Page 1

ELKE DAG VOOR U OP PAD SINDS 1994


INHOUD

2

3

WOORD VOORAF

5

20 jaar IVAGO

15

IVAGO VANDAAG

31

BELEID IVAGO 2014 - 2019


Beste lezer Het is met trots dat we u deze brochure ’20 jaar IVAGO’ voorstellen. We gingen graven in oude documenten, fotoarchieven en campagnemateriaal. Het leverde een reeks leuke beelden op. Die vind je terug in het eerste deel van deze brochure. Daarin schetsen we ook jaar per jaar de geschiedenis van IVAGO. IVAGO was de eerste gemengde afvalintercommunale in Vlaanderen. De publiek-private samenwerking tussen de overheidspartners Gent en Destelbergen enerzijds en de private partner ECOV anderzijds kan opmerkelijke resultaten voorleggen. De stad Gent en de gemeente Destelbergen waren echte pioniers voor het vernieuwde Vlaamse afvalbeleid zoals het in de jaren ’90 vorm kreeg. IVAGO was de eerste intergemeentelijke vereniging die in Vlaanderen op grote schaal uitpakte met ‘intelligente’ huisvuilcontainers, uitgerust met een elektronische chip. De inwoners van Gent en Destelbergen, hierin gesteund door intensieve informatie- en sensibilisatiecampagnes, begrepen de milieuboodschap en toonden zich flinke leerlingen in het sorteren van hun huisvuil. De ombouw van een verbrandingsoven tot een hoogtechnologische afvalenergiecentrale die een groot deel van de energiebehoefte van het nabijgelegen UZ Gent invult, betekende eveneens een serieuze krachttoer. Ook op het vlak van het onderhouden en schoonmaken van het openbaar domein bouwde IVAGO een expertise op waar andere overheden, steden en gemeenten graag beroep op doen. Tekenend is ook de evolutie van een exploitatiegerichte onderneming naar een klantgericht bedrijf. Al deze realisaties waren niet mogelijk zonder de inzet van de IVAGOmedewerkers. Dag na dag en in alle weersomstandigheden zijn zij op pad om de dienstverlening te verzorgen. In het tweede luik schetsen we de IVAGO-organisatie in haar huidige vorm met de belangrijkste cijfers, gebeurtenissen en tendensen die zich in 2013 voordeden. Tot slot blikken we vooruit op de uitdagingen die voor ons liggen voor de beleidsperiode 2014-2019 en de zes doelstellingen die in dit kader werden geformuleerd. Minder (rest)afval en meer grondstoffen is een eerste prioriteit. In de tweede plaats komt de blijvende zorg voor een propere stad. Ten derde willen we onze milieuprestaties steeds blijven verbeteren. Verder wil IVAGO een grotere bijdrage leveren tot de lokale energievoorziening. Als efficiënte en klantgerichte organisatie ijveren we voortdurend om de klantentevredenheid hoog te houden. En natuurlijk hechten we daarbij veel aandacht aan de zorg voor het welzijn van onze medewerkers. Want zij zijn het kapitaal van IVAGO. Veel leesgenot. Didier Naessens Algemeen directeur

3


4


20 JAAR IVAGO 20 jaar in de weer voor modern afvalbeheer Op 6 juni 1994 werd de “Intercommunale Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken�, afgekort IVAGO, opgericht als samenwerking tussen de stad Gent, de gemeente Destelbergen en de private partner ECOV (destijds een samenwerkingsverband tussen VLAR, WATCO en Seghers Engineering, vandaag bestaat ECOV uit INDAVER en SITA). Het was de eerste gemengde intercommunale voor afvalbeheer in Vlaanderen! IVAGO gaf de voorbije 20 jaar vorm aan een toekomstgericht afvalbeleid in Gent en Destelbergen en leverde pionierswerk in Vlaanderen.

5


6


Tine en Guy Serraes

Tom & Tine

1995 I VOORBEREIDEN EN PLANNEN Een jaar van voorbereidingen en plannen maken! Guy Serraes volgde Frank Beke op als voorzitter. Georges Heerman werd aangeduid als ondervoorzitter. Een personeelsorganisatie werd uitgetekend, een behoefteplan opgesteld en het personeelsstatuut vastgelegd. Van de 500 medewerkers van de Gentse Stadsreiniging waagden er 78 de overstap naar de nieuwe intercommunale. Daarop startte een massale aanwervingscampagne. Een intensief actieplan bracht de milieuresultaten van de oude verbrandingsoven tot een aanvaardbaar niveau. De sluiting ervan werd vermeden en op 15 oktober startten de voorbereidende werkzaamheden voor de grondige vernieuwing van de oven en de uitbouw van een rookgasinstallatie. In december viel de eerste Afvalkrant in de brievenbus. De mascottes Tom en Tine zagen het levenslicht. Ze hielpen de inwoners van Gent en Destelbergen de volgende jaren op weg om bewust met afval om te springen.

7


ombouw verbrandingsoven

opening verbrandingsinstallatie

opening containerpark Destelbergen

hondenpoepzuiger

1996 I DE GROTE REORGANISATIE 1996 was voor IVAGO het jaar van de grote reorganisatie, de invoering van de gescheiden inzameling van gft-afval en de ombouw van de verbrandingsinstallatie. Op 2 maart werd de verbrandingsoven gesloten en al op 29 november kon het nieuwe bedrijf officieel in gebruik worden genomen. De ijzeren en plastic vuilnisemmers verdwenen uit het Gentse straatbeeld. In de plaats ervan kwamen huisvuilzakken in het ‘verstedelijkt gebied’ en kregen Destelbergen en de inwoners van het ‘landelijk gebied’ van Gent elk een grijze en een groene container. Op, soms geanimeerde, informatievergaderingen werd het nieuwe afvalbeleid toegelicht. In mei opende het containerpark van Destelbergen. De opkuiswerkzaamheden op de Gentse Feesten werden op een nieuwe leest geschoeid onder het motto: Gentse Feesten – Schone Feesten. De eerste compostmeesters startten hun opleiding. Sommigen van deze pioniers zijn vandaag nog actief! Van alle huishoudelijke afvalstoffen werd 37 % selectief ingezameld. In 1995 was dat nog maar 30 %.

