Vila Gale Eco Resorta vo Angra dos Reis ja zadovoli na{ata grupai tamu pominavme ~etiri nezaboravni denovi. Pokraj odmor i relaksacija, na{iot “all inclusive” aran`man ni obezbedi mno{tvo vkusni ovo{ni napitoci, tropski kokteli i u{te mnogu ubavi

4

raboti vo sekoj period od denot. Zaedno go posetivme i sosednoto grad~e Parati, poznato po proizvodstvoto na “cachaca”, no ovie denovi sepak, najmnogu gi pominavme vo odmarawe.Son~aweto vo tekot na denot, proprateno so ve~eri, muzika i tanc vo docnite ~asovi, kako i edna spontana zabava pokraj bazen edna ve~er, uspeaa pove}e da go zasilat timskiot duh na ~lenovite na na{ata grupa. Po dvonedelnata programa, polovina grupa so te{ko srce i u{te pote{kiu kuferi se vrati nazat kon doma. Drugata polovina pak, go prodol`i svojot pat kon Brazil, kako kade po nekolku~asovno letawe so avion bi pristignala do poznatite vodopadi Iguasu i nacionalniot park, koj e proglasen za edno od svetskite ~uda. Prviot den od ovoj neverojaten programski paket, na{ata grupa, otkako ja pomina Brazilsko-Argentinskata granica, ima{e prilika da ja nabljuduva ovaa ogromna koli~ina na voda kako se gubi kon dlabo~inite. Od pove}e od 250 vodopadi, nie gi posetivme trite najgolemi. Za kraj na ovoj sovr{en den, u~estvuvavme vo div rafting, kade, blagodarenie na na{iot iskusen kapiten, uspeavme da ja po~uvstvuvame ogromnata sila na taa neizmerna koli~ina na voda. Sledniot den povtorno gi nabljuduvavme vodopadite, no ovoj pat od brazilska strana, a potoa posetivme i eden fantasti~en park za ptici, kade {to ostanavme celosno voodu{eveni od tamo{nite `iteli. Vo tekot na ovaa programa organizirana od CaliVita, na{ite patnici 13 dena odmaraa vo edna navistina dale~na i posebna zemja.

Po ova nesekojdnevno letuvawe site u~esnici se vratija odmoreni i so do`ivuvawa na koi cel `ivot so zadovolstvo }e se se}avaat... U~esnicite na letniot Seminar na Uspehot 2010 slu`at kako primer za site, bidej}i tamu prisustvuvaa blagodarenie na svojata vredna rabota i trud. Se nadevame deka ovaa godina vo Portugalija }e ugostime u{te pove}e na{i ^lenovi! Ako seu{te ne uspeavte da gi ispolnite uslovite za patuvawe vo 2011 godina, seu{te ne e docna da go storite toa za slednata, 2012 godina. Iskoristete ja mo`nosta koja Vi ja nudi CaliVita, iskoristete gi site sredstva koi vi gi obezbeduva Va{ata Firma i ispolnete gi uslovite {to pobrzo, kako bi mo`ele i Vie da prisustvuvate na slednoto patuvawe za najuspe{nite!

Pouka: Dodatocite vo ishranata mo`e da ja zabavat Parkinsonovata bolest proizveduvaat nevrotransmiterot nare~en dopamin, koj e neophoden za kontrola na na nervnata aktivnost. Vo simptomite spa|aat tresewe, vko~anetost i ote`nato odewe. Tradicionalnata terapija go vklu~uva lekot levodopa,od koj vo mozokot se sozdava dopamin. Spored zaklu~ocite od ispituvaweto,pokraj Parkinsonovata bolest, mo`e da se o{teti sistemot za snadbuvawe so energija vnatre vo kletkite-tkn.mitohondrii. CoQ10 e sostojka koja se sozdava vo organizmot i koja ja pomaga funkcijata na mitohondriite, a istra`uvawata na Shults, i drugite, e zabele`eno deka kaj bolnite od Parkinsonova bolest nivoto na CoQ10 e ponisko. Ottuka e izvle~en zaklu~okot deka suplementacijata na CoQ10 mo`e da ja za~uva funkcijata na nervnite kletki. Pacientite koi bile vklu~eni vo ispituvaweto imale ran stadium na Pakinsonova bolest i istite zemale placebo ili CoQ10 vo dozi od 300mg, 600 mg ili 1.200 mg dnevno. Nivnite simptomi bile vnimatelno sledeni vo tek na 16 meseci. Kon krajot na osmiot mesec, sostojbata na onie 23 pacienta koi dobivale najvisoki dozi e zna~itelno

