Page 1

ÅRSBERETNING 2009

Den gode udvikling fortsætter 2009 var et godt år for IUG. For andet år i træk er foreningen gået frem på væsentlige fronter; flere medlemmer, fra 384 til 525, en fordobling af donationerne og derfor også flere opgaver i felten. De flotte resultater er først og fremmest takket være en stor indsats fra sekretariatet. Men også de mange frivillige i IUGs arbejdsgrupper har skubbet på udviklingen og især de studerende har været meget aktive med fondsansøgninger. IUG har derfor store forventninger til udviklingen for organisationen det kommende år.

Et liv efter overlevelse


Udviklingsprojekter giver bedre livsvilkår 2009 var et godt år på projektsiden. Takket være flotte donationer fra en række fonde var det muligt at opstarte og gennemføre projekter i Liberia, Sierra Leone og Tanzania. Endelig fik vores projekt på Vestbredden støtte fra ikke mindre end 5 fonde. Liberia IUG sendte en broingeniør til Liberia for at bistå Dansk Flygtninge Hjælp med at udbedre infrastrukturen i to af Liberias provinser. Dårlige veje og broer, som ikke er vedligeholdt under den 14 år lange borgerkrig, er skyld i at afgrøder rådner op, mens de afventer transport til markederne.

Sierra Leone I Sierra Leone indledte IUG et samarbejde omkring et skolebyggeri for dårligt stillede børn af forældre, der fik hugget hænder, fødder eller ben af under borgerkrigen. Byggeriet er nu godt i gang og skolen forventes at åbne til skolestart i september 2010. Til projektet hører også etableringen af en håndgravet brønd, for at skåne børnene der ofte er vandbærere. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med den lokale afdeling af Engineers Without Borders.

Tanzania I Tanzania har IUG i samarbejde med ASF Dansk Folkehjælp og den lokale NGO Karatu Development Association været med til at starte to nye vand og sanitetsprojekter op. De to projekter, skal sørge for at befolkningen får adgang til rent drikkevand samt bedre hygiejneforhold ved brug af latriner. Adgang til rent drikkevand og forbedring af hygiejnen vil mærkbart kunne reducere børnedødeligheden og udbredelsen af en række sygdomme som dysenteri og kolera.

Togo I landsbyen Kovie i det vestafrikanske land Togo har IUG startet et vandforsyningsprojekt. Indbyggerne har hidtil kun fået vand gennem opsamling af regnvand og projektets mål er at etablere en brønd. Der er således et brøndboringsarbejde i gang, der er leveret en pumpe og der skal etableres en højdebeholder til det oppumpede vand.

Vestbredden På Vestbredden har IUGs studenterafdeling i Aalborg indgået et samarbejde omkring vedvarende energiforsyning til en lille landsby, Haribat-an-Nabi, hvor lys og elektricitet er uden for rækkevidde. Projektet er et samarbejde mellem ingeniørstuderende i Danmark, Israel og Palæstina og gennemføres i tæt samarbejde med lokale afdelinger af Engineers Without Borders samt samarbejdsorganisationen COMET-ME i Israel. Projektet er et vigtigt signal om behovet for, og ønsket om, øget samarbejde om at løse opgaver uden skelen til politiske interesser.


Styrket beredskab IUGs beredskabsgruppe tæller nu 30 medlemmer og der er opstillet kriterier for at alle nye medlemmer skal have international erfaring, gerne fra humanitært arbejde. Mere end halvdelen af gruppen er nu uddannet i Sphere minimums-standarderne for humanitært nødhjælpsarbejde (et kodeks for organisationers og delegaters feltarbejde, for at opnå en ensartet tilgang og kvalitet i nødhjælpsarbejdet). To medlemmer er blevet certificeret som Sphere undervisere, Lars Bru Jørgensen og Axel Boisen, hvilket betyder at IUG nu kan undervise i eget regi.