8

1997 I DE EERSTE RESULTATEN In 1997 kon IVAGO de eerste vruchten van de grondige omschakeling plukken. De aparte inzameling van gft leidde tot een gevoelige daling van de hoeveelheid restafval. Vanaf juli kregen ook de inwoners van het verstedelijkt gebied de kans om gft gescheiden mee te geven. De containerparken zagen het bezoekersaantal gevoelig stijgen. Het ‘aanpakplan openbare netheid’ werd operationeel. Alle straten en pleinen van Gent kregen een eigen ‘veegfrequentie’ en IVAGO nam een hondenpoepzuiger in gebruik. Een motorfiets, uitgerust met een soort stofzuiger, om hondendrollen van het trottoir te verwijderen. Er werd stevig geïnvesteerd in nieuwe voertuigen.


Rita Uyttendaele

1998 I HET NIEUWE AFVALBELEID

2000 I OOG VOOR KWALITEIT EN MILIEU

1998 was het jaar van de tweede vernieuwingsgolf. In januari maakten Gent en Destelbergen kennis met de blauwe pmd-zak en later zorgde IVAGO voor een echte revolutie in het Vlaamse afvalland. Als eerste voerde de stad Gent op 1 juli het principe ‘de vervuiler betaalt’ op grote schaal in. De containers kregen een chip ingebouwd. Een computer registreerde voortaan elke lediging. In het ‘verstedelijkt gebied’ van Gent deed de ‘dure huisvuilzak’ zijn intrede.

Ook Destelbergen voerde het principe ‘de vervuiler betaalt’ in. Het containerpark van Destelbergen kreeg - toen al - een elektronisch toegangscontrolesysteem. De dienst openbare reiniging ruimde bijna 13.000 grote en kleine sluikstorten op, goed voor ongeveer 348 ton. Als eerste Vlaamse afvalintercommunale verkreeg IVAGO het ISO 9001- en ISO 14001-certificaat voor kwaliteit en milieu. In mei verscheen de IVAGO-webstek. Hij kreeg dat eerste jaar maandelijks ongeveer 1.000 bezoekers. De deNOxinstallatie werd in gebruik genomen en zorgde voor een drastische vermindering van de uitstoot van stikstofoxides. Het betrof een milieu-investering van zo’n 7,5 miljoen euro.

In appartementsgebouwen gingen de beruchte ‘stortkokers’ onherroepelijk dicht. Er kwamen nieuwe containerparken in Wondelgem en aan de Gasmeterlaan. De parken in Oostakker, Drongen en aan de Proeftuinstraat kregen een nieuwe en ruimere locatie. Sensibilisatiecampagnes en informatieacties ondersteunden het nieuwe beleid. Minder positief verliep het in de vernieuwde verbrandingsinstallatie waar problemen werden vastgesteld in de rookgaswassing. De aannemer werd hiervoor verantwoordelijk gesteld. De milieu-inspectie trad streng op en één ovenlijn diende tijdelijk te sluiten.

1999 I VERHUIS NAAR

2001 Een nieuwigheid was de aanvaardingsplicht voor AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) die op 1 juli in voege trad. Op de containerparken werden voortaan vier verschillende stromen elektrische toestellen ingezameld. Open Bedrijvendag lokte ruim 3.000 bezoekers naar IVAGO.

DE PROEFTUINSTRAAT

Het laatste jaar van het vorige millennium was er één van stabilisering. De grote reorganisatie van de dienstverlening was achter de rug. Rita Uyttendaele volgde Guy Serraes op als voorzitter. De verhuis van alle diensten naar de nieuwe gebouwen in de Proeftuinstraat bracht alle IVAGO-afdelingen samen. Het dioxineprobleem in de verbrandingsinstallatie werd aangepakt, zodat de beide ovenlijnen terug gebruikt konden worden. Het elektronisch verkeer deed zijn intrede. We ontvingen 654 berichten op het algemene e-mailadres info@ivago.be.

9


nieuwe voertuigen voor IVAGO en de stedelijke veegploeg

g

_

scholen op bezoek

stedelijke veegploeg

2003

Het aantal bezoeken aan de containerparken bleef verder toenemen en liep op tot 562.000. IVAGO trok ook heel wat afval aan uit naburige gemeenten die niet over dergelijke infrastructuur beschikten.

Het containerpark Wondelgem-Paketbootstraat ging dicht. Op het containerpark aan de Proeftuinstraat verscheen een nieuwe container: een koelcontainer voor de opvang van krengen van gezelschapsdieren.

Er namen méér dan 70 bedrijven en winkels deel aan de actie ‘afvalarm winkelen is de boodschap’. Ook de grote distributieketens en de middenstandsorganisaties werkten hieraan mee.

In de Overpoortstraat werd, samen met uitbaters en studentenverenigingen, een campagne gevoerd onder het motto ‘Studenten doen het niet op straat’. Kamagurka zorgde voor de campagnebeelden.

et… niet o nh p e o

r li

ui l ni s b a k.

Studenten ...m

aa

10

! aat str

d

2002

e v e r in e e n

v


Tom Balthazar

2004

2007 I EEN OVERGANGSJAAR

Om misbruiken in te dijken werd op alle containerparken een elektronische toegangscontrole met een persoonlijke kaart ingevoerd. Ieder gezin beschikte voortaan over 24 gratis beurten. In Gent kwam er een sociale tegemoetkoming d.m.v. gratis huisvuilzakken of ophaalkrediet voor zo’n 20.000 gezinnen.

2007 was een overgangsjaar met de start van een nieuwe beleidsploeg onder het voorzitterschap van Tom Balthazar. De aandacht ging naar het uitwerken van een beleidsplan 2008-2012. Na aanleg van de stoomleiding naar het UZ Gent werd de installatie voor energieterugwinning opgeleverd. Sindsdien voorziet IVAGO in de eigen behoefte aan elektriciteit en warmte en levert stoom voor de verwarming van het UZ Gent en elektriciteit aan het openbare net.

2005 I VAN VERBRANDINGSINSTALLATIE NAAR AFVALENERGIECENTRALE

In april ging op de terreinen van Arbed-Zuid het nieuwe containerpark Gentbrugge-Jan Samijnstraat open. Daarmee kwam een eind aan een lange zoektocht naar een geschikte locatie in deze regio. De dienst openbare reiniging kreeg er nieuwe taken bij: onkruidbeheersing en het leegmaken van afvalkorfjes in plantsoenen van de stad Gent. Een klantentevredenheidsonderzoek wees uit dat 94% van de klanten tevreden was over de IVAGO-dienstverlening. In Destelbergen was dit 95%. In 2005 vond de ombouw van verbrandingsinstallatie naar energiecentrale plaats. Een stoominstallatie werd op het IVAGO-terrein voorgemonteerd en als een meccano op de juiste plaats gebracht. Half november kon de productie van elektriciteit aanvatten.