pomalku vlo{ena vo odnos na ostanatite. Od rezultatite na ova istra`uvawe proizleguva deka treba da se napravi novo ispituvawe,mo`ebi so u{te pogolemi dozi,i toa da bide na "prili~no agresiven" na~in, izjavil dr. Bernard Ravina od Nacionalniot institut za nervni naru{uvawa i napadii, koj go po~nal ispituvaweto. Koenzimot Q10 e neophoden za nepre~eno odr`uvawe na biohemiskite i biolo{kite procesi i za zdravo funkcionirawe na kod: FL0006 cena: 1365 den. BP: 232 organizmot. Nedostatokot od Q10 mo`e da dovede do naru{uvawe na potro{uva~kata na energija i do najrazli~ni funkcionalni naru{uvawa. Samo 25% ponisko nivo na koenzimotQ10 od normalnoto mo`e da vlijae vo nastanuvaweto na mnogu zaboluvawa. Glavno, do triesettata godina od `ivotot organizmot sam go sozdava koenzimot Q10, no naporedno so odminuvaweto na `ivotot koli~estvoto na koenzimot Q10 se namaluva,pa poradi toa treba da se nadomestuva so pomo{ na dodatocite vo ishranata.

Za{titete go Va{eto dete i sebe si protiv infekciite Moeto dete nema pove}e da bide bolno "Eva, ti si povtorno na boleduvawe?-me pra{a mojot pretpostaven, koga mu go dadov listot za boleduvawe poradi bolesta na moeto dete,po vtorpat vo tekot na ova leto. Da,no i jas ne bev sre}na {to go gledam mojot sin kako ka{la i se ma~i so nastinkata , ta`en bidej}i ne mo`e da odi vo gradinka. Ako prodol`i da se odviva vakvata situacija i ponatamu, mojot sin nema da ja nau~i azbukata vo prvo oddelenie, a jas na krajot }e ja izgubam svojata rabota." M n o g u roditeli go imaat istiot problem kako Eva. Toa e osobeno izrazeno vo zima koga na{ite daca se izlo`eni na sekakvi vidovi infekcii. Detskite kolektivi, kako {to se u~ili{tata i gradinkite, se leglo na virusi i bakterii koi se prenesuvaat od edno na drugo dete.Toa

ne treba da ne za~uduva, bidej}i na{iot imunolo{ki sistem, vpro~em, sega se u~i kako da reagira na opasnost. So nesoodvetno lekuvawe vo prvite denovi na infekcijata, na primer so antibiotici, se namaluva imunitetot na deteto i go pravi deteto pootporno vo odnos na drugite bolesti koi mo`at da sledat. Poradi toa,korisno e vo periodot koga postoi najgolema opasnost od infekcii, na deteto, preventivno, da mu se dade multivitaminot Lion Kids, kako i pogolemi dozi od vitaminot C. Vo preparatot LionKids C, koj e specijalno izraboten za potrebite na decata,se nao|a i vitaminot C vo priroden oblik. Vo zimskiot period za prevencija, kako i vo slu~aj na zaboluvawe,od site spomenati proizvodi najadekvaten e C-Plus. Ovoj preparat,pokraj vitaminot C od prirodno poteklo,sodr`i i flavonoidi koi ja zasiluvaat efikasnosta na vitaminot C i go spre~uvaat negovoto brzo izla~uvawe od organizmot. Va`no e da se napomene deka na{ata potreba od vitaminot C se zgolemuva vo sostojbi na stres, infekcii - posebno ako se pridru`eni so zgolemena temperatura,koga konsumirame salicilati (na pr. aspirin), kontraceptivni sredstva, koga pu{ime,pri