Indonesien i oktober. På anmodning fra Dansk Røde Kors og Beredskabsstyrelsen tilbød flere IUG beredskabsmedlemmer sig. Det samme skete efter anmodninger fra Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp til de vedvarende katastrofesituationer i Libanon, Afghanistan, Uganda og Sudan. Flere samarbejdspartnere udtrykte tilfredshed med IUGs hurtige respons på anmodningerne. Indtil videre har det ikke været muligt, at matche IUG medlemmer på de konkrete opgaver, men samarbejdet fortsætter.

Samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, ASF Dansk Folkehjælp og Beredskabsstyrelsen om uddannelse og rekruttering af medlemmer til udsendelse er nu godt etableret. Der er desuden skabt kontakt til Folkekirkens Nødhjælp i Finland og Norge, samt til Red Barnet, Mission Øst, Caritas, Norsk Flygtningehjælp og International Aid Services.

I 2009 var fire beredskabsmedlemmer udsendt på opgaver til DR Congo, Kenya, Tanzania, og Uganda.

I 2009 fik IUG flere forespørgsler på nødhjælpsopgaver ved de pludseligt opståede nødhjælpsbehov efter jordskælvene i Italien i april og på øen Sumatra i

Seneste indsats på nødhjælpsområdet har været i forbindelse med jordskælvet i Haiti. IUG har i samarbejde med ASF Dansk Folkehjælp indtil videre udsendt tre medlemmer; én på 6 måneders opgave og to på 6 ugers ulønnet udsendelse. Vi arbejder fortsat på at rejse flere bevillinger til nye udsendelser, da det kommer til at tage år at få samfundet i Haiti på benene igen.

Rundt om IUG Students Studentergrupperne i henholdsvis Ålborg, Århus, Odense og København (DTU) har i løbet af 2009 fået fast grund under fødderne og etableret en struktur for samarbejdet grupperne imellem. De nu over 180 studerende udgør en stadig større del af IUGs medlemskreds og der er ingen tvivl om, at de i stigende grad vil påvirke projektarbejdet fremover. I 2009 deltog IUG Students med stor succes på De Studerendes Erhvervskontakt (DSE)-messen i Lyngby, hvor mange nye studerende viste interesse for organisationen. Endelig øgede IUG i løbet af året kontakten med Engineers Without Borders (EWB) -afdelinger i andre lande, herunder USA, Columbia og Norge.

Mere kommunikation og formidling IUG er i 2009 nået langt med en styrket kommunikationsindsats på flere fronter og i april blev en forbedret hjemmeside lanceret. Der forestår nu et arbejde med en engelsk version med henblik på at styrke samarbejdet med det internationale EWB-netværk og vores internationale samarbejdspartnere i øvrigt. IUG er blevet mere synlige i medierne. Senest har TV2 News og DRs Deadline samt flere skriftlige medier kontaktet IUG, for at høre om vores støttemuligheder med nødhjælpsopgaver, som det for nyligt skete i forbindelse med jordskælvet i Haiti. Det betyder at IUGs navn og formål bliver mere synligt for potentielle medlemmer, for de nationale samarbejdspartere og ikke mindst for de donorer, som støtter IUGs arbejde. I 2009 fik IUG også lejlighed til at fortælle om organisationens arbejde ved 15 forskellige arrangementer.

Internt blev det til et par velbesøgte foredragsaftener, hvor tidligere udsendte medlemmer, fortalte om deres erfaringer. IUG har desuden indledt et samarbejde med Maskinmestrenes Forening med henblik på information på landets maskinmesterskoler og maritime uddannelsescentre. Endelig blev der i slutningen af 2009 udarbejdet en medlemsundersøgelse med det formål at få kendskab til medlemmernes profiler og forventninger til medlemskabet. Dataindsamlingen sluttede i starten af 2010 og der pågår et videre arbejde med at kommunikere resultaterne ud til medlemmerne gennem hjemmesiden og ikke mindst implementere de vigtige tilbagemeldinger i det daglige arbejde. Årsberetning 2009


Økonomi IUGs sekondering af medlemmer til nødhjælpsorganisationer, projektarbejde og foreningens drift finansieres primært af donationer fra firmaer og fonde samt naturligvis medlemskontingentet.