2006 I SCHOLEN GAAN VOOR MINDER GRIJS

De ‘Minder grijs’-campagne in de Gentse secundaire scholen werd ondersteund door rockzanger Luc De Vos. Een duizendtal enthousiaste scholieren waren aanwezig op een fantastisch concert van Gorki in de concertzaal van Vooruit.

11


campagne Schoon Gent iedereen content

2008 I

SCHOON GENT – IEDEREEN CONTENT Een grondige herschikking van de ophaalrondes bleek noodzakelijk. De voorbije jaren was de bevolking van Gent immers fors toegenomen en kwamen er verschillende nieuwe woonwijken bij. De dienst openbare reiniging breidde uit met 25 medewerkers, onder meer om de dienstverlening tijdens het weekend beter te kunnen verzorgen. In juni vond een reeks sociale acties van het IVAGO-personeel plaats. Onderhandelingen leidden tot een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor een periode van drie jaar. De strijd tegen zwerfvuil was het thema van communicatiecampagnes in Gent en Destelbergen. ‘Schoon Gent. Iedereen content!’ en ‘Destelbergen en Heusden. Schoon gewoon mooier!’.

toegangscontrole recyclageparken

2009 I EEN JAAR VOL VERANDERINGEN Het stadsbestuur van Gent paste de retributietarieven aan om de bevolking aan te zetten afval nog beter te scheiden. Restafval werd duurder en gft een pak goedkoper. In het verstedelijkt gebied kwam de gft-wagen voortaan wekelijks langs. Grofvuil wordt sinds september 2009 enkel nog op aanvraag opgehaald. De containerparken werden omgebouwd tot echte recyclageparken. De nadruk ligt op het afleveren van materialen als basis voor nieuwe grondstoffen, en niet langer op het storten van afval. Een nieuw toegangscontrolesysteem moet misbruiken de wereld uit helpen. Twee parken kregen weegbruggen en elektronische hoogte- en lengtemeting. Het aantal vrije beurten werd beperkt tot twaalf per jaar. In samenwerking met het Kringloopcentrum Ateljee kwamen er wijkinzamelpunten voor textiel. De dienst openbare reiniging telde bijna 100 medewerkers en kreeg gloednieuwe veegmachines ter beschikking. Ondanks de economische crisis zag de afdeling Bedrijfsafval zijn omzet slechts lichtjes dalen.

campagne Destelbergen

12

IVAGO


Gent repareert!

2010 I EVALUEREN EN VERFIJNEN

2012 I TOT BIJ DE KLANT

2010 was een jaar van evalueren en verfijnen. Zo werden kleine aanpassingen aangebracht aan de toegangscontrole op de recyclageparken. Ook het recyclagepark van Destelbergen kreeg weegbruggen en elektronische hoogte- en lengtemeting. De ophaalregeling in de studenten- en uitgaansbuurt rond de Overpoortstraat werd aan het levensritme van het jonge volkje aangepast. IVAGO komt er pas op vrijdagnamiddag. Zo konden we het vuilniszakkenvoetbal enigszins inperken. De campagne ‘Vanavond niet schat’ moest de studenten aanmoedigen om hun huisvuilzak niet meer op donderdagavond buiten te zetten.

Het IVAGO-belcentrum evolueerde naar een echt contactcentrum. De tweede editie van de Gentsche Gruute Kuis telde ruim 1.500 deelnemers. We zetten de IVAGO-mobiel, een rijdend kantoor, in om de klant te bereiken.

Waterbuffers verzamelen het regenwater dat op de IVAGO-site neerkomt. We zuiveren het en gebruiken het als proceswater in de installatie of als waswater voor de spuitplaatsen. De nieuwe IVAGO-website ging in september online.

2011 I EEN NIEUW GEBOUW

2013 I ENERGIECENTRALE BREEKT RECORD

Na de beleidswissel werd Tine Heyse de nieuwe IVAGOvoorzitter. Veel aandacht ging naar het uitwerken van een beleidsnota voor de volgende vijf jaar. IVAGO

Méér dan 900 vrijwilligers engageerden zich voor de eerste Gentsche Gruute Kuis en gaven hun straat, wijk of parkje een flinke poetsbeurt. De muziekclip ‘Zet ze buiten’ haalde ruim 13.000 ‘views’ op YouTube. In mei namen we ‘de Proeftuin’ in gebruik, een demonstratietuin voor composteren en kringlooptuinieren. Met een e-loket kunnen onze klanten 24 uur op 24 in contact komen met onze administratie. ‘Gebouw B’ werd in gebruik genomen om te voldoen aan het tekort aan sanitaire ruimtes en kantoren.

Het nieuwe VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) vormde een uitdaging voor de afdeling Bedrijfsafval en de dienst Klantenrelaties. Met de selectieve inzameling van gft biedt IVAGO een unieke dienstverlening aan bedrijven. Samen met de derde ‘Gentsche Gruute Kuis’ vond in Destelbergen de actie ‘Destelbergen helemaal schoon!’ plaats. Het recyclagepark aan de Gasmeterlaan moest plaats ruimen voor een nieuwe woonwijk, maar aan de Maïsstraat ging een volledig uitgerust en ruim recyclagepark open. De afvalenergiecentrale brak alle records en verwerkte niet minder dan 104.000 ton materiaal. Anderzijds bleef er slechts 20,44 % restproducten over. Ook dat was een record!

13


14


IVAGO VANDAAG

In de volgende bladzijden geven we een beeld van de IVAGO-organisatie zoals ze vandaag functioneert en blikken we terug op 2013. Drie afdelingen maken de basis uit van de IVAGO-organisatie: klantenrelaties en communicatie, operaties en de afvalenergiecentrale. Daarnaast legt een afdeling operationele ontwikkeling en beheer de focus op innovatie en optimalisatie van de werking en bieden verschillende stafdiensten de nodige ondersteuning.