prekumerno konsumirawe alkohol, kafe ili koga vodime intenziven `ivot. Pogolemi dozi na vitamin C im se prepora~uvaat i na postari lica i na lica posle hirur{ki intervencii. Kako {to spomenav prethodno, zajaknuvaweto na imunolo{kiot sistem trae so mesecii i zatoa e potrebno vedna{ da se zapo~ne. Eva sega toa go napravi i esenva ne be{e na boleduvawe ni za sebe ni za svoeto dete koe, kako redok isklu~ok vo svoeto oddelenie, dosega ne nastina. kod: FL0009 cena: 407 den. BP: 69

kod: FL0048 cena: 350 den. BP: 59

CALINEWS

Seminar na Uspeh 2010

^ikago (AP) pored edna kusa studija {to vetuva,eden dodatok na ishranata koj mo`e da se nabavi bez recept,mo`e da go zabavi razvojot na Parkinsonovata bolest. Postojnite tretmani mo`at da gi olesnat simptomite na degenerativnoto naru{uvawe na mozokot, no ne mo`at da vlijaat na tekot na osnovnata bolest. Edno novo ispituvawe poka`alo deka edna materija koja se nao|a vo prirodata,a se narekuva koenzim Q10 mo`e da go zapre izumiraweto na nervnite kletki ,{to e karakteristi~no za Parkinsonovata bolest.Vo istra`uvaweto bile vklu~eni 80 pacienti. Polovinata od niv, vo tek na 16 meseci,dobivale oblandi so razli~ni dozi CoQ10 ,a drugata polovina dobivale placebo (imitacija na lek). Na krajot od ispituvaweto,mentalnite funkcii, dvi`eweto i sposobnosta za izvr{uvawe na tekovni raboti, kaj 23 bolni koi primale najgolema dnevna doza, e vlo{ena za 44% pomalku otkolku vo grupata koja dobivala placebo. No pronajdocite se "izvonredno ohrabruva~ki" , veli Shults. "Nie mora navistina da vr{ime celosni prou~uvawa" za da gi potvrdime dosega{nite rezultati". Ovaa studija e objavena vo oktomvri. Parkinsonovata bolest e e bolest koja postojano se vlo{uva i se javuva kako posledica na degeneracija n a nervnite kletki koi go

13


Nov proizvod! Nabli`uva proletta, denovite se podolgi, sonceto se po~esto se pojavuva niz oblacite. Iako seto ova, bez somne`, pove}eto lu|e gi ispolnuva so radost, mnogu ostanati sepak zagri`eno go nabljuduvaat svojot lik vo ogledaloto. Bled te, kosa bez sjaj, kr{livi nokti? Vreme e za regeneracija – i od nadvor, i od vnatre – da bi mo`ele i nie, dodeka prirodata go razviva sojot nov izgled, da sjaeme od zdravje i ubavina! Vo paletata na CaliVita ve}e odamna se nao|aat proizvodi koi slu`at za za~uvuvawe na ubavinata na ko`ata i kosata. Me|utoa, od sega se zbogativme so u{te eden kompleksen preparat vo ~ij sostav se izbrani ekskluzivni aktivni komponenti za za~uvuvawe na zdravjeto na ko`ata, kosata i noktite. Beauty Formula e slo`en dodatok vo ishranata, koj se sostoi od specijalna me{avina na vitamini, minerali, aminokiselini, kolagen i blagotvorni aktivni bilni sostojki. ]e objasnime ponatamu, na koj na~in ovie komponenti mo`at da doprinesat za za~uvuvawe na Va{ata ubavina.