Hvor bevæger IUG sig hen?

Vi har i 2009 modtaget finansiel støtte fra: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Samlede udbetalte donationer i løbet af 2009 var på 737.547 kr. Heraf er en del øremærket til projekter i 2010 og andre til foreningens arbejde generelt. Det lille negative resultat bunder i at enkelte fondsmidler først udbetales i 2010.

A.P. Møller og Hustru C. Mckinney Fonden Atkins Danmark A/S Carl Bro Fonden Civilingeniør Louis Dreyer Myhrwolds Fond Cowi Fonden Erik Thunes Legat Fonden af 24. december 2008 Foreningen Østifterne Frimodt-Heineke Fonden GEA Process Engineering A/S Gerda Laustsens Fond LauritzenFonden Lund og Bugge Fonden Fabrikant Mads Clausens Fonden OBEL Fonden Orbicon Polyteknisk Boghandel og Forlag Projektoplysningens oplysningspulje Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond Tips og Lotto VELUX Fonden

Med baggrund i IUGs fremgang tog sekretariatet i efteråret initiativ til at igangsætte et internt arbejde mod en femårig forretningsplan. Arbejdet er blevet tilrettelagt gennem workshops så alle aktive medlemmer har haft rig mulighed for at påvirke resultaterne. Der er stor opbakning til processen, både fra sekretariatsmedlemmerne og bestyrelsen, og arbejdet fortsætter ind i 2010. Det forventes, at et udkast til forretningsplan lægges frem til bestyrelsens godkendelse i sidste kvartal af 2010.

Desuden har følgende virksomheder valgt at støtte IUG gennem et firmamedlemskab: • • • • • • • •

Forventninger til 2010

Alectia A/S Aalborg Universitet Stibo-Fonden EyeD ApS TEO ApS Ingeniørhøjskolen i Århus PFA Pension NRGI Rådgivning A/S

De næste år forventes at blive lige så begivenhedsrige og skelsættende som 2009. IUG skal styrkes fra udelukkende at køre projekter med donationer fra private fonde til også at opnå finansiering fra Danida-bevillinger. Vi fokuserer i første række på Projekt Puljen, der støtter små NGOer og deres projekter. Målet er at opnå støtte til tre projekter over de næste tre år. Det kræver samarbejde mellem IUGs grupper, fokusering fra bestyrelsen og fortsat stor frivillig indsats fra medlemmerne.

Årsresultat i DKK Donationer

737.547

Kontingenter

217.325

Renter

2.382

Indtægter i alt

957.254

Projekt- og medlemsadm.

273.216

PR, brochurer, telefon, kurser, møder

66.478

Studenteraktiviteter

23.609

Projekter

241.539

Udgifter i alt

604.842

Donationer hensat til 2010

360.979

Resultat for 2009

-8.567

Den øgede projektvolumen stiller krav til en solid og effektiv projektorganisation. Hvert projekt vil få sin egen projektleder, der med reference til bestyrelsen og en projektstyregruppe, står for bemanding, kvalitetssikring og økonomi. Projektlederne skal også fungere som mentorer i en studentersammenhæng og det er et mål at inddrage studerende og unge ingeniører mest muligt. Ingeniører Uden Grænser St. Annæ Plads 16, 1 1250 København K

70 27 40 06 info@iug.dk www.iug.dk

iug_aarsberetning_2009  

2009 var et godt år for IUG. For andet år i træk er foreningen gået frem på væsentlige fronter; flere medlemmer, fra 384 til 525, en fordobl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you