15


ORGANIGRAM IVAGO ALGEMEEN DIRECTEUR

FINANCIテ起

MANAGEMENT ASSISTENT

JURIDISCH ADVISEUR

PERSONEEL

KWALITEIT, MILIEU EN WELZIJN

OPERATIONELE ONTWIKKELING EN BEHEER

AFDELING KLANTENRELATIES EN COMMUNICATIE

AFDELING OPERATIES

AANTAL TELEFOONOPROEPEN

AANTAL E-MAILS EN WEBAANVRAGEN

AANTAL BEZOEKERS WEBSITE

2009

70.690

2010

79.987

2010

11.345

2010

213.000

2011

77.642

2011

18.848

2011

240.425

2012

77.143

2012

25.945

2012

254.047

83.403

2013

29.692

2013

310.320

2013 0

16

AFDELING AFVAL- EN ENERGIECENTRALE

85.000

0

30.000

0

320.000


ONZE 268.000 KLANTEN, DAAR DOEN WE HET VOOR! IVAGO evolueerde van een bedrijf dat bijna uitsluitend de nadruk legde op operationele opdrachten naar een dienstverlener waarbij het contact met de klant centraal staat. De afdeling klantenrelaties en communicatie vormt, naast de afdeling operaties en de afvalenergiecentrale één van de drie pijlers van de IVAGO-organisatie. De huisvuilemmer buitenzetten en de kous was af. Dat behoort tot een ver verleden. Vandaag moeten klanten niet alleen afval sorteren – en daar goed over geïnformeerd en gesensibiliseerd worden, maar daarnaast is er een relatie met IVAGO als dienstverlener. Wie z’n afval wil laten ophalen moet vooraf betalen. Niet betaald? Dan blijft de afvalbak staan. Recyclageparken kom je niet binnen zonder persoonlijke toegangskaart en de grofvuilophaling op aanvraag gebeurt op ieders persoonlijke naam en adres. Iedere IVAGO-klant heeft een individueel dossier en verwacht een persoonlijke behandeling. Hij of zij wil via de digitale snelweg ook buiten de kantooruren met IVAGO communiceren. En ondertussen evolueert de bevolking van een kleine grootstad als Gent zienderogen tot een kleurrijke mix. Bedrijfsklanten vragen dan weer een specifieke aanpak, want de concurrentie neemt toe en de wetgeving wordt er niet eenvoudiger op.

Sensibiliseren, informeren en communiceren zijn de hoofdopdrachten van de communicatiedienst van IVAGO. De IVAGO-webstek wint steeds aan belang. Maar ook gedrukte communicatiedragers, zoals de IVAGO-wijzer en brochures, blijven de aandacht trekken. De Gentsche Gruute Kuis groeide uit tot een traditie en kreeg met ‘Destelbergen helemaal schoon’ ook een broertje in Destelbergen. IVAGO zorgt voor de praktische ondersteuning van een 30-tal netheidscharters waarbij bewoners zich engageren om een stukje straat, plein of wijk te helpen proper houden. Samen met de Integratiedienst van de stad Gent en een reeks andere partners richten we ons ook tot groepen die het Nederlands nog niet zo machtig zijn. In samenwerking met de dienst Buurtwerk en de lokale dienstencentra worden Repair Cafés georganiseerd onder het motto “Gent repareert. Dat ’t weer marcheert.” Elk jaar bezoeken tientallen groepen schoolkinderen de IVAGO-vestiging in de Proeftuinstraat.

De telefoon blijft nog steeds een belangrijk communicatiemiddel. Het belcentrum van IVAGO ontving in 2013 niet minder dan 83.403 oproepen en behandelde daarnaast 25.972 e-mails en 3.720 vragen via het e-loket. Met een dienstverleningsniveau van ruim 97% scoort IVAGO hier bijzonder hoog. De backoffice neemt het volledige klantenbeheer voor zijn rekening: verhuisbewegingen, betalingsuitnodigingen en omruilen van containers. Het betreft 50.562 aansluitpunten in Gent en 7.364 in Destelbergen. Daarnaast zijn er ruim 82.000 recyclageparkkaarten in gebruik. Met de IVAGO-mobiel gaan de medewerkers ook het terrein op.

17


DE SPITSEN VAN HET IVAGO-TEAM ’s Morgens is het een drukte van jewelste in de Proeftuinstraat. Tientallen vrachtwagens rukken uit om het huisvuil op te halen. De chauffeurs vinden hun weg door het drukke stadsverkeer, de nauwe straten van de binnenstad, de smalle wegjes in de rand. Zij overwinnen hindernissen van wegenwerken en allerhande en wisselende verkeersmaatregelen. Milieuwerkers trotseren regen, sneeuw, zon en wind om de Gentenaars week na week een vlotte service aan te bieden. Het zijn de spitsen van het IVAGO-team. IVAGO zorgt in Gent voor de inzameling van glas, papier en karton, pmd, groente-, fruit- en tuinafval, grofvuil en restafval. Ook in Destelbergen zijn de IVAGO-medewerkers aan de slag om grofvuil op aanvraag op te pikken. De andere afvalstromen worden opgehaald door de medewerkers van een private firma in opdracht van IVAGO.

De inwoners van Gent slaagden er – na de correctie door OVAM – opnieuw in om het aantal kg terminaal te verwerken afval te beperken tot beneden de grens van 150 kg per inwoner. De inzameling van papier en karton neemt gestaag af en daalde de voorbije jaren van 14.425 ton in 2010 tot 13.359 ton in 2013. Economische crisis, de crisis in de kranten- en tijdschriftenwereld, en de toenemende digitalisering en alternatieve inzamelcircuits liggen hier ongetwijfeld mee aan de basis. De ploegen verzamelden 7.870 ton gft, 7.032 ton glas en 4.168 ton pmd aan huis en in de recyclageparken. Er werd in 2013 9.202 keer gebruik gemaakt van de inzameling van grofvuil op aanvraag. In het verstedelijkt gebied van Gent gebeurt de ophaling van gft opnieuw veertiendaags in plaats van wekelijks.

GENT: TONNAGE EN SAMENSTELLING VAN NOG TE VERBRANDEN AFVAL (IN TON)

18

2009

2010

2011

2012

2013

RESTAFVAL

32.395

33.705

34.085

34.947

35.012

GROFVUIL (AAN HUIS EN RECYCLAGEPARKEN)

7.204

7.860

8.074

7.700

7.076

SLUIKSTORTEN, KORVEN EN MANUEEL VEEGVUIL

2.396

2.894

2.874

2.786

2.481

PMD-RESIDU

609

715

692

689

702

RESIDU DROOG VEEGVUIL

543

564

725

713

651

COMPENSATIE AANVOER DESTELBERGEN

115

102

143

126

136

TOTAAL

43.147

45.737

46.593

46.961

46.058

PER INWONER IN KG

178,8

186,8

184,8

188,3

183,6

KG PER INWONER NA CORRECTIE

147,0

147,0

146,3

146,0

145,7


Ook in Destelbergen slaagden de bewoners erin om de hoeveelheid nog te verwerken afval onder controle te houden. Op basis van de IVAGO-cijfers zou er nog zo’n 145 kg per inwoner overblijven. Ook hier merken we een vermindering van het opgehaalde papier en karton.