<

Ubavina i sjaj

CALINEWS 14

pribli`no 95% od kosata i zatoa tie vo golema mera doprinesuvaat za za~uvuvawe na nejzinata zdrava struktura. Izvonredno deluvaat pri tretirawe ba slaba, o{tetena kosa, a pokraj toa, mnogu blagotvorno deluva i na za~uvuvawe na elasti~nosta na ko`ata, odnosno na strukturata na noktite. Treta grupa na glavni aktivni sostojki vo Beauty Formula se vitaminite. Vitaminite A, B2, B3 i C, pokraj svoite brojni pozitivni efekti, odgovorni se i za za~uvuvawe na zdrava struktura na kosata, ko`ata i noktite. Vitaminot B6 igra uloga vo metabolizmot na belkovinite, dodeka vitaminot B12 (me|u drugoto) e biten u~esnik vo energetskite procesi na organizmot. Pokraj vitamini, Beauty Formula sodr`i i razni lekoviti bilki (kowsko opav~e, kopriva), kako i brojni mineralni materii. Jodot e mikroelement koj e va`en ne samo za funkcionirawe na {titnata `lezda, tuku i za zdravjeto na kosata, ko`ata i noktite. Cinkot, pokraj toa {to slu`i kako poddr{ka na imuniot sistem, ovozmo`uva i za~uvuvawe na zdrava struktura na ko`ata, a bakarot igra bitna uloga vo odr`uvawe na normalna pigmentacija na kosata i ko`ata. Sostojkite vo Beauty Formula mo`at da pomognat vo toa na{ata ko`a da bide mladolika i elasti~na , kosata sjajna i bujna, a noktite jaki i otporni. Vo tekot na izbiraweto na aktivnite sostojki na organizmot i ovoj pat se potrudivme organski soedinenija, ~ija absorpcija vo organizmot e mnogu poefikasna i podobra, otkolku vo slu~ajot kaj neorganskite oblici.

10. Me|unaroden CaliVita Leten Kamp Ladnata zima poleka si zaminuva i vreme e da po~neme da se podgotvuvame za toplite letni denovi. A ako e letuvawe, toga{ toa e CaliVita Leten Kamp! Organizatorite ve}e rabotat i davaat se od sebe da i ovoj pat organiziraat u{te edno nezaboravno do`ivuvawe vo Letniot Kamp koj }e gi nadmine dosega{nite. Lokacijata i datata se dobro poznati – ovaa godina na{eto zaedni~ko letuvawe }e se odr`i od 20 – 25 juni

2011 godina, vo hotelskiot kompleks Solaris, koj i minatata godina do`ivea golem uspeh me|u na{ite Чlenovi. Srde~no gi pokanuvame site stari i novi kamperi na letuvawe koe vetuva mnogu fantasti~ni iznenaduvawa! Ovaa godina na{iot Leten Kamp }e bide poseben od pove}e pri~ini. Kako {to ve}e site dobro znaat, na{ata Firma ovaa godina ja slavi 20-godi{ninata od svoeto postoewe, a osven toa, ovaa godina po desetti pat }e bide organiziran ovoj navistina uspe{en, me|unaroden Leten Kamp. Taka {to, pokraj prijatniot odmor, raznovidnata vozbudliva programa i profesionalnite sostanoci, ima i u{te drugi pri~ini za{to i Vie da bidete prisutni na ovoj me|unaroden Leten Kamp na CaliVita Int.! Nemojte da se kolebate, se registrirate se vedna{, bidej}i brojot na mestata e ograni~en. Rezervacijata za smestuvaweto vo hotelot koj go imate izbereno mo`eme da go garantirame samo po redosledot na pristignatite prijavni listovi. Krajniot rok za prijavuvawe e 15 april 2011 godina. Za podetalni informacii i dobivawe prijaven list, obratete se vo centralata vo Va{ata zemja ili posetete ja na{ata internet strana!

