Page 1

DECALOGUE TO PROTECT THE ENVIRONMENT DECALOGUL PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

10 steps in environmental education for children

10 paşi în educaţia ecologică pentru copii

Colegiul Ion Kalinderu, Şcoala Gimnazială Sanatorială, Buşteni, România Coord . Teacher Iuliana Ciubuc Students: Fornea Bogdan ,& Fornea Ştefan , cls. a VI-a


STEP 1 Buy organic products!

The bulk packaging of the products can be reduced. Buy packaged products in recyclable packaging because it is healthier for the environment. Look for organic labels that guarantee that the products you buy do not harm the environment.


PASUL 1 Cumpăraţi produse ecologice!

Ambalajul voluminos al produselor poate fi redus. Cumpăraţi produse împachetate în ambalaje reciclabile, pentru că este mai sănătos pentru mediul înconjurător. Căutaţi etichete ecologice, care garantează faptul că produsele cumpărate nu fac rău mediului înconjurător.


Separate the waste In every house there are all kinds of home objects that you have to get rid of. Separate the bottles, cans, sweets, notebooks, old clothes and other items that are no longer useful and hand over to the recycling centers in your locality!


PASUL 2

SEPARAŢI DEŞEURILE !

În fiecare casă se strâng tot felul de obiecte de care trebuie să scăpaţi. Separati sticlele, cutiile de conserve, ambalajele de la dulciuri, caietele, hainele vechi şi alte obiecte care nu vă mai sunt de folos şi predaţi-le la centrele de reciclare din localitatea voastră!


Fewer plastic bags We sometimes see plastic bags thrown on the streets, in parks, in water or on the water's edge. Just go shopping, it's good to use paper or canvas bags that you keep in the house and reuse them.


PASUL 3

Cât mai puţine pungi din plastic!

Observăm câteodată pungi din plastic aruncate pe străzi, în parcuri, în ape sau pe malul apelor. Când mergeţi la cumpărături, este bine să folosiţi sacoşe din pânză sau din hârtie, pe care le păstraţi în casă şi le refolosiţi.


Use the household garbage as a fertilizer!

Using garbage as a fertilizer is an ideal solution to get rid of food waste in the household. Whether you have a garden or just a few pots of flowers in the balcony, this method can produce unexpected results and, in addition, keep the environment clean.


PASUL 4

Utilizaţi gunoiul ca îngrăşământ!

Utilizarea gunoiului ca ingrasamant este o solutie ideala pentru a scapa de resturile alimentare din gospodarie. Fie ca avei gradina sau doar cateva ghivece cu flori in balcon, aceasta metoda poate da rezultate neasteptate si, in plus, pastreaza mediul curat.


Do not throw garbage on the street!

Many of those we know throw garbage on the street or in the water. Get their attention! Garbage is pollution!


PASUL 5

Nu aruncaţi gunoiul pe stradă!

Mulţi dintre cei pe care îi cunoaştem aruncă gunoi pe stradă sau în apă. A trageţi-le atenţia! Gunoaiele înseamnă poluare!


Water is life! Water is an invaluable asset. Until it reaches us, it takes a long way, which is very expensive. Water should be saved and kept clear. Water does not wash in watercourses, waste oils do not dive into water, because water kills aquatic life (fish, broccoli, aquatic plants, etc.).


PASUL 6

Apa înseamnă viaţă!

Apa este un bun de nepreţuit. Până să ajungă la noi,apa parcurge un drum lung, care este foarte costisitor. Apa trebuie economisită si pastrată limpede. Autoturismele nu se spală în cursurile de apă, uleiurile uzate nu se aruncă în apă, pentru că apa omoară vietăţile acvatice( peştişori, broscuţe, plante acvatice, etc).


Step 7 Do not throw dangerous liquids anywhere!

Do not throw the burned oil out of the car, detergents, poisonous substances or dye into the canals, on the street or in the water, because they can get back to your homes!


PASUL 7

Nu aruncaţi lichidele periculoase oriunde!

Nu aruncaţi uleiul ars de la maşină, detergenţii, substanţele otrăvitoare sau vopseaua în canale, pe stradă sau în apă, pentru că pot ajunge înapoi în casele voastre!


Do not use cars for short trips!

Did you know you only need 10 minutes to walk a kilometer? If you go on a bicycle, you get to school or work faster and you're healthier. Additionally nor pollute the environment. Tell your parents walking is beneficial to health and the environment. Cars pollute the environment, and pollution leads to global warming!


PASUL 8 Nu utilizaţi maşinile pentru deplasări scurte!

Ştiaţi că, pentru a parcurge un kilometru pe jos, vă sunt necesare doar 10 minute? Dacă mergeţi pe bicicletă, ajungeţi la şcoală mai repede şi sunteţi mai sănătoşi. În plus, nici nu poluaţi mediul înconjurător. Sfătuiţi-vă părinţii că plimbarea pe jos este benefică pentru sănătate şi mediu. Maşinile poluează mediul , iar poluarea duce la încălzirea globală!


STEP 9

Turn off the light and reduce the heat!

If you feel that the house is too hot, reduce the heating or close the radiators and stoves. Turn off the light and leave the room and remove the TV when you go to school! If you forget the TV in the outlet, it consumes electricity in vain. Saving energy, saving biodiversity, saving the environment!


PASUL 9

Stingeţi lumina şi reduceţi încălzirea!

Dacă simţiţi că în casă e prea cald, reduceţi încălzirea sau închideţi caloriferele şi sobele. Stingeţi lumina când ieşiţi din cameră şi scoateţi televizorul din priză când plecaţi la şcoală! Dacă uitaţi televizorul in priză, acesta consumă energie electrică degeaba. Economisind energia, salvaţi biodiversitatea, salvaţ mediul înconjurător!


Beware of labels! If your parents want to buy a washing machine, a TV, a refrigerator, or any other home appliance, be sure to choose only those whose labels are marked with letters A or B. This means that the appliances do not consume much energy electric. Your parents save energy, thus protecting the environment and biodiversity.


PASUL 10

Atenţie la etichete!

Dacă părinţii voştri doresc să cumpere o maşină de spălat, un televizor, un frigider sau orice alt produs electrocasnic, aveţi grijăca ei să aleagă numai pe acelea pe a căror etichete se observţ literele A sau B. Aceasta înseamnă ca aparatele nu consumî multă energie electrică. Astfel , părinţii voştri economisesc energia electrică, protejând şi în acest mod mediul înconjurător şi biodiversitatea.

Decalogue to protect the environment, 10 step in environmental education for children  

Please, save the environment, save the Earth!

Decalogue to protect the environment, 10 step in environmental education for children  

Please, save the environment, save the Earth!

Advertisement