DESTELBERGEN: TONNAGE EN SAMENSTELLING VAN NOG TE VERBRANDEN AFVAL (IN TON)

RESTAFVAL GROFVUIL PMD-RESIDU

2009

2010

2011

2012

2013

1.705

1.786

1.843

1.944

1.875

728

699

795

807

807

41

51

49,6

48,9

44

COMPENSATIE AANVOER DESTELBERGEN

-115

-102

-142

- 126

-136

TOTAAL

2.359

2.434

2.545

2.674

2.590

INWONERS

17.656

17.709

17.704

17.824

17.853

KG PER INWONER

133,6

137,4

143,7

150,0

145,0

PMD – SORTEERREGELS BLIJVEN MOEILIJK De toepassing van de sorteerregels blijft een heikel punt. Voor heel wat mensen zijn ze niet duidelijk. Nieuwe producten en verpakkingen maken het er niet gemakkelijker op. Voortdurend sensibiliseren zorgt ervoor dat het residu – datgene wat niet in de pmd-zak thuishoort – op een aanvaardbaar niveau blijft. Het kan echter nog beter. AANDEEL RESIDU IN DE PMD-FRACTIE 2009

15,20%

2010

17,54%

2011

16,72%

2012

16,63%

2013

15,98% 0

25%

19


DE RECYCLAGEPARKEN: VERZAMELPLEKKEN VOOR MATERIALEN Een recyclagepark is al lang geen ‘stort’ meer. Het is een plek waar materialen zorgvuldig worden ingezameld met als doel ze zoveel mogelijk te laten recycleren tot nieuwe grondstoffen. En wat niet kan worden gerecycleerd, gaat naar een milieuveilige verwerking. IVAGO beschikt over zeven recyclageparken. Daar kan je terecht met ruim 40 verschillende afvalsoorten: van steenpuin, oude zetels en elektrische toestellen tot harde plastics, verf en frituurolie.

79% van de bezoeken gebeurt met een gewone wagen en in 14% van de gevallen gaat het om een wagen met aanhangwagen. Alles bij elkaar verzamelden we in 2013 bijna 44.000 ton materialen op de recyclageparken. Bouw- en sloopafval (12.423 ton), tuinafval (8.052 ton) en brandbaar grofvuil (6.443 ton) vormden de top 3. Door de aparte inzameling van harde plastics kon 650 ton richting recyclage worden gestuurd in plaats van te verbranden.

In 2013 opende een nieuw groot recyclagepark de deuren in de Maïsstraat. Het park aan de Gasmeterlaan ging toe om plaats te maken voor het Tondelierproject. We registreerden 326.908 bezoeken. Sinds de invoering van het nieuwe toegangscontrolesysteem in 2009 blijft dit aantal vrij stabiel. Het meest bezochte park is dat van de Proeftuinstraat met 72.592 bezoeken, gevolgd door Oostakker-Lourdesstraat met ruim 53.000 bezoeken. Voor de andere parken schommelt het aantal registraties tussen de 36.000 en 44.000. Gent-Maïsstraat ging open in april en kreeg al 27.000 klanten over de vloer. In Gent waren er 75.326 recyclageparkkaarten in gebruik. In Destelbergen waren er dat 6.732. Ieder gezin kan gebruik maken van 12 vrije aanbiedingen. Zo’n 72% van de kaartbezitters heeft voldoende aan zes vrije beurten en voor 90% volstaat tien bezoeken. In Destelbergen was dit respectievelijk 60% en 83%.

20

De parkwachter is een echte afvalstoffenspecialist. Hij kent tientallen producten en materialen uit elkaar en zorgt ervoor dat alles vlot verloopt en in de juiste container terechtkomt. Want fout gesorteerde producten of onzuivere grondstoffen zijn waardeloos voor recyclage.


ZOVEEL BEDRIJVEN, ZOVEEL OPLOSSINGEN IVAGO-bedrijfsafval levert maatwerk en service aan ruim 4.375 bedrijfsklanten. Van het café om de hoek, het restaurant in het centrum, grote en kleine scholen tot de tientallen locaties van de Universiteit Gent. Door informatie, sensibilisatie en prijszetting zet IVAGO de klanten aan om ook het bedrijfsafval zo goed mogelijk te sorteren. De concurrentie neemt in de sector bedrijfsafval jaar na jaar toe. De wetgeving verplicht ook bedrijven meer en meer om afval te scheiden. Zo is het sorteren van pmd-afval verplicht sinds juli 2013. De buitendienstmedewerkers trachten de klanten zo goed mogelijk bij te staan in het op punt zetten van hun afvalbeheer en alle administratieve verplichtingen die daarmee gepaard gaan. Met de selectieve inzameling van gft-afval biedt IVAGO een unieke service aan de horeca. Voor scholen geldt een bijzonder regime. De tarieven voor restafval liggen lager dan die voor de commerciële klanten. De stad Gent en de gemeente Destelbergen nemen de kosten voor de inzameling van de selectieve afvalsoorten op zich.

INGEZAMELDE HOEVEELHEDEN BEDRIJFSAFVAL BIJ PRIVATE KLANTEN (IN TON) 2009

2010

2011

2012

2013

RESTAFVAL

15.036

15.299

15.411

12.049

11.474

PAPIER/KARTON EN PLASTICFOLIES

3.438

3.343

3.259

2.727

2.534

GLAS

1.061

1.046

1.082

1.058

1.182

197 171 212

198 174 151

207 190 178

328 186 141

321 190 109

BOUW- EN SLOOPAFVAL

323

321

348

315

294

OVERIGE

719

693

590

588

273

TOTAAL

21.157

21.225

21.265

17.392

16.376

GFT PMD GROFVUIL RECYCLAGEPARKEN

21


SCHOON GENT. SCHOON GEVEEGD! De straten en pleinen van Gent schoon houden is de kerntaak van de dienst openbare reiniging van IVAGO. De taken van de 90 medewerkers van IVAGO en hun 30 collega’s van de stedelijke veegploeg zijn veelomvattend, maar steeds met één doel voor ogen: Schoon Gent, dan is iedereen content! Een nauwkeurig veegplan bepaalt hoe vaak en met welke methode een straat of plein wordt onderhouden: met schop en borstel of met kleine of grote veegmachines. Middelgrote veegmachines vertrekken ‘s morgens in het stadscentrum en waaieren uit naar de verschillende wijken en buurten. Sommige drukbezochte straten of pleinen komen dagelijks aan de beurt, maar elke straat binnen de ring kom minstens éénmaal per veertien dagen aan bod. Elk jaar zijn er vele tientallen kleine en grote evenementen en festiviteiten: buurt- en wijkfeesten, kermissen, markten, sportevenementen, studentenactiviteiten, Gentse Feesten ... Ze brengen een flinke berg afval met zich mee. Met de aanpak ‘afvalarme evenementen’ zetten we organisatoren ertoe aan om de afvalberg te verminderen.