Posledna [ansa Beauty Formula Aktivni sostojki / tableta:

Vitamin A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 IU Vitamin C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 mg Vitamin B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 mg Vitamin A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 mg Vitamin B6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 mg Vitamin B12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 mcg Holin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 mg Silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 mg Cink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 mg Bakar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 mg Jod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mcg Kolagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mg L-metionin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mg L-cisztein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 mg Ekstrakt od kowsko opav~e (std. 6% silicium) 90 mg Bio-ekstrakt od kopriva (4:1) . . . . . . . . . . . . . . .40 mg

Adagolás: 1 tabletta naponta.

VNIMANIE!

• Dodatocite vo ishrana ne mo`at da zamenat uramnote`ena, raznovrsna dieta, kako ni zdrav na~in na `ivot.. • ^uvajte podaleku od dofat na deca! • Ne gi preminuvajte dnevnite prepora~ani dozi!

Naskoro vo CaliVita globalnata mre`a! Akcija: 4 meseci 130% BP, TP!

za prodol`uvawe!

Krajniot rok za prodol`uvawe na ^lenstvoto po akciskite TP vrednosti iste~e, no pretstoi u{te eden mesec za prodol`uvawe... Ako seu{te ne ste go napravile toa, sega imate {ansa da go prodol`ite Va{eto ^lenstvo za 2011 godina. Za ova ne treba da napravite ni{to drugo, osven da kupite proizvodi koi nosat zadadena TP vrednost. Vrednosta na prodol`uvaweto izrazena vo TP vrednost, do 28 fevruari 2011 godina iznasuva 1400 TP. Ne zaboravajte da go prodol`ite Va{eto ^lenstvo na vreme, bidej}i, ako ja propu{tite ovaa prilika, so istekuvawe na periodot za ptodol`uvawe }e go izgubite Va{eto ~lenstvo vo mre`ata na CaliVita International.

CALINEWS

E

dna od glavnite komponenti na preparatot e silicium, koj vo formulata e prisuten vo dva oblika. Od edna strana izoliran, a od druga kako eden od aktivnite sostojki na bilkata kowsko opav~e, koja ovde se koristi vo vid na ekstrakt. Siliciumot vo najgolema koli~ina se nao|a vo svrsnoto i potpornoto tkivo na organizmot. Taka ja ~uva elasti~nosta na kolagenskite vlakna na ko`ata, ponatamu, neophoden e za za~ivuvawe na strukturata na kosata i noktite i isto taka e biten gradben element na zglobovite i tetivite. Bidej}i isklu~itelno pozitivno deluva na elasti~nosta i odr`uvawe na mlade{kiot izgled na ko`ata, a gi zajaknuva i kosata i noktite, ovoj element e mnogu popularna osnova za izrabotka na sovremenite kozmeti~ki formuli. Aminokiselinite koi sodr`at sulfur, kako na primer L-cistein i L-metionin od ovaa formula predstavuvaat gradivni elementi na proteinot keratin, koj so~inuva

Solaris Hotels Resort – [ibenik, Hrvatska ••• 20-25 juni 2011.

3


WEB

Se bli`i krajot na godinata. Me|utoa, namesto za voobi~aeniot bilans, momentalno razmisluvam za ne{to drugo: 2011 godina... Ovaa godina }e ni bide odrednica vo `ivotot, vpro~em, slavime dvaesetgodi{nina od osnovaweto na na{ata firma vo Evropa.