SLUIKSTORTEN In 2013 ruimde IVAGO niet minder dan 576 ton sluikstorten op. Daarnaast kon 35 ton recycleerbare materialen – zoals elektrische toestellen - na uitsortering naar het recyclagepark worden gebracht. Samen met politie en gemeenschapswachters/vaststellers wordt gezocht naar identificatie van de daders.

TONNAGE INGEZAMELDE SLUIKSTORTEN (IN TON)

2009

393

2010

495

2011

563

2012

533

2013

576 0

300

600

BLADZAKKEN VERVANGEN BLADKORVEN Niets zo moeilijk als voorspellen wanneer de bladeren van de bomen vallen. De voorbije jaren werden bladkorven geplaatst in straten met bomen op het openbaar terrein. Het leegmaken ervan is een ergonomisch zeer belastende job. Daarom worden de bladmanden méér en meer vervangen door het ter beschikking stellen van composteerbare zakken. De bewoners kunnen er bladeren van straatbomen in verzamelen en meegeven met de gewone inzameling van gft-afval.

22


AFVALKORVEN: OBJECTIEVE CRITERIA Eind december 2013 stonden er 2.563 afvalkorven op het Gentse grondgebied. Er werden er 98 bijgeplaatst, maar 102 stuks werden definitief verwijderd. Elke week worden er 8.000 korven leeggemaakt. Om te oordelen of afvalkorven moeten geplaatst of eventueel verwijderd worden hanteert IVAGO, in samenwerking met verschillende stadsdiensten, een objectief beoordelingssysteem.

NETHEIDSBAROMETER ALS OBJECTIEF MEETINSTRUMENT Om de netheid van de straten objectief in kaart te brengen, onderwerpen medewerkers van IVAGO, samen met het ECOwerkhuis, 65 straten maandelijks aan een nauwkeurig onderzoek. Zij tellen het zwerfvuil, letten erop of afvalkorven uitpuilen, tellen sluikstorten en noteren foutief of op een verkeerd tijdstip buitengeplaatst huisvuil. Daarnaast houden ze ook rekening met factoren als graffiti, leegstand of verstopte rioolkolken. De gemiddelde maandscore daalde van 86,14 in 2012 naar 84,96 in 2013. De deelscores voor de criteria zwerfvuil en uitpuilende afvalkorven vertoonden echter een stijgende tendens.

TOTALE NETHEIDSGRAAD STAD GENT 90%

GEMIDDELDE 2011-2013 2013

87,61

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

80,38

85,75

APRIL

79,68

82,48

MAART

83,43

86,75

FEBRUARI

84,23

85,76

JANUARI

86,32

88,48

0%

88,59

50%

NOVEMBER DECEMBER

23


EEN RECORDJAAR VOOR DE AFVALENERGIECENTRALE In 1996 bouwde IVAGO de oude verbrandingsoven om tot een hoogtechnologische installatie met rookgaswassing die voldeed aan strenge milieunormen. Sinds 1999 zorgt de deNOxinstallatie ervoor dat de uitstoot van stikstofoxides drastisch wordt teruggedrongen en resterende dioxines worden afgebroken. De energiecentrale levert elektriciteit aan het openbare net, voorziet in de eigen behoeften aan elektriciteit en warmte bij IVAGO en levert stoom aan het nabijgelegen UZ Gent voor verwarming van de gebouwen, sterilisatie van materialen en toepassingen in de keuken.

VERWERKT TONNAGE IN DE AFVALENERGIECENTRALE

2009

100.523

2010

98.552

2011

100.172

2012

101.261

2013

104.361 40

60

80

100

2013 was een recordjaar voor de afval- en energiecentrale. Nooit eerder werd er meer afval in de installatie verwerkt en nooit waren er minder reststoffen die achterbleven. De installatie verwerkte 103.738 ton brandbaar afval. Een nieuw record. In 2013 bleef er nog maar 20,44 % reststoffen over na verbranding. Daarvan kan nog ruim 17 % verder worden gerecycleerd. (1) verschil tussen verwerkt en aangevoerd afval betreft voorraad aanwezig in stortbunker

VAN WAAR KOMT AFVAL?

11,5 % Bedrijfsafval 11.981 ton 14,5 % IVLA 15.012 ton 11,5 % IDM 11.927 ton

Totaal 103.738 ton (1)

13,7 % ECOV 14.258 ton

24

3,2 % Stadsdiensten 3.345 ton

43 % Huisvuil Gent 44.533 ton

2,6 % Huisvuil Destelbergen 2.682 ton


Door een stoomlek in de leiding naar het UZ Gent werd er in 2013 minder stoom geleverd. Anderzijds werd er meer elektriciteit geproduceerd. ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

De rookgassen die de centrale verlaten moeten aan strikte normen en grenswaarden voldoen. De uitstoot van een aantal stoffen wordt continu gemeten. Daarnaast voert een labo tweemaal per jaar metingen uit en kan ook de overheid onaangekondigde controles uitvoeren.

In MWhe (megawattuur elektrisch)

MEETGEGEVENS EMISSIES 2013 IN mg/Nm3 2009

23.904

AARD

symbool

norm

gemiddelde

2010

20.410

ZWAVELDIOXIDE

SO2

50

13,22

2011

22.095

ONVERBRANDE KOOLWATERSTOFFEN

TOC

10

0,22

2012

18.771

STIKSTOFOXIDE

NOx

200

70,25

2013

22.051

STOF

10

2,00

0

25.000

STOOMLEVERING AAN UZ GENT

KOOLSTOFMONOXIDE

CO

50

3,73

ZOUTZUUR

HCl

10

0,49

AMMONIASLIB

NH3

0,23

In MWhth (= megawattuur thermisch) 2009

42.394

2010

45.327

2011

43.912

2012

45.947

2013

32.001

20.000

De gemiddelde uitstoot van dioxines en furanen bedroeg – op basis van de veertiendaagse continue bemonstering – 0,0093 ng TEQ/Nm³ t.o.v. de norm van 0,1 ng TEQ/Nm³.

50.000

25


DE MACHINE DRAAIENDE HOUDEN

DE MENSEN DIE HET DOEN

De afdeling Operationele Ontwikkeling en Beheer zorgt er niet alleen voor dat de IVAGO-machine draaiend wordt gehouden, maar werkt ook toekomstgerichte projecten uit. Ze omvat vier ondersteunende diensten: informatietechnologie, systemen, planning en vlootbeheer. De focus ligt op innovatie en optimalisatie.

Geen organisatie zonder mensen die elke dag op pad zijn. IVAGO telt zo’n 400 medewerkers, waarvan 378 in dienst van IVAGO en gemiddeld 30 tijdelijke werkkrachten om piekmomenten op te vangen. Daarmee is IVAGO een belangrijke en stabiele werkgever voor laaggeschoolde arbeidskrachten in de Gentse regio.

IVAGO beschikt over meer dan 180 voertuigen. Daar kwamen in 2013 twee kleine ophaalwagens bij. Handige voertuigen om in het stadscentrum en in parken en plantsoenen de afvalkorven leeg te maken.

De leeftijdscurve binnen IVAGO evolueert snel. Heel wat medewerkers gaan met pensioen en kostbare kennis en ervaring verdwijnt. Voor anderen wordt de fysieke belasting van het werk op het terrein erg zwaar. Een uitdaging! Werkgroepen trachten voor deze problematiek oplossingen uit te werken. Eind 2013 telde IVAGO 134 statutaire en 244 contractuele medewerkers.

De talloze wegenwerken vormen een uitdaging voor de planningsdienst om de IVAGO-ploegen zo efficiënt mogelijk door de veranderende situaties te leiden én de klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen. Met ruim 80 pc’s, een veelheid aan systemen en software, mobiele IT-infrastructuur en een intens data-verkeer heeft de IT-afdeling meer dan zijn handen vol.

PERSONEELSLEDEN VOLGENS LEEFTIJD (excl. interims) Leeftijd

26

2009

2010

2011

2012

2013

< 20

0

1

0

0

0

20 tot 29 jaar

57

53

51

43

48

30 tot 39 jaar

89

89

87

82

81

40 tot 49 jaar

118

123

118

114

113

50 tot 59 jaar

93

108

117

125

129

> 60 jaar

4

5

10

11

7

Totaal

361

379

383

375

378

PERCENTAGE +50

27%

30%

33%

36%

36%


VEILIG WERKEN Elke arbeidsongeval is er één teveel. De gevolgen van een ongeval wegen niet alleen op de medewerker zelf, maar ook op zijn directe omgeving en collega’s. Ondanks een positieve tendens blijft het aantal ongevallen erg hoog en is er nog een hele weg af te leggen.

147,86

137,06

103,60

119,90

97,18

FREQUENTIEGRAAD (Fg) ARBEIDSONGEVALLEN

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

ISO 9001

ISO 14001

BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS

2012

1,19

Certification

1,54

1,73

3,57

4,50

ERNSTGRAAD (Eg)ARBEIDSONGEVALLEN

2013

Certification

Eind maart 2013 vond een audit van het IVAGOmanagementsysteem plaats. IVAGO behield de ISO 9001 en ISO 14001-certificaten voor kwaliteit en milieuzorg.

27


FINANCIテ起

INKOMSTEN IN MIO EURO

UITGAVEN IN MIO EURO

Bijdrage Gent

33,178

Personeel

23,778

Bijdrage Destelbergen

1,315

Verwerking ophaling en storten

5,457

Bijdrage IDM

1,447

Aankoop zakken

3,728

Bijdrage IVla

2,127

Onderhoud

4,750

Verbranding voor derden

1,600

Energie

1,200

Bedrijfsafval

4,062

Overhead algemene diensten

9,021

Verkoop zakken

3,775

Milieuheffingen

0,808

Fostplus, Recupel, papier, metaal

4,390

Afschrijvingen

5,337

Energieopbrengsten

2,423

Andere

1,417

TOTAAL

55,734

54,079

56.000 54.000 52.000 50.000 48.000 46.000 44.000 42.000 40.000

28

OPBRENGSTEN 2008

2009

2010

2011

2012

2013

KOSTEN


Ingezamelde hoeveelheden in 2013 (in ton)

HUISHOUDELIJKE KLANTEN

NIET HUISHOUDELIJKE KLANTEN

ALGEMEEN

TOTAAL

STADS- & GEMEENTE

GENT AFVALSOORTEN

DESTELBERGEN

TOTAAL HUISH. BEDRIJFSKLANTEN

DIENSTEN GENT

DESTELB.

HAAL

BRENG

12.129

0

294

12.776

0

25.199

1.243

14.602

2.470

64

523

0

17.658

0

1.110

8.979

321

0

155

258

9.455

0

2.339

2.339

8.052

0

168

4.246

0

12.723

7.032

518

65

583

7.615

1.101

13

68

0

8.796

1.436

1.526

6

164

170

1.696

0

39

9

0

1.744

0

1.498

1.498

0

107

107

1.605

0

0

0

0

1.605

PMD

4.078

90

4.168

278

13

291

4.459

188

2

23

0

4.672

KGA

0

395

395

0

44

44

439

0

0

4

4

443

HOUT

0

5.482

5.482

94

504

599

6.081

0

146

173

0

6.404

EPS

0

74

74

0

11

11

85

0

2

0

0

87

115

3.214

3.329

1

348

349

3.678

0

50

67

264

3.795

TOTAAL SELECTIEF

29.807

31.605

61.412

2.950

5.057

8.007

69.419

4.080

777

18.042

357

92.581

RESTAFVAL

35.012

0

35.012

1.875

0

1.875

36.887

11.474

0

2.941

0

51.302

GROFVUIL BRANDBAAR

1.433

5.643

7.076

115

692

807

7.883

22

108

168

0

8.181

ZWERFVUIL

2.445

0

2.445

0

0

0

2.445

377

0

195

40

3.058

TOTAAL HUISH. AFVAL

38.890

5.643

44.533

1.990

692

2.682

47.215

11.874

108

3.305

40

62.541

TOTAAL

68.697

37.248

105.945

4.940

5.749

10.689

116.634

15.954

885

21.347

304

155.123

HAAL

BRENG

TOTAAL

HAAL

BRENG

TOTAAL

BOUW & SLOOP

0

10.968

10.968

0

1.161

1.161

PAPIER/ KARTON

10.996

2.363

13.359

943

301

GFT

7.870

0

7.870

1.110

87

5.625

5.712

6.571

461

SCHROOT

90

AEEA

GROENAFVAL GLAS

OVERIGE

29


30


BELEID IVAGO 2014-2019

De raad van bestuur van IVAGO keurde op 14 mei 2014 haar beleidsnota 2014-2019 goed. De nota is opgebouwd rond zes doelstellingen en een aanpakplan om deze te realiseren.