My

S i

2.0

2011 Pogled vo idnina onekoga{ ~uvstvuvam kako vremeto leta, a drug pat pak, mislam deka minuva mnogu bavno. Se toa zavisi od emocionalnata sostojba i od odnosot kon konkretnoto slu~uvawe. Koga se ~uvstvuvame vo nekoi situacii, se slu~uvaat interesni, vozbudlivi raboti i vremeto te~e mnogu brzo. Jas momentalno go zabele`uvam tokmu toa. Brzo preletaa ovie dvaeset godini. Mislam deka izminatoto vreme donese pozitivni raboti vo firmata. Vo tekot na godinite mnogu nau~iv, u~evme edni od drugi. Na samiot po~etok, mnogu ne veruvaa deka rabotata ne mo`e da funkcionira koga se gradi na baza na qubov, me|usebna pomo{, vzaemno po~ituvawe i priznanie. Denes so sigurnost tvrdam deka onie {to ne veruvaa, pogre{ija. Sega ve}e dve godini go `iveeme svojot `ivot pomagaj}i si eden na drug. Pomagame i vo za~uvuvawe na zdravjeto i vo `ivotnite ostvaruvawa, za da se dobie sigurnost kako na eti~ka, taka i na materijalna smisla. Za mene ne postoi pogolema radost, otkolku toa da vidam deka site, bez isklu~ok do`ivuvame sre}a poradi toa {to sme vo sostojba me|usebdno da doprineseme vo ostvaruvawe podobar `ivot. Sekako, seto toa ne bi mo`elo vaka da se odviva bez Vas. Mnogu sum gord na se ona {to go postignavme zaedni~ki, {to so tek na godinite vo dr`avite na CaliVita pronajdov i zapoznav mnogu vredni lu|e, ~ij sistem na vrednosti e sli~en na mojot. Lu|eto od CaliVita – i vo potesna i vo po{iroka smisla pretstavuvaat moe semejstvo – smisla na mojot `ivot, i se ~uvstvu-

CALINEWS

P

2

vam mnogu sre}en {to poznavam tolku mnogu lu|e za koi vredi da se `ivee i raboti od den vo den. Sre}en sum, bidej}i sam, svoevremeno gi pronajdov svoite celi, a i patot koj vodi do niv, Za seto toa be{e najva`no najprvin sam da ja odredam svojata cel, a potoa po pat na imaginacija da uspeam da go pretstavam na ostanatite. Za ova imam mnogu pati zboruvano, deka sam svoevremeno to~no vaka ja zamisluvav ovaa firma, se do najmalite i najsitnite detali i se nadevam deka sum na vistinskiot pat. Kreativnata imaginacija mi pomogna da gi ostvaram svoite `elbi, bidej}i so nejzina pomo{ se oslobodi i mojata kreativna sila i na toj na~in, zaedno so Vas uspeav da gi ostvaram svoite zamisli, i na toj na~in uspeavme zaedno da gi otkrieme pravite mo`nosti i svesno da ja formirame svojata idnina. Blagodaren sum na site Vas, koi gi otvorivte svoite srca za ideite na CaliVita i {to tolku dolgi godini se posvetivte da go spodelite uspehot i so ostanatite, kako {to veli starata pogovorka: uspe{na e onaa li~nost koja pravi i ostanatite da postignuvaat uspesi. Vo sekojdnevieto ispolneto so napnatost i brzawe treba sepak da ostavite prostor i za vrednuvawe, blagodarnost, prazni~ni momenti. Zatoa jas sega bi sakal da Vi posakam prijatni praznici na site Vas. Neka jubilejnata 2011 godina bide ispolneta so qubov, sre}a i uspesi za site nas! Pozdrav, Pretsedatel i osnova~ Xeri G. Hargitai

CaliVita so gordost Vi ja predstavuva vtorata generacija na novata i podobrena MySite stranica, personalna CaliVta web-strana, koja sekoj seriozen distributer bi trebalo da ja iskoristi kako dopolnitelna mo`nost. • Vo tekot na Letniot Kamp 2010 vo [ibenik – Hrvatska, preku 300 ^lenovi i Menaxeri u~estvuvaa vo interaktivnata MySite rabotilnica i na lice mesto ja pretplatija ovaa usluga. Sledniov tekst podetalno }e Vi gi opi{e izmenite i podobruvawata na stranicata. • Novata, podobrena verzija gi sodr`i slednive izmeni:

Web-prodavnica i nara~uvawe Nara~uvawe na proizvodi prethodno se vr{e{e preku MyShop opcijata, koja be{e samo linkuvana do stranicata. Toa e sega preuredeno i MySite ima svoj sopstven modul za nara~uvawe, so {to se izbegnuva otvarawe na nova stranica i se poednostavuva rabotata.