31


MINDER AFVAL MEER GRONDSTOFFEN In de eerste plaats wil IVAGO de volgende jaren zorgen voor ‘Minder afval, meer grondstoffen’. Daarvoor zetten we de inspanningen rond afvalpreventie en hergebruik verder, onder meer door een vernieuwde samenwerking met de Kringwinkels en het stimuleren van Repair Cafés onder de noemer ‘Gent repareert. Dat ’t weer marcheert’. Er kan zeker ook nog beter gesorteerd worden. Zo zit er nog heel wat groente-, fruit- en tuinafval in de restafvalzak. In Gent willen we nog meer gft uit het restafval halen door het grotere prijsverschil dat met restafval werd gecreëerd, het ‘landelijk gebied’ waar iedereen over een grijze en groene container beschikt waar mogelijk uit te breiden, intensief te sensibiliseren en informeren en tot slot ook thuis- en buurtcomposteren verder te promoten. Concreet moet het aantal gezinnen verdubbelen dat actief gebruikmaakt van de gft-inzameling in het ‘verstedelijkt gebied’. We willen dit realiseren in het kader van het samenwerkingsverband dat de stad Gent afsluit met OVAM. In Destelbergen halen we grofvuil voortaan ook op aanvraag op.

32

Ook op de recyclageparken kunnen we nog meer verschillende materialen recupereren en recycleren, bijvoorbeeld door de aparte inzameling van matrassen of het beter uitsorteren van bouwpuin en isolatiematerialen. In samenwerking met de Kringwinkels wil IVAGO een hergebruikcoach inzetten op het recyclagepark van de Maïsstraat. Vóór men het recyclagepark binnenkomt, oordeelt die mee of sommige spullen nog verkoopbaar zijn in de Kringwinkel.


EEN PROPERE STAD De stad Gent proper houden betekent een permanente uitdaging. Die rust niet alleen op de schouders van IVAGO, maar evenzeer op een reeks van partners die samen de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil aangaan en waarmee de intensieve samenwerking wordt verdergezet en nog beter gestroomlijnd in het kader van het â&#x20AC;&#x2DC;actieplan Nette Stadâ&#x20AC;&#x2122;. Sluikstorten verwijderen we binnen maximum twee werkdagen na het ontvangen van de melding. De netheidsbarometer biedt een objectief meetinstrument om de netheid van de stad in beeld te brengen. Op basis van seizoensschommelingen en wisselende omstandigheden varieert de globale netheidsgraad tussen 84 en 90. De doelstelling is een jaarlijks gemiddelde netheidsgraad van 88 %.

MILIEUPRESTATIES VERBETEREN Ten derde wil IVAGO zijn milieuprestaties steeds verbeteren. De intercommunale voldoet immers aan de strenge internationale ISO 14001 milieunorm. Door het toepassen van dit milieumanagementsysteem gaat IVAGO de verbintenis aan om niet alleen te voldoen aan alle wettelijke milieueisen, maar ook om continu verbeteringen aan te brengen en milieuvervuiling te voorkomen. In dit kader wil IVAGO bijvoorbeeld werken aan het schoner maken van het voertuigenpark, onder meer door het in gebruik nemen van bestelwagens met CNG als brandstof.

33


EEN EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE ORGANISATIE

ZORG VOOR HET WELZIJN VAN ONZE MEDEWERKERS

IVAGO is een dienstverlenend bedrijf met ruim 268.000 klanten. We blijven voortdurend ijveren om de klantentevredenheid hoog te houden. Het contact met onze klant wordt immers steeds intensiever en sneller. De systemen die dit ondersteunen evolueren voortdurend. De volgende jaren bouwen we ons belcentrum om tot een echt contactcenter en we vergroten de mogelijkheden van digitale communicatie. In een veranderende stad blijft doelgroepencommunicatie en -sensibilisatie over afval en afvalbeheer een steeds terugkerende uitdaging. Zowel op het vlak van communicatie en sensibilisatie, als op het beheer van informatie volgen we de digitale evoluties waardoor IVAGO vlot toegankelijk wordt voor mobiele communicatietechnologie en we de administratieve processen vereenvoudigen.

Het personeel is het kapitaal van IVAGO. De belangrijkste uitdagingen waar we de volgende jaren voor staan betreffen het beheersen van de personeelskosten, het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, de zorg om de arbeidsveiligheid en het welzijn van de werknemers, het onder controle houden van het absenteïsme. Er is blijvende aandacht voor sociale dialoog met de vakbonden. We behouden de werkgelegenheid voor 380 VTE. Door het uitvoeren van een concreet actieplan verlagen we frequentie- en ernstgraad van arbeidsongevallen tot fg <80 en eg <0,9 en verhogen het welzijn van de medewerkers. Het absenteïsme ten gevolge van ziekte brengen we terug tot 7%.

MÉÉR ENERGIE LEVEREN De IVAGO-afvalenergiecentrale scoort hoog op het vlak van milieutechnologie. Vandaag produceert zij elektriciteit en levert warmte aan het nabijgelegen UZ Gent. IVAGO kan een belangrijke bijdrage leveren in de lokale energievoorziening door meer warmte te leveren aan nabijgelegen bedrijven, waardoor de opgewekte energie bijkomende financiële opbrengsten genereert. Een eerste concreet project is warmtelevering aan het bedrijf Eastman van ongeveer 16.000 MWhth. In de komende periode zullen de mogelijkheden worden onderzocht hoe een optimale geïntegreerde gft-inzameling en verwerking met voorvergisting en nacompostering, aanleiding kan geven tot een duurzame en economische manier voor de productie van hernieuwbare energie.

34


35


522145 - www.modulo.be

IVAGO

Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken Maatschappelijke zetel Stadhuis Gent - Botermarkt 1 - 9000 Gent Exploitatiezetel Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent tel. 09 240 81 11 - fax 09 240 81 99 - www.ivago.be - info@ivago.be

20jaar ivago  

IVAGO bestaat in 2014 twintig jaar! Een mijlpaal die uiteraard niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Omdat we trots zijn op ons bedrijf en onz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you