Ceni Mo`e i da se izbere koi ceni bi sakale da se gledaat. Dozvoleni se senite vo mre`ata plus 7,5% i 15% ili maloproda`na cena. Nara~ki mo`e da se pravat i po cenite vo mre`ata

dokolku pri kupuvaweto se ostvaruva i novo ~lenstvo. Sekoja zemja gi determinira ovie kategorii spored nivnata lokalna politika. Ovaa usluga Vi obezbeduva fleksibilna cena koja se prilagoduva na Va{ite strategii za proda`ba. Isto taka se dostapni i specijalni ceni (kako {to se gleda na slikata), za onie korisnici koi }e odlu~at da se registriraat i da stanat del od mre`ata. Sekoja dr`ava sama gi odreduva ovie kategorii, soodvetno spored sopstvemite lokalni odredbi!

Besplatna dostava Banerot za besplatna dostava }e gi obavestuva posetitelite na stranicata za toa kolkav iznos e potreben za da se stekne pravo na besploatna dostava.

Standardna strana na proizvodi Moo`e da se napravai podesuvawe so koe {to glavnata strana bi mo`ela da bide stranica so proizvodite. Toa se pravi vo administrativniot panel, so ednostavno odbirawe na opcijata za taa namena so {to Va{ata strana }e

te

dobie izglad na klasi~na web-prodavnica.

Prikaz na proizvodite Stranicata za prikaz na proizvodite e dopolnitelno podobrena (poglednete na slikata). Gornoto meni na stranata za prikaz na proizvodite sega ima promeneta golemina, pa so toa ima pove}e mesto za prika`uvawe na preparatot. Poleto za prikaz na proizvodite pak, sega e pomalo so {to mo`e da se prika`uvaat pove}e proizvodi istovremeno, a dodadena e i proda`na cena. Sekoj proizvod na MySite stranicata mo`e da se linkuva. Direktni linkovi se dostapni i vo delot so opis na proizvodite.

CALINEWS

MYSITE 2.0

PORAKA OD PRETSEDATELOT NA CALIVITA®INTERNATIONAL

15


saka da pristapi do panelot za nara~ka, treba da stisne na kop~eto na dnoto od stranicata so modul potro{uva~ka korpa. Funkcionira na mnogu sli~en na~in kako i

bidat arhivirani vo lista vedna{ pod glavnata sodr`ina (mo`e da se pristapi kon niv so samo edno kliknuvawe na linkot).

Pameten tekst Pokraj toa, po aktivirawe na funkcijata za~lenuvawe*, isto taka }e se pojavi i mre`na cena za ^lenovi, vo vid na specijalna ponuda. Dokolku poka`uva~ot go postavite na tekstot “specijalna ponuda”, }e se pojavi tekst koj mu objasnuva na posetuva~ot deka dokolku izvr{i kupuvawe vo H vrednost, ostvaruva pravo da stane polnopraven ^len na mre`ata. *Funkcijata za za~lenuvawe im ovozmo`uva na korisnicite da izberat dali sakaat da se za~lenat vo mre`ata i da kupuvaat po po cenite za ^lenovi ili pak da ja izberat maloproda`nata cena. Sopstvenicite na MySite imaat mo`nost da odberat dali sakaat da ja aktiviraat ovaa opcija ili }e se koncentriraat damo na proda`ba na proizvodite, bez propagirawe na ~lenstvoto. So aktivirawe na soodvetnata opcija vo administratorskiot panel, }e se isklu~at site izvestuvawa, poraki i sl. povrzani so za~lenuvaweto.

Metodi na pla}awe MySite ima ist modul i mo`nost za pla}awe koi se avtorizirani i na lokalni web prezentcii na kompanijata za sekoja dr`ava posebno. Vo dr`avite kade e dostapna mo`nosta za pla}awe so kreditna karti~ka, istata mo`e da se koristi i za kupuvawe preku MySite.

Blog modul

Potro{uva~ka korpa A Sodr`inata na modulot potro{uva~ka korpa mo`e da se pregleda podetalno vo tekot na procesot na kupuvawe. Dokolku korisnikot

A

modulot za proverka na podatocite za kupuvaweto na oficijalnata strana na CaliVita. Razlikata e vo toa {to sega ne mo`ete da go vidite Va{iot CV bonus direktno, me}utoa dostapna e opcija “odberete cena”, spored koja kupuva~ot mo`e da odlu~i dali saka da stane registriran ~len, i so toa da kupuva po klubska cena. Dokolku se odlu~i za taa opcija, mo`e vedna{ da popolni obrazec so svoite podatoci (za {to naknadno }e dobie e-mail za potvrda).

Isto taka e promenet izgledot i na blog modulot. Od sega direktno }e bidat vidlivi samo poslednite 4-5 blogovi, a dodeka ostanatite }e

Nakratko, glavnite izmeni opfa}aat: • Osve`en izgled. • Integrirana web-prodavnica, koja go zabrzuva i olesnuva nara~uvaweto i kupuvaweto. • Funkcija za za~lenuvawe. • Promenlivi ceni i ~ekor-po-~ekor modul za detalen pregled na podatoci za vreme na nara~uvaweto. • Prikaz na proizvod i standardna stranica na proizvodi. • Izvestuvawa za sopstvenikot na MySite – servis preku koj sopstvenikot na MySite stranata dobiva izvestuvawa za site novosti i izmeni povrzani so funkcioniraweto na MySite. • Osve`en blog modul.

Za podetalni informacii vo vrska so MySite, proverete na na{ata oficijalna strana !

www.CaliVita.com

2011.

Fevruari Mart

Novi proizvodi

2011 20 godini CaliVita

kcii vo Fevruari i Mart

900 BP

1500 BPAkcijata “Proizvod na mesecot” za mesecite fevruari i mart 2011 godina }e Vi ovozmo`i na lesen i povolen na~in da dojdete do proizvod podarok koj }e vi ovozmo`i da go za{titite zdravjeto i da go podobrite energetskoto nivo, odnosno vo celost da u`ivate vo denovi so zimska idila. So kupuvawe na proizvodi so vrednost od 900, 1200 i 1500 bonusni poeni na edna smetka dobivate podarok proizvod. Podarocite proizvodi se sledni:

Brazilsko iskustvo Seminar na Uspeh

1200 BP

Napomena: Bonusni poeni i trgovski poeni za podarok proizvodot ne se presmeteuvaat. Akcijata trae od 1-vi fevruari do 31 mart 2011 godina, ili dodeka ima od proivodite na koli~ina

Delovno glasilo na Kali Vita Internacional za potro{uva~kata i distributerska mre`a Glaven i odgovoren urednik: Vojdan Stefanovski; Urednik: Igor Rusjakov; Grafi~ko ureduvawe i dizajn: Aleksandar Apostolov; Ivana Todorovska. Pe~ati: MABI - Skopje, Slikite vo glasiloto se samo ilustracii, Izdava~ot ne odgovara za mo`nite pe~atni gre{ki. Za CaliVita® International izdava: Mak Fit d.o.o.e.l., ul. Mito HaxiVasilev Jasmin br 20, P. fah 239, 1000 Skopje, e-mail: makfit@mt.net.mk Spored mislewe od Ministerstvoto za kultura za ova spisanie se pla}a povlastena dano~na stapka.

Ne zaboravajte da go prodol`ite svoeto ~lenstvo!

CaliNews 02/2011  

Oficcial newsletter of CaliVita International on Macedonian language